ပညာကုန်သုံးကာ

“အား ရှီး ကှှတွ ” အမေ့ရေ… အ,သပေါပှီ” သငဇွာ့ပါးစပကွနေ ညညွးညူ သံတှေ တရစပထွှကပွေါနွသညွေ။ ယောကွှားဖှဈသူ ကိုမငွးနှင့လွကထွပပွှီးလို့ သုံးနှဈလောကွ ကှာတာတောငွ ဒီလောကထွူးကဲတဲ့ အရသာကို သငဇွာမခံစားဖူးသေး။ အဘိုးကှီးဦးရဲဝငွး၏ လှှာစှမွးကကောငွးလှသညွ။ တဈနှဈလောကအွိပယွာထဲလဲနပှေီး လှနခွဲ့သည့ွ တဈလလောကမွှ နာလနပွှနထွူလာသည့ွ ခှောကဆွယကွှောအွဖိုးကှီးဆိုတာ ယုံနိုငစွရာမရှိ။သငဇွာ့ပေါငကွှားက အမှှေးပှောငအွောငွ ရိတထွားသည့ွ အဖုတအွကကွှဲကှောငွး တဈလှှောကကွို လှှာဖှားလေးကိုစုပှီးထိုးသှငွးလိုကွ။

လှှာပှားကှီးနှင့ွ ထိုးယကလွိုကနွှင့ွ ပညာစှမွးပှနလသညွေေ။ သငဇွာကတော့ အဖုတယွကမွခံဖူးသူပီပီ စိတမွထိနွးနိုငပွဲ အဘိုးကှီးဦးရဲဝငွး၏ဖှေးဖှေးဖှူ နသညေ့ွ ခေါငွးကို သူမပေါငကွှားထဲ အတငွးဖိသှငွးနမေိသညွ။ ဒီကှားထဲ အားမလိုအားမရ ဦးရဲဝငွး၏ဆံပငဖွှူ တှကေိုပှတသွပနွမွေိသေးသညွ။ ယောကွှားရပှီးသူပီပီ သငဇွာ လငဖွှဈသူ ကိုရဲလိုးတာခံဖူးပမေဲ့ ဒီလိုတော့ အဖုတယွကွ မခံဖူးသေး။ အပှာကားတှထေဲမှာပဲ အဖုတယွကတွာကို မှငဖွူးသညွ။ယခုတော့ အသကခွှောကဆွယကွှောွ အိပယွာထဲက နာလနထွူခါစ သူစိမွးအဘိုးကှီးတဈယောကွ၏ ပယပွယနွယနွယအွဖုတယွကတွာကိုခံနရသညွေ။

သို့သောလွဲ သငဇွာ့မှာငှငွးဆနနွိုငစွှမွးမရှိတော့။ ရှကလွဲမရှကနွိုငပွဲ အသှေးအသားဆနဒြတှကေ အသိစိတကွို အနိုငယွူသှားပှီမို့ သူမ၏ပေါငကွားကို အစှမွးကုနဖွှဲထားပေးရငွး အဖုတယွကခွံနမေိသညွ။ သငဇွာ့၏ အဖှူ ရောငအွတှငွးခံဘောငွးဘီလေးက ဒူးခေါငွးနားထိဆှဲခှှတခွံထားရသညွ။ သငဇွာ့ခါးက ထဘီမှာလဲ ဗိုကပွေါထွိလှနတွငခွံထားရပှီး သငဇွာကိုယတွိုငလွဲ နံရံကိုကှောမှီကာ အဖုတယွကခွံနရခှငွေးဖှဈသညွ။ ဒီလိုထဘီလှနတွငပွှီး အဖုတယွကတွာမှိုးကို ယောကကွှားဖှဈသူ ကိုမငွးဆီကရဖို့မလှယွ။ အဘိုးကှီးဦးရဲဝငွးကတော့ ဘုနွးနိမ့မွှာလဲ ကှောကမွည့ပွုံမပေါွ။

