နှစ်ချို့ရည်

ဦးလေးအောငမွောွ ငှရှောကောငွးသညမွိသားစုကိုမပူပနမွကှောင့ကွှအောငထွားနိုငသွညွ အကှမွးဖဉွှးတှကလွှှငွ လူကောငွးလူတောတွဈဦးပငွ ကောငွးထကတွို့တဈမှိုးလုံးလေးစားရသညွ အနတွီသငွးသညအွဒေါတွဈဝမွးကှဲပမေဲ့ အရငွးကဲ့သို့ဆကဆွံတာ မတြတောထားတာတှကှေောင့ွ အနတွီသငွးသမီးမိဆုဆယတွနွးရောကသွောအခါ ဂိုကလွုပပွေးပါအကူအညီတောငွးတာကှောင့ွ ဦးလေးဦးအောငမွောအွနတွီသငွးတို့အိမသွို့ရောကခွဲ့ရသညွ မိဆုကတဈဦးတညွးသောသမီးမို့ဆိုးသညွ မောငနွှမသားခှငွးမှားနှင့အွတူမနရေ၍ အဖောငွတမွှတနွမှနွေး အဝေးသငနွောကဆွုံးနှဈeမဂှောသမား ကောငွးထကသွုံးသပမွိသညွ။

သူနှင့အွတူတဈပတခွန့စွကားပှောလိုကစွာသငလွိုကွ လှှောကလွညလွိုကဖွှင့ွ ရငွးနှီးစှာနလေိုကတွော့မိဆု ညဏကွောငွးတာ သိလာရသညွ စာဘကအွာရုံစိုကဖွို့ ဂိုကလွုပဖွူးသောအတှေ့အကှုံအရ သိမွးသှငွးရတာအောငမွှငလွာသညွ မိဆုလပတအွမှတစွာရငွးမှားplusဖှဈလာသညွ ရီပို့ကဒကွို ဦးလေးဦးအောငမွောနွှင့အွနတွီသငွးတို့ကို မိဆုက သူကိုယတွိုငမွပေးခှငဆွိုသဖှင့ွ ကောငွးထကပွေးတော့ ကှေးဇူးတငကွှသညပွေါ့ အားလုံးစိတခွမွှးသာသှားရသည့အွတှကပွှောရွသညွ ဗီလာအဆင့မွှင့အွိမယွာ၏ အပေါထွပတွှငအွခနွး၂ခနွးမာစတာဘကရွှနွး တဈခနွးကကောငွးထကွ တဈခနွးကဦးလေးဦးမောအွနတွီသငွးတို့လငမွယား အောကထွပမွှာမိဆုနှင့အွိမအွကူမလေးတို့တဈခနွး မကှုံဖူးအောငမွီးပကှသွောနှရောသီတည။

ကိုယပွိုငမွီးစကနွှိုးပှီး သုံးပမေဲ့ ဦးအောငမွောမွီးစကပွိတလွိုကွ မောငကွောငွးနားညီးတယဆွိုသဖှင့ွ အနတွီသငွးကတော့ အသာလကပွှသညွ မပိတဖွို့မိဆုလညွးစာလုပပွှီးသညမွို့ အခနွးထဲကိုယစွီပှနနွားကှမညပွေါ့ အိမပွေါတွကလွာသောကောငွးထကကွို “မောငကွောငွး မငွးငါ့စကားနားမထောငဘွူးပဲ မီးစကပွိတပွါဆို ” “သှောဟွုတကွဲ့ ” မီးစကပွိတပွှီး အခနွးထဲဝငလွှဲနလေိုကသွညွ ရနကွုနနွှအတေောပွူလာသညွ လပငမွေတိုကတွံခါးတှဖှငေ့ထွားပသညေ့ွ ဦးလေးဦးအောငမွောသွောကလွာပုံရသညွ သူတို့အခနွးတံခါးလညွးဟနတော ရသနေ့ဗွူးယူရငွးသိရသညွ အရကသွောကထွားသူပိုပူတာပေါ့ ခှဖှေားထောကခွါ အသံမကှားအောငအွခနွးထဲပှနဝွငပွှီး အခနွးတံခါးကို စေ့ထားလိုကပွှီးယကခွပနွမေိသညွ။

“ဒုံး ဒုံး ကွှိ ကွှိ” အသံကှောင့ွ ထထိုငမွိသညွ ဘယကွလဲပေါ့ ည၁၁နာရီရှိပှီ အသံလာရာစေ့ထားတဲ့တံခါးလကကွိုငဘွုနှိပပွှီး အပှငထွှကစွူးစမွးတော့ ဦးလေးအောငမွောအွနတွီသငွးတို့အခနွးထဲက ပှတငွးတံခါးပှငပွအလငွးရောငကွှောင့မွှငနွရသညွေ အနတွီသငွးကပေါငကွားပေးထားပှီး ဦးလေးအောငမွောကွ တကဆွောင့နွတော လငမွယား ကိဈစခှောငွးတာဝါသနာမပါသူမို့ အခနွးထဲပှနဝွငသွညွ ဆောင့သွံလညွးရပသွှားသညထွငသွညွ အိပယွာပေါပွကလွကလွှနရွငွး အတှေးတှဖှနေ့ကွကှနွတေုနွး ဦးလေးအောငမွောဟွောကသွံကှားရတော့သညွ ဤအိမရွောကပွှီးတော့ ညည့နွကပွိုငွးဦးလေးအောငမွောတွို့လငမွယားအဖှဈအပကှတွှကေ မထူးဆနွးတော့။

