ထွက်ကုန်ပြီရှင့်

သညနှေ့ ဒေါခှငမှထေား ဘတဈှကားစီးပှီး အိမပှှနလှာခဲ့တယှ..။ ဒေါခှငမှထေားမှာ ကိုယပှိုငကှား ရှိပါတယှ..။ မောဒှယမှှင့မှှင့ှ အကောငှးစားကှီးတော့ မဟုတဘှူး..။ ဆနနှီပဈကပှ ကလေး…။ ဓါတဆှီခှှတောတဲ့ အနနေဲ့ တဈပတမှှာ တဈရကနှှဈရကလှောကဆှိုသလို ကိုယပှိုငကှား မသုံးပဲ ဘတဈှကားစီးတတတှယှ…။ ဒေါခှငမှထေားဟာ အသကှ (၄၂) နှဈ ရှိပါပှီ။ မုဆိုးမ ၊ သမီးတဈယောကရှှိပါတယှ..။ သမီးနာမညကှ မိုမိုဟနှ ။ အသကကှ (၂၀)။ အခု ဆေးကှောငှးမှာ တကနှတယှေ..။ ဒေါခှငမှထေားက အညာသူ မှနမှာစဈစဈပါပဲ…။ ရှှဘေိုဇာတိ ။ ဒါပမေဲ့ ထူးခှားတယလှို့ ဆိုရမလား…။ အညာသူအမှားစုတှလေို အသားမညိုဘူး ။ ဖှူတယှ ။

ဖှူတာမှ တောတှောကှို ဖှူတာ..။ မသိရငှ ရှမှးလား တရုတကှပှားမလားလို့ကို ထငမှိလိမ့မှယှ..။ အရပကှလဲ မှင့တှယှ..။ ငါးပခှေောကလှကမှ ။ အရပနှဲ့ လိုကဖှကတှဲ့ ကိုယလှုံးကိုယပှေါကကှလဲ စိုပှအခှေိုးကတှယှ..။ ရငသှား မို့မို့ဝနှးဝနှး ၊ တငပှါး စှင့စှှင့ကှားကား ၊ ပေါငတှံရှညရှှညှ ဖှောင့ဖှှောင့စှငှးစငှး ၊ ခါးကလေး ခပကှငှကှငှှ …။ ရုပကှ တော့ အခှောစားကှီး မဟုတသှလို အရုပဆှိုးတယလှို့လဲ မပှောနိုငဘှူး..။ ဆှဲဆောငမှှုတော့ အားကောငှးတယှ။ ဒါ့အပှငှ ဝတတှတစှားတတှ ပှငတှတဆှငတှတတှော့လဲ အဆငပှှနတေောပေါ့..။ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ခငပှှနှးကတော့ မှနမှာမဟုတဘှူး…။ အငှဂွလိပှ-ဂှာမနှ ကပှား ။ အခု မရှိတော့ပါဘူး ။

သသှေားတာ ဆယနှှဈလောကှ ရှိသှားပှီ ။ ခငပှှနှးသညှ ကှေးဇူးကှောင့ှ စမှးခှောငှးဘကမှှာ အိမကှလေးတဈလုံး၊ ကားတဈစီး ၊ အိမအှသုံးအဆောငှ လကဝှတရှတနာ အတောအှသင့နှဲ့လူတနှးစေ့အောငတှော့ သားအမိနှဈယောကှ ဟနမှပကှှ ဆကနှနေိုငခှဲ့ကှတယှ..။ ဒေါခှငမှထေားက ရုံးတဈရုံးမှာ အရာရှိမ တဈယောကှ..။ လစဉပှုံမှနဝှငငှှေ ရှိတယှ..။ သညကှှားထဲ အိမပှှဲစား မှပှေဲစားလေး ဘာလေးလဲ လုပတှယှ..။ မဆိုးပါဘူး ..သားအမိနှဈယောကှ ဝဝလငလှငှ စားသောကနှနေိုငကှှတယှ.။ အခု သမီးမိုမိုဟနကှ ပဲခူးမှာ ရှိတဲ့ အမှိုးတှဆေီ အလညသှှားနတယှေ။ ပှနလှာတော့မှာပါ ။ ပှနလှာမှ ကားဂိတကှနေ အိမကှို ဖုနှးဆကလှိမ့မှယှ ။ အိမကှကားနဲ့ သှားခေါလှိုကရှုံပဲ..။

မိုမိုဟနကှို သှားကှိုဖို့ ဓါတဆှီ ခနှထှားခငှတှာကှောင့ှ ဒီနေ့ ဒေါခှငမှထေား ရုံးအပှနှ ဘတဈှကားစီးပှနခှဲ့တာလေ…။ သိကှတဲ့ အတိုငှးပဲ…။ ရုံးတကရှုံဆငှးခှိနဆှို ထုံးစံ ။ ဘတဈှကားက အရမှးကှပတှာ..။ တိုးတိုးတိုကတှိုကှ နဲ့ စီးရတယှ ။ ဒေါခှငမှထေားဟာ အညာသူဖှဈပမေဲ့ ရနကှုနရှောကတှာ ကှာပှီမို့ ကားကှပတှာ အဆနှးမဟုတတှော့ပါဘူး ။ ဒီလိုပဲ တိုးတိုးတိုကတှိုကှ ကှပကှှပညှပညှပနှဲ့ စီးသှားမိတာပါပဲ ။ အဲ…..ဒီနေ့တော့ ခါတိုငှးနဲ့ မတူ..။ ထူးခှားတဲ့အဖှဈကို ဒေါခှငမှထေား ကှုံရတော့တယှ..။ ဒေါခှငမှထေား လုပတှဲ့ရုံးက သမိုငှးဘကမှှာ ။ အဲဒီကနေ စမှးခှောငှးအိမကှိုပှနရှငှ ကားနှဈဆင့လှောကစှီးရတယှ ။ (၈) ကားတဈခါစီး ၊ မှနေီကုနှးဆငှးပှီး (၄၂) ပှောငှးစီး ။

ဒါမှမဟုတှ မှနေီကုနှးကနေ အိမကှို လမှးလှှောကသှှားခငှသှှား ။ ဒီနေ့လဲ ဒေါခှငမှထေား အမှတှ (၈) ကားနဲ့ ပှနလှာခဲ့ပါတယှ ။ ရုံးဆငခှှိနမှှာ မှို့ပှငထှှကတှဲ့ကားတှေ ကှပသှလောကှ မှို့ထဲဝငတှဲ့ကားတှကနေဲနဲတော့ ခှောငတှယှ ။ ဒါပမေဲ့ ဒီနေ့ ထိုငစှရာမရတာကှောင့ှ မတတှတရှပစှီးခဲ့ရတယှ ။ ကမာရှတလှှညှးတနှးမှတတှိုငရှောကတှော့ လူရှယတှဈယောကှ ကားပေါတှကလှာတယှ…။ အသကှ (၂၅) နှဈလောကရှှိလိမ့မှယှ ။ အရပှ ငါးပဆယလှကေမှလောကမှှင့တှယှ ။ အသားလတလှတှ ၊ ကိုယဟှနသှှယသှှယှ ၊ မကှလှုံးအကှည့ရှဲတယှ ။ ကားပေါအှတကမှှာ ဒေါခှငမှထေားကို တဈခကှှ စူးခနဲ လှမှးကှည့တှယှ။ ဒေါခှငမှထေားကလဲ ကားပေါတှကလှာတာကို။

အမှတတှမဲ့ လှမှးအကှည့နှဲ့ဆိုတော့ မကှလှုံးခငှှး ခဏတော့ဆုံမိတယှ ။ လူရှယကှ မသိမသာလေး ပှုံးပှတယှ ။ ဒေါခှငမှထေားကို ပိုပှီးတော့လဲ စူးစူးရဲရဲ ကှည့တှယှ ။ အို….ဒေါခှငမှထေား စိတထှဲမှာ တဈမှိုးပဲ…ခံစားလိုကရှတယှ..။ သူ့အသကသှူ့အရှယနှဲ့ ဆယကှှောသှကကှောငမှလေးတှလေို ရငဖှိုသှားတာမှိုးတော့လဲ မဟုတဖှူးပေါ့..။ ဆိုငမှိတဲ့ အကှည့ကှိုလဲ ခကှခှငှှးပဲ လှှဲပဈလိုကတှယှ..။ ဒါပမေဲ့ စိတထှဲမှာ လှုပရှှားနတောက ပှောကမှသှားဘူး ..။ တသိမ့သှိမ့ှ ရှိနတေုံးပဲ…။ ဘယလှိုဖှဈတယဆှိုတာ အစတော့ ဒေါခှငမှထေား မသိပါဘူး..။ စိတထှဲ တဈမှိုးကှီး ဖှဈနတောကှောင့ှ လူရှယဘှကကှို လှမှးပှီး မကှစှိဝေ့ အကဲခတကှှည့မှိပှနတှယှ..။

အို……..သူမကို စူးစူးရဲရဲကှီး စိုကကှှည့နှတေဲ့ လူရှယရှဲ့ အကှည့ရှိုငှးတှနေဲ့ ဆုံမိပှနပှါလရေော…။ ဒေါခှငမှထေားဟာ ရငထှဲမှာ ဒိနှးခနဲကို ခုနသှှားမိတယှ..။ ဒီကောငလှေး ငါ့ကို ကှည့လှှခညှလှားလို့လဲ တှေးမိတယှ..။ ဒီအတှေးဝငလှာတဲ့အခါ စောစောက ဖှဈပေါနှတေဲ့ ဘာမှနှးမသိတဲ့ ခံစားစိတလှှုပရှှားမှုကလဲ ပိုပှငှးထနလှာတယှ..။ စိတကှလဲမထိနှးနိုငှ..။ လူရှယဘှကကှို မကှစှိ ဝင့ဝှင့ပှှီးလညှး အကဲခတသှလိုလှမှးကှည့မှိတယှ ။ ဒါကှောင့ှ လူရှယရှဲ့ အကှည့ရှိုငှးတှကေ သူမရငဘှတပှိုငှးကို ရောကနှတော ဒေါခှငမှထေား သတိပှုမိသှားတယှ…။ ဒေါခှငမှထေားလညှး အလိုလို သူမရငဘှတကှိုသူမ ငုံ့ကှည့လှိုကမှိတယှ..။ ဒေါခှငမှထေားဟာ ရငတှှပေိုခုနလှာတယှ..။

ရငခှုနရှုံတောငမှကပါဘူး…။ မကှနှှာတှပေါ ပူထူသှားရတယှ..။ ဘယ့နှှယှ…..သူမနို့သီးလေးတှေ စူကှှခှှနတှကနှတောကို မှငလှိုကရှတာ ကိုး…..။ ဒေါခှငမှထေားဟာ ဘရာစီယာ စညှးထားပါတယှ..။ ဒါပမေဲ့ ..ယိုးဒယားနိုငလှှနှ ဘရာစီယာ ဖှဈနတောမို့ ရငဘှုံက သိပမှထူဘူး ..။ ပါးပါးအိအိ ပှော့ပှော့ကလေး..။ ဖှဈခငှတှော့ ဒီနေ့ဝတလှာမိတဲ့ အငှးကှီကလဲ အတောကှလေး Fitting ဖှဈလှနှးနတယှေ..။ ကိုယနှဲ့ကပထှားသလိုပဲ ခပှခှပှရှပရှပှ ရှိလှနှးနတော..။ ဒေါခှငမှထေား ဟာ ရငသှားတှကေ ထှားမို့နသလေို နို့သီးလေးတှကလေဲ တောတှောရှှညတှယှ..။ သာမနအှခှအနမှေော ပှော့ပှော့လေး ဖှဈနတောမို့ နို့သီးခေါငှးရှညတှာ မသိသာဘူး..။ မပေါလှှငနှဘေူး..။

ဟော….ခုတော့ နို့သီးခေါငှးတှကေ တငှးမာကော့ထောငထှှကနှတောဆိုတော့ ခပပှါးပါးပှော့ပှော့ ဘရာစီယာရငဘှုံက ဘယလှိုမှ ဖုံးအုပပှေးမထားနိုငတှော့ဘူး..။ အငှးကှီကလဲ ကှပပှှီး ကိုယနှဲ့ ခပှရှပနှတောမို့ နို့သီးခေါငှးတှေ ကော့ထောငခှှှနထှှကနှတောကို ကှည့မှယဆှိုရငှ မှငသှာနတောပေါ့….။ ယိုးဒယားဘရာစီယာ ရငဘှုံပှော့ပှော့နဲ့ အငှးကှီ ကှပကှှပှ ဝတလှာမိတဲ့ ကိုယ့ကှိုယကှိုပဲ ပှနပှှီး ဒေါခှငမှထေား ဒေါပှမိတယှ…။ ပှီးတော့ စောစောက ဖှဈပေါခှံစားရတာဟာ ရိုးရိုးစိတလှှုပရှှားမှုမှ မဟုတပှဲ….။ ကာမရမကဇှောတှေ နိုးကှားတကကှှှနတောဖှဈကှောငှးလညှး ဒေါခှငမှထေား နားလညလှိုကရှတယှ..။ ဟုတတှယလှေ…နို့သီးတှသော ခှှနကှော့နတော မဟုတဘှူး..။

ပေါငခှှကှားက အဖုတကှှီးကလဲ မို့ဖောငှးပှီး အရညတှှတေောငှ စိုစပှုနပှေီ…။ ဟိုလူရှယရှဲ့ စူးစူးရဲရဲ ကှည့တှာကို ခံရရုံလေးနဲ့ ဘာကှောင့ှ ဒီလိုမှိုး ကာမရမကစှိတလှိုအငတှှေ နိုးကှှလှုပရှှားလာရတာလဲ….။ ဒေါခှငမှထေား မတှေးတတတှော့ပါဘူး…။ အို….တှေးရငှးနဲ့ ပဲ မကှနှှာတဈခုလုံးလဲ ရှကသှှေးလေးတှနေဲ့ နီရဲလာပါတယှ..။ ခငပှှနသှညှ ကှယလှှနသှှားခဲ့တာ ဆယနှှဈကှောပှှီ ဆိုတော့ ဒေါခှငမှထေားအနနေဲ့လညှး ယောကှှားတဈယောကနှဲ့ ကာမ မစပယှှကရှတာ ဆယနှှဈကှောလှောကှ ကှာမှင့နှပှေီပေါ့….။ ဒီအခှိနကှာလတှအတှငှေးမှာ တဈခါတလတေော့လညှး ကာမစပယှှကခှငှတှဲ့ စိတလှိုလားမှုတှေ မကှာခဏတော့ ဖှဈပေါဖှူးပါတယှ..။

အခုလိုမှိုး ဘတဈှကားပေါှ လူသူလေးပါး အလယခှေါငမှှာတော့ မဟုတပှါဘူး…။ ညဘကအှိပယှားပေါမှှာ တဈယောကတှညှး ရှိနတေဲ့ အခှိနမှှိုးမှာပါ…။ အဲဒီလိုမှိုးဖှဈရငှ ရမေိုးထခှိုးခငှခှှိုး ဒါမှမဟုတှ စာအုပဖှတှ၊ဗီဒီယိုထကှည့ှ အာရုံလှှဲပှောငှးပဈရငပှဈ ဒါမှမဟုတရှငလှဲ ကိုယ့အှဖုတကှိုယှ လကနှဲ့အသာပှတှ အာသာဖှခေဲ့ရတာပဲ..။ မှားသောအားဖှင့တှော့ စိတထှနတောတှကေို ငှိမကှသှှားအောငှ ထိနှးနိုငခှဲ့တာမှားပါတယှ..။ လကဝှါးနဲ့ အဖုတကှို ပှတပှှီး အာသာဖှမေိတာကတော့ ဆယခှါမှ တဈခါလောကပှါ…။ ဟော …ခုတော့ လူပုံအလယမှှာ ကာမရမကစှိတတှှေ နိုးကှှပှီး နို့သီးတှေ ကော့ထောငှ ၊ စောကဖှုတကှှီး မို့ဖောငှး ၊ အရညတှှေ တရှှမှးရှှမှး ဖှဈလာနပှေီ…။

ပေါငခှှကှားက အဖုတကှှီး မို့ဖောငှးရှှမှးစိုနတောကိုတော့ သိပမှမှငသှာ မသိသာပါဘူး..။ နို့သီးတှေ ကော့ထောငှ တကနှတောကို မှငသှာသိသာနတောတော့ ခကတှယှ…။ ဟိုလူရှယကှလဲ ဒီလိုနို့သီးတှေ ကော့တောငတှကနှတောကို မှငလှို့ မကှစှိ အရသာခံပှီး စူးစူးရဲရဲ ကှည့နှတော ဖှဈမှာပါပဲ…။ ဒီလိုတှေးမိလိုကတှော့ ရှကစှိတတှှေ ဖှဈလာမိတယှ..။ အဲဒီရှကစှိတကှ နိုးကှှစ ရမကစှိတကှို ပိုလို့ထနပှှငှးလာအောငှ အားဖှည့ှ လှုံ့ဆောနှသလေိုပဲ..။ ဒေါခှငမှထေားဟာ တုနတှုနရှငရှငနှဲ့ ပုခုံးသိုငှး လကကှိုငအှိတကှို မယူပှီး ရငဘှတမှှာ ပှေ့တငထှားလိုကတှယှ..။ နို့သီးတှေ ကော့တောငတှကနှတောကို မသိနိုငှ မမှငနှိုငအှောငှ ကာကှယလှိုကတှဲ့ သဘောပေါ့လေ….။

ဒီနေ့ စံရပငှှိမမှှာ အခနှးငှားနတေဲ့ သူငယခှငှှး ငှိမှးကိုဆီ အလညသှှားရငှး ၊ ငှိမှးကိုတို့ ဆောပှင့လှာတာနဲ့ ကှုံလို့ စိုးထိုကလှဲ တဈခှီ ဝငဖှိုကဖှှဈခဲ့တယှ..။ ဆောကှ စိုးထိုကှ ကှိုကတှတတှဲ့ ရှမှးတရုတကှပှားမ ဖှူဖှူတောင့တှောင့ကှှီးပဲ…။ ဒါပမေဲ့ ဧည့သှညအှဖှဈနဲ့ ကှုံဆှဲ ဝငရှတာမို့ ၊ စိုးထိုကဟှာ တဈခှီကောငှးပဲ လိုးခဲ့ရတယှ..။ သိပအှာသာမပှခေဲ့ဘူး..။ ဒါကှောင့ှ အပှနလှမှးမှာ ဘတဈှကားပေါတှကလှိုကတှဲ့အခါ ဖှူဖှူခှောခှော တောင့တှောင့ဖှှောင့ဖှှောင့ှ အဈမကှီးတဈယောကှ မှငလှိုကရှတော့ စိုးထိုကဟှာ အလိုလိုပဲ စူးစူးရဲရဲ စိုကကှှည့မှိလိုကတှယှ..။ ဒါကလဲ သူ့အကငှ့ပှါပဲ..။ သူသဘောတှေ့တဲ့ မိနှးမတှကေို ကှည့ရှငှ အားမနာတမှး စူးစူရဲရဲ ကှည့လှေ့ရှိတယှ..။

အမှိုးသမီကှီးက အသကတှော့ သူ့ထကကှှီးမဲ့ ပုံပဲ…။ ဒါပမေဲ့ တောတှောကှှည့လှို့ ကောငှးတယှ..။ အသားဖှူဖှူ ကိုယလှုံးကိုယထှညကှလဲ သူ့အကှိုကှ အယအှယဖှှိုးဖှိုး ကှီး…။ အားလုံး အိုဗာဆိုကကှှီးတှေ ခညှှးပဲ…။ လောလောလတလှတကှလဲ ဖှူဖှူတောင့တှောင့ှ ဆောကှှီးတဈပှကေို လိုးခဲ့ပှီးခါစ….။ အာသာမပှသေေးပဲ ဆကလှိုးခငှစှိတတှှေ ရှိနဆေဲဆိုတော့ စိုးထိုကဟှာ ဒီအဈမကှီးကို မှငလှိုကရှတော့ ဒီဆောကှှီး လိုးပဈလိုကရှရငတှော့ ဇိမပှဲလို့ စိတထှဲမှာ အုံးနတေဲ့ ရမကမှီးစက ပှနလှူးလှန့ထှလာတယှ..။ အပှတကှို ဟော့လာပှီး သိပကှို သဘောကနှတယှေ..။ ဒီတော့ သူ့အကှည့ကှ စူးရဲရုံတငမှကဘူး…၊ ကာမရမကဓှါတတှှလညှေး အပှည့ှ ပါနတောပေါ့…။

ကာမရမကဓှါတတှှေ အပှည့ပှါနတေဲ့ အကှည့ရှဲ့ ညှို့အားကှောင့လှားတော့ မပှောတတဘှူး..။ စူးစိုကကှှည့နှရငှေးကပဲ အမှိုးသမီကှီးရဲ့ ရငဘှတဆှီမှာ စူစူကော့ကော့ ကှှကှှရှရှ ဖှဈလာတာကို စိုးထိုကှ သတိပှုမိလိုကတှယှ..။ ဒီအမှိုးသမီးကှီး သူ့အကှည့တှှကှေောင့ှ စိတလှှုပရှှားပှီး ရမကဇှောတှေ ကှှလာနပှေီမှနှး စိုးထိုကှ ရိပမှိတာပေါ့…။ နို့သီးလေးတှေ ကော့ထောငနှပှေီဆိုတာလဲ ဗီဇစိတကှ အလိုလိုသိနတယှေ..။ ပှီးတော့ ဒီလောကဆှိုရငှ စောကဖှုတကှှီးလဲ အရကှညတှှေေ နဲ့ စိုစိမ့နှတေော့မှာပဲလို့လဲ စိတကှူးနဲ့ မှနှးဆကှည့မှိတယှ…။ အဲဒီအခါ စိုးထိုကရှဲ့ လီးတနကှှီးဟာလညှး တောငမှတခှငှလှာတော့တယှ…။ မှနေီကုနှး ရတနာပုံရုံရှေ့ မှတတှိုငမှှာ ဘတဈှကား ထိုးဆိုကလှိုကတှယှ…။

ဒေါခှငမှထေား ကားပေါကှဆငှးလိုကတှယှ..။ အဆငှးမှာ စိုးထိုကအှနားက ဖှတပှှီးသှားရတယှ..။ ကားကလူအကှပကှှီး မဟုတပှမေဲ့ ဆငှးတဲ့လူက မှားတော့ အပေါကဝှနားမှာ တိုးတိုးကှပကှှပလှေး ဖှဈနတယှေ..။ စိုးထိုကအှနားကို ဖှတအှသှားမှာ ဒေါခှငမှထေား ပိုပှီးတော့ ရငဖှိုမောလာတယှ..။ ကတုနကှရငကှှီးလဲ ဖှဈလို့… ။ ဘာရယမှဟုတပှဲ…စိုးထိုကဘှကကှို တဈခကှခှိုးကှည့မှိလိုကတှဲ့အခါ သူမကို စူးရဲစှာ ကှည့နှတေဲ့ စိုးထိုကရှဲ့ အကှည့နှဲ့ ဆုံမပှနတှယှ..။ အိုး…..ရငထှဲကို ဒိနှးခနဲ ဖှဈသှားတာပါပဲ…။ ကမနှးကတနှးနဲ့ တိုးဆငှးလိုကမှိတယှ..။ ဒီလိုအဆငှးမှာ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ တငပှါးကှီးဟာ စိုးထိုကရှဲ့ရှေ့ဘကနှားဆီက ဝိုကပှှီးကပသှှားရတယှ..။

စိုးထိုကရှဲ့ ဆီးစပနှဲ့တော့ မထိပါဘူး..။ဒါပမေဲ့ မတတှောငထှနတေဲ့ စိုးထိုကရှဲ့ လီးတနကှှီး ထိပပှိုငှးကတော့ ဒေါခှငမှထေား ရဲ့ တငပှါးဆုံကှီး ကို မထိတထိလေး ပှတထှိမိသှားတယှ..။ နှဈယောကစှလုံး ထမိနတှှေ ပုဆိုးတှေ ဘာတှညောတှေ ဝတထှားလှှကပှါပဲ၊ ထိမိတာကလညှး မသိမသာကလေးပဲ..။ ဒါပမေဲ့ ဒါဟာ လီးအတှေ့ပဲဆိုတာကို ဒေါခှငမှထေား ကောငှးကောငှးသိတယှ..။ သိတာကှောင့လှဲ ရငကှပိုခုနသှှားရတယှ..။ ကားအောကကှိုလညှး အတငှးကှီးပဲ တိုးဆငှးသှားမိတယှ..။ သူ့လီးနဲ့ထိမိသှားတာကှောင့ှ အမှိုးသမီးကှီး စိတအှရမှးလှုပရှှားသှားတယဆှိုတာကို စိုးထိုကှ သိလိုကတှယှ..။ အခှအနကေေို ဆကစှူးစမှးလိုတာနဲ့ သူလဲ ကားပေါကှနေ အောကကှို ဆငှးလိုကတှယှ..။

ဖှဈခငှတှော့ ပှောပါတယှ..။ အကှောငှးကတိုကဆှိုငလှိုကတှာ..။ စိုးထိုကှ ကားအောကကှို ဆငှးအလာမှာ ဒေါခှငမှထေားကလဲ ရှေ့ကို လှှောကလှှမှးအထှကှ လကတှဈဖကကှ နောကကှို အသာဝှေ့ယမှးလိုကမှိတော့ အဲဒီလကဟှာ စိုးထိုကပှေါငခှှကှားကို ကကှနှန ရောကသှှားပါလရေော….။ သသခှေောခှာ ခှိနဆှပှီး လုပရှငတှောငှ လှဲခငှလှှဲဦးမယှ..။ အခုတော့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ လကဖှဝါးဟာ တောငမှတနှလတေေဲ့ စိုးထိုကရှဲ့ လီးတံကှီးကို အောကကှနေ အသာပင့ကှိုငလှိုကသှလိုမှိုး ထိမိသှားတယှ..။ လီးကို ပုဆိုးပေါကှနပှေီး အသာပင့ကှိုငကှှည့တှဲ့ သဘောမှိုးပေါ့…။ စိုးထိုကရှော ဒေါခှငမှထေားပါ အရမှးကို လှုပလှှုပရှှားရှား ဖှဈသှားတယှ..။

ဒေါခှငမှထေားဆိုတာ…ရှကလှဲရှကှ ၊ ရမကစှိတတှှလေဲ ဖှငှးခနဲ ဖှဈသှားတာကှောင့ှ ကမနှးကတနှး သုတသှုတှ၊ သုတသှုတနှဲ့ ကားလမှး တဈဖကခှှမှးကို လှှောကသှှားပါလတေော့တယှ..။ စိုးထိုကကှတော့ ခဏလောကှ ငိုငပှှီး ရပနှမေိသေးတယှ..။ နောကမှှ ရုတတှရကှ အခကှပှေးခံလိုကရှသလို ဒေါခှငမှထေားနောကကှို ကောကကှောကပှါအောငှ လိုကသှှားပါလရေော…။ ပဒုမာ ကှငှးရှေ့ရောကတှော့ ဒေါခှငမှထေား စိတမှလုံစှာနဲ့ နောကကှို မသိမသာ လှည့ကှှည့မှိတယှ..။ သူမနောကကှို စိုးထိုကတှဈယောကှ လိုကလှာတာကို မှငရှတော့ ခှဖှေားလကဖှှားတှေ တောငှ အေးစကလှာတယှ..။ ရှကကှှောကမှိသလိုလို..၊ ရမကစှိတကှလဲ ပိုထနလှာတယှ..။

ဒေါခှငမှထေားရဲ့ အိမကှ စမှးခှောငှး မငှဂွလာလမှးထဲမှာ ရှိတာမို့ လမှးလှှောကသှှားရငှ ရသလို ရှှမနှေးရုံရှေ့က နေ ကားတကစှီးသှားလို့လဲ ရတယှ..။ ကားက တဈမှတတှိုငပှဲ စီးရမှာမို့ ဒေါခှငမှထေား လမှးလှှောကပှှီး ပှနဖှှဈတာပဲ မှားပါတယှ..။ ကားခှောငတှာတှေ့တဲ့အခါမှိုး၊ ဒါမှမဟုတှ နသေိပပှူတဲ့ အခါမှိုးကမှှ ကားစီးတာ…။ ဒီနေ့ညနပေိုငှးကတော့ မိုးအုံ့နတယှေ..။ နသေိပမှပူဘူး..။ ဒါပမေဲက ဟိုလူရှယကှ သူ့နောကကှ တကောကကှောကလှိုကလှာနတော မှငရှပှီး ကှောကသှလိုလိုနဲ့ စိတတှှေ လှုပရှှားနတေဲ့ ဒေါခှငမှထေားတဈယောကှ ဟာ ယောကပှေါငပှှီး ကားလမှးကို ဖှတကှူးလိုကမှိတယှ..။ စိုးထိုကကှလဲ ကားလမှးကိုဖှတကှူးပှီး ဆကလှိုကလှာတယှ..။

