ထင်တိုင်းကျဲတော့သည်

ဦးတငညွှှန့နွူင့ွ ဒေါရွိုစီ တို့ ကအမှိုးနမကေောငွးလို့ နယသွှားနေ၊ သမီးကလညွး အလုပကွိဈစနဲ့ ခရီးထှကနွေ။သူတို့ အိမကွှီးမှာ ယောကကွှားလေး အဖေါရွအောငွ ဖိုးသကွ ကိုလာအိပခွိုငွးထားသညွ။ ဖိုးသကွ က ဒီအိမမွှေး ဒီအိမမွှာပဲ ကှီးလို့ သှေးသားတယောကလွိုဖှဈ နပှေီမို့ ၊ ဖိုးသကွ က အခုလို လာအိပွ ရသညမွှာ မဆနွး၊ မကှာခန ပငဖွှဈသညွ၊ ဆနွးတာက အခု ဖိုးသကကွ လူပှိုပေါကဖွှဈပှီး ၊ဟောမွုနွးကှှနခှေိနွ၊ အိမမွှာကလညွး အခုလို တခှိနထွဲ လူတှေ ခရီးထှကတွာနဲ့ လညွး တိုကဆွိုငွ၊ဖိုးသကတွယောကွ မသေူဇာနဲ့ ၊ သူတို့ နူဈယောကွ ကိုးတနွးစာမေးပှဲ ပှီး တဲ့ နှရောသီကထဲက ပငွ သမီးရီးစား ဖှဈခဲ့ ကှလသညွေ။

သို့သောလွညွး အိမသွားတှေ မရိပမွိအောငွ အိမမွှာ ဟနဆွောငွ နနကှရေသေညွ၊ ကှောငွးပှနဖွှင့ပွှီး ၁၀ တနွး ရောကလွို့ ကှောငွးပှနဖွှင့မွှ ကှောငွးတှငွ ပူးပူးကပကွပွ နခှငေ့ွ ရခဲ့လသညွေ၊ ဒါပမေဲ့ အပရိက သာ လုပလွို့ရသညွ၊ ကှောငွးမှာ ကလညွး မလှတလွပွ၊ နောကပွိုငွးတော့ အိမမွှာလညွး လဈတဲ့ အခှိနလွေး မှာ နမွးတာ၊ နိူ့ညှဈ၊ဖငညွှဈလောကလွေးတော့ လုပလွို့ရသညွ၊ နိူ့ညှဈ၊ဖငညွှဈ ဆိုလို့ အပှဈတငမွစောပါနူင့ွ၊ ဖိုးသကတွို့ အရှယဆွိုတာ ဟောမွုနွးကှှခှိနွ၊ အခစှဆွိုတာ၊ နဲ့လိငကွိဈစ က လညွး သခှောခှဲခှားမသိသေးပါ၊ နူဈယောကစွလုံးက လညွး သှေးသား ပှောငွးလဲ ခှိနွ အခှင့အွရေး ကလညွး သိပမွရတော့၊ မစို့မပို့လေးတှနေဲ့ ဆိုတော့၊ အားမလိုအားမရ ဖှဈနကှရသေညွ။

မသေူဇာနဲ့ကလညွး မစို့မပို့ အထိအတှေ့ တှကေို အားမရ၊ အားလုံးပေါငွးစညွး ကုနတွော့၊ ဖှဈနိူငခွှေ အလားအလာတှကေို တှေးပှီး ဖိုးသကတွယောကွ ရငတွှေ ခုနနွခေဲ့ရသညွ။ အိမကွှီးက ၃ထပွ ရှိတာ အပေါဆွုံးထပမွှာ ဦတငညွှှန့တွို့ လငမွယားက တခနွး သူတို့ သမီးလငမွယားက တခနွးနသညွေ၊ ဧည့သွညဆွောငသွညွ အတှကွ အခနွးတခနွးရှိသညွ။အလယထွပမွှာ မသေူဇာက တခနွး၊ ဒေါဒွေါမွှက တခနွးနသညွေ၊ အောကဆွုံးထပမွှာ ဧညသွညွ ဘာညာ နားနဖေို့ အတှကွ အခနွးလေးတခနွးရှိသညွ၊ ဖိုးသကကွ အဲဒီအခနွးမှာ အိပသွညွ၊ ဒီည မသေူဇာနဲ့ ဖိုးသကွ အခှိနွးအခကှလွုပထွားသညွ။

ကနှတွဲ့ အိမသွားတှေ အိပွ ရငွ၊ တှေ့ကှဖို့ ဖှဈသညွ၊ ဖိုးသကကွ အပေါထွပတွကမွလာရဲ၊ မသေူဇာဆငွးလာမညဖွှဈသညွ၊ မသေူဇာအဖို့ ကလညွး ညရေးညတာ ဗိုကဆွာလို့ မီးဖို၊ရခေဲသတြတောထဲ တခုခု ရှာစား၊မလို့ ဟု အကှောငွးပှလို့ရသညွ၊ ညရေးညတာ အတှကကွ တော့ အထပတွိုငွးမှာ အိမသွာရခှေိုးခနွးရှိတော့ သေးပေါကခွငှတွယပွှောလို့ တော့မရ၊ အဲဒါကလညွး လိုရမယရွ စဉွးစားထားတာပါ၊ ဝငွးပပ ကလညွး တနေ့လုံး အလုပနွဲ့ ပငပွနွးလာလို့ အိပပွှောသွှားရငွ နိူးမှာမဟုတွ၊ ဒေါဒွေါမွှကလညွး ညဘကွ ဘုရားရှဈခိုးတရားထိုငပွှီး ရငွ အိပပွှီ၊ အခနွးပှငွ ကိုတောတွနရွုံ နူင့ွ ထှကလွေ့မရှိ။

မသေူဇာ၏ ဖှံဖှိုးစ လိမမြောသွီး အရှယွ ရှှရငွေ အစုံ ကို ဘရာဇီယာပေါမွှ ပငွ ကိုငနွရတော၊ အားမရတော့၊ ဖိုးသကတွယောကွ သူ့ စိတကွူး ထဲ မှာ မသေူဇာ ကိုယလွုံးတိးပုံလေး တှေးရငွးနဲ့ သူ့ငတ က ထောငထွောငွ ထောငထွောငဖွှဈနသညွေ၊ ရခှေိုးတုနွးက ထု လိုကဖွို့ စဉွးစားသေးသောလွညွး ဒီည ပှဲကှီးပှဲကောငွး ကမှှ အားကုနနွမှောစိုး ၍ အောင့အွီး ထားလိုကသွညွ။ ညဘကွ ကတှော့ တောတွော့ကွို စိတပွငပွနွးရသညွ၊ ဖိုးသကတွယောကွ သဈကုလားအုပဖွှဈတော့မညွ မှှောတွာ မှှောတွာ၊ တကယတွော့ မသေူဇာ ပေါလွာတော့ ၁၀ နာရီလောကပွဲ ရှိအုနွးမညွ၊ ဝငွးနီသညပွိုး အပှင့ရွိုကွ တှနေဲ့ ပါဂှားမားနဲ့၊ ဘောငွးဘီနူင့ွ အငွးကှီ ဝမွးဆကွ ဖှဈသညွ၊ မသေူဇာ အခနွးထဲ ဝငလွာတာ နဲ့ ဖိုးသကွ စကားမပှောတော့ သိမွးကှုံးဖကနွမွးပဈလိုကသွညွ။

မသေူဇာကလညွး သူမ နူတခွမွးနုနုလေးတှနေဲ့ ရမကပွှငွးပှငွးတုန့ပွှနလွာသညွ၊ ဖိုးသကကွ နမွးနရငွေးက မသေူဇာ့ ပဂှားမားက ကှယသွီးတှကေို စဖှုတနွသညွေ၊ ဖိုးသကစွိတမွရှညွ၊ ကယှသွီး အကုနမွပှုတခွငမွှာပငွ အငွးကှီအောကကွ လကလွှှိုနိူငကွာ ဘရာဇီယာဂှိတကွို ဖှုတသွညွ၊ ဘရာဇီယာ အနောကဘွကဂွှိတပွှုတသွှားပှီး ခှောငသွှားတော့ သူအရမွးကိုငခွငှနွသေော နိူ့လေး နူဈလုံးကို လကဝွါးဖှင့ွ အုပကွိုငလွိုကသွညွ၊ …အို့. မသေူဇာမှ အသံထှကလွာသညွ၊ နောကွ သူ့လကွ တှကေို အတငွးဆှဲ ဖယလွိုကသွညွ၊ ပှီးတော့၊ …ကို့…ခနနအေုနွး ပှောစရာရှိလို့.. ဖိုးသကွ စိတတွိုသှားသညွ၊ သူ့အစာ ပါးစပပွေါကထွဲ ရောကခွါနီးမှ ပုတခွခှံလိုကရွသလိုဖှဈသှားသညွ၊ …ဘာတုနွးကှာ မေ ကလညွး.. …ဒီလိုကှာ မေ့ အခနွးသှားရအောငွ၊ ကို့အခနွးထဲ ကို ဘယသွူမှ လာကှည့မွှာ မဟုတဘွူး၊ မေ့အခနွးကိုသာ အရေးအကှောငွးဆိုသူတို့ က ဝငလွာတာ၊ ကိုက ပုနွးနလေို့ရတယွ။

မေ့အခနွးထဲ မှာ မေ့ကို မတှေ့ရငွ မိုးမီးလောငမွှာ.. …ကဲ လာ ကှာ ဒါဆိုလညွး မှနမွှနသွှားရအောငွ.. အခုအခှိနကွတော့ ဖိုးသကကွို ဘယခွေါခွေါလွိုကမွဲ့ အခှိနပွဲ၊ အဓိက က သူတအားကို လုပခွငှနွပှေီ၊ အဲဒါပဲ ဖိုးသကသွိသညွ၊ မသေူဇာနူင့ွ ဖိုးသကတွို့ လှခေါးကို ခှဖှနငွေး ပှီး မသေူဇာအခနွးရှိရာ သို့ တကလွာကှသညွ၊ အခနွးထဲ ရောကတွာနဲ့ ကုတငပွေါွ ဖှေးဖှေးခှငွးတကရွငွးနူင့ွ ဖိုးသကကွ သူ့စှတကွယှနွူင့ွ ပုဆိုးကို ကှငွးလုံး ခှှတခွဲ့လိုကသွညွ၊ အပှိုမလေး ရှကသွှားသညွ။ …အို ဘယလွိုကှီးလညွး .အရှကမွရှိ မီးပိတလွိုကအွုနွး… …မကလေဲ ကှာ ဒီညမီးလေး အရောငကွ ဘာဖှဈမှာမို့လို့လညွး တောကွှာမှောငထွဲ ဆို ခေါငွးအုနွးကို မမှတပွှေီး ဖကနွမွးမိနအေုနွးမယွ.. ဟဲဟဲ.. ..သှားကိုပို…ခဈခဈ.. မသေူဇာက တိုးတိုးလသေံဖှင့ွ ပှောရငွး ဖိုးသကရွငဘွတကွို မနာအောငသွူ့ လကသွီးဆုပလွေးတှနေဲ့ထုသညွ။

ဖိုးသကကွ မသေူဇာ့ညဝတအွငွးကှီ ကိုရအောငခွှှတလွသညွေ၊ ဘရာဇီယာလေး ပါ ခှှတလွိုကတွော့ ပိရမဈလို နိူ့ ပုံပုံလေး နူဈလုံး က တငွးလို့၊ ဖိုးသကွ မနနေိူငွ နိူ့သီးခေါငွးသေးသေး လေးတှကေို လှှာနဲ့လိုကထွိုး၊ ရကလွိုကွ စုပလွိုကွ၊ မတငွးတိမနွိူငဖွှဈ နရသညွေ၊ မသေူဇာတယောကလွညွး အသံမထှကရွှာတော့ ရှကလွညွး ရှကတွော့မကှနွှာပေါကွို စောငစွ တခု ဆှဲတငထွားလိုကလွသညွေ၊ ဖိုးသကကွလညွး နိူ့လေး ကို စို့လို့ ကိုငလွို့ မဝသေးသောလွညွး ပိုအရေးကှီး သည့ွ အပိုငွးကို ရှေ့ဆကရွမှာမို့ မသေူဇာ၏ ညဝတွ ဘောငွးဘီ ကို ခါးစညွး သားရညမွှော့ကှိုး မှ ကိုငွ၍ ဆှဲခှှတခွလှိုကသွညွ၊ မသေူဇာက ဟနဆွောငပွနဆွောငွ အိုကနဲအသံပေးပှီး သူ့လကကွလေးဖှင့ွ လိုကဆွှဲသောလွညွး ဘောငွးဘီလေးက ခှကငွှေးဝတရွောကနွပှေီဖှဈလသညွေ၊ ဖိုးသကတွယောကွ သူ၏ မာတောငနွသေော အကောငကွှီးမှ အခုခကှခွှငွးတောငွ၊ သုတထွှကပွှီး ပှီးသှားခငှလွောကွ အောငဖွှဈ သှားရသညွ။

ခှောမှတွ ဖှောင့စွငွးနသေော ပေါငတွနလွေး နူဈခှောငွးနူင့ွ ခှဆုံမှာ အမှေးပါးပါးလေး ဖုံးနတေဲ့ ဖားခုံညှငွးကလေး၊ ဖိုးသကွ မကှနွှာကှီးတခုလုံး မသေူဇာ့ပေါငကွှားထိုးဝငပွှီး အငမွးမရ သူ့ပါးစပဖွှင့ွ တရှှတရွှှတနွမွးလိုကလွသညွေ၊ အရညကွှညလွဲ့လဲ့ တို့ဖှင့ွ မသေူဇာ၏ အဖုတကွလေး မှာ အနညွးငယွ ညီစို့စို့လေး ရှိသောလွညွး လူပှိုရိုငွး ဖိုးသကအွဖို့တော့ ပိုပှီး ရမကဇွောတကကွှှစသေောအနံ့ ဟု ထငမွိလသညွေ၊ ဖိုးသကမွှာ သူကှည့ဘွူးထားသော အပှာကား ဗီဒီယိုမှားထဲက အတိုငွး စမွးသပပွှီး ဘာဂှာပေးလတေော့သညွ။ သူ့မကှနွှာတခုလုံး လှတလွှတလွပလွပွ လှုပရွှားလို့ရအောငွ မသေူဇာ့ပေါငနွူဈလုံး ကိုကားကားလေး နစပှေေီး အပှိုမ အဖုတွ ဖောငွးဖောငွးလေးကို နူတခွမွးလှှာလေး နူဈခုကှား လှှာထိပဖွှင့ွ အပေါအွောကစွုနဆွနွ ရကပွေး၏၊ အဖုတကွှဲကှောငွးလေး၏ အပေါထွိပမွှ ဖုတုတု နရောလေးကို လှှာထိပလွေးဖှင့ွ မှှှေ လှှာထုတသွလို တဆတဆွတွ ထိုးပေး ရာ မသေူဇာက သူမ လကခွှောငွးတှဖှငေ့ွ ဖိုးသကွ ဆံပငတွှကေို ကုတဆွှဲလာခဲ့ရသညွ။

နောကတွော့ ဘာဆကလွုပရွမှနွးမသိသော ဖိုးသကကွ သူ့လှှာကို မာတောင့တွောင့လွုပပွှီး မသေူဇာ့ အဖုတလွေးအတှငွး ဝငနွိူငသွလောကွ ထိုးထိုးထည့ပွေး လရော နူးညံ့ပူနှေးသော လှှာ ၏ အထိအတှကကေ မသေူဇာ ကို ဖငကွလေးပါကော့ တကပွှီး ဖိုးသကမွကှနွှာ တခုလုံး သူမ အဖုတထွဲ ဆှဲသှငွးခငွှ လောကအွောငကွို ယားယံလာ ခဲ့သဖှင့ွ ဖိုးသကခွေါငွးမှ ဆံပငွ တှကေို ဆုပကွိုငပွှီး သူ့ အဖုတလွေးနူင့ွ အားရပါးရ ပှတနွတေော့သညွ၊ ဖိုးသကွ မှာ အသကရွူလညွး မဝ၊ ဇကလွညွးညှောငွး လာသဖှင့ွ ကုနွးရုံးထလိုကတွော့သညွ၊ သူ့ လိငတွနကွှီးကလညွး ပေါကကွှဲ တော့ မတတွ မာတငွးနလေေ ပှီ၊ ဖိုးသကကွ မသေူဇာ၏ ပေါငနွူဈလုံး ကှားတှငွ ဒူးထောကထွိုငလွိုကသွညွ၊ သူ့တံတှေးတှရေော၊ အဖုတတွှငွးမှ ရှေ့ပှေးအရညတွှေ ရော ရောနော ရှဲစိုနသညေ့ွ မသေူဇာ အဖုတလွေး အ၀ တှင့ွ သူ့လိငခွှောငွးထိပဖွှင့ွ အသာတေ့ကာ ဖိသှငွး လိုကလွသညွေ။

အား…ကှှတကွှှတွ…နာတယွ..နာတယွ.ကို့..ဖှေးဖှေး..နောွ မကှေောကတွယွ… ..အငွးအငွး.ကိုဖှေးဖှေး ပဲ လုပပွါမယွ အဖှားလေးပဲနောွ မေ၊ မနောတယွ ဆို ဆကမွသှငွးတော့ဘူး၊ သိလား.. …ဟုတွ ရတယွ ကို ဖှေးဖှေး ဖှေးဖှေးနောွ.. အပှိုမလေး အဖုတမွှာ တအားကို ကပှနွသဖှငေ့ွ ဖိုးသကတွယောကွ ခှှေးပှနရွတော့သညွ၊ သူ့လိငတွနကွှီး၏ ဒဈဖှား ဝငသွှားသောလွညွး တငွးကပှလွှနွးသဖှင့ွ သူအရပှေားမေးသိုငွးကှိုးမှာ တငွးပှီး နာနရသညွေ၊ ဒါတောငမွှ အရညတွှနေဲ့ ရှဲနသေေးသညွ၊ သို့သောလွညွး နားလိုကွ ဆှဲထုတွ ပှနသွှငွးလိုကဖွှင့ွ တဖှညွး ဖှညွးခငွှး လိငခွှောငွးတဝကွ နီးပါး ရောကလွာခဲ့သညွ၊ ဖိုးသကလွညွး နညွးနညွးမောလာ၏၊ အခုနက ဘာဂှာကုနွးမှုတထွားလို့ အသကရွူမဝရတဲ့ ကှားက အခု ခါးရော ဒူးရောထိနွး လကနွူဈဘကကွလညွး မှေ့ယာကို ထောကထွားရသေးဆိုတော့ တကိုယလွုံး ညှောငွးနသညွေ။

