News

ထည့်ပေးပါတော့နော်

ကနှော့ွ ဇာတလွမွးလေးမစခငွ ကနှော့ွ နာမညနွဲ့ အရငွ မိတဆွကပွေးပါရစေ ခငဗွှာ။ ကနှော့ွ နာမညကွ တကတွိုး။ ကနှော့ွ မိဘတှကေ ကနှော့အွား တိုးတကစွရနဟွေု ရညရွှယခွကှဖွှင့ွ တိုးတကအွား ကကကွငွးရိုကကွာ တကတွိုး ဟုပေးခဲ့ကှခှငွး ဖှဈသညွ။ ဖဖေေ မမေေ တို့အား ကှေးဇူးတငပွါသညွ။ ငယငွယထွဲက ထိုနာမညကွှောင့ွ အလှောငခွံရသညွ။ သူမှားတှလေိုနာမညွ လှလှလေးတှေ လိုခငှမွိသညွ။ နာမညကွ လကတွှေ့ ဘဝနှင့ွ ပှောငွးပှနွ အခှိုးကနှသညွေ။ တိုးတကဖွို့ နနသေောသာ မညသွည့နွရောတှငမွှ ကနှောအွသုံးမကပှါ။ ကှောငွးစာတှငွ လဲအလှနွ ညံ့ဖငွှး၍ အမှဲ အဆင့ွ ဘိတခွှေး ရသညွ။ အားကစားတှငွ လဲမထူးခှှနပွါ။ ဘောလုံးတောငွ ထိအောငွ မကနတွတပွါ။ အရှယရွောကလွာတော့ စီးပှားရေးလဲ နားမလညပွါ။ သို့သောွ…………………. ကနှော့တွှငွ အသုံးဝငသွော နရောတခုတော့ ရှိသညွ။ ထိုအရာကိုတော့ ကနှောွ ကှှမွးကငှသွညွ။ စောလွိုကရွာတှငွ သုံးသည့နွညွးတောတွောမွှားမှား ကနှောတွတသွညွ။ ဖှဲ့နှဲ့၍ ပှောရလှှငွ စောလွိုကခွှငွး အနုပညာကို ကနှောွ ကှှမွးကငှသွညွ။ ကနှောွ ငယငွယထွဲက မိနွးမမှားနှင့သွာ နခေဲ့ရခှငွးကှောင့လွဲ ပါပလေိမ့မွညွ။ ဖဖေေ တယောကသွာ ယောကှာွးရှိ၍ ကနှမွိသားစုဝငမွှားမှာ အဒေါမွှားနှင့ညွီမမှားသာ။

ထို့ကှောင့ွ ကနှောွ မိနွးမ မှားအကှောငွး သိသညွ။ ကနှောွ လူပှိုပေါကွ စဝငတွော့ ၈ တနွးနှဈ။ မိနွးမတှကေို စပှီးစိတဝွငစွားပှီ။ သဈရှကလွေးတှေ လတေိုကလွို့ လှင့နွတောကို ကှည့ပွှီး ရငတွှခေုနတွယွ ဆိုတဲ့ အရှယပွေါ့။ အကို တဝမွးကှဲ တှသငပွေေးလို့ ဂှငွးလဲ စတိုကတွတနွပှေီ။ အခစှကွို စတငရွှာဖှတေဲ့ အခှိနလွို့ပဲ ဆိုရမလား။ အတနွးထဲမှာဆို ဆရာမဝငလွာတဲ့ အခှိနကွို သဘောအကဆှုံးပဲဗှ။ အားလုံး မတတွပရွပပွှီး “မငွဂြလာပါ ဆရာမ” နှုတဆွကရွတဲ့ အခှိနပွေါ့ဗှာ။ ဘာလို့ဆို အဲ့အခှိနဆွို အတနွးထဲက ကောငမွလေးတှေ အားလုံးရဲ့ ဖငလွေးတှေ သှားကှားညှပွ ခှိနပွေါ့ဗှာ။ ဝတထွားတဲ့ ထမိနလွေးတှေ ဖငလွုံးလေး ၂လုံးကှား ညပနွတောက ကနှော့ွ မကှလွုံးတှကေို အစာဝစတယွေ။ သခှောမှတသွား ပှနရွောကွ ဂှငွးထုပေါ့ဗှာ။ ကနှောကွ နောကဆွုံးတနွးမှာပဲ အမှဲထိုငတွယွ။ ဖငအွားလုံးကို မှငရွတဲ့နရောပေါ့။ အတနွးထဲ ကနှောကွှိုကတွဲ့ စောတွပှေ ရှိတယွ။ နာမညကွ သကထွားနှယတွဲ့ ။အကိတပွေါ့ဗှာ။ ကနှောတွို့ကတော့ သူ့ကို ခှိုခှိုအောငွ လို့နာမညပွေးထားတယွ။ သူ့နို့ကှီးက အကှီးကှီးပဲဗှ။အိုးလဲ ကိတတွယွ။ ရုပလွဲ မိုကတွယွ။

ဖှူဖှူဖှေးဖှေး လုံးကှီးပေါကလွှ ပေါ့ဗှာ။ ကနှောတွို့ ခတွတေုနွးက အတနွးသူအတနွးသားတှကေို အသငွးတှေ ဖှဲ့ပေးပှီး လူခှဲထည့ထွားပေးတယွ။ အဝါအသငွး အစိမွးအသငွး အနီအသငွး အပှာအသငွး ဆိုပှီးရှိတယွ။ ဒီဘကွ ခတွမှော ရှိသေးလားတော့မသိဘူး။ သကထွားနှယကွ အပှာအသငွး ခေါငွးဆောငဗွှ။ သူနဲ့လိုကဖွကပွါပတယွေ။ အသငွးနာမညကွိုက “အပှာအသငွး” တဲ့။ အပှာအသငွး ဘုရားခနွး ကှမွးတိုကွ တာဝနကွတှဲ့နေ့တှဆေို လူသိပစွညတွာဗှ။ ကနှောတွို့ အတနွးထဲက ယောကှာွးလေး တောတွောမွှားမှား အဲ့နေ့ဆို ကှောငွးစောစောလာကှတယွ။ အကုနွ ဘုရားခနွးမှာ ခညွှးပဲ။ ဘုရားဝတပွှုဖို့ လာကှတယွ ထငရွငတွော့ ခငဗွှား တပတွပဆွငွ အောငွ လှဲပှီပဲ။ သကထွားနှယွ နို့ကှီးကို လာကှည့ကွှတာဗှ။ သကထွားနှယွ ကုနွးပှီး ကှမွးတိုကရွငွ နို့ကှီး၂လုံးက ဘောလွီကှားမှာ ပှူးထှကနွတောပဲ။ အဲ့ဒါကို အရသာခံ လာကှည့ကွှတာ။ စိတမွခိုငွ တဲ့သူတှကေ အခနွးထောင့ကွ တံခါးကို အကာအကှယယွူ ဟနတေဲ့ အပေါကကွနေ ခှောငွးပှီး ဂှငွးတောငွ ထုလိုကကွသှေးတယွ။ ငရဲ တော့ အတောကွှီးခဲ့ကှမယဗွှ။

ဘုရားခနွးကှီးမှာ ဂှငွးထု ကှတာဆိုတော့။ ဒါမယ့လွဲဗှာ မမှငရွတဲ့ ငရဲကိုကှောကနွမယေ့ွ အစား မှငနွရတေဲ့ သကထွားနှယွ နို့ကှီးကို မှနွးရတာက ပို သဘာဝကပှါတယွ။ ကနှောလွဲ အပှာအသငွး ကှမွးတိုကတွဲ့ နေ့တှဆေို ကှောငွးစောစော လာတဲ့အထဲပါတာပေါ့ဗှာ။ သူမှားနဲ့မတူတာက မှနွးရတာကို အားမရဘူး။ ကနှောကွ တကယကွိုငကွှည့ခွငှတွာ။ ဒါနဲ့ပဲ ကနှောွ သကထွားနှယွ အကှောငွးလေ့လာကှည့တွယွ။ သူက နဲနဲတုံး တဲ့အထဲ ပါတယဗွှ။ ဘာပှောပှော အယုံလှယသွလိုနဲ့ တခါတလေ အငှငွးလဲ သနတွယွ။ အလောငွးအစားလဲ ဝါသနာပါတယွ။ ကနှောွ အဲ့အားနညွးခကှတွှကေို အသုံးခပှှီး သူ့နို့ကို ကိုငလွို့ရအောငွ လုပကွှည့ဖွို့ ဆုံးဖှတထွားတယွ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကနှောညွဘကတွှေ သူ့ကို မှနွးထုလိုကွ အကှံထုတလွိုကွ နဲ့ပေါ့။ နောကဆွုံးတော့ အကှံတခု ရတယဗွှ။ အကောငအွထညွ ဖောဖွို့ပဲ ကနှတွော့တယွ။ ပထမဆုံး ကနှောသွူတို့ အသငွးတာဝနကွတှဲ့ နေ့တိုငွး လိုကကွူပေးတယွ။ သူ ကှမွးမတိုကခွငွ ကနှောကွ တံမှကစွညွး လှဲပေးတယွ။ ပိုအစဉပွှသှေားတာက သူကှမွးတိုကခွှိနရွောကရွငွ ကနှောနွားရပှီဆိုတော့ သူနဲ့နီးနီးလေးက နေ ခံစားလို့ရတာက တောတွောမွိုကတွယွ။ နို့ရောဖငရွော ကှည့ရွတဲ့ အရသာက ကနှော့ွ ကာမစိတတွှကေို အစှမွးကုနွ နိုးဆောွ နတေော့တာပေါ့။

ဒီလိုနဲ့ သူနဲ့ကနှောွ ကှား ပိုပို ရငွးနှီးလာကှတယွ။နောကဆွုံးမှာတော့ ကနှော့အွကှံအစညတွှကေို အကောငအွထညွ ဖောမွယ့ွ နေ့ကို ဆိုကဆွိုကမွှိုကမွှိုကကွှီး ရောကလွာပါတော့တယွ။ အဲ့နေ့က ဘုရားခနွး မှာ လူရှငွးတော့ အေးဆေး စကားပှောလို့ရတယွ။ ကနှောတွို့ခတွကေ ခငဗွှားတို့ ခုခတွလေို မတိုးတကသွေးဘူးဗှ။ကနှောတွို့မှာ Internet ဆိုတာကှီး ကအစပဲရှိသေးတယွ။ ခုလိုမှိုး Facebook တို့ ဘာတို့မရှိသေးဘူးဗှ။ Handphone အစား ကှိုးဖုနွးတှေ သုံးတဲ့ခတွေ ဆိုတော့ စောကွှူရတာ ဒီဘကခွတွလေောကွ မလှယဘွူးဗှ။ ဒီလို ၂ယောကထွဲ လူရှငွးတဲ့ အခှိနလွေးတှကေိုပဲ တနဖွိုးထား ကှူရတဲ့ခတွေ။ အဲ့တာကှောင့လွား တော့မသိဘူး။ ကနှောတွို့ ခတွမှော တယောကကွိုတယောကွ တနဖွိုထား ခစှကွှတာမှားတယွ။ ဒီဘကခွတွလေို ခုကှူ ခုရညွးစားဖှဈ ည Hotel မှာကှုံး နောကတွနေ့ ပှတွ။ အဲ့လိုမှိုး မဟုတကွှဘူးဗှ။ 85 နဲ့ 90 ကှား Born တှဆေို ဒါတှကေို သိကှမှာပါ။ ကဲထားပါတော့…. ကနှော့ွ ဇာတလွမွးပှနဆွကရွအောငဗွှာ………. “ဟဲ့ သကထွား ငါမနေ့ညက စာအုပထွဲမှာ တခုဖတလွိုကရွတယွ။

အပှိုတှရေဲ့ နို့ကို ကှာကှာလေး စို့ပေးရငွ နို့ထှကတွယတွဲ့ စို့တဲ့နညွးပါ ရေးထားပေးတယွ” “ဟဲ့ နငဘွာစာတှေ လှောကဖွတနွတောလဲ ကှောငွးစာကမှဖတပွဲ ။ ပှီးတော့ နင့ဟွာက မဖှဈနိုငဘွူး။ အပှိုက ဘယလွို နို့ထှကမွှာတုနွး” “ဟာ နငကွလဲ နညွးပါရေးထားပေးပါတယဆွို။ သူလဲ မဟုတရွငွ ဘယရွေးပါ့မလဲ။ ငါ အဲ့ဒါစမွးကှည့မွလို့။ ဟိုလေ……. နင့အွကူအညီ လိုနတယွေ။ ဘာပဲ ဖှဈဖှဈ အောငမွှငွ သှားရငွ နငရွော ငါရော ကှောငွးမှာ နာမညကွှီးမှာ။ အသဈအစမွး တီထှငသွူ ၂ယောကဆွိုပှီး။ နငွ ငါ့ကို ကူညီပါလား” “ဟာ ပေါကကွရတှေ ငါမကူညီပါဘူး။ ပှီးတော့ ငါ့ရငသွားတှကေ ခုမှ နူးနူးညံ့ညံ့ လေးတှေ” သကထွားနှယွ ပှောလိုကသွော စကားက ကနှော့ွ စိတတွှကေို ပို၍လှုံဆောပွေးသညွ။ ကနှောွ မရရအောငွ လုပမွညွ။ “နငမွယုံရငွ စမွးကှည့ပွါလား။ ပှီးတော့ ငါက နငနွဲ့ အလောငွးအစား လုပမွလားလို့။ ငါရှုံးရငွ နင့ကွိုငါ ၁၀၀၀ ပေးမယွ။ နငရွှုံးရငွ ဘာမှ ပေးစရာမလိုဘူး” ထိုခတွကေ ငှေ ၃၀၀ ရှိလှှငွ မုနွးဈေးတနွးတှငွ မုန့အွဝစား၍ ရပါသညွ။ “အေး ငါနငပွှောတဲ့ကှေးတော့ ကှိုကတွယွ။ ဒါမယ့ွ နငဒွီကိဈစကို ဘယသွူ့ကိုမှ ပှနမွပှောပှဘူးလို့တော့ ကတိပေး။

အဲ့ဒါဆို ငါလကခွံမယွ” “Ok လေ အဲ့ဒါဆို နေ့လညွ မုနွးစားဆငွး ပှီးပှနတွကတွဲ့အခှိနွ နငအွခနွးထဲ မဝငသွေးပဲ သိပပြံ ခနွးနားမှာ စောင့နွေ။ ငါလာခဲ့မယွ” “ပှီးရော ငါစောင့နွမယွေ” ကနှောတွို့ကှောငွးတှငွ အသုံးမပှုပဲ ထားထားသော အိုမငွးနသညေ့ွ သိပပြံခနွးကှီး ရှိပါသညွ။ မညသွူတဦးတယောကွ မှထိုအခနွးထဲ မဝငကွှပါ။ တံခါးလဲ သော့မခတွ ထားသောကှောင့ွ အလှယတွကူ ဝငွ၍ရသညွ။ ကနှော့အွတှကွ အကောငွးဆုံး နရော ရှေးခယှမွှု ဖှဈသညွ။ မုနွးစားဆငွးတော့ ကနှောမွုန့မွစားပါ။ ကနှော့လွကမွှားကို လထေဲတှငွ ဆုပနွယကွာ လကအွားစုနပေါတော့သညွ။ ပါးစပထွဲတှငလွဲ လှှာကို အနားမပေးပဲ သှေးပူလေ့ကငှ့ခွနွး ဆငွးခိုငွးထားလိုကသွညွ။ မုနွးစားပှနတွကမွည့ွ အခှိနကွို စောင့မွှှောရွငွး မိနဈတိုငွး စကကြန့တွိုငွး ရငခွုနသွံတှေ မှနနွပေါသညွ။ ကနှောွ အခှိနမွတိုငခွငွ ကှိုစောင့နွခေဲ့သညွ။ မုနွးစားကှောငွးတကွ ခေါငွးလောငွးသံ က ဒီနေ့အဖို့ ပို၍နားဝငခွှိုလှသညွ။ ကနှောတွှေ့နရပှေီ။ သကထွားနှယွ ကနှော့ဆွီ ဦးတညကွာ လမွးလှောကလွာနပပှေေီ။ သူမ ဒီနေ့ တခှားနေ့တှထကွေ ပိုကှည့ကွောငွးနသညဟွေု စိတထွဲထငမွိသညွ။

ကနှောသွာ ကှောငတွကောငဖွှဈခဲ့ပါမူ ကှှကကွလေးသညွ ကနှောွ ရှိရာသို့ လှုပလွီလှုပလွဲ့ လာနပပှေေီဟု ပှောရပမညွေ။ ကနှောသွူမကို သိပပြံခနွးထဲခေါသွှားကာ စားပှဲတခု အောကတွှငထွိုငခွိုငွးလိုကသွညွ။ သူမ၏ ရငဖွုံး အငွကြှီကှယသွီးလေး မှားကို ကနှောွ တလုံးခငွှးစီ ဖှေးဖှေးခငွှး ဖှုတပွေးနသညွေ။ တလုံးပှုတသွှားတိုငွး အထဲမှ ထှကပွေါလွာသော ရငသွားဖှေးဖှေးလေးတှကေ တစထကတွစ ပိုမို ပီပှငလွာသညွ။ မကှာမီ တခုလုံး ပုံပေါလွာတော့မညွ။ သူမက ကနှော့ကွို ကှောငတွောငတွောငလွေး ကှည့နွသညွေ။ သူမလဲ ရငတွှခေုနနွမညဟွေု မောငတွကတွိုး ရဲရဲကှီး အာမခံပါသညွ။ သူမ၏ ကှောငတွောငတွောငွ အကှည့မွှားကို ကနှော့ွ၏ စပဖွှီးဖှီး အပှုံးဖှင့ွ တုန့ပွှနပွေးခဲ့သညွ။ အငွကြှီတခုလုံး ကှှတသွှားပေးပှီ။ ဘောလွီ မခှှတသွေးပဲ ကနှောွ Testing လုပကွာ စမွးကိုငကွှည့သွညွ။ တငွးနသညေ့ွ ရငသွားကလေးမှားက ကနှော့အွား ရှေ့သို့ဆကွ ခှီတကရွနွ တှနွးအားပေးနသညွေ။ ကနှောွ သူမ၏ ဘောလွီခှိတွ ကလေးဖှုတပွေးလိုကခွှိနတွှငတွော့ သူမက မကှလွုံးမှားကို မှိတထွားလိုကတွော့သညွ။ ရှကွ၍လား ….တကွ၍လားတော့ ကနှောလွဲ သခှော မခှဲခှားတတပွါ။

ဘာအကာအကှယမွှ မပါတော့သော သူမနို့ကလေးမှားကို ကနှောွ ကိုငကွှည့ရွာ နူးညံသော အထိအတှေ့ကှောင့ွ ကနှောွ တဖိနွးဖိနိး တရှိနွးရှိနွးဖှဈနပေါသညွ။ လီးသညွ လဲစတငွ တောငမွတလွာပါတော့သညွ။ နို့လေးမှားမှာ ဖှူလုံးနသေော ပေါကစွီလေးမှား သကဲ့သို့ ဖှဈပှီး နို့သီးကလေးမှားမှာ ပနွးရောငသွမွးနသညွေ။ ကနှော့ွ လကွ၂ဖကဖွှင့ွ အသာလေးဆုပပွှီး ညှဈကှည့လွိုကသွညွ။ သူမထံမှ “အင့ွ” ဆိုသည့ွ အသံလေး ကနှောကွှားလိုကရွသညွ။ ပနွးနုရောငွ နို့သီးကလေးမှားကို ကနှော့လွကမွနှင့ွ လကညွှိုးကှားထားကာ Radio Frequency ခှိနကွှည့သွညွ။ AM FM တော့မမိပါ။ ဒါမယ့ွ … စောကရွမွးလာသညွ။သကထွားဆီမှ ညညွးသံ ခပတွိုးတိုးလေးမှား ကှားနရသညွေ။ နို့သီးကလေးမှားကို ကနှော့ပွါးစပထွဲထည့ကွာ ဖှေးဖှးလေး စုပပွှီး စို့ပေးနခှေိနတွှငွ သူမက ကနှော့လွကမွှားအား သူမ လကသွညွးလေးတှဖှငေ့ွ ဖှေးဖှေးခငွှး ကုတပွေးနသညွေ။ ထိုသညကွ ကနှော့အွားပို၍ …. တကစွသညွေ။ ခဏနတေော့ ကနှောွ Tempo မှှင့လွိုကသွညွ။ ဖှေးဖှေးခငွှးမှ နဲနဲကှမွးလာသညွ။ ကနှောွ အပီအပှငစွို့သညွ။

ပိုးစိုးပကစွကွ စို့သညွ။ တမုနွး စို့သညွ။ အဝ စို့သညွ။ ငယငွယကွ မမကေေ ကနှော့ကွို နို့ကောငွးကောငွး တိုကခွဲ့ပုံမပါွ။ ဖဖေေ ကိုမုနွးမိသညွ။ ကနှော့ွ အစာကို လုသောကှောင့ွ။ ခုမှပဲ ကနှောွ ကောငွးကောငွးစို့ခှင့ွ ရသညွ။ မမေေ့နရောယူပေးတဲ့ သကထွားကို ကှေးဇူးတငမွိသညွ။ ကနှော့ွ လှာတှေ ပါးစပတွှေ ညောငွးသှား သည့အွခှိနတွှငွ ကနှောရွပတွန့လွိုကသွညွ။ ထို့နောကွ ကနှော့ွ အိပကွပထွဲ မှ ငှေ ၁၀၀၀ ထုတကွာ သူမအားပေးလိုကသွညွ။ “ရော့ ၁၀၀၀ ငါရှုံးသှားပှီ နငပွှောတာမှနတွယွ သကထွား။ အပှိုတှရေဲ့ နို့က စို့လဲ နို့မထှကဘွူးဟ” ဘာပဲပှောပှော ၁၀၀၀ပေး၍ နို့အဝစို့ခငွှးသညွ ကနှော့အွတှကတွော့ တနပွါပသညွေ။ သကထွားက ကနှော့အွား ခစှစွရာ မကှစွောငွး တခကှထွိုးပှလိုကပွှီး ငှေ၁၀၀၀ ပှနပွေးသညွ။ သူမအကှိုကတွှေ့သှားပုံရသညွ။ သူမကို နို့စို့ပေးလို့ ကနှော့အွား ငှပှနပွေေး မလားဟု မှှောလွင့မွိသောလွဲ ထိုကိဈစဖှဈမလာပါ။ ထိုအခှိနတွှငွ သိပပြံခနွးတံခါးပှင့သွှားကာ အပှငမွှတယောကွ ဝငလွာသညွ။ ကနှောွ သကထွားကို တိုးတိုးနရနွေ အခကှပွှလိုကပွှီး ကနှောတွို့ ၂ယောကွ စားပှဲခုံအောကတွှငွ အသံမထှကပွဲ ငှိမငွှိမလွေး နနကှသေညွေ။

