ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ

“ပိနွးပနွးလေးကလှလိုကတွာနောွ ” ထှနွးမှတွ ပနွးအိုးလေးမှဆှေ..ပေါငွးသငွ ပေး နဆေဲ..မတငမွှလာငုံ့ကှည့ပွှီးပှောသညွ။ပိနွးပနွးကို ကှည့ခွငှလွို့မဟုတွ..။ကိုထှနွးမှတပွနွးအိုးမှဆှနဆေေဲ အောကစွ,လှတနွတောကိုမတငမွှအဝေးကပငမွှငနွေ ခဲ့သညွ။ခပလွှမွးလှမွးဖှဈနတောမို့သဲသဲကှဲကှဲ မ မှငရွ။ဒါကှောင့ွ အနီးကပလွာပှီး အကှောငွးမရှိ အ ကှောငွးရှာ သသခှေေ ာခှ ာလာကှည့ခွှငွးဖှဈသညွ။ ကိုထှနွးမှတွ လီးကှီးကတှဲလောငွးစိုကနွပှေီးဒဈကှီးကပှဲနကောမတောငပွဲနဲ့ငိုကစွိုကကွနှတောတောငမွှ ခှောကလွကမွလောကရွှိမညွ။လီးအရငွးဘေးတဈ ဖကတွဈခကှမွှာလီးမှေးနကနွကလွေးတှကအစှေယွ လေးတှလေိုရှညဆွငွးနပှေီးဒဈကှီးကသန့ရွှငွးစှာပှူ း ထှကနွကောဂှေးဥကှီးနှဈလုံးနှင့အွခှောငွးလိုကကွှီး ကပတွငနွသညွေ။အိမကွလူလီးတောငနွတောထကွ ကှီးနသေေး ။အားရစရာ…. ” အငုံလေးကလဲ..ပှူ းနတောပဲနောွ…” ” ပှင့တွော့မှာ.အဈမရဲ့…..ပှင့လွာ အာလာရငွ ဒီထကပွိုလှပေါ့….” မတငမွှက ဒဈကှီးကိုကှည့ပွှီးပှောသလို ထှနွးမှတွ မတငမွှ၏ နို့အုံကှီးကိုကှည့ပွှီးပှောသညွ။

မတငွ မှ ဒူးလေးနှဈလုံးပေါလွကထွောကပွှီးငုံ့ကှည့နွတော မို့ လညဟွိုကအွငွကြှီကှားက နို့အုံကှီးကိုပှူ းပှဲနအေောငကွှည့သွညွ။ရငကွှားမှောငွးစေ့နတေော့နို့လုံး ကှီးတှကေ ဖူးတဈနသညွေ။ကလေးတဈယောကွ မအဆေိုပမယေ့ွ ကလေးတောငကွှေ ာငွးထားပှီးပှီ မို့ နို့ကှီးကတငွးတငွးမို့မို့ရှိနဆေဲ။နှိအုံကှီးကှည့နွေ ရငွး ထှနွးမှတလွီးကတဖှညွးဖှညွးတငွးလာသညကွို မတငမွှက မကှစွေ့မမှတွ မကှတွောငမွခတစွတမွး ကှည့နွသညွေ။ ထှနွးမှတွ…မတောပွါဘူးလေ..ဟုတှေးပှီးတခှား ပနွးအိုးကိုနရောရှေ့သှားတော့အနအထေားပကှကွာ မတငမွှ အားမလိုအားမရဖှဈသှားသညွ။ထပမွှငရွ ဦးမလားဟူသောအတှေးဖှင့တွဈစေ့တဈစောငွးမကွှ စေ့စှကှညေ့ပွမယေ့ွ မမှငရွတော့။ ထှနွးမှတဆွိုတာက မတငမွှယောငွကြှ ားကိုကှောမွှ ၏ညီအငယဆွုံး..။ဆယတွနွးအောငပွှီး ပှငပွကှနပွှူ တာသငတွနွးလာတကတွော့ အိမမွှာပဲ ထမငွးစားစရိတပွေးပှီးတညွးသညွ။ထမငွးစရိတမွယူပါဘူးဆိုလညွးမရ။ရကကွှာမှာမို့ မိဖတှကေ အတငွးယူခိုငွးလို့ ငှငွးမရ။

အိပထွာတော့ ကပလွကှအွခနွးလှတမွှာပဲနရောပေးထားလိုကလွို့အခကအွခဲမရှိပါ။ ကလေးတဈယောကအွမေ..အိမထွောငသွညွ ဆိုပမယေ့ွ မတငမွှကိုယလွုံးကိုယပွေါကကွ အပှိူ ရှုံ း အောငတွောင့သွညွ။ကလေးကငါးနှဈကှေ ာပွှီမို့..နို့ ကှီးတှကတငွေးတငွး…ဖငကွှီးတှကဖေုဖုကားကား ခါးကမသေးလှနွးပမယေ့ွ..ဝမွးပဉွှးသားမထှကတွော့ အပှိူ လိုထငရွသညွ။လကမွောငွး လကပွှငတွှကေ အသားပှည့ပွှီး အိအိဖှိုးဖှိုး…ခှေ ာခှေ ာမှတမွှတွ ။အ သားလတတွော့ ဝငွးမှတနွသညွေ။အိမထွောငကွခှဲ့ တာ ခှောကနွှဈလောကကွှာခဲ့ပှီဆိုတော့ တညငွှိမွ နပှေီ။တညငွှိမတွယဆွိုတာက တဈညတဈခှီ…ဒါမှ မဟုတွ နှဈညတဈခှီ…ပေါ့။ကိုကှေ ာမွှကတဈညတဈ ခှီကောငွးလောကနွှင့ကွှေ နပနွပမယေေ့ွ မတငမွှက သိပအွားရလှတယွ မဟုတပွါ။ဟိုလူကလညွးငါးနှဈ လုံးလုံးပုံမှနဆွှဲလာတာဆိုတော့…အီနပှေီ။မတငမွှ ကသှေးသားတှတကပွှေီး ပုံမှနထွကပွိုနတယဆွေိုတာကိုသူမသိ။ခုတလော…မတငမွှ ပါးစပဖွှ ားမှာ ထှနွးမှတွ တှမှေ ားနသညွေ။သီခငွှးလဲဆိုလေ့မရှိပါပဲထှနွးမှတွ သီခငွှးတှပေဲဆိုနသညွေ။

