နက်ရှိုင်းတဲ့အတွေ့

ထူးသဈ … ဒီနေ့ ဘာအစီအစဉမွှား ရှိသလဲ´ အသံကှားလို့ လှမွးကှည့လွိုကတွော့ ကှှနတွော့အွဈမအကှီးဆုံး အပရယွေ။ ၁၁နတွော့အွခနွးကနေ အောကကွို ဆငွးလာရငွး ဧည့ခွနွးထဲမှာ ဆုံကှတုနွး မမကှီးက လှမွးမေးလိုကတွာပါ။ ဈ အိပရွာထ၊ မကှနွှာသဈ၊ သှားတိုကွ … အဲ … တဈခါတဈလလညွေး အောကကွ သှားတောမွောငွ အဲ … ညီတောမွောငကွို တိုကတွာပေါ့ဗှာ။ အဲဒီ လုပရွိုးလုပစွဉွ ကိဈစတှပှေီးလို့ မနကစွာ စားဖို့ ကှှနတွော့ထွပခွိုးကလေးကနေ ဆငွးလာတာပါ။ ဒါနဲ့ ကှှနတွောလွှည့ကွှည့လွိုကတွော့ မမကှီးက တီရှပအွကပှနွဲ့ ဂငွှးနဲ့ အပှငသွှားဖို့ ပှငနွပေုံရတယွ။ တဈအိမလွုံး ကှည့ရွတာ ကနှတွဲ့သူတှတေော့ အလုပတွို့ ကှောငွးတို့ သှားကုနကွှပှီထငပွါရဲ့။ ကှှနတွောတွို့နှဈယောကရွဲ့ အသံက လှဲရငွ တိတဆွိတနွသလေိုပဲ။ ကှှနတွောွ သတိပှုမိသလောကတွော့ မမကှီးက အိမသွားတှအေားလုံးထဲမှာ ကှှနတွော့ကွို ဂရုအစိုကဆွုံးပါ။

သူ့ကှည့ရွတာ အပှငသွှားဖို့ရှိပမယေ့ွ ကှှနတွောနွိုးလာအောငွ စောင့နွပေုံရတယွ။ `မရှိပါဘူး မမကှီး … ဘာဖှဈလို့လဲ´ `မမကှီး အပှငသွှားမလို့၊ အဲဒါ အိမမွှာ တခှားလူလညွး ဘယသွူမှမရှိတာနဲ့ ထူးသဈ နိုးလာအောငွ စောင့နွတော။ ခု ကိုးနာရီတောငွ ရှိပှီဟဲ့ အိပပွုတကွှီးရဲ့။ နင့ကွို လာနှိုးတော့မလို့ပဲ။ ခုတော့ အတောပွဲပေါ့´ `ဟုတွ … ညက စာဖတရွငွး ညဉ့နွကသွှားတာနဲ့ပါ´ တကယတွော့ ညက သူငယခွငွှးတဈယောကဆွီက ဟာ့ဒဒွဈတဈလုံးကို ကူးလိုကကွှည့လွိုကလွုပရွငွး ညနကသွှားတာ။ အထဲမှာ ဘာတှပေါလဲတော့ ခငဗွှားတို့ သိပှီးသားဖှဈမှာပါ။ `ပှီးရော ပှီးရော … မမကတေေောငွ မေးနသေေးတယွ။ သူ ညက ညဉ့နွကလွို့ ဖှဈမှာပါလို့ ပှောထားတယွ။ ကဲ … ဒါဆို အိမစွောင့လွိုကနွောွ၊ ပှနလွာရငွ မုန့ဝွယလွာမယွ´ `ဒါနဲ့ ဘယသွှားမလို့လဲ … ကှှနတွောွ နေ့ခငွးကရှငွ ဒိုတာသှားခုတွဦးမှာနောွ …´ `အေးပါဟယွ … ခု ဂငှမွသွှားမယွ၊ ပှီးရငွ စာအုပလွေးဘာလေး၊ မိတကွပလွေးနညွးနညွးဝယပွှီး ပှနလွာမှာပါ။

နင့မွလဲ … ဒါပဲ´ ပှောပှောဆိုဆိုနဲ့ သူ့အိတကွို ကောကဆွှဲပှီး မမကှီးထှကသွှားလရေဲ့။ နောကကွနေ လှှာထုတပွှရငွး စိတထွဲကတော့ သူလညွး ဂငှမွကွလှဲရငွ တခှားနရောကို မသှားတတတွော့ဘူးလားလို့ တှေးနမေိတယွ။ မမကှီးအလုပကွ စာရေးတယွ။ မဂဂြဇငွးတှမှော ဝတထြုတိုလေးတှေ ဟိုနားဒီနား ပါနပှေီ။ ဒဂုံကနေ မှနမွာစာအဓိကနဲ့ ကှောငွးပှီး ကတညွးက စီးတီးမတမွှာ ခဏတဖှုတွ ကတရွှာဝငလွုပွ၊ နောကတွော့ အိမမွှာပဲ စာထိုငရွေးနတောပါပဲ။ မရိုးနိုငသွော လုပငွနွးစဉကွတော့ နေ့တိုငွး ဂငှမွသွှားသှား ကစားရတာပါပဲ။ ကှှနတွောတွို့ မိသားစုက ကှှနတွောအွပါအဝငွ လူရှဈယောကရွှိတယွ။ ကှှနတွော့အွဖကတေော့ ငယငွယတွညွးက ယာဉတွိုကမွှုဖှဈပှီး ဆုံးသှားတယွ။ ကှှနတွောွ မူကှိုတုနွးကပေါ့။ မှတမွှတရွရ မမေေ့ကို အဈမတှေ ဝိုငွးပှီး ငိုနကှတောတော့ သတိရမိသလိုပဲ။ စကားဆကရွရငွ ကှှနတွောကွ အငယဆွုံးပေါ့ဗှာ။ ခု ဆယတွနွးအောငတွော့ ကအမဒွေီမှာ အိုငဒွီစီအကဈွ တကရွငွး တကကြသိုလတွော့ အဝေးသငပွဲ တကမွလား စဉွးစားနတေုနွးပေါ့။

ပှောလိုကရွငတွော့ ခငဗွှားတို့ လန့ပွဲသှားမလား၊ ယောကဖွပဲ ဝိုငွးခေါကွှမလားတော့မသိဘူး။ ကှှနတွော့မွှာ အဈမခှောကယွောကွ ရှိတယွ။ အကှီးဆုံးက ခုနက အပရယွေ၊ သူ့အောကကွ မေ၊ ပှီးတော့ ဂှူလိုငွ၊ နိုနို၊ နှဈသဈဦး၊ အငယဆွုံး မိနွးကလေးကတော့ ဇှနပွေါ့။ အကုနလွုံးက လနာမညတွှေ ပေးထားတာ။ နှဈသဈဦးက ဇနနွဝါရီမှာ မှေးလို့ အဲဒီလို ပေးလိုကတွာ။ ဇှနကွတော့ ဂှှနလွမှာ မှေးတာ။ မှနမွာသံနဲ့ ဖလှယပွှီး ဇှနပွှင့ဖွှူတဲ့။ အဈမတှကှေားထဲ မောငလွေးတဈယောကတွညွးဆိုတော့ အားလုံးက ဂရုတော့စိုကကွှပါတယွ။ နှဈသဈဦးနဲ့ ဇှနကွတော့ ကှှနတွောနွဲ့ ဆော့ဖောဆွော့ဖကပွေါ့။ အသကတွှလေား … အပရယေကွနစလေို့ တဈနှဈတဈယောကမွှေးထားတာခညွှးပဲ။ အပရယေကွ ၂၄၊ အငယဆွုံး ဇှနကွ ၁၉ နှဈ … ကှှနတွော့ထွကွ တဈနှဈကှီးတာပေါ့။ မမေေ့သူငယခွငွှးတှဆေို အမှဲတမွးစတာ၊ နငတွို့က ကလေးမှေးပှိုငပွှဲ လုပမွလို့လားတဲ့။ အမယွ … ဒါတောငွ အခု မှိုးဆကတွှေ ကှာလာလို့ သူတို့ လကထွကမွှာ လှော့သှားတာ။

အဖေ့ဘကကွ မောငနွှမခညွှးပဲ ဆယယွောကွ၊ တဈယောကကွ မီးတှငွးထဲမှာ ဆုံးသှားတာဆိုတော့ ကိုးယောကွ၊ အမေ့ဘကကွတော့ ဆယ့နွှဈယောကွ ဘောလုံးခှိနွးကနရွငတွောငွ တဈယောကပွိုနေဦးမယွ။ ဒီနေ့ အတနွးလညွးမရှိ၊ ဘယမွှလညွး မထှကရွသေးဘူးဆိုတော့ မနကစွာ စားသောကပွှီး ကှှနတွော့ထွပခွိုးလေးပေါွ ပှနတွကလွာခဲ့တယွ။ သှောွ … အိမသွားတှေ အကှောငွး ဆကပွှောပှရဦးမလား။ မမကေေ ကုမပြဏီတဈခုက ဒါရိုကတွာ၊ ဖဖေေ ရှယယွာဝငထွားခဲ့တဲ့ ကုမပြဏီတဈခုကပေါ့။ အပရယေကွ ပှောပှီးပှီဆိုတော့ … မေ၊ သူငယခွငွှးတဈယောကနွဲ့တှဲပှီး ဆံပငညွှပဆွိုငလွေးတဈခု ဖှင့ထွားတယွ။ ဂှူလိုငကွ သူက နာမညကွှီး ဖုနွးဆိုငတွဈခုမှာ တာဝနခွံဆိုလား ဘာဆိုလား။ နိုနိုက မှောကွဥကကြလာဆေးရုံမှာ ဟောကဆွာဂငွှ၊ နှဈသဈဦး … တဈခါတဈလေ ကှှနတွောကွ နှဈသဈခစွှဦးရလေို့ စရငွ စိတလွိုလကရွရှိရငတွော့ ပှနထွူးပါရဲ့ … မဟုတရွငတွော့ တှေ့တာနဲ့ ကောကပွေါကတွာပဲ။ နှဈသဈဦးနဲ့ ဇှနကွ ဒဂုံမှာပဲ ဒေးတကတွယွ။ အောကထွပကွ အသံကှားလို့ ပှနဆွငွးကှည့လွိုကတွော့ အပရယွေ။

`ဟငွ … မမကှီး … နငွ ခုထိ မသှားရသေးဘူးလား´ လကထွဲမှ ဖိနပတွဈဖကကွို ကိုငထွားတဲ့သူက … `ဖိနပပွှတသွှားလို့ဟဲ့ … လာလဲတာ။ ငါ စောစောပှနခွဲ့ပါ့မယဟွာ နောွ …´ ကှှနတွော့ပွါးကို တဈခကှနွမွးလိုကရွငွး … `နငလွညွး လိုကခွဲ့ပါလား … ခုကှည့ရွတာတောငွ နညွးနညွး ဗိုကထွှကနွသလေိုပဲ´ `တောစွမွးပါဟာ … ငါ့ဟာငါ ကှည့ကွောငွးပါသေးတယွ။ သှားသှား … မှနမွှနသွှား မှနမွှနပွှနွ´ `အေးပါ´ ဖှနွး …… ကှှနတွော့တွငပွါးကို တဈခကှရွိုကရွငွး ထှကသွှားတယွ။ ဘယ့နွှယဖွှဈတယွ မသိဘူး။ စိတထွဲမှာတော့ တဈမှိုးကှီးပဲ။ အိမပွေါပွှနတွကရွငွး အပေါထွပွ လှကေားထိပရွောကတွော့ ဆံပငတွှေ ပှရှုပပွှီး အခနွးထဲကနေ ထှကလွာတဲ့ နှဈသဈဦးကို တှေ့လိုကတွယွ။ `ဟဲ့ … နှဈဦး … ငါက နငသွှားပှီမှတနွတော။ အပရယေကွလညွး ဘာမှ ပှောမသှားဘူး´ `အငွး … ဒီနေ့ မနကအွတနွးမရှိလို့ အိပနွတော။ နငတွို့အသံကှားသလိုလိုရှိလို့ နိုးလာတာ။ သူမှားတှရေော … သှားကုနကွှပလား´ `အေး … အပရယေကွ ငါ့ကို အိပပွုတကွှီးလို့ စသှားတာ၊ အခုတော့ ငါ့ထကဆွိုးတဲ့သူ ရှိသေးတာကိုး´ ဝါးကနဲ တဈခကှသွမွးရငွး သူအပငွှးဆန့လွိုကတွော့ ကှှနတွောွ မကှနွှာလှဲလိုကရွတယွ။

တဈခါတဈလေ ဘယလွိုမှနွး မသိဘူး။ အဈမတှနေဲ့ နရတော သိပပွှီး သကတွောင့သွကသွာမရှိသလိုပဲ။ ခုလညွး ဘာလိုလို ခံစားလိုကရွလို့လေ။ `ဟဲ့ … နှဈဦး … သူတို့တှကေ နေ့တိုငွးပဲ ဂငှမွသွှားကှတာလား´ `အငွး … အပရယေနွဲ့ မကေ လှဲလို့ပေါ့။ ကနှတွဲ့သူတှကတေော့ သူတို့လောကွ မမှနကွှပါဘူး။ အလကားပါဟာ … ဒီမှာ ငါ့ဆိုကှည့စွမွး၊ ဘယမွှာ ဂငှမွသွှားလို့လဲ၊ အိမမွှာပဲ လေ့ကငှ့ခွနွး နညွးနညွးပါးပါးလုပရွငွးနတော၊ ငါလညွး သူတို့လို ကိုယလွုံးလှသားပဲ မဟုတလွား´ ပှောပှာဆိုဆိုနဲ့ သူ့ကိုယကွို တဈပတလွှည့ပွှသဗှ။ စိတညွဈတဲ့အထဲမှာ အဲဒါတှလညွေးပါတယွ။ တဈခါတဈခါဆို သူတို့တှေ အလှပှိုငရွငွး ကှှနတွော့ခွေါငွးတညလွာတာတှေ ရှိသေးတယွ။ ဒိုငကွလညွး လာဘစွားပှီးတော့ လုပပွေးပါတယလွေ။ ခကတွာက အဲဒါမဟုတဘွူး။ ကှှနတွောလွညွး ယောကွှားလေးပဲဗှာ … မသင့တွောလွို့သာ စိတထွိနွးနရတောပေါ့။ ကိုယ့အွဈမတှအေားလုံးက … ကဲလေ … ဒီတဈခါတော့ စကားလုံးမရှေးတော့ပါဘူး … ဆကစွီတှခညွှေးကိုဗှ။

ကှှနတွောတွို့ ရပစွကားပှောနတေုနွး အိမရွှေ့က တံခါးဖှင့သွံကှားရတယွ။ ဆငွးလိုကတွကလွိုကပွဲ လုပနွရမှောစိုးတာနဲ့ လှကေားထိပကွနေ လှမွးကှည့လွိုကတွော့ ဟဲယားစတိုငလွဈလို့ သူ့ကိုယသွူ ပှောလေ့ရှိတဲ့ မဝေူနွ။ တဈခါတဈလေ ဂှှနလွဆနွးမှ မိုးရှာရငွ နင့မွလကေ မိုးလညွး မရှာပါဘူးဟာလို့ အပှောခံရတဲ့သူ။ သူလညွး တအငွးအငွးလုပရွငွး မိတတွှကေို အကုတခွံရငွးပေါ့။ `ထူးသဈ … နှဈဦး … နငတွို့ ဘယမွှ မသှားကှဘူးလား´ `အငွး …´ ပှိုငတွူပဲ နှဈယောကစွလုံး ရရှတလွေိုကကွှတယွ။ `ဆိုငအွတှကွ ဝယထွားတဲ့ ဒရိုငယွာအသဈတှလေေ … အိမမွှာ ကနှခွဲ့လို့ ပှနလွာယူတာ။ နှဈဦး … နငွ ဒီမနကအွားရငွ ငါတို့ဆိုငွ လိုကလွညပွါလား။ ထူးသဈလညွး ရှိနတောပဲဥဈစာ´ `ဟငွ … ငါ့ကတှော့ မခေါဘွူးပေါ့ …´ `မိနွးကလေးတှဆေိုငကွို နငကွ ဘာလုပမွလို့လဲ … ဆိုငမွှာ နှာဘူးလေးတဈကောငရွှိတယဆွိုပှီး ဆိုငနွာမညပွကှနွမှဖှငေ့ွ …´ အောငမွယွ … သူကမှား …။ နှဈသဈဦးကလညွး ရယသွဗှ။ `တောတွောွ … ငါလညွး မလိုကပွါဘူး။

နငတွို့သှားမယဆွိုရငွ တံခါးသခှောပိတသွှား … ငါအပေါတွကတွော့မယွ´ `အေးပါ … ထူးသဈလေးရယွ …´ `အေးအေး … ကလေးလေးရေ …´ ကှည့ပွါလား … ကှှနတွောွ စိတတွိုသှားမှနွးသိလို့ စကှတာ။ ပှီးတော့ သူတို့စိတထွဲမှာ ခုထိ ကှှနတွော့ကွို ကလေးလေးတဈယောကလွို့ ထငနွပေုံပဲ … တှေ့ကှသေးတာပေါ့။ ဒီနေ့ စနနေေ့။ စနဆေိုတော့ မတဈယေောကပွဲ မနကပွိုငွးခဏ ဆံပငညွှပဆွိုငသွှားတယွ။ ကနှတွဲ့သူတှကတေော့ မနကလွငွးကတညွးက ထပှေးတဲ့သူနဲ့ ပှနလွာတော့ တရုနွးရုနွးနဲ့ မနကစွာကို အပှငကွ ဝယလွာတာစား၊ ပိတရွကမွှာ မနကနွမှငေ့အွောငွ အိပခွငှတွဲ့ ကှှနတွော့အွနနေဲ့ကတော့ သိပအွဆငမွပှပေါ။ မနကလွငွးတော့ နိုနို၊ မေ၊ ဇှနွ သူတို့သုံးယောကကွ တဈပတလွုံး အခှိနသွိပမွရလို့ မှနမွှနမွသှားဖှဈတဲ့ ဂငှမွသွှားတယွ။ ရသှေားကူးမယဆွိုပှီး ထှကသွှားကှတယွ။ ကှှနတွောလွညွး ရမေိုးခှိုးပှီး ဂိမွးဆိုငထွှကလွာခဲ့တယွ။ မမနေေဲ့ ကနှတွဲ့နှဈယောကကွတော့ မနကစွာ ခကှပွှုတရွငွး နခေဲ့ကှတာပေါ့။ အဲဒီနေ့မှာ ကှှနတွော့ဘွဝအတှကွ ကှီးမားတဲ့ပှောငွးလဲမှုကှီးတဈခု ဖှဈလာလိမ့မွယလွို့ သူမှားက ကှိုပှောခဲ့ရငွ ကှှနတွောွ ယုံမယွ မထငဘွူး။

အဲဒီပှောငွးလဲမှု၊ သိလိုကရွတဲ့အရာတဈခုကနပှေီးတော့ ဒီဇာတလွမွးဖှဈလာခဲ့တာပါပဲလေ။ နေ့ခငွးအိမပွှနထွမငွးစားပှီး ပှနထွှကမွယလွုပတွော့ ကှှနတွော့ပွိုကဆွံအိတကွို ဘယမွှာမှ ရှာလို့မတှေ့ဘူး။ အိမသွားတှေ မေးကှည့မွိရငလွညွး အဆူခံရဦးမယွ။ ဂိမွးဆိုငကွို ဖုနွးဆကမွေးတော့လညွး မတှေ့မိပါဘူးတဲ့။ သခှောတာကတော့ တဈယောကယွောကွ မသှားပှီ ထငပွါတယဗွှာ။ ပိုကဆွံက သိပပွါတာမဟုတပွမယေ့ွ မှတပွုံတငပွါသှားတာတော့ ဆိုးတာပဲ။ ခကတွာပဲ … မှတပွုံတငကွ လုပထွားတာမှ မကှာသေးဘူး၊ လဝကမှာတော့ စာရငွးရှုပရွတော့မယွ။ ဘယလွိုလုပရွမလဲ။ ဒီစနေ၊ တနငွဂြနှမှောတော့ ကိုယ့ဘွာသာကိုယွ အိမမွှာမှား အထားမှားရငွ မှားနမှောပါလဆေိုပှီး လိုကရွှာသေးတယွ။ ဒါပမယေ့ွ သခှောပါတယွ။ ဘယလွိုမှ ရှာလို့မတှေ့ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ တနငွဂြနှနေေ့ည သူမှားတှေ တီဗီကှည့နွတေဲ့အခှိနမွှာ သူ့အခနွးထဲသူ စာရေးနတတတွေဲ့ မမကှီးဆီကိုပဲ သှားပှောကှည့လွိုကတွယွ။ စပှီး အဆူခံရတော့တာပေါ့ခငဗွှာ။ နောကဆွုံး နားထဲက အငှေ့ထှကမွတတွ အဆူခံပှီးတော့မှ အပရယေကွ နညွးလမွးပေးလရေဲ့။

