Lifestyle

ပိုကောင်းလေပါပဲ

ကမှကသနွးသနွးမှင့ပွါ။ ကမှအသကွ၃၈နှဈရှိပါပှီ၊ ဒါပမယေ့ွ အရှယတွငပွါတယွ၊ အသကရွလာပမယေ့ွ ဝလာတာ့မရှိဘူး၊ ကမှမှာ သမီးလေးတဈယောကွ ရှိပါတယွ၊၊ သမီးလေးနာမညကွ ယမငွးလို့ သူ့အဖမှညေ့ထွားခဲ့တယွ။ သူ့အဖတေော့ မရှိတော့ပါဘူး၊ ကမှက နယကွပှောငွးလာတာပါ။ တောငဒွဂုံမှာ နပေါတယွ၊ သမီးအဖရှေိကတညွးက ရဝတကိုပှောပှီး မှကှကလွေပမွှာ အိမလွေးဆောကပွှီး ခှံလေးစိုကထွားတာပါ၊၊ အိမလွေးက ဆယပွပတလွေညလွောကနွှင့ွ မီးဖိုခနွးအတှကွ အဖီသေးသေးလေးဆှဲထားပါတယွ။ နောကတွော့ သမီးအဖတေုံးသှားတဲ့အခါ ခှံထဲမှာ ဝငငွှရအေောငလွို့ ပဲခူးကပှောငွးလာတဲ့ မိသားစုကို တလသုံးသောငွးနှင့ွ အိမဆွောကပွှီး ငှားထားပါတယွ၊ တကယတွော့လညွး ဒီခှံက ကမှတို့အပိုငမွဟုတဘွူးလေ။

ဒီလိုနှင့ွ သမီးလေးကှီးလာတော့ သမီးကစကမွှု့ဇုနမွှာ အထညခွှုပလွုပရွငွး ယောကကွှားရပါတော့တယွ၊ သမီးက ဆယရွှဈနှဈ၊ ကောငလွေးကနှဈဆယ့ငွါးနှဈ။ ကောငလွေးက မငွးသူတဲ့။ ဗလတောင့တွောင့ွ အသားညိုညို သမီးက ကမှနှင့တွူတော့ အသားကဖှူဖှူ၊၊ သူတို့က ကမှအိမမွှာပဲ အတူနပေါတယွ၊၊ သမီးအိမထွောငကွတှော့ ကမှမှာ ဒုကခြရောကရွတော့တယွ၊၊ သူတို့အိပဖွို့နရောကို ပှငရွတာပေါ့။ အခနွးကလညွးကဉွှးတော့ ကမှတဈကိုယစွာလေးကို ကန့ပွှီးခနွးဆီးစတဈစဝယပွှီး ကာရတယွ၊၊ ဒါတောငွ တဈခါတလေ သမီးက ကမှဘကကွို ရောကလွာတတသွေးတယွ၊၊ သမီးတို့အလုပကွ အိုဗာတိုငဆွငွးနေ့ ညမှရောကလွာတတတွယွ။ သူ့ယောကွှားလေးကလညွး ညရှဈနာရီလောကမွှ ရောကလွာတတတွယွ။

သူတို့ကို ထမငွးခူးခပကွှှေးပှီး ကမှကအိပနွရတယွေ။ သူတို့ကလညွး ထမငွးလညွးစားပှီး အိပရွာဝငကွှတာပေါ့လေ၊ ကမှမှာလညွး ယောကွှားဆုံးပှီးကတညွးက ကာမကိဈစမလုပရွပဲ တညငွှိမနွခေဲ့တာ သမီးအိမထွောငကွမှ ပှနပွှီးနိုးထလာတယွ၊၊ မထဘဲနနေိုငရွိုးလား။ အိပရွာထဲရောကပွှီဆိုနှင့ွ ညားခါစလငမွယားဆိုတော့ အသားကုနလွိုးကှတယလွေ၊၊ သမီးက တအင့အွင့နွှင့ညွညွးသလို မောငမွငွးသူ ဆောငခွကှကွလညွး ကတှို့အိမကွလေး တခါတခါသိမ့သွိမ့တွုနသွှားတာလေ။ ပထမတော့ ကမှလညွးမကှည့ဖွှဈပါဘူး။ “ပလပပွလပပွှှတပွှှတနွှင့ွ သမီးညညွးသံကှားတော့မှ ခှောငွးကှည့မွိတာ ကမှလညွး သူတို့ကိုကှည့ပွှီး ကာမစိတတွှေ ဆူဝလောတယလွေ၊။ ကမှလညွး သခှောခှောငွးကှည့လွိုကတွော့မှ အားပါးပါး မောငမွငွးသူတဈယောကွ ယမငွးပေါငကွှားမှာ ခေါငွးဝငပွှီး ယမငွးအဖုတကွို ယကနွတောကိုး။

ကမှက နို့စို့နလေို့ အသံထှကတွယမွှတနွတော၊ ကမှလညွး ရငတွှပနွေးတှတေုနသွှားပှီး အာခှောကလွို့နပေါတယွ၊၊ တခကှခွကွှ ဘာမှမရှိဘဲ မှိုခနှရတယွေ၊၊ ကမှအဖုတတွောငွ ယားကှိကှိဖှဈလာတော့ စမွးကှည့တွာ အရညတွှထှကလွေို့ သူတို့လုပနွတောကိုကှည့ပွှီး လကနွှင့အွဖုတကွို အသာအယာလေး ပှတနွရတေော့တယွ။ ကမှလညွး ခှောငွးကှည့မွိရငွး အရသာရှိလာတယွ၊၊ ဒါကှောင့မွို့ ကမှလညွး ဆကပွှီးကှည့တွယွ၊၊ မောငမွငွးသူဟာ သမီးလေးအဖုတကွို ယကနွတော ထနွးလကှခွဲခှေးယကနွသလေိုပဲ။ သမီးသာ ထနွးလကှခွဲဖှဈရငတွော့ လုံးပါးပးပှီး ပှောကသွှားမှာပဲ။ သမီးရဲ့ညညွးသံ “အီးးး..ရှီးကောငွးလိုကတွာ၊ အား ကိုမငွး ဖှူးဖှေး မခံနိုငတွော့ဘူး အားရှီး..ရှီး ” ဆိုတဲ့အသံဟာကမှစိတကွို အရမွးဆှနသလေိုပဲ၊ တံတှေးလေးမှိုခနှပှေီး ခါးလေးကော့ကော့နတေဲ့ သမီးလေး မောငမွငွးသူရဲ့ပှုစုမှု့အောကမွှာ အရမွးကောငွးနပေါလား။

ငါလညွး အယကခွံခငှလွိုကတွာ။ တောတွောကွှာတော့ သမီးလေးဟာ တခကှနွှဈလောကတွှန့ပွှီး ငှိမသွှားတယွ၊၊ အငွးသမီးလေးတော့ ပှီးသှားပါလား။ မောငမွငွးသူက သမီးလေးပှီးသှားတော့ အသံတိုးတိုးလေးနှင့ွ “ယမငွး ငါ့ကိုလညွး စုပပွေးပါလားကှာ” “ဟငွးးးမစုပခွငှပွါဘူးဆို” “ဟာကှာ ငါကတော့နင့ကွိုမှုတပွေးရပှီးတော့” “အဲဒါ ကိုမငွးဘာသာမနနေိုငလွို့မှုတတွာပဲ” “တဈခါလောကတွော့ လုပပွေးပါကှာ” “တဈခါလညွး မလုပပွေးဘူး၊ ကမှကရှံတတတွယွ၊ အဲဒါကှီးကိုစုပပွေးရငွ အံထှကလွိမ့မွယွ၊ အဖုတကွို လုပခွငှလွုပွ မလုပရွငအွိပမွယွ” “ဟာကှာ” ဆိုပှီးထလာတယွ။ အောမွိုကလွိုကတွဲ့သမီး ကိုယ့ယွောကွှားဟာပဲ ရှံရတယလွို့။ အငွး ငါ့သမီးက လီးမစုပဖွူးပဲကိုး၊ တကယစွုပမွိရငွ နငတွော့စှဲသှားမှာ မှငယွောငမွိတယွ။ ကမှလညွး တှေးလိုကပွှီး ဆကခွှောငွးတယွ၊၊ မောငမွငွးသူဟာ ယမငွးပေါငကွှား ဒူးထောငပွှီးထိုငတွာ ကိုမှငလွိုကရွတယွ၊၊