သကထွားက ကှောကွ၍ထငသွညွ။ ကနှော့နွားတိုးလာသညွ။ကနှောသွူမ ကိုယလွုံးလေးကို ဖကထွားလိုကသွညွ။ ကနှောတွို့ စားပှဲ ဘေးသို့ ဝငလွာသူ ရောကနွပေါပှီ။ ကနှောွ တခကှကွှည့လွိုကတွော့ ခှထေောကတွှငွ အစိမွးရောငွ Japan ဖိနပကွှီး ဝတထွားသညွ။ ကနှောွ သိသညွ ထိုသူမှာ ကှောငွးအုပွ ဆရာကှီးပငွ ဖှဈသညွ။ တကှောငွးလုံးတှငွ ထိုဖိနပွ ဝတသွူမှာ ကှောငွးအုပကွှီးမှလှဲ၍အခှားသူမရှိပါ။ ခုလဲ အပှငတွံခါး ဂကှမွထိုးတား၍ ဝငစွဈကှည့ခွငွှး ဖှဈမညွ။ ခဏနတေော့ သူပှနထွှကသွှားတော့မှ ကနှောသွကပွှငွးခမှိသညွ။ သို့သောွ ထိုသကပွှငွးကား ကှာကှာမခံလိုကပွါ။ “ဝုနွး” ကနဲနအေောငွ တံခါးဆှဲပိတကွာ အပှငမွှ ဂကှခွလှိုကသွံပါ ကှားလိုကရွသောကှောင့ွ ဖှဈသညွ။ (အပိုငွး-၂) ခုမှ ဒုကခြရောကပွပှေီ။ အပှငွ ကနဂကှခွေသှှားတော့ ကနှောတွို့လဲ ထှကမွရတော့ပါ။ “တကတွိုး ဘယလွိုလုပကွှမလဲ ခဏနေ ငါတို့ ပှောကနွတော သိကုနတွော့မယွ” “စိတမွပူပါနဲ့ သကထွားရာ ငါကှံပါ အုံးမယွ” “အဲ့ဒါ နင့ကွှောင့ဖွှဈတာ မထှကတွဲ့ နို့ကို အတငွးစို့တယွ။ ခုတော့ ငါသခငှတွောပဲ သိတယွ” သကထွားမှာ မကှရွညမွှား ဝိုငွးလာကာ ငိုပတေော့သညွ။

သူငိုတော့ ကနှောလွဲ ပိုခေါငွးခှောကလွာသညွ။ ကနှောွ ဘာလုပလွို့ ဘာကိုငရွမှနွးမသိ။ အခှိနတွှေ တဖှေးဖှေးကုနလွာပပှေီ။ ခဏနတေော့ အပှငတွှငွ ဆူညံသံ မှားကှားရသညွ။ ကနှောတွို့ ပှောကနွေ၍ လိုကရွှာနကှခှငွေး ဖှဈသညွ။ “သကထွား ငါတို့ တံခါးကိုထုပှီး အသံပေးရအောငွ။ ဝနခွံ လိုကကွှမယဟွာ” “ဟင့အွငွး ငါကှောကတွယတွကတွိုး ဆူခံရမှာ မိဘခေါမွယွ ဆိုဘယလွိုလုပမွလဲ” “အဲ့လိုမှ မလုပရွငွ ငါတို့ထှကလွို့မှ မရတာ ” “ကှောငွးဆငွးမှ တခုခု ကှံကှရအောငွ ဒီတိုငွးလေးပဲ အသံမပေးပဲ ပုနွးနကှရအေောငနွောွ” နောကဆွုံး သကထွား ပှောသည့အွတိုငွး ကှောငွးဆငွးမှ တခုခု ကှံရနွ သဘောတူလိုကကွှသညွ။ အခုမှ သကထွားကို ကနှောွ သခှောကှည့မွိသညွ။ ကောငမွလေး ခစှစွရာ ကောငွးသညွ။ ကနှောွ သူမအား ရငခွုနခွငှလွာသလိုလို ဖှဈမိသညွ။ ၂ယောကထွဲ တိတဆွိတသွော နရောတှငွ ရှိနေ၍ လဲဖှဈနိုငသွညွ။ ကနှောွ သခှောမဝခှေဲတတပွါ။ နို့ကတော့ အတောွ စို့၍ကောငွးသညွ။ ကှောငွးဆငွးသှားပပှေီ။ အပှငတွှငွ ဆရာမ ၃ယောကွ ၄ယောကွ လောကွ ကနှောတွို့ နာမညခွေါွ၍ လိုကရွှာနကှသညွေ။

နောကဆွုံး ရှာမရ၍ ကနှောတွို့ ၂ယောကွ ခိုးပှေး သှားကှသညဟွု သူတို့ဘာသူတို့ ခေါငွးစဉတွပွ လိုကကွှသညွ။ “ဟဲ့ တကတွိုး ငါတို့ ၂ယောကကွို ခိုးပှေးသှားကှပှီတဲ့ ဘယလွိုလုပကွှမလဲ ငါတော့ွ သခငှတွောပဲ သိတယွ။ ” “အဲ့လောကလွဲ စိတပွူမနပေါနဲ့ဟာ။ ဖှဈပှီးသှားပှီပဲ ဘယတွတနွိုငမွလဲ” “နငွ အဲ့တံခါးကို ကနဖွှင့ကွှည့ပွါလား ခုအကုနပွှနသွှားတော့ ဘယသွူမှကှားမှာ မဟုတဘွူး” “ငါ့ အားနဲ့မရဘူးသကထွား မတောရွငွ ငါ့ခှထေောကတွောငွ ကှိုးသှားနိုငတွယွ” ကနှောွ လိမလွိုကခွှငွးဖှဈသညွ။ တံခါးမှာ ဆှေးနေ၍ ကနဖွှင့ပွါက ပှင့ပွါသညွ။ သို့သောွ…… ကနှောွ အပှာရောငွ အခစှညွ ကို ဖှတသွနွး ခငှသွေးသညွ။ ညသညွ လှနလေား ရုပဆွိုးနလေား ကနှောတွို့ ၂ယောကမွသိပါ။ အလုံပိတွ အခနွးတှငွး ကံကောငွး၍ မီးခှောငွး တခှောငွး အလုပလွုပသွညွ။ “သကထွား နငဗွိုကဆွာနလေား” “ဟင့အွငွး ငါစိတပွူလှနွးလို့ ဗိုကဆွာတယဆွိုတာတောငွ ဘာမှနွးမသိတော့ဘူး ခုခှိနဆွို ဒယဒွီ နဲ့ မာမီ ဘာတှလေုပနွကှမလေဲ မသိဘူး” “စိတပွူမနပေါနဲ့ဟာ ငါနင့ဘွေးမှာ ရှိပါတယွ” ကနှောွ ပှောရငွးနဲ့ သကထွား လကွ၂ဖကွ ကို ကိုငထွားလိုကသွညွ။ သကထွားက ကနှော့နွားကပလွာကာ ခှင့မွတောငွးပဲ ကနှော့ရွငခွှငထွဲ သူ့ခေါငွးကို နရောပေးလိုကသွညွ။

ကနှောွ သူမ ဆံနှယမွှားအား ညငသွာစှာ နမွးရှိုကလွိုကသွညွ။ Shampoo နံ့မှှေးမှှေးလေးက ကနှော့ွ နှာခေါငွးထဲ တိုးဝငနွသညွေ။ ရငခွုနသွံ တှမှနလွောသဖှင့ွ ကိုယ့နွှလုံးခုနသွံ ကိုယပွှနကွှားနရသညေဟွု ထငမွိသညွ။ ကနှော့ွ ဘဝ၏ ပထမဆုံး အကှိမွ မိနွးကလေးတယောကနွှင့ွ ညဘကွ ၂ယောကထွဲ တူတူရှိနခှငွေး ဖှဈသညွ။ ကနှော့လွကတွဖကကွ သကထွား၏ အငွကြှီကှယသွီး မှားအား Auto ဖှုတနွမေိသညွ။ သူမကခေါငွးကို ကနှော့ွ ရငခွှငထွဲမှ ထုတကွာ ကနှော့ွ မကှနွှာနား ကပလွာသညွ။ သူမ နှုတခွမွး၏ ဦးတညရွာမှာ ကနှော့ွ နှုတခွမွးဆီသို့ ဖှဈမှနွး ကနှောွ အလိုလို သိနသညွေ။ နှုတခွမွးခငွှး ညငသွာစှာ မိတဆွကမွိသညွ။ နူးညံ့သော အထိအတှေ့က ကာမစိတွ ကို လှုံဆောနွပပှေေီ။ ကိုယတွှငွးမှ သှေးမှား ပှောငွးပှနွ စီးနသညဟွေု ထငရွသညွ။ တဖိနွးဖိနွး တရှိနွးရှိနွး နှင့နွေ၍ အလှနကွောငွးလှသညွ။ နှုတခွမွးခငွှး ထိထားရာမှ ကနှောွ အနညွးငယွ လှုပရွှားကှည့သွညွ။ ကှည့ဖွူးသည့ွ နိုငငွံခှား ရုပရွှငတွှထေဲကအတိုငွး ကှိုးစားလှုပရွှားကှည့သွညွ။ ထှကပွေါလွာသော တပှှတပွှှတွ အသံမှားက ညီငယကွို အိပပွှောရွာမှ နိုးစခေဲ့သညွ။

သကထွားလဲ အပေါပွိုငွး ဗလာဖှဈနပပှေေီ။ ကနှောွ သူမ၏ နို့သီးခေါငွး ကလေးမှားနှင့ွ ဆော့ကစားနမေိသညွ။ နို့သီးလေးတှေ တငွးပှီးထောငလွာတာ ကနှောသွတိထားမိသညွ။ ကနှောွ သကထွား အောကပွိုငွးကို ကိုငကွှည့ခွငှမွိသညွ။ ကနှော့လွကတွဖကကွို သကထွားခှထေောကနွရောသို့ ရှှေ့လိုကသွညွ။ ခှဖမေိုးမှ စ၍ အပေါသွို့ ဖှေးဖှေးခငွှး လကကွို ရှှေ့ပေးလိုကသွညွ။ သကထွား ထမိနစွ ကို ခှရောမခံမိသေးပါ။ ခှသလေုံး မှ ဒူးခေါငွးသို့ ရောကခွှိနထွိ သူမ ထမီစ ကို မတှေ့သေးပါ။ ကနှောတွို့ ၂ယောကစွလုံး မကှစွိမှိတထွားကှ၍ အမှငအွာရုံထကွ အထိအတှေ့အာရုံ ကိုသာ ခံစားနကှသညွေ။ ကနှော့ွ လကမွှာ သကထွားပေါငသွို့ပငွ ရောကရွှိနပပှေေီ။ သူမ ထမီအား လုံးဝမထိမိသေးပါ။ သခှောပါပှီ။ သကထွား သူမထမိနကွို အပေါသွို့ ဆှဲတငထွားပှီး ဖှဈသညွ။ ကောငမွလေး က Ready ဆိုသည့ွ အနအထေားကို အခကှပွှခှငွး ဖှဈမညွ။ “သုံးဆောငပွါရှငွ” ဟူ၍တော့ ပါးစပကွ ထုတပွှောမညမွထငွ။ ကနှောသွူမ ပေါငသွားလေးမှားကို အခှိနခွဏပေး ပှတပွေးနလေိုကသွညွ။ ဗှုနွးခနဲ ဖုတဖွုတွ သို့ မသှားခငှသွေး။

တဆင့ခွငွှးဆီက ပို၍ …. လာသညွ။ သူမ၏လကမွှားက လဲ ကနှော့ပွေါငတွှငွ လှုပရွှားနသညွေ။ ညစာမစားရသေး၍ သကထွားဗိုကဆွာနမှနွေး ကနှောသွိသညွ။ သူမအတှကွ ကနှောွ အီကှာကှေး ပှငဆွငထွားသညွ။ သူမကှိုကသွလို သုံးဆောငခွှင့ွ ကနှောပွေးမညွ။ ကနှော့လွကမွှားကို ဖုတဖွုတသွို့ ဦးတညကွာ တှနွးတငလွိုကသွညွ။ သူမ၏ အတှငွးခံ သို့ရောကခွှိနတွှငွ အရညခွပရွှှဲရှှဲက ခရီးဦးကှိုပှု နသညွေ။ မကှာမီ အရညရွှှမွးသော သဈသီး တလုံး အားကနှောွ သုံးဆောငရွ ပေဦးမညွ။ အတှငခွံ အောကပွိုငွး အနားသားလေးမှား ကှား ကနှော့လွကကွို သှတသွှငွး လိုကသွညွ။ အမှှေးနုနုကို စမွးမိသညွ။ ကနှော့ွ ညာဘကလွကညွှိုးကို အမှှေးနုနု အောကဘွကနွားသို့ နရောရှှေ့ပေးလိုကသွညွ။ တောငကွုနွးမို့မို့လေးမှ ခှိုငွးဝှမွးလေးကှား ရောကရွှိခှိနတွှငွ ခှှဲပဈပဈ အရညလွေးမှားက ကနှော့လွကညွှိုးကို စိုစှတွ စခေဲ့ပှီ။ နှုတခွမွးမှှောငွးလေးအတိုငွး အပေါအွောကွ အလိုကသွင့ွ ရှှေ့ပေးနလေိုကသွညွ။ သကထွားက သူမပေါငကွို ဖှဲပေးနသညဟွေု ကနှောွ ခံစားမိသညွ။ သူမ ထံမှ စကားသံ တိုးတိုးလေး ထှကပွေါလွာသညွ။

“တကတွိုး ငါမရတော့ဘူး အသကရွှူတှေ ကှပလွာပှီ နင့လွကကွို ထိုးထည့ပွေးပါလား ငါဖှဲပေးထားတယွ” “အေး ငါထည့ပွေးမယနွောသွကထွား နငနွလေို့ကောငွးလား” “အငွး ကောငွးတယွ ငါ… အရမွးကောငွးနပှေီ တကတွိုး” “ငါ လဲ အရမွးနလေို့ ကောငွးတယွ သကထွား ခဏနေ လုပကွှရအောငနွောွ” “အငွး ငါကှောကတွော့ကှောကတွယွ ဒါမယ့ွ…….. ကောငွးတယွ” ကနှော့ွ ညာဘကွ လကခွလယအွား သကထွား စောကခွေါငွးအတှငွး ဖှေးဖှေးထိုးသှငွးလိုကသွညွ။ သကထွား ကကနှော့ွ ပုဆိုး ခါးပုံစ ကိုဆှဲခှှတသွညွ။ ကောငမွလေး ဗိုကဆွာနပှေီ။ ကနှောွ လကတွဖကဖွှင့ွ အတှငွးခံကို ခှှတပွေးလိုကပွှီး ညီငယကွို အပှငလွောက သို့ ခေါထွုတလွိုကသွညွ။ ထို့နောကွ သကထွားလကတွဖကကွို ကိုငကွာ ညီငယပွေါသွို့ တငပွေးလိုကသွညွ။ ကောငမွလေးလဲ ကနှော့လွို အပှာကားတှေ ခိုးခိုးကှည့ထွားပုံပေါသွညွ။ ညီငယကွို ကှှမွးကငှစွှာ ကိုငတွှယတွတသွညွ။ စနဈကစှှာ ဂှငွးထုပေးသညွ။ သူမ၏ အပှုအစုမှားက ညီငယကွို မှှဟေောကအွသှငပွှောငွးစခေဲ့သညွ။

ပါးပှငွးထောငွ နပပှေေီ။ ကနှောွ လိုးခှိနတွနွ ပပှေီ။ ခဏနလှှငွေ ကနှော့ွ လကခွလယွ ရနေူးပတေော့မညွ။ “သကထွား ငါတို့ လုပကွှရအောငွ နငလွှဲခှ လိုကပွါလား” ” အငွး တကတွိုး ငါလဲ နငလွုပတွာ ခံခငှနွပှေီ ဖှေးဖှေးတော့ လုပနွောွ ငါတခါမှ မခံဘူးလို့” “အငွးပါ နာရငွ ပှောနောွ” သကထွားက ကှမွးပှငလွှဲခလှိုကကွာ သူမပေါငွ၂ဖကွ ကိုကားပေးသညွ။ ခုမှ ကနှောွ သကထွား စောကဖွုတကွို သခှောကှည့မွိသညွ။ ကနှောွ ကှိုကသွော စောကဖွုတွ အသှငအွပှငွ ရှိသညွ။ အောကားမှားထဲမှ တခှို့ စောကဖွုတမွှားမှာ တောတွောရွှဲသညွ။ သကထွား စောကဖွုတမွှာ တငွးတငွးမို့မို့ လေးနှင့ွ အခှိုးအစားပှပှဈလှေသညွ။ ကနှောွ လကှကွှည့ခွငွှ သေးသညွ။ အကောငအွထညွ ဖောလွိုကမွိသညွ။ ” အငွး….. ဟငွး….. တကတွိုး ရှံ့စရာကှီးကို ဘာလို့ လကှနွတောလဲ””နင့ဟွာလေးက လှလို့ ငါအရမွးလကှကွှည့ခွငှလွို့ ” “ဟာ မလုပပွါနဲ့ ငါအားနာတယွ တောတွော့နွောွ တကတွိုး” သူမ ပေါတွငလွိမသွညွ။ တောတွော့သာဆို သူမလကွ၂ဖကကွ ကနှော့ွ ခေါငွးကိုကိုငကွာ သူမ စောကဖွုတကွှား အတငွးထိုးထည့နွသညွေ။ ဖငလွေးကိုလဲ ကော့ကော့တကပွေးနသညွေ။

ကနှောလွဲ အားရပါးရ သုံးဆောငနွပတေေော့သညွ။ ဒီည အဖို့ညစာမှာ စောကဖွုတမွှ လှဲ အခှားမရှိပါ။ ထို့နောကွ ကနှောစွတငွ လိုးရနွ ပှငဆွငလွိုကသွညွ။ ကနှော့ွ ဘဝအတှကွ ပထမဆုံးမို့ ရငတွှတေုနနွခေဲ့သညွ။ ကနှော့လွီးကို သကထွားစောကဖွုတဝွတှငွ တေ့ထားလိုကသွညွ။ တနွးမထည့သွေးပဲ ဒဈထိပဖွှင့ွ သူမ စောကဖွုတွ မှောငွးလေးအား အပေါအွောကွ ပှတဆွှဲပေးနလေိုကသွညွ။ တခကှတွခကွှ သူမ ဓာတလွိုကသွလို တုနခွါသှားတာ မှငနွရသညွေ။ လီးတနခွိုး ကှောင့ွ ဖှဈမညွ။ “တကတွိုး ထည့လွိုကတွော့လေ ငါအရမွးယားနပှေီ နငလွုပတွာ ခံခငှနွပှေီ” “ငါ တို့ လိုးကှရအောငနွောွ သကထွား” “လိုးပါတော့ တကတွိုးရယွ မကလိပါနဲ့တော့ ငါအရမွး စိတဆွာနပှေီ” ကနှောွ ဒဈထိပကွို သူမ စောကဖွုတအွတှငွးသို့ အသာထိုးကှည့သွညွ။ မဝငွ။ အားနဲနဲ သုံးကာ ထည့လွိုကသွညွ။ “အား တကတွိုး နငွ အပေါကမွှားနပှေီ အောကနွဲနဲဆငွးအုံး” “Aww Sorry နောသွကထွား ငါ့ First Time မို့” ကနှောွ ဘယအွပေါကကွို ထိုးမိမှနွးမသိပါ။ သကထွားက စိတမွရှညွ၍ထငသွညွ ကနှော့ွ လီးကို ကိုငကွာ သူမ စောကခွေါငွးအတှငွး ထည့ပွေးသညွ။ ဒဈထိပကွလေး လှောကနဲ ဝငသွှားသညွ။

ကနှောွ ထပွ၍ထည့လွိုကသွညွ။ သူမ အရညကွလေးမှားက လီးကို ခှောမှေ့စှာ ဝငရွနွ ကူညီပေးသညွ။ တဝကလွောကတွှငွ နဲနဲကှပနွသညွေ။ “အငွး….. အား… တကတွိုး အကုနထွိုးထည့ပွေးပါလား ငါအားမရလို့” “အငွး နဲနဲကှပနွလေို့ နငနွာမှာစိုးလို့ ” “အငွး နာတော့နာတယွ ဒါမယ့ွ ခံလို့ကောငွးတယွ တဆုံးထည့လွိုးပေးနောွ တကတွိုး” ကနှောလွဲ တဆုံးထိ ဝငအွောငထွည့ကွာ လိုးပေးနတေော့သညွ။ သူမထံ မှ ညညွးညူသံ လေးမှားမှာ နားထောငကွောငွးလှသညွ။ သူမလကွ ၂ဖကကွ ကနှော့ွ ခါးကို ဖကထွားကာ သူမအား ခပကွှမွးကှမွးလေး ဆောင့လွိုးပေးရနွ နိုးဆောနွသညွေ။ ကနှောွ ပုံမှနွ Speed မှ နဲနဲ အရှိနမွှှင့ကွာ လိုးပေးလိုကသွညွ။ သူမ ညညွးသံမှား ပိုကယှလွာနသညွေ။ “တကတွိုး ငါအပေါကွ နပေေးမယွ နငလွှဲလိုကွ” “အငွး Ok လေ” သူမ အပေါတွကကွာ ကနှော့ကွို ပှုစုသညွ။ သူမ ခပကွှမွးကှမွး တကဆွောင့သွညွ။ ကနှောွ သိပမွခံနိုငပွါ။ တခကှတွခကွှ အဆောင့ကွှမွးသောကှောင့ွ ကနှော့ွ ဥတှကေို ငရုတဆွုံ ထဲထည့ထွောငွးနသလေို ခံစားရသညွ။ သူမကတော့ Feel တကနွေ၍ထငသွညွ။ အသားကုနွ လှှတဆွောင့သွညွ။