ဦးလေးဦးအောငမွောမွူးလာ အနတွီသငွးကို တကညွှောင့အွလှနဆွုံးဆယမွိနဈ ပှီးဟောကသွံထှကလွာ မိဆုတို့ နှဈဝကအွစမွးစာမေးပှဲအပှီးညတှငွ ပငပွနွးမှုကှောင့စွောစောအိပယွာဝငခွဲ့သညွ တရေးနိုးတော့ ည၉နာရီမထိုးတကသွေး ရဗေူးအောကထွပဆွငွးယူပှီး ပှနတွကလွာတော့ ဦးလေးဦးအောငမွောတွို့အခနွးဘကကွ စကားမှားသံကှားရသညွ သာမနလွငမွယားစကားမှားသညမွို့နားမထောငဘွဲအခနွးထဲပှနဝွငရွုံ သို့သောအွောဟွဈစကားမှားသံတှငသွူ့နာမညပွါလာတော့ အခနွးတံခါးနားကပသွှားမိသညွ “ဒီကိဈစ ကောငွးထကပွါလာစရာလား” “ပါတာမှသိပပွါ နငကွ နင့လွငရွောကပွှီးကတညွးက ငါ့ကို မခံခှငတွော့တာ” “တောွ လှနလွာပှီ ရှငအွရငကွလညွး မူးလာရငွ ရှင့သွူငယခွငွှးတှနေဲ့ သမုတစွှပစွှဲ ကမှသညွးခံတယွ အခုကမှ တူနဲ့ပါစှပစွှဲတာတော့လှနွုပှီ”။

“ဟေ့ ငါမလှနဘွူး ငါပညာတတွ တူအရငွးနဲ့တောငဖွှဈတာ ငါကှားနသေိနရတယွေ နငတွို့ဖှဈမဖှဈဘယသွူမှမသိနိုငဘွူး” ကှားရသညမွှာကိုယ့နွားကိုယမွယုံဖှဈရသညွ ကောငွးထကအွိပပွှောအွောငအွိပပွမေဲ့ မနကလွငွးမှအိပပွှောရွတော့သညွ ကိဈစမရှိ မိဆုကိုအနားပေးထားသညမွို့ ၁၀နာရီလောကမွှ ထတော့သညွ ဦးလေးဦးအောငမွောကွားအိမတွှငမွရှိတော့ အနတွီသငွးလညွးမကှနွှာမကောငွး ထို့ကှောင့ွ ဦးအောငမွောအွိမပွှနလွာသောညနတခှေိနစွောင့ခွါ လငမွယားနှဈယောကရွှေ့ခှင့တွောငွးသညွ အဝေးသငကွသူငယခွငွှးတှဆေီသှားလညခွှငလွို့ ဒီလိုဆိုတော့ ဦးလေးဦးအောငမွောကွ ကားယူသှား ရော့ပိုကဆွံ ငါးထောငတွနတွဈထုပပွေးပှနသွညွ မလိုဘူး ကနှောစွာသှားလုပခွှငလွို့ ဆိုလိုကရွသညွ။

မိဆု တိုးတကမွှုက အားရစရာ one to fiveထဲ,ဝငလွာသညကွို စာမေးပှဲရီဆပကွ သကသွခေံ၍ အားလုံးပှောကွှရသညွ ဦးလေးဦးမောငကွ နိုငငွံခှားဖှဈဂှူတီဖရီးဖှင့ွ ပှဲလုပသွညွ ကောငွးထကသွောကလွေ့မရှိသူမို့ ဒေါငခွှာဆိုငွးကာအခနွးသို့မှနွးရသညွ အနတွီသငွးကသောကနွိုငသွညွ ရငတအွောခေါငခွှောကအွမူးပှသေောအခှိ့နတွှငနွိုးလာပှီး အောကဆွငွးဖို့ပှငသွညွ “နင့လွငကွောငွးထကနွဲ့သှားအိပွ” “နငလွှနပွှီနောအွောငမွောငွါသညွးမခံတော့ဘူး”. “သညွးမခံနိုငတွော့နင့စွောကဆွင့နွဲ့ဘာပှနလွုပမွလဲ:” “နငမွူးလာတိုငွးလူတကာနဲ့စှပစွှဲတာငါသညွးခံတယွ အခုငါ့တူနဲ့ပါသမုတတွာငါသညွးမခံဘူး:” “နင့တွူအရငွးမှမဟုတတွာ အရငွးလညွးဖှဈကှတာပဲကို ငါစောကရွူးမဟုတဘွူး” “သခှငွေးဆိုးကှီး ငါ့အကှောငွးသိမယွ”။

အခနွးတံခါးဆောင့ပွိတပွှီး အနတွီသငွးတဒုံးဒုံး ခှဆေောင့ဆွငွးသှားသညွ ရဆောတာမခံနိုငတွော့ရခှေိုးခနွးထဲကရသေောကလွိုကရွသညွ ရငပွူတာသကသွာသှားပှီး အနတွီသငွးအိမပွေါကွဆငွးတာ သတသွတောမှိုးလုပမွှာလညွးစိုးရသညွ အခနွးတံခါးဖှင့နွားစှင့တွော့ အားလုံးတိတဆွိတနွသညွေ ဦးအောငမွောတွို့အခနွးတံခါးဖှင့တွော့ပှင့လွာပှီး ဟောကသွံပါကှားရသညွ အခနွးတံခါးအသာပိတခွါ လှခေါးအတိုငွးနားစှင့ကွှည့တွော့ခှသေံက လှခေါးဆီလာနသညမွေို့ အခနွးထဲပှနဝွငွ ခကှခွပှှီးလှဲနလေိုကသွညွ သညအွခှိနအွခါမှိုးမိဆုရှိလှှငွ ဝငဖွှနဖွှတောကောငွးသညွ တံခါးဖှင့သွံကှားရသညမွို့နားစှင့မွိသညွ တံခါးခေါကသွံကှားရသညွ ကောငွးထကွ ကောငွးထကွ တံခါးဖှင့ွ အနတွီသငွးအသံ။