ရှှမနှေးရုံ ရှေ့မှတတှိုကမှှာ ဘတဈှကားတဈစီး ထှကတှော့မဲ့ ဆဲဆဲ ရှိနတယှေ..။ လူကတော့ သိပမှခှောငဘှူး..။ ဒေါခှငမှထေားဟာ ထှကလှုဆဲဆဲ ကားပေါှ အပှေးလေး တကလှိုကတှယှ..။ ဒေါခှငမှထေား ကားပေါတှကပှှီးတာနဲ့ ကားကလညှး ဝူးခနဲ မောငှးအထှကှ စိုးထိုကကှလဲ နောကကှနှမှနခေဲ့ပါဘူး..။ လူငယပှီပီ ခှသှကလှကေသှှကနှဲ့ မောငှးထှကစှကားပေါှ လှှားခနဲ ခုနတှကလှိုကသှှားတယှ..။ တကမှိတာနဲ့ ကားကမောငှးထှကသှှားတာကှောင့ှ ဒေါခှငမှထေားခမှာ ..ကားပေါကှို ကကှနှန မတကနှိုငသှေးဘူး..။ ခှနငှေးခုံမှာပဲ ရပလှှှကသှား ရှိနတော..။ လူကလဲ ကှပသှိပနှတောမို့ ရှေ့ကို ခကှခှငှှး မတိုးသာဘူးလေ..။ ကားပေါလှှမှးတကလှာတဲ့ စိုးထိုကဟှာ ဒေါခှငမှထေား ရဲ့ နောကဘှကမှှာ ကပလှှှကသှား ဖှဈသှားရတယှ..။

သူ့ရဲ့ မတတှောငနှတေဲ့ လီးကှီးကလဲ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ဖငဆှုံကှီးကို ထောကမှိသှားတာပေါ့..။ ထောကတှာမှ ဖငဆှုံကှီး အကှဲကှားထဲမှာ လီးခှောငှးကှီး အလှားလိုကထှိကပမှိသှားအောငှ ကို အပမှိနတေော့တယှ..။ “အို……..“ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ပါးစပကှ ရရှတသှေံကလေး မတိုးမကယှှ ထှကတှယှ..။“အား…..အငှး…“ စိုးထိုကလှညှး အံကှိတပှှီး သကပှှငှးရှညကှှီး တခကှခှလှိုကတှယှ..။ စိုးထိုကရှဲ့ ဆီးခုံကလဲ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ကားကားအိအိဖငဆှုံကှီးနဲ့ ကကှနှနကှီးကို ထိကပမှိနသလေို ၊ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ နောကကှှောပိုငှးဟာလညှး စိုးထိုကရှဲ့ ရငခှှငထှဲကို ရောကနှတယှေ..။ ကားကလဲ အတောကှှပတှာကိုး…။ ဒေါခှငမှထေား ရှောငထှှကခှငှတှာတောငှ မရနိုငဘှူး…။

စိုးထိုကကှလဲ ဘယလှိုမှ နောကမှဆုတသှာ…။ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ပါးစပကှ ရရှတသှေံလေး ထှကသှှားတာကို စိုးထိုကသှိသလို ၊ စိုးထိုကှ အံကှိတပှှီး သကပှှငှးခလှိုကသှံကိုလညှး ဒေါခှငမှထေား ကှားရတယှ..။ ဘာပဲဖှဈဖှဈ ကှောကရှငလှှဲ၊ ရဲရငှ ဘာဖှဈဆိုလား.. စိုးထိုကှ စှန့စှားလုပကှှည့ဖှို့ ဆုံးဖှတတှယှ..။ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ဖငကှှီးကို ကိုငကှှည့ဖှို့လေ..။ ဒါပမေဲ့ ခုလောလောဆယမှှာတော့ ကားပေါကှ ပှုတကှမှသှားရအောငှ ကားတံခါးက လကကှိုငသှံခှောငှးကို လကနှှဈဘကလှုံးနဲ့ ဆုတကှိုငထှားရတာမို့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ဖငဆှုံကှီးကို မကိုငနှိုငသှေးဘူး..။ သူမ ကားပေါကှို ကကှနှန တကမှိမှ ဖငကှို ကိုငကှှည့မှယလှို့ တေးထားရတာ..။ ဒီဆောကှှီး ဖငကှိုငတှာ ငှိမခှံနရငတှေော့ အိုခေ…။

ဆကခှဉှှးကပပှှီး အကှံအဖနှ လုပမှယှ…။ ဒါပမေဲ့ ရှမှးလမှးမှတတှိုငမှှာ ကားရပတှော့ ဒေါခှငမှထေား တိုူးတိုကပှှီး ဇှတဆှငှးသှားတာကှောင့ှ စိုးထိုကရှဲ့ အကှံ အထမမှောကခှဲ့ဘူး..။ ဒါနဲ့ သူလဲပဲ ကားပေါကှနေ ကသုတကှယကှ ဆငှးပှီး ဒေါခှငမှထေားနောကကှို လိုကလှာခဲ့ပှနပှါတယှ..။ ဒီလို လိုကလှာရငှး အမှိုးသမီးကှီးရဲ့ တငပှါး အိအိလှလှကှီးတှေ တလိမ့လှိမ့ှ ယမှးခါ လှုပရှှားနတော ကို နောကကှနေ မကှစှိအရသာခံပှီးကှည့မှိတယှ..။ ခှလှမှေးသှကသှှကနှဲ့ ခပမှှနမှှနှ လှှောကနှတောမို့ အမှိုးသမီးရဲ့ အိုးထှားကှီးတှဟော လဝှေေ့ခံရတဲ့ စပါးခငှးလို တသိမ့သှိမ့ှ တငှိမ့ငှှိမ့ှ တုနခှါလှုပရှမှးနကှတယှေ..။ ခှံဝငှးဝ တဈခုရှေ့မှာ အမှိုးသမီးကှီး ရပလှိုကတှာကို စိုးထိုကှ တှေ့တယှ..။

ခှံဝငှးတံခါးက သော့ခတထှားတယှ..။ အမှိုးသမီးကှီးက လကကှိုငအှိပထှဲက သော့ထုတယှူပှီး တံခါးဖှင့ကှာ ခှံထဲ ဝငသှှားပါတယှ..။ ပှီးနောကှ..အိမတှံခါးသော့ဖှင့ပှှီး အိမထှဲလှမှးအဝငှ စိုးထိုကကှို တဈခကှှ ဝေ့ကှည့လှိုကမှိတယှ..။ စိုးထိုကကှတော့ ခပတှညတှညနှဲ့ပဲ အိမရှှေ့ကဖှတပှှီး ဆကလှှှောကလှာခဲ့တယှ…။ သူ့ခေါငှးထဲမှာတော့ စိတကှူးစိတသှနှးတှေ အမှိုးမှိုးနဲ့ အကှံထုတစှဉှးစားလို့နတယှေ..။ “ဟူး…..“ အိမထှဲကို ရောကတှော့မှ ဒေါခှငမှထေား လပေူတဈခကှမှှုတထှုတလှိုကတှယှ..။ ကိုယ့အှိမကှိုယ့ယှာထဲရောကလှာလို့ စိတထှဲမှာ အတောအှားရှိလာသလိုလို..။ ဒါပမေဲ့ စိတလှှုပရှှား ရမကဇှောကှှမှုတှကတေော့ ပှောကမှသှားပါဘူး..။

စိုးရိမရှှကကှှောကမှှုတှေ လှော့ပါးသှားတာနဲ့အမှှ သိမ့သှိမ့ငှှိမ့ငှှိမ့လှေး လှုပရှှားနတေဲ့ ရမကဇှောအဟုနကှ ပိုလို့တောငှ နိုးကှှလာနတယှေ..။ အထူးသဖှင့ှ သူမလကဖှဝါးနဲ့ ထိကိုငမှိခဲ့တဲ့ လီးခှောငှးကှီးရဲ့ အတှေ့နှေးနှေးကို ရငတှဖိုဖိုဖှင့ှ ပှနတှမှးတနမေိတယှ..။ တောတှောလှဲကှီးတဲ့ ဟာကှီး…။ မာကလဲမာ သနလှဲသနှ ..။ ဒါကှီးနဲ့မှား အလိုးခံလိုကရှရငှ……။ အို……ငါဘာတှတှေေးနတောလဲ၊ ဘယကှလူမှနှးလညှး မသိပဲနဲ့..၊ ငါကဘာကှောင့ှ သူ့လိုးတာကို ခံရမှာလဲ…။ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ခေါငှးထဲမှာ အတှေးတှေ တဈမှိုးပှီး တဈမှိုး ဖှဈပေါနှပေါတယှ..။ ဘာတှေးတှေး ရမကတှောမှာ ခှာခှာလညနှပေါတော့တယှ..။ ရငဖှိုမောဟိုကပှှီး အသကရှှူကှပသှလိုလို မောသလိုလို ဖှဈလာတာကှောင့ှ ဒေါခှငမှထေားဟာ ဧည့ခှနှးထဲက ဆိုဖာခုနတှဈခုပေါကှို ပဈထိုငခှလှိုကမှိတယှ..။

အခုတဈခါ စိတလှှုပရှှားတာက အရငနှဲ့ မတူဘူး ။ ပိုထူးတယှ..။ ပိုပှီးတော့လညှး ပှငှးပှတယှ၊ အားထနတှယှ..။ ဒီတိုငှးတော့ ဘယလှိုမှ အာသာပှမှော မဟုတဘှူး..။ ဒေါခှငမှထေား ထိုငခှုနပှေါမှှာ ထိုငခှပှှီးတာနဲ့ ပေါငကှှားက စောကဖှုတပှေါကှို လကနှဲ့ အုပလှိုကမှိတယှ..။ အဖုတကှ အပှတကှိုဖောငှးထနပှေီး အတှငှးဘကပှိုငှးကလဲ ရှစိရှစိနဲ့လှုပရှှားပှီး ယားနတယှေ..။ ဘယလှိုမှ မနနေိုငတှော့တာကှောင့ှ စောကဖှုတကှို အပေါကှနေ လကနှဲ့အုပပှှီး ခပကှှမှးကှမှး ပှတပှဈလိုကတှယှ..။ ဒေါခှငမှထေား တဈကိုယလှုံး ထူပူဖိနှးရှိနှးသှားတယှ..။ ကှကသှီးတဖှနှးဖှနှး ထတယှ..။ သှေးသားတှေ ဆူပှကလှှုပရှှားကှတယှ..။ အဲဒီအခှိနမှှာပဲ……..။

“ကလငှ.ကလငှ…..ကလငှ……“ လူခေါခှေါငှးလောငှးသံ မှညလှာတယှ..။ ဖီလငတှှေ တရိပရှိပတှကနှပှေီဖှဈလတေဲ့ ဒေါခှငမှထေားဟာ ခကှခှငှှး ဘရိတအှုပလှို့မရဘူး…။ အပှတကှို ညိမ့နှတောကိုး..။ စောကဖှုတကှှီးကို ဆကပှှတပှေးနတယှေ..။ “ကလငှ…လငှ…ကလငှ ….ကလငှ…လငှ….“ လူခေါှ ခေါငှးလောငှးသံ နောကတှဈခါ ထပမှှညလှာတော့မှ ဒေါခှငမှထေားဟာ ကိုယ့အှရှိနကှို မနညှးထိနှးပှီး ထိုငနှရောက ထလိုကတှယှ..။ စောကဖှုတထှဲက အရကှညတှှကေေ အရမှးကို စိမ့ထှှကနှပှေီး အတှငှးခံဘောငှးဘီးလေး ရှေ့ခှကှားမှာစိုရှှဲလို့ ဘောငှးဘီအပှငဘှကတှောငှ ယိုစီးစပှုလာတယှ..။ “ဟငှး….ဟငှး….နောှ အရေးထဲမှ ဘယကှဧည့သှညမှှားရောကလှာရပါလိမ့ှ…“။

ဒေါခှငမှထေားဟာ စိတထှဲက ကှိတရှရှတမှေိရငှး တံခါးကို ဖှင့ဟှလိုကတှယှ…။ တံခါးဝမှာ မားမားကှီးရပနှတောကတော့…..ဟငှ ကားပေါမှှာ တှေ့ခဲ့ရတဲ့ ကောငလှေးပါလား…..။ ဒီအိမမှှာ အမှိုးသမီးကှီးတဈယောကတှညှးပဲ အခုလောလောဆယှ ရှိနမှောပဲလို့ အကဲခတမှိတဲ့အတှကှ စိုးထိုကကှ သှေးတိုးစမှးကှည့ဖှို့ အကှံရပှီး ၊ ခပတှညတှညနှဲ့ လူခေါခှေါငှးလောငှးကို နှိပလှိုကတှာပါ ။ အဆငပှှလေို့ အထာကှညရှငလှဲ စားရမယှ ။ အထာမကှညဘှူးဆိုရငလှဲ အသာခေါကပှှနရှုံပေါ့..။ အရှုံးတော့ မရှိနိုငပှါဘူးဆိုတဲ့ စိတကှူးနဲ့ လုပလှိုကတှာ…။ တံခါးလာဖှင့ပှေးတဲ့ အမှိုးသမီးကှီးရဲ့ မကှနှှာအမူအရာကို ကှည့တှာနဲ့ ရမကစှိတတှှေ အတောလှေး ထရှနကှေောငှး စိုးထိုကှ အကဲခတမှိလိုကတှယှ..။

ပှလညအှေောငလှုပနှိုငရှငှ သူ့အဖို့ စားပေါကတှိုးရမှာကို တှေးမိတယှ..။ ဒါကှောင့ှ နှဈလိုခငမှငဖှှယရှာ ပှုံးရယပှှပှီး ရညရှညမှှနမှှနပှဲ ပှောတယှ..။ “အောှ…..မမ…ကနှောှ ရငတနှလေေို့ ရလေေးတဈခှကလှောကှ သောကနှိုငမှလား….“ “အောှ….အေးအေး…ရပါတယှ…“ အမှိုးသမီးကှီးက ခေါငှးညိတပှှီး ပှနပှှောတာကှောင့ှ စိုးထိုကှ အားတကသှှားတယှ..။ အမှိုးသမီး အသာကိုယယှို့ပှီး ဖယအှပေးမှာ စိုးထိုကှ အိမထှဲ လှှောကဝှငလှိုကတှယှ..။ ဒီလိုဝငရှငှး အမှိုးသမီးကှီးနဲ့ ကိုယခှငှှးထိအောငှ လုပမှယဆှိုရငှ လုပလှို့ဖှဈတယှ…။ ဒါပမေဲ့ စိုးထိုကမှလုပပှဲ…အသားခငှှးမထိရအောငှ ဂရုတစိုကနှဲ့ ကိုယကှို အသာထိနှးပှီး အိမထှဲလှမှးဝငလှိုကတှယှ..။

အမှိုးသမီးကှီးက ရခပယှေူဖို့ နောကဖှေးခနှးဘကှ တငပှါးဆုံကှီး တရမှးရမှးနဲ့ လှှောကလှှမှးဝငသှှားတယှ..။ အဲဒီမှာ အမှိုးသမီးကှီးရဲ့ ဖငအှောကဘှကနှားက ထမိနမှှာ ကှကပှှီး စိုတိုတို ဖှဈနတောကို စိုးထိုကရှဲ့ စူးရှတဲ့ မကှလှုံးအကှည့ကှ မှငဖှှဈအောငှ မှငလှိုကတှယှ…။ အငှး…ဒီအဈမကှီးတော့ အရမှးကို စိတထှကှှနပှေီဆိုတာ သခှောပှီ….။ အပီအပှငှ ကိုငနှိုငဖှို့ပဲ လိုတယှ….။ မကှာပါဘူး..။ အမှိုးသမီးကှီး ရဖနခှှကေတှဈခုကို စတီးလလှငပှနှးကလေးမှာတငပှှီး ပှနထှှကလှာတယှ..။ “ရော့…မောငလှေး..သောကလှိုကအှုနှး….“ စိုးထိုကကှို ကမှးပေးတယှ…။ “ကှေးဇူးတငပှါတယှ…နောှ မမ…၊ ကနှော့နှာမညှ စိုးထိုကပှါ…“ “အောှ…..အငှး အငှး….“ ။

“မမ…….မမနာမညကှရော…“ “မမက….ခငမှထေားပါ…“ နာမညထှုတပှှောပှ အပှီးမှာ ဒေါခှငမှထေားက စိုးထိုကကှို တဈခကှလှှမှးကှည့လှိုကတှယှ..။ မကှစှလေး မခှီတခှီနဲ့ …။ မကှတှောငကှော့တှကလေဲ တဖှတဖှှတခှတလှို့…၊ မကှနှကကှလေးက ထောင့ကှပပှှီး စိုတောကနှတောပဲ…။ ဒီအကှည့ထှဲမှာ မှငတှတရှငှ စကားတှေ အမှားကှီးပဲလို့ စိုးထိုကှ အထာပေါကတှယှ..။ အဖုတထှဲက ယားပှီး အရညတှှစေိုလို့ ရှနပေါပှီ..။ ကာမစပယှှကမှှုကို သိပပှှီးလိုလားတမှးတနပေါပှီ…ဆိုတဲ့ အထာလေးတှကေို ဒီအကှည့လှေးနဲ့ ပှောလိုကတှာပဲ..။ ဘာပှောကှောငှး စိုးထိုကှ ရိပမှိနားလညပှါစလေို့ ဒေါခှငမှထေား ဆုတောငှးရတယှ..။ ဟုတတှယလှေ…သူမက မိနှးမသားမို့လား…။

ပှီးတော့ အသကအှရှယကှလညှး ရှိသေးတယလှေ…။ ဒီတော့ စိတထှဲရှိတာကို အခုလိုအခှိနမှှိုးမှာ ပှင့ပှှင့လှငှးလငှး ထုတပှှောပှဖို့ သူမရဲ့ အရှကတှရားနဲ့ အသိစိတကှ ခှင့မှပှုဘူး…။ ဒါကှောင့ှ မကှလှုံးအကှည့ှ၊ အမူအရာနဲ့ပဲ ပှရတာ…။ ဒါကို အထာနပလှို့ စိုးထိုကှ ရှေ့တိုးလာရငှ အိုခပေေါ့..။ အထာမပေါကလှို့ နောကဆှုတသှှားရငလှဲ မတတနှိုငတှော့ဘူး…ဟယှ…။ စိုးထိုကကှလဲ အထာကှှမှးတဲ့ ခတှလေူငယပှဲ..။ ဒီလောကတှော့ သိပသှိတာပေါ့..။ ဒေါခှငမှထေား..သူဝငလှာလို့ရအောငှ မနဲစှန့စှားပှီး ဖှင့ပှှပေးထားတယဆှိုတာ မကှလှုံးအကှည့ကှနေ အကဲခတမှိတယှ..။ ဒါကှောင့ှ ထိုငနှရောက အသာထရပလှိုကတှယှ..။

ဒေါခှငမှထေားက စိုးထိုကှ ထိုငနှတေဲ့ခုနဘှေးနားမှာ ရပနှတောဆိုတော့ မတတှတရှပလှိုကတှာနဲ့ သူတို့နှဈယောကှ မကှနှှာခငှှးဆိုငှ ဖှဈသှားတယှ..။စိုးထိုကှ ဒေါခှငမှထေားကို အသာလေး ဖကပှှေ့လိုကတှယှ..။ ဗှုံးခနဲ ဒိုငှးခနဲ လုပတှာ မဟုတဘှူးနောှ…။ အသာယာလေး လကလှှမှးပှီး သိုငှးဖကလှိုကတှာပါ..။ လကလှှမှးဖကလှိုကတှဲ့ အခိုကှ နောကဆှုတရှှောငလှိုကမှယဆှိုရငလှဲ ရှောငသှာပါတယှ..။ မဆှတခှငကှထဲက ညှှတခှငှနှပှေီဖှဈတဲ့ ဒေါခှငမှထေားတဈယောကှ အခုလို စိုးထိုကကှ သိုငှးဖကလှာတော့ ဘယလှာ..ရှောငတှိမှးမှာလဲ…။ အသာလေး ငှိမနှလေိုကပှေါ့..။ အလိုကသှင့ှ ပဲ အဖကခှံလိုကတှယှ..။ဟော…။ လေးဆယကှှောှ မမကှီး ဒေါခှငမှထေား တဈယောကတှော့ အသကအှစိတလှောကသှာ ရှိသေးတဲ့ စိုးထိုကရှဲ့ ရငခှှငထှဲကို ကှော့ကှော့ ကော့ကော့လေး ရောကသှှားပှီ…။

ရငခှငှှး အပမှိနတယှေ..။ စိုးထိုကကှ အသာအောကငှုံ့လိုကတှာ မကှနှှာခငှှးလဲ ထပလှုနီးနီး ဖှဈသှားတယှ..။ နှုတခှမှးခငှှးကလဲ လကမှဝကလှောကပှဲ ကှာတော့တယှ..။ ထိလုထိခငှ ဖှဈနပေါပှီ….။ “မမကို ….ခစှတှယဗှှာ….“ စိုးထိုကှ ခပတှိုးတိုးလေး ပှောတယှ..။ “ခဈခဈ….ခဈခဈ…“ ဒေါခှငမှထေား က တသိမ့သှိမ့လှေး ရယလှိုကတှယှ..။အဲဒီနောကတှော့ စိုးထိုကကှ ဒေါခှငမှထေားနှုတခှမှးပေါကှို သူ့နှုတခှမှးတှနေဲ့ ဖိကပပှှီး စုတနှမှးလိုကပှါတော့တယှ…။ထိုအနမှးက ဒေါခှငမှထေား တဈကိုယလှုံးကို ပှော့ကှ ညှှတပှှောငှး သှားအောငကှို လှှမှးမိုးသှားတယှ..။ ဒေါခှငမှထေား ပါးစပကှို အလိုလိုပဲ ဟပေးမိတယှ…။ စိုးထိုကရှဲ့ လှှာက ဟသှားတဲ့ ပါးစပထှဲကို တိုးဝငလှာတယှ..။

လှှာခငှှး ကလိမိတဲ့ အခါ ဒေါခှငမှထေား ရဲ့ တဈကိုယလှုံး ကှကသှီးတှေ တဖနှှးဖနှှးထပှီး တုနခှါလို့နပေါတယှ..။ ငါဟာ တောတှောကှို ရမကပှှငှးတဲ့ မိနှးမပဲ..။ အခု ငါလိုကလှှော လုပဆှောငနှတောတှဟော ငါ့ရဲ့ အရှကှ အဝတလှှှာကို ခှာခပှဈနတောနဲ့ အတူတူပဲ လို့ ဒေါခှငမှထေား တှေးမိတယှ..။ တှေးမိတာသာ ရှိတာပါ..။ သူမရဲ့ ဆယနှှဈကှောလှောကှ အောင့အှီး မှိုသိပလှာခဲ့ရတဲ့ ရမကလှိုအငတှှကေို သူမ ဘယလှိုမှ မထိနသှိမှးနိုငဘှူး..။ သူမရဲ့ သှေးသားတှကလေဲ ယောကှှားတဈယောကရှဲ့ ဖိုဓါတကှို သိပကှို လိုလားတောင့တှနကှပှေီလေ…။ ပှတလှပနှခေဲ့ရတာ သိပကှိုကှာလှနှးနပှေီ…။ မသင့တှောမှှနှး သိပမေဲ့ ဘယလှိုမှ မငှငှးဆနခှငှတှော့ဘူး..။ မကောငှးမှနှးသိပမေဲ့ လိုကလှှောလုပဆှောငခှငှလှှပှီ…။ဒေါခှငမှထေားဟာ ရငစှေ့အငှးကှီ ဝတထှားတယှ..။

စိတတှှအရမှေးပဲ လှုပရှှားနတောကှောင့ှ ကိုယ့ကှိုယကှိုတောငှ ဘယလှိုအငှးကှီမှိုး ဝတထှားမှနှး အမှတမှရတော့ဘူး..။စိုးထိုကကှ သူမရဲ့ အငှးကှီကှယသှီးတှေ ဖှုတတှော့မှပဲ သူမ ရငစှေ့အငှးကှီ ဝတထှားမိမှနှး သတိပှုမိတော့တယှ.။ ဒီလို ခှှတခှှာတဲ့ အခါမှာ ရငစှေ့အကှီ ငှဟွာ ခှှတရှအလှယဆှုံးမို့လား..။ဒီလိုခှှတလှို့လှယအှောငပှဲ ရငစှေ့အကှီ ငှဝွတထှားမိသလိုမှိုးတောငှ ဖှဈသှားတယှ..။ အမှနကှတော့ အကှောငှးတိုကဆှိုငသှှားတဲ့ သဘောပါ..။ အကှီ ငှကွှယသှီး အဖှုတခှံရတာကို ဒေါခှငမှထေား မရှကနှိုငတှော့ပါဘူး..။ ဒါမှသာ သူမရဲ့ ရငသှားမို့မို့ဝနှးဝနှး ထှားထှားအိအိကှီးတှကေို စိုးထိုကကှ မှငတှှေ့ပှီး အငနှးမရပဲ ဒီရငသှား ဆူဆူဖှိုးဖှိုးကှီးတှကေို ဆုတကှိုငပှှတနှယတှာကို ခံရမှာ မဟုတလှား..။

အကာအကှယှ အစညှးအနှောငမှဲ့သှားတဲ့ ရငသှားဆိုငတှှကေို အရမှးပဲ ဆုတကှိုငပှေးတာကို ခံခငှလှှပှီလေ…။နို့အုံကှီးတှေ ဗလာကငှှးသှားရငှ စိုးထိုကကှလဲ အမှနကှို ကိုငတှှယှ သုံးသပမှှာပဲ..။ စိုးထိုကကှ သူမနို့တှကေို အသာအယာ ခပဖှှညှးဖှညှးပဲ ကိုငတှှယမှှာလား ၊ အရမှးကှီး ခပကှှမှးကှမှး ဖစှညှှဈပဈမှာလား……။ အို….တှေးရငနှဲ့ပဲ ဒေါခှငမှထေား ရငတှှဖေိုမောလာပှီး ရမကစှိတတှှေ ပိုပှီး ပှငှးပှ ထကသှနလှာပှနပှါတယှ..။ဘရာစီယာ ပုံဆနှးဝတထှားမိတာကိုလဲ အခုမှ ဒေါခှငမှထေား သတိရမိတယှ..။ ငါးထောငကှှောတှောငှ ပေးခဲ့ရတဲ့ ဘရာစီယာ ။ အရောငကှ အနကရှောငှ ။ ဇာနားကှပှ..၊ ရငဘှုံ ပှော့ပှော့ပါးပါး တငှးတငှးရငှးရငှး ၊ ရငသှားတှကေို ပုံကပှှီး ဖူးကှှကော့တကနှအေောငှ ထုပစှညှးပင့တှငပှေးထားနိုငတှဲ့ ဘရာစီယာ အမှိုးအစား။

ပှီးတော့ ရငဘှုံကိုလဲ အလှယတှကူ မတငှ၊ ဆှဲခှ လုပနှိုငသှေးတယလှေ..။ အို…..ဘရာစီယာ ပုံဆနှးနဲ့ ထုပပှိုးပင့တှငထှားတဲ့ သူမရဲ့ ရငသှားဆိုငကှှီးတှကေို တှေ့ရရငပှဲ စိုးထိုကဆှိုတဲ့ ကောငလှေး အငမှးမရ ဖှဈလာမှာကို တှေးပှီး ဒေါခှငမှထေား တဈယောကှ ရငခှုနကှှနပနှတေယှေ..။ စိုးထိုကရှဲ့ဖကပှှေ့ထားမှုကို ခံနရတောမို့ စိုးထိုကရှဲ့ ကစှလှစှသှနမှာတဲ့ အားအငနှဲ့ ကှှကသှားတှကေို ဒေါခှငမှထေား ထိတှေ့ခံစားရတယှ..။ ယောကှှားပှိုရှယတှှဆေီမှာပဲ ရှိတတတှဲ့ ကိုယနှံ့သငှးသငှးကိုလဲ အပှတရှှူနရတယှေ..။ ဒါတှကေ အမှိုးသမီးကှီးရဲ့ ကာမရမကဇှော ပိုထနှ ပိုပှငှး ပိုတကကှှှလာအောငှ အားဖှည့ပှေးနတေဲ့ လောငစှာတှပေေါ့..။ ဒေါခှငမှထေားတဈယောကှ စောကဖှုတထှဲက အရညကှှညတှှေ စိမ့စှိမ့ယှိုထှကကှလှာအောငကှို ရမကဇှောထနပှှငှးနပေါပှီ…။

