News

ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံ

ကှှနတွော့မွိနွးမက အသကွ (၃၀) လောကရွှိပှီ။ ဖှူဖှူဖှေးဖှေးရဆေေးငါးလေးပဲ။ ဆကဈွ ကိဈစကိုသှားမစမခှငွးတော့ဘာမှမဖှဈဘူး စလိုကမွိရငတွော့မရတော့ဘူး။ သူ့ကို နှုတခွမွးတှစေုပွ နို့တှစေုပပွှီးလိုကပွှတသွပလွိုကရွငွ အရညတွှရှေှဲလာတော့တာပဲ။ သူက မှုတတွဲ့အရသာကိုအရမွးကှိုကတွာဗှ။ သူ့ကိုလူးနအေောငမွှုတပွေးရငွ (၅)ခါ(၆)ခါလောကွ ဆကတွိုကပွှီးတာ။ကှှနတွောမွှုတပွေးတာကှှမွးကငှတွာလဲပါမှာပေါ့လေ။ ကှှနတွော့မိနွးမပုံစံကလညွးမိုကတွော့ ဘဲတှကလညွေးသူ့ကိုကှိုကကွှတယွ။ ကှှနတွော့မွိနွးမရဲ့ ထူးခှားခကှကွ ခဏခဏ ပှီးတယွ။

သူဖီးတကနွလေို့ကတော့ အရမွးကိုပှီးတာ။ ကှှနတွောကွှားဖူးတာ တဈခှို့မိနွးမတှကေ တဈခါပှီးသှားရငဖွီးသိပမွလာကှတော့ဘူးလို့ကှားဘူးတယွ။ ကှှနတွော့မွိနွးမကတော့အဲဒါနဲ့လုံးဝဆန့ကွငှဖွကပွဲ။ သူက အမှုတခွံရငဖွှဖှလေးလိုကကွလိပှီး သူ့ဟာလေးကိုလှှာ နှုတခွမွးတှနေဲ့လိုကပွှတပွှီးဆှပေးတာကို အရမွးကှိုကတွယွ။ နှုတခွမွးတှကေို ထောအွောငွ စူအောငလွုပထွားပှီးတော့ သူ့ဟာလေးကို စကဝွိုငွးပုံဖှဖှလေးလိုကပွှတနွရငအွေောနွတောပဲ။ မှုတခွံရငလွဲ အကှာကှီးအမှုတခွံနိုငပွှီး ခဏခဏပှီးပှနတေော့ ကှှနတွောကွလဲအကှာကှီးမှုတခွငှတွာပေါ့ဗှာ။

ကှှနတွော့ပွဈစညွးကလညွး အသင့အွတင့ကွှီးတော့ သူ့ထဲကိုထည့လွိုကရွငွ စီးနပှေီးတော့ လုပရွတာအရမွးကောငွးလှနွးလို့ တခှားဆောနွဲ့လုပခွှငစွိတတွောငမွရှိဘူး။ ကှှနတွော့မွိနွးမက လေးဖကထွောကကွုနွးပှီး သူ့ခါးလေးကိုညှှတပွှီး ပှနကွော့ပေးတဲ့ပုံကသူလဲခံလို့ကောငွးပှီး ကှှနတွောဆွိုရငအွဲဒီပုံစံမှိုးနဲ့ ပှီးခငှလွှနွးလို့ ကှာကှာတောငမွလုပနွိုငဘွူး။ ကောငွးလှနွးလို့ခဏခဏနားပှီးမှ ပှနလွုပရွတယွ။ ကုနွးပေးလိုကရွငွ သူ့ခါးလေးကသှယတွော့ ဖငလွေးကကားပှီးထှကလွာတာကို ကှည့ပွှီး ခါးလေးကို ဆှဲဆှဲလုပရွတဲ့ အရသာနဲ့ သူအောနွတေဲ့အသံ။

ခံလို့ကောငွးလို့ပှနလွှည့ကွှည့တွဲ့ပုံစံလေးတှကေ ကှှနတွော့အွတှကဘွာနဲ့မှမလဲနိုငတွဲ့အရသာတှပေေါ့ဗှာ။ ကှှနတွော့ကွိုအပေါကွတကလွုပရွငွ ကှှနတွောကွ အောကကွနကေော့ကော့ပေးပှီး သူကမဆောင့ပွဲကှိတပွှီးပှတဆွှဲနရငကွှေတော့ သူကခဏလေးနဲ့ပှီးတာ။ အဆုံးအထိဝငနွသလေိုမှိုးခံစားရပှီးအရမွးကောငွးလို့တဲ့။တဈခါတဈလေ ကှှနတွောအွရမွးပှီးခငှပွှီးမခံနိုငရွငွ သူ့ဟာလေးထဲကိုလကခွှောငွးတှနေဲ့လိုကမွှှပှေီး သူပှီးအောငအွရငလွုပပွေးလိုကတွယွ။ လကနွှဈခှောငွးလောကထွည့ပွှီးသူ့ဟာလေးထဲဟိုဖကဒွီဖကလွှှောကမွှှလေိုကရွငွ သူတောတွောကွှိုကတွယွ။

ဒါတှကတေော့ ကှှနတွော့မွိနွးမအကှိုကလွေးတှနေဲ့ကှှနတွော့အွကှိုကတွှပေါ။ အခုဆကပွှောမှာတှကေ ပိုပှီးစိတဝွငစွားဖို့ ကောငွးမယလွို့ထငပွါတယွ။ ဒီလိုနဲ့ ကှှနတွောတွို့ရတာ (၁)နှဈလောကရွှိလာတော့ ကှှနတွောသွတိထားမိတာကယောကွှားလေးတှကေ သူ့ကိုကှိုကကွှတယွ ဆှဲဆောငမွှုရှိတယဆွိုတာကို သတိထားမိလာတယွ။ သူကလဲဘောဒွီပှည့ပွှည့နွဲ့ ရုပမွိုကတွဲ့ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးတှနေဲ့ဆိုရငွ ပိုခငတွာကိုတှေ့လာရတယွ။သူ့အကှိုကကွအဲဒီလိုပုံစံဆိုတာကှှနတွောသွိလာရတယွ။ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲသသခှေောခှာ သိရအောငလွို့ကှှနတွော့အွလုပကွ ရုပရွညနွဲ့ဘောဒွီသိပမွမိုကပွမယေ့ွ။

ရလှှေံတဲ့သူငယခွငွှးကိုမိတဆွကပွေးကှည့တွယွ။ သူကအဖကတွောငမွလုပဘွူး သူ့ကိုလုံးဝကှည့လွို့မရဘူး မခငဘွူးလို့ ကှှနတွော့ကွိုပှောတယဗွှ။ သခှောသှားပှီပေါ့သူ့အကှိုကဘွယလွိုလဲဆိုတာကှှနတွောသွိပှီ။ ဒီလိုနဲ့ new year တဈရကမွှာ ကှှနတွောတွို့သူငယခွငွှးလေးယောကခွှောငွးသာကိုသှားဖို့စီစဉကွှတယွ။ ကှှနတွော့မွိနွးမက သူလဲလိုကမွယဆွိုပှီးအတငွးဂှီကှတယွ။ ကှှနတွောကွယောကှာၤးလေးတှပေဲသှားမှာ မလိုကပွါနဲ့လို့ပှောတာ ပှောလို့မရတာနဲ့ခေါလွာခဲ့ရတယွ။ ခှောငွးသာမှာဆိုတော့ သူကလညွး စကတအွတိုနဲ့ ရထေဲဆငွးရငလွဲဘောငွးဘီအသားကပတွိုတိုလေးနဲ့ပေါ့ဗှာ။

