ပါတနာ

သူမနာမညမြှာမမှမဖှဈေပါသညြ။သူတို့လငမြယားရခါစကမိမိတို့လငမြယားနထေိုငရြာကနထြရိုကတြိုကခြနြးအပေါခြနြးသို့ပှောငြးရှှေ့လာကှပါသညြ။တလှခေါးထဲနေ့စဉအြတူတကအြတူဆငြးပှုလုပကြှရာမှတဦးနှင့တြဦးမကွမြှနြးတနြးလာကှပါသညြ။ကောငလြေး၏အမညမြှာမောငတြငြဦးဖှဈပှီးအငှားတကျကစီမောငြးပါသညြ။ကောငမြလေးကတော့ မလှမြးမကမြးရှိမငြျဂလာဈေးတှငအြမမွားနှင့တြူအထညရြောငြးပါသညြ။ အဲဒီတုနြးကတော့ သူတို့သညအြသကနြှဈဆယကြွောခြါစသာရှိကှပါဦးမညြ။နှဈဦးစလုံးရုပရြညသြနားကမားနှင့မြှနမြှနရြညရြညရြှိပါသညြ။

ကောငလြေးကအရပမြှင့မြှင့ခြပသြှယသြှယဖြှဈပါသညြ။ကောငမြလေးကတော့အရပငြါးပသေုံးလကမြခန့နြှင့လြိုကဖြကညြီသောကိုယလြုံးကိုယပြေါကတြောင့တြောင့တြငြးတငြးကလေးဖှဈပါသညြ။ တတိုကထြဲနသဖှေင့ကြတွောတြို့လငမြယားနှင့သြူတို့လငမြယားရငြးနှီးလာကှပါသညြ။ကတွောတြို့လငမြယားမှာသူတို့လငမြယားထကဆြယနြှဈခန့ကြှီးပါသညြ။ကတွောတြို့မှာသားတယောကရြှိသောလြညြးသားသမီးမရသောမိနြးမညီမ ခယမြလေးလငမြယားကခေါယြူမှေးစားထားသဖှင့လြှတလြှတလြပလြပရြှိပါသညြ။သူတို့လငမြယားကလညြးကတွောတြို့တိုကသြို့ရောကပြှီး။

၂ နှဈခန့အြကှာတှငသြားယောကကြွားလေးတဈယောကမြှေးဖှားပါသညြ။ ကောငမြလေးမှာကလေးမှေးပှီးနောကပြိုငြးပိုလှလာပါသညြ။တသားမှေးတသှေးလှဟုဆိုရမညလြားမသိပါ။တငပြါးကလေးမွားကယခငကြထကဖြှံ့ထှားလုံးတကလြာပါသညြ။သို့သောကြလေးမှေးပှီးနောကပြိုငြးဗိုကမြထှကအြဆီမတကဘြဲခပခြပွခြပွကြလေးဖှဈသဖှင့ြ သေးကစွသြောခါးကလေးပိုငရြှငဖြှဈလသညြေ။ရငအြုံမောကမြောကြ ခါးသေးသေးတငကြားကားလေးဖှဈသဖှင့သြူအရှေ့ကလှခေါးတကသြှားလငွနြောကကြလိုကတြကသြှားရငြးမကွစြိအရသာတော့ခံမိပါသညြ။

သို့သောထြှလေီကာလီစိတမြွိုးတော့မဝငသြေးပါ။ ဤသို့ဖှင့နြှဈကာလမွားကှာရှညလြာပှီးသူတို့သားလေး ၇ နှဈခန့အြရောငတြှငြ ကောငမြလေး၏ယောကကြွားမောငတြငြဦးက ကိုယပြိုငတြကျကစီလေးဝယမြောငြးနိုငရြနငြှရှောမညဟြုဆိုကာမလေးရှားတှငအြလုပလြုပရြနထြှကခြှါသှားပါသညြ။ကတွော့မိနြးမကလညြးမမွှောလြင့ဘြဲရငသြားကငဆြာဖှင့ဆြုံးပါးသှားပါသညြ။ မိနြးမဆုံးခါစကတယောကတြညြးယောငခြွာခွာစိတညြဈညဈဖှင့နြေ့တိုငြးလိုလိုအရကသြောကမြိပါသညြ။အလုပဖြှင့ရြကမြွားတှငညြပိုငြးသာသောကသြောလြညြးစနတနေငြျဂနှလေိုအလုပပြိတရြကမြွားတှငဘြယမြှမသှားဘဲတနကေုနထြိုငသြောကပြါသညြ။

တယောကတြညြးကှာလာ၍အရကကြလညြးမူးသှေးသားကလညြးတောင့တြနသေောအခွိနမြွားတှငကြောငမြလေးမှမကေိုအကှည့ရြိုငြးရိုငြးမွားဖှင့စြိုကကြှည့လြာတတပြါသညြ။မှမယေောကကြွားမလေးရှားသို့ထှကသြှားသောအခါမှမေ၏ဖခငကြသမီးနှင့မြှေးအဖောရြအောငမြှမတေို့တိုကခြနြးတှငလြာနပေါသညြ။ အဖိုးကှီးမှာလညြးအရကသြမားကှီးဖှဈ၍ညနတေိုငြးအရကသြောကပြါသညြ။နောကပြိုငြးကတွောသြောကတြတမြှနြးသိတော့ညနဆေိုလငွပြုလငြးကလေးဆှဲ၍ကတွော့ထံရောကရြောကလြာတတပြါသညြ။သူ့သမီးမှမကတေော့ အမှညြးပနြးကနလြေးတခုဖှင့လြိုကလြာတတပြါသညြ။

အမှညြးပနြးကနပြေးရငြးတယောကထြဲရှုပပြှနသေောအခနြးကိုရှငြးလငြးပေးတတပြါသညြ။ တခါတလေ ငါးကှကစြသညမြွားကိုဈေးအပှနအြစိမြးဝယလြာပှီးကတွော့အခနြးတှငပြငခြကွပြှုတပြါသညြ။သူ့သားကိုလညြးကတွော့အခနြးသို့ခေါပြှီးညစာကွှေးပါသညြ။သူ့အဖနှငေ့ကြတွောတြို့သောကစြားမူးယဈပှီးသူ့အဖေ သူတို့အခနြးသို့မူးမူဖှင့မြှေးနှင့အြတူအိပရြနတြကသြှားလငွမြှမတယေောကထြဲပနြးကနခြှကယြောကမြွားရှငြးလငြးဆေးကှောသိမြးဆီးရငြးကနွနြတတေပြါသညြ။ အရကဝြိုငြးစကတညြးကသူမခနျဓာကိုယအြပေါတြှငကြရွောကနြသေောကတွောြ၏ အာသာရမကပြှငြးထနသြောအကှည့မြွားကို။