သူ့ကောငကွှီးက တော့ မာနဖွီနတေုနွး၊ ဖိုးသကကွ ခနနားရငွး လကတွဖကထွောကွ ပှီးနောကွ လကတွဖကဖွှင့ွ၊ မသေူဇာ၏ နိူ့လေး ကို ပှတသွပဆွုပနွယရွငွး နိူ့သီးခေါငွးလေးကို ပှတခွှပေေးလိုကရွာ မသေူဇာတယောကွ ဖငလွေးကော့လာပှနလွသညွေ၊ ဖိုးသကလွညွး ဒီတခါတော့ တောတွောွ အဆငပွှလောသညွ၊ သူ့လိငခွှောငွးကှီး သုံးပုံ နူဈပုံလောကွ ဝငနွလပှေေီ သူ့လိငတွနကွှီးကိုအပှငထွှကကွခှါနီးထိ ဆှဲထုတလွိုကွ၊ ဖှေးဖှေးလေး ပှနသွှငွးလိုကနွူင့ွ အရှိနယွူနလသညွေေ၊ စာအုပတွှထေဲ မှာ ဖတဘွူးသော၊ အပှိုမှေးကို နောကဆွုံး တခကှထွဲနဲ့ ထိုးဖေါကပွဈလိုကမွညဟွု ကှံရှယရွငွး အရှိနယွူနလသညွေေ။ ထို အခိုကမွှာပငွ ဖှောကကွနဲ မီးခလုပသွံနဲ့ အတူ အခနွးတခုလုံးထိနလွငွးသှားပှီး အခနွးဝမ လူတယောကဝွငလွာသညကွို ရိပကွနဲ မှငလွိုကွ ရသဖှင့ွ ကှောကလွန့တွကှားကုတငအွောကွ မတတွတဆွငွးရပလွိုကွ ပှီး လှည့အွကှည့ွ၊ တံခါးဝမှာ ရပနွသေူနူင့ွ သူနူင့ွ မကှနွှာခငွှးဆိုငရွပလွှှကွ ကှောငပွှီး ကှည့နွမေိသညွ။

ဟငွ… …ဟာ…. …ဝုနွး…ဒုံး…… ဖိုးသကတွယောကွ ပါးစပအွဟောငွးသားဖှဈရသလို၊ သူတို့ကို မကှလွုံးကှီး အပှူးသားနူင့ကွှည့နွသေော၊ ဒေါဒွေါမွှ တယောကမွှာလညွး မယုံနိူငသွော အကှည့နွူင့ွ၊ မကှနွှာပေါမွှာလညွး အရိပအွယောငမွှိုးစုံပှောငွးလဲ သှားလသညွေ၊ အရညတွှနေဲ့ ရှှဲပှောငနွသေော ဖိုးသကွ လိငခွှောငွးကှီး က ငေါကတွောကွ၊ ပေါငကွားယား ပကလွကလွှနလွှှကွ အခုလေးတငွ ခကှခွငွှး ဖိုသကကွ သူလိငခွှောငွးကှီး ဆှဲထုတလွိုကသွဖှင့ွ ဟတတ ကနှခွဲ့သော အဖုတလွေး၊ စသညတွို့ မှာ ဒေါဒွေါမွှ အသကွ ၅၀ အတှငွး တခါမှ တေ့တေ့ဆိုငဆွိုငွ မကှုံဖူးသေးခဲ့သည့ွ အရာတှေ ဖှဈနလေို့လား၊ သူက လကတွကမွး ကှမွးတပှေးထဲ မှာသူ ခေါငွးထဲ က မစဉွးစားမိခဲ့တဲ့ အဖှဈ ဗှုနွးကနဲ တှေ့ရလို့လား၊ ကှောငကွှည့နွရငွေးမှ အရုပကွှိုးပှတွ၊ ကှမွးပေါသွို့ ဝုနွး ဒုနွး ကနဲ ပှိုလဲ ကသှှားခှငွး ဖှဈလသညွေ။

ဟငွ..ဒေါဒွေါမွှ..ဘာဖှဈသှားပလဲ ကို ကှည့ပွါအုနွးအမလေး ဒုကခြပါပဲ..ဟီးဟင့ဟွင့ွ.. မသေူဇာမှာ လညွး ကမာနွးကတမွးထ သူ့ညဝတဘွောငွးဘီကို ဆှဲ ဝတလွိုကပွှီး အငွးကှီကို လိုကရွှာရငွး ဖိုးသကကွိုလှမွးမေးလိုကသွညွ၊ ဖိုးသကမွှာလညွး လုံခညှမွှှ မဝတနွိူငွ၊ ဒေါဒွေါမွှ ကို ငုံကှည့ပွှီး ကိုယလွုံး ကိုလှုပခွါကှည့နွလသညွေေ၊ ..ဒေါဒွေါမွှ..ဒေါဒွေါမွှ…. …အမလေး ဒုကခြပါပဲ ကို ရယွ သမှေားသှားပလား.. ..သတေော့ မသဘေူး မရေဲ့ အသကရွူနသေေးတယွ.. ..အဲဒါဆို အခု သူ့အိပယွာပေါသွှားတငရွအောငွ ကို ခှီခဲ့လို့ရမလား… ဟင့ွ ..ရှှတွ… မသေူဇာမှာ ပှောလညွးပှော၊ ကှောကကွလညွး ကှောကသွဖှင့ွ ငိုနရှောလသညွေ။ ဖိုးသကကွ ဒေါဒွေါမွှကို ကောကပွှေ့ခှီလိုကရွာ ဒီလောကမွလေးသဖှင့ွ မသေူဇာကို လမွးပှခိုငွးပှီး ဒေါဒွေါမွှ အခနွးသို့ သှားကာ သူ့ကုတငပွေါွ ပကလွကလွေးတငပွေးလိုကလွသညွေ။

သူတို့ နူဈယောကွ ကုတငဘွေးမှာ ရပရွငွးနဲ့ ..ကိုရေ၊ ဒုကခြတော့ ရောကကွုနပွှီ ဘယလွိုလုပကွှမတုနွး.. …ကိုလညွး မသိတော့ဘူးမရေေ၊..သူပှနနွိူးလာရငွ မမဝငွး ကိုတိုငရွငတွိုငွ ဖဖေေ့ကို တိုငရွငွ တိုငွ၊ ဘယသွူ့ကို တိုငတွိုငွ ကိုတို့တော့ သမှောပဲ မရေေ… …ကိုရေ..အီး.အီး..ရှှတွ..မထူးတော့ဘူး မတေော့ ဘာပဲ ဖှဈဖှဈရငဆွိုငလွိုကတွော့မယွ အခုတော့ ရငတွှတေုနပွှီး ခေါငွးတှေ မူးနပှေီ၊ အိပတွော့မယွ၊ ကို တခုပဲရှိတယွ၊ ဒေါဒွေါမွှ ကို အိပယွာဝငွ အဝတအွစားတှေ လဲပေးပှီး စောငခွှုံပေးလိုကတွော့၊ ဒီကုတငခွှရငွေးမှာ ခေါကရွကဟွာတှကေ သူ ညအိပဝွတတွဲ့ အဝတအွစားတှေ၊ မတေို့ ကံကောငွးရငတွော့ သူည က တှေ့ခဲ့တာ အိမမွကပွါလို့ ထငသွှားရငပွှီးရော၊ပဲနောွ… မသေူဇာပှောတဲ့ အကှံကလညွး မဆိုးဘူးလို့ ဖိုးသကတွှေးမိသညွ၊ ဖှဈနိူငတွာ မဖှဈနိူငတွာ အသာထား၊ သူတို့ အတှကလွမွးကတော့ ဒီတကှောငွးပဲ ရှိတော့သညွ မဟုတလွား။

မှေ့ယာခှရငွေးမှာ ခေါကရွကကွလေး ပုံထားသည့ွ အဝတပွုံကို ကှည့လွိုကတွော့၊ အသားပါးပါးပှော့ပှော့နူင့ွ ဘလောကဈွ အငွးကှီ၊ ဘရာဇီယာနဲ့ အရောငမွှိနဖွှော့နပှေီဖှဈတဲ့ ထမိနတွထညွ၊ အခုဝတထွားတာတှကှညေ့လွိုကတွော့၊ ဖိုးသကတွို့ အမှဲတမွးတှေ့နရတေဲ့ အသားထူထူရငဖွုံး အငွးကှီ၊ထမိနကွလညွး ယောဂီရောငွ ထူထူကှီး ခေါကရွိုးကနှူင့ွ ဘာအသားမှနွးတောငွ ဖိုးသကမွသိ၊ ကဲ ဘာပဲ ဖှဈဖှဈ ငါ့အလုပကွ သူ့ကို အဝတအွစားမှနမွှနလွဲ ပေးပှီး လဈရမယွ၊ လို့ တှေးရငွး ဒေါဒွေါမွှ ရငတွဘကဖွုံးအငွးကှီးကို ကှယသွီးတှေ စဖှုတတွော့သညွ၊ အောငမွလေးဟဲ့ ဘောလွီကှီးကလညွး ထူထပလွိုကတွာ၊ အငွးကှီကှယသွီးပှုတသွှားတော့ အောကမွှာတှေ့လိုကရွသည့ွ ဘောလွီအငွးကှီကှီးကှောင့ွ ဖိုးသကွ အကှံရ ကှပသွှားသညွ။

ဘောလွီကှီးမှာ ရငဘွတမွှနေ ခါးထိ အပှားလိုကွ ပိတသွားထူထူ ကှီး မို့ နောကကွှောဘကမွှာ ဂှိတတွှေ အမှားကှီးနမှောပဲ လို့ ကဲ အဲဒါနောကမွှ ဖှုတမွယွ ထမိနအွရငလွဲလိုကအွုနွးမယွ ဆိုပှီး ထမိနကွို ဆှဲခှှတလွိုကတွော့၊ ဟာကနဲ ဖှဈသှားရသညွ၊ ထမိနအွောကမွှာတော့ ဘောငွးဘီမရှိ၊ ပေါငနွူဈလုံးခှဆုံမှာ မဲနကသွော အမှှေးဖုတဖွုတကွှီးက ဖောငွးကှှနသညွေ၊ ပေါငလွုံးကှီး နူဈလုံးမှာ အနညွးငယတွုတတွုတခွိုငခွိုငွ ကှီးပမေဲ့၊ ခှောမှတနွသညွေ၊ အဆီခဲ တှလေို မဟုတွ၊ ခှသလေုံးသားတှကလညွေး ပေါငလွုံးနူင့ွ တဆကတွညွးလို ရူးသှားပမေဲ့ သေးသေးလေးမဟုတွ နညွးနညွးလေး တုတတွုတွ ခိုငခွိုငလွေးဖှဈသညွ၊ နမထေိရမထေိ တခှိနလွုံး ထမိနအွောကမွှာနရလေို့ထငတွယွ အသားရောငကွ ဖှူဖှေး နသညွေ၊ ဖိုးသကကွ ဒေါဒွေါမွှ အဖုတကွှီး ကို စိတဝွငတွစားကှည့ရွငွး သူ့ ညီတောမွောငကွ ပှနမွာလာသညွ။

ထမိနကွို နောကမွှ ပှနဝွတပွေးမယွ ဘောလွီ အငွးကှီ အရငခွှှတလွိုကအွုနွးမယွ၊ ဟုတှေးရငွး ပငလွကအွိပနွသေော ဒေါဒွေါမွှ ပေါငရွငွး ကို တကခွှကာ ဒေါဒွေါမွှ ကှောအောကကွို လကနွိူကပွှီး ဘောလွီဂှိတမွှားကို စမွးဖှုတလွသညွေ၊ ဂှိတတွှကေ လညွး မှားတော့ ဖိုးသကွ တောတွောခွှှေးပှနသွှားသညွ၊ ခှိတတွေါ အကုနပွှုတသွါားတော့ ဘောလွီကို ပုခုံးကှိုးပါ လှှိုပှီး ဒေါဒွေါမွှကိုယမွှ ဆှဲခှာလိုကတွော့ ဖိုးသကတွယောကွ ဟာကနဲ ဖှဈသှားသညွ၊ ဒေါဒွေါမွှ၏ နိူ့ကှီးမှားမှာ ကှီးမားဖှံ့ထှားလှသောကှောင့ပွငဖွှဈသညွ၊ ဒေါဒွေါမွှ မှာ သူ့ ဘောလွီထူထူ ကှီးဖှင့ွ အတငွးအကှပစွညွးနှောငထွားသဖှင့ွ သာ ဖိုးသကတွို့ သတိမထားမိခှငွးဖှဈပမညွေ၊ ယခုတော့ ဒေါဒွေါမွှ ၏ ဘူးသီးတခှမွးဖှတပွှီး တငထွားသကဲ့သို့ ကှီးမားလှသော နိူ့ကှီးမှားက ဖိုးသကွ အား အရာရာ ကိုမေ့လှှော့သှားစတေော့သညွ။

သူလညွး အိပပွှောနွတော၊ မနကနွိူးလာရငွ ငါလညွး ဒုကခြရောကတွော့မယ့ွ အတူတူ အရသာခံလိုကအွုနွးမှပဲ၊ ဆိုသော အတှေးသာဖုံးလှှမွးလှှကွ ဒေါဒွေါမွှ နိူ့ကှီးတှကေို စတငွ ဆုပနွှယပွေးနမေိတော့သညွ၊ ဖိုးသကတွယောကွ နိူ့ကှီးတှကေို ဆုပနွှယနွရငွေးက သူ့လကဖွဝါးပှငွ ကို ထိုးထိုးထောငထွောငွ ထောကလွာသည့ွ နိူ့သီးခေါငွး ကှီးမှားကို သတိထားမိလသညွေ၊ သူ့ လကမွနီးပါးတုတပွှီး လကတွဆဈမရှိတရှိ ရှညသွည့ွ နိူ့သီးခေါငွးကှီးမှား မှာ သူဆုပနွှယပွေးနခှေိနအွတှငွး ထောငမွတလွာ ခဲ့ခှငွးဖှဈလရော တားဆီးမရသော ခှငခွှငွးဖှင့ွ ဖိုးသကတွယောကွ ငုံပှီး စုပလွိုကမွိလတေော့သညွ၊ သူ့နားထဲ တှငွ အငွးအငွး ဟု ခပသွဲ့သဲ့ အသံလေးကှားပှီးသူ့ ဆံပငမွှားကို ပှတကွိုငလွာသော ဒေါဒွေါမွှ လကမွှားကို သတိထားမိသဖှင့ွ နညွးနညွး လန့သွလိုဖှဈသှားသောလွညွး နိူ့ကှီးမှားကို တဖကပွှီး တဖကွ အားရ ပါးရ ကုံး စုပပွေးနမေိတော့သညွ။

ဒေါဒွေါမွှ သူ့ခေါငွးပေး ဆုပကွိုငလွာသော လကမွှားမှာလညွး ပိုမိုတငွးကပှလွာပှီး ၊ ဒေါဒွေါမွှပါးစပွ မှ ညညွးညူသံလေးက လညွး တဖှညွးဖှညွးကယှလွာပရော ဖိုးသကလွညွး ပိုပှီး ရဲတငွးလာရတော့သညွ၊ ဖိုးသကွ သူ့ပုဆိုးကို သူခှမဖှငေ့ညွှပွ ခှှတခွလှိုကရွာ သူ၏ထောငမွတနွသေော လိငတွနကွှီးက ဒေါဒွေါမွှ ပေါငတွှငွး ဘိုကွ တို့ကို ဟိုတိုးဒီတိုးဖှဈနလသညွေေ၊ ဖိုးသကကွ သူ့ဒူးနူဈလုံးဖှင့ွ ဒေါဒွေါမွှပေါငလွုံးနူဈလုံးကို အသာဖှဲခှဲလိုကပွှီး သူ့လကတွဖကကွ သူ့လိငခွှောငွးကှီးကို ကိုငထွိနွးရငွး ဒေါဒွေါမွှ အဖုတဝွတှငွ တေ့ကာဖိသှငွးခလှိုကတွော့သညွ။ ဟင့ကွနဲ အသံနူင့ွ အတူ ပါးစပကွလေး ဟလာသော ဒေါဒွေါမွှကို ဖိုးသကကွ ငုံကာ ပါးစပခွှငွးငုံစုပလွိုကပွှီး၊ အောကပွိုငွးမှာလညွး သူ့ဖငကွို ကှှကာ ဒေါဒွေါမွှ အဖုတထွဲ သူ့လိငခွှောငွးကှီး ဝငနွိူငသွမှှ ဝငအွောငဖွိ ခလှတေော့သညွ။

မသေူဇာလို အတငွးကပှမွနသေောလွညွး ယောကကွှားတနဆွာ တခါဘူးမှှ မကကှစွား ဘူးသေးသော အပှိုကှီးစောကဖွုတမွို့လို့ စေးကပှပွှီး တခါထဲနဲ့တော့ အဆုံးထိ မဝငနွိူငသွေးခှေ၊ ဖိုးသကွ အဖို့ကလညွး ဒီညအဖို့တော့ ဒီအဖုတကွို ပှီးအောငလွုပရွမှဖှဈတော့မညွ၊ ထောငကွကှ တနွးကကှ ဟု မိုကမွိုကကွနွးကနွးသာ ဆုံးဖှတလွိုကပွှီးဖှဈပါသညွ၊ ဖိုးသကွ လေးငါး ဆယခွကွှ အဝငအွထှကွ လုပပွှီး အရှိနရွလာတော့ ဖငကွို အသားကုနကွော့ပှီးဆောင့ခွလှိုကရွာ၊ …အောငမွလေးတော့..အား..ကှှတကွှှတွ… …ဖှတွ..ဗှိ…ဖတွ… ဒေါဒွေါမွှ၏ အသံထှကညွညွး လိုကသွံနူင့ွ အတူ ဖိုးသကွ၏ အခှောငွးကှီး ဒေါဒွေါမွှ အဖုတထွဲ စီးစီးပိုငပွိုငွ ဝငသွှားသဖှင့ွ အတှငွးက အရညမွှားကှောင့ွ အသံပငထွှကလွာခဲ့သညွ၊ ဖိုးသကတွယောကွ၊ ဒေါဒွေါမွှ မှား တခုခု ဖှဈသှားသလားဟု ကှောကလွန့ွ ပှီး ခနငှိမနွလေိုကမွိသညွ။