ကိုကှေ ာမွှရှိနလငှတွေော့မဆိုပါ။သီခငွှးဆိုလိုကွ တိုငွးလညွး ထှနွးမှတလွီးကှီးကို မှငယွောငပွှီးရှစိစိ ဖှဈရမှဲ။ကှနပွှူ တာသငတွနွးကတဈနကေုနလွုံးမှ နှဈနာရီတညွးသာသငရွသညွ။မိဖတှကထှနွေးမှတကွို အိမမွှာကှနပွှူ တာအစုံလိုကဝွယထွားပေးပှီးလေ့ကငှ့ွ စသညွေ။တဈနေ့ရှာမှပဲဖှဈဖှဈ ကှနပွှူ တာဆိုငဖွှင့ွ ပေးသင့ရွငဖွှင့ပွေးပှီး ဒီကောင့ကွိုနိုငအွောငထွိနွးဖို့ ရညရွှယသွညွ။အိမကွစားပှဲမှာ ထှနွးမှတကွှနပွှူ တာ လေ့ကငှ့နွတေော့..မတငမွှက သူယောငမွယွ လာ လုပပွှနသွညွ။နို့မပေါလွငွှ ပေါအွောငလွညဟွိုကွ အကွှႌ တှခညှေ့ပွဲနေ့တိုငွးဝတသွညွ။ထှနွးမှတမွကှည့ွ လငှလွဲ ကှေ ာမွှကှည့ပွေါ့…သူ့အတှကတွော့အရှုံး မရှိပါဘူး။စားပှဲရှေ့မှာ တဈတောငဆွဈနှဈဖကကွိုစုံခှ ထောကွ ဖငကွှီးကာ့တငွ၍ကှည့ပွှီးမသိတဲ့လူက. မတတတွဲ့လူကို နားမလညနွိုငတွာတှလှှေေ ာကမွေးသညွ။ထှနွးမှတနွို့ကိုကှည့လွငှကွှေ ာမွှဖငကွိုကှည့ွ ပေါ့… ရညမွှနွးခကှကွအဆင့မွှင့သွညွ။ ဆိုးပါဘူး..။ကှေ ာမွှ ခုတလောမှပှငွးပှငွးလေး ဆောလွာသညဆွိုတော့…တိုကကွှကမွှနတွယလွို့ပဲ ပှောရမညွ။ခါတိုငွးရကပွကှရွှိခဲ့ပမယေ့ွ..ခုတလော မှနနွသညွေ။

ဆောခွကှတွှနေဲနဲပှငွးထနလွာတော့ ဟိုဖကခွနွးကထှနွးမှတမွှ ား ကှားသှားမလား..ကှား ရငွ သူဘယလွိုနမလေဲ…ခှေ ာငွးမှ ားကှည့နွလေေ သလား…အနညွးဆုံးတော့ လီးကှီးတောငနွမှောပဲ အမှိူ းမှိူ းတှေးပှီးစိတလွှုပရွှားကာ ပင့လွိုကမွှှောကွ လိုကွ ကော့လိုကွ ထိုးလိုကွ မှေ့လိုကွ ရမွးလိုကွ ဆို တော့ ခါတိုးထကပွိုကောငွးလာတာအမှနွ..။အသံလေးတှေ ပိုပိုမိုမို လိုသလောကထွည့ပွှီးမှူှ ဆှယပွေး လိုကတွော့…ထှနွးမှတဘွယလွိုနနေေ…ကိုယ့အွဖို့က တော့ ကောငွးသှားသညွ။ကှေ ာမွှကလညွး ပုံမှနွ တော့ထိနွးနိုငသွား..လေးဆယ့ငွါးမိနဈ..တဈနာရီ အနညွးဆုံးထိနွးသညမွို့ မတငမွှ အနိမ့ဆွုံး တဈခှီ… နှဈခှီတော့ပှီးသညွ။လငွးဆှဲလေးမှ ားတောငွ စားလို့ ကောငွးကောငွး စားလိုကရွသေး။ဒါပမယေ့ွ ဘယလွို ပှီးပှီး…ထှနွးမှတလွီးကှီးနဲ့ပဲပှီးတယလွိုခံစားနမေိတာ အဆနွးသား…။ ကှေ ာမွှကလညွး မတငမွှအပေးကောငွးလာ ကှမွးလာတာကိုကှိုကပွှီး တဈပါတကွှေ ာကွှေ ာွ ဆယရွကလွောကတွော့ အသနှေိပသွညွ။နောကွ တော့…တဖှညွးဖှညွးလှေ ာ့လာပှနသွညွ။လငွးဆှဲ လညွးမကှှေးတော့..။

မတငမွှ မှငွးစီးလညွးကှေ ာမွှ က တောငပွေးထားပှီး အသလေိုငှိမခွံနတေော့စိတွ လှှေ ာ့လိုကရွတော့သညွ။ကိုကှေ ာမွှကတဈနကေုနွ ကားပေါမွှာအညောငွးထိုငွ..ညနတေော့နညွးနညွး မော့…ဒီလောကတွော့ရှိမှာပေါ့လေ….ရယလွို့တှေး ပှီး သူ့အပေါနွားလညွ ခှင့လွှတနွိုငပွမယေ့ွ စောကွ ဖုတကွပှူ နာ…။ ဒီတော့…နှငွးပနွးနဲ့ထှနွးမှတွ စပါယွ မှေးတယွ.. သီခငွှးလေးတဈအေးအေးဖှဈလာပှနသွညွ။ကှနပွှူ တာစားပှဲနား တရဈဝဲဝဲ..။နားမလညနွိုငတွာတှမှေ ား လာပှနရွော..။ထှနွးမှတထွိုငသွည့ွ ကုလားထိုငွ၏ နောကကွ ရပပွှီးကှည့သွညွ။နို့အုံကှီးနှင့နွောကစွေ့ကိုပှတမွိတာကအကှိမကွှိမွ..။ကုနွးပှီးလကညွှိုးထိုး မေးတိုငွး အိကနဲ အိကနဲ နအေောငပွှတပွဈသညွ ။ ထှနွးမှတွ တဈခါကယောငယွမွးပှီးနောကစွေ့ကိုပှတလွိုကမွိပါတယွ..နို့လုံးကှီး တည့တွည့မွှ လကတွှဝငသွှေားသညွ။ဘောလွီလေး.ဘရာစီယာလေးတောငွ မဝတထွား…အားပါး..ခကှခွငွှး ပှနပွဈထုတလွိုကရွ သညွ။နံဘေးထိုငမွေးပှနတွော့လညွး ထှနွးမှတတွဈ တောငဆွဈတှကမလှေတလွပွ။သူကဆှဆှ ပှီးထှကွ သှားခဲ့ပမယေ့ွ ထှနွးမှတွ လီးတောငပွှီးဒုကခြရောကရွ တော့သညွ။

