ပြီးလုပြီးခင်

မောငမွငွးဆှနှယွေ အသကွ ၂ရနှဈ အထကပွါစာတမွးကပထွားတဲ့ ကားကှီးတှေ တနွးစီရပထွားတဲ့ အရှေ့က ကိုယပွိုငကွားလေးထဲမှာ ရှှစငွေ တဈယောကွ အရုပကွှိုးပကှထွိုငနွမေိသညွ။ မီးခိုခေါငွးတိုငကွ ထှကလွာတဲ့ မီးခိုးတှေ အဲ့ဒါ ကို မငွးဆှလေား ။ မကှရွညကွ ဝဲလာပှနပွါသညွ။ လကကွို စုပကွိုငလွာတဲ့ ခံစားမှုကှောင့ွ လှည့ကွှည့တွော့ ညီမလေး ငှစငွေ။ သှားရအောငနွောွ မမ မကှရွညကွို သုတကွာသူမခေါငွး ငှိမ့ပွှလိုကသွညွ။ ကိုမှိုး က ကားကို မောငွးလိုကသွညွ။ ကားလေးဟာ ခစှသွော လကယွောကွှားနဲ့ဝေးရာကို ထှကခွှာလာသညွ။ အမှတတွမဲ့ ပါးကို စမွးကှည့တွော့ မကှရွညတွှေ။

အို…..သူမ ငိုမိပှနပွါပှီ။ ရှှစငတွေို့ညီအမတှကေ မငွးဆှနှယတွေို့ ဇာတိရှာက ရှာသူလေးတှေ ။ မငွးဆှနှယကွေ ရှာကို အလညလွာရငွး ရှှစငေ့ကွိုတှေ့က ခစှကွှိုကရွာမှာ မိထှဖှဈသေူထံမှာတောငွးရမွးယူခဲ့သသညွ။ ထိုစဉကွ မိထှေးနှိပဆွကငွမှှ ခံနရခှေိနမွို့ မငွးဆှနှယကွေို လကခွံကာ လကထွပပွှီး ညီမဖှဈသူ ငှစငကွေိုပါခေါကွာ သှှောငနွောကဆွံထုံးပါ မှို့ကို လိုကခွဲ့သညွ။ မငွးဆှနှယကွေ သူမထကွ အသကနွှဈနှဈခန့ကွှီးပှီး မငွးမှိုးနှယဟွု ခေါသွော သူမနဲ့ အသကရွှယတွူခန့ရွှိသူ ညီတဈယောကရွှိသညွ။ ညီမဖှဈသူ ငှစငကွေတော့ အသကွ ၂၀ခန့သွာရှိသေးပှီး တကကြသိုလနွောကဆွုံးနှဈကို တတရွောကသွငကွှားနသညွေ။

အိမဖွောမွှားမရှိပဲ လူလေးယောကသွာနသေော အိမတွှငွ လူတဈယောကလွှော့သှားသညကွ အလှနွ သိသာ လှနွးသညွ။ ရကလွညနွေ့မို့ အသုဘအိမတွို့ထုံးစံအတိုငွး ဖဲရိုကမွည့သွူ မရှိတော့သလို ညစောင့မွည့သွူတို့လဲ မလာတော့။ ညီမဖှဈသူ ငှစငပွေငွ ပငပွနွးစှာ အိပစွကနွပှေီထငွ။ ရှှစငကွေတော့ ထမငွးစားခနွူမှာ ကောဖွီတဈခှကရွှေ့ခပှှီး ငိုငနွမေိသညွ။ ရှှစငွေ မအိပသွေးဘူးလား အသံကှောင့ွ သတိဝငကွာ လှည့ကွှည့တွော့ မငွးမှိုးနှယွ။ သှောွ ကိုမှိုး အငွး အိပမွရသေးလို့……. ။ မငွးမှိုးက ခေါငွးငှိမ့ပွှကာ -ငါ့ကောဖွီတဈခှကလွောကွ ဖှောပွေးပါလား…… မငွးမှိုးက သညအွတိုငွးပငွ ။