သူက အခု စိတအွရမွးထနလေို့ ဘယအွဖုတဖွှငွု့ဖှင့ွ လုပဖွို့သာ စိတရွှိပှီး မတောတွဆ လူသမှေု ဖှဈသှားမှာတော့ ကှောကသွညွ၊ ထို့ကှောင့ွ သခှောအောငွ ဒေါဒွေါမွှ မကှနွှာကို မော့ကှည့လွိုကရွာ၊ ပှူးကှယသွော မကှလွုံးနူဈလုံးဖှင့သွူ့ကို ပှနကွှည့နွသေော ဒေါဒွေါမွှကို တှေ့လိုကရွသညွ၊ ဒေါဒွေါမွှ မှာလညွး ထိုအခါကမှှ ရှကသွှာူးဖှင့ွ မကှလွုံးကို ပှနပွိတလွိုကပွှီး ဖိုးသကဆွံပငမွှားကို သူ့လကမွှားဖှင့ပွှတသွတပွေးရငွး၊ …ဖိုးသကရွယွ၊ နငကွ အရမွးပဲ၊ ငါ့အထဲမှာ အောင့သွှားတာပဲ.. ဟုလသေံလေးနူင့ပွှောရှာသညွ၊ ဖိုးသကွ အဖို့ အခုလို တရားဝငခွှင့ပွှုခကွှ မီးစိမွးပှတာ ကို နားလညလွိုကွ တာနဲ့ ဒေါဒွေါမွှ အဖုတထွဲ မှာ နညွးနညွး ပှော့ခငှခွငွှ ဖှဈသှားတော့ သူ့အကောငကွှီးက ဒိနွးကနဲ ပှနမွာလာတော့သညွ၊ သူ့ကောငကွှီးကို တငွးတငွးလေး ဆုပကွိုငထွားသလိုရှိသော ဒေါဒွေါမွှ စောကခွေါငွးနံရံ မှား၏ ရှစိရှစိ ဖှဈလာမှု။

မသိမသာလူးလှန့လွာသော ဒေါဒွေါမွှ ကိုယလွုံးမှားကှောင့ွ အနာသကသွာသှားပှီး ဒေါဒွေါမွှ တော့ ယားလာပှီဟု တှေးမိလသညွေ။ ဖိုးသကကွ သူ့ဖငကွို ကှှကာကှှကာ သူ့ကောငကွှီးကို ဒေါဒွေါမွှ အဖုတထွဲ စပှီး ဆှဲထုတွ ပှနဆွောင့သွှငွး လုပလွတေော့သညွ၊ လေးငါးခှောကခွကှခွန့ွ ဆောင့ပွေးရငွး အသားကလှာတော့ အားပါလာခဲ့သညွ၊ ဒေါဒွေါမွှ ပေါငနွူဈလုံးမှာလညွး ဘေးကို တဖှေးဖှေး ကားလာခဲ့ရသညွ၊ အခကှနွူဈဆယလွောကကွတှော့ သူ့ခှထေောကကွှီး ဆန့လွှှကဆွောင့ရွတာ အားမရတော့ ဒူးထောကလွိုကပွှီး ဒေါဒွေါမွှ ပေါငနွူဈလုံးကို ဒခေါကကွှေး မှ တဖကတွခကှဆွီမ ပှီး ကှှတကလွာသော အဖုတကွှီးကို အားရပါးရ ပဈပဈ ဆောင့သွညမွှာ ဒေါဒွေါမွှ တယောကွ ပါးစပပွိတပွှီး အံကှီတကွာ တအီးအီးနဲ့ ခံရရှာလသညွေ။

ဖိုးသကတွယောကွ သိပအွကှာကှီး မခံပါခှေ၊ မသေူဇာနဲ့ ကတညွးက အောင့အွီးထားရသော သူ့လိငတွနကွှီး မှာ အလှနွ တရာ ယားယံလာပှီး သုတရွညမွှား တဖုတဖွုတွ နူင့ွ အပှိုကှီး အခေါငွးထဲ ပနွးထုတွ မိလတေော့သညွ။ မောပှီး အသကရွူသံပှငွးပှငွးနူင့ွ သူ့အပေါမွှောကကွအှနားယူနသေော ဖိုးသကွ ၏ခေါငွးလေးကို ပှတသွတွ ပေးရငွး ဒေါဒွေါမွှ က မသေူဇာဘယရွောကသွှားသလဲ ဟုမေးရာ၊ ဖိုးသကကွ အဖှဈအပကွှ အားလုံးကို ပှောပှလိုကလွသညွေ၊ ဒေါဒွေါမွှ မှာ လညွး သကပွှငွးကှီးခှ၍ စိတပွေါ့သှားလသညွေ။ ..အတောပွဲ ဖိုးသကွ အဲဒါဆို ဒီလိုလုပွ၊ ငါတို့ အခုအဖှဈအပကှကွို မသေူဇာ့ကို မပှောနဲ့၊ အို ဘယသွူ့ ကိုမှ မပှောနဲ့နောွ..နငငွါ့ကို အငွးကှီလဲပေးပှီး ကိုယ့အွခနွးကိုယပွှနအွိပတွယလွို့ပဲ ပှော..ကှားလား ငါညက နငတွို့ ကိုတှေ့တယွ ဆိုတာကို အိပမွကလွိုလို ဖှဈသှားတယလွို့ပဲ ဟနဆွောငနွလေိုကမွယွ.. …ဟုတွ..ဟုတွ..ကဲ ဒေါဒွေါမွှ.. …အဲဒါဆိုလဲ ဆငွးအုနွး နင့ကွိုယကွှီးက လေးလိုကတွာ။

ပှီးတော့ ကိုယ့အွခနွးကိုယပွှနွ အိပတွော့.. ..အငွး ဒေါဒွေါမွှ လေးတယွ ဆိုရငလွညွး ဖယပွေးပါ့မယွ၊ ဒါပမေဲ့ ကိုယ့အွခနွးတော့ ကိုယမွပှနသွေးဘူး.. ..ဟငွ ဘာလုပမွလို့လဲ မသေူဇာ့ကို သှားမနိူးနဲ့တော့နောွ အိပပွါစတေော့.. ..ဘယသွူက မသေူဇာ့ကို သှားနိူးမယွ ပှောလို့လဲ.. …အငွ ဒါဆိုဘယသွှားမလို့လဲ.. ..ဘယမွှ မသှားဘူးလေ၊ ဒီမှာပဲပေါ့၊ ဒေါဒွေါမွှ နဲ့ အိပမွလို့လေ၊ ကနှောွ အိပလွို့မှ မဝသေးတာ.. …အိပလွို့ မဝသေးရငွ ကိုယ့အွခနွးကိုယပွှနသွှားအိပလွေ၊ ငါက တယောကထွဲ အိပတွာ အကငှ့ပွါနပှေီ နောကတွယောကွ နဲ့ မအိပတွတဘွူး၊ ကပှတွယွ.. ..ဒေါဒွေါမွှကလညွး အိပတွယွ ဆိုတာ ယဉယွဉလွေး ပှောတာ၊ လိုးလို့ မဝသေးဘူးလို့ ပှောတာ..ဟိဟိ… ..ဟိတွ..နားရှကစွရာ ဘာတှလောပှောနတောလဲ… ထိုညက ဖိုးသကတွယောကွ သူ့ အောကထွပကွ အခနွးပှနလွာလို့ လှခေါးကဆငွးတော့ ဒူးတှခှေောငနွလေို့ လကရွမွးကိုငွ ပှီးတောငွ ဆငွးလာခဲ့ရသညွ။

ဖိုးသကွ အတှကကွလညွး ပထမဦးဆုံးလုပဖွူးသော အဖုတွ၊ ဒေါဒွေါမွှ အဖို့လညွး ပထမဦးဆုံးသော၊ ယောကကွှားလိငတွနဆွာကှီးမို့၊ လကှေီးထိုး ရိုးရိုးပုံစံဖှင့ပွငွ၊ နောကထွပွ ၃ ခှီ ခန့ွ ဆှဲခဲ့ကှခှငွးဖှဈလတေော့သညွ။ ဒေါဒွေါမွှ အဖို့မှာလညွး ဖိုးသကွ သောငွးကနွှး သှားမှု ကှောင့ွ၊ အဖုတလွညွးကှိမွး၊ နိူ့တှရေော နိူ့သီးခေါငွးတှပေါ နာကှိမွး ပှီးကနှခွဲ့ရလတေော့သညွ။ မနကွ ဖိုးသကွ အိပယွာက နိူးတော့ နတေောငမွှင့နွပှေီ၊ ကမာနွးကတနွးထ ပှီး မကှနွှာသဈဖို့ မီးဖိုထဲ သှားတော့ သူ့မမေေ မသနွးနှဲ့ နူင့ွ မသေူဇာတို့ ခကှပွှုတနွကှသညေကွို တှေ့ကှသညွ။ ..ဟေးသား နိူးပှီလား..အိပလွှခှလေား ညက အိပမွပှောဘွူးလား.. မသနွးနှဲ့က ပုံမှနပွငလွှမွးမေးလိုကွ ပမေဲ့၊ မသေူဇာက မသနွးနှဲ့နောကွ ကှောဘကမွှ နေ၍ ပှုံးစေ့စေ့ နူင့ကွှည့ပွှီး မကှစွေ့ တဖကမွှိတွ ပှလိုကသွညွ။

အငွး ဟုတတွယွ အမိုး ညက အိပမွပှောဘွူး..ဘာလို့လဲ မသိဘူး..အိပယွာပှောငွးလို့လားမသိဘူး… ..သှားသှား..မကှနွှာသှားသဈလိုကွ အုနွး ပှီးရငွ ဒီမှာ မနကစွာလာစားလိုကအွုနွး.. ဖိုးသကွ မကှနွှာသဈပှီး ပှနထွှကလွာတော့ သူ့အမေ ပှငဆွငပွေးသော ပဲပှုတနွံပှားနူင့ွ လဘကရွညတွခှကသွောကနွလသညွေေ၊ မသနွးနှဲ့က အငှေ့တထောငွးထောငွးထနသေော ဆနပွှုတပွုဂံလုံးကို စားပှဲပေါတွှငွ လငဘွနွးတခပှနွူင့ွ ပှငဆွငပွှီး၊ …သူဇာရေ ဒီဆနပွှုတလွေး ဒေါဒွေါမွှ ကိုယူသှားပေးလိုကပွါ၊ သူနမကေောငွးဘူးဆိုလို့.. ..အောဒွုကခြပဲ ဒေါလွေးမူ သူဇာ ဘိုကနွာပှီး ဝမွးသှားနလေို့ အိမသွာပှေးပှေးနရတယွေ၊ ဒေါလွေး ပဲ လုပပွေးလိုကပွါနောွ၊ ဒေါလွေး အား အခုပဲ နာလာပှီ သှားပှီနောွ အိမသွာကို.. ဖိုးသကကွ မသေူဇာ တယောကွ ဒေါဒွေါမွှ ကို မကှနွှာခငွှးမဆိုငရွဲလို့ ရှောငသွှားမှနွးသိလို့ ပှုံးနေ လိုကသွညွ။

မသနွးနှဲ့က၊…အောဒွုကခြပါပဲ ဒီကောငမွလေး ဟာလေ၊ ကဲကဲ သားရေ နငစွားပှီးရငွ အဲဒီဆနပွှုတလွေး သှားပေးပေးပါလား ပူတုနွး သောကလွိုကရွအောငွ၊ အမိုးက ဒီမှာ ဟငွးအိုးတှေ ရယွ ထမငွးဟငွးခကှဖွို့ လညွး ပှငဆွငရွအုနွးမှာမို့.. …ဟုတကွဲ့ အမိုး သားသှားလိုကပွါမယွ… ဖိုးသကွ ဆနပွှုတွ ပုဂံလုံး ယူပှီး အပေါထွပသွို့ တကလွာခဲ့လိုကသွညွ၊ ဒေါဒွေါမွှ အခနွးထဲ ဝငလွိုကတွော့ ကုတငပွေါမွှာ အညာစောငလွေး ခှုံပှီး မှိနွးနသေော ဒေါဒွေါမွှ ကို တှေ့ရသညွ၊ ဖိုးသကကွ ဆနပွှုတပွုဂံလုံး တငထွားသော လငပွနွးကို ကုတငခွေါငွးရငွးဘေး စာပှဲ မှာ တငလွိုကတွော့ ဒေါဒွေါမွှ မကှလွုံးပှင့လွာသညွ၊ …ဒေါကွှီး..အမိုးလုပပွေးလိုကတွာ ..ဆနပွှုတတွဲ့.. ဒေါဒွေါမွှ မှာ ဖိုးသကကွို အထိတတွလန့ွ ကှည့ရွငွး သူ့အခနွးတံခါး၀ ကို စိုးရိမတွကှီး လှမွးကှည့လွိုကတွာ ဖိုးသကတွှေ့လိုကရွသဖှင့ွ၊ ပှုံးပှီး၊ လသေံတိုးတိုးဖှင့ွ။

ဘယသွူမှ မရှိပါဘူး ဒေါကွှီးရဲ့ …အမိုးက မီးဖိုထဲ မှာ ခကှပွှုတနွလေို့ မအားဘူး၊ သူဇာကလညွး အီးပနွးနလေို့တဲ့ အိမသွာထဲက မထှကနွိူငလွို့ ကနှောလွာပို့တာပါ၊ … ဖိုးသကကွ ပှောပှောဆိုဆို နူင့ွ အခနွး၀ လှှောကသွှားလိုကရွငွး အခနွးတံခါးကို ပိတွ ကာဂကှခွလှိုကသွညွ၊ …ဟဲ့ ဖိုးသကွ ဘာလို့ တခါးကို ဂကှခွလှိုကရွတာလညွး တောကွှာ သူမှားတှေ မသငွကြာ ဖှဈကုနကွှအုနွးမယွ.. …ဒေါကွှီးကလညွး ဘယသွူမှ မအားပါဘူးဆိုတာ၊ အခုတောငွ လူမရှိလို့ ကနှော့ကွိုပို့ခိုငွးလိုကတွာကို.. ဒေါဒွေါမွှ ကှောကလွန့တွကှားနူင့ွ ကုထငပွေါွ လှဲနရောမှ ထထိုငလွိုကသွညွ၊ …ဟေး ဖိုးသကွ မဖှဈဖူးထငတွယနွောွ၊ တောကွှာကှောမွကောငွး ကှားမကောငွး ဖှဈနပေါမယွ.. …ဘာလုပမွှာမို့လဲ ဒေါကွှီးရဲ့ ကဲ ဆနပွှုတလွေး အရငသွောကလွိုကပွါအုနွး တခါထဲ ….။

ဖိုးသကကွ ဆနပွှုတပွုဂံလုံး ကို ဒေါဒွေါမွှ လကထွဲ အတငွးထိုးထည့ွ ပေးလိုကတွော့ ဒေါဒွေါမွှ မှာ မယုံမရဲ သောလွညွး လောလောဆယွ ဗိုကလွညွး ဆာတော့ ယူလိုကပွှီး သောကနွတေော့သညွ၊ …ဒေါကွှီး က တကယနွမကေောငွးဖှဈသှားတာလား… …ဟဲ့ နမကေောငွးခငွှ ကို တကယဖွှဈသှားတာဟဲ့၊ ကိုယတွှလကတွှေလညွေးနာ နောကပွှီးတော့… ဒေါဒွေါမွှ ရှကသွှားလို့ စကားတနွးလနွးနဲ့ ရပသွှားသညွ၊ ဖိုးသကကွ …နောကပွှီးတော့ ဘာလဲ ဒေါကွှီးရဲ့ စကားကို ဆုံးအောငပွှောလေ.. ….သှား…နာဘူးလေး…နင့ကွှောင့ွ… ….ဘာလို့ ကနှော့ကွှောင့ွ ဖှဈရတာလဲ ဒေါကွှီးရဲ့… …ငါ့ နိူ့တှလညွေးနာ နတယွေ ဟိုဟာလဲ အထဲက နညွးနညွး နာနတယွေ အဲဒါနင့ကွှောင့ပွေါ့ဟဲ့ .. ..အဲလိုတော့ မပှောပါနဲ့ ဒေါကွှီးကလညွး ..ဒေါကွှီးလညွး အလိုတူအလိုပါမို့ပါ..ဟဲဟဲ.. စကားပှောရငွး ဒေါဒွေါမွှ စားပှီး သှားသော ပုဂံလုံး ကို ဖိုးသကကွ လှမွးယူပှီး စားပှဲပေါတွငပွေးလိုကသွညွ။

ဖိုးသကွ ရဲ့ လကတွှကေ ဒေါဒွေါမွှ လကတွှနေူင့ွ ထိမိလိုကတွာနဲ့ ဖိုးသကွ ကောငကွှီးက ပုဆိုးအောကကွ ဒေါငကွနဲ့ ထလာ၏၊ အရူးအမဲသား စားမိပှီလားမသိ၊ ပုဂံလုံး စားပှဲပေါတွငပွှီးတာနဲ့ ဖိုးသကွ အိပယွာပေါွ ထိုငနွတေဲ့ အပှိုကှီး ကို လှမွးဖကပွှီး နူတခွမွးခှငွးရအောငနွမွးလိုကသွညွ၊ ရုတတွရကလွန့ွ သှားသောလွညွး ဒေါဒွေါမွှ အဖို့ မှာလညွး အတှေ့အကှုံအသဈအဆနွး မဟုတလွား၊ ညက ဖိုးသကပွှနသွှားတော့ သူ့မှာ နာပငနွာသောငွှားလညွး သူ့ဘဝမှာ စိတကွူးသာရှိခဲ့ပှီး လကတွှေ့ ဒငပွှည့ကွပှပွှည့ွ အခုမှ ခံစားလိုကရွ သဖှင့ွ အသိနောကကွလှခှငွေး ဟုပငွ အတှေးပေါမွိသေး၏၊ ဖိုးသကလွိုကောငလွေး အနနေူင့လွညွး သူ့ လို မိနွးမကှီး မှိုး နောကတွခါ စိတပွှနလွာခငှမွှ လာမှာဟု တှေးလိုကမွိသေးသညွ။

