ပြိုင်တူပြည့်ဝစွာ

အခှိနမွှာ ည ၁၀ နာရီခန့ွ ရှိပှီဖှဈ၍ ပတဝွနွးကငှတွဈခုလုံး တိတဆွိတစွ ပှုနပပှေေီ။ စိုးမောငတွဈယောကွ နေ့လညကွ ကှည့ခွဲ့သော ဗှီဒီယိုအောကားကို ပှနသွတိရပှီး လီးတောငနွလသညွေေ။ ယခုတလော အောကား တောတွောမွှားမှား ကှည့ဖွှဈနသေော သူ့အာရုံတှငွ ပှနစွဉွးစားလိုကတွိုငွး ယောကွှားနှင့ွ မိနွးမတို့ လိုးပုံ အမှိုးမှိုးကို ကှကကွှကကွှငွးကှငွးပငွ ပှနမွှငယွောငတွတသွညွ။ သူနသညေ့ွ နရောနှင့ွ အနညွးငယွ ဝေးသော ကားလမွးမကှီးဘေးရှိ အိမတွဈအိမမွှာ ဗှီဒီယို အောကားခညွှးပှလရော တဈခါ ကှည့ဖွူးသှားသော စိုးမောငတွဈယောကွ မကှာမကှာ ကှည့ဖွှဈနလသညွေေ။ ရနကွုနမွှို့ နရောတောတွောမွှားမှားတှငွ ဗှီဒီယိုရုံမှား ပေါလွာပှီး အောကားသကသွကွ ပှစားသော ရုံမှားတှငွ သူကှည့နွသေော ရုံလညွး တဈရုံ အပါအဝငွ ဖှဈလသညွေ။ထိုရုံနှင့ွ ထိုကားမှားကှောင့ွ အသကအွစိတွ နီးနပှေီဖှဈသော စိုးမောငမွှာ ယခုမှ မိနွးမလိုခငှစွိတမွှား လိုးခငှစွိတမွှား တရှရှ ဖှဈပေါနွလသညွေေ။

သူငယခွငွှးမှားနှင့ွ ဟေးလားဝါးလား လုပရွငွးကုနခွဲ့သော အခှိနမွှားကို မိနွးမရရနွ မကှိုးစားခဲ့မှုအတှကွ နှမှောနမေိသညွ။ လှနခွဲ့သော နှဈကမှ သူငယခွငွှးမှား ခေါွ၍ ဗှီဒီယိုရုံ ရောကသွှားပှီး တဈခါမှ မမှငဖွူး၊ မတှေ့ဖူးသော ယောကွှားနှင့ွ မိနွးမတို့ လိုးပုံ ကာမဂုဏခွံစားပုံ အထူးအဆနွးမှားကို မှငမွိသည့ွ နောကပွိုငွးမှစကာ သူ့ကိုယတွှငွ ကာမပိုးမှား သောငွးကနွှး လာလတေော့သညွ။ နိုငငွံခှားကားမှားဖှဈသော အောကားမှားမှာ ရိုကကွှငွးရိုကကွှကွ ကောငွးခှငွး၊ ဆေးသားကှညလွငခွှငွး၊ တဈဦးနှင့တွဈဦး နှိုးဆှမှု ထူးဆနွးခှငွး၊ အထူးသဖှင့ွ ယောကွှား၏ လီးမှားကို မိနွးမက စုပခွှငွး၊ မိနွးမ၏ စောကပွတအွား ယောကွှားက ရကခွှငွး၊ ပုံစံ အမှိုးမှိုး လိုးကှခှငွး၊ အားပါပါ လှုပရွှားကှခှငွးနှင့ွ လိငကွို ပှင့လွငွးစှာ ဖှရှငွေးကှခှငွးမှားက စိုးမောငအွား ကိလသောစိတကွို ရှသထကရွှအောငွ လုပပွေးနသကေဲ့သို့ ရှိလသညွေ။

စိုးမောငတွှငွ ယခုထကထွိ ရညွးစားလညွး မရှိ၊ မိနွးမဆို ဝလောဝေး။ ကားစီးသည့အွခါ ထိမိ ခိုကမွိတာလောကကွလေးမှားသာ အတှေ့အကှုံ ရှိသညွ။ ဘကှီးတောသွူ၏ ခှံတှငွ လာရောကွ နထေိုငပွှီး သားသမီးကဲ့သို့ အတူ ဝိုငွးဝနွး လုပကွိုငနွသေူ ဖှဈသညွ။ သူနသေော ရပကွှကမွှာ လူခမွှးသာမှား၏ စီးပှားရေး လုပငွနွးမှား လုပရွနွ သင့လွှောသွော မှကှကကွေယွှ၊ ခှံကှကကွယှကွှီးမှားဖှင့ွ တသီးတသန့ွ ဖှဈနလသညွေေ။ ဘကှီးလုပသွူမှာ မှနမွာဖှဈသောလွညွး တရုတလွူမှိုးမှား သုံးသည့ွ ပဈစညွးထုတသွော လုပငွနွးကှီးတဈခုကို လုပကွိုငနွသေူ ဖှဈသညွ။ ကိလသော ကာမပိုးမှား ထကှှလာမှုကှောင့ွ ကိုယလွုံးကိုယပွေါကွ အခှိုးကသှော မိနွးမမှားကို တှေ့လှှငွ ရှေ့မှ၊ နောကမွှ၊ ဘေးမှ အစုံကှည့ကွာ စိတနွှင့ွ ပှဈမှားတတလွာသညွ။ ဗှီဒီယိုတှငွ ကှည့ရွသည့ွ အမှိုးမှိုးသော လိုးနညွးမှားဖှင့ွ စိတကွူးလိုးနမေိသညအွထိ ဖှဈလာသညွ။ သို့သောလွညွး တကကြသိုလပွညာ တဈပိုငွးတဈစ သငဖွူးထားသူမို့ အိနဒြှပကှအွေောငွ အငမွးမရ ဖှဈတာမှိုးတော့ မဖှဈ။

ရုပမွပကှဘွဲ စိတကွူးဖှင့ွ မှနွးပှီး ဇာတလွမွးဆငကွာ အရသာ ယူတတသွူသာဖှဈသညွ။ စိုးမောငမွှာ ကှည့ပွှောရွှုပှောသွော ရုပရွညရွှိပှီး အရပွ ခပပွှတပွှတနွှင့ွ ကနွှးမာ သနစွှမွးသည့ွ ကိုယခွနဓြာဖှင့ွ မှနမွာဆနသွူ လူငယတွဈဦး ဖှဈသညွ။ ဘကှီးလုပသွူ၏ စီးပှားရေး ပှလညမွှေုကှောင့ွ မခှို့မတဲ့ စားသောကနွထေိုငရွသူ ဖှဈရာ သူတောငွးစား ထမငွးဝလှှငွ လီးတောငသွညွ ဆိုသည့အွတိုငွး အစားကောငွး အသောကကွောငွးမှားကို မတောင့မွတ မကှောင့မွကဘှဲ စိတထွငသွလို စားသောကနွနေိုငသွူ စိုးမောငတွှငွ အမှဲတမွးလိုလို ကာမစိတမွှား ထကှှနတတသွေညွ။ ကှည့ထွားသော ဗှီဒီယိုကားမှားကှောင့လွညွးကောငွး၊ မှငရွတှေ့ရသော ခပတွောင့တွောင့ွ မိနွးမမှားကှောင့လွညွးကောငွး ခဏခဏ လီးတောငတွောငွ နလေေ့ရှိရာ တဈနေ့ နှဈကှိမခွန့ွ ကိုယ့ဘွာသာ ဂှငွးတိုကပွှီး အာသာဖှနရသေညွေ အထိ ဖှဈနလသညွေေ။ လီးတောငလွှယတွတမွှုကှောင့ွ အိမမွှ အပှငထွှကတွိုငွး အတှငွးခံဘောငွးဘီ ဝတပွှီး စိတကွို ထိနွးထိနွးထားရလရော ၎င်းငျးငြးငွးအတှကွ စိုးမောငတွှငွ အမှဲ စိတသွောက ဖှဈနရသညွေ။

လူပှိုလူလှတမွို့ ဖာခပှှီး အာသာဖှရနတွေော့ စိုးမောငွ စိတမွကူး။ ဟိုလူလိုး၊ ဒီလူလိုးနှင့ွ ကှုံရာလူ အလိုးခံရသော မိနွးမကို သူ မသတီပေ။ ထို့ကှောင့ွ မိနွးမ လိုးခငှစွိတွ ပေါပွှီး လီးတောငလွာတိုငွး ကိုယ့လွကနွှင့ကွိုယွ ဂှငွးတိုကပွှီး အာသာဖှလေေ့ ရှိသညွ။ ယခုလညွး နေ့လညကွ ကှည့ခွဲ့သော အောကားထဲမှ စိတထွစရာ အကှကမွှားက စိုးမောငအွား လီးမတောငွ တောငအွောငွ အားပေးသလို ဖှဈနလသညွေေ။ ဗှီဒီယိုကှည့ပွှီး ပှနလွာလာခငွှး ဂှငွးတဈခှီ တိုကခွဲ့သောလွညွး အခု လီးထပတွောငနွပှနရွော စိုးမောငမွှာ လီးတံကို လကဖွှင့ွ အသာကိုငရွငွး စိတကွူးနှင့ွ လိုးပှဲ ဖနတွီးနမေိသညွ။ မှငရွသူ ယောကွှားမှား ရမကထွစရာ တောင့တွောင့တွငွးတငွး မိနွးမမှားကို ပှနလွှနွ စိတကွူးဖှင့ွ မှငယွောငရွငွး သူ့တှငွ မရှိသေးသောလွညွး ရအောငွ ရှာကှံယူရနွ စိတကွူး နမေိသညွ။ ထိုသို့ စိတကွူးနရငွေးမှ သူ့အသိထဲတှငွ စိတထွစရာ တောင့တွငွး ဖှောင့စွငွးသည့ွ မိနွးမမှား ရနသေူမှားကို စဉွးစားနမေိသညွ။

ထိုအခါ သူတို့နှင့ွ ခှံခငွှးကပနွသော အိမမွှ ဦးသာဒငနွှင့ွ မတငလွှတို့ကို မှငယွောငလွာသညွ။ ဦးသာဒငသွညွ အသကငွါးဆယွ ကှောနွပှေီ ဖှဈသောလွညွး ခမွှးသာသူမို့ မယားအငယလွေး ယူထားသည့ွ ဦးသာဒငွ၏ ရုပကွ ထိပပွှောငပွှောငွ ဗိုကရွှဲရှဲနှင့ွ အကညွှးတနသွလို ဖှဈနသညွေ။ သို့သောွ သူယူထားသော မတငလွှမှာ အသကသွုံးဆယွ လောကသွာ ရှိနိုငပွှီး လုံးကှီးပေါကလွှနှင့ွ ယောကွှားမှား စိတလွှုပရွှားဖှယကွောငွးသော ခနဓြာကိုယကွို ပိုငဆွိုငထွားသူဖှဈသညွ။ လှနခွဲ့သော နှဈလောကကွ စရောကလွာသူမှား ဖှဈသညွ။ ခှံနှင့ွ အိမမွှာ ဦးသာဒငပွိုငဖွှဈပှီး မယားကှီး မသိအောငွ မတငလွှအား လာထားကာ တဈပတွ သုံးလေးရကခွန့ွ အတူလာနတတကွှေောငွး ခှံနီးနားခှငွးမို့ စိုးမောငတွို့ သူငယခွငွှးတဈသိုကွ သတိထားမိကှသညွ။ မတငလွှမှာ စိုးမောငနွှင့လွညွး ခငမွငနွသညွေ။ တခှံနှင့တွခှံ တဈအိမနွှင့တွဈအိမွ ဝငထွှကွ သှားလာနကှသညေအွထိ ရငွးနှီးနကှသညွေ။ ဦးသာဒငမွှာ စိုးမောငွ ဘကှီးနှင့ွ အလုပွ အတူတူ တှဲလုပဖွူးသူတဈဦး ဖှဈသောလွညွး အနညွးငယတွော့ အသကငွယသွညွ။

စိုးမောငွ ဘကှီးတို့ လငမွယားမှာ အသကွ ခှောကဆွယနွီးပါး ရှိနကှပှေီ ဖှဈသညွ။ ယခုတော့ ဦးသာဒငနွှင့ွ အတူ တှဲပှီး အလုပွ မလုပကွှဘဲ သီးသန့သွာ ကိုယ့စွီးပှားကိုယွ ရှာနကှသေူမှား ဖှဈသညွ။ မတငလွှ၏ ရှဘေိုမငွးကှိုကွ တောင့တွငွး ဖှောင့စွငွးသော ခနဓြာကိုယအွား ဦးသာဒငတွဈယောကွ အဆီအသား ဝါးနခေဲ့သညမွှာ တဈနှဈခန့ွ ရှိပှီ ဖှဈသောလွညွး ယောကွှားနှင့ွ တည့သွောသူမို့ ကသှှားသညွ မရှိဘဲ ပိုမို တောင့တွငွးနလရေော စိုးမောငတွို့ သူငယခွငွှးတဈသိုကွ ဆုံခိုကွ စကားစပမွိကှလှှငွ ….. “အဘိုးကှီးက တဏှာ ခပကွှီးကှီးပဲကှာ၊ မဖှိုနိုငတွာတော့ ဟုတမွယွ မထငပွါဘူး၊ မတငလွှကိုက ပိုပှီး တောင့လွာတာ အဟီး …. ဒုသနသော ကှောကလွို့သာ၊ ရမှားရရငွ ဖှုတခွငှစွရာ ကောငွးတဲ့အထဲမှာ မတငလွှပါတယကွှ“ ဟု တဈယောကကွလညွး သူ့စိတထွဲ ရှိသည့အွတိုငွး ထုတပွှောသညွ။ စိုးမောငွ ကိုယတွိုငလွညွး အနီးအနားရှိ အပှိုအအိုမှားထဲတှငွ မတငလွှလို ယောကွှားမှား စှဲမကစွရာ ကိုယလွုံးကိုယပွေါကမွှိုး မရှိကှောငွး သိသညွ။