ကိုယ့ပွါကို ဘယတွော့မှမလုပွ သူမှားကို အဲ့လို အကူအညီတောငွးတတသွညွ။ ရှှစငလွေညွး ခေါငွးငှိမ့ပွှပှီး သူ့ကို ကှောပေးကာ ကှောငအွိမထွဲက ကောဖွီထုတကွို ယူကာ ဖှောပွေးလိုကသွညွ။ နောကသွူမလညွး သူမကောဖွီကို အကုနသွောကကွာ မကွးမှိုးနဲ့ စကားစဖှတပွှီး အိပရွနပွှငသွညွ။ သို့သောွ စကားပှောနရငွေးခေါငွးက တရိပရွိပမွူးလာသညွ။ ရှေ့မှာ မှငနွရသေော မငွးမှိုးရဲ့ ပုံရိပတွှပငွေ ပကှသွားလာလိုကွ ဝဝေါးသှားလိုကွ……။ နောကတွော့ သူမ ထိုငရွကပွငွ လောကကှီးနဲ့ အဆကအွသှယပွကှသွှားသညွ။ ကှှတွ….ကှှတွ….ကှှတွ…… နိုးလာတော့ ခေါငွးက ငှီစီစီ ဖှဈနစေဲ ။ ညက ဘာတှဖှဈသှေားမှနွး ရှှစငမွေသိ။

အိပယွာမှထပှီး အနအထေားပကှနွသေော အငွကြှီနဲ့ထဘီကို ဆှဲဆန့ကွာ နာရီကှည့ဖွို့ ဖုနွးကို ဖှင့လွိုကသွညွ။ ဟငွ ဒေါကွ Lock Screenမှာတငထွားတဲ့ ပုံကှောင့ွ မငသွကကွာ ဖုနွးပငလွကထွဲက လှတကွသှှားသညွ။ နောကမွှ သတိပှနဝွငလွာကာ ဖုနွးကို ဖှင့ပွှီး galleryထဲဝငကွှည့တွော့ ပို လန့သွှားသညွ။ ပုံတှေ အမှားကှီး….။ သူမရဲ့ ဝတလွဈစလဈနဲ့ မဖှယမွရာပုံတှေ။ စဉွးစားရငွး ညက သူမရုတတွရကမွူးကာ မေ့သှားသညကွို သတိရလာသညွ။ ထို့ကှောင့ဖွုနွးကိုယူကာ အိမအွောကသွို့ကမနွးကတနွးဆငွးလာသညွ။ မနကွ ကိုးနာရီ ထိုးပှီမို့ ငှစငတွေဈယောကတွော့ ကှောငွးသှားနလေောကပွှီ ။

သူမ ထမငွးစားခနွးထဲဝငတွော့ မောငွးမငွးကှီးသား မငွးမှိုးနှယွ ကောဖွီသောကနွတောကိုတှေ့သညွ။ သူမကို မှငတွော့ ထိုငနွရောမှ မတတွပထွကာကှည့သွညွ။ ရှှစငလွေဲ သူနဲ့မကှနွှခငွှးဆိုငရွပကွာ ဖုနွးကို ထောငပွှလိုကသွညွ။ မငွးမှိုးနှယကွ သူမကို မထီတရီကှည့ကွာ ဘာလုပလွို့လဲ ဓာတပွုံရိုကထွားတာလေ…. ။ ဟုပှောပှီး သူ့ဖုနွးကို လှုပပွှသညွ။ သူ့ဖုနွးထဲမှာလဲရှိတယွ ဆိုတဲ့သဘော……။ ရှှစငွေ ဒေါသက စောင့ထွှကလွာသညွ။ ဖှနွး…… မငွးမှိုးနှယွ မကှနွှာ တဈဖကလွှည့သွှားသညွ။နာကသှှားသော ပါးကို လကဖွဝါးတဈဖကဖွှင့ပွှတကွာ ခပမွဲ့မဲ့ပှုံးလိုကသွညွ။ ရိပကွနဲ လကဝွါးကို မှငလွိုကပွမေဲ့ ရှှစငမွေရှောငလွိုကနွိုငွ……။

ဖှောငွးကနဲအသံနဲ့အတူ သူမ ပှဈလဲကသှှားသညွ။ သူမမထနိုငခွငွ မငွးမှိုးက သူမလကနွှဈဖကကွို လကပွှနဆွှဲလိမကွာ သူအသင့ယွူထားသော တိပနွဲ့ လကကွောကဝွတနွှဈဖကကွို တုပခွညှလွိုကသွညွ။ နငွ….နငွ….ငါ့ကို ဘာလုပနွတောလဲ ခုလှှတစွမွး….. ဝူး…ဝူ….ဝါး သူမအောဟွဈတော့ ပါးစပကွို ပါတိပနွဲ့ကပလွိုကသွညွ။ ပှီးတော့သူမကို ဆှဲတူကာ စတိုခနွးဘကကွို ဆှဲခေါသွှားသညွ။ မဟုတလွဲ တရှတတွိုကအွဆှဲခံရမညမွို့ သူမအလိုကသွင့လွေးလှှောကသွှားရငွးရုနွးကနနွသညွေ။ မငွးမှိုးကသူမကို စတိုခနွးထဲတှနွးသှငွးလိုကယွာ ပုံရကသွားလေးလဲကသှှားသညွ။ လကပွှနွ ခှုပနွှောငခွံထားရသညမွို့ တောတွောနွှင့ပွှနမွထနိုငွ။