ညက ခှေ ာငွးကှည့ထွားတာ…ကှားခဲ့ရ တာတှကပေူးပေါငွးခှောကလွှန့တွော့..ကှာကှာမခံ နိုငွ..။အိမသွာပှေးပှီး လှှေ ာ့လိုကရွတော့သညွ..။ တဈရကတွော့…ထှနွးမှတွ ပနွးအိုးတှနရေောရှေ့ပေါငွးသငွ မှဆှေ ပှီးရတှငွေးမှာ ခှလကဆွေေးနေ တုနွး မတငမွှထမီရငလွှှ ားကှီးဖှင့ရွခှေိူ းဖို့ထှကလွာ သညွ။တကယတွော့ တိုကဆွိုငတွာပါ..။ထှကလွာပှီး မှနောကပွှနဆွုတဖွို့တော့မတငမွှမစဉွးစား။ရတှငွေး ရောကတွော့ ကနထွဲမှာရကမရှေိ။တုနကွငနွှိပပွှီးရေ ဖှည့တွော့ နို့လုံးကှီးတှကေ ခုံလိုကပွေါကလွိုကွ။ ထှနွးမှတွ ဘေးဘီကိုမကှစွေ့ကစားပှီး မတငမွှနံဘေး ကရပပွှီးရတေုနကွငနွှိပပွေးလိုကသွညွ။မတငမွှက ပှုံးပှီး နပေါစဟေဲ့…ဟုဆိုကာမောငွးတနကွိုလှတမွ ပေး။လကတွှကေ ပူးနပှေီးတုနကွငမွောငွးတနနွှင့ွ အတူတကလွိုကကွလှိုကွ ဖှဈနတေော့ ထှနွးမှတတွဈ တောငဆွဈကမတငမွှနို့ကှီးကိုအတကပွှတအွဆငွး ပှတွ….လေးငါးခကှပွဲရတငလွေိုကရွပါတယွ…ထမီ အထကဆွင့ပွှပှေီး ကှှတကွသှညွ။နို့လုံးကှီးတှေ ဖှေးကနဲပေါသွှားပှီး ထှနွးမှတအွိမပွှနပွှေးပါလရေော။

မတငမွှ တခဈခဈရယပွှီး ထမီပှငဝွတွ ရထပွေ တငကွာ ရခှေိူ းပှီး ထမီရငလွှှ ားနဲ့ပဲပှနခွဲ့သညွ။ ” ခခွ…နငကွမှ ားပှနရွှကရွတယရွှိသေး…ရှကရွမှာက ငါပါဟဲ့..ခခွ…” ” အှနွး…ကှုူ ပရွှကလွို့ထှကပွှေးတယမွှ ားထငွ နလေို့လား…” ” ဟှန့ွ…မရှကရွငွ ဘာလို့ပှေးတာလဲ လို့…” မကှနွှာက မခို့တရို့….လကတွဈဖကကွခါး ကို ထောကထွားတော့ နို့လုံးကှီးတှကေ မို့မို့ဝနွးဝနွး ပှူ းပှူ းထှတထွှတွ…ဖငအွိုးကှီးကကောကခွှိတပွှီး ကော့ထှကနွသညွေ။ထှနွးမှတွ ဟိုကှည့ွ ဒီကှည့ွ .. တဈခကှဝွေ့ကှည့ပွှီး ” ကှူ ပကွ အဈမနို့ကှီးညတိုငွးမှငနွရတောနောွ အခုပှေးတာက ဒါကှောင့ပွှေးတာ…” ထှနွးမှတွ ပုဆိုးလှနပွှတော့ မတငမွှ မကှလွုံး တှေ ဝိုငွးသှားသညွ….ဟား…ကှီးလှခညှ့လွား…လီး ကှီးက  လီးကှီးကရှေ့ကိုတဈထှာပိုပိုလောကွ တောငွ ပှီးထှကနွသညွေ။လှုပစွိ လှုပစွိ ခေါငွးညိတခွေါနွေ သလိုလို။ ” အူး ဟူး….ဒါကှောင့ကွိုး….နငငွါ့ကိုအုပခွငွှ နတောကိုး….ခခွ..”  တဈယောကနွှင့တွဈယောကကွ ဘာမှမဝေး။ ခှလှမွေးလေးငါးလှမွးပေါ့..။ထှနွးမှတွ ခှတဈလှေမွးပဲ ရှေ့လိုကရွသေးသညွ။

မတငမွှ သူ့အနားရောကနွေ ပှီး သူ့လီးကှီးကိုဆုပကွိုငထွားတာခံလိုကရွသညွ။ လီးကှီးကမတငမွှလကထွဲမှာသှေးတဈဒိတဒွိတတွိုး နပှေီး ထိတကွနဲ ထိတကွနဲဆတဆွတခွုနနွသညွေ။ မတငမွှလကနွှင့ပွှည့ပွှည့တွငွးတငွး ဆုပကွိုငထွား လိုကပွမယေ့ွ မရ။လကဆွုပထွကပွိုကှီးနသညွေ ။ ဒဈကှီးကလညွး လကဆွုပအွပှငဖွကမွှာ နီညိုညို ပှောငတွငွးတငွး…ပှူ းပှူ းကှီး။ ” အဈမ…ကှူ ပအွဈမကို လိုးခငှတွယဗွှ ာ..”. ထှနွးမှတွ အာတှခှေောကပွှီး အသံတှအကကွှေဲ ကှဲ ဖှဈနသညွေ။လကကွလညွးကယောငကွတမွး ဖှင့မွတငမွှ ခါးနှဈဖကကွိုဆုပကွိုငပွှီးခါရမွးနသညွေ။ နို့ကိုငရွကောငွးမှနွးတောငမွသိ..။မတငမွှဘေးဘီ လိုကကွှည့ပွှီး အိမရွှေ့တံခါးသှားပိတသွညွ။ထှနွးမှတွ ယောငခွှ ာခှ ာ…။အားလုံးစိတခွရှမှ ထှနွးမှတွ လကွ မောငွးကိုဆှဲပှီး အခနွးထဲခေါွ ကုတငပွေါထွိုငခွိုငွး သညွ။ထှနွးမှတွ ဝတထွားသည့စွှပကွယှကွို အောကွ ခှမှမေ,ပှီးခှှတပွေးရငွး.. ” တုံးလုံးလိုးတာပဲကောငွးတယဟွဲ့..လိုးကောငွး နတေုနွးစှပကွယွှ ကကှလှာလာ ခုရငွ အလှနစွိတတွိုတာ ဇိမပွကှတွယွ…နငမွိနွးမလိုးဖူးလား…” ။