စိတကွူးထဲတှငွ လိုလားနသေော မိနွးမမှာ မတငလွှလို မိနွးမမှိုး ဖှဈသညွ။ “စိုးမောငွ ငါတော့ မငွးလိုသာ ခှံခငွှး ကပနွရငွေ အဘိုးကှီးလာတိုငွး သှားသှား ခှောငွးတယကွှာ …. မငွး မခှောငွးဘူးလား“ သူငယခွငွှးဖှဈသူ စကားကှောင့ွ နဂိုက စိတကွူး မပေါမွိသော စိုးမောငမွှာ ခှောငွးခငှစွိတမွှား ဖှဈပေါလွာရသညွ။ “အေးကှ …. မငွးဆို ဝငခွငှသွလိုဝငွ ထှကခွငှသွလိုထှကလွို့ ရနတော၊ ဘယနွရောက ခှောငွးရမယဆွိုတာ မသိဘူးလား စိုးမောငရွ“ ကနှသွူငယခွငွှး တဈယောကကွ ထပပွှောသဖှင့ွ ဦးသာဒငတွို့ခှံနှင့ွ အိမအွနအထေားကို သိနသေော စိုးမောငအွတှကွ အခှင့အွရေး တဈခုလို မှငယွောငလွာမိသညွ။ သူငယခွငွှးမှားကို ဘာမှ ပှနမွပှောဖှဈလိုကသွောလွညွး စိတကွူးထဲတှငွ ခှောငွးရနွ ဆုံးဖှတလွိုကမွိသညွ။ သညနွေ့ ဦးသာဒငွ ရောကနွကှေောငွး စိုးမောငွ သိသညွ။ စောစောကပငွ ခှံထဲ၌ တှေ့ရသညွ။ ယခုလောကဆွိုလှှငတွော့ အိပယွာဝငလွောကပွှီဟု အခှိနနွှင့ွ အခှအနကေေို တှကဆွရငွး တောငနွသေော လီးကို ခပရွှရှလေး ဆုပနွမေိသညွ။

ခပလွှမွးလှမွးမှ ည ၁၀ နာရီရှိပှီဖှဈကှောငွး သံခှောငွးခေါကသွံ ပေါလွာလရော ဦးသာဒငတွို့အား ခှောငွးရနွ စိတကွူးရှိနသေော စိုးမောငတွဈယောကွ ခါတိုငွးလို မိနွးမလိုးပှဲကို စိတကွူးနှင့ွ နှဲကာ ဂှငွးတိုကတွတသွည့ွ အကငှ့ကွို အကောငအွထညွ မဖောသွေးဘဲ ကုတငပွေါမွှ အသာ ထလိုကသွညွ။ ခှံနှင့ွ အိမအွနအထေား အားလုံး သိနသေူမို့ လကတွှေ့ခှောငွးရနွ အကောငအွထညွ ဖောနွသေော စိုးမောငအွတှကွ ငါးမိနဈခန့ွ အကှာတှငွ ဦးသာဒငတွို့ အိမဘွေးရှိ သူကှိုတငွ ရှာဖှထေားသော အိမထွဲကှည့ွ၍ ရရနွ အပေါကရွှိသည့ွ နရောကို ရောကသွှားလပှေီ ဖှဈသညွ။ တဈထပအွိမမွို့ စိုးမောငွ ကှည့ရွနွ ပို၍ အဆငပွှေ နလသညွေေ။ “ဟင့အွငွး …. ဟင့အွငွး“ အသအခှော မှငနွိုငသွော နရောမို့ အိပခွနွးထဲရှိ ကုတငပွေါတွှငွ ဦးသာဒငတွို့ လငမွယား၏ အနအထေားနှင့ွ အခှအနကေေို သဲကှဲစှာပငွ စိုးမောငွ မှငနွရပပှေေီ။ ဗှီဒီယိုတှငွ မှငဖွူးထားသောလွညွး ယခုလို သူကိုယတွိုငွ အခစှပွှဲနှဲမည့ွ မှငကွှငွးကို တဈခါမှ မကှုံဖူးသူမို့ စိုးမောငွ ရငတွှေ ခုနနွလသညွေေ။

“ကှယွ …. သဲလေးကလညွးကှာ …. အဈကိုကှီး မဖှဈလို့ လုပမွပေးတာပါ၊ ကဲပါ …. ဒီဘကွ လှည့စွမွးပါအုံး“ “ဟင့အွငွး …. ဟင့အွငွး“ တဈခုခု ပူဆာသညကွို မရ၍ သပိတမွှောကနွဟနဖွှေင့ွ ကုတငစွှနွးနားထ တိုးကာ ဦးသာဒငအွား ကှောပေးပှီး တဟင့ဟွင့ွ လုပနွသေော မတငလွှ၏ နောကမွှ ကပကွာ ဖကထွားသော ဦးသာဒငွ၏ ခှော့နဟနကွေို စိုးမောငွ အတိုငွးသား မှငနွေ ကှားနရပှေီ ဖှဈသညွ။ “ကဲ …. ဒီလိုဆိုရငွ …. သဲလေး သဘော …. သဲလေး သဘော“ “ဟငွး …. တကယနွောွ …. အဈကိုကှီး“ “အငွးပါ သဲလေးရယွ …. ကဲ ကှနပပွှေီ မဟုတလွား“ “အဟီး ဒါကှောင့ွ အဈကိုကှီးကို ခစှတွာ သိလား“ လိုခငှတွာ ရသည့ဟွနကွှောင့ွ ကှောပေးပှီး ခှှဲနသေော မတငလွှ၏ ကိုယလွုံးကှီး ပှနလွှည့လွာပှီး ဦးသာဒငကွို ပှနဖွကလွိုကပွုံနှင့ွ သူ့ဘကပွှနလွှည့လွာသော မတငလွှ၏ ကိုယကွို အတငွး ဖကထွားလိုကပွှီး ပါးပှငနွှဈဖကအွား တရှူးရှူးနှင့ွ အငမွးမရ နမွးနသညေ့ွ ဦးသာဒငကွှောင့ွ လာခှောငွးရကှိုး နပပွှီဟု စိုးမောငွ သိလိုကသွညွ။

“အို …. အဈကိုကှီးကလဲ … ကဲပှီကှာ … သဲ အသကရွှူ ကှပတွယွ … အိအိ“ ဦးသာဒငကွ အတငွးဖကပွှီး နမွးနသညွေ။ မတငလွှက အလိုကသွင့ွ ပှနပွှောနစဉွေ မတငလွှ၏ နှုတခွမွးကို ဖိပှီး စုတယွူလိုကသွညနွှင့ွ စကားသံမှား ပှတပွှီး လှုပရွှားသှားသော ခနဓြာကိုယွ တဈခုလုံးကို အထငွးသား မှငလွိုကရွသညွ။ လငမွယား နှဈဦးထဲမို့ လှတလွှတလွပလွပွ ခစှတွငွးနှီးနှောကှမည့ဟွနနွှင့ွ အနှောင့အွယှကွ ရှိဟနွ မတူဟု ထငနွမှေုကှောင့ွ ဦးသာဒငတွို့ အိပခွနွးထဲတှငွ နှဈပမေီးခှောငွးမှာ လငွးနလရေော အိမနွံရံ အလယနွားရှိ အပေါကကွို ရစညပွေိုငွးပေါမွှ ထိုငကွှည့နွသေူ စိုးမောငအွတှကွ အပေါစွီးမှ ကှည့နွရသကေဲ့သို့ ရှငွးလညွးရှငွး၊ ထငွးလညွးထငွး နလသညွေေ။ လငမွယား နှဈယောကမွှာ ယခုမှ အခစှစွခနွး စဖှင့နွကှဟနွေ တူသညွ။ တဈဦးနှင့တွဈဦး အတငွးဖကထွားရငွး လကမွှားက အငှိမမွနဘေဲ တဈဦးကိုယလွုံးကို တဈဦး လိုကလွံ ဆှဲကိုငွ ပှတသွပနွသလေို ခှထေောကမွှားကလညွး လူးလှန့လွကွှ ရှိသညွ။

တဟငွးဟငွးနှင့ွ အသကပွှငွးပှငွး ရှူသံကို စိုးမောငနွရောမှပငွ အတိုငွးသား ကှားနရသညွေ။ နှုတခွမွးနှဈခု ထိကပနွရောမှ ခှာလိုကသွညတွှငွ ပှှတကွနဲ အသံ ပေါလွာသလို တဈဦး၏ ပါးစပထွဲ တဈဦး၏ လှှာကို ထည့ပွှီး ကလိနကှပေုံကလညွး ဗှီဒီယို၏ ကှေးဇူးကှောင့ွ စိုးမောငအွတှကွ စိတကွှနပသွှေားရသညွ။ “အငွး …. အဘိုးကှီးတှကလေဲ ခတွမေီသားပဲ“ ဟု ခှီးကှူးလိုကမွိသညွ။ လှှာခှငွး ကလိနကှသလေို ဦးသာဒငွ၏လကကွ မတငလွှ၏ နို့အုံကှီးမှားကို ညဝတွ အငွကြှီပေါမွှ ဆုပကွိုငညွှဈပေးနပှနသွေညွ။ ဦးသာဒငွ၏ လကသွညွ မတငလွှ၏ ကိုယလွုံးပေါတွှငွ အထကအွောကွ တောတွောွ နှံ့အောငွ လှှောကပွှီး ပှတသွပနွပေုံကိုလညွးကောငွး၊ မတငလွှ၏ လကကွ ဦးသာဒငွ၏ ပေါငကွှားထဲနှိုကပွှီး လီးကလို ဖမွးဆုပနွပေုံကို လညွးကောငွး စိတတွကကွှှစရာ စိုးမောငွ မှငနွရသညွေ။ တဈဦးကို တဈဦး အတငွးဖကပွှီး ပှတသွပွ နှိုးဆှနရောမှ ဦးသာဒငကွ ခှာလိုကကွာ သူ့ကိုယရွှိ အဝတအွစားမှား ဖယနွသလေို မတငလွှကလညွး ဝတထွားသော ညဝတွ အငွကြှီကို ဖယရွှားလိုကသွညွ။

ထိုအခါ စိုးမောငွ၏ မကှလွုံးမှား ပိုမို ပှူးကယှသွှားရသလို အသကရွှူသံမှား ပှငွးလာပှီး ရငလွညွး ပိုခုနသွှားရသညွ။ မတငလွှ၏ ကိုယလွုံးကို စိတကွူးနှင့ွ အဝတအွစား ခှှတပွှီး ကှည့ဖွူးသောလွညွး ယခုကဲ့သို့ ဝတလွဈစလဈ ကိုယတွုံးလုံး မမှငဖွူးသေးသူ စိုးမောငွ တဈယောကွ အသကရွှူ မှနလွညွး မှနစွရာပငွ။ ဖှူဖှေးဝငွးဝါနသေော အသားက မီးရောငအွောကတွှငွ ဝငွးပနသညွေ။ တောင့တွငွး ဖုထဈ ထှားအဈနသေော အသားဆိုငမွှားက အားရစရာပငွ။ တဈကိုယလွုံးတှငွ သူ့နရောသူ အဆငပွှစှော နရောယူထားကှသညမွှာ စိုးမောငွ၏ ရငမွှားအား ပူစလသညွေေ။ မိမှေးတိုငွး ဖမှေးတိုငွးနှင့ွ မှငရွသူ ယောကွှားမှား စိတထွခငှစွရာ ကောငွးသော မတငလွှ၏ ကိုယလွုံးကှီးအား အငမွးမရပငွ စိုးမောငွ ကှည့နွမေိသညွ။ ဖှူဖှေးသော အသားအရနှငေ့ွ လိုကအွောငွ ကိုယလွုံးမှာ ပှည့တွငွးလှသညွ။ လုံးကှီးပေါကလွှ မိနွးမမို့ ထှားအယနွသေော ကိုယလွုံးပေါတွှငွ မို့အိအယကွားလှသည့ွ နို့အုံကှီး နှဈလုံးကလညွး ကိုယအွထကပွိုငွးတှငွ ထငရွှားလကှရွှိသညွ။