ပှီးတော့ သူ့လီးကှီးကိုယမငွးအဖုတွ ပေါလွှှတိုကသွလိုလုပပွှီး ယမငွးရဲ့အစေ့ကို ခှောထွိုးနတယွေ၊၊ ယမငွးက “အာ့…” ဆိုပှီးညညွးနတယွေ။ အယွ.. မောငမွငွးသူလီးက အကှီးကှီးပါလား။ မဲတုတလွို့တောတွောကွှီးတယွ။ ကမှရဲ့သှားလသေူနှင့တွခှားစီပါလား… ကှီးကလညွး ကှီးရှညကွလညွးရှညနွဲ့။ ဒါကှောင့ွ ညတိုငွး သမီးယမငွးအံကှိတအွောနွတောကိုး၊ ဟီး အားရစရာကှီး ကမှလညွး မောငမွငွးသူလီးကို မကှလွုံးထဲကကို မထှကဘွူး။ မောငမွငွးသူလေ သမီးပေါငကွိုတှနွးတငပွှီး လီးကို အဖုတထွဲထည့လွိုကတွာ တဗစှဗွစှနွှင့ွ ဝငသွှားတယွ၊ သမီးကိုကှည့တွော့လညွး မကှလွုံးလေးမှိတအွံကှိတပွှီး ကမှ မကှားအောငွ ညညွးနတော။ အရမွးကောငွးနတယထွေငတွယွ၊၊ မောငမွငွးသူဟာ အားကောငွးမောငွးသနဆွိုတော့ လိုးခကှကွလညွး အားရစရာ၊ ကမှလေ သူတို့ကိုကှည့ပွှီး အဖုတထွဲကှိမွးသလိုယားသလို တဆဈဆဈနှင့ွ ဖှဈလာတယွ၊၊

အားနှင့ဆွောင့တွော့ “ကိုမငွး ဖှေးဖှေးမမနေေိုးသှားလိမ့မွယွ” သိပမွကှာပါဘူး ကမှသမီးလေးပှီးသှားတယလွေ၊၊ ဒါပမယေ့ွ မောငမွငွးသူကမပှီးသေးဘူး။ “ယမငွးကုနွးပေးပါအုံး” “ကိုမငွးရှငကွလညွး အမှဲကုနွးခိုငွးတာ၊ ရှင့ဟွာကှီးကကှီးတော့ ကမှနာတယွ၊ ဖှေးဖှေးလုပနွှောွ” “အေးပါယမငွးရာ ကဲကုနွးပေးစမွးပါ” လို့စိတမွရှညတွဲ့လသေံနှင့ပွှောသေးတယွ၊ အေးလေ သူကလီးအစုပခွံခငှတွာ သမီးက စုပမွှမပေးဘဲလေ။ သမီးလေးကုနွးပေးတော့ မောငမွငွးသူဟာ နောကကွနပှေီးသှငွးတယွ၊ သမီလေးယမငွးပှီးသှားလို့ အရညတွှခှှေဲနတောတောငွ မနညွးသှငွးနရတယွေ၊၊ လီးလညွးဝငသွှားရော ကှိတပွှီးဆောင့တွော့တာပဲ၊ သမီးက ပှီးသှားပမယေ့ွ အသံလေးပှနထွှကလွာတယွ၊ မောငမွငွးသူက ဆောင့လွေ ကမှလညွးအဖုတနွှိုကတွာ ပိုမှနလွေ၊၊ ကမှလညွး အရမွးကောငွးလာတယွ၊ ဒါပမယေ့ွ ကမှအသံမထှကရွဲဘူး သမီးကှားသှားမှာ စိုးရိမလွို့၊၊

ကမှလညွး အဖုတနွှိုကတွာ ဖီလွးအရမွးရှလာလို့ ပှီးတောငသွှားတယွ၊ မောငမွငွးသူက မပှီးသေးဘူး။ တောတွောလွိုးနိုငတွဲ့သူပဲ။ ဧနာကထွပဆွယ့ငွါးမိနဈလောကကွှာတယွ၊ မောငမွငွးသူလညွး အီးအားဆိုပှီးလီးကို အဆုံးထိသှငွးပှီးခဏငှိမတွယွ။ မောငမွငွးသူ ပှီးသှားပှီ။ မောငမွငွးသူလီးပှော့ပှီး ထှကလွာသလို သမီးအဖုတထွဲက သုတတွှအပှငေကွို စီးထှကလွာတယွ။ တောတွောလွေးလညွး မှားတယွ။ ကမှလညွး သူတော့ပှီးသှားတော့ အိပရွာထဲ ဖှေးဖှေးခငွှးလှဲခကှာ အိပလွိုကတွော့တယွ၊ ကမှလညွး နမှငေ့လွအရေူးရင့လွေ ဖှဈနရတေော့တယွ၊၊ သမီးနှင့ယွမငွးဟာ တဈရကခွှားတဈကှိမွ လိုးနကှတေော့ ကမှလညွး တနေ့ထကတွနေ့ ကာမစိတွ ပှငွးထနလွာတယွ၊၊ သူတို့လုပ့မွယ့နွေ့ဆို အစောကှီးအိပရွာဝငတွယွ၊၊ သူတို့အလုပစွပှီဆို ကမှလညွး ထခှောငွးတော့တာပေါ့။

မောငမွငွးသူလညွး နေ့စဉပွဲ သမီးအဖုတကွိုယကပွေးပှီး လုပတွယွ။ သမီးကလညွး ခေါငွးမာတယွ၊၊ ဘယတွော့မှ ပှနမွမှုတပွေးဘူး၊၊ မောငမွငွးသူလုပတွာပဲ ပကလွကခွံတယွ ကုနွးခံတယွ၊၊ အပေါကွတောငွ တကပွှီးမလုပပွေးဘူးလေ။ ဒီလိုနှင့ွ တနေ့တော့ မောငမွငွးသူတဈယောကွ အလုပကွနေ အစောကှီးပှနလွာတယွ၊ အရကကွလညွး တောတွောလွေးမူးနတယလွေေ၊ ကမှလညွး သူ့ကို ထမငွးဟငွးခူးကှှေးပှီး ပငပွနွးလို့ ခဏလေးမှေးရငွး အိပပွှောသွှားတယွ၊၊ ခနွးဆီးလေးတောငွ မကာမိဘူး။ သမီးကလညွး ဒီနေ့နောကကွမှယွ ပှောထားတယလွေ၊ သူပှနလွာမှ ထမငွးခူးခပကွှှေးပှီး အိပမွယအွကှံနှင့ပွါ၊၊ မောငမွငွးသူလညွး မူးပှီးအိပနွတယွေ၊ ညဘကတွရေးနိုးလာတော့ မီးမှောငနွတယလွေေ၊ မောငမွငွးသူဟာ လူမှားပှီး ကမှကို အတငွးလုပတွော့တာ။

ကမှလညွး မအောရွဲဘူး ပတဝွနွးကငှရွှိသေးတယွ၊ ခံတောခံခသှတွယွ၊ ဒါပမယေ့ွ သမကနွှင့ဖွှဈနတယလွေို့ ပှောခံရမယလွေ။ သမီးလေးလညွး အရှကရွမှာစိုးလို့ မအောရွဲပဲ ငှိမခွံနရတောပေါ့။ ကမှထမီကို အတငွးခှှတပွှီး အတငွးယကတွော့တာပဲ။ ကမှလညွးရှကတွော့ မကှနွှာကို စောငလွေးအုပပွှီးနလေိုကတွယွ၊၊ အဖုတကွို ယကလွိုကတွာမှင့ွ ကမှကှကသွီးနှေးတောငွ ထသှားတယရွှငွ။ လှှာပူပူနှေးနှေးကှီးက အဖုတထွဲတိုးဝငလွာတာ၊ ယောကွှားနှင့မွဆကဆွံခဲ့တာ လေးနှဈလောကရွှိပှီဆိုတော့ ကာမမီးက ဓာတဆွီလောငွးလိုကသွလိူ ဟုနွးကနဲ တောကလွာတယလွေ၊၊ ခကှခွငွှးပဲ အရတှထှကေလွောရတော့တယွ။ လှှာက နရောစုံရောကလွာလေ ကမှကကော့တကလွာလေ ညညွးသံလေးပါပေးမိတယွ၊ တကယလွညွး အရမွးကောငွးနတောကိုး။ စိတထွဲမှာကောငွးတော့ အဖုတထွဲက အရညတွှေ တစိမ့စွိမ့ထွှကလွာတော့တာပဲ။

ကမှအစေ့ကိုစုပတွော့ ကမှဘယလွိုမှ မထိနွးနိုငတွော့ဘူး မှနမွှနပွဲပှီးသှားတယွ။ မောငမွငွးသူဟာ သူအားရအောငမွှုတပွှီး ကမှကိုလိုးဖို့ပှငလွာတယွ၊၊ ကမှလညွး အခုမှမထူးတော့ဘူးဆိုပှီး ံဖို့ဆုံးဖှတတွယွ။ ခါတိုငွးတော့ သမီးကိုသူ့လီးစုပပွေးဖို့ ပှောနကပှေါ၊ ဒီနေ့တော့ မူးနလေို့လားမသိဘူး၊ ကမှကို တနွးပှီးလိုးတာ၊၊ အရညတွှခှှေဲနတောတောငွ” ဗစွှ ဗစွှ ဆိုတဲ့ အသံထှကလွာတယွ၊၊ အမယလွေး ကှိနွးစပသွှားတာပဲ။ သူ့လီးပူနှေးနှေး အဖုတထွဲဝငလွာတော့ ကောငွးလိုကတွာ အီဆိမ့နွတောပဲ။ မောငမွငွးသူဟာ မူးနလေို့လားမသိဘူး ခံတိုငွးထကပွိုဆောင့တွယွ၊၊ ဥရိုကတွာက ကမှဖငကွို တဖတဖွတမွညနွသလေို၊ ကမှအဖုတနွှင့ွ သူ့ဆီးခုံရိုကခွကှကွလညွး တဖနွးဖနွးနှင့ရွှငွ၊၊ ကမှလညွး ငတနွတောကှာပှီဆိုတော့ စိတထွဲမှာလှတပွှီး အောညွညွးမိတယွ။ သူ့ဆောင့ခွကှတွှကေ ကှမွးလှနွးလို့ သိပတွောငမွကှာဘူး။