အခု လညွး ဖိုးသကွ က အတငွးဖကနွမွး လာတော့ သူကိုယတွိုငကွ လညွး ခကှခွှငွးပငွ သှေးတှေ ဆူထလာသလို ခံစားရပှီး ခနအတှငွးမှာပငွ၊ ပှနလွညွ တုန့ပွှနမွိနလတေေော့သညွ၊ သို့သောွ လူကှီးပီပီ စိုးရိမစွိတကွလေးတော့ ရှိနသေေးတော့၊ ဖိုးသကွ အနမွး ခနရပတွော့၊ …ဟဲ့ ကောငလွေး ..ဖှဈပါ့မလား တောကွှာ တယောကယွောကွ တကလွာနပေါအုနွးမယွ.. …အငွး..ဖှဈပါတယွ ဒေါကွှီးရယွ..တံခါး ဂလန့ခွထှားတာပဲ..တံခါးလာခေါကရွငွ မတောတွဆ အကငှ့ပွါပှီး ပိတလွိုကမွိတယလွို့ပှောမှာပေါ့..ကနှောတွို့ မှနမွှနလွေး လုပကွှတာပေါ့.. ဖိုးသကကွ ပှောပှောဆိုဆို သူ့လကတွှကေ အပှိုကှီး အငွးကှီတှကေို ကှယသွီးတှေ ဖှုတနွသညွေ၊ ဒေါဒွေါမွှ နိူ့ကှီးတှမှော အခု လငွးလငွးခငွှးခငွှး မှာ မှငရွတော့ မှ တကယ့ကွို အားရစရာကောငွးလှသညဟွု ဖိုးသကတွှေးမိသညွ။

ဖှင့ထွှားလှသော နိူ့ကှီး နူဈလုံးကို ဖိုးသကွ တယောကွ လကနွူဈဘကနွူင့ွ အားရပါးရ နှယွ သူ့ မကှနွှာနူင့ွ ပှတသွပရွငွး ၊ နိူ့သီးခေါငွးတှကေို ပါ တပှှတပွှှတွ စုပပွေးနရော အပှိုကှီး ခမှာ မကှလွုံးလေး မှိတပွှီး တအငွးအငွးနူင့ွ ဖှဈနရှောလသညွေ၊ ဖိုသကွ က ပုဆိုးကို ကှငွးလုံးခှှတခွပှှီး ကုတငပွေါွ တကလွာတော့ ဒေါဒွေါမွှက ပကလွကပွှနလွှဲခပှေးလိုကသွညွ၊ ဖိုးသကကွ အပှိုကှီး ထမိနကွို အောကခွှမှေ ကိုငကွာ ခါးပေါအွထိ ဆှဲလှနပွဈလိုကလွသညွေ၊ ဖှူဖှေးနသေော ပေါငနွူဈလုံး ခှဆုံ မှ မဲမဲ နကနွကွ အမှေးတှနေူင့ွ နီတာတာ အတှငွးသားတှကေို အစှနွးတစ မှငနွရသညေ့ွ အဖုတကွှီး၊ အရညကွှညတွို့ကှောင့ွ ရှမွးလဲ့နသညွေ၊ ဖိုးသကကွ ပေါငနွူဈလုံးကို အနညွးငယကွားပေးလိုကပွှီး ကှဲဟလာသောွ အဖုတနွူတခွမွး ညိုတိုတို နူဈခုကှားတှငွ  သူ့လိငတွနထွိပကွို တေ့ကာ၊ ဖိသှငွးခလှိုကသွညွ။

အို့..အမေ့.. ဒေါဒွေါမွှ ရငထွဲ မှာ နဈကနဲ နအေောငခွံစားလိုကွ၇သညွ၊ ညတုနွးက နာခဲ့ရသလို နာအုနွးမညွ ထငထွားခဲ့သောလွညွး ထငသွလို မဟုတပွဲ၊ အဈအဈ ကလေး ကိုယ့အွဖုတတွှငွး သို့ ဝငလွာခဲ့သည့ွ မာမာ ကှောကှော အခှောငွးကှီးကို အဖုတွ အတှငွးနံရံ တှကေ ကောငွးကောငွးကှီး အရသာခံ လို့ ရနပှေီ ဆိုတာကို သတိထားလိုကမွိသညွ။ ဖိုးသကကွ ဖှေးဖှေးခငွှး ဖိသှငွးလိုကတွိုငွး၊ ဖှေးဖှေးခငွှး ဆှဲထုတလွိုကတွိုငွး သူ့လိငခွှောငွး ဒဈကှီးနူင့ွ အကှောဖုတှကေ သူ့ အဖုတနွံရံ ကို ပှတသွပသွှားနတောကို ဖိနွးကနဲ ရှိနွးကနဲ နအေောငွ ခံစားမိနရသညွေ၊ သူ့လကတွှကေ အားမရ သလို ဖိုးသကကွှောပှငကွို တငွးတငွးကပှကွပွှ တှယဖွကထွားမိ လသညွေ။ ဖိုးသကွ အဖို့ကလညွး ဒီတခါတော့ ညကလို မဟုတတွော့၊ ဒေါဒွေါမွှ ကလညွး အလိုတူအလိုပါ စိတပွါနတယွေ ဆိုတာလညွး သိ၊ အတှေ့အကှုံလေးလညွး ရှိသှားပှီ ဆိုတော့ အရသာ ခံကာ ဖှေးဖှေး ခငွှး လိုးပေးနမေိသညွ။

ဖှေးဖှေးခငွှးသာ လိုးတာ ဖိုးသကကွ အားပါပါလေး ဆောင့တွော့ ဒေါဒွေါမွှ နိူ့ကှီးတှကေ တုံကနဲ တုံကနဲ လှုပလွှုပသွှား တာ ကှည့ရွတာ ပိုပှီး တောငစွိတတွကကွှှလာရသညွ၊ ဖိုးသကတွယောကွ ညက သုံးလေးခှီ ပှီးထားသဖှင့ွ အခုတော့ တောတွောနွူင့ွ မပှီး နိူငွ။ အပှိုကှီး က အခုမှ အရသာ အပှည့အွ၀ ခံစားနရေ၍ တခကှတွောင့ကွနဲဖှဈသှား ပှီး ငှိမသွှားသညွ၊ ဖိုးသကွ မှာ အတှေ့အကှုံနညွး သေးတော့ အပှိုကှီး တခှီပှီးသှားမှနွး သူမသိ၊ အပှိုကှီး ငှိမသွှားတာတော့ သိသညွ၊ သူ့ အတှေးက သူ့ဆောင့ခွကှတွှကေ မထိတော့လို့လားဟု တလှဲတှေးမိ၏၊ နောကပွှီး သူ အပှာစာအုပွ ပုံတှေ ထဲ မှာ တှေ့ရသည့ွ ခှေးလိုး ခေါသွည့ွ ဒေါ့ကီ စတိုငွ လေးဘကထွောကကွို လညွး စမွးကှည့ခွငှလွာသညွ။ ထို့ကှောင့ွ မာကှောတောင့တွငွးနသညေ့ွ သူ့ကောငကွှီးကို ဒေါဒွေါမွှ အဖုတထွဲ မှ ဆှဲထုတလွိုကပွှီး၊ …ဒေါကွှီး ရေ လေးဘကထွောကပွေးပါလား….။

ဟယွ ဘာလုပမွလိုလဲ ဖိုးသကရွယွ..ရှာရှာပေါကပွေါကွ… …လုပပွေးပါဒေါကွှီးရဲ့ ကနှောွ တမှိုးစမွးခငှလွို့ပါ.. ..ဟင့အွငွးကှာ..သူဇာတို့ တကလွာတော့မယွ..နောကမွှကှာ.. …အခုလုပပွေးပါ ဒေါကွှီးရယွ..ဒေါကွှီး အခုလုပပွေးလိုကွ ကနှောွ မှနမွှနလွုပပွှီး သှားတော့မယွ.. နောကဆွုံးတော့ ဒေါဒွေါမွှ တယောကွ ဖိုးသကွ အလို အတိုငွး ကုတငပွေါွ မှာ လေးဘကထွောကပွေးရရှာ ပါသညွ၊ သို့သောလွညွး လေးဘကထွောကပွေးရုံသာမို့ မကှှမွးကငှသွောွ ဖိုးသကွ အဖို့ အဖုတထွဲ ဝငအွောငွ ထည့ရွခကနွပေါသညွ၊ ..ဒေါကွှီးရဲ့ ဖငကွို နဲနဲ ကော့ပေးပါလား..ခါးကို နိမ့ွ ဟုတပွှီ အဲလိုဖငဘွူးတောငွးထောငတွာကောငွးတယွ.. ဒေါဒွေါမွှ ဖငဘွူးတောငွးထောငလွိုကတွော့မှ အပှိုကှီးရဲ့ တှံတေးအိုးကှီးက ကားစှင့ွ လုံးထနပှေီး ခှဆုံမှ အဖုတကွှီးကလညွး အခုနမှ ဖိုးသကွ ကောငကွှီး ဆှဲထုတထွားလို့ နီတာရဲ ဟတတ ဖှဈနသညွေ။

ဖိုးသကွ သူ့ကောငကွှီးကို တေ့ပှီး ဆောင့သွှငွးခလှိုကသွညွ၊ …ဖှတွ..ပှှတွ..ဖတွ.. …အား…အမေ့..အီး… ..ဖှတွ..ဖတွ..ဖှတွ..ဖတွ… ဖိုးသကွ အခုမှ ဒေါဒွေါမွှ ၏ ခါးလေးကို ကိုငကွာ အားရပါးရ ဆောင့လွတေော့သညွ၊ ဒါကှောင့လွညွး ခှေးလိုးခှေးလိုး ဆိုပှီး နာမညွ ကှီးတာပဲ၊ ဟုတှေးမိသညွ၊ ဆောင့ရွတာလညွး အားရပါးရ၊ သူ့ပေါငခွှံမှာ လာလာ ထိ သော အပှိုကှီး ၏ ဖငတွုနတွုနကွှီးတှကလညွေး အိကနဲ အိကနဲ ကိုး၊ အခကှနွူဈဆယွ လောကွ ကုတငွ တကှှိကှှိ မှညအွောငွ ဆောင့ပွှီးခှိနမွှာတော့ ဖိုးသကနွူင့ွ ဒေါဒွေါမွှ တို့ နူဈယောကစွလုံး အရသာ အထှတအွထိပသွို့ ရောကရွှိသှားကှလတေော့သညွ။

ဖိုးသကတွယောကွ ညနေ မစောငွးတစောငွး တှငွ သူတို့ အိမတွနွးလှှားလေး ပှနသွှားပှီး အိပရွေးဝအောငွ အိပလွိုကရွသဖှင့ွ အားပှည့နွလသညွေေ၊ မနကွ စောစော ပိုငွးက ဒေါဒွေါမွှ ကို လေးဘကထွောကွ ဆောလွိုကွ ရတာ ပှနတွှေး မိရငတွောငွ ညီမောငကွ ထောငခွငှလွာသညွ။ အခု အိပရွေး၀ သှားတော့ ပိုဆိုးနသညွေ၊ ဒီည တော့ မသေူဇာကို လညွး လုပလွို့ အခှင့အွရေး ရနပှေီ မို့ အရမွးကို တကကွှှနသညွေ။ ဖိုးသကွ အိမမွ ကှီးထဲ နောကဖွေးပေါကမွှ ဝငလွိုကွ တော့ မီးဖိုထဲ မှာ သူ့ မမေေ မသနွးနှဲ့ နဲ့ တနွးတိုး သညွ။ ..ဟဲ့ ဖိုးခှား သား နိူးလာ ပလား နင့နွယွ အိပလွိုကတွာ တခါထဲ လာလာ ထမငွးတခါထဲ ဝငစွား အမကှီးနဲ့.. ဖိုးသကွ ထမငွးစားခနွးထဲ ဝငလွိုကတွော့ ထမငွးစားပှဲ မှာ တယောကထွဲ ထမငွးထိုငစွားနသေော ဒေါဒွေါမွှ ကိုတှေ့ လိုကရွသညွ။

လာလေ ဖိုးသကွ တခါထဲ စားလိုကလွာ မိသူဇာက တော့ အစောကှီးထဲ က စားပှီး သှားပှီ.. ဒေါဒွေါမွှ က အေးအေးဆေးဆေး ပငွ ပုံ မပကွှ ဖိုးသကွ နူင့ွ ဘာမှ မဖှဈ ခဲ့ ဘူးသလို ပုံစံ ဆိုတော့ ဖိုးသကွ ကလညွး ပုံမှနွ လိုပငွ ထမငွးပုဂံ တခပွှ ကို ဆှဲ ထမငွး ပုံလိုကပွှီး ထမငွး စားပှဲ မှာဝငထွိုငလွိုကသွညွ။ မသနွးနှဲ့ က အငှေ့ တထောငွးထောငွး ထနသေော ဟငွးခှို ပုဂံ လုံး ကို လာခပှေးရငွး …သားလေး ပှီးရငွ နင့ဒွေါွ ကှီး ပုဂံတှေ ပါသိမွးဆေး ပေးလိုကနွောွ၊ အမကှီး က အခု မှ နကေောငွးကာစ.. အမိုး အိမွ မှာ နညွးနညွး လုပစွရာ လေး ရှိလို့ ၊ ပှနလွာခဲ့မှာပါ.. ..ဟုတကွဲ့ အမိုး… မသနွးနှဲ့ ထှကသွှားတော့ မခှိုမခငွှ မကှနွှာနူင့ွ ဖိုးသကွ ကိုကှည့ရွငွး ဒေါဒွေါမွှ ကမကှစွောငွးတခကွှ ထိုးလိုကကွာ ..မကှနွှာက အပိုးမသဘေူး ဘာဖှဈနတောလညွး ….။

အောွ..အမိုး က ဒေါဒွေါမွှ နကေောငွးကာစ ဆိုလို့လေ ခှိခှိ.. …စောကွ ကောငလွေး အပိုးသသေေ နစမွေး နငွ မနတတွေ မထိုငတွတနွဲ့ ငါ တော့ ငါးပါးမှောကတွော့မယွ..ဒုကခြပါပဲ.. 1 803 20:18 …ဘယသွူ မှ မရှိလို့ ပါ ဒေါဒွေါွ မှ ကလညွး ကနှောွ ဒီလောကတွော့ မတုံး ပါဘူး၊ ဂှေးဥ ဆိတရွကလွောကအွောငွ မတုံးသေးပါဘူး ဟဲဟဲ.. …ဘာလဲ ဟဲ့ ဂှေးဥ ဆိတရွကတွယွ ဆိုတာ.. ..ဟီးဟီး အလကားပါ ဟို ဟာသ ပုံပှငတွဲ က တခုပါ၊ ဒါနဲ့ ဒေါဒွေါမွှ ကနှောွ ည သနွးကောငလွောကကွရှငွ လာခဲ့မယနွောွ အခနွးတံခါး ဂကွှ မခထှားနဲ့.. …အို ဟဲ့ ဘာလာလုပမွလို့လဲ..တောပွှီ မလာခဲ့နဲ့တော့ ဒီလောကွ ညကရော မနကကွရော သောငွးကမွှးခငှတွိုငွး ကှမွးထားပှီးတော့.. …အို ဒေါဒွေါမွှ ကလညွး ဒီကိဈစ တှေ ဆိုတာ ဝတယွ မ မရှိတာ..ဆားငံရညလွိုပဲတဲ့….။

စောကကွောငလွေး လူကှီး ကို ဆရာပှနလွုပနွတယွေ..သှား မရဘူး ငါ ဂလန့ခွထှားမှာပဲ.. …ကနှောွ အပှငကွနေ တံခါးခေါကမွှာနောွ ပိတထွားလို့ကတော့ ဟငွး.. ..အငွးပါ ဒေါဒွေါမွှ ရဲ့ ဒေါဒွေါမွှ လညွး စောစောအိပခွငှယွောငွ ဆောငပွှီး ငှိမနွလေိုကရွငွ သူလညွး အသံတိတပွှီး အိပသွှားမှာပေါ့.. ဒေါဒွေါမွှ တခကွှ တှပှေီး စဉွးစားဟနပွှုပှီးမှ …ဒါနဲ့ နပေါအုနွး နငနွဲ့ သူနဲ့ က ဖှဈနတော မဟုတလွား ငါနငတွို့ ကို ပကပွငွးတိုးတာပဲဟာ.. ..အငွး လေ ဒေါဒွေါမွှ ရဲ့ သူနဲ့ က ကနှောနွဲ့ လုပနွကှပေါ၊ ဒေါဒွေါမွှ နဲ့ ဖှဈပှီးတော့ သူ့ ကို စိတမွပါတော့ဘူး၊ ကနှောကွ ဒေါဒွေါမွှ ကို စှဲသှားပှီလေ… ..ဟဲ့ဟဲ့ နငွ အဲလိုတော့ လုပလွို့ မဖှဈဘူး၊ တောကွှာသူ ရိပမွိသှားအုနွးမယွ၊ သူနဲ့ ဟနမွပကှနွနေောွ.. အစိုးရိမကွှီးသော အပှိုကှီး ကို ကှည့ရွငွး ဖိုးသကွ စိတထွဲ မှ ကှိတပွှုံး လိုကသွညွ။

အငွးပါ ညကရှငွ သူကှနပအွေောငွ ခနနပှေီး မှ အောကပွှနဆွငွးအိပတွော့မယွ ဆိုပှီး အခနွးကူးလာခဲ့မယွ.. …ဟဲ့ ဖိုးခှား ထမငွးစားတာ ဘယလွိုစားနလညွေး ဘာမှ တောငွ မလှှော့သေးဘူး ငါတောငပွှနလွာပှီ.. ဒေါဒွေါမွှ ပါးစပတွောငွ မဟ ရသေးခငွ မသနွးနှဲ့ ရောကလွာတော့ သူတို့ နူဈယောကွ ဘာမှ မဖှဈသလို ထမငွး ကိုသာ ငုံ့လှေးနကှတေော့သညွ။ည မှောငတွာနဲ့ ဖိုးသကတွယောကွ မသေူဇာ့ အခနွးထဲ ရောကနွပှေီ ဖှဈသညွ၊ အခုတော့ ဒေါဒွေါမွှ ကို စိုးရိမစွရာ မလိုတော့ တာမို့ ဖိုးသကွ လှတလွှတလွပလွပွ ကို ဖှဈနသညွေ၊ မသေူဇာကိုယလွုံး ကစှကွစွှ ကလေးကို ဖကရွတော့ အငွး ဒီလို လကနွိူငွ ခှနေိူငွ လေးလညွး ကောငွးတာပဲ လို့ တှေးမိသညွ၊ နေ့ခှငွး ညခှငွး အတှေ့ အကှုံတှေ အမှားကှီး ရလိုကသွော ဖိုးသကွ က မသေူဇာ ဆယကွှောသွကမွလေး ကို ကောငွးကောငွး ပညာပေးတော့သညွ။