ပှန့ပွှူးသော ဝမွးပှငွ၊ ခကွှ ခှကခွှကလွေးနှင့ွ ဆီးခုံ ပှန့ကွားကား အထကရွှိ မဲနကနွသေော အမှေးမှားက ပှည့တွငွးကာ ဖှောင့စွငွးနသေော ပေါငတွံကှီး နှဈခှောငွးအရငွး ဆကရွာ အပေါကွှားတှငွ ထငထွငရွှားရှား …. ကိုယလွုံးကို အငှိမမွနဘေဲ ဟိုဘကွ ဒီဘကွ လှုပရွှားပှီး ပေါငတွံကှီးမှားအား ပူးကပထွားကှသဖှင့ွ ပေါငခွှကှားတှငွ ညပနွသေော စောကဖွုတအွုံကို ထငထွငရွှားရှား မမှငရွ၍ စိုးမောငမွှာ အားမလို အားမရ ဖှဈနသညွေ။ စောကဖွုတကွို မမှငရွသောလွညွး အလုံးလိုကွ အခှောငွးလိုကနွှင့ွ ကှီးထှား ထညဝွါနသေော ပေါငတွံ ဖှိုးဖှိုးကှီးမှား၊ ပှည့ဖွူးသော ဒူးခေါငွး၊ တငွးရငွးနသေော ခှသလေုံးမှားနှင့ွ အခှိုးအစားကလှှသည့ွ ကိုယလွုံး အဆကအွပေါကကွှီးက စိုးမောငအွား တံတှေး သီးနစလသေညွေေ။ မတငလွှ၏ ကိုယတွုံးလုံး ဖှဈနသေော ကိုယလွုံးကှီးမှာ တကယပွငွ အားရစရာ …. စိတထွခငှစွရာ …. လိုးခငှစွိတမွှား ခှိုးနှိမွ၍ မရလောကအွောငွ ဆှဲဆောငနွပသညွေေ။ ထိပပွှောငပွှောငွ ဘိုကရွှဲရှဲနှင့ွ ဦးသာဒငွ၏ ကိုယလွုံးမှာလညွး အဝတအွစားမဲ့နပှေီ ဖှဈရာ သူလညွး အလုံးအထညွ မသေးလှပေ။

သို့သောွ ပေါငကွှားထဲရှိ လီးတံမှာ ထဟနွ မတူသေးမှုကှောင့ွ စိုးမောငမွှာ အားမလို အားမရ ဖှဈနမေိသညွ။ ပှော့ခှနဟနေရွှေိသော လီးတနကွှီး၏ အရှညနွှင့ွ လုံးပတမွှာ ခှောကလွကမွ သာသာလောကနွှင့ွ ကပှလွုံးသာသာလောကွ ရှိမညဟွု တှေးနမေိသညွ။ “ကှယွ …. အဈကိုကှီးရယွ“ ကိုယတွုံးလုံး ဖှဈသှားကှသညနွှင့ွ ခုံးထမောကဖွှိုးနသေော နို့အုံကှီး နှဈလုံးအား တဈလုံးကို လကဝွါးထဲထည့ကွာ ဆုပခွှပှတသွေပရွငွး ကနှတွဈလုံးကို ပါးစပနွှင့ွ ကုနွးစုပနွသေော ဦးသာဒငကွှောင့ွ မတငလွှ၏ နှုတဖွှားမှ ခပတွိုးတိုး ညညွးသံလေး ပေါထွှကလွာရသညွ။ ကာမကမွှး ကှဟနတွေူသော လငမွယားနှဈယောကမွှာ စိုးမောငွ ရှေ့တှငပွငွ တဆင့ပွှီး တဆင့ွ တကလွှမွးနကှသညွေ။ အထူးသဖှင့ွ ဦးသာဒငမွှာ ဦးဆောငသွူဖှဈရာ ကှှမွးကှှမွးကငှကွငှပွငွ သူလုပစွရာမှားကို အဆကမွပှတွ လုပကွိုငွ လှုပရွှားနလသညွေေ။ မတငလွှကတော့ ဦးသာဒငွ လုပသွမှှ ကာမစိတမွှား ပိုတကလွာဟနဖွှင့ွ တဟငွးဟငွး ညညွးပှီး တကှှတကွှှတနွှင့ွ စုပသွပလွိုကွ ကိုယတွုံးလုံးကှီး လူးလှန့လွိုကနွှင့ွ ဖှဈနရှောသညွ။

“အား … အိုး … အငွး … ဟငွး … ကှှတွ ကှှတွ … အိုး … ဟငွးဟငွး ကှယွ …. အငွး … ဟငွးဟငွး“ ဟူသော မတငလွှ၏ အသံကလညွး အဆကမွပှတွ ထှကပွေးနလသညွေေ။ ကှည့နွရငွေး ကှည့နွရငွေးက စိုးမောငတွဈယောကွ မကှလွုံးပှူးသှားရသညွ။ ဦးသာဒငကွ မတငလွှ၏ ဘိုကသွားပှငကွို အပေါမွှ အောကသွို့ စုံဆငွးကာ လှှာဖှင့ွ ပှတဆွှဲ ရကလွာရာမှ လုံးဝနွးပှည့တွငွး ဖှောင့စွငွးသည့ွ ပေါငတွံကှီးမှားအား အသာဆှဲဖှဲလိုကပွှီး ဖောငွးအိနသေော စောကဖွုတမွို့မို့ ကှီးအား ဆကပွှတရွကလွိုကခွှငွးပငဖွှဈသညွ။ “အား … လား … လား … အိုး ….. အဈကိုကှီး“ ဆတကွနဲ တှန့သွှားသော မတငလွှနှင့အွတူ စိုးမောငွ၏ ကိုယလွုံးကှီးမှာလညွး အိမနွံရံနှင့ွ ပိုမို ကပသွှားရသညွ။ ဗှီဒီယိုထဲတှငွ ထိုကဲ့သို့ နှိုးဆှမှုကို မှငဖွူးပှီဖှဈသောလွညွး မှနမွာနိုငငွံသားမှား လုပရွဲဟနွ မတူဟုသာ ထငနွသေော စိုးမောငအွတှကွ ဦးသာဒငွ၏ အပှုအမူမှာ ထူးဆနွးအံ့သှဖှယရွာ ဖှဈသှားရသညွ။ စိမပွှနပှပေငွေ ခုံးမောကကွှှတကနွသေော စောကပွတပွှငကွှီးအား လှှာဖှင့ွ ပင့ပွင့ွ ရကနွပေုံမှာ အားပါးပါး …. အားရစရာပငွ။

ရကအွားပါသလောကွ မတငလွှမှာလညွး ထိထိရောကရွောကွ ခံစားနရဟနွေ တူသညွ။ မကှာမီ မတငလွှ၏ စောကပွတကွို ရကပွေးနသေူ ဦးသာဒငွ၏ ကိုယလွုံးကှီး မှေ့ယာပေါတွှငွ ပကလွကဖွှဈသှားသညွ။ ထိုအခါ မတငလွှက ထပှီး ပေါငခွှံထဲတှငွ ပှော့ခှနသလေေို ဖှဈနသေော လီးတံ ရှညရွှညကွှီးအား ပါးစပနွှင့ွ အသာငုံပှီး စုပပွေးလိုကသွည့အွတှကွ အမှငအွာရုံသာ ရှိနသေောလွညွး စိုးမောငတွဈယောကွ ကိုယတွိုငွ ခံစားလိုကရွဟနဖွှင့ွ ကိုယလွုံးတှန့သွှားရသညွ။ ဦးသာဒငတွို့ လငမွယားသညွ ခတွမေီသူမှား ဖှဈကှောငွး စိုးမောငွ မကှမွှငွ သိသှားလပှေီ။ တဈဦးကိုတဈဦး ကာမစိတမွှား နှိုးဆှပေးသညမွှာ မှနမွာ့ဓလေ့ထကွ လှနကွဲပှီး အနောကတွိုငွး အယူအဆမှားဖှင့ွ မရှံမရှာပငွ လုပကွိုငပွေးနကှသညွေ။ တဈဦးပှီးမှ တဈဦးက ပှနလွုပပွေးခှငွးမှ ပကလွကအွိပပွေးလိုကသွော မတငလွှပေါွ ပှောငွးပှနမွှောကကွာ လီးအစုပခွံရငွး စောကပွတကွို အားပါးတရ ရကပွေးနပေုံက မှနမွာလငမွယားမှ ဟုတပွါလစဟေု စိုးမောငွ တှေးနမေိသညွ။

ဦးသာဒငတွို့ လငမွယား၏ ကာမဂုဏွ ခံစားမှုမှာ လှနလွှနကွဲကဲ ဖှဈနကှလရေော စိုးမောငမွှာ ဦးသာဒငအွစား အစုပခွံခငှစွိတမွှား ဖှဈပေါမွိသညွ။ ကာမဂုဏွ၏ အရသာကို အပေါယွံ နှိုးဆှပှီး အရယူနမှေုကှောင့ွ ဖှဈပေါလွာသော ညညွးသံ စုပသွံမှား ရပသွှားပှီး လိုးပှဲ ဆငနွှဲကှသောအခါ အမှိုးစုံအောငွ လိုးနိုငပွုံမှား ပါနပှနရွော စိုးမောငမွှာ အံ့သှပှီးရငွး အံ့သှရငွး ဖှဈနရလသေညွေ။ ပကလွကွ … မှောကရွကွ … ကှေးလိုကွ … ကုနွးလိုကွ … ကှလိုကွ … ထောငလွိုကွ … လှဲလိုကနွှင့ွ လိုး၍ရသည့ွ ပုံစံ တောတွောမွှားမှားကို အသုံးပှုကာ လိုးနကှရော ဖနသွားပှငပွေါမွှ မှငကွှငွးထကပွငွ အပှငတွှငွ တကယတွှေ့မှငနွရသေော မှငကွှငွးက စိုးမောငအွား စိတမွထိနွးနိုငအွောငွ ဖှဈနရလသေညွေ။ ထို့ကှောင့ပွငွ အခနွးထဲမှ လိုးနကှသေော လငမွယားကို ကှည့ရွငွး ဂှငွးတိုကနွမေိသညွ။ “အိုး … အဈကိုကှီးရယွ … အား ကောငွးလိုကတွာ … အို … ဆောင့စွမွးပါ … အိုး … ဖှညွးဖှညွး … သိပမွကှမွးနဲ့အုံး … အီး … ဆောင့ွ ဆောင့ွ … အား ဟုတပွှီ …. အား … ။

အာ ဘယ့နွှယွ ခှောနွရပှနေတွာလဲ … မှနမွှနလွုပပွါ … အိုး … အိုး“ ဟူသော ဦးသာဒငွ၏ ပုံစံအမှိုးမှိုး လိုးပေးမှုကို အလိုကသွင့ွ အလိုးခံရငွးက မတငလွှ၏ နှုတဖွှားမှ အမှိုးမှိုး ထှကပွေါနွပေုံကလညွး သိပနွားမလညသွော နိုငငွံခှားသားမှားထကွ စိုးမောငအွတှကွ သာလှနစွှာ ခံစားမှငတွှေ့နရသညွေ။ ဦးသာဒငလွိုးသမှှ စိတတွူကိုယတွူ ပှနလွညပွှီး လှုပရွှားနသေော မတငလွှ၏ ရမကထွနပွုံကို လညွးကောငွး၊ အသကကွှီးနပှေီ ဖှဈသောလွညွး မိနွးမ တဈယောကအွား လူငယမွှားထကပွငွ အပငပွနွးခံကာ လိုးနိုငပွှီး အလိုးကှှမွးကငှလွှသော ခပကွှာကှာ အမှိုးမှိုး လိုးနိုငသွော ဦးသာဒငွ၏ ကှှမွးကငှမွှုကို လညွးကောငွး စိုးမောငွ အသိအမှတွ ပှုမိသညွ။ သို့သောွ တဈခု အားမရသညကွတော့ လီးတံရှညရွှညွ အလုံးကှီးကှီး၏ ပှော့ခှနမှေေုကိုတော့ စိုးမောငွ သဘောမကမှိ။ သူ့လီးလိုပငွ သံခှောငွးတဈခှောငွးလို မာကှောနသညေ့ွ အနအထေားမှိုးဖှင့ွ တှေ့မှငခွငှမွိသညွ။ သို့သောွ အစားကောငွးကောငွးမှားနှင့ွ အားဆေးအမှိုးမှိုးသုံးပှီး မယားကှီး တဈလှည့ွ၊ မယားငယွ တဈလှည့ွ မပှတတွမွး လိုးနနေိုငသွော ဦးသာဒငကွို စိုးမောငွ အထငကွှီးမိသညွ။

သူဆို ဒီလောကလွိုးနိုငစွှမွးမရှိနိုငခွှေ။ သူမှား လငမွယားလိုးတာ ခှောငွးကှည့ရွငွး စိုးမောငွ သုတနွှဈခါထှကပွှီးသညွ အထိ ဖှဈသှားရသညွ။ ပုံစံအမှိုးမှိုး ပှောငွးလိုးပုံကို ကှည့ရွငွး လိုးကာစမှာ တဈခါ သုတထွှကသွှားရပှီး ကှည့ရွငွးကှည့ရွငွး လီးထပတွောငလွာမှုကှောင့ွ နောကတွဈခါ ထပပွှီး သုတထွှကသွညအွထိ ဂှငွးတိုကမွိလိုကသွညကွိုတော့ စိုးမောငွ မေ့တော့မညွ မဟုတပွေ။ အားပါးတရ လိုးပှဲ နှဲပှီးသှားသော ဦးသာဒငတွို့ လငမွယား၏ တယုတယ လုပနွကှပေုံနှင့ွ အနားယူသညအွထိ ကှည့ပွှီးနောကွ ကှနပစွှော ကှည့ခွဲ့ရသော လိုးပှဲကို ကှောခိုငွးသှားခှိနမွတော့ စိုးမောငွ ဒူးခေါငွးမှား ခှောငသွလိုဖှဈကာ သူ့တဈကိုယလွုံး နုံးသှားရခှငွးကလညွး စိုးမောငအွတှကွ ထငရွှားနမညေ့ွ အတှေ့အကှုံပငွ ဖှဈပတေော့မညွ။ တဗှမွးဗှမွးနှင့ွ ရလေောငွးခှိုးလိုကွ ဆပပွှာတိုကလွိုကွ ခှေးတှနွးလိုကနွှင့ွ မတငလွှ အလုပရွှုပနွသလေို စိုးမောငမွှာလညွး ကုနွးလိုကွ ကှလိုကွ ဟိုဒီလှည့လွိုကနွှင့ွ ကိုယဟွနွ အမှိုးမှိုးဖှဈနသေော မတငလွှအား ကှည့ရွငွး အလုပရွှုပနွပသညွေေ။ သူမှား လငမွယား အခစှပွလူးကှပုံကို ခှောငွးကှည့ပွှီး ဘာမှ အနှောင့အွယှကွ မရှိမှုကှောင့ွ ခှောငွးကှည့မွှု ဝါသနာ စိုးမောငတွှငွ ဖှဈပေါနွသညွေ။