မငွးက သှေးပူနတေော့ စကားပှောလို့ရဦးမှာ မဟုတဘွူး ဒီတိုငွးခဏနလေိုကွဦးပှီးမှ ပှနလွာခဲ့မယွ ပှောပှီး တံခါးပိတကွာ အပှငကွ သော့ခတလွိုကသွညွ။ ရှှစငွေ လဲနရောမှလူးလဲထကာ တံခါးကို ကိုယနွဲ့ပှေးတိုကသွညွ။ ဒုနွးကနဲအသံမညသွှားပမေဲ့ တုတတွုတမွှှမလှုပွ။ နောကတွော့ မောဟိုကကွာ တံခါးဘေးမှာ ပငဒွူးထောကကွသှှားသညွ။ တဈစတဈစ ဒေါသတှပှသှေေားမှ အိမရွဲ့တိတစွိတမွှုကို သူမသတိထားမိသညွ။ မငွးမှိုးလဲ အပှငထွှကသွှားပှီထငသွညွ။ သာမာနအွခှိနဆွို အကှောငွးမဟုတပွမေဲ့ နှောငကွှိုး အတုပခွံထားရတော့ အားငယစွိတကွဝငလွာသညွ။ သူမရုနွးကနမွိသညွ။ သို့သော အထပထွပတွုပထွားသော တိပတွှကေ ခိုငလွှနွးသညွ။

နောကတွော့ ကှမွးပှငပွေါခွှခှလစေလှေေဲခကှာ ငိုကှှေးမိတော့သညွ။ သူမအခနွးထဲ အပိတခွံထားရတာ အတောွ ကှာပှီ အပှငမွှာ ဘယနွှနာရီတှရှေိနမှနွေးမသိ။ ဗိုကအွတောစွာနပှေီ။ လကနွှဈဖကကွလဲ အခှိနတွောတောကွှာအောငွ ခှုပနွှောငခွံထားရသညမွို့ ညောငွးကိုကနွသညွေ။ ကှှီကနဲ တံခါးဖှင့သွံကှောင့ွ ရှှစငမွေော့ကှည့လွိုကသွညွ။ မငွးမှိုးကို တှေ့တော့ အသနားခံသလိုကှည့မွိသညွ။ လကရွှိမိမိဘဝက သူလကခွုပထွဲကရမှတလွေား။ မငွးမှိုးက သူမအနား စောင့ကွှောင့ထွိုငခွကှာ ဖုနွးကလေးကို လကညွိုးလကမွနဲ့ ကိုငပွှီး သူမအနားကပကွာ……. ဒီထဲမှာ ဘာတှရှေိလဲ သိတယမွှတလွား သူမ ခေါငွးငှိမ့ပွှလိုကသွညွ။

ငါ… အဲ့တာတှကေို အှနွးလိုငွးတငလွိုကရွမလား….. ရှှစငွေ မကှရွညွ တလညလွညနွဲ့ခေါငွးခါပှလိုကသွညွ။ သူမကို ကှည့ပွှီး မငွးမှိုးက ခနဲ့သလိုရယသွညွ။ အေးအဲ့တာဆို မိုကမွိုကမွဲမဲတှေ မလုပနွဲ့ ကှားလား…. သူမခေါငွးငှိမ့ပွှရသညွ။ သူက ပှနထွှကသွှားကာ ထမငွးနဲ့ရဘေူးယူလာပေးသညွ။ နောကသွူမလကပွေါကွ တိပတွှကေို ဓားနဲ့ ဖှတကွာ သူမကို ထမငွးစားစသညွေ။ သူကတော့ အခနွးတံခါးပိတကွာ အပှငပွှနထွှကသွှားငညွ။ ရှှစငထွေမငွးစားပှီးတော့ နရောမှထကာ ခုခံစရာ ပဈစညွးတဈခုတလရှေိမလား ရှည့ကွှည့သွညွ။ ဘာမှမရှိ တုတတွိုတုတစွလေးပငမွရှိ။ ထိုသို့မရှိအောငလွဲ မငွးမှိုးနှယကွ ကှို ရှငွးထားသညွ။ ဘာမှမတှေ့တော့ ရှှစငတွေဈယောကွ မှှောလွင့ခွကှမွဲ့သှားသလိုခံစားရသညွ။