နကဖွှနွ မနကွ မမရေေုံးရောကတွဲ့ အခှိနလွောကမွှ ဖုနွးဆကပွှောလိုကွ။ ကနှတွာ ငါလညွး ကှည့ပွှောပေးမယဆွိုတာနဲ့ စိတထွဲ တထင့ထွင့နွဲ့ပဲ ကိုယ့အွခနွးကိုယွ ပှနလွာခဲ့တော့တယွ။ ညတိုငွးလုပနွကှေ လုပရွိုးလုပစွဉကွိဈစတှတေောငွ မလုပတွော့ဘဲ အိပရွာဝငခွဲ့လိုကတွယွ။ တငွနြလာနေ့။ အကုနလွုံး ကှောငွးသှား၊ အလုပသွှားတဲ့နေ့။ မနကဆွယနွာရီလောကကွမှှ မမေေ့ဆီကို ဖုနွးလှမွးဆကလွိုကတွယွ။ `မမလေေား … သားပါ၊ မမေေ အလုပမွှားနသလေား´ `ဒီလိုပါပဲ၊ သိပအွထူးအထှေ မရှိပါဘူး၊ ဘာကိဈစရှိလို့လဲ ကိုယတွောွ´ `ဟို … ဟို … လေ … မမေေ … သား ပိုကဆွံအိတွ ပှောကသွှားလို့၊ အဲဒါ မှတပွုံတငပွါ ပါသှားတယွ´ `ညကတညွးက သမီးဆီလာပှောနတော မမရေေေ့ … အဆူခံရလညွး မတတနွိုငဘွူးလို့၊ ပှောရမှာ ပှောပှလိုကလွို့။ သမီးလညွး ညက တောတွောဆွူထားလိုကတွယွ´ အပေါထွပကွနေ အပရယေကွ ဝငပွှောတယွ။ ထုံးစံအတိုငွး နားပူခံရသေးတာပေါ့ဗှာ။ ငါးမိနဈလောကွ တရားဟောပှီးမှ … `မမေေ့အခနွးထဲက စာရှကစွာတမွးတှေ ထားတဲ့ လော့ကာ သိတယမွဟုတလွား၊ အဲဒီထဲမှာ သနွးခေါငစွာရငွးတို့၊ တခှားလိုအပတွဲ့ အခကှအွလကတွို့ သိမွးထားတယွ။

အဲဒီက သှားယူလိုကွ၊ သော့က အပရယေ့ဆွီမှာတောငွး၊ ကိဈစထူးရငွ ဖုနွးဆကလွိုကွ၊ ဒါပဲ´ သနွးခေါငစွာရငွးက မသုံးတာကှာလို့ အောကဆွုံးရောကနွလေို့ အပေါကွ ဖိုငတွှေ၊ ဖိုလဒွါတှေ ဖယထွုတပွှီးမှ ယူရတယွ။ တခှို့ဆို ဖုနတွှတကနွေလေို့ သခှော အဝတနွဲ့သုတပွှီး၊ မကှနွှာလိုခငှတွာလညွး ပါတာပေါ့လေ၊ ပှနစွီထည့ပွေးလိုကတွယွ။ အဲဒီမှာပဲ ကှှနတွောတွှေ့လိုကရွတဲ့ စာခှုပတွဈခုကတော့ … “အမှစေားအမှခေံအဖှဈ မှေးစားခှငွး´´  ကှှနတွောွ အဲဒီနေ့က မှတပွုံတငွ မလုပဖွှဈဘူး။ ဘယလွိုမှ မှှောလွင့မွထားမိတဲ့အဖှဈအပကှကွ ကှှနတွော့စွိတတွှကေို သိပပွှီး တညငွှိမမွှု ကငွးမဲ့စတယွေ။ သနွးခေါငစွာရငွးနဲ့ တခှားစာရှကစွာတမွးတခှို့ကို ယူပှီး ကှှနတွော့အွခနွးထဲ ပှနလွာတယွ။ နောကတွော့ တှေ့ရာ အဝတတွဈစုံ ကောကစွှပပွှီး အပှငထွှကခွဲ့တယွ။ ကှှနတွောွ တှေ့ခဲ့တဲ့ စာခှုပအွရ ကှှနတွော့မွိဘနှဈပါးက ကှှနတွောွ မှေးကငွးစအရှယမွှာပဲ ဆုံးပါးသှားကှလို့၊ ကှှနတွော့အွမရငွေးရဲ့ အခစှဆွုံးသူငယခွငွှး မမကေေ ကှှနတွော့ကွို အဘှားဆီကနေ တရားဝငစွာခှုပစွာတမွးနဲ့ မှေးစားခဲ့တယွ ဆိုတဲ့အကှောငွးပါ။

မိဘနှဈပါး ကှယလွှနွ သှားတဲ့အခှိနမွှာ အဘှားကလညွး ကနွှးမာရေးသိပကွောငွးတာမဟုတလွို့ ကှှနတွော့ကွို ဆကပွှီးကှည့ရွှုစောင့ရွှောကဖွို့ မဖှဈနိုငွ၊ စီးပှားရေး အခှအနကေလညွေး ကှှနတွော့ကွို ဆကလွကပွှုစုပှိုးထောငဖွို့ မဖှဈနိုငတွဲ့အခှအနတှေကှေေောင့ွ မမကပေေဲ တာဝနယွူခဲ့တာတဲ့။ ကှှနတွောွ ဘာလုပရွမလဲ။ မဟာပထဝီမှကှေီးသညွ အိုးထိနွးစကပွမာ ခှာခှာလညလွသညဆွေိုတာ ကှှနတွော့အွတှကတွော့ မလှှဲသာ မရှောငသွာ ကှုံရပှီပေါ့။ ကှှနတွော့ကွို မှငတွိုငွး ခေါငွးတငှိမ့ငွှိမ့လွုပလွေ့ရှိတဲ့ မမေေ့သူငယခွငွှးအခှို့ကို ခုမှ ကှှနတွောွ ပှနမွှငယွောငမွိတယွ။ ဒါဆို ကနှတွဲ့အဈမတှကလညွေး ကှှနတွောဟွာ သားအရငွး မဟုတမွှနွး သိကှလား၊ မသိကှဘူးလား …။ အဲဒီလို တှေးနမေိတဲ့အခှိနမွှာ ကှှနတွော့ရွှေ့မှာတော့ ဂရနွးတဈပုလငွးက တဈဝကကွှိုးနပေါပှီ။ အူရိုငွးမဟုတပွမယေ့ွ ကှှနတွောဟွာ တဈခါတဈလမှေ လေးပကပွှားကလေးတဈပှားလောကွ သောကတွတတွာပါ။ ခုတော့ဗှာ … ဘာလုပရွမှနွးမသိတာနဲ့ အနီးဆုံးထှကပွေါကဆွီကို အရောကလွှမွးမိနပှေီ ထငပွါရဲ့။ မူးမယွ၊ မူးရငွ မေ့မယွ၊ မေ့ရငတွော့ မဆုံးနိုငတွဲ့အတှေးတှကနေေ စိတသွကသွာရာရလိုရငှား ကှှနတွောွ သောကမွိနတောပါ။

နောကဆွုံး ကှှနတွောသွိလိုကရွတာတော့ ကှှနတွော့ရွှေ့က အမှညွးပနွးကနကွို တိုကခွလှိုကမွိတယဆွိုတာပါပဲ။ `ထူးသဈ … ထူးသဈ … ထူးသဈ …´ ကှှနတွောွ သတိရတော့ အိမရွှေ့ဧည့ခွနွးမှာ လဲနတယွေ။ အနားမှာတော့ ကှှနတွော့ကွို ခေါသွံတှကေ တဈယောကတွဈပေါကနွဲ့။ မကှနွှာပေါကွ အေးစကတွဲ့အထိအတှေ့အရ တဈယောကယွောကကွ ကှှနတွော့ကွို ရပတတွေိုကပွေးနတယွေ ထငပွါရဲ့။ အား … ခေါငွးကလညွး ကိုကလွိုကတွာ၊ ထူတောငမွထူခငှတွော့ဘူး။ နားထဲကလညွး စိုစိစိုစိနဲ့ ဘာတှလညွေး မသိဘူး။ `ဟော … သားနိုးလာပှီလား … ဟဲ့ တဈယောကလွောကွ ဘလကကွောဖွီတဈခှကွ သှားဖှောွ … တဈယောကကွ ဒီဇလုံ ရသှေားလဲစမွး၊ သား … ဘယလွိုနသေေးလဲ … ခေါငွးထဲက သိပကွိုကသွလား´ ကှှနတွောွ မမေေ့ရဲ့လကကွို လှတထွှကမွသှားအောငွ ဆုပကွိုငထွားမိတယွ။ `သားရယွ … ဘာဖှဈလို့ ဒီလောကတွောငွ သောကရွတာလဲ၊ တဈကိုယလွုံးလဲ နံစောနွတောပဲ။ လာလာ … ဒီမှာ ဆေးလေးသောကလွိုကွ၊ ခုနက ဒေါကတွာကှောွဦး လာသှားတယွ။ ဒီမှာ ကောဖွီလညွးရပှီ´ ဒေါကတွာကှောွဦးဆိုတော့ နိုနိုတို့ဆေးရုံက သူ့ကို အတငွးလိုကပွူးနတေဲ့ငနာပါလား။

နိုနိုက ဘယတွုနွးကမှ သူ့ကို မကှနွှာသာပေးတာ မဟုတဘွူး။ ခုတော့ နိုနို့ကို အားနာလိုကတွာ။ `ဆေးသောကပွှီး ခဏမှေးနလေိုကွ သား၊ ပှီးရငွ ရခှေိုးလိုကရွငွ မငွး လနွးသှားမှာပါ´ ကှှနတွောွ မှေးကနဲတဈမှေးပေါ့ဗှာ။ ပှနနွိုးလာတော့ ဖှညွးဖှညွးခငွှး ထထိုငလွိုကတွယွ။ နှဈယောကွ၊ သုံးယောကလွောကွ ထိုငလွို့ရတဲ့ ဆိုဖာကှီးပေါမွှာပေါ့။ ခှှေးစေးတှကလညွေး စိတပွကှဖွို့ကောငွးလိုကတွာ၊ ကိုယ့အွနံ့ကိုယတွောငွ အနခွငှလွာပှီ။ `ဟော … သား နိုးပှီလား။ လာလာ … ကနထွဲမှာ မမေေ ရဖှညေ့ထွားပှီးပှီ။ အဆငသွင့ခွှိုးရုံပဲ။ အပရယွေ … မောငလွေးကို လာတှဲစမွး၊ မမတဈေယေောကတွညွး မနိုငဘွူး´ ရှကစွရာကောငွးလိုကတွာ။ ဘယတွုနွးကမှ ကှှနတွောွ ဒီလိုမဖှဈဖူးဘူး။ တဈအိမသွားလုံးလညွး အံ့သှနကှမှောပဲ။ ထမငွးမေ့ဟငွးမေ့ ဂိမွးကစားတတတွာကလှဲရငွ ကှှနတွော့မွှာ ဒီလိုပှောစရာပှဈခကှမွှိုး မရှိခဲ့ဖူးဘူးမဟုတလွား။ ရခှေိုးပှီးတော့ ကှှနတွော့အွခနွးကို ပှနတွကလွာခဲ့တယွ။ တံခါးကို ဖှင့လွိုကတွော့ မမနေေဲ့ အပရယေကွ စောင့နွတယွေ။ `ကဲကဲ … အဝတလွဲ၊ မှနမွှနလွညွးလုပွဦး အအေးမိနေဦးမယွ´ အဝတအွစားလဲပှီးတော့ စဈကှောရေးက စတော့တာပါပဲဗှာ။

`ပှောပါဦး ထူးသဈ၊ မငွးဘယလွိုဖှဈလာတာလဲ၊ မှတပွုံတငပွှောကတွာက ဒီလောကစွိတညွဈဖို့ကောငွးသလား´ ကှှနတွောွ ပှနမွဖှနေိုငဘွူး။ အခှိနအွတောကွှာအောငွ ငှိမသွကနွမေိတယွ။ `ဟဲ့ ထူးသဈ … မမေေ မေးနတယလွေေ´ ဒီတော့မှ ကှှနတွောွ သတိဝငလွာတယွ။ `မမေေ … ´ `ဘာလဲ … ဘာအယူခံတငွဦးမလို့လဲ´ ကှှနတွောွ ပှောသင့သွလား၊ မပှောသင့ဘွူလား ခှိနဆွနမေိတယွ။ တဈခှိနခွှိနပွှောရမယ့အွတူတူ ခုပဲပှောလိုကတွော့မယလွို့ ဆုံးဖှတလွိုကတွယွ။ `ကှှနတွော့အွကှောငွး နညွးနညွးလောကပွှောပှပါလား မမေေ´ `ဟငွ … ထူးသဈ … မငွး … မငွး … ဘာတှပှေောနတောလဲ´ `ကှှနတွောဟွာ သားအရငွးမဟုတဘွူး မဟုတလွား မမေေ´ `ထူးသဈ …´ အပရယေ့ကွို ကှည့လွိုကတွော့ သူ့မကှဝွနွးမှာ မကှရွညစွတခှို့ကို မှငရွတယွ။ `ဟငွး ………………………..´ မမကတေေော့ သကပွှငွးရှညကွှီးကို ခလှိုကရွငွး အခနွးထဲက ထှကသွှားတယွ။ `ပှောစမွးပါဦး မမကှီး … ကှှနတွောဟွာ သားအရငွးမဟုတဘွူးမလား´ `ဘယလွိုလုပပွှီးတော့လဲ … မောငလွေးရယွ …´ `ကှှနတွောွ နေ့ခငွးက စာရှကစွာတမွးတှေ ရှငွးရငွးနဲ့ … မမေေ့အခနွးထဲမှာ တှေ့လိုကတွာ …´ အပရယွေ ဘာမှမပှောနိုငတွော့ဘူး။

`ပှောပှပါ မမကှီး …´ ကှှနတွောွ တောငွးဆိုလိုကတွယွ။ လှနခွဲ့တဲ့ ဆယ့ခွုနဈနှဈလောကတွုနွးကလို့ အပရယေကွ အစခှီလိုကတွယွ။  ဟုတတွယွ။ လှနခွဲ့တဲ့ ဆယ့ခွုနဈနှဈလောကတွုနွးကပေါ့။ မမဟေော သူ့အခစှဆွုံးသူငယခွငွှးရဲ့ဖုနွးကို ပှောနရငွေးနဲ့ ထအောလွိုကတွယွ။ `ဝေ၀ … ဟယလွို … ဝေ၀ ဝေ၀ … နငွ ဘာဖှဈသှားတာလဲ … ဟယလွို …´ ကှှနတွော့အွမရငွေးဆီက ဖုနွးက ပှောနရငွေးနဲ့ ဘာမှ ပှနမွပှောတော့တဲ့အတှကွ မမကေေ ကှှနတွောတွို့ အိမကွို လိုကသွှားခဲ့တယွ။ အိမရွောကတွော့ ကှှနတွော့အွမရငွေးခမှာ အမောဖောကပွှီး အသကငွှေ့ငှေ့သာ ရှိတော့သတဲ့။ ပှီးတော့ မမေေ့လကကွို ကှှနတွော့ကွို အပသွှားခဲ့တယွ။ ဖှဈပုံက ဒီလိုပါ။ ကှှနတွော့အွဖရငွေးဟာ ရှေ့တနွးတဈနရောမှာ ရနသွူ့တပဖွှဲ့နဲ့ အပှနအွလှနပွဈခတရွငွး ကဆှုံးသှားခဲ့တယလွို့ စဈဘကကွ လာအကှောငွးကှားခဲ့တယွ။ သူက ခရဈယာနဘွာသာဝငတွဈယောကဖွှဈတော့ ထုံးစံအတိုငွး ရာထူးမတကဘွဲနခေဲ့ရတဲ့ တပကွှပကွှီး တဈယောကပွါ။ သူ့ကို ရဟတယွာဉနွဲ့ ဆေးရုံပို့ပမယေ့လွညွး လမွးမှာတငွ ကဆှုံးသှားခဲ့ရပါတယွ။ လောလောဆယွ စာရိုကရွသကသွာအောငွ၊ ဖဖေေ၊ မမလေေို့ပဲ ညှှနွးခငှပွါတယွ။

မမကေေ ဖဖေေ့မကှနွှာတဈရှာထငပွှီး ဖဖေေ့နောကွ ခိုးရာလိုကလွာခဲ့တာပါ။ မိဘသဘောမတူတဲ့ ဘာသာခှားတဈယောကကွို ယူတဲ့အတှကွ မိဘတှကလညွေး အမှပှတစွှေန့လွှှတထွားခဲ့တယွ။ ဘယလွောကတွောငွ ပှတနွိုငကွှသလဲဆိုရငွ မမကလေညွေး ဖဖေေ့နောကွ လိုကလွာကတညွးက မိဘတှကေို မဆကသွှယသွလို မိဘတှကလညွေး နောကဆွုံး သခေါနီးမှာ ပဈစညွးတှအကေုနလွုံး ဘိုးဘှားရိပသွာ လှူသှားသတဲ့။ ခုလို တုနလွှုပစွရာကိဈစဖှဈလာတော့ မမဟေော ကှှနတွော့ကွို မှေးပှီး နှဈလလောကပွဲ ရှိဦးမယွ ထငတွယွ။ သှေးနုသားနုဖှဈတဲ့အပှငွ နှလုံးရောဂါအခံရှိတဲ့ မမတဈေယေောကွ ဒီလိုအဖှဈမှိုးနဲ့ ကှယလွှနခွဲ့တယဆွိုတာ သိပတွော့ မထူးဆနွးဘူး ထငပွါတယွ။ ပှနခွှိနွးတော့မယွ။ ဆကရွေးမယ့ွ မမဆေေိုတာက လကရွှိမမပေေါ။ လကရွှိ မမေေ့နို့ကိုပဲ ကှှနတွောွ စို့ခဲ့ရတယွ။ အဲဒီအခှိနမွှာ မမကေေ ဇှန့ကွို နို့တိုကတွုနွးပေါ့။ ဇှနကွတော့ အသကတွဈနှဈလောကရွှိပှီ။ ဆကပွှီး သူတို့ကလေးအမှတနွဲ့ပဲ သမီးတှအကှေားမှာ သားမမှေးတဲ့မိဘတှကေ ကှှနတွော့ကွို ခစှခွစှခွငခွငနွဲ့ မှေးမှူခဲ့တယွ။ တခှားသူတှကေ သိပမွသိပမယေ့ွ မမရေေဲ့တိုးတိုးဖောွ သမီးကှီး အပရယေကွတော့ တောတွောမွှားမှားသိထားခဲ့ပါတယွ။

အဲဒီအခှိနွ တုနွးက မမဟေော သူ့အခစှဆွုံးသူငယခွငွှးအတှကွ နေ့တိုငွးလိုလို မကှရွညကွခှဲ့ရတယတွဲ့။ စှာပနကိဈစတှကေို ဆောငရွှကပွှီးနောကပွိုငွး ကှှနတွော့ကွို အဖေ့ဘကကွ အဘှားဆီကနေ အမှစေားအမှခေံအဖှဈ မှေးစားခဲ့ပါတယွ။ သိပမွကှာခငမွှာပဲ အဘှားလညွး ဒီစိတတွှနေဲ့ပဲ ကှယလွှနွ အနိဈစရောကခွဲ့ရတယလွို့ ပှောပါတယွ။ ကှှနတွောွ မမတေေို့အိမရွောကတွဲ့အထိ ကှှနတွော့ကွို နာမညမွမှည့ရွသေးဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အပရယေကွ စခေါတွဲ့ မောငလွေး၊ ထူးသဈလေးဆိုတာပဲ အမညတွှငသွှားတော့တာပါ။ *** `မမေေ့ကှည့ရွတာ စိတဆွငွးရဲသှားပုံပဲ … နောကကွို မမေးပါနဲ့တော့ မောငလွေးရယွ …. ဘယလွိုပဲဖှဈဖှဈ ထူးသဈဟာ မမတို့ရဲ့ အငယဆွုံးမောငလွေးပါ။ ဘယတွော့မှ မပှောငွးလဲပါဘူး´ `တခှားဘယသွူတှရေော သိသေးလဲ မမကှီး´ `နှဈဦးနဲ့ ဇှနကွလှဲလို့ အကုနသွိကှပါတယွ။ သူတို့နှဈယောကကွတော့ အဲဒီတုနွးက ကလေးလေးတှကေိုး´ အငွးဗှာ။ ခုလိုဖှဈလာမှတော့ ဘာတတနွိုငတွော့မှာလဲ။ ကှှနတွောွ အိပရွာပေါကွို ခှပဈလေကပွဈလှဲခလှိုကတွယွ။ အပရယေကွတော့ ဘေးနားကနေ စိတမွခမွှးသာသလို ကှည့နွမယဆွေိုတာ သခှောပါတယလွေ။