နို့ဆီငတနွသညေ့ွ ကှောငကွလေး နို့ဆီယကသွလို သငဇွာ့အဖုတကွို အတငွးယကနွလသညွေေ။ အဘိုးကှီး ဦးရဲဝငွး၏လှှာစှမွးက တဖှညွးဖှညွးကှမွးလာသလို သငဇွာတဈယောကလွဲ အသှေးအသားတှဗှေောငွးဆနနွပှေီး ခေါငွးကို ဘယညွာရမွးရငွးတဈကိုယလွုံးတှန့လွိမနွသညွေ။ သငဇွာအဖုတယွကမွခံဖူးမှနွး ရိပမွိသည့ွ အဘိုးကှီး ဦးရဲဝငွးကလဲ ပညာကုနသွုံးရငွး သငဇွာ့စအိုဝလေးကိုပါ လကခွှောငွးလေး ထိုးသှငွးလိုကလွုပနွရော မကှာမီသငဇွာတဈယောကွ ထူးကဲသည့အွတှေ့အကှုံသဈတှကေိုခံစားရငွး တဈခှီပှီးသှားလတေော့သညွ။

အဘိုးကှီး၏ခေါငွးကိုသူမပေါငကွှားထဲ အတငွးဖိသှငွးထားမိရာ သူမ၏ကာမရညကွှညတွှကေ အဘိုးကှီးမကှနွှာမှာပကှေံကုနသွညွ။ ဦးရဲဝငွးကတော့ ဈိတဆွိုးဟနမွတူ။ သငဇွ့ာပေါငကွှားက ကာမရညကွှညတွှကေို တဈစကမွကနှလွှှာနှင့ွ ယကနွရော သငဇွာအားနာသလိုလို ရှံသလိုလိုဖှဈသှားသညွ။ စောစောကတော့ မခံစားဖူးသည့အွရသာကို ခံစားနရသညေ့အွတှကွ ရှကလွို့ရှကရွကောငွးမှနွး မသိဖှဈနပှေီး ယခုအထှတအွထိပရွောကွ ပှီးသှားတော့မှ သငဇွာမကှနွှာတှပေူထူကုနပွှီး တဈကိုယလွုံးရှကစွိတကွစိုးမိုးနသညွေ။

အထာနပသွည့ွ အဘိုးကှီးဦးရဲဝငွးကပဲ ဒူးထောကပွှီး အဖုတယွကနွရောကထလာကာ ဘာလုပရွမှနွး မသိဖှဈနသညေ့ွ သငဇွာ၏နို့တှကေို အကှီပေါကွနေ ဆုပနွယလွသညွေ။ စောစောကမှ အဖုတယွကခွံရပှီး ယခုနို့ကိုငခွံရသည့အွတှကွ သငဇွာ အသိစိတပွှနဝွငလွာပှီး ရုနွးဖို့ကှိုးစားပမေဲ့ မရ။ အဘိုးကှီးဦးရဲဝငွးက လိမမြာပါးနပစွှာပငွ သငဇွာ့၏အပေါအွကှီကှယသွီးတှကေို အလငှအွမှနခွှှတကွာ နို့တှကေို ကလေးတဈယောကလွို တပှှတပွှှတမွှညအွောငွ စုပလွသညွေ။ လကနွှဈဖကကွိုလဲ အနားမပေးပဲ သငဇွာ့ဖငတွှကေို အတငွးပှတသွပဆွုပနွယနွလရေော။