ကမှပှီးသှားတော့တယွ။ ကမှပှီးသှားမှနွးသိတော့ မောငမွငွးသူက ကမှအုပထွားတဲ့စောငကွို ဖယပွှီး “ယမငွးကုနွးပေးဦး… ဟာ..အနတွီပါလား” “အေး မငွးသူ နင့မွှာလညွးငါ့ကိုလူမှားရတယလွို့” “အနတွီကလညွး မအောဘွူးဗှာ” “ငါအောရွငပွတဝွနွးကငှကွကှားမှာပေါ့ဟေ့၊ နငကွမူးနတောလေ” “ကဲဗှာ အနတွီရမထေူးတော့ပါဘူး၊ ကနှောလွညွး မပှီးသေးဘူး၊ ဆကလွုပခွငှသွေးတယွ” “အေးလုပခွငှလွညွး လုပွ၊ သမီးတော့မသိစနှငေ့ွ” “ဟုတအွနတွီ…မှုတပွေးပါလား” “နငကွလညွး ငါ့ကိုမလုပခွိုငွးနှင့လွေ၊ ယမငွးကိုခိုငွးပေါ့” “ယမငွးက လုပမွပေးဘူး” “အေးငါလညွး နငကွငါ့အဖုတလွိုးပှီးပှီဆိုတော့ ငါမမှုတပွေးတော့ဘူး” “အဲဒါဆို နောကနွေ့မှုတပွေးနှောွ”  “ဟေ့..နငကွနောကနွေ့လုပအွုံးမှာမို့လား၊ ငါ့သမီးသိသှားမယွ” “မသိအောငလွုပမွှာပေါ့” “ကဲပါပှောမနနှငေ့တွော့ သမီးပှနလွာလို့ ဟုတပွေ့ဖှဈနေဦးမယွ လုပမွယဆွိုလဲ မှနမွှနသွာလုပတွော့” ဆိုပှီးကုနွးလိုကတွယွ။

မငွးသူလညွး ကမှနောကကွနလေိုးတာ “ဖှတွ စှပွ ဖတွ” နှင့အွဖုတဆွီကအသံထှကလွာသလို ဆောင့လွိုးသံ “ဖနွး ..ဖနွး”နှင့ထွှကလွာတယွ။ လီးကလညွး ကှီးလညွးကှီး ရှညလွညွးရှညဆွိုတော့ သားအိမတွောငွ တခကှတွခကှထွိပှီး အောင့လွာတယွ၊၊ ဒါကှောင့ွ ကမှသမီးလေး အံကှိတခွံနရတောလေ။ ဆယမွိနဈလောကတွောငွ လိုးသေးတယွ။ ကမှလညွးမှနမွှနပွှီးပါစဆေိုပှီး ညညွးသံတှေ ပိုကယှပွေးတော့ သူလးညွး ပှီးသှားတယွ။ အဲဒိအခှိနအွိမရွှေ့ ကားရပသွံကှားလိူ့ မီးအမှနထွှနွးလိုကပွှီး “ဟေ့ မငွးသူ သမီးကိုသှားကှို” ဆိုပှီးလှှတလွိုကရွတယွ၊ ကမှလညွး ဟနမွပကှရွအောငွ ထှကကွလှာတဲ့ မောငမွငွးသူသုတတွှကေို သုတပွဈပှီး ထမငွးဝိုငွးထပှငရွတယွ။ သမီးလေး အိမထွဲရောကလွာတယွ၊ နောကတွနေ့ ညနရေောကတွော့ မောငမွငွးသူ အစောကှီးရောကလွာတယွ။

ပှီးတော့ကမှကို “မမ.လာဗှာစရအောငွ” “ဟေ့မငွးသူနငငွါ့ကို ဘယလွိုခေါလွိုကတွယွ” “မမလို့ခေါတွာလေ” “အယနွငကွလညွး” “မမကလညွး ကနှောနွှင့မွမက လိုးပှီးပှီလေ၊ အနတွီ ခေါလွို့ ဘယဖွှဈမလဲ၊ မမလညွး ကနှော့ကွို မောငလွေးလို့ခေါွ” “ခေါတွာကအရေးမကှီးဘူး သမီးရှေ့ကရှငတွော့ သတိနှင့နွမှနှေောွ” “အို ကပေါ မမကလညွး” “လာပါ မမကနှော့ကွိုလီးစုပပွေး” “မောငလွေး အရငလွုပပွေးလေ” “ဒါဆိုလညွး မမအိပလွိုကွ မောငလွေးရှယယွကပွေးမယွ” ကမှလညွး အဝတအွစားခှှတလွိုကတွော့ ကမှနှုတခွမွးကို အရငလွာနမွးတယွ၊၊ ကမှလညွုး ပနွးပဈလိုကတွာပေါ့၊ အခုတော့ ကမှမရှကတွော့ဘူး၊ သူစုပသွလို ကမှလညွး ပှနစွုပပွေးတယွ။ နောကတွော့ ကမှနို့စူစူဖှိုးဖှိုးကို လာစို့တော့တာပဲ၊ “အားအခုမှနို့စို့ရတာ အားရတယွ ယမငွးနို့က သေးတော့အားမရဘူး” “မောငလွေးကလညွး မမကကလေးမှေးထားလို့ နို့ကှီးနတောလေ၊”။

“ဟုတတွယမွမ၊ ယမငွးနို့က နို့သီးခေါငွးမထှကသွေးတော့ စို့ရတာ အားမရဘူး မမနို့မှစို့ရတာအားရပါးယရှိတယွ” ဆိုပှီးတပှှတပွှှတစွို့တာ၊၊ အခုလိုနို့စို့ခံရတာ ကလေးနို့တိုကသွလိုမဟုတဘွူး အရမွးခံလို့ကောငွးတယွ၊၊ မငွးသူကလညွး တပှှတပွှှတမွညအွောငကွို စို့ပှီး ကအှဖုတကွိုယကတွယွ၊၊ အကှဲကှောငွးတလှောကွ ပေါလွာစဖေို့ ခှကေို အပေါမှှောကတွငပွှီး ကိုယကတွာ။ အရမွးလညွးကောငွးတယွ၊၊ တခကှတွခကှလွညွး အစေ့ကိုစုပစွုပဆွှဲတယွ၊ “အားးရှီး ကှှတကွှှတွ” ကမှစုပသွပနွရတယွေ၊၊ အကှဲကှောငွးထဲကို လှှာဝငနွိုငအွောငွ နှုတခွမွးသားလေးကိုဖှဲပှီး ယကပွေးတာ အမလေးတောငတွရတယွ၊ “အီးးးးကောငွးလိုကတွာ မောငလွေးရယွ” အရညတွှတစေိမ့စွိမ့ထွှကနွတောသိရတော့ အရမွးကိုရှှဲနတော။

မောငမွငွးသူလညွး မရှံမရှာကိုမှိုခတှယလွေ၊၊ ကမှလညွး တားမနတေော့ဘူး ကိုယ့အွလှည့ရွောကလွညွး မှိုခနှရမှောပဲ မဟုတလွား၊ တောကွှာတော့ မောငလွေးကရပလွိုကပွှီး ကမှကိုလီးစုပခွိုငွးတယွ၊ သူကအိပလွို့ ကမှကသူ့ဘေးဒူးထောကပွှီး စုပပွေးလိုကတွယွ၊၊ မောငမွငွးသူက လီးအစုပခွံခငှနွသေူမို့လို့ ကမှကလညွး သသခှေောခှာစုပပွေးတာ “အားးးအရမွးကောငွးတာပဲ မမရယွ၊ စုပစွုပဒွဈတှပေါ လှှာနှင့ယွကပွေး” ကမှလညွးဒဈတှကေိုပါ လှှာနှင့ယွကပွဈတယွ၊၊ “အားးးရှီးကောငွးတယမွမစုပွ.စုပွ” မောငလွေးလီးက အစှနွးကုနတွောငလွာမှ ကမှရပပွဈလိုကတွယွ။ သူကထလာပှီး “အရမွးကောငွးတယမွမ မောငလွေးတော့မမကို အရမွးခစှသွှားပှီ” “မမကလညွး မောငလွေးကိုခစှပွါတယကွှယွ” သူကကမှကိုအပေါတွကပွှီး ဆောင့ခွိုငွးတယွ၊၊