” မလိုးဖူးဘူးဗှ….ဂှငွးပဲတိုကတွတတွယွ..လိုး တာဆိုအဈမတို့လငမွယားလိုးတာပဲမှငဖွူးတယွ…” ” အေးပါ…ဒီလောကဆွိုရမှာပါ….ဖှေးဖှေးနဲ့မှနွ မှနလွေးသာ ဆောင့ွ..ဟုတပွှီလား..” မတငမွှထမီရငလွှှ ားကိုဖှလှေေ ာ့ပှီးကှငွးလုံး ကှှတပွုံခကှာ ထှနွးမှတမွကှနွှာကိုနို့လုံးကှီးတှဖှငေ့ွ ဖိကပပွှီးဖကလွိုကသွညွ။ ” နို့စို့ပေး…စို့လဲစို့..နယလွဲနယွ ပေး ” ထှနွးမှတွ နို့ကှီးကိုလကတွဈဖကဖွှင့ကွိုငကွာ ပါးစပထွဲဝငသွလောကထွည့ပွှီးစို့သညွ။ကနှလွကွ တဈဖကကွ နို့အုံကှီးတဈလုံးကို ဆုပယွူခှေ မှပဈ သညွ။ဒီနို့ကှီးတှေ မှငနွတှေေ့နရပှေီး မကိုငရွ မထိ ရဖှဈခဲ့သမှှ အတိုးခှ ပှီးအားရပါးရဆုပခွှသညွေ။နို့စို့ သံတဈပှှတပွှှတထွှကနွပှေီး မတငမွှစောကပွတထွဲ ရှဈရှစိဖှဈလာသညွ။လီးကှီးကိုကိုငစွမွးကှည့တွော့ သံခှေ ာငွးတမှှ မာနပှေီမို့ထှနွးမှတကွိုကုတငပွေါပွကွ လကဖွှဈအောငဖွိလိုကပွှီး သူပါမှောကတွကလွိုကွ သှားသညွ။လူးရငွးလှိမ့ရွငွးနှင့ွ ထှနွးမှတသွူ့အပေါွ ရောကသွှားတော့ ပေါငကွှီးနှဈဖကဖွှင့ထွှနွးမှတခွါးကိုခှလိုကပွှီး လီးကိုကိုငကွာစောကခွေါငွးပေါကဝွ, တေ့ပေးလိုကသွညွ။

ထှနွးမှတွ ဖိထည့တွော့ ဒဈကှီး ပှည့ပွှည့သွိပသွိပထွိုးဝငလွာတာ အရသာခံလိုကွ ပှီး မကှလွုံးတှပှေူ းထှကလွာသညွ.. ” ဖှညွးဖှညွးထည့နွောွ ထှနွးမှတွ…တဈခါတညွး ဆောင့မွထည့နွဲ့. ” ဟုပှောပှီးလကနွှဈဖကကွဘေးကနခေါးကိုတှနွး ပှီးထောကထွားသညွ။ထှနွးမှတွ မတငမွှကိုယပွေါမွှာ ဖိပှီးမှောကနွရတောအားမရသဖှင့ွ…လကထွောကွ ပှီးကိုယကွိုမှှင့ကွာ လီးကိုဆကသွှငွးသညွ။စောကွ ရညမွှ ားအိနသဖှငေ့ွ စေးစေးပိုငပွိုငွ ဝငသွှားသညွ။ မတငမွှမှာလညွး ကှေ ာမွှလီးဝငတွာနှင့ွ ထှနွးမှတွ လီးဝငတွာ…ကှာခှားမှုကိုထိထိမိမိ သိသှားပှီးရမကွ ရှိနတွှတကလွောသညွ။ ရမကရွှိနတွှတကလွောတော့ ဖငကွှီးဆကကွာ ဆကကွာပင့ပွှီး ” ဆောင့တွော့ထှနွးမှတွ…ဖှညွးဖှညွးဆောင့ွ.. မှနမွှနဆွောင့ရွငွ နငပွှီးသှားလိမ့မွယွ…” ထှနွးမှတွ သူ့လီးကှီးကိုမတငမွှစောကပွတကွှီး ဖှင့ရွဈနှယဆွှဲစုပထွားသည့နွူးညံ့မှုအရသာထူးကိုအ လှနကွှိုကနွပှေီ။ဒီအရသာမှိူ းဘယတွုနွးကမှာမှမရခဲ့ ဖူးသဖှင့ွ စောကပွတထွဲမှာပဲစိမထွားခငှတွော့သညွ။