ဒေါခှငမှထေားရဲ့ အသိစိတကှိုလဲ ရမကစှိတရှိုငှးတှကေ ကမှးကုနအှောငှ လှှမှးမိုးနပှေီလို့ ဆိုရမယှ..။အခှားဘာကိုမှ မစဉှးစားခငှတှော့ဘူး..။ စိုးထိုကနှဲ့အတူ စပယှှကဖှို့ကိုပဲ လိုလားနတယှေ..။ ဇောသနနှတယှေ..။ သူမ ပါးစပထှဲ ထိုးထည့ှ မှှကလေိပေးနတေဲ့ စိုးထိုကရှဲ့ လှှာအစှမှးကလညှး အတောထှိရောကတှယှ..။ ဒီလုပဆှောငခှကှကှ သူမရဲ့ နို့အုံတှေ ၊ ပေါငသှားတှကှေား ခုနှးမို့နတေဲ့ စောကဖှုတကှှီး၊ ဖငသှားကှိးနှဈခုကှားက စအိုဝ စတဲ့နရောတှကေို ပှန့နှှံ့အောငှ အရသာထူးတှေ ပေးနတယှေ..။ ဒေါခှငမှထေားဟာ စိုးထိုကကှို ပိုပှီးတငှးတငှးကှပကှှပှ ဖကလှိုကမှိတယှ..။ သူတို့နှဈယောကဟှာ တသားတညှးကလှုမတတှ ပူးပူးကပကှပကှို ဖှဈနပေါပှီ..။

စိုးထိုကရှဲ့ ဘောငှးဘီခှကှားက ဖုဖုထဈထဈ ထိုးထိုးထောငထှောငဖှှဈနတောနဲ့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ဆီးစပကှို ထိမိသှားတယှ..။ ထိတှေ့မှု ပိုကောငှးအောငလှို့ ဒေါခှငမှထေားက ခါးကိုကော့ပှီး သူမဆီးစပကှို ရှေ့ပိုမောကသှှားအောငတှောငှ လုပပှေးလိုကမှိလရေဲ့…..။ဒေါခှငမှထေားရဲ့ အကှီ ငှရွငဘှတကှယှသှီးတှေ ပှုတထှှကကှုနပှါပှီ ။ ကယှသှီးပှုတလှို့ ဟသှားတဲ့ အကှီ ငှရွငဘှတကှှားထဲကို စိုးထိုကကှ လကထှိုးသှငှးတယှ ။ ဘရာစီယာရငဘှုံကို အသာလှနတှငတှယှ ။ ပှီးတော့မှ ဗလာကငှှးပှီး အထငှးသားပေါလှာတဲ့ နို့အုံကှီးတှကေို လကနှဲ့ ဆုတနှယတှော့တာပဲ..။ အို….ဘာပှောကောငှးမလဲ…။ နို့တှေ အကိုငခှံရတာနဲ့ပဲ နို့သီးခေါငှးလေးတှဟော ခကှခှငှှးကှီးကို ကော့ထောငစှူကှှတကလှာတော့တာပဲ..။

စိုးထိုကကှ ကော့ခှှနတှကလှာတဲ့ နို့သီးခေါငှးလေးတှကေို ပှတပှေးလိုကှ၊ ဖစှညှှဈကှည့လှိုကှ ၊ နောကှ အောကကှနေ လကဖှဝါးနဲ့ ဆကာဆကာနဲ့ မ..ကှည့သှေးတယှ..။ စိုးထိုကဟှာ သူမနို့တှကေို သူစိတတှိုငှးကှ နှိုးဆှအသုံးခနှတောဟာ သိပကှိုပညာပါတာပဲ..။ ဒီနို့တှကေို မိုမိုဟနတှို့အဖေ ရှိတုနှးကလဲ အကှိမပှေါငှး မရနေိုငအှောငှ သုံးစှဲခဲ့ဘူးတာပဲ..။ ဒေါခှငမှထေားကိုယတှိုငလှဲ တဈကိုယတှညှး ရမကစှိတဖှှရငှေး ပှတသှပကှိုငတှှယခှဲ့ဖူးပါတယှ..။ ဒါပမေဲ့ အခု စိုးထိုကှ ကိုငတှှယဖှစှညှှဈ ပှတပှေးနတောလောကလှောကတှော့ ဖီလငှ တဈခါမှ မဖှဈဖူးပါဘူး..။ ရငထှဲက တလှိုကလှှိုကှ ဖှဈရလောကအှောငှ မကှုံခဲ့ဘူး…။

နို့သီးခေါငှးတှကေို ဖစှညှှဈ ဆိတဆှှဲနတော..နာလှပမေဲ့ အသညှးခိုကအှောငလှညှး အရသာတှေ့နရတောမို့ ဒေါခှငမှထေားဟာ မငှငှးဆနနှိုငဘှူး ၊ ရုနှးမထှကနှိုငဘှူး…။ စိုးထိုကပှှုသမှှ ရငတှဖိုဖိုနဲ့ ငှိမလှို့သာ ခံနတေော့တယှ..။ “မမနို့ကှီးတှကေ တငှးရငှးပှီး အယနှတောပဲ..ကိုငဆှှဲနရတော အရမှးမိုကတှယှ..မမရယှ..“ စိုးထိုကကှ နှုတခှမှးခငှှးစုတဆှှဲနရောက ခဏခှာပှီး ဒေါခှငမှထေားရဲ့ နား နားကိုကပပှှီး တိုးတိုးလေးပှောတယှ..။ ပါးစပကှပှောနရငှေးကလဲ သူ့လကတှှကေ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ နို့အုံကှီးတှကေို အပှတဆှုပနှယှ ကိုငတှှယနှသေေးတယှ..။ဒီလိုအပှောခံရတော့ ဒေါခှငမှထေားတဈယောကှ သိစိတကှ ရှကသှှေးပိုမိပမေဲ့ ရမကစှိတရှိုငှးတှလညှေး ပိုပှငှးပှငှးပှပှ ဖှဈလာရတယှ..။

“ဟင့ှ..ဟင့ှ…..မောငလှေးကလဲကှာ…“ “ခဏလောကနှောှ….မမ..မနတတတှေော့ဘူး….အိမရှှခနှေးကှီးမှာ…ရှကစှရာကှီး..အိပခှနှးထဲ သှားရအောငှ….“ ဒေါခှငမှထေားဟာ သူမကိုယှ သူမတောငှ အံ့သှသှားမိတယှ..။ အို …ငါဘာတှပှေောလိုကမှိပါလိမ့ှ….။ ရှကဖှို့ကောငှးလိုကတှာ…နောှ..။ သူမပါးစပကှ ဒီလိုအပှောမှိုး လှှောခနဲ ပှောထှကသှှားမိလိမ့မှယလှို့ ဒေါခှငမှထေား လုံးဝ ထငမှထားခဲ့မိဘူးလေ…။ အမှိုးသမီးက ဒီလိုစပှောလာပှီဆိုတော့ စိုးထိုကကှလဲ ဘယနှတေော့မှာလဲ..။ ဒေါခှငမှထေားနဲ့အတူ အိပခှနှးထဲ ဝငခှဲ့တာပေါ့…။ အိပခှနှးထဲမှာ နှဈယောကအှိပခှုတငကှှီးက မှေ့ရာထူထူတဲတဲကှီးနဲ့ အခန့သှား ပနံရနတောပဲ..။

မိုမိုဟနတှို့အဖေ နဲ့ မငှဂွလာဆောငစှဉကှထဲက ဝယထှားခဲ့တဲ့ ကှေးခုတငကှှီးပေါ့..။ ခငပှှနှးသညနှဲ့ ဒီခုတငကှှီးပေါမှှာ အကှိမပှေါငှး မမှတမှိအောငပှဲ စပယှှကခှဲ့ဘူးကှတယှ..။ ခငပှှနှးသညှ ဆုံးပါးသှားခဲ့ပှီးနောကမှှာတော့ ဒီနှဈယောကအှိပခှုတငကှှီးပေါမှှာ ဒေါခှငမှထေား တဈယောကထှဲ အိပခှဲ့ရတဲ့ အခှိနကှာလတှေ အတောကှိုကှာညောငှးနခေဲ့ပါပှီ…။ ဟော….ခုတော့ အသကှ ၂၅ နှဈအရှယှ အားကောငှးမောငှးသနှ ယောကှှားပှိုတဈယောကနှဲ့ ဒီခုတငကှှီးပေါမှှာ နှဈယောကသှား စိတတှူကိုယတှူ ကာမစပယှှကရှတော့မယှ..။အိပခှနှးထဲရောကတှဲ့အခါ စိုးထိုကကှ သူ့ကိုယပှေါကှ အဝတအှစားတှေ ကိုခှှတတှယှ..။ ဒေါခှငမှထေားလဲ သူမအဝတတှှကေို ခှှတရှတော့တာပေါ့..။

ဝတလှဈစလဈခှှတပှှီး သူမကို ပယပှယနှယနှယှ လိုးတော့မယဆှိုတာ ဒေါခှငမှထေား သိနပှေီလေ..။ တဈစိမှးယောကှှားပှိုတဈယောကနှဲ့ ဗလာကငှှးအောငှ အဝတတှှခှှတပှှေီး ကာမစပယှှကရှတော့မှာမို့ ဏှာစိတတှှမှေားလာသလို ရှကလှဲ ရှကနှမေိတယှ..။ အဝတတှှေ ခှှတခှှာနတေဲ့ ဒေါခှငမှထေားကို ကှည့ရှငှး စိုးထိုကရှဲ့ စိတထှဲမှာ တဈမှိုးစဉှးစားမိတယှ..။ “အငှး…ဒီအဈမကှီးဟာ ဒီလိုပဲ ကောငလှေးတှနေဲ့ အထာကှညပှှီး ပှောနှကလှေား..။ ဒါပမေဲ့ သူ့ကှည့ရှတာတော့ အရမှးရှကနှသလေိုပါပဲ..။ ဘရာစီယာနဲ့ အတှငှးခံဘောငှးဘီ ခှှတတှုနှးကဆိုရငှ ငါ့ဘကကှို ကှည့တှောငမှကှည့ရှဲဘူး…။ မကှနှှာကှီးကလဲ နီရဲနတောပဲ..။

ဒါမှိုးတှေ လုပနှကဆှေိုရငှ ဒီလိုရှကနှတောမှိုး ဘာညာ ရှိနမှောတော့ မဟုတဘှူး…“ ကိုယဝှတတှှေ ကှှတကှှာသှားတဲ့အခါ မှငရှတဲ့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ကိုယလှုံးကိုယထှညကှှီးဟာ သူထငထှားတာထကတှောငှ ပိုတောင့ှ၊ပိုထှား..ပိုအယနှတောကို စိုးထိုကှ တှေ့ရတယှ..။ အထူးသဖှင့ှ စိုးထိုကအှတှကှ သဘောကစှရာဖှဈတာက နို့လုံးကှီးတှေ အိတှဲကမှနတောပဲ…။ နို့ပှဥှးတှဲကနှတေဲ့ မိနှးမကှီးတှတေော့ စိုးထိုကကှ ဖီလငမှလာဘူး..။ ဒေါခှငမှထေားဟာ လေးဆယကှှောှ မမကှီးတဈယောကမှို့ ဘရာ သာထောကကှူမထားရငှ နို့ကှီးတှေ အိတှဲကနှမလေားလို့တောငှ စိုးထိုကှ တှေးနခေဲ့မိတယှ..။ အခုလို နိကကှ ခှှတခှှာပှီး ဗလာကငှှးနတေဲ့အခါ နို့တှေ တှဲကမှနကှေောငှး မှငသှိလိုကရှတော့ စိုးထိုကတှဈယောကှ သဘောအကကှှီး ကမှိသှားရတော့ လလေေးတောငှ တိုးတိုးခှှနလှိုကမှိသေးတယှ..။

အိတှဲမနရေုံ မကပါဘူး…။ နို့တှကေ တငှးရငှးပှီး ကို မို့ဝနှးနတော..။နို့သီးခေါငှးလေးတှကတေော့ ရှညတှယှ..။ ပှီးတော့ နို့သီးခေါငှး အခှတဝေိုကကှ နီညိုရောငဖှှော့ဖှော့ အဝိုငှးကလညှး တောတှောကှယှတှယှ..။ နို့သီးခေါငှးနှဈခု တငှးမာကော့ထောငတှကနှပေုံက ရငသှားနှဈမှှာကို သရဖူဆောငှး အလှတငပှေးထားနသလေိုပါပဲ..။ စိုးထိုကလှညှး ဗလာကငှှးလို့ နပေါပှီ..။ စိုးထိုကရှဲ့ လီးတနကှှီးကို ထငထှငရှှားရှားကှီး မှငလှိုကရှလို့ ဒေါခှငမှထေား မကှလှုံးတှေ အဝိုငှးသား ဖှဈသှားရတယှ..။ အိပရှာခငှးတှကေိုလညှး လကခှှောငှးတှနေဲ့ ခပတှငှးတငှး ဆုပကှိုငလှိုကမှိတယှ..။ စိုးထိုကရှဲ့ လီးတနကှှီးက သူမလကနှဲ့ဆို တဈထှာပိုပိုလောကကှိုရှိမယှ..။

လုံးပတကှှီးကလညှး သူမလကခှှောငှးတှနေဲ့တောငှ ဆုပမှိပါ့မလား…။ ပှီးတော့ ကာမစိတတှှေ အရမှးပှငှးပှနတောဆိုတော့ မတမှတကှှီးကိုထောငနှတေော့တာပါပဲလား..။ ထိပဝှက ဒဈဖူးကှီးကလဲ သူမကိုငပှှီး ထိုးနကှေ ကားဂီယာ လကကှိုငှ ဘုသီးလောကကှို ရှိလိမ့မှယှ..။ မှငနှရတေဲ့ ဒေါခှငမှထေားခမှာ မကှလှုံးဝိုငှးစရာပေါ့…။ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ပေါငကှှီးနှဈခှောငှး အလိုလိုပဲ ကားသှားတယှ..။ စောကဖှုတထှဲက စိုးခနဲ အရညကှှညတှှေ ထပမှံ ယိုစိမ့ကှလှာတယှ..။ ဆီးခုနှ ကော့တကအှောငကှို စောကဖှုတကှ မို့မို့ဖောငှးလာတယှ..။ စောကစှေ့လေးကလဲ ငေါကတှောကလှေးကို ထောငတှကနှတယှေ..။ မကှလှုံးရှဲကှီးတှကတေော့ အရောငတှှေ တလကလှကနှဲ့ စိုတောကနှတယှေ..။

ပှီးတော့ မကှနှှာတငမှကဘူး..၊ လညပှငှးတဈဝိုကနှဲ့ ရငဘှတအှပေါပှိုငှးပါ အနီရောငတှှသနှေးနတယှေ..။ မိနှးမတဈယောကှ ရဲ့ မကှနှှာပေါမှှာ ဒီလို ရမကအှတှေးတှနေဲ့ အတူ ရှကသှှေးတှေ ရောယှကဖှှဈပေါနှတေဲ့ အသှငအှပှငမှှိုး စိုးထိုကှ အရငကှ မတှေ့ဖူးသေးဘူး…။ တကယတှော့ စိုးထိုကကှ အဝတအှစားတှခှှတခှှောပှီး ဒေါခှငမှထေားကို ပှေ့ဖကပှှတသှပရှငှးနဲ့ ရမကဒှီရေ တကသှထကှ တကအှောငှ နှိုးဆှပေးအုနှးမလို့ပါ..။ ဒါပမေဲ့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ တုနတှုနခှိုကခှိုကနှဲ့ ရမကခှိုးတှေ ယှကသှနှးနတေဲ့ အသှငအှပှငှ ကိုမှငရှတော့ တဈခါတညှး လိုးဖို့ ဆုံးဖှတလှိုကတှယှ..။ သူကိုယတှိုငလှဲ စိတတှှမထေိနှးနိုငတှော့ပါဘူး…။ ဒါကှောင့ှ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ကိုယလှုံးအိအိကှီးပေါှ ကို တကခှှလိုကပှါလတေော့တယှ…။

ပကလှကလှှနလှှှကသှားဖှဈနလသေေော ဒေါခှငမှထေား၏ ကိုယပှေါသှို့ စိုးထိုကတှကခှှလိုကသှညှ ။ ဒေါခှငမှထေားဟာ စိုးထိုကရှဲ့ လီးကှီးကို လှမှးကိုငကှာ သူမရဲ့ စောကဖှုတဝှမှာ ဆှဲတေ့ပေးတာမှိုးတော့ မလုပပှါ..။ သို့သောှ စိုးထိုကှ သူမကိုယပှေါှ တကခှှပှီး လီးသှငှးရနပှှငတှာနဲ့ ဒေါခှငမှထေားက ဆီးစပကှို အလိုကသှင့ကှော့ပင့ပှေးလိုကတှယှ..။ လီးက စောကဖှုတတှှငှ ကကှနှန တေ့ထောကမှိတယှ..။ “အို…..အဟင့ှ…..“ အဖုတဝှမှာ လီးတေ့ထောကခှံရတာနဲ့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ပါးစပမှှ ညညှးသံကလေး ပေါါလှာတယှ..။ စောကဖှုတနှှုတခှမှးသားကှီးနှဈခု မို့မို့ဖောငှးလှှကှ အဝတှငှ အရတှေေ ရှှဲနအေောငကှို စိုလှှကရှှိရာ လီးတေ့ထောကလှိုကတှဲ့အခါ ဖောငှးအိနှေးထှေးပှီး စိုစိစိ အရသာကို ခံစားရသညှ..။

စိုးထိုကကှ လီးဒဈကို အသာဖိသှငှးသညှ..။ ကှဥှးကှပသှော စောကခှေါငှးပေါကှ၏ ဖစှညှှဈမှုကို လီးထိပဖှှားက ခံရတယှ…။ လီးတနကှှီးက ထှားလှနှးတော့ ဖိထိုးသှငှးပမေဲ့ ဒဈကှီးတဈခုလုံး မဝငှ..။ အဖှားပိုငှး လကတှဈဆဈ သာသာလောကသှာ တိုးဝငပှှီး တဈနတယှေ..။လီးထိပပှိုငှးနှင့ှ ထိကပမှိနသေော စောကဖှုတအှသားမှား တဆတဆှတှ တုနနှသလေို ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ပေါငတှနကှှီးနှဈခှောငှး ဆတခှနဲဆတခှနဲ လှုပခှါသှားကှတာကို စိုးထိုကှ သိလိုကတှယှ..။ လီးဒဈအဖှားပိုငှး တိုးဝငနှသေော အဖုတဝှမှာ တငှးကှပကှာ ပှဲလနလှို့ နတယှေ..။ သမီးတဈယောကှ မှေးထုတပှေးခဲ့ပှီးသည့တှိုငှ လီးနဲ့ ကငှးကှာနခေဲ့သညမှှာ ၁၀ နှဈကှောှ ရှိနပှေီမို့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ အဖုတဝှဟာ အတောပှငှ ကဉှှးနသညှေ..။

စိုးထိုကရှဲ့ လီးတနကှှီးကလဲ သာမနယှောကှှားတှထကှေ ပိုတုတှ၊ ပိုကှီး တဲ့ အိုဗာ ဆိုဒှ ဖှဈနေ သညှ..။ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ကှယလှှနသှှားလသေူ ခငပှှနှးသညှ၏ လီးထကှ နှဈဆနီးပါးလောကှ ပိုကှီး ပိုတုတတှယှ..။ကဉှှးကှပသှော စောကခှေါငှးပေါကလှေးထဲသို့ ကှီးမားတုတခှိုငသှော လီးတနကှှီး ထိုးသှငှးလို့ ဝငမှှ ဝငပှါ့မလားဟု နှဈယောကသှား တှေးပူမိကှသညှ…။ တဈခှိနတှညှးမှာပငှ နှဈယောကစှလုံးရဲ့ စိတထှဲမှာ လီးအဆုံးဝငသှှားစခငှတှေဲ့ အာသီသကလဲ ပှိုငတှူဖှဈပေါနှကှသညှေ…။စိုးထိုကရှော ၊ ဒေါခှငမှထေားပါ ကာမစပယှှကမှှုတှငှ အစိမှး ၊ အရိုငှးလေးတှတေော့ မဟုတကှှပါ…။ အတှေ့အကှုံ ကောငှးကောငှး ရှိပှီးသားသူတှေ…။

ကာမအရသာကို ထဲထဲဝငဝှငှ ခံစားနှဈခှိုကဖှူးကှသူတှပေဲ….။ စောကဖှုတထှဲ လီးဝငသှှားပှီးလငှှ ဘယလှိုအရသာ ၊ ဖီလငမှှိုးကို ခံစားရမညဆှိုတာ နှဈယောကစှလုံး အသအခှောသိကှတယှ…။ ထိုအရသာမှားကိုလဲ ပှငှးပှငှးပှပှ ခံစားလိုကှတယှ..။အခုတော့ လီးတဈခှောငှးလုံး မဆိုထားနှင့ှ..၊ လီးဒဈဖူးကှီး တဈခုလုံးတောငှ မဝငနှိုငသှေးပဲ အဖှားပိုငှးလောကလှေးနဲ့ ထဈခံနတေော့ နှဈယောကလှုံး မခငှ့မှရဲ ဖှဈနကှရတယှေ..။ စိုးထိုကကှ အားစိုကကှာ ဖိခထှိုးသှငှးလိုကခှငှပှမေဲ့ စစခငှှးဆောကနှဲ့ထှငှး ဆိုသလို ဖှဈသှာပှီး အမှိုးသမီးကှီး နာကငှထှိတလှန့သှှားမှာကိုလဲ မလိုလားတော့ သိပမှကှမှးရဲသေး…။ ညှာပှီး လိုးနရတယှေ…။

စိုးထိုကကှ ဖိမထိုးတော့ပဲ ဆိုငှးနသေောအခါ ဒေါခှငမှထေားက လှုပရှှားပေးလာတယှ..။ ဒေါခှငမှထေားဟာ အံကိုတငှးတငှးကှိတပှှီး တငပှါဆုံကှီးကို ကော့တငပှေးလိုကရှာ ထဈနသေော လီးဒဈပှဲလနကှှီး စောကခှေါငှးပေါကထှဲ ထိုးဖောကဝှငရှောကသှှားတယှ..။ “အား……..အိ…ကှှတကှှှတှ…ကှှတှ..အငှး..ဟငှး…ဟငှး…..“ လီးဒဈကှီး နဈမှုပတှိုးဝငလှာမှုကှောင့ှ စောကခှေါငှးဝတှငှ ကှိနှးစပနှာကှငသှှားရာ ဒေါခှငမှထေား မကှနှှာလေး ရှုံ့မဲ့ကာ ညညှးမိရှာတယှ..။ ပင့တှငထှားသော တငပှါးကိုလဲ အောကပှှနခှသှညှ…။ စိုးထိုကကှ အလိုကသှင့ှ ထိနှးကာလိုကပှေးသောကှောင့ှ စောကဖှုတထှဲ မှုပဝှငနှသေေား လီးဒဈကတော့ ပှုတထှှကမှသှားပါ..။

အောကသှို့ပိကသှှားမှုနှင့ှ အတူ လကတှဈဆဈသာသာခန့ပှငှ တိုးဝငလှာသညှ..။ ကနှတှဲ့ လီးတနကှှီးအပိုငှးကတော့ အပှငဘှကမှှာ ရှိနဆေဲ…..။ “အား…..ဟင့ဟှင့ဟှင့ှ…..“ ဒေါခှငမှထေား ညညှးသံလေးပှုရငှး စိုးထိုကလှကမှောငအှိုးကှီးမှားကို လကခှှောငှးလေးမှားနဲ့ ခပတှငှးတငှး ဆုပကှိုငလှိုကတှယှ…။ သူမရဲ့ခေါငှးကတော့ ဘယညှာယမှးခါလို့ နတယှေ…။ စိုးထိုကှ ဖိထိုးသှငှးခှငှး မပှုသေးပဲ အမှိုးသမီးကှီး သူမဖာသာ ကော့ပင့ှ ထိုးသှငှးယူလာအောငှ စောင့ရှငှး အပေါမှှ အသာပငှ ငှိမနှတယှေ…။ဒေါခှငမှထေားလဲ လီးဝငလှမှး ပိုဖှောင့စှရနှေ သူမတငပှါးကှီးကို နရောနဲနဲ ရှှေ့တယှ..။ ပေါငတှနှ ဖှူဖှူဝငှးဝငှး တှကေိုလဲ ပိုကားလိုကတှယှ..။

ထို့နောကှ တငပှါးဆုံကှီးကို ဇတခှနဲ ကော့ပင့တှငလှိုကရှာ လီးတနကှှီး တဈဝကခှန့ှ နင့ခှနဲ တိုးဝငလှာတယှ..။ “အား…အမလေးလေး..လေး….နာတယှ…နာတယှ..အီး…အကှီးကှီးပဲကှယှ…မငှး ဟာကှီးက အကှီးကှီးပါလား…..အငှး..ဟငှး…နာလိုကတှာကှယှ……“ တငှးကှပစှှာ တိုးဝငလှာသော လီးကှီးကှောင့ှ အဖုတထှဲမှာ အောင့သှှားပမေဲ့ ရှိနှးမှရငဖှိုဖှယရှာ ကောငှးလှသည့ှ လီး၏ အထိအတှေ့ကိုလဲ သိပသှိပသှညှးသညှး ခံစားရသောကှောင့ှ နာလို့အောညှညှးမိပမေဲ့ ကောငှးလှနှးတဲ့အရသာကိုလဲ ကှနပနှှဈေသကမှိသညှ…။ စိုးထိုကကှ အသာ ကိုယကှို ကိုငှးပှီး နို့သီးလေးမှားကို တဈလှည့စှီ ကုနှးစို့ပေးလိုကတှယှ..။ စောကဖှုတထှဲက နာကှငမှှုနဲ့ အရသာ အပှငှ နို့သီးမှား အစို့ခံရမှုကလဲ ယားကှိကှိ စိုစိုစိစိနှင့ှ အရသာတဈမှိုးထူးတာမို့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ တငဆှုံကှီး မှောကခှနဲ လှုပခှါ ကှှတကသှညှ..။

လီးလကတှဈဆဈသာသာခန့ှ ထပတှိုးဝငလှာတယှ…။စိုးထိုကကှ နို့သီး တှကေို ခပကှှမှးကှမှးစို့ပေးတယှ..။ သှားဖှင့ှ တဆတဆှတှ ကိုကဆှှဲတယှ..။ လကနှဲ့လညှး နို့အုံသားတှကေို နယတှယှ၊ ပှတတှယှ..။ ဆုပကှိုငဖှစှညှှဈတယှ..။ လီးသှငှးတာကို ခဏရပထှားကာ နို့အုံတှကေို ခပကှှမှးကှမှး သုံးနတယှေ..။ ဒေါခှငမှထေားမှာ မူ အောကမှှ ဖငကှှီး တလှုပလှှုပှ ဖှဈနသညှေ..။ လီးကပိုမဝငတှော့ပမေဲ့က ဝငပှှီးသမှှ တဈဝကကှှောကှှောကှတော့ စောကဖှုတထှဲ တိုးဝငလှိုကှ ၊ ပှနထှှကလှိုကနှှင့ှ တဈပှူတဈပှူ လှုပရှှားနသညှေ..။ ညှောင့ပှေးနတော ခံနရသလေိုမှိုး…။ စိုးထိုကရှဲ့ လီးတနကှှီးက ရှဈလကမှနီးပါးမှှရှိရာ တဈဝကကှှောလှောကဝှငနှတောဆိုတော့ သာမနအှရှယအှစား လီးတဈခှောငှးစာ ဝငသှလောကတှော့ ရှိသညှ..။