သူကအောကကွနပှေီး ဇိမနွှင့ပွေါ့၊ ကမှလညွး ကမှအဖုတထွဲလီးဝငအွောငွ ကိုငထွည့ပွှီးသှငွးတယွ၊၊ ပှီးတော့ ကမှကဆောင့လွိုကတွယွ၊ သူကတော့ အေးအေးဆေးဆေး ကမှနို့ကိုတောငွ လှမွးကိုငလွိုကသွေးတယွ၊၊ ကမှလညွး အသကကွ စကားပှောလာပှီလေ၊ သူ့လီးကို တခကှဆွောင့တွိုငွး သားအိမကွိုထိသလို ကငှကွငှတွကတွာမို့ အသကတွောငွ ကောငွးကောငွးရှူမရဘူး၊ သူကလညွး အောကကွနပှေီး ပင့ဆွောငွှသေးတယွ၊၊ ကမှငါးမိနဈလောကပွဲ ဆောင့နွိုငတွယွ၊ ဒူးတှလညွေး မခံနိုငသွလို မောလညွးမောလာပှီမို့ ရပပွဈလိုကတွယွ။ ကမှသူုအပေါကွဆငွးပှီး သူ့လီးကို ခဏစုပလွိုကသွေးတယွ၊ ကမှမရှံတော့ဘူး မောငလွေးကိုလညွး ခစှသွှားမိပှီလေ။ ကမှလှဲပှီး ပကလွကကွလေးလှနတွော့ မောငလွေးကလညွး အားကမှခံ ပှနယွကပွေးသေးတယွ။

ပှီးမှ ကမှပေါငကွိုမမှှောကပွှီး အပေါကွထိုငကွာ လီးကိုစိုကသွှငွးတော့တာပဲ။ သူဖိခတှိုငွး သူ့ဂှေးဥက ကဖှငပွေါမွှာ တဖတဖွတနွှင့ွ လာလာထိတယွ၊ သူက ကမှအပေါကွ စိုကခွတှာ ကမှလညွး တောတွောခွံစားရတယွ၊ အရမွးလညွးထိတယွ၊၊ အသံတှကလညွေး ဖှတွ ဘှတဖွှတဘွှတလွို့မှညနွတော အပှငကွ ကှားရမလားတောငွ ထငရွတယွ၊၊ ခဏလေးဆိုပမယေ့ွ ခါးတောငွ အောင့လွာတယွ၊၊ သူကအဲသလိုအားရအောငဆွောပွှီး ဖငဗွူးတောငွးထောငခွိုငွးတယွ။ ဒူးနှဈခှောငွးကို ပူးပှီးခေါငွးအုံးကို မကှနွှာအပပွှီးလုပတွယွ၊ ဒီနညွးလညွး ခံရတာမလှယဘွူး တခကှတွခကွှ ကမှလညွး လကထွောကပွှီး ကုနွးကုနွးထလာလို့ ကမှလကနွှဈဖကကွိုဆှဲပှီး လုပတွော့တာပဲ။ ကမှလညွး ငါးမိနဈလောကပွဲခံနိုငတွယွ ပှီးသှားတော့တာပါပဲ။ သူက နောကထွပွ ရှဈမိနဈလောကလွုပပွှီး သုတထွှကသွှားတော့တာပါပ။

ကမှအဖုတထွဲ သုတပွနွးထှကတွာ ကမှလညွး ခံရတာ  အရမွးကောငွးတယွ။ သားအိမနွံရံတဈလှောကလွညွး အီဆိမ့နွအေောငကွို ကောငွးနတောလေ၊ နောကရွကတွှမှော သမီးက အိုဗာတိုငွ မဆငွးရတော့ဘူး၊ မောငလွေးဟာ အရူးအမဲသားစားမိသလို ဖှဈနတယွေ။ ကမှလီးစုပတွာပဲ ခံခငှနွတောလေ။ သူက သမီးအိပနွရငွေ ကမှကိုအသာလေးခေါပွှီး လီးစုပခွိုငွးသေးတာ ကမှလညွး သမီးနိုးမှာကှောကပွှီး သိပမွလုပရွဲဘူး၊ တခကှနွှဈခကှသွာ စုပပွေးတယလွေ၊ ကမှလညွး ဘာထူးတုနွး သမီးတို့လိုးတာကို ခှောငွးကှည့ပွှီး အာသာဖှနရတေယွေ။ ကမှနှင့မွငွးသူဟာ ကာမတဏှာမှာ စှဲငှိနကှပှေီလေ။ တခါတဈခါမငွးသူက အလုပမွသှားပဲ အိမမွှာပဲနပှေီး ကမှကိုလိုးတာပေါ့၊၊ သူကလညွး အတတဆွနွးခငှတွယွ၊၊ ဖငထွောငလွိုးရငွး ဖငထွဲအုနွးဆီလောငွးကပှှီး နှိုကလွာတယွ။ ဒီကောငလွေး ကမှဖငကွိုခခှငှနွပှေီ၊ ဒါပမယေ့ွ အဲလောကကွှီးတဲ့ လီးခံနိုင့ဖွို့မလှယဘွူးလေ။

သူကတော့ အကှောငွးအမှိုးပှပှီး ဖငလွုပဖွို့တောငွးဆိုနတေော့တယွ၊ * တကယတွမွးကှတော့ ကာမဆိုတာ သောကလွသေောကလွေ ငတမွပှတေဲ့ ဆားငံရပေဲလေ၊၊ ဘယလွောကသွောကသွောကွ ငတမွှမပှတော။ အခုတော့ ခိုးစားရတဲ့သဈသီးက ပိုခှိုနသလေိုပါပဲ။ မငွးသူကလညွး သခှပပွငွ မီးတကှီကှီနှင့ပွေါ့၊ တကယဆွို သူက ကမှသမီးလေးနုနုထှဋထွှဋလွေးနှင့ွ ပှောပွါးနရမှောဖှဈပမယေ့ွ ကမှလိုအိမထွောငကွဖှူးပှီး ကာမအတှေ့အကှုံမှားတာကှောင့ွ သူဟာ ကမှကိုတနွးတနွးစှဲဖှဈနတောပါ။ ကမှက ခိုးစားနရသေူမဟုတလွားရှငွ၊ တရားဝငတွောငွးဆိုခှင့ွ မရတော့ သူကမှကို စိတဝွငစွားလာအောငွ မှားပှားတဲ့အတှေ့အကှုံကို အသုံးခခှဲ့မိတာ။ ကမှမှာလညွး အခုတော့ မငွးသူလီးကို တနွးတနွးစှဲဖှဈနရတယွေ၊၊

ကမှက တဈခုတော့သတိထားတယွ၊ မငွးသူကှောင့ွ ခလေးရသှားမှာ စိုးရိမတွယလွေ၊ ဒါကှောင့ွ ဆေးဆိုငတွှမှော သမီးးအတှကွ ဆေးဝယသွလိုနှင့ွ ဆေးကဒတွှေ ဝယသွောကနွရတောပေါ့။ ကမှမှ သှေးမဆုံးသေးတာလေ။ နမှငေ့လွေ အရူးရင့လွဆေိုသလို နညွးနညွးလောကွ ကမှကို မလုပရွရုံနှင့မွငွးသူဟာ ကမှကို ထာဝရပွုငဆွိုငခွငှကွှောငွး ပှောလာတယွ၊ ကမှလညွး တဏှာစိတမွှှနနွတောပေါ့လေ။ အစတုနွးက ခိုးစားယုံကှံခဲ့ပမယေ့ွ အခုတော့ မဝမလငစွားရတဲ့အခါ စိတထွဲလညွး မကှနပနွေိုငတွော့ပါဘူး။ စားပှီးရငွး စားခငှနွတေဲ့ ကာမစိတကွှောင့ွ ကမှလညွး ရူးသှပစွှာပဲ၊ မငွးသူနောကကွို ကောကကွောကပွါအောငွ လိုကခွဲ့တယွ။ ဒါဟာလညွး အတူနသေံယောဇဉနွှင့ွ တဏှာရောထှေးနတောကှောင့ွ ကမှဟာ ဆငခွှငတွုံးတရားကို သတိမထားမိပဲ။

မငွးသူနှင့အွတူ ကာမရကေို အတူသောကစွုံးဖို့ ကှံရှယခွဲ့တာဖှဈပါတယွ။ မငွးသူခေါရွာနောကကွို ကောကကွောကပွါအောငွ လိုကခွဲ့တဲ့ ကမှဟာ မငွးသူတဈယောကွ ဘယလွိုကှံစညထွားလို့ ရထားမှနွးမသိတဲ့ နယမွှို့လေးတဈခုရဲ့ မအပရွသေးတဲ့ တိုကသွဈကှီးတဈခုမှာ အစောင့လွိုသဘောထားပှီး အလကားနထေိုငရွတယွ။ ရမေီးပှည့စွုံတယလွေ။ ရလေုံမိုးလုံအခနွးမို့ ကမှတို့စိတတွိုငွး ကလှိုးလို့ရတော့မယွ။ အဲဒီနေ့ကတော့ ရောကပွှီး နရောထိုငခွငွးနှင့ွ အိပရွာလေးနရောခနှရေုံရှိသေး မငွးသူက နောကကွနဖကပွှေီး “မမ..နရောသဈလေးဖှင့ပွှဲစလိုကရွအောငမွမ” “မောငလွေးကလညွးလေ၊ အဲလောကခွရီးတှေ ပမွးလာတာကို” “ဟာ မမလညွး တလမွးလုံးကားပေါအွိပလွာတာကို မပငပွမွးပါဘူး”။