မှနမွှနဆွောင့လွငှပွှီးသှားမညွ ဆိုတော့ ဖှညွးဖှညွး လေးထုတပွှီးဆောင့သွညွ။ဆောင့လွိုကတွိုငွးမတငွ မှလညခွှေ ာငွးက အင့ကွနဲ အင့ကွနဲ အသံထှကလွာသညွ။အဈကိုနဲ့လိုးတုနွးကလညွး ဒီအသံထှကွ တာပါပဲ..။ကိုယ့ကွှ မှဒီအသံကဆှဲဆောငအွား ပိုပှီး ကောငွးနသလေိုလို..။စိတတွှကှှလောပှီး လိုးတဲ့အ ရသာကောငွးကောငွးမခံစားရသေးခငွ ကောငွးတဲ့ အရသာကို အရငခွံစားမိပှီး အမှနဆွုံးအပှငွးဆုံး တဈဖုနွးဖုနွးဆောင့ပွဈမိသညွ။ဆောင့လွို့မှအားမရ သေး လီးရညတွှတဈပေစှပွစှပွနွးထှကပွါလရေော.။ လီးရညတွှပနွေးထှကတွော့ တဈအားအားအောပွှီး ဆကဆွောင့သွညွ။မတငမွှက တဈခဈခဈရယပွှီး ပါးစပကွိုလကဝွါးနဲ့လိုကပွိတသွညွ။ထှနွးမှတွ အံတှေ ကှိတပွှီးအသဆေောင့သွဖှင့လွညပွငွးကှောကှီး တှေ..မေးကှောကှီးတှေ..နားထငကွှောကှီးတှေ ထောငထွ,နသညွေ။လီးရညတွှဗှကပွေေါကနွပှေီ ဖှဈသောလွညွး ဗှှတွ ဇှိ.စှတွ ဖုနွး..ဗှှတဇွှိစှတွ..ဇှိ ဆကဆွကဆွောင့သွညွ။လီးကအတောငမွကှ…။ အတောကွှာကှာဆောင့ပွှီးမှ လီးရညထွပမွထှကွ တော့ပဲ မတငမွှကိုယပွေါမွှောကကွသှှားသညွ။

မတငမွှလညွး ဒီလိုဖှဈလာမညကွိုကှို၍ခန့မွှနွးပှီး အစောကှီးကတညွးကစိတကွိုလှတထွားလိုကသွညွ။လီးကှီးကှီးနဲ့ဆောင့လွိုးခံနရတောကိုအာရုံသှငွး ပှီးဖငကွှီးကော့ကာကော့ကာညှဈစုပပွေးရငွး သူ တဈခှီ ပှီးအောငယွူသညွ။ထှနွးမှတလွီးရညတွှပနွေး. ထုတတွော့ မှနလွှနွးသည့ဆွောင့လွိုးခကှမွှ ားနှင့အွ ညီ သူလညွးလိုကွ၍ပှီးသညွ။ထှနွးမှတွ ၏ဆံပငတွှေ အကှားလကခွှေ ာငွးမှ ားထိုးသှငွးဆုပဆွှဲခပင့သွကွ ပူကှီး ဟူး….ကနဲမှုတထွုတလွိုကပွါသညွ။ ” ကောငွးလား…ထှနွးမှတွ..” ” ဟူး….ကောငွးလိုကတွာအဈမရာ…စောကွ ပတလွိုးတာဒီလောကကွောငွးတယဆွိုတာ..လကွ တှေ့မို့ယုံလိုကရွတယွ…အကှောပေါငွးတဈထောငွ ဆိမ့သွှားတာပဲ…” ” ခခွ…ထပလွိုးဦးမလား..” ” လိုးမယအွဈမ….ဆကလွိုးမယွ…”. “. နေဦး…နင့အွဈကိုလာတော့မယွ…နောကမွှ ထပလွိုး….ညငါတို့လိုးရငွ နငခွှေ ာငွးကှည့ထွား ” ” ဟာဗှ ာ….အဈမတို့ကလိုးနေ…ကှူ ပကွလီး တောငနွတောဗှ….အဈကိုနဲ့လိုးပှီးရငထွှကခွဲ့ဗှ ာ.. အိမသွာဖကသွှားလိုးမယွ…” ” ခခွ….ခခွ̴ ထှနွးမှတွ ၄ ညရောကတွော့ ကိုကှေ ာမွှကမူးနပှေီ။

ထမငွးမ စားနိုငပွဲတနွးအိပပွါလရေော..။မတငမွှကစောငလွေး အသအခှေ ာခှုံပေးပှီး ထှနွးမှတအွခနွးဖကလွှည့ွ ခါအပှငဖွကလွကညွှိုးထိုးပှသညွ။ထှနွးမှတွ ကလညွး ခှေ ာငွးကှည့နွသေူမို့အသာအယာခှဖှပှေီးထှကသွညွ။မတငမွှအနောကကွလိုကထွှကလွာပှီးရေ တှငွးဖကသွို့ဦးဆောငခွေါသွှားသညွ။ ” နငအွနောကကွလိုးတတတွယမွလား ” ” ရပါတယအွဈမကလဲ..အဈမတို့လိုးနတော ကှှနတွောခွှေ ာငွးကှည့ဖွူးတာပဲ..” ” လာ…အနောကကွပဲလိုးတော့..” မတငမွှ ထမီကိုခါးပေါတွငရွခှေိူ းအုတကွနကွိုလကထွောကပွှီးကုနပွေးတော့စောကဖွုတကွှီးပှူ းကနဲထှကလွာတာမှငရွသညွ။ထှနွးမှတအွခှိနသွိပမွ ဆှဲပါ..။ပုဆိုးကှငွးလုံးကှှတပွုံခပှှီး လကတွဈဖကကွ မတငမွှခါးကိုကိုငွ…လကတွဈဖကကွစောကဖွုတွ ကှီးကိုဖှဖှပှတပွှီး လီးကိုကိုငွ၍တေ့သှငွးသညွ။ အ ကှောနားလညသွှားပှီဖှဈ၍ ဖှေးဖှေးခငွှးသာထိုးထဲ့ တော့ မတငမွှအလှနအွရသာတှေ့သှားပှီးခါးကိုခှိူင့ွ ကာဖငကွိုကော့ပေးသညွ။လီးအဆုံးထည့ပွှီးတော့ ခဏငှိမနွကှညေ့သွေးသညွ။