မခို့တရို့အပှုံးဖှင့ခြံယူပါသညြ။ထိုသို့သောညမွားတှငမြှမသညြေ အိမတြှငနြရငြေးထမိနခြပနြှမြးနှမြးကလေးကိုအောကခြံမပါဘဲဝတထြားသဖှင့ဖြုထဈပှည့ကြားသောသူမ၏တငသြားလေးမွားကိုအားမနာတမြးငမြးမိပါသညြ ။ မှမကလေညြးတုနခြါနသေောတငသြားလေးမွားလှုပရြမြးကာနောကဖြေးမီးဖိုနှင့မြိမိတို့အရကဝြိုငြးရှိရာအိမရြှေ့ကိုခေါကတြုန့လြူးလာလွှောကနြတတေပြါသညြ။ထို့အပှငတြီရှပအြဟောငြးကလေးကိုအတှငြးခံမပါဘဲဝတထြားသဖှင့သြူမ၏နို့ကလေးမှာလှုပခြါနပှေီးနို့သီးခေါငြးကလေးမွားတငြးထောငနြသေောအရာလေးပငမြှငနြရပေါသညြ။

ထိုတနေ့ ထိုနေ့ကတနငြျဂနှနေေ့ဖှဈပါသညြ။မနကကြလကဘြကရြညဆြိုငတြှငလြကဘြကရြညနြှင့အြီကှာကှေးစားသောကအြိမပြှနလြာပှီး ကိုးနာရီခန့တြှငြ အရကပြုလငြးသဈဖှင့ြ၍ ပုလငြးထဲမှပဲကှောဖြှင့ဇြိမယြူနမေိပါသညြ။ နေ့လယြ ၁၁ နာရီခန့တြှငစြေ့ထားသောအခနြးတံခါးကိုတှနြးဖှင့လြကွမြတငမြှလငပြနြးကလေးတခပွကြိုငလြကွဝြငလြာပါသညြ။ ထုံးစံအတိုငြးအောကခြံမပါသောထမိနနြှမြးကလေးကိုတငပြါးမွားလုံးကစွထြှကနြအေောငတြငြးတငြးလေးဝတလြကွအြပေါမြှာဘလောကဈြနှမြးနှမြးလေးကိုဘယာ မပါဘဲတထပထြဲဝတထြားပှီးအပေါဆြုံးကှယသြီးဖှုတထြားသဖှင့ဖြှူဝငြးသောနို့အထကပြိုငြးသားလေးမွားပေါနြပေါသညြ။

ဟုတသြားဘဲ။ဒီတပတတြနငြျဂနှနေဲ့ဥပုသတြထပတြညြးကှဘဲ ဈေးပိတတြာဘဲ ။ ‘အကိုကှီး ဒီမှာအကိုကှီးစားဘို့ငါးခူဆီပှနခြကွယြူလာတယြ။ ပှီးမှညီမလေးခူးကွှေးမယြ။အကိုကှီးကလဲဒီတခှကပြှီးရငတြောတြော့ ။ခနနထမေငြးစားမယြ။”ပှောပှောဆိုဆို မှမကလေုံးကစွသြောသူမတငသြားမွားခါရမြး၍နောကသြို့လငပြနြးသှားထားလသညြေ။ထို့နောကအြိမရြှေ့တံခါးကိုခကွခြပွိတလြိုကပြှီးကတွော့ဘေးတှငပြူးပူးကပကြပလြာထိုငပြါသညြ။ ထို့နောကစြားပှဲအံဆှဲထဲမှလကသြညြးညပထြုတခြါကတွော့လကကြိုထမြးကိုငြ၍ “ကှည့ပြါအုံး လကသြညြးတှကလေညြးရှညနြပှေီ။

အကိုကှီးကလညြးဖှဈသလိုကှီးနေ နတေော့တာဘဲ မှမကလေကသြညြးမွားကိုတောကတြောငညြှပပြေးနလသေညြေ။သူမထံမှပှငြးပှမှှေးထုံသောခွှေးနဲ့ကကတွော့ ရာဂစိတကြိုနိုးကှှစလသေညြေ။ “အကိုကှီးခုမှလေးဆယဘြဲရှိသေးတာ နောကအြိမထြောငပြှုလိုကပြါ့လား ဟငြ ” “တောပြါပှီ ညီမရယြ အိမထြောငတြော့မပှုတော့ပါဘူး အဖောဘြဲရှာတော့မယြ” မှမသညေခြှရငြေးကှမြးပှငပြေါတြှငပြဆဈတုတထြိုငကြာခှသညြေးမွားညှပလြကွရြှိလပှေီ ။အပေါဆြီးမှကှည့လြကွလြှဈဟထားသောဘလောကဈြကလေးခပဟြိုကဟြိုကအြတှငြးမှစူဖောငြးနသေောနို့ကိုနို့သီးခေါငြးမွားအပါမှငနြရလေသညြေ။

ကလေးအမဖှဈေသောလြညြးနို့ကလေးမှာတှဲကခွှငြးမရှိသေးဘဲလုံးဝနြးကစွလြဈနလသေညြေ။နို့သီးခေါငြးညိုတိုတိုကလေးမွားကလညြးမာတငြးထောငထြနလသေညြေ။အငြ ဒီကောငမြလေးဘာတှစဉြေးစားနပေါလိမ့ြ။ ” အိမထြောငမြပှုဘူး အဖောရြှာမယြ ဟုတလြားအဲဒါဘာအဓိပျပါယလြညြးအကိုကှီး ” ခေါငြးမော့၍မေးလိုကသြောတငမြှပါးစပမြှထုံသငြးသောခါတှငြးနံ့နှင့အြတူ အောကမြှလီးမှာလညြးတဆတဆြတတြုနနြပပှေေီ။ ” အောကြလေးရယြ အဖောဆြိုတာစိတရြှုပစြရာပတသြကမြှုမရှိဘဲတဦးအလိုဆနျဒကိုတဦးကအပှနအြလှနဖြှေ့ဆီးပေးကှမယသြူတှပေေါ့”။

“အောြ ကလေးရယြ ဆကဈြပါတနာ ဆိုတာစိတရြှုပစြရာပတသြကမြှုတှမရှေိဘဲ တဦးရဲ့လိုအငဆြနျဒကိုတဦးအပှနအြလှနဖြှည့ဆြညြးပေးကှသူတှပေေါ့” ကတွောကြပှောပှောဆိုဆိုမတငမြှ၏လုံးကစွသြောပုခုံးနှဈဘကကြိုဆှဲယူလိုကသြောအခါမတငမြှသညမြကွနြှာလေးမော့လကွကြတွော့ရငခြှငအြောကသြို့ရောကလြာလသညြေ။ကတွော့ကသူမ၏နဖူးဝငြးဝေးကလေးကိုခပဖြှဖှနမြးရငြးပါးမို့မို့လေးမွားကိုခပကြှမြးကှမြးနမြးပေးလိုကသြောအခါမတငမြှသညမြကွလြုံးလေးမှေးစငြးထားသညြ။ တဖနခြပစြုစုသူမ၏နှုတခြမြးသားလေးမွားကိုခပပြှငြးပှငစြုပယြူလိုကသြောအခါ။