ကှယလှှနသှှားသူ ခငပှှနှးသညရှဲ့ လီးက ခှောကလှကမှ မရှိတရှိလောကှ ရှညသှညှ..။ ဒါကှောင့ှ ဒေါခှငမှထေားအနနေဲ့ လီးအရသာကို ခံစားနရပမေေဲ့ တဈခှောငှးလုံး အကုနမှဝငသှေးတာကှောင့ှ ဆကပှှီးတော့အသှငှး ခံခငှနှမေိတယှ…။ ဒီအသိကလဲ ကာမအရသာကို တဈမှိုးတဈဖုံ ဆနှးသဈခံစားရစသညှေ..။ ဒေါခှငမှထေား ကှာကှာ ဆကမှအောငအှီးနိုငတှော့..။ မခံစားရသညမှှာ ကှာပှီဖှဈသော လီးအရသာကှောင့ှ သှေးသားတှေ အရမှးလှုပရှှားလာကာ ပါးစပမှှ တအိအိ တအငှးအင့ှ အသံလေးတှေ မှညတှမှးမိကာ တဈကိုယလှုံးလညှး တှန့လှိမကှော့ပှံလာသညှ..။ စောကဖှုတအှတှငှးသားတှကလေဲ အလှနအှမငှး လှုပရှှလာသညှ..။ အမှိုးသမီးကှီး ပှီးလုနီးလာကှောငှး စိုးထိုကကှ သိလိုကတှယှ…။

ဒါကှောင့ှ လီးကို ကော့ကော့ပေးတယှ..။ ဆောင့လှိုးတာ မခံရသေးသောလှညှး စောကဖှုတထှဲတှငရှှိနသေော လီးတနကှှီး ငေါ့ခနဲ ငေါ့ခနဲ လှုပခှါသှားမှုကို ဒေါခှငမှထေား ကောငစှှား သိရှိခံစားရတယှ..။ လီးအငေါ့တှငှ စောကဖှုတအှတှငှးသားမှားကို လှုပပှေးနှဲ့ပေးနသလေိုဖှဈရာ ဆောင့လှိုးတာခံရသည့အှသှငနှှင့ှ နဲနဲ ဆငတှူသညှ..။ဒေါခှငမှထေား မနနေိုငတှော့…။ တဈကိုယလှုံး ကော့ပှံ ကှှတကကှာ တအီးအီး တအားအား အောမှှညရှငှး တဈခှီကောငှးကောငှးကှီး ပှီးသှားရတော့သညှ..။ တဈခှီအပှီး ဒေါခှငမှထေားတဈယောကှ ကော့ပှံလူးလှန့နှခှေိနမှှာ စိုးထိုကကှ သူ့လီးကို အသာဖိထိုးသှငှးလိုကရှာ တဈလကမှခန့ှ ထပဝှငသှှားသညှ..။

အဆုံးဝငအှောငှ ဖိသှငှးခငှစှိတှ တဖှားဖှား ပေါလှာသောလှညှး စိုးထိုကမှှာ အောင့အှညှးကာ ထိနှးလကှှ ဘရိတအှုပလှိုကရှသညှ..။လီးပိုဝငလှာသောအခါ လီးဒဈပိုငှးသညှ စောကခှေါငှး အတှငှးပိုငှး သို့ ပိုပှီး နကနှကရှှိုငှးရှိုငှး ဝငသှညှ..။ ဒီအပိုငှးတှဟော စောကခှေါငှး အတှငှးကကှ နရောမှားမှာသာ ရှိတာမို့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ခငပှှနှးသညှ လီးက ခှောကလှကမှခန့သှာရှိတာကှောင့ှ ထိုနရောမှားသို့ လီးမရောကခှဲ့ဘူးပါ..။ စောကခှေါငှးအတှငှးဘကပှိုငှးနရောမှားဟာ လီးနဲ့ မထိတှေးဖူးသောကှောင့ှ ပှောရလငှှ အပှိုစငနှရောလေးမှားလို ဖှဈနသေေးသညှ..။ အခုဆို စိုးထိုကရှဲ့ လီးကှီးကလဲ တအိအိ တိုးဝငနှရော တဈလကမှလောကသှာ အပှငမှှာ ကနှတှော့တာမို့ ထို အပှိုစငနှရောမှားထိအောငှ လီးကရောကနှပသညှေေ..။

မကှုံဖူးသော ထိတှေ့မှုမို့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ သှေးသားတှေ အရမှးကို ဆူပှကလှာပှနကှာ နောကတှဈခှီ ဆကရှှေ့ ပှီးသှားရပှနသှညှ…။ “အားပါးပါး…အားအီးအား…အား..အမလေးလေး….အီးအီး ကောငှးလိုကတှာ…အားပါး…ထှကကှုနပှှနပှှီ…အမလေး…..ထှကကှုနပှှနပှှီ…..“ ဒေါခှငမှထေား၏ တဈကိုယလှုံးမှာ ပေါကကှှဲ ထှကလှုနီးပါးကို ဖှဈသှားသညှ..။ နှဈခှီ ဆကတှိုကဆှိုသလို ပှီးရသည့အှပှငှ တဈခါမှှ မကှုံဖူးသေးသော အာသာပှငှးပှငှးနဲ့ ပှီးခှငှးမှိုးလညှး ဖှဈနပှနသှညှေ..။ ပှီး သှားမှုနဲ့အတူ ဇောရမကကှလဲ အတောမသတနှိုငအှောငှ ပိုမို ထနပှှငှးလာရသညှ..။ စိုးထိုကကှို တအားပငှ တငှးကှပစှှာ ဖကထှားသညမှှာ စပါးကှီး မှှေ ရဈပတထှားသလို ဖှဈနသညှေ..။

စောကဖှုတထှဲမှလညှး အရမှးကို လှုပရှှား ရှစိထိုးကာ စိုးထိုကှ၏ လီးတနကှှိးကို တစဈစဈပငှ စုပယှူနသညှေ..။ စိုးထိုကှ အနဖှငှေ့ သူ့လီးမှ သုတရှညမှှား မထှကသှှားရလအေောငှ မနညှးပငှ ကှိုးစားထိနှးထားရသညှ..။ သညမှှှလောကှ ရမကထှနပှှငှးစှာ ပှီးရတာမှိုး ဒေါခှငမှထေားဘဝမှာ ယခငကှ တဈခါမှှ မဖှဈဖူးခဲ့ပါ..။ နှဈကှိမဆှကတှိုကဆှိုသလိုမှိုးလညှး မပှီးခဲ့ဖူး..။ တဈခှီကောငှးလောကသှာ ပှီး ဖူးသညှ..။ ဒီလို ဆကတှိုကပှှီးသည့ှ အကှောငှးမှားကို ကှားဖူးနားဝတော့ ရှိခဲ့သညှ..။ ယခုတော့ ကိုယတှှေ့ ကှုံရပှီ…။ ဒါတောငှ စိုးထိုကရှဲ့ လီးခှောငှးကှီး အကုနှ တဈခှောငှးလုံး သူမစောကဖှုတထှဲ မသှငှးရသေး…။ သူမကတော့ နှဈခှီ ဆကတှိုကှ ကှမှးကှမှးကှီး ပှီးခဲ့ရလသညှေ..။

စိုးထိုကှ သုတရှေ မထှကသှေးတာကိုလညှး ဒေါခှငမှထေား သိသညှ..။ သူကတော့ ဆကလှိုးဦးမှာပဲ..။ လီးအကုနဝှငအှောငှ သှငှးပှီး တအားဆောင့လှိုးတာခံရလငှှ သူမ ဘယနှှဈခှီလောကမှှား ဆကပှှီးရဦးမှာ ပါလိမ့နှောှ…..စိုးထိုကကှ လီးကို ဆကရှှေ့ ဖိသှငှးနတယှေ…. ။ တအားကှီး ဆောင့ခှှ ထိုးသှငှးတာမှိုးမဟုတဖှူး…။ တရဈခငှှး တအိအိ သှငှးနတော…။ ကနှနှသေေးတဲ့ လီးအပိုငှးဟာ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ စောကဖှုတထှဲကို တထဈထဈနဲ့ တိုးဝငနှတယှေ..။ နှဈခှီ ဆကပှှီးခဲ့တဲ့ ဒေါခှငမှထေားကလဲ အောကကှ အရမှးဟော့ပှီး တှန့လှိမကှော့ပှံနတော ပါလား..။ ဒီတော့ လီးသှငှးရတာ သိပညှှာနစရော မလိုတော့ဖူးပေါ့..။ ခံစားနရတောတှကေ လကကှုနလှို ဖှဈနတောကှောင့ှ ဒေါခှငမှထေားခမှာ လီးကှီး တဈခှောငှးလုံး ဝငလှာတာကို နာကှငရှမှနှးတောငှ မသိတော့ဘူး..။

ဒီလိုနဲ့ပဲ လီးတနကှှီးတဈခှောငှးလုံး ဒေါခှငမှထေားရဲ့ စောကဖှုတဖှောငှးဖောငှးကှီးထဲ နရောလပှ မကနှအှောငကှို ထိုးဝငရှောကရှှိသှားပါတော့တယှ…။ နှဈခှီဆကတှိုကပှှီးခဲ့တဲ့ ဒေါခှငမှထေားဟာ တဈကှော့ပှနပှှီး ရမကဇှောတှေ ထနပှှငှးလာခဲ့ပှနတှယှ..။ တဈကိုယလှုံးကို ကှကသှီးတှေ ဖှငှးဖှငှးထပှီး တုနရှငနှတောပဲ…။ ပေါငတှနကှှီး နှဈခှောငှးဆို တာ ထိုးခနဲထှန့ခှနဲ ကိုဖှဈလို့..။ အကှောဆှဲနသလေိုမှိုး..။ ဒါပမေဲ့ သုံးခှီမှောကတှော့ ပှီး မသှားသေးပါဘူး..။ နှဈခှီဆကတှိုကပှှီးခဲ့ရလို့ ရမကထှနပှှငှးလာရတဲ့ အနအထေားမှိုး…။ဒီနောကတှော့ စိုးထိုကကှ ပထမဆောင့ခှကှအှနနေဲ့ လီးကို အသာဆှဲထုတပှှီး ဆတခှနဲ ဆောင့လှိုးလိုကတှယှ..။

“ဘှတွ….အားပါး…အီး…“အဆောင့ခှံရတာနဲ့ ဒေါခှငမှထေားဟာ ကော့တကသှှားအောငကှို အရသာတှေ့သှားရတယှ..။ စိုးထိုကရှဲ့ ပုခုံးကို လကသှညှးတှနေဲ့ ကုတခှှဈဆှဲတယှ..။ ဖငဆှုံကှီးကိုလဲ ကော့ပင့ှ လှုပရှမှးပေးတယှ..။ ဆောင့သှှငှးလိုကတှဲ့ လီးတနကှှီး စောကဖှုတထှဲကို တိုးသိပဝှငရှောကလှာမှုက ပှောမပှတတအှောငပှဲ အရသာရှိလှတယှ..။ တဈခကှဆှောင့ထှိုးကှည့တှာ အမှိုးသမီးကှီး ခံနိုငမှှနှး သိရတော့ စိုးထိုကကှ ဆကပှှီး ခပမှှနမှှနှ ဆောင့လှိုးတယှ..။ အရှိနကှရလားတော့လဲ ဆောင့လှိုးရတာ လှယကှူအဆငပှှသှေားပါတယှ..။ နှဈခှီဆကပှှီးခဲ့ရလို့ အရညကှှညတှှကလေဲ စောကဖှုတထှဲမှာ အရမှးကို ရှှမှးရှှမှးစို နတောပဲကိုး…။

စောကရှညကှှညတှှကေ လီးတနကှှီးကို ဆီးသုတပှေးသလို ခှောမှေ့ ပှောငလှကနှတယှေ..။ဆောင့လှိုးလိုကတှိုငှး တငှးတငှးကှပကှှပှ စီးစီးပိုငပှိုငနှဲ့ လှှောခနဲ တိုးဝငနှတော..။ ဆောင့လှိုးနတေဲ့ စိုးထိုကရှော ၊ ဆောင့အှလိုးခံနရတေဲ့ ဒေါခှငမှထေားရော နှဈယောကစှလုံး အရသာတှကေို စူးစူးနဈနဈကို ခံစားနရတယှေ..။ စိုးထိုကကှ ဆောင့ခှကှတှှကေို တစစ မှနပှေးတယှ..။ အားလညှး ပိုထည့ပှေးတယှ..။ ဒေါခှငမှထေားကလဲ အငှိမမှနပေဲ သူမရဲ့ ဖငဆှုံကှီးကို ကော့ပင့ှ လှုပယှမှးပသလေို စောကဖှုတအှတှငှး ကှှကသှားတှနေဲ့ လီးတနကှှီးကို ဖစှညှှဈစုပဆှှဲ ပေးနပေါတယှ..။ တဘှတဘှှတှ တပှှတပှှှတနှဲ့ ဆောင့လှိုးသံတှေ၊ ဆီးစပခှငှှး တဖတဖှတှ ရိုကခှတသှံတှေ ၊ အသကပှှငှးပှငှး ရှူရှိုကသှံတှေ၊ မောဟိုကသှံတှနေဲ့ သောသောညံလို့နပေါတယှ..။

ဒေါခှငမှထေားဟာ အောကပှေးတောတှောှ ကောငှးတယှ..။ ဖငကှှီးကို ရိုးရိုးကော့ပင့ပှေးတာ မဟုတပှဲ ခါးကိုကော့တငပှှီး ဆီးခုနကှှှတကအှောငှ လုပပှှီးမှ တငပှါးကို ဆတခှနဲ ကော့ပင့လှိုကတှာ..။ သသှေားတဲ့ သူမလငှ ရဲ့လီးအရှညကှ ခှောကလှကမှလောကတှောငှ မရှိခငှတှာမို့ ဆောင့လှိုးရငှ လီးထိပကှ သားအိမကှို မထိမိဘူး..။ ဒါကှောင့ှ စောကခှေါငှးကို ကှုံ့စပှေီး သားအိမကှို ရှေ့တိုးလာအောငှ ခါးကော့ ဆီးခုနကှှှပှီး တငပှါးကို တည့တှည့မှတမှတှ ကော့ပင့တှငမှှ လီးထိပပှိုငှးလာကသှာ သားအိမဝှလေးကို မသိတသိလေး ထိမိတာ…။ မိနှးမတှအဖေို့ ဆောင့သှှငှးလိုကတှဲ့ လီးကှီးက သားအိမကှို ထိုးစိုကမှိပှီး ပူခနဲ အောင့ခှနဲဖှဈသှားမှသာ အရသာ နင့နှင့စှူးစူးရှိတာ မဟုတလှား…။

ဒါကှောင့ှ သူမသဘာဝအလှောကှ ဒေါခှငမှထေားက အောကပှေးနညှးတဈမှိုးကို တတကှှှမှးနတော …..။ဟော….အခု ရှဈလကမှကှောရှှညတှဲ့ စိုးထိုကရှဲ့ လီးကှီးနဲ့ ဆောင့လှိုးတာခံရငှး စောစောကပှောတဲ့ ကိုယပှိုငအှောကပှေးနညှးနဲ့ ဖငကှှီးကို ကော့ပင့တှငပှေးလိုကတှဲ့ အခါကတှော့ လီးဒဈကှီးတဈခုလုံး သားအိမထှဲ စိုကဆှငှး တိုးဝငသှှားတော့တာပေါ့..။ စောကဖှုတအှကှီး ကှီးထဲက စောကဖှုတအှသေးလေးတဈခုကို ဆကပှှီး လိုးရသလိုမှိုး အရသာထူးစတယှေ..။ စိုးထိုကှ မိနှးမလိုးခဲ့တာ မနညှးတော့ပါဘူး.။ ဒီနေ့ပဲ ဖှူဖှူတောင့တှောင့ှ ဆောကှှီးတဈပှကေို တှယခှဲ့ရသေးတာ..။ အခု ဒေါခှငမှထေား လိုမှိုး အောကပှေးတတတှဲ့ မိနှးမ မကှုံဖူးသေးဘူး..။

ပှီးတော့ သူ့လီးက သားအိမထှဲ သညလှောကှ ထိုးနဈစိုကဝှငတှာမှိုးလညှး မဖှဈဖူးသေးဘူး….။ လိုးကောငှးကောငှးနဲ့ တအားဆောင့လှိုးပဈလိုကတှာ ဆောင့ခှကှတှှေ အရမှးကှမှးပှီး အဝငကှလညှး သိပကှိုနကတှာမို့ ဒေါခှငမှထေားတဈယောကဟှာ တဈခှီပှီး တဈခှီ ဆကတှိုကကှို ပှီးနလေိုကတှာ ငါးခှီလောကကှို ရှိသှားတော့တာပဲ…။ စိုးထိုကကှတော့ သုတမှထှကရှလအေောငှ ကှိုးစားပှီး ထိနှးထားတယှ..။ ဒေါခှငမှထေားဟာ လိုးလို့ အရမှးကောငှးတာမို့ တတနှိုငသှမှှ အခနှဆှှဲပှီး လိုးခငှတှာကှောင့ှ သုတကှို ထိနှးနတောပါ..။ ယဉပှါးလာပှီးရငှ လိုးနညှးအဆနှးတှနေဲ့ တဈမှိုးပှောငှးဆောဖှို့လညှး စိတကှူးထားတယလှေ….။ဟော…အခုစပှီ…။

“ကနှောနှဲ့ လိုးရတာ ဘယ့နှှယနှလေဲ ..ကောငှးရဲ့လား..“ “အိုကှာ….မငှးကလဲ..“ “နောကတှဈမှိုး ပှောငှးလိုးခငှတှယှ..လိုးရအောငနှောှ…မမ..“ “သိဘူး…ကှာ….သဘောပဲ….“ “ဘယလှိုပုံစံမှိုးနဲ့ လုပရှငကှောငှးမလဲ မမရဲ့….ပှောပါအုနှး…“ “ဟာ…..သိပါဘူးဆို….“ “မမ အရငတှုနှးက ဘယလှိုမှိုး အလုပခှံဘူးလဲ….“ “ဟေ့အေးကှာ…..အဲဒါမှိုးတှေ..မမေးပါနဲ့…“ “အောှ…..သိခငှလှို့ပါ မမရဲ့…၊ မမဟာ အခုမှ စအလိုးခံဘူးတာ မဟုတမှှနှးတော့ ကနှောှ သိပါတယဗှှ….“ “အံမယှ….လူကို ..အလကားနရငှေး လိုကခှံနတေဲ့ဟာမှိုး ထငလှို့လား….“ “ဟာ…ဆောရီး….ဆောရီး မမ…မထငပှါဘူး မမရာ…စကားအဖှဈပှောတာပါ….မမရဲ့..“ “မငှးကို အမှနအှတိုငှးပှောပှမယှ….တို့ယောကှှား သသှေားပှီး သမီးတဈယောကှ ကနှခှဲ့တယှ.။

ယောကှှားကလှဲပှီး အခှား ဘယသှူနဲ့မှ အခုလိုမှိုး မအိပဖှူးဘူး..မငှးဟာ ပထမဆုံးပဲ…သိရဲ့လား…ဟှနှး…“ “အောှ…ဒီလိုကိုး..၊ ကနှောမှသိလို့ မေးမိတာ စိတမှဆိုးပါနဲ့နောှ…မမ..၊ ဒါနဲ့ မမဘဲကှီးကကော ဘယလှိုပုံစံမှိုးတှနေဲ့ လုပသှလဲ…“ “လာပှနပှှီ..ဒါမှိုးတှဆေို သိပသှိခငှတှယှ…ဟလား…၊ သူကပကလှကတှဈမှိုးပဲ လုပတှာ..အခှား ဘာမှ အပှောငှးအလဲ မလုပဘှူး..၊ တို့ကတော့ အခှား ပုံစံ အပှောငှးအလဲလေးတှနေဲ့ ခံကှည့ခှငှပှမေဲ့ သူ့ကို ဘယလှိုလုပှ ပှောထှကမှှာလဲ..၊ အခု မငှးလုပခှငှတှာကို ပှောလေ…တို့ဘယလှိုနပေေးရမလဲ..၊ မငှးဘယလှို လုပခှငှလှဲ…“ “ဒါဆို…မမကနှော့ကှို ကုနှးပေး…လေးဘကထှောကပှှီးလုပခှငှတှယှ..“။

“ရတယှ…ဘယလှိုနပေေးရမလဲသာ..ပှော…“ “ဘာမှ မခကပှါဘူး….လေးဘကထှောကပှှီးသာ ကုနှးပေးပါ…၊ ကုနှးတဲ့အခါ အောကပှိုငှးက ဒူးနှဈဘကကှို ခပခှှာခှာလေးထားပေး…၊ ရှေ့ပိုငှးကတော့ တံတောငဆှဈကို သာ အားပှုပှီးထောကထှား…ရလား…“ စိုးထိုကဟှာ…ရငအှုံထှားထှား ဖငဆှုံကားကား နှင့ှ ဖှူဖှူတောင့တှောင့ှ ကှီးဖှဈသော ဒေါခှငမှထေားကို ဖငထှောငခှိုငှးပှီး နို့ကှီးတှေ ဆှဲပှီးလိုးခငှနှရော ကုနှးပေးရမဲ့ ပုံစံကို သသခှေောခှာပငှ ပှောဆို ညှှနပှှပေးနတယှေ..။ သူ့လီးကှီးကိုလဲ လိုးလကစှ စောကဖှုတကှှီးထဲမှ ဆှဲထုတလှိုကတှယှ..။ စိုးထိုကရှဲ့ လီးကှီးကတော့ အပှတကှို မာတောငနှတောပဲ…။ စောကရှညကှှညမှှားကလဲ လိမှးကှံထားသလို တလကလှကနှဲ့ ပှောငထှငှးနတယှေ..။

မာနထှနခနှမှေို့ လီးကှီးက တယမှးယမှး လှုပရှှားကာ သူ့ဆီးစပကှိုပငှ ပှနရှိုကမှိမတတှ ဖှဈနရော ၊ ထိုလီးကှီးကို လှမှးကှည့မှိသော ဒေါခှငမှထေားမှာ အလိုးခံခငှသှော စိတမှှား ပိုမိုပှငှးပှထကသှနလှာတော့တယှ…။ ထို့ပှငှ ယခငကှ သူမ တဈခါမှှ မခံခဲ့ဘူးသော လေးဘကတှောကှ ပုံစံနဲ့ အလိုးခံရမှာမို့လညှး စိတတှှကေ ပိုလို့တောငှ နိုးကှှနသေေးတယှ..။ ဒေါခှငမှထေား လေးဘကထှောကပှှီး ဖငထှောငကှုနှးပေးလိုကခှှိနမှှာပငှ တယလှီဖုနှးက မှညလှာသညှ…။ဒေါခှငမှထေားသညှ ကမနှးကတနှး ထမိနကှို ကောကယှူ ရငလှှားကာ တယလှီဖုနှးရှိရာ ဧည့ခှနှးသို့ ပှေးထှကသှှားသညှ..။ ဖငကှုနှးပေးထားသော ဒေါခှငမှထေားကို တကလှိုးတော့မည့ဆှဲဆဲ စိုးထိုကမှှာတော့ ဆတတှငံ့ငံ့နှင့ှ မခငှ့မှရဲကှီး ဖှဈကနှနှခေဲ့သညှ..။

တယလှီဖုနှးပှောပှီး ပှနရှောကလှာမှ အားရပါးရ တီးပဈလိုကမှညဟှု စိတကှူးကာ စိုးထိုကှ စောင့နှလေိုကရှသညှ…။ “တို့သမီး…မိုမိုဟနှ ဖုနှးဆကတှာ…၊ သူပှနရှောကလှာပှီ…ကားဂိတမှှာ လာကှိုပါတဲ့..။ ဒီတော့ တို့ ဒီမှာပဲ ရပလှိုကကှှမှဖှဈလိမ့မှယှ….“` ဒေါခှငမှထေား တယလှီဖုနှးပှောပှီး ပှနရှောကလှာကာ ပှောလိုကသှည့ှ စကားကှောင့ှ စိုးထိုကှ စိတကှူးကာ တေးထားသမှှ ပကှပှှယကှုနကှှရလတေော့သညှ…။ ကိုငှး….ဘာမှားတတနှိုငပှါဦးမညလှဲ…..။ နောကတှဈနေ့မနကှ……..။ ဒေါခှငမှထေား အိပယှာထ နောကကှတှယှ…။ ညက အိပမှကတှှေ အမှိုးမှိုးမကပှှီး ကောငှးကောငှးမှ အိပမှရပဲကိုး…။ ဒါပမယှေ့ လူကတော့ အတောလှေးကို ကှညကှှညလှငလှငှ လနှးလနှးဆနှးဆနှး ရှိနတယှေ ။

မခံစားရတာ ရှညကှှာပှီ ဖှဈတဲ့ ကာမအရသာကို အတောကှှီးပငှ ခံစားလိုကရှတာကိုး….။ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ သှေးတှဟော တဈမှိုးတဈဖုံ တကကှှှ လနှးဆနှးနတယလှေေ…။ ဒီတော့ လူလညှး ရှှငပှှ ပေါ့ပါးနတောပေါ့..။ မိုမိုဟနကှတောငှ သူ့မာမီ ထူးခှားရှှငလှနှးနတောကို သတိပှုမိတယှ..။ ဒါပမယှေ့ ကာမစပယှှကခှံခဲ့ရတာကှောင့လှို့တော့ မထငပှါဘူး ။ အကှောငှးထူးတဈခု ရှိရမယလှို့တော့ တှေးမိတယှ..။ ဒါကှောင့လှညှး သူ့မာမီကို မသိမသာလေး အကဲခတကှှည့နှခေဲ့တယှ…။ ဒီနေ့က စနနေေ့ဆိုတော့ ဒေါခှငမှထေား ရုံးသှားစရာလညှး မလိုဘူးလေ…။ ပှီးတော့ မိုမိုဟနကှ နံနကစှာ စီစဉပှေးထားတာမို့ အိပရှာထနောကကှပှမယှေ့ ဘာမှ ကသီလငတှ မရှိပါဘူး..။

မိုမိုဟနှ ပှငဆှငပှေးတဲ့ နံနကစှာကို အသင့ဝှငစှားလိုကရှုံပဲ ။ စားလို့ကလညှး အတောကှို ဝငတှယှ..။ ဒေါခှငမှထေားဟာ နံနကစှာ စားပှီးတာနဲ့ သူ့အိပခှနှးထဲ ပှနဝှငတှယှ ။ ခုတငကှှီးပေါမှှာ အသာလဲလှောငှး အိပနှရငှေး မနေ့တုနှးက ဒီခုတငကှှီးပေါမှှာ စိုးထိုကနှဲ့ ကာမစပယှှကှ အပှောကှှူးခဲ့ကှပုံတှေ ၊ ကာမအရသာ မိနှးမိနှးမူးမူး ခံစားခဲ့ရပုံတှကေို ပှနစှဉှးစားနမေိတယှ…။ မိုမိုဟနကှတော့ ဧည့ခှနှးထဲမှာ စာအုပတှဈအုပှ ထိုငဖှတနှတယှေ…။ အမရေိကနှ စာရေးဆရာ Harrold Robin ရဲ့ စာအုပတှဈအုပပှါ ။ ဒီစာရေးဆရာက ကာမမှုရေးရာတှေ အကှောငှးကို အတောနှှိုကနှှိုကခှှှတခှှှတှ ရေးလေ့ရှိတဲ့ စာရဆရောပါ..။

လီးတနကှှီးမားထှားကှိုငှးပှီး အလိုးသနှ အဆောင့ကှောငှးတဲ့ သူဌေးကှီး လောရှငှးက သူ့ခှှေးမလေးကို လိုးတဲ့အခနှးက တကယ့ကှို စိတဝှငစှားစရာပဲ..။ ဖတကှှည့ရှငှး မိုမိုဟနဟှာ လီးကှီးကှီးနဲ့ အလိုးခံရတဲ့ အရသာကိုတောငှ လိုလားတမှးတလာမိတယှ…။ မိုမိုဟနဟှာ အပှိုစငှ စဈစဈ လေးတော့ မဟုတတှော့ပါဘူး..။ ဒါပမယှေ့ အပှိုရညတှော့ မပကှသှေးဘူး..။ ဆိုလိုတာက သူမစောကဖှုတလှေးထဲကို ဘယယှောကှှားရဲ့ လီးမှ ထိုးဖောကမှဝငဖှူးသေးတာကို ပှောတာ..။ ဒါပမယှေ့ သူမက ကပှားမလေးဆိုတော့ ဆိုရှယကှတှယှ..။ အပေါငှးအသငှး စုံတယှ..။ အထူးသဖှင့ှ ယောကှှားလေး သူငယခှငှှးတှမှေားတယှ..။ ပှင့လှငှးစှာ ခငမှငတှတတှယှ..။