ကှှနတွောလွညွးသူအဲဒီလိုဝတတွာလေးကို ဖီးတှတကပွှေီးဘာမှမပှောပဲထားလိုကတွယွ။ ရထေဲမှာကှှနတွောတွို့တှအတေူတူရဆေော့ကှတာပေါ့။ သူကကှှနတွော့သွူငယခွငွှးတှထေဲမှာရုပပွိုဖှောင့တွဲ့တဈယောကနွဲ့ပိုရောတာကိုတော့ကှှနတွောသွတိထားမိတယွ။ ဒါနဲ့ နောကတွဈနေ့ညနဖကရွေဆေော့နကှရငွေး ကှှနတွော့မွိနွးမနဲ့ပိုခငတွဲ့ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးကကမွးပေါမွှာအုနွးရညသွောကနွတေဲ့အခှိနွ သူလညွးအုနွးရညသွောကခွှငတွယဆွိုပှီး ကှှနတွော့မွိနွးမကကမွးပေါလွိုကတွကသွှားတယွ။ နောကွ သတိရလို့သူတို့ကိုမတှေ့တဲ့အခါကှတော့မှကှှနတွောလွဲကမွးပေါတွကပွှီးလိုကကွှည့တွဲ့အခါကှတော့မှ။

သူတို့နှဈယောကကွ ကှှနတွောတွို့တညွးတဲ့အခနွးရှေ့မှာ အုနွးရညသွောကရွငွးထိုငစွကားပှောနကှတောကိုတှေ့ရတယွ။အုနွးရသေောကရွငွးထိုငစွကားပှောနတောအဆနွးမဟုတပွမယေ့ွ ကှှနတွော့မွိနွးမရဲ့ နထေိုငပွုံကဆနွးနတယွေ။ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးက အခနွးရှေ့က ကပှငမွှာထိုငနွတယွေ ကှှနတွော့မွိနွးမက ခုံပေါမွှာထိုငနွတယွေ။အဲဒီအခှိနကွ မိနွးမဝတထွားတဲ့အဝတအွစားက 2 piece လို့ခေါတွဲ့ အပေါပွိုငွးက ခါးပေါတွဲ့ရကေူးဝတစွုံအကပလွေးနဲ့ အောကကွစကတအွတိုအောကမွှာ အောကခွံဘောငွးဘီတိုလေးပါတဲ့ဝမွးဆကဝွတစွုံလေး။

သူကအပေါကွနထေိုငနွတေဲ့အခါ အောကစွလှတပွှီး သူ့ပဈစညွးကို မှငရွလုနီးပါးဖှဈနပှေီ။ကှှနတွောလွဲကှည့ပွှီး ကတုနကွယငတွှဖှဈသှေားတယွ။ သူ့အနအထေိုငပွုံစံကိုဆူမလို့လုပပွမယေ့ွ မဆူဖှဈလိုကဘွူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ရနကွုနကွိုပှနခွဲ့ကှတယွ။ခှောငွးသာကပှနလွာတဲ့ညမှာပဲ သူနဲ့ကှှနတွောနွဲ့ဆှဲကှတဲ့အခါမှာ ကှှနတွောကွ သူ့ကိုမှုတပွေးရငွးနဲ့ကိုတို့လိုးနတောကို တခှားဘဲကခှောငွးကှည့နွရငဘွေယလွိုနမလေဲလို့ မေးလိုကတွယွ။ သူကဖီးလာဖို့ကောငွးတဲ့ဘဲမှိုးကှည့နွရငတွေော့ဘာဖှဈမှာလဲလို့ပှနပွှောတယွ။ အဲဒါနဲ့ ကှှနတွောကွသူနို့တှဘောတှပေေါနွရငွေ။

အောကစွလှတနွရငွေ မိုကတွဲ့ဘဲတှကကှညေ့နွရငွေ ဘယလွိုနမလေဲလို့မေးကှည့တွော့တဈမှိုးကှီးတော့ဖှဈမှာပေါ့လို့ ပှနပွှောတယွ။ အဲဒီလိုသူပှနပွှောတဲ့အခှိနမွှာကှှနတွော့စွိတထွဲမှာဖိနွးတိနွးရှိနွးတိနွးတှဖှဈနေပှေီး ဖီးတှလေဲ ပိုတကသွလိုခံစားလာရတယွ။ ဒါနဲ့ ကိုတို့လိုးနတောကို ဟိုကောငတွှခှေောငွးကှည့ရွငဖွီးတကမွှာလားဆိုပှီးကှှနတွော့သွူငယခွငွှးတှကေိုရညရွှယပွှီးပှောလိုကတွယွ။ မပှောတတဘွူး ကိုကှည့စွခငှရွေငကွှည့ခွိုငွးပေါ့လို့သူကပှနပွှောတယွ။ ကှှနတွောလွဲဖီးအရမွးကိုတကပွှီးမှုတပွေးလိုကတွယပွှီးတော့သူ့ကိုစညွးရုံးလိုကတွယွ။

ကှှနတွော့စွိတထွဲမှာလဲ ကှှနတွော့မွိနွးမဖီးအရမွးတကတွယွ ဆိုတာကိုသူငယခွငွှးတှကေို ပှခငှတွဲ့စိတဖွှဈလာတယွ။ မိနွးမအပေါမွှာလှနလွှနကွဲကဲဖီးလာလှနွးလို့ဖှဈလာတဲ့စိတတွှပေဲထငပွါတယဗွှာ ….အဲဒါနဲ့ပဲ တဈညမှာသူနဲ့ပိုခငတွဲ့သူငယခွငွှးနဲ့ကှှနတွောတွို့လငမွယားနဲ့ ဘီယာသောကကွှရငွး ကှှနတွောကွစားပှဲဝိုငွးမှာမိနွးမကိုနောကရွငွးပှောငရွငွးနဲ့ လှှောကကွလိတယွ။ မိနွးမက မလုပနွဲ့လဘယလွေိုဖှဈလို့အဲဒီလောကသွောငွးကနွှးနတောလဲလို့ ရီရီမောမောနဲ့ပဲပှောပှီး ကှနပနွေတယလွေေ။ နောကကွှှနတွောလွဲသူ့ကို အကဲစမွးခငှတွာရယွ ကှှနတွောဖွီးလာတာရယကွှောင့ွ သူငယခွငွှးရှေ့မှာပဲ ကဈ ဆှဲပှဈလိုကတွယွ။

အဲဒီအခှိနမွှာ သူကပုံမှနအွတိုငွးပဲ ကဈ ကှှနတွော့ကွိုပှနပွေးပှီးကှှနတွော့သွူငယခွငွှးကှည့နွတောကို သတိတောငမွထားတဲ့ပုံစံမှိုးကှောင့ကွှှနတွော့တွဈကိုယလွုံးထူပူပှီးဖီးတှစေောကရွမွးတကလွာတယွ။ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးကလဲငါကတော့ကှည့နွမှောနောွ မငွးတို့ဘာသာမငွးတို့အခနွးထဲ သှားရငသွှားကှလို့ပှောနပမယေေ့ွ ကှှနတွော့မွိနွးမကတော့နညွးနညွးပါးပါးရှကကွိုးရှကကွနွးဖှဈတာကလှဲပှီး ဘာမှမပှောပဲစားပှဲမှာပဲဆကထွိုငနွတယွေ။ မိနွးမကတော့နညွးနညွးလေးမူးနတေဲ့ ပုံစံတော့ပေါကနွတယွေ ။ အရမွးတော့လဲမမူးပါဘူး။

သူကအဲဒီလိုသောကတွတတွဲ့သူမဟုတတွော့ ဘီယာတဈခှကလွောကသွောကရွငကွို မူးခငှနွတော။ ကှှနတွောလွညွး ကဈ ပေးတာရပလွိုကပွှီး သူ့ကိုဖကထွားရငွးနဲ့ သူငယခွငွှးနဲ့စကားပှနပွှောနလေိုကတွယွ။ နောကွ ဖကထွားရငွးနဲ့ သူ့နို့လေးတှကေိုလိုကနွှိုကပွှီးပှတပွေးနလေိုကတွယွ မိနွးမလဲ ကှှနတွော့ကွိုမှီပှီးဖီးယူနတောပေါ့။ ကှှနတွောကွသူ့ကိုနို့နှိုကနွရငွေးနဲ့သူငယခွငွှးကိုစကားပှောရငွး သူဖီးတကနွတောကိုမကှစွပှဈပှလိုကတွယွ။ သူငယခွငွှးကမကှလွုံးကှီးပှူးပှပှီးဘာမှမပှောပဲ အကဲခတနွတောပေါ့။ မိနွးမကဖီးတှတကွေ။

ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးကလဲထိုငကွှည့နွတေဲ့အခှိနမွှာကှှနတွော့စွိတထွဲမှာရငတွှတေောတွောခွုနလွာတယွ ။ ဖီးတှလေဲအရမွးတကလွာတယွ။ မိနွးမရဲ့နို့ကိုကိုငနွရတောထကလွှနကွဲတဲ့ဖီးတှတကနွေတောကို သတိထားမိတယွ။ ဒါနဲ့ကှှနတွောကွ သူ့ကိုဖီးတှတကနွေရငနွေို့စုပပွှဈလိုကမွှာနောလွို့ တိုးတိုးလေးပှောလိုကတွယွ။ သူကဘာမှပှနမွပှောဘူး။ ကှှနတွောကွငှိမနွရငွေ နို့စုပပွှဈလိုကမွှာနောလွို့ သူငယခွငွှးကှားအောငနွဲ့သူငယခွငွှးကိုနောကပွှီးပှောသလိုမှိုးထပပွှောလိုကတွယွ။ သူကဘာမှပှနမွပှောပဲငှိမနွတောနဲ့ကှှနတွောလွဲသှေးတိုးစမွးပှီး။

ကှှနတွောတွို့ဘီယာသောကနွတေဲ့ဝိုငွးမှာပဲ လညနွညွးနညွးဟိုကနွတေဲ့သူ့အကှီထဲကနေ သူ့နို့လေးကိုအပေါကွိုပေါရွုံဆှဲထုတလွိုကပွှီး ဖှဖှလေးလိုကစွုပလွိုကတွယွ။ မိနွးမကအဲဒီအခှိနမွှာတကယကွိုဖီးတကနွပှေီဆိုတာ သူ့အသံကှားလိုကရွတာနဲ့ကှှနတွောသွိလိုကရွတယွ။ ကနှောကွတော့ကနှော့မွိနွးမကိုဖီးလာအောငနွညွးမှိုးစုံနဲ့လုပပွေးရတာကိုကှိုကတွယွ။ သူ့ကိုလိုးတဲ့အခှိနသွူဖီးမလာရငကွနှောလွုံးဝမပှီးဘူး။ သူတအားဖီးတကလွာပှီဆိုရငတွော့ ခဏနရငကွေနှောလွညွးပှီးတော့တာဘဲ။သူ့အရသာမှိုးစုံခံစားနိုငဘွို့ နညွးလမွးမှိုးစုံသုံးတယွ။ ဂှာတာကလညွးအမှဲဘဲ။

မဂှာရရငွ လီးတောငမွတောငဘွူး။ မီးဝါမီးနီလညွး ဘယတွော့မှ မရှောငဘွူး။ တကယကွှိုကလွာရငွ မီးနီဖှတတွုံး၈ှာလိုကလွို့ ပါးစပကွှီးရဲသှားလညွးကှမွးစားတာထကမွပိုတော့ဘူး။ ကိုယ့မွိနွးမကောငွးစားဘို့ ဈေးထဲက ကိုယ့လွီးထကအွမှားကှီး ကှီးတဲ့ခရမွးသီးနဲ့လညွးလိုးပေးဘူးတယွ။ ခုဆို အိမမွှာ ၃၈ လမွး ထိပကွဆိုငကွဝယထွားတဲ့ လီးတုလညွးရှိတယွ။ သူ့စောကစွိကိုစုပပွေးနရငွေးနဲ့ အဲဒီလီးတုနဲ့ အပီထောငွးရငွ မိနွးမမှာ နိဗါနွ အခါခါရာကတွော့တာဘဲ။ လီးတုနဲ့လိုးပှီး သူဝလောကမွှ ကိုယ့လွီးအစဈနဲ့ ဆကလွိုးပေးရတာ သူ့မှာတော့ကောငွးပှီးရငွးကောငွးရငွးပေါ့။

ကိုယမွရှိတုံးထလာရငလွညွး သူ့ကို လီးတုနဲ့ ကိုယ့ဖွါသါလိုးလို့မှာထားတယွ။ သူတကယလွုပဖွှဈမဖှဈတော့မသိဘူး။သူကတော့မလုပဘွူးပှောတာဘဲ။ ရှကလွို့မပှောတာလားတာ့မသိဘူး။ အိမမွှာသူကှိုကတွဲ့အခှိနကွှည့လွို့ရအောငလွို့ကှနပွှူတာထဲမှာ အောကားမှိုးစုံ၊ အောစာအုပမွှိုးစုံထည့ပွေးထားတယွ။ သူနဲ့ ညားတာ ၁၇ နှဈရှိပှီ၊ ညားပှီးကတညွးကသူ့တယောကကွိုဘဲလိုးခဲ့တာ။ တခှားဘယမွီနွးမမှမလိုးတော့ဘူး။ ဆောတွှေ ရှေ့က ဖှတရွှောကရွငလွငမွယားနှဈယောကွ နို့တှဖငတွှေကေိုဝဖနတွောဘဲ။ ပှီး ထလာတော့လညွး အိမပွှနရွောကတွော့လိုးလိုကတွာပေါ့။

ကလေးသုံးယောကရွနပေါပှီး စိတတွိုငွးကလှိုးကောငွးတုံးပါဘဲ။အဲဒါနဲ့အခနွးထဲသှားမယလွလေို့ပှောလိုကတွော့သူကအခနွးထဲကိုအရငဝွငသွှားတယွ ။ကှှနတွောလွဲသူငယခွငွှးကိုမငွးအခှကှညေ့ခွငှကွှည့ွ မကှည့ခွငှလွဲခှောငွးပေါ့ကှာလို့ပှောပှီး အခနွးထဲဝငသွှားလိုကတွယွ … ကုတငပွေါရွောကတွော့ ထုံးစံအတိုငွးသူ့ကိုလိုကကွလိတာပေါ့ဗှာ။ မိနွးမလဲဖီးတှသေိပတွကနွတောနဲ့ သူ့ဘောငွးဘီလေးခှှတပွှီး ကှှနတွော့လွီးကှီးစထဲ့လိုကတွယွ။ အသာလေးခှော့ပှီးထဲ့ထားပှီး သူ့အပေါကွနေ ကဈ တှလေိုကပွေးရငွး အပှငမွှာ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှး ( —-)ကှည့နွတယွေ။

ရှကလွားလို့မေးတော့ သူကခေါငွးခါတယွ။ သူခှောငွးကှည့နွရငဖွေီးတှပေိုတကမွှာလားလို့မေးတော့ခေါငွးငှိမ့ပွှတယွ။ အဲဒီအခှိနမွှာ ကှှနတွောအွရမွးကိုဖီးလာပှီး အရမွးထနနွပှေီ။ လီးကလဲမာတောငနွပှေီ။ သူခေါငွးငှိမ့ွ ခေါငွးခါလုပတွာနဲ့တငွ ကှှနတွော့မွှာ ပှီးခငှနွပှေီ။ ကှှနတွော့မွိနွးမဖီးတှတကပွှေီး ကှှနတွောလွိုးတာကိုခံနတေဲ့ပုံလေးကို ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးကိုပှခငှတွဲ့စိတကွလညွးအရမွးကိုပှငွးထနနွပှေီ။ ထူးခှားတဲ့ခံစားမှုတှနေဲ့ ဖီးတှတကနွေတယွေ။ အဲဒီအခှိနမွှာ သူကလဲသူခံနတောကိုပှခငှနွသလေို ကှှနတွောကွလညွး မိနွးမအရမွးဖီးတကပွှီးခံနတေဲ့ပုံကို ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးတှေ့စခငှနွေတယွေ။

ဒါနဲ့ အခနွးတံခါးကိုမပိတပွဲ ဟထားပှီးမိနွးမကိုဖီးပိုတကလွာအောငမွထိတထိလေးအသာလေးထဲ့လိုကထွုတလွိုကလွုပပွှီး ဆှနလေိုကတွယွ။ မိနွးမရဲ့ဖီးတကတွဲ့အသံကိုကှားတဲ့ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးကလဲ အခနွးအပှငကွနမသေိမသာလှမွးလှမွးကှည့လွိုကွ တီဗှီကှည့လွိုကနွဲ့ပေါ့။ နောကတွော့ကှှနတွောွ မိနွးမအပေါကွဆငွးလိုကပွှီးကုတငအွောကကွနဆငွေးပှီး သူ့ပေါငလွေးကိုအရမွးဖှဲကားခိုငွးပှီးမှုတပွှဈလိုကတွယွ။ အဲဒီအခှိနမွှာသူ့ကိုပေါပွေါထွငထွငကွှီးအခနွးအပှငကွနမှငနွေရတေဲ့အခါကှတော့ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးကလညွးခဏခဏလှည့ကွှည့နွတောနဲ့။