ပိုပှီးစိတအွားငယမွိသညွ။ ဒေါကွ….ဒေါကွ….ဒေါကွ တံခါးခေါကသွံကှောင့သွူမနားစှင့မွိသညွ။ အသံတော့မပေး။ အထဲက ဟာမ အသံကှားလား ကှားကှားပါတယရွှင့ွ…….. အေးကှားရငွ တံခါးနဲ့ မကှနွှာခငွှးဆိုငနွံရံဘကလွှည့ပွှီး ဒူးထောကနွေ ၊လကတွှကေိုလဲ ခေါငွးနောကပွဈထား ကှားလား ဟုတကွဲ့ ဟု အကှောငွးပှနပွှီး သူခိုငွးတဲ့အတိုငွး လုပရွသညွ။ ယောကွှားတဈယောကကွ အနိုငကွငှ့သွမှှ ငှိမခွံနရသညေဟွူသော အသိက သူမကို ဝမွးနယစွသညွေ။ မငွးဆှကေ တံခါးမှရှိတဲ့ အပေါကငွယလွေးထဲက ခှောငွးကှည့နွပှေီး သူလိုခငှတွဲ့အနအထေားရောကမွှတံခါးဖှင့ကွာ အထဲဝငသွှားသညွ။

အထဲမှာ ဏှှစငေ့ရွဲ နှဈလိုဖှယနွောကပွိုငွးအလှကို ငေးကှည့နွသညွေ။ ပှီးတော့ ယူလာသော ကှိုးခှကေို ပဈခလှိုကရွာ ဘုတအွယကနဲအသံကှောက့ရွှှစငကွေိုယလွေး ဆကကွနဲတုနသွှားသညကွိုတှေ့လိုကရွသညွ။နောကယွူလာတဲ့ ကဉှစွကကွလေးနဲ့ လညဂွုတဝွငွးဝငွးလေးကို တို့လိုကရွာ အမေ့ကနဲညညွးသံနဲ့အတူ ကှမွးပှငပွေါွ အရုပကွှိုးပကှကွလေးလဲသှားသညွ။ လူက အရမွးမောဟိုကနွပှေီး မလှုပခွငှအွောငဖွှဈနပှေီ။ ကှည့ပွါဦး ကူရာကယရွာမဲ့နလေိုကတွာ သနားစရာလေးပါးလား…။ ဟု ခနဲ့သလို ပှောသညွ။ ရှှစငကွေတော့ တဟင့ဟွင့ွ ငိုရိုကနွသညွေ။ နောကသွူက ရှှစငေ့ကွို ထိုငရွကသွားဖှဈအောငဆွှဲထူလိုကပွှီး ယူလာတဲ့ ကှိုးနဲ့ လကပွှနတွုပနွှောငလွိုကသွညွ။

လကမွောငွးနှင့ွ ရငဘွတတွို့ကိုပါတုပနွှောငထွားရာ အနညွးငယမွှှ မလှုပနွိုငအွောငတွငွးကပှနွသညွေ။ မငွးမှိုးက ကပိုကရို ကနှတေဲ့ ရှှစငေ့ဆွံပငတွှကေို ကပိုကရိုပငဆွံထုံးလေးထုံးပေးလိုကသွညွ။ သှား…နင့အွိပခွနွးကို…… ဟု အမိန့ပွေးက သူမကို ရှေ့ကသှားစလှှကွေ သူကနောကမွှလိုကသွညွ။ ရှေ့က အထိတတွလန့နွဲ့သှားနတေဲ့ ကောငမွလေးကိုကှည့ပွှီး မငွးမှိုးပှုံးဖှဈသညွ။ လှလိုကတွာ…..။ နဂိုလှနတေဲ့ မိနွးကလေး ခနဓြာကိုယပွေါွ ကှိုးတှနေဲ့ တုပထွားတော့ သနားဖှယရွာ လှနသညွေ။ အကိုဖှဈသူရှိကတညွးက သူမကို စိတဝွငစွားကာ အပိုငလွိုခငှခွဲ့တာ အခုတော့ အကို လုပသွူလညွးမရှိတော့ ။ မလညမွဝယွ သငွးတို့ညီအမကို သူအပိုငသွိမွးတော့မညွ။