သငဇွာတဈယောကွ အထိအတှေ့မှာသာယာပှီး ရုနွးမထှကနွိုငဖွှဈနလသညွေေ။ သငဇွာ့နို့တှကလေဲ ထှားလှသညွ။ ဘောလွီအကှီဝတလွကှသွားနဲ့တောငွ တငွးထှကနွလေေ့ရှိရာ ယခုလို ဘောလွီခှှတခွံထားရသည့ွ အခှိနမွှာတော့ မနွးမှို့တောပွေါကစွီသဖှယွ ဖှူ ဖှေးတငွးရငွးနလသညွေေ။ ခဏနတေော့ အဘိုးကှီးဦးရဲဝငွးလဲ စိတမွထိနွးနိုငတွော့။ သငဇွာ့လို အသကနွှဈဆယ့ငွါးကှောကွှောွ ဖှူ ဖှူ ဖှေးဖှေး တငွးတငွးရငွးရငွးလေးကို ထိတှေ့နရသညေဖွှဈရာ စိတကွိုခှုပတွညွးမထားနိုငတွော့ပဲ သူ့ပုဆိုးကို ဆှဲလှနတွငလွိုကလွသညွေ။

အိမနွရငွေးမို့ အတှငွးခံမဝတထွားသည့အွတှကွ ဦးရဲဝငွး၏ဂေါလွီလီးကှီးက ဘှားခနဲပေါလွာတော့သညွ။ အထိအတှေ့မှာသာယာပှီး အသိညဏနွှင့ွ တဏှာအာရုံလှနဆွှဲနသညေ့ွ သငဇွာကတော့ ရှကရွှကနွှင့ွ မကှလွုံးကိုဇှတမွှိတထွားလရော ဂေါလွီလီးကှီးကိုမတှေ့သေး။ တှေ့သာတှေ့လိုကရွလှှငွ ကှောကဖွှားတောငွ ဖှားသှားနိုငလွသညွေ။ ဦးရဲဝငွးမှာငယစွဉထွဲက အပှောအွပါး လိုကစွားသည့သွူဌေးသားပီပီ မိနွးမတဈကာနှင့ွ ပှောပွါးဖူးသလောကွ ဆေးကောငွးဝါးကောငွးလဲ စုံခဲ့သလို လီးမှာလဲ ဂေါလွီတှတပခွေဲ့ဖူးသူဖှဈသညွ။

ထို့ကှောင့လွဲ ယခုလို အသကခွှောကဆွယကွှောွ အရှယမွှာတောငွ လီးအရှယအွစားက တောရွုံလူငယတွှဖှေုံသှားလောကသွည့ွ အနအထေားဖှဈသညွ။ ဒီကှားထဲ ဂေါလွီခှောကလွုံးကလဲ တပထွားသေးရာ အဖုအထဈတှနှငေ့ွ အသညွးယားစရာ ကောငွးနတေော့သညွ။ အသကကွှီးပှီမို့ လီးကခကှခွငွှးတော့ တောငမွလာသည့အွတှကွ ဦးရဲဝငွး သငဇွာ့ညာလကကွို သူ့လီးပေါအွသာလေးတငပွေးလိုကလွသညွေ။ ထိုအခါမှ သငဇွာတဈယောကွ မကှလွုံးဖှင့ကွှည့လွိုကမွိလရော လန့ဖွှန့သွှားတော့သညွ။ ဦးရဲဝငွး၏ဂေါလွီခှောကလွုံး တပလွီးကှီးက။

မတောငသွေးသည့ွ အနအထေားမှာတောငွ အိပပွှောနွသညေ့ွ မှှကှေီးတဈကောငသွဖှယွ ကှောကဖွို့ကောငွးနတေော့သညွ။ တဈခှိနထွဲမှာပငွ ဦးရဲဝငွးက သငဇွာ့၏ အဖုတအွကကွှဲကှောငွးတဈလှှောကိုလဲ သူ့လကခွှောငွးတှနှငေ့ကွစားနရော သငဇွာ့ဈိတတွှေ မရိုးမယှဖှဈလာပှီး ဦးရဲဝငွး၏လီးကှီးကို မသိမသာစမွးကှည့နွမေိသညွ။ အပှာစာအုပတွှထေဲမှာသာ ဖတဖွူးသည့ွ ဂေါလွီလီးကှီးကို စူးစမွးခငှစွိတတွှေ တဖှားဖှားပေါလွာသလို ခံကှည့ခွငှစွိတလွဲ ဖှဈပေါနွပှေီး ဦးရဲဝငွးနူးနှပထွားသည့ွ အစှမွးကှောင့လွဲ အဖုတကွယားနလသညွေေ။