မသေူဇာ့ နူတခွမွးပါးပါးလေး ကို ဆှဲ စုပပွဈရငွးက ကောငမွ လေး ဝတထွားသော ယောကကွှား ရှပအွငွကြှီကှယသွီးတှေ ကို ဖှုတပွဈလိုကသွညွ၊ ဘရာဇီယာ ပှော့ပှော့ လေး အောကမွှာ ဟငွးခှိုပုဂံလေး မှောကထွားသလို နိူ့လုံးကစှကွစွှ ကလေးတှေ ကို ဖစှညွှဈ ဆုပနွှယပွေး သညွ၊ မသေူဇာ အသကရွူပငွ မမှနခွငှတွော့၊ ဖိုးသကွ လညဂွုတွ ကို တအားဖကတွှယပွှီး ဖိုးသကွ ပါးစပကွို အတငွးပှနစွုပလွာသညွ၊ ဖိုးသကကွ မသေူဇာ ဝတထွားသော အိမနွရငွေး ဂါဝနွ ကို မညသွို့ ခှှတရွမညွ မသိ၍ ဂါဝနွ လှနတွငပွှီး အတှငွးခံဘောငွးဘီ ကို ဆှဲခှှတလွိုကသွညွ၊ အိပယွာပေါွ ပကလွကွ အနအထေားက ဒူးလေး တဘကထွောငလွာသည့ွ မသေူဇာ ၏ ပေါငခွှဆုံထဲ ဖိုးသကလွကွ ရောကသွှားပှီး သူ့လကဖွဝါးဖှင့ွ အပှို စငွ၊ အဖုတလွေး ကို ပှတသွတွ ပေးနရော။

အမှှေးပါးပါး လေးသာ ရှိသော အဖုတဖွောငွးဖောငွး လေး မှာ အရညမွှားဖှင့ွ စိုရှဲ နပှေီ ဖှဈကှောငွး သိနရသညွေ၊ ဖိုးသကွ က အောကကွို လှှောဆငွးလာပှီး နိူ့သီးခေါငွး သေးသေး လေး တှကေို ကုနွးပှီး စုပလွရော မသေူဇာခမှှာ မှှော့နအေောငွ ခံစားနရလသေညွေ၊ ဖိုးသကွ အဖို့ လညွး သူ့ လကသွနွးလုံး နီးပါးတုတပွှီး လကတွဆဈ မရှိတရှိရှညွ သော ဒေါဒွေါမွှ နိူ့သီးခေါငွး ညိုညို ကို စုပဖွူး ထားရာ ပနွးနုရောငရွင့ရွင့ွ အတှငွးထဲ ခှိမ့ဝွငနွသလေို ပဲစေ့ အရှယွ နိူ့သီးခေါငွးလေး ကို စုပနွရေ တာကို အားမလိုအားမရတော့ ဖှဈမိသညွ၊ နောကတွော့ အပှိုဖှနွးမ လေး၏ ခှောမှတသွော ပေါငလွေး နူဈလုံးကှား ခေါငွးထိုးဝငကွာ အရညတွှဖှငေ့ွ ရှမွးလဲ့ နသေော ပနွးရောငရွင့ရွင့ွ ပှင့ဖွတလွှှာလေး ကို စုပယွူလိုကလွသညွေ၊ မသေူဇာမှာ ဖိုးသကွ ဆံပငွ မှားကို ကှှတလွုမတတပွငွ ဆှဲဆုပထွားမိလသညွေ။

ဖိုးသကွ ကလညွး လတလွတဆွပဆွပွ အပှိုမလေး အဖုတွ ကို အားရ ပါးရ ရကပွေးနရငွေးက သူ့ လှှာဖှင့ွ မသေူဇာ အဖုတွ နူတခွမွးသား အတှငွး အပှငွ သိမွးကှုံး ရကထွိုး ကောွ လုပပွေးနရော မသေူဇာမှာ ဘယနွူဈခါတောငမွှ အထှတအွထိပွ ရောကရွောကသွှားမှနွး ပငွ မသိ လိုကတွော့ပေ၊ နောကဆွုံး မောပနွးပှီး ပှော့ ခှကသှှေားမှ အဖုတရွကွ ရတာ အားရသှားသော ဖိုးသကွ ထထိုငွ လိုကသွညွ၊ ပကလွကကွလေး ဒူးထောငွ ပေါငကွားဖှဈနသေော မသေူဇာ ၏ ပေါငွ နူဈလုံးကှား ဒူးထောကထွိုငလွိုကရွငွး ၊ သူ၏ မာတငွး ဖေါငွးကားနသေော လိငတွနကွှီး ကို လကတွဖကကွ ထိနွးရငွး နောကလွကတွဖကကွ လကခွှောငွးမှား ဖှင့ွ အပှိုစဈလေး၏ အဖုတွ၀ ကိုဖှဲ၊ ဖှေးဖှေးခငွှး ဖိသှငွး ခလှတေော့သညွ။

အား…ကို့…နာတယွ..ရှီးးးးးးးးးးး…အိုး… မရဘူးထငတွယွ…….အား.. ..ရတယွ မေ..အခစွှ…ကို ဖှေးဖှေး ခငွှးပဲ..မေ ခံနိူငသွလောကလွေး သှငွးပေးမယွ ဟုတလွား နာရငပွှောနောွ.. နာပါတယလွို့ အောနွတောကို နာရငပွှောနောွ ဆိုပှီး ဖိဖိ သှငွးနသေော ဖိုးသကကွှောင့ွ ဖိုးသကွ လိငခွှောငွးကှီး မှာ မသေူဇာ့ အဖုတလွေးထဲ တဝကကွှောွ ခရီးရောကသွှားခဲ့ပှီ ဖှဈသညွ။ ဖိုးသကွ မှာလညွး ဒေါဒွေါမွှ နဲ့ တုနွးက ကပှသွာကပှသွညွ အခု လို သူ့ လိနခွှောငွးထိပကွ မေးသိုငွးကှိုး ကို စပဖွှငွးဖှငွး ဖှဈလောကအွောငွ မခံ စားရသဖှင့ွ အတငွး မဆောင့ရွဲ၊ တောကွှာ အပှိုမလေး အဖုတွ မကှဲ ပဲ သူ့လီးပှဲ သှားမှာလညွး စိုးရိမမွိ၏၊ ထို့ကှောင့ွ တတနွိူငသွမှှ ဖှေးဖှေးခငွှး ခှော့သှငွး၏၊ တဝကကွှောကွှောွ လောကဝွငပွှီးတော့ သူ့ ဒဈထိပမွှာ နံရံ ကိုသှားထောကမွိနသဖှငေ့ွ စောကခွေါငွး ဆုံးးသှားပှီဟုထငမွိသညွ။

ဒီကောငမွလေး အရပပွုတော့ စောကခွေါငွးတိုတယွ ထငတွယွ ငါ့ လခှောငွးတောငွ ဆုံးအောငသွှငွးလို့ မရဘူးဟု ထငမွိသညွ၊ ထို့ ကှောင့ွ ထိုနရောမှာပငွ ရပကွာ ဖှေးဖှေးခငွှး ဆှဲထုတသွညွ၊ သူ့ ဒဈဇောငွးသား တှနေူင့ွ အပှိုမလေး စောကခွေါငွးနံရံနုနု လေး တှကေို ဖိဆှဲလာတော့ စိမ့နွအေောငကွောငွးလှသညွ၊ နောကတွော့ ဖှေးဖှေးခငွှး ပှနသွှငွးလိုကသွညွ၊ ထိုသို့ သှငွးလိုကထွုတလွိုကလွုပနွတေော့ တဖှေးဖှေးခငွှး အသားကလှာသညွ၊ မသေူဇာမှာလညွး နာသညွ မအောတွော့ သူ့ခါးလေးကိုကော့ ဖငလွေးမှောကမွှောကွ ပေးကာ ဖိုးသကွ လုပနွတောကို နှေးတယထွငပွှီး အားမလိုအားမရ ဖှဈဟနရွှိသညွ၊ ဖိုးသကလွညွး ဒဈအနားစောငွးတှေ ယားလာ၏၊ မသေူဇာ၏ ရမကလွှှမွးပှီး အံလေးကှိတကွာ သူ့ ကိုကုတဆွှဲလာတော့ သူလညွး ဘာမှနွး မသိ အခုန တုနွးကလို နာတယနွာတယွ လို့ ငှီးတာ ကှားခငှလွာ၏။

အဖုတတွှငွးက အရညွ မှားကှောင့ွ သူ့ အတနကွှီးက လညွး လှောလှောရူရူ ဝငထွှကနွပှေီမို့ တခှီ တအားဖိဆောင့ပွဈလိုကမွိသညွ။ …စှီ…ဖေါကွ…ဗစွှ…. ……အားအမလေးဟှန့ွ ဝုဝု… ရုတတွရကထွအောလွိုကသွော မသေူဇာကှောင့ွ သူ အထိပတွလန့ွ ဖှဈသှားပှီး မသေူဇာ့ပါးစပကွို လှမွးပိတွ လိုကမွိသညွ။ မသေူဇာမှာ ခေါငွးတယမွးယမွးနူင့ွ သူ့ လကဖွဝါး ကိုလညွး ကိုကပွဈလိုကသွေးသညွ၊ သူက အတငွးဖိထားပှီး မသေူဇာငှိမကွသှှားမှ လကကွို ဖယလွိုကရွာ၊ ..အိုး..ကှှတဈွ…. နာလိုကတွာ ကိုရယွ အရမွးပဲ..မေ့ဟာလေး ပှဲသှားပှီထငတွယွ… မသေူဇာပှောမှ ဖိုးသကတွယောကွ အောကပွိုငွးကို သတိထားမိသညွ၊ သူ့ဆီးခုံနူင့ွ မသေူဇာ့ ဆီးခုံနူဈခု ဖိကပနွပေါလား၊ သူလိငခွှောငွးကှီး အဆုံးထိ ဝငနွိူငတွာပေါ့၊ ဟငွ ဒါဆိုရငွ အခုနက တဈနတောက အပှိုမှှေး ဆိုတာ မှားလား။

သူ့ လိငတွနဒွဈအောကမွှာလညွး စပဖွှငွးဖှငွး ဖှဈနေ၏၊ တယောကနွူင့တွယောကတွငွး ကပှစွှာဖကထွားရငွး တောတွောကွှာကှာငှိမနွေ လိုကကွှသညွ၊ ခနကှာတော့ ဖိုးသကွ နညွးနညွးခှငွး အသှငွးအထုတလွုပွ ပေးတော့၊ မသေူဇာ ခံနိူငွ လာတာတှေ့ရသညွ၊ အဲဒါနဲ့ ဖိုးသကွ ပုံမှနပွှနသွှငွးတော့သညွ၊ သိပမွကှာလိုကပွါ ဖိုးသကွ လိငခွှောငွးကှီးမှာ ယားလာပှီး သုတရွညတွှေ ပနွးထုတမွိတော့သညွ၊ ဇိမခွံမှိနွးနသေော ဖိုးသကွ ကို မသေူဇာက အတငွးဖယခွိုငွးပှီးသူအတှငွးခံလေးနူင့ွ အဖုတကွိုသုတကွာသန့ရွှငွးရေးလုပတွော့ သှေးစလေး မှားကို တှေ့ရာ ဖိုးသကတွယောကွ ရငတွုနပွှီး ဆကလွုပခွငှစွိတကွုနသွှားတော့သညွ၊ မသေူဇာမှာလညွး နာတယွ တောပွှီ ကှောကပွှီ ဆိုတော့ ဟနဆွောငပွနဆွောငဖွှင့ွ ၊ အေးလေ နငွ မတတနွိူငဘွူး ဆိုတော့လညွး နောကနွေ့ မှပေါ့ကှာ၊ ဟု သှေးမှငလွိုကလွို့ ခှဖှေားလကဖွှားအေးလာ တာကို မသေူဇာ သတိမထားမိအောငွ ခပသွှကသွှကကွလေး အခနွးထဲက ထှကလွာခဲ့တော့လသညွေ။

သှေးမှငွ လို့ ခှဖှေား လကဖွှားအေး ကာ ကှောကလွန့ွ ပှီး အောကထွပွ ပှနဆွငွးလာသော ဖိုးသကွ တယောကွ ကိုယ့အွိပယွာ ပေါွ ကှောဆန့ွ လှဲ နရငွေး သိပမွကှာခငွ အတှငွးပဲ ဒေါဒွေါမွှ ဆီသှား ရဦးမညွ ဆိုတာ သတိရပှီး လူငယပွီပီ လောငပွှနတွီး လာခဲ့ရသညွ။ သူ့ အတှကွ ပထမဆုံး မှီဝဲ လိုကရွသော အပှိုကှီး အဖုတမွို့လားမသိ၊ အရသာရှိလှသညဟွု ထငမွိသညွ၊ နောကပွှီး ပေါငလွုံး တှေ တငလွုံးတှေ နိူ့ကှီးတှေ ကလညွး အားရပါးရကှီး ဖှဈသဖှင့ွ အားရပါးရ အားမနာတမွး ဖစှညွှဈဆုပကွိုငွ ဆောင့လွို့ လညွးကောငွး၏၊ နောကတွခါ လူရှေ့သူရှေ့ မှာ ခပတွညတွညွ နူင့ွ လူငယသွီခငွှးတောငွ နားမထောငွ စိတပွုတီး တကုံး ဖှင့ွ ဘုရားတရား သာ အာရုံ ထဲ ရှိသလို လုပနွတတွေ သူကို လူမမှငကွှယရွာမှာ ပကပွကစွကစွကွ လုပရွကိုငရွတာ ကလညွး အရသာ တမှိုးလို စိတထွဲ ဖှဈနရေ၏။

တှေးရငွးနူင့ွ ပငွ မာတငွးလာသော သူ့ညီတောမွောငကွို ဖိုးသကွ လကဖွှင့ွ ဆုပကွိုငွ ပှီး ယုယုယယ ပှတသွပပွေးလိုကသွညွ။ ဖိုးသကွ ဒေါဒွေါမွှ အခနွး တံခါးကို ဆှဲကှည့လွိုကတွော့ ဂလန့ွ ခမှထားသဖှင့ွ အခနွးထဲ ခှဖှေားထောကဝွငလွိုကွ၏၊ ..တံခါးပှနပွိတပွှီး ဂလန့ခွလှိုကွ… ကုတငပွေါမွှာ လှဲလှှောငွးပှီး စောင့နွဟနတွေူသော ဒေါဒွေါမွှ က လသေံတိုးတိုးလေးနူင့ွ ပှောလိုကွ သဖှင့ွ၊ ဖိုးသကွ တံခါးကို ဖှေးဖှေးခငွှး ပှနပွိတပွှီး အသံမမှညအွောငွ ဂလန့ွ ကို အသာထိုးလိုကသွညွ၊ အခနွးထဲ မှာတော့ မီးပိတထွား သောလွညွး ပှတငွးပေါကမွှ ဝငလွာသည့ွ လမွးဘေးဓါတမွီးတိုငွ ၏ အလငွးရောငကွှောင့ွ တောတွောလွေးတော့ မှငရွ၏၊ ကုတငပွေါမွှာ ထထိုငလွိုကသွော ဒေါဒွေါမွှဘေး ကို ဖိုးသကွ ဝငထွိုငလွိုကပွှီး အတငွးသိမွးကှုံးဖကလွိုကသွညွ။

ဟဲ့ ဟဲ့ အမလေး ဘယလွိုဖှဈတာလဲ အု့……. ဒေါဒွေါမွှ စကားမပှောနိူငတွော့ ဖိုးသကွ က ဘိုဆနဆွနွ ပါးစပကွို စုပနွမွးလိုကလွို့ ဖှဈသညွ၊ ဖိုးသကွ က သူ့ကိုယလွုံးနဲ့ ဖိတှနွးလိုကတွော့ ဒေါဒွေါမွှ ကုတငပွေါွ ပကလွကလွှနလွဲကသှှား၏၊ ဖိုးသကလွကနွူဈဘကကွ ဒေါဒွေါမွှ အငွးကှီကယှသွီး ဘယလွိုဖှုတရွမှနွး မသိတော့ အငွးကှီပေါကွပငွ နိူ့ကှီးတှကေို ဖစှညွှဈဆုပနွှယပွဈလိုကသွညွ၊ နောကတွော့ အားမရတော့ ဒေါဒွေါမွှ ထမိနွးကို ဆှဲခှှတခွလှိုကသွညွ၊ …ဟဲ့ ကောငလွေး ..အို .. ဘယလွိုလဲ ဒုကခြပါပဲ… လမွးဘေးမီးရောငွ နူင့ပွငွ ဒေါဒွေါမွှ ပေါငလွုံးကှီး နူဈလုံးဖှေးကနဲ ဖှဈသှား၏၊ ဖိုးသကကွ ဒေါဒွေါမွှ ပေါငနွူဈလုံးကှား ရောကနွခှပှေေီ၊ လကတွဘကကွို တတောငထွောကွ ထားရငွး ဒေါဒွေါမွှ ပေါငခွှဆုံကို နောကလွကဖွဝါးတဘကဖွှင့ွ အုပကွိုငွ ပှတသွပလွိုကရွာ အမှေးတှေ နူင့ွ အသားနုနု အရညစွိုစိစိ တို့ကို စမွးမိလသညွေ။