“ကဲ..အဲလောကတွောငဖွှဈနမှေ ကိုယတွော့သဘောပဲ မမရဆေေးလိုကွဦးမယွ” “ဆေးမနပေါနှင့မွမရာ၊ မနံပါဘူး မှှေးတောငမွှှေးသေး” ကမှလညွး အခုမှယောကွှားရဖူးသလိုပငွ ခံစားနရသလေိုပဲ ရငထွဲခံစားမိတယွ။ တကယပွါ နရောထိုငခွငွးအသဈမှာ လငငွယငွယကွလေးနှင့ွ ကာမအရသာကို တငွးပှည့ကွပှပွှည့ွ ခံစားရတော့မယွ၊၊ ကမှတှေးရငွးပှောမွိတယွ၊ ဒါကှောင့မွို့ ကမှက ကမှခစှလွငကွလေးပါးကို မှတနွိုးစှာနမွးလိုကတွယွ။ အခုတော့ ကမှမှာ အားကိုးရမယ့လွငယွောကွှားရှိလာ ပှီလေ။ ကမှက သူ့ပါးပှငကွိုနမွးလိုကတွယဆွိုတာနှင့ွ မောငလွေးမငွးသူဟာ ကမှဖကပွှီး ကမှနှုတခွမွးကို စုပနွမွးတော့တာပါပဲ။ သူက နမွးစုပရွငွးကမှထမီကိုခှှတလွိုကပွှီး အငွကြှီကိုပါ ကှယသွီးဖှုတလွိုကတွယွ၊၊ ပှီးတော့ ဘရာစီယာခှိတပွါ ဖှုတပွဈလိုကတွယွ၊၊ ကမှလညွး ပှလှေော့လာတဲ့ ဘရာကို ဖှုတပွဈလိုကတွော့တယွ။

ကမှလညွး ဘရာကိုဆှဲခှှတလွိုကပွှီး တဆကတွညွးမှာ အောကခွံဘောငွးဘီပါ ဆှဲခှှတပွဈလိုကတွယွ။ ပှီးတော့ ကမှလညွး အိပရွာပေါွ လှဲခပှဈလိုကတွော့တယွ။ မောငလွေးက ကမှပေါငကွှားထဲ ဝငလွာတယလွေ၊၊ ပှီးတော့ ကမှကိုငတွ မှတစွှာပဲအတငွးမှုတတွော့တာပဲ။ သမီးမလဈလို့ မလုပရွတာလညွးကှာခဲ့ပှီဆိုတော့ သူလညွး ကမှနှင့ဆွကဆွံဖို့ကိုဆနဒြ ပှငွးပှနတောလေ။ တကယတွမွးမှာ မောငလွေးဟာ ကမှသမီးဆီ သူလိုခငှတွဲ့အရာတှေ မရခဲ့လို့ ကမှဆီကိုကပတွာပါ။ သူလိုခငှတွာတှေ မရတော့လညွး သမီးကို စိတကွုနနွတောပါ၊၊ ကမှက ဒီအခကှကွို ကောငွးကောငွးသိပါတယွ။ ဒီတော့လညွး ကမှက သူ့အတှကွ အဆငပွှအေောငွ ခါးအောကွ ခေါငွးအုံးခုလိုကတွယွ။ သူလညွး ဆနဒြပှငွးပှသလို ကမှလညွးဆနဒြပှငွးပှနတော အမှနပွါ။

သူကမှရဲ့ဆာလောငပွှငွးပှမှု့ကှောင့ွ ကမှအစေ့တောငွ တငွးမာနတယွေ။ သူကလညွး အားရပါးရစုပလွေ ကမှကဖီးလဖွှဈပှီး အောရွလပေဲ။ “အငွးးးဟင့ွ အာ့…….အငွးဟငွး…အားးရှီး”  အခုဆို အရငလွိုတဲအိမလွေးမဟုတတွော့ ကမှစိတကွို ခှုပတွညွးစရာလညွးမလိုတော့ အသံပိုကယှညွညွးပဈလိုကတွယွ၊၊ ကမှက အိမထွောငကွဖှူးတှဲသူလေ၊ ယောကွှားတှကေ ကာမဆကဆွံရငသွဈတုံးလိုနရငွေ ဘယကွှိုကမွလဲ၊ ဒီလိုမသံထှကလွေ သူတို့စိတပွိုကှှလပေဲပေါ့။ ကမှအသံပေးသလို မောငလွေးရဲ့ ယကခွကှစွုပခွကှကွို ပိုပှငွးပှီး ပိုကောငွးနတောပေါ့၊ “ပလပပွလပွ၊ ပှှတပွှှတွ” “အားးကောငွးတယမွောငလွေး၊ အစေ့ကိုနာနာစုပွ” “ပှှတပွှှတွ” “အားးးးရှီးးးးကောငွးလိုကတွာ အားးးမောငလွေး အားးးးး” ကမှအရညတွှထှကလွောတယွ။

“မောငွးလေးအရမွးကောငွးတယွ.အားးးရှီး အားရှီး” “မမမောငလွေးလီးကို စုပပွေးဦး” “အငွး..စုပပွေးမယွ၊ မောငလွေးမမ မထတော့ဘူး ပါးစပထွဲလာထည့လွိုကတွော့” မောငလွေးသူ့လီးကိုလာထည့တွယလွေ၊ ကမှလညွး အားရပါးရစုပပွဈလိုကတွယွ၊ “အားကောငွးတယမွမ ရှီးးးအားး” ကမှကရှူးပေါကတွဲ့လီးအဝပါလှှာနှင့ွ ထိုးလိုကတွယွ၊ “အား ကကှကွနဲကငှကွနဲ အရမွးကောငွးတယွ” ကမှလညွးလီးကိုထုတပွှီး အပေါကွိုမကာ ဂှေးဥတှပေါဖှဖှလေးစုပပွဈလိုကတွယွ၊၊ “အားးးးလုပတွတလွိုကတွာ မမရယွ၊ အောကကွို နညွးနညွးစုပပွေးဦး” ဆိုကာလူကိုကှှပှီးရှေ့ကိုအတငွးတိုးလာတယွ၊၊ သူအတိုးနှင့ကွမှက ဂှေးဥလှမွးအယကမွှာ သူဖငကွှီးကို ယကမွိသှားသေးတယွ။ “အားးးရှီး ရှယပွါပဲ မမ၊ ထပလွုပပွေးဦးနှောမွမ” လို့ပှောရငွးဖငကွိုထငယွကခွိုငွးလို့ ကမှလေးငါးခကှယွကပွေးလိုကတွယွ၊၊

အဲလိုလုပလွိုကတွော့ မောငလွေးဂှဎေဥဟာအပေါကွို တကသွှားပှီး လီးဟာ တအားတောငလွာတော့တာပေါ့။ သူအရမွးကောငွးနတောမှငရွတော့ ပှီးသှားမှာ စိုးရိမတွဲ့ကမှဟာ လီးစုပတွာရပပွဈလိုကတွယွ၊၊ ဒီတော့ မောငလွေးက ကမှပေါကွဆငွးသှားပှီး ကမှပေါငကွှားထဲဝငကွာ လိုးတော့တာပ။ သူလိုးပုံက ကမှခှဖဝေါးနှဈဘကကွို စုကပပွှီး လကတွဖကနွှင့ကွိုငကွာ ဖိခပှှီးလိုးတယွ၊၊ သူဖိခလှေ ကမှအဖုတကွ ပိုပှဲလပေါပဲ။ ကမှက သူဖိုးလိုးတာ ကောငွးလှနွးလို့ ခှဖဝေါးကတောငွ ကငှပွှီးတကတွယွ။ “အားကောငွးလိုကတွာ မောငလွေးဆောငစွမွးပါ ကှဲရငလွညွးကှဲပါစေ” “ဖှတွ ဘှတွ” “အားးးးရှီးးးအားး” “မောငလွေးအရမွးကောငွးတယွ အား” “ဘှတဘွှတွ ဖနွးးးးးဖနွး” ဆောင့တွှအရမွေးကောငွးသလို အသံတှလညွေး ဆူညံနတောပေါ့။