ဒီတခါ ကနှောွ အောရွသည့ွ အလှည့ဖွှဈသညွ။ ဝဋလွညတွာမှနလွှနွးလှသညွ။ သူမ ထိုနရောတှငတွော့ မကှှမွးကငှဟွု ကနှောထွငသွညွ။ပုံစံ ပှောငွးမှ ရမညွ။ ကှာလငွှ ကနှောွ ဥကှဲကာ သပှေဲဝငရွနိုငသွညွ။ “သကထွား နငွ ကုနွးပေးပါလား ငါနောကကွနေ လုပခွငှလွို့” သူမ မှောကပွေးကာ ဖငကွို အပေါသွို့ ထောငပွေးသညွ။ ကနှောွ နောကမွှဆောင့ကွာလိုးတော့သညွ။ သူမ ဖငနွှင့ကွနှော့ွ ဆီးခုံရိုကသွော တဖှောငွးဖှောငွးသံမှာ နားဝငခွှိုလှသညွ။ တုနခွါသှားသော ဖငလွုံးလေးမှားက ကှည့ကွောငွးလှသညွ။ ကနှောွ အထှတအွထိပွ ရောကကွာ ပှီးခငှလွာသညွ။ ” သကထွား ငါပှီးတော့မယွ” “အငွး အပှငမွှာပှီးနောွ ငါ ဗိုကကွှီးမှာ ကှောကလွို့” ကနှောွ လီးကို ဆှဲထုတလွိုကသွညွ။ ” ဟာ သှားပှီ သကထွား ငါ့လီးကှိုးသှားပှီ ထငတွယွ သှေးတှနေဲ့” ကနှောွ အတောလွန့သွှားသညွ။ ကနှော့လွီးတှငသွှေးတှေ ပနသညွေေ။ “မဟုတဘွူး တကတွိုး ငါ့အပှိုအမှေးပေါကသွှားတာထငတွယွ ငါစပနွတယွေ” တောပွါသေးရဲ့။ ရုတတွရကွ ဆိုတော့ ကနှော့ွ လီးကှိုးသှားပှီထငတွာ။ တခှောငွးထဲသော လီးလေးကို အပှနွးပဲ့ မခံနိုငပွါ။ ပှီးခါနီး လေးတောငွ လန့သွှား၍မပှီးလိုကွ။ သကထွားက အလိုကသွိသညွ။ ကနှောပွှီးအောငွ ဂှငွးထုပေးနသညွေ။

ကနှောွ သူမ မကှနွှာပေါွ ပနွးထုတလွိုကရွနွ အားနာသောကှောင့ွ ဘေးဘကသွို့ ပနွးထုတလွိုကသွညွ။ ကံမကောငွးစှာ ဘေးမှ အရိုးခေါငွး ပေါပွနွးမိသှားသညွ။ ထို့နောကွ ကနှောတွို့ ၂ယောကွ ပငပွနွးပှီး တူတူ ဖကအွိပလွိုကကွှတော့သညွ။ နောကနွေ့စောစောတှငွ ကနှောွ ခှသေံမှားကှားရ၍ နိုးလာခဲ့သညွ။ သကထွားလဲ နိုးလာသညွ။ကနှောတွို့ အဝတမွှားပှနဝွတကွာ ကနှောွ တံခါးကို သှားထုတော့သညွ။ ” တံခါးလေး ဖှင့ပွေးကှပါအုံးဗှ။ ကနှောတွို့ ပိတမွိနလေို့ပါ” ခဏနတေော့ တံခါးပှင့လွာကာ ကနှောမွမှငခွငှဆွုံး မကှနွှာကို တှေ့လိုကရွသညွ။ ဆရာကှီး ဖှဈသညွ။ “ငါထငတွယွ ငါထငတွယွ မနေ့ထဲက ဒီအခနွးကို တံခါးဂကှမွထိုးထားလို့ ငါသံသရ ဝငနွတော” “မဟုတပွါဘူး ဆရာကှီးထငသွလို မဟုတပွါဘူး ကနှောတွို့ ၂ယောကကွ သိပပြံခနွးထဲက ပဈစညွးတှကေို လေ့လာနတောပါ။ ဆရာကှီး ရုတတွရကဝွငလွာတော့ ကှောကပွှီး ပုနွးလိုကမွိတာပါ” “ဟေ…. ခုငါ့ရုံးခနွးထဲ သှားစောင့နွေ ၂ယောကလွုံး ငါဒီမှာ စဈဆေးပှီးရငွ လာခဲ့မယွ” ကနှောတွို့ ၂ယောကလွဲ ကှောကကွှောကနွဲ့ဆရာကှီး ရုံးခနွးဆီထှကလွာခဲ့သညွ။ လမွးတှငွ ဘာဖှဈဖှဈ ဘူးခံညငွးရနွ သကထွားကို မှာလိုကသွညွ။ရုံးခနွးထဲရောကတွော့ ကနှောတွို့ မိဘတှရေောကနွသညွေ။

ကနှောလွဲ အစှမွးကုနလွိမတွော့သညွ။ သိပပြံခနွးထဲမှ ပဈစညွးမှားကို လေ့လာရနွ သှားခှငွးသာဖှဈကှောငွး ဆရာကှီးဝငလွာတော့ ကှောကွ၍ ပုနွးနမေိကှောငွး ထို့နောကွ ပိတမွိသှားခှငွးသာဖှဈကှောငွး ကနှောတွို့ ၂ယောကမွှာ ရိုးရိုးသားသား သူငယခွငွှးမှားသာဖှဈကှောငွး။ ယုံတာမယုံတာတော့ သူတို့အပိုငွးသာဖှဈသညွ။ ခဏနတေော့ ဆရာကှီးဝငလွာကာ ခတသွုတသွုတွ လကသွှားဆေးနသညွေ။ ထို့နောကကွနှောတွို့ဆီသို့လာကာ နောကတွခါ ထိုအခနွးထဲ မဝငရွနွ ခံဝနွ ထိုးခိုငွးသညွ။ ပှီးနောကွ ကနှောတွို့ ၂ယောကထွဲကို ပှောစရာရှိသညွ ဆိုကာ မိဘမှားကို အပှငထွှကစွသညွေ။ ထို့နောကွ ဆရာကှီး ရုံးခနွးအံဆှဲတခုထဲမှ စကကြူဘူးလေး တခုကို ထုတလွာကာ ကနှော့အွား လှမွးပေးသညွ။ ” ရော့ နောကတွခါ ဆို ဒါသုံး ဒါကှောငွးမှာ ပညာပေးအတှကွ ထားထားတာ” ကနှောွ လှမွးယူကာ ကှည့လွိုကတွော့ ကှနဒွုံး ဗူးလေးဖှဈသညွ။ “အေး နောကတွခါ သိပပြံခနွးထဲက ပဈစညွးတှမှော ပတောမှငလွို့ကတော့ မငွးကို ကှောငွးထုတပွဈမယွ” “ဟုတကွဲ့ပါ ဆရာကှီး နောကတွခါ မဖှဈစရပေါဘူးဗှ” ဆရာကှီး အရိုးခေါငွးကို ကိုငကွှည့ခွဲ့ပုံပေါသွညွ။

ထို့ကှောင့ွ သူခပသွုတသွုတွ လကသွှားဆေးတာဖှဈမညွ။ ကနှောတွို့ ၂ယောကွ ဆရာကှီးကို ထိုငကွနတွော့လိုကကွှသညွ။ နောကတွပတွ အကှာတှငွ ကနှောနွှင့သွကထွား ခစှသွူတှဖှဈခေဲ့ကှသညွ။ သကထွားသညွ ကနှော့ွ ဘဝ၏ ပထမဆုံးခစှသွူအဖှဈ မှတတွမွးရေးထိုးခဲ့လသညွေ။ ၂ဖကမွိဘကလဲ ဘာမှမပှောကှပါ။ အပှငတွှငတွော့ ခှိနွးမတှေ့ခိုငွး။ သကထွား အိမတွှငသွာ သှားတှေ့ရသညွ။ သကထွားတို့ မိဘတှကေ စကော့ဈေးတှငွ ရှှဆေိုငဖွှင့ထွားသောကှောင့ွ သူတို့ဆိုငသွှားလှှငွ ကနှောတွို့ ၂ယောကသွာ ကနှခွဲ့သောကှောင့ွ ခစှပွှဲတှေ အပှဲပှဲ နှှဲကှတော့သညွ။ သကထွားက ထနသွညွ။ တနေ့ကို ၃ခှီလောကွ ခံခငှသွညွ။ ကှာတော့ ကနှောွ ငှီးငှေ့လာသညွ။ …. ကိဈစကို ငှီးငှေ့ခငွှးမဟုတွ။ တယောကထွဲကို စားရတာ ငှီးငှေ့လာခငွှးဖှဈသညွ။ နောကပွိုငွးတှငွ ကနှောကွ လိုးတာမဟုတွ သကထွားလိုးတာ ခံရသော ကှောငသွူငယလွေးဖှဈလာသညွ။ ကနှောတွို့ ရညွးစား သကတွမွး ၃ နှဈတှငွ သကထွားနှင့ွ ကနှောွ ခှဲခှာရနွ အကှောငွးတခု ပေါလွာသညွ။

သူ့ အဖှားက Mandalay တှငနွကော သိပမွကနွှးမာ၍ သူတို့မိသားစု Mandalay တှငွ ပှောငွးနရနွေ အကှောငွးပေါလွာသညွ။ ကနှောွ ကှိတွ၍ပှောမွိသညွ။ ကနှောွ သူမကို မခစှပွါ။ ခစှခွစှယွောငဆွောငွ ရခှငွးသညွ ပငပွနွးလှပါသညွ။ သူမကတော့ ကနှောနွှင့ွ ခှဲရမှာမို့ ငိုသညွ။ သူမ ကနှော့ကွို တကယခွစှရွှာပါသညွ။ ဒီလိုနဲ့ ကနှောွ အနောကပွိုငွး တကကြသိုလတွှငွ ကှောငွးတကခွှင့ရွသညွ။ ကှောငွးတကနွရငွေး တရကွ ကနှောွ ကနတွငွး မှာ ထိုငနွရငွေး မှငကွှငွးတခုကို မှငလွိုကရွသညွ။ ကှောငွးသားတယောကကွို ကှောငွးသူတသိုကကွ ဝိုငွးဟားနကှသညွေ။ ကနှော့ွ ဘေးဝိုငွးက စကားသံ သဲ့သဲ့ကှားရသညွ။ “ဟေ့ကောငတွှေ ဟိုမှာကှည့ွ အဲ့ဒါ Second Year က Queen လေ။ စောကရွမွး မာနကှီးတယွ သူ့ကို လိုကတွဲ့ ကောငတွှဆေို အရှကခွှဲပှီး အဲ့လို ဝိုငွးဟားပဈတာ” ကနှောွ သခှောကှည့လွိုကတွော့ ကှောငွးသူမှားကှား အတောကပွဆုံး တယောကကွို တှေ့လိုကသွညွ။ ကနှောွ ဘေးဝိုငွးကို လှည့ကွာ မေးလိုကသွညွ။

“သူ့ နာမညွ ဘယလွိုခေါလွဲဗှ” ” Snow တဲ့ဗှ ” အပိုငွး(၃) Snow တဲ့ သူမ နာမညွ Snow…. ကနှောွ Snow ကို စိတဝွငစွားမိသညွ။ ပှီးတော့ ယောကှာွးတှကေို ခုလို လှောငပွှောငတွတသွော မိနွးမ မှားအား ကနှောမွုနွးသညွ။ ကနှောွ Snow ကိုလေ့လာကှည့မွညွ ဟုဆုံးဖှတလွိုကသွညွ။ နောကတွနေ့ ကနှောွ Snow အတနွးရှေ့ ယောငလွညလွညွ လုပခွါ အခှအနေေ အကဲခတွ ကှည့သွညွ။ Snow က ပှငတွတဆွငတွတသွညွ။ ရောငစွုံခှယထွားသော မကှနွှာအောကမွှ ပကတိ အလှကို ကနှောွ ပိုစိတဝွငစွားသညွ။ ဂှိုငွးပှတွ Blouse အကှပကွ သူမ၏ ရငသွားအလှကို ပိုမို Power တကစွရနွေ Support ပေးနသညွေ။ လုံး၍ တငွးနသေော ရငသွားမှား ပိုငဆွိုငထွားသညဟွု ကနှောထွငသွညွ။အဝတအွစား ဝတတွတွ၍လညွး ဖှဈမညွ။ လှတနွသေော ဂှိုငွးနရော လကတွဆဈလောကွ ကှားမှ Bra ပနွးရောငလွေးကို လှမွးတှေ့နရသညွေ။ တခကှတွခကွှ ခါလိုကသွော ဆံပငွ ဂုတဝွဲလေးက မနကခွငွး အလှကို ပိုပှည့စွုံ စသညွေ။ ကနှောွ Snow ၏အလှတှငွ စီးမှောနဈဝငွ နမေိသညွ။ ကနှော့အွား တစုံတယောကွ ဝငတွိုကသွညွ။

” ခှာတိတွ ဖှေးဖှေးကှည့ွ ဘေးလဲကှည့ွ” “Sorry နောအွကို ကနှောွ နဲနဲမှောသှားလို့” “အေး အေး ကှည့တွာလဲ ကှည့ပွေါ့ကှာ ဒါမဲ့ မငွးသိထားရမှာက ဘေးနားမှာ အစောင့အွရှောကွ တှမှေားတယွ လှနလွှနကွှူးကှူးတော့ မကှည့မွိ မလုပမွိစနေဲ့ပေါ့ မငွးနောငတွရစရာတှနေဲ့ ကှုံရလိမ့မွယွ” “အောွ ဟုတွ ဟုတွ…. မလုပပွါဘူး အကို ကနှောွ စီနီယာ တှကေို လေးစားပါတယွ” Snow ၏ကိုယရွံတောွ တပမွှုးထဲမှ တယောကဖွှဈပလေိမ့မွညွ။ ကနှော့အွား ခှိမွးခှောကွ သလို လာပှောနသညွေ။ ကနှောွ ကောငွးကောငွးမှနမွှနပွဲ ပှနပွှောခဲ့သညွ။ ကနှောွ Snow ပတဝွနွးကငှကွို လေ့လာကှည့သွညွ။ ကိုယရွံတောွ တပတွစု ကအငအွားကှီးသညွ။ ကနှော့အွား စားမည့ဝွါးမည့ွ ရုပတွှနှငေ့ွ ကှည့နွကှသညွေ။ ဒီနေ့ အတှကလွေ့လာခငွှးကို ဒီလောကနွှင့သွာ အဆုံးသတခွဲ့သညွ။ ကနှောွ သခှောသော ဆုံးဖှတခွကှတွခု ခလှိုကသွညွ။ Snow ကိုရအောငွ လိုကမွညွ။အိမပွှနရွောကတွော့ ကနှောွ Plan ခသှညွ။ ပထမဆုံးအနနှငေ့ွ Snow ဘေးမှ ကိုယရွံတောွ စဈသညမွှားကို ကနှောအွရငတွိုကထွုတဖွို့ လိုသညွ။ ပှီးမှ နောကတွဆင့တွကမွညွ။

နောကနွေ့ ကနှော့ွ Mission 1 အတှကွ စတငပွှငဆွငသွညွ။ ကှောငွး၏ အဆိုးဆုံး အမိုကဆွုံး လူမိုကမွှား နှင့ွ သူတို့၏ အကှိုကမွှားကို ကနှောွ စာရငွးပှုစုလိုကသွညွ။ စာရငွးအရ ၃ယောကွ ထှကလွာသညွ။ ကံကောငွးသညွ က သူတို့အားလုံးတူနကှသညေမွှာ အရကကွှိုကကွှသူမှား ဖှဈနသညွေ။ ကနှောွ အားလုံးကို ခငမွငအွောငွ ပေါငွး၍ အရကဆွိုငတွှငွ ညတိုငွး ဒကာခံပေးလိုကသွညွ။ အခှိနတွပတသွာ ပေးလိုကရွသညွ။ ညီအကို တှဖှဈသှေားကှသညွ။ Snow အတနွးရှေ့ သှားခှိနတွှငွ ကနှော့ွ ညီအကို ၃ ယောကကွို အမှဲခေါသွှားသညွ။ Snow ၏ကိုယရွံတောွ တပမွှူးမှား ကနှော့အွပေါွ အကှည့တွှေ ပှောငွးကုနသွညွ။ ကှှကကွလေးမှား ကှောငကွှီးကို ကှည့သွော အကှည့တွှေ ဖှဈကုနသွညွ။ ကနှော့အွား နောငတွရမယွ ခှိမွးခှောကသွည့ွ တပမွှူးကလဲ နောကပွိုငွး ကနှော့ကွို တှေ့လှှငွ ” ညီလေး Morning ညီလေး စားပှီးပှီလား” ဟု အမှဲနှုတဆွကတွတလွာသညွ။ သူနောငတွ ရသှားတာဖှဈမညွ။ Mission 1 တော့ အောငမွှငစွှာ ပှီးဆုံးခဲ့ပပှေီ။ Misson 2 က ကနှောွ Snow နားရောကအွောငွ လုပရွမညွ။

Snow သညွ Second Year ၏ Queen ဖှဈသောကှောင့ွ သူမနား ပိုးပနွးသူ မှား ဝိုငွးဝိုငွးလညနွသညွေ။ ထိုအရာသညွ သူမ၏ အားနညွးခကှဟွု ကနှောသွတမွှတလွိုကသွညွ။ မိနွးမ တယောကကွို ကှိုကွ၍ လိုကတွော့မညွ ဆိုပါက တှကခွကှကွှည့ွ၍ ရသညွ။ 100% ရမညဟွု ကနှောွ မဆိုလိုပါ။ သို့သောွ 70% သခှောသညွ။ ကနွှ 30% မှာ အခှအနနှေငေ့ွ ကံတရားပေါမွူတညသွညွ။ Snow ၏ အားနညွးခကှမွှာ ယောကှာွးတှေ သူမအား ကှိုကလွှနွးခငွှး လိုကလွှနွးခငွှး ပငဖွှဈသညွ။ သူမ ထိုအရာတှကေို ရိုးအီနလေောကပွပှေီ။ သူမ စိတဝွငစွားမညမွှာ သူမကို ဂရုမစိုကသွော ယောကှာွးမှားသာ ဖှဈသညွ။ အဘယ့ကွှောင့ွ ဆိုသောွ သူမနေ့စဉွ ကှုံတှေ့နရသေောရညွးစားစကားပှောခံရခှငွး ပနွးစညွးတှပေေးခံရခှငွးတို့က သူမ သာယာကောငွး သာယာပလေိမ့မွညွ။ သို့သောွ ထိုအရာမှားသညွ ကှာလာသောအခါ သူမအား ရငမွခုနစွတေော့ပါ။ ထို့ကှောင့ွ ကနှော့အွတှကွ Snow နားရောကရွနမွှာ သူမကို ကနှောွ ဂရုမစိုကွ ခှငွးပငဖွှဈသညွ။ ကနှောွ လိုကရွိုးလိုကစွဉအွတိုငွး လိုကပွါက သူမ၏ အသိအမှတပွှု ခငွှးသာရနိုငသွညွ။

သူမ အခစှကွို ရရနမွလှယပွါ။ ဆန့ကွငှဘွကွ နညွးလမွးကို သုံးမှရမညွ။ ကနှော့ွ၏ Mission2 သညကွား ဂရုမစိုကခွှငွး အနုပညာ သာဖှဈပတေော့သညွ။ ကနှောွ Snow ၏အသှားအလာမှားကို စောင့ကွှည့နွခေဲ့သညွ။ တရကွ….. ရလာသော အခှင့အွရေးကို ကနှောွ အသုံးခကှာ Snow အားကနှောွ တမငဝွငတွိုကလွိုကသွညွ။ ပှုတကွသှှားသော သူမ စာအုပမွှားကို ကနှောွ ကောကကွာ သူမအားပေးလိုကသွညွ။ စာအုပမွှား ပေးခှိနွ တခကှသွာ ကနှောွ သူမမကှနွှာကို ကှည့ပွှီး ” Sorry နောွ”ဟု တလုံးသာ ပှောပှီး လှည့ထွှကခွဲ့သညွ။ ကနှောွ ပှနလွှည့မွကှည့တွော့ပမယေ့ွ သူမ ကနှော့ကွို ကှည့နွမညဟွေု သခှောသိသညွ။ ဘာလို့ဆို သူမ အဲ့လို ဂရုမစိုကွ တာကို မကှုံဘူး၍ ဖှဈသညွ။ သူမ စိတထွဲ ကနှောွ အနညွးငယွ နရောယူလိုကနွိုငပွှီကို ကနှောွ သိသညွ။ နောကရွကမွှားတှငွ ကနှောွ Snow ၏အနီးအနားတှငသွာ နထေိုငသွညွ။ သို့သောွ သူမအား လုံးဝ ဂရုမစိုကပွါ။ သူမ ကနှော့အွား ခိုးခိုးကှည့နွသညကွေို ကနှော့ွ အာရုံက ခံစားမိသညွ။ သူမ စိတထွဲတှငွ ကနှောွ တနေ့ထကတွနေ့ နရောယူလာနိုငွ ပါပှီ။ တရကွ…… Snow ကနှော့ကွို ခိုးကှည့နွသေော အခှိနွ ကနှောွ တခကှသွူမကို ပှနကွှည့လွိုကသွညွ။ မတောတွဆ အကှည့ခွငွှး ဆုံသည့ွ ပုံစံမှိုး ကနှောွ ဖနတွီးလိုကသွညွ။

သူမ အကှည့မွှားထဲတှငွ အခစှမွှားပါရှိနသညကွေို ကနှောွ ကှနပစွှော တှေ့မှငလွိုကွ ရသညွ။ ကနှောွ နောကတွဆင့ွ တကရွပတေော့မညွ။ ထိုနရောတှငွ ကနှော့ွ ညီအကိုမှား ပါဝငွ အားဖှည့ကွူညီမှရမညွ။ ညီကိုမှားနှင့ွ Plan ခကှာ Snow အားလမွးတှငွ ပိတကွာ အရကဖွိုးတောငွးစပှေီး ကနှောကွ လူစှမွးကောငွး ဝငလွုပသွညွ။ ” အကိုတို့ ကနှောွ ပေးပါ့မယွ ဒီက အမဆီမှာ မတောငွးပါနဲ့” “ကောငွးပှီလတကတွေိုး ခုမယူတော့ဘူး ညမှပဲ ဆိုငမွှာတှေ့ကှမယွ” တိုငပွငထွားသည့အွတိုငွး ညီကိုမှား ထှကသွှားကှသညွ။ “ကှေးဇူးပဲနောွ မောငလွေးထငတွယွ First Year ကမလား” “ဟုတအွမ ကနှောကွ First Year ပါ” “အမက Second Year ကပါ Snow လို့ခေါတွယွ” “ဟုတွ ကနှောကွ တကတွိုးပါ” “မောငလွေးကို ကှေးဇူးတငပွါတယနွောွ အမက သူတို့ကိုကှောကတွာ ပိုကဆွံက အရေးမကှီးဘူး သူတို့ တခုခု လုပမွှာကို ကှောကတွာ” ” မကှောကပွါနဲ့အမရဲ့ သူတို့က အရကကွှိုကတွာက လှဲလို့ ကနှတွာ ဒုကခြမပေးပါဘူး နှလုံးလှ လူမိုကတွှပေါ ဟီးဟီး” “ဟားဟား ဟုတပွါပှီ သိပပွှီးတော့လဲ မောငလွေး အပေါငွးအသငွး တှကေို ညှှနွးမနပေါနဲ့ ဒါနဲ့ မောငလွေးက ဘာလို့ သူတို့နဲ့ ပေါငွးနတောလဲ” “ကနှောွ အဲ့လို လူဆိုးလူမိုကွ ဆိုတဲ့ လူတှကေို ခငလွို့ပါ။