သူငယခွငွှးမှား ကိုတော့ ထို အကှောငွး ပှနမွပှောဖှဈ။ သူတဈဦးတညွးသာ အခှင့အွရေးရလှှငွ ရသလို ခှောငွးကှည့တွတသွညွ။ အစက ဦးသာဒငတွို့ လငမွယား၏ လိုးပှဲသာ ခှောငွး ခှောငွးကှည့တွတသွောလွညွး နောကတွော့ သူ တိတတွခိုး သဘောကနှသညေ့ွ မတငလွှ ရခှေိုးသညကွိုပါ ခှောငွးကှည့ခွငှစွိတမွှား ဖှဈပေါခွဲ့သညွ။ လုံးကှီးပေါကလွှနှင့ွ တဈလုံးတဈခဲကှီး ဆူဖှိုးလှသည့ွ မတငလွှ၏ တဈကိုယလွုံးကို ရစေိုနသေော လုံခညှအွောကွ မှနကွှည့ပွှီး ဘယနွရောတှငွ ဘယလွိုရှိသညွ၊ သညနွရော ဟိုနရောတို့တှငွ သညလွို ဟိုလိုရှိသညဟွု ညတိုငွး ခှောငွးကှည့ွ၍ သိခဲ့သညမွှားကို ရခှေိုးနစဉွေ စူးစိုကကွှည့ပွှီး ရမမြကလွှိုငွးတံပိုးမှား စိုးမောငတွှငွ တဝုနွးဝုနွးနှင့ွ ရိုကခွတနွလတေေော့သညွ။ ရခှေိုးခနွး မလုံခှုံမှုကှောင့ွ ကိုယတွုံးလုံး ရခှေိုးလေ့ မရှိသောလွညွး မတငလွှ ရခှေိုးနသညကွေို သူ့အခနွးထဲမှ မှနပွှောငွးဖှင့ွ ဆှဲကှည့ပွှီး ကိလသော အကုသိုလစွိတွ ပှားမှားနရသညေကွို အလုပတွဈခုအဖှဈ စိုးမောငွ စှဲနမေိသညွ။

ပငကွိုကပငွ အလုံးအထညွ ဆူဖှိုးလှသော မတငလွှမှာ ရစေိုပှီး တဈကိုယလွုံးတှငွ ရှိသော အခှိုင့အွဝှမွး အမို့အမောကမွှား သူ့နရောနှင့သွူ အသီးသီး ထငထွငရွှားရှား ပေါနွပေုံမှာ လတဆွတသွော အသားတုံးမှားကို ကှောသွည့ွ ညှောအွား မစားရဘဲ ရှူရှိုကွ အရသာခံရသကဲ့သို့ ကိုယပွိုငွ မိနွးမ မဟုတွ၍ စိတထွငသွလို လိုးခှင့မွရသောလွညွး ယခုလို သဘာဝအတိုငွး ရှိနသညေ့ွ ကိုယဟွနွ၏ အပှငညွှောကွို တဝကှီး ရှုစား ရှူရှိုကရွငွး ကိလသောစိတမွှား ဖှဈပေါနွသညမွှော အရသာကောငွး တဈမှိုးဟု စိုးမောငွ သိနပှေီဖှဈသညွ။ မတငလွှတို့ ရခှေိုးခနွးနှင့ွ စိုးမောငအွခနွးမှာ ပသေုံးဆယခွန့သွာ ဝေးလရော အားကောငွးသော မှနပွှောငွးဖှင့ွ အနီးကပွ ဆှဲယူ ကှည့ရွှုလိုကသွည့အွခါ မှနပွှောငွး မပါဘဲ ကှည့တွာတောငွ အတောွ စိတထွစရာ ဖှဈနသညကွေို အကှကလွိုကွ အကှငွးလိုကွ နီးနီးကပကွပွ မှငတွှေ့ နသညမွေို့ စိုးမောငွ စိတလွှုပရွှားမညွ ဆိုလှှငလွညွး စိတလွှုပရွှားစရာပငွ ဖှဈနလသညွေေ။ ပှတလွိုကွ သပလွိုကွ ဟိုဒီလှည့လွိုကနွှင့ွ ကိုယဟွနွ အမှိုးမှိုး ဖှဈနသေော မတငလွှ၏ တဈကိုယလွုံးမှာ ရမမြကွ ဒီဂရီမှား စုဝေးရာ ဖှဈနသညွေ။

ဆူဖှိုးတောင့တွငွးလှသူမို့ ရခှေိုးခှိနတွှငွ မှငရွလှှငွ မညသွည့ွ ဖိုသတတြဝါမဆို စိတနွှင့ွ ပဈမှားခငှစွရာ ဖှဈသညွ။ တဈလုံးတဈခဲကှီးရှိသည့ွ ကိုယလွုံးကှီးသညွ ဖိုမဓာတကွို အလှနွ ဆှဲဆောငနွိုငပွရော ညတှငတွမှိုး နေ့တှငတွဖုံ မှငတွှေ့နရသေော စိုးမောငွ တဈယောကွ မတငလွှ ရခှေိုးနသညကွေို ကှည့ပွှီး ဂှငွးတိုကမွိခဲ့သည့ွ အကှိမွ မနညွးတော့။ ယခုလညွး ခပလွှမွးလှမွးတှငွ ထှနွးထားသော လေးပမေီးခှောငွး၏ အလငွးရောငနွှင့ွ ပှည့ကွာနီးနသေော လမငွးကှီး၏ အလငွးရောငတွို့ဖှင့ွ နေ့လညအွတိုငွး မှငနွရလရေော နေ့တိုငွးလိုလို လီးတောငပွှီး ဂှငွးတိုကွ ဖှသေိမ့နွရသေူ စိုးမောငွ တဈယောကွ မတငလွှအား လိုးခငှစွိတမွှား တိုးပှားသညထွကွ တိုးပှားနမေိသညွ။ ဦးသာဒငနွှင့ရွော မတငလွှနှင့ပွါ ခငမွငနွသေူမို့ တိတတွခိုး မှနွးပှီး လိုးပှဲဆငနွမှေုကို ရှကရွှံ့သလို ဖှဈနသေောလွညွး ပငကွိုယကွပငွ ကိလသောစိတမွှား ကှီးထှား ထကသွနသွူ တဈဦးမို့ အသိစိတကွ ထိနွးသိမွးသောလွညွး မသိစိတကွ မတငလွှအား ပှဈမှားနမေိသညွ။ ကိုယတွှေ့ မိနွးမ အတှေ့အကှုံ မရှိသေး၍ တှေ့ကှုံခငှစွိတမွှား ပိုမိုဖှဈနလရေော မိနွးမ တဈယောကအွား အတငွးရှာပှီး ယူလိုစိတမွှား တဈခါတဈခါ ပေါလွာသညွ။

မတငလွှတဈယောကွ ရစကမွှေားခါပှီး မကှနွှာသုတွ ပုဝါဖှင့ွ သုတကွာ ထဘီလဲ နခှေိနတွှငွ စိုးမောငွ၏ မကှလွုံးမှား ပိုမို ပှူးကယှနွသညွေ။ ရစေိုပှီး ကပနွသေော လုံခညှအွား ဖှခပှှေီး ခှောကနွသေော ထဘီကို မသပမွယပစွှပကွာ လဲနခှေိနတွှငွ အတှငွးသားဆိုငမွှား အမှတတွမဲ့ ပေါသွှားတတသွညကွို သိသော စိုးမောငွ တဈယောကွ မလှတတွမွး ကှည့နွမေိသညွ။ သူ ထငထွားသည့အွတိုငွးပငွ၊ အပေါလွုံခညွှ အခှောကကွလညွး အကုနလွုံး မဖုံးနိုငသွေး …. အောကရွစေို လုံခညှကွလညွး ခှှတွ၍ မပှီးသေး ဖှဈနသဖှငေ့ွ လဈဟာသှားသော မတငလွှ၏ ပေါငတွံ ဖှေးဖှေးကှီးမှားနှင့ွ ထဘီအခှောကွ မစညွးရမီ ရစေိုအဝတကွို လကဖွှင့ွ ခှှတအွခှ၌ လှတနွသော အထကဆွငကွှားမှ နို့ကှီးနှဈလုံးကို ထငထွငရွှားရှား မှငလွိုကရွလရော ခဏခဏ မှငဖွူးနသညေ့ကွှားမှ အသကရွှူ မှားသှားရသညွ။ ပေါငကွှားမှ တောငထွှကနွသေော လီးတံကှီးမှာလညွး ခေါငွးငှိမ့မွပှနိုငတွော့ဘဲ တငွးမာသညထွကွ ပိုတငွးမာကာ ပုဆိုးကို ထောကပွှီး တနွးနလသညွေေ။

ခဏ မှငလွိုကရွသမှှကို အငမွးမရကှည့ရွငွး အမှဲတမွး ဖှဈနသညေ့ွ မိနွးမ လိုးခငှစွိတမွှား ပိုမို သောငွးကနွှးလာမှုကှောင့ွ လီးတံ အပေါရွှိ ဖှဲလို့ ဖုံးလို့ရသော အရခှေံကို အသာအုပကွိုငကွာ ဂှငွးတိုကနွမေိပှနသွညွ။ ဆယ့လွေးငါးမိနဈမှှ ဂှငွးတိုကမွိပှီးနောကွ အလကားသကသွကွ သုတမွထှကစွဘေဲ မိနွးမလိုးပှီးမှ ထှကတွာမှိုး ဖှဈစရနွေ စိုးမောငွ အကှံ ထုတမွိသညွ။ ထိုအခါ မတှေ့ရသညမွှာ တဈပတခွန့ွ ရှိပှီဖှဈသည့ွ ဦးသာဒငအွား သတိပှုမိ၍ မတငလွှအား ညနကေ မေးလိုကမွိသညကွို ပှနတွှေးလိုကမွိသညွ။ “နင့ွ အနကွယွ ခရီးထှကသွှားတယလွေ စိုးမောငရွဲ့ … ညဆို ငါ့မှာ တဈယောကတွညွး ပငွှးခှောကခွှောကကွှီးနဲ့ …. ဟငွး ဟငွး“ ဟု ပှနပွှောခဲ့ပုံကို သတိရနမေိပှနသွညွ။ ပငကွိုယကွလညွး တဏှာ ခပကွှီးကှီး ဦးသာဒငလွိုးသမှှကို အလိုကသွင့ွ ပှနဆွကဆွံတတသွည့ွ မတငလွှအား စိတကွူးနှင့ွ မှနွး မှနွးလိုးနမေိရာမှ ….. ပှေးကာသှားပှီး တူနှဈကိုယွ မခံစားဖူးသေးသော ကာမရအသာကို ရယူခံစားရနွ စိုးမောငွ စိတကွူးလိုကမွိသညွ။

မိနွးမ မလိုးရဘဲ ကိုယ့လွကနွှင့ကွိုယွ ဂှငွးတိုကပွှီး သုတွ ထုတနွရမှေုကို ရပကွာ တကယ့ွ မိနွးမ တဈဦးအား ခပရွဲရဲ ပူးကပွ ကှံစညလွှှငွ သူကှုံခငှနွသညေ့ွ အလိုး အတှေ့အကှုံကို ရလိမ့မွညဟွု တှေးရငွးက မတငလွှလို ခပထွထ မိနွးမ တဈဦးမှာ လငနွှင့ွ တဈပတလွောကွ ကငွးကှာနမှေုကှောင့ွ ကာမ အရသာကို တောင့တွနလေိမ့မွညဟွု ခန့မွှနွး တှေးနမေိသညွ။ အခှအနကေေို ကိုယ့ဘွကကွိုယဆွှဲပှီး ခပရွဲရဲ တှေးရငွး ခှီတုံခတှုံ ဖှဈနသေော စိုးမောငတွဈယောကွ သူ့အိပယွာဘေး စားပှဲပေါွ၌ ၈-လကမွ အသှားရှိသော ဓားမှှောငတွဈခှောငွးကို တှေ့လိုကရွာမှ စိတကွူးတဈခု သူ့ခေါငွးထဲတှငွ ထငွးကနဲ ဖှဈပေါသွှားရသညွ။ ထိုဓားမှှောငကွို ယူပှီး အိမပွေါကွ ခပသွုတသွုတွ ဆငွးခဲ့လတေော့သညွ။ “ဒေါကွ … ဒေါကွ“ “ဘယသွူလဲ“ “ကှှနတွောပွါ …. မတငလွှနဲ့ ခဏလောကွ စကားပှောခငှလွို့“ စိတကွူးတဈခုကို အကောငအွထညဖွောရွနွ ရဲစိတအွားကိုးပှီး ထှကလွာသော စိုးမောငကွ မတငလွှတို့ အိမတွံခါးကို အသာခေါကရွငွး ပှနပွှောလိုကသွညွ။