မတငမွှက ဆောင့လွေ လိုးတော့…ပှငွးပှငွးသာဆောင့လွိုး…ဟုသမငလွညွ ပှနလွှည့ကွှည့ပွှောရငွး ဖငကွိုနောကသွို့တှနွးတှနွး ဆောင့သွညွ။ဖငလွုံးကှီးတှနှငေ့ဆွီးပုံး…ပေါငရွငွးတှေ ထိကပနွသဖှငေ့ွ အတှေ့အရသာထူးနသညွေ။ ဇိမခွံလိုးခငှသွောလွညွး မတငမွှကအလှနအွဆောင့ွ ခံခငှနွပှေီဖှဈ၍ လီးကိုခပရွှညရွှညလွေးဆှဲထုတပှီး ဆောင့လွိုးတော့အသံတှအကယှေကွှီးထှကလွာ သညွ။ဘှတွ…ဖူး..ဘလတတွပတွပတွပတွပွ..ဘူ.. ဖူး…ဘှတွ…ဖုနွး…ဇှိ…ဘှတွ..ဖူး…အသံအလှနကွယွှ ပှီး စောကရွညတွှရှေဲလိုကလွာသညွ။ ” အား..ဆောင့စွမွး…အင့ွ..ဆောင့ွ..အား.. အားရပါးရဆောင့ွ…နို့ဆှဲလိုးကှာ..ဆောင့ွ..ဆောင့ွ အင့ွ..အား…အား..” မတငမွှကလညွး အသညွးအသနဆွောင့ခွိုငွး သည့အွပှငွ လီးဆှဲထုတတွိုငွးသူကပှနဆွောင့နွေ ပှနသွေးသညွ။ပါးစပကွလညွးပိတနွသညဟွေူ၍မရှိ တတှတတွှတဆွောင့ခွိုငွးသညွ။ထှနွးမှတမွှာမိနွးမ မ လိုးဖူးပမယေ့ွ နေ့လညကွလညွးတဈခှီလိုးထားပှီး ဖှဈ၍ စိတတွုနလွှုပခွှငွးလှေ ာ့ပါးနပှေီး လီးကှောက တငွးနသညွေ။

လီးကိုရှညရွှညဆွှဲထုတလွိုကွ..တိုတို ဆှဲထုတကွှည့လွိုကဖွှင့အွရသာထူးခှားမှုကိုစူးစမွး ရငွးအားရပါးရဆောင့ဆွောင့လွိုးပေးသညွ။မတငမွှ ကောငွးတောငွးကှီးအရသာတှေ့နပှေီး အလီလီပှီး သညွ။ထှနွးမှတလွီးကကှေ ာမွှထကအွပုံကှီးတုတွ ပှီးအရှညကွှီးရှညသွဖှင့ွ ကှေ ာမွှလိုပေးတုနွးက မရခဲ့ဖူးသည့အွရသာတှကေိုရနပှေီးမူးမူးမေ့မေ့ ခံစားနရသညွေ။တဈနာရီကှေ ာကွှေ ာလောကလွိုး တော့မတငမွှမခံနိုငတွော့..။ ” အောကမွှာလိုးရအောငထွှနွးမှတွ…ငါပကလွကွ ပေးမယွ..နငစွိတကွှိုကလွိုး…” လီးကိုဆှဲခှှတတွော့ မတငမွှကခါးကထမီခှှတွ ပှီးသံမံတလငွးမှာဖှန့ခွငွးသညွ။ပှီးမှ ထမီပေါပွကွ လကလွနအွိပပွှီး ထှနွးမှတလွကနွှဈဖကကွိုဆှဲတော့ သူ့အပေါမွှောကကွသှှားသညွ။မကှနွှာကိုလကဖွဝါး နှဈဖကနွှင့ဖွိညှပထွားပှီး မကှလွုံးခငွှးဆိုငအွောငွ ကှည့ပွှီးမှမေးသညွ။ ” လိုးလို့ကောငွးလားမောငလွေး…” ” ကောငွးလိုကတွာအဈမရယွ..နေ့တိုငွးလိုး ခငှနွပှေီ…” ” အဈမနေ့တိုငွးခံပေးမှာပေါ့မောငလွေးရယွ.. အဈမလဲကောငွးတယွ….မောငလွေးလီးကှီးကိုလဲ ကှိုကသွှားပှီ…နေ့တိုငွးလိုးရမယွ..စိတခွှ ” ပှောပှီးတော့ ထှနွးမှတနွှုတခွမွးကိုစုပနွမွးသညွ။

လကတွဈဖကကွထှနွးမှတလွီးကိုကိုငပွှီးသူ့စောကွ ပတအွကှဲကှောငွးကိုပှတလွိုကွ..စောကခွေါငွးထဲ မှလေိုကွ..စောကစွေ့ကိုပှတလွိုကွ အတကမွပှတွ လုပနွသညွေ။အတနကွှာမှအနမွးရပပွှီး ” လိုးတော့မောငလွေး..မမအရမွးခံခငှသွှား ပှီ…ဒူးထောကလွိုကွ…” မတငမွှဖငကွှီးတှနှငေ့ကွပပွှီးဒူးထောကလွိုကွ တော့ မတငမွှကပေါငလွုံးကှီးတှကှေေးပှီးမှှင့တွငွ ပေးသညွ။ဖငဆွုံကှီးမှာကှီးမားကားထှကနွပှေီး စောကပွတနွခမွးသားတှဖေူးတကလွာခါဟ,ပှဲပှဲ လေးဖှဈသှားသညွ။လီးဒဈကှီးနှင့စွောကခွေါငွးက ကှကတွိတည့နွပှေီးနညွးနညွးဖိလိုကတွော့ဒဈဖှ ား ဝငသွှားသညွ။ ” ရှီး…..ကှှတကွှှတကွှှတကွှှတွ…ကောငွးထာ မောငလွေးရာ…နို့ကိုဆှဲလိုး…”. မတငမွှနို့ကှီးနှဈလုံးကိုဆှဲပှီး ထှနွးမှတွ ဇိမနွှင့ွ ဆောင့လွိုးသညွ။ဆောင့လွိုကတွိုငွး လီးကှီးကတနင့ွ တပိုးဝငဆွောင့သွှားပှီး စောကရွညတွှရှေဲနသဖှငေ့ွ တဈစှပစွှပွ အသံတှထှကနွေသညွေ။စှပွ..ပှှတွ..ဖတွ စှပွ..ပှတွ…ဖတွ…အကှာကှီးလိုးတော့မတငမွှအားရ သှားသညွ။