အခနွးမီးဖှင့ပွှီး တံခါးဖှင့သွင့မွဖှင့သွင့စွဉွးစားနသေေးသညွ တံခါးခေါကသွံကှမွးလာသညမွို့ ဖှင့လွိုကရွသညွ လငဗွနွးတဈခုထဲမှာအရကနွဲ့အမှညွးပါသညွ သယမွလာပှီးအိပယွာဘေးက စားပှဲပေါတွငသွညွ အနတွီသငွးအခနွးတံခါးသှားပိတသွညမွှာ ခှလှမေိးမမှနွ “ငါ့တူ တဈခှကလွောကကွူသောကစွမွး” “သားမသောကနွိုငတွော့ဘူး:” “သောကဆွိုသောကပွေါ့:” အနတွီသငွးဒေါသသံပါလာ၍ ခှကကွလေးကိုငထွားရသည့ကွောငွးထကွ “ပါးစပဟွ ဒါအရငမွှိုခလှိုကွ” ဆေးညိုညိုအတောင့ပွါးစပထွဲထိုးထည့ွ၍ ဘုမသိဘမသိမှိုခလှိုကရွသညွ “တဈခှကသွောကလွိုကမွမူးဘူးဝိုငအွရကမွဟုတဘွူး” ကောငွးထကမွော့ကှည့တွော့ခှိုမှိနသွညအွနညွးငယပွူဆငွးသှားသညကွလှဲလို့ သူသောကပွှီးသညအွထိအနတွီသငွးကစောင့သွညွ။

ထိုငရွာကထလိုကပွှီး အပေါအွကှီခှှတခွလှိုကသွညွ စူတငွးသောနို့တှကေို ဘလာစီယာကမဖုံးနိုငမွထွိနွးနိုငွ “ငါ့တူ အနတွီလှလား” အကှည့တွှလှေှဲဖယရွငွးစကားယောငလွိုကသွညွ “အနတွီသငွးကလှပှီးသားကို” အနတွီသငွးအိပယွာပေါထွိုငနွသညွေ သူလှည့မွကှည့ွ မူးပှီးယောကွှားကိုအရှဲ့တိုကသွညမွို့လား သေးပေါကခွှငလွာသညမွို့ ရခှေိုးခနိးအိမသွာထဲဝငလွိုကသွညွ ပုဆိုးလှနပွှီးသေးပေါကခွတှော့ ဘိုထိုငနွှင့မွတည့ွ လီးကိုငမွိသညွ အံ့သှသှားသညွ မကှုံဖူးအောငထွှားကှိုငွးသည့သွူ့လီး ကိုငရွတာ.ပငအွရသာကောငွးနသညွေ သေးကမထှကတွော့ သူ့အိပယွာပေါတွှငွ အနတွီသငွး သူခပဆွိတဆွိတထွိုငနွသညွေ အနတွီသငွးစှင့ကွားတုံယငသွောတငသွားကှီးမှားကို ရှှေ့ခါအနားတိုးလာသညွ။

“အနတွီသငွးလှလား” မကှည့ဘွဲ “ဟုတကွဲ့” “မငွးသခှောကှည့စွမွး” ဖငသွားဆိုငတွှလှေုပခွါ လမွးလှှောကပွှသညွ ကောငွးထကသွတိတှလှတလွောပှီ သတိထားနလကှတွှေနွးပို့ခံနရပှေီ အနတွီသငွးဒူးနှဈလုံးထောငခွါ “မောငကွောငွးအနတွီ့အလှကှည့ပွါအုံး” ထမွိနလွှနလွိုကသွညွ အနတွီသငွးတိုကသွည့ဆွေးသညွ လိငစွိတပွှငွးထနစွသညေ့ဆွေးဖှဈမညွ ခှဖဝေါးသေးသှယခွါ ခှသလေုံးမှစ အပေါသွို့ကှီးမားတုတခွိုငသွှားပုံမှာမှိုပှင့ွ သဏဌြာနွ တငကွှီးငှါးစှင့နွသညွေ ဦးလေးအောငမွောလွိုးသညမွှာလိုးခှငလွာလှှငွ ထမိနလွှနခွါ မို့ထမိနလွှနတွနွးထည့အွရညမွထှကလွငှနွာသညတွရစပဆွောင့ပွှီးမကှာအိပပွှောသွှားတော့သညအွိမထွောငသွကွ၁၈နှဈရှိပှီ ကှာတော့လိငဆွကဆွံရသညမွှာအလိုမပှည့ွ။

အလိုပှည့ဖွို့ပငမွစဉွးစားမိတော့ ဝဋတွဈခု သို့သောလွူတနွးစေ့မပူမပငနွရအေောငလွုပကွှှေးသောခငပွှနွးအတှကွ မယားဝတတြရားဟု ခံယူခါဖှည့ဆွညွးသညွ အခှားယောကွှားနှင့လွိငဆွကဆွံဖို့ကားလိငမွှုအရသာစိတပွကှဖွှယသွာသိထားရကားစောကရွညမွထှကခွဲ့သည့အွတှကတွငမွကှ တငွးရငွးနခှငွေးဖှဈသညွ မောငကွောငွးကုတငပွေါအွလိုလိုရောကသွှားသညွ သိုသိပသွောအဒေါွ၏ စောကဖွုတကွို ကှည့နွရသညေမွှာ အိမမွကလွို ထို့နောကွ ပေါငကွှားခေါငွးဝငခွါ အနီးကပကွှည့တွော့ ဗိုကခွှဲမှေးထားတာကှောင့အွပှိုကှီးအဖုတကွဲ့သို့ မို့မောကစွူထှကနွပှေီးအစိနှင့စွောကပွတဝွနီးကပစွှာရှိပှီး။

စောကပွတနွုတခွမွးလှှာကတံခါးရှကကွဲ့သို့တဈဖကစွီကပနွကှသညေအွဒေါဟွူသောတခါမှှပဈမှားခဲ့ခှငွးမရှိသူ၏ စောကပွတအွနံ့က ကောငွးထကကွိုတဏှာရမကနွှံအိုငသွို့ နဈမှုပစွတေော့သညွ ရငတွလှပလွှပခွုနလွာသညွ အာခေါငတွှခှေောကကွပခွါ လှှာထုတလွိုကပွှီးတိုးလိုကပွှီးထိကှည့သွညွ ငံသောအရသာညှီသောအနံ့ အပေါကဝွထဲထိုးကှည့ရွငွးစောကစွိကိုကောထွိုးရာ “အ..ဘာလုပွ.. မလုပနွဲ့အဲ့လို” ဆုံးရှုံးရတော့မည့အွခှင့အွရေးအတှကလွကလွှှတမွခံတော့ မနားတမွးဖကကွာယကပွဈလိုကသွညွ ရုနွးသညဖွယသွညတွှနွးသညွ”ငရဲတှကှေီုးကုနမွယကွောငလွေး” ကောငွးထကမွိနွးမစောကပွတယွကဖွူးသည့အွတှေ့အကှုံအရ။