ကှှီကနဲ မှညသွှားပှီး ပိတထွားသော တံခါး ပှင့သွှားသညွ။ “လာလေ စိုးမောငွ ….. ထူးထူးဆနွးဆနွး ဘာမှား ပှောစရာ ရှိနလေို့လဲ …. ကဲ ဝငတွော့လေ“ သူ့အား တံခါး ဖှင့ပွေးရငွး အနီးကပွ ပှောဆိုနသေော မတငလွှကို မှငနွရသေော စိုးမောငွ၏ တဈကိုယလွုံး ရာဂသှေးမှား ဖှုနွးကနဲ ဆူဝတကသွှေားရသညွ။ ရခှေိုးပှီး သနပခွါးလိမွးစလေးသာ ရှိသော မတငလွှ၏ ကိုယပွေါတွှငွ ရငလွှားထားသော ထဘီ တဈထညမွှလှဲပှီး ဘာမှ ရှိမနပေေ။ ထို့ကှောင့ွ ဝငွးဝါပှည့တွငွးသော အသားမှားနှင့ွ စညွးနှောငဖွုံးလှမွးထားသော လုံခညှအွောကမွှ ထငရွှားနကှသညေ့ွ အသားဆိုငမွှားကို မှငနွရသညွေ။ ထို့အပှငွ မခှောကတွခှောကကွလေး ဖှဈနသေော လိမွးပှီးစ သနပခွါးနံ့လေးမှားက စိုးမောငွ နှာခေါငွးထဲသို့ ခပမွှေးမှေး တိုးဝငနွပှေီး ဖှဈရာ စောစောက ပှနပွှော့သှားသော လိငတွံကှီးမှာ သိသိသာသာပငွ ပုဆိုးအတှငွးဝယွ ထောငထွလာလတေော့သညွ။ မုနယွိုနပှေီဖှဈသော ရာဂစိတကွို ထိနွးရငွး အိမထွဲဝငလွိုကသွညွ။

ထို့နောကွ တံခါး ပှနပွိတလွိုကသွည့ွ မတငလွှ၏ နောကမွှနကော မတငလွှ၏ နောကပွိုငွးအလှအား ခပရွဲရဲ စူးစိုကကွှည့လွိုကသွညွ။ တဟုနထွိုး ကှှနသေော ရမမြကစွိတမွှား စိုးမောငတွှငွ ပိုမို ဖှဈပေါနွလပှေေီ။ “ဟဲ့ …. အို နငွ ဘာဖှဈလို့ ငါ့ကို ဒီလောကွ ကှည့နွရတောလဲ“ ရုတတွရကွ နောကပွှနလွှည့လွိုကသွော မတငလွှမှာ သူမ၏ ကိုယလွုံးကှီးအား အငမွးမရ စူးစိုကကွှည့နွသေော စိုးမောငကွှောင့ွ လန့သွှားရသညွ။ ထို့အပှငွ ပုဆိုးအတှငွးမှ ထိုးထိုးထောငထွောငွ ဖှဈနသော အရာမှာ သိသာ ထငရွှားနလရေော ထိုအရာ ဘာမှနွး သိနသေူ မတငလွှအတှကွ အံ့သှ ထိတလွန့စွိတမွှား ဖှဈပေါသွှားရသညွ။ “ကှ …. ကနှောွ မနနေိုငတွော့ဘူး မတငလွှ …. မတငလွှကို ခစှခွငှလွို့“ သမထေူး နမထေူးဟု ဆုံးဖှတထွားသော သူတို့ ပုံစံအတိုငွး စိတကွို ဒုံးဒုံးခခှဲ့ပှီ ဖှဈသော စိုးမောငကွ သူယူလာသော ဓားမှှောငကွို ခါးနောကမွှ အသာဆှဲယူလိုကရွငွး ပှောလိုကသွညွ။ “ဟဲ့ စိုးမောငွ …. နငဘွာတှလောပှောနတောလဲ …. ငါ့မှာ လငနွဲ့လေ …. သှား သှား“ ။

“မသှားဘူးဗှာ …. ကနှောွ မတငလွှကို ခစှခွငှနွတော ကှာပှီ … ဘယလွိုမှ စိတထွိနွးလို့ မရဘူး …. ဒီအတိုငွးလဲ မနနေိုငဘွူး …. အဲဒါကှောင့ွ ထှကလွာတာ …. ကဲ ရော့ ….. ဒီမှာ ဓား … မတငလွှ သဘောမတူရငွ အဆုံးသာ ထိုးသတလွိုကွ …. ကနှောွ သသှေားမှ အေးမယွ …. မသသေေးရငတွော့ မတငလွှကို ခစှရွမှာပဲ“ ခပရွဲရဲပငွ ပှနပွှောရငွး ပုဆိုးအတှငွးမှ ထောငထွနသေော လီးတံကှီးကို ပုဆိုး အုပနွသညေ့ွ ကှားမှ ပိုကော့ပှလိုကရွာ မတငလွှ လန့သွှားရသညွ။ အနားသို့ တိုးလာပှီး သူ့လကကွို ဆှဲကာ ဓားအိမနွှင့ွ ဓားကို အတငွးလာထည့နွလရေော မတငလွှမှာ ဘာလုပရွမှနွး မသိ ဖှဈနလတေေော့သညွ။ “ဟဲ့ …. အို …. စိုးမောငွ …. မဟုတတွာတှေ …. အို မလုပပွါနဲ့“ ဓားအိမကွို လကထွဲ ထည့ပွှီးလှှငပွှီးခငွှး သူမ၏ကိုယလွုံးကှီးအား အတငွးဆှဲဖကကွာ လှတနွသော ပုခုံးသားမှားကို ငုံ့နမွးနသေော စိုးမောငကွို ပှနတွှနွးရငွး ပှောနသေော မတငလွှမှာ စိုးမောငွ ရငခွှငထွဲတှငွ မလူးသာ မလှန့သွာအောငွ အမိခံနရပပှေေီ။

“ကဲဗှာ …. ဓားနဲ့ ထိုးလဗှော …. ကနှောတွော့ မနနေိုငတွော့ဘူး …. မထိုးရငတွော့ ခစှမွှာပဲ“ စိုးမောငကွ အတငွးဖကွ အတငွးပှောနှင့ွ မတငလွှ၏ ကိုယလွုံးကှီးကို ဆှဲကာ အခနွးထဲသို့ တှနွးပှီး ဝငသွှားသညွ။ အခနွးထဲ ရောကလွှှငွ တှန့လွိမွ ရုနွးကနနွသေော မတငလွှ၏ နှုတခွမွးနှဈလှာကို မစုပတွတွ စုပတွတနွှင့ွ အတငွး ဖိစုပယွူလိုကသွညွ။ ထို့ကှောင့ွ စိုးမောငအွား ပှနတွှနွးနသေော မတငလွှ၏ လကမွှားမှာ တှနွးနရောမှ ပှော့သှားကှပှီး ပှနဖွကမွိသလို ဖှဈသှားကှလသညွေ။ ရာဂစိတမွှား တကကွှှထကသွနနွသေော စိုးမောငမွှာ အငအွားမှား ခါတိုငွးထကွ ပှည့ဖွှိုးနသလေို အမှတတွမဲ့ အဖကခွံရပှီး ကှမွးရမွးနသေော စိုးမောငကွှောင့ွ မိနွးမသားဖှဈသော မတငလွှတဈယောကွ ရုနွးအားမှား ကသှှားပှီး စိုးမောငွ ဆှဲခေါရွာ ပါသှားရသညမွှာ မသိစိတကွ စိုးမောငအွား လကခွံနပှေီဆိုခှငွးကို မတငလွှ မသိပါခှေ။ ကုတငနွားရောကလွှှငွ မှေ့ယာပေါသွို့ အတငွးတှနွးလှဲပှီး အပေါမွှ ဖိထပရွငွး နှုတခွမွးကို အငမွးမရ စုပယွူနမှေုကှောင့ွ စောစောက ဆုပကွိုငထွားမိသော ဓားအိမမွှာ ကှမွးပှငပွေါသွို့ ဒေါကကွနဲ ကသှှားလသညွေ။

အကယွ၍ ထိုဓားကို မတငလွှ တဈယောကွ အသအခှော ထုတကွှည့ပွါက သံမဏိဓားကို တုပှီး တူအောငွ လုပထွားသော ရောဘွာဓား တဈခှောငွးသာ ဖှဈကှောငွး သိသှားလိမ့မွညွ။ ကလေးကစားရနွ လူကို ခှိမွးခှောကရွနွ အပှောသွကသွကွ လုပရွောငွးလေ့ရှိသော ရောဘွာဓားဖှင့ွ စိုးမောငွ တဈယောကွ သူမအား လိမညွာပှီး ကာမကို အရယူရနွ ကှိုးစားနပှေီဖှဈကှောငွး မတငလွှ မသိတော့ပေ။ မစုပတွတွ စုပတွတနွှင့ွ နိုငငွံခှား ဗှီဒီယိုကားထဲမှ မှငဖွူးသည့အွတိုငွး နှုတခွမွးခငွှး ဖိစုပနွသေောလွညွး ထိထိရောကရွောကွ စုပမွိခှငွး အားပါခှငွးနှင့ွ မတူသော ဓာတမွှားက ဆှဲဆောငခွှငွးမှားကှောင့ွ မတငလွှမှာ ဘယလွိုမှ မငှငွးနိုငွ၊ မရုနွးနိုငွ ဖှဈကာ အငမွးမရ နှုတခွမွးခငွှး ဖိစုပနွသေော စိုးမောငွ၏ ကှောပှငကွှီးအား အတငွး ပှနဖွကထွားမိလတေော့သညွ။ ကှားဖူး မှငဖွူးသော အသိဖှင့ွ နှုတခွမွးစုပရွငွး မတငလွှ၏ ထဘီပေါမွှ မောကကွှှား ထကှှနကှသေော နို့အုံအိမကွှီးမှားကို အငမွးမရပငွ ကှမွးတမွးစှာ ဆုပနွယနွလရေော မတငလွှ တဈယောကွ နာကငှမွှုပငွ ခံစားနရသညွေ။

အတငွးဖကွ အတငွးနမွးနှင့ွ ကှမွးခငှတွိုငွး ကှမွးနသေော စိုးမောငကွ မတငလွှ၏ ရငလွှားထားသော ထဘီအား အသာဆှဲဖှကော အဖုံးအလှမွး မရှိတော့သော နို့အုံကှီးကို ပါးစပထွဲ ငုံသှငွးပှီး အတငွး စုပယွူလိုကသွညွ။ “အိုး …. အိုး … အိုး … စိုးမောငွ ဖှညွးဖှညွးဟ … ဖှညွးဖှညွးဟ …. အိုး“ ပှနလွညွ ငှငွးဆနမွှု မရှိတော့ဘဲ မတငလွှမှာလညွး မုနယွိုနသေော စိုးမောငအွား နညွးပေးလမွးပှပငွ ပှနလွုပပွှီး ထိနွးပေးနမေိလသညွေ။ မကှှမွးကငှသွေးသော စိုးမောငွ၏ ကှမွးတမွးမှုက သူမအား ကာမစိတကွို ညငညွငသွာသာ တဖှညွးဖှညွး တကလွေ့ရှိမှုမှိုးမှ တဟုနထွိုး တကသွလို ဖှဈနရသညွေ။ ခါးအထိ ပှကနှသေေော ထဘီကှောင့ွ မတငလွှ၏ ရငဘွတွ အထကဘွကရွှိ နို့အုံကှီး နှဈလုံးမှာ အားရစရာ ကောငွးလောကအွောငွ ကှီးထှားမို့မောကွ ခုံးထနလရေော စိုးမောငွ တဈယောကွ နို့အုံတဈလုံးကို လကတွဈဖကစွီဖှင့ွ ဆုပကွိုငရွငွး ပါးစပကွ တဈလှည့စွီ စို့လိုကွ စုပလွိုကွ၊ လှှာဖှင့ွ ကလိလိုကနွှင့ွ လုပပွေးနမေိသညွ။

ပှည့ပွှည့ဖွှိုးဖှိုးနှင့ွ အလှတိုးနသေူ မတငလွှ၏ ကိုယသွငွးနံ့တှငွ သနပခွါးနံ့လေးပါ ရောစှကွ နမှေုက စိုးမောငအွတှကွ နမွး၍ ရှိုကွ၍ မဝအောငွ ဖှဈနရသလေို အိစကနွသေော အသားဆိုငမွှားအား ဆုပကွိုငပွှတသွပွ စုပရွကနွရမှေုကလညွး အခေါကနွှင့ွ အဆီညီနသေော ဝကသွားတုံးကှီးအား တဝကှီး စားနသေူကဲ့သို့ ဖှဈနလသညွေေ။ နို့အုံကှီး နှဈလုံးကို လကနွှင့ွ ဆုပကွိုငွ ဆှဲခှရငွေး ပါးစပဖွှငွ တဈလှည့စွီ ကုနွးကုနွးစုပနွရောမှ ဘိုကသွားပှငပွေါွ သူ၏ မကှနွှာကို စိုးမောငွ တငလွိုကသွညွ။ ထို့နောကွ ခါးတှငွ ရှိနသေေးသော ထဘီစလေးအား တငပွါးဆုံအောကမွှ အသာ ဆှဲခှှတယွူနရငွေးက ဘိုကသွားပှငွ ပှန့ပွှန့ကွှီးကို လှှာဖှင့ွ လိုကရွကပွေးနမေိပှနသွညွ။ ဒူးဆဈလောကအွထိ ကှှတနွပှေီဖှဈသော ထဘီကှောင့ွ ပေါငကွှီးနှဈလုံး အပါအဝငွ ပှည့ဖွှိုးတောင့တွငွးသော မတငလွှ၏ ကိုယလွုံးကှီးအား အနီးကပွ မှငနွရပှေီဖှဈသော စိုးမောငမွှာ မလုပတွတွ လုပတွတနွှင့ွ အလုပရွှုပနွလသညွေေ။