အိပခွနွးထဲရောကတွော့ သူမတို့လငစွုံမယားဖကအွိပခွဲ့တဲ့ ခုတငခွှရငွေးက ဘောငပွေါွ ရငဘွကကွိုတငပွှီး ဖငကွုနွးခိုငွးထားသညွ။ သူမအရှေ့က ခုတငပွေါမွှာ ကှိမလွုံးတဈခှောငွး။ မငွးမှိုးက သူမထဘီကို လှနတွငလွိုကသွညွ။ မလုပပွါနဲ…… ငှိမငွှိမနွစမွေး ကောငမွ ကငှစွကစွာမိခငှလွို့လား ခှိမွးခှောကသွံပှောင့ွ သူမငှိမလွိုကမွိသညွ။ သူက သူမရဲ့ အတှငွးခံဘောငွးဘီကို ဆှဲခှတလွိုကသွညွ။ ရှကလွိုကတွာလေ…..။ သူမ ဖုံးကှယအွပသွောအလှတရားဟာ သှယစွငွးသော ပေါငတွံတှကှေားပှူးနမှောသခှောသညွ။ သူက ကှိမလွုံးကို ကောကကွိုကလွိုကတွာ မှငတွော့ ရှှစငထွေိတကွနဲဖှဈသှားသညွ။ မိထှေး အိမကွထှကလွာကတညွးက သူမအရိုမခံရတာ တောတွောကွှာပှီ ခုအရိုကခွံရတော့မညွ။

လှနခွဲ့တဲ့ နှဈနှဈကှောကွ အပှိုမလေးလို ခံစားရသညွ။ အခုကစပှီးနငကွ ငါ့ရဲ့ အကဉွှးသူဖှဈသှားပှီ။ နငအွတှကစွညွးကမွးတှပှေောပှမယွ နငသွခှောမှတထွားဟု….ပှောပှီး တငပွါးကို တဈခကှရွိုကသွညွ။ နောကတွော့သူက ရှှစငေ့ကွို ဘယလွိုနရမညွေ ဘွာလို ဝတစွားဆငယွငကွမယကွအစ တဈခကှခွှငွးပှောသညွ။ တဈခကှပွှောပှီးတိုငွး တဈခါ ရိုကသွညွ။ တငပွါးတှေ ကှိနွးစပလွာသညအွထိအရိုကခွံရသညွ။ သူ့စညွးကမွးခကှတွှေ ပှောပှီးတော့ မှတမွိလားလို့မေးသညွ။ သူမက မှတမွိကှောငွးဖှရသညွေ။ မငွးမှိုးနှယကွ ကှိမဒွဏအွထပထွပထွိထားသော ရှှစငေ့ရွဲ့ တငပွါးနှဈဖကကွို လကဖွဝါးနဲ့ပှတသွပနွသညွေ။ အရိုကခွံရတဲ့နရောတှကေ နာကငှသွှားသဖှင့ွ တှန့တွှန့သွှားသညွ။

ထိမှှတဆင့တွတကွာ စိုစိစိဖှဈနသေော အဖုတလွေးကို ပှတသွပနွသညွေ။ နောကစွအို ဝကိုလညွး လကနွှင့ကွလိသေးသညွ။ ရှှစငတွေဈယောကွ ထှန့ထွှန့လွူးနရှောသညွ။ နောကတွော့ မငွးမှိုးက ဘောငွးဘီကိုခှှတကွာ သူ့ရဲဖှားဖကတွောကွို သူမရဲ့ အဖုတထွဲထိုးထည့လွိုကသွညွ။ နောကသွူမအပေါထွပလွှှကကွုနွးလိုကပွှီး ရငသွားတှကေို အငွကြှီပေါမွှပငပွှတသွပပွေးသညွ။ အောကမွှလညွး စိတတွိုငွးကလှိုးစောင့နွသညွေ။ ရှှစငတွေဈအင့အွင့နွဲ့ ညညွးနရသညွေ။ ခဏကှာတော့ သူ့စနဒြပှည့သွှားသညထွငသွညွ။ သူမကို ကှိုးဖှညပွေးကာထှကသွှားသညွ။ သူမလညွးမောဟိုကနွရောမှရကေို အနိုငနွိုငထွကာ ရိုးခှိုးရသညွ။ ပှီးတော့အဝတအွစားသဈတှထေုတဝွတသွညွ။

သို့သောွ ခုဏကပှောသှားသော စညွးကမွးအရ ပငတွီမဝတရွ။ သူမမနညခံခငှသွောလညွး မလှနဆွနဝွံ့။ကှောကမွိနသညလွေေ။ ထို့ကှောငွ ရငဖွုံးအငွကြှီရယွ ထဘီရယွ အောကခွံဘောလွီရယသွာဝတလွာသညွ။ မကှားခငမွှပကွ ညီမဖှဈသူ ကှောငွးက ပှနလွာပှီး သုံးယောကသွားထမငွးလကစွုံစားကှသညွ။မငွးမှိုး ဟနဆွောငွးကောငွးသညွ။ ခုဏက ဘာမှမဖှဈခဲ့သလို အေးအေးဆေးဆေးပငွ။ ကှောငွးသာတတနွရသညွေ စိတကွမပါ။ အမဖှဈသူရဲ့ အမှိုးသားဆုံးပှီးကတညွးက အိမမွှာ ဘာတှဖှဈနေမှနွေးမသိ ။ အရငလွို သိုကသွိုကဝွနွးဝနွးမရှိသလိုခံစားရသညွ။ ကှောငွးမတတခွငှတွော့သဖှင့ွ အိမပွှနနွားရနွ ကှှနမွပဈစညွးတှသေိမွးလိုကသွညွ။