ပှီးတော့ သူတို့ ဘဝတှေ အကှောငွး နားလညခွငှလွို့” ” အောွ…. ကှောငွးတကရွတာရော အစဉပွှရေဲ့လား လိုတာရှိပှောလေ အမကူညီနိုငတွာရှိ ကူညီပေးပါ့မယွ” “ဟုတအွမ ကနှောကွ စာညံ့တော့ စာတှသေိပနွားမလညဘွူး ကနှတွာတော့ Ok ပါတယွ” “နားမလညတွာတှေ မေးလို့ရပါတယွ အမရှငွးပှပေးမယွ ” “ဟုတွ ကှေးဇူးတငပွါတယွ အမ “Snow သညွ ထငထွားသလောကွ မဆိုးပါ။ ဖောဖွောရွှရှေေ ရှိသညွ။ လှလဲတောတွောွ လှသညွ။Queen ဖှဈသညမွှာ မဆနွးပါ။ ဖှဈထိုကပွါပသညွေ။ ဒီလိုနဲ့ ကနှော့ွ Mission2 အောငမွှငစွှာ ပှီးဆုံး၍ Snow နား ရောကခွဲ့ပပှေီ။ Snow တို့သူငယခွငွှးမှားကှား ကနှောပွါ အဖှဲ့ဝငဖွှဈခဲ့သညွ။ Snow က ကနှော့အွား စာသငပွေးသည့ွ ဆရာမ ဖှဈလာသညွ။ ကနှောွ သခှောသိခဲ့သညမွှာ Snow သညွ တောတွောွ စိတကွောငွးရှိသညွ။ မကောငွးသညမွှာ သူမနားမှ ဆငဖွှူတောွ မှီ၍ ကှံစုတနွကှသညေ့ွ သူမ သူငယခွငွှးမှားသာ ဖှဈသညွ။ Snow အား ကှိုကွ၍ လိုကသွူမှားကို ထိုကောငမွ မှားက အရှကခွှဲကာ ဝိုငွးဟားကှသညွ။ Snow ကဝငတွားသညွ။ ကနှောွ Snow ၏စိတထွားလေး ကိုခစှမွိသညွ။

လူကိုရော??? ကနှောွ စားခငှတွာတော့ သိသညွ။ သူမနှင့ွ အနီးကပနွရတေော့ သူမ၏ ရှိုကကွှီးဖိုငငွ မှားက ကနှော့အွား ဖမွးစား နိုငလွှနွးလှသညွ။ ကနှောွ ကှံစညရွပေ အုံးမညွ။ ဒီနေ့ ကှောငွးတှငွ CCTV မှား စမွးသုံးရနွ ပှငဆွငနွကှသညွေ။ Wireless System ကို အသုံးပှုကာ Main Server မှ Internet ကနေ ကှည့ွ၍ ရသည့ွ System ဖှဈသညွ။ သို့သောွ ဆငပွေးမည့ွ သူမှားမအားသောကှောင့ွ နောကနွေ့မှ လာဆငမွညဟွုပှောသညွ။ ကနှောကွလဲ IT ပဈစညွး ကလိရသညကွို ဝါသနာပါသညွ။ ထို့ကှောင့ွ ဆရာမထံ စမွးကှည့ခွှင့တွောငွး လိုကသွညွ။ ကနှောွ Meeting ခနွးထဲမှ Main Server တှငွ Server Version Install လုပလွိုကသွညွ။ စမွးတော့ မညဆွိုကာမှ ကှိုးတကှိုးလိုနသညွေ။ Wireless ကို ကနှောွ မသုံးတတသွောကှောင့ွ ကှိုးဖှင့ွ အရငစွမွးကှည့ရွနွ အတှကဖွှဈသညွ။ ဆရာမကို ခှင့တွောငွးကာ မှို့ထဲတှငွ ကှိုးဝယရွနွ ကနှောွ ထှကလွာခဲ့သညွ။ လမွးတှငွ မိုးတှရှော၍ ကနှောွ မိုးဝငခွိုရသညွ။ CCTV Camera တလုံးကိုပါ ယူခဲ့၍ မိုးစို၍ မဖှဈပါ။ ထိုစဉွ ကနှော့ွ ဘေးသို့ ကားလေးတစငွး ထိုးစိုကလွာသညွ။ Snow ၏ ကားဖှဈသညွ။

“တကတွိုး ကှောငွးလဈလာတာလား ဘယသွှားမလို့လဲ” “မဟုတဘွူး အမ ကနှောွ ကှောငွးအတှကွ ပဈစညွးလေးတခု သှားဝယမွလို့ အဲ့ဒါ မိုးရှာနလေို့ မိုးခဏ ဝငခွိုနတော” ” အောွ အမလဲ ဒီနေ့အိမမွှာ လုပစွရာလေးတခုရှိလို့ ကှောငွးက ပှနလွာတာ မိုးကအရမွးသညွးနတယွေ အမ အိမကွ ဒီနားလေးမှာပဲ လိုကခွဲ့လေ အိမကွို မိုးတိတမွှ ဆကသွှားပေါ့” “ဟုတွ အမ ကှေးဇူးပဲ” ကနှောွ Snow ၏အိမသွို့ လိုကခွဲ့လတေော့သညွ။ မကှာခငွ အခှိနအွတှငွး ရငခွုနစွရာ တှဖှဈလောတော့မညဟွု ကနှော့ွ မသိစိတကွ ခံစားမိနသညွေ။ Snow အိမရွောကတွော့ သူမ ဖဖေေ နဲ့ မမေေ က အပှငသွှားစရာရှိ၍ ပှငဆွငနွကှသညွေ။ ၂ယောကစွလုံး သဘောကောငွးကှသညွ။ ကနှော့အွား ကောငွးမှနစွှာ ဧည့ခွံ၍ နောကလွဲ လမွးကှုံရငွ အခှိနမွရှေး ဝငလွညရွနပွှောကာ အပှငထွှကသွှားကှသညွ။ ရှာနသေောမိုးမတိတရွနွ ကနှောဆွုတောငွးမိသညွ။ ကနှောွ မှို့ထဲ မသှားခငှတွော့ပါ။ မိုးအေးအေးနှင့ွ Snow နှင့ွ ကှေးခငှနွမေိသညွ။ Snow က ကနှော့အွား သူမ မိဘတှေ အခနွးထဲ ခေါသွှားကာ သူမ အဖေ၏ အဝတအွစား မှားထုတပွေးကာ လဲစသညွေ။

” ရော့ တကတွိုး လဲလိုကွ မောငလွေး အဝတတွှေ စိုနတယွေ တောကွှာ ဖှားနအေုံးမယွ” “ဟုတွ အမ” “အမလဲ အဝတအွစား သှားလဲလိုကအွုံးမယွ ပှီးမှ ပှနလွာခဲ့မယနွောွ” ကနှောွ အဝတအွစားမှားလဲကာ သူမ ဖဖနေေဲ့မမေေ အိပသွော ခုတငကွှီးကို ငေးကှည့နွမေိသညွ။ ဒီခုတငပွေါွ Snow နဲ့ ခစှတွငွးနှော လိုကရွရငွ ဘယလွောကတွောငွ ကောငွးလိုကမွလဲ စဉွးစားနမေိသညွ။ ထို့နောကွ ကနှော့ွ ခေါငွးထဲ အတှေးတခု ဝငလွာသညွ။ ကနှောယွူလာသော CCTV ဖှင့ွ ဓာတပွုံ ရိုကွ၍ရလား စမွးကှည့ရွနဖွှဈသညွ။ ကနှောတွို့ ခတွကေ Smart Phone မှားမပေါသေး သဖှင့ွ ဓာတပွုံ ရိုကရွနွ Camera ကိုသာ အသုံးပှုရသညွ။ ကနှောွ CCTV ကို Power On လိုကသွညွ။ ဘယလွိုသုံးရမလဲ ကနှောွ သခှောမသိ၍ လှှောကကွလိကှည့သွညွ။ ထိုစဉွ အခနွးထဲ Snow ဝငလွာသညွ။ သူမ၏ ပါးလှှာသော ဂါဝနအွောကမွှ အရာရာကို ကနှောွ မှတနွိုးစှာ ကှည့နွမေိသညွ။ ကနှော့ွ အာရုံက CCTV မှ Snow ဂါဝနွ သို့ကူးပှောငွး သှားခဲ့သညွ။ “ဟဲ့ မောငလွေး နငဘွာတှေ ကှည့နွတောလဲ” ကနှောလွဲ စိတတွခကွှ လှတသွှား၍ ဒဲ့သာ ပှောခလှိုကသွညွ။

“အမ ဂါဝနကွ အရမွးပါးလှနွးလို့ ကနှောကွှည့နွတော” “ဟယွ ကောငဇွိုးလေး အမ သှားပှနလွဲအုံးမယွ” ကနှောွ နောကတွခါ မသခှောသော အခှင့အွရေးကို အဆုံးအရှုံး မခံနိုငပွါ။ ကနှောွ Snow ၏လကကွို ဖမွးဆှဲလိုကသွညွ။ “မသှားပါနဲ့ အမရယွ ဒီတိုငွးလေးပဲ အစဉပွှပေါတယွ” “ဟိတွ တကတွိုး ဘယသွူမှ မရှိဘူးဆိုပှီး အခှင့အွရေး ယူတာလား ကောငလွေး” “အမ ကနှော့ကွို စိတဆွိုး သှားတာလား” ကနှောွ မှားသှားပှီထငသွညွ။ အရာရာ ကို တှကခွကှတွတသွော ကနှောွ တဏှာကိုတော့ မတှကမွိတော့ပါ။ ကနှောွ စီစဉခွဲ့ သမှှ သဲထဲရသှနွေ ဖှဈပတေော့မညွ။ Snow ကနှော့ကွို မုနွးသှားပှီထငသွညွ။ ဖှူစငသွော သူမကို ကနှောွ ခုလို ပှောမိ လုပမွိခှငွးသညွ ကနှော့ွ မဟာ အမှားပငဖွှဈသညွ။ Snow က ရုပတွညနွရောမှ တဖှေးဖှေး ပှုံးလာသညွ။ ကနှောွ ထငသွလို အခှအနေေ မဆိုးမှနွး ကနှောွ သဘောပေါကွ လာသညွ။ ကနှော့ွ ဦးနှောကကွ သတိပေးသညွ။ Continue တကတွိုး ဟူ၍ ဖှဈသညွ။ ကနှောွ သူမလကကွို မလှှတပွေးပဲ သူမ ကိုယလွုံးလေးကို ကနှော့ထွံ ဆှဲယူကာ ဖကထွားလိုကသွညွ။

ထို့နောကွ ရှှလညတွေိုငကွို အနမွးတပှင့ွ ခှှလေိုကသွညွ။Snow ကလဲ ကနှော့ကွို ပှနဖွကထွားသညွ။ ရငခွငွှးကပနွေ၍ သူမရငဘွတွ မှ ပေါကစွီ 2 လုံးက ကနှော့ွ ရငဘွတကွို လာထောကနွသညွေ။ ကနှောလွဲ လကစွားခှလေိုကသွညွ။ အငယကွောငကွို Snow ၏ ပနွးဖူးလေး နရောကို ပှနထွောကပွေးထားလိုကသွညွ။ မညမွှှကှာသှားသညွ မသိ။ အငယကွောငသွညွ အောကခွံဘောငွးဘီမပါသောကှောင့ွ Snow ၏ ပနွးဖူးလေး ကှားသို့ အတငွးဝငတွိုးနသညွေ။ Snow က ကနှော့ွ ကှောကုနွးကို တခကှရွိုကကွာ “လူဇိုး” ဟုပှောသညွ။ Snow ၏ကိုယသွငွးနံ့လေးက ကနှော့အွား ခုတငပွေါသွို့ စိနခွေါနွသညွေ။ ကနှောွ Snow ကို ဖကထွားရငွး လကကွ သူမ၏ နရောအနံ့သို့ ခရီးဆန့လွိုကသွညွ။ တငွး၍အနောကဘွကသွို့ နယကွှှံသော သူမ တငသွားမှားကို ကနှော့လွကွ ၂ဖကဖွှင့ွ ထိနွးကာ ညှဈလိုကသွညွ။ Snow က ခှဖှေားလေးထောကကွာ လေးစားစှာ ခံယူသညွ။ သူမ လညတွိုငမွှ တဆင့နွရော အနှံ့ကို ကနှောွ တခကှခွငွှး အနမွးလိုကွ ခှှသညွေ။ ထို့နောကွ သူမ နှုတခွမွးလေးကို ကနှော့ွ နှုတခွမွးဖှင့တွေ့ကာ Kissing ဆှဲလိုကသွညွ။ Snow က မကှလွုံးလေး မှားမှိတကွာ ကဈဆငွ ရစေီးတှငွ အလိုကသွင့ွ မှောပါပေးသညွ။

ကနှောွ Snow ကို မခှီလိုကကွာ ခုတငစွောငွးတှငွ ခပှေးလိုကသွညွ။ ထို့နောကွ ခုတငခွှရငွေး တှငွ ကနှောွ ဒူးထောကလွိုကခွါ သူမ၏ ဂါဝနကွို ပေါငထွိရောကအွောငွ ဆှဲတငလွိုကသွညွ။ ခှထေောကွ ဒူးခေါငွး ပေါငွ ဘာမှ အပှဈပှောစရာ မရှိအောငွ ခှောမှတလွှနွးလှသညွ။ ကနှောွ Snow ၏ ခှဖမေိုးမှစကာ အပေါသွို့ တခကှခွငွှးဆီ အနမွးလိုကခွှှပေေးလိုကသွညွ။ ပေါငနွရော အရောကတွှငွ Snow တစပစွပွ တုနနွသညကွေို ကနှောွ သတိထားမိသညွ။ ကနှောွ Snow ကိုယလွုံးလေးကို ခုတငပွေါသွို့ ညငသွာစှာ လှဲလှောငွး စရနွေ ကူညီပေးလိုကသွညွ။ ထို့နောကွ ဂါဝနကွို အလယပွိုငွးဒသေ အထိ လှနတွငပွေးလိုကသွညွ။ စိမွးနုရောငွ အောကခွံဘောငွးဘီလေး အလယမွှ ပနွးဖူးဖောငွးဖောငွးလေးကို ကနှောွ ကဈ တခကှပွေးလိုကသွညွ။ Snow က အလိုကသွင့ွ သူမ အောကခွံ ဘောငွးဘီလေး ကို ခှှတပွေးသညွ။ ဖုတဖွုတလွေးမှာ ရဲကာအာနသညွေ။ ကနှောွ Snow၏ ဖုတဖွုတွ နှုတခွမွးသားလေးကို အနညွးငယွ ဖှဲကာ လှှာထိုးထည့ကွာ ကလိပေးလိုကသွညွ။ ထိုအခှိနနွှင့တွပှိုငနွကွ ကှောငွးတှငဖွှဈသညွ။

Meeting ရှိသောကှောင့ွ Meeting ခနွးတှငွ ဆရာ ဆရာမမှား စုရုံးကာ ရောကရွှိနကှသညွေ။ လူစုံပှီဖှဈ၍ ကှောငွးအုပဆွရာမကှီးက Meeting စရနွ Computer ကို ဖှင့လွိုကသွညွ။ Computer နှင့တွှဲထားသော Projector ကိုပါဖှင့ွ၍ အစညွးအဝေးစတော့သညွ။ ကနှောွ သှငွးထားသော CCTV Software က Autorun ကို မပိတမွိသောကှောင့ွ Computer Start Up တှငွ ထကာအလုပလွုပတွော့သညွ။ ကံဆိုးသညကွ Snow တို့အိမတွှငွ Wifi တပထွားကာ Password မခံထား၍ ကနှောွ Power On ထားသော CCTV Camera က Wifi ကို Auto Connect လိုကသွညွ။ Meeting ခနွးအတှငွးရှိ ဆရာ ဆရာမမှား ပါးစပအွဟောငွးသား ဖှဈကုနကွှသညွ။ တခှို့က Projector သို့ရောကနွသေော သူတို့ အကှည့ကွို တခှားသို့ လှှဲလိုကကွှသညွ။ Camera မှာ 360 degree ဖှဈသောကှောင့ွ ခုတငပွေါမွှ ကနှောတွို့ အခစှစွမွးခနွးမှားမှာ Projector တှငွ ကှကကွှကကွှငွးကှငွး မှငနွရသညွေ။ ဆရာမကှီးကတော့ ကှောပေးထား၍ မသိပဲ သူပှောခငှရွာတှေ စှတပွှောနသညွေ။ ဆရာမ တယောကွ Computer ထံ အမှနသွှားကာ Power ပိတခွလှိုကတွော့သညွ။

Snow ကသူမ လကွ၂ဖကဖွှင့ွ ကနှော့ွ ခေါငွးအားကိုငကွာ သူမပေါငလွေးကို ဖှဲပေးလိုကသွညွ။ ကနှောွ သူမ ဖုတဖွုတကွို အားရပါးရ လကှနွလေိုကသွညွ။ Snow ၏ ဖုတဖွုတမွှ ထှကသွော အနံ့လေးကို ကနှောွ နှဈသကမွိသညွ။ သူမက အလိုကသွိသညွ။ ပေါကစွီကှှေးရနွ အသင့ပွှငနွသညွေ။ ကနှောွ ဖုတဖွုတလွကှရွငွး ပေါကစွီကို လှမွးကှည့မွိသညွ။ ဖှူဖှူတငွးတငွးလေးတှငမွှ ပနွးနုရောငွ သမွးနသေော နို့သီးခေါငွးလေးမှားမှာ အပေါသွို့ ခှှနထွှကနွသညွေ။ Snow ၏လကတွဖကကွ သူမ၏ ပေါကစွီတလုံးကို ပှနကွိုငထွားကာ ညှဈ၍ ကာမ အရသာ အပှည့အွဝ ခံယူနသညွေ။ မာန ကှီးသညဟွု လူပှောမှားသော မမ Snow သညွ ယခုအခှိနတွှငွ မောငတွကတွိုး၏ အပှုအစု မှားကှား သာယာနပပှေေီ။ ကနှောွ Snow ၏ နို့လေး ၂လုံးကို ကိုငကွာ ညှဈပေးလိုကသွညွ။ သူမထံမှ “အား” ဟုညညွးညူသံလေး ကှားလိုကမွိသညွ။ ထို့နောကွ ကနှောွ ခှှနထွှကနွသေော နို့သီးလေးမှားကို စုပယွူလိုကသွညွ။ လိုးပှဲကှီး စတငရွနွ အခှိနကွရှောကွ ပပှေီ။ “အမ ကနှော့ွ မှာ ကှနဒွုံး မရှိဘူး ဒီတိုငွး ရလား” “ခဏ တကတွိုး” Snow ကခဏဟုဆိုကာ သူ့ဖဖနေေဲ့မမေေ တို့ အံဆှဲထဲမှ ကှနဒွုံးတခု ထုတပွေးသညွ။

Snow မိဘတှလေဲ ခုခှိနထွိ အခစှစွဈပှဲ ဆငနွှှဲနကှတေုနွးဖှဈသညွ။ Snow က ကနှော့ွ လီးကို ကိုငကွာ သူမ ပါးစပထွဲထည့ွ၍ ပုလှပေေးတော့သညွ။ သူမသညလွဲ တူရိယာ ကို ကှှမွးကငှစွှာ အသုံးပှုတတသွူ ဖှဈသညွ။ ထို့နောကွ ကှနဒွုံးကို ကနှော့လွီးတှငွ ဆငမွှနွးပေးသညွ။ကနှောလွဲ Snow ဖုတဖွုတဝွတှငွ လီးတေ့၍ ဖှေးဖှေးခငွှး သှငွးကာ စလိုးတော့သညွ။ သကထွားနဲ့တုနွးက လိုတော့ အပေါကမွမှားတော့ပါ။ ကနှောဖွှေးဖှေး ခငွှးလိုးနလေိုကသွညွ။ “တကတွိုး မှနမွှနလွေး ဆောင့ပွေးပါလား မ ပှီးခငှလွာလို့” “ဟုတွ အမ” ကနှောွ ခပသွှကသွှကလွေး ဆောင့လွိုးပေးလိုကသွညွ။ Snow က ကနှော့ တငပွါး ၂ဖကကွို ညှဈပေးသညွ။ ခဏနတေော့ သူမ ငှိမကွှ သှားသညွ။ ကနှောလွဲ ပှီးခငှလွာ၍ ခပသွှကသွှကွ ဆောင့ပွေးကာ မကှာမီပငွ ပှီးဆုံးခငွှး သို့ရောကရွှိလတေော့သညွ။ ကနှောနွဲ့ Snow တို့ ခဏတာ အနားယူနကှသညွေ။ ထိုစဉွ Snow ၏ Handphone Ring မညလွာသညွ။ Snow က ဖုနွးကိုငကွာ တဟုတဟွုတွ နှင့ွ စကားပှောကာ ဖုနွးခလှိုကသွညွ။