ခကှကွလေးကို လှှာဖှင့ွ ထိုးကလိနရောမှ ဆီးခုံပေါွ မကှနွှာရောကလွာကာ မထူမပါးလေး ပေါကနွသေော စောကမွှေးမှားကို အသာကှောပွှီး အမှှောငွးလိုကွ ခုံးထဖောငွးကှှနသေော စောကပွတအွုံကှီးကို အနီးကပွ ကှည့လွိုကသွညွ။ မိနွးမစောကပွတအွား ဗှီဒီယိုထဲနှင့ွ မတငလွှအား ခှောငွးကှည့ဖွူး၍ အဝေးမှသာ မှငဖွူး နသေူ စိုးမောငမွှာ ကှီးမား ဖှောင့တွနွးလှသော ပေါငတွံဖှူဖှူကှီး နှဈခှောငွးအရငွးတှငွ ကပလွကွှ ထငထွငရွှားရှား ခုံးထနသေော လကဝွါးတဈအုပစွာမှှ ရှိသည့ွ မတငလွှ၏ စောကပွတကွှီးအား ရငတွုနပွနွးတုနနွှင့ပွငွ အသအခှော စိုကကွှည့နွမေိသညွ။ စောစောက ရခှေိုးထားသောလွညွး တဈခါမှ မတို့မထိဖူး၍ ဗှုနွးကနဲ တို့ထိရမှာ စိုးမောငွ ရှံ့နမေိသညွ။ သို့သောလွညွး မတငလွှ၏ စောကပွတအွုံကှီးမှာ စောကမွှေးမှား မရှိဘဲ ဆီးခုံတှငသွာ အမှေးရှိခှငွးကှောင့ွ အနီးကပွ ထငထွငရွှားရှား မှငနွရလရေော ပှဲအာနသေော အကှဲကှောငွးကိုလညွးကောငွး၊ အကှဲကှောငွးဘေးရှိ လကနွှဈလုံးသာသာခန့ွ ခုံးထပှီး အမှှောငွးဖှဈနသေော စောကပွတနွှဈခမွးသား နှဈခုကိုလညွးကောငွး။

အကှဲကှောငွးပေါရွှိ ခပမွို့မို့ဆီးခုံပှငကွိုလညွးကောငွး၊ နောကဘွကသွို့ ကကှသှှားသဖှင့ွ ဖငနွှင့ွ ပေါငတွံကှီး နှဈခုကှားတှငွ အသားတုံးကလေး နှဈခု ကပထွားသလိုဖှဈနလသညွေေ။ စိုးမောငသွညွ မတငလွှ၏ တငပွါးအုံကှီး နှဈလုံးအောကကွို သူ့လကထွိုးသှငွးလိုကကွာ ဆုပနွယွ ပှတသွပပွေးရငွး စောကပွတွ ဖောငွးဖောငွးကှီးအား ကှည့နွရောမှ ဗှီဒီယိုထဲနှင့ွ ဦးသာဒငွ လုပသွလို လှှာဖှင့ယွကပွေးရ ကောငွးမလားဟု စဉွးစားလိုကမွိသညွ။ မလုပဖွူးသေးသဖှင့ွ ရှံသလိုလညွး ဖှဈနသညွေ။ နောကတွော့ စိတမွှား ထကှှနသဖှငေ့ွ ဘာမှ မစဉွးစားဘဲ နှာခေါငွး ဖိတငပွှီး နမွးလိုကမွိသညွ။ “အိုး …. ဟဲ့ …. စိုးမောငရွယွ“ မတငလွှ၏ အသံကို ဂရုမစိုကနွိုငဘွဲ အနံ့တဈမှိုး သငွးနသေော စောကပွတအွုံ ဖောငွးဖောငွးကှီးအား အတငွး နမွးရှုံ့နရောမှ ရှံစရာ မဟုတမွှနွး သိသှားကာ နှာခေါငွးအစား လှှာပှားကှီးနှင့ွ ပင့ပွှီး ယကပွေးလိုကလွသညွေ။ “အိုး …. အိုး …. အိုး …. ကှှတွ ကှှတွ“ ဗှီဒီယိုကားပေါငွးမှားစှာထဲမှ အနီးကပွ ရိုကပွှထားသော စောကပွတယွကနွမှေု မှားကို ယခု လကတွှေ့ စတငစွမွးလုပနွပှေီ ဖှဈသော စိုးမောငမွှာ စောကပွတအွုံကှီး၏ နူးညံ့မှု။

နှုတခွမွးသားကှီးနှဈခု၏ ထူအမွးအမွးဖှဈနမှေု၊ ဟပှဲနသေော အကှဲကှောငွးနှင့ွ ထိပနွားရှိ စောကစွေ့အသားပို ကလေးမှား၏ ကိုကခွဲခငှစွရာ ကောငွးမှုမှားကှောင့ွ ရှံရှာစိတွ လုံးဝမရှိတော့ဘဲ ပယပွယနွယနွယပွငွ ယကပွေးနမေိလတေော့သညွ။ “အား … အိုး … စိုးမောငွ …. အိုး … အား အား“ စိုးမောငွ၏ စောကပွတယွကပွေးမှုက အလှနွ ထိရောကပွှငွးထနလွှပရော အယကခွံနရသေူ မတငလွှ၏ နှုတဖွှားမှ ညညွးသံစုံ ထှကပွေါနွပှေီး ပေါငတွံ ဖှိုးဖှိုးကှီးမှားကို လှုပယွမွးလိုကွ၊ ဖငဆွုံအိအိကှီးမှားကို ပင့လွိုကွ၊ ခါးနှဲ့နှဲ့လေး ဖယယွမွးလိုကနွှင့ွ အရူးအမူးဖှဈနလသညွေေ။ စောကပွတအွုံကှီးကို အထကအွောကွ ပင့ယွကလွိုကွ၊ အကှဲကှောငွးထဲ လှှာထိုးသှငွး ကလိလိုကွ၊ စောကစွေ့ခှှနခွှှနွ မာတာတာလေးကို နှုတခွမွးနှင့ွ ဖိပှီး ပှတခွှလေိုကွ လုပရွငွး စိုးမောငကွ သူ့လကကွို မတငလွှ၏ ပေါငတွံလုံးလုံးကှီးမှားအား ပှတသွပပွေးမိသညွ။ တငပွါး ဆူထှားထှားကှီးမှားမှာလညွး မလှတွ၊ ထိုမှ အပေါဘွကတွှငွ ရှိသော နို့အုံ အိအိကှီးမှားကို လှမွးပှီး မမိတမိကိုငကွာ နို့သီးကလေးမှားအား လကညွှိုးနှင့ွ လကမွကှား ညှပပွှီး ပှတခွှပေေးနပှနရွော။

မတငလွှ တဈယောကွ မှေ့ရာပေါဝွယွ တလူးလူး တလှန့လွှန့ွ၊ တအီးအီး တအင့အွင့နွှင့ွ ထိနွးမနိုငသွိမွးမရ ဖှဈနလသညွေေ။ တောတွောလွေးကှာအောငွ ယကပွေးနသေောကှောင့ွ စောကပွတအွတှငွးမှ စိုရှဲကလှာသော ခှှဲပှဈသည့ရွမှေားကို စိုးမောငွ သတိပှုမိသညွ။ တဏှာပိုးမှား ထကှှနမှေုကှောင့ွ မရှံမရှာယကပွှီး မှိုခမှိသညအွထိ ဖှဈသှားရသညွ။ စောကပွတအွုံကှီးအား ယကနွရောမှ ပေါငတွံဖှိုးဖှိုးကှီးပေါွ ပါးစပတွငကွာ တရစပွ ယကပွေးရငွး ဒူးခေါငွးနားရှိ ထမီအား လှတလွှတကွှှတကွှှတဖွှဈအောငွ ဆှဲခှှတလွိုကလွတေော့သညွ။ ယခုအခါ မတငလွှ၏ တဈကိုယလွုံး မညသွည့အွဝတအွစားမှ ဖုံးကှယမွထားတော့ဘဲ မိမှေးတိုငွး ဖမှေးတိုငွး ဖှဈသှားရလပှေီ။ ဘာမှ မရှိတော့သော မတငလွှ၏ ကိုယလွုံးကှီးအား ဒူးထောကကွာ အပေါမွှဆီးကှည့နွရငွေးမှ စိုးမောငသွညွ သူ့ခါးတှငရွှိသော ပုဆိုးကို ခှှတလွိုကသွညွ။ ပုဆိုးခှှတပွှီး အပေါပွိုငွးရှိ စှတကွယှပွါ ခှှတလွိုကသွောအခါ နှဈဦးစလုံး ကိုယတွုံးလုံးနှင့ွ သဘာဝအတိုငွး ဖှဈနကှလတေေော့သညွ။ ဒူးထောကထွားရငွးက မတငလွှ၏ ပေါငတွံကှီးနှဈခှောငွးကို ဘေးတဈဖကတွဈခကွှ ဆှဲဖှဲပှီး စိုးမောငကွ ဝငထွိုငလွိုကသွညွ။

ထိုအခါ ပေါငတွံကှားရှိ လီးတံကှီးမှာ ခေါငွးပငွ ငှိမမွနဘေဲ ရှေ့တိုးတနွးနပေုံမှာ ပကလွကကွလေး ငေးကှည့နွရသေော မတငလွှအတှကွ ရငကွလေးပငွ ဖိုသှားရသညွ။ သူမ အလိုးခံနကှေ ဦးသာဒငွ၏ လီးကှီးမှာ ကှီးပှီးရှညသွောလွညွး ထိုဒဏကွို မနိုငွ၍ အမှဲတမွး ပှော့ခှခှနှငေေ့သွာ အလိုးခံနရသေူဖှဈရာ စိုးမောငွ၏ တငွးတငွးမတမွတနွှင့ွ အားရစရာကောငွးအောငွ တောငနွသေော လီးတံကှီးက မတငလွှအား ပိုစိတလွှုပရွှားစလသညွေေ။ အသအခှောမှငရွမှ စိုးမောငွ၏ လီးမှာ သူ့လငွ ဦးသာဒငွ၏ လီးလိုပငွ ကှီးလညွးကှီး ရှညလွညွး ရှညလွှကှောငွး သိသှားရသညွ။ စိုးမောငကွ သာသညမွှာ တောငနွအေောငွ မတနွခှငွေးပငဖွှဈသညွ။ ပကလွကဖွှဈနသေော မတငလွှ၏ ပေါငကွှားမှ ဒူးထောကပွှီး ကှည့နွသေူ စိုးမောငတွဈယောကွ လိုးရနအွတှကွ မတငလွှ၏ ကိုယပွေါသွို့ ဝမွးလှားထိုး ဖိမှောကခွလှိုကလွသညွေ။ ပေါငကွှားတည့တွည့ကွို လီးထောကပွှီး နို့အုံပေါတွှငွ လကတွငကွာ မကှနွှာပေါွ အပထွားလိုကပွှီဖှဈ၍ စိုးမောငမွှာ ကုနွးကုနွးကှကှကှီး ဖှဈနလသညွေေ။

နရောပှငနွသေော စိုးမောငအွား မတငလွှကလညွး ဝိုငွးကူလုပပွေးလိုကသွညွ။ သူမ၏ စောကပွတအွုံပေါွ ဖိထောကနွသေော လီးတံကှီးအား လကတွဈဖကဖွှင့ွ ကိုငကွာ စောကပွတအွဝကို အသာတေ့ပေးလိုကရွာ အပေါမွှဖိပှီး လှုပရွှားရနပွှငနွသေော စိုးမောငတွဈယောကွ စိတလွှုပရွှားမှုမှား ပိုမှားလာပှီး လီးတံကှီးအား ဖိခလှိုကလွတေော့သညွ။ အိကနဲ တိုးဝငသွှားသော လီးတံကှီးကှောင့ွ သူမ၏ လကကွို မတငလွှက လှတပွေးလိုကသွညွ။ စိုးမောငမွှာတော့ ယခုမှ ပထမဆုံး မိနွးမစောကပွတထွဲ လီးဝငရွခှငွးဖှဈရာ ဝငမွှနွးသိသညနွှင့ွ အားစိုကပွှီး ဖိထိုးသှငွးနမေိသညွ။ လီးတံမှာ မတငလွှ၏ စောကပွတအွုံထဲသို့ တဝကလွောကသွာ ဝငနွသေောလွညွး စိုးမောငအွတှကမွူ အနခကသွေလို ဖှဈနလသညွေေ။ စောကပွတထွဲ တဈခါမှ မဝငဖွူးသေးသော လီးတံကှီးမှာ ပူပူနှေးနှေး အိအိစကစွကနွှင့ွ အသားနုမှားက တဈဆို့ဆို့ လုပပွေးနမှေုကှောင့ွ ထူးခှားသလို ဖှဈနရသညွေ။