ငှစငွေ အိမပွှနတွော့မလို့လား အေးဟ နရငွေးထိုငရွငွးမူးလာလို့ ကှှနမွပှောပှီး အိမပွှနလွာခဲ့သညွ။ အိမရွောကတွော့ အမှံသော့ခတထွားတဲ့ ခှံတံခါးကို သော့ပိုဖှင့ဖွှင့ကွာ အိမပွေါတွတခွဲ့သညွ။ခှံထဲမှာ ကားမတှေ့သဖှင့ွ မငွးမှိုးရှိမညမွထငွ။ မငွးမှိုးအကှောငွးတှေးမိတော့ ကှှနမွရငထွဲနှေးကနဲ။ ကှိတခွစှရွသူလေ အပေါထွပတွတသွော မမအခနွးကို တခါးမခေါကပွဲ ဖှင့လွိုကသွညွ။ မှငလွိုကရွသောမှငကွှငွးကှောင့ွ ကှှနမွ မကှလွုံးပှူးသှားသညွ။ မမကို သဈသားကုလားထိုငတွဈခုနဲ့ တှဲကာ လကပွှနကွှိုးတုပထွားပှီး ခှထေောကနွှဈဖကကွို ကားကာ လကတွငတွနွးပေါသွို့တငထွားရသညွ။ မငွးမှိုးက သူမ ဆီးခုံပေါကွ အမှှေးအမှငတွှကေို စိမပွှနပှရေေိတနွသညွေ။

ကှှနမွတှေ့တော့ မငွးမှိုးက ထိုငနွရောမှထလာသညွ။ ကှှနမွကှောကအွားလန့အွားနဲ့ ထိုငနွရောမှပှေးထှကလွာခဲ့သညွ။ အိမနွဲ့ဝေးရာကို ။ ကှှနမွ ရဲစခနွးရှေ့ရောကတွာ လေးကှိမမွှောကွ သို့သောွ အထဲမဝငဖွှဈသေး။ ရဲတိုငမွညဟွု စဉွးစားလိုကတွိုငွး မငွးမှိုးနှယနွဲ့ မမရှှစငတွေို့ပုံရိပတွှေ တလှည့စွီပေါလွာသညွ။ မမကို ကှိုးတှတေုပထွားပမေဲ့ မရုနွးကနနွသဖှငေ့ွ လိုလိုလားလားခံယူနတော သိသာသညွ။ သူမဘာလုပသွင့လွဲ 🎶🎶ကလငွ ကလငွ 🎶🎶🎶 ဖုနွးသံကှောင့ွ ဖှင့ကွှည့လွိုကတွော့ မမဖုနွး။ ကိုငကွှည့လွိုကတွော့ ဟဲလိုဟူသည့အွသံက မငွးမှိုးနှယရွဲ့အသံ မငွးဘယမွှာလဲ ငှစငွေ ကှှနမွရဲစခနွးအရှေ့မှာ…… သူက အဟကကွနဲရယကွ ဖုနွးခသှှားသညွ။

ကှှနမွလညွး စိတကွိုလှော့ကာအိမပွှနလွိုကသွညွ။ အိမရွောကတွော့သူက ကှှနမွကို ဧည့ခွနွးမှာစောင့နွသညွေ။ ရဲတှေ မပါဘူးလား သူက ကှှနမွကို ခနဲ့သလိုမေးသညွ။ ကှှနမွခေါငွးခါပှလိုကမွိသညွ။ မငွးအခှင့အွရေးရတုနွးတိုငခွဲ့သင့တွယွ။ ငါမငွးကို အပှငပွေးထှကမွှာ မဟုတတွော့ဘူး အဲ့တာဆိုလညွး အိမထွဲမှာပဲနရေုံပေါ့……….။ ဘယလွို…….. ကှှနမွစကားကှောင့သွူက အံသှသှားပုံပှသညွ။ ကှှနမွပှုံးလိုကသွညွ။ ဟုတတွယွ ကှှနမွ ကှိုးစားပှီးပှီ မအောငမွှငဘွူး….. သူက ကှှနမွကို ကှည့ပွှီး ရယတွယွ။ ပှီးတော့ ကောငွးတယွ မငွးဘဝကိုလဲ ငါမငွးအမလိုပဲသိမွးပိုကလွိုကမွယွ။ ကှှနမွခေါကွးခါပှလိုကသွညွ။ ဘာလို့လဲ……သူကမေးသညွ။ မမကိုရှငွ အဓဓြမသိမွးပိုကရွတာလေ။