“တကတွိုး ကှောငွးအုပဆွရာမကှီး ဖုနွးဆကတွာ” “မောငလွေးရော အမရော CCTV Camera ရောနဲ့ ခုခကှခွငွှး ကှောငွးလာခဲ့ပါတဲ့ မောငလွေး ဘာတှလှှေောကလွုပထွားလဲ သူတို့က ဘာလို့ အမတို့ တူတူရှိနတော ကို သိနကှတောလဲ” “ဗှာ အဲ့ဒါတော့ ကနှောလွဲ မသိဘူး အမ” ကနှောွ ခုမှ CCTV ကို Power On ထားတာ သတိရသညွ။ သို့သောွ မညသွို့မညပွုံ အလုပလွုပွ သှားသညကွို ကနှောွ မသိပါ။ ကနှောတွို့ ကှောငွးရောကတွော့ ဆရာမကှီးက ကနှောတွို့ Video အကှောငွးပှောကာ သူမတို့ ဆရာ ဆရာမ တှေ အလှနွ ရှကကွှောငွး ပှောသညွ။ ကနှောလွဲ ဆရာမကှီးကို ဒူးထောကကွာ တောငွးပနွ စကားပှောလိုကသွညွ။ ဆရာမကှီးလဲ ကှောငွးမှာမဟုတွ၍ အရေးမယူကှောငွး နောငအွခါတှငသွာ ကှောငွးပဈစညွးကို အလှဲသုံးစား မလုပရွနွ ပှောသညွ။ ကနှောတွို့ မကှနွှာကို တော့ မကှည့ပွါ။ သူမလဲ မကှနွှာပူ ၍ဖှဈမညထွငသွညွ။ Snow ကတော့ ရှကွ၍ထငသွညွ။ ငိုနသညွေ။ ကနှောွ မဆငခွှငမွိသော အရာတခုကှောင့ွ အားလုံး မကှနွှာပူ စရာတှေ ဖှဈကုနသွညွ။ ကှောငွးမှ အပှနခွရီးသညွ တိတဆွိတလွို့သာ နပတေေော့သညွ။ “အမ ကနှောတွောငွးပနပွါတယွ မတောတွဆ ဖှဈသှားတာပါ” “တောပွါတော့တကတွိုးရယွ မပှောပါနဲ့တော့ အမ ရှကလွှနွးလို့ပါ။

အမ ကှောငွးထှကတွော့ မယွ နိုငငွံခှားမှာပဲ ကှောငွးသှားတကတွော့မယွ။ မသှားခငွ အမ တခု ဝနခွံခဲ့ခငှတွယွ။ မောငလွေးကို အမ သိပခွစှပွါတယွ” ကနှောွ မှားစှာ စိတမွကောငွးဖှဈမိသညွ။ နောငတွှငွ သညလွို မဖှဈရနွ ကနှောွ ဆငခွှငွ တော့မညဟွု ဆုံးဖှတလွိုကသွညွ။ Snow ကို ကနှောွ ကစားသလို ဖှဈသှားမိသည့ွ အတှကွ နောငတွ ရမိသညွ။ ကနှော့ွ စိတထွဲတှငွ Snow ကို သူငယခွငွှး တယောကွ ….. တယောကထွကွ ပို၍ ခံစားလို့မရပါ။ ကနှောနွှင့ွ Snow ၏ ဇာတလွမွးသညွ ထိုနရောတှငပွငွ တခနွးရပွ အဆုံးသတခွဲ့တော့သညွ။ Snow နိုငငွံခှားထှကသွှားပှီးနောကွ ကနှောလွဲ စိတတွှလနခေေေဲ့သညွ။ စာမေးပှဲပှီး၍ ကှောငွးပိတထွားသောကှောင့ွ ကနှောလွဲ အဖှားရှိရာ တောငကွှီးမှို့ သို့ စိတပွှလကပွှေောကွ ခရီးထှကခွဲ့တော့သညွ။ ” ရှမွးမလေးတှေ ခှောတယပွေါတယွ အေးခမွှးလှတဲ့ ဌာနဝယွေ” သီခငွှးလေး အဆုံးတှငတွော့ ကနှောွ ရှမွးမှပေေါွ ခှခမှေိပါတော့သညွ။ အဖှား၏ ခှံသညွ တောငကွှီးမှိုြ့နှင့ွ ရှှညေောငကွှားတှငွ ရှိသောကှောင့ွ မှို့ပှထကွ ကှေးလကွ ပိုဆနသွညဟွုပှောရပမညွေ။ စိတရွှုပနွသေော ကနှော့အွဖို့တော့ အေးဆေး ခေါငွးဆေး၍ ရသည့နွရောဖှဈသညွ။ ကှောငွးလဲ ပိတထွားသောကှောင့ွ ထှထှထေေူးထူး လုပစွရာမရှိပါ။

အားနသေောကှောင့ွ ကနှော့ဘွဝအကှောငွး ကိုသာပှနတွှေးနမေိသညွ။ သခှောပှနစွဉွးစားကှည့လွှှငွ တခှို့ကိဈစတှကေ ရှကစွရာ ကောငွးသညွ။ State ကှောငွးသား ဘဝတှငွ ဆကွ ကိဈစကှောင့ွ ပှူနာတကသွညွ။ တကကြသိုလတွှငလွညွး ထိုကိဈစကှောင့ပွငွ ပှူနာတကသွညွ။ ကနှောကွို ကနှောထွကွ ကောငမွလေးမှားကို ပိုသနားမိသညွ။ သူတို့က မိနွးကလေးတှမေို့ ကနှော့ထွကွ အရှကတွရား ပိုကှပမညွေ။ သို့သောွ ကနှော့ွ ကံကိုက ဒီလိုတှေ ဖှဈဖို့ပါလာတယွ ဟုသာ နောကဆွုံး ဖှသေိမ့မွိသညွ။ ဖှဈပှီးသှားသညတွို့က ပှနပွှငွ မရပါ။ နောကတွခါထပမွဖှဈရနသွာ ဆငခွှငရွပမညွေ။ ပှီးတော့ ကနှောွ ကောငမွလေးမှားကီု တှကခွကှကွာ လိုကတွတသွည့ွ အကငှ့ကွိုလဲ ပှငရွပမညွေ။ သကထွားသညွ ခုခှိနထွိ ကနှော့အွိမကွို ဖုနွးဆကနွတေုနွးဖှဈသညွ။ သူနှင့ကွနှောသွညွ တရားဝငွ မပှတသွေးပါ။ အနဝေေးနသညွေ ဆိုသည့ွ အခှအနသေောဖှဈသညွ။ သို့သောွ ကနှောွ သကထွားကို ခစှသွူတယောကလွို မခစှပွါ။ သူငယခွငွှး လိုသာခစှသွညွ။ရနကွုနပွှနရွောကလွှှငွ ကနှောထွို ကိဈစကို အပှတဖွှတရွမညွ။ မခစှပွဲ ဟနဆွောငနွတောထကွ ပှတလွိုကကွှသညကွ ကနှောရွောသကထွားရော အနာဂတွ အတှကွ ပိုကောငွးသညဟွု ကနှောထွငသွညွ။

Snow ကိုလဲ ကနှောွ အလှနအွားနာမိသညွ။ သူမအကှောငွးကို မသိခငကွ ယောကှာွးလေးမှားကို အရှကခွှဲတတသွည့ွ မိနွးမတယောကဟွု ထငမွိသောကှောင့ွ ကနှောွ သူမကို တှကခွကှကွာ လိုကခွဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။ သို့သောွ သူမသညွ စိတသွဘောဖှူစငကွာ ကူညီတတသွူ တဦးသာဖှဈသညွ။ ကနှော့ွ အပေါွ အလှနကွောငွး၍ ဂရုစိုကသွညွ။ သူမကိုလဲ နိုငငွံခှားတှငွ ကှောငွးပှီး၍ ပှနလွာပါက ကနှောွ သှားတောငွးပနပွါမညွ။ကနှောလွုပရွမည့ွ ကိဈစမှားကို စဉွးစားပှီးခှိနတွှငွ စိတထွဲတှငွ နဲနဲတော့ ပေါ့ပါးသှားသညွ။ ညနစေောငွးလဲဖှဈသောကှောင့ွ အပနွးပှေ စကဘွီးထှကွ စီးရနွ ပှငဆွငလွိုကသွညွ။ အဖှား ခှံထဲတှငွ ကနှော့ွ၏ ပှိုငဘွီး ရှိသညွ။ မစီးတာ ကှာ၍ စမွးစီးရနွ အလှနပွငွ ဆနဒြဖှဈမိသညွ။သို့သောွ ဘာဖှဈမှနွးမသိ စိတထွဲ နဲနဲလေးနသညွေ။ တခုခု ဖှဈမလားဟူ၍ လေးနခှငွေးပငွ။နောကဆွုံး ထိုစိတကွို မေ့ဖှောကကွာ စကဘွီးယူကာ ထှကခွဲ့တော့သညွ။ ကံတရားဆိုသည့ွ အရာသညွ ရှောငလွှှဲ၍ မရပါ။ ဘယလွောကပွဲ ကောငွးအောငနွတေော့ မညဟွု ဆုံးဖှတထွားသောလွဲ ရှောငမွရ၍ဝငတွိုး မိသည့ွ အခှအနေေ တခုတှငတွော့………. ဗီဇ ဆိုသညမွှာလညွး ဖှောကဖွကှရွနွ ခကလွှသညွ။ ဂီတလို နားဝငခွှိုသော ဗီဇ မှိုးလိုခငှမွိသညွ။

ထိုသို့ ထိုသို့သော အကှောငွးတရားမှားသညွ မကှာခငွ အခှိနတွှငွ ကနှော့ရွဲ့ တတိယမှောကွ ဇာတလွမွး ကို အစပှိုးစခေဲ့ ပါတော့သညွ။ ရနကွုနလွို ရှုပယွှကခွတနွသေော ကားတှမရှေိ၍ ကနှောွ အရှိနတွငကွာ စီးခဲ့တော့သညွ။ ပှိုငဘွီး လဲဖှဈသောကှောင့ွ အလှနသွှကွ လှသညွ။ ကနှော့ွ ရှေ့မှ တအိအိ သှားနသေော ကားတစီးကို ကှောတွကကွာ လမွးခှိုးထဲ ကနှောွ ရုတတွရကွ ကှေ့ဝငလွိုကသွညွ။ ကနှော့ွ မှို့မဟုတသွဖှင့ွ လမွးမှားကို ကနှောွ မသိပါ။ စိတကွူးတည့ရွာ လှောကစွီးနခှငွေး သာဖှဈသညွ။ ရှေ့မှကောငမွလေးတယောကကွို ကနှောတွှေ့လိုကွ၍ Break ကို အားကုနွ ညှဈလိုကသွညွ။ သို့သောွ ကနှော့ွ အရှိနမွှာ အလှနပွှငွးသောကှောင့ွ ရပမွရပဲ သူမကို ဝငတွိုကမွိလတေော့သညွ။ ဒါမယ့ွ စကဘွီးလဲ အရပွ သူမကိုလဲ အထိ ဖှဈ၍ တောသွေးသညွ။ သူမကတော့ လမွးပေါွ ဖငထွိုငကွှ သှားသညွ။ ကနှောွ စကဘွီးပေါမွှ ဆငွးကာ သူမအား ထူပေးဖို့ ပှငလွိုကသွညွ။ ” Sorry ပါဗှာ ကနှော့အွမှားပါ။ ရုတတွရကကွှီးကှေ့ဝငလွိုကပွှီး အရှိနမွထိနွးနိုငွ ဖှဈသှားတာ” “ဟုတွ ရပါတယရွှင့ွ ပနွးအိလဲ လန့ပွှီးလဲသှားတာက ဒီက အရှိနမွပှငွးပါဘူး” တောပွါသေးရဲ့။ တခှားကောငမွလေးတှဆေို ကတကွတလွနွ ရနတွှေ့ပမညွေ။ သူမကတော့ ရနမွတှေ့သည့ွ အပှငွ စကားပှော ယဉကွှေးလှနွးလှသညွ။ ပနွးအိဆိုသည့ွ နာမညကွလေးနဲ့ လိုကသွညဟွုကနှောွ ထငမွိသညွ။

ပနွးကလေးလို လှသညွ။ နှငွးဆီလို ပနွးမှိုးမဟုတွ စံပယပွနွးလေး ဖှဈသညွ။ မကှနွှာလေးမှာ ရှငွးလငွးကှညလွငွ၍ ဖှူဖှူဖှေးဖှေးလေးနှင့ွ လှသညွ။ ရငဖွုံးအငွကြှိအဖှူလေးနှင့ွ ယောဂီထမိနလွေး ဝတထွားသညမွှာ မှနမွာမလေး တယောကွ၏ အလှကို ပိုမိုပေါလွှငွ စသညွေ။ ကနှောွ သူမလကမွောငွးလေးကိုငလွိုကသွညွ။ ထူပေးရနဖွှဈသညွ။ အိစကနွသေော လကမွောငွးသားလေးတှကှေောင့ွ ကနှောရွငခွုနမွိသညွ။ ဝတထွားသော အငွကြှိအသားကလေး ကလဲ နူးညံ့လှနွးလှသညွ။ ဘာအသားလဲတော့ ကနှောမွသိပါ။ ကနှောွ အားနညွးနညွးထည့ကွာ ဆှဲထူလိုကသွညွ။ သူမခှထေောကခွေါကသွှားပုံရသညွ။ ကနှော့ွ ရငခွှငထွဲ လဲပှိုကှသညွ။ မောငတွကတွိုးလဲ ဘယနွမလေဲ။ Warmly Welcome လုပလွိုကသွညွ။ ရငခွှငထွဲ ဝငလွာသော သူမကိုယလွုံးလေး ကို ဖကထွားလိုကမွိသညွ။ သူမခေါငွးက ကနှော့ွ ညာဘကပွုခုံးပေါွ တငနွသညွေ။ ကနှော့ပွါးနှင့သွူမပါး ထိမိသညွ။ စံပယနွံ့လေး သငွးလှသညွ။ ကနှောွ ဖကထွားတာ နဲနဲကှာသှားသညွ ထငသွညွ။ ” လှှတပွှီး ထူပေးအုံးလေ ပနွးအိ ခှထေောကကွ ခေါကသွှားတယထွငတွယွ အရမွးနာနတယွေ ခှထေောကလွို့ မရလို့” “အောွ ဟုတွ ။ ညီမကို ကနှောွ ထိနွးထားပေးတာပါ အခှင့အွရေးယူတယွ မထငပွါနဲ့နောွ” “ဟုတွ ရပါတယွ ထူသာထူပေးပါရှင့ွ” ကနှောွ ဗှောငလွိမဗွှောငစွား လုပလွိုကသွညွ။

ဖကကွောငွးကောငွးနှင့ဖွကထွားခငွှးဖှဈသညွ။ ကနှော့နွားထဲ ဆိုကကွယွ အိပဇွောသံ မှားကယှလွောငစွှာ ကှားနရသညွေ။ Racing ဆိုကကွယွ သုံးစီး ကနှောတွို့ထံ အရှိနဖွှင့လွာနသညွေ။ ထို့နောကွ ကနှောတွို့အား ဝိုငွးထားလိုကသွညွ။ ဆိုကကွယပွေါမွှ ဆောင့ကွှှားကှှား တကောငွ ဆငွးလာသညွ။ “ပနွးအိ ဘာဖှဈတာလဲ” “မတောတွဆ စကဘွီးတိုကွ မိတာပါ ဘာမှမဖှဈပါဘူး” “ဘာမှမဖှဈဘူးသာဆိုတယွ ဒီကောငကွ နင့လွကမွောငွးကို ဘာလို့ကိုငထွားတာလဲ” “ကနှောထွူပေးမလို့ပါ ကနှော့စွကဘွီးနဲ့ တိုကမွိတာပါ” “မငွးမှာမကှစွိမပါဘူးလား စကဘွီးကို ဘယလွိုစီးတာလဲ” “ကနှောွ လမွးထဲ အမှတတွမဲ့ ကှေ့ဝငပွှီး အရှိနမွထိနွးနိုငတွာပါ ကနှောတွောငွးပနပွါတယွ ပနွးအိကိုလဲ ဆေးခနွးပို့ပှီး အိမထွိ ပို့ပေးပါ့မယွ” “မလိုဘူး ငါပို့ပေးလိုကမွယွ” မာရကှေောရဖှငေ့ွ အပေါစွီးမှ ပှောနသညွေ။ ကာယကံရှငကွ ဘာမှမဖှဈရပဲ ဒီကောငကွ ဘာတှေ ဝငဖွှဈနမှနွေးမသိ။ ကနှောွ ပနွးအိကို ထူပေးတော့ ဒီကောငကွ ဝငလွာပှီး ကနှော့ွ ရငဘွတကွို ဆောင့တွှနွး လိုကသွညွ။ “ကှောစွှာ နငဘွာလုပတွာလဲ သူကငါ့ကိုထူပေးတာလေ ပှီးတော့ ဒါမတောမွဆ ဖှဈတာ” ပနွးအိက ကနှော့ရွှေ့မှ ရပကွာ ကှောစွှာ ဆိုသောကောငကွို တားလိုကသွညွ။

“အေး ပှီးတာပဲ သှားကှမယွ ပနွးအိ ငါနင့ကွို ဆေးခနွးလိုကပွို့ပေးမယွ” ကှောစွှာဆိုသောကောငကွ ပနွးအိကို သူ့ ဆိုငကွယဖွှင့တွငကွာ လီဗာကို တဗငွှးဗငွှးဆှဲ၍ ထှကသွှားသညွ။ ကနှောွ ကှောခိုငွးသှားသော ပနွးအိနောကကွှောလေး ကိုသာ ကှည့ရွငွး ကနှနွခေဲ့တော့သညွ။ သူမ ကကှနှခွဲ့သော လကကွိုငပွုဝါ လေးကို ကောကကွာ အိမပွှနခွဲ့သညွ။ပှနရွောကတွော့ ကနှော့ွ အတှေးတှေ နဲနဲရှုပနွသညွေ။ ပနွးအိအကှောငွးသာ စဉွးစားမိနသညွေ။ ဘာပဲပှောပှော ကနှောွ ပနွးအိကို သဘောကမှိသညွ။ ယဉကွှေး၍နူးညံ့သိမမွှေ့ လှနွးလှသညွ။ သူမကနှခွဲ့သော လကကွိုငပွုဝါလေးကို ကနှောွ နမွးကှည့မွိသညွ။ ရမှေှေးနံ့ မဟုတသွည့ွ အနံ့မှှေးမှှေးလေး တခုရသညွ။ သူမ ကိုယနွံ့ဖှဈမညွ။ ကှောစွှာဆိုသည့ကွောငကွ သူမနဲ့ဘယလွိုတှေ ပတသွကနွတောလဲ။ သူမ ရညွးစား မှားလား။ တောတွောတွော့ ဆောင့ကွှှားကှှားနိုငသွညွ။ ပိုကဆွံရှိ အသိုငွးအဝိုငွး ထဲကဖှဈမညွ။ ဘေးတှငွ အပေါငွးအသငွး အခှှအရေံ တှနှငေ့ွ သှားလာနသေော ခပဆွိုးဆိုးကောငဖွှဈမညွ။ ကနှောွ အတှေးပေါငွးမှားစှာ မေးခှနွးပေါငွးမှားစှာနှင့ွ အဲ့ညက တောတွောနွှင့ွ အိပမွရပါ။ နောကတွရကွ ပနွးအိကို တှေ့လိုတှေ့ညား စကဘွီးလှှောကစွီးကာ ရှာကှည့မွိသညွ။

ကနှော့ွ နောကမွှ ဆိုငကွယွ အိပဇွောသံ တဗငွှးဗငွှး တှေ ကှားနရပှနေသွညွ။ ကှောစွှာတို့ ဖှဈမညွ။ ဆိုကကွယွ ၂စီး ကနှောနွှင့ွ ဘေးခငွှးယှဉွ မောငွးနသညွေ။ ထို့နောကတွစီးက အရှိနလွှော့ကာ ကနှော့ွ ဘယဘွကကွ ကှောစွှာမောငွးလာသော ဆိုကကွယကွ ကနှော့ွ စကဘွီးရှေ့ဘီးကို သူ့နောကဘွီးဖှင့ွ ဝငတွိုးလိုကသွညွ။ ကနှောွ ဟနခွကှပွကှကွာ လမွးဘေးထိုးဆငွးပှီး ကှောကခွဲ ပုံနှင့မွိတဆွကတွော့သညွ။ ကနှော့ွ ခေါငွးမှ သှေးမှားပါးပေါစွီးလာသညွ။ ကနှောွ ခေါငွးကှဲ သှားပပှေီ။ “ဘယလွိုလဲ ဟေ့ကောငွ မှတပွီလား အဲ့ဒါ ပနွးအိကို မငွးနာကငှစွလေို့ မငွးကို ပှနနွာအောငလွုပတွာ ဟား ဟား …. ငါ့ ပနွးအိကို ထပထွိရဲထိကှည့ွ နောကတွခါ ဒီထကပွိုနာမယွ” ကှောစွှာက သူလုပခွငှရွာလုပွ၍ ထှကသွှားသညွ။ ကနှောွ တောတွောွ ဒေါသထှကသွှားသညွ။ စိတထွဲမှ ပှောလိုကမွိသညွ။ “”အေး ကှောစွှာ……. ငါ့ခေါငွးကှဲသလို မငွးအသဲလဲ ကှဲစရမယွေ”” ထိုရကပွိုငွး ကနှောွ အိမမွှာသာနရသညွေ။ ဆရာဝနကွ ၂ ပတလွောကနွားခိုငွးသညွ။ ပနွးအိ လကကွိုငပွုဝါလေးကို အဖောပွှုနရသညွေ။ ကှာလာတော့ အဖှားက ကှည့မွရ၍ထငသွညွ။ “ငါ့မှေး ဒီလကကွိုငပွုဝါကို တနမွးနမွးနဲ့ ဘာတှေ လုပနွတောလဲ” မေးလာသညွ။ ကနှောွ မှနမွှနွ ပှနကွောငွးခငှနွပှေီ။

ပနွးအိကို လိုကရွှာရအုံးမညွ။ ” တကတွိုး အဖှားဒီနေ့ ဘုနွးကှီးကှောငွး သီလယူ သှားမလို့ အိမမွှာပဲ နနေောွ ဘယမွှမသှားနဲ့” “ဟုတွ အဖှား” “အေးအေး ခဏနေ အဖှားသူငယခွငွှး လာခေါလွိမ့မွယွ” ခဏနတေော့ ခှံထဲကားတစငွး ဝငလွာသံကှားလိုကရွသညွ။ အဖှား သူငယခွငွှးဖှဈမညွ။ ကနှောလွဲ ဧည့ခွနွးတှငသွာ TV ဆကကွှည့နွလေိုကသွညွ။ “လာကှလာကှဟေ့ ရှှမှေိုငတွို့ ဟယွ…. ပနွးအိလေးလဲ ပါလာတာပဲ” “ဟုတတွယဟွေ့ ငါမှေးကတော့ သိတဲ့အတိုငွးပဲ ဘုရားတရားဆို ထိပဆွုံးကပဲ” ပနွးအိ……. ပနွးအိဆိုသောအသံကို ကှားလိုကွ၍ ကနှောလွှည့ကွှည့လွိုကသွညွ။ ကနှော့ွ မကှနွှာတှငွ အပှုံးမှားဖှင့ဝွဆောသှားသညွ။ ကနှောွ လိုကရွှာမည့ွ ပနွးအိသညွ ကနှော့ထွံ ဆိုကဆွိုကမွှိုကမွှိုကွ ရောကလွာပပှေီ။ အဖှား သူငယခွငွှး ၏ မှေးဖှဈနသညွေ။ “ထိုငအွုံးရှှမှေိုငရွေ ဒါ ရနကွုနကွ ငါပှောပှောနတေဲ့ တဦးတညွးသော မှေးလေးလေ တကတွိုးတဲ့” “အောွ အေး နင့မွှေးက အခှောလေးပဲ ဒါနဲ့ ခေါငွးကဘာဖှဈတာတုနွး” “စကဘွီးစီးရငွး ကှောကပွုံထဲ စကဘွီးမှောကတွာလေ။ ခေါငွးထိပှီး ရူးကှောငကွှောငနွဲ့ လကကွိုငပွုဝါ တထညကွို နေ့တိုငွး နမွးနမွးနလေို့ ဟားဟား” “အောွ ဖှဈရလေ ကလေးရယွ” ပနွးအိက ကနှော့ွ လကထွဲက လကကွိုငပွုဝါကို တခကှလွှမွးကှည့သွညွ။ ထို့နောကွ ရှကပွှုံးလေးပှုံးကာ ခေါငွးငုံ့သှားတော့သညွ။