“အားမောငလွေး.မမပှီးသှားတော့မယွ မှနမွှနလွေး…အား” “”ဘှတဘွှတွ ဖနွးးးးးဖနွး” “အားးးးးးးပှီးပှီ…အားပှီးပှီး အား” “အိုးးးးးးးကောငွးလိုကတွာ မောငလွေးးရယွ” “မမ ပှီးသှားပမယေ့ွ မောငလွေးမပှီးသေးဘူး” “အေးပါ……မမဘယလွိုနပေေးရမလဲပှော” “မောငလွေးဖငခွခှငှတွယွ” “မောငလွေး..မမဖငမွခံဖူးဘူး” “မောငလွေးကိုခစှရွငွ ခံပေးလေ” “ဟာကှာ…..ခစှလွို့ပဲလိုကလွာပှီးပှီပဲ” ကမှနညွးနညွးတော့မူလိုကတွယွ၊ ဒီလိုဖှဈလာမှတော့ ကမှကဖသလွိုးခံဖို့ ဆုံးဖှတပွှီးသားပါ၊၊ လှယလွှယရွရငွ တနဘွိုးမထားမှာစိုးလို့။ ကမှတိူ့မိနွးမသားတှမှော လိုးစရာအဖုတပွါပှီးသားပါ။ ဒါပမယေ့ွ မောငမွငွးကှီးသား ယောကွှားတှကေ အဖုတတွဈခုနှင့ွ မတငွးတိမကွှဘူးလေ။ ကမှက ဖငခွံရမှာ နညွးနညွးတော့ကှောကတွယွ။

မောငလွေးမငွးသူလီးက ကှီးလှနွးတော့ ကမှလိုကလေးမှေးထားတဲ့ မုဆိုးမတောငွ မနညွးခံရတာ ဖငဆွိုကှဲသှားမလားလို့ တှေးပူမိတာပေါ့။ “ခစှတွယဆွိုရငွ သကသွပှပေေးပေါ့” “ကဲမောငလွေးက သွိပစွကားပှောတယွ၊ မောငလွေးသဘောရှိသာလုပွ ဒါပမယေ့ွ ဖှေးဖှေးနှောွ'” “ဟုတွ..မောငလွေးနာလညပွါတယွ” ” မောငလွေးမမဘယလွိုနပေေးရမလဲ” “ရတယမွမ ပကလွငပွဲ အရငလွုပမွယွ၊ မောငလွေးကှားဖူးတာက ဖငပွါကငဖွောကရွငွ ပကလွကဖွောကရွတယတွဲ့” “ဟယွ…မောငလွေးပှောမှဖငပွါကငလွို့ ကှားဖူးတော့တယွ ကဲလုပမွယဆွိုလညွး လုပတွော့၊ နေ့လညထွမငွးစားရအုံးမယွ” “ခဏလေး..မမ .ဆီယူလိုကွဦးမယွ” “ဘာဆီမှမဝယရွသေးဘူးလေ” “ခေါငွးလိမွးဆီပါပါတယွ” “အေး..ဒါဆိုလညွးမှနမွှနလွေးလုပနွှောွ”။

မငွးသူဟာ ကမှဖငကွိုအရငခွေါငွးလိမွးဆီ သုတတွယွ ပှီးတော့သူလီးကိုလညွးသုတတွယွ။ ပှီးတော့ ကမှဖငကွိုမှှောကပွှီး ဖငကွို တံတှေးထှေးထည့လွိုကသွေးတယွ။ ပှီးတော့လညွး သူကသူ့လကဝွါးပေါွ တံတှေးထှေးထည့ပွှီး သူ့လီးကို ဂှငွးတိုကသွလိုလုပသွေးတယွ၊ ကမှဖငကွို သူ့လီးသှငွးတော့ ကမှလညွးကှောကပွှီး ဖငခွှုံထားမိလိုကတွယွ။ ဒီတော့ လီးကမဝငပွဲဘေးကိုခှောမွတောပေါ့။။ “မမဖငကွို ရှုံမထားနှင့လွေ၊ ကနှောကွ အားနှင့သွှငွးရငွ မမနာသှားလိမ့မွယွ” ကမှလညွးစိတလွှော့ပှီးနပမယေေ့ွ သူ့လီးဖငဝွနားရောကလွာရငွ ပှနပွှီးရှုံ့မိနတတလွေို့ မငွးသူက ကမှနို့ကိုလာစို့ပေးတယွ၊၊ ခနလောကစွို့ပှီး ကမှလညွး ဖီးပှနဖွှဈလာတာ့ပေ.ာ့။ ဒီတော့မှ မငွးသူဟာ ကမှဖငထွဲ လီးကိုသှငွးထည့တွော့တယွ။

လီးခေါငွးလေးဝငလွာရုံရှိသေး ဖငထွဲ ကှိနွးစပသွှားတယွ။ ဒါနှင့ွ “အာ့..မောငလွေးနာတယွ” “ခဏပါမမရာ တောကွှာကောငွးသှားမှာပါ” ဆိုပှီးနို့ကိုလာစို့ပေးတယွ၊ ၊နို့စို့တာလညွး ကာမခလုတတွဈခုမဟုတလွား၊ သူနို့စို့ရငွ အားရပါးရရှိတော့ ကမှလညွးဖီးပိုတကတွယွ။၊ သူက ထပသွှငွးတယွ၊၊ ဒီအခေါကကွှတော့ မနာဘူးအောင့လွာတယွ၊ “မောငွးလေးအောကလွိုကတွာကှယွ” “ခဏပါမမ.ခုနကလိုမနာဘူးမဟုတလွား” “အငွး..” မငွးသူဟာဆကပွှီးမသှငွးပဲ နို့စို့ရငွး ဝငသွလောကပွံအသှငွးအထုတလွုပနွတယွေ၊၊ ကမှမအောင့တွော့ဘူး နို့စို့တာရောဆိုတော့ ဖီးလကွောငွးလာတာပေါ့။ “အင့ွး ဟင့ွး..အငွးးအငွး”  ဆိုပှီးအသံလေးထှကလွာတာပေါ့၊ “”မမ မအောင့တွောဘူးလား” “အငွးမအောင့တွော့ဘူး” “ဒါဆိုအဆုံးထိသှငွးမယနွှောွ” “အငွးးး” မငွးသူကအဆုံးထိသှငွးလာတော့ နညွးနညွးတော့ အောင့နွသေေးတာပဲ။

“မောငလွေးမမအောင့သွေးတယနွှောွ အရမွးကှီးမကှမွးနှင့ွ” “ဟုတကွဲ့ပါမမရဲ့” ဆိုပှီးတခကှခွငွှးလိုးပါတယွ၊ သုံးမိနဈလောကွ လိုးပှီးတော့ “မမရပှီလား” “အငွးရပှီမောငလွေး” အဲဒီအခါကှတော့ မောငလွေးမငွးသူဟာ နညွးနညွးပိုမှနလွာတယွ၊၊ ကမှတှေးထငထွားတာက အဖတွှကိုလိုးရငသွာ ဇိမရွှိမယထွငထွားတာ ဖငလွိုးခံရရငလွညွး ကောငွးပါလားလို့,တှေးမိတာပါပဲ၊ ကမှဆီက အသံထှကလွေ မောငလွေးက ပိုဆောင့လွေ ကမှကပိုကောငွးလပေါပဲရှင့ွ၊၊ “အားးးးကောငွးတယွ မောငလွေးလုပတွော့ အားးအီးအရမွးကောငွးဆယွ၊အငွးးးးးဟငွးးး” ” အားးးရှီးရှိးရှီး” ကမှအောလွေ မောငလွေးက ပိုကှိုကလွပေေါ့။ “အားးအရမွးကောငွးတာပဲ မမရယွ ကှပထွုပနွတောပဲ” “အားးးးးရှီးးးးးးးးးအား” ဖငလွိုးခှိနဆွယမွိနဈခန့မွှာ ကမှက ကောငွးလှနွးအားကှီးလို့ အဖုတထွဲမှာ လှုပရွှားလာနတယွေ။

“အားးမောငလွေးးးးးမှနမွှနကွောငွးတယအွားးး” “အာ့….ရှီးးးရှိးးးး” ကမှမှာနာနာလေးနှင့ွ အရမွးကောငွးနတောပေါ့၊ ကောငွးလှနွးလို့ ဖငလွုပနွတောတောငွ အဖုတထွဲက ပှီးသှားတယွ၊ အဖုတကွပှီးတော့ရှုံ့လေ၊ ဖငကွလညွး ညှဈလနှငေ့နွောကထွပွ ငါးမိနဈလောကမွှာ မငွးသူလညွး ပှီးသှားပှီး စအိုဝထဲမှာပဲ ပနွးထုတပွဈလိုကတွယွ၊၊ ပှီးတော့ လီးဆဲ့ထုတပွှီး ကမှအနားလာအိပကွာ နို့ကိုငပွှီးနမွးနတေော့ ကမှလညွး ကှညနွူးရတာပေါ့လေ၊ ကမှတို့လညွး မောငလွေးမငွးသူနှင့ွ နယမွှို့ကိုရောကတွာ နှဈလလောကရွှိပါပှီ။ မောငလွေးဟာ လုပလွညွး လုပနွိုငတွယွ။ ကှာတော့လညွး ခလေးမှေးထားတဲ့ ကမှအဖုတဟွာ ကယှလွာတာပေါ့၊ အဲဒါကိုအကှောငွးပှပှီး လီးစုပခွိုငွးလိုကွ ဖငခွလှိုကပွေါ့၊ ကမှကလညွး သမီးလိုအရှယကွောငွးကိုတောငွ စှန့ပွဈပှီး ကမှလိုအရှယကွိုယူထားတဲ့ မောငလွေးမငွးသူကို အလိုလိုကနွရတယွေ။