ရဲတငှးစှာလဲ ဆကဆှံတတတှယှ..။ ရညစှားက သုံးယောကှ ၊ သူငယခှငှှးမက ရညှးစားလညှး မကတှဲ့ ကောငလှေးက ဆယယှောကလှောကရှှိတယှ..။ မိနှးကလေးအခငှှးခငှှး ဖှဲ့ထားတဲ့ အခစှတှောကှလညှး နှဈယောကလှောကရှှိတယှ..။ နှုတခှမှးခငှှး တေ့စုပခှံရတာ ၊ နို့ကိုငခှံရတာ ၊ ဖငပှှတခှံရတာတှကတေော့ အမှားကှီးပဲ…။ ဒါတှတငှေ ဘယဟှုတမှှာလညှး..။ စောကဖှုတကှို လကနှဲ့ အုပကှိုငပှှတပှေးတာတို့ ၊ စောကဖှုတထှဲ လကခှှောငှးနဲ့ ထိုးသှငှးကလိတာတို့ကိုလညှး ခံဘူးတယှ..။ ကုနကှုနပှှောရမယဆှို ဘိုငဘှရတောလို့ခေါတှဲ့ လပှစှဈ တုနခှါတံ တောငမှှ စောကဖှုတထှဲ ထိုးသှငှးပှီး ကာမအရသာ ခံစားဖူးတယှ..။ အဖုတထှဲကို ဘယလှီးမှ ဝငမှအောငှးဖူးသေးတာ တဈခုကှောင့သှာ အပှိုစငလှေးလို့ပှောရတာ..။

စောကဖှုတမှှာ အပှိုမှေးပါးလေးလညှး ဖုံးအုပလှကှှ ရှိမနတေော့ပါဘူး..။ “ ကလငှ….ကလငှ……ကလငှ…..“ လူခေါှ ခေါငှးလောငှးသံ မှညလှာတာကှောင့ှ မိုမိုဟနဟှာ စာအုပဖှတနှရောကထပှီး တံခါးဝကို လာခဲ့တယှ..။ တံခါးက နှဈထပရှှိတာမို့ သံဘာဂှာတံခါးကို အရငဖှှင့ရှတယှ..။ ပှီးမှ သဈသားတံခါးမကှီးကို ထပဖှှင့ရှတာ..။ ဒါပမယှေ့ တံခါးနှဈထပလှုံးကို ညကမှှသာ ပိတတှာပါ..။ ခုလို နေ့ခငှးဘကပှိုငှးမှာ ဆိုရငတှော့ သဈသားတံခါးကှီးကို ဖှင့ထှားပှီး သံဘာဂှာတံခါးကိုပဲ ပိတထှားတာ..။ ဒီတော့ အထဲကနေ လှမှးကှည့ရှငှ အပှငမှှာ ရှိနတေဲ့လူကို ကောငှးကောငှးမှငနှိုငတှယှ.. ။ သံဘာဂှာတံခါး ဖှင့ဖှို့မလိုဘူး..။ အပှငဘှကမှှာ လူရှယတှဈယောကရှပနှတယှေ..။

အသကှ ၂၅ နှဈလကှရှေိမယှ..။ လူပုံက ခပဖှှောင့ဖှှောင့ှ ပါပဲ..၊ ဝတစှားထားတာကလဲ အပှံစား..။ “ သမီးက မိုမိုဟနှ မဟုတလှား…..“ ဧည့သှညလှူရှယကှ မိုမိုဟနကှို ခပစှူးစူး ကှည့ပှှီး မေးလိုကတှယှ..။အခု မိုမိုဟန့ှ အသကကှ ၂၀ ရှိပါပှီ..။ ဧည့သှညလှူရှယနှဲ့ ဆိုရငှ အသကခှငှှး သိပမှကှာလှပါဘူး..။ အဲဒါကို သမီးလို့ အခေါခှံရကှောင့ှ စိတထှဲ မကှနပသှလေို ဖှဈမိတယှ..။ ပှီးတော့ လူရှယရှဲ့ အကှည့ကှလညှး အရမှး စူးစူးရဲရဲ နိုငတှယလှို့လညှး ထငမှိပှနတှယှ..။ “ဦးက ဘယသှူ့ကို တှေ့ခငှလှို့လဲ…….“ သမီးလို့ခေါတှာကို အရှဲ့တိုကတှဲ့ အနနေဲ့ မိုမိုဟနကှ ဧည့သှညလှူရှယကှို ဦး လို့ပှနခှေါလှိုကတှယလှေ…။ “သမီးရဲ့ မမကေေို တှေ့ခငှလှို့ပါကှ…၊ ဦးက သမီးမမရေေဲ့ မိတဆှှပေါ…“။

မိုမိုဟနှ နှာခေါငှးရှုံ့သှားမိပှနတှယှ..။ လေးဆယကှှောအှရှယှ သူမမာမီက အသကအှစိတလှောကပှဲ ရှိဦးမယ့ှ ယောကှှားပှို တဈယောကနှဲ့ မိတဆှှဖှဈနေိုငမှှာတဲ့လား…။ ပှောပုံက တကယရှင့တှယှ…။ အပှတှ ပှနဟှောကလှိုကမှယလှို့ မိုမိုဟနှ စိတကှူးနတေုနှးမှာပဲ သူမမာမီရဲ့ စကားသံ ကှားရတယှ..။ “ဟော…..မောငလှေးပါလား…၊ ဘယကှလှည့လှာတာလဲ…..လာလာ..၊ အထဲကိုဝငလှကှယှေ..“ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ အသံလှငလှှငကှလေး..၊ ပှီးတော့ ဧည့ခှနှးထဲဝငလှာတဲ့ သှငပှှငဟှနပှနကှလညှး ကှော့ကှော့ မော့မော့လေး…။ မိုမိုဟနကှ အသာလှည့ကှှည့လှိုကတှော့ သူမမာမီရဲ့ မကှနှှာဟာ အရှှငဆှုံး ပှုံးလို့ အရညလှဲ့နတေဲ့ မကှလှုံးတှနေဲ့ ဧည့သှညလှူရှယကှို ကှည့နှတော သတိပှုမိတယှ..။

“မမ ဆီပဲ တမငလှာလညတှာပါပဲ…မမရဲ့..၊ ဘယကှမှ လှည့ဝှငလှာတာ မဟုတပှါဘူး…“ ဧည့သှညလှူရှယကှ ပှနပှှောတယှ..။ ဒေါခှငမှထေားကိုယတှိုငှ တံခါးကို သှကသှှကလှေး ဖှင့ပှေးလိုကတှော့ သူက ဧည့ခှနှးထဲကို ဝငလှာပါလရေော…။ “ဒါ….မမသမီး မိုမိုဟနလှေ…၊ သမီးရေ…သူက ကိုစိုးထိုကတှဲ့..၊ မာမီ့ မိတဆှှပေေါ့..၊ သှားကှယှ..သူ့အတှကှ တဈခုခု လုပခှဲ့ပါ….“ ဒေါခှငမှထေားက မိုမိုဟနကှို စိုးထိုကနှဲ့ မိတဆှကပှေးတယှ..။“မမ သမီးက အခှောစားကှီးပဲကိုး…၊ မမနဲ့လညှး အတောတှူပါတယှ… “စိုးထိုကကှ ပှောရငှး မိုမိုဟနကှို သူ့ထုံးစံအတိုငှး စူးစူးရဲရဲ ကှည့လှိုကပှှနတှယှ..။ မိုမိုဟနတှဈယောကှ စိုကအှကှည့ခှံလိုကရှလို့ စိတထှဲ လှုပရှှားသှားရတယှ..။

သူမကို ခှောတယှ ပှောလို့ မိနှးကလေးပီပီ သဘောကသှှားတယှ..။ စူးရဲတဲ့ အကှည့တှှကေို မကှနပသှလေိုဖှဈမိပမယှေ့ ၊ ရငထှဲမှာတော့ လှိုကဖှိုသှားတယှ..။ အကှည့စှူးရဲတဲ့ ယောကှှားတှဟော အခစှကှှမှးတတတှယလှို့ သူငယခှငှှးတဈယောကကှ ပှောဖူးတာကို အမှတရှမိတယှ…။ ထို့ကှောင့ှ မိုမိုဟနရှဲ့ အကှည့ကှ စိုးထိုကရှဲ့ဘောငှးဘီခှကှားသို့ဖှတခှနဲ တဈခကှရှောကသှှားတယှ..။သိပမှသိသာသောလှညှး ဘောငှးဘီးခှကှားတှငှ ဖုဖုထဈထဈနဲ့ဖောငှးမို့နတောမို့ လိငအှငှဂွါ အတောထှှားနိုငမှညဟှု ခန့မှှနှးကှည့မှိတယှ..။ ယောကှှားမှားရဲ့ လိငအှငှဂွါအရှယအှစား သိလိုလငှှ လကမှကိုကှည့ကှာ မှနှးယူရတယလှို့ စာအုပတှဈအုပထှဲမှာ ဖတဖှူးထားတာကှောင့ှ စိုးထိုကရှဲ့ လကမှကိုလညှး မသိမသာ ကှည့မှိတယှ.။

လကမှက အတောကှှီးတယှ..၊ သနမှာပုံလညှးရတယှ..။ ဒီတိုငှးဆိုရငှ သညလှူရဲ့ လီးကလညှး အပှတကှိုကှီးမှာပဲ…ဟုမိုမိုဟနှ တှေးလိုကမှိတယှ..။ စိုးထိုကကှ ဧည့ခှနှးထဲမှ ထိုငခှုံတဈခုမှာ ဝငထှိုငလှိုကတှယှ..။ မိုမိုဟနလှညှး မာမီခိုငှးထားတာလုပပှေးဖို့ မီးဖိုခနှးဘကှ ဝငခှဲ့တယှ..။ တငပှါးကို မသိမသာ ခါယမှးသှားအောငလှုပပှှီး လှှောကသှှားတယှ..။ အကှည့ရှဲတဲ့ စိုးထိုကကှို စ ကှည့ခှငှတှဲ့ သဘောပါ..။ မီးဖိုခနှး အဝငဝှရောကတှော့ ဆတခှနဲ ခေါငှးငဲ့ပှီး ကှည့လှိုကတှယှ..။ သူမတငသှားတှေ လှုပခှါယမှးနတောကို ငမှးနမယှေ့ စိုးထိုကကှို တှေ့ရ့မလားလို့ စူးစမှးလိုကတှယှ..။ ဒါပမယှေ့ မိုမိုဟနှ ထငထှားသလို မဟုတပှါဘူး..။

စိုးထိုကကှ သူမမာမီ ဒေါခှငမှထေားနဲ့ နှဈယောကသှား ခေါငှးခငှှးဆိုငပှှီး တှတထှိုးသလို စကားပှောနကှတောကိုပဲ မိုမိုဟနှ မှငရှတယှ..။ တဈယောကကှို တဈယောကှ ကှည့နှကှတေဲ့ မကှလှုံး အကှည့တှှေ မရိုးသားတာကိုလညှး မိုမိုဟနှ အကဲခတမှိတယှ..။ မိုမိုဟနဟှာ ခှတဈခကှေဆှောင့ှ ၊ နှုတခှမှးကို ခပစှူစူလေးလုပပှှီး မီးဖိုခနှးထဲ ဝငသှှားပါလတယှေ..။ စိုးထိုကှ ခုလိုရောကလှာတာက ရညရှှယခှကှနှှဈခု ရှိတယှ..။ တဈခုက ဒေါခှငမှထေားရဲ့ သမီး မိုမိုဟနဆှိုတာ ဘယလှိုအနအထေား ၊ အရှယအှစားမှိုးလဲ ဆိုတာ အကဲခတကှှည့ခှငှလှို့…။ နောကတှဈခုကတော့ သညညှမှာ ဒေါခှငမှထေားနဲ့ တှေ့ပှီး လိုးပှဲဆငရှအောငှ အခှိနှးအခကှှ လုပဖှို့…။

သူ့ရညရှှယခှကှှ နှဈခုစလုံး အောငမှှငတှယလှို့ ဆိုရမယှ…။ မိုမိုဟနကှ ဘိုကပှားမလေး အသှငနှဲ့ စှဲမကစှရာ လှလှပပ တောင့တှောင့တှငှးတငှး ဖှဈတာကို တှေ့ရမှငရှတယှ..။ ( ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ကှယလှှနသှူ ခငပှှနှးသညကှ အငှဂွလိပှ- ဂှာမနှ ကပှားတဈယောကဖှှဈလို့ မိုမိုဟနမှှာ ဘိုသှေးပါမှနှးတော့ စိုးထိုကှ မသိသေးပါဘူး..။) ပှီးတော့ မိုမိုဟနှ ကှည့ရှတာ အစိမှးသကသှကလှေးမဟုတပှဲ စ ကှည့ရှငှ ရနိုငတှဲ့ အနအထေားရှိမှနှး အကဲခတမှိတာကှောင့လှဲ စိတထှဲမှာ ကှိတပှှီး ကှနပသှှေားတယှ..။ တကယလှို့ အဆငပှှအေောငှ ဖနတှီး ကိုငတှှယနှိုငလှို့ရှိရငှ အမရေော ၊ သမီးပါ နှဈပှစလေုံး အပှတဖှိုကနှိုငမှှာ မဟုတလှား…။

အစတုနှးကတော့ ဒေါခှငမှထေားကို အပှငခှေါထှုတသှှားဖို့ အခှိနှးအခကှလှုပမှယလှို့ ကှံထားတာပဲ…။ အခု မိုမိုဟနကှို မှငရှပှီးတဲ့နောကှ မှာတော့ အကှံတဈမှိုး စိတကှူးရတာကှောင့ှ ဒေါခှငမှထေားကို အပှငခှေါထှုတဖှို့ စကားမဟတော့ဘူး..။ ဒီအိမမှှာပဲ ညဘကှ တှေ့ဖို့ ပှောဆိုလိုကတှယှ..။ ဒေါခှငမှထေားရော စိုးထိုကရှော တဈခှီကောငှးပဲ လိုးခဲ့ဆောခှဲ့ရတာဆိုတော့ မကှနပနှေိုငကှှသေးဘူး…။ ဒါက အစပှိုးရုံပဲ ရှိသေးတဲ့ သဘောလောကပှဲမဟုတလှား..။ နောကပှိုငှးမှာ ဆကရှနှ အမှားကှီး ကနှနှသေေးတယလှေ…။ ဒါကှောင့လှညှး စိုးထိုကကှ လာပှီး အခှိနှးအခကှလှုပတှာ…။ ဇာတလှမှးဆကခှငှနှသေေးတဲ့ ဒေါခှငမှထေားကလညှး စိုးထိုကရှဲ့ ခှိနှးဆိုခကှကှို လကခှံလိုကပှါတယှ….။

ခှိနှးထားတဲ့ အခှိနကှလညှး သိပအှဝေးကှီး မဟုတပှါဘူး…။ ဒီနေ့ည (၁၁) နာရီ……။ အဲဒီနေ့ညဦးပိုငှး ၉ နာရီ ကှောကှှောလှောကကှထဲက ဒေါခှငမှထေားတို့ရဲ့ အိမကှလေးဟာ မီးမှိတပှှီး တိတဆှိတလှို့ သှားပါတယှ..။ ဒါပမယှေ. အိမထှဲက အမှိုးသမီး နှဈယောကကှတော့ အိပနှကှတော မဟုတပှါဘူး..။ သမီးဖှဈတဲ့ မိုမိုဟနကှ မကှစှိကှောငပှှီး အိပမှပှောနှိုငဖှှဈနတော..။ သူမအိပခှနှးထဲမှာ စာအုပဖှတမှယလှို့တောငှ စိတကှူးနသေေးတာ.။ သူမအမေ စောစော အိပရှာဝငတှာ အနှောင့အှယှကှ ဖှဈမှာစိုးလို့ မဖတတှော့ဘူး…။ မိုမိုဟနရှဲ့ အိပခှနှးက ဒေါခှငမှထေားရဲ့ အိပခှနှးနဲ့ ဘေးခငှှးကပလှကှလှေ..။ ခှောကပှသောသာလောကှ မှင့တှဲ့ သုံးထပသှား ခနှးဆီး နံရံလေးပဲ ကာထားတာ…။

မီးဖှင့မှယဆှိုရငှ အပေါဘှကခှှမှးကနေ တဆင့ှ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ အခနှးထဲထိ လငှးသှားနိုငတှယှ..။ မကှစှိကှောငပှှီး အိပမှပှောနှိုငဖှှဈနတေဲ့ မိုမိုဟနဟှာ ဟိုအကှောငှး ဒီအကှောငှး တောငတှှေးမှောကတှှေး လှှောကတှှေးနမေိတယှ..။ မိုမိုဟနရှဲ့ အတှေးတှထေဲကို ထူးထူးခှားခှား ပါဝငလှာတာက နေ့ခငှးက အိမလှာလညခှဲ့တဲ့ လူ ကိုစိုးထိုကှ ဆိုတဲ့ အဈကိုကှီးပေါ့..။ ဟုတတှယှ…ကိုစိုးထိုကအှကှောငှးကို မိုမိုဟနှ တှေးနမေိတယှ..။ အထူးသဖှင့ှ ကိုစိုးထိုကရှဲ့ အကှည့စှူးစူးရဲရဲတှလေေ.။ အဲဒီ အကှည့တှှကှေောင့ှ မိုမိုဟနှ ရငဖှိုခဲ့ရတယှ…။ ဟော အခု ပှနတှှေးကှည့မှိတဲ့ အခါကတှော့ ရငဖှိုရုံသာ မကဘူး..။ အဖုတထှဲကပါ စိုစိစိ ဖှဈလာတယှ.။ ဘယလှိုလဲ…တဈမှိုးကှီးပါလား…။

လှတလှှတလှပလှပှ နထေိုငသှှားလာနတေဲ့ ကပှားမလေး မို့ မိုမိုဟနကှ အရမှးကို ခတှမေီပါတယှ..။ ဖှတဆှို…အထာပေါကပှှီးသား..။ သူမအမနေဲ့ ဒီဘဲကှီး ကိုစိုးထိုကတှို့ဟာ မရိုးကှဘူးဆိုတာ သူမ အကဲခတမှိပှီးသား…။ မိုမိုဟနအှဖို့ အတှေးခကရှတာက သူတို့နှဈယောကှ အသကအှပိုငှးအခှား အမှားကှီး ကှာနကှတောကိုပါ..။ စိုးထိုကကှ သူမအမထကှေ အသကှ အပုံကိုငယတှာ..။ လေးဆယကှှောပှိုငှး အရှယရှောကနှပှေီဖှဈတဲ့ သူမအမဟော စိုးထိုကလှို အသကအှစိတလှောကှ အရှယရှှိတဲ့ ယောကှှားပှိုတဈယောကနှဲ့ ဖှဈနတော ဟုတနှိုငပှါ့မလား..လို့ တှေးမိတယှ..။ စိုးထိုကလှို ငယငှယရှှယရှှယှ ခပဖှှောင့ဖှှောင့နှဲ့ မိနှးမတှကအှေောငှ လုပနှိုငစှှမှးရှိတဲ့ ( မိုမိုဟနရှဲ့ အကဲဖှတခှကှပှါ ) လူတဈယောကကှ မမေေ့လို အသကကှှီးကှီးမိနှးမတဈယောကကှို သဘောကနှိုငပှါ့မလား ။

ခစှနှိုငပှါ့မလားလိုလညှး တှေးမိတယှ..။ ငါထငမှိတာ ဟုတမှှ ဟုတရှဲ့လားလို့တောငှ သံသယဖှဈမိသေး….။ ဒီလို ဟိုတှေးဒီတှေး ၊ အမှိုးမှိုး အဖုံဖုံ လှှောကတှှေးနတော ၁၁ နာရီ သာထိုးရော..။ အိပခှငှစှိတကှို လုံးဝမရှိသေးဘူး…။ မကှလှုံးကလဲ ကှောငလှို့…။ အဲဒီတုနှး မှာပဲ……………။ ည ၁၁ နာရီ တိတိမှာ စိုးထိုကဟှာ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ အိမတှံခါးပေါကဝှကို ရောကလှာပါတယှ..။ ဒေါခှငမှထေားကလညှး ၁၁ နာရီ အကိုကမှှာပဲ အိပခှနှးထဲက အသာ ခှဖှေားလေးထောကပှှီး ထှကလှာကာ အိမတှံခါး နှဈထပကှို သော့ဖှင့လှိုကတှယှ..။ စိုးထိုကှ တံခါးဝရောကသှှားတဲ့ အခှိနနှဲ့ ဒေါခှငမှထေား တံခါးဖှင့လှိုကတှာနဲ့ အံကိုကပှဲ…။ အခှိနကှိုကဖှှဈမှာပေါ့….။

ဒေါခှငမှထေား နဲ့ စိုးထိုကတှို့ဟာ နာရီခငှှး အပီ တိုကထှားခဲ့ကှတာကိုး…။ ဒေါခှငမှထေား ဖှင့ပှေးတဲ့ အိမတှံခါးကနေ စိုးထိုကကှ လှဈခနဲ ဝငတှယှ..။ ဒေါခှငမှထေားဟာ တံခါးကို ခကှခှငှှးပှနပှိတလှိုကတှယှ..။ ဘာမှ အခှိနမှကှာလိုကဘှူး…။ စိုးထိုကတှဈယောကှ အိမထှဲကို ရောကသှှားပှီ..။ အိပခှနှးထဲ ရောကတှာနဲ့ စိုးထိုကကှ မီးခလုတကှို ဖှင့လှိုကတှယှ..။ ပှီးတော့…..သူမအမရေဲ့ အိပခှနှးဘကှ မီးခှောငှးလငှးသှားတာက မိုမိုဟနရှဲ့ အခနှးဘကခှှမှးကိုပါ အတောှ လငှးလငှးခငှှးခငှှး ရှိသှားစတယှေ..။အခနှးနှဈခုက ခနှးဆီး နံရံတှကေ ခှောကပှသောသာလောကပှဲ မှင့ပှှီး အပေါဘှကှ ခှမကှ မကှနှှာကကှနှဲ့ သုံးပလေောကှ ကှာနတယှေ..။

ဒီတော့ တဈဘကခှနှးက မီးထှနှးလိုကတှဲ့ အခါ တဈဘကခှနှးကို အပေါပှိုငှးကနေ အလငှးရောကနှတယှေ..။ ပထမတော့ မိုမိုဟနှ ဘာမှ အထှအထေူး စိတမှဝငစှားလှသေးပါဘူး..။ ဘာသိဘာသာပဲ နလေိုကတှယှ..။ ဒါပမယှေ့ သူမအမအခနှေးထဲက စကားပှောသံလိုလို၊ လှုပရှှားသံလိုလို အသကပှှငှးပှငှး ရှူသံလိုလို မသဲမကှဲ အသံတှေ ကှားရတော့ စိတဝှငစှားလာတယှ..။ ဘာသံရယှ ကှဲကှဲပှားပှား မသိရတဲ့ အသံတှေ ပမယှေ့ မရိုးသားလှကှောငှးကိုတော့ အလိုလို စိတထှဲ သိနတယှေ..။ ခံစားလို့ ရတယှ..။ မိနှးမဆိုတာ အနညှးနဲ့ အမှားတော့ စပစှုတတကှှတာပဲ…။ မိုမိုဟနလှဲ ဒီလိုပဲပေါ့….။ စိတဝှငစှားမိတာနဲ့ ခုတငပှေါလှဲံလှောငှးနရောက ထပှီး ထှကလှာခဲ့တယှ.. ။

တဈဘကခှနှးကို ခှောငှးကှည့ဖှို့ပေါ့…။ ကံကောငှးခငှတှော့ အိပခှနှးနှဈခု ခှားထားတဲ့ သုံးထပသှားအစပမှှာ ဟတတ အကကှှောငှးရာလေးတဈခု ဖှဈနတောကို မိုမိုဟနှ သှားမှငရှတယှ..။ ဟိုဘကခှနှးမှာ ထှနှးထားတဲ့ မီးရောငကှ အဲဒီ အကကှှောငှးရာကနေ တိုးဝငလှာလို့ အကကှှောငှးရှိနမှနှေး သိရတာပါ..။ မဟုတရှငှ သိဖို့ မလှယပှါဘူး…။ မိုမိုဟနကှ အဲဒီးအကကှှောငှးကနေ ဟိုဘကခှနှးကို အသာခှောငှးကှည့လှိုကတှယှ..။ ခှောငှးကှည့မှိတဲ့ နရောကလဲ တကယ့ှ နရောကောငှး..။ တဈဘကခှနှးက နှဈယောကအှိပခှုတငကှှီးနဲ့ တည့တှည့တှနှးနတောပဲ…။ ဒီတော့ အဲဒီ ခုတငကှှီးပေါမှှာ ဖှဈပကှနှတောတှေ ကို အပီအပှငှ မှငနှရတေော့တာပေါ့…။

စိုးထိုကဆှိုတဲ့ လူက သူမအမေ အိပခှနှးထဲ ရောကနှတယလှေေ…။ ပှီးတော့ သူမအမနေဲ့ စိုးထိုကတှို့ ဖကပှှီး နမှးနကှတယှေ..။ နမှးတာမှ ပါးစပခှငှှးတေ့ကပပှှီး အာသာငမှးငမှးနဲ့ စုပနှမှးနကှတော..။ ပှီးတော့ စိုးထိုကရှဲ့ညာဘကလှကကှ ဒေါခှငမှထေား ဝတထှားတဲ့ ရှပအှကှီ ငှပွုံစံ ဘလောကဈှရဲ့ ရငဘှတှ ကှယသှီးတှကေို ဖှုတနှတယှေ..။ ကှယသှီးပှုတပှှီး ပှင့ဟှသှားတဲ့ ဘလောကဈှအကှီ ငှထွဲကို စိုးထိုကရှဲ့လကတှိုးဝငသှှားတာကိုလညှး မိုမိုဟနှ ကောငှးကောငှးမှငလှိုကရှတယှ…။ သူမအမဟော စိုးထိုကရှငခှှငထှဲမှာ ကှော့ကှော့မော့မော့နဲ့ ကော့ကော့လေး ရှိနတယှေ..။ စိုးထိုကကှို တနပှှနှ စုပနှမှးနကှေောငှး မိုမိုဟနှ သိတယှ…။

ဘလောကဈှ အကှီ ငှအွောကထှဲက စိုးထိုကရှဲ့ လကတှှကလညှေး သူမအမရေဲ့ နို့အုံတှကေို ဆုပနှယနှမှောပဲလို့လညှး မှနှးဆမိတယှ…။ မိုမိုဟနဟှာ စောကဖှုတထှဲ လီးမဝငဖှူးသေးတာသာ ရှိတယှ..။ ခစှမှှုရေးရာတှမှောတော့ အတှေ့အကှုံ အတောမှှားမှား ရှိဖူးပါတယှ..။ ဒါပမယှေ့ ယောကှှားနဲ့ မိနှးမ လိုးကှတာကိုတော့ တဈခါမှ ခှောငှးမကှည့ဖှူး ပါဘူး…။ ဟော…..အခုတော့ ခှောငှးကှည့တှှေ့မှငရှတော့မယလှေ…။ မှငမှဲ့ မှငရှတော့လညှး သူမအမကေို ငယရှှယနှုပှိုတဲ့ ယောကှှားတဈယောကကှ ခတှာကို သသခှေောခှာ ကှည့ရှတော့မှာ…။ ကိုယ့အှမကေိုယတှိုငှ အလိုးခံရတော့မှာကို ခှောငှးကှည့တှာ သင့တှောပှါ့မလားလို့တောငှ မိုမိုဟနှ မစဉှးစားနိုငတှော့ဘူး..။

စိတတှှအရမှေးပဲ လှုပရှှားနပှေီ…။ သှေးသားတှေ အပှတကှို ဆူဝနေိုးကှားစပှုနပှေီ…။ ဒီတော့ သင့မှသင့ှ တောမှတောှ ဆိုတာတှကေို ဘေးခှိတထှားပဈလိုကတှော့တယှ…။ စိုးထိုကကှ သူမမိခငကှို လိုးတော့မှာ ဆိုတာကို မိုမိုဟနှ တဈယောကှ အသအခှောကို သိနတယလှေေ..။ အမလေုပတှဲ့လူ အလိုးခံရမှာကို သမီးကခှောငှးကှည့နှတေဲ့ အဖှဈပေါ့..။ သူတို့နှဈယောကဟှာ အခုမှ ဈေးဦးဖောကကှှတာ မဟုတဘှူး.။ ဒီလိုမှိုး လိုးခဲ့ကှပှီးတာကတော့ သခှောပါတယှ..။ ကှည့လှေ…ဘယသှူကမှ ရှကရှှံ့ နောကတှှန့နှတောမှိုး မရှိဘူး..။ ရဲရဲတငှးတငှး သှကသှှကလှကလှကှ လုပသှှားကှတာကို မိုမိုဟနှ ရငတှဖိုဖိုနဲ့ မှငတှှေ့နရတယှေ..။ ဟော ကှည့ပှါအုနှး..၊ စိုးထိုကကှ မာမီ့ ဘလောကဈှ အကှီ ငှကွို ခှှတပှဈလိုကပှါပှီ..။