ကှှနတွောကွမိနွးမကိုမှုတပွေးနရငွေးနဲ့ သူငယခွငွှးကိုခှောငွးကှည့လွို့ရတယဆွိုတာကိုအခကှပွှလိုကတွယွ။ ပုံမှနဆွိုရငွ အဲဒီလိုလုပဖွို့မလှယပွမယေ့လွဲ ကှှနတွောရွော မိနွးမရောဘယလွိုဖီးတှတကနွေမှနွေးကိုမသိတော့ပါဘူးဗှာ။ သူငယခွငွှးက သူခှောငွးကှည့နွတောကိုမိနွးမမှငမွှာစိုးလို့ထငတွယွ အခနွးမီးပိတလွိုကပွှီး အခနွးဝအောကဖွကကွနလောခှောငွးကှည့တွယွ။ သူငယခွငွှးခှောငွးကှည့နွတေဲ့အခှိနမွှာမိနွးမကမကှလွုံးတော့လုံးဝဖှင့မွကှည့ပွဲ ဖီးကိုပဲအပှည့ခွံနတယွေ။ ကှှနတွောကွတော့သူငယခွငွှးခှောငွးကှည့နွတောကိုသိနတေော့ ဖီးတှပေိုတကလွာပှီး မိနွးမကို စိတကွှိုကကွိုမှုတပွေးနတယွေ။

မှုတနွရငွေးနဲ့ သူငယခွငွှးကို လကနွဲ့အခကှပွှပှီး မငွးရောလီးတောငနွလေားဆိုတဲ့ပုံစံမှိုးနဲ့မေးလိုကတွယွ။သူငယခွငွှးက ခေါငွးငှိတပွှတာနဲ့ ကှှနတွောကွလကဟွနခွှဟနနွေဲ့သူလီးတောငနွတောကိုပှခိုငွးတယွ။သူငယခွငွှးကစစခှငွး မပှပဲနောကတွော့သူလဲဖီးတကလွာတယထွငပွါတယွ သူလီးတောငနွတောကို ကှှနတွော့ကွို နဲနဲလှမွးပှတယွ။ အဲဒီတော့မှသူလဲကှည့ပွှီးဖီးတောတွောတွကနွတောကိုသိလိုကတွယွ။ ဒါနဲ့ ကှှနတွောလွဲ မိနွးမပေါပွှနတွကပွှီးလိုးရငွးနဲ့ ( —– ) ကှည့နွတော ဖီးတှတကပွှေီးလီးတောငနွတောပဲလို့ သူငယခွငွှးခှောငွးကှည့နွတောကိုပှောပှလိုကတွယွ။

သူကဘာမှပှနမွပှောဘူး။ ဒါနဲ့ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှး ( —- ) ခှောငွးကှည့နွတောကိုမိနွးမဖီးတကလွားလို့မေးလိုကတွော့ တကတွယလွို့ဖှတယွေ။ သူ့လီးကှီးတောငနွတောပဲ။ မကှည့ခွငှဘွူးလားလို့မေးတော့ မိနွးမက ကိုကလဲဘာတှမေေးနမှနွေးမသိဘူးလို့ဖီးတကနွတေဲ့အသံလေးနဲ့ပှောပှီးပှနမွဖှဘေူး။ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးကလဲ နဂိုထဲကခပရွှုပရွှုပဆွိုတော့ သူကလဲ ခှောငွးတာတော့ရဲတယဗွှ။ ကှှနတွောလွဲဘယလွိုဆကလွုပရွမှနွးမသိတာနဲ့ ။ ဟေ့ကောငငွါ့ကိုဘီယာတဈခှကပွေးဆိုပှီးလှမွးပှောလိုကတွယွ။ ကှှနတွောကွတော့ မိနွးမအပေါကွနေ မဆငွးပဲသူ့ဟာလေးထဲလီးထည့ထွားပှီး နို့တှကေို လိုကစွုပပွေးနတယွေ။

သူငယခွငွှးကအခနွးဝကနဘေီယာကိုလှမွးပေးတဲ့အခှိနမွှာ ဘီယာခှကကွိုယူရငွးနဲ့ သူငယခွငွှးကိုလကလွှမွးဆှဲပှီးကုတငနွားမှာထိုငကွှည့ခွိုငွးလိုကတွယွ။ သူငယခွငွှးလဲကုတငခွေါငွးရငွးကှမွးပှငပွေါမွှာထိုငခွလှိုကပွှီးကှည့နွတောပေါ့။ အဲဒီအခှိနမွှာ ကှှနတွော့မွိနွးမကကုတငနွားမှာဒီကောငလွာခှောငွး နတောကိုသိနပှေီ ဒါပမယေ့သွူဖီးတှအရမွေးတကပွှီးဘာမှကိုပှနမွပှောဘူး။ ကှှနတွောလွဲအဲဒီလိုအခှအနမှေေိုးတှကေိုတှေ့နရတေော့ အရမွးပှီးခငှနွတောနဲ့မိနွးမအပေါကွဆငွးလိုကတွယွ ပှီးတော့ သူ့ကိုပေါငလွေးကားခိုငွးပှီး ပှနမွှုတပွေးလိုကတွဲ့အခှိနမွှာ အရမွးကိုအောတွော့တာပဲ။

ဒါနဲ့ ကှှနတွောလွဲ ကလိနကွကစှကွပှှီး မိနွးမကို သူငယခွငွှးထိုငကွှည့နွတေဲ့ဖကကွို စောငွးခိုငွးပှီးသူ့ဘယဖွကပွေါငလွေးကိုမ သူ့ပေါငကွှားထဲဝငပွှီးအငမွးမရကိုမှုတပွှဈလိုကတွယွ။ မိနွးမလဲတဈအားအားနဲ့အောနွရတောပေါ့။ ကှှနတွောလွညွးမှုတနွရငွေးနဲ့ သူငယခွငွှးကိုလှမွးကှည့ပွှီး သူ့ပါးစပကွိုပိတထွားဖို့အခကှပွှလိုကတွော့ သူငယခွငွှးက ကှှနတွော့မွိနွးမပါးစပကွို ကုတငအွောကကွနပှေုံးစိစိမကှနွှာပေးနဲ့ အရမွးမအောနွဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမှိုးနဲ့ အသာလေးလကဖွုဝါးနဲ့ပါးစပကွိုလှမွးကာလိုကတွယွ။ အဲဒီအခှိနမွှာ မိနွးမတုန့ပွှနလွိုကတွဲ့အခှအနကှေေောင့ွ ကှှနတွော့ဖွီးတှပေိုတကသွှားခဲ့ရတယွ။

သူငယခွငွှးကကှှနတွော့မွိနွးမပါးစပကွို လှမွးကာလိုကတွဲ့လကကွို မိနွးမကဆှဲဖယပွှီး သူငယခွငွှးရဲ လကဖွဝါးကိုလဲပှနမွလှှတပွဲဖီးတှတကပွှေီးဆကအွောနွတောကှောင့ွ ကှှနတွောအွသကရွှူမှားသှားလောကအွောငကွို ဖီးတှတကသွှေားတယဗွှာ။ မိနွးမနဲ့ ကှှနတွောလွဲဘာတှဖှဈကေုနပွှီလဲမသိအောငကွို ကမူးရှူးထိုးတှေ ဖှဈကုနကွှတယွ။ အဲဒီအခှိနမွှာပဲ ကှှနတွော့မွိနွးမပှီးသှားတယွ။ သူ့စောကဖွုတလွေးလဲဗှောငွးဆနနွအေောငကွိုလှုပခွါပှီး ပှီးသှားလို့ သူတောတွောဖွီးတကပွှီး ပှီးသှားတာကို ကှှနတွောသွိလိုကရွတယွ။