ကမှလညွး သူ့အရှယနွှင့ွ လိုကအွောငကွို တဏှာကှှနရတောပေါ့လေ။ အခုဆို မောငလွေးမငွးသူဟာ သူ့လီးကထှကတွဲ့ သုတကွိုတောငွ မှိုခိုငွးလာတယလွေ၊၊ နောကပွှီး လိုးခါနီးဆိုရငွ ဖငပွါယကလွာပေးရတယွ၊၊ ကမှလညွး အရှကနွညွးလာတယွ၊၊ ညညွးသံတှကလညွေး ပိုဆူလာတာပေါ့လေ။ တနေ့က ဂှာနယအွဟောငွးတဈခုမှာ ရနကွုနမွှာ ကှူးတှအရမွေးလုပစွားနတယွေ။ ညခငွှးတှငွး အဆောကအွဦးတှဆေောကပွှီး ကှူးနကှတယွေ၊၊ သူဌေးတှလညွေးပါတယတွဲ့။ သူတို့က ပိုကဆွံတနနွိုငတွော့ မှနရေောဦးပှီး ညခငွှးကို အိမလွေးငါးလုံးဆောကနွကှတယေတွဲ့။ ပှီးတော့ ကှူးတဲ့နရောကလညွး တောငဒွဂုံဘကတွဲ့။ ကမှမှာသိခငှလွို့ သမီးဆီလညွး ဖုနွးမဆကရွဲဘူး၊ သမီးလေးက အမကေိုစိတနွာနမှောလို့ တှေးမိတယလွေ၊ ဖုနွးဆကလွညွးကိုငမွှာ မဟုတဘွူးဆိုပှီးတော့ ကမှလညွး မဆကဖွှဈတော့ပါဘူး။

မောငလွေးမငွးသူဟာ နေ့ဘကအွဲဒီမှို့မှာ အလုပဆွငွး ညဘကတွော့ ကမှနှင့အွိမပွှနအွိပပွေါ့၊၊ သုံးလလောကကွှာတဲ့အခါမှာ မောငလွေးမငွးသူတဈယောကွ ငေးငေးငိုငငွိုငွ ဖှဈနတောတော့ သတိထားမိတယလွေ၊၊ ကမှက သူအဲလိုဖှဈလေ ကမှကှောကလွပေဲ။ ကမှတို့အိမထွောငရွေးဟာ တကယတွမွးတှေးကှည့တွော့ ရငွးနှီးမှု့နှင့တွဏှာကို အခှခေံတယလွေ၊ ဘာလို့လညွးမေးကှည့တွော့ “မောငလွေး မငွးကှည့ရွတာ ငေးငေးငိုငငွိုငနွှင့ွ ဘာဖှဈလို့လဲ” “အောွ ဘာရယမွဟုတပွါဘူး မမရယွ၊ ဒီမှာသူငယခွငွှးတဈယောကလွာနခငှလွေို့ ပှောနတယွေ အဲဒါသူဌေးကိုပှောရမလား မပှောရမလားတှေးနလေို့” “မောငှလေးသူငယခွငွှးအခကအွခဲဖှဈနရငွေ ပှောပေါ့၊၊ လကဆွော့ခှဆေော့မရှိရငွ ပှောပေးလိုကပွေါ့”။

“ပှောတာကရတယွ မမရဲ့..ကနှောတွို့မှား အနကှေုံသှားမလားလို့ပါ” “အောမွောငလွေးကလညွး သူ့ဟာသူနရငွေ ဘာမှမဖှဈပါဘူး” ဒီလိုနှင့မွောငလွေးမငွးသူသူငယခွငွှးရောကလွာတယွ။ သူရောကလွာခှငွးဟာ ကမှအတှကွ ကောငွးသော လာခှငွးမဟုတဘွူးဆိုတာ၊ ကမှ မသခွဲ့ပါဘူး အမှနကွ မောငလွေးမငွးသူ ကုလားဖနထွိုးတာပါ။ ကမှလိုအသကကွှီးကှီး မိနွးမကို သူမလိုခငှတွော့ဘူးလေ၊ ဒီမှို့မှာ အလုပလွုပရွငွး ကောငမွလေးတဈယောကကွို တှေ့ထားပှီးပှီ၊ ကမှကိုခှာထုတခွငှနွပှေီ၊၊ ကမှကလညွး ငယရွှယသွူကိုယူထားပှီး ကမှက ဘယလွိုလုပဖွယခွှာလို့မဖှဈဘူးလေ။ ကမှက ကမှသမီးဆီပှနလွို့လညွး မဖှဈတာဆိုတော့ သူ့ကိုပဲ လငမွကှနွှာတရှာထားပှီး နရတယေလွေ၊၊ သူတို့မှာအကှံအစညရွှိနတောကို မသိခဲ့ရိုးအမှနပွါ။ သူရောကတွော့လညွး ကမှတို့က အိပခွနွးရှိပမယေ့ွ သူကတော့အပှငမွှာအိပတွာပေါ့၊၊

သူတို့နှဈယောကဟွာ တဈပူးပူးတဈတှဲတှဲလေ။ ဒါပမယေ့ွ သူငယခွငွှးတှေ ဒီလိုပဲနမှောပဲလေ၊ သူတို့က တီးတိုးတီးတိုးနှင့နွကှတော။ မေးကှည့တွော့လညွး မောငလွေးမငွးသူက ပှောတယွ၊၊ “သူငယခွငွှးပပှောတယမွမ ၊မမက အသကသွာကှီးတာ မပကှစွီးသေးဘူးတဲ့၊ အခုထိလညွး လနွးတုနွး၊ ကိုယလွုံးကိုယပွေါကကွလညွး ရှယပွဲတဲ့” အဲလိုပှောတော့ ကမှလညွး ကိုယဟွာကိုယတွောငွ ပှနကွှည့မွိသေးဆယွ။ ကမှလညွး ညကလှို့ မောငလွေးမငွးသူနှင့လွုပဖွှဈရငွ တိုကခွနွးပဲ လုံတယဆွိုပှီူ အောမွှဲတိုငွးအောနွဆေဲပါပ။ တကယတွမွးဆိုတော့ အခနွးကအသံမလုံတာတဲမှာ နဖေူးတဲ့ ကမှဘယသွိမှာလညွးလေ။ ဒိလိုနှင့ွ တဈလလောကကွှာတော့ ကမှတို့နတေဲ့တိုကကွ အပရွတော့မယဆွိုပှီး သတငွးရောကလွာတယလွေ၊၊ ဒီကိုရောကတွာလညွး မနညွးကှာပှီလေ။

နောကတွရကွ ညမှာတော့ အဲဒီနေ့ကပေါ့ ကမှနှငမွောငွးလေးဟာ ခါတိုငွးလိုပဲ ပုံမှနလွိုးဖှဈကှတယွ။ ကမှအဖုတကွိုယကပွှီး သူ့လီးကို ကမှကအသအခှော စုပပွေးလိုကတွယလွေ။ သူစိတပွိုကှှလာအောငွ သူ့ဖငကွလေးကိုတောငွ ယကပွေးလိုကသွေးတယွ၊၊ ကမှကရပလွိုကတွဲ့အခါ “မမအပေါကွဆောင့ပွေးပါလား” ဆိုပှီးဖငအွောကခွေါငွးအုံးခံလိုကတွယွ၊ ကမှအတှကတွော့ အပေါကွဆောင့တွာ ပိုကှိုကတွယလွေ၊ ကိုယစွိတကွှိုကွ အားရပါးရလိုးလို့ရတယွ။ ဒါကှောင့ွ “အငွးပါမောငလွေး” ဆိုပှီးအပေါကွတကဆွောင့လွိုကတွာပေါ့။ ဘယလွောကပွဲကှိုကကွှိုကွ အသကအွရှယအွရ ငါးမိနဈလောကဆွောင့ပွေးရုံနှင့ွ မောလာတယလွေ။ ဒါကှောင့မွို့ အမောဖှလေေ းမောငလွေးနှုတခွမွးကို နမလွိုကတွာ မောငလွေးလညွး ကမှကို တငွးတငွးကှပကွှပလွေး ဖကပွှီးပှနနွမွးတာပေါ့။