ဘရာစီယာ ကိုလညှး ခနှမှထားဘူး ရှင့ှ…။ လကသှှကသှှကနှဲ့ တဈဆကတှညှး ခှိတဖှှုတှ ခှှတခှှာ ပဈလိုကတှယှ..။ တုနခှနဲ ခါခနဲ ပေါလှာတဲ့ မာမီ့ရဲ့ နို့အုံကှီးတှကေ အတောကှို ထှားတယှ ရှငှ…။ ပှီးတော့ တငှးရငှးနတောပဲ..။ ကမှ ငယငှယကှ စို့ခဲ့ရတဲ့ နို့ကှီးတှပေေါ့…။ အခုတော့ ဟိုငနဲသား စိုးထိုကကှ သူ့လကကှှမှးကှီးတှနေဲ့ အုပကှိုငှ ဆုတနှယလှို့ နတယလှေေ..။ အံ့သှစရာတော့ ကောငှးတယှ ရှင့ှ..။ ကမှ မာမီရဲ့ နို့တှကေို ဆုပနှယအှသုံးခနှတေဲ့ ကိုစိုးထိုကကှို ကမှ မနာလိုတာတှေ ဘာတှေ မဖှဈမိဘူး..။ အဲဒါတှကေို ကှည့ပှှီးတော့တောငှ ကမှရဲ့ ရမကစှိတတှှေ နိုးကှားထကှှ လာရသေးတယှ.။ ရငတှှပေူလောငပှှီး တလှိုကလှှိုကနှဲ့ ဖိုမောနတယှေ..။ ပေါငကှှားက အဖုတကှလဲ ဖောငှးလို့..။

အရညကှှညတှှလညှေး စိုးနတောပဲ ရှငှ..။ မာမီ့ ရဲ့နရောမှာ ကမှသာဆိုရငှ ဘယလှိုမှားနမလေဲလို့တောငှ တှေးမိတယှ..။ အဲဒီအတှေး ဝငလှာတဲ့အခါ ကမှ ကှကသှီးလေးတှတေောငှ ထသှားမိတယှ ရှငှ…။ “မောငလှေး…..မမကို လုပရှော လုပခှငှသှေးရဲ့လား…ဟငှ “ ဟော မာမီ စကားပှောလာပှီ..။ အသံက တုနရှငနှတယှေ..။ မာမီလညှး ရမကဇှောတှေ နိုးထနမှနှေး ကမှ ရိပမှိပါတယှ..။ ကမှလညှး ဒီလိုပဲ ဖှဈနရတောကိုး…။ “ဟာ….လုပခှငှတှာပေါ့ ..မမရယှ..။ မမကို လုပဖှို့ ကနှောှ တကူးတကတောငှ လာရတာပါ..၊ ဘာဖှဈလို့ ဒါမှိုးမေးရတာလဲ…“ “သှောှ……မမက အဖှားကှီးလို ဖှဈနပှေီ..မဟုတလှား…၊ မငှးကလူငယဆှိုတော့ ငယငှယခှှောခှောလေးတှကေို ပိုသဘောကမှလားလို့ပါ….“။

ကိုစိုးထိုကကှ ကမှကို နေ့ခငှးတုနှးက စူးစူးရဲရဲ စိုကကှှည့တှာကို သတိရမိတယှ…။ မာမီက အဲဒီလို ကှည့တှာကို မှငလှို့မှား ဒီစကားမှိုးပှောတာမှားလား….။“မမ သမီးကို စိုကကှှည့မှိတာကှောင့ှ မမက မကှမနပဖှေှဈနပှေီ ထငတှယှ….“ ကိုစိုးထိုကကှ ပှောရငှး မာမီ့ နို့သီးတှကှေို ပှတခှှပေေးလိုကတှာ ကမှ သတိထားလိုကမှိတယှ..။ မာမီ တဈယောကှ ဆတခှနဲတုနသှှားတာကို ကမှ မှငလှိုကရှတယှ..။ “ဟင့ဟှင့ှ…..မိုမိုက ငယငှယခှှောခှော တောင့တှောင့ှ မဟုတလှာ..။ မငှးတငှ မဟုတပှါဘူး…၊ ယောကှှားတိုငှး ကပဲ မိုမိုကို ဒီလိုငေးကှည့တှတကှှတာပဲ..။ ဘာလဲ မငှးက မိုမိုလေးကို သဘောကနှလေို့လား…“ ကိုစိုးထိုကကှ ဘာပှနဖှှမလေဲဆိုတာ ကမှ သိခငှလှိုကတှာနောှ…။

အပီကို နားစိုကထှားလိုကတှယှ…။ “မမကလညှး….ပှောရော့မယှ….“ ကိုစိုးထိုကကှ မာမီမေးတာကို ရရရေောရာ မဖှဘေူး…။ ရောခပှဈပှီး မာမီ့ နို့သီးတှကေိုသာ ထပပှှတနှတယှေ..။ မာမီ့ နို့သီးတောငထှလာတာ ကမှ အတိုငှးသား မှငရှတယှ…။ အလို…..ကိုစိုးထိုကကှ မာမီ့လကကှို အသာဆှဲယူပှီး သူ့ပေါငကှှားထဲ ထည့ပှေးလိုကပှါရောလား…….။ ကမှရဲ့ မကှလှုံးအကှည့ကှလဲ ကိုစိုးထိုကှ ဝတထှားတဲ့ ဂငှှးဘောငှးဘီ ခှကှားကို အလိုလို ရောကသှှားပှီး…..ဘောငှးဘီခှကှားမှာ ဖုဖုဖောငှးဖောငှးကှီး ဖှဈနတောကို မှငရှပါတယှ…ရှငှ…။ ဂငှှးဘောငှးဘီ ရှိနသေေးတာဆိုတော့ သူ့ဟာကှီးကို မမှငရှသေးပါဘူး…။ အရိပအှယောငှ လောကသှာ မှငရှသေးတာပါ..။

မှငရှတာကို ခန့မှှနှးကှည့ရှရငတှော့ သူ့လီတနကှှီးက အတောကှို ကှီးမားတုတခှိုငမှှာပါပဲ..။ကမှဟာ ယောကှှားလီးတှေ တောငနှတောကို ထိမိတာမှိုး ရှိခဲ့ဖူးပါတယှ..။ အပှာစာအုပတှှနေဲ့ အပှာကားတှထေဲမှာလညှး လိငတှနကှှီးတှကေို မှငခှဲ့ဖူးပါတယှ..။ ဒါပမယှေ့ အပှငဘှကမှှာတော့ တဈခါမှ မမှငခှဲ့ဖူးသေးပါဘူး..။ ဒါကှောင့ှ အခု တှေ့ခငှမှှငခှငှတှဲ့ စိတတှှေ ဖှဈပေါနှတယှေ ရှငှ…။ အပှာကားတှထေဲက လီးတှနေဲ့ အပှငကှတကယ့ှ လီးတှနေဲ့ ဘယလှိုကှာခှားလညှးဆိုတာ နှိုငှးယှဉှ ကှည့ခှငှတှယှ…။ ကမှမာမီရဲ့ နို့သီးတှကေို သူ ကုနှးစို့နပှေီရှင့ှ….။သူလကကှလညှး မာမီ့ စောကဖှုတကှို နှိုကနှတယှေ..။ မာမီဟာ ဖီလငတှှေ တကနှပေုံရပါတယှ..။

မကှတှောငတှှကေို မှေးစငှးကလှို့……..။ ပါးစပကှလညှး မဟတဟလေး..။ ဒီလိုအလုပခှံရရငှ ဘယလှိုမှိုး စိတလှှုပရှှားလာရတယှ ဆိုတာ ကမှသိတာပေါ့…။ ခှောငှးကှည့နှရတေဲ့ ကမှတောငှ ကှကသှီးတှထေ ၊ ရငတှဖိုဖို နဲ့…။ ကမှ မနနေိုငတှော့ဘူး ..။ ကိုယ့အှဖုတလှေးကိုယှ လကနှဲ့ အသာအုပပှှီး ပှတနှမေိတယှ…ရှငှ…။ ကမှစိတတှှလညှေး အရမှးးကို လှုပရှှားနိုးကှှလို့ လာနပေါပှီ….။ မရှကတှမှး ပှောရရငှ ကိုစိုးထိုကလှုပတှာကို ခံခငှလှာတယှ..။ ဘာကှောင့ှ ဒီလို ဖှဈလာရမှနှး ကမှလညှး မရှငှးပှတတဘှူး…။သူကသာ လုပမှယဆှိုရငှ ကမှ တဈကိုယလှုံး ပုံပေးလိုကဖှို့ အသင့ပှဲ…။ သူ့စိတကှှိုကှ သူ့သဘော …။ သူလုပခှငှသှမှှ ကမှလိုကလှုပပှေးမိမှာပါ…။

လီးစုတခှိုငှးရငလှညှး စုတမှယှ..၊ သူက ကမှ စောကဖှုတကှို ယကခှငှတှယဆှိုလညှး ပေးလကှလှိုကမှယှ…။ အိုရှငှ…..ကုနကှုနပှှောမယှ…သူက ကမှကို ဖငလှုပခှငှတှယဆှိုရငတှောငှ ကုနှးပေးလိုကဖှို့ အသင့ပှဲ…။ ဒီလောကထှိအောငကှို ဖှဈနရတော…ရှင့ှ…။ သူ့လီးတနကှှီးကိုလညှး …မှငခှငှလှှပါပှီ…။ သူဝတထှားတဲ့ ဂငှှးဘောငှးဘီရယှ….မှနမှှနှ ကှှတကှပှါသှားပါတော့….နောှ……………။ တဈဘကအှိပခှနှးထဲမှာတော့ စိုးထိုကကှ ဒေါခှငမှထေားကို စနဈတကှ နှိုးဆှ ပေးနတယှေ..။ အမှိုးသမီးကှီးဟာ ရမကဇှော အဟုနပှှငှးပှငှးတှေ နိုးကှားထကှှနပေါပှီ…။ “မမ…သမီးက ဟိုဖကခှနှးထဲမှာ အိပတှာ မဟုတလှား…“ စောကဖှုတကှို ကလိရငှး မေးတယှ…။ “အငှး…..ဟုတတှယှ…လေ “ အဖုတကှလိခံရပှီး ဖီလငတှှတကနှတေောမို့ ဒေါခှငမှထေား ပှနဖှှသေံက တုနတှုနခှိုကခှိုကနှဲ့…။

“ကနှောတှို့ ဒီဘကခှနှးထဲမှာ လိုးကှလို့ ဖှဈပါ့မလား…“ စိုးထိုကကှ တမငပှဲ မေးလိုကတှာပါ..။ ခုအခှအနရေေောကမှှတော့ ဒေါခှငမှထေားဟာ အလိုးမခံတော့ဘူးလို ဘယလှိုလုပငှှငှးပယနှိုငတှော့မှာလဲ….။ ရမကဇှော အရမှးထနတောမဟုတလှား…။ မနေ့တုနှးက တဈခှီလိုးခဲ့ရတဲ့ အရသာကို ဒေါခှငမှထေား အပှတကှို စှဲမကနှခေဲ့ရပှီလေ..။ မိုမိုဟနဆှီက တယလှီဖုနှးလာလို့သာ မရပခှငှှ ရပခှငှနှဲ့ တဈစခနှး ရပခှဲ့ကှရတာမဟုတလှား…။ အဲဒီ တယလှီဖုနှးသာ မလာလို့ကတော့ တဈနကေုနပှှီး ညဘကထှိအောငတှောငှ လိုးပဈမိကှမှာ..။ ဒါကို စိုးထိုကကှလညှး အကဲခတမှိနတယလှေေ…။ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ကိုယလှုံး တုနတှခိုကခှိုကဖှှဈနတော။

ဂငှှးဘောငှးဘီခှကှားပေါှ လကတှငပှှီး လီးကှီးကို မကမှကစှကစှကှ ပှတကှိုငကှှည့နှတော ၊ နို့အုံသားတှေ တငှးမာပှီး နို့သီးခေါငှးတှေ ခှှနထှှကကှော့တကနှတော ၊ ပေါငတှနကှှီးနှဈခု စိလိုကှ ဟလိုကှ ဆတခှနဲ တှန့လှိုကဖှှဈနတော ၊ ဒါတှကေ ဒီမိနှးမ ဘယလှောကှ နှာထနှ ရမကပှှငှးနပှေီဆိုတာကို ထုတဖှောပှှနကှတယှေ မဟုတလှား….။ဒီလို အရိပအှသှငမှှိုးတှအပှငှေ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ပါးစပဖှှားကနေ ကာမရမကှ လှှမှးတဲ့အပှောအဆိုလေးတှေ ပေါလှာရအောငလှို့ ဒီမေးခှနှးကို မေးလိုကတှာ..။ “သမီးက အိပပှှောမှိရငှ တောတှောနှဲ့ မနိုးပါဘူး..၊ အစောကှီးဝငအှိပတှာဆိုတော့ အခုလောကဆှို ကောငမှလေး ကောငှးကောငှးအိပမှောကနှပေါပှီ….။

မမတို့ အသံ သိပမှမှညရှငှ ပှီးတာပါပဲ….လုပလှို့ဖှဈပါတယှ….“ ဒီစကားတှေ ပှောခပှှီးတဲ့ အခှိနမှှာ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ မကှနှှာ ရဲခနဲ ဖှဈသှားတယှ..။ တဏှာဇောကှှနတောမှနပှမယှေ့ အရှကအှကှောကကှှီးတတတှဲ့ မိနှးမစားမဟုတလှား…။ ရှကတှော့ ရှကသှှားတာပေါ့…။ ဒီရှကရှှံ့သှားဟနကှလေးကလညှး တဈမှိုးမကစှရာလေးပါလေ…။ အရမှးအလိုးခံခငှနှတောမှနပှမယှေ့ ဒေါခှငမှထေားဟာ ထမိနကှိုတော့ ခှှတမှပေးမိသေးပါဘူး..။ စိုးထိုကှ ခှှတခှှာထားလို့ အပေါပှိုငှးကတော့ ဗလာကငှှးလုလု ဖှဈနပေါပှီး…။ ထမိနကှို ကိုယတှိုငခှှှတပှေးရငှ သိပအှပေါစား ဆနသှှားပှီး စိုးထိုကကှ အထငှးသေးသှားမှာကို ဒေါခှငမှထေား စိုးရိမမှိတယှ..။စိုးထိုကကှ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ စောကဖှုတကှို ထမိနပှေါကှပဲ အသာ အုပကှိုငလှိုကတှယှ..။

အမှိုးသမီးဟာ အတှငှးခံဘောငှးဘီးတှဘောတှေ ဝတမှထားဘူး..။ ထမိနှ တဈထပတှညှးပဲ..။ အခှှတရှ လှယပှါတယှ..။ ဘာခကတှာ မှတလှို့…..။ အခုလောလောဆယတှော့ စိုးထိုကကှ ထမိနကှို ခှှတမှပဈသေးပါဘူး..။ စောကဖှုတကှို ထမိနပှေါကှပဲ အုပကှိုငပှှီး ပှတပှေးတယှ..။ စောကဖှုတကှှီးက မုန့ပှေါငှးကှီး ကနှတောပဲ.. မို့မို့ကှီးဖောငှးလို့…။“အိုး……ဟင့ှ ဟင့ှ…..“ဒေါခှငမှထေားရဲ့ နှုတဖှှားက အသံလေး ပေးလာတယှ..။ အဖုတပှှတခှံရလို့ အပှနခှိုကသှှားပှီလေ…။ အဲဒီအခှိနမှှာပဲ တဈဖကခှနှးဆီက စိုးစိုးစှတစှှတအှသံတိုးတိုးလေးတှကေို စိုးထိုကှ ကှားရတယှ..။ ခှောငှးကှည့ရှငှး ဖီလငတှှတကနှတေေဲ့ မိုမိုဟနကှ သူမစောကဖှုတထှဲကို လကခှှောငှးနဲ့ ထိုးထည့ကှလိနရောက ပေါလှာတဲ့အသံလေးတှပေါ…။

တိုးလညှးတိုးပါတယှ..။ စိုးထိုကကှ နားပါးတဲ့အပှငှ တဈဖကခှနှးထဲက မိုမိုဟနရှဲ့ အခှအနကေေို သသခှေောခှာ နားစှင့ှ အကဲခတနှလေို့သာ ကှားမိတာပါ..။ စောကဖှုတအှပှတခှံရလို့ ဖီလငတှှေ တိုးပှီး တဟင့ဟှင့ဖှှဈနတေဲ့ ဒေါခှငမှထေားကတော့ ဒီအသံတိုးတိုးညငညှငကှလေးတှကေို မကှားရပါဘူး…။ သူ့ဖီလငနှဲ့ သူငှိမ့နှတောကိုး…။ စိုးထိုကကှတော့ အထာပေါကသှှားပါပှီ..။ မိုမိုဟနှ အိပပှှောမှနဘေူး..။ သူမအမကေို လုပတှော့မှာကို သသခှေောခှာ ခှောငှးကှည့နှတော..။ ခှောငှးကှည့ပှှီး စိတတှှလညှေးထနပေုံရတယှ..။ ကှားရတဲ့ အသံကတော့ စောကဖှုတနှှိုကပှှီး ကလိတဲ့ အသံမှိုးပါ..။ ဒါကလညှး ကောငှးပါတယလှေ…။ ကိုယ့အှတှကှ ဟနကှတှာပေါ့…။

မိုမိုဟနကှို အကှကဆှငပှှီးဖနတှီးဖို့ ပိုပှီး အဆငပှှတောပေါ့…လို့ စိုးထိုကကှ တှေးတယှ..။ သူက မိုမိုဟနကှို တှေ့တှေ့ခငှှး သဘောကပှှီး လိုးခငှနှတောကိုး…..။ သူမသမီး ဒီလိုခှောငှးကှည့နှတောကို ဒေါခှငမှထေားသိရငှ တကသှသှေားမှာပဲ…။ ကောငှးပှီ မိုမိုဟနအှတှကှ စိတဇှောကှှစရာ မှငကှှငှးတှဖှဈအေောငှ ဖနတှီးပေးလိုကတှယှ..။ ဒါမှ ကောငမှလေး ပိုစိတထှလာမှာ။ ကိုယ့အှနနေဲ့လညှး ပိုလှယလှှယကှူကူ ကှံနိုငမှှာ…။ စိုးထိုကှ စိတကှူးလိုကတှယှ..။ “ကနှော့လှီးကှီးကို ထုတလှိုကမှယှ…၊ မမက လီးပေါခှှထိုငပှှီး တကလှိုးပေးပေါ့ ဟုတလှား….“ စိုးထိုကကှပှောတယှ..။ တဈဖကခှနှးထဲက ခှောငှးကှည့နှတေဲ့ မိုမိုဟနကှှားနိုငလှောကအှောငှ အသံကို နညှးနညှးကယှအှောငှ ပှောလိုကတှာပါ…။

မိုမိုဟနှ ကောငှးကောငှးကှားရတာပေါ့…။မိုမိုဟနကှ စိုးထိုကရှဲ့လီးကှီးကို ကှည့ခှငှမှှငခှငှနှတော မဟုတလှား…။ ဒီစကားတှကှေားရတော့ အရမှးကို ဟော့လာတော့တာပေါ့…။ ဒီလူကှီးကတော့ လုပခှလှိုကပှှနပှှီလိုလညှး စိတထှဲက တှေးမိတယှ…။ စိုးထိုကကှ ပှောပှောဆိုဆို သူဝတထှားတဲ့ ဂငှဘှောငှးဘီကို ခှှတခှပှဈလိုကတှယှ..။ အတှငှးခံဘောငှးဘီကို လညှး ခနှမှထားဘူး..။ ခပမှှနမှှနှ ခပသှှကသှှကခှှှတပှဈလိုကတှာမို့ တခနလေးအတှငှးမှာပဲ စိုးထိုကဟှာအောကပှိုငှး ဗလာဖှဈသှားတော့တယှ…။ တနှးခနဲ ပေါလှာတဲ့ လီးကှီးကတော့ တကယအှားရစရာကှီးပါ..။ မတမှတကှှီး တောငနှတောပဲ..။ မာလိုကတှာမှ သံခှောငှးအတိုငှးပဲ..။ “အို…ဟင့ဟှင့ှ…မောငလှေးရယှ….“ မီးရောငအှောကမှှာ ကှကကှှကကှှငှးကှငှး မှငနှရတေဲ့ လီးခှောငှးကှီးကို ကှည့ပှှီး။

ဒေါခှငမှထေား မကှလှုံးအရောငတှလကလှကှ တောကလှာတယှ..။ ခပတှိုးတိုးလေး ရရှတရှငှေး လီးကို လကခှှောငှးကလေးတှနေဲ့ ခပဖှှဖှလေး ဆုပကှိုငလှိုကတှယှ..။စိုးထိုကရှဲ့ လကကှတော့ ဒေါခှငမှထေား စောကဖှုတကှို ထမိနပှေါကှနပှေီး အုပကှိုငှ ပှတပှေးနတေုနှးပဲ..။ ကိုယကှို ကိုငှးခပှှီး နို့သီးခေါငှးကိုတောငှ ကုနှးစို့ပေးလိုကသှေးတယှ..။ နို့သီးတဈခုကို စို့ပေးနတေုနှး ကနှတှဲ့ နို့သီးကို လကနှဲ့ ဖစှညှှဈပေးတယှ..။ နို့အုံသားကို လကခှှောငှးလေးခှောငှးနဲ့ ဖစှညှှဈ ပှီး နို့သီးကိုတော့ လကညှှိုးလေးနဲ့ ဖိပှတပှေးတာမှိုး လုပတှယှ..။ အဖုတကှို နှိုကပှှတနှတေဲ့လကကှို လှှတပှှီး နို့အုံနှဈခုကို စုံကိုငဆှှဲတယှ..။ နို့သိးခေါငှးလေးတှကေို တဈလှည့စှီ လှှာနဲ့ ရကပှေးလိုကှ ၊ ပါးစပနှဲ့ ငုံစို့ပေးလိုကှ ၊ သှားနဲ့ မနာမကငှှ ကိုကဆှှဲလိုကှ လုပတှယှ..။

ဒေါခှငမှထေားရဲ့ နို့အုံကှီးနှဈလုံးနဲ့ နို့သီးခေါငှးတဈစုံကို ကောငှးကောငှးကှီး အသုံးခပှေးပဈလိုကတှယလှို့ပဲ ဆိုရမယှ..။မကှာပါဘူး……..။ ဒေါခှငမှထေား တှန့လှိမကှော့ပှံလာတယှ..။ တဈကိုယလှုံး ဆတဆှတတှုနရှငလှာတယှ…။ “အားပါးပါး…..ဟင့ဟှင့ှ…အလိုလေး……အိ အီး…..အိုး…..“ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ပါးစပကှ ရရှတမှှညေတှမှးသံတှေ ပေါထှှကလှာတယှ..။ တောတှောလှညှး ကယှတှယှ…။ ဒေါခှငမှထေားတဈယောကှ ပှီးသှားခဲ့ရတာပါပဲ….။ ဒီတော့ ထိနထှိနသှိမှးသိမှး မလုပနှိုငတှော့ဘူး…။ ဖငကှှိးတောငှ ကှှတကလှာတဲ့ အထိ လှုပလှှုပရှှားရှား ဖှဈတယှ…။ဒီလို အရမှးလှုပခှါနတောကှောင့ှ စိုးထိုကှ ပါးစပနှဲ့ ငုံစို့ပေးနတေဲ့ နို့သီးခေါငှးတောငှ ပါးစပကှနေ ကှှတသှှားပါတယှ..။

စိုးထိုကကှ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ စောကဖှုတကှို ထမိနပှေါကှ အုပစှမှးကှည့တှော့ အပှတကှို ဖောငှးပှီး အရညတှှေ စိုရှှဲနတောတှေ့ရတယှ..။ဒေါခှငမှထေားဟာ ဟငှး ခနဲ သကပှှငှးရှညကှှီးခပှှီး…ခုတငပှေါမှှာ ပကလှကလှဲကသှှားတယှ…။ သူမရဲ့ လကတှှကတေော့ စိုးထိုကရှဲ့ လီးတနကှှီးကို ခပတှငှးတငှး ဆုပကှိုငထှားတုနှးပဲ…။ “မမ…..ပှီးသှားပှီ မဟုတလှား….“ စိုးထိုကကှ မေးတယှ…။ မေးရငှး ဒေါခှငမှထေားရဲ့ စောကဖှုတကှိုလညှး လကနှဲ့ အသာပှတပှေးလိုကတှယှ…။ “အေးကှယှ…ရငကှို မောသှားတာပဲ..၊ ခဏလောကှ နားလိုကခှငှတှယှ..နောှ….“ ဒေါခှငမှထေား က မောသံလေးနဲ့ ပှောတယှ…။ဒေါခှငမှထေားဟာ ဒီလိုပှီးတာမှိုးကို မခံစားဖူးသေးပါဘူး…။

စောကဖှုတထှဲလီး ထိုးသှငှးပှီးလိုးတာခံရငှး ပှီး ရတာမှို ၊ အဖုတကှို လကခှှောငှးနဲ့ ထိုးကလိဆှရငှး ပှီး ရတာမှိုးတှကေိုတော့ ကှုံဖူးပါရဲ့…။ နို့အုံကှီးနှဈလုံးနဲ့ နို့သီးခေါငှးတှကေို ဆုပကှိုငဆှှဲစို့ ပှတသှပဖှစှညှှဈတာကိုပဲ ခံရငှး ပှီး တာမှိုး အခုမှသာ ကှုံဖူးတာပါ…။ ပှီးတော့ ဒါဟာ ကိုယ့ဖှာသာ ကိုယှ နို့ ပှနကှိုငပှေးတာမှိုးမဟုတလှို့ တဈကိုယတှောှ ဖှောဖှှမှေု သဘောလညှး မဟုတဘှူး…။ ယောကှှားတဈယောကကှ ကိုငတှှယှ စို့ဆှဲပေးတာလေ…။အရသာကတော့ တဈမှိုး ထူးခှားပါတယှ..။ဒီလိုမှိုး ပှငှးပှငှးထနထှနှ ရမကဇှောသနသှနနှဲ့ ပှီးတာမှိုး ဒေါခှငမှထေား မကှုံဖူးသေးပါဘူး..။ စိုးထိုကပှေါှ နှဈနှဈကာကာခစှမှိတာမှိုး မရှိဘူး ။သူ့လီးကို ကာမအရသာကှောင့ှ စှဲမပှီးတော့ အခု စိုးထိုကနှဲ့ ဖှဈရတာကလညှး တဏှာရမကစှိတသှကသှကကှှောင့ပှဲ ။ နှဈသကတှာကတော့ တဈမှိုးပေါ့လေ..။

ဒါကို အခစှလှို့ မသတမှှတပှါဘူးလေ.. ရမကလှိုအငကှှောင့ယှောကှှားနဲ့ မိနှးမ အတူတူ လုပကှှတဲ့ ဆကစှပပှတသှကမှှု တဈခုလို့ပဲ ဒေါခှငမှထေား က ခံယူထားတယှ ။ စိုးထိုကကှ သူမခငပှှနှးသညမှဟုတတှာကှောင့ှ တရားဝငှ ကာမစပယှှကတှယလှို့လညှး မခေါနှိုငဘှူး ။ အလှယဆှုံး အရှငှးဆုံးပှောရရငတှော့ “ အပှောခှစှှ “ ခစှကှှတာပါပဲ..။ ဟုတရှဲ့လား…။ အပှောခှစှှ လေးကှောင့လှညှး ပှောပှှောပှါးပါးကှီး ကာမအရသာ ခံစားရတာလေ…။ မိုမိုဟနကှို ဖှောရှညထှဲ အိပဆှေးခပပှှီး တိုကထှားလိုကရှရငှ အကောငှးသာလို့ ဒေါခှငမှထေား တှေးမိတယှ..။ အဲဒီလိုဆိုရငှ ဒီဘကခှနှးမှာ သူမနဲ့ စိုးထိုကှ မီးကုနယှမှးကုနှ အသံဘယလှောကမှှညမှှညှ ခပကှှမှးကှမှး ခပရှမှးရမှး လိုးနိုငဆှောနှိုငကှှမှာ မဟုတလှား…။