ဦးသာဒငကွ ခဏခဏ လိုးထားသော မတငလွှစောကပွတကွှီးမှာ သူအတငွးထိုးသှငွးတာကို အဆုံးထိမဝငဘွဲ ခပကွှပကွှပနွှင့ွ ဖှဈနလရေော စိုးမောငမွှာ အံ့အားသင့နွမေိသညွ။ ထပပွှီး စိုးမောငွ သတိပှုမိသှားသညကွတော့ သူ့လီးတံကှီး အဆုံးထိလညွး သှငွး၍ မရသေး၊ အပေါမွှဖိပှီး ဆောင့သွှငွးရခကှကွလညွး လေးငါးခကှမွှှသာ ရှိသေးခှိနတွှငွ သုတထွှကခွငှသွလို ဖှဈနခှငွေးပငဖွှဈသညွ။ မတငလွှ၏ ခှိုငွးကှားမှ လကကွို သှငွးပှီး မကှနွှာခငွှးထပကွာ နှုတခွမွးကို စုပရွငွး ဆောင့ဆွောင့လွိုးပေးရမှု မကှာသေးဘဲ ပှီးခငှသွလို ဖှဈနခှငွေးအတှကွ စိုးမောငွ မကှနပွေ၊ သို့သောွ သူ ဘာမှလညွး မလုပတွတွ။ ထို့ကှောင့ွ သူ့အား အောကမွှ ခပတွငွးတငွး ပှနဖွကထွားရငွး ပင့ကွော့ပေးနသေော မတငလွှကို ပါးခှငွးအပဖွိထားလိုကရွာမှ တငပွါးကိုမှှောကပွှီး ဆကဆွောင့လွိုကမွိသညွ။ “ အား … အား … အား … “ မတငလွှ၏ ညညွးသံမဟုတွ၊ သုတမွှား ပနွးထှကသွှားပှီဖှဈသော စိုးမောငွ၏ ညညွးသံသာ ဖှဈသညွ။

လီးသှငွးပှီး ဆယခွကှခွန့သွာ ဆောင့ရွသေးသညွ သုတရွညမွှား ပနွးထှကသွှားပှီမို့ စိုးမောငမွှာ သူ့ကိုယသွူ အံ့လညွး အံ့သှ၊ မကှလညွေး မကှနပဖွှေဈသှားရသညွ။ သူကှည့ဖွူးသော ဗှီဒီယိုထဲတှငွ ပုံစံလေးငါးမှိုး ပှောငွးပှီး အားရပါးရလိုးပှီးမှ သုတထွှကသွှားကှသညွ။ ဆောင့ခွကှမွှားကို တဈခါတဈခါ သူရတှကကွှေည့ရွာ အခကွှ ၁၀၀ ကှောွ ၂၀၀ လောကမွှ ပှီးတတကွှပုံနှင့ွ တခှို့သရုပဆွောငမွှားဆိုလှှငွ စောကပွတကွိုလိုးနရောမှ လီးတံကိုထုတပွှီး မိနွးမ သရုပဆွောငွ ပါးစပထွဲဆကသွှားကာ အစုပခွံကှတာတောငွ ခကှခွငွှးသုတမွထှကွ အတောကွလေး ကှာမှ ထှကသွှားကှသညွ။ စောကပွတကွို လိုးသညမွှာလညွး တဈဆုံးဝငအွောငွ လိုးတတကွှရာ ကှည့သွူတိုငွး မရိုးမရှဖှဈသောလွညွး အားတော့ရကှသညွ။ မလိုးမီ လီးအစုပခွံ၊ ဂှငွးအတိုကခွံ အခကွှ ၁၀၀ ကှောွ ၂၀၀ ဆောင့လွိုးပှီး ခကှခွငွှး သုတမွထှကမွှုကို မှငဖွူးသော စိုးမောငမွှာ ယခုသူ့တှငွ ဘာခှှတယွှငွး၍ သုတထွှကွ မှနရွကှောငွး စိုးမောငွ မသိ။ လောလောဆယွ စိုးမောငွ သိသညကွတော့ ဆယခွကှလွောကွ ဆောင့ပွှီး လီးတဈဝကွ တဈပကှဖွှင့ွ တဈခှီပှီးသှားရခှငွးကို အားမရဘဲ လီးတံကဉှနွသညေ့ကွှားက ဆကဆွောင့နွမေိတော့သညွ။

လူပှိုကလေးမို့ သုတထွှကမွှနမွှုကို မတငလွှသိသောလွညွး ခနလေးပှီးသှားပုံကိုတော့ မကှိုကွ၊ သို့သောွ သုတထွှကပွှီးတာတောငွ မနားဘဲ ဆကဆွောင့လွိုးနသညေ့ွ စိုးမောငအွား မီရာကို ပှနဖွကရွငွး အောကမွှ ပင့ပွင့ပွေးမှုတော့ မတငလွှ လုပပွေးမိသညွ။ မတငလွှ၏ ကိုယနွံ့နှင့ွ နူးနူးညံ့ညံ့ အိအိစကစွကွ အတှေ့ထူးလှသော အသားဆိုငမွှားက အတှေ့အကှုံ မရှိသေးသူ စိုးမောငအွတှကွ စိတရွောလူပါ ဘယလွိုမှ ထိနွးလို့မရအောငွ ဖှဈနရပေါသညွ။ ထှေးအိသော ကိုယလွုံးကှီးအား အတငွးဖကထွားရငွး သူထှကသွှားသော သုတရွညမွှားဖှင့ွ ခှောကှိနသေော စောကပွတအွုံထဲသို့ အတငွးဆောင့ပွှီး ဆီးခုံခငွှး ကပသွညအွထိ လီးတံကှီး အကုနသွှငွး၍ ရမှုတော့ စိုးမောငွ ကှနပမွေိသညွ။ သို့သောလွညွး သူတောတွောွ ပငပွနွးနလသညွေေ။ စိတထွဲတှငွ ထငထွားသညကွ စောကပွတထွဲ လီးဝငလွှှငွ ခပကွှာကှာဆောင့မွညွ။ အပေါပွိုငွးကနို့အုံတို့ နှုတခွမွးတို့ကိုလညွး ငုံလိုကစွုပလွိုကွ ရသလောကလွုပမွညွ။ သုတထွှကခွငှလွာလှှငွ အောင့ပွှီး ထိနွးထားမညွ။

နောကမွှ ပှနဆွောင့ပွှီး အခှိနရွသလောကွ အရသာ ခံစားမညဟွူ၍ပငဖွှဈသညွ။ ယခုတော့ ထိုသို့မဟုတဘွဲ စောကပွတထွဲ လီးဝငသွှားသညနွှင့ွ ပူနှေးနူးညံ့သော စောကပွတွ အတှငွးသားမှားက လီးတံကှီးကို ကဉှဆွိမ့စွသလေို အပေါဘွကကွ ထိတှေ့နရသေော အသားဆိုငမွှားကလညွး ထိရငွးထိရငွး လူကို အီဆိမ့စွလရေော စိုးမောငမွှာ နူးအိနသေော ဝကသွားတုံးကှီးအား ခဏလေးနှင့ွ ဝါးမှိုမိသှားသလို ဖှဈနရသညွေ။ နှုတခွမွးကို စုပလွိုကွ နို့အုံကိုဆုပလွိုကွ စို့လိုကွ လုပပွေးမိသောလွညွး စိတစွောနမှေု မကှှမွးကငှမွှုကှောင့ွ သူ့မှာ အလုပရွှုပပွှီး ပငပွနွးနလသညွေေ။ ထို့ကှောင့ွ တဈခကှတွဈခကွှ နှုတခွမွးနှင့ွ နို့ကို အသုံးပှုဖှဈသောလွညွး နောကဆွုံးတော့ ခှိုငွးကှားလကသွှငွးကာ ခပတွငွးတငွး ဆှဲဆောင့ခွှငွးသာ အဆကမွပှတွ လုပနွမေိတော့သညွ။ စောစောက သုတထွှကသွှား၍ ဆကတွိုကဆွောင့နွခှငွေးကှောင့ွ ရုတတွရကွ သုတထွပထွှကရွနွ မနီးသောလွညွး အခကွှ လေးဆယလွောကွ အရောကမွှာ ပှီးခငှသွလို ဖှဈလာပှနရွာ မှနမွှနပွှီးသှားမှာစိုး၍ စောကပွတထွဲဝငနွသေော လီးတံကှီးအား ပှနဆွှဲနှုတလွိုကလွသညွေ။

“ ကှယွ … ဘာဖှဈလို့ ဆှဲထုတလွိုကတွာလဲ … နအေုံး .. နအေုံး … အငွး … ဟုတပွှီ … ဆောင့တွော့ “ ကှှတထွှကသွှားသော လီးတံကှီးကို မခငှ့မွရဲဖှဈသှားသော မတငလွှက ပှနကွိုငပွှီး စောကပွတသွို့ တေ့ပေးလိုကသွညွ။ လီးတံမာမာကှီးကှောင့ွ သူမလညွး ကာမဖီလငွ တကနွပှေီဖှဈသညွ။ စိုးမောငမွှာ စိတကွလညွးလောနေ လူကလညွး ကောငွးနလရေော လီးပှနဝွငသွညနွှင့ွ စောစောကလိုပငွ ခပတွငွးတငွး ဆှဲဖကပွှီး အားပါပါ ဆောင့လွိုးပဈမိသညွ။ စောကပွတအွတှငွးမှ ထူးခှားသော အတှေ့အထိက အရိုငွးသကသွကသွာ ရှိသော စိုးမောငအွား စိတလွှုပရွှားလာစသညွေ။ ပထမတဈခါ ထှကပွှီးသညမွှာ သိပမွကှာသေးသောလွညွး ဆကဆွောင့ခွကွှ ၁၀၀ သာသာတှငွ မထိနွးနိုငဖွှဈကာ ဒုတိယမှောကွ သုတရွညမွှား ပနွးထှကပွှီး ပှီးသှားလတေော့သညွ။ “ အား … အား …အား “ သုတရွညမွှား ပနွးထှကလွကှပွငွ ခပပွှငွးပှငွးဖိဆောင့ရွငွး တအီးအီးနှင့ွ ဖှဈသှားသညအွထိ ဆကဆွောင့ပွှီးနောကတွော့ စိုးမောငတွဈယောကွ မတငလွှကိုယပွေါတွှငွ ပှော့ခှသှေားလတေော့သညွ။

လီးတံကှီးမှာလညွး သုတနွှဈခါ ဆကတွိုကနွီးပါး ထှကသွှားရသဖှင့ွ ကဉှပွှီး ကှိနွးသှားရသညွ။ ပှီးတော့ ထငထွားသလို အီဆိမ့သွှားမှုက ဒငပွှည့ကွပှပွှည့ွ မဖှဈဘဲ လူသာနုံးသှားရမှုကှောင့ွ ဘာမှ နားမလညနွိုငအွောငွ ဖှဈနမေိသညွ။ မတငလွှ ကိုယပွေါတွှငပွငွ ဆကဖွိထားရငွးက စောကပွတထွဲမှ လီးမထုတဘွဲ မှိနွးနရငွေး စဉွးစားနမေိသည့ွ စိုးမောငအွား မတငလွှတဈယောကွ အတောွ သညွးခံနရသညွေ။ သူ့မှာ ခံကောငွးတုနွးသာ ရှိသေးသညွ။ အတှေ့အကှုံရငနွသေူမို့ တဈခှီတဈခှီ နာရီဝကနွီးပါးလောကပွငွ ခံနိုငနွပှေီဖှဈရာ ယခုစိုးမောငွ အခကွှ ၁၀၀လောကနွှင့ွ ငါးမိနဈနီးပါးလောကသွာ ဆောင့လွိုးနိုငမွှုကို ဘယလွိုမှ သူမ ကှနပစွေရာ မရှိပေ။ တဈခုပဲ သူမ ကှနပတွောရှိသညွ။ ထိုကှနပမွှေုမှာ စိုးမောငွ၏ လီးတံကှီး မာတငွးတငွးနှင့ွ ထိထိမိမိ ခံစားရမှုပငဖွှဈသညွ။ ကာမအရသာ ခံစားရသညမွှာ မာတငွးပူနှေးနသေော လီးတံဖှင့ွ စောကပွတအွတှငွးသားမှားကို နာနာပှတတွိုကပွေးမှုပငွ။ ဦးသာဒငလွီးလို ပှော့သလိုလို မဟုတဘွဲ ခှိုးမရ ကှေးမရအောငွ မာတငွးနသညေ့ွ လီးဖှင့ွ ခပကွှမွးကှမွး အလိုးခံလိုကရွမှုက မတငလွှအား သဘောကစှလသညွေေ။

“ ဘယလွိုလဲ ကိုလူပှိုရယွ၊ ခဏလေးနဲ့ နှဈခှီပှီးသှားပှီ မဟုတလွား … စိတလွေးဘာလေး ထိနွးပှီး လုပမွှပေါ့ အခုတော့ မောနပှေီထငတွယွ “ မတငလွှက အနညွးငယွ မကှနပစွေိတဖွှင့ွ သူမကိုယပွေါွ ဖိပှီး မှိနွးနသေော စိုးမောငအွား ပှောလိုကသွညွ။ “ အငွး … ဘယလွိုကှီးမှနွး မသိဘူး … ထိနွးလို့မရလိုကဘွူး ဖှဈသှားတယွ … မတငလွှ မပှီးသေးဘူး မဟုတလွား … “ “ အငွးပေါ့ … ကဲပါ အမောဖှပေါအုံး … နောကဆွိုရငွ ဒီလောကွ မလောနဲ့ … ဖှညွးဖှညွးသှားမှပေါ့ … မကှားဖူးဘူးလား … ပညာသငတွာတို့ … စီးပှားရှာတာတို့ … ကာမဂုဏခွံစားတာတို့မှာ သိနသေိနေ ဖှညွးဖှညွးခငွှး လုပရွတယဆွိုတာလေ “ “ ကှားဖူးတာ ကှားဖူးတာပဲ … တကယလွုပတွော့ စိတမွထိနွးနိုငဘွူးဗှ … လူလဲ တောတွောွ ဟိုကသွှားတယွ “ စိုးမောငကွ ပှောရငွး မတငလွှ၏ ပါးပှငကွို တဈခကှနွမွးလိုကကွာ ပါးပှငခွငွှး ထပလွကွှ မှေးနလေိုကသွညွ။ မတငလွှကတော့ ဘာမှ မပှောတော့ပဲ သူမကိုယပွေါွ မှောကပွှီး အမောဖှနသေေူကို စိတရွှညရွှညနွှင့ွ ထပမွံလိုးရနွ နှိုးဆှပေးရနွ တှေးလိုကမွိသညွ။