ဒေါဒွေါမွှ သူ့ ကိုစောင့ရွငွး စိတလွာနပှေီဖှဈကှောငွး ဖိုးသကသွိလိုကသွညွ၊ ဖိုးသကလွကခွှောငွးထိပွ ကလေးတှနေဲ့ စမွးလိုကရွငွး ဒေါဒွေါမွှ အဖုတနွူတခွမွး၀ အရောကမွှာ တှငွးဝလေးကို နဲနဲ မှနှေောကဆွော့ကစားလိုကွ၏၊ ဒေါဒွေါမွှ ဆီမှ ညီးသံ သဲ့သဲ့ထှကလွာ၏၊ ..ဒေါဒွေါမွှ အငွးကှီ ကှယသွီးတှဖှေုတပွေးအုနွး.. ဒေါဒွေါမွှ ဆီက ဘာမှဖှသေံ မကှားသောလွညွး လကတွှကေ သူ့အငွးကှီ ကှယသွီးတှေ စမွးဖှုတနွတော တှေ့နရေ၏၊ ဖိုးသကွ က သူ့ လကခွှောငွးထိပွ တှဖှငေ့ွ ဒေါဒွေါမွှ အဖုတွ နူတခွမွးသားတှသောမက စောကစွိ ရှိမညထွငသွည့နွရောတဝိုကရွော စောကခွေါငွးအတှငွးထဲ ရော မှနွးသနွး ပှတပွေးနပရေော ဒေါဒွေါမွှ ခမှာ ဖငကွှီးလညွး တကှှကှှ ဖှဈနရရှောလေ သညွ။ ဒေါဒွေါမွှ ရငဖွုံးအငွးကှီကှှတသွှားတော့ အောကမွှာ ဘောလွီ မဝတထွားသဖှင့ွ ဖေါငွးကှှနသေော နိူ့ကှီး နူဈလုံး ကို မီးရောကွ ပှပှ အောကမွှာ တှေ့ရလရော။

ဖိုးသကွ က အပေါဘွကရွှှေ့ကာ နိူ့တှကေို ကုနွးစုပွ လိုကပွှီး လကတွှကလညွေး ဒေါဒွေါမွှ ၏ဖှံ့ထှားလှ သော နိူ့အုံကှီးတှကေို ဆုပနွှယပွေးလရော အပှိုကှီး ခမှာ အောကကွလူးလှန့ွ နရရှောတော့သညွ၊ ဒေါဒွေါမွှ လကတွှကေ ဖိုးသကွ ခေါငွးက ဆံပငတွှကေို ထိုးဖှဆော့ကစားရငွး သူ့ပေါငကွှီး တှနေူင့ွ ဖိုးသကွ ခါးကို ညှပထွားမိလသညွေ၊ အခုနကထဲက ပုဆိုးခါးမှာ မရှိတော့သော ဖိုးသကွ၏ဒုတွ ကှီး က ထောငထွောငွ ထောငထွောငဖွှဈနတောမို့ ဒေါဒွေါမွှ ပေါငတွှငွးသားမှား ပေါငခွှဆုံ တို့ ကို ဟိုထိုးဒီထိုးဖှဈနတေော့သညွ။ ဖိုးသကမွှာ ဒီည အေးအေး ဆေးဆေး ဒီအပှိုကှီး အဲ အခုတော့ အပှိုကှီးပေါ့၊ ကို ကောငွးကောငွးဆှဲမယလွို့ ကှံထားတော့ ခကှခွှငွးကှီး မထည့ခွငှသွေးတာနဲ့ သူ့ ဒဈဖှား အပှိုကှီး အဖုတွ၀ မရောကအွောငွ သတိထားနလသညွေေ။

ဒေါဒွေါမွှ နိူ့တှကေို အားရပါးရ ဆုပနွှယွ၊ တပှှတပွှှတွ စို့ ပှီး မှ ခနနားလိုကကွာ၊ အောကခွှပှနဆွေငွး၊ ဒေါဒွေါမွှ ပေါငနွူဈလုံးကှားထဲ ခေါငွးငုံပှီး မကှနွှာအပလွိုကလွသညွေ။ ..ဟဲ ဖိုးသကွ ဘာလုပတွာလဲ ဘုနွးနိမ့ကွုနပွါ့မယွ..အိုး…… ဒေါဒွေါမွှ အသံပှောကသွှားသညွ၊ တခါမှ ဘာဂှာ အမှုတမွခံဘူးတော့ ၊ ထှန့ထွှန့လွူးသှားသညွ၊ ဖိုးသကကွလညွး ဒေါဒွေါမွှ အဖုတကွို အမှှေးတှဖှေဲကာ အသားကုနွ ကုနွးရကွ နရငွေးက သူ့ ကိုယကွို ပတခွှာလှည့ပွှီး ဆဈစတီနိူငွးပုံစံ ဖှဈအောငလွုပလွိုကသွညွ၊ သူ့ ဒုတကွှီး က ဒေါဒွေါမွှ မကှနွှာ ပါး မေးစေ့တှေ ပေါတွရမွးရမွးဖှဈနရောက သူ့ နူတခွမွးနား အဝတေ့မိတော့ ဖိသှငွးလိုကတွာ ခံလိုကရွသညွ။ ဖိုးသကွ ဒဈကှီး ဒေါဒွေါမွှ ပါးစပတွှငွး ဝငသွှားလပှေီ၊ ဒေါဒွေါမွှ ခမှာ ဘာလုပရွမှနွးမသိ၊ အဖုတကွို အရကခွံ နရတောကလညွး အရမွးကောငွးတော့ စိတတွှေ တအားထပှီး ဖိုးသကွ လိငခွှောငွးကှီး ကို ရခေဲခှောငွး စုပသွလို အားကုနစွုပနွမေိသညွ။

ဖိုးသကတွယောကွ တခှီပှီးခငှပွငွ ဖှဈသှားလို့ ကမာနွးကတမွး ခါးကော့ကာ ဒေါဒွေါမွှပါးစပထွဲ မှ သူ့လိငတွနကွှီး ကို ဆှဲထုတလွိုကရွသညွ၊ ဖိုးသကွ ပါးစပွ သူ့ အဖုတကွ ကှာသှားတော့ ဒေါဒွေါမွှတယောကွ ရငထွဲ ဟာကနဲ ဖှဈသှားရ၏၊ သူက အရှိနတွကွ နပှေီ တခှီပငွ ပှီးလုလု ဖှဈနပှေီ၊ သို့သောွ ဖိုးသကကွ သူ့လကကွို ဆှဲပှီး ကုတငအွောကွ ဆငွးခိုငွးတော့ ဆငွးလိုကလွာမိသညွ။ ဖိုးသကကွ အောကပွိုငွးထမိနမွရှိ အပေါပွိုငွးက အငွးကှီက ရှေ့ မှာ ပှင့လွှှကွ နိူ့ကှီး နူဈလုံး ပေါတွငွ ဖေါငွးကှှနသညေ့ွ ဒေါဒွေါမွှ ကို ကုတငစွောငွး မှာ လကနွူဈဖကထွောကကွုနွး ခိုငွးပှီး ဖငကွို ကော့ထားခိုငွးလိုကွ၏၊ ဒေါဒွေါမွှ ၏ စှင့ကွားနသေော ဖငကွှီး နူဈလုံး ကှားအောကွ ပေါငခွှဆုံ မှ အမှှေးထူထူ အဖုတကွှီး က အရညမွှား စိုရှဲပှီး ဟတတ နူင့ွ အတှငွးသား နီနီ ကိုတှေ့နရေ၏။

ဖိုးသကကွ အနောကဖွကမွှ ဒူးနညွးနညွးညှတွ လိုကကွာ သူ့ ဒဈကှီး ကို ဒေါဒွေါမွှ အဖုတွ၀ တှငွ တေ့ကာ တအားဆောင့သွှငွးခလှိုကတွော့သညွ။ …ဟင့ွ…အူး…ဖှေးဖှေး လုပပွါကှယွ…အား….ဖိုးသကွ.. စှပွ.. စှတွ.. ဖှှတွ…ဖတွ.. ဖတွ.. ဖတွ … ဖိုးသကကွ ဒေါဒွေါမွှ ခါး ကို သူ့လကနွူဈဖကွ ဖှင့ွ ကိုငကွာ အားရ ပါးရ ကော့ကာကော့ကာ ဆောင့ွ သလို၊ ဒေါဒွေါမွှ ကလညွး ဖငကွှီးကို ကော့ကာကော့ကာ ဖှင့ွ တုန့ပွှနလွသညွေ၊ အခကွှ သုံးလေးဆယခွန့ွ ဆောင့ပွှီးသောွ၊ အားမရသလိုရှိသဖှင့ွ ဒေါဒွေါမွှ ကုတငကွိုငထွားသော လကကွို ဖှုတစွကော ကှမွးပေါကွို တထောငထွောကစွပှေီး ဖငွးဘူးတောငွးထောငခွိုငွးကာ အနောကကွပငွ ဖိဆောင့ပွှနသွညွ၊ ထိုကဲ့ သို့ ဖငဘွူးတောငွး ထောငဆွောင့ခွကှမွှာ မနေ့က လေးဘကထွောကွ ခှေးလိုးသလို လိုးခှငွးထကွ ပိုထိသဖှင့ွ ဒေါဒွေါမွှ ခမှာ ဖိုးသကွ ဆယခွကှခွန့ွ ဆောင့ွ အပှီး တှငွ တကိုယွ လုံးတုနခွါ ပှီး ပှီးသှားရရှာလသညွေ။

ဖိုးသကမွှာလညွး အပှိုကှီး၏ အိပှီး စေး နသညေ့ွ အဖုတအွတှငွးသားမှားက သူ့ လိငတွနကွှီး ကို ဖစှညွှဈပေးနတောခံရတာက တကှောငွး၊ ဖငဘွူးတောငွးထောငထွားသဖှင့ွ စှံ့ကားဖောငွးတငွးနသေော အပှိုကှီး တငသွားစိုငမွှားက သူဆောင့လွိုး လိုကတွိုငွး သူ့ ပေါငခွှံမှာ အိသှားပှီး တုနခွါသှားသော မှငကွှငွး ကှောငွးလညွးကောငွး၊ နောကထွပွ ၁၀-၁၅ ခါလောကဆွောင့ွ အပှီး မှာတော့ အဆုံးစှနရွောကသွှားပှီး သုတရွညမွှား တပှှတပွှှတွ ပနွးထုတပွဈလိုကမွိတော့သညွ။ ဒေါဒွေါမွှ နူင့ွ ဖိုးသကတွို့ ကုတငဘွေး ကှမွးပှငပွေါမွှာ ပုဇှနထွုတကွှေး ထပလွှှကနွားနကှရော၊ ညဦး က မသေူဇာနူင့ွ ပငပွနွးထားသော အရှိနဖွှင့ွ ဖိုးသကတွယောကွ အိပပွှောသွှားတော့သညွ။ ကာမ အရသာ ကို ပှည့ပွှည့ွ၀၀ ကှီး ခံစားလိုကရွသော ဒေါဒွေါမွှ မှာ ခနကှာတော့ အမောပှသှေားသဖှင့ွ ထကာ ကုတငပွေါမွှာ ကနှခွဲ့တဲ့ ထမိနကွို ဆှဲယူဝတွ၊ အငွးကှီကယှသွီး တှေ ကို ပှနတွတပွှီး ခှခှလေေေး အိပနွသေော ဖိုးသကကွို စောငတွခု ဆှဲကာ ခှုံပေးလိုကသွညွ။

ပှီးမှ အခနွးတံခါး အသာလေး လှပကွာ အောကဆွငွး ပှီး ရခှေိုးခနွးထဲ သှား၊ သူ့ အဖုတကွို ရဆေေး သန့စွငလွိုကသွညွ နောကတွော့ ဖိုးသကွ အတှကွ သဘကွ အသေးတခု ကို ရစှတပွှေီး ညှဈယူလာခဲ့သညွ၊ လမွးမှာ သတိရပှီး ရခေဲသတြတောမှ နိူ့ကိုထုတွ ဖနခွှကတွခုတှငထွည့ွ ယူလာခဲ့လသညွေ။ အခနွးထဲ ရောကတွော့ မီးခလုပကွို ဖှင့လွိုကပွှီး ခှခှလေေေး အိပပွှောနွသေော ဖိုသကွ စောငကွို လှနလွိုကွ ပှီး အရညတွှနေဲ့ စီးကပွ ပှီး ပှော့ခှနသေေော လိငခွှောငွးကှီး ကို ရစေိုသဘကဖွှင့ွ သုပပွှီး သန့ရွှငွးပေးနမေိလသညွေ။ ရအေေးအေးဖှင့ွ သူ့လိငခွှောငွးမှာ လာထိတော့ ဖိုးသကတွယောကလွညွး အိပယွာက နိူးလာခဲ့သညွ၊ ဖိုးသကနွိူးလာတာ တှေ့တော့ ဒေါဒွေါမွှက ခုံပေါကွ နိူ့ခှကွ ကို ယူပေးလိုကရွာ ဖိုးသကကွ ငုတတွုတထွထိုငပွှီး ယူသောကနွလသညွေေ။

နိူ့သောကနွရငွေးမှ သူ့ လိငခွှောငွးကှီး ကို သန့ရွှငွးရေး လုပပွေးနသေော ဒေါဒွေါမွှ ကို ကှည့ပွှီး ပှုံးမိလသညွေ၊ ရအေေးအေး အထိအတှေ့ရော၊ ဒေါဒွေါမွှ ၏ အကိုငအွတှယကွှောင့ရွော၊ တရေး မှေးကနဲ အိပလွိုကရွသည့ွ အတှကကွှောင့ရွော ဖိုးသကွ လိငတွနကွှီး က တဖှေးဖှေး မာလာခဲ့ ပှနပွါလသညွေ။ ..ဟငွ..သူ့ ဟာက အဲ လိုပဲ ခနလေးနဲ့ မာမာ လာတာလား.. …အဲဒါကှောင့ွ ပှောတာလေ ဒေါဒွေါမွှရဲ့ မီးဆော့ရငလွောငွ၊ လီးဆော့ရငွ တောငွ တတတွယတွဲ့.. …ဟဲ့ ငါက ဆော့တာမှ မဟုတတွာ..နင့ွ ကို သန့ရွှငွးရေး လုပပွေးနတော.. …အဟီး နောကတွာပါဒေါဒွေါမွှရယွ..အခုနတုနွးက ကနှောွ လုပပွေးတာကောငွးလားဟငွ. …သှား ..မသိဘူး..နားရှကစွရာတှေ လာပှောမနနေဲ့ ..လုပစွရာရှိတာလုပွ.. ဖိုးသကွ မှာ ဒီအပှိုကှီးတော့ ဒီလောကတွောငရွှိလှတာ နှိပကွှပမွှ ရတော့မယဟွုတှေးလိုကပွှီး။

လုပတွာလညွး လုပပွှီးမှ ဘာရှကစွရာရှိလို့လညွး ဒေါဒွေါမွှ ရဲ့ ကနှောမွေးတာ ဖှပေါအုနွး..အခုနတုနွးက ကနှောလွိုး ပေးတာ ကောငွးတယွ မဟုတလွား.. …ဟယွ..ရိုငွးလိုကတွာ ဒီကောငလွေး ..နငနွောွ.. ဖိုးသကမွှာ သူ့ပါးစပကွ အဲ လို ရိုငွးရိုငွးကှမွးကှမွး ပှောလိုကရွတော့ သူ့ ဒုတကွှီး က ထောငွးကနဲ ခေါငွးထောငထွလာသညွ၊ ဒေါဒွေါမွှ မှာ သူ့ ဒုတကွှီး ကို လှတခွလှိုကပွှီး မကှနွှာကို တဘကလွှှဲထားလိုကသွညွ၊ ဖိုးသကကွ ဒေါဒွေါမွှဘေးသို့ သှားထိုငလွိုကပွှီး ခါးကလေးကို ဖကကွာ …စိတဆွိုးသှားလားဒေါဒွေါမွှရယွ သားက ခစှလွို့ စတာပါ၊..တခါထဲပဲ အခုနတုနွးကတော့ မပှောခငှဘွူး ဟင့ွ.. ဖိုးသကကွ ပှောရငွး ဒေါဒွေါမွှ လညတွိုငွ မကှနွှာတို့ ကို လိုကနွမွးနရငွေး လကကွလညွး နိူ့ကှီးတှကေို အငွးကှီပေါမွှ ပငွ ဆုပနွှိယပွေးနလသညွေေ။

ဒေါဒွေါမွှ မှာလညွး ဆုပလွညွးစူး စားလညွးရူး လိုဖှဈနခှပှေေီ၊ အခု လို ပကပွကစွကစွကွ ဘယနွူဈခါမှနွး မသိအောငွ အလိုးခံထားရပှီးမှ တော့ ကောငလွေး ကိုလညွး အပှဈပှောဖို့ မသင့တွော့ခှေ၊ မိမိ အမှားလညွး ပါသညွ၊ နဂိုလထွဲ က စိတအွလိုမလိုကသွင့ဘွူး ဟု နှောငတွ ရနသညွေ၊ သို့သောလွညွး အခု ဖိုးသကွ၏ အထိအတှေ့ မှားက မိမိ အဖုတကွို စိုစှတစွလောပှီး အသှေးအသားတှေ ကလညွး တောငွးတ လာပှနလွရော၊ တသကလွုံး ဘာမှ မလုပခွဲ့လို့ ငတနွသညွေ ဟုပငွ ကိုယ့ကွိုယကွို ပှနထွငမွိတော့သညွ၊ အနညွးငယွ ပှော့ပှောငွးလာပုံရသော ဒေါဒွေါမွှ အခှအနေေ ကို အကဲခတမွိသော ဖိုးသကကွ ဒေါဒွေါမွှ မကှနွှာကို ဆှဲလှည့ွ ပှီး နူတခွမွးခှငွးပါစုပလွိုကွ ရာ ဒေါဒွေါမွှ ဖိုးသကွ ကို ပှနလွညွ ဖကတွှယလွာရတော့သညွ။

မှားမကှာမှီမှာပဲ ကှမွးပေါမွှာ ကုတငကွို နောကမွှီလှှကွ ပေါငကွားရားထိုငနွသေော ဖိုးသကွ ၏ ပေါငနွူဈလုံးကှားမှာ ဖငဘွူးတောငွး ထောငလွှှကွ ဖိုးသကွ ၏ထောငမွတနွသေော လိငခွှောငွးကှီး ကို စုပပွေးနေ ရှာသော ဒေါဒွေါမွှ ကို တှေ့ရပါတော့သညွ၊ ဖိုးသကလွညွး မစုပတွတစွုပတွတွ စုပပွေးနရှောသော ဒေါဒွေါမွှ ၏ ဆံထုံးကှီး ကို ဆုပကွိုငပွှီး မလိုကွ ဖိခလှိုကွ လုပပွေးခှငွးဖှင့ွ ဒေါဒွေါမွှ ပါးစပပွေါကတွှငွးသို့ သူ့လိငတွနပွှီး ဝငလွိုကထွှကလွိုကွ ဖှဈစပှေီး တခှိနထွညွးမှာ ဒေါဒွေါမွှကလညွး စုပပွေးနသဖှငေ့ွ အဲဒါမှိုး ပါးစပွ ကိုလိုးရတာ အဖုတကွို လိုးရတာထကတွောငွ ကောငွးနပေါလားဟု တှေးမိနတေော့သညွ။