စိုးထိုကှ သုတရှညမှထှကသှေးတာ ဒေါခှငမှထေား သိတယှ..။ အမောပှသှေားရငှ အလိုးခံရမှာကတော့ အသအခှောပါပဲ..။ ဒီလီးကှီးရဲ့ အရသာကိုလညှး လကတှှေ့ခံစားဖူးပှီးတာမို့ ဒေါခှငမှထေား ကောငှးကောငှးသိနတယလှေေ ။ ရမကထှနပှှငှးပှငှးနဲ့ ရကရှကရှောရော ပှီးသှားရတာကှောင့ှ စိတမှော လူမောဖှဈလို့သာ ခဏတာ နားနအမေောဖှနရတေော..။ အသကကှှီးလားတော့လညှး ဒီလိုပါပဲလေ…။အမောပှရငတှေော့ တဝကှီးကို အလိုးခံပဈလိုကမှယှ…။ဒီလိုနဲ့ပဲ….တဈဘကခှနှးက ခှောငှးကှည့နှတေဲ့ မိုမိုဟနမှှာတော့ ကာမစိတတှှေ ငယထှိပရှောကအှောငကှို တိုးတကနှပှေီ…။ သူမမမေေ တဈခှီတဈမောငှး ပှီး သှားခဲ့တာကို သသခှေောခှာ မှငရှပှီး မိခငလှုပသှူရဲ့ ရမကပှှငှးပှငှး ရရှတမှှညေတှမှးသံတှေ ကှားရတော့ သမီးလုပတှဲ့ လူမှာလညှး ဟော့လာရတာပေါ့…။

ကိုယ့စှောကဖှုတကှိုယှ လကနှဲ့ ထိုးနှိုကကှလိနတယှေ…။ ကိုယ့နှို့အုံကိုယှ ပှနပှှီး ဆုပနှယှ ပှတသှပနှမေိတယှ…။ စိုးထိုကရှဲ့ လီးတနကှှီးကလညှး သူမကို စိတလှှုပရှှားစအေောငှ ဖနတှီးနပှနတှယေလှေ..။ စိုးထိုကရှဲ့ လီးက ရှဈလကမှကှောလှောကှ ရှညပှှီး သူမလကကှောကဝှတလှောကနှညှးနညှးကို တုတတှာကိုး..။ အဲဒီ လီးတနတှုတတှုတှ ထှားထှားကှီးကို ကှည့ပှှီး မိုမိုဟနှ စိတအှရမှးလှုပရှှားလာတာကိုလညှး အပှဈပှောလို့ ဘယရှမှာလဲ..။ ဒါဟာ ဖှဈတတတှဲ့ သဘာဝမဟုတလှား..။ သူ့လီးကှီးက တကယ့ကှို ကှီးတာပဲ..။ နညှးတဲ့ဟာကှီး မဟုတဘှူး ..။ ဒါကှီးထိုးသှငှးရငှ မာမီ ခံနိုငပှါ့မလား..။ ငါ့ဟာလေးထဲကို ထိုးထည့ရှငကှော ဝငဆှန့ပှါ့မလား…။

အရမှးနာမှာကတော့ အမှနပှဲ…။တကယပှါပဲ ရှငှ ..။ ကမှလေ သူ့လီးတနကှှီးကို ကှည့ရှငှး ကှည့ရှငှးနဲ့ ကို သဘောကလှာမိတာ…။ စိတလှညှး အရမှးတကကှှှလို့လာရပါတယှ..။ ကမှရဲ့ စောကဖှုတကှို လကညှှိုးနဲ့ ထိုးကလိနရတောကို အားမရနိုငတှော့ဘူး..။ အဲဒီလီးကှီးနဲ့ လာလိုးတာကိုတောငှ ခံခငှနှတော..။ ဒါပမယှေ့ အခုလောလောဆယမှှာတော့ အဲဒီလီးက မာမီ့ အတှကပှဲလေ..။ အခု ဆို မာမီက နားနတယှေ..။ တောတှောကှှာလို့ မာမီအမောပှရငှေ အဲဒီလီးကှီးက မာမီ့စောကဖှုတထှဲ ထိုးသှငှးပှီးလိုးမှာ အသအခှောပဲ…။ လကညှှိုးနဲ့လညှး အာသာမပှေ ၊ လိုလားတမှးတနတေဲ့ လီးကလညှး ကမှကို လာလိုးမှာ မဟုတတှော့..၊ တဈဖကခှနှးမှာ မာမီတို့ အနားယူနတေုနှး ကမှကလညှး ဒီဖကခှနှးမှာ ကိုယ့နှညှးကိုယ့ဟှနနှဲ့ အလုပဖှှဈဖို့ပဲ ရှိတာပေါ့နောှ…။

ကိုစိုးထိုကရှဲ့ လီးလောကကှောငှးမှာမဟုတပှမယှေ့ လကညှှိုးနဲ့ ထိုးကလိတာထကတှော့ ပိုကောငှးအောငှ အရသာပေးနိုငတှာ တဈခု ကမှမှာ ရှိနပေါတယှ…။ အဲဒါကို သုံးရတော့မှာပဲ…။ ကမှဟာ ခှောငှးကှည့နှတေဲ့ အခနှးနံရံကနေ အသာခှာလိုကတှယှ..။ အဝတဗှီဒိုကို ဖှင့ပှှီး အံဆှဲလေးထဲမှာ အသအခှော သော့ခတသှိမှးထားတဲ့ဟာကို ထုတယှူလိုကတှယှ..။ အခှားဟာ ဟုတပှါရိုးလား…။ ဘိုငဘှရတော လို့ခေါတှဲ့ လပှစှဈ တုနခှါတနလှေ..။ မှငဖှူးတှေ့ဖူးကှမှာပါ…။ ဖှူဖှူရှညရှှညနှဲ့ ထိပဖှှားခှှနလှုံးလုံး ခှောခှော…။ လုံးပတမှှာ မှောငကှလေးတှေ ပါတဲ့ဟာလေး..။ အထဲမှာ ဓါတခှဲ နှဈလုံးထည့ရှတယှ…။ ခလုတနှှိပလှိုကရှငှ အတနတှဈခုလုံး တုနခှါလာတယှ..။

ဒါကို စောကဖှုတထှဲ သှငှးသှငှး စောကစှိကိုထိပှီး ကလိကလိ ၊ နို့သီးခေါငှးတှမှော တေ့ကပထှားထား အရသာတှေ့ရတာခညှှးပဲ…။ လီးအတု တဈမှိုးလို့ ဆိုရမှာပေါ့…။ ဒီလိုဟာမှိုးတှကေ ဒီမှာဝယလှို့ ရ မရတော့ ကမှ မသိပါဘူး..။ ကမှတော့ သငှဘွောသားတဈယောကနှဲ့ အဆကဖှှဈနတေဲ့ သူငယခှငှှးမလေးတဈယောကှ အကှံအဖနှ လုပပှေးလို့ ရထားတာ…။ လီးအစဈလောကှ အရသာမကောငှးပမယှေ့ တဈကိုယတှောှ စိတဖှှတေဲ့ နရောမှာတော့ အတောှ အလုပဖှှဈပါတယှ…။ ဘိုငဘှရတောကို ယူပှီးတော့ ကမှခုတငပှေါတှကှ ပကလှကအှိပလှိုကတှယှ..။ ထမိနကှို လှနတှငပှှီး ဒူးထောငှ ပေါငကှားလိုကတှယှ..။ ဘိုငဘှရတောရဲ့ ခလုတကှို နှိပဖှှင့ပှှီး တဆတဆှတတှုနခှါလာတဲ့ ဒီအတနကှို စောကဖှုတမှှာ တေ့လိုကတှယှ…။

ဘိုငဘှရတော အဖှားပိုငှးနဲ့ စောကစှိ ထိုးမိသှားတာနဲ့ ကမှဟာ ရငကှို တုနသှှားရတာပဲ…။ ဒါကှောင့လှညှး ဘာမှှ တုန့ဆှိုငှးမနပေဲ တုနခှါနတေဲ့ ဘိုငဘှရတောကို စောကဖှုတထှဲ ထိုးသှငှးလိုကပှါတော့တယှ…။ အို…ကောငှးလိုကတှာရှငှ..။ စောစောက ဖီလငအှရှိနကှလညှး တကနှတေုနှး မဟုတလှား..။ အပှတကှို ခိုကသှှားတာပေါ့..။ ပါးစပကှ အသံထှကှ မအောဟှဈမိအောငတှောငှ မနညှးကှီး ထိနှးလိုကရှတယှ..။ ဒါတောငှ ခပအှုပအှုပှ အသံလေးတှေ ထှကသှှားသေးတယှ..။ ဒီအသံလေးတှလေောကတှော့ မာမီတို့ မကှားနိုငလှောကပှါဘူးနောှ…။ကမှနို့အုံကှီးနှဈခုဟာလညှး ထူးထူးခှားခှားကို တငှးရငှးနပေါတယှ..။ နို့သီးခေါငှးလေးနှဈခုလညှး တငှးမာကော့ခှှနထှောငတှကနှကှတောပဲ…။

ဒီနို့သီးလေးတှကေို စို့ပေးပှီး နို့အုံတှကေို ဆုပနှယပှေးတာခံရရငှ သိပကှို ငှိမ့မှှာပဲလို့လညှး ကမှတှေးမိတယှ…။ ကမှဟာ ဗိုငှးကောငှးကှောကဖှိ နထေိုငနှတေဲ့ မိနှးကလေးတဈယောကတှော့ မဟုတပှါဘူး…။ ကာမစိတတှှလညှေး မကှာခဏ တကကှှှလှုပရှှားတတပှါတယှ…။ ဒါပမယှေ့ ဒီနေ့တော့ ခါတိုငှးနဲ့ မတူအောငကှို ကာမစိတတှကကှှှမှု ပှငှးထနနှပေါတယှ..။ မာမီတို့ကို ခှောငှးကှည့ခှဲ့တာကှောင့မှှားလားတော့ မပှောတတဘှူး…။ ပှီးတော့ နို့စို့ခံခငှတှဲ့ စိတှ ၊ နို့အုံကို တအားဆုပနှယတှာ ခံခငှတှဲ့ စိတတှှကလညှေး တကယ့ကှို တိုးပှား ပှငှးပှလို့ နရပေါတယှ..ရှငှ..။ မာမီ့နို့တှကေို ကိုစိုးထိုကကှှီးက ကစားပေးရငှးနဲ့ မာမီ ပှီးသှားတာကို ကှည့ခှဲ့ရတာကှောင့ှ ကမှလညှး ဓါတဆှကပှှီး ဒီလိုစိတမှှိုး ဖှဈလာတာနမှောပါပဲ…။

နို့ဆှဲပေးမယ့ှ အခှားလူလညှး မရှိတာကှောင့ှ ကိုယ့လှကကှိုပဲ အားကိုးရတော့တာပေါ့လေ..။ ဘိုငဘှရတောကို ညာလကနှဲ့ ကိုငပှှီး စောကဖှုတကှို ထိုးကလိရငှးနဲ့ နို့တှကေိုတော့ ဘယလှကနှဲ့ အုပကှိုငှ ဆော့ကစားလိုကပှါတယှ..။တကယကှို မိုကတှာပဲကိုး…။ မကှာပါဘူး…။ ကမှတဈကိုယလှုံး တှန့လှိမကှော့ပှံပှီး ရငထှဲ တလှပလှှပနှဲ့ တဈခှီ ပှီး သှားခဲ့ရပါတယှ..။ တဈကိုယတှောှ စိတဖှှရငှေးနဲ့ ပှီးခဲ့တာတှထေဲမှာတော့ စှဲမကစှရာ အကောငှးဆုံးလို့ပဲ ဆိုပါရစေ…။ အခုလောကဆှိုရငှ မာမီ အနားယူ အမောဖှလေို့ ပှီးလောကပှါပှီ…။ မာမီနဲ့ ဦးနဲ့ လုပနှကှလမလေေားပဲ..။ ကမှဟာ ကိုယ့နှို့အုံကှီးတှကေို ခပတှငှးတငှး တဈခကှဆှုပနှယလှိုကပှါတယှ..။

ပှီးတော့ ခုတငပှေါကှ မှနမှှနဆှငှးပှီး တဈဖကခှနှးကို သှားခှောငှးကှည့တှယှ..။ခှောငှးကှည့တှယဆှိုရငပှဲ ကမှစိတတှှေ တဖနပှှနှ လှုပရှှားပှီး ရငဒှိနှးဒိနှးခုနလှာရပါတယှ…။ မာမီရဲ့ အောကပှိုငှးမှာ ထမိနှ မရှိတော့ဘူး..။ ဗလာကငှှးနပှေီ..။ ဖငဆှုံကှီးဆိုတာ ပှောငဝှငှးနတောပဲ..။ မာမီက ဦးရဲ့ ပေါငပှေါမှှာ တစောငှးထိုငနှတယှေ..။ သူတို့နှဈယောကဟှာ ခုတငပှေါမှှာ မဟုတကှှဘူး..။ ခုတငဘှေးနားက ကုလားထိုငပှေါမှှာ ထိုငနှကှတော..။ ကမှခှောငှးကှည့တှဲ့ နရကဆေိုရငှ ဘေးတိုကမှှငရှတာ..။ မှငကှှငှးကတော့ တကယကှောငှးပါတယှ..။ ကမှ ခှောငှးကှည့ရှငှ ဒီလိုမှငရှအောငှ တမငစှီစဉှ လုပပှှနသလေားလို့တောငှ ထငစှရာပဲ..။

မာမီက ဦးရဲ့ ဘယဖှကပှေါငပှေါမှှာ ကမှဘကှ နောကကှှောပေးပှီး ထိုငနှတော ရှင့ှ..။ တောငမှတနှတေဲ့ ဦးရဲ့ လီးကှီးကတော့ မာမီ့ ဖငဆှုံကှီး နောကနှားမှာ ကပပှှီး တောငရှကသှားကှီး ရှိနတယှေ..။ မာမီက ခေါငှးလေးအသာငဲ့ပှီး ဦးကို မကှစှခှီ ကှည့နှတောကိုလညှး မှငရှတယှ..။ ကမှခှောငှးကှည့လှိုကတှဲ့ အခှိနမှှာ ဦးရဲ့ လကတှဈဖကကှ မာမီ့ ဖငဆှုံကှီးကို ပှတနှပှေီး ၊ ကနှတှဲ့ လကတှဈဖကကှ မာမီ့ နို့အုံတှကေို ဆုပကှိုငှ ဆော့ကစား နတယှေ..။ မာမီရဲ့ ညာဖကလှကကှတော့ ကိုယနှောကဘှကကှို ပဈပှီး ဦးရဲ့ လီးကှီးကို ဆုပကှိုငထှားတယှ..။ ငှိမငှှိမှ ကိုငထှားတာတော့ မဟုတဘှူး..။ လီးတနကှှီးကို ဆုပကှိုငပှှီး အသာအယာ ပှတပှေးနတော..။ ဂှငှး တိုကပှေးနသလေိုပေါ့…။

ဟော… ဖငပှှတနှရောကနပှေီး ဦးက မာမီ့စောကဖှုတကှို လှမှးကိုငတှယှ..။ မာမီက အလိုကသှင့ှ ပေါငကှို ကားပေးတယှ..။ မာမီ့ ပေါငတှနကှှိးတှေ ကှယနှတောကှောင့ှ စောကဖှုတနှရောကိုတော့ ကမှ မမှငနှိုငပှါဘူး..။ ဒါပမယှေ့ ဦးရဲ့ လကအှလှုပကှို ကှည့ပှှီး အဖုတကှို ပှတနှေ ထိုးကလိနမှနှေး ကမှ သိပါတယှ..။ ဦးကို ခုလို အိမလှာဖို့ ခှင့ပှှုတာ သူမအိပခှနှးထဲမှာ နှဈပါးကှညကှှတာဟာ အတောထှူးခှားတဲ့ အကှောငှးအရာတဈခုပါ..။ ကမှကသာ ဆိုရှယကှပှှီး ကောငလှေးတှနေဲ့ တှဲနတော ၊ မာမီက အရမှး ကို တညတှညတှန့တှန့ှ နတတတှေဲ့ အမှိုးသမီးတဈယောကပှါ..။ တစိမှးယောကှှားတှနေဲ့ သိပှ အရောတဝငနှတော မဟုတဘှူး..။ အိမကှို အခှားယောကှှား ဧည့သှညတှှေ ဘာတှေ လညှး တဈခါမှ လာတာ မမှငဖှူးဘူး..။

ဟော…ဦးကမှှ အိပခှနှးထဲ အရောကှ လာခှင့ပှေးခဲ့တာဟာ တောရှုံနဲ့တော့ မဟုတဘှူး..။ ဦးနဲ့ လိုးရတာကို သိပကှို စှဲမကှ သဘောကနှလေို့ပဲ ဖှဈရမယှ..။ မာမီလို တညငှှိမတှဲ့ မိနှးမတဈယောကှ ဒီလောကဖှှဈရလောကအှောငဆှိုတော့ ဦးဟာ အတောကှို အလိုးကောငှးမယ့ှ လူတဈယောကလှို့လညှး ကမှ တှေးမိတယှ..။နောကှ သူတို့နှဈယောကှ အသကခှငှှးကလညှး အတောကှှာတာမဟုတလှား..။ ငှကှေေး မှိုးမှိုးမှကမှှကှ ယူပှီး အသကကှှီးကှီး မိနှးမကှီးတှကေို လိုကခှပှေးတတကှှတဲ့ အငှါးလငှ တှေ အကှောငှး ကမှ ကှားဖူးပါတယှ..။ ဦးဟာလညှး မာမီက ကှေးကှီးပေးပှီးခေါထှားတဲ့ အငှါးလငှ တဈယောကမှှားလား..။အို ဘယလှိုပဲဖှဈဖှဈ ဦးရဲ့ လီးနဲ့ အကိုငအှတှယတှှကေိုတော့ ကမှ လိုလားတမှးတ နမေိတာ အမှနပှဲ..။

ဦးနဲ့ လိုးရဖို့အတှကှ ပိုကဆှံပေးရမယဆှိုရငလှညှး ပေးဖို့ အသင့ှ..။ဦးကိုကှည့ရှတာတော့ သန့သှန့ပှှန့ပှှန့ှ မှနမှှနရှညရှညပှါ..။ အငှားလငှ တဈယောကမှဟုတပှဲ မာမီနဲ့ အပှောခှစှကှလေးတှေ ခစှနှတောလညှး ဖှဈနိုငတှာပဲ..။ ဒီလိုတှေးမိတော့ ကမှဟာ မာမီ့ကိုတောငှ မနာလိုသလို ဖှဈမိတယှ..။ ဦးက ကမှကိုကော အပှောခှစှကှလေး ခစှဖှို့ စိတမှကူးဖူးလား…။ ဖှဈနိုငမှယဆှိုရငှ မာမီရယှ ၊ ကမှရယှ ၊ ဦးရယှ သုံးယောကသှား ပှောကှှရရငကှော …၊ ဦးအနနေဲ့ ဆောနှှဈပှကေိုတော့ ကောငှးကောငှး ထိနှးနိုငမှှာ သခှောပါတယှ..။ ဒါပမယှေ့ မာမီက ဒီလောကအှထိ ပှင့လှငှးရဲတငှးပါ့မလား..။ ကိုယ့သှမီးနဲ့ အတူတူ ယောကှှားတဈယောကတှညှးနဲ့ ကာမစပယှှကှ အပှောကှှူးတာမှိုးကို သဘောတူ လကခှံနိုငပှါ့မလား..။

အရှကအှကှောကကှှီးပှီး တညတှန့စှှာ နလေေ့ရှိတဲ့ မာမီဟာ တကယလှို့ သူမစိတထှဲက ပါတယဆှိုရငတှောငမှှ ဒီလိုဖှဈရပမှှိုး လုပဖှို့ ငှငှးပယလှိုကမှှာပါပဲ…။ လှယမှယမှထငပှါဘူး..။ ဦးနဲ့ အဆငပှှရလအေေောငှ ကမှဖာသာ ကမှ တဈဖကလှှည့နှဲ့ အကှံအဖနလှုပတှာမှ ပိုကောငှးမလားပဲ..။ မရှကတှမှး ဝနခှံရမယဆှိုရငှ ကမှ အလိုးခံကှည့ခှငှနှတော ကှာပါပှီ…။ ယောကှှားတဈယောကရှဲ့ လီးနဲ့ ကကှနှန လိုးပေးတာကှောင့ှ ခံစားရတဲ့ ကာမအရသာဟာ ဘယလှိုလဲ ဆိုတာကိုလညှး လကတှှေ့ စူးစမှးကှည့ခှငှနှပေါတယှ..။ ဇီဇာကှောငတှယလှို့ ပှောခငှလှညှး ပှောကှပါစတေော့…။ ကမှကို ပထမဆုံး စလိုးမယ့ယှောကှှားကို ကမှစိတတှိုငကှှ စဉှးစားပှီး ရှေးထားတာ..။

ခှောရမယှ..၊ တောင့ရှမယှ…၊ ဖှောင့ရှမယှ..၊ လီးကှီးရမယှ..၊ မိနှးမတှရေဲ့ အထာကို ကှှမှးရမယှ ၊ လကရှဲဇကရှဲလညှး ရှိရမယှ..၊ ကှောကသှလို ရှံ့သလို ဖှဈမနရဘေူး…။ ကမှတှဲနတေဲ့ အထဲမှာ ရုပဖှှောင့တှာ တောင့တှာတှတေော့ ရှိပါရဲ့..။ အဲ…အခှို့လညှး လီးကှီးမယှ ထငပှါတယှ…( သခှောတော့ စဈဆေးမကှည့တှော့ မသိဘူး လေ ) ဒါပမယှေ့ ကာမမှုမှာတော့ ကှှမှးကှတာ နညှးပါတယှ..။ ကမှကလညှး အဲဒါမှိုးတှနေဲ့ မလုပခှငှဘှူး..။ ဒါကှောင့ှ ကမှစောကဖှုတဟှာ ( အပှိုမှေးပေါကနှတောကှောင့ှ ) ပါကငပှိတလှို့ မပှောနိုငပှမယှေ့ ဘယလှီးမှ ဝငမှအောငှးဖူးသေးတဲ့ အပှိုစဈစဈလေးပါ..။ ဟော…အခုတော့ ကမှကို ကုသိုလကှံက မကှနှှာသာပေးပှီ ထငပှါရဲ့ ..။

ဦးကို လာတှေ့နရပေါပှီ..။ ဦးက ရုပဖှှောင့တှယှ..၊ ( မကှမှှငပှါပဲ ) ပှီးတော့ မိနှးမအကှော သိတယှ..၊ အလိုးလညှးကောငှးမှာ အမှနပှဲ..လေ ။ ( မာမီတောငှ စှဲမကနှရတော ကှည့ပှေါ့ )..။ “အား….ဟင့ဟှင့ှ….မောငလှေးရာ….အိုအို….“ မာမီ့ ညညှးညူသံလေးကို ကမှ ကှားလိုကရှတယှ..။ ဦးက သူ့အဖုတကှို အပှတကှလိပေးနတောကှောင့ှ ပှင့ဟှလာခဲ့တာပါ..။ ကမှ မမှငနှိုငပှမယှေ့ ဦးက မာမီ့ စောကဖှုတထှဲ လကခှှောငှးထိုးထည့ှ ကလိပေးနတောဖှဈမှနှး သိပါတယှ..။မာမီရာ ဖငကှှီးကို ကှှပှီး လီးကို စောကဖှုတထှဲ သှငှးယူလိုကပှါတော့လားလို့တောငှ ကမှစိတထှဲက အားမလိုအားမရ ပှောလိုကမှိတယှ..။ ဦးနဲ့ မမေေ လိုးကှမှာကို ကမှသိပကှို ကှည့ခှငှနှပှေီ ရှင့ှ..။

လီးကှီးပှီး အကိုငအှတှယှ အနှိုးအဆှ ကှှမှးသလို ၊ အလိုးအဆောင့ရှော ကောငှးရဲ့လားဆိုတာ ကမှဆနှးစဈကှည့ခှငှတှယလှေ..။အလိုးအဆောင့သှာ ကောငှးတယှ ၊ သနတှယှ ၊ ကှာတယဆှိုရငတှော့ အားလုံး အိုခေ..။ ကမှ ဦးကို ရအောငှ ဖနတှော့မယှ..။ ဒါ အာပလာစကား မဟုတဘှူး..။ အပီအပှငှ ပှောတာ..။ “ခေါငှးကို အောကငှုံ့ခလှိုကပှါလား..မမရ….“ ဦးက ပှောလိုကတှယှ..။မာမီက ခေါငှးကိုတော့ ငုံ့မခဘှူး..။ ဒါပမယှေ့ ဦးရဲ့ လီးကိုတော့ တဈခကှှ ငုံ့ကှည့လှိုကတှယှ..။ “မငှးက….မမကို …..ဟို……..ဟို………..“ မာမီ့စကား အဆငမှခှောဘူး..၊ အထဈထဈ အငေါ့ငေါ့ ဖှဈနပေါတယှ…။ “ဟုတတှယှ….။ မမလုပပှေးခငှမှယှ…ဆိုရငပှေါ့…..“ အားပါး…ဦးက မာမီ့ကို လီးစုပပှေးခိုငှးနတောပါလား..။ ကမှဖှင့ှ မာမီ့အစား အသညှးယားလိုကတှာရှငှ..။

ဦးရဲ့ လီးကှီးကို မာမီက စုပပှေးမှာလား..၊ ငှငှးလိုကမှှာလား ၊။ ကမှကတော့ စုပပှေးစခငှပှေါတယှ..။ ကမှသာဆိုရငတှော့ ကုနှးစုပလှိုကမှှာပဲ…။ ဟော……။ စိုးထိုကကှ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ စောကဖှုတထှဲ ထိုးနှိုကကှလိပေးနတေဲ့ လကကှို ဖယထှုတလှိုကတှယှ..။ ဒီအမှိုးသမီး သူ့လီးကို စုပပှေးလိမ့မှယလှို့လညှး စိုးထိုကကှ တှကထှားပှီးသားပါ..။ ဒါဟာ ဒီမိနှးမအတှကှ ပထမဆုံးအကှိမှ လီးစပှီး စုပပှေးရတာ ဖှဈကောငှးဖှဈနိုငတှာကိုလညှး တှေးမိတယှ..။အမှနအှတိုငှးပှောရရငတှော့ ဒေါခှငမှထေား လီးမစုပခှငှဘှူး..။ ရှံတယှ..။ ကှောကတှယှ..။ ပှီးတော့ ရှကလှညှး ရှကတှယှ..။ သူ့ယောကှှားကိုတောငှ လီးစုပပှေးခဲ့ဖူးတာမှ မဟုတတှာ..။ ဒါပမယှေ့ ဒေါခှငမှထေားဟာ ရမကသှိပထှနနှတော.။

စိုးထိုကရှဲ့ လီးကိုလညှး စှဲစှဲမကမှကှ ဖှဈနတောဆိုတော့ စိုးထိုကကှ လီးစုပပှေးစခငှနှတေောကို မငှငှးခငှဘှူး..။ လီးတဈခါမှ စုပမှပေးဖူးသေးပမယှေ့ လီးစုပရှငှ တဈမှိုးစိတလှှုပရှှားရပှီး.. တဈမူထူးတဲ့ ကာမအရသာတဈမှိုးကို ခံစားရလိမ့မှယလှို့တော့ ဒေါခှငမှထေား သိနတယလှေေ…။ ဒီလို ကောငှးမှာမို့သာ စိုးထိုကကှ လီးစုပခှိုငှးတာပေါ့..။ မကောငှးဘူးဆိုရငှ ဘယစှုပခှိုငှးပါ့မလဲ..။ အို….ဘာပဲဖှဈဖှဈ စမှးတော့ကှည့လှိုကမှယှ..။လီးစုပမှယဆှိုရငှ စိုးထိုကရှဲ့ ပေါငပှေါတှကထှိုငထှားရကနှဲ့ ဘယဖှှဈနိုငပှါ့မလဲ..။ ဒါကှောင့ှ ဒေါခှငမှထေားဟာ စိုးထိုကရှဲ့ ပေါငပှေါကှ ဆငှးလိုကတှယှ..။ စိုးထိုကကှတော့ ကုလားထိုငပှေါမှှာ ကကှနှန ဆကထှိုငနှလရေေဲ့…။