ရှကသွှေးဖှာသှားသော မကှနွှာလေးမှာ ခစှစွရာကောငွး လှနွးလှသညွ။ အဖှား ၂ယောကသွာ မရှိပါက ကနှောွ ပှေးဖကနွမွးမိမညွ ထငသွညွ။ ” ပနွးအိ ခှထေောကသွကသွာ ရဲ့လား” “ဟုတကွဲ့ရှင့ွ” “ဟဲ့ မှေးတို့ ၂ယောကကွ သိနကှတောလား” “ဟုတွ အဖှား ဟိုနေ့က ပနွးအိကို ကနှော့ွ စကဘွီးနဲ့ ဝငတွိုကမွိလို့” “အောွ အဲ့ဒါကှောင့ပွှောတာ ဒီစကဘွီးကှီး ငါသိမွးတော့မယွ ဟိုတိုကဒွီတိုကနွဲ့ ကဲ တရားနာနောကကွနှပှေီ သှားကှစို့” “ကိုတကတွိုး ခှင့ပွှုပါအုံးရှင့ွ” “အောွ ဟုတွ ပနွးအိ” “ကိုတပခွေါစွရာမလိုပါဘူး မှေးရဲ့ မငွးတို့က ရှယတွူတှေ တကတွိုးလဲ First Year ဖှထေားတာလေ” အဖှားတို့ ထှကသွှားပှီး တောတွောွ ကှာသညထွိ ကနှော့ွ မကှနွှာကှီးမှာ ပှုံးဖှီးဖှီးကှီး ဖှဈနတေော့သညွ။ အဖှားပှနလွာပါက ပနွးအိအကှောငွး တီးခေါကရွပတေော့မညွ။ ” အဖှား ပနွးအိက ဘုရားတရား တောတွောလွုပတွယွ ထငတွယနွောွ” “အေး ဟုတတွယွ ငါ့မှေးရဲ့ ငယငွယထွဲက သူ့အဖှား ရှှမှေိုငကွ ဘုရားတရားမှဲဖို့ အမှဲသငပွေးထားတာလေ။ အဖအမကေေ အလုပကွိဈစနဲ့ပဲ ရှုပနွတေော့ ငယငွယထွဲက သူ့အဖှား လကပွေါမွှာပဲကှီးလာတာ။ ဘုရား တရားလုပလွှနွးလို့ ခုထိ ရညွးစားတောငွ မရှိပါဘူးကှယွ” “ဟုတလွို့လား အဖှားရဲ့ ကှောစွှာဆိုတာ သူ့ ရညွးစား မဟုတဘွူးလား” ” ကှောစွှာဆိုတာက ဒီမှို့ရဲ့ အခမွှးသာဆုံး စာရငွးဝငထွဲက တယောကရွဲ့ သားပေါ့။

ပနွးအိ အဖနေဲ့အမကေ နဲနဲ ဂုဏမွကကွှတော့ သူတို့ ငယငွယထွဲက သဘောတူထားကှတာ။ ကှောစွှာက ပနွးအိကို အရူးအမူးပဲ ဒါမယ့ွ ခုခှိနထွိတော့ ပနွးအိက ပှနကွှိုကတွယလွို့ အဖှားတော့ မကှားမိသေးဘူး။ နပေါအုံးတကတွိုးရဲ့ ငါ့မှေးက ပနွးအိကို ကှိုကနွတောလား” “မဟုတပွါဘူး အဖှားရဲ့ ဒီတိုငွးပဲ မေးကှည့တွာပါ”အဖှားဆီမှ ပနွးအိ Information မှားယူကာ ကနှောွ စတငတွှကခွကှပွါတော့သညွ။ နောကရွကမွှားတှငွ ကနှောွ အိမတွှငွးအောငွးကာ အဖှား၏ တရားစာအုပမွှားကိုသာ သဲကှီးမဲကှီး ဖတတွော့သညွ။ တခှို့ကို အလှတကွကှမွှတသွညွ။ အဖှားကတော့ အံဩစှာ ကှည့နွသညွေ။ “တကတွိုး ငါ့မှေးကို အဖှား ဆေးခနွးပှကှည့ခွငှတွယွ” ” ဘာ လို့လဲ အဖှားရဲ့” “မငွး ခေါငွးထိပှီးထဲက ပုံမှနမွဟုတဘွူး။ ခုလဲ တရားစာအုပတွှေ ဖတနွပှနပွှေီ ဩကာသတောငွ မှနအွောငမွဆိုနိုငတွာ ခုက ဘာဖှဈပှနတွာတုနွး” ” ကနှောွ ဓမမြစာမေးပှဲဖှကှညေ့မွလို့ အဖှားရဲ့” “ဟုတမွှလဲ လုပပွါ တကတွိုးရယွ မငွးက ဘာသိလို့လဲ” “ခုတော့ သိပမွသိသေးဘူးပေါ့ အဖှားရဲ့ ဒါမယ့ွ လေ့လာရငွး သိလာမှာပေါ့။ ပှီးတော့ သငပွေးမယ့လွူရှိရငွ ပိုကောငွးမယွ။

ပနွးအိမှား နဲနဲပှောပှ နိုငမွလား မသိဘူးနောွ အဖှား” “အေး ပနွးအိကတော့ အဲ့ဒါတှေ ကှှမွးတယွ မငွးသငခွငှသွပါ့ဆို ငါရှှမှေိုငကွို ပှောပေးမယွ” “ဟုတွ ဟုတွ ပှောပေးပါ အဖှားရယွ” “ငါ့မှေးက ဘယတွော့ စသငခွငှတွာတုနွး” “ဒီနေ့ပဲ အဖှား” “ဟေ !!!! ” အဖှား၏ ကောငွးမှုဖှင့ွ ကနှောွ ပနွးအိနား ရောကခွဲ့ပပှေီ။ ပနွးအိက ကနှော့ကွို ဘုရားစာ တရားစာတှေ ပှောပှသညွ။ ကနှောကွ ပနွးအိကို ငမွးသညွ။ ပနွးအိကလဲ သိပုံရသညွ။ တခါတလေ သူမ စကားတှေ မှားမှားပှောနသညွေ။ စာသငပွေးတာ တတိယမှောကနွေ့ တှငဖွှဈသညွ။ ဒီနေ့ ထူးထူးခှားခှား ပနွးအိက မှနမွာ ဆနဆွနွ မဝတပွဲ မိနွးမဝတွ စှပကွှယွ ဂှိုငွးပှတလွေး ဝတထွားသညွ။ မှနမွာ ဝတစွုံမှားသာ ဝတသွော ပနွးအိက ခုလိုလေး ကတှော့လဲ တမှိုးကှည့ကွောငွးနပှနသွေညွ။ အငွကြှီက အနဲငယွ ဟိုကသွောကှောင့ွ ပေါကစွီ အမှှောငွးလေးမှားကို မှငနွရသညွေ။ အငွကြှီအောကတွှငွ ဘရာ စိမွးနုလေး ဝတထွားသညွ။ အငွကြှီမှာ အဖှူဖှဈသောကှောင့ွ အတှငွးမှ Bra ကို မှငရွသညွ။ ကနှောွ ကှည့နွမှနွေးသိ၍ ပနွးအိက ရှကကွိုးရှကကွနွးဖှင့ွ သူမလကတွဖကဖွှင့ွ ရငဘွတကွို အုပကွာ ကာထားသညွ။

သူမလကတွဖကထွဲဖှင့ွ စာအုပကွို လှနရွနွ အခကအွခဲဖှဈနသညွေ။ စာအုပွ အဖုံးကှောင့ွ စာရှကကွ လှနမွညလွုပလွှှငွ တဖကခွှမွးက လာလာပိတသွညွ။ အခှငွးအရေး ဟူသညွ ၂ခါမရမှနွး ကနှောသွိသညွ။ စာရှကွ ကူလှနပွေးခငှယွောငွ ဆောငကွာ သူမလကကွို ကိုငလွိုကသွညွ။ ပနွးအိက ကနှော့ကွို တခကှကွှည့ကွာ ရှကပွှုံးလေးပှုံး၍ ခေါငွးငုံသှားသညွ။ သူမ အဖှား၏ အရိပအွခှလေဲ ကှည့ရွသေးသညွ။ အဖှား ရှှမှေိုငကွ မကှစွိသိပမွကောငွး၍ ကံတရားက ကနှော့ဘွကတွှငွ ရှိနသညွေ။ ကနှောတွို့ စာသငစွားပှဲသညွ ဧည့ခွနွးဘေးတှငွ ရှိသောကှောင့ွ အဖှားရှှမှေိုငွ ထိုငနွသေော ဧည့ခွနွးမှ ကှည့လွှှငွ မှငနွရသညွေ။ စာအုပသွညွ ကနှောတွို့ ၂ယောကွ၏လကကွို ပိတခွလှိုကသွညွ။ ကနှောွ မလှှတသွလို ပနွးအိကလဲ မရုနွးပါ။ သူမ ဘာစကားမှ ဆကမွပှောတော့ပဲ ခေါငွးသာ ငုံထားသညွ။ ကနှောွ သူမလကကွို ဆုပကွိုငထွားရငွး လကမွဖှင့ွ ဖှေးဖှေးလေး ပှတပွေးနလေိုကသွညွ။ စာပှဲအောကွ တှငလွညွး သူမခှထေောကကွို ကနှော့ွ ခှထေောကဖွှင့ွ ထိပေးထားလိုကသွညွ။ သူမကလညွး ခှထေောကကွို မဖယပွါ။

ကနှောွ သူမလကကွို တောတွောကွှာ ကိုငထွားပှီးမှ လှှတပွေးလိုကကွာ စာအုပတွအုပကွို ယူ၍စာရေးကာ သူမထံ ထိုးပေးလိုကသွညွ။ ပနွးအိ လကကွိုငွ ထားလို့ စိတဆွိုးသှားလား သူမကလညွး စာပှနရွေးကာ ကနှော့ထွံ ပှနပွေးသညွ။ မဆိုးပါဘူး။ ရှကတွော့ရှကတွယွ ကောငွးခနွးရောကလွှှငွ မီးပှတစွမှဲ ဖှဈသလို သူမအဖနေဲ့အမေ ပှနရွောကလွာ၍ ကနှော့ွ အီစီကလီ ဇာတလွမွးကိုလဲ ဒီနေ့အဖို့ ဒီမှှနှင့သွာ နားခဲ့ရသညွ။ ဘာပဲပှောပှော ကနှောွ ကှနပသွေညွ။ ပနွးအိ ကနှော့ဘွကွ ပါနပှေီဆိုတာ ကနှောသွိသညွ။ သညကွှားထဲ အဖှားနှင့ွ ပနွးအိတို့ မှေးအဖှား တရားစခနွး ဝငရွနွ ဖှဈလာသညွ။ ကနှော့ွ အတှကွ အခှင့အွရေးပငွ ဖှဈသညွ။ ကနှောလွဲ လိုကဝွငမွညဟွု အဖှားကို ပှောလိုကသွညွ။ အဖှားကတော့ ရနကွုနကွို ဖုနွးလှမွးဆကကွာ ကနှော့ွ အား ဆေးခနွးပှရမညွ ဟုသာ ပှောနတေော့သညွ။ တရားစခနွးသညွ ကနှော့အွတှကတွော့ ငရဲစခနွးပငဖွှဈတော့သညွ။ အငှိမမွနတတသွေော ကနှောအွတှကွ တရားထိုငရွသည့ွ အခှိနသွညွ အခကခွဲဆုံးပငဖွှဈသညွ။ ပနွးအိ ဘယလွိုမှားဘုရားရိပွ တရားရိပကွို ဒီလောကတွောငကွှိုကလွဲ ကနှောလွဲ မစဉွးစားတတပွါ။ အခစှရွိပွ ၏အေးခမွှးမှုကို သူမမသိသေး၍ ဖှဈမညွ။ ကနှောွ သငပွေးမှရမညွ။

တရားစခနွးတှငွ သီးသန့ွ အဆောငခွနွးလေးမှားရှိသညွ။ ပနွးအိတို့မှေးအဖှားနဲ့ကနှော့အွဖှားက တခနွးနကှသညွေ။ ကနှောကွတော့ ယောကှာွးလေးမှား ဘကအွခှမွး အဆောငတွှငနွရသညွေ။ တရားစခနွးသို့ ကနှောွ လိုရမယရွ ယူလာသော ပဈစညွးမှာ ကှနဒွုံး ဖှဈသညွ။ ကှနဒွုံးကို ကနှော့ွ ပုဆိုး ခါးပုံစ ထဲတှငွ အမှဲ ထည့ထွားသညွ။ ဒီနေ့မနကွ တရားပှဲ စခါနီး အခှိနဖွှဈ၍ အားလုံးနရောယူနကှသညွေ။ ကနှောလွဲ ငိုကလွို့ကောငွးမည့ွ နရောကို ရှေးကာ ထိုငနွလေိုကသွညွ။ အဖှားတယောကွ ကနှော့နွား ရောကလွာကာ သူကှာကှာမထိုငနွိုငသွောကှောင့ွ ဒီနရောလေးမှီခငှသွညွ လာပှောသညွ။ ကနှောလွဲ အဖှားကို နရောပေးလိုကသွညွ။ ကနှောအွထ အဖှားက ကနှော့ွ ပုဆိုးစကို နငွးမိ၍ ပုဆိုးခါးပုံစ ပှသှေားကာ ကှနဒွုံးထှကကွတှော့သညွ။ အဖှားကကောကကွာ ကနှော့ကွို လှမွးပေး၍ “လူလေး ဒါဘာလေးလဲ” ” အစာအိမဆွေးပါ အဖှား” “အတောပွဲ အဖှားအစာအိမနွဲနဲအောင့နွလေို့ သောကလွို့ရမလား””ဟို ဟို လေ အဖှား အဲ့ဒါက သကကွှီးပိုငွးတှေ သောကလွို့မရဘူးဗှ” ကနှောလွဲ လှှောကပွှောလိုကသွညွ။ ဘေးနားမှ လူလတပွိုငွးမှားက ပှုံးဖှီးဖှီး ဖှင့ရွယနွကှသညွေ။ တခှို့က မကှမွှောငကွှုတွ၍ ကှည့နွကှသညွေ။ တရားပှမည့ွ ဘုနွးတောကွှီးကလဲ လှမွးကှည့သွညွ။

တောသွေးသညွ ပနွးအိတို့က ရှေ့ပိုငွးမှာ နရောယူထား၍ ကနှော့ွ အဖှဈကို မမှငလွိုကကွပှေ။ ကနှောလွဲ ရှကကွာတရားမနာတော့ပဲ ထှကလွာခဲ့သညွ။ စိတညွဈညဈနဲ့သဈပငအွောကွ ထိုငနွလေိုကသွညွ။ ခဏနတေော့ ပနွးအိရောကလွာသညွ။ “တကတွိုး တရားမနာပဲ ဘာလို့ ထှကသွှားတာလဲ” “ငါ ခေါငွးနဲနဲ ကိုကနွလေို့ နငကွရော ဘာလို့ ထှကလွာတာလဲ” “နငွ ထှကသွှားတာမှငလွို့လေ ဆေးသောကလွိုကပွါလား ငါ့မှာဆေးပါတယွ သှားယူလိုကအွုံးမယွ” “ရတယွ ပနွးအိမယူနဲ့တော့ နငကွ ငါ့ကို စိတပွူလို့လား” “အငွး” ပနွးအိက ခေါငွးလေး ငုံကာဖှသညွေ။ ကနှောွ အခှိနမွဆှဲလိုတော့ပါ။ ဒီည အပှီးကှံစညမွညွ ဆုံးဖှတလွိုကသွညွ။ “ပနွးအိ ဒီည လပှည့ညွနောွ” “အငွးလေ အဲ့ဒါ ဘာဖှဈလဲ” “လပှည့ညွမှာ လမငွးကှီးကို ကှည့ပွှီး ဆုတောငွးရငွ ပှည့တွယတွဲ့” “ဟုတလွို့လားတကတွိုးရယွ ငါဖှင့တွခါမှ မကှားဘူးဘူး” “ငါ နိုငငွံခှားစာအုပတွအုပထွဲမှာ ဖတဖွူးတာ အဲ့ဒါ ညတရားပှဲမစခငွ နငနွဲ့ငါနဲ့ ဒီနရောမှာ လမငွးကှီးကို ကှည့ပွှီး ဆုတောငွးကှရအောငွ” “အငွးလေ ပှီးရော စမွးကှည့တွာပေါ့” ကနှောလွဲ ဘယစွာအုပထွဲမှာမှ မပါသော လပှည့ညွ ဆုတောငွးပှည့ွ ဇာတလွမွးထှငလွိုကသွညွ။ ည….. ညသညွ ပှည့ဝွနွးနသေော လမငွးကှီးကှောင့ွ ပိုလှနသညွေ ထငရွသညွ။

မကှာခငွ တရားပှဲ စတော့မညွ။ ကနှောွ သဈပငအွောကထွိုငနွရငွေး ရငခွုနသွံတှေ မမှနတွာ ကိုယ့ဟွာကိုယွ သိနသညွေ။ ခဏနတေော့ ပနွးအိရောကလွာသညွ။ တိုကခွတလွိုကသွော လပှအေေေး တခကှကွ သူမပါးမှ သနပခွါးနံ့နှင့ွ သူမကိုယသွငွးနံ့လေးအား ကနှော့ထွံ ဆောငယွူပေးသညွ။ “တကတွိုး ဆုတောငွးကှမယလွေ ပှီးရငွ တရားပှဲ သှားကှရအောငွ” “အငွး မကှစွိမှိတပွှီး ဆုတောငွးကှမယနွောွ”ပနွးအိက တကယမွကှစွိမှိတကွာ ဆုတောငွးနသညွေ။ ကနှောကွ သူမမကှနွှာလေးကို ထိုငကွှည့သွညွ။ ထို့နောကွ သူမမကှလွုံးမှား ဖှင့ကွာ ကနှော့ကွို လှမွးကှည့သွညွ။ “တကတွိုး ဘာလို့ ငါ့ကို ကှည့နွတောလဲ” “နငွ က ကှည့ကွောငွးလို့လေ” “ဟားဟား မဟုတပွဲနဲ့ နငဘွာဆုတောငွးလိုကလွဲ တကတွိုး” “နငွ မကှစွိမှိတထွား ငါပှောပှမယွ” ပနွးအိက မကှလွုံးမှိတထွားလိုကသွညွ။ ကနှောွ သူမ နဖူးလေးကို ဖှဖှလေးနမွးလိုကသွညွ။ ပနွးအိ မကှလွုံးတှေ ပှင့လွာကာ ကနှော့ကွို ပှူးကှောငကွှောငွ ကှည့သွညွ။ “ဆုတောငွးတကယပွှည့တွယွ ပနွးအိ ငါနင့ကွို နမွးခငှလွိုကတွာလို့ ဆုတောငွးလိုကတွယွ” “တကတွိုး နငကွတောတွောလွူလညကွတှာပဲ ငါ့ကို ပေါတွငနွမွးတယွ သူမှားတှေ မှငသွှားရငွ ဘယလွိုလုပမွလဲ ငါရှကလွိုကတွာ” “မမှငပွါဘူးဟ ငါပတဝွနွးကငှကွို သခှောကှည့ပွှီးမှ နမွးတာပါ။

နငရွော ဘာဆုတောငွးလဲ ပနွးအိ” “မပှောပှဘူး” “ဟားဟား ဟုတပွါပှီ နငသွူမှားတှေ မှငမွှာ ကှောကရွငွ ဘယသွူမှ မမှငမွယ့နွရောကို သှားရအောငွ” “ဘယနွရောလဲ ဟ” “နငတွို့ အခနွးထဲလေ” ကနှောွ ပှောကာဆိုကာ ပနွးအိလကကွို ဆှဲ၍ သူမတို့ အဆောငခွနွးသို့ ခေါသွှားတော့သညွ။ ဓမမြမိတဆွှေ လေးလဲ ကနှော့နွောကမွှ လိုကပွါလာပတေော့သညွ။ အခနွးထဲရောကတွော့ ပနွးအိလကတွှေ အေးဆကနွသညွေ။ မကှနွှာလေးကလဲ စိတလွှုပရွှားနပေုံပေါကနွသညွေ။ ကနှောွ သူမပါးလေး ကိုတခကှနွမွးလိုကသွညွ။ သူမက ပှူးကှောငကွှောငွ လေးဖှင့ွ ကနှော့ကွို ကှည့သွညွ။ “တကတွိုး ငါတို့ ဘာလုပကွှမှာလဲဟငွ ငါကှောကတွယွ” “မကှောကပွါနဲ့ ငါရှိတယလွေ ပနွးအိရဲ့” “နငရွှိလို့ကို ကှောကတွာဟဲ့ ငါယောကှာွးလေးတယောကနွဲ့ ဒီလိုမှိုး ၂ယောကထွဲ အခနွးထဲ မနဖေူးဘူး ရငတွှတေုနပွှီး အသကရွှူတှေ ကှပလွာပှီ” “နငွ ဘာမှမတှေးနဲ့ စိတကွိုလှော့ အသကမွှနမွှနရွှူ” “အငွး ခဏလေးနောွ ငါအဲ့လို လုပကွှည့မွယွ” “ခု ဘယလွိုနသေေးလဲ ” “ငါ မသိတော့ဘူး” ကနှောွ ပနွးအိ နှုတခွမွးလေးကို ကနှော့ွ နှုတခွမွးနှင့ွ ထိပေးထားလိုကသွညွ။ သူမကို အရမွးလုပွ၍မဖှဈ။ သူမကှောကနွမှနွေး သိသာသညွ။ ခဏနတေော့ သူမ နှုတခွမွးလေးမှား နှေးလာသညွ။