ကှှနတွောလွဲသူပှီးနတောကို မရပမွနားဆကပွှီးမှုတပွေးနတောတောတွောနွဲ့သူပှီးတာမရပဘွူးဖှဈနတေုနွး အဲဒီတုနွးကတမငလွုပတွာလား သူ့ကိုယသွူပဲမသိတော့တာလား ဆိုတာကသူမလှှတပွဲထားတဲ့ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးလကကွိုသူဆှဲထားတာက သူ့နို့နဲ့ထိပှီးဟိုကောင့လွကဖွမိုးနဲ့ဖိတောငဖွိမိနပှေီ….။ အဲဒီအခှိနမွှာ ကှှနတွောသွိလိုကရွတာက ကှှနတွော့မွိနွးမကသူကှိုကတွဲ့ပုံစံမှိုးယောကွှားနဲ့ဆိုရငဖွီးလာတယဆွိုတာပါပဲ။ အဲဒီနေ့က သူ့ကိုတဈဖကစွောငွးလေးမှုတပွေးရငွးသူပှီးတာအကှာကှီးပဲဗှာ။ ကှှနတွောထွငပွါတယွ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးလကကွိုဆှဲထားပှီး။

သူ့နို့နဲ့ထိထားတာကလဲ သူပိုပှီး ပှီးအောငလွုပသွလိုတော့ဖှဈနမှောပေါ့။ သူပှီးတာလဲရပသွှားရောကှှနတွော့သွူငယခွငွှးလကကွိုလှှတပွေးလိုကပွှီး ရှကလွို့ထငတွယတွဈဖကကွိုလှည့လွိုကပွှီးစောငခွှုံလိုကတွယွ။ အဲဒီအခှိနမွှာ မိနွးမက ကိုယလွုံးတီး ကှှနတွောကွတော့ဘောငွးဘီခှှတနွဲ့ပေါ့။ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးလဲအခနွးအပှငကွိုပှနထွှကသွှားပှီး တီဗှီထိုငကွှည့နွတယကွှှေနတွောကွတော့မိနွးမဘေးမှာလှဲနပှေီး သူ့ကို ပှတသွီးပှတသွပလွိုကလွုပနွတယွေ။ မိနွးမအရမွးကောငွးလားလို့မေးတော့ အရမွးပှီးသှားတယအွရမွးကိုကောငွးတယလွို့ပှောတယွ။

ဟိုကောငကွှည့နွတောဖီးတကလွားလို့မေးတော့လဲ တကတွယတွဲ့။ သူလဲ ကိုယ့မွိနွးမလေးကိုကှည့ပွှီးလီးကိုတောငနွတောပဲလို့ပှောပှလိုကတွော့ မိနွးမက သဘောကှပှီးပှုံးတယွ။ ဒီကောင့လွီးကှီးတာငနွတောကိုမိနွးမကှည့ခွငှလွားလို့မေးတော့ တှေ့မှမတှေ့ဘူးတာမသိဘူးလလေို့ပှောတော့ကှှနတွောပွိုထနသွှားတယွ။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကိုပှနကွလိပှီး ဖှညွးဖှညွးခငွှးပှနလွိုးလိုကတွယွ။ အဲဒီအခှိနမွှာ ကှှနတွော့လွီးကလညွးလိုးလို့မရလောကအွောငကွို ပှီးခငှနွပှေီ။ မိနွးမကတော့ ဖှေးဖှေးလေးလုပတွာကိုဖီးတှကတေောတွောတွကနွတယွေ။ သူငယခွငွှးကတော့အခနွးအပှငမွှာပေါ့။

ကှှနတွောသွူ့ကိုဖှညွးဖှညွးခငွှးလုပနွရငွေး သူထနနွတောကိုအဲဒီနေ့ကကှည့ရွတာ ကှှနတွောပွိုထနမွိသလိုပဲ။ ကှှနတွောပွှီးခငှလွို့သူ့ကို အရမွးမလုပပွဲထည့ထွားပှီးလီးနဲ့လိုကကွလန့ပွှီးမှှပေေးလိုကတွယွ။ အဲဒီမှာတငသွူလညွးထပပွှီးသှားတယွ။ သူပှီးနတေဲ့အခှိနမွှာဟိုကောင့ကွိုအခနွးထဲခေါလွိုကရွမလားလို့မေးလိုကတွာ သူဖှတေောငမွဖှနေိုငပွဲ ခေါငွးပဲငှိမ့ပွှပှီး အောပွှီးတော့ ဆကပွှီးနတယွေ။ ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ ဟေ့ကောငအွထဲလာလကှောလို့လှမွးခေါလွိုကတွယွ။ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးက အေးအေးလို့ပဲပှနပွှောပှီး ဝငမွလာဘူး။

ကှှနတွောကွ မိနွးမကိုသူကှည့နွရငတွေကယဖွီးတကလွား မိနွးမတဈကယဖွီးတကရွငယွောကွှားလဲဖီးအရမွးတကတွယလွို့ပှောလိုကတွယွ။ နောကသွူရောကှှနတွောရွောစောငခွှုံထားပှီး သူငယခွငွှးကိုဘီယာပုလငွးယူခဲ့ပှီး ကုတငဘွေးမှာလာသောကဖွို့ခေါလွိုကတွယွ။အဲဒီတော့မှသူငယခွငွှးလဲကုတငဘွေးမှာလာထိုငပွှီးစကားပှောရငွးဘီယာလာသောကတွယွ။ သူကတော့စောငထွဲမှာကိုယလွုံးတီးလေးပေါ့။ ကှှနတွောလွဲမိနွးမ ဖီးတှဘယလွေိုဖှဈနမလေဲဆိုတာသိခငှလွို့ သူငယခွငွှးကိုကုတငပွေါတွကထွိုငခွိုငွးလိုကတွယွ။ ဒီကောငကွ ခုတငခွေါငွးရငွးမှာထိုငပွှီးဘောငမွှာမှီရငွးစကားတှပှေောဘီယာသောကနွဲ့ပေါ့။

မိနွးမကတော့စောငခွှုံထားတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ကုတငပွေါမွှာပဲသုံးယောကလွုံးစကားပှောနကှတယွေ။ မိနွးမက ကိုယလွုံးတီးလေးနဲ့စောငခွှုံပှီးလှဲအိပနွတယွေ …။ ကှှနတွောနွဲ့ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးနဲ့ကကုတငခွေါငွးရငွးဖကမွှာထိုငပွှီး စကားပှောရငွး မုန့စွားနကှတယွေ။ အစှနဆွုံးမှာကှှနတွော့မွိနွးမ ပှီးရငကွှှနတွောနွောကကွှှနတွော့သွူငယခွငွှး။ ကှှနတွောတွို့စကားပှောနကှတေဲ့အခှိနမွှာ မိနွးမကတော့စောငလွေးခှုံပှီးမှိနွးနတောပေါ့။ ခဏနတေော့မှ အပှငထွှကပွေးကှတော့လေ အကှီ ၤပှနဝွတတွော့မယဆွိုပှီးပှောတယွ။

ကှှနတွောကွလညွး မထှကဘွူးကှာဝတခွငှရွငွ ဒီအတိုငွးစောငဖွယပွှီးဝတလွို့ နောကပွှီး ပှောလိုကတွယွ။ အဲဒီလိုပှောလိုကတွော့သူငယခွငွှးကလဲရဲလာပှီးဟုတတွယဟွုတတွယွ ငါတို့မထှကပွေးဘူးဆိုပှီး မိနွးမကိုစတယွ။ ကှှနတွောကွ မဝတပွါနဲ့ဦး။နောကတွဈခါပှနစွဦးမယလွေ ပှဲမပှီးသေးဘူးလို့ပှောလိုကတွယွ။အဲဒီလိုပှောပှီးကှှနတွောကွမိနွးမအနားမှာဝငလွှဲနလေိုကတွယွ။ မိနွးမကလဲဟိုဖကလွှည့ပွှီးဘာမှပှနမွပှောပဲနတောပေါ့။ သူငယခွငွှးကလဲ သူ့ laptop နဲ့ video ကှည့နွတယွေ။ ကှှနတွောလွညွးသူငယခွငွှးကိုစကားပှောလဲမပှတပွဲ စောငအွောကကွနမေိနွးမနို့လေးကိုလိုကကွလိပေးနတောပေါ့။