အင့ခြနဲမှညလြကွသြူမလကမြွားကကတွော့လညပြငြးကိုသိုငြးဖကလြာပါသညြ။တပှိုငနြကပြငသြူမ၏လွှာပါးပါးကလေးကနခမြးနှဈလှှာကှားမှကတွော့ပြါးစပထြဲသို့အတင့ရြဲစှာဝငရြောကလြာလသညြေ။ကတွောကြလညြးပါးစပထြဲသို့ဝငရြောကလြာသောမတငမြှ၏လွှာကလေးကိုလွှာခငွြးလိမပြတပြှတသြကပြေးလိုကပြါသညြ။ ပါးစပခြငွြးတေ့နမြး၍လွှာခငွြးပှတသြပအြရသာခံနစဉေမြှာပငကြတွော့လြကမြွားကအတှငြးခံမပါသောမတငမြှ၏ရငစြေ့အငြးကွီလေးကိုနှိပကြှယသြီးကလေးမွားဆှဲခှါလိုကသြဖှင့ြ မတငမြှ၏နို့ဖှူဖှူဝငြးဝငြးကလေး ၂ လုံးမှာဟငြးလငြးပေါထြှကလြာလပှေီ။

ကလးတယောကအြမဖှဈေသောလြညြးမတငမြှ၏နို့နှဈလုံးမှာတငြးတငြးရငြးရငြးမို့မောကနြပှေီးနို့သီးခေါငြးညိုတိုတိုကလေးမွားမှာလညြး မတောငနြလညြေေ။ အကှောစိမြးမွားယှကသြနြးနသေောမတငမြှ၏နို့နှဈလုံးကိုပှတသြပဆြုတနြယပြေးပှီးတောငထြနသေောနို့သီးခေါငြးကလေးမွားကိုလကမြနှင့လြကညြိုးညပခြါရှရှကလေးပှတခြွပေေးလိုကသြညြ။ ” အင့ြ အဟင့ြ အကိုကှီးရယြ” မတငမြှကခေါငြးကလေးမော့ကာသူမနှုတခြမြးမွားကိုခှါလိုကပြှီးငှီးတှားလိုကသြညြ။သူမလကတြဘကကြမူကတွော့ပေါငကြှားအတှငြးဝငလြာပှီးကတွော့လြီးကိုပုဆိုးပေါမြှစမြးသပဆြုပကြိုငလြိုကသြညြ။

မ,ဓာတနြှင့နြှဈအတောကြှာဝေးကှာနရသေောကတွော့လြီးကှီးမှာမတငမြှလကထြဲဝယတြဆတဆြတတြုနနြလပှေေီ။ကတွော့ပါးစပကြလညြးမတငမြှ၏ကွော့ရှငြးသောလညတြိုငကြလေးကိုနှုတခြမြးဖှငပြှတသြပစြုပယြူလိုကသြညြ။ “အို အကိုကှီးရယြ” မတငမြှသညမြပီမသညီးတှားရရှတေရြငြးရငကြလေးကိုကော့ပေးသလိုကတွော့လြီးကိုခပပြှငြးပှငြးဖှဈညှဈလိုကပြှီးကတွော့ပုဆိုးကိုဖှညြးညှငြးစှာခွှတခြလွိုကသြညြ။ထို့နောကငြေါကတြောကကြှီးတဆတဆြတတြုနခြါလကွပြေါထြှကလြာသောလီးကှီးကိုယုယစှာပှတသြပကြိုငတြှယရြငြးဒဈမေးသိုငြးကှိုးအစပကြလေးကိုလကညြိုးဖှင့ညြငသြာစှာပှတသြပပြေးနလပှေေီ။

“အား ညီမလေးရယြ” ကတွောလညိးညီးတှားမိရငြးလကဖြှင့ဆြုပနြယနြသေောမတငမြှ၏နို့ကလေးတဘကကြိုပါးစပဖြှင့ငြုံစို့လိုကသြလို ကနွနြို့အုံတဘကကြိုလကဖြှင့ပြှတသြပဆြုတနြယပြေးလိုကသြညြ။ ” အား အကိုကှီးရယြ ညီမလေးမရတော့ဘူး တအား ဟင့ြ ဟင့ဖြှဈနပှေီ ” မတငမြှသညအြတငြးပူးကပရြငြးသူမခါးကလေးကိုရှေ့တိုးနောကငြငလြှုပရြှားရငြးအသားမွားတဆတဆြတတြုနလြာရှာလသညြေ။ကတွောကြသူမ၏ထမိနနြှမြးနှမြးကလေးကိုခွှတခြလွိုကရြငြးပေါငကြှားထဲရှိစောကဖြုတအြုံကလေးကိုအသာအယာအုပကြိုငပြှတသြပပြေးလိုကသြညြ။

ယောကကြွားနှင့တြနှဈတာမွှကငြးပှတနြသေောသူမစောကပြတကြလေးမှာလညြးစောကရြညမြွားရှှဲနဈနခေါပှစိပှစိဖှဈနသညေကြိုလကမြှတဆင့ခြံစားသိရှိလိုကသြညြ။ ” အားအကိုကှီးရယြ ညီမ မရတော့ဘူး လုပပြေးပါတော့နောြ” မတငမြှသညဝြတလြဈစလဈသူမ၏ကိုယအြောကပြိုငြးကိုကော့၍ကော့၍ပေးရငြးလီးကိုအတငြးစောကဖြုတဆြီသို့ဆှဲယူနသညြေ။ကတွောလြညြးမတငမြှ၏လုံးကစွသြောခနျဓာကိုယကြလေးကိုပှေ့ဖကရြငြးအိပခြနြးထဲရှိ ကတွောမြိနြးမရှိစဉကြနှဈယောကအြိပကြုတငပြေါသြို့အသာအယာတှဲခေါလြာလသညြေ။

အိပခြနြးအတှငြးကုတငအြနီးရောကလြငွမြတငမြှသညရြငဘြတပြှင့နြသေောဘလောကဈြအငြးကွီလေးကိုကမနြးကတနြးခွှတခြါကုတငပြေါသြို့လှဲခပွှီးပကလြကလြှနပြေးလသညြေ။ထို့နောကဒြူးနှဈလုံးကိုထောငကြာပေါငကြားပေးလိုကလြသညြေ။ကတွောလြညြးကုတငပြေါသြို့တကခြါကားပေးထားသောပေါငနြှဈလုံးကှားတှငနြရောယူရငြးသူမ၏စောကပြတဟြပှဲပှဲလေးကိုငုံ့ကှည့လြိုကသြညြ။ သူမ၏စောကစြေ့ကလေးမှပှူးပှူးလေးတောငထြနပှေီးကတွော့မိနြးမ၏စောကစြေ့ထကြ နှဈဆခန့ပြိုကှီးပါသညြ ။စောကပြတကြလေးနှဈခှမြးကပှစိပှစိဖှင့ဟြပှဲပှဲလေးဖှဈနကော။