မကှစွိပှနဖွှင့ကွှည့လွိုကတွော့ အနားရောကနွပှေီ။ ကှှနတွော့ကွို ဆှဲထူပှီး သူ့ရငခွှငထွဲမှာ သိုငွးဖကထွားလိုကတွယွ။ `ဘာမှ မပူနဲ့နောွ မောငလွေး … မောငလွေးကို အားလုံးက အရငအွတိုငွးပဲ ခစှနွကှမှောပါကှာ … နောွ …´ အငွး … ခကတွာက အဲဒါမဟုတဘွူးဗှ။ အရငကွတညွးက ကှုံခဲ့ရတဲ့ ကှှနတွော့ရွဲ့ စိတလွှုပရွှားမှုက ခုလို ဘာမှမတောမွှနွး သိလိုကရွတော့ ဘယလွိုလုပရွမှာလဲ။ ပှောနရငွေးနဲ့ပဲ ဘောငွးဘီထဲက တငွးကပှတွဲ့ခံစားမှုတဈခုက နိုးကှားလာတယွ။ ‘ဟုတကွဲ့ … ဟုတကွဲ့ပါ မမကှီး … but I just want to be alone … နောွ …´ ကှှနတွောွ သူ့ရငခွှငထွဲကနေ ရုနွးထှကလွိုကရွငွး ပှောလိုကတွယွ။ ခဏနတေော့ အခနွးတံခါးပိတသွံနဲ့အတူ တဖှညွးဖှညွးပှောကကွှယသွှားတဲ့ ခှသေံတဖတှဖွတှကွို ကှားလိုကရွပှီးတဲ့နောကွ ကှှနတွောွ အိပပွှောသွှားတယွ။ နောကနွေ့မနကွ ကှှနတွော့ထွပခွိုးခနွးလေး (An Attic)ထဲကို နရေောငဝွငလွာတော့ မနကဆွယနွာရီထိုးနပေါပှီ။ မကှနွှာသဈ ရမေိုးခှိုး၊ ပေါငမွုန့နွှဈခပှလွောကကွောကဝွါး၊ ရခေဲသတြတောထဲက နှားနို့တဈခှကယွူမော့ပှီး အပှငထွှကခွဲ့တယွ။ လုပစွရာရှိတာဆကလွုပဖွို့ လဝကရုံးတဈခကှဝွငလွိုကတွယွ။

မုန့ပွုံးတဈပုံးနဲ့ ဒု-လဝကမှူးလားဘာလား ဘှားတောလွေးတဈယောကကွို အကူအညီတောငွးလိုကတွော့ ထားခဲ့၊ သူလုပထွားလိုကမွယွ။ ဖုနွးနံပါတပွေးထားဆိုတော့လညွး အဆငပွှတောပေါ့လေ။ အဲဒီကနေ ကှောငွးကို ရောကတွော့ မှနွးတည့နွပှေီ။ အနားက လကဖွကရွညဆွိုငမွှာပဲ နေ့လညစွာစာပှီး မီတဲ့အတနွး ဝငတွကလွိုကတွယွ။ သူငယခွငွှးတှနေဲ့ စကားပှောကှတုနွးမှာ စိတမွပါ လကမွပါ ဖောလွိုလိုကနွမေိပမယေ့ွ အတနွးထဲက ဂိုကပွေးကှမွးနတေဲ့ ကောငမွလေးတှကေို ကှည့မွိတဲ့အခါကတှော့ ငါ့အဈမတှနေဲ့ ယှဉရွငွ ဘာမှမဟုတပွါလားလို့ ခံစားမိတယွ။ စာသငနွလေို့လညွး သိပမွထူးပါဘူးလေ။ တဈခှိနလွောကွ သညွးခံနားထောငပွှီး ပနွးဆိုးတနွးဘကွ ထှကလွာခဲ့တယွ။ အခှလေေး ဘာလေး ကှည့ရွအောငဆွိုပှီး လမွးဘေးအခှဆေိုငဝွငတွော့ အဲဒီမှာ ပှဲက စရောခငဗွှာ။ စစခငွှးတော့ သိသေးဘူး။ ဟယရွီပေါတွာတဈခှေ၊ ကှှနတွောတွို့ အငယသွုံးယောကကွ ကှည့ကွှတယလွေ၊ အဲဒါလေးဝယွ၊ နောကပွှီး ဟဝှာခှေ နညွးနညွးလောကတွော့ ဝယွဦးမှပဲဆိုပှီး စှေးဆဈပှီးတော့ အခှနှဈခှေရှေေးလိုကတွယွ။ ပိုကဆွံရှငွးဖို့လုပတွော့ နောကကွ လကလွာတို့တာနဲ့ လှည့ကွှည့လွိုကတွော့ဗှာ …။

ဟိုကွ … နာပှီ။ အပရယေပွါလား။ `နငနွောွ … ဘာခှတှေေ ဝယနွတောလဲ´ `ဟယွ … ဟယရွီပေါတွာပါဟ မမကှီးရ´ `တောစွမွးပါ … ပိုကဆွံရှငွးမယဆွိုလညွး မှနမွှနရွှငွး၊ သှားရအောငွ …´ ကှှနတွောွ ပိုကဆွံရှငွးပှီးတော့ သူ့နောကကွို ပှေးလိုကခွဲ့တယွ။ စာအုပဝွယရွငွး ပနွးဆိုးတနွးကို ရောကလွာတာဆိုပဲ။ လကပွူးလကကွှပမွိခံလိုကရွတော့ မကှနွှာတောငွ ဘယလွိုထားရမယွ မသိဘူး။ `ထူးသဈ … နငွ အတနွးပှီးပှီလား …´ အတနွးလဈလာတော့လညွး ဟုတကွဲ့လို့ပဲ ပှောလိုကပွါတယွ။ `ဒါဆို ငါနဲ့ စီးတီးမတကွို လိုကခွဲ့စမွးပါ။ အိမမွှာ ဟငွးခကှစွရာနညွးနပှေီ။ အတောပွဲ … ကူကကဆွှဲပေးဦး´ ဘာပှောလို့ရဦးမှာလဲ၊ သူ့မှာလညွး နိုငကွှကကွှီးနဲ့။ အိမရွောကတွော့ မမပှနေရွေောကနွပှေီ။ `ဘယလွိုလဲ ဒီမောငနွှမ … ဘယမွှာတှေ့လာကှတာလဲ´ `သူကှောငွးဆငွးတုနွး ဖမွးခေါလွာတာ မမရေေေ့ … လမွးမှာ တှေ့လိုကတွော့ အတောပွဲဆိုပှီး´ ကှှနတွောွ မမေေ့မကှနွှာကို တဈခကွှ အကဲခတကွှည့လွိုကတွယွ။ ဒီမောငနွှမဆိုတဲ့စကားကို တမငွ လုပပွှီး ပှောနတောလားလို့။

ဒါပမယေ့ွ ကှည့ရွတာတော့ ပုံမှနပွါပဲ။ `အေးအေး သား … အထုပတွှေ မီးဖိုခနွးထဲ ပို့ထားလိုကလွေ၊ မမေေ ကှည့လွုပလွိုကမွယွ။ သှားနားတော့ …´ အပရယေကွ အိုကလွိုကတွာဆိုပှီး ကှှနတွော့ရွှေ့က တကသွှားတယွ။ တိုကတွိုကဆွိုငဆွိုငပွဲ မော့ကှည့မွိလိုကတွော့ ပနွးရောငလွေးတဈခု မှငလွိုကရွတယွ။ ငါ့နှယနွောွ …..။ အခနွးရောကတွော့ အဝတအွစားတှေ ခှှတနွတေုနွး တံခါးက ပှင့လွာလို့ ဗီရိုတံခါးဖှင့ပွှီး အမှနကွှယလွိုကရွတယွ။ `အိုး … တံခါးခေါကမွှပေါ့ဗှာ …´ `ဆောရီး မောငလွေး … မမဟနွးဖုနွးမှား နင့ဆွီ ကနှခွဲ့လား လာကှည့တွာ´ `အငွး … ကှောပိုးအိတထွဲမှာ … အခုသှားတော့လေ၊ ခဏနေ လာပေးမယွ´ `အေးအေး´ ခကတွာပဲ။ ဒီမှာက မတနွပေါတယဆွိုမှ ပှလိုကရွ မကောငွးရှိတော့မယွ။ ဗီရိုတံခါးနဲ့ ထောကမွိနတော နာလိုကတွာဗှာ။ ရခှေိုးတဲ့တဘကကွှီးတဈထညွ ကောကပွတလွိုကပွှီး အိတထွဲက သူ့ဖုနွးကို ထုတလွိုကတွယွ။ အနလွော့ခလွုပလွိုကတွော့ သူ့ဖုနွးက သီးမကွ ခစှစွရာလေး။ ဒါနဲ့ လှှောကကွလိကှည့လွိုကတွော့ ဂယလွရီထဲက ဗီဒီယိုထဲမှာ တှေ့လိုကရွတယွ။ ဟုတတွယွ … ဘာကားရှိရမလဲ။

အဲဒါတှပေဲပေါ့ဗှ။ ဟငွး … ခကတွော့နပေါပှီ။ ဒီနေ့ ဒီစကားလုံးကို ဆယခွါလောကတွော့ ပှောမိသှားပှီထငတွယွ။ သကပွှငွးခရှငွး နှဈခနွးရှိတဲ့ ရခှေိုးခနွးတှဘကွေ ထှကလွာတော့ အပရယေနွဲ့ အဝမှာဆုံတယွ။ ခေါငွးငိုကစွိုကနွဲ့ လှှောကလွာမိတော့ ခှထေောကတွှကနေေ စတှေ့တာပါ။ ခါတိုငွးလို စိတနွဲ့ မဟုတဘွဲ ပှောငွးလဲစပှုနတေဲ့ ကှှနတွော့စွိတကွို ထိနွးသိမွးကှပညွှပရွငွး တဈခကှကွှည့လွိုကတွော့ မကှနွှာသုတပွဝါကှီးအောကကွ ကိုယလွုံးလှလှကို စမှငတွယွ။ ဆကပွှီး အပေါတွကလွာတော့ အသကရွှုလိုကမွှ ပိုထငရွှားလာတဲ့ ဟငွးဟငွး … ခကတွယဗွှာ … လှနခွဲ့တဲ့ နှဈရကလွောကကွအထိ အဈမရငွးလို့ စိတထွဲက ခစှခွငအွားကိုးမိခဲ့တဲ့ အပရယေ့ကွို ကှှနတွောွ ဘယလွို ခံစားခကှမွှိုးနဲ့ ဆကပွှီးရငဆွိုငရွမှာလဲ။ ဟုတတွယွ … လညတွိုငကွှော့ကှော့၊ ဆှဲဆောငမွှုရှိတဲ့ မကှနွှာလှလှလေးအောကကွ ရငရွဲ့ရိုးရာ …။ `ဖုနွးရော … တှေ့လား …´ `အငွး … ခဏနမှေ လာပေးမယွ … မူဗီလေးတှေ ကူးထားလိုကခွငှလွို့ …´ ဟိုကွ … သစမွေး၊ ငါ့ပါးစပကွလညွး ဘာလို့ထှကသွှားတာလဲ။ ကှှနတွောွ သူ့မကှနွှာကို မကှည့ရွဲတော့ဘဲ နီးရာအခနွးထဲ ပှေးဝငလွိုကတွယွ။

ကှှနတွောသွုံးနကှေ ရခှေိုးခနွးက အသေးပါ။ ရှာဝါနဲ့ အိမသွာ၊ ဘစငပွေဲ ရှိတယွ။ ဟိုဘကတွဈခနွးကတော့ ကှှနတွောွ မူးတုနွးက ရဝငခွှေိုးတဲ့အခနွး ကှှဇလေုံကှီးပါရှိတယွ။ အောကထွပမွှာတော့ အိမသွာတဈခုရှိတယွ။ ကှုံလို့ပှောပှတာပါ။ ရခှေိုးရငွးနဲ့ အားတငွးပှီး တအားတငွးနတေဲ့ ညီတောမွောငကွို အလုပပွေးလိုကတွယွ။ စိတသွှငွးတုနွးကတော့ ကှည့ထွားတဲ့ အခှတှထေေဲမှ ပှနွးစတားတှကေိုပဲ မှနွးတာပါဗှာ … လကကွမှငွးရငွး ပှီးခါနီးလညွးကရှော၊ ဘယလွိုကနေ ဘယလွို အပရယေ့ကွို ပှေးမှငမွိတယွ မသိဘူး။ ခကပွါတယဆွိုနမှေ … စိတတွငွးပှီး ညှဈထုတလွိုကရွတယွ။ ဝှူး …..။ ရခှေိုးပှီး ပှနထွှကလွာတော့ တခှားလူတှလညွေး ပှနရွောကကွုနပွှီ။ အောကထွပမွှာ အသံတှေ ကှားရတယွ။ လှကေားမှာလညွး ခှသေံကှားတယွ။ မနေ့ညက ဘယလွိုဘာဖှဈတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနွးတှကေို ရှောငခွငှတွာနဲ့ အခနွးထဲ ပှနပွှေးခဲ့တယွ။ အိမမွှာက မာစတာဘကရွှမွးသုံးခနွးရှိတယွ။ အောကထွပကွ ဘာမှမရှိဘူး။ အလယထွပမွှာ အိပခွနွးတှေ ဖှဲ့ထားတာ။ တဈခနွးက မမအေေိပတွယွ။ နောကနွှဈခနွးက သုံးယောကစွီနကှတယွေ။

အပရယွေ၊ မေ၊ ဂှူလိုငတွို့ အကှီးသုံးယောကကွ တဈခနွး။ နိုနို၊ နှဈဦး၊ ဇှနတွို့က တဈခနွး၊ အငယတွှပေေါ့။ ကှှနတွောကွ အမိုးပေါွ ဒါနွးနဲ့ လသာဆောငပွုံစံမှိုးလုပထွားတဲ့ အထပမွှာ။ အိမနွောကဘွကကွို ကပပွှီး အခနွးသီးသန့လွေး တဈခနွးနဲ့နတယွေ။ ရခှေိုးခနွးအိမသွာကတော့ အောကဆွငွးသုံးရတာပေါ့။ ဘာလို့ဒီလောကွ သခှောရှငွးပှနရလေဲလို့ မေးရငတွော့ သူခိုးလာခိုးစခငှလွေို့ မဟုတဘွူးဗှို့။ အဲဒီအခနွးဖှဲ့စညွးပုံတှကေ ဆကရွေးမယ့ွ ဇာတလွမွးမှာ တဈထောင့တွဈနရောက ပါဝငလွာဦးမှာမို့လို့ပဲ။ အဝတအွစားလဲပှီး အခနွးထဲ ခဏတဖှုတထွိုငွ၊ အဝတဟွောငွးတှေ စုထား၊ ခှငွးထဲထည့ပွှီး ညနစောစားဖို့ ဆငွးလာခဲ့တယွ။ ညနစောက မမခကှေထွေားတာ။ မီးဖိုနဲ့ဆကလွကွှ ထမငွးစားခနွးရှိပမယေ့ွ သိပပွှီးလူစုံလေ့မရှိဘူး။ တဈခှို့မမတှကေ တီဗီရှေ့မှာ စားလေ့ရှိကှတာကိုး။ ပုံမှနအွားဖှင့ွ ထမငွးစားခှိနကွ ခုနဈနာရီလောကဆွိုတော့ ကိုရီးယားကားကှည့တွဲ့သူတှကေ ခှဲထှကသွှားတော့ ထမငွးစားခနွးထဲမှာ သုံးလေးယောကလွောကပွဲ စားဖှဈကှတယွ။ ထုံးစံအတိုငွးဆိုရငတွော့ မမရယွေေ၊ ကှှနတွောွ၊ အပရယွေ၊ နိုနိုနဲ့ ဇှနတွို့လောကပွါပဲ။

မကတေော့ သိတယမွဟုတလွား၊ ဆံပငပွုံလေးတှေ လနွးတာတှေ့မလားဆိုပှီးကို မကှတွောငမွခတဘွဲ ကှည့နွတယွေ ထငပွါရဲ့။ ကနှတွဲ့သူတှနေဲ့ အတူတူပေါ့။ စားပှီးသောကပွှီးတော့ ကိုရီးယားကားတှထေဲကလို စားကောငွးပါတယတွို့၊ အိုမား ပငပွနွးသှားပှီတို့တော့ မအောကွှပါဘူး။ တခှို့က ဒီနေ့ စားကောငွးတယလွို့ ပှောကှပမယေ့ွ တခှို့ကလညွး ပနွးကနတွှေ ဘစငထွေဲ ထည့ပွှီး ပှနထွှကသွှားကှတယွ။ ကှှနတွောလွညွး ပနွးကနကွို ဘစငထွေဲပို့၊ လကဆွေးပှီး အခနွးထဲ ပှနလွာခဲ့တယွ။ အသဈထှကထွားတဲ့ အောငလွအခှကေို စီဒီဝေါ့မနွးနဲ့ နားထောငရွငွး ကုတငခွှရငွေးက ဆိုဖာမှာ ထိုငနွလေိုကတွယွ။ နေ့ခငွးက ဝယထွားတဲ့ ဘောလုံးဂှာနယတွဈစောငကွို ကောကကွိုငပွှီး ဘယပွှဲကို ကှေးတငရွငကွောငွးမလဲ တှကနွလေိုကတွယွ။ ဒီတဈခါပှဲတှကေ ဖုနွးထဲက မကဆွေ့အရကှည့ရွရငွ ကှေးက မမိုကဘွူးဗှာ။ ဘယဘွကနွနေေ ရှုံးရငရွှုံး မရှုံးရငလွညွး အရနညွးနိုငတွဲ့ ပှဲတှခညွှေးပဲ ဖှဈနတယွေ။ အုံးစားနတေုနွး ပုခုံးကို လာပုတခွံရလို့ မော့ကှည့လွိုကတွော့ မကှလွုံးနဲ့တည့တွည့မွှာ တှေ့လိုကရွတယွ။

ထကနွကှညဆွေိုတဲ့ ကုလားဒိနလွေးဆိုသလို ရှောငလွို့တိမွးလို့ မလှတနွိုငပွါဖှဈနတယွေ။ ဘယသွူမှားလဲ၊ အပရယေပွေါ့ဗှာ။ ကှှနတွော့အွတှကတွော့ အရငလွိုမဟုတတွဲ့ ခံစားခကှတွှနေဲ့အတူ ကိုယသွငွးနံ့ကလေးကိုပါ ခံစားမိလိုကတွယွ။ မကှလွုံးကလညွး လညပွငွးပေါကထွဲကနေ ဖှံ့ဖှိုးတဲ့ ရငသွားအထကပွိုငွးကလေးရယွ၊ ဂငှမွပွုံမှနကွစားတဲ့ အကှိူးတှေ ဖှဈမှာပေါ့။ `ဟဲ့ … အပရယွေ … မမကှီး … ဘာတုနွးဟ၊ ငါ့မှာ လန့သွှားတာပဲ´ `ဖုနွးပှနပွေးလေ၊ ပှီးတော့ အခု အောကဆွငွးခဲ့ဦး။ ဒီနေ့ နငနွဲ့ငါ ပနွးကနတွှေ ဆေးရမယ့အွလှည့ွ´ ဟိုကွ၊ ဒုကခြပဲ။ ပုဆိုးနဲ့ဆိုတော့ အောကကွ ထောငထွနတေဲ့ ညီတောမွောငကွလညွး ကှယလွို့ရမှာ မဟုတဘွူး။ `အငွး … ခဏလေး၊ ဒါလေးတဈပုဒွ နားထောငပွှီးရငွ လာခဲ့မယလွေ´ `ဘာသီခငွှးမို့လို့လဲဟာ … ဒီလောကွ အရေးတကှီး´ `My Home Paradise … ရပလား´ ခှထေောကဆွောင့ပွှီးလှည့ထွှကသွှားတယွ။ နောကကွ လှမွးကှည့လွိုကတွော့ တသိမ့သွိမ့နွဲ့၊ ခကတွယဆွိုကာမှ။ အပရယေတွဈယောကလွညွး ခကနွတယွေ။ မောငမွောင့အွခနွးထဲက ထှကလွာပှီး အခနွးရှေ့လမွးမှာ နံရံကိုမှီရငွး ရငတွှေ တမှိုးဖှဈနတယွေ။

