တပတ်နွမ်းဇနီးလောင်း

ထနွးတောဝနွးကငှတွဈခုလုံး တိတဆွိတငွှိမသွကနွသညွေ ထနွးတောပတလွညတွဝိုကတွှငွ နဘူးခှုံ ခတဝွါးခှုံမှားက စညွးရိုးသဖှယွ ကာရံထားသည့အွတှကွ အတောလွေးလုံခှုံမှုရှိနပေါသညွ။ရှာနှင့လွညွးတခေါသွာသာလောကဝွေးကှာသည့ွ အတှကလွူသူအရောကအွပေါကလွညွးနညွး၏။ယောကွှားဆုံးပှီးကတညွးက မခငမွှင့ွ ရှာထဲကအိမသွို့မပှောငွးဖှဈသေးပဲ ထနွးတောဘကမွှာပဲ သောငတွငနွသညွေ။ယောကွှားဆုံးတာ