စောကရြညမြွားကစောကပြတအြခေါငြးဝမှပှည့လြွှံယိုစီးကာ သူမဖငနြှဈလုံးကှားသို့တလိမ့လြိမ့စြီးကနွပပှေေီ။ကတွော့လြညြးတောငထြနသေောမတငမြှစောကစြေ့ထိပကြလေးကိုခပဖြိဖိသုံးလေးခကွခြန့ပြှတပြေးလိုကပြှီးလီးထိပကြိုသူစောကခြေါငြးဝတှငတြေ့ပေးလိုကသြညြ။ သူမ၏စောကခြေါငြးဝတှငကြတွော့လီးထိပကြှီးတေ့မိသညနြှင့မြတငမြှသညခြှထေောကနြှဈဘကဖြှင့ကြတွော့ခါးကိုခွိတဆြှဲယူလိုကပြှီးတောင့တြငြးကစွလြဈသောသူမဖငကြှီးကိုကော့ပေးလိုကလြသညြေ။ထို့ကှောင့ကြတွော့လီးကှီးမှာသူမစောကခြေါငြးအတှငြးတဝကခြန့မြှုပဝြငသြှားလပှေီ ။

လီးကှီးဝငသြှားသညနြှင့သြူမနို့နှဈလုံးကိုဖှဈညှဈဆှဲယူကာခါးကော့၍သူစောကခြေါငြးအတှငြးသို့လိုးသှငြးလိုကလြရောလီးကှီးမှာစောကခြေါငြးအဆုံးဝငသြှားပှီးသားအိမခြေါငြးကလေးကိုလီးထိပဖြှင့ဒြုတခြနဲစောင့မြိလသညြေ။ ” အကိုကှီးရာကောငြးလိုကတြာ အောင့လြညြးအောင့တြယြ ကောငြးလညြးကောငြးတယြ လိုးပါအကိုရယြ ညီမစောကပြတကြှီးကိုလိုးသှငြးလိုကစြမြးပါ ” ပလှတြ စှပြ ဖတြ ဖတြ ကတွောလြညြးပှတလြပနြသမွှေနှားငတရြကဆွေိုသလိုသူမဂွိုငြးအောကမြှလကလြွှိုလကွပြုခုံးလေးမွားကိုဆှဲကာမှောကလြကွသြားခါးအားပှငြးပှငြးဖှင့ဆြောင့သြှငြး၍ တဇပဇြပလြိုးပေးလိုကသြညြ။

ဖတြ စှပြ ပလှတြ ပှှတြ အာ့ အိ အဟငြးဟငြး ဖတြ ဖတြ စှပြ ” မတငမြှကလညြးအောကပြေးကောငြးကောငြးဖှင့ဖြငကြှီးမွားကိုဝေ့ဝိုကလြှုပရြှားကာအားရပါးရအလိုးခံလတေော့သညြ။ “ကောငြးလားညီမလေး အကိုကှီးလိုးပေးတာကောငြးလား” “ကောငြးတာပေါ့အကိုကှီးရယြ သိပကြောငြးတာဘဲ ညီမယောကကြွားလိုးပေးတာထကပြိုကောငြးသလိုဘဲ” “ဟုတလြား ညီမလေး ညီမလေးဘယနြရောကကောငြးတာလဲ ဟငြ ” “အာ့ အီး စောကခြေါငြးထဲကကောငြးတာပေါ့ အကိုကှီးကလဲ” “ပှီးတော့ရငတြှထေဲလညြးတလှပလြှပနြဲ့ တကိုယလြုံးကအီစိမ့နြအေောငကြောငြးတာ”။

မတငမြှသညဖြငကြလေးကော့ခါမှောကခြါအားရပါးရအလိုးခံရငြးဏှာသှေးလှှမြးနသေောမကွနြှာနီနီကလေးနဲ့ခစွစြဖှယပြှုံးရငြးရမကပြှငြးထနနြသေောကှောင့ြ ဏှာစကားမွားတဈတဈခှခှပှောထှကလြာလသညြေ။ကတွော့မြှာလညြးသူမ၏ဏှာစကားမွားနားထောငရြငြးလီးကှီးပိုမိတငြးမာလာကာလိုးရသည့အြရသာတှေ့နလပှေေီ။မတငမြှကလညြးသူမကလိုးစကားမွားပှောပေးလိုကသြဖှင့သြူမစောကခြေါငြးထဲမှာလီးခွောငြးကှီးပိုမိုတငြးမာလာကာလိုးအားသနလြာကှောငြးသိလာရသဖှင့ဏြှသှေးကှှမကွနြှာလှလှလေးဖှင့လြိုးစကားမွားတတှတတြတပြှောကာအားရပါးရအလိုးခံလတေော့သညြ။

” အောငမြယလြေး ကောငြးလိုကတြာနောြ ညီမစောကပြတကြလေးကိုကိုကှီးလီးကှီးနဲ့လိုးပေးတာအရသာရှိလိုကတြာ” “အား အီး အင့ြ အင့ြ ကိုကှီးကလီးကှီးနဲ့လိုးသှငြးလိုကတြဲံအခကွတြိုငြးကိုကှီးဂှေးဥကှီးနှဈလုံးကလညြး ညီမဖငဝြကိုတဘတဘြတရြိုကမြိနတောကလဲကောငြးလိုကတြာ အာ့ အဟ ဟငြးဟငြး’ အိပခြနြးထဲရှိကတွော၏နှဈယောကအြိပကြုတငကြှီးမှာလညြး တကွှိကွှိဖှင့ကြတွောတြို့လိုးပှဲကှီးကိုစီးခကွလြိုကနြလသေညြေ။ ” အား အင့ြ လိုးပါအကိုကှီးရယြ ညီစောကဖြုတကြှီးကိုအားရပါးရလိုးပေးလိုကစြမြးပါ အီး အဟဈ အဟဈ လိုးပါညီမယောကကြွားမသိပါဘူး။

ညီမစောကဖြုတကြှီးကိုဆောသြာဆောပြါတော့ ရော့ပါ ရော့ပါ” ဖှတြ ပလှတြ ပှှတြ ပှှတြ ဖတြ ဖတြ ဖတြ စှပြ စှပြ “အား ခိုးအလိုးခံရတာပိုကောငြးနသလေိုဘဲ အာ့ အဟင့ြ ဟင့ညြီမယောကကြွားပှနလြာရငလြညြး ခိုးလိုးကှရအောငနြောအြီး အဟဈ အဟဈ ဘယသြူမှမသိစနေဲ့နောြ အကိုကှီး နောငကြိုလူလဈတိုငြးခိုးလိုးကှမယနြောြ အင့ြ အင့ြ” “အေးပါညီမလေးရယြ စိတခြပွါ တကယလြို့အကိုတို့လိုးတာကိုညီမယောကကြွားကခှင့လြှှတပြှီးထိုငကြှည့နြတောလို့စိတကြူးကှည့ပြါလား” “အဟင့ြ အူး သူရှေ့မှာအကိုကှီးလိုးတာကိုဟောဒီလိုဖငကြှီးကော့ကော့ပှပှီးအလိုးခံလိုကမြှာပေါ့။