နောကတွော့ မိနွးမကို တဈဖကစွောငွးနရောကနေ ပကလွကလွှနခွိုငွးပှီးစောငအွောကကွနေ သူ့အဖုတလွေးကိုဖှဖှလေးလိုကကွလိလိုကတွယွ။ အဲဒီအခှိနအွထိသူ့အဖုတလွေးထဲမှာ အရညတွှကေို ရှှဲနတေုနွးပဲဗှာ။ ကှှနတွောကွလိတာကိုဘာမှမပှောပဲ မကှလွုံးလေးမှိတပွှီးငှိမနွတယွေ။ အဲဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲဖီးတကပွှီးသူ့အဖုတလွေးကို သူ့အကှိုကလွိုကကွလိတာပေါ့။ကှှနတွောတွို့အားလုံးကုတငပွေါမွှာ အပေါမွှာပှောခဲ့သလိုပဲ နထေိုငနွကှတော ကှှနတွော့မွိနွးမတောရွုံတနရွုံဖီးလာတာနဲ့တော့ဒီလိုမနဘေူးဆိုတာကှှနတွောသွိနပှေီ။ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးကို သူက အဈကိုကလဲအိမရွှေ့မှာသှားနလလေေို့ပှောတယွ။

သူငယခွငွှးကလဲ နငကွနှငထွုတတွယွ နင့ယွောကွှားကခေါတွယငွါတဈဝကစွီနရမလေားအခနွးအဝမှာဆိုပှီးပှနပွှောတယွ။ ကှှနတွောလွဲ ဟေ့ကောငမွငွးဘာကားကှည့နွတောလဲဆိုပှီး သူ့ laptop နဲ့ ရုပရွှငကွှည့နွတောကို မေးလိုကတွယွ။ ဘာဘာညာညာကားပေါ့ကှာဆိုပှီး ကှည့နွတယွေ။ ငါတို့ကိုပှဦးလကှောလို့ပှောတော့ ကှှနတွောမွသိတဲ့ ဆကဈွ ဖှဈတဲ့ကားတဈကားပဲ။ all ကားတော့မဟုတဘွူး dramaပုံစံမှိုးလေး။ ဆကဈွ အခနွးတှတေော့ တောတွောမွှားမှားပါတယွ ပေါတွငကွှီးတော့မဟုတဘွူး။ ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ ကှည့ကွှမယလွို့ပှောပှီး ထိုငနွလေိုကတွယွ။

သူငယခွငွှး laptop ကို ကုတငခွှရငွေးနားမှာထားပှီး ကှှနတွောတွို့သုံးယောကအွတူတူကှည့ကွှတယွ။ ကားကလညွးတောတွောကွောငွးတယဗွှ။သသခှေောခှာမမှငရွပမယေ့ွ တောတွောတွငွးဖို့ကောငွးတယွ။ မိနွးမကကှှနတွော့ပွေါငပွေါမွှာ အိပပွှီးကှည့တွယွ ကှှနတွောကွထိုငပွှီးခှဆငွေးထားတယွ။ သူငယခွငွှးကလဲထိုငလွှှကပွဲ။ ကှှနတွောကွအလယကွပေါ့။ …….အဲဒီလိုမှိုးကှည့နွကှရငွေးနဲ့ ဖီးတကစွရာအခနွးတှမှေားလာတဲ့အခှိနမွှာကှှနတွောကွမိနွးမစောငထွဲဝငနွလေိုကပွှီးသူ့အဖုတလွေးကို ကလိလိုကတွယွ။မိနွးမလဲဖီးတှတကပွှေီးရုပရွှငတွောငဆွကမွကှည့နွိုငပွဲဖှဈသှားတယွ။

ကှှနတွောကွတော့ ဗှီဒီယိုကှည့ရွငွးမိနွးမကိုကလိပေးနတောပေါ့။ သူ့အဖုတလွေးထဲမှာ အရညတွှကေိုအိုငထွှနွးနတောပဲဗှာ။ ကှှနတွောနွှိုကရွတာအရသာရှိလိုကတွာ။ နောကွ ကှှနတွောလွဲတငွးလာပှီးမိနွးမကိုတဈစောငွးလေးလှည့ွ ခိုငွးပှီးသူ့ဖငလွေးကိုကောကခွိုငွးလိုကတွယွ။ မိနွးမကကိုယလွုံးလေးစောငွးပှီးသူ့ဖငလွေးကိုအနတေောလွေးကောကပွေးလိုကတွဲ့အခှိနမွှာ ကှှနတွော့လွီးကှီးကလဲအရမွးကိုမာတောငနွပှေီ။ သိပတွောငအွားမစိုကရွပဲ လှှောကနဲကိုဝငသွှားတော့တာပဲ။ သူငယခွငွှးက ဘေးနားမှာဗှီဒီယိုကှည့နွတယွေ ကှှနတွောတွို့နှဈယောကကွ စောငခွှုံထဲမှာ တဈစောငွးလေးလိုးနကှတယွေ။

သူ့ခါးလေးကိုဆှဲဆှဲပှီးစောငွးလိုးနတော ကှှနတွောမွခံနိုငလွို့ လီးကှီးကိုထုတပွှီး သူ့ကို နောကပွှနလွေးကိုငခွိုငွးထားတယွ။ လုပနွတေဲ့အခှိနမွှာ သူက အသံအရမွးမထှကပွဲ ကှိတပွှီးတော့ တဈအငွးအငွးနဲ့အောနွတယွေ။ နောကတွော့ ကှှနတွောလွဲတောတွောထွနနွလေို့ စောငခွှုံထဲမှာပဲ အပေါကွနတကလွေိုးတော့တာပဲ။ အဲဒီအခှိနအွထိစောငကွိုသူကဆှဲဆှဲထားပှီးလိုကခွှုံထားတုနွး။ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးကလဲ ဘေးနားမှာ ကှှနတွောတွို့အဲဒီလိုလုပနွတောကို မှငနွရေဲ့သားနဲ့ ထှကမွသှားပဲ ဗှီဒီယိုကိုတဈလှည့ွ ကှှနတွောတွို့ကိုတဈလှည့ကွှည့နွတယွေ။

အဲဒီအခှိနမွှာ ကှှနတွော့မွိနွးမစောကဖွုတလွေးကအရညတွှရှေှဲလှနွးလို့အသံတှတေောငမွှညနွပှေီ။ ကှှနတွောလွဲ စောငခွှုံပှီးလုပနွရတောကို အားမရတာနဲ့ စောငကွိုမသိမသာလေးဖယဖွယပွှီးလုပတွယွ။ မိနွးမက အဲဒါကိုသိလို့ စောငကွိုလိုကကွိုငထွားပမယေ့ွ ကှှနတွောဆွှဲလိုကရွငလွဲ သူကအသာအယာလေးလှှတပွေးပှီး လိုးတာကိုပဲခံစားနတယလွေေ။ စောငလွညွးအကုနဖွယပွှီးတဲ့အခါကှတော့ကှှနတွောလွဲ အပေါကွနမှေောကလွိုးနရောကနေ လိုးနရငွေးနဲ့သူ့ပေါငကွို ကားခိုငွးလိုကတွယွ။ ပေါငလွေးကားပှီးလိုးနရောကနေ သူ့ကိုယပွေါကွနကှှနတွေောခွှာလိုကပွှီး လကထွောကထွားလိုကတွယွ။

ဒိုကထွိုးသလိုပုံစံမှိုးနဲ့ သူ့တံခေါကကွှေးနှဈဖကစွလုံးကိုကှှနတွောထွောကထွားတဲ့လကနွဲ့မတငသွလိုလုပထွားပှီးသူ့အဖုတလွေးကို အပေါကွိုကှှလာအောငပွင့တွငလွိုကတွယွ။ အဲဒီအခှိနမွှာသူငယခွငွှးက သူ့နို့တှေ ကှှနတွော့လွီးကှီးဝငနွတောတှကေို ထငထွငရွှားရှားမှငနွရပှေီလေ။ကှှနတွောလွဲထနလွာပှီး တဈခကှခွငွှးထိထိမိမိလေးအဆုံးအထိထိုးသှငွးလိုကွ အဝနားအထိပှနဆွှဲထုတလွိုကနွဲ့ပှဈပှဈနှဈနှဈလေးလိုးလိုကတွယွ။ မိနွးမကလဲဖီးတှတေောတွောကွိုတကနွလေိုကတွာ အရညတွှကေိုရှှဲနတောပဲ။ အဲဒီနေ့ကထူးခှားခကှကွအရညတွှရှေှဲလှနွးလို့ အသံတှမှညနွေတောကိုသတိထားမိတယွ။