အစကတော့ မောငမွောင့ကွို သူ့မောငလွေးတဈယောကအွဖှဈထကပွိုပှီး သတိမပှုခဲ့မိဘူး။ ခုတော့ ညနကေ သူဝယတွဲ့အခှတှရယွေေ၊ တံခါးမခေါကဘွဲ အခနွးထဲ ဝငသွှားမိလို့ မှငလွိုကရွတာရယွ၊ တဈခါတဈခါ အနီးကပအွတူရှိနရခှေိနတွှရယွေ၊ သူ့လို ရညွးစားမထားတာကှာတဲ့ အပှိုမကှီးတကှီးလေးအတှကတွော့ လောငမွှိုကစွတေဲ့ မီးတောကတွခှို့လိုပဲလေ။ အို … မဖှဈနိုငပွါဘူးလို့ စိတထွဲကတော့ ငှငွးဆနနွမေိတယွ။ ရငတွှကတေော့ ခုနနွတေုနွးပဲ။ ခုနကဆို သူ့ပုဆိုးမှာ …။ ဟယွ … တောပွါပှီ၊ ဆကမွတှေးခငှတွော့ပါဘူး။ အပရယွေ သူ့အတှေးစတှေ ဖှတတွောကရွငွး မီးဖိုခနွးထဲ ဆငွးခဲ့တယွ။ ပနွးကနတွှကတေော့ ပုံလို့ပေါ့။ မရှေးမနှောငွးမှာပဲ အိမနွရငွေး ဘောငွးဘီတိုနဲ့ ထူးသဈ ရောကလွာတယွ။ လကထွဲမှာလညွး သူ့ဖုနွးကို ကိုငလွို့ပေါ့။ ပနွးကနပွုံကတော့ မနညွးဘူးပဲ။ အငွးလေ၊ လူရှဈယောကစွာဆိုတော့လညွး ဒီလောကတွော့ရှိမှာပေါ့လို့ တှေးရငွး ထူးသဈ ပနွးကနွ တှကေို စကိုငလွိုကတွော့ … `ထားလိုကွ ထူးသဈ၊ ငါဆေးလိုကမွယွ၊ နငကွ အခှောကပွှနသွုတပွေး … ဟုတလွား´ ဒါနဲ့ပဲ သူလညွး နောကဆွုတွ၊ အဝတတွဈခုယူပှီး အပရယွေ ဆေးပေးသမှှ ပနွးကနတွှကေို သုတဖွို့ပှငတွယွ။

အပရယွေ ပနွးကနဆွေးနတောကို ကှည့ရွတာ လှုပလွှုပလွှုပလွှုပနွဲ့ မရညရွှယပွါဘဲ လကထွဲက သုတနွတေဲ့ မယလွမငွးပနွးကနွ တဈလုံးက လှတကွပှှနတွော့ ထိုငကွောကလွိုကရွငွး ဘောငွးဘီတိုလေးအောကကွ ပေါငသွားဖှေးဖှေးလေးတှကေိုပါ သခှောမှငလွိုကရွတယွ။ တကယတွော့ အပရယေကွလညွး သူ့ကို ထူးသဈ ဒီလိုစူးစိုကကွှည့နွတောကို သတိပှုမိတယွ။ ဘယလွိုပဲဖှဈဖှဈ စိတထွဲကနေ နိုးကှှလာတဲ့ သာယာစိတကွှောင့ွ ဘာမှ မပှောမိဘူး။ မသိမသာလိုလိုနဲ့တောငွ ဂိုကပွေးကှမွးလိုကသွေးတယွ။ ထူးသဈလညွး ပှနထွရပလွိုကတွော့ အပရယွေ နောကဆွုတလွိုကတွာနဲ့ ကှုံပှီး နှဈယောကွ ဝငတွိုကမွိသှားကှတယွ။ ထူးသဈ အနနေဲ့ အပရယေ့ကွိုယလွုံးလေးဆီက နူးညံ့နှေးထှေးတဲ့ အတှေ့ကို ခံစားမိလိုကသွလို၊ အပရယေကွလညွး သူ့နောကပွိုငွးကို လာထောကမွိတဲ့ မောငမွောင့ပွဈစညွးကို သတိပှုမိလိုကတွယွ။ နှဈယောကသွား တိုကမွိလိုကတွဲ့အရှိနကွှောင့ွ အပရယေတွဈယောကွ ဘစငထွေဲကို လကထွောကမွိသှားပှီး သူ့အငွကြှီရှေ့မှာ ဆပပွှာရတှနေေဲ့ ပသှေားလရေဲ့။

ထူးသဈကလညွး ယိုငသွှားတဲ့ အပရယေကွို ထိနွးပေးတဲ့အနနေဲ့ လကမွောငွးကို ဖမွးဆှဲလိုကတွာ ရုတတွရကမွို့ လကမွောငွးကို မိရုံမကဘူး၊ အိစကညွကညွောတဲ့ ရငသွားကိုပါ ခလုတတွိုကမွိသှားတယွ။ နှဈယောကသွား မကှနွှာခငွှးဆိုငမွိတော့ မကှနွှာလေးတှကေို နီလို့။ ယောကွှားလေးပီပီ ထူးသဈကပဲ စတငသွကဝွငလွာတယွ။ `ဆောရီး မမ … မတောလွို့နောွ … ဒါနဲ့ နင့အွငွကြှီရှေ့မှာ ဆပပွှာတှေ ပကေုနပွှီ၊ သှားလဲလိုကွဦး။ ဒီမှာ ငါပဲ ဆကဆွေးထားလိုကမွယွ´ သှားမလဲလို့လညွး မဖှဈတော့ဘူးလေ။ ပါးလှားတဲ့ခညှသွားအငွကြှီလေးမို့ သခှောကှည့ရွငွ အပရယေ့ရွှေ့ပိုငွးမှာ အောကကွ ဝတထွားတဲ့ ပဈစညွးလေးတှကေို ရိုးတိုးရိပတွိတတွောငွ မှငနွရပှေီ။ ဒါနဲ့ပဲ အပရယေတွဈယောကွ သူ့အခနွးကို ပှေးတကသွှားတယွ။ အိမရွှေ့မှာကတော့ အလှည့မွကတှဲ့သူတှကေ တီဗီကှည့ကွောငွးတုနွး၊ ကိုရီးယားကားပှီးလို့ အခှထေိုးနကှပှေီပေါ့။ နိုနိုက မေ့အပေါမွီ၊ ဂှူလိုငကွတော့ ခေါငွးအုံးလေးကိုငပွှီး မှောကလွကှသွား၊ မမကတေေော့ သှားအိပနွပှေီ ထငတွယွ။

ကှောငွးသူနှဈယောကတွော့ စာသှားကကှနွလရေဲ့။ အပရယေတွဈယောကွ သူ့အခနွးကို ပှနရွောကတွော့ ခကှခွငွှး အဝတမွလဲနိုငသွေးဘူး။ သူ့ကုတငလွေးပေါပွဲ ခှပဈလေကပွဈ ထိုငခွလှိုကတွယွ။ ရငတွှကတေော့ တဒိနွးဒိနွးခုနဆွဲ။ လှိုကဖွိုတဲ့ ရငနွှဈမှှာက ထူးဆနွးတဲ့ခံစားမှုကိုလညွး သူ သတိပှုမိတယွ။ ခုနက မတောတွဆလား၊ သခှောလားတော့ မသိ၊ မောငမွောင့လွကနွဲ့ ကိုငမွိလိုကတွဲ့ အထိအတှေ့ကှောင့ွ မောပနွးသလိုလို နှမွးလသှလိုလို။ သူ့ဟာကှီးနဲ့ ထောကမွိလိုကတွာလညွး လူတောငွ နရောမှာတငွ သတိမေ့ခငှသွှားတာ။ မိနွးကလေးတို့သဘာ၀ အလိုလိုသိစိတကွနေ ခန့မွှနွးကှည့တွော့ နညွးတာကှီးဟုတဘွူးဘဲ။ အပရယေ့စွိတတွှေ ယိုငနွဲ့စပှုလာပှီ။ သူ့မောငလွေး အဲ … မောငလွေးဖှဈခဲ့ဖူးတဲ့ မောငမွောင့ကွို ခစှမွိနပှေီလား၊ ခံစားမိနပှေီလား။ ဒါတှဟော သှေးသားကလာတဲ့ ဆနဒြလား၊ နှလုံးသားကလာတဲ့ အခစှလွား သူမသိတော့ဘူး။ သူသိတာက ထူးသဈနဲ့တှေ့ရငွ သိပကွို ရငခွုနမွိတာ။ သကပွှငွးရှညတွဈခုခရှငွး အဝတဗွီရိုဆီကို သှားလိုကတွယွ။

ညအိပခွါနီးဆိုတော့ ဂါဝနကွိုပဲ လဲလိုကဖွို့ စဉွးစားထားတယလွေ။ ပသှေားတဲ့အငွကြှီကို စခှှတခွှှတခွငွှးပဲ သခှောပှနမွပိတရွသေးတဲ့ တံခါးက အနညွးငယဟွသှားတာ တှေ့လိုကရွတယွ။ ဒါပမယေ့လွညွး စိတရွိုငွးတဝကွ၊ စိတလွှုပရွှားမှုတဝကဖွှဈနတေဲ့ သူ့အဖို့တော့ ဂရုမစိုကခွငှတွော့ပါဘူး။ အငွကြှီကို ခှှတပွှီး ကုတငပွေါပွဈတငလွိုကတွယွ။ နောကတွော့ အောကကွ ဘောငွးဘီကို ခှှတတွယွ။ ဘရာကို ခှှတဖွို့လုပရွငွး အနညွးငယွ တုံ့ဆိုငွးနမေိတယွ။ တဈယောကယွောကွ၊ ဖှဈနိုငတွာကတော့ ထူးသဈပါပဲ၊ ခှောငွးကှည့ွ နတယဆွေိုတာကို သိနတောကိုး။ အားနညွးနညွးတငွး သတတြိနညွးနညွးမှေးရငွး နောကဘွကကွ ခှိတတွှဆေီ လကလွှမွးလိုကတွော့ ရငကွို ကော့ပှလိုကသွလိုဖှဈသှားတာပေါ့။ ခှိတပွှုတသွှားတဲ့ ဘရာကိုလညွး ကုတငပွေါပွဲ ပဈတငလွိုကတွယွ။ ဂါဝနကွို ခေါငွးကနေ စှပလွိုကပွှီး အောကကွ ပငတွီကို ခှှတွ၊ အဝတဟွောငွးခှငွးထဲ ထည့လွိုကရွငွး အောပွှောလိုကတွယွ။ `ကှည့လွို့ကောငွးနတယပွေေါ့လေ´ ကှှနတွောွ ပနွးကနတွှေ ဆေးပှီး အခှောကသွုတပွှီးပှီလို့ ပှောဖို့ အပရယေတွို့အခနွးကို တကလွာခဲ့တယွ။

ဒါပမယေ့ွ ရောကရွောကခွငွှး တံခါးကို မခေါကလွိုကမွိဘူး။ ဟုတတွယွ။ မှငလွိုကရွတဲ့ မှငကွှငွးက ကှှနတွော့ကွို ကှကသွသသှေေားစတယွေ။ စိတမွှတမွဲ့လိုပဲ လကတွဈဝါးလောကဟွနတေဲ့ တံခါးကို နညွးနညွးပို တှနွးဖှင့လွိုကမွိတယွ။ အသအခှောပါပဲ။ ကှှနတွောွ အပရယွေ အဝတလွဲတာကို ခှောငွးကှည့မွိတာ ဝနခွံပါတယွ။ လူပှိုဖှဈပှီးကတညွးက ခုလို မိနွးကလေး တဈယောကွ အဝတလွဲနတောကို သသခှေောခှာ မှငဖွူးတာပါပဲ။ ငယငွယကွတော့ တဈခါတဈလေ တှေ့ဖူးပမယေ့ွ သိပမွမှတမွိတော့ဘူးလေ။ အဝတအွစားတှနေဲ့တုနွးက ကိုယလွုံးလှတယလွို့ပဲ ထငနွတော။ ခုတော့ လှတယဆွိုတာထကပွိုပှီး Perfect  လို့ ပှောရမယဗွှာ။ ။ နို့တှကလညွေး D-Cup လောကရွှိမယွ။ ဟဝှာခှတှထေေဲမှာတော့ အဲလိုမှိုးထကကွှီးတာတောငွ မှငဖွူးသေးတယွ။ ဒါပမယေ့ွ အငပွလန့တွှေ ဆီလီကှနတွှေ။ သူ့ဟာကမှ သဘာဝ၊ ဘုရားပေးတဲ့အတိုငွးပဲဗှ။ အခနွးထဲက လှမွးအောလွိုကသွံကို ကှားလို့ ကှှနတွောွ ကမနွးကတနွး လှမွးပှောလိုကတွယွ။

`ဟုတကွဲ့ … အကုနဆွေးပှီး၊ အဝတနွဲ့လညွး သုတထွားပှီးပှီ´ ကှှနတွော့စွကားအဆုံးမှာ အပရယေကွ အခနွးဝကို ရောကနွပှေီ။ `ငါမေးတာ အဲဒါမဟုတဘွူး၊ ကှည့ကွောငွးနလေားလို့ မေးတာ´ ဝတထွားတဲ့ ဂါဝနကွ စပန့သွားဆိုတော့ ပှော့ပှော့အိအိနဲ့ တဈကိုယလွုံးအလှကို ဖောပွှနတယွေ။ ဒီကှားထဲ လညပွငွးကလညွး တောတွောဟွိုကလွို့ အထကပွိုငွးက ကှဲကှောငွးလေးတောငွ မှငနွရတေော့ တံတှေးတောငွ နငသွှားသလိုပဲ။ `အာ …´ ကှှနတွောွ ဘယလွိုပှောရမလဲ။ မိနွးကလေး၊ ကိုယ့အွဈမလို နခေဲ့တဲ့ မိနွးကလေးတဈယောကွ အဝတလွဲနတောကို ခှောငွးကှည့မွိ တာကို။ မှငလွိုကပွါတယွ၊ ဘယနွရော ဘယလွိုလှတာလို့ ပှောဖို့ကလညွး မဖှဈဘူးလေ။ `ကဲ … ပှောလေ …´ အပရယေကွ ရှေ့ကို တိုးရငွး ကှှနတွောနွဲ့ တဖှညွးဖှညွး နီးကပလွာတယွ။ အဲဒီမှာ အရပအွနိမ့အွမှင့ွ ကှာခှားခကှကွ ပိုသိသာတာပေါ့။ ကှှနတွော့အွရပွ ခှောကပွေ မှငကွှငွးကနေ သူ့အရပကွလေး ငါးပလေေးရဲ့ အပေါစွီးမှငကွှငွးကို ဆိုတော့ဗှာ၊ တှေးကှည့ပွေါ့။ နှဈယောကစွလုံးပဲ တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ နီးကပလွာတဲ့ အထိအတှေ့ကှောင့ွ ရငခွုနနွှုနွးတှေ မှနလွာတယွ။

သူ့ရငခွုနသွံကို ကှှနတွောွ ခံစားလို့ရနတယွေ။ သူလညွး ဒီအတိုငွးပဲ နမှောပါပဲ။ `အေ … အပရယွေ … ငါ … ငါ … မရညရွှယပွါဘူးဟာ၊ နငွ အဝတလွဲပှီးပှီမှတလွို့ အောကမွှာ အကုနရွှငွးပှီးပှီလို့ လာပှောတာပါ´ အပရယေကွ ကှှနတွော့မွကှလွုံးတှထေဲအထိ စိုကကွှည့နွတယွေ။ တဖှညွးဖှညွး သူ့မကှနွှာမှာ ပှုံးစစ အရိပအွယောငကွို တှေ့လိုကရွတယွ။ `ကဲပါ … ဒီလောကလွညွး ဖှဈမနပေါနဲ့၊ မကှနွှာကှီးကို နီလို့။ ဒီမှာ မိနွးကလေးက ဘာမှမဖှဈရသေးဘူး၊ သူကပဲ တဈပှနကွှီး။ ထူးသဈရယွ … ဘယလွိုပဲဖှဈဖှဈ ငါ့မောငလွေးတဈယောကွ အနားမှာရှိနတော ငါ့အတှကွ စိတခွရှပါတယွ။ မဟုတဘွူးလား …´ ကှှနတွောွ ခေါငွးညိတပွှလိုကတွုနွး သူက ကှှနတွော့လွကကွို ဆုပညွှဈလိုကတွယွ။ အားပေးသလိုမှိုးပေါ့။ ပှီးတော့ မကှနွှာလေးမော့ပှီး ကှှနတွော့လွညပွငွးကို နမွးလိုကတွယွ။ အရပကွ နညွးနညွးကှာတော့ မီရာကို နမွးတာလညွး ဖှဈခငှဖွှဈမှာပေါ့လေ။

ပူနှေးတဲ့အထိအတှနေဲ့အတူ ကှှနတွော့သွှေးတှေ ဆူပှကလွာသလိုပဲ။ ကှှနတွောွ စာထဲမှာ ဖတဖွူးတာ ဒါမှိုးထငပွါရဲ့။ ကှှနတွောွ မခံစားနိုငတွော့တာနဲ့ သူ့လကထွဲကနေ ရုနွးထှကလွိုကပွှီး အခနွးကို ပှနခွဲ့လိုကတွယွ။  မောငမွောင့အွခနွးဆီက တံခါးပိတသွံကို ကှားလိုကရွတယွ။ အပရယေလွညွး သူ့အခနွးထဲ ပှနဝွငွ တံခါးကို အသာစေ့ပိတလွိုကရွငွး ခုတငပွေါွ လှဲခလှိုကတွယွ။ သူ့ရငထွဲမှတော့ တလှပလွှပခွုနလွို့ပေါ့။ ခုတငပွေါကွ အဝတတွှကေို ဘေးကို တှနွးခလှိုကရွငွး စောငလွေးကို ဆှဲခှုံလိုကတွယွ။ အဲဒီနောကမွှာတော့ သူ့လကကွလေးက သူ့ညီမလေးကို စမွးမိတဲ့အခှိနမွှာတော့ စိုစိုစှတစွှတဖွှဈနပှေီလေ။ ကှှနတွော့ရွငတွှေ ခုနနွတယွေ။ ရငထွဲမှာ ပူပှီး ရငတသွေလို ခံစားရတယွ။ ရသေောကကွှည့တွော့လညွး မပှောကဘွူး။ ရငတတွောမှ ဟုတရွဲ့လား၊ အခစှငွတတွာမှားလား။ မှငခွဲ့ရတဲ့ အလှအပတှကေို ပှနလွညပွုံဖောမွိတိုငွး တဈကိုယလွုံးပေါကကွှဲထှကတွော့မလို ခံစားရတယွ။ လိမညွာစကားပှောမိရငွ နှာခေါငွးရှညထွှကလွာတဲ့ ပီနော့ခီယိုလိုပဲ၊ ကှှနတွော့မွှာလညွး မရိုးမသားစဉွးစားမိရငွ ရှညထွှကလွာတတတွဲ့ ညီတဈကောငရွှိတယွ။

ခဏခဏ ဆုံးမရတာပေါ့လေ။ အငွး … သူ့ကို ဆုံးမမိရငလွညွး ကှှနတွောပွဲ ပငပွနွးတာပါပဲဗှာ။ ကှှနတွောွ အပရယေ့ကွို ရှောငနွမေိတာ နှဈရကရွှိသှားပှီ။ မနကစွောစောတညွးက သငတွနွးသှား၊ ညနေ နောကကွမှှ ပှနလွာ၊ ထမငွးကို တဈယောကတွညွးစားနဲ့ပေါ့။ အပရယေ့ကွို ရှောငရွငွး မိသားစုနဲ့ပါ အဆကအွသှယပွှတနွမေိတယွ။ မမတဈေယေောကွ ရုံးကိဈစနဲ့ နယဆွငွးသှားတာတောငွ ကှှနတွောနွဲ့ ဘာမှမပှောမိလိုကဘွူးဖှဈနတယွေ။ ဒီနေ့လညွး မနကစွောစောတညွးက သှားမလို့ပါပဲ။ ညကလညွး နှိုးစကပွေးထားပါရကနွဲ့ မမှညဘွူး။ ကှှနတွောနွိုးလာတော့ ကိုးနာရီလောကရွှိသှားပှီ။ နှိုးစကကွို ကှည့လွိုကတွော့ ညနှဈနာရီကို ညှှနပွှနတယွေ။ ဓာတခွဲကုနသွှားလို့လား မသိဘူး။ လကတွံက ရှေ့တိုးလိုကွ၊ ပှနဆွုတလွာလိုကနွဲ့။ ကှှနတွောွ မကှနွှာသဈ၊ သှားတိုကပွှီး အခနွးပှနလွာခဲ့တယွ။ အဝတအွစားလဲမယလွုပတွော့ အခနွးတံခါးခေါကသွံကှားလိုကရွတယွ။ `ထူးသဈ … တို့တှေ နညွးနညွးလောကွ ဆှေးနှေးရအောငွ၊ ဘာဖှဈလို့ ဒီလိုမှိုး ရှောငနွရသလေဲဆိုတာကို …´ ကှှနတွောွ ပှနမွဖှမေိဘူး။ ဘာသံမှ ပှနမွပေးရငတွော့ သူ ထှကသွှားတနကွောငွးပါရဲ့။