ခပကွှမွးကှမွးယကရွာမှ ဖှညွးဖှညွးနှေးနှေးညငညွငသွာသာယကခွှငွးအမှုပှုရာ အနတွီသငွးပါးစပကွမတားတော့သလို စောကပွတယွကသွူအနှောင့အွယှကမွဖှဈရလအေောငွ ပေါငကွားပေးလာသညွ အပေါအွောကရွှေ့နောကဘွေးဘီ စုနဆွနွ အနုလုံပဋိလုံ  ယကပွတေော့သညွ ကောငွးထကလွကကွိုမဝံ့မရဲကိုငခွါ အားပေးသညွ တခါဖူးမှှမခံဖူးသောဤအမှုဤအရသာသညွ မိမိအတှငွးစိတွ သဏဌြာနွ တှငမွူလကတညွးကရှိနှင့ပွှီးသော ငုပကွှယပွှောကခွဲ့ရသည့ွ အကှိုကဟွူသညကွို သိရလပှေီ ပေါငကွှားထဲခေါငွးမဖောတွမွးအစားအသောကကွောငွးကိုမှိနရွှကစွှာစားသကဲ့သို့ သူမအဖုတအွားယကနွရှောသော ကောငွးထကကွိုတံတောငတွဈဖကထွောကခွါ အသအခှောကှည့မွိသညွ။

မှတနွိုးစှာကှေးဇူးတငစွှာခေါငွးမှဆံပငတွှပှတသွေပပွေးရာ လကညွိုးစောကခွေါငွးထဲထိုးသှငွးထုတသွညွ စောကပွတအွတှငွးသားတှကေိုနှိပနွယသွညွ ဆီးခုံကိုလကတွဈဖကကွအနားမနနှေိပပွေးပှနသွညွ ထို့ထကအွစိကိုလှှာဖှင့ယွကခွှငွးအလုပွ၃ခုတပှိုငတွညွးလုပပွေးသညမွှာကာမဗို့အားတဆင့တွငခွှငွးပငွ တံတောငထွောကနွိုငစွှမွးပငအွားမရှိတော့ နောကပွှနလွှဲခါ “အားအ အားကောငွးလိုကတွာဟငွးဟငွး” ထုတညွီးမိသညွ မှနလွာပှီးပိုကောငွးလာသညွ စောကပွတယွကသွံ ပလပပွလပွ လကညွိုးနှင့လွိုးသံ ပှှတပွလှတပွလှတွ ကယှလွာပှီး စောကရွညွမွှားပနွးထှကလွာသညွ အနတွီသငွးကော့ကော့ပေးသညွ “ကလေးရယွ ကလေးဟာကှီးနဲ့ထည့ပွေးပါတော့” ကောငွးထကမွကှားဘူးထငွ၍။

“ကောငွးလေး အပေါတွကပွှီး အနတွီ့အထဲမငွးဟာထည့ပွေးပါတော့ လိုးပေးတော့ကှယွ” ကောငွးထကကွိုဆှဲထူသညွ ကောငွးထကပွေါငကွှားဒူးထောကလွိုကသွညွ ပုဆိုးကိုခေါငွးပေါကွနခှှတပွှေီးပုံထားလိုကသွညွ အကှီပါခှှတသွညွ စိုရှှဲပှောငလွကနွသညေ့စွောကဖွုတအွတှငွးသားရဲရဲက လာပါဟုခေါနွသညွေ ဦးအောငမွောရွခငဗွှေားစှပစွှဲသလို ခငဗွှားမိနွးမတူဖှဈသူကှုပလွိုးတာကှိုကနွပှေီ ကှုပမွိနွးမဖှဈနပှေီဗှ ကောငွးထကစွိတထွဲပှောနသွညွေ လီးကလညွးပိုတောငကွှီးလာသညွ သူ့လီးသူအံ့သှနသညွေ လီးဝငမွည့စွောကပွတကွှည့လွိုကသွူ့လီးကှည့လွိုကနွှင့ွ အလိုးခံခှငနွသွညေ့အွနတွီသငွးကတော့ပေါငကွလေးဖှဲကားရငွးစောင့မွှှောနွသညွေ။

သူ့လီးကှီးကိုငခွါ စောကပွတကွအရညနွှင့ပွှတလွိမွးရငွးထိုးဆှသညွ အနတွီသငွးအားမလိုအားမရဖှဈခါနသညွေ သူ့ယောကွှားလိုတနွးမထည့ွ လီးကှီးနှင့ပွှတဆွှနေ၍ ရငခွုနလွှုပရွှားဖှဈရသညွ အတောစွိုသှားပှီဖှဈ၍စောကပွတဝွတေ့စှပထွားလိုကသွညပွေါငနွှဈဖကဖွှဲခါဖိပှီး လီးတံကှီးကိုတအိအိသှငွးခလှိုကခွှပှေီ ပွှည့သွိပစွှာဝငလွာသည့လွီးကှီး ဦးအောငမွောမွရောကဖွူးသည့အွတှငွးဂူအဆုံး နံရံအတှငွးသားတှပှတတွေိုကဝွငရွောကနွယခွှဲ့နသညမွှော မကှုံဖူးထူးကဲလှသညမွို့ အနတွီသငွးစောငစွကို ကိုကထွားမိသညအွထိ ကောငွးထကရွညွးစားအပှိုမတှလေိုးဖူးသညွ ဒီလောကအွတှငွးသားတှနေူးညံ့လိုးခလှိုကသွည့အွခါတိုငွးတငသွားစိုငကွှီးတှထေောကကွနပွေးထားမှုက အိစကခွါကနတွကသွညွ အပှိုပါကငကွလီးပငနွာသညွ။