အဲဒီလို စီးစီးလေးခှော့ပှီးလိုးနရငွေးနဲ့ သူ့ကို ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးရှိတဲ့ဖကကွိုစောငွးခိုငွးလိုကပွှီးသူ့ဘယခွှကေိုအပေါထွောငကွိုငထွားပှီး တဈစောငွးလိုးတယွ။ ကှှနတွော့လွီးကိုတော့ မထုတပွဲနဲ့ပုံစံပှောငွးလိုးနတောပေါ့။ သူငယခွငွှးဖကကွိုသူလှည့နွတေဲ့အခှိနကွှတော့ သူငယခွငွှးကလဲဘယနွနေိုငတွော့မလဲအားရပါးရကို ကှည့တွော့တာပဲ။ သူငယခွငွှးက ကှှနတွောလွုပနွတောထကွ မိနွးမရဲ့မကှနွှာနဲ့သူ့နို့ကှီးလှုပနွတောကိုပိုပှီးကှည့တွယွ။ မိနွးမကလဲ ဖီးတှတကနွေတေော့ အရမွးလဲ မအောနွိုငပွဲကှိတပွှီးတော့အသံတိုးတိုးလေးထှကနွရတောပေါ့။

သူ့အသကရွှူသံတှကတေော့ အရမွးကိုထနနွမှနွေးသိသာတယွ။သူ့ကို စောငွးလိုကတွဲ့အခှိနမွှာ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးနဲ့ မိနွးမနဲ့က အရမွးနီးသှားပှီ ကှှနတွောကွတော့ ဒူးထောကပွှီးသူ့ကို တဈစောငွးလိုးနတောပေါ့။ အဲဒီလိုလုပနွတေဲ့အခှိနမွှာ သူ့နို့ကှီးတှယမွေးနတောကို ကှည့ရွတာ ဖီးတကတွာရယွ သူငယခွငွှးကလဲ သူ့နို့တှကေိုအရမွးကှည့နွတောရယကွှောင့ွ တဈခကှတွဈခကှမွှာ ပှငွးပှငွးလေးဆောင့ဆွောင့ပွှီးလိုးပှဈလိုကတွယွ။ကှှနတွောလွဲ ဖီးတှအရမွေးတကလွှနွးလို့ မပှီးအောငမွနဲအောင့ထွားရတယွ။ သူငယခွငွှးကလဲ laptop ကိုပေါငပွေါတွငပွှီးသာယူကှည့နွတော။

မကှလွုံးကတော့ မိနွးမရဲ့မကှနွှာနဲ့ နို့တှဆေီပဲရောကနွပှေီလေ။ အဲဒီအခှိနမွှာမိနွးမဆီကလဲ ရှကတွဲ့အမူအယာတှမတှေေ့ရတော့ဘူး ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးကလဲ ကှည့တွာမကှှတတွော့ဘူး။….ဒီလိုလုပနွရငွေးမိနွးမကလဲအရမွးဖီးတှတကနွေတေော့ ရှေ့ဆကပွှီးဘယလွိုဆကလွုပရွမလဲလို့စဉွးစားရငွးနဲ့တဈစောငွးလိုးနရောကနေ သူ့ခါးလေးကိုဆှဲမလိုကပွှီး သူ့ကို လေးဖကထွောကပွှီးကုနွးခိုငွးလိုကတွယွ။ မိနွးမကလဲအလိုကသွင့လွေးဖငကွိုကောကပွေးပှီး ခါးလေးကိုကော့နအေောငွ ကုနွးပေးတော့ကှှနတွောလွဲသူကုနွးပေးတဲ့ပုံလေးကိုအရမွးထနသွှားပှီး လီးကှီးကိုခပပွှငွးပှငွးလေးထိုးထဲ့လိုကတွာ။

အားကနဲနအေောငအွောပွှီးတော့ မိနွးမလဲအရမွးကောငွးသှားတယွ။ သူကလဲ ဖငလွေးကို ကော့နအေောငကွုနွးပေးတော့ လီးကလှှောကနဲလှှောကနဲဝငသွှားလိုကတွာမိနွးမလဲအရမွးကိုအရသာရှိနပှေီ။ လေးဖကထွောကကွုနွးပှီး လိုးတဲ့အခှိနကွှမှ သူ့ဆီကအောသွံတှလေဲပိုထှကလွာတော့တယွ။ အဲဒီလိုပုံစံနဲ့ အသာလေးဆှဲထုတလွိုကအွဆုံးအထိဖိပှီးထိုးသှငွးလိုကနွဲ့လုပနွတော ကှှနတွောလွဲ အရမွးပှီးခငှလွို့ ထိနွးပှီးတော့လုပနွရတယွေ။ တဈခကှခွှငွးမှနမွှနလွေးပဲပေါ့။ မိနွးမက သူ့အပေါပွိုငွးကို ကုတငပွေါမွှာဝပနွအေောငနွပှေီးဖငလွေးကိုထောငနွအေောငွ ကုနွးပေးထားတဲ့အနအထေားကို။

ကှှနတွောကွသူ့ခါးလေးကိုကိုငပွှီး ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးရှိတဲ့ဖကကွို နညွးနညွးလေးလှည့ပွေးလိုကတွယွ။သူငယခွငွှးကိုလညွးမိနွးမအရမွးထနနွတယဆွေိုတာကို မေးငေါ့ပှီးအခကှပွှလိုကတွယွ။ မိနွးမကလဲ သူ့ကိုအဲဒီလိုသူ့ကို သူငယခွငွှးဖကကွိုနဲနဲလှည့ပွေးလိုကတွာကို အလိုကသွင့ပွဲပါလာတယွ။ သူငယခွငွှးပေါငပွေါမွှာရှိတဲ့ laptop နဲ့ သူ့မကှနွှာနဲ့ကထိလုနီးပါးဖှဈနပှေီ။ကှှနတွောအွဲဒီလိုသူ့ကို ကုနွးခိုငွးပှီးလိုးနတေော့အနောကကွနတဈခေကှဆွောင့လွိုကတွိုငွးဆောင့လွိုကတွိုငွး ထိုငနွတေဲ့ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးနဲ့ထိလုနီးပါး ဖှဈဖှဈသှားတယွ။

သူငယခွငွှးလကနွဲ့ သူ့လကနွဲ့ကလညွး ထိနပှေီ။ အဲဒီအခှအနမှေောမိနွးမကလဲဖီးအရမွးတကနွပှေီး လုံးဝကိုမရှကနွိုငတွော့တဲ့အခှအနဖှေဈနေပှေီ။ ကှှနတွောလွဲဖီးတှတကလွှေနွးလို့ အခကှတွိုငွးထိအောငွ ဆုံးကာနီးအထိဆှဲထုတလွိုကအွဆုံးအထိသာသာလေးဆောင့လွိုးပေးလိုကနွဲ့ မပှီးအောငွ ထိနွးလုပနွရတယွေ။ အဲဒီလိုလုပနွရငွေး သူငယခွငွှးရဲ့laptop နဲ့ မိနွးမနဲ့ သှားသှားထိနတေော့ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးက သူ့ Laptop ကို ဘေးခထှားပှီး အားရပါးရကှည့နွတယွေ။ သူ့ပုံစံကလညွး ထနတွဲ့ပုံစံအရမွးကိုပေါကနွပှေီ။ကှှနတွောလွညွး လုပနွရငွေးနဲ့တဈခကှတွဈခကှပွှငွးပှငွးလေးဆောင့လွိုကရွငွ။