`ထူးသဈ … မမကှီး ဒီမှာ မငွးတံခါးဖှင့တွဲ့အထိ စောင့နွမယွေ၊ တို့တှေ တိုငပွငပွှီး အဖှတဈခေုလောကတွော့ ရမှာပါ´ ကှှနတွောွ စိတလွေးလေးနဲ့ပဲ တံခါးကို ဖှင့လွိုကတွယွ။ နညွးနညွးလောကဟွပှီး ခေါငွးထှကကွှည့လွိုကတွော့ အခနွးရှေ့တည့တွည့မွှာ ရပနွတေဲ့ အပရယွေ။ အိမနွရငွေး ခညှသွားအငွကြှီဖှူ၊ ဂငွှးပငခွပနွှမွးနှမွး ဖှူဖှော့ဖှော့။ ဒါပမယေ့ွ နောကကွနေ မှိနဖွှော့စှာကနှတေဲ့ နရေောငခွှညအွောကမွှာ ဝငွးဝငွးပပ လှနလရေေဲ့။ `ထူးသဈ … တံခါးဖှင့ပွါဦး၊ နောွ … မမ ဝငခွဲ့မယွ´ သူ့ရဲ့ ခှိုသာတဲ့စကားရဲ့အောကမွှာ ကှှနတွောွ ငိုငငွေးနမေိရာကနေ ပှနလွညသွကဝွငလွာမိတယွ။ တံခါးကို စိတမွှတမွဲ့စှာ ဖှင့ပွေးလိုကမွိတယွ။ `အငွး … ဝငခွဲ့ပါ´ အပရယွေ အခနွးထဲကို ဝငလွာတယွ။ ကှှနတွော့ခွုတငဘွေးက ပတလွှှောကသွှားပှီး ပှတငွးလိုကကွာတှကေို ဆှဲဖှင့လွိုကရွငွး … `လိုကကွာလေးဘာလေးလဲ ဖှင့ပွါဦး၊ နင့အွခနွးက အလငွးရောငမွှ ရရဲ့လားမသိဘူး´ နရေောငခွှညတွခှို့ကတော့ သူ့ကိုယပွေါကွို ဖှတပွှီး အခနွးကှမွးပှငပွေါွ အရိပကွစှတယွေ။

သူလမွးလှှောကလွိုကတွိုငွး ကှှိကနဲ မှညနွတေဲ့ အိမတွှငွးစီးဖိနပရွဲ့အသံက ကှှနတွော့ကွို ကှကသွီးထစတယွေ။ ပှတငွးပေါကနွားမှာ လမွးလှှောကနွတေဲ့ အပရယေ့ကွိုယလွေးကို နရေောငကွ လငွးလကနွစအေေောငွ ထောကပွံ့ပေးထားတယွ။ သတိပှုမိလိုကတွဲ့ ကှှနတွော့မွှာ ရငခွုနနွှုနွးက တိုးတကလွာတယွ။ ထူးသဈတဈယောကွ အခနွးတံခါးကို ပှနပွိတလွိုကရွငွး ခေါငွးကိုတော့ ငုံ့ထားလိုကမွိတယွ။ အပရယေကွတော့ အခနွးတဈပတွ လမွးလှှောကပွှီး အခု သူ့ခုတငပွေါမွှာ ထိုငလွိုကတွယွ။ `ဘာကိဈစရှိလို့လဲ အပရယွေ … အဲ … မမကှီး´ သူက အပရယေ့ကွို မကှည့ဘွဲ မေးလိုကတွယွ။ `ပှောစရာရှိလို့ပေါ့ ထူးသဈရယွ … တို့တှေ ကိဈစတခှို့ကို ပှင့ပွှင့လွငွးလငွး ဆှေးနှေးသင့တွယလွို့ မထငဘွူးလား´ `အဲဒီလိုတော့လညွး … အငွး … တကယတွော့ …´ `ထူးသဈ … နငဟွာလေ … ဒီလောကတွောငမွှပဲ …´ `ကဲ … ကဲ … ဘာပှောခငှတွာလဲ ခငဗွှာ´ ထူးသဈ သူ့အဈမကို စိတရွှုပရွှုပနွဲ့ လှည့ကွှည့လွိုကတွယွ။ အပရယေကွ သူ့ခုတငစွောငွးမှာ ထိုငနွတယွေ။

နရေောငကွ သူ့အငွကြှီနောကကွနေ မီးမောငွးထိုးပေးထားသလိုပဲ။ စိတရွှုပတွာက တဝကွ၊ စိတလွှုပရွှားတာက တဝကဖွှဈလာပှီ။ `တို့နှဈယောကွ ဘယလွိုတှေးတယွ၊ ဘယလွိုခံစားမိတယွ ဆိုတာရယွ၊ နောကပွှီး နငွ ဘာဖှဈလို့ ခုလို ရှောငနွတယဆွေိုတာရယွ …´ အပရယေကွ သူ့အိပယွာပေါွ မှီလိုကရွငွးနဲ့ ပှောတယွ။ သူ့ကိုယပွေါကွ အမို့အမောကွ အလှအပတှကေ ပိုပှီးထငရွှားလာတယွ။ `နငွ ဘာတှပှေောနတောလဲ မမကှီး … ငါ … ငါ …´ သူ့မှာ စကားတောငွ နညွးနညွးထဈသှားတယွ။ သူ့ညီလေးကတော့ တဖှညွးဖှညွးနဲ့ နိုးကှားလာတယွ။ သူ့မကှလွုံးတှေ၊ ဦးနှောကနွဲ့ သှေးသားခံစားမှုတှသော တဈဆကတွညွးမရှိရငကွောငွးမယလွို့ စဉွးစားမိတယွ။ ဒါပမယေ့ွ သူ ဘာမှားတတနွိုငမွှာမို့လို့လဲ။ `နငွ သိပါတယွ မောငလွေးရယွ … နငွ ငါ့ကို ရှောငနွတော နှဈရကရွှိသှားပှီနောွ၊ နောကဆွုံး ငါတို့ တှေ့ဖှဈခဲ့ကှတဲ့ အခှိနကွနေ ခုထိပဲ၊ အဲဒီတုနွးက ငါ့အခနွးမှာပေါ့လေ …´ သူ့ဆံပငတွှကေို နောကကွို သပတွငရွငွးနဲ့ အပရယေကွ ပှောလိုကတွယွ။

လကကွို လှုပရွှားလိုကတွော့ သူ့ရဲ့ ပှည့ဖွှိုးတဲ့ ရငအွလှက ပိုပှီး ပေါလွှငလွာတယွ။ `ငါ ……´ ထူးသဈတဈယောကွ စကားပှောမယလွုပရွငွးနဲ့ တံတှေးမှိုခလှိုကရွတယွ။ `ဘာပှောခငှတွာလဲ ထူးသဈ´ အပရယေကွ စိတလွှုပရွှားစပှုနတေဲ့သူ့ကို အဖှတေောငွးလိုကလွရေဲ့။ ခဏလောကတွော့ အားယူနမေိသေးတယွ။ ကှှနတွောွ စိတကွို တငွးလိုကပွှီး … `တကယတွော့ … ငါ … နင့ကွို မကှနွှာခငွှးဆိုငဖွို့ ခကနွလေို့ပါ။ တို့တှေ … တို့တှေ … ကှုံခဲ့ရတာကို တှေးပှီး ငါ နင့အွပေါွ ရှကနွလေို့ပါ။ ရှောငနွတော မဟုတပွါဘူး အပရယွေ … ငါ … ဘာလုပရွမယမွှနွး မသိဘူး … ခုထိလညွး မသိသေးဘူး …´ တကယတွော့ ကှှနတွောွ ပေးလိုကတွဲ့ ဆငခွှကေ သိပတွော့ ယုံခငှစွရာ မကောငွးလှဘူး။ သူလညွး ရိပစွားမိပုံရတယွ။ `အငွး … သိပတွော့ မပှည့စွုံဘူး၊ ဒါပဲလား ထူးသဈ … ဒီတဈခုတညွးအတှကနွဲ့လား …´ `ဟုတတွယွ …´ ဒီအခှိနမွှာပဲ အပရယေကွ ထထိုငလွိုကတွယွ။ ခှတဈခှေောငွးပေါွ တဈခှောငွးတငလွို့ပေါ့။ သိပမွဝေးလှတဲ့အကှာအဝေးမှာ သိပပွှီး ခံစားမိနတေဲ့အခှိနမွှာ၊ သူ့ရဲ့ ရငခွုနစွရာလှုပရွှားမှုက ကှှနတွော့ကွို ပိုရူးသှပစွမယလွေို့ ထငမွိတယွ။

`ဘာဖှဈလို့ ရှောငလွှှဲခငှရွတာလဲ မောငလွေး၊ လကရွှိအခှအနတှေနေေဲ့ ခံစားခကှတွှကေ ဒီလိုမှိုး ရှောငနွရေုံနဲ့ ပှီးသှားမှာလား´ စကားလုံးတှကေ ပိုပှီးသိပသွညွးလာတယွ။ ကှှနတွော့ရွငထွဲမှာရော ဘောငွးဘီထဲမှာပါ ပိုပှီးတငွးကပှလွာတယွ။ အပရယေ့မွကှလွုံးတှကေို ကှည့ရွတာ သူ တဈခုခုကို သိနသလေိုပါပဲလား။ သူ့ရဲ့ မေးခှနွးတှနေဲ့ လှုပရွှားမှုတှဟော ကှှနတွော့ခွံစဈကို ပှိုလဲစတယဆွေိုတာကိုပေါ့။ ကှှနတွောွ ငှိမသွကစွှာနဲ့ပဲ အပရယေ့ကွို စိုကကွှည့နွမေိတယွ။ ကှှနတွော့ကွိုယွ ကှှနတွောွ ဘယလွို ထိနွးခှုပရွမှနွး မသိတော့ဘူး။ ကှှနတွော့စွိတတွှေ ယိုငနွဲ့နပှေီလား။ သိနပှေီလား အပရယွေ။ `ထူးသဈရယွ … ပှောစမွးပါ၊ ပှောလိုကစွမွးပါ။ တို့တှေ အနညွးဆုံးတော့ ပှင့လွငွးဖို့လိုနပှေီ။ ငါ့မှာ နင့အွတှကွ ပှောဖို့စကားတှေ ရှိတယွ၊ နင့ဆွီမှာလညွး ပှောစရာတှရှေိမယဆွိုတာ ငါသိတယွ။ ဘာပဲဖှဈဖှဈ ငါ နားထောငခွငှတွယွ၊ ကှေးဇူးပှုပှီး သိခငှတွယွ၊ ထူးသဈ …´ ခှိုသာတဲ့စကား၊ နောကကွ လိုကပွါလာတဲ့ ယုံကှညမွှု၊ ဒါတှေ အောကမွှာ ကှှနတွော့ရွငထွဲက စကားတှေ ပှင့ထွှကလွာခဲ့တယွ။

`ဒီမှာ အပရယွေ … ငါ နင့ကွို တကယပွဲ သဘောကတှယွ။ အဈမတဈယောကဆွိုတာကို ခဏမေ့ထားပှီး မိနွးကလေးတဈယောကလွို ငါ့ရငထွဲက ခံစားမိတယွ။ အပရယွေ … ဘယလွိုပဲဖှဈဖှဈ နငနွဲ့ငါ အတူရှိနခှေိနမွှိုး၊ လကခွငွှးထိတဲ့အခှိနွ၊ အသားခငွှးထိမိတဲ့အခှိနွ၊ တဈခါတလေ ငါ နငနွဲ့ ပူးပူးကပကွပရွှိတဲ့အခှိနမွှိုးမှာ သိပကွို ခံစားရတယွ။ အဲဒါက ငါခံစားမိတာ၊ ဒါပမယေ့ွ သိပမွကှာသေးခငအွခှိနကွမှ သိခဲ့ရတဲ့ ငါ့ဘဝဟာ ဘယလွိုမှိုးပဲဖှဈဖှဈ၊ အရငတွုနွးက တို့တှဟော မောငနွှမတှလေေ … အပရယွေ … တကယတွော့ ငါ သိပခွံစားရပါတယဟွာ …´ အပရယေကွ သူ့ခှထေောကတွှကေို ဆန့လွိုကတွယွ။ ဖှောင့စွငွးသှယလွှတဲ့ ဆငနွှာမောငွးသဏဌြာနကွ နောကခွံရှိနတေဲ့ နရေောငအွောကမွှာ ဖှူဖှေးဝငွးလကစွှာ တောကပွလာတယွ။ လကကွို ပိုကရွငွး ကှှနတွော့ဘွကွ လှည့ကွှည့လွိုကတွော့ ဘောငခွတထွားသလို သူ့ရငအွစုံက ပိုမိုမှင့တွကလွာတယွ။ `ဒါပဲလား ထူးသဈ … နင့ရွငထွဲက စကားတှလေား … ထပပွှောပါဦး …´ အဲဒီလို မေးလိုကစွဉမွှာပဲ မကှလွုံးလေးဝင့လွိုကတွဲ့ အပရယေ့အွမူအယာရယွ၊ ကိုယလွေးကို တဈခကှလွူးလှန့လွိုကတွုနွး တှေ့လိုကရွတဲ့ အမို့အဝနွး နိမ့ရွာမှင့ရွာတှရယကွေ ကှှနတွော့စွိတကွို အရညပွှောသွှားစသလေိုပဲ။

`ဟုတတွယွ၊ ပှောရမယဆွိုရငတွော့ နောကဆွုံး … ရှောငနွခေဲ့တယဆွိုတဲ့အကှောငွးရငွးကတော့ တဈခုတညွးပါ။ ဒီမှာ အပရယွေ … တကယတွော့ ငါ့မှာ မိနွးကလေးတှနေဲ့ပတသွကပွှီး တဈခါမှ မကှုံဖူးလို့ပါ … ငါ့ဘကကွ မှားယှငွးသှားမှာ စိုးလို့ပါ …´ ကှှနတွော့ွ ဒီလောကအွထိတော့ ဝနခွံခကှမွပေးလိုကခွငှဘွူး။ ဒါပမယေ့ွ ကှှနတွောွ မထိနွးခှုပနွိုငတွော့ဘူး။ တကယတွော့ ဒီအကှောငွးတှကေို ပှောမိသှားတာက အပရယေကွပဲ ကှှနတွော့စွိတကွို မှောဆွနဆွနွ စိုးမိုးထားလို့မှားလား။ မသိတော့ဘူးဗှာ။ ဖှဈခငှရွာ ဖှဈစတေော့၊ ကှှနတွော့စွိတအွစဉကွို ထိနွးခှုပထွားနိုငတွဲ့အရာ မရှိတော့ဘူး။ကှှနတွော့စွိတတွှေ လှုပရွှားနတယွေ။ ကိုယ့အွခနွးထဲမှာ မဟုတဘွဲ မိနွးကလေးတှရေဲ့အခနွးထဲမှာ အပရယေနွဲ့အတူ ဂှူလိုင့နွှဈယောကအွိပကွုတငကွှီးပေါမွှာ ခစှပွှဲဝငရွဦးမှာမို့လို့ပါ။ နှဈယောကသွား မပှနမွေလာခငအွမီ လူမမိအောငွ တကသွုတရွိုကကွှရ မလား၊ ဒါမှမဟုတွ အခှိနပွဲ လုံလုံလောကလွောကရွမလားကတော့ ရှေ့ဆကရွမယ့လွုပငွနွးစဉတွှအပေေါွ မူတညလွိမ့မွယွ ထငပွါရဲ့။

ကုတငပွေါွ အိပနွရောကနေ အပရယေ့ဘွကကွို လှည့လွိုကတွော့ အပရယေကွ သူ့ရဲ့သိုငွးဖကထွားတဲ့လကတွှကေို နညွးနညွး လှှော့ပေးလိုကတွယွ။ ဒီလိုနဲ့ နှဈယောကသွား ရငခွငွှးအပမွိတော့ နှေးထှေးနူးညံ့တဲ့ အပရယေ့နွို့ကှီးတှရေဲ့ ထိတှေ့မှုမှာ ကှှနတွော့ညွီလေးတဈယောကွ ကိုးဆယဒွီဂရီ မတမွတထွောငလွာပါတော့တယွ။ ကှှနတွောလွညွး အတှေ့အကှုံတှကေ သငပွေးတဲ့အလှှောကွ အစပှိုးကလေး ကလိုကရွငကွောငွးမယဆွိုပှီး အပရယေ့ခွါးလေးကို ဖကလွိုကရွငွး ညာဘကနွို့သီးခေါငွးလေးကို ကှှနတွော့ပွါးစပထွဲ ဆှဲသှငွးလိုကတွယွ။ အပရယေတွဈယောကွ ဆတကွနဲ လူးလှန့လွှုပရွှားသှားလို့ ကှှနတွော့ပွါးစပထွဲကနတေောငွ ပှနလွှတထွှကသွှားတော့မလိုပဲ။ ပှီးတော့ သူ့ကို ပကလွကအွနအထေားဖှဈအောငွ ပှနတွှနွးလိုကပွှီး လကတွဈဖကကွ နို့တဈဖကကွို နယရွငွး နောကတွဈဖကကွိုတော့ ညငညွငသွာသာပဲ စို့ပေးလိုကတွယွ။ နို့သီးခေါငွးလေးဘေးကို ပတလွကှပွေးလိုကတွော့ အပရယေ့နွှုတကွ ဖှင့ဟွတောငွးဆိုလာတယွ။

`ထူးသဈရယွ … သခှောစို့ပေးစမွးပါဟာ … အငွး … အငွး … အဲဒီလိုမှိုးလေး … ဟငွးဟငွး …´ ဘယရွမလဲ။ ကှှနတွောကွလညွး ကလေးနို့စို့သလိုပါ နို့ထှကလွာတော့မယ့အွတိုငွး စို့ထည့လွိုကတွာကိုး။ အပရယေ့ရွငတွှေ တဖှညွးဖှညွးကော့လာရငွး သူ့နို့တှကေို ကှှနတွော့ပွါးစပထွဲ အတငွးတှနွးပို့ပေးနတယွေ။ ကှှနတွောကွ နို့သီးခေါငွးလေးကို ပါးစပထွဲက ပှနထွုတလွိုကတွော့ အပရယေ့မွကှနွှာမှာ စိတပွကှမွှုတှေ အထငွးသား။ ဒါနဲ့ပဲ နောကတွဈဖကဆွီကို ကှှနတွော့ွ နှုတခွမွးတှကေို ဦးတညလွိုကရွတယွ။ ဒါပမယေ့ွ ကှှနတွော့လွကတွှကေ အရငလွို နှေးကှေးမနတေော့ပါဘူး။ နို့စို့ရငွးနဲ့ လကတွဈဖကကွ အပရယေ့ညွီမလေးကို လှမွးစမွးလိုကတွော့ စိုစိစိ ခှောကှိကှိအထိအတှေ့နဲ့ အဲဒီနောကမွှာတော့ ပူနှေးတဲ့၊ နူးညံ့တဲ့၊ အိစကတွဲ့ အထိအတှေ့ကိုပါ သိလိုကရွတယွ။ အပရယေကွ ကှှနတွော့မွကှနွှာကို ဆှဲမော့ယူလိုကရွငွး နှုတခွမွးခငွှး စုပနွမွးလိုကတွယွ။ အပရယေကွ မောငမွောင့မွကှနွှာကို ဆှဲမော့လိုကရွငွး သူ့နှုတခွမွးတှကေ မောငမွောင့နွှုတခွမွးတှကေို စတငထွိကပလွိုကတွယွ။

လှှာကို ထိုးမသှငွးသေးဘဲနဲ့ မောငမွောင့နွှုတခွမွးပတပွတလွညကွို ခဏလကှလွိုကပွှီးမှ ပှငွးပှတဲ့အနမွးတဈခုကို ဖောကွှူးလိုကလွရေဲ့။ ခဏနတေော့ အပရယေကွ နှုတခွမွးခငွှးခှာလိုကရွငွး မောငမွောင့လွညပွငွးဆီကို ပှောငွးရှှေ့လိုကတွယွ။ အဲဒီကနတဈဆေင့ွ ရငဘွတွ၊ ဗိုကသွားတှကေို လကှရွငွးနဲ့ မောငမွောင့ကွို ယားအောငလွုပနွတယွေ။ မောငမွောင့အွတှကတွော့ ယားကှိကှိခံစားမှုနဲ့အတူ ကိုယတွှငွးတဈနရောကနေ နိုးကှားလာတဲ့ ပှငွးပှတဲ့ဆနဒြက စတငပွေါထွှကလွာပါ တော့တယွ။ အပရယေကွ ရှကနွလေို့လား မသိဘူး။ နောကဆွုံးသှားရမယ့နွရောရောကကွာနီးတော့ ခုတငအွောကဘွကမွှာ ပှနထွရပလွိုကတွယွ။ ထူးသဈကတော့ သူ့လိုမှိုး မရှကဘွူးဆိုတာ အပရယေ့ကွို ပှဖို့ လကတွဈဖကကွို ကမွးပေးလိုကရွငွး ပှနလွညလွှမွးလင့လွာတဲ့ အပရယေ့ွ လကတွှကေို ဆှဲယူရငွး ကုတငပွေါကွို ပှနလွှဲခလှိုကတွယွ။ အပရယေ့နွှုတခွမွးကို ခပဖွှဖှပဲ တဈခကှနွမွးတယွ။