အင့ြ အီး အားထှကိကုနပြှီအကိုကှီးရေ ညီမစောကရြတှပေနြေးထှကကြုနပြှီဟား ဟား” မတငမြှသညကြတွော့ခါးကိုသူ့ခှထေောကနြှဈဘကဖြှင့အြတငြးခွိတယြူဆှဲကပပြှီးစောကခြေါငြးအတှငြးသားကလေးမွားညဈယူကာစောကဖြုတကြလေးရှုံ့ပှရှုံ့ပှဖှင့ကြာမအထှတပြထိပသြို့ရောကရြှိသှားလတေော့သညြ။ကတွောလြညြးကတွော့လီးကိုမတငမြှစောကခြေါငြးအတှငြးသားမွားကရဈပတစြုပယြူမှုကှောင့ထြိနမြထားနိုငတြော့ဘဲကာလရှညကြှာထိနိးသိနြးထားရသောလီးရညမြွားကိုမတငမြှစောကခြေါငြးအတှငြးသားအိမခြေါငြးကိုလီးထိပဖြှင့တြေ့ကာတဖငွိးဖငွြးပနြးထုတလြိုကလြတေော့သတညြး။

အဲသညနြောကပြိုငြးမကှာမကှာလိုးဖှဈပမယေ့ြ ကတွောလြညိးအဲဒီတိုကခြနြးကိုရောငြးပဈပှီး ခယမြလေးတို့မိသားစုရှိရာတောငြဥကျကလာကိုပှောငြးရှှေ့လာရသလို မတငမြှယောကကြွားလညြးပှနရြောကလြာတာကှောင့သြိပမြတှေ့ဖှဈတော့ပါဘူး ။ဒါပမယေ့သြူ့ယောကကြွားပှနရြောကလြာပှီးတညြးခိုခနြးမှာခွိနြးတှေ့ပှီးကတွောနြဲ့တော့ ၂ ခါလောကထြကထြကသြနသြနလြာအလိုးခံပါသေးတယြ။ နောကတြော့သူလညြးသူ့အကှောငြးနဲ့သူကတွောလြညြးကတွော့အကှောငြးးနဲကတွောမြို့မတှေ့ဖှဈကှတော့ပါဘူး ။အခုတော့ကှာခဲ့ပါပှီ ။

ဒီတခါလညြးကောငမြလေးပငဖြှဈပါသညြ။ ထိုတနှဈက မနျတလေးသို့အသှား မနျတလေးရတနာပုံတကျကသိုလတြှငအြဝေးသငစြာမေးပှဲဖှဆေိုရနအြနီးကပသြငတြနြးတကရြောကနြသညေ့တြူမလေးထံကှုံတုနြးကှုံခိုကမြုန့ဘြိုးပေးရနအြသှား သညကြောငမြလေးနှင့စြတငတြှေ့ရခှငြးဖှဈပါသညြ။ ထိုနေ့ကတူမလေးတို့နထေိုငရြာအဆောငကြိုကတွောရြောကသြှားတော့တူမလေးမရှိပါ။ကွူရှငသြှားတကနြသညေဟြုဆိုပါသညြ။ကောငမြလေးကတူမလေးကိုယစြားကတွော့ကြိုဧည့ခြံပါသညြ။ “ခဏနပှနေရြောကလြာတော့မှာပါ။ ဦးခနထိုငစြောင့နြလေိုကပြါ။ ဦးရသေောကမြလား ။

သမီးသှားယူလိုကမြယြ” “နတေော့သမီး ဦးခုဘဲလကဘြကရြညဆြိုငကြထလာတာ ဒီနားမှာဘဲထိုငစြောင့နြလေိုကမြယြ။” ကောငမြလေးကလညြးပလပစြတဈခုံတလုံးဆှဲလာပှီးကတွောနြှင့မြကွနြှာခငွြးဆိုငတြှငထြိုငပြါသညြ။သခွောကှည့လြိုကတြော့ကောငမြလေးကအတောလြှပါသညြ။အသားအရဖှေူဝငြးလကွမြထူမပါးနှုတခြမြးလေးမွားကိုအနီဖွော့ဖွော့လေးဆိုးထားပါသညြ။ပါးမို့မို့ကလေးကပနြးရောငသြနြးနပှေီးသဘာဝဟုထငပြါသညြ။မေးစေ့ကလေးကလုံးဝနြးနပေါသညြ။ဆံပငမြွားမှာနကမြှောငနြပှေီးမကဉွြးမကယွနြဖူးကလေးဖှင့ဖြှဈပါသညြ။

နှာတံလေးကလညြးဖှောင့စြငြးသှယတြနြးကာအဖွားကော့ကော့လေးဖှဈပါသညြ။အထူးခှားဆုံးကတော့မကွဝြနြးကလေးမွားဖှဈပါသညြ။ပှူးကယွဝြိုငြးစကတြောကပြနပေါသညြ။ရှှနြးလဲ့သောမကွနြကသြားကလေးမွားကအနညြးငယရြီဝဝလေေေးဖှဈနသညေမြှာ လညြးစှဲမကဖြှယရြာဖှဈပါသညြ။သှယလြသွောလညတြိုငလြေးမှာကွော့ရှငြးနပှေီးတို့ထိကွီစယဘြှယရြာလေးဖှဈပါသညြ။ ကောငမြလေးမှာအရပသြိပမြမှင့ပြါ။သို့သောသြူမအရပနြှင့လြိုကဖြကသြောခနျဓာကိုယအြခွိုးအဆကကြိုပိုငဆြိုငထြားပါသညြ။မို့မောကသြောရငြးသားအစုံနှင့သြေးကဉွသြောခါးရှိပါသညြ။

ခါးအောကဆြီမှလုံးကစွသြောတငပြါသားကလေးမှာရငဖြိုစိတလြှုပရြှားစရာလေးဖှဈပါသညြ။ သူမအမညမြှာ မကှေူဖှဈပှီးပှငြဦးလှငကြဟုသိရပါသညြ။ယခု တတိယနှဈသမိုငြးအဓိကဖှင့အြဝေးသငဖြှဆေိုမညဟြုသိရပါသညြ။မညသြို့သောကံအဆကအြစပရြှိသညမြသိ ။မကှေူနှင့အြခွိနတြိုအတှငြးရငြးနှီးသှားပါသညြ။မကှေူကကတွော့အြပေါြဦးလေးလိုအဖလေိုတရငြးတနှီးဆကဆြံပါသညြ။ကတွောြ၏တူမလေးပှနရြောကလြာတော့မကှေူကိုပါခေါပြှီးကောဖြီသှားသောကကြှပါသညြ။တကယတြောါတူမလေးနှင့မြကှေူမှာရငြးနှီးသောသူငယခြငွြးမွားမဟုတကြှပါ။