ပါကငနွှင့ယွခုလိုးနရသေောအဖုတကွှီးကိုမလဲနိုငွ အသာအယာအဆုံးထိရောကခွါနီးမှဖိဆောင့သွညွ ဆီးခုံခှငွးထိသညအွထိ “အား ကှှတကွှှတွ ကောငွးလိုကတွာအား” အရညတွှခှှေဲပဈပဈထှကလွာသညမွို့ ကှမွးရမည့အွခနွးရောကလွပှေီ နှဈခှို့ခိုအောငွးသုတရွညွအွဖုတရွညတွို့လှနစွှာထှကလွာသညဟွုဆိုရမညွ ခှနှဈဖေကတွံတောငဖွှင့ညွှပခွါ တဘုနွးဘုနွးတဒိုငွးဒိုငွးမှညအွောငွ အားထည့ပွဈလိုးသညွမွှာ ကုတငကွလညွးမှညသွိမ့သွိမ့တွုနနွသညွေ အနတွီသငွးခမှာ ဝမွးတှငွးသံကှီးပှုခါ အောသွညွ “အားအအ ဟားအုအအအအ” ခှနှဈဖေကလွှှတပွှီးအောကကွလကဝွငလွှိုခါ ကှောကုနွးကိုတငွးကှပစွှာဖကလွိုးသညွ ခှုပွိလိုးသညဆွိုကပိုမှနသွညွ အနတွီသငွးဆတခွနဲဆတခွနဲတုနလွာပှီး ပှနဖွကလွာသညွမွို့ အဆုံးထိဆောင့သွှငွးလိုကပွှီး ဖိကပထွားလိုကသွညွ။

လူကငှိမနွပသညေေ့ွ လီးက သားအိမကွို သုတရွညမွှားပနွးထုတခွါ ခစှရွေးဆိုသညွ အတောကွှာသညအွထိဖကထွားကှသညွ အနမွးတှခှှကှသေညွေ  အိမမွကဆွိုလှှငအွတောကွောငွးတာပဲ တကယဆွိုလှှငအွိုမဖှဈနိုငတွာခညွှးကိုတလှှောကလွုံးတူလိုသားလိုစိတနွဲ့နလောတာ အိမမွကလွားတကယလွားဝခှေဲမရဖှဈနသညွေ လိငတွံကိုကိုငကွှည့တွော့စေးကပကွပစွိုတိုတို မှေ့ယာကိုစဈဆေးကှည့သွညွ အစိုကှကတွှေ တကယကွှီးလား ပှနစွဉွးစားကှည့တွော့ ဟိုသညတွကှကပွေါလွာသညွ မကှနွှာဘယလွိုပှရပ အိပယွာထဲဆကမွှိနွးနရငွေးစဉွးစားခနွးဝငနွလေိုကသွညွ အနတွီသငွးခေါသွငွးသငွး မနကစွောစောရထခှေိုးရသညစွေးကပသွောပေါငကွှားက၂ယောကပွေါငွးသုတရွညတွှတေိုကခွှှတရွသညွ။

တသကနွဲ့တကိုယမွိမိအဖုတထွဲနှိုကမွကှည့စွဖူး လကညွိုးဖှင့နွှိုကကွလောကွှည့သွညတွှငွ ဖှူခှှဲခှှဲအရညတွှလကညွေိုးမှာပါလာသညွ ဟငဒွါကောငွးထကသွုတရွညတွှပေဲ ရငထွဲလှိုကဖွိုသှားသညွ တဆကတွညွးအဒေါ့အွဖုတထွဲသုတရွညတွှပနွေးထည့တွဲ့တူတောမွောငကွောငွးထကမွိုကရွိုငွးခကှဟွု ဒေါသထှကလွာပှနသွညွ ဆောင့ကွှောင့ထွိုငကွလောရွငွး အဖုတထွဲကယိုစီးကလှာသည့ွဤ လရညတွှတညလေုံး သူမသားအိမမွှာရှိနကှတောပေါ့ အမလေးမနညွးပါလား ပှနတွှေးကှည့တွော့ကောငွးထကအွပှဈမဟုတွ မိမိက လိငစွိတကွှှဟောမွုနွးဆေးထည့ခွတတွိုကွ မှူဆှယခွဲ့၍သာ ဒါဆိုသာမနအွခှိနတွှငွ ကောငွးထကအွရငကွဲ့သို့ တူအရီးစိတထွားဘဲပှနဖွှဈသှားမှာပေါ့။

အဲ့လို မဖှဈပါစနေဲ့ အိုငါဘာဖှဈနတောလဲ အားလုံးရဲ့တရားခံဟာ ဟိုမသာကှီးဦးအောငမွောွ မဟုတတွမွးတရားစှပစွှဲပုတခွတပွါမှား၍ မခံခှငစွိတဖွှင့လွုပမွိခှငွးသာ မိမိ ကောငွးထကွ အပှဈမရှိ မနကစွာပှငဆွငနွသညေ့သွူမကိုဦးအောငမွောကွ ပှနခွှော့သည့အွနဖှငေ့စွနောကကွှည့သွညွ “ဒါ ကိုကှီးအတှကလွား” ဒေါမွသငွးမကှနွှာထားတညလွကွှ “ရှင့အွတှကမွဟုတဘွူး” “ဘယသွူ့အတှကလွဲ ဒါဆို” “ကမှလငငွယွ ကောငွးထကနွိုးလာရငစွားဖို့ ညကအားကုနထွားတယလွေ” ဦးအောငမွောခွမှာသူ့ကိုတမငအွရှဲ့တိုကပွှောနသညမွေို့ ကိုယမွှားပါတယကွှာ နောကမွဖှဈစရဘေူး အရကလွညွးမသောကတွော့ဘူးကတိပေးတယွ။