သူမ၏ စောကပွတထွဲရှိ စိုးမောငွ၏လီးတံကှီးမှာ စောစောကလောကွ မမာတော့ဘဲ ခပပွှော့ပှော့ ဖှဈသှားသညကွို သတိပှုနမေိသညွ။ တရှူးရှူးနှင့ွ အသကကွို မှနမွှနရွှူနသေော စိုးမောငွ၏ ကှောပွှငကွို ငါးမိနဈနီးပါးမှှကှာအောငွ မတငလွှက ဖကထွားလိုကသွညွ။ “ ကဲ ကိုလူပှို … အမောပှလေောကရွောပေါ့ … ဆငွးပါအုံး တကထဲမှာ လူကို မှေ့ယာမှား အောင့မွေ့နသလေား မသိဘူး … တငွးပှီး ဇိမယွူနလေိုကတွာ “ “ ဇိမရွှိတာကိုးဗှ … ဟဲ ဟဲ … “ စိုးမောငကွ ပှောပှောဆိုဆို ဘေးသို့ လှိမ့ဆွငွးပေးလိုကသွညွ။ စောကပွတွ အပှငသွို့ ကှှတထွှကသွှားသော လီးတံမှာ ပှော့ခှနလပှေေေီ။ “ ကဲ ကဲ …. ဒီမှာ ခဏနအေုံး … အရညတွှေ ပပှနတေော ခဏသုတလွိုကွဦးမယွ “ မတငလွှက ပှောပှောဆိုဆို ထပှီး ကုတငခွှရငွေး ရောကနွသေော သူမ၏ ထမီကို ယူကာ ဖငကွှားတဈလှှောကွ စိုရှဲနသေော သုတရွညမွှားကို အသာပှတပွှီး သုတလွိုကသွညွ။ သူမကိုယတွှငွ စငသွလောကွ ရှိလှှငွ ပကလွကလွှနနွသေော စိုးမောငအွနား အသာထိုငကွာ ပှော့ခှနသညေေ့ွ လီးတံကှီးအား ပှောငအွောငွ ဆကသွုတလွိုကသွညွ။

“ ဒါမှိုးဆိုတာ စိတရွှညရွှညနွဲ့ ပညာပါပါ လုပနွိုငမွှ ကောငွးတာ … ကိုလူပှိုရ “ ဟုပှောရငွး စိုးမောငဘွေးတှငွ ဝငလွှဲလိုကသွညွ။ အရတှေေ သုတပွှီးသော ထမီမှာ ကုတငအွောကွ ရောကသွှားပပှေီ။ အတူယှဉလွှဲမိသှားသညနွှင့ွ စိုးမောငွ ကိုယလွုံးအား ခပရွှရှဖကကွာ နှုတခွမွးကို မထိတထိလေး ဖိစုပလွိုကွ လညပွငွးကို အသာစုပလွိုကနွှင့ွ မတငလွှတဈယောကွ ဦးဆောငပွှီး လိုးပှဲကို ပှနစွနလသညွေေ။ ခပရွှရှလေး ဖကထွားရငွး သူမ၏ ဆူဖှိုးထှားကှိုငွးလှသော နို့အုံကှီးမှားကိုလညွး စိုးမောငွ ပါးစပဆွီပို့ကာ စုပခွိုငွးလိုကွ ရငဘွတပွေါတွငပွှီး ပှတသွပပွေးလိုကွ အောကတွှငွ ပှော့ခှနသေေော လီးတံကှီးကို နို့အုံကှီးနှဈလုံးဖှင့ွ ညှပကွာဆှလိုကနွှင့ွ စိတပွါလကပွါ လှုပရွှားပေးနသညွေ။ အတောကွလေး စိတရွှညစွှာ ပှတသွပနွရောမှ ပှနမွာတော့မလို ဖှဈနသေော လီးတံကှီးကို လကဖွဝါးနုနုဖှငွ အသာဆုပကွိုငရွငွး ဂှငွးတိုကပွေးနပှနသွေညွ။ ထိုမှ ပှဲနသေော လီးဒဈကှီးကို ပါးစပဖွှင့ွ အသာငုံကာ စုပပွေးလိုကခွှိနတွှငတွော့ စိုးမောငွ၏ ခါးမှာ ကှှတကလွာလတေော့သညွ။

“ အိုး … အား အား … “ ဟူ၍သာ စိုးမောငအွောနွိုငသွညွ။ မတငလွှ လုပပွေးသမှှကို ဇိမယွူပှီး အရသာ ခံစားနလသညွေေ။ အတှေ့အကှုံ ပှည့စွုံသူပီပီ မတငလွှ၏ လီးစုပပွေးမှုက ညငသွာလှသညွ။ တစိမ့စွိမ့လွညွး ခံစားရသညွ။ ပူနှေးနူးညံ့သော အာငှေ့နှင့ွ လညခွှောငွး အတှေ့က လီးကှီးကို ရသလောကွ ငုံစုပလွိုကတွိုငွး စိုးမောငွ ခံစားနသညွေ။ သှေးသားဆူဖှိုးသူပီပီ စိုးမောငွ၏ လီးတံမှာ မတငလွှ၏ လကထွဲတှငွ တခဏအတှငွး ပှနမွာလာလရော မတငလွှတဈယောကွ သဘောကနှမေိသညွ။ မာသထကွ မာအောငနွှင့ွ သူမလညွး စိတခွံစားရသမှှကို ခံစားရအောငွ စိမပွှနပှေေ စုပပွေးပှီး ကှနပလွေောကပွှီဟုထငမွှ စိုးမောငွ ကိုယပွေါွ ကားယားခှတကလွိုကသွညွ။ ထို့နောကွ ထောငမွတနွပှေီဖှဈသော လီးတံကှီးကို လကဖွှင့ကွိုငထွားရငွး စောကပွတဝွဖှင့ွ ဖိထိုငကွာ အဆငသွင့သွှားခှိနတွှငွ အထဲရောကအွောငွ ထိုငခွလှိုကသွညွ။ “ အား … အိုး … “ နှဈယောကစွလုံး စုပသွပမွိလိုကကွှသညွ။ မတငလွှက ဦးဆောငကွာ အပေါမွှ နရောယူပှီး စိတတွိုငွးကပှငွ ကာမအရသာကို ရယူဖနတွီး ခံစားနကှသညွေ။

ဆောင့ကွှောင့ထွိုငပွှီး ဖိလိုကွ စိုးမောငပွေါွ မှောကပွှီး ဆောင့လွိုကွ နှုတခွမွးခငွှးလညွး ကပွ နို့အုံကိုလညွး ကပပွေးလိုကနွှင့ွ မတငလွှလုပနွသလေို စိုးမောငကွလညွး အောကမွှ အလိုကသွင့ွ ပှနဖွကရွငွး သူ့ပေါကွို လှဲလာသော မတငလွှ၏ နှုတခွမွးကို ပင့စွုပပွေးလိုကွ နို့အုံကှီးကို ဆှဲယူစို့လိုကွ တငွးမာကားအိနသေော ဖငသွားကှီးကို လကဖွှင့ကွိုငရွငွး အောကမွှ ပင့ပွင့ပွေးလိုကွ လုပပွေးနလရေော တကညွီလကညွီ ရှိမှုကှောင့ွ နှဈဦးစလုံး ကှကသွီး တဖနွှးဖနွှးနှင့ွ ဖှဈနကှသညွေ။ အတောကွလေး ကှာလာသညတွှငွ အောကမွှနသေူ စိုးမောငကွ မတငလွှ၏ ကိုယလွုံးကှီးအား အတငွးဖကထွားရငွး မှေ့ယာပေါွ ဆှဲလှဲခလှိုကသွညွ။ လီးအဝငွ မကှှတစွဘေဲ အပေါရွောကသွညနွှင့ွ အားရှိပါးရှိပငွ စိုးမောငွ ဆောင့လွိုးတော့သညွ။ “ အား … အိုး … အိုး … အား … “ ဟူ၍သာ မတငလွှ ပှနလွညညွညွးနိုငသွညွ။

စံခှိနမွီ မာတငွးနသညွေ လီးတံရှညရွှညကွှီးက ဖောငွးအိနသေော စောကပွတကွှီးထဲ အစအဆုံး မှုပဝွငသွှားသညမွှာ စိုးမောငအွတှကွ အီဆိမ့သွည့ွ အရသာကို ခံစားနရသလေို မတငလွှအတှကလွညွး နကနွကရွှိုငွးရှိုငွးပငွ အလိုးခံနရမှေုကှောင့ွ ဖှတကွနဲ ဖှတကွနဲ ခံစားနရရေုံမှှမက လီးတံမာမာကှီးက စောကခွေါငွးတလှှောကရွှိ နံရံကှှကသွားမှားကို မခံမရပနွိုငွ ဖှဈလောကအွောငပွငွ တှနွးတိုကဝွငထွှကွ နမှေုကှောင့ွ ထှန့ထွှန့လွူးနသညအွေထိပငွ။ ခှာဆောင့လွိုကွ … ကပဆွောင့လွိုကနွှင့ွ စိုးမောငမွှာ ယခုအခှိနမွှာ စိတရွှိသလို လိုးခှင့ရွနသညွေ။ အခကှတွောတွောမွှားမှား ဆောင့ပွှီးသောလွညွး သုတထွှကရွနွ ဝေးနသေေးသညမွို့ ခပကွှမွးကှမွးပငွ ဆောင့လွိုးနမေိသညွ။ ဖှဲကားပေးထားသော မတငလွှ၏ ပေါငတွံဖှိုးဖှိုးကှီး နှဈခှောငွးကို စုလိုကကွားလိုကွ ပင့ယွူလိုကွ ပှနခွလှိုကနွှင့ွ အမှိုးမှိုးလုပနွရငွေး အားရပါးရ ဆောင့လွိုးနရမှေုကို စိုးမောငွ သဘောကနှလသညွေေ။ စိုးမောငလွိုပငွ မတငလွှမှာလညွး စောစောက မပှီးသေးသမှှ ယခုတော့ ဒငပွှည့ကွပှပွှည့ွ ဖှဈနပပှေေီ။

ကဉှကွနဲ ကဉှကွနဲ ဖှဈလာကာ တဈကိုယလွုံး တဆတဆွတွ တုနသွညအွထိ ခံစားနရလရေော စိုးမောငွ၏ ကိုယလွုံးကှီးအား လှမွးဖကလွိုကွ မှေ့ယာကို ဖမွးဆုပလွိုကွ ခေါငွးကို ဘယညွာ ရမွးနလေိုကွ ဖငကွှီးကို ပင့ပွေးလိုကွ ပေါငတွံကှီးမှားကို ကစားနလေိုကဖွှင့ွ နောကဆွုံးပနွးအဝငကွို တကညွီလကညွီ လှမွးနကှသညွေ။ လှကှေီးထိုးရိုးရိုးနှင့ပွငွ ဆောင့လွိုးနကှလရေော စောကပွတကွှီး ကဉှစွိမ့သွထကွ ကဉှစွိမ့လွာခှိနတွှငွ လီးတံကှီးမှာလညွး ပူနှေးသထကွ ပူနှေးလာပပှေီ။ “ ဆောင့ွ ဆောင့ွ … ဆောင့လွိုး … မရပနွဲ့ မရပနွဲ့ … ဟုတပွှီ အဲဒီလို ဆောင့ွ … “ အောကမွှ ပှနပွင့တွငပွေးရငွး အငှိမမွနနေိုငသွော မတငလွှအား စိုးမောငွ တဈယောကွ ဖိပှီး ခပကွှမွးကှမွး အစှမွးကုနွ ဆောင့လွိုးပေးလိုကမွိသညနွှင့ွ ခါးကှော ပေါငကွှောမှား တငွးကနဲ ဖှဈကာ အကောငွးဆုံးအရသာကို ပှည့ဝွစှာ ပှိုငတွူ ခံစားလိုကကွှရလတေော့သညွ။ ရှစိရှစိ ဖှဈနသေော စောကပွတကွှီးကှောင့ွ စိုးမောငွ အီဆိမ့သွှားရသလို မတငလွှမှာလညွး ဖငကွိုကပပွှီး လှည့မွှပေေးနသေော လီးတံကှီးကှောင့ွ တဆတဆွတွ တုနသွှားရသညွ။ အတနကွှာမှ တရှူးရှူး တဟဲဟဲ အသံမှား ပှောကသွှားပှီး ကုတငထွကတွှငွ ထပလွကှသွား ငှိမသွကသွှားကှလတေော့သညွ….ပှီး။