လညပွငွးမှာ တဈခကွှ၊ နို့သီးခေါငွးလေးနှဈခုကို တဈခကှစွီ၊ ခကှကွလေးကို တဈခကွှ၊ နောကဆွုံးတော့ သူ့ရဲ့နှုတခွမွးတှကေ အပရယေ့ညွီမလေးဆီကို ဦးတညလွိုကတွော့တယွ။ အပရယေ့အွစိလေးကို ဖှဖှလေးတဈခကှနွမွးရငွး ကုတငအွောကကွို ခဏဆငွးလိုကတွယွ။ အပရယေ့ကွိုယလွုံးလေးကို ကုတငစွောငွးဘကွ ဆှဲယူလိုကပွှီး ထူးသဈတဈယောကွ ကှမွးပှငမွှာ ဒူးထောကလွိုကတွယွ။ လကညွှိုးထိပကွို တံတှေးဆှတပွှီး အပရယေ့အွောကနွှုတခွမွးသားတှတဈလှေှောကွ ဝိုငွးပတရွငွး ပှတလွေးလိုကတွော့ သူ့ညီမလေးထဲက အရညကွှညလွေးတှကေ အဝအထိ စိမ့ထွှကလွာတယွ။ ထူးသဈက လကမွနှဈဖကကွို သုံးပှီး အပရယေ့ညွီမလေးရဲ့ နှုတခွမွးသားတှကေို ဖိလိုကရွငွး ခေါငွးငုံ့ပှီးတော့ သူ့နှုတခွမွးတှကေ အဝတည့တွည့ကွို ဖိကပလွိုကတွော့တယွ။ `အား … ဟင့ဟွင့ွ ……. ထူးသဈ ……´ အပရယေရွဲ့ ညညွးသံလေးက တိတဆွိတတွဲ့အခနွးထဲမှာ ထငထွငရွှားရှားကှားနရတယွေ။ မောငမွောင့လွကတွှကေ ပေါငတွှငွးသားလေးတှတဈလှေှောကွ ရှေ့လှားပှတသွပပွေးရငွး လှှာကတော့ အပရယေ့ညွီမလေးထဲမှာ စုနခွှီဆနခွှီ အလုပမွှားနပေါပှီ။

အပရယေ့ညွညွးသံတှေ ပိုမိုဆူညံလာပှီး ခါးကလေးကတော့ တဖှညွးဖှညွးကော့လာတယွ။ သူ့ညီမလေးကို မောငမွောင့ဆွီကို ပင့တွငပွေးနတောပေါ့။ မောငမွောင့မွကှနွှာရှေ့မှာတော့ အနီရောငဖွှော့ဖှော့ရယွ၊ ပနွးရောငရွင့ရွင့ရွယွ၊ ပနွးရောငဖွှော့ဖှော့ရယဆွိုတဲ့ အရောငကွှဲသုံးမှိုးကိုပဲ မှငနွရတယွေ။ အနီးကပလွှနွးတော့လညွး သခှောမကှစွိကို မှေးပှီးကှည့မွှ သညွးကှဲတာကိုး။ စူးရှတဲ့အနံ့လေးတှကေ သူ့ရဲ့စိတကွို ကှှသထကကွှှလာအောငွ ကူညီနတယွေ။ ထူးသဈမကှစွိကို မှိတထွားလိုကရွငွး သူ့ပါးစပနွဲ့ ဆန့သွလောကွ အပရယေ့ညွီမလေးကို စုပနွမွးလိုကတွယွ။ နောကပွှီးတော့ လကတွှကလညွေး အစိထိပလွေးကို ပှတပွေးလိုကတွော့ အပရယေတွဈယောကွ တဆတဆွတတွုနလွာတော့တယွ။ အပရယေကွ သူ့ပေါငတွှကေို ကားနိုငသွလောကကွားပေးထားရငွးနဲ့ လကတွှကလညွေး မောငမွောင့ဆွံပငတွှကေို ပှတသွပပွေးနတယွေ။ လိမမြာလိုကတွဲ့မောငလွေးလို့ စိတထွဲမှာတော့ ပှောနမယွေ ထငပွါရဲ့။

ထူးသဈကလညွး တဈမှိုးပှောငွးပှီး သူ့လှှာကို တတနွိုငသွလောကွ ဆန့ထွုတရွငွး အပရယေ့အွတှငွးပိုငွးကို တိုးဝငလွိုကတွယွ။ ပိုမို စီးဆငွးလာတဲ့အရညကွှညလွေးတှကေို တတနွိုငသွမှှ မှိုခနှရတောပေါ့။ သူ့မေးစိနဲ့ ပါးစပတွဈဝိုကမွှာတော့ ပှောငလွကလွို့နပှေီ။ အခနွးထဲမှာတော့ အပရယေ့ညွညွးသံတဈခုသာ လှှမွးမိုးနတယွေ။ ဒါပမယေ့ွ တဈခကှတွဈခကှမွှာတော့ လှှာကို ခပကွှမွးကှမွး လကှတွဲ့အခါမှိုးမှာ ထှကပွေါလွာတဲ့ ပှတကွနဲ ပှတကွနဲ အသံကိုတော့ နညွးနညွးပါးပါးကှားရတယွ။ ထူးသဈကတော့ ပထမဆုံး စားသုံးမှုအတှေ့အကှုံမှာ အနညွးငယွ မောခငှလွာသလိုပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ ခပကွှမွးကှမွးတိုကစွဈဆငရွငွး ပှီးမှ အနားယူတော့မယလွို့ ဆုံးဖှတခွကှခွလှိုကရွငွး သူတတနွိုငသွလောကွ လှှာကို ထိုးသှငွးလိုကွ၊ အထဲမှာ မှှလေိုကွ၊ အပှငကွ လကတွှကပေါ အတှငွးကလှှာကို ကူညီတဲ့အနနေဲ့ အစိလေးကိုပှတွ၊ နှုတခွမွးသားလေးကို ခှပေေးနဲ့ တကညွီလကညွီ ကှိုးစားလိုကတွော့ အပရယေတွဈယောကွ ထှန့ထွှနွးလူးရငွးနဲ့ နောကဘွကကွို လနကွတှော့မလိုတောငွ ဖှဈသှားပါတယွ။

ဒါပမယေ့ွ ထူးသဈက အလှတမွပေးဘဲ ရှေ့ကို နညွးနညွးတိုးလိုကရွငွး အပရယေ့ဆွီးခုံလေးပေါကွ အမှေးစုစုလေးကို ခပတွငွးတငွး ဆုပဆွှဲလိုကတွယွ။ ပှီးတော့ မကှနွှာကို အတငွးဖိကပရွငွး အရှိနကွို မှှင့တွငလွိုကတွော့ …. `ထူးသဈ … အိုး …. ငါ … ငါ … မခံနိုငတွော့ဘူး … အား …´ဆိုပှီး မောသံလေးနဲ့အတူ ညညွးညူလာတယွ။ ဒါနဲ့ပဲ အပရယေပွှီးတော့မယဆွိုတာ သိလိုကရွတဲ့ ထူးသဈက ပေါငနွှဈဖကကွို ဖိထားလိုကရွငွး ခပကွှမွးကှမွး ဆယခွကှလွောကွ လကှလွိုကတွဲ့အခါမှာတော့ အပရယေတွဈယောကွ မောငမွောင့ဆွံပငတွှကေို တငွးကှပစွှာဆုပဆွှဲရငွး ငှိမကွသှှားပါတော့တယွ။ သူ့အဖုတလွေးထဲကလညွး အရညကွှညတွှအပှငွေ ခပပွစှပွစှအွရညလွေးတှပေါ လိုကပွါစီးဆငွးလာတယွ။ ဒီတော့မှ ထူးသဈလညွး စိတခွလှကခွှ မကှနွှာကို အပရယေပွေါငအွတှငွးသားတှမှော အပလွိုကရွငွး အမောဖှလေိုကရွတယွ။ ခဏနတေော့ နှဈယောကစွလုံး အမောပှစပှေုလာတယွ။ ထူးသဈက အရငွ ထရပလွိုကရွငွး အပရယေ့ပွေါငလွေးတှကေို နသေားတကှ ပှုပှငလွိုကတွယွ။

ပှီးတော့ နှုတခွမွးခငွှးစုပအွနမွးလိုကမွှာ အောကကွ ကပပွါလာတဲ့ မောငမွောင့ပွဈစညွးကတော့ အပရယေရွဲ့ ရှှဲရှှဲစိုနတေဲ့ ညီမလေးထဲကို စတငမွိတဆွကလွိုကပွါတော့တယွ။ ထူးသဈတဈယောကွ စိုစှတမွှုကို သူ့ငပဲကနတဈဆေင့ွ ခံစားလိုကရွတယွ။ သူ အပရယေ့ကွို မှုတပွေးနတေုနွး အောကကွ ညီလေးကလညွး တဈယောကတွညွး တငွးတောင့နွရတေော့ ဆနဒြပှနတောလား မသိ၊ ပိုတောငကွှီးထှားမာကှောနသလေိုပဲ။ ဒါပမယေ့ွ အပရယေကွလညွး တဈခါပှီးထားတာဆိုတော့ သူ့အဖို့ သှငွးလိုကတွဲ့နရောမှာ သိပပွှီးခကခွဲခှငွးတော့ မရှိလှဘူး။ ဒါပမယေ့ွ အပရယေတွဈယောကကွတော့ ပထမတဈခါနဲ့ မတူတဲ့ အတှေ့အကှုံကို ရငဆွိုငလွိုကရွတယွ။ အရငတွဈခါတုနွးကတော့ ထူးသဈကလညွး စစခငွှး လူပှိုရညမွပကှသွေးတော့ နညွးနညွးတှန့ဆွုတဆွုတနွဲ့ ဆိုတော့လေ။ ခုတဈခါတော့ သူကတောငွ စတငွဦးဆောငနွပှေီး ပဈစညွးကလညွး နညွးနညွးတောငွ ထှားလာသလိုပဲ။ ထူးသဈက နှုတခွမွးတှကေို ပှနခွှာလိုကပွှီး နို့တှကေို ဆုပနွယလွိုကရွငွး သူ့ညီလေးကို နကနွကရွှိုငွးရှိုငွး ဝငသွှားတဲ့အထိ အပရယေ့အွဖုတလွေးထဲကို မှှုပနွှံလိုကတွယွ။

အပရယေလွညွး တဖှညွးဖှညွးနဲ့ နသေားကလှာပှီး သူ့အတှငွးသားတှကေ မောငမွောင့ညွီလေးကို ဆုပနွယစွပှုလာတယွ။ ပထမတဈခါ ပှီးထားလို့ နညွးနညွးငှိမသွကသွှားတဲ့ ဆနဒြတှကေ မီးထပထွည့လွိုကတွဲ့ မီးဖိုလိုပါပဲ တဖှညွးဖှညွးခငွှး အရှိနအွဟုနမွှင့လွာတယွ။ ထူးသဈက သူ့ရဲ့ သနမွာတဲ့လကတွှနေဲ့ အပရယေတွငပွါးအောကကွို မလိုကရွငွး ကုတငစွောငွးဘကကွို ပိုလို့ဆှဲယူလိုကတွယွ။ ဒီအခှိနမွှာတော့ အပရယေ့ခွါးကနေ အပေါပွိုငွးအထိပဲ ကုတငပွေါကွနှပွါတော့တယွ။ ထူးသဈက ဆောင့အွားပိုရအောငွ ကိုယ့လွကနွဲ့ကိုယွ အပရယေတွုံ့ပှနတွာကို မစောင့ဘွဲ အောကကွ ထိနွးကိုငထွားရငွး အပေါကွ ဖိဆောင့နွမေိတယွ။ သနမွာတဲ့လကတွှကေ ဘယလွိုပဲ ခှုပကွိုငထွားပမယေ့ွ အပရယေ့ကွိုယလွေးကတော့ မောငမွောင့ဆွောင့ခွကှတွှအေောကမွှာ လှုပခွါနလရေေဲ့။ အပရယေ့ညွီမလေးထဲမှာလညွး အရညတွှေ ပိုလို့ရှှဲအိုငလွာတယွ။ မောငမွောင့ညွီလေးကလညွး တဖှညွးဖှညွးပှပှလာသလိုပဲ။ အပေါကွ ဆောင့ခွကှတွှရေော၊ အောကကွ ပင့ခွကှတွှရေော ပိုလို့ပှငွးထနလွာတယွ။ နှဈယောကစွလုံးရဲ့ အသကရွှူသံတှကလညွေး ဖားဖိုနှဈလုံးကို အပှိုငထွိုးနသလေိုပဲ။

ညညွးညူသံတှေ၊ မာနသွှငွးသံတှကေ တဈသားတညွးလိုဖှဈနတေဲ့ သူတို့နှဈဦးရဲ့ လှုပရွှားမှုတိုငွးမှာ ကှားနရတယွေ။ မောငမွောင့ညွီလေးက အပရယေ့အွတှငွးပိုငွးမှာ ပိုပှီးကှီးမားလာနတယလွေို့ ခံစားရသလို အပရယေ့အွဖုတလွေးရဲ့ ညှဈအားကလညွး တဈစထကတွဈစ ပိုပှီးတငွးကပှလွာတယွ။ နှဈယောကစွလုံးရဲ့ ခနဓြာကိုယကွတော့ ခှှေးတှနေဲ့ ရောငဆွီသုတထွားသလို ပှောငလွကနွတယွေ။ မကှလွုံးတှကလညွေး တဖတှဖွတွှ အရောငတွှထှကလွေို့။ ထူးသဈတဈယောကွ အပရယေ့တွငပွါးသားတှကေို ဆုပနွယလွိုကရွငွး ရှေ့ကို ကုနွးရငွး အပရယေ့နွို့သီးခေါငွးလေးတဈဖကကွို ခပဆွတဆွတကွိုကလွိုကတွဲ့အခါမှာတော့ အပရယေတွဈယောကွ ဘယလွိုမှ မတတနွိုငတွော့ဘဲ နောကတွဈကှိမွ ခရီးဆုံးကို ရောကသွှားပါ တော့တယွ။ ထူးသဈလညွး အပရယေနွဲ့အတူတူ လကနွဲ့ညှဈထားသလို ပိုမိုစုပဆွှဲလာတဲ့အားကို မခံနိုငတွော့ဘဲ သူ့ရဲ့ သုကရွညတွှကေို အပရယေ့ဟွိုးအတှငွးထဲရောကအွောငွ ပနွးထုတလွိုကမွိတော့တယွ။ ဒီအခှိနမွှာပဲ အိမအွောကထွပကွနေ တံခါးဖှင့သွံတှေ ကှားလိုကရွတော့ နှဈယောကသွား အပနွးမဖှအေားတော့ဘဲ အပရယေကွ ဂှူလိုင့အွိပယွာခငွးကို ဆှဲဆန့ွ၊ ထူးသဈကတော့ လှကေားထိပကွို အမှနပွှေးပှီး အဝတအွစားတှေ ရတတသွလောကွ အမှနကွောကရွတယွ။

မောငမွောင့ကွတော့ ဘောငွးဘီပဲ ဝတထွားနိုငတွော့ပမယေ့ွ အပရယေကွတော့ အိပယွာဘေးမှာရှိတဲ့ တီရှပအွဟောငွးတဈထညကွို ကောကဝွတလွိုကနွိုငတွာကှောင့ွ သိပတွော့ရုပမွပကှကွှပါဘူး။ မကတေော့ လှကေားပေါမွှာ အငွကြှီနှဈထညတွှေ့လိုကရွတော့ နညွးနညွးတော့ အံ့သှနမေိတယွ။ သူတို့အခနွးကလညွး လှုပလွှုပရွှားရှား အသံတှေ ကှားလိုကမွိသလိုပဲ။ သူလညွး အခနွးတံခါးကို ဖှင့လွိုကရွော ကုတငပွေါထွိုငနွတေဲ့ အပရယေကွ လှမွးနှုတဆွကတွယွ။ `သှောွ… မေ … နငပွှနလွာပှီလား …´ `အငွး´ မကေ ပှနဖွှလေိုကရွငွး တဈဘကကွို လှည့လွိုကတွော့ ပှတငွးပေါကကွ အပှငကွို ကှည့ခွငှယွောငဆွောငနွတေဲ့ မောငမွောင့ကွို တှေ့လိုကရွတယွ။ ထူးသဈက နောကပွှနလွှည့လွိုကရွငွး `ဒီနေ့ နငွ တယစွောပါလား´လို့ ပှောလိုကတွယွ။ `အငွး … ဒီနေ့ လူပါးတာနဲ့ ငါလညွး စောစောပှနလွာခဲ့တာ …´ မကေ နညွးနညွး သငွကြာမကငွးသလို အခနွးထဲကို နညွးနညွးပတကွှည့နွတယွေ။ `ဟဲ … ဘာရှာနတောလဲ´ အပရယေကွ မေးလိုကတွယွ။

`မဟုတပွါဘူးဟာ ….´ မတဈယေောကွ ခေါငွးကို ခါယမွးလိုကရွငွး စိတထွဲကတော့ အောကတွုနွးက ကှားလိုကရွတဲ့အသံတှရယွေ၊ လှကေားက အငွကြှီနှဈထညရွယွ၊ ကိုယအွပေါပွိုငွး ဘာမှမပါတဲ့ ထူးသဈရယကွို စိတထွဲမှာ ဆကစွပပွှီး အဖှထေုတနွမေိတယွ။ `သှောွ … ဒါနဲ့ ငါလညွး ညနစော ခကွှဦးမှပဲ …´ အပရယေကွ ပှောရငွးဆိုရငွး ကုတငပွေါကွ ထရငွး အောကထွပကွို ဆငွးသှားလရေဲ့။ `ငါလညွး ကူမယလွေ မမကှီး …´ ထူးသဈကလညွး နောကကွနေ လိုကဆွငွးသှားတယွ။ အခနွးထဲမှာတော့ မတဈယေောကတွညွး ကနှရွဈတယွ။ သူ့အနနေဲ့ ဘာမှ ထူးထူးခှားခှားရှာမတှေ့ပမယေ့ွ စိတထွဲကတော့ အလိုလိုသိနသလေိုပဲ။ အခနွးကို နောကထွပွ တဈပတပွတွ လိုကရွငွး အနံ့ခံနမေိတယွ။ နှာခေါငွးတရှုံ့ရှုံ့လုပရွငွး သူသိဖူးတဲ့ အနံ့တဈခုကို ခံစားမိတယွ။ သူလညွး တကယတွော့ လူပါးပဲ။ ဒီအနံ့မှိုးဟာ ဘာအနံ့လဲဆိုတာတော့ အတှေ့အကှုံတှအရေ သသခှေောခှာသိနပေါတယွ။ သူ့ကုတငပွေါွ ထိုငခွလှိုကတွော့မှ အနံ့ကို ပိုပှီးစူးရှလာသလိုပဲ။