မသေူဇာ တယောကွ အခု တော့ အသားကှ သှားပှီ သူ့ အဖုတလွေး ကလညွး မနာတော့၊ ဖိုးသကွ လီးကှီး အကှောငွး တှေးလိုကတွိုငွး အခု တော့ အဖုတလွေး မှာ အရညတွှေ စိုထိုငွးထိုငွးနဲ့ ဖှဈဖှဈ လာသညွ၊ အနတွီ မှိုးမမ အိမပွှနရွောကလွာတော့ သူတို့ မှာ အရငလွို မလှတလွပတွော့ ၊ အခု မှ သူ နှောငတွ ရသညွ၊ အလကား ကှောကနွလေို့ အခှင့အွရေးတှေ ဆုံရှုံးရသညွ၊ ခု သူ လိုခငွှ ဆနဒြပှငွးပှငွး ပှပှ ရှိသည့ွ အခါ ကမှှ အခှင့ရွေးက မခှောငပွီ ၊ ဒီနေ့ တော့ အိမကွှီး မှာ ဘယသွူ မှ မရှိ သူ အိပယွာက နိူးတော့ ဒေါကွှီးလညွး မတှေ့ မီးဖိုခှောငွ မှာ မနောွ တယောကပွဲ အလုပရွှုတနွတောတှေ့သညွ၊ အဲဒါနဲ့ အသာ လေး လဈပှီးဖိုးသကတွို့ အိမလွေး ဘကွ ထှကလွာခဲ့သညွ။
ဖိုးသကွ နဲ့ တှေ့ရငွ တနရော သှားခှိနွးတှေ့ဖို့ ပှောရ မယလွို့ တှေးလာခဲ့သညွ၊ အိမထွဲ ဝငပွှီးတော့ ဖိုးသကွ အခနွး မှတပွှီး ဝငလွိုကရွာ ရုတတွရကွ မသေူဇာတယောကွ ကှောကရွုပလွို ဖှဈသှားရသညွ၊ သူ မှငလွိုကရွတာက ဦးလေးတင့ွ၊ ပကလွကကွှီး အိပနွလေိုကတွာ ပုဆိုးက လညပွငွးတကခွှိတနွတယွေ၊ သူ့ အလံတိုငကွှီး က ထိုးထောငထွနသညွေ။ အကှောပှိုငွးပှိုငွး ထ နတေဲ့ လိငခွှောငွး ညိုညို ကှီး က မသေူဇာ ဒူးတှေ ကို ညှှတခွှကှေ စလေောကအွောငွ ကို စိတလွှုပရွှားသှားရ၏၊ သူ့ ကို ညို့ယူထားသလို ဖှဈစသေော ဦးလေးတင့ွ လိငတွနကွှီး ကို မသေူဇာတယောကွ ငေးကှည့နွခေိုကွ ဦးလေးတင့ွ အိပနွရောက လှုပလွိုကတွာ မှငသွဖှင့ွ အိပခွနွးထဲ မှ ပှနထွှကဖွို့ ခှလှမွေးပှငလွိုကသွညွ။
ထိုအခှိနမွှာပငွ အပှငွ မှ လူဝငလွာသံ ကှားသဖှင့ွ ကမနွးကတနွး ပုနွးမိပုနွးရာ တံခါး၀ နားက ဘီဒို နောကဘွကသွို့ ဝငပွုနွး နလေိုကမွိလသညွေ။ ဦးတင့ွ မှာ အိပနွရောမှ ရုတတွရကွ နိူးလာတော့ သူ့ အခနွးထဲ ဘီဒိုဘေး ရုတတွရကွ ပုနွးလိုကသွော မသေူဇာကို တှေ့လိုကရွသညွ၊ ဒီကောငမွလေး ငါတို့ အခနွးထဲ ဘာလာလုပတွာ ပါလိမ့ဟွု တှေးနရငွေး သူ့ ပုဆိုးက လိပတွကနွပှေီး သူ့ လီးကှီးတောငနွတောကို သတိထားမိသှား၏၊ ဟိုကွ ဒီကောငမွလေး ငါအိပပွှောွ ရငွး လီးတောငွ နတောကို လာခှောငွးနတောပါလား၊ ဟငွး ဒီကောငမွလေး တောတွောွ ရှနပှေီထငတွယွ၊ ဦးတင့ွ အတှေး မဆုံးခငွ မှာပငွ အခနွးထဲ ဝငလွာတဲ့ မသနွးနှဲ့ ကို တှေ့လိုကရွသညွ။
ဟယွ ကှည့ပွါအုနွး ဘယလွို အိပနွတောလဲ အရှကွ မရှိ တယောကယွောကွ အခနွးထဲကို ဝငလွာ မှ ဒုကခြရောကနွေ ပါအုနွးမယွ.. …ဘယသွူ မှ မဝငပွါဘူးကှာ…မငွးကို အိမမွကထွဲ မှာတှေ့လို့ ကို့ မှာ ဒီလို ဖှဈနတောလညွး … ..အငွး သှားစမွးပါ၊ အိပယွာနိူးပှီး သေးပေါကခွငှလွို့ မာနတောမှား..သှား.. …လာပါကှာ အမှနလွေး တခှီလောကွ ဆှဲလိုကရွအောငွ အိပယွာထလေး.. ..ဟင့အွငွး ဟိုအိမကွှီး မှာ ဘယသွူမှ မရှိဘူး ၊ မီးဖိုထဲ မှာ လညွး ပဲဟငွးအိုးတနွးလနွးနဲ့ အမှနပွှနသွှားမှ ရမှာ..နေ့ခငွးမှ .. ..ကဲ ပါကှာ စိတကွှနပအွေောငွ တစုပနွူဈစုပွ လောကပွဲ ကဲ လာလာ… ဦးတင့ကွ မသနွးနှဲ့ လကကွို အတငွး ဆှဲ ပှီး သူ့ လိငခွှောငွးကှီး ကို စုပခွိုငွးလိုကသွညွ။ ဦး တင့ွ ကုတငွ စောငွး မှာ ခှခပှှေီး ထိုငလွိုကွ ကာ မသနွးနှဲ့ ကို ကုတငဘွေး ဒူးထောကလွှှကွ ပုလှေ ကိုငခွိုငွးလိုကတွော့ မသနွးနှဲ့ က ဦးတင့ွ ကှနပအွေောငွ ခေါငွးငုံ ပှီး အသာငုံစုပလွိုကသွညွ။
ထထိုငလွိုကသွော ဦးတင့ွ နရောမှ ဆိုလှှငွ မသေူဇာ တယောကွ ပုနွးလို့ မလုံတော့၊ သူ နူင့ွ ဦးတင့ွ မကှလွုံးခငွှး ဆုံမိတော့သညွ၊ ဦးတင့ကွ မသေူဇာကို မကှစွိတဖကမွှိတပွှ ပှီး ပှုံးပှုံး ကှီး ကှည့ရွငွး မှ မသနွးနှဲ့ ခေါငွးကို ကိုငကွာ ပါးစပထွဲ သူ့ ကောငကွှီး ကို အဝငွ အထှကလွုပပွေးနလသညွေေ။ ခနနတေော့ မသနွးနှဲ့ မူက အတငွး ရုနွးပှီး၊ …တကယပွှောတာ ကို ဟို ပဲဟငွးတူး သှားရငွ ပှူနာတကလွိမ့မွယွ ..သှားမှ ရမယွ.. …အငွးလေ ဒါဆိုလညွး သှားတော့.. မသနွးနှဲ့ ထှကသွှားတာနဲ့ ဦးတင့ကွ ထလိုကပွှီး တံခါး ကို သှားပိတလွိုကသွညွ။ လုံခညွှ ဝတမွထားသဖှင့ွ တင့ကွား အမှှောကကွှီးလို ဖှောင့တွနွး ထောငမွတနွသေော လီးကှီး ဖှင့ပွငွ မသေူဇာ ထိုငပွုံးနသေော ရှေ့ ကို ရှောကသွှား ပှီး …ကဲ ကောငမွလေး ဘယလွိုလဲ… …။
မသေူဇာ က သူ့မကှနွှာရှေ့တည့တွည့ွ မှာ မသနွးနှဲ့ တံထှေး မှားဖှင့ွ စိုစှတနွသေော လိငခွှောငွး ညိုညို ကှီး ကို ကှောကလွနွ့ တကှား စေ့စေ့ကှည့ရွငွး က ပှုံးစစ နင့ွ ငုံ့ကှည့နွသေော ဥိးတင့ွ မကှလွုံးတှေ ဆီ ကို ပှောငွးလဲ ကှည့လွိုကမွိလသညွေ။မသေူဇာ ခမှာ စိတညွို့ ခံ ထားရသူ ပမာ ဦးလေး တင့ွ သူ့ လကကွို ဆှဲခေါသွှားရာနောကွ ပါသှား ခဲ့ရလသညွေ၊ သူ့ ဂါဝနကွိုလှနွ၊ သူ့အတှငွးခံဘောငွးဘီ ကိုခှှတွ၊ သူ့ပေါငနွူဈလုံး ကို ဖှဲ ၊ သူ့အဖုတလွေး ထဲ ဦးလေးတင့ွ လိငခွှောငွးကှီး ထိုးထည့ကွာ နီး အထိက သူ့ ကိုယသွူ ရုပရွှငထွဲ မှာ ပှနကွှည့နွရသလေို ဖှဈနရသညွေ၊ ဥိးလေးတင့ွ လိငခွှောငွးကှီး သူ့ အဖုတထွဲ ဝငလွာ မှသာ ရုပတွရကွ အသိ ဝငလွာခဲ့ရသညွ။
သို့သောလွညွး သူ ဖိုးသကွ တုနွးက ကှုံရသလို နာကငွှ ပူစပမွှုတှေ မဖှဈတော့ပဲ စေးစေး လေး သာ ဝငလွာ ခဲ့ပှီး သူ့ စောကခွေါငွး နံရံလေး မှားက ခံနိူငရွညွ ရှိနပှေီ ဖှဈသည့ွ အပှငွ၊ အရသာ ကို ပါ ခံစား တတွ နတောကို သူ့ ဘာသာ တအံ့တသှော ဖှဈမိနရလသေညွေ၊ သူ့ လကကွလေး မှားက ဦးလေး တင့ွ ကှောပှငွ ကှီးကို ဖကတွှယွ ထား နမေိပှီး ဦးလေးတင့ွ ဆောင့သွမှှ တဖတဖွတွ ကို အောကကွ ကော့ကော့ ပေးနမေိတော့သညွ၊ ဦးလေး တင့ွ အဖို့ မှာလညွး ဟ ဒီကောငမွလေး မခပေါလား ဒါ ပထမ ဆုံး အကှိမတွော့ မဖှဈနိူငတွော့ ဘူး၊ ဘာပဲ ဖှဈဖှဈလေ ငါ ကောငွးဖို့ ဖှဈလာတာပေါ့ ဟာ တှေးကာ အားရှိပါးရှိ စိတထွငတွိုငွး ကှဲ လတေော့သညွ။
မသေူဇာ ခမှာမှာလညွး ဖိုးသကတွုနွးက အပှိုစဈစဈလေး မို့ ဖိုးသကွ နားမလညပွါးမလညွ စှတစွကွ လိုးခဲ့ရာ အရသာ မခံစားနိူငပွဲ ပှနွးပဲ့ ပူစပပွှီး၊ အပှိုမှှေးလညွး ကှဲ သှေးထှကွ သံယို ဆိုတော့ ဘာဆို ဘာမှနွးကို မသိခဲ့ ရာ က အခု မှ အရသာ ကို ကောငွးကောငွးခံစား မိလတေော့ရာ၊ ပုဇှနဆွိတကွလေး ပငလွယထွဲ ကှ သလိုဖှဈခဲ့ရလတေော့သညွ။ မသေူဇာ ဖိုးသကွ ကို ရှာမတှေ့ ရတာ တကယတွော့ ဖိုးသကကွ အိမကွှီး ထဲ အပေါဆွုံးထပွ ဦးတငညွှှန့ွ တို့ လငမွယား အိပသွည့ွ ကုတငကွှီးပေါမွှာ ဒေါဒွေါမွှ နူင့ွ အပှတွ ဆှဲ နကှေ၍ ဖှဈသညွ၊ မှိုးမမ ပှနရွောကလွာတော့ ဒေါဒွေါမွှ တယောကွ သူ့ အခနွးထဲ ဖိုးသကကွို ခေါွ အလိုးခံဖို့ စိတမွသနွ့တော့၊ အပှိုကှီး ပီပီ ဆာလာတော့ ကှံမိကှံရာ။
သူ့ညီမ လငမွယားအိပခွနွး မှာ အလိုးခံဖို့ စဉွးစားမိပှီး ဖိုးသကကွို လူမသိအောငတွကလွာဖို့ ပှောလိုကွ၏၊ ဖိုးသကကွလညွး သူ့အမေ မသနွးနှဲ့ ကို အပှငသွှားမလိုလို ဘာလိုလို အယောငွ ပှပှီး အပေါဆွုံးထပသွို့ တကလွာ ခဲ့သညွ၊ ဦးတငညွှှန့ွ တို့ မှေ့ယာကှီးမှာ နိူငငွံခှား မှ အထူးမှာထား သော မှေ့ယာကှီး ဖှဈသဖှင့ွ အထူး ဇိမကွှ လှပရော ဖိုးသကွ တယောကွ ဒေါဒွေါမွှ ကို စိတကွှိုကွ ဆှဲတော့၏၊ အောကကွ မှေ့ယာခငွးကို စှနွးကှကကွုနမွညွ စိုးသဖှင့ွ ဒေါဒွေါမွှ ထမိနကွို ပငွ ခငွးထားရ၏၊ တခှီပှီးသှားတော့ ဖိုးသကွ တယောကွ စပစွပစွုစု ဖှင့ွ ကုတငဘွေး ဘီရို အံဆှဲတှထေဲက ဓါတပွုံ အယလွဘွနစွာအုပွ ကို ရှောကလွှနွ ကှည့လွိုကရွာ၊ ဒေါရွိုစီ ၏ ငယငွယွ တုနွးက အလှရိုကထွားသော ဓါတပွုံမှားကို တှေ့ရလသညွေ၊ ဒေါရွိုစီ မှာ မယဘွှဲ့ရ လညွး ဖှဈသဖှင့ွ ရကေူးဝတစွုံဖှင့ွ ပုံမှား လညွး မှားစှာရှိလရော ကှည့ရွငွး ဖှင့ွ ဖိုးသကွ တယောကွ လီးကှီး ခကှခွငွှး ပှနတွောငွ လာခဲ့ရလသညွေ။
အဲ့ ကောငလွေး..နငွ မမရိုစီ ပုံတှေ ကှည့ပွှီး လီးက ခကှခွငွှး ပှနမွာလာပှီ ကှည့စွမွး.. …ဟာဒေါကွှီးကလညွး မဟုတပွါဘူး ဒေါကွှီးကို လိုးလို့ မဝသေးလို့ပါ.. ….အောငမွယွ ညာမနပေါနဲ့ ငါသိပါတယွ၊ ငယငွယတွုနွးက ငါက ရီးစားတောငွ တယောကမွှ မရှိသေးဘူး၊ ဒေါရွိုစီက ယောကကွှား ထညလွဲ တှဲ နတော၊ သူက အဲဒါလညွး အရမွး စိတသွနတွယွ လို့ လူပှောမှားတယွ… …ဟုတလွို့လား..ကနှောွ ကတော့ ကိုယွ မလုပဘွူးတာ မသိဘူး လုပဖွူးတဲ့ ဒီက ဒေါကွှီး ကိုပဲ စှဲ တယွ.. ဖိုးသကကွ ပှောပှော ဆိုဆို နူင့ွ ဒေါဒွေါမွှ နိူ့ကှီး တှကေို တပှှတပွှှတွ ကုနွး စုပွ လိုကသွညွ၊ နောကွ တော့ ဒေါဒွေါမွှ ကို အနောကဘွကမွှ ပေါငတွခှောငွးကှောွ လိုးကာ ဆောင့နွသညေ့ွ အခှိနွ သူ့စိတထွဲ မှာတော့ ဒေါရွိုစီ ကို လိုးနရသညေဟွု မှနွးနမေိတော့သညွ။

ဒေါဒွေါွ မှ တောငမွှ ဒီလောကထွနနွရငွေ၊ ဒေါရွိုစီ သာ ဆိုရငွ ဘယလွိုနမလေဲ ၊ ဒေါရွိုစီ တို့ ပှနလွာရငွ ဒေါရွိုစီ ကို လိုးရအောငွ ဘယလွိုကှံရငွ ကောငွးမလဲ ဟုအတှေး နယခွှဲ့ နမေိတော့သညွ၊၊ဖိုးသကွ တယောကွ လညွး ခု မှ ပဲ စှဲနပှေီ လို့ ပှောရ မလို ဖှဈနသညွေ၊ စိတကွှိုကွ အားမနာတိုငွး ထောငွးနိူငသွည့ွ ဆုံကှီး ဒေါဒွေါမွှ ကို မထောငွးရ တာကှာလို့ တောငွးတ နသညွေ၊ တကယတွော့လညွး ဘယလွောကမွှ ကှာသေးသညွ မဟုတွ၊ သို့သောလွညွး လူပှိုပေါကွ ပီပီ အမှဲ ဆာနေ တော့ ခကနွပှေီ၊ ဒီနေ့ လညွး မယောငွ မလညွ နှင့ွ မီးဖို ထဲ သူ့ အမေ ဝငကွူရငွး ဒေါဒွေါမွှ ကို မှှောမွိသညွ၊ ဒေါဒွေါမွှ ကို မတှေ့ရ၊ နောကွ တော့ မယောငွ မလညွ နှင့ွ သူနဲ့ ဒေါဒွေါမွှ တို့ နေ့ခငွးဘကွ လဈရငွ ဆှဲလေ့ ရှိသော စတိုခနွးလေး ဘကွ ကို ထှကလွာခဲ့သညွ၊ တကယတွော့ အဲ ဒီစတိုခနွးလေး မှာ အကှီးကှီး မဟုတွ တဲ့ အပှငွ မှောငလွညွး မှောငွ သညွ။