တောငွးပနတွယဟွုခှော့မော့သညွ စိတဆွိုးပှဟနမွေပှ၍ ညနပှနလွောရငခွှော့တာပေါ့ဆိုပှီး အလုပသွို့ထှကသွှားတော့သညွ ကောငွးထကနွိုးပှီလား အခနွးတံခါးအသာဖှင့ွ ကှည့မွိသညွ ထိုငနွသေောကောငွးထကနွှင့အွကှည့ခွှငွးဆုံပှီး မလုံမလဲဖှဈသှားသညွ ငါကလူကှီးပဲဟနကွိုယ့ဖွို့မှငသွသေေ ထိနွးစမွးမိသငွး ဒေါမွသငွးသူ့ကိုသူအားပှနတွငွးလိုကပွှီး “သှောွ ငါ့တူနိုးပှီလား သားမနကစွာစားတော့ အနတွီပှငထွားတယွ” တဈစုံတဈခုပဲရှာဟနအွခနွးထဲဟိုဒီဒီကှည့ပွှနထွှကရွသညွ ခှသလေုံးသေးသှယကွာ တငသွားကှီးမှား စှင့ကွားခါတုနခွါနသေောအနတွီသငွးနောကပွိုငွးအလှက မှူခိုးလိုအခနွးထဲကနှခွဲ့သညွ။

ဒီလောကပွုရိသတို့အကှိုကဘွောဒွီကောကကွှောငွးလှသူ အသားအရညဝွငွးမှတမွကှနွှာအလှကှီးမဟုတသွည့တွိုငွ ကှာပါသည့အွနတွီသငွးအပေါွဦးအောငမွောသွဝနတွိုလညွးတိုခှငစွရာ သူသဝနတွိုတာစညွးဘောငကွှောနွလှနွေး၍သာ ဒီလောကဆွကဆွီကတှဲ့အနတွီသငွးကို သူအဘယ့ကွှောင့မွမှငွ မကှည့ခွဲ့ပသလဲ ထမငွးစားစားပှဲတှငထွမငွးကှောကွှကွဥကှောထွားသညွ ဘေးမှာနှားနို့တဈခှကွ ပနွးကနဆွေးလိုကနွေ့လညစွာဟငွးအိုးလှမွးမှှလေိုကဖွှင့ွ ကှောပေးထားသည့အွနတွီသငွးနောကပွိုငွးကို ယခုမှပငသွသခှေောခှာရှုစားနမေိသညွ ထမိနသွားကပေါငရွငွးက အပေါသွို့မတစွောကသွော Slopeလှှောစောကကွိုပုံဖောထွားပေးပှီး။

နောကသွို့စှင့အွပေါသွို့ကော့ပှံတကနွသညေ့ွ တငသွားဆိုငတွို့ကလှုပရွှားလတေိုငွးစညွးခကှညွီညီ တုံခါလှုပရွမွးနသညွေ ခါးမသေးလှနွးမတုတလွှနွး အဆီမရှိသောကှောပှငွ ဆံပငအွကှတှနေ့ွ ထမငွးစားရငွးလီးကိုကိုငမွိသညွ တူနှင့မွှဖှဈရသညဟွုနောငတွရဟနရွှိလရောမှ အိုအရငွးအခှာမှမဟုတတွာဟုဖှစရောရပှီး အရငကွနှင့မွတူယနေ့အကှောအခှငတွှလှေော့ခါ ပေါ့ပါးနသညမွှောညက ကိဈစကှောင့ဆွိုတာတှေးမိပှနသွညွ တခုပဲ အထဲကစဈခနဲနာသလိုလိုယားသလိုလို ပေါငနွဲနဲကှတတဖှဈသလိုလို နရထေိုငရွတာ ကောငွးထကထွမငွးစားရငွးမိမိကိုကှည့နွတောသခှောသညွ ထိုအကှည့သွညွ မရိုးမသားဖှဈပါစဟေု ကှိတဆွုတောငွးမိသည့အွဖှဈကို ရယမွိပှနသွညွ။

သှောငွါ့နှယသွားအရှယတွူအရှယကွို အိုကောငွးထကနွဲ့ငါဘာကှာတာလိမ့ွ ကှာလှ ဆယ့ငွါးနှဈ ၂၀နဲ့၃၅ “မိဆုရော” ကောငွးထကမွေးသံကှောင့ွ “သှောွ မငွးညီမသူငယခွငွှးတှနေဲ့ဘုရားဖူး၂ညအိပပွါသှားတယွ စိတမွခလှို့ အိမကွကောငမွလေးပါထည့ပွေးလိုကတွယလွေ” “အငွးလစောမေးပှဲဖှပှေီးစ ဖိအားလှော့သှားတာပေါ့ ကောငွးပါတယလွေ:” တဈယောကမွကှနွှာတဈယောကမွကှည့ရွဲကဘဲ စကားပှောကှသညွ သို့သောအွတနငွယပွေါ့ပါးသှားရသညွ ကောငွးထကအွပှငထွှကလွကဖွကရွညသွောကပွှီး မုန့ဆွိုငရွှေ့ဖှတတွော့ အနတွီသငွးနကှောစေ့ကှိုကတွာသတိရ ဝယခွဲ့သညွ ။

အိမအွလုပပွှီးစ ရပငတွေခါထပခွှိုး ဖှီးလိမွးပှငဆွငခွါ တီဗီကှည့နွသေော အနတွီသငွးကို ခိုးကှည့လွိုကရွငွး “အနတွီသငွးစားဖို့ဝယလွာတာ”ဟုနကှောစေ့ထုတွ ကမွးပေးလိုကသွညွ “သိုငွးကှူး” နကှောစေ့တှဘောတှဝယပွေေးလို့ပါလား ကိုရီးယားဒရမမွာဇာတလွမွးတှဲကှည့ရွငွး နကှောစေ့ကလေးကိုကရွသညကွိုကှိုကသွညမွို့ “သှောွ မငွးဆာရငပွှောနောွ ထမငွးပှငပွေးမလို့” ကောငွးထကအွခနွးထဲဝငခွါ ငှါးလာသော မငွးသိငွနြခွ ဝတထြုဖတနွလေိုကသွညွ အခှိနကွုနမွှနွးမသိ ဒေါမွသငွးလညွးကိုရီးယားထဲမှောသှားလိုကတွာ နာရီပှနွ၂ခကှတွီးပေါ့ ဟောတော့ထမငွးမစားဘူးလားမသိဟိုတဈယောကွ ကောငွးထကရွေ ထမငွးစားကှမယလွဟေု လှမွးခေါသွညွ ထမငွးလကစွုံစားကှရငွးတဈယောကမွကှနွှာတဈယောကခွိုးကှည့ကွှသညွ။