သခှောပါတယွ၊ ဒီအနံ့က လူနှဈယောကွ ဟိုဒငွးပှုထားတဲ့အနံ့ပဲလို့ အတညပွှုလိုကမွိတယွ။ ပှီးတော့မှ ကုတငပွေါွ ထိုငနွရငွေးနဲ့ပဲ စိတကွူးထဲမှာ ပုံဖောကွှည့နွမေိတော့တယွ။ မီးဖိုထဲက နှဈယောကမွှာတော့ … `အောငမွလေး … တောသွေးတာပေါ့ … မိတော့မလို့ …´ ထူးသဈက ပှောရငွး နဖူးက ခှှေးတှကေို သုတနွတယွေ။ `မပူပါနဲ့ဟယွ … ဒီကောငမွ ဘာမှ တှေ့မသှားပါဘူး … ဟုတတွယမွလား´လို့ အပရယေကွ အားပေးလိုကတွယွ။ `မပူနဲ့ မလုပနွဲ့လေ၊ ဒီထကနွညွးနညွးမှား အဝတပွှနဝွတတွာ နောကကွသှှားလို့ကတော့ တှေးတောငွ မတှေးရဲဘူး။  အဲဒါဆို သူ့အနနေဲ့ ဘယလွောကမွှား စိတပွကှသွှားလိုကမွလဲဆိုတာ …´ ထူးသဈက အလေးအနကပွှောနလရေေဲ့။ `ဒါပမယေ့ွ … မေ ဘာမှ တှေ့မသှားပါဘူး။ ကောငွးပှီလေ … တကယလွို့ နငသွာ ဆနဒြရှိမယဆွိုရငွ ငါတို့နှဈယောကရွဲ့ ဆကဆွံရေးကို ဒီမှာတငွ အဆုံးသတလွိုကလွို့ရပါတယွ။ သဘောတူလား …´ `ဟာ … ဒီလိုလညွး မဟုတသွေးဘူးလေ … ငါက …´ ထူးသဈက ခေါငွးကို ယမွးရငွးနဲ့ … `ဒီလိုနဲ့တော့ အဆုံးမသတခွငှသွေးပါဘူးဟာ …´ `ငါရောပဲ … ဒါပမယေ့ွ ရှေ့လှှောကွ တို့တှေ ပိုပှီးပိပိရိရိ နကှရမေယွ ထငတွယွ´လို့ အပရယေကွ ထူးသဈတဈယောကွ သူနဲ့ ဖှဈနတောကို နောငတွရတာ မဟုတမွှနွးသိလို့ ပှောသွှားလရေဲ့။ ခဏနတေော့ မီးဖိုထဲကို မရေောကလွာတယွ။

`ဟေ့လူတှေ … နငတွို့နှဈယောကွ နေ့ခငွးတှေ အိမမွှာ ဘာလုပနွကှသလေဲ´ မကေ သှေးတိုးစမွးကှည့လွိုကတွယွ။ `ဒီလိုပါပဲ …´ အပရယေကွ မနကကွ ကနှတွဲ့ဟငွးတခှို့ကို မိုကကွရိုဝေ့ဖနွဲ့နှှေးရငွး ဖှလေိုကတွယွ။ `သှောွ … သှောွ …´ ထူးသဈကတော့ မပိရိပါဘူး။ တဈခကှမွကှနွှာပကှသွှားတာကို တိုကတွိုကဆွိုငဆွိုငွ မကလညွေး သတိထားလိုကမွိတယွ။ `ကဲ … စားလို့ရပှီ …´ အပရယေကွ နှှေးထားတဲ့ ပနွးကနတွှကေို ခပှေးရငွး ပှောလိုကတွော့ ထူးသဈနဲ့ မကေ ပနွးကနတွဈခပှစွီဆှဲပှီး ဝငထွိုငလွိုကကွှတယွ။ အပရယေကွတော့ မီးဖိုထဲကနေ ထှကပွှီး အခနွးဝကို သှားလရေဲ့။ `အပရယွေ … နငရွော မစားတော့ဘူးလား …´ မကေ မေးလိုကတွော့ အပရယေတွဈယောကွ အိမတွံခါးဝကိုတောငွ ရောကနွပှေီ။ `တောပွှီ … အခု ငါ ဂငှမွသွှားလိုကွဦးမယွ။ ဒီရကပွိုငွး နညွးနညွးဝလာသလိုပဲ …´ ဖိနပစွီးရငွး အပရယေကွ ပှနပွှောလိုကတွယွ။ `တကယမွစားတော့ဘူးနောွ … ဒါဆို ငါတို့က ခနှမွထားတော့ဘူးနောွ … သခှောလို့လား …´ ထူးသဈက ပှောလိုကတွယွ။ သူက တကယတွော့ သူတဈယောကတွညွးဆိုရငွ လှှို့ဝှကခွကှတွှေ ပေါကွုနမွှာ ကှောကလွို့ပါ။

ဒါကှောင့ွ နညွးနညွးလေး ခှော့ဆှဲဆှဲလိုကတွာ။ `တောပွါ … ငါသှားလိုကွဦးမယွ။ အေးဆေးပါ´ အဲဒီလို ပှောလိုကတွဲ့ အပရယေ့ကွို လှမွးကှည့လွိုကတွော့ `အိုကသှေားမှာပါ´ဆိုတဲ့ အကှည့ကွို တှေ့လိုကရွတယွ။ `သှားပါစေ ထူးသဈရယွ … အဲဒီဝတုတကွှီးက ဝိတခွဖှို့လိုနတော နမှောပေါ့ …´ မကေ လှမွးစလိုကသွေးတယွ။ သူတို့ စပှီးစားကှတော့ အပရယေကွ တံခါးကို ပှနပွိတသွှားပှီ။ ထူးသဈတဈယောကွ ခုလို လကမွတငလွေး လှတလွာခဲ့ရပမယေ့ွ မနေဲ့အတူ ထိုငနွရတောကိုတော့ စိတကွ မလုံမလဲဖှဈနတေုနွးပဲ။ `ဘယလွိုလဲ … ဒါနဲ့ ဒီနေ့ အဆငပွှရေဲ့လား …´ မကေ စကားစလိုကတွယွ။ `အငွး …´ `ဒါနဲ့ နငဒွီနေ့ ဘာတှလေုပနွသလေဲ´ `ဒီလိုပါပဲ … ဘာမှ သိပမွထူးပါဘူး´ `ဒါနဲ့ ဘာလို့ တို့တှအခနွေးထဲရောကနွတောလဲ´ `အဲ … ဟို … သှောွ … အပရယေကွ လမွးပေါကွ တဈယောကကွို လှမွးပှလို့ …´ `လမွးပေါကွ … အဲဒါက ဘာလဲ …´ `ဘာကိုလဲ …´ `နငပွဲပှောတယလွေ … အပရယေကွ လမွးပေါကွ တဈယောကကွို ပှလို့ဆို …´ `သှောွ … အငွး … နပေူကှီးထဲမှာ ရကပွါလို ဝတထွားတဲ့ ငပေါတဈကောငပွါ … အဲဒါ …´။

`ဟုတလွား … ဒါနဲ့ ငါလညွး အဲဒီအခှိနလွောကဆွို အိမရွှေ့နား ရောကနွပှေီပဲ … ငါ့ကတှော့ ဘာမှမတှေ့ပါလား …´ `ငါ … ငါ … ဒါတော့ ဘယသွိမလဲဟ … နငွ …´ `တောစွမွးပါ ထူးသဈရယွ … နငကွ လိမတွဲ့နရောမှာ မပီပှငမွှနွး ငါသိပှီးသား ….´ မကေ မောငမွောင့ကွို စူးစူးရဲရဲစိုကကွှည့လွိုကတွော့ မကှလွှှာခသှှားတယွ။ သူ့မှာ ထိုငရွမလို ထရမလို။ `ဘာဖှဈလို့ ငါက လိမရွမှာလဲဟယွ … တကယပွါ မေ … ငါ မလိမပွါဘူး။ မဟုတဘွူးလေ …´ တဖှညွးဖှညွး ထူးသဈတဈယောကွ တုနလွှုပစွပှုလာတယွ။ `ဟုတတွယွ … အရငကွတော့ မလိမဘွူး။ ကဲ မောငလွေး … ခုလညွး မလိမနွဲ့၊ မှနမွှနပွှော ….´ ဆကနွရငွေ အကုနပွေါကွုနတွော့မှာမို့ ထူးသဈတဈယောကွ ထိုငရွာကထပှီး သူ့အခနွးကိုပဲ ပှနပွှေးခဲ့တော့တယွ။ အခနွးရောကတွော့ အိပရွာပေါပွဈလှဲရငွး မကှနွှာကို ခေါငွးအုံးနဲ့ကှယပွှီး အိပနွလေိုကတွယွ။ ဒါပမယေ့ွ မရပါဘူး။ မကေ နောကကွနေ ပါလာတာပါပဲ။ အခနွးတံခါးကို ဖှင့ဝွငလွိုကတွော့ ခေါငွးအုံးအောကကွ မငှိမမွသကဖွှဈနတေဲ့ မကှလွုံးတဈစုံကို မှငလွိုကရွတယွ။ မတဈယေောကွ မောငမွောင့အွခနွးထဲကို ခပဖွှေးဖှေးပဲ လှှောကဝွငလွာခဲ့တယွ။

ပှီးတော့ ကုတငပွေါွ တငပွါးလှှဲထိုငလွိုကရွငွး မောငမွောင့ပွေါငကွို လိမဆွှဲလိုကတွော့ ထူးသဈလညွး မနနေိုငတွော့ဘဲ ခေါငွးအုံးကို ဖယပွှီး ကှည့လွိုကရွတော့တယွ။ `ထူးသဈ … ဘာတှဖှဈနေတောလဲ။ နငွ အိမမွှာ ဘာတှပေဲလုပနွလေုပနွေ ငါ့အတှကတွော့ စိတမွပူပါနဲ့လို့ပဲ ပှောခငှတွာပါ´ မကေ မောငမွောင့ပွေါငကွို ပှတပွေးရငွး စပှီး အဈလိုကတွယွ။ `ခကတွော့တာပဲ မရော …. တကယတွော့ ငါတို့ … တကယပွဲ … နငသွိသှားမှာ သိပစွိုးရိမခွဲ့တာ။ ငါတို့က သူမှားတှကေို တကယွ မသိစခငှလွေို့ပါ´ ထူးသဈက ငိုသံပါကှီးနဲ့ ပှောလိုကတွယွ။ `သှောွ … မငိုနဲ့လဟော … ဒီကလေးတော့ … အေးပါ … နငနွဲ့ နိုနိုနဲ့ ဘာပဲဖှဈဖှဈ ငါက ဘာပှောရမှာလဲ …´ စိတလွတယွေ။ အဲဒီ ထူးသဈဆိုတဲ့ကောငွ ငတုံးပါဆို။ မကေ နာမညမွှားခငှယွောငဆွောငပွှီး ထပအွဈလိုကတွာ။ ဒါကို ကိုရှှငတေုံးက … `ဘာပှောတယွ … မဟုတပွါဘူးဟာ၊ ဘယကွ နိုနိုနဲ့ရမှာလဲ … ငါနဲ့ အေ … အပရယေနွဲ့ပါ …´ `ဘာ … နငနွဲ့ အပရယေနွဲ့ ဟုတလွား …။

အိုး … တကယတွော့ ငါထငထွားတာက … နငနွဲ့ နိုနိုနဲ့ ညပနွကှတောကို အပရယေကွ သိနတယလွေို့ပဲ ထငမွိတာ …´ ပိုပှီးရှငွးရှငွးလငွးကှားခငှတွာနဲ့ မကေ ထပအွဈလိုကတွယွ။ `ဒါနဲ့ နငကွ ဘာဖှဈလို့ ငါနဲ့ နိုနိုနဲ့လို့ … အဲ … ထငနွရတောလဲ …´ `သှောွ … ဒီလိုလေ … နိုနိုက အမှဲလိုလို ပှောနတော … နငကွ ဘယလွောကလွနွးတာ၊ ကောငလွေးတဈယောကအွနနေဲ့ဆိုရငွ နငကွ ဘယလွောကွ ဆှဲဆောငမွှုရှိတာလို့။ ပှီးတော့ ဒီနေ့ နိုနိုက ဆေးရုံမသှားဘူး မဟုတလွား … အဲဒီတော့ … ငါက … နောကတွော့ ဘယလွိုဖှဈလို့ နငနွဲ့ အပရယေဖွှဈနရတောပါလိမ့ွ …´ မကေ ဖောလကစွနဲ့ ဆကဖွောလိုကတွယွ။ `တောငွးပနပွါတယဟွာ … ငါ တကယတွော့ နင့ကွို ဒီလိုမှိုး စိတပွကှစွရာတှေ မတှေ့စခငှပွေါဘူး …´ ထူးသဈက ပှာပှာသလဲ တောငွးပနလွိုကတွယွ။ `ရပါတယွ …´ ပှောရငွး မကေ ထိုငနွရောကနေ ထရပလွိုကတွယွ။ ထူးသဈကလညွး ဆကပွှီး မေ ကှနပတွေဲ့အထိ ရှငွးပှရငွး တောငွးပနဖွို့ စိတကွူးထားတော့ သူလညွး ထရပလွိုကပွှီး … `တကယပွါဟာ … ငါ တကယပွဲ စိတမွကောငွးပါဘူးဟယွ … ဒါပမယေ့ွ … အု ….´ ဒါပမယေ့ဆွိုတဲ့စကားနောကမွှာတော့ မောငမွောင့နွှုတခွမွးတှကေို မကေ ပိတပွငလွိုကတွယွ။ လကနွဲ့တော့ မဟုတဘွူး။

နှုတခွမွးနဲ့။ မေ့လှှာက သူ့ပါးစပထွဲ တိုးဝငလွာရငွး အံ့အားသင့နွတေဲ့ မောငမွောင့လွှှာကို ကလိလိုကတွယွ။ မောငမွောင့မွှာ သိပအွံ့သှနတောမို့ ဘာတှဖှဈနေမှနွေးကိုတော့ သတိလကလွှတဖွှဈသှားမိတယွ။ မကေ နှုတခွမွးခငွှး ပှနခွှာပေးလိုကတွော့မှပဲ ပှုံးကှည့နွတေဲ့ မေ့မကှဝွနွးတှကေို ကှည့ရွငွး မေးရတော့တယွ။ `ဘုရားရေ … နငွ … ဘာလဲဟ …´ `နငနွဲ့ အပရယေလွုပနွကပှေဲ မဟုတဘွူးလား။ ဒါတောငွ မသိဘူးလား … နမွးတာလို့ ခေါတွယွ´ မကေ မောငမွောင့ကွို သိုငွးဖကလွိုကရွငွး သူ့ကိုယလွေးကို မှီလိုကတွယွ။ `နငွ ဘာတှလေုပနွတောလဲဟာ …´ ထူးသဈက စိတညွဈညဈနဲ့ပှောလိုကတွယွ။ `တကယတွော့ ဒါက ငါ့အတှကွ နှဈရှညလွမှားရှိနခေဲ့တဲ့အရာပဲ ထူးသဈ … နငရွောဟငွ …´ မကေ မောငမွောင့လွညပွငွးကို နမွးလိုကရွငွး သူ့ရငသွားတှနေဲ့ မောငမွောင့ကွိုယကွို ဖိကပလွာတယွ။ `ငါ … ငါ … မထူးတော့ပါဘူးဟာ … ဟုတတွယွ၊ ငါရောပဲ မေ … တကယတွော့ ငါလညွး နင့လွိုပါပဲ။ ဒီလိုနေ့မှိုး ဘယတွော့မှ ရောကမွလာတော့ဘူးလို့တောငွ ထငနွမေိတာ …´ ထူးသဈကတော့ မထူးဇာတခွငွးရငွး ဝနခွံလိုကတွယွ။

ဟုတပွါတယလွေ၊ အခှိနကွှာလာတာနဲ့အမှှ သှေးက စကားပှောလာတာပဲ။ အရငွ အဈမတှအနနေေဲ့ဆိုရငတွောငွ စိတကွစားမိသေးတာ။ ခုလိုဆိုတော့လညွး ဘာမှား အားနာစရာရှိသေးလို့တုနွး။ မကေ သူ့ရငသွားတှနေဲ့ မောငမွောင့ရွဲ့ တောင့တွငွးကှံ့ခိုငတွဲ့ ရငအွုပကွယှကွှီးထဲကို တိုးဝငလွာတော့ သူ့ရငဘွတမွှာ လာပှီး ထောကမွိနတေဲ့ မေ့နို့သီးခေါငွးခှှနခွှှနလွေးတှရေဲ့ အရသာကိုပါ ခံစားနရတယွေ။ `ငါ ထငထွားတာကလေ ထူးသဈ … တကယတွော့ နင့လွိုသာ ရှကပွုံမှိုးနဲ့ဆို ဘယတွော့မှ အပရယေနွဲ့တောငွ ဖှဈမှာ မဟုတဘွူးလို့။ ဒါပမယေ့ွ ခုတော့လညွး ဖှဈသှားတာပဲ။ ကောငစွုတကွလေး ….´ မကေ ပှောရငွးနဲ့ သူ့လညပွငွးကို လှှာဖှားလေးနဲ့တို့လိုကတွယွ။ ထူးသဈရဲ့စိတကွို နှိုးဆှရငွးနဲ့ပေါ့။ ဒီထကပွိုပှီး ထူးသဈလညွး သညွးခံမနနေိုငတွော့ပါဘူး။ မေ့ကို ခပကွှမွးကှမွးဆှဲဖကလွိုကရွငွး သူ့နှုတခွမွးတှကေ မေ့နှုတခွမွးတှကေို အငမွးမရ ပူးကပလွိုကတွယွ။ ပှီးတော့ သူ့လကတွှကေို မဝတထွေားတဲ့တီရှပအွောကနွားစပေါလွညွး တငလွိုကရွော အလိုကသွိတဲ့မကေ သူကိုယတွိုငပွဲ အပေါကွို မတငပွေးလိုကတွယွ။ နှုတခွမွးခငွှး ခဏပှနခွှာလိုကရွငွး တီရှပကွို ခေါငွးပေါကွကှောပွှီး ခှှတပွေး လိုကတွယွ။ ထူးသဈကလညွး အားကမှခံ သူ့အငွကြှီကို ခှှတလွိုကလွရေဲ့။

အဲဒီနောကတွို့ သူတို့နှဈယောကွ အဝတအွစားခှှတပွှိုငပွှဲမှား ကငွှးပနသလေား ထငရွတယွ၊ ဘောငွးဘီတှကေိုလညွး ခှှတလွိုကပွှီးတဲ့နောကွ နှဈယောကစွလုံး အတှငွးခံလေးတှပေဲ ကနှရွှိကှတော့တယွ။ ထူးသဈတဈယောကွ မဝတထွေားတဲ့ ပနွးရောငဝွမွးဆကကွို ကှည့ရွငွးနဲ့ အောကကွ ညီလေးကလညွး ဘောငွးဘီကှားမှာ ရုနွးကနစွပှုလာတယွ။ သူ့ရဲ့ အောကခွံဘောငွးဘီတိုထဲမှာပေါ့။ မကေ မောငမွောင့ကွို စပှီးတော့ အိပယွာပေါကွို တှနွးခလှိုကတွော့ မောငမွောင့ခွမှာ အိပယွာပေါကွို ပကလွကကွလေးကသှှားတယွ။ မကေ လိုကမွသှားသေးဘဲ ကုတငကွို ပတလွှှောကသွှားပှီး မောငမွောင့ကွို ညငညွငသွာသာလေးနမွးလိုကတွယွ။ ကှည့ရွတာ မကေ ဆရာကှီးနဲ့တူပါတယွ။ မောငမွောင့နွှုတခွမွးတှကေို နမွးရငွးကနေ တဖှညွးဖှညွးအောကကွို တရှေ့ရှေ့ဆငွးလာပှီး နောကဆွုံး သူ့အောကကွ ထောငထွနတေဲ့အရာကို ဘောငွးဘီပေါကွနေ နမွးလိုကွ လှှာလေးနဲ့လကှလွိုကနွဲ့။ မကေ ကုတငဘွေးကနေ မောငမွောင့ကွိုယပွေါွ အုပမွိုးပှီး လှမွးနမွးနတောဆိုတော့ မေ့ကိုယလွေးက သူ့မကှနွှာနားမှာ။

ဒီအခှိနမွှာ စတငစွိမ့ထွှကစွပှုလာတဲ့ အခစှရွညလွေးတှကေ မေ့ပငတွီလေးထဲမှာ စိုထိုငွးစပှုလာပှီပေါ့။ ဒီအနံ့ကို ရလိုကတွဲ့ မောငမွောင့မွှာတော့ ခုနကနဲ့ မတူတော့ဘဲ သူ့ညီလေးက ပိုပှီးမာတောင့လွာတော့တယွ။ အနားက လကလွှမွးမီနတေဲ့ မေ့တငသွားတှကေို ပထမအနနေဲ့ လှမွးကိုငလွိုကတွယွ။ နောကပွှီး ခှထေောကဝွငတွဲ့နရောကနေ လကကွို ထိုးသှငွးလိုကပွှီး တငပွါးသားတှကေို ပှတသွပဆွုပနွယလွိုကတွယွ။ ပှီးတော့ သူ့မကှနွှာနဲ့ပိုနီးအောငွ ဆှဲယူလိုကပွှီး မေ့ရဲ့စိုရှှဲစပှုနတေဲ့ ပငတွီအောကတွည့တွည့ွ ညီမလေးရဲ့အကှကလွေးကို လှှာနဲ့ လှမွးတို့လိုကတွော့ အိုကနဲ အသံလေးနဲ့အတူ မေ့စိတတွှေ ပိုတကကွှှလာလရေဲ့။ မောငမွောင့ကွို ကှီစယနွရငွေးကနေ ကိုယပွေါမွှောကခွလှိုကရွငွး မောငမွောင့ဗွိုကကွို ရငသွားတှနေဲ့ ခပကွှမွးကှမွးပှတသွပွ ပဈလိုကတွယွ။ ဒါပမယေ့ွ တကယတွော့ ဒီလိုအနအထေားနဲ့ နနရတေော မေ့အတှကတွော့ အဆငမွပှလှဘေူး။ ဒါကှောင့ွ ထရပလွိုကပွှီး မောငမွောင့ကွိုလညွး တဈဆကတွညွး ဆှဲထူလိုကတွယွ။