ပှတငွးပေါကွ မရှိ၊ တကယတွော့ တခါတလမှေ သုံးတတသွည့ွ ပဈစညွး မှိုးတှေ ထားတာ၊ သငွဘြောဆေးဗူး တို့၊ သဈတို သဈစ ၊ ကားပဈစညွး အတို အစ ၊ အစရှိသညတွို့ ထားတာ၊ ကုတငွ မရှိ ကုလားထိုငွ မရှိ၊ သို့သောလွညွး လူလဈရငွ ဒေါဒွေါမွှ ကို သူ ဆှဲ ခေါသွှားပှီး မောတွောွ ဆပွ တတသွည့နွရော၊ တယောကထွညွး သှားပှီး ဂှငွးထု မလို့ ကှံ ပှီး ထှကလွာခဲ့သညွ၊ သူ က အခနွးထောင့ွ အကှေ့ ရုတတွရကွ ဒေါဒွေါမွှ အခနွးလေး ထဲ ဖှတကွနဲ ဝငသွှားတာ တှေ့တော့ ပှောသွှားသညွ၊ ကမနွးကတနွး အနောကကွ လိုကသွှားကာ အခနွးထဲ လိုကဝွငရွငွး တံခါးကို ပိတွ ဂလနွ့ ခလှိုကသွညွ၊ အခနွးက မှောငနွသေော လညွး သူက အလှတရွပှီး သားမို့ ဒေါဒွေါမွှ ကိုယလွုံးကို လှမွးဆှဲ ပှီး ဖကလွိုကသွညွ၊ …ဒေါကွှီး ရယွ နနေိူငလွိုကတွာ ကနှော့ွ မှာ သတေော့မယွ လှမွးလို့.. ဖိုးသကကွ ကိုယလွုံးကို စမွးပှီး မကှနွှာ အနှံ့ နမွးလိုကသွညွ။
နောကတွော့ သူအရမွးဆာနပှေီ ဖှဈတဲ့ ဒေါဒွေါမွှ အဖုတကွို မှုတလွိုကအွုနွးမယွ ဆိုပှီး အောကထွိုငခွှ ထမိနလွှနကွာ ပေါငခွှဆုံကှားကို မကှနွှာ အပလွိုကွ လသညွေ၊ ဖိုးသကွ မှာ မကှစွိမှိတွ ၍၊  ဒေါဒွေါမွှ အဖုတွ ကှီးကို ကောငွးကောငွးကှီး ဘာဂှာကိုငတွော့သညွ၊ ဒေါဒွေါမွှ က သူ့ ခေါငွးကို ထိနွးကိုငကွာ သူ့ ပေါငကွို ကှပေးလိုကတွော့ ဖိုးသကွ ပါးစပကွှီးက ဒေါဒွေါမွှ အဖုတကွို တိုကရွိုကွ မိမိ ရရ ပငွ ခှင့ကွကှ လုပခွှင့ရွနတေော့သညွ၊ ဖိုးသကွ စိတထွဲ ထဲ ဒီတခါဒေါဒွေါွ မှ ရမှေှေးတှေ ဘာတှေ သုံးထားပါလား၊ ငါ ကောငွးကောငွးမှုတပွေးမယွ ပှောထားလို့ထငတွယွ လို့ တှေးမိသေးသညွ၊ ၅ မိနဈ ၁၀ မိနဈ ခနွ့ လှှာညှောငွး အောငွ မှုတပွှီးတော့ ဖိုးသကွ တယောကွ ဒေါဒွေါမွှ ထမိနကွို လှနကွာ ဒေါဒွေါမွှ အနောကဘွကမွှာ နရောယူလိုကသွညွ၊ သူ့ ပုဆိုးက တော့ကှမွးပေါမွှာ ကှငွးလုံး ကနှခွဲ့ ပှီးသား။
သူ ၏ ထောငမွတွ နသေော လိငခွှောငွးကှီး က ဝငနွကှေ တှငွးကို သိနသညေ့ွ မှှကှေီး လို ဒေါဒွေါမွှ ဖငနွူဈလုံး ကှားမှ တိုးဝငသွှား၏၊ ဒေါဒွေါမွှ ကလညွး နံရံ ကို လကထွောကပွှီး ဖငကွို ကော့ပေးလာလို့ ဖိုးသကွ လိုးလို့ ခှငကွှ နေ၏၊ ဖိုးသကွ မှာ သူ့ ဖငကွို ကော့ကာကော့ကာ အားရ ပါးရ ဆောင့နွရငွေးမှ ဒေါဒွေါမွှ နိူ့ကှီးတှကေို အငွးကှီပေါွ မှ ပငွ လှမွး ညှဈ ကိုငပွေးလိုကသွေးသညွ၊ ဖိုးသကွ စိတထွဲ မှာ ဒေါဒွေါမွှ နိူ့ကှီး တှလညွေး ငါနှယပွါ မှားလို့ထငတွယွ ကှီးလာလိုကတွာ၊ အရငတွုနွးက ထကွ ပိုကှီးလာသလိုပဲ၊ ပှော့လညွး နညွးနညွး ပှော့ လာတယွ၊ အဲ ဒီထကွ ပိုမတှေးတော့ ပါ ငတနွတော ကှာတဲ့ လီးကှီးက အားရ ပါးရ မာနဟွုနပွှငွးပှငွး နဲ့ ဝငထွှကွ နပှေီ မဟုတပွါလား။
ဒေါဒွေါမွှ ကလညွး အရငကွ လို ငှိမငွှိမွ လေး မခံ တော့ဘူး သူ့ ဖငကွှီးတှေ ကို အသာလေး လှည့ဝွိုငွး ကော့ပေးတော့ ဖိုးသကွ လီးကှီး ကလညွး စောကခွေါငွး နရံ တှေ လှှောကထွိုး ထိမိနပှေီး ၁၅ မိနဈလောကွ ဆောင့ွ အပှီးမှာတော့ သုတရွညွ တှေ တဖှုတဖွှုတွ နဲ့ ဒေါဒွေါမွှ စောကခွေါငွးထဲ ပနွးထုတပွေးနမေိပါတော့တယွ၊။ တခှီပှီးသှားတော့ ဖိုးသကတွယောကွ ဒေါဒွေါမွှ ကိုယလွုံးကို အနောကကွ ဖကထွားရငွး …ကောငွးလိုကတွာ ဒေါကွှီးရယွ မလိုးရတာ ကှာလို့ထငတွယွ အရသာရှိလိုကတွာ .ဒေါကွှီးရောဟငွ.. …အေး..ငါလညွး ကောငွးတာပါပဲ ဖိုးသကရွယွ.. ဒေါဒွေါမွှ ပှနဖွှလေိုကတွဲ့ အသံကှားလိုကရွတဲ့ ဖိုးသကွ တယောကွ ခေါငွးနပနွးကှီးသှားပါတော့တယွ။
သူ ဒေါဒွေါမွှ ဆိုပှီး အားရ ပါးရ တှယနွတော ဒေါဒွေါမွှ မှ မဟုတပွဲ၊ လကစွသတတွော့ ဒေါရွိုစီ ဖှဈနတောကိုး ၊ ဟာ၊ သူက သိရဲ့ သားနဲ့ ငါလုပတွာကို ခံနတယွေ၊ ဆိုတဲ့ အတှေးလညွး သူ့ခေါငွးထဲ ဒိုငွးကနဲ ဝငလွာတယွ၊ ဦးနှောကကွ အငဖွေါမွေးရှငွးက ခကှခွငွှးပဲ လီးကှီး ဆီ ရောကသွှားတော့ လီးကှီးကလညွး ဒေါငကွနဲ မတလွာပှီး ဒေါရွိုစီ ပေါငလွုံးကှီးကို ဒုတကွနဲ သှားထိုးမိပါတော့တယွ။…ဒေါကွှီး ကတော့နောွ ဆောရီးဆောရီး … …အောငမွယွ ခုမှ ဆောရီး မနပေါနဲ့ လုပတွုံးကတော့ လုပပွှီး..ဒါနဲ့ မငွးနဲ့ မမှ တို့ ဖှဈနတော ဘယလွောကကွှာပှီလဲ… ..မကှာသေးပါဘူး ဒေါကွှီးရယွ၊ ဒေါကွှီးတို့ ဒီတခေါကွ ခရီး ထှကသွှားတုနွးမှ ပါ..ဒေါရွိုစီ က စကားသာ ပှောနတော သူ့လကကွ ဖိုးသကွ လီးကှီး ကို ကိုငထွားပှီး ပှတပွေးနတေုနွးပဲ ဆို တာဖိုးသကွ သတိထားမိသညွ။
ဖိုးသကွ လီးကှီးက လညွး ဒေါရွိုစီ ကိုတောငွ လုပခွှင့ရွခဲ့တာ ငါကှ ဆိုပှီး အစှမွးကုနွ ထောငမွတနွသညွေ။ …ဒေါကွှီး မထူးတော့ ပါဘူး နောွ နောကတွခှီလောကွ ပေးလုပပွါလား ကနှော့အွရမွး လုပခွငှနွလေို့ပါ.. ..အမလေး ဟဲ့ ဒီအရှယတွှေ မှား နောွ အပေါကွ ဆိုရငွ ဘယအွပေါကွ ဖှဈဖှဈ လုပရွရငွ ပှီးရောပဲ.. …အဲ လို မဟုတပွါဘူး ဒေါကွှီးရယွ ကနှောကွ ဒေါကွှီး ကို အရမွးလုပခွငှနွတော ကှာပါပှီ.. ..အနမွယွ ပှော စမွးပါအုနွး ဘာလို့လဲ.. …ဒေါကွှီး ကနှော့ွ ကို ရော ဒေါကွှီး မှ ကိုရော စိတမွဆိုးဘူး ဆိုရငပွှောမယွ.. …အငွး ပှော… ….တနေ့ အိမမွှာ နရော မလှတလွပတွာနဲ့ ဒေါကွှီး တို့ လငမွယား ကုတငပွေါွ မှာ ဒေါကွှီးမှ နဲ့ ကနှောနွဲ့ လုပဖွှဈကှတယွ။
အဲဒီမှာ ကနှောွ ကုတငဘွေး အံဆှဲ ထဲ က ဒေါကွှီး မယဘွှဲ့ရ တုနွး က ဓါတပွုံတှေ တှေ့ တယလွေ..အဲဒီက စပှီး ဒေါကွှီး ကို လုပခွငှနွတော ..ဒေါကွှီး မှ ကိုလုပရွငတွောငွ ဒေါကွှီး လို့ စိတထွဲ မှာတှေးပှီး လုပနွမေိတာ.. ..ဟင့ွ ကောငလွေး လူက သာ ငယတွာ တောကွီကတော့ တယကွောငွး..လာ မှနမွှနွ ကိုတငညွှှန့ွ ငါ့လိုကမွရှာခငွ.. ဖိုးသကွ ဝမွးသာအားရပဲ ဒေါရွိုစီကို မကှနွှာခငွှးဆိုငွ အနအထေားမှာပဲ ဒေါရွိုစီ ခှတဘကေကွို ဘေးက ခှေးခှကေုလားထိုငပွုလေး ပေါတွငလွိုကွ ပှီး ကားသှားတဲ့ ပေါငခွှဆုံကှားဝငလွို့ သူ့ လီးကှီး ကို ဒေါရွိုစီ အဖုတွ၀ မှနွးတေ့ ပှီး ကော့ကော့ ဆောင့လွတေော့သညွ။
ဖိုးသကွ နဲ့ ဒေါရွိုစီ တို့ မှာ နှဈယောကစွလုံး ကိုယတွုံးလုံး ဖှဈနကှပှေီ၊ ပထမ ဆုံး အခှီမို့ လှကှေီးထိုး ရိုးရိုး လှောနွကှသညွေ၊ သူတို့ နှဈယောကွ ရောကနွတောက ဒေါရွိုစီ သူငယခွငွှး တယောကွ အိမမွှာ။ဒေါရွိုစီနဲ့ အရငွးနီး ဆုံး သူငယခွငွှး လေ၊ ဒေါဒွစေီ တဲ့၊ သူတို့ နှဈယောကွ က တယောကနွဲ့ တယောကွ ပှင့လွငွးသလား မမေးနဲ့၊ အနှိပသွညွ ကောငလွေး ခှောခှောတောင့တွောင့လွေး အသဈ ရှိတယွ ဆိုရငွ တယောကနွဲ့ တယောကွ လကတွို့ ပှီးသား ၊ ဇိမသွှားခံလေ့ ရှိတယွ၊ အပှိုဘဝတုနွးက ရှုတခွဲ့ကှတာတှေ လညွး တယောကနွဲ့ တယောကွ အရသာခံ ပှောကာ စားမှှုပပွှနကွှလေ့ ရှိသညွ။ အခု တော့ ဒေါရွိုစီ အခစှတွောွ လေး ရနပှေီ ဆိုတော့ ဒေါဒွစေီ တောတွောွ လေး ပှောသွှားသညွ၊ သူ့ အိမမွှာ သူ့ယောကွှား မရှိ တဲ့ အခှိနွ ဒေါရွိုစီ ကို အသိပေးပှီး ဖိုးသကနွှင့ွ ဒေါရွိုစီလို့ ပှောပွါး ဖို့ တခနွးသကသွကွ ပေးထားခှငွး ဖှဈလသညွေ။
ဖိုးသကွ ကလညွး အခု မှ ပဲ၊တခှိနတွုနွးက မယဖွှဈခဲ့ ဘူးပှီး ခုထိ တောင့တွုနွး ဖှင့ထွှားတုနွး ဒေါရွိုစီ ကို လှတလွှတလွပလွပွ အားရပါးရ နူဈယောကအွိပွ ကုတငွ ကှီး ပေါမွှာ ဆောွ ရ လို့ လီးက အတောငွ ကို မကှ ခငှဘွူး ဖှဈနရတယွေ။ဒေါရွိုစီ အဖို့ကလညွး မကှဖွှူ ဆိုကလွေ ဆရာကှိုကလွေ ဆိုတဲ့ အတိုငွး ပဲ  ၊ ပိုငယွ၊ ပို သကလွုံကောငွးတဲ့ ဖိုးသကွ ကို လုပခွငှရွာ လုပခွှင့ပွှု ထား လိုကတွော့တယွ၊ သူတတွ ထားသမှှ ပညာတှကေို လညွး ပို့ခပှေးလိုကတွယွ၊ ဒေါရွိုစီ က ဖိုးသကွ အတှကကွတော့ ကနှော့ွ ကာမ ဆရာမ ကှီး ပါပဲ လေ။ ဖိုးသကွ က အခု တော့ ဘဝငွ လဟတွေ နပှေီ ၊ ခု သူက ဒီအိမကွှီး ရဲ့ ခေါငွ ဖှဈတဲ့ ဒေါရွိုစီ ကို စားနရပှေီ ဆိုတော့ ။
တှေးရငွး နဲ့ တောငွ ပိုမာ လာတဲ့ သူ့ လီးကှီးနဲ့ ဒေါရွိုစီ စောကဖွုတွ ထဲ တဖုနွးဖုနွး ပဈဆောင့ပွေးလိုကမွိတယွ။ …ဟဲ့ ဖိုးသကရွယွ ကှမွးလိုကတွာ ဟငွးဟငွး….. ဒေါရွိုစီ က ညှသံလေးနဲ့ ပှောလိုကပွမေဲ့ တကယကွ တော့ မနှောခှေ့နတောလေ၊ ဒီကောငလွေး ကို ကောငွးကောငွး မှေးစားရတော့မယွ လို့လညွး တှေးနမေိတယွ၊ ဒစေီ ကလညွး ရှယယွာလိုခငှနွမှနွေး သူသိတယွ၊ ဒါပမေဲ့ ခုထိတော့ မရှယခွငှသွေးဘူး ၊ ဟင့ွ၊ ငါဝ မှ ပဲ ရှယတွော့မယွ လို့ တှေးမိနလတေေော့သညွ။ ဖိုးသကွ က ဒေါရွိုစီ ကို ကုတငပွေါမွှာ လေးဘကထွောကခွိုငွးပှီး ဒေါ့ကီ အားရ ပါးရ ဆှဲနရငွေး ပေါငလွုံးကှီး ဖငလွုံးကှီး တှကေို အားမလိုအားမရ ဖှနွးကနဲ ရိုကလွိုကမွိသညွ။
ဟဲ့ နာတယွ ဟဲ့ ဖိုးသကွ ရဲ့ ဘာဖှဈတာလညွး…ခဈခဈ.. ပှောသာ ပှောလိုကွ ရတာ ဖှနွးကနဲ တငပွါး မှာ စပသွှားသလို အဖုတထွဲ မှာ လညွး စိ ကနဲ အရညပွို စိမ့ထွှကလွာသလိုပဲ ၊ ဖိုးသကွ ကလညွး ဒီလို လုံးကှီးပေါကလွှ ထှားထှား ကှီးတှေ ကို ခရှတာ တောတွောွ ကောငွးတာပဲ၊ မသေူဇာက သူတိုကနဲ့ ယှဉလွိုကရွငွ ပေါငလွုံးသေးသေးလေး လိုပဲ၊ လို့တှေးနမေိသညွ၊ နောကပွှီး ဒေါဒွေါမွှ က အပှိုကှီး မို့ အရှကကွှီးသညွ၊ တခါမှ လညွး အလိုးမခံဘူးတော့ ဘာလုပလွို့ ဘာကိုငရွမှနွး မသိ၊ ဖိုးသကွ ကလညွး လူပှို စိမွး ဆိုတော့ ထိုးခငှရွာထိုး ထိခငှရွာထိ၊ အခု ဒေါရွိုစီ ကှတော့ ကှှမွးသညွ၊ အိပယွာပေါရွောကတွာနဲ့ အရှကွ ဆိုတာ ဘေးဖယထွား လိုကတွော့သညွ၊ သူ က ပငွ ဖိုးသကွ မသိသေးတာ တှကေို ပှရငွး အနအထေားမှနွ အောငွ ပှုပှငွ ပေးရငွး ဖှင့ွ နှဈယောကစွလုံး ကာမ အရသာ ကို ထိထိ ရောကရွောကွ ရာနူံး ပှည့ွ ခံစားကှရလတေော့သညွ…..ပှီး။