ဒေါမွသငွးတယလွီဖုနွးနှိပလွိုကသွညွ ဟလို ကိုအောငမွောလွား ညစာဘာစီစဉထွားရမလဲ တဈဖကကွဦးအောငမွောသွူ့မယားစိတပွှကောဖုနွးဆကသွည့အွတှကွ ပှောသွှားသည့ွ မခကှနွဲ့မိနွးမ ဒီညလူကှီးတဈယောကရွဲ့နုတဆွကပွှဲညစာစားပှဲမဖှဈမနသှေားရမှာမို့ ဒေါမွသငွးအသံခကှခွှငွးမာသှားပှီး ကှိုပှောထားမယသွောကလွာမယဆွိုအပှငမွှာအိပွ အိမပွှနမွလာနဲ့ ပှနလွာမယဆွိုလို့က ကမှအိမပွေါကွခကှခွှငွးဆငွးမှာ အတညပွှောတာ” ဖုနွးခှပခွနဲခလှိုကသွညွ ဦးအောငမွောခွမှာမသှားမဖှဈပှောငွးမဲ့လူကှီးက အသဈရောကမွဲ့လူကှီးနဲ့ခှိပဆွကပွေးသည့သွဘာဝ အလုပအွတှကမွဖှဈမနသှေားရမညွ မသောကလွို့ကလညွးမဖှဈ နောကပွှီးဘာဘာညာညာကာရာအိုကမယတွှေကလညွေး စပှနဆွာအပှည့ွ။

မပှနခွှငတွာနဲ့အတောပွဲဟုအကောငွးဘကကွတှေးရငွး.. ဝတတြရားတဈခုအနနေဲ့အောကကွအရုပတွဈရုပလွို နသေောမိနွးမထကစွာလှှငနွုတခွမွးနီမလေးတှမေုန့ဖွိုးပေးလိုကလွှှငအွပှုအစုကလိုခှငတွာရသညွ  သညလွိုတှေးမိတော့ စိတကွုနသွလိုလိုပငွ တဖကကွဖုနွးခသှှားပမေဲ့ ပှနမွလာဘူးဟေ့ ပှနမွလာဘူး ပှနလွာခှငစွိတရွှိမှ ပှနလွာမယွ ဟုအောမွိသညွ အမှနတွော့ကိုအောငမွောကွိုဘာဖုနွးခေါစွရာရှိသလဲ မသိစိတစွခေိုငွးသမှှလုပမွိခဲ့သညွ ရလာဒကွလိုခှငသွောအဖှေ ကိုအောငမွောတွကိုယကွောငွး အတတြသမာ.းအရကမွူးပှီးပှနမွလာပါစနေဲ့ ကောငွးထကကွတော့စိတကွူးဖှင့ရွူးနရေုံမှတဈပါး နမငွေး၏အလငွးရောငဗွီလာထဲမှတိတတွဆိတထွှကခွှာသှားခဲ့ပှီ ဒီညအိပပွှောမွှာမဟုတဘွီယာသောကမွလား အိပဆွေးသောကမွလား။

အနတွီသငွးအပေါတွပမွကမွှုက အိမမွကသွကသွကွ စိတကွူးနဲ့ရူးနရေုံ ထို့အတှကွ မှှောလွင့ခွကှတွစုံတရာ မထားတာကောငွးသညွ ပှတသွားစှာဆုံးဖှတခွကှခွလှိုကတွော့ ပေါ့ပါးသှားရသညွ တံခါးဖှင့အွိမထွဲဝငတွော့ တအိမလွုံးမှောငနွသညွေ အနတွီသငွးဘယသွှားလို့လဲ အောကထွပမွီးတှဖှငေ့လွိုကသွညွ မီးဖိုအိမနွောကဘွကရွှာကှည့သွညမွတှေ့ အိမအွပေါထွပမွီးတှဖှငေ့ရွငွးအခနွးထဲဝယလွာသော ပဈစညွး တှထေားရငွး အနတွီသငွးတို့အခနွးတံခါးကိုမဝံ့မရဲဖှင့ကွှည့တွော့ပှင့သွှားပှီး မှောငနွေ၍ မီးခလုတစွမွးဖှင့သွညွ မတှေ့ အိမအွပေါထွပနွရောအနှံ့ရှာသညမွတှေ့ အနတွီသငွးဟုအောခွေါသွညွ ပှနထွူးသံမကှားရ အိမရွှေ့ပနွးခှုံအနားထိုငနွသညကွေိုမတှေ့ဘဲ ပှီးမှ ဟိုပှေးဒီရှာပှားပနွးခတရွှာနသေောကောငွးထကွ အံမယငွါ့ကိုအလေးအနကတွော့ထားသား။

ကောငလွေးမငွးကိုအမှတပွေးတယွ အိမထွဲပှနဝွငလွာသညကွို ကောငွးထကွ “ရှာလိုကရွတာ ဘာဖှဈနသလေဲစိုးရိမလွိုကရွတာ” “ငါအရှယရွောကပွှီးသားကိုယ့ကွိုယကွိုကာကှယတွတတွယွ နငဘွာဖှဈနတောလဲ” ကောငွးထကခွှာခနဲလှည့ထွှကသွှားသညွ ငါပှောခှငတွာကတမှိုးငါဘာတှပှေောမိပါလိမ့ွ ဒေါမွသငွးအိမအွောကခွေါကတွုန့ခွေါကပွှနလွှှောကနွမေိသညွ ကောငွးထကလွညွးအေးလေ သူပှောတာအမှနဘွဲ ငါ့လုပရွကကွအိုဗာဖှဈနတောကိုး အိမကွှိုးဖုနွးမှညသွံကှားရသညွ “ကလငွ ကလငွ ကလငွ” ကောငွးထကကွိုငမွည့သွူမရှိသဖှင့ွ လှခေါးအတိုငွးဆငွးအလာ “ဟလို” အနတွီသငွးအသံ။