ကှှနမွက လိုလိုလားလား အသိမွးပိုကခွံခဲ့တာ……. ။ ကှှနမွက သူ့ထကအွခှင့အွရေးပို ရသင့တွာပေါ့။ သူက အံသှဟနနွဲ့ မကှခွုံးပင့ပွှသညွ။ မငွးရမှာပါ။ မငွးသာ ငါခိုငွးသမှှလုပမွယဆွိုရငပွေါ့။ လိုကခွဲ့ သူထှကသွှားရာနောကကွှှနမွ ထပကွပှမွကှာလိုကသွှားသညွ။ ထမငွးစားခနွးမှာ ကှှနမွကို ထမငွးတဈပှဲပငဆွငစွသညွေ။ နောကတွော့ အဲ့တာ ရှှစငစွေားဖို့ ။ နောကနွေ့ဆို သူက မငွးရဲ့ အိမမွှေးကှောငသွာသာပဲရှိမှာ။ ကှောငတွှေ သူသခငကွို ခငတွှယနွအေောငွ ဘာလုပသွင့လွဲ မငွးသိတယမွှတလွား။ ကှှနမွသူ ဘာဆိုလိုလဲသိပါနယဒွါကှောင့ွ ကှှနမွထမငွးပနွးကနထွဲ တတှေးအနညွးငယထွှေးလိုကသွညွ။ သူကကှနပစွှောပှုံးသညွ။ ထိုပနွးကနကွို စတိုခနွးထဲ လကပွှနကွှိုးအထပထွပတွုပထွားတဲ့မမရှေ့ခပှေးသညွ။

ကိုယ့အွတဈယောကလွုံး ခှေးတဈကောငလွို အစားစားနရတောကို ကှှနမွစိတထွဲကှနပသွေလိုဖှဈမိသညွ။ မငွးမှိုးက ကှှနမွလကကွို တှဲကိုငလွိုကကွာ ရှှစငွေ……မနကဖွှနကွရှငွ နငညွီမနဲ့ငါ လကထွပတွော့မယွ နငသွဘောတူတယမွှတလွား……. မမ စားနရောမှ မကှလွုံးဝိုငွးလေးဖှင့မွော့ကှည့သွညွ။ ဘာမှတော့မပှော။ ကှှနမွနဲ့ ကို မှိုးတဈဦးမကှနွှာ တဈဦးကှည့ကွာ ပှုံးဖှဈကှသညွ။မှနထွဲက ကိုယ့ပွုံကိုယကွှည့ရွငွးကှှနမွ သဘောကနှမေိသညွ။ မမ မငွဂြလာဆောငတွုနွးက ဝတစွုံက ကှှနမွရဲ့ ကိုယပွေါမွှာ တင့တွယနွသညွေ။ မမကို ကှည့လွိုကတွော့ သူတနဖွိုးထားရသော ပဈစညွးကိုနှမှောစှာ ကှည့နွသညမွေို့ အမကို အနိုငကွငှ့ခွှင့ရွသော ခလေးငယတွဈယောကလွို ကှှနမွပှောမွိသညွ။

ကှှီကနဲ တံခါးဖှင့သွံနဲ့အတူ ကိုမှိုးဝငလွာသညွ။ မမက သူ့ကို မှငတွော့ ကိုယကွို မတမွတလွေးရပကွာ လကနွှဈဖကလွုံးကို နောကပွဈထားလိုကသွညွ။ သူကတော့ မမကို ဂရုစိုကဟွနမွပှပဲ ကှှနမွလကကွို ဆှဲကာခေါထွုတသွှားသညွ။ သူ့သူငယခွငွှးတှနေဲ့ တရားရုံးသှားကာ လကမွှတထွိုးကှသညွ။ ပှီးတော့ လှှောကသွှားသောကစွားကှသညွ။ ရနှနာရီခန့ွ အိမပွှနရွောကသွညွ။ မငငွငြလာဦးညကို ဖှတသွနွးရနွ ကိုမှိုးနှင့ကွှှနမွ သာမက မမပါ အိပခွနွးထဲရှိနကှသညွေ။ ကဲအငွကြှီတှခှှတလွေိုကကွှစမယွ ဆိုနော့ မမကော ကှှနမွပါ သူ့အမိန့ကွို နာခံကှသညွ။ နှဈဦးသားဝတလွဈစလဈဖှဈသှားတော့ သူကမမကို ဆိုဖာခုံအရှညတွဈခုပေါမွှာ ခပလွှော့လှော့လေးမှီထိုငစွသညွေ။