အဲလိုလေးနမွးနတေုနွး တံခါးဖှငသွံ ကှားလိုကရွတယလွေ။ ကမှလညွး နောကကွို လှည့ကွှည့မွယလွုပတွော့ မရဘူးမောငလွေးက ကမှခေါငွးကိုပါ ခှုပပွှီးနမွးနတယွေ၊၊ ခကှခွငွှးပါပဲ ကမှနောကကွို တဈယောကရွောကလွာပှီး ဒူးထောကကွာ ကမှဖငထွဲတံတှေးထှေးကာ လီးသှငွးပဈလိုကတွယွ။ ကမှလညွး လန့သွှားပမယေ့ွ နောကကွသှှားရပှီ။ ဓငခွံနကဖှှဈေပမယေ့ွ နောကကွလီးက ကမှဖငထွဲ တဗစှဗွစှနွှင့ဝွငလွာတယွ။ နာလိုကတွာလညွး အရမွးဘဲ၊၊ ကမှတော့ ရိပမွိလိုကပွှီ မငွးသူနှင့သွူ့သူငယခွငွှးပေါငွးကှံလိုကပွှီဆိုတာ။ကမှအောဖွို့ လုပပွမယေ့အွောလွို့မရအောငွ မငွးသူက ခှုပပွှီးပါးစပပွိတထွားတယွ၊ အောတွဲ့အသံက အုအုလို့ပဲထှကတွယွ။ ကမှမှာအသကရွှူမဝတဲ့အပှငွ မကှရွညတွှပေဲ ကလှာတာပေါ့။ ရုနွးကနဖွို့ကှိုးစားလဲ နောကကွလူက ကမှခါးကိုကိုငပွှီး ဖိထားတယွ။

နောကကွ လီးဖငထွဲဝငလွာတဟာ ပုံမှနမွဟုတဘွူး စအိုနံရံကို “ဒုတွ..ဒုတနွှင့ဝွငသွှားတယွ။ ဆောင့ခွကှတွှကေ ပှနွးထနလွှနွးလို့ သူ့ဆီးခုံနှင့ွ ကမှတငသွားဆောငသွံတှကေ တဖနွးဖနွးထှကလွာတယွ။ ကမှရဲ့အဖုတနွှင့စွအိုကှားက အရပှေားစုပထွှကမွလားတောငွ ထငရွတယွ၊၊ လီးနှဈးခှောငွးက ပူးကပပွှီးဝငလွာသလိုပဲ၊၊ နောကကွလူက ဖငလွိုးလိုကွ တံတှေးထှေးထည့လွိုကမွို့လို့ ခှောလာတယွ၊၊ အောကကွ မငွးသူကလညွး တိုငပွငကွိုကပွှီး အောကကွနပငေ့လွိုးနလေို့ ကမှလညွး တောတွောခွံရခကပွါတယွ။ စောကဖွုတကွတော့ ကမှငိုနပမယေေ့ွ သူ့တာဝနသွူကှပှနပွေါတယွ။ ရှဈမိနဈလောကမွှာ ကမှငိုညညွးပှီးသှားတယလွေ။ ဝမွးနညွးမိလို့ မကှရွညတွောငထွှကလွာတယွ၊၊

ကမှမှာမငွးသူအပေါမွှာ ပကလွကကွလေးဖှဈနပှေီး မငွးသူကတော့ ကမှဖငထွဲလီးသှငွးထားပှီး လကနွှဈဘကကွတော့ ကမှနို့ကိုကိုငထွားသေးတယွ၊၊ မငွးသူသူငယခွငွှးဟာ ကမှတို့ပေါငကွှားထဲ ဝငလွာပှီး ကမှခှထေောကကွိုမှှောကကွာ လီးကို ကမှအဖုတထွဲသှငွးပါတယွ။ “ဗစွှ…ဗစွှ..ဗစွှ” “အာ့…….အိုးးးးအီးးးး” ဖှတွ…ဘှတွ…ဖတဖွတွ ‘” “အာ့…အင့ွ…ဟင့ွးးးးရှီး..အာ့ .ရှီး” လီးအဝငအွထှကမွှနလွာလေ နာကငှတွာတှေ ပှောကပွှီးနလေို့,ကောငွးလာပါတယွ။ မငွးသူလညွးး တိုငပွငကွိုကငွပြှး အောကကွနေ ပင့ပွေးနသေေးတယွ၊၊ “ဖှတွ…ဇှပွ ဖတွ ” အာ့..ရှီး အူး အာ့လားလား ရှီး” လုပခွှိနဆွယမွိနဈလောကမွှာ “ဟေ့ကောငရွေ ခဏရပအွုံး၊ ငါပှီးတော့မယွ” မငွးသူသူငယခွငွှးလညွးရပပွေးတယွ။ မငွးသူက ကမှကိုတှနွးဖယပွှီး ကမှကိုကုနွးပှီး လီးစုပခွိုငွးတယွ။ သူကဒူးထောကထွိုငပွှီး နပေေးတယွ။

ကမှလညွး ဒူးထောကကွုနွးပှီး လီးစ့ပပွေးရတာပေါ့ရှငွ၊၊ နောကကွလညွး အလိုးခံရငွးပေါ့မကှာပါဘူး၊ “အားစုပွ..စုပွ..ထှကတွော့ မယွ…အာ..ရှီး အိုး” ဆိုပှီးမငွးသူလီးက သုတတွှထှကလွောလို့ မှိုခပှေးရပါတယွ။ ကမှနောကကွ သူ့သူငယခွငွှးကတော့ မပှီးသေးပါဘူး သူလညွး ငါးမိနဈလောကဆွောင့ပွှီးတော့ ပှီးခငှလွာတဲ့အခါ ကမှပါးစပထွဲလာပှီးပါတယွ။ အဲဒီအခှိနွ မငွးသူက ကမှတို့ကိုကှည့ပွှီး လီးကိုပှနဆွှနတယွေ။ “ကဲ…သူငယခွငွှးနောကတွသကွှောငွး ထပဆွှဲရအောငွ” “ဟေ့မငွးသူတောပွါတော့ဟယွ ငါတော့ကှိနွးစပနွပေါပှီ” “ဟ……မိုးအလငွးလုပပွါမယလွို့ ပှောထားတာ” “ဟေ့ကောငရွ ငါသိပမွတောငသွေးဘူး” “လှယပွါတယွ ကုနွးလိုကွ” “ကဲ မမသူ့ဖငကွိုယကလွိုကတွော့” ကမှလညွးသူ့သယငွယခွငွှးဖငကွို ယကပွေးရတယွ။

“အိုး အားးးးကောငွးတယကွှာ..အာ့ရှီးရှီး” ကမှလညွးသောကမွှငကွပတွာနှင့ွ ဖငဝွတံတှေးထှေးပှီး လကညွို့းနှင့ွ ထိုးထည့လွိုကတွယွ။ အဲဒါက ပိုတောငဆွိုးတယွ။ လီးက ဇပကွနဲတောငွ တောငလွာတယွ။။ သူက ကုနွးနတောက ရပလွိုကပွှီး ပကလွကလွှနလွိုကတွယွ။ ပှီးတော့ ကမှခါငွးကို လှမွးဆှဲပှီးလီးကိုစုပခွိုငွးတယွ။ ကမှလီးစုပနွခှေိနမွှာ မငွးသူဟာ ကအှဖုတထွဲလီးသှငွးပှီး လိုးနတယွေ။။ “ဖှတွ..ဖှတွ..ဘှတွ..ဘှတွ..ဖတွ..ဖတွ” “အားးးးအှတွ ..အော့ အားးး” ကမှမှာလီးကပါးစပထွဲကိုဝငသွှားလို့ မရှိမဆန့ခွံလာရပါတယွ။ မငွးသူသူငယခွငွှးဟာ မငွးသူအဆောင့ကွို ခှိနပွှီးလိုကဆွောင့နွလေို့ ကမှခံရခကတွာပါ။။ မငွးသူဟာ ဖငကွိုတဈခါခလှိုကွ အဖုတတွဈခါခလှိုကနွှင့ွ လုပပွါတယွ။

ပှီးရငွ ကမှပါးစပထွဲပှီးပါတယွ၊၊ သူပှီးရငလွညွး သူ့သူငယခွငွှးက မငွးသူလိုပဲ ဖငတွလှည့ွ အဖုတတွလှည့လွိုးပါတယွ။ အဲဒီအခှိနွ မငွးသူက လီးအစုပခွံပါတယွ။ ဒီလိုနှင့မွိုးလငွးခှိနရွောကတွော့မှ ရပလွိုကပွါတယွ။ ကမှလုံးဝမခံနိုငတွော့ပါဘူး၊ အားကောငွးမောငွးသနွ လူငယနွှဈယောကရွဲ့အလိုးကှောင့ွ မခံနိုငတွော့လို့ ခဏလေးအိပရွာပေါလွှဲနရငွေးကနေ အိပပွှောသွှားပါတယွ၊၊ မနကဆွယနွာရီလောကမွှ နိုးပါတယွ၊၊ အဲဒီအခှိနမွှာ မငွးသူရော သူ့သူငယခွငွှးရော သူတို့ပဈစညွးတှပေါ ပှောကခွှငွးမလှ ပှောကနွတေော့တယွ။ ပိုကဆွံသုံးသောငွးတော့ ကမှအတှကွ ထားခဲ့ပါတယွ။ ကမှလညွး ရမေိုးခှိုးထမငွးစာပှီး ပဈစညွးသိမွးကာ ကားဂိတကွို သှားပှီး ရနကွုနကွိုလာခဲ့ပါတယွ။ ပှီးပါပှီ။ ။ ခစှခွှငွးမှားစှာဖှင့ွ