အခှိနတွှလေဲတောတွောကွှာနပှေီ.။ ” မောငလွေး…အပှီးလိုးတော့…နောကမွှဇိမခွံ နင့အွဈကိုနိုးနမယွေ…လိုး..လိုး..ဆောင့ွ..”. ထှနွးမှတွ အားမရသေး..။မတငမွှဖငဆွုံကှီးတှေ ကိုခှပှီးဆောင့ကွှောင့ထွိုငွ ခှဖှေ ားထောကကွာလိုး တော့ မတငမွှကိုယလွုံးကှီးအပေါဖွကတွကပွှေး သညွ။လေးငါးခကှဆွောင့လွိုးတော့ အခငွးထမီက တဈခှား လူကတဈခှားဖှဈသှားပှီ။မတငမွှ အားမရ တော့ ထှနွးမှတခွှကငွှေးဝတကွိုလကနွှဈဖကဖွှင့ွ ဆှပဆွှဲအားပှုပှီး ဖငကွော့ခံသညွ။လိုးသံဆောင့သွံ လညခွှေ ာငွးသံ အောညွညွးသံတှဆေူညံနသညွေ။ ထှနွးမှတွ အံကှိတဆွောင့သွညွ။သှေးကှောတှေ ထောငထွနပှေီးခှှေးသီးတှစေီးကနှသညွေ။ ” ဆောင့ွ..ဆောင့ွ..မောငလွေးဆောင့ွ..ပှီးရ အောငွ..ပှီးရအောငွ ဆောင့ွ..ဆောင့ွ..အင့ွ အင့ွ.. ဟုတပွှီ..ဟုတတွယွ..ထိတယွ..ဆောင့ွ..”. အခကှသွုံးလေးဆယွ အဆကမွပှတဆွောင့လွိုးပေး ပှီးလီးရညတွှပနွေးထုတပွဈလိုကတွော့ မတငမွှကော့လနကွောကကွှေးသှားသညွ။ အိပခွနွးထဲပှနရွောကတွော့ကိုကှေ ာမွှအိပလွို့ ကောငွးနဆေဲ..။အရကရွှိနတွကပွှီး ကိုယ့မွိနွးမသူ မှ ားလိုးနတောကိုမသိ။သူလညွးမလိုးနိုငတွော့..။သူ မလိုးပမယေ့ွ..မတငမွှစောကဖွုတကွှီး ကှိမွးထှကသွှားသညွ။

ဒီလောကလွီးကှီးကှီးနှင့ဒွီလောကကွှာ အောငအွလိုးမခံခဲ့ဖူးတော့ ကှိမွးတကသွှားသညွ။ မနကလွငွးတော့ဟနမွဆောငနွိုငွ။ဒီနေ့ဆကအွလိုးခံ ဖို့တောငွ လန့နွသညွေ။ဒါကလညွးခဏပါ.။ထှနွးမှတွ အိပယွာကနိုးလာပှီး မကှနွှာသဈဖို့မီးဖိုခှေ ာငကွို အဖှတွ..မတငမွှမကှနွှာလေးကှည့ွ..ပါးလေးတဈ ခကွှ ရှတကွနဲနမွး…လကကွိုဆှဲကာ လီးတောငွ တောငကွှီးပေါတွငပွေးလိုကတွော့….အားရပါးရညှဈ ဆုပပွဈလိုကပွှီး အခုပဲကုနွးရ ကုနွးရ ဆိုတဲ့စိတတွှေ ဖှဈလာပှနသွညွ။ထှနွးမှတွ ကခံမလားမေးတော့.. မထိနွးနိုငမွသိမွးနိုငွ ခံမယွ လို့တောငပွှနဖွှလေိုကပွါ သေး။ယုံရတာမဟုတွ….အရူးအမဲသားကှှေးတော့ နှားမှငတွိုငွးလကညွှိုးထိုးတယွ ဆိုသလို မီးဖိုခှေ ာငွ ထဲကုနွးခိုငွးနမှအခေကွ ဟုတှေးမိပှီးဧည့ခွနွးထဲ ထှကလွာတုနွး ကိုကှေ ာမွှနိုးလာသညွ..။သူလဲ လိုး သာမလိုးရတာ…မနကထွ,တော့ လီးတောငနွပှနွေ ပါသညွ။လီးကိုလကညွှိုးထိုးပှပှီးတဈခဈခဈရယနွေ တော့ ကိုကှေ ာမွှကပါးကလေးဆှဲလိမပွှီး ” မှရယွ…ကိုယမွနေ့ညက မှ ားပှီးလှတသွှား တယွ…ဒီညပှနဆွပမွယနွောွ….” ” ခခွ….မှကဆာနတော…ကိုယကွသိပမွမိုကပွါ ဘူး…အငတခွံလိုကရွတာ နာတယွ..ခခွ “။

“ဆောရီး မှရာ…ဒီည..ဒီည နောွ မှ….” ” ရတယွ…ရတယွ…နေ့လားညလား..ကှိုကသွ လိုပှော…ရတယွ…ခခွ….ပှီးမှမူး…” ” ခခွ….မသောကတွော့လဲ ဒါကသိပစွိတမွလာ ဘူးကှ…နဲနဲတော့သောကမွယွ မှရာ….ဒါမှ မိနွးမလိုး နိုငတွာ…”. ” သောကပွါရှငွ…သောကပွါ….တောရွုံသင့ရွုံဆို ဆေးပါပဲ….” ” အိုကေ….ဒါမှ ငါ့မိနွးမ…” စကားပှောနတေုနွးပဲ ထှနွးမှတဝွငလွာပါသညွ။ ဘာမှမသိ…ဘာမှမဖှဈသလို..။ဒီပညာက မသငပွဲ တတသွညွ ..။ နံနကစွာ စားသောကပွှီးတော့ ကိုကှေ ာမွှကား ထှကသွလို..သားလေးကိုလဲတဈခါတညွးခေါသွှား ပှီးကှေ ာငွးပို့သညွ။ထှနွးမှတွ သငတွနွးသှားပေါ့ ။မီးဖို အလုပတွှရှေု ပနွေ၍ အနားမရနိုငပွါ။နေ့လညမွှပဲ နဲနဲ အိပတွော့မညွ….။ နေ့လညပွိုငွးတော့ခဏနားမှရမညဆွိုပါမှ အိပွ၍ မရ..။မကှစွေ့ထဲ ထှနွးမှတလွီးကှီးပဲမှငနွသညွေ။လီး ကှီးကှီးဖှင့စွောကပွတထွဲထိုးသှငွးဝငလွာသည့အွ ခှိနခွံစားလိုကရွမှုမှ ားက ဝဒနောအသဈဖှဈခါနောကွ တဈခါထပခွံစားခငှလွာပှနသွညွ။တနှာပိုးတှကှှပှေီး အိပယွာထကမွှာတဈလူးလူးတဈလိမ့လွိမ့ွ။စောကွ ရညတွှစေိမ့ထွှကသွဖှင့ထွမီစ,နှင့စွောကပွတကွှား ညှပထွားလညွးမနိုငွ။