ထို့ကှောင့ွ လကကွမသိမသာ ခပပွှော့ပှောသာ ရှိသေးသည့ွ လီးကှီးကိုကိုငတွှယစွမွးကှည့ရွငွး မကှာမီပငွ လီးကှီးမှာသိသိသာသာ တောငလွာလသညွေ။ လူငယလွူရှယတွှေ လောကတွော့ မတောငတွော့ပမေဲ့ အရှယအွစားကတော့ သငဇွာ့ယောကွှား ကိုမငွးလီး၏ နှဈဆလောကပွငရွှိမညဟွု သငဇွာမှတယွူလိုကမွိသညွ။ ဦးရဲဝငွးလဲ သငဇွာ့သူ့လီးကိုစိတဝွငစွားနမှနွေး ရိပမွိသည့အွတှကွ သငဇွာ့ပေါငတွဈဖကကွို ဆှဲမကာ သူ့လီးကှီးကို သငဇွာ့ပေါငကွှားကအဖုတထွဲ ဖှညွးဖှညွးခငွှးထိုးထည့လွိုကလွသညွေ။ရုတတွရကအွငိုကမွိသှားသည့ွ သငဇွာတဈယောကွ လီးကှီး၏အထိအတှေ့ကိုစတငခွံစားလိုကရွပှီး။

လန့ဖွှန့သွှားကာ ရုနွးရနကွှိုးစားလသညွေ။ သို့သောွ နဂိုထဲက အဘိုးကှီးဦးရဲဝငွး၏ အထိအတှေ့မှာ သာယာပှီး ညှတခွငှသွလိုလိုဖှဈနသညမွေို့ အဖုတထွဲတဈရဈပှီးတဈရဈ မူလီစုပသွလို တိုးဝငလွာသည့ွ လီးကှီးကို မငှငွးဆနနွိုငဖွှဈနရပှနေသွညွ။ အဖုတထွဲမှာ လီးကှီးကပှည့ကွပှနွသညေ့အွတှကွ ဒငပွှည့ကွပှပွှည့လွီးအရသာကိုခံစားရစလသညွေေ။ စောစောက တဈခှီပှီးထားသညမွို့ အရမွးလဲကပှမွနပေဲ ကာမရညကွှညတွှကေ လီးဝငသွကသွာစပှေီး လီးပတလွညကွဂေါလွီတှေ အဖုတအွတှငွးသားတှကေို ပှတဆွှဲသှားသည့ွ အရသာကလဲ အဖုတတွဈခုလုံးကို ယားယံနစလသေညွေေ။

သငဇွာလောကကှီးကို ပငမွေ့ခငှသွလိုလိုဖှဈလာပှီး ပေါငတွှကေို ဖှဲကားထားရငွး လီးဝငလွှယအွောငွ လုပပွေးနမေိသညွ။ လီးတဈဝကကွှောကွှောလွောကွ ဝငသွှားသညနွှင့ွ ဦးရဲဝငွးခဏရပလွိုကပွှီး လီးကို အပှငနွညွးနညွးပှနထွုတလွိုကသွညွ။ နောကတွဈဖနပွှနသွှငွးလိုကွ ပှနထွုတလွိုကနွှင့ွ တဖှညွးဖှညွးခငွှးလိုးရငွး အရှိနကွိုဖှညွးဖှညွးခငွှး တငနွလသညွေေ။ မကှာမီလီးကှီးမှာ တဈဆုံးထိဝငလွာပှီး သားအိမကွိုပငွ သှားထောကနွလရေော သငဇွာတဈယောကအွသကရွှူ မှားမတတဖွှဈသှားရသညွ။ ကိုမငွးလိုးတာသာ ခံဖူးလရော ဒီလောကကွှီးသည့ွ လီးကှီးနှင့ွ သငဇွာမခံဖူးသေး။