“သှောွ သှောွ ရှငမွူးပှီးရဈတာခံနိုငတွဲ့သူနဲ့ပဲအိပမွယွ အိပအွိပွ ” “အေး နငပွှောသလိုပဲ ငါ့လငငွယကွောငွးထကနွဲ့အိပမွယွ ဘာဖှဈလဲ ထငခွှငသွလိုထငွ ဂရုမစိုကဘွူး” ဖုနွးဂှပခွနဲခလှိုကသွညွ ဦးအောငမွောတွဈဖကကွနေ မခံခှငအွောငပွှောလိုကသွညကွသခှောသညွ အနတွီသငွးရငဘွတလွှုပနွတောအသကရွှူပှငွးနတော ဒေါသအတောထွှကနွသညမွှောသခှောသညွ လှကေားအတိုငွးပှနတွကဖွို့ပှငသွညွ “ကောငွးထကွ” ခေါလွိုကသွံကှောင့ွ “ဗှာ” “လာအုံး” “အနတွီသငွး” “ဘီယာဖှဈဖှဈအရကဖွှဈဖှဈသှားဝယွ” “ရော့ပိုကဆွံ” ရကလွဘယတွေဈထောင့နွှင့ွtiger၅ပုလငွး အာလူးကှောထွုပဝွယလွာခဲ့သညွ။

ရငထွဲဒေါသလိမ့တွကလွာသညွ မနေ့ကကောငွးထကကွိုတိုကခွဲ့သောဆေးတောင့ကွို အမှုန့ကွှိတထွားလိုကသွညွ ကောငွးထကဝွယလွာသည့ွ ဘီယာပုလငွးအရကပွုလငွးယူထားလိုကပွှီး အမှညွးပနွးကနယွူသှားခိုငွးလိုကသွညွ တီဗီရှေ့မှာခလှိုကွ ပှောလိုကသွညွ ကောငွးထကသွောကမွည့ခွှကထွဲဆေးမှုံ့ရောခါ ဘီယာတခါတညွးငှဲ့လိုကသွညွ ဘီယာပုလငွးဖှင့တွာရှံထှကလွာလို့ငှဲ့လိုကရွသညဟွု အကှောငွးပှလိုကသွညွ ကောငွးထကခွှကကွုနသွှားပှီးနောကတွဈခှကရွောကသွညအွထိအကဲခတစွောင့ကွှည့နွရငွေး ခှသလေုံးသားတှဖေောထွိုငသွညွ အနတွီသငွးယောကွှားအရှဲ့တိုကခွါ မိမိကို ကာမဆကဆွံဖောအွဖှဈအသုံးခခှံရတော့မညွ။

ထို့အတှကစွိတမွကောငွးတော့ဖှဈမိသညွ ခှသလေုံးသားမှားဖောပွှနသညေ့အွတှကွ နှာစိတကွလညွးထကှှနသညွေ အရကပွှောငွးသောကမွညဟွု ကောငွးထကပွှောလာသဖှင့ွ ရခေဲတုနွးယူပှီးထည့ပွေးသညွ တခှကပွှီးတခှကဆွင့သွောကနွသေောကောငွးထကအွမူအရာထူးခှားလာသညွ ကာမဟောမွုနွးထကှှနပှေီလားဟု ဒေါမွသငွးတှေးထငသွညွ “အနတွီသငွး လငမွယားခှငွးအရှဲ့တိုကဖွို့ ကနှော့ကွို အသုံးခတှယဆွိုရငလွညွးခပှါ ဒါပသညေ့ွ ကနှောအွနတွီသငွးအပေါွ ရိုးသားစှာ တပမွကတွာကိုတော့ သိထားပါ ကနှောအွနတွီသငွးကို ခစှနွပှေီ” “မထငမွှတသွောအခှိနမွထငမွှတသွောစကားကှောင့ွ ကိုအောငမွောကွှောင့ဖွှဈသောဒေါသပှသှေားပှီး စိတထွဲမောလှပနွသညဘွောပှနပွှောရမလဲမသိ အရကပွှငွးအရှိနကွှောင့ရွငထွဲရှိသမှှပှောခလှိုကပွသညေ့ွ။

ပှနဆွှံ့အသှားပှနပွှီး တိတဆွိတသွှားသညွ အတောကွှာသညအွထိ စကားမပှောနိုငကွှ “သှားအိပတွော့မယွ” ကောငွးထကထွထှကသွှားတော့ ရငထွဲလှိုကဟွာသှားပှီး “ကောငွးထကဒွို့လညွးလိုကမွယွ”ပှောမိသညွ “အရှဲ့တိုကဖွို့ဆိုရငတွော့” “မဟုတပွါဘူးမဟုတပွါဘူး တကယရွငထွဲကပါ” ကောငွးထကွ ဒေါမွသငွးလကကွိုဆှဲခါထူသညွ “ဘယအွခနွးလဲ” “ညကအခနွးပေါ့မောငရွယွ” အခစှလွပှသညေခွေနွးစညွးစသို့တိုးဝငတွိုကခွတနွလပှေေီ မညသွည့အွဆီးအတားမှှမရှိ သှေးသား၂ခုရောနှောပေါငွးစကသွှားကှပှီး ဝိုငခွှိုလိုရဈမူးသှားတော့သညွ ဦးအောငမွောအွိမသွို့ရောကသွညတွှငွ စာတဈစောငကွ မထငမွှတသွောစကားကိုပှောသညွ :”ရှငထွငထွားသလိုပဲကမှကောငွးထကနွဲ့လိုကသွှားပါပှီ ကမှအခစှစွဈကိုတှေ့သှားပါပှီ လိုကရွှာလညွးအပိုပဲ:” ဦးအောငမွောသွူ့နဖူးသူရိုကပွှီး ဟိုကွ..သှားပါပှီ.. ပှီးပါပှီ။