ပှီးမှ ထူးသဈအိပနွခေဲ့တဲ့နရောမှာ သူက မှောကအွိပလွိုကတွယွ။ ခှထေောကတွှေ ကတော့ ကုတငအွောကမွှာ သကတွော့သကသွာ တှဲလောငွးခထှားတာပေါ့။ ထူးသဈတဈယောကွ ခဏတော့ တှဝသှေေားလရေဲ့။ ဒီအနအထေားမှိုးကနေ သူ ဘယကွ စတငရွမယမွှနွး စဉွးစားနရသေေးတာကိုး။ နောကတွော့ ထူးသဈက မေ့နောကတွည့တွည့ကွနေ နရောယူလိုကပွှီး သူ့ကိုယကွို မေ့အပေါွ မှောကခွလှိုကတွယွ။ သူ့ရဲ့ ဘောငွးဘီအောကကွ ထိုးထှကနွတေဲ့အရာကှီးနဲ့ မေ့ရဲ့ ပါးလှှာတဲ့ပငတွီပေါကွနေ ထောကလွှမွးရေးလုပတွော့တာပေါ့။ ထူးသဈက သူ့ရဲ့ ထိပဖွူးကို မိုငွးရှာတဲ့တုတလွိုသုံးပှီး မေ့ရဲ့ ခညှသွားပငတွီလေးပေါကွနေ တဈလကမွခငွှးလိုကထွောကနွတယွေ။ နောကဆွုံးတော့ သူ့ရဲ့ ထိပဖွူးက မေ့ရဲ့ အာရုံခံစားလှယတွဲ့ နောကပွေါကလွေးမှာ ခိုနားသှားလရေဲ့။ မတဈယေောကွ တှန့တွကသွှားပမယေ့ွ ဖီလငတွှကတေော့ လာနပှေီ။ ဒါနဲ့ပဲ သူ့ကိုယလွေးကို အနညွးငယလွှည့ပွှီး မောငမွောင့ကွို တုံ့ပှနဖွို့လုပပွမယေ့ွ ထူးသဈကတော့ သူ့ရဲ့ ပုခုံးတှေ လညပွငွးတှကေို လှှာနဲ့လကှလွိုကတွော့ မတဈယေောကွ ကှကသွီးထလာလရေဲ့။

`အား …. အငွး …. ထူးသဈရယွ ….´ ထူးသဈက မေ့ဘေးသားလေးတှကေို ပှတသွတလွိုကရွငွး နောကဆွုံးတော့ မေ့ဘရာစီယာလေးကို နောကကွနေ ခှိတဖွှုတလွိုကတွယွ။ မှနမွှမှနွ၊ ဘယတွုနွးထဲက ကငှ့ထွားသလဲ မပှောတတပွါဘူး။ ခှိတနွားကို လကနွဲ့ထိလိုကတွာပဲ မသေိတယွ။ ခကှခွငွှးလိုပဲ ခှိတကွ ပှုတသွှားပှီး အစလေးနှဈဘကကွို ထူးသဈက အောကကွို တှနွးခလှိုကတွယွ။ မကလညွေး တကညွီလကညွီပါပဲ။ ရငကွလေးကို နညွးနညွးကှှလိုကပွှီး ဘရာစီယာလေးကို အောကကွနဆှေဲထုတပွှီး ကုတငအွောကွ ပဈခလှိုကတွယွ။ ခစှသွူနှဈဦးကတော့ တဖှညွးဖှညွး လုပငွနွးဆောငတွာတှကေို ဆောငရွှကဖွို့ အသင့ဖွှဈလာကှပါပှီ။ ထူးသဈက မေ့ကှောပှငွ တဈလှှောကကွကို အနမွးဖှဖှလေးတှေ ပေးလိုကတွယွ။ မကေ သူ့ဘေးကို စောငွးငဲ့ကှည့လွိုကတွော့ ပုခုံးပေါကွနေ ကှောပွှီး ဖုထဈဖောငွးကှှနတေဲ့ မောငမွောင့ညွီလေးကို လှမွးမှငလွိုကရွတယွ။ အသညွးတှေ တုနသွှားတုနွးမှာပဲ မောငမွောင့နွှုတခွမွးတှကေ တဖှညွးဖှညွးခငွှး သူ့ရဲ့ကှောပှငလွေးကနေ ခါး၊ ပှီးတော့ ပငတွီလေးနဲ့ ကာကှယထွားတဲ့ တငပွါးသားလေးတှကေို နမွးရငွး မကှနွှာနဲ့ အပပွှီး ခဏငှိမနွလေိုကတွယွ။

ဒီခဏမှာပဲ မကေ အလိုကတွသိနဲ့ ကုတငအွောကခွထှားတဲ့ သူ့ခှထေောကလွေးတှကေို ကားပေးလိုကတွယွ။ ဘယသွူမှ တိုကတွှနွးနစရောမလိုဘဲ ထူးသဈက မေ့ပေါငတွှငွးသားလေးတှကေို စတငနွမွးရှုံ့လိုကတွယွ။ ပှီးတော့ မေ့ရဲ့ ပငတွီလေးဆီကို ဦးတညလွာလရေဲ့။ နောကဆွုံးတော့ မောငမွောင့မွကှနွှာက သူလိုခငှတွဲ့နရောကို ရှာတှေ့သှားပါပှီ။ မေ့အခစှရွညတွှနေဲ့ စိုထိုငွးစပှုနတေဲ့၊ ပငတွီသား အောကကွ အနညွးငယထွိုးထှကနွတေဲ့ စိုရှှဲနတေဲ့နရောလေးနားက အစိလေးကိုပေါ့။ မောငမွောင့နွှုတခွမွးလေးတှနေဲ့ စပှီး ထိတှေ့လိုကတွဲ့အခါမှာ မေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ နူးညံ့တဲ့နရောလေးမှာ မောငမွောင့ထွှကသွကလွေ နှေးနှေးကို ရငတွဖိုဖိုနဲ့ ခံစားနရတယွေ။ မတဈယေောကွ သူ့ဟာလေးထဲမှာ အရညလွေးတှေ ပိုပှီးစိမ့ထွှကလွာတာကို သိလိုကတွဲ့ခဏမှာ ညညွးသံလေးတှကလညွေး ပိုပှီး ဆူညံလာတော့တယွ။ ထူးသဈကတော့ ရှေ့ဆကဖွို့ အသင့ပွဲဆိုတာ ပှသတဲ့အနနေဲ့ ထရပလွိုကပွှီး မေ့ပငတွီလေးကို ဖှောင့စွငွးသှယလွတှဲ့ ပေါငတွံလေး တဈလှှောကွ ဆှဲယူလိုကတွယွ။

မကလညွေး စိတအွားတကကွှှစှာပဲ ခှကငွှေးဝတနွားအရောကမွှာ ဘေးကို ကနထွုတလွိုကဖွို့ ရညရွှယထွား ပမယေ့ွ မောငမွောင့လွကတွှကေ ပိုမှနသွှားတဲ့အတှကွ မအောငမွှငလွိုကပွါဘူး။ ဒီတော့မှ မလညွေး ကုတငပွေါမွှာ ပကလွကလွှနလွိုကတွော့တယွ။ ခုတော့ သူ့တဈကိုယလွုံး အဝတအွစားရယလွို့ မှူတဈမှုနမွှ မရှိတော့ပါဘူး။ ဖှံ့ဖှိုးတဲ့ရငသွားတှရယွေ၊ သူ့ခှထေောကလွေးက ပူးထားလို့ မှငကွှငွးစုံစုံလငမွရှိလှပမယေ့ွ ရှှရေောငသွနွးနတေဲ့ သူ့ရဲ့ ညီမလေးနားက အမှှေးလေးတှရယလွေောကကွိုပဲ မောငမွောင့အွနနေဲ့ မှငရွသေးတယွ။ ထူးသဈက မေ့ဘေးကနေ ဝငထွိုငလွိုကပွှီး မကှနွှာကို နှိမ့လွို့ ပှငွးပှတဲ့အနမွးတှေ ပေးလိုကတွယွ။ သူ့လကတွှကလညွေး အကူအညီအနနေဲ့ လိုကလွာတော့တာပေါ့။ မေ့ရငဘွတတွဈလှှောကကွို စုနခွညှဆွနခွညွှ ပှတသွပလွိုကရွငွး ရငသွားတှကေို ဖှဖှလေးပဲ စတငွ ကိုငတွှယလွိုကတွယွ။ ပှီးတော့ ထောငထွစပှုလာနတေဲ့ နို့သီးခေါငွးလေးတှကေိုလညွး အသာအယာပဲ ပုတခွတလွိုကလွရေဲ့။ မကေ မောငမွောင့လွညပွငွးကို သိုငွးဖကရွငွး ပှငွးပှငွးပှပှ နမွးလို့နပမယေေ့ွ အောကကွို လှှောဆငွးသှားတဲ့ မောငမွောင့လွကတွှေ ဝငရွောကဖွို့ နရောတဈနရောကိုတော့ ခှင့ပွှုခှငွးမရှိသေးပါဘူး။

`ဟဲ့ … ကောငစွုတကွလေး … လကတွှကေ ဘာလဲ … ဟှနွး ….´ မကေ မောငမွောင့ကွို ဆှဲထိုငခွိုငလွိုကရွငွး သူ့ခှထေောကတွှနေဲ့ မောငမွောင့ကွို ခှလာတယွ။ ခှမလေေးနဲ့ မောငမွောင့ဘွောငွးဘီ ခါးက သားရကှေိုးနရောကို ခှိတရွငွး အောကကွို ဖိခလှိုကတွယွ။ ထူးသဈကလညွး ကူညီတတရွှာပါ။ တငပွါးကို ကှှပေးလိုကပွှီးတော့ နှဈယောကသွား တကညွီလကညွီနဲ့ ပှောငသွှားတဲ့အထိ ကှိုးစားကှတာပေါ့။ သူတို့နှဈဦးရဲ့ ကှိုးစားမှုအောငမွှငသွှားတော့ မကေ သူ့ရဲ့ညီမလေးကို မောငမွောင့ဆွီ တိုးကပပွေးလိုကတွဲ့အခါ မမှှောလွင့ဘွဲ တည့တွည့ကွို ဝငသွှားပါတော့တယွ။ `အှနွး …. ဟှနွး … ဟှနွး …´ ထူးသဈက အခှိနမွဆိုငွးဘဲ စိုရှှဲနတေဲ့ မေ့ညီမလေးထဲကို သှငွးလိုကထွုတလွိုကလွုပလွိုကတွဲ့အခါမှာတော့ မေ့ဆီက ညညွးသံလေးကို ကှားရတယွ။ `မေ … ဟငွးဟငွး …. ကောငွးလိုကတွာဟာ …´ ထူးသဈက သူ့ရဲ့ ညီလေးတဈလှှောကမွှာ ခံစားနရတေဲ့ မေ့ပူစီလေးရဲ့ အရသာအောကကွနေ စကားပှောဖို့ကှိုးစားလရေဲ့။ မောငမွောင့လွှုပရွှားမှုတှနေဲ့အညီ မကလညွေး ပှနပွှီးလှုပရွှားပေးလိုကတွော့ စကားသံတှေ ပှနလွညတွိတဆွိတသွှားတယွ။

အပှောနဲ့ မဟုတဘွဲ အလုပနွဲ့ သကသွပှနကှေတောပေါ့။ သူတို့က မကှနွှာခငွှးဆိုငအွနအထေားနဲ့ တညရွှိနကှတောဆိုတော့ မေ့ရငသွားတှကေ မောငမွောင့မွေးစေ့အောကမွှာ ဖှဈနတယွေ။ ဒါနဲ့ပဲ အကှံရသှားတဲ့မကေ သူ့ကိုယလွေးကို အပေါဘွကအွနညွးငယတွိုးလိုကရွငွး သူ့ရငသွားတှနေဲ့ မောငမွောင့နွှုတခွမွးတှေ ပှတမွိသှားအောငွ ကှံဆောငလွိုကတွယွ။ ပှီးတော့ မောငမွောင့နွဖူးကိုလညွး နမွးလိုကတွယွ။ မကှစွိကို စုံမှိတထွားရငွး ဆောင့လွုပခွကှတွဈခုတညွးကိုသာ အာရုံဝငစွားနတေဲ့ ထူးသဈတဈယောကကွတော့ သူ့မကှနွှာက နှေးထှေးတဲ့အထိအတှေ့ကှောင့ွ မကှလွုံးဖှင့ကွှည့မွိတယွ။ မကှစွိရှေ့မှာ မှငလွိုကရွတဲ့ မှငကွှငွးကတော့ သိပကွို စိတလွှုပရွှားစရာကောငွးတာပဲ။ မေ့ရဲ့ အပရယေလွောကမွကှီးပမယေ့ွ ကှီးတယလွို့ပဲ ပှောလို့ရတဲ့ နို့တှကေ သူ့မကှနွှာကို ပှတသွပခွုနပွေါကနွတယွေ။ မေ့ဆံနှယတွှကလညွေး သူ့မကှနွှာဘေးကနေ ယားကှိကှိနဲ့ ကလူကှီစယနွလရေေဲ့။ အောကပွိုငွးမှာကတော့ မေ့ညီမလေးက သူ့ညီလေးကို အစှမွးကုနွ လကခွံပှုစုနတယဆွေိုတော့ မောငမွောင့မွှာ အရှငွ လတလွတွ နတပွှညရွောကနွတောကနှတောပဲ။

မကေ မောငမွောင့ကွိုယကွို သူ့လကတွှနေဲ့သိုငွးဖကထွားလိုကရွငွး တနပွှနဆွောင့နွတေဲ့ သူ့တငပွါးတှကေို ပိုပှီးအားထည့လွိုကတွယွ။ မေ့ရဲ့ ဆှဲဆောငမွှုတှေ ပှည့နွှကနွတေဲ့ အပှုံးအောကမွှာ သူတို့နှဈဦး အနမွးခငွှးဖလှယမွိကှတယွ။ ထူးသဈက မေ့လှှာလေးကို စုပယွူလိုကတွဲ့အခါမှာတော့ မထငမွှတဘွဲ မေ့အတှကွ အရသာက အထှဋအွထိပထွိ ရောကရွှိ သှားတော့တယွ။ မတဈယေောကွ ဆကပွှီးမနမွးနိုငဘွဲ နောကကွို ကှာကသှှားပှီး ဆနဒြတှနေဲ့ ပှည့နွတေဲ့၊ ကှနပကွှေညနွူးနှဈသိမ့နွတေဲ့ ပီတိတှနေဲ့ ပှည့နွှကနွတေဲ့ အောသွံကိုပဲ ထူးသဈ ကှားလိုကရွတယွ။ နောကတွော့ မေ့ကိုယလွုံးလေးက ဘေးကို လိမ့ဆွငွးသှားလရေဲ့။ သူ့လကတွှထေဲက ထူးသဈကတော့ မေ့ပုခုံးလေးပေါမွှာ မှီတှယနွရငွေး လကတွှကတေော့ ခပဖွှဖှလေး ပှတသွပပွေးနတယွေ။ မေ့မှာတော့ အသကကွို ပှငွးပှငွးရှူသှငွးရငွး၊ လှုပရွှားမှုတှေ ရပတွန့ရွငွး အမောဖှနရတေောပေါ့။ အမောနညွးနညွးပှသှေားတော့ မကေ စကားစလိုကတွယွ။ `ဒီတဈခါတော့ နင့အွလှည့ပွေါ့ ထူးသဈရယွ …´တဲ့။

ထူးသဈကလညွး နားလညပွါတယွ။ မေ့ကိုယလွုံးလေးကို ပှေ့လိုကရွငွး ခှိုငွးကနေ နညွးနညွးမကိုငလွိုကတွယွ။ ကလေးတဈယောကကွို ခှီသလိုမှိုး ပှေ့ထားလိုကရွငွး ခပမွတမွတဖွှဈသှားတဲ့အထိ ဆှဲထောငလွိုကပွမယေ့ွ သူတို့နှဈဦး တူနှဈဖှာ ရှှဂဟဆေကထွေားတဲ့ အောကပွိုငွးနှဈခုကတော့ မကှဲကှာသှားကှပါဘူး။ မကေ သူ့ခှထေောကတွှကေို မောငမွောင့ခွါးအောကဘွကဆွီ ရဈသိုငွးလိုကရွငွး မောငမွောင့ဆွီက စတငလွာမယ့ွ လှုပရွှားမှုတှကေို မှှောလွင့နွတယွေ။ သူ့ကှည့ရွတာ သိပတွော့ စိတရွှညတွော့ပုံမရဘူး။ ထူးသဈလညွး မနသောတော့ဘဲ အောကကွနပှေီး သူ့တငပွါးတှကေို စတငလွှုပရွှားလိုကတွော့ နကရွှိုငွးတဲ့ အဝငအွထှကနွဲ့အတူ မေ့ဆီက ကှနပနွှေဈသိမ့သွှားတဲ့အသံ ပေါထွှကလွာလရေဲ့။ ထူးသဈက ဆောင့ခွကှတွှကေို အရှိနမွှှင့လွိုကတွယွ။ ထိပဖွှားလေးပဲ ကနှတွဲ့အထိ နောကကွို ဆှဲထုတလွိုကပွှီး ခကှခွငွှးလိုပဲ မေ့ညီမလေးထဲကို ဆောင့သွှငွးလိုကပွှနတွယွ။ အရှညကွှီးတဈခကှပွေါ့။

မောငမွောင့ရွဲ့ တဖှညွးဖှညွးပှငွးထနလွာတဲ့ဆောင့ခွကှတွှပေေါမွှာ မတဈယေောကွ ဆကတွိုကဆွိုသလို ညညွးညူစပှုလာပါ တော့တယွ။ ခှှေးပှနနွတေဲ့ သူ့လကတွှကေ မေ့ဆံပငတွှကေို ဆုပဆွှဲပှတသွပလွိုကွ၊ ရငသွားတှကေို ဆုပနွယလွိုကွ၊ ပှီးတော့ နှုတခွမွးတှကေိုလညွး ခပပွှငွးပှငွးစုပယွူလိုကတွယွ။ နောကဆွုံးမှာတော့ ခါးကို နောကဘွကကွို တတနွိုငသွမှှကှေးလိုကရွငွး အနကရွှိုငွးဆုံးဆောင့ခွကှတွဈခကှကွို ဖှဈပေါစွအပှေီးမှာတော့ မောငမွောင့နွှုတကွနေ အောညွညွးလိုကတွော့တယွ။ `မေ … ရေ့ …. ငါ … ငါ … ပှီးတော့မယွ …´ ပှီးတော့မယပွဲ ပှောရုံရှိသေးတယွ။ သူ့ဥတှကနေေ တဖငွှးဖငွှးနဲ့ ခံစားလိုကရွပှီး သူ့ရဲ့ မှားပှားလှတဲ့ သုကရွညတွှကေို မေ့ရဲ့ ရှုံ့ပှရှုံ့ပှ ညီမလေးထဲကို အားပါးတရ ပစှပွစှနွှဈနှဈ ပနွးထုတလွိုကပွါတော့တယွ။ အသကရွှူမှားမတတွ ခံစားမှုတှနေဲ့အတူ သူတို့နှဈဦး မောငမွောင့အွိပယွာပေါမွှာ တဈဦးနဲ့တဈဦး နှေးထှေးစှာ ဖကထွားရငွးနဲ့ လဲလှောငွးနကှတေော့တယွ။ မကေ သူ့ဆံပငတွှကေို ဘေးကို သပခွလှိုကရွငွး သူ့ပုခုံးပေါွ မှီအိပနွတေဲ့မောငမွောင့ကွို ပှုံးပှလိုကရွငွး မကှလွုံးတှေ မှေးမှိတစွ ပှုနတေဲ့ မောငမွောင့ကွို ပှောလိုကပွါတော့တယွ။ `ထူးသဈရယွ … ငါတော့ နင့ကွို သိပခွစှသွှားပှီဟယွ … သိလား …´ ပှီးမှ မောငမွောင့ရွဲ့ မှီထားတဲ့ခေါငွးလေးကို အသာအယာဖယပွှီး ခေါငွးအုံးနဲ့ ခုပေး၊ မောငမွောင့နွဖူးကို ဖှဖှလေးနမွးရငွး ခှဖှေားလေး ထောကပွှီး အခနွးထဲက ထှကသွှားပါလတေော့သညွ။