အခုတော့ အဖုတတွဈခုလုံးပှည့ကွပှနွသညေ့ွ လီးကှီးကှောင့ွ နာကငှမွှုထကွ တငွးကပှကွပွှ အရသာကကောငွးလှနွးလှသညွ။ နာတာကိုတောငွ အမှုမထားနိုငွ။ လီးကှီးအဖုတထွဲက ထှကသွှားမှာကိုတောငွ စိုးရိမနွမေိသညွ။ ဦးရဲဝငွးမှာ အသကကွကှီးပှီမို့ ငယတွုနွးကလောကတွော့ ထငတွိုငွး မကှဲနိုငတွော့လရော ကှာကှာမတတွပမွလိုးနိုငွ။ ထို့ကှောင့ွ လီးကှီးကို သငဇွာ့အဖုတထွဲက ပှနဆွှဲထုတကွာ အနားက ကုတငစွောငွးမှာ ထိုငလွသညွေ။ အဖုတထွဲက လီးကှီးထှကသွှားသည့ွ အားမလိုအမရဖှဈသှားသည့ွ သငဇွာလဲ မကှလွုံးဖှင့ကွှည့လွိုကရွာ။

ကုတငစွောငွးမှာ ပေါငကွားပှီးထိုငနွသညေ့ွ ဦးရဲဝငွးက သူ့လီးပေါတွကဆွောင့ရွငွ အခကှပွှလသညွေ။လီးကှီး၏အရသာကိုစှဲလမွးနပှေီဖှဈသည့ွ သငဇွာလဲ မရှကနွိုငတွော့ပဲ ဦးရဲဝငွးခိုငွးသည့အွတိုငွး ဦးရဲဝငွး၏ပေါငပွေါခွှထိုငကွာ ဦးရဲဝငွးလီးကှီးကို တဖှညွးဖှညွးတကဆွောင့လွသညွေ။ ဦးရဲဝငွးကလဲ အောကကွနအလေိုကသွင့ွ ပှနကွော့ပေးရငွ သငဇွာ့ရငသွားထှားထှားတှကေိုလဲ စို့ပေးနလရေော သငဇွာတဈယောကွ အပှာကားထဲက မငွးသမီးတဈယောကလွိုခံစားနရလသေညွေ။အကှောငွးမှာ ယောကွှားဖှဈသူ ကိုမငွးနှင့ွ လိုးသည့အွခါတှမှော ပကလွကလွှနပွေါငဖွှဲ၍သာ အလိုးခံရလေ့ရှိပှီး။

အခုလိုအပေါကွတကဆွောင့ရွငွး နို့စို့ခံရတာမှိုးကို အပှာကားထဲမှာသာ ကှည့ဖွူး၍ဖှဈသညွ။ ခဏနတေော့ သငဇွာစိတမွထိနွးနိုငတွော့ပဲ အရှိနမွှှင့ပွှီးဆောင့လွရော နာလဲနာ ကောငွးလဲကောငွးနှင့ွ မကှာခငွ သငဇွာရော ဦးရဲဝငွးပါ အထှတအွထိပကွိုရောကသွှားကှလတေော့သညွ။ ဦးရဲဝငွး၏သုတရွညတွှကေိုလဲ သငဇွာ့အဖုတထွဲ ပနွးထည့လွိုကလွရော သုတရွညတွှမှော မှားလှနွးသဖှင့ွ အပှငသွို့ပငစွီးကလှာလသညွေ။ ဦးရဲဝငွးလဲ အသကကွှီးသူပီပီ အနညွးငယမွောသှားပှီး ကုတငပွေါပွဈလှဲကာအနားယူလသညွေ။ သငဇွာလဲ ဦးရဲဝငွးကိုယပွေါပွဈလှဲရငွး။