မိနွးမရဲ့ခေါငွးက သူ့ဗိုကနွဲ့သှားသှားတိုကနွပှေီ။ .အဲဒီလိုလုပနွရငွေးနဲ့ ကှှနတွောကွလဲမိနွးမကို သူ့ဖကကွိုလှည့လွှည့ပွေးတာပေါ့။ မိနွးမရဲ့နို့ကှီးတှကလညွေး သူငယခွငွှးရဲ့ပေါငကွိုသှားပှတမွိနတေဲ့အခါကှတော့ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးက သူ့ရဲ့လကတွှကေို သူ့ပေါငပွေါပွှနတွငထွားပှီးမိနွးမရဲ့နို့နဲ့ထိအောငလွုပနွပှေီးသူ့ပုံစံကတော့တောတွောကွိုမကှနွှာပကှပွှီးဖီးအရမွးတကနွတေဲ့ပုံစံပေါကနွတယွေ။ မိနွးမကလဲသူ့နို့တှကေိုအဲဒီလိုမထိတထိလုပပွှီး နို့သီးထိပလွေးကိုပှတပွှတပွေးနတောကိုပိုထနပွှီးခှင့ပွှုထားတော့ွ သူငယခွငွှးကကှှနတွော့ကွိုလှမွးကှည့ပွှီး သူဘယလွိုလုပရွမလဲဆိုတဲ့ပုံမှိုးနဲ့ မေးငေါ့ပှီးလှမွးမေးတယွ။

ကှှနတွောကွလညွး မေးငေါ့ပှီးဆကသွာလုပဆွိုတဲ့ပုံမှိုးနဲ့အခကှပွှနပွှလိုကတွယွ။ ကှှနတွောလွညွးဖီးတှအရမွေးတကပွှီး မနညွးထိနွးလုပနွရတယွေ ပှီးခငှနွပှေီ။ မိနွးမကလဲကှှနတွောနွောကကွနဖှညွေးဖှညွးခငွှးဆောင့နွတောကို အားမရတဲ့ပုံစံမှိုးနဲ့ သူကနောကပွှနွ ပှနဆွောင့နွတယွေ။အဲဒီလိုပှနဆွောင့တွာ ကှှနတွောလွိုးတာကို ပိုထိစခငှလွေို့လား ဒါမှမဟုတသွူ့နို့တှပေိုရမွးပှီး သူငယခွငွှးလကနွဲ့ပိုပှီးပှတမွိအောငလွားဆိုတာတော့မပှောတတဘွူး။ သူငယခွငွှးကလဲဖီးတှအရမွေးတကနွတယွေ မိနွးမကလဲတဈစတဈစပိုထနလွာနပှေီ ပေါတွငတွှလေဲဖှဈလာနတေော့။

သူငယခွငွှးကို သူ့လီးအပှငထွုတလွိုကဖွို့ လုပနွရငွေးနဲ့ကှှနတွောကွအခကှပွှလိုကတွော့သူငယခွငွှးလကကွ မိနွးမရဲ့နို့တှကေိုလညွးလိုကထွိနရငွေးနဲ့ သူ့ဘောငွးဘီဇဈကို ဖှညွးဖှညွးခငွှးဖှုတလွိုကတွယွ။ အဲဒီတော့မှ သူ့မှာအောကခွံဘောငွးဘီမဝတထွားပဲဂငွှးဘောငွးဘီတဈထပထွဲပဲဝတထွားတယဆွိုတာ သိလိုကရွတာ။ ဒါဆိုရငွ ခုနကမိနွးမရဲ့နို့တှကေ သူ့ပေါငတွှလကတွှေနေဲ့တငမွဟုတပွဲ တောငနွတေဲ့သူ့လီးနဲ့ပါပှတမွိနတယဆွေိုတာ သိလိုကရွတယွ။ ဇဈဖှုတလွိုကတွယဆွိုရငပွဲတောငနွတေဲ့သူ့လီးကှီးက အပှငကွိုငေါကကွနဲထှကလွာပှီးမိနွးမရဲ့နို့တှနေဲ့ သှားထောကမွိပှီးပှတနွတယွေ။

အဲဒီလိုလဲမှငလွိုကရွရော ကှှနတွောလွဲတောတွောထွနသွှားပှီးသူ့လီးကှီးနဲ့ မိနွးမနို့တှပေိုထိမိအောငွ သူ့ခါးလေးကိုညှှတသွှားအောငွ လကနွဲ့ကိုငွ ဖိပှီး ခါးလေးကိုဆှဲဆှဲပှီးလိုးပှဈလိုကတွယွ။ ထငရွှားတာကတော့မိနွးမကအဲဒီအခှိနမွှာတောတွောကွိုထနပွှီးအောလွာတယွ။ ပုံစံတှကေိုပှောပှရရငွ သူငယခွငွှးက ခုတငခွေါငွးရငွးကအမှီကိုမှီပှီး ခှဆငွေးထားတယွ မိနွးမရဲ့ဘယဖွကလွကကွ သူငယခွငွှးရဲ့ညာဖကခွှမွးပေါငဘွေးနားမှာလကထွောကထွားပှီးကန့လွန့ဖွှတလွေးကှှနတွော့ကွို ကုနွးပေးထားတယွ။ မိနွးမရဲ့ညာဖကလွကကွ သူငယခွငွှးရဲ့ဘယဖွကတွငပွါးနားမှာ။

ကှှနတွောကွသူ့နောကမွှာဒူးထောကလွှှကနွဲ့နောကကွနလေိုးနတော။အဲဒီတော့မိနွးမရဲ့ ကိုယလွုံးလေးက သူငယခွငွှးရဲ့လီးပေါကွနကနလွေန့ဖွှတဖွှဈနတေော့ ဒီကောင့လွီးက မိနွးမရဲ့နို့တှကေိုထောကထွားသလိုဖှဈပှီးမိနွးမကလဲဖိပှီးတော့ကိုလိုကပွှတနွတော။ ကှှနတွောလွဲဖီးတှစှတတွေကပွှီးခပပွှငွးပှငွးလေးနောကကွဆောင့တွဲ့အခါမိနွးမကအရမွးကိုအောလွာပှီး သူငယခွငွှးရဲ့လီးပေါကွိုမှောကခွလှိုကပွှီးသူ့လီးကိုဆုပထွားလိုကတွာကိုတှေ့ရတယွ။ သူငယခွငွှးလဲဘာမှမလုပနွိုငပွဲ ခုတငခွေါငွးရငွးနောကမွှီကိုမှီခေါငွးကိုလှနခွပှှီး မကှနွှာကိုအပေါမွော့ပှီး ရှူးရှူးရှဲရှဲတှဖှဈလောတယွ။

အဲဒီမှငကွှငွးကကှှနတွော့ဘွဝမှာပထမဆုံးကှုံလိုကရွတဲ့ထနစွရာအကောငွးဆုံး မှငကွှငွးပဲ။ သိပမွကှာလိုကပွါဘူး သူငယခွငွှးပါးစပကွ ” အ ” ဆိုပှီးအသံပှငွးပှငွးတဈခကှထွှကလွာလို့လှမွးကှည့လွိုကတွဲ့အခါကှမှ မိနွးမရဲ့နို့တှဆေီကို သူ့လီးက လရညတွှပနွေးထှကလွာတာကို မှငလွိုကရွတယွ။ အဲဒီအခှိနအွထိ မိနွးမက သူ့ငယခွငွှးရဲ့လီးကိုဆုပထွားတုနွးပဲ။ နောကသွူလဲပှီးသှားရောခဏနပှေီးကုတငကွနထသှေားတော့တာပဲ။

ကှှနတွောလွဲဘာလုပရွမှနွးမသိပဲ မိနွးမကို ပကလွကလွှနခွိုငွးပှီးလီးကိုအသာလေးစိမထွားပှီးသူ့ကို လီးကှီးကိုငရွတာဖီးတကလွား လရညတွှပနွေးထှကလွာတော့ ဘယလွိုနလေဲဆိုပှီးမေးကှည့တွာပေါ့။ ထူးခှားတာက သူငယခွငွှးလဲအဲဒီလို လရညတွှပနွေးထှကလွာတဲ့အခှိနပွိုငွးမှာပဲ မိနွးမကလဲအရမွးကိုပှီးသှားတယွ။သူလဲပထမဆုံးအတှေ့အကှုံမှာ အရမွးကိုထနသွှားတယထွငပွါတယွ။ အဲဒီညကဒီကောငပွှနသွှားတဲ့အထိ မိနွးမကအခနွးထဲကထှကမွလာတော့ဘူး။ မကှနွှာပူလို့တဲ့….. ပှီး။