တဆောငတြညြးနကှသေဖှင့မြကွမြှနြးတနြးမိရုံသာဖှဈလသညြေ။ ဤသို့ဖှင့အြလုပအြားခွိနမြွားတှငတြူမလေးပါခေါြ၍ကောဖြီနှဈကှိမခြန့သြောကပြှီးမကှေူနှင့နြှဈယောကတြညြးကောဖြီသှားသောကဖြှဈကှလသညြေ။အဆောငနြှင့တြောတြောလြှမြးသောလူရှငြးရှငြးကောဖြီဆိုငသြို့ Grab မှသုံးဘီးကလေးငှားကာသှားကှခှငြးဖှဈပါသညြ။ကတွော့အလုပမြှဆိုငကြယပြေးသောလြညြးအကငွ့မြရှိသညမြှာကှာပှီဖှဈသဖှင့မြစီးဖှဈပါ။လူရှငြးသောကောဖြီဆိုငြ၏ထောင့တြထောင့တြှငအြတူထိုငရြငြးစကားတှအမွေားကှီးပှောဖှဈကှသညြ။မကှေူကဆုံးသှားသောကတွော့ဇနီးအကှောငြးမေးသလို။

သူမတှငခြစွသြူရှိကှောငြးလညြးပှောပှပါသညြ။ ကောဖြီသောကရြငြးသူမလကကြလေးကိုဆုပကြိုငလြိုကတြော့ခွောမှေ့သောသူမမကွနြှာမှာပနြးရင့ရြောငအြခစွနြိမိတကြိုတှေ့ရလသညြေ။ရီဝသေောသူမ၏မကွလြုံးကယွကြှီးမွားထဲတှငလြညြးဖှတပြှေးသှားသောအခစွအြရိပကြိုတှေ့ရလသညြေ။မကှေူကသူမခစွသြူနှင့အြတူနဘေူးကှောငြးပှင့ပြှင့လြငြးလငြးဖှင့ဟြပါသညြ။ဒါပမယေ့ကြတွော့ကိုစမှငကြတညြးကဘာကှောင့မြှနြးမသိခငတြှယမြိကှောငြးပှောပါသညြ။ ဘေးခငွြးယှဉထြိုငရြငြးသူမပခုံးလေးကိုသိုငြးဖကလြိုကတြော့သူမကိုယလြေးကိုကတွော့အြပေါမြှီထားပါသညြ။

သူမ၏မှှေးအီသောသူမပါးစပမြှလဖှငေ့ကြတွော့ပြါးကိုခပဖြှဖှမှုတပြေးပါသညြ။လူရိပခြှကှညေ့ပြှီးသူမနားထငဆြံစပကြလေးကိုခပဖြှဖှနမြးပေးလိုကတြော့ခေါငြးလေးဝှကခြါကတွော့ရြငခြှငထြဲတိုးဝငနြပေါသညြ။ တိုတိုပှောရလငွြ မကှေူစာမေးပှဲဖှပှေီးနောကဆြုံးနေ့တှငအြိနျဒိယထုတသြုံးဘီကလေးငှားကာ မမှေို့အတကလြမြးထုံးဘိုအနီးမှဟောတြယတြခုသို့ခေါသြှားပါသညြ။မကှေူသညကြတွော့ထြကတြောတြောငြယပြါသညြ။သူမအသကမြှာ ၂၀ ဝနြးကငွသြာရှိပါဦးမညြ။သို့သောသြူမသညအြမှဲလိုလိုထမိနနြှင့ရြငဖြုံးသို့မဟုတရြငစြေ့အငြးကွီကိုသာဝတပြါသညြ။

မှနမြာ့ဝတစြုံနှင့သြေးသှယကြစွလြဈသောသူမခနျဓာကိုယအြလှမှရငခြုံဘှယရြာဖှဈပါသညြ။ထမီကတော့ကပထြမီ ရိုးရိုးထမီ စသဖှင့အြမွိုးမွိုးဝတပြါသညြ။ကတွောကြအသကြ ၄၀ ကွောပြှီဖှဈသဖှင့သြူမ၏ဖခငအြရှယဖြှဈပါသညြ။နောကမြှာမေးကှည့တြော့ကတွောကြသူမဖငခြငထြကပြငြ ၂ နှဈကှီးပါသညြ။သို့သောဟြောတြယအြတှငြး ရှိ Reception မှစူးစမြးသောမကွလြုံးမွားရှေ့မှကတွော့လြကမြောငြးကိုတှယဖြကလြကွခြပတြညတြညဖြှတသြနြးပါသညြ။အခနြးထဲရောကတြော့နှဈယောကအြိပကြုတငအြနီးလွှောကသြှားပှီးကတွော့ကြိုကွောပေးရပနြပေါသညြ။

ကတွောကြ အခနြးတံခါးပိတလြိုကပြှီးသူမကိုနောကမြှသိုငြးဖကလြိုကပြါသညြ။သူမ၏နုညံ့သော သို့သောကြစွလြဈသောတငြးပါးသားမွားကိုနောကမြှဖိကပထြားလိုကသြညြ။ ပှီးတော့သူမ၏လညဂြုတသြားဝငြးဝငြးလေးကိုနှုတခြမြးဖှင့ဖြိကပပြှတသြပပြေးလိုကသြညြ။သူမကနောကမြှကတွော့ကိုယပြေါသြို့မှီကပလြိုကပြှီး ခေါငြးလေးမော့၍မကွနြှာလေးတစောငြးလှည့ပြေးလိုကသြညြ။ကတွော့ကသူမ၏လညတြိုငသြှယလြေးကိုနှုတခြမြးသားမွားဖှင့ဖြိကပစြုပယြူပေးလိုကသြညြ။ ” အဟင့ြ ဟင့ြ ဟင့ြ ဦးရယြ” ကတွော့ကြလညပြငြးကိုဆကလြကြ၍လွှာထိပကြလေးဖှင့တြို့ထိကလိရငြးယကပြေးလိုကသြညြ။

လညတြိုငသြှယသြှယလြေးကိုအောကမြှအထကသြို့လွှာဖှင့ယြကပြေးလိုကတြော့ “အာ့ အိ အင့ြ” ငှီးငှူရငြးမကှေူကလကနြောကပြှနဖြှင့သြူမဖငနြှဈလုံးကှားတှငထြောကထြားသောကတွော့လီးတောငတြောငကြှီးကိုဆုပကြိုငလြိုကသြညြ။ ကတွောကြမကှေူ၏ဂွိုငြးအောကမြှလကရြှို၍သူမ၏ရငစြေ့အငြးကွီလေးကိုဆှဲခှါလိုကသြညြ။ ” အဟင့ြ” သူမသညကြိုယကြိုတပတလြှည့ြ၍ကတွောနြင့မြကွနြှာခငွြးဆိုငလြိုကသြညြ။ထို့နောကကြတွောတြို့နှဈယောကအြပှနအြလှနတြယောကအြဝတအြစားမွားကိုတယောကအြလောတကှီးခွှတလြိုကကြှသညြ။