ထမီမှာစိုစိုအိနသညွေ။လကဝွါး ဖှင့စွောကပွတကွှီးကိုအုပထွားမိပါမှပိုဆိုး။တဖှညွး ဖှညွးလကညွှိုးဝငသွှားသညွ။တဈခကွှ..နှဈခကွှ..သုံး လေးခကှဆွောင့ပွှီးတော့…လကခွလယပွူးလိုကလွာ သညွ။လကဘွယနွှဈခှေ ာငွးထည့ထွည့ွ..သောက လီးကှီးလိုအရသာထူးကိုမပေးနိုငွ…။ထှနွးမှတလွီးကှီး ကိုပဲတမွးတသညွ။လာပါတော့ကှယွ…. မှေးခနဲ မိနွးမောနခေိုကွ ထှနွးမှတအွခနွးထဲဝငွ လာသလိုလို…မို့မကှစွေ့ဖှင့ကွှည့သွညွ။အမှနပွါပဲ.. ကိုယတွောကွပုဆိုးကိုကှငွးလုံးပုံခှှတခွထှားပှီးအငွကြှီ ုကှယသွီးတှဖှေုတနွသညွေ။အမောတကောစိတဖွှင့ွ လီးကှီးကိုလှမွးဆှဲပဝတွော့ထှနွးမှတကွုနွးပှီးပါလာ သညွ။ ” အဈမကလဲ…အဝတကွလေးတော့ခှှတပွါရ စေဦး…ဇှတကွှီးပဲ…” ” မစောင့နွိုငဘွူး…လာ..” လီးဒဈနီညိုညိုပှောငပွှောငကွှီး မကှစွေ့ရှေ့ကို ရောကနွတေော့ ဘယလွိုမှစိတမွထိနွးနိုငွ။ဒဈဖှ ား ကိုသှားလေးတှဖှငေ့ဆွတခွါဆတခွါ ကိုကပွဈလိုကွ သညွ။သူ နာသှားမှာလညွးစိုးပါရဲ့..။ဒီလိုဖှင့လွညွး အားမရ။နှုတခွမွးထဲသှငွးပှီး ပှှနကွနဲ ပှှတကွနဲ သုံး လေးခကှစွုပပွဈလိုကသွညွ။ပိုဆိုး….။ခေါငွးငလေး ဆတဆွတခွါပှီး ဒဈကှီးကိုငုံခဲကာနှုတခွမွးတှလှှေ ာ တှအေားကိုးပှီးစုပယွူရဈဆှဲမိတော့သညမွှာအကှာ ကှီး။

အသကပွငမွရှူ မိတော့..။နောကမွှသကပွှငွးက လေးခှု ပှီးလီးခှေ ာငွးကှီးကိုပါ ပါးစပထွဲမဆန့မွပှဲ သှငွးပှီး ပလှတလွပလှတအွသံမညအွောငစွုပပွဈ သညွ။အားရပှီလားဆိုတော့..အားမရသေး။လီးကှီး တဈခှေ ာငွးလုံးကိုစုပခွငှလွာသညွ။အာခေါငထွဲထိ တဈမှေ့ တဈမှေ့ ထိုးသှငွးပှီးစုပွ…စုပရွငွးထိုးသှငွး သညွ။မှိုခှ လို့ရရငမွှိုခှ ပဈမညမွှာအမှနွ..။မှို ခှ လို့လဲ မရ..အာခေါငထွဲ ဒဈကှီးထောကနွသညွေ။မရ မရှိ ရအောငသွှငွးတော့မကှရွညတွှလညပွှေီး နှာရညွ တှထှကခွေငှသွလိုဖှဈလာသညွ။ ထှနွးမှတွ လညွးအငှိမမွနနေိုငွ။မတငမွှခေါငွး ကိုလကနွှဈဖကနွဲ့အုပဆွှဲကိုငပွှီး ပါးစပကွိုဆောင့ွ ဆောင့လွိုးပဈသညွ။မတငမွှက မကှလွုံးလေးဝင့ွ ကှည့ပွှီးခေါငွးလေးညိတခွါညိတခွါဖှင့ဆွကလွိုးခိုငွး တော့စိတတွှကှှတကေလွာပှီးအားရပါးရဆောင့လွိုး သညွ။ဆောင့ခွကှတွှသှကလွောပှီး လီးရညတွှေ ပနွးပနွးထှကသွညွ။

မတငမွှ ရုတတွရကပွါးစပကွ အစုပရွပသွှားပှီးပါးစပဟွ,တတလေးဖှဈသှားသေး သညွ။နောကတွော့..ထှနွးမှတလွီးရညတွှကေို တဈ စကမွကနှစွုပယွူမှိူ ခပှဈလိုကသွညွ။လီးကှီးမှာမတငွ ပှ၏လှှ ာရညွ..တံတှေးတို့ဖှင့စွိုရှဲပှောငလွကနွေ သညွ။တောတွောလွေးကှာပှီး မာတာတာလေးကနွှ တော့မှလီးကိုပါးစပထွဲကဆှဲထုတပွှီး ထှနွးမှတကွို မော့ကှည့ကွာပှုံးသညွ..။ ” ကောငွးလား မောငလွး..” ” ကောငွးလိုကထွာ….အဈမကလီးစုပလွဲတောွ တာပဲနောွ…ကှူ ပမွအောင့ထွားနိုငလွို့ပှီးလိုကရွတာ စောကပွတလွိုးခငှသွေးတာ…” ” အဈမ ဒီတဈခါပဲ လီးကိုပှီးအောငစွုပွ ဖူးသေးတာ..လီးရညလွဲအခုမှမှို ခှ ဖူးတာ….မောငလွေးလီး ရညတွှကဆေိမ့လွိုကထွာ…အဈမကှိုကသွှားပှီ..မှ ား လဲမှ ား..သနလွဲသနွ…”…….. ပှီး။