ဦးရဲဝငွး၏သုတရွညတွှေ ပကှေံနသညေ့လွီးကှီးကိုဆော့ကစားနမေိသညွ။အမှနတွော့ ဦးရဲဝငွးမှာ လှနခွဲ့သည့တွဈနှဈလောကကွ အိပယွာထဲလဲသှားပှီး သားသမီးတှကေ လဲ ပလုပမွအားကှသည့အွတှကွ အခှိနပွှည့ွ အနီးကပသွူနာပှုငှားထားလေ့ရှိသညွ။ ဦးရဲဝငွး နာလနပွှနထွူလာပှီးနောကွ ယခငသွူနာပှုက ထှကသွှားသည့အွတှကွ ယောကွှားရပှီးနောကပွိုငွး အိမမွှာပဲ အခှိနကွုနနွသညေ့ွ သငဇွာက အပိုဝငငွှရအေောငဆွိုကာ လူနာစောင့သွဘောမှိုး လာလုပနွခှငွေးဖှဈသညွ။ ဦးရဲဝငွး၏သားသမီးတှမှော ဖအဖှဈသေူနှင့ွ သိပမွတည့သွည့အွတှကွ။

ဦးရဲဝငွးအတှကွ သီးသန့တွိုကတွဈလုံးနှင့ထွားပှီး အိမခွှဲနကှလရေော ဦးရဲဝငွးအတှကွ လှတလွပလွှသညွ။ ဒါကှောင့လွဲ ယခုလို ဦးရဲဝငွးက သငဇွာ့ကိုအပိုငကွှံခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။ ခဏနလေို့ ဦးရဲဝငွးအမောပှသှေားပှနတွော့ နောကတွဈမှိုးစပှနသွညွ။ သငဇွာက ကုတငပွေါွ လေးဘကထွောကဖွငကွုနွးကာ ဦးရဲဝငွးက နောကကွနလေိုးခှငွးဖှဈသညွ။ လိုးနရငွေးကလဲ သငဇွာ့နို့တှကေိုလှမွးကိုငသွညွ။ ထိုနေ့ညနကေ အိမပွှနခွှိနရွောကသွညအွထိ သငဇွာနှင့ွ အဘိုးကှီးဦးရဲဝငွးလိုးဖှဈကှသညွ။ အိမပွှနခွါနီးမှာ သငဇွာ့ယောကွှားကိုမငွးက နယကွို အလုပကွိဈစပေါလွာလို့ ခရီးသှားရမညဟွု ဖုနွးဆကလွာလရော။

သငဇွာအကွှိုကတွှေ့သှားပှီး အိမမွပှနတွော့။ ဦးရဲဝငွးနှင့ွ တဈညလုံးနညွးမှိုးစုံလိုးကှလသညွေ။ နာလနထွူခါစပမေဲ့ တဏှာစိတကွှီးလှသည့ွ ဦးရဲဝငွးက ကှကွဥတှေ ငှကပွှောသီးတှစေားကာ သငဇွာ့ကို တဈခှီပှီးတဈခှီ နားလိုကလွိုးလိုကနွှင့ွ ပညာကုနသွုံးကာ ပုံစံမှိုးစုံလိုးလသညွေ။ ခှံစောင့လွငမွယားရှိပမေဲ့ ဦးရဲဝငွးမခေါလွှှငွ အိမထွဲသို့ မလာရဲပဲ ခှံထဲမှာပဲနရလရေော ဦးရဲဝငွးနှင့ွ သငဇွာ့အတှကွ လှတလွပလွှသညွ။ဒီလိုနှင့ွ နောကနွေ့တှမှောလဲ သငဇွာနှင့ွ ဦးရဲဝငွးနေ့စဉလွိုးကှလတေော့သညွ….. ပှီး။