မကှာမီအတှငြးဖောငြးထနသေောလီးကိုဖုံးကှယထြားသည့အြတှငြးခံဘောငြးဘီကလေးသာကနွတြော့သလိုမကှေူကိုယ့ပြေါမြှာလညြးပနြးရောငဘြယာစီယာနှင့ပြနြးရောငပြငတြီလေးသာကနွတြော့သညြ။ သူမကကတွော့အြတှငြးခံကိုအလောသုံးဆယစြှဲခွှတလြိုကသြလိုကတွောကြလညြးသူမဘရာစီယာနှင့ပြငတြီကလေးကိုဆှဲခွှတလြိုကသြညြ။ကိုယတြုံးလုံးဖှဈသှားသောကတွော့လီးမဲတူးကှီးငတဆတဆြတတြုနခြါနသလေိုခပပြါးပါးအမှှေးလေးမွားဖုံးအုပထြားသောမကှေူ၏စောကဖြုတကြလေးကရှှဲစိုကာတလကလြကဖြှဈနသညြေ။လီးမဲကှီးတဆတဆြတဖြှဈနသညေကြိုမကှေူကငုံ့ကှည့ကြာ “ခဈ”ကနဲရီလကွထြိုငခြလွိုကသြညြ။

ထို့နောကြ – “အား ” ကတွောလြီးကှီးကိုမကှေူကယုယညငသြာစှာစုပယြူလိုကသြညြ။မကှေူကကတွော့လြီးကိုငုံစုပပြေးလိုကိသညနြှင့သြူမသညလြီးစုပကြွှမြးကငွလြှသူဖှဈကှောငြးသိလိုကသြညြ။ဘယလြောကတြောငလြေ့ကငွ့ခြဲ့လသညေလြဲမသိ။မကှေူသညကြတွော့၏ဒဈထိပဖြွား ယောကကြွားမွား၏ကာမအရသာအပှည့ပြေးစှမြးနိုငသြာမေးသိုငြးကှိုးကလေးကိုလွှာဖှင့ကြလိပေးနလသေညြေ။မေးသိုငြးကှိုးဆိုသညမြှာလီးဒဈအောကဘြကြ လီးအရပှေားနှင့လြီးခွောငြးတှယဆြကနြသေောနရောဖှဈလသညြေ။ ” အား အာစ သမီးရယြ “။

ကတွောြ၏လီးကှီးမှာလီစုပကြောငြးသောမကှေူ၏ပါးစပထြဲဝယငြေါကဆြတငြေါကဆြတဖြှဈနလသေညြေ။လကမြွားကလညြး အပေါသြို့ကော့ထောငနြသညေ့မြကှေူ၏နို့သီးခေါငြးလွးမွားကိုခွပေေးနမေိသညြ။ မကှေူသညကြတွော့လြီးဒဈဖွားကလေးကိုလွှာနှင့ပြတခြွာလညယြကပြေးနသလေိုတခကွတြခကွလြီးဒဈမေးသိုငြးကှိုးကလေးကိုလွှာဖှင့ပြင့တြငယြကပြေးလိုကသြညြ။ အား အူးး သမီးရယြ” မကှေူလေးသညတြဖနလြီးတခွောငြးလုံးကိုအဆုံထိငုံလကွြ အားပှငြးပှငြးဖှင့ပြါးကလေးမွားခှကဝြငအြောကစြုပပြေးလိုကရြာလီးတခွောငြးလုံးစိမတြကလြာလကွြ မှီးညှောင့ရြိုးမှပငကြငွတြကလြာလသညြေ။

“အား အီး” မကှေူလေးသညသြူမ၏မထူမပါးနှုတခြမြးလေးကိုစုထားပေးပှီးလီးကိုခပဖြိဖိကလေးလုပပြေးထားသဖှင့ြ ကတွော့ကြသူမဆံပငလြေးကိုဆှဲဆုပပြှီးပါးစပကြလေးကိုညှောင့လြိုးပေးနမေိသညြ။မကှေူကလီးကိုစုပပြေးပှီးပါးစပနြှုတခြမြးသားလေးမွားဖှင့ပြှတတြိုကအြလိုးခံရငြးကတွော့ဂှေးစိကှီးနှဈလုံးကိုသူမလကနြုနုကလေးဖှင့ပြှတသြပဆြုပနြယပြေးနသညြေ။ ” အာ့ အီး လုပတြတလြိုကတြာ သမီးရယြ သမီးကလီးစုပလြညြးတောတြယြ” ကတွော့ကြခေါငြးကိုမော့၍မကှေူလေးလီးစုပပြေးတာကိုခံနစဉေမြကှေူကလီးကိုနှုတခြမြးသားလေးမွားဖှင့ပြှတတြိုကစြုပပြေးကာ။

မကွလြုံးလေးပင့လြကွကြတွော့ကြိုကှည့နြသညြေ။သူမမကွလြုံးကဝငြးလကလြကွြ ကာမခိုးမွားဝနသေညြေ။ ” အားကွှတြ ကွှတြ သမီးရယကြောငြးလိုကတြာဦးမနနေိုငတြော့ဘူး လိုးခငွနြပှေီ ” မကှေူလေးကဒူးထောကထြိုငနြရောမှဖှတခြနဲထ၍ကုတငကြိုလကထြောကခြါဖငကြုနြးပေးလိုကသြညြ။တငြးပှောငနြသေောဖငကြလေးနှဈလုံးကှားမှသူမစောကပြတကြလေးသညအြာအာကလေးပေါထြှကလြာသညြ။စောကခြေါငြးအတှငြးသားနီနီရဲရဲကလေးကိုအထငြးသားမှငနြရသေညြ။စောကပြတအြခေါငြးဝကလေးကတော့စောကရြညမြွားရှှဲနဈနလသေညြေ။

ကတွောသြညအြပေါသြို့ကော့ထောငနြသေောလီးကိုလကဖြှင့အြသာဖိလကွစြောကစြေ့လေးကိုတို့ပေးလိုကသြညြ။ ” ဦးရယြ သမီးရဲ့စောကခြေါငြးထဲကိုဦးလီးကှီးထိုးထည့လြိုကပြါတော့။သမီးးအရမြးလိုခငွနြပှေီ ကွှတကြွှတြ ကွှတြ ” ကတွောလြညြးဖငကြိုနောကသြို့အနညြးငယဆြုတြ၍ မကှေူ၏စောကပြတထြဲသို့လီးကိုအဆုံးထိလိုးသှငြးလိုကသြညြ။ ” ဒုတြ အား အီး ဦးရယထြိတယကြှာ အရမြးဘဲ ကောငြးလိုကတြာ ဦးရယြ ” မကှေူသညဖြငကြလေးကိုခါယမြးလကွကြွောလေးကော့တကခြါလီးအရသာကိုခံစားနလသေညြေ။သူမမှာအရပအြနညြးငယပြုသဖှင့။