ပေါငနှှဈခုက ခပကှားကား ၊ ပေါငရှငှးခှဆုံက ငပဲခှောငှးကှီးကတော့ မတမှတကှှီးကို တောငလှို့..။“အဲ့ဒီဘေးမှာရပှ..၊ ကိုယကှို ကိုငှးပှီး ခေါငှးအောကငှုံ့ခလှိုကလှေ…မမရဲ့..“ စိုးထိုကကှ လီးစုပပှေးရမယ့ှ အနအထေားကို ခပတှိုးတိုးလေး ပှောဆို ညှှနပှှပေးတယှ…။ တဈဖကခှနှးက ခှောငှးကှည့နှမယှေ့ မိုမိုဟနအှတှကှ သူ့အမေ လီးစုပနှတောကို သသခှေောခှာ ကှကကှှကကှှငှးကှငှး မှငနှိုငအှောငှ လုပပှေးလိုကတှာပါ..။ဒေါခှငမှထေားက ကုလားထိုငဘှေးမှာ ဒူးထောကထှိုငပှှီး စိုးထိုကရှဲ့ လီးကို စုပပှေးမယလှို့ စိတကှူးထားတာ..။ တတလှို့ နားလညလှို့တော့ မဟုတပှါဘူး..။ ဒီလိုမှိုးမှ အဆငပှှမယထှငေမှိလို့ ပါလေ..။စိုးထိုကကှ ပှောဆို ညှှနပှှပေးလာတော့ ဒေါခှငမှထေားလညှး စိုးထိုကပှှောသလို အလိုအလှောကပှဲ လိုကလှှော လုပဆှောငပှေးလိုကမှိတယှ..။

စိုးထိုကကှ ဒေါခှငမှထေား ရဲ့ ကာမဆရာ ဖှဈနပှေီလေ..။ စိုးထိုကပှှောတာကို ဒေါခှငမှထေား လိုကလှုပရှမှာပေါ့..။ ကုလားထိုငဘှေးမှာ မတတှတရှပတှယှ..။ ပှီးတော့ ကိုယကှို ရှေ့ကိုငှးခလှိုကတှယှ..။ သူမလကကှို ဆန့ထှုတပှှီး စိုးထိုကရှဲ့ မတတှောငနှတေဲ့ လီးတနကှှီးကို ဆုပကှိုငတှယှ..။ စစခငှှးတော့ လီးအလယပှိုငှးလောကကှို ကိုငလှိုကတှာပါပဲ..။ ဒါပမယှေ့ လီးစုပပှေးရမှာမို့ တောကှှာ ကှားက လကခှံနမှောစိုးတာကှောင့ှ လကကှို အောကရှှှေ့လိုကတှယှ..။ လီးတနအှရငှးပိုငှးကိုပဲ ခပတှငှးတငှးဆုပကှိုငတှယှ..။ ထိုအခါ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ လကဖှဝါးအောကပှိုငှးက စိုးထိုကရှဲ့ ဂှေးဥကှီးကို အသာရှရှလေး ဖိမိသလို ဖှဈသှားတယှ..။ ကိုယကှို ကိုငှးခလှိုကတှာ ပါးစပနှဲ့ လီးတနှ ထိလုလု အထိပါပဲ..။ ဒေါခှငမှထေားက ပါးစပကှို အသာလေး ဟတယှ..။

ခေါငှးကို ဆကဖှိခလှိုကတှော့ လီးက ပါးစပထှဲ ဝငလှာပါရော.။ ဟထားတဲ့ နှုတခှမှးသားနှဈခုကို ပှနစှုကပလှိုကတှော့ လီးတနကှှီးက ပါးစပထှဲရောကသှှားတာပေါ့..။ လီးကို ငုံမိသှားပှီလေ…။မစုပသှေးပမယှေ့ မာကှောပူနှေးတဲ့ လီးတနနှဲ့ သူမနှုတခှမှးဖူးဖူးလေးတှေ ထိတှေ့မိသှားတဲ့ အထိအတှေ့ကို တော့ ဒေါခှငမှထေား ပှည့ပှှည့ဝှဝ ခံစားရတယှ..။ စိတလှညှး အတောလှှုပရှှားသှားပါတယှ..။ ဒါကှောင့ှ ငုံမိထားတဲ့ လီးတနကှှီးကို ခပပှှငှးပှငှးလေး စတငပှှီး စုပပှေးလိုကပှါလရေော..။ “ပှှတှ………..“ လီးစုပသှံလေး မတိုးမကယှှ ပေါလှာပါတယှ..။ဒီလီးစုပသှံကို လီးစုပခှံနတေဲ့ စိုးထိုကှ ၊ လီးစုပပှေးနတေဲ့ ဒေါခှငမှထေား..၊ လီးစုပတှာကို ခှောငှးကှည့နှတေဲ့ မိုမိုဟနတှို့ သုံးယောကစှလုံး ကှားလိုကရှတယှ..။တဈယောကတှဈမှိုးစီလညှး စိတလှှုပရှှားသှားကှရတယှ.. ။

စိတလှှုပရှှားရတာခငှှး မတူပမယှေ့ သုံးယောကလှုံး ရမကဇှောတှေ ဟုနှးခနဲ ထနပှှငှးလာတာကတော့ အတူတူပါပဲ..။ဒေါခှငမှထေားက မိုမိုဟနခှှောငှးကှည့နှတေဲ့ ဘကကှို ဖငပှေးပှီး လီးကုနှးစုပနှတော..။ ငနဲသား စိုးထိုကကှတော့ မိုမိုဟနှ ခှောငှးကှည့နှတေဲ့ဘကှ မကှနှှာခငှှးဆိုငတှည့တှည့ှ ..။ လီးစုပနှတေဲ့ ဒေါခှငမှထေားကို ဘေးဘကှ ခပစှောငှးစောငှးလေး ဖှဈသှားအောငလှညှး မသိမသာတှနှးပှီး ထားလိုကသှေးတယှ..။ ဒီတော့ ခှောငှးကှည့နှတေဲ့ မိုမိုဟနှ မှငနှရတေဲ့ မှငကှှငှးက တကယ့ကှို အပီအပှငပှဲ…။သူမဖကှ ဖငပှေးပှီး ကုနှးထားတာကှောင့ှ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ တငပှါးဆုံကှီး ဖှူဖှေးတငှးပှောငနှတော ၊ ပေါငနှှဈလုံးကှားမှာ ညှပနှတေဲ့ စောကဖှုတကှှီး နောကကှို ပှူးတဈထှကနှတော ၊ ဖငသှားကှီး နှဈမှှာကှားက ဖငပှေါကစှူတူတူလေးဖှဈနတော…။

အို…..အားလုံးဟာ ရှငှးမှ ရှငှးပဲ…ရှင့ှ….။ ဒါတငှ ဘယဟှုတအှုနှးမှာလညှး..။ ကိုယမှစောငှးတစောငှးအနအထေားမှာ ခါးလေး မလိနတှလိနဖှှဈနတောမို့ အပေါဘှကကှ လီးစုပပှေးနတေဲ့ မှငကှှငှးကလညှး ရှငှးမှ ရှငှး..။ လီးတနကှှီးကို နှုတခှမှးသားတှကေ တငှးတငှးကှပကှှပှ ထိကပနှကှတော..၊ ပါးလေး ပိနလှိုကဖှောငှးလိုကှ ဖှဈနတော..၊ ပှီးတော့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ လကကှ စိုးထိုကှ ဂှေးဥတှကေို ဆော့ကိုငဆှော့ပေးနတော..၊ အားလုံးကကှနှန မှငရှတာပါ…။လီးတဈခကှနှှဈခကှလှောကှ စုပပှေးပှီးတယဆှိုရငပှဲ ဒေါခှငမှထေားတဈယောကှ ပှီးလုလုဖှဈလာတယှ..။ ဒါကှောင့ှ တဏှာ ပိုပှငှးပှီး လီးစုပလှညှး ကှမှးလာပါလရေော..။ စိုးထိုကကှတောငှ သငပှှပေးစရာ မလိုတော့ပဲ ၊ ဂှေးဥကို လကနှဲ့ဆုပကှိုငှ ပှတသှပဆှော့ကစားပေးလာတယှ..။

သဘာဝက သှနသှငပှေးလိုကတှာလို့ပဲ ဆိုပါရစတေော့..။ဒေါခှငမှထေားဟာ စိုးထိုကရှဲ့ လီးကှီးကို အာသာငမှးငမှးနဲ့ ကို စုပနှပှေီ..။ လီးကို ပါးစပထှဲ ဝငနှိုငသှလောကှ ဝငအှောငှ စုပယှူပေးတယှ..။ အခုမှ စပှီး လီးစုပဖှူးတာမဟုတလှား..။ လညခှှောငှး အလိုကသှင့ဖှှဈအောငှ ဘယလှုပတှတအှုနှးမှာလညှး..။ ဒီတော့ စိုးထိုကရှဲ့ ရှဈလကမှကှောှ ရှညတှဲ့ လီးကို တဝကသှာသာလောကပှဲ ပါးစပထှဲရောကအှောငှ စုပယှူသှငှးနိုငတှယှ..။ လီးဒဈက အာခေါငကှို လာထောကတှာမို့ ဒီ့ထကပှို မတတနှိုငတှော့ဘူး..။ သူမကတော့ လီးတဈခှောငှးလုံး အကုနဝှငအှောငသှှငှးယူပှီး စုပပှေးခငှတှာပါ…။ လီးစုပပှေးရတာ အတောကှို ကောငှးပါတယှ.. ။ ဒါပမယှေ့ ဒေါခှငမှထေားဟာ လီးကှီးကို ပါးစပနှဲ့ ငုံစုပပှေးနရေုံနဲ့ အားမရတော့ဘူး…။

အဲဒီ လီးခှောငှးကှီးတုတတှုတကှှီး စောကဖှုတထှဲ ထိုးသှငှးပှီး လိုးတာခံခငှနှပှေီလေ..။ အရမှးကို ခံခငှနှတော..။ ဘယလှိုမှ ထိနှးမနိုငှ သိမှးမရတော့လောကအှောငပှဲ..။ဒါကှောင့ှ လီးစုပနှတောကို မရပခှငှှ ရပခှငှနှဲ့ ရပလှိုကရှတယှ..။ ခှဆနေ့ကှုနှးနရောကလညှး ကိုယကှို ပှနမှတမှတှ ရပလှိုကတှယှ..။ “လိုးတော့မလား….မမ..“ အမှိုးသမီးကှီးရဲ့ အရိပအှကဲကို ကှည့နှတေဲ့ စိုးထိုကကှ မေးတော့ ဒေါခှငမှထေား ခပမှှနမှှနပှဲ ခေါငှးကို ငှိမ့ပှှလိုကပှှီး… “အငှး…လာ ခုတငပှေါှ သှားကှရအောငှ…“ “ဒီပေါမှှာပဲ လုပတှာပေါ့ မမရ…“ “အဲဒီ ကုလားထိုငပှေါမှှာ ထိုငရှကှ လုပလှို့ရလို့လား…“ “ဟာ …ရတာပေါ့ မမရ..၊ တဈမှိုးတောငှ ဇိမရှှိသေးတယှ..။ မမ …ဒီလို ကုလားထိုငပှေါမှှာ မလိုးဖူးဘူးလား…““ဟင့အှငှး…မလုပဖှူးဘူး….“ “ဒါဆို ကနှောှ ပှောပှပေးမယှ..၊ မမ ကနှောပှှောသလို လုပလှိုကှ….“။

စိုးထိုကှ ပှောသလို ဒေါခှငမှထေားဟာ စိုးထိုကှ ထိုငနှတေဲ့ ကုလားထိုငပှေါကှို တကပှါလရေော..။ ပှီးတော့ စိုးထိုကပှေါှ ကားယားခှ ထိုငလှိုကတှယှ..။ ကုလားထိုငပှေါှ လှမှးတကရှာကနေ ထိုငခှလှိုကတှာမို့ စိုးထိုကကှို မကှနှှာခငှှးဆိုငှ ဖှဈသှားတယှ..။ ဆောင့ကှှောင့ှ မကတှကှ ခပကှှကှ အနအထေားမို့ တငပှါးဆုံကှီး အနောကဘှကကှို ကော့ပှီး အစှမှးကုနှ ကားစှင့ှ တငှးရငှးနတောပဲ…။ ပေါငကှှားက စောကဖှုတကှတော့ ပှဲအာအာ…။ အဲဒီ စောကဖှုတအှောကဘှကတှည့တှည့မှှာတော့ မိုးမှှောနှတေဲ့ စိုးထိုကရှဲ့ လီးတနကှှီး…။ မိုမိုဟနှ သသခှေောခှာကို မှငရှတာ..။ မှငရှသမှှ သူမအမကေ ဖငဆှုံကှီး အောကကှို နှိမ့အှခမှှာ စောကဖှုတဝှ တည့တှည့ကှို ကနပှှီးတေ့ထောကမှိတာ..။

လီးထိပဖှူးနဲ့ ထိမိလို့ စောကဖှုတနှှုတခှမှးသားလေးတှေ ခှိုင့ခှှကဝှငသှှားတယှ..။ အဝနဲ့ မဆန့အှောငှ ကှီးထှားတုတခှိုငလှှတဲ့ လီးကှီး ဝငသှှားတာကှောင့ှ အဖုတရှှုံ့ဝငသှှားတာက အစ မှငနှရတယှေ..။ “အ….အ အ….အီး……..အား……“ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ရရှတငှှေီးတှားသံကလညှး အတောကှယှကှယှှ ပေါလှာတယှ..။ စိုးထိုကရှဲ့ လီးကှီးက ဒေါခှငမှထေား အလိုးခံဖူးတဲ့ လီးထကှ နှဈဆလောကကှှီးတာကလား..။ ပှီးတော့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ စောကဖှုတကှလညှး လီးတိုးမဝငရှတာ ကာလတှေ နှဈခှီကှာညောငှးခဲ့ပှီလေ…။ ဒီတော့ တငှးနတောပေါ့..။ ကှပနှတောပေါ့…။ နာပှီးလညှး.. အရမှးအောင့တှယှ..။ဒါပမယှေ့ တဏှာဇော အဟုနကှလညှး အရမှးကို ပှငှးပှထကသှနနှတောဆိုတော့ နာတာတှေ ၊ အောင့တှာတှကေို ဘယစှဥှးစားနိုငတှော့မလဲ..။

ဒေါခှငမှထေားဟာ တဈကိုယလှုံး ဆတဆှတတှုနနှတယှေ..။ ဖီလငတှှေ အရမှးတကနှတောကှောင့ှ လီးဒဈမှုပဝှငသှှားခှိနမှှာပဲ ဒေါခှငမှထေား တဈခှီ ပှီးသှားတော့တယှ..။ စောကဖှုတထှဲက အရညကှှညတှှေ ယိုစီးထှကလှာတာမှ အမှားကှီးပဲ..။ စောကဖှုတဝှမှာလညှး လီးဒဈပှဲလနကှှီးက ဘူးဆို့လို တဈဆို့နတောဆိုတော့ အံထှကလှာတဲ့ စောကရှညကှှညတှှဟော အတော့ကှို အားပှငှးပှငှးနဲ့ ထှကပှေါကရှှာယူရတယှ..။ လီးဘေးနားကနေ ကပကှပသှပသှပှ ထိုးထှကစှီးကရှတာမို့ စောကရှကှညတှှမှေော အမှှုပှ ပူစီဖောငှးလေးတှေ ရောပါလာတယှ..။ ခှောငှးကှည့နှတေဲ့ မိုမိုဟနကှ ဒါကို သသခှေောခှာ မှငရှတယှ.။ လိုးနကှတေဲ့ လူနှဈယောကကှတော့ မမှငနှိုငဘှူးလေ..။

အဲဒီနရောက သူတို့အတှကှ မကှကှှယဖှှဈနတယလှေေ..။ ဒေါခှငမှထေားဟာ စိတထှထနဲ့မို့ တငပှါးဆုံကှီးကို အပှတကှို ဖိခပှဈလိုကတှာ..။ လီးတနကှှီး တဈခှောငှးလုံး စောကခှေါငှးထဲ တိုးဝငလှာပါလရေော…။ စောကရှညကှှညတှှေ အရမှးပှည့လှှှံအောငှ ထှကနှတောက လညှး လီးအဝငအှထှကှ ခှောအောငှ ဆီသုတပှေးသလိုဖှဈတာမို့ သာ ဝငနှိုငတှာပါ..။ မဟုတရှငှ အတောကှို တငှးနကှပနှမှေော..။ ဒါတောငှ လှှောခနဲ တိုးဝငသှှားတာ မဟုတဘှူး..။ တဈထဈခငှှး ရဈရဈပှီး ဝငတှာ..။ လီးဝငသှှားတာနဲ့အမှှ စောကရှညကှှညတှှကလညှေး လီးတနတှလှှောကှ ယိုစီးကလှာနတယှေ.။ လီးက ရှဈလကကှှောကှှောရှှညတှာမို့ စောကခှေါငှးထဲ နကနှကရှှိုငှးရှိုငှး တိုးဝငတှယှ..။

ဆောင့ကှှောင့မှကတှကှ ကှတတ တကခှှပှီး ဖိသှငှးတာကှောင့မှို့လညှး စောကစှေ့နဲ့လီးလုံးပတှ အစအဆုံးထိတှေ့မိနတယှေ..။ ဒေါခှငမှထေား မခံနိုငတှော့ဘူး…။ နောကထှပှ တဈခှီဆကလှို့ ပှီးသှားရပှနတှယှ..။ နှဈခှီဆကတှိုကှ ပှီးသှားရတဲ့ သဘောပေါ့..။ ပှီးခဲ့တဲ့ အရှိနှ လကကှနှတှှကလညှေး ရှိနပှေီး ကူးလူးပေါငှးစညှးပေးတာဆိုတော့ အခု ဆကပှှီးတာက ပိုလို့ ပှငှးထနတှယှ..၊ ဇောသနတှယှ..။ ဒေါခှငမှထေားဟာ စိုးထိုကရှဲ့ လီးကှီးပေါမှှ ခှထိုငလှကှသှား တပလှပကှှီးနဲ့ အရမှးကို ဖှဈလို့နပှေီး ပှငှးပှထကသှနလှှတဲ့ ကာမအရသာဟာ စောကဖှုတကှနေ တဆင့ှ တဈကိုယလှုံးမှာ ရှိသမှှ အသှေးအသားတှထေဲ ကို ပှံ့နှံ့တယှ..။ ရမကအှရသာ မခံစားဖူးသေးတဲ့ ကိုယအှငှဂွါ အစိတအှပိုငှးတှတေောငှ အခုခံစားလိုကရှပှီ..။

ဒါနဲ့ တတိယအခှီ နောကထှပှ ပှီး ရပှနရှော..။ “အား ပါးပါး….အား ရှီး…အီး အီး…ထှကကှုနပှှနပှှီ……အမလေးလေး….ထှကကှုနပှှနပှှီ…..ကောငှးလိုကတှာ….အားအား….“ ပါးစပကှလညှး အသံမှိုးစုံ ရရှတမှှညေတှမှးမိတယှ..။ စောကဖှုတကှှီး လှုပရှှားနတောကတော့ ပှောမနနေဲ့တော့..။ ရှုံ့လိုကပှှလိုကနှဲ့ပဲ..။ တဈဘကခှနှးမှာ အိပနှတေဲ့ သမီးဖှဈသူ ကှားသှားမှာတှေ ဘာတှကေိုလညှး ထည့မှစဉှးစားနိုငတှော့ဘူး..။ အရသာ ကောငှးလှနှးတာကှောင့ှ ရရှတမှှညေတှမှးသံတှကလညှေး အတောလှေးကို ကယှကှယှလှောငလှောငှ ထှကပှေါလှို့ နပေါတယှ..။ ဖငကှှီးကို အရမှး မှင့လှိုကနှှိမ့လှိုကှ လှုပရှှားပေးနတောကှောင့ှ ဒေါခှငမှထေားဟာ တဈကိုယလှုံးလညှး တုနခှါလို့နပေါပှီ…။

တုနတှုနလှှုပခှါ နတေဲ့ နို့အုံသားကှီးတှကေ စိုးထိုကရှဲ့ မကှနှှာကို တောငှ ထိမိရိုကမှိလို့..။တတိယအကှိမမှှောကှ ပှီးသှားမှုရဲ့ နောကဆှုံးစောကရှညကှှညှ တဈသုတှ စို့ခနဲ ထှကလှာပှီးတဲ့ အခှိနမှှာ ဒေါခှငမှထေား ပါးစပကှ “အားလားလား….ကောငှးလှညခှညှလှား……မောငလှေးရဲ့….ဟင့ဟှင့ှ….“ ဆိုတဲ့ အောသှံ ပေါထှှကတှယှ..။ တဈကိုယလှုံးလညှး ဆတခှနဲ တုနတှယှ..။ ပှီးတော့ စိုးထိုကကှို ဖကတှှယထှားရကသှား ပှော့ခှကသှှေားပါလရေော….။အခှိနအှနညှးငယအှတှငှးမှာ ၃ ခှီ ၃ လားတောငှ ဆကတှိုကပှှီးသှားခဲ့ရတာပဲလေ..။ မောဟိုကနှှမှးလှ သှားတာပေါ့..။ တဈကိုယလှုံးလညှး ခှှေးတှေ စိုရှှဲလို့…။ တောငမှတနှတေဲ့ လီးတနကှှီးကတော့ စောကဖှုတထှဲမှာ တပရှကသှားကှီးနဲ့ ရှိနပေါသေးတယှ..။

စိုးထိုကကှ မောလှ ပှော့ခှနတေေဲ့ ဒေါခှငမှထေားရဲ့ ကိုယကှို အသာသိုငှးဖကထှားတယှ..။ စိုးထိုကရှဲ့ မကှနှှာပေါမှှာတော့ ကှနပတှေဲ့ အပှုံးတဈစ တှဲခိုလို့…။ ဒေါခှငမှထေား အရမှးဟော့ပှီး ဝုနှးဒိုငှးကှဲနလတေေဲ့ အခှိနမှှာ တဈဘကခှနှးက မိုမိုဟနရှဲ့ ဖီလငတှကသှံတှေ လှုပရှှားသံတှကေို စိုးထိုကှ ကောငှးကောငှးကှီး ကှားလိုကရှတာကိုး…။မမတဈယေေောကှ ဦးရဲ့ အပေါတှကခှှပှီး ခပကှှမှးကှမှး လှုပရှှားလိုးဆောင့နှတောကို ကှည့ပှှီး ကမှလညှး အရမှးကို စိတလှှုပရှှားလာရပှနပှါတယှ.။ စောကစှေ့လေး တငှးမာ ပှီးကော့ထောငနှတော ဘယလှောကမှှားလဲ့ဆိုရငှ ကှိနှးပှီး နာကငှသှလိုလို ဖှဈလာတဲ့ အထိပဲ..။ ကမှရဲ့ ပေါငကှှီးနှဈခုဟာလညှး ဟလိုကစှိလိုကနှဲ့ ..။

ဟိုဘကခှနှးမှာ မမတဈယေေောကှ လီးအရသာခံစားရငှး အရမှးဖှဈနသလေို ကမှဟာလညှး ဒီဘကခှနှးမှာ ဖီလငတှှေ တကပှှီး အကှပတှှေ့နပေါပှီ…။အဖုတကှိုတော့ လကဖှဝါးနဲ့ ပှတှ ၊ စောကခှေါငှးထဲ လကညှှိုးထိုးမှှေ လုပနှတောပါ..။ ဒါပမယှေ့ လကလှောကနှဲ့ အားမရနိုငဘှူး..။ ဘိုငဘှရတော ကူမှဖှဈမယှ…။ ဦးကို မမတကလှေေိုးနတေဲ့ မှငကှှငှးကိုလညှး လကမှလှှတနှိုငဘှူး..။ ခှောငှးကှည့နှတေဲ့ အခနှးနံရံပေါကကှနေ မကှစှိမခှာနိုငတှော့လောကအှောငကှို ဖှဈနတယှေ..။ ဒါကှောင့ှ ဘိုငဘှရတောကို လကလှှမှးပှီး ကမနှးကတနှး ယူတယှ..။ ခလုတဖှှင့ပှှီး စောကဖှုတထှဲ ခပသှှကသှှကှ ထိုးထည့လှိုကတှယှ..။ အဲဒီအခှိနကှ ကမှစိတတှှေ အပှတသှောငှးကှမှးနတောမို့ ဘိုငဘှရတောရဲ့ တဒီဒီ မှညသှံကို တဈဘကခှနှးက ကှားခငှကှှားနိုငမှယလှို့ အစဉှးစားမိတော့ဘူး..။

မကှစှိက မမနေေဲ့ ဦးတို့လုပနှကှတေောကို ခှောငှးကှည့ှ ၊ ညာဘကလှကကှ ဘိုငဘှရတောကို ကိုငပှှီး စောကဖှုတထှဲကို ကလိ ၊ ဘယဘှကလှကကှတော့ နို့အုံတှကေို ကိုငတှှယပှှတသှပနှဲ့ ကမှလေ အရမှးကို ဖှဈနမေိတာပါဘဲ…။ မမကလညှေေး အတောကှို ထနနှတောပဲကိုး..။ ဖငကှှီးကို ပင့တှငပှှနခှှ လုပနှလေိုကတှာ မှနမှှမှနပှဲ..။ ဦးရဲ့ လီးကှီးကလညှး မမေေ့စောကဖှုတထှဲ တိုးဝငပှှနထှှကနှဲ့..။ ဒီလိုမှိုး ကမှတဈသကှ နဲ့ တဈကိုယှ တဈခါမှ မမှငဖှူးသေးပါဘူး..။ ကမှရဲ့ မမဟေော ဒီလောကှ ကာမရမကဇှောထနပှှီး တဏှာကှှလိမ့မှယလှို့လညှး ကမှ လုံးဝ မထငခှဲ့ဘူး..။ အပှာဓါတပှုံတှကေိုကှည့ရှတာထကသှာတယှ..။ အပှာကား ထကလှညှး ပိုကောငှးတယှ..။

ဘိုငဘှရတောရဲ့ တုနခှါမှုကိုတောငှ ကမှအားမရနိုငအှောငကှို ဖှဈလာရတယှ..။ လကအှားကို ပါဖှည့သှုံးပှီး ကမှ စောကဖှုတကှို ထိုးကလိနပေါတယှ..။ ဟော….ဟော ကမှအဖုတထှဲက ရှစိရှစိ ဖှဈလာပှီ..။ လာတော့မယှ…။ အရညတှှေ ထှကကှလှာတော့မယှ..။ ဘိုငဘှရတောနဲ့ စောကစှေ့ကို ဖိပှတတှယှ..။ နို့သီးကိုလညှး ခပနှာနာ ဆှဲညှဈလိမလှိမလှိုကတှယှ.။ အမလေး……. အရညတှှေ ထှကကှုနပှှီ ရှင့ှ…။ ကမှ စောကဖှုတထှဲက အရညတှှေ ယိုစီးကလှာကုနပှှီ…။ ကမှ…….ကမှ တဈခှီပှီးသှားရပှီ..။ ကောငှးလိုကတှာ ရှငှ..။ အရသာ ခံစားမှု ကောငှးလှနှးတာကှောင့ှ ကမှလေ ပါးစပကှ တအီးအီး တအားအား တောငှ အသံထှကလှိုကမှိတယှ…။

ပှီးမှ သတိရပှီး ကမနှးကတနှး ပါးစပပှိတလှိုကရှတယှ..။အဲဒီ အခှိနမှှာပဲ မမဟေော… .“အားလားလား….ကောငှးလှခညှလှား..မောငလှေးရဲ့..ဟင့ဟှင့ှ….“ လို့အောမှှညပှှီး ဦးကိုဖကလှို့ ပှော့ခှငှေိမကှသှှားတာ ကမှ လှမှးမှငလှိုကရှပါတယှ..။ မမေေ ဘယနှှခှီ ဆကတှိုကှ ပှီးသှားသလဲ ဆိုတာကို တော့ ကမှ တိတိကကှ မသိပါဘူး…။ တဈခှီတညှးမကတာတော့ သခှောပါတယှ..။ကမှလညှး နောကထှပှ တဈခှီကောငှးကောငှးကှီး ပှီးသှားတာမို့ အိပခှနှးနံရံနားမှာပဲ မောမောနဲ့ ငှိမကှသှှားရပါတော့တယှ…ရှငတှို့ရယှ……. ပှီး။