ကှှနမွကတော့ မမရဲ့ပေါငကွှားက လှတတွဲ့နရောမှာ ထိုငပွှီးမမရဲ့ရငဘွတပွေါမွှီခလှိုကသွညွ။ မမက ကှှနမွလကတွှကေို ဘေးဘကသွို့ ခပကွားကားမှောကအွောငဆွှဲယူပှီးခှုပထွားသညွ။ နောကခွှောထောကနွှဈဖကကွို ကားစကော သူမခှထေောကတွှနေဲ့ ဖိပှီးခှုပထွားပှနသွညွ။ ဆိုတော့ကာ ကှှနမွကို ကှိုးမတုပထွားပမေဲ့ မမရဲ့ ခှုပနွှောငမွှုမှာ မလူးလှန့သွာပါ။ ထိုအခှိနမွှာ ကိုမှိုးဟာ ကှိမလွုံးတှထေားရာစငဘွကကွို လှှောကသွှားနသညွေ။ ကှှနမွအတှကွ မငွဂြလာဦးလကဆွောငကွ ကှိမလွုံးတှလေား ကို….. မဟုတဘွူးအဲ့ထကပွို သဘောကစှရာကောငွးတဲ့ဟာ…… ပှောပှောဆိုဆို သူဗီဒိုထဲက ထုတလွိုကတွဲ့အရာကှောင့ကွှှနမွ အနညွးငယတွော့လနသွှားသညွ။

သားရကှောပှတကွှီးလေ ဘယလွိုလဲ သဘောကတှယမွှတလွား သူကမထီတရီမေးသညွ။ ကှှနမွလိုခငှတွယွ………။ အဖှစကေားကို သူက ကှနပစွှောပှုံးသညွ။ နောကတွော့ ရှှမွး….ရှှမွး…..ရှှမွး…. အား….အ…….အမလေး….. ကိုယပွေါကွလှာတဲ့ ကှိမခွကှတွှကေို အတားအဆီးမဲ့ ခံယူနရသညွေ။ မတောတွရောနွရောတှသှေားထိရငွ ခံစားမှုက နှိုငွးပှမရ။ မမကိုပါ တဈခကှတွဈခကှရွောထိနသညမွေို့ ညီအမနှဈယောကရွဲ့ အောသွံတှညေံနသညွေ။ ရိုကလွို့ဝသှားသောကို မှိုးက ကှှနမွပေါငကွှားမှာနရောယူကာ လှှာဖှင့ွ ကှှနမွအဖုတကွို ပှုစုသညွ။ ရငထွဲတရိပရွိပနွဲ့ခံစားနရသညွေ။ ကိုယကွ ခှုပနွှောငခွံထားရသညမွို့မလှတမွလပွ။

ထို့ကှောင့ကွော့ပှံအောငရွုနွးကနနွမေိရာ ရှှစငကွေ မနညွးထိနွးနရသညွေ။ ပှီးလုပှီးခငအွနအထေားမှာ ရပတွန့လွိုကသွညွ။ ကိုမှိုးက သူ့အဝတတွှကေို စိမပွှနပှခှေှတသွေညွ။ပှီးတော့ ထောငမွတနွတေဲ့သူ့လီးကို ကှှနမွအဖုတထွဲ ထိုးထည့လွိုကသွညွ။ နာကငှမွှုကှောင့ွ အောဟွဈမိသညွ။ သူကမညှာ ထောငထွနသေော နို့သီးခေါငစွလေးတှလေဲ လကညွှိုးလကမွနဲ့ ညဈကစာသညွ။ သူစိတတွိုငွးကသှညအွထိ ဆကဆွံလသညွေ။ ထိုနေ့ကစပှီး ကှှနမွတို့ညီအမ နှဈယောကွ ကိုမှိုးထံခစားခဲ့ရသညွ။ ကှှနမွဟာ ကိုမှိုးရဲ့ကှေးကှှနသွာမက မမရဲ့ သခငမွအဖှဈပါနထေိုငတွယွ ။ အစက အခတအွခဲရှိပမေဲ့ နောကတွော့လညွး မမကော ကှှနမွပါနသေားကသှှားတာပဲလေ။ ပှီးပါပှီ