စောကခြေါငြးသိပမြနကလြှသောကှောင့ကြတွောြ၏ ၆”ခန့ရြှညသြောအခကွတြိုငြးလိုလိုသားအိမခြေါငြးကိုသှားသှားထိသဖှင့မြကှေူခမွာဖငလြုံးကလေးခါရမြးကာအလိုးခံခှငြးအရသာကိုအပှည့အြဝရရှိနလသေညြေ။ ပလှတြ ပလှတြ စှပြ စှပြ ” အာ့ အူး အိ ကောငြးလိုကတြာဦးရယြ ဦးလီးကှီးနဲ့လိုးပေးတာမကှေူစောကပြတကြလေးကကောငြးလိုကတြာကှာ လိုးဦး လိုးပေးဦးအာ့ အဟာ အဟင့ြ ” မကှေူသညသြူမသားအိမခြေါငြးကိုတဒုဒုဆောင့လြကွစြောကခြေါငြးတဆုံးလိုးပေးနသေောကတွော့လီးမဲတူကှီးကိုအံကှိတလြကွဇြှဲမာနလြေးတငြးကာဖငကြလေးကိုနောကပြဈလကွပြှနဆြောင့ပြေးရငြးအလိုးခံနလသေညြေ။

ကတွောကြလညြးအစှမြးကုနတြငြးမာနသေောလီးကှီးကို မကှေူ၏စောကပြတအြတှငြးလိုးသှငြးလကွသြူမ၏ခါးကလေးကိုကိုငကြာအပှငြးအထနဆြောင့ပြေးနသညြေ။ ဖှတြ ပှှတြ ပှှတြ စှပြ ပလှတြ ဖတဖြတြ မကှေူစောကပြတလြေးအတှငြးမှစောကရြညမြွားပှည့လြွံစှာထှကနြပှေီဖှဈသဖှင့ကြတွော့လီးကိုသူမစောကဖြုတအြတှငြးထိုးလိုကနြှုတလြိုကတြိုငြးလီးအဝငအြထှကသြံမွားမှာလှိုငလြှိုငကြှီးထှကပြေါနြလသေညြေ။ အား အိ ပလှတြ ပှှတြ စှပြ ဖတဖြတြ “သမီးကောငြးရဲ့လားသမီးရဲ့” “အဟင့ြ ကောငြးတယြဦးရယြ ကောငြးလိုကတြာ အဟင့ြ” “ဘယကြကောငြးနတောလဲ မကှေူရဲ့ “။

“အငြး အဟင့ြ ဟင့ြ ဦးကလဲ သမီးစောကပြတကြှီးထဲကကောငြးတောပေါ့လို့ အဟင့ြ ဟင့ြ အား အု” “သမီးစောကပြတကြှီးကဘာဖှဈလို့ကောငြးနတောလဲ” အဟင့ြ ဟင့ြ ဟင့ြ ဦးနောြ ဦးလီးကှီးနဲ့သမီးစောကပြတကြှီးထဲကိုလိုးပေးလို့ကောငြးနတောပေါ့ အဟငြးဟငြး လိုးပါဦးရယြ သမီးစောကပြတကြှီးထဲကိုလိုးလိုကစြမြးပါ ဦးရယြ” ဖှတြ ပလှတြ ပှှတြ ပှှတြ အဟင့ြ ကတွောကြလညြးမကှေူခါးကိုဆှဲလိုကြ ဂွိုငြးအောကကြလကရြှို၍တငြးမာနသေောမကှေူနို့နှဈလုံးကိုဆှဲလိုကြ မကှေူဆံပငလြေးကိုဆှဲလိုကဖြှင့မြီးကုနယြမြးကုနလြိုးပေးနလသေညြေ။

ဟား ဟော ဟဲ မောနပှေီလားဦးရယြ ခပပြှငြးပှငြးကလေးဆောင့လြိုကစြမြးပါဦး။ ကတွောြ၏လီးဒဈပှဲကှီးကမကှေူစောကခြေါငြးအတှငြးသားလှိုငြးတှန့နြံရံနုနုလေးမွားကိုပှတတြိုကခြွိတဆြှဲလိုးပေးနသလေိုမကှေူစောကပြတအြတှငြးသားလေူမွားကလညြးပှငြးပှငြးထနထြနကြတွော့လီးခွောငြးကှီးကိုစုပယြူညှဈပေးနလသေညြေ။ ” အား အီး ဟုတပြှီဦး ဆောင့ပြေး လိုးပေး သမီးကောငြးနပှေီလိုးပေး အာ့ အား သမီးစောကပြတကြလေးပှဲခငွပြှဲပါစေ တအားဆောင့လြိုးလိုကစြမြးပါ ဦးရယြ ညှာမနပေါနဲ့တော့ အဟင့ြ အင့ြ အင့ြ ” ကတွောလြညြးမကှေူ၏စောကပြတကြလေးကို။

အားတိုကအြငတြိုကအြပှငြးအထနဆြောင့လြိုးပေးနရငြေးကတွော့လကညြိုးတှငသြူမ၏စောကရြညမြွားသုတလြိမြးကာစူပှပှဖှဈနသေောစအိုဝခရလေေးကိုအသာလေးထိုးသှငြးလိုကသြညြ။စောကရြညမြွားစှတထြားသညမြို့ခွောကွိကွိဖှဈနသေောကတွောလြကညြိုးက သူမစအိုလေးထဲစှပခြနဲဝငသြှားသညြ။ “အား အဟင့ြ ဦးနောြ သမီးကိုဖငမြလိုးနဲ့နောြ သမီးနာမှာကှောကတြယြ အင့ြ အဟင့ဟြင့ြ ” “အေးပါ ခေးရယြ ဖငကြိုမလိုးပါဘူး သမီးအရသာရှိအောငပြိုကောငြးအောငလြုပပြေးနတောပါ ” ကတွောလြညြးမကှေူ၏စောကပြတကြလေးကိုလီးဖှင့ြ တစှပစြှပလြိုးဆောင့ပြေးရငြး။

သူမ၏ဖငစြအိုလေးကိုလကညြိုးလေးဖှင့တြစှပစြှပလြိုးပေးလိုကသြညြ။ ” အား အဟင့ြ အဟင့ြ ဘယလြိုလုပနြတောလဲဦးရယြ ရငတြှခေုနလြိုကတြာ သမီးကောငြးနပှေီ သမီးပှီးတော့မယြ အာ့ အိအဟင့ြ ” မကှာမီမှာပငြ မကှေူ၏စောကခြေါငြးကလေးကရှုံ့ပှရှုံ့ပှဖှဈလာကာကတွော့လီးကိုညှဈပေးရငြးစောကရြညပြူပူပှဈပှဈမွားပနြးထုတလြိုကပြှီးကုတငပြေါမြှောကရြကကြလေးလဲကသွှားသလိုကတွောကြလညြးမကှေူအပေါထြပရြကသြားလိုးညှောင့ရြငြးမလိုးရတာကှာသဖှင့ရြကလြမွားစှာစုဆောငြးထားသောလီးရညမြွားကိုမကှေူစောကခြေါငြးအဆုံးသားအိမခြေါငြးထဲသို့တဖငွြးဖငွြးပနြးထုတလြိုကလြတေော့သတညြး….. ပှီး။