အသကရွှူသံ ပှငွးနရောမှ ပုံမှနဖွှဈလာသညွ။ စလို့ရပှီမှနွး ကနှောသွိသညွ။ သူမ နှုတခွမွးလေးတှကေို ကနှောွ ဖှေးဖှေးခငွှး စုပယွူပေးလိုကသွညွ။ သူမကလဲ နဲနဲခငွှး လှုပရွှားလာသညွ။ ကနှော့ွ လကကွို သူမ၏ ခါးတဝိုကွ နယဆွန့လွိုကသွညွ။ သူမ ကနှောနွား တိုးကပလွာသညွ။ သူမ အငွကြှီနှင့ထွမီကှားဟနသေော နရောမှ ဗိုကသွားလေးမှားကို ကနှောွ ပှတပွေးနလေိုကသွညွ။ သူမ ရဲတငွးလာပါသညွ။ သူမ လကွ၂ဖကကွို ကနှော့ွ ပုခုံးပေါတွငထွားသညွ။ နှုတခွမွးလေးတှလေဲ ပို၍လှုပရွှားလာသညွ။ ကနှောွ သူမ အငွကြှီကှယသွီးလေးမှားကို တလုံးခငွှးစီ ဖှေးဖှေးခငွှး ဖှုတပွေးလိုကသွညွ။ Bra ကိုမခှှတသွေးပဲ နို့လေး၂လုံးကို ကနှော့လွကထွဲထည့ွ၍ အပေါသွားလေးမှားကို လကမွဖှင့ွ ပှတကွစားပေးလိုကသွညွ။ သူမ ကနှော့ကွို တငွးကှပစွှာ ဖကထွားသညွ။ ထို့နောကွ ကနှောွ သူမ Bra ကို ခှှတပွေးလိုကသွညွ။ သူမ နို့သီးလေးမှားက အညိုရောငွ ဖကသွနွးသညွ။ ပေါကစွီ ဖှူဖှူလေးတှငွ အညိုရောငအွသီးလေးနှင့လွဲ တမှိုးကှည့ကွောငွး ပါသညွ။ နို့သီးလေးမှားကို ကနှော့ွ လကမွနှင့လွကညွှိုးကှားထားကာ ဖှေးဖှေးလေး ခှပေေးလိုကသွညွ။ သူမက ကနှော့ွ လညပွငွးကို အနမွးပှနပွေးသညွ။ ကနှောွ လဲသူမ ပါးမှတဆင့ွ နားရှကကွလေးကို ကနှော့ွ နှုတခွမွးဖှင့ွ ဖိထားလိုကသွညွ။သူမထံမှ တအငွးအငွး ညညွးသံလေး ခပတွိုးတိုးကှားနရသညွေ။

သူမထမီခါးစလေး ကိုဖှေးဖှေးခငွှး ဖှပေေးလိုကသွညွ။ ထို့နောကွ အောကခွံဘောငွးဘီ ပေါမွှ ဖုတဖွုတလွေးကို ကိုငပွေးလိုကသွညွ။ အရညလွေးမှား စိုနသညွေ။ ကနှောွ သူမအောကခွံဘောငွးဘီထဲ လကနွှိုကထွည့လွိုကသွညွ။ ဖုတဖွုတနွှုတခွမွးလေးမှားတလှောကွ အပေါအွောကွ ကလိပေးသညွ။ အရညလွေးမှား ပိုရှှဲလာနသညွေ။ ကနှော့ွ လကခွလယဖွှင့ွ ဖုတဖွုတပွေါကလွေးထဲ ထိုးထည့လွိုကသွညွ။ အရညကွလေးမှားကှောင့ွ လှောခနဲဝငသွှားသညွ။ သူမက အင့ွ ဟုတခကှအွောသွညွ။ ကနှောသွူမကို ခုတငပွေါလွှဲစလေိုကသွညွ။ ထို့နောကွ သူမပေါငလွေးမှားကို ဖှဲလိုကသွညွ။ ဖုတဖွုတလွေးက တခှားသူမှားထကွ ပိုဖောငွးနသညဟွေု ကနှောထွငသွညွ။ အမှှေးလေးတှလေဲ ပိုသနသွညဟွုထငသွညွ။ ကနှော့ွ ညီတောမွောငလွဲ အသင့ဖွှဈပှီမို့ ကနှောွ ကှနဒွုံး စှပလွိုကသွညွ။ ကနှော့လွီးကို သူမစောကဖွုတဝွတှငွ တေ့ကာ ဖှေးဖှေးခငွှး ထိုးသှငွးလိုကသွညွ။ “အား တကတွိုး ဖှေးဖှေး” “နာလို့လား ပနွးအိ” “အငွး ” ကနှောွ အဆုံးထိ မထည့သွေးပဲ တဝကလွောကတွှငသွာ ရှေ့တိုးနောကဆွုတွ ကစားပေးလိုကသွညွ။ သူမ အပေါကကွလေး ပိုပိုပှင့လွာသညဟွု ကနှောခွံစား မိသညွ။ ထို့နောကွ ကနှောွ တဆုံး ထိုးထည့လွိုကတွော့သညွ။

ယခုတော့ အစဉပွှသှေားပပှေီ။ ကနှောွ ဖှေးဖှေးနှင့မွှနမွှနသွာ လိုးပေးနသညွေ။ သူမက ကနှော့တွငပွါးတှကေို ကိုငထွားသညွ။ ကနှောလွဲ သူမခါးအောကမွှ လကလွှိုကာ သူမ ဖငလွုံးလေးမှားကို ညှဈကာ လိုးပေးလိုကသွညွ။ သူမက ဖငလွေးကို ကှှကှှပေးသညွ။ သူမညညွးသံလေးမှား ကယှလွာသောကှောင့ွ ကနှောွ လကတွဖကဖွှင့ွ သူမပါးစပကွို အုပပွေးထားလိုကသွညွ။ နောကထွပွ အခကွှ ၂၀ လောကလွိုး အပှီးတှငတွော့ ကနှောလွဲ ပှီးသှားတော့သညွ။ကနှောွ သူမဘေးတှငွ ဝငလွှဲလိုကသွညွ။ သူမက ကနှော့ဘွကတွစောငွးလှည့လွာကာ ကနှော့ကွို ဖကထွားသညွ။ ကနှောလွဲ သူမဘကွ တစောငွးလှည့ကွာ မကှနွှာခငွှးဆိုငလွိုကသွညွ။ “တကတွိုး နငရွနကွုနွ ပှနတွော့မှာလား” “အငွး ငါကဧည့သွညပွဲ အခှိနတွနရွငွ အိမပွှနရွမှာပေါ့” မကှာခငွ တရားပှဲပှီးတော့မညဖွှဈ၍ ကနှောလွဲ ပနွးအိကို နှုတဆွကကွာ ပှနခွဲ့တော့သညွ။ ပှနခွါနီး ပနွးအိမကှရွညတွှဝေဲနတော ကနှောသွတိထားမိသညွ။ သူမထံမှ အတှငွးခံလေးကို အမှတတွရဟု ဆိုကာ ကနှောတွောငွးယူခဲ့သညွ။ ဒီနေ့ ကနှောွ ရနကွုနပွှနတွော့မညွ။ ပနွးအိက ကနှော့ကွို လာနှုတဆွကသွညွ။

“ရော့ တကတွိုး ဒါက နငစွားဖို့ ငါးပိကှောွ ငါကိုယတွိုငကွှောထွားပေးတာ” “ကှေးဇူးပဲ ပနွးအိ ” “ရော့ ဒါက လပှည့ညွက ငါဆုတောငွးခဲ့တာ နငကွားပေါရွောကမွှဖှဈဖှဈ ရနကွုနရွောကမွှဖှဈဖှဈ ဖတနွောွ ပှီးရငတွော့ လှှင့ပွဈလိုကပွါ” ကနှောွ ကားဂိတဆွငွးတော့ ပနွးအိမကှရွညတွှေ ဝိုငွးနတော တှေ့မိပှနသွညွ။ ဘယတွတနွိုငမွလဲလေ အားလုံးက အခှိနတွနရွငွ တော့ ခှဲခှာရစမှဲပဲကို။ ကနှောွ ကားဂိတတွနွး မသှားသေးပါ။ ကနှော့တွှငွ နောကဆွုံး လုပစွရာ တခုကနှနွသေေးသညွ။ ကနှောွ မှို့တှငွ အမှနဆွုံး ဆိုကကွယတွစီး နဲ့ အကှှမွးဆုံး Carry ငှားထားပှီးဖှဈသညွ။ ကနှောွ မှို့အနှံ့ပတွ၍ ကှောစွှာတို့ကို လိုကရွှာသညွ။ Beer ဆိုငတွဆိုငရွှေ့တှငွ သူတို့ဆိုငကွယတွှေ ရပထွားတာတှေ့သညွ။ ကနှောဆွိုငထွဲဝငသွှားကာ သူတို့သောကနွသေော ဝိုငွးပေါသွို့ ပနွးအိ အတှငွးခံ ကို ပဈခပှေးလိုကသွညွ။ ” ရော့ ကှောစွှာ အဲ့ဒါ ပနွးအိ အတှငွးခံပဲ” ထို့နောကွ ကနှောွ ကှောစွှာကို အရှိနဖွှင့ွ ပှေးထိုးပလိုကသွညွ။ ပှီးနောကွ ကနှောွ နောကလွှည့ွ မကှည့တွော့ပဲ ကနှောွ ငှားထားသော ဆိုကကွယွ Carry ဖှင့ွ ကားဂိတသွို့ သုတခွှတငတွေော့သညွ။

ကားပေါတွှငွ ကနှောွ အကှနပကွှေီးကှနပနွေခေဲ့သညွ။ ကှောစွှာအား အောငမွှငစွှာ လကစွားခှလေိုကရွ၍ ဖှဈသညွ။ ခုမှ ကနှောွ တခုသတိရသညွ။ ပနွးအိ ပေးလိုကသွော ဆုတောငွး ဖှဈသညွ။ ကနှောွ စာရှကွ ကလေးကို ထုတွ၍ ဖတကွှည့လွိုကသွညွ။  Romance စာရှကလွေးထဲတှငွ ရေးထားသော ဆုတောငွးမှာ “တကတွိုးရေ ငါ့ကိုခစှတွယလွို့ မှနမွှနဖွှင့ပွှောပါတော့” ဟူ၍ဖှဈသညွ။ ရုတတွရကွ ဘာဖှဈမှနွးမသိ ကနှောွ ဝမွးနညွးသှားကာ မကှရွညမွှားစီးကှလာခဲ့သညွ။ မိနွးမ တယောကအွတှကွ ပထမဆုံး ကမှိသော မကှရွညအွဖှဈ ကနှော့ဘွဝ မှတတွမွးဝငခွဲ့သညွ။ ကနှောသွညွ ပနွးအိကို ကှောစွှာအား လကစွားခှရနွေ အသုံးခခှဲ့ခှငွးသာ ဖှဈသညွ။ သူမကို ကနှောွ ခစှလွားမခစှလွား သခှောမသိပါ။ မသိခှငွးထကွ မသိခငှယွောငဆွောငွ ခှငွးလဲ ဖှဈနိုငသွညွ။ အမှနအွတိုငွး ဝနခွံရလှှငွ အခစှကွို ကနှောွ နားမလညပွါ။ အခစှကွို တှကခွကှမွှု တခုဟုသာ လကခွံထားသညွ။ သို့သောွ ယခုကမှိသော မကှရွညမွှားသညွ တှကခွကှမွှုမှ လာခှငွးမဟုတမွှနွးကိုတော့ ကနှောွ ရိပစွားမိသညွ။ ကနှောရွနကွုနပွှနရွောကတွော့ သကထွားကို ဆကသွှယသွညွ။ ထို့နောကွ အကှိုးအကှောငွး ရှငွးပှကာ ၂ဦးသဘောတူ ပှတစွဲကှရနွ ညှိကှည့သွညွ။

ပထမတော့ သကထွားက ငို၍ မဖှဈနိုငကွှောငွး ပှောသညွ။ နောကပွိုငွးတော့ သူမလကခွံလာသညွ။ ထို့ကှောင့ွ ကနှောတွို့ ၂ဦးသဘောတူ ခစှသွူအဖှဈမှ အနားယူလိုကကွှသညွ။  ကနှောွ ကှောငွးလဲ ပှနဖွှင့ပွှီမို့ ကှောငွးတကရွငွးသာ အခှိနတွှေ ကုနဆွုံးစခေဲ့သညွ။ နောကထွပွ ဘယမွိနွးကလေးကိုမှ ထပွ၍ မတှကခွကှတွော့ပါ။ တှကခွကှခွငွှ စိတလွဲမရှိတော့ပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကနှောွ ကှောငွးပှီးကာ ဘှဲ့ရခဲ့လသညွေ။ စီးပှားရေး အဖှဈ အိမတွှငွ စတိုးဆိုငလွေး တဆိုငွ ဖှင့ဖွှဈခဲ့သညွ။ တခှား စီးပှားရေးလဲ နားမလညသွောကှောင့ဖွှဈသညွ။ ကနှောွ တောငကွှီးမှ ပှနလွာထဲက ကနှော့ွ ရငထွဲတှငွ တခုခု ခံစားနရသညေဟွု ထငသွညွ။ ဘာလဲတော့ ကနှောမွပှောပှတတပွါ။ ကနှောအွရငလွို ပှောမွနတောတော့ သခှောသညွ။အမှဲလေးလံနကော စိတသွှားတိုငွး ကိုယမွပါ ဖှဈနသညွေ။ တရကကွနှောွ ဆိုငအွတှကွ လိုအပသွညမွှားကို ဝယရွနွ ဗိုလခွှုပဈွေး သို့ထှကခွဲ့သညွ။ ပဈစညွး အားလုံးဝယပွှီး ပှနရွနပွှငလွိုကခွှိနတွှငွ Foot Chain မှားရောငွးသော ဆိုငရွှေ့တှငွ ကောငမွလေးတယောကွ Foot Chain မှားကို ကုနွးကာ စမွးဝတွ ကှည့နွသညကွေို တှေ့လိုကရွသညွ။

ဂငွှးဘောငွးဘီအကှပနွှင့ွ မိနွးမဝတွ T Shirt ခါးတိုလေးဝတထွားသညွ။ T Shirt နဲ့ ဘောငွးဘီကှားနရောအတောဟွနေ၍ သူမ ခါးပိုငွးကို သခှောမှငနွရသညွေ။ Foot Chain ကို ကုနွးကာဝတလွိုကတွိုငွး ဘောငွးဘီထဲမှ တငသွားမှားက အပှငကွို ရုနွးကာထှကခွငှနွသညွေ။ ကနှောလွဲ ၃နှဈလောကပွဈထားမိသော အငယကွောငကွ Charging ပှနဝွငလွာနသညကွေို သတိထားမိသညွ။ကောငမွလေးက ကနှောကွှည့နွသညကွေို အာရုံရပုံပေါသွညွ။ ကနှော့ကွို လှမွးကှည့သွညွ။ အကှည့ခွငွှးဆုံမိသောလွဲ သူမအကှည့မွလှှဲပဲ ကနှော့အွား လှှာထုတပွှသညွ။ ထို့နောကွ သူမ Foot Chain ဆိုငမွှ ထှကသွှားသညွ။ ခှတလှမွေး လှမွးလိုကတွိုငွး တုနခွါသှားသော ဖငလွုံးလေးမှားက ကနှော့ရွငထွဲ ငလငှအွဖှဈ လာလှုပနွသညွေ။ ကနှောွ နောကကွလိုကကွှည့ရွနွ ဆုံးဖှတလွိုကသွညွ။ ကောငမွလေးက ဗိုလခွှုပဈွေးမှ ပနွးဆိုးတနွးဘကွ ဦးတညကွာ သှားနသညွေ။ ကနှောလွဲ နောကမွှ လိုကသွှားသညွ။ သူမက တခကှတွခကွှ နောကသွို့ လှည့ကွှည့သွညွ။ ကနှောွ လိုကလွာမှနွး သူမသိသညွ။ သူမရှေ့မှ ခပသွှကသွှကွ လှောကသွညွ။

ကနှောလွဲ သူမ အိုးအလှကို ခံစားရငွး နောကမွှ ခပသွှကသွှကလွိုကသွညွ။ ရုတတွရကွ အခှအနတေခေု ပှောငွးလဲသှားသညွ။ ကနှော့ရွှေ့တှငရွှိနသေော လူမှားက ပလကဖွောငွးဘေးသို့ အားလုံးကပသွှားကာ ကနှော့အွား လကခွုပွဩဘာပေး ကှိုဆိုနကှသညွေ။ ကနှောလွဲ ထိုသို့သူတို့ ဘာလို့လုပနွကှလေဲ တှေးမရနိုငဖွှဈနသညွေ။ ကနှောွ ကောငမွလေးနောကွ လိုကနွတောကို သူတို့အားပေးနကှခှငွေးဖှဈမညွ။ ထိုအခှိနွ ကနှော့ွ ကိုယကွနှောွ စဈပှဲတှငွ ထူးခှှနစွှာတိုကွ၍ အောငပွှဲရကာ ပှနလွာသည့ွ စဈသူကှီးသဖှယွ ခံစားရသညွ။ ရငဘွတကွို အစှနွးကုနကွော့ကာ လမွးလှောကွ ပလိုကသွညွ။ ကနှော့ွ အနောကမွှ အသံမှား ဆူညံစှာ ထှကပွေါလွာသညွ။ တဟေးဟေး အသံမှားဖှဈသညွ။ ကနှောွ နောကသွို့ လှည့ကွှည့လွိုကတွော့ ဆနဒြပှ လူအုပကွှီး ကနှော့နွောကတွှငပွါလာသညွ။ ခုတော့ ကနှောွ နားလညပွါပှီ။ ကနှော့ရွှေ့မှလူမှားသညွ ကနှော့အွား ကှိုဆိုအားပေးနခှငွေး မဟုတပွါ။ ကနှော့ွ နောကမွှပါလာသော ဆနဒြပှ လူအုပကွို ကှိုဆိုနကှခှငွေးသာ ဖှဈပတေော့သညွ။

((PS: 2007 ရှှဝေါရောငွ တောလွှနရွေး ကာလဖှဈသညွ)) ကောငမွလေးက ရှေ့မှသှားနရငွေး ပနွးဆိုးတနွး ခုံးတံတား အောကအွရောကတွှငွ ရပသွှားသညွ။ ကနှောလွဲ ခပလွှမွးလှမွး တှငရွပကွာ အခှအနကေေို အကဲခတကွှည့သွညွ။ သူမက ကနှော့ကွို ကှည့နွသညွေ။ တခုခုပှောခငှနွပေုံရသညွ။ ကနှောလွဲ သူမအနား လှှောကသွှားလိုကသွညွ။ “အကိုဘာလိုလို့လဲဟငွ ညီမ ပှုစုပေးရမလား” “ဟုတွ ဘယလွိုယူလဲ ညီမ” “တခှီ ၅ပုလငွးပါရှင့ွ” “Ok လေ ဒီနားက Hotel ပဲ သှားကှတာပေါ့” တခှီ ၅ပုလငွးဆိုသညမွှာ ထိုခတွအတှေကွ ဈေးပှငွးသညွ။ သို့သောွ ကနှောွ ထိုသို့သော မိနွးကလေးမှိုးကို ဈေးမဆဈခငှပွါ။ ညီတောမွောငကွလဲ အစာကှှေးဖို့ တောတွောလွေး လိုအပနွသညဟွေု ကနှောထွငသွညွ။ Hotel ရောကတွော့ သူမက တနွးခှှတသွညွ။ သူမ အလငှလွိုနပေုံရသညွ။ ညီတောမွောငအွား အသကဝွငစွရနွေ သူမ ပါးစပဖွှင့ွ ကှိုးစားတော့သညွ။ ကနှောကွ သူမ နို့တှကေို စို့ပေးလိုကသွညွ။ နို့မစို့ရတာ နှဈခှီကှာ၍ အငမွးမရ စို့ပဈသညွ။

“ထှီ” ကနှော့ွ ပါးစပထွဲ ဝငလွာသော နို့ရညမွှားကို ထှေးထုတလွိုကသွညွ။ သူမ နို့မှ နို့တှထှကနွေသညွေ။ သူမသညွ နို့တိုကအွရှယကွလေးရှိသော သူဖှဈမညွ။ ” Sorry ပါအကို တောငွးပနပွါတယွ ကမှမှာ ၁နှဈသမီးလေးရှိပါတယွ” သူမပှောကာ ငိုတော့သညွ။ “ကမှက ဖာမဟုတပွါဘူး။ အမှိုးသားက ပှီးခဲ့တဲ့ရကပွိုငွးကပဲ လဖှတသွှေားလို့ အိပယွာထဲက မထနိုငပွါဘူး။ အိမစွရိတွ မရှိတော့လို့ ကှံရာမရပဲ ခုလိုလုပမွိတာပါ။ ဒါ ပထမဆုံး အကှိမပွါ” “ဟာ ကနှောွ စိတမွကောငွးလိုကတွာ ညီမကို ကနှောွ အိမပွှနပွို့ပေးပါ့မယွ ပိုကဆွံလဲ ပေးပါ့မယွ” သူမအိမအွောကရွောကတွော့ အပေါတွကပွါအုံး ခေါသွဖှင့ွ ကနှောလွဲ အခှအနေေ လေ့လာလို၍ လိုကသွှားလိုကသွညွ။ အပေါရွောကတွော့ သူမယောကှာွးက အိမရွှေ့တှငွ ပကလွကွ ၊ ကလေးက ငိုနသညွေ။ သူမ ဆေးအိတထွဲမှ ဆေးယူကာ သူမ ယောကှာွးကို ထူပေးပှီး ဆေးတိုကသွညွ။ ထိုမှငကွှငွးကိုကှည့ကွာ ကနှောွ တဘဝလုံး လစှလွှူရှုထားခဲ့သည့ွ တစုံတရာကို ကနှောွ သဘောပေါကခွဲ့သညွ။ ကနှော့တွှငွ ကနှသွော ပိုကဆွံ ၂သိနွးကှောကွို ကနှောွ အကုနပွေးခဲ့လိုကသွညွ။

ထို့နောကွ ကနှောွ သူမတို့ လှကေားမှ အမှနပွှေးဆငွးကာ အိမသွို့ အသားကုနွ မောငွးတော့သညွ။ အိမတွှငွ ကနှော့ွ အဝတအွစားမှားကို ခရီးဆောငအွိတအွတှငွး ပဈထည့ကွာ ကနှောွ ခရီးထှကရွနွ ပှငဆွငတွော့သညွ။ ကနှော့ွ အမရေောကလွာကာ “တကတွိုး ဒါကဘယလွဲ” “သား အရေးကှီးခရီးထှကရွမယွ အမေ နောကမွှပဲ သခှောပှောပှတော့မယွ” ထို့နောကတွှငတွော့ ကနှော့ွ ကားလေးသညွ High Way လမွးပေါတွှငွ အရှိနဖွှင့ွ ပှေးနတေော့သညွ။ ကနှော့ွ ဦးတညရွာမှာ အေးခမွှးသည့ွ တောငကွှီးမှို့လေး သို့သာ ဖှဈပတေော့သညွ။ ဒီနေ့ ကနှောွ နားလညခွဲ့သညမွှာ ခစှခွှငွးမတြတော တရားပငဖွှဈသညွ။ ကနှော့ွ တဘဝလုံး တှကခွကှခွငွှးဖှင့သွာ အခှိနကွုနခွဲ့သဖှင့ွ ကနှော့ရွငထွဲတှငွ ရှိနသေော အခစှစွဈ ကိုကနှောမွမှငခွဲ့ပါ။ ခုတော့ ကနှောွ တဘဝလုံး မသိခဲ့သော အဖှကေို ကနှောရွပါပှီ။ အဲ့ဒါကတော့ ကနှောွ ပနွးအိကို ခစှပွါသညွ။ ကနှောကွားကို အဖှားအိမထွဲကှေ့ဝငလွိုကသွညွ။ အဖှားက မှုနကွုတကွုတွ ဖှင့ွ ခရီးဦးကှိုပှုသညွ။ “ဟဲ့ တကတွိုး ဘာတှေ အရူးထလာ ပှနပွှီလဲ ဆိုငွးမဆင့ဗွုံမဆင့ွ” “အရေးကှီးလို့အဖှားရေ ပနွးအိတို့ အရငအွိမမွှာပဲလား” “မဟုတဘွူး ပနွးအိက ကှောစွှာအိမမွှာနတော ကလေးတောငွ ရကှတော့မယဟွေ့” “ဗှာ !!!”ခရီးရောကမွဆိုကွ အဖှား၏ စကားကှောင့ွ ကနှောွ အသဲကှဲရပှီ။

တလမွးလုံး ခရီးပှငွးနှငလွာခဲ့သမှှ ခုတော့…… အရာရာသညွ ကနှော့အွဖို့ နောကကွှ ခဲ့လပှေီ။ ဘယသွူမပှု မိမိမှုသာဖှဈသညွ။ ဘယတွတနွိုငမွလဲ… ပနွးအိတို့ အစဉပွှကှပေါစေ ဆုတောငွးရုံ သာရှိတော့သညွ။ ကနှောတွရကလွုံး ဘယမွှမထှကွ။ ခရီးပနွးလို့ဟုသာ အဖှားကို အကှောငွးပှ၍ အိပယွာထဲ ခှနလေေိုကသွညွ။ ကံကှမမြာ သညွ ကနှော့အွပေါရွကစွကလွှနွးလှသညွ။ သို့သောွ ကနှောကွရော ပနွးအိအပေါွ ဘယလွောကမွှား ကောငွးခဲ့လို့လဲ။ အသုံးခရှုံ သကသွကသွာ အသုံးပှုခဲ့သညွ။ကိုယပွှုသောကံ ကိုယ့ထွံပှနလွာသညသွာ ဖှဈမညွ။ “တကတွိုး ထမငွးလေးတော့ ထစားအုံး ငါ့မှေးရေ ၊ ပနွးအိကို မရလဲ တခှား အဖှားသူငယခွငွှး မှေးမလေးတှနေဲ့ စီစဉပွေးမယွ” “ဟုတွ” အဖှားစိတမွကောငွးဖှဈမညွ စိုး၍ စိတမွပါသောလွဲ ထမငွးထစားရသညွ။ အဖှားက ဧည့ခွနွးထဲ တိုးတိုးတိုးတိုး နဲ့ ဖုနွးပှောနသညွေ။ “တကတွိုး အဖှား ဒီည အရေးတကှီး ဘုရားဖူးထှကစွရာရှိတယွ။ အဲ့ဒါ ဒီည လပှည့ညွ တရားပှဲ အတှကွ ဆရာတော့ွ ကှောငွးမှာ သှားကူပေးစမွး” “ဟုတွ အဖှား” အရေးတကှီး ဘုရားဖူးထှကသွညဆွိုခှငွးကို ကနှောွ ပထမဆုံး ကှားဖူးခှငွး ဖှဈသညွ။

အဖှားတို့ ရှေးလူကှီးတှကေို လိုကမွှီရနွ ကှိုးစားရအုံးမညွ။ ပှီးတော့ အမှတတွရတှရှေိနသညေ့ွ နရောတခုကို ဒီည ပှနသွှားရအုံးမညွ။ ဘာလို့ဒီည မှ လကလဲ လာပှည့နွမှနွေးမသိ။ ဆရာတော့ကွှောငွးတှငွ ညအတှကွ လုပစွရာရှိသညမွှားကို ကူညီပေးကာ ထိုငနွကှေ သဈပငဆွီသို့ ထှကလွာခဲ့သညွ။ သဈပငအွောကထွိုငကွာ လမငွးကှီးကို မော့ကှည့နွမေိသညွ။ အရငအွတိတဇွာတလွမွးမှား ခေါငွးထဲ ပှနဝွငလွာနသညွေ။ မကှစွိမှိတကွာ အဝေးသို့ မောငွးထုတကွှည့သွညွ။ သို့သောွ မရ။ မကှရွညမွှား ဝဲလာခဲ့သညွ။ မကှရွညွ မကမှိအောငွ အားတငွးကာ ထိနွးထားလိုကသွညွ။ ထိုစဉွ လပှအေေေးလေးမှား တိုကခွတလွာသညွ။ တိုကခွတလွာသော လပှလေေေးက တစုံတခုကို တီးတိုးစှာ ရှတနွသညေ့ွ အသံလေးကို ကနှော့နွားထဲ ယူဆောငပွေးခဲ့သညွ။ ဂါထာ လိုလို ရှတနွသညေ့ွ အသံတိုးတိုးလေးဖှဈသညွ။ ကနှောွ မှီထားသော သဈပငွ နောကကွှောခှမွးမှ ဖှဈသညွ။ ကနှောွ ဖှေးဖှေးလေး သဈပငနွောကကွှော ခှမွးကို ရှှေ့ကာ ခှောငွးကှည့လွိုကသွညွ။

“ပနွးအိ” “ဟယွ တကတွိုး နငွ ဘယတွုနွးက ရောကနွတောလဲ” “ရနကွုနနွေ ဒီကိုတော့ မနကထွဲက ရောကနွတော သဈပငအွောကကွတော့ ခုနလေးကမှ” “ဘာလဲ လပှည့ညွမို့ လာဆုတောငွးတာလား” “မဟုတပွါဘူးဟာ လပှည့ညွ ဆုတောငွးရငွ ပှည့တွယဆွိုတာ ငါအလကားလှှောကပွှောတာပါ” “မဟုတပွါဘူးတကတွိုးရဲ့ တကယပွှည့ပွါတယွ ငါဆို နငပွှနသွှားထဲက လပှည့ညွတိုငွး နငပွှနလွာပါစေ ဆုတောငွးနတော ခုဆို ၃နှဈ ကှောတွောငရွှိပေါ့။ ဘာပဲပှောပှော ခုတော့ နငပွှနလွာတယလွေ” “ဒါနဲ့ ကှောစွှာရောမပါဘူးလား ၊ နင့ဗွိုကထွဲက ကလေးရော ဘယနွှဈလ ရှိပှီလဲ” “ဟဲ့ တကတွိုး နငဘွာတှပှေောနတောလဲ ကလေးရသှားတာက ကှောစွှာ ငါတို့မှို့က ကောငမွလေး တယောကနွဲ့ပဲယူသှားတာ… ဘာဖှဈသှားလဲတော့ ငါမသိဘူး။ နငပွှနသွှားတဲ့နေ့က စပှီး ကှောစွှာ ငါ့နား လုံးဝမလာတော့ဘူး” “ဟားဟား ဒါဆို နငကွ ခုထိ အပှိုပေါ့” “အပှိုတော့ မဟုတတွော့ဘူးဟ” “ဟငွ ဒါဆို ဘယလွိုကှီးလဲ” “ဟုတတွယလွေ ငါ့ အပှိုဘဝကို နငပွဲ ယူသှားပှီးတော့” “ဟားဟား ဟုတပွါ့ ဟုတပွါ့” ကနှောွ ခုမှ နညွးနညွး ဇာတရွညလွညွ လာသညွ။ ကနှော့ွ အဖှားသညလွဲ ကနှော့ွ လိုပငွ တှကခွကှသွမားဖှဈနိုငသွညွ။ သညဇွာတလွမွးက အဖှားဖနတွီး ခဲ့တာဖှဈမညွ။

ကှောစွှာကတော့ ကိနွးဂဏနွး ကှီးသူပီပီ သူမှားစားပှီးသားမစား ဟူသည့ွ ဆောငပွုဒကွို ကငှ့သွုံးသူဖှဈမညွ။ ပနွးအိ အတှငွးခံ ကို ကှေးဇူးတငရွမညွ။ ကဲ………….. ခုကနှောွ ဘာဆကလွုပသွင့လွဲ ပရိတသွတကွှီး………. ခငဗွှားတို့ အကှိုကွ သိုငွးခခှနွးဆီပဲ ခှီတကကွှမယဗွှာ။ ခဏတော့ စောင့ဗွှာ။ ကနှော့ွ ဘဝအတှကွ အရေးကှီးဆုံး စကားလေးပှောခငှလွို့ပါ။ “ပနွးအိ ငါနင့ကွို အရမွးခစှတွယွ” “ဟယွ ဒီနေ့က ဆုတောငွး ၂ခုတောငွ ပှည့တွယနွောွ ပှောလွိုကတွာ… ၃နှဈကှောလွောကွ အခှိနယွူစဉွးစားပေးတဲ့ ကိုတကတွိုးကိုလဲ ပနွးအိက အရမွးခစှပွါတယလွို့” ကနှောွ ပနွးအိကို တငွးကပှစွှာ ဖကထွားမိသညွ။ သူမကလဲ ကနှော့ကွို ပှနဖွကထွားသညွ။ “တကတွိုး လှှတအွုံး ဒါ ဘုနွးကှီးကှောငွးဟဲ့” “အောွ အေးအေး ငါတို့ ခှံထဲ သှားကှမယွ။ ငါ့အဖှားကတော့ ရှောငပွေးသှားတယွ။ အရေးတကှီး ဘရားဖူး ထှကစွရာရှိလို့တဲ့။ တခှံလုံးက လူတှေ အကုနခွေါသွှားတယွ” “ဟယွ ဖှားမှိုငလွဲ အဲ့လိုပဲ ပှောသှားတယွ” အဖှား ၂ယောကကွတော့ ပေါငွးကှံသှားပပှေီ။ ကနှော့ွ အတှကတွော့ အဖှားတို့ ဆနဒြဖှည့ပွေးရုံသာရှိသညွ။

ကနှောွ ပနွးအိ လကကွို ဆှဲကာ ကားဆီခေါသွှား၍ အဖှား ခှံထဲသို့သာ ဦးတညလွိုကတွော့သညွ။ ပနွးအိကို ကနှော့ွ အခနွးထဲ သို့ခေါခွဲ့သညွ။ ကနှော့ွ ခုတငအွရောကွ စာလေးတစောငွ ကပထွားသညွ။ “တကတွိုး ငါ့မှေး ခုတငကွ သိပမွကောငွးဘူး မသုံးတာကှာတော့ ဖုနတွကွ ယိုငနွဲ့နတယွေ အဖှားခုတငကွို သှား…………. ရခေဲသတြတောထဲ ကှကွဥနဲ့နှားနို့ထားခဲ့တယွ….. ပနွးအိအတှကွ ငှကပွှောသီးထားခဲ့တယွ…. မေ့မနနေဲ့ ကှှေးလိုကအွုံး” ဟူ၍ဖှဈသညွ။ကနှောတွို့ ၂ယောကွ ပှိုငတွူ ရယမွိကှသညွ။ ပနွးအိက အရငအွတိုငွး ရှကပွှုံးလေး ပှုံးကာ ခေါငွးငုံ နပှနသွေညွ။ ဒီ ဓမမြမိတဆွှေ လေး တောတွောွ ခကသွညွ။ အဖှား၏ ၂ယောကအွိပခွုတငကွှီးက ခနွးနားလှနွးလှသညွ။ အိပယွာခငွး အသဈလဲပေးထားသညွ။ ပနွးရောငတွှငမွှ အသဲပုံလေးတှနှငေ့ဖွှဈသညွ။ ခတွရှေေ့ပှေးသည့ွ အဖှားကို ကှေးဇူးတငမွိသညွ။ ကနှောွ ပနွးအိလကကွလေးကိုကိုငကွာ ပါးလေးကို တခကွှ မှှေးမှှေးပေးလိုကသွညွ။ ထို့နောကရွငခွငွှးအပကွာ ဖကထွားလိုကသွညွ။ သူမ၏ ကှောပှငလွေးကို ကနှော့ွ ညာလကဖွှင့ွ ပှတသွပပွေးနလေိုကသွညွ။ သူမက ကနှော့ွ ခါးကိုကိုငထွားသညွ။

ကနှောွ သူမ၏ရှှလညတွေိုငကွို အနမွးလေးတပှင့ွ ခှှလေိုကသွညွ။ သူမက ရှေ့တှငရွောကနွသေော ဆံပငမွှားကို နောကသွို့ နရောရှှေ့ပေးသညွ။ ကနှော့ခွေါငွးကို ပနွးအိ ဘယဘွကပွုခုံးပေါတွှငွ မှေးတငထွားလိုကကွာ လကွ ၂ဖကကွို သူမ တငသွားလေးမှားဆီ နရောရှှေ့ပေးလိုကသွညွ။ အိစကနွသေော တငပွါးလေးမှားကို အသာလေး ညှဈလိုကသွညွ။ အနောကအွရပသွို့ နယကွှှံနသေော တငသွားလေးမှား အရှေ့သို့ပှေးကပသွညွ။ ညီငယလွေးက ပနွးဖူးလေးကို ထောကထွားသညွ။ ပနွးအိက သူမပနွးဖူးလေးကို ညီငယလွေးစီ တှနွးပို့ပေးနသညွေ။ သူမနလေို့ကောငွးနတော ကနှောသွိသညွ။ သူမ နှုတခွမွးလေးကို ကနှောနွှုတခွမွးဖှင့ွ မိတဆွကပွေးမိသညွ။သူမက မကှစွိမှိတထွားကာ အသိအမှတပွှုခံယူပေးသညွ။ သူမ အငွကြှီကှယသွီးလေးမှားကို ကနှောွ ဖှုတပွေးနခှေိနတွှငွ သူမကလဲ ကနှော့ကွှယသွီးတှေ ဖှုတပွေးနသညွေ။ သူမ ဘရာ ခှိတကွလေးကို ကနှောဖွှုတပွေးလိုကသွညွ။ နို့လေး ၂လုံးကို ကနှောွ အသာညှဈကာ ကစားသညွ။ သူမက ကနှော့ပွုဆိုးခါးပုံစက ဖှညခွကှာ အောကခွံဘောငွးဘီပေါမွှ အငယကွောငကွို လကဖွှင့ပွှတကွာ သှားစနသညွေ။

အငယကွောငသွညွ နိုးထစပှုလာပပှေီ။ သူမ နို့သီးခေါငွးလေးမှားကို ကနှောွ ခှပေေးနလေိုကသွညွ။ ခဏနတေော့ အသီးလေးမှား တငွးကာထောငလွာသညွ။ သူမက ကနှော့နွားကပကွာ တိုးတိုးလေးပှောသညွ။ “တကတွိုး နို့ကို စို့ပေးပါလား” ကနှောွ သူမနို့လေးကို စို့ပေးလိုကသွညွ။ သူမလကကွ ကနှော့ွ အတှငွးခံထဲ နှိုကကွာ အငယကွောငကွို တိုကရွိုကကွိုငတွှယနွသညွေ။ အားမရ၍ထငသွညွ အပှငသွို့ ခေါထွုတလွိုကသွညွ။ သူမနို့သီးကလေးကို ကနှော့ွ နှုတခွမွးဖှင့ွ ညှပကွာ လှာဖှင့ကွလိပေးလိုကသွညွ။တခကှတွခကှသွူမ ဓာတလွိုကသွလို ဆကခွနဲ ခါခါသှားတာ ကနှောသွတိထားမိသညွ။ သူမ ဒူးထောကထွိုငခွကှာ အငယကွောငကွို မှှေးမှှေးတခကှပွေးလိုကသွညွ။ ထို့နောကွ ဘောလုံးကလေးမှားနှင့ွ ကစားနပှနသွေညွ။ သူမလှာလေးဖှင့ွ အငယကွောငခွေါငွးတဝိုကွ ပတခွှာလညွ လှောကသွှားပေးနသညွေ။ ဓမမြမိတဆွှလေေး ထိုအရာမှားကို အဘယသွို့ ကှှမွးကငှသွှားလဲ ကနှောသွိခငှမွိသညွ။ ကနှောွ သူမကိုယလွုံးလေးကို ပှေ့ခှီကာ ခုတငပွေါတွငပွေးလိုကသွညွ။ သူမထမိနစွလေးကို ဖှကော အောကသွို့ ဆှဲခပှေးလိုကသွညွ။

သူမက အလိုကသွင့ွ ကိုယလွုံးလေးကို ကှှပေးသညွ။သူမအတှငွးခံလေးပေါမွှ ဖုတဖွုတလွေးကို ကနှောွ မှတနွိုးစှာ နမွးရှိုကလွိုကသွညွ။ထို့နောကွ ဖှေးဖှေးခငွှး ဆှဲကာခှှတပွေးလိုကသွညွ။ သူမက စောကဖွုတလွေးကို လကဖွှင့ဖွှဲပေးနသညွေ။ ကနှောွ အလိုကသွိစှာ စောကဖွုတွ နှုတခွမွးသားမှားကို လှာဖှင့ကွလိုငွးပေးလိုကသွညွ။ စောကခွေါငွးလေးအတှငွး လှာထည့ကွာ ကစားပေးနလေိုကသွညွ။ သူမက ဖငလွေးကှှကာ ခံယူပေးသညွ။ သူမညညွးသံလေးမှား တဖှေးဖှေး ကယှလွာသညွ။ ကနှောလွီးကို သူမစောကဖွုတဝွတှငတွေ့ကာ အမှှောငွးလေးတလှောကွ အပေါအွောကွ သှားပေးနလေိုကသွညွ။ “အား တကတွိုး ငါမရတော့ဘူး ထည့ပွေးပါတော့နောွ” ကနှောလွဲ လီးကို ဖှေးဖှေးခငွှးထည့ကွာ လိုးပေးလိုကတွော့သညွ။ သူမက ကနှော့ကွှောကုနွးကို သူမလကသွညွးလေးမှားဖှင့ွ ဖှေးဖှေးလေးခှဈပေးသညွ။ ထို့နောကွ ကနှော့ခွါးကို ကိုငပွေးကာ ကူ၍အရှိနယွူပေးသညွ။ ခါးမှတဆင့ွ ကနှော့တွငပွါးတှဆေီ သူမလကတွှေ ပို့ပေးသညွ။ ကနှော့တွငပွါးမှားကို ညှဈပေးသညွ။ “တကတွိုး ပှငွးပှငွးလေး ဆောင့ပွေးပါလားဟငွ” ကနှောနွဲနဲပှငွးပှငွးလေး ဆောင့လွိုးပေးလိုကသွညွ။ ကနှော့ဆွီးခုံနှင့သွူမဆီးခုံ ရိုကွ၍ထှကလွာသော အသံမှာ နားထောငကွောငွးလှသညွ။

ခဏနတေော့…. “တကတွိုး ငါအပေါကွ နကှညေ့ခွငှတွယွ” “အငွး တကလွေ ပနွးအိ” ပနွးအိ အပေါမွှနေ၍ ဆောင့ပွေးသညွ။ ကနှောွ နေ၍အလှနကွောငွးလှသညွ။ သူမက ညငသွာသညွ။ ခဏနတေော့ သူမ တငပွါးလေးတှကေို ကနှောွ ညှဈပေးလိုကသွညွ။ ပနွးအိ ကသူမစောကဖွုတဖွှင့ွ ကနှော့လွီးကို ညှဈပေးသညွ။ ထို့နောကသွူမ ကနှော့ွ ရငခွှငထွဲသို့ ကလှာတော့သညွ။ “ငါပှီးသှားပှီ တကတွိုး နငပွှီးအောငလွုပနွောွ ငါခံပေးမယွ” “ပနွးအိ နငငွါ့ကို ကုနွးပေးပါလား ငါနငကွလုပခွငှလွို့” ပနွးအိက ကုနွးပေးကာ ဖငလွေးကို အပေါထွောငပွေးသညွ။ ကနှောလွဲ နောကမွှဆောင့ကွာ လိုးတော့သညွ။ ခဏနတေော့ ကနှောလွဲ သုတရွညမွှားကို သူမစောကခွေါငွးအတှငွး ပို့ဆောငပွေးခှငွးဖှင့ွ အဆုံးသတလွိုကတွော့သညွ။ ထို့နောကွ ကနှောတွို့ ၂ယောကွ အဖှားထားခဲ့သော စားစရာမှားအား စားကာ ဖကွ၍ အိပလွိုကကွှပါတော့သညွ။နောကွ 1 နှဈလောကွ အကှာတှငွ ကနှောတွို့ လကထွပခွဲ့ကှသညွ။ လကထွပခွှငွးနှင့အွတူ ကနှော့ွ၏ တှကခွကှခွငွှးသညလွညွး အဆုံးသတခွဲ့သညွ။ နောကနွောငလွဲ ဘယတွော့မှ တှကခွကှတွော့မညမွဟုတပွါ။ အဘယ့ကွှောင့ဆွိုသောွ တှကခွကှခွှငွးထကွ ခိုငမွှဲသောအရာမှာ တကယ့ွ အခစှစွဈသာ ဖှဈသောကှောင့ဖွှဈသညွ။ မှားမကှာမီ အခှိနအွတှငွး ပနွးအိက ကနှော့ကွို သားလေးတယောကွ မှေးပေးသညွ။ သားလေးအား ထကထွကမွှကမွှကွ ရှိစရနွေ နာမညအွား “ထကမွှကွ” ဟုပေးခဲ့သညွ။ ကနှော့လွိုတော့ ကကကွငွး မရိုကတွော့ပါ …..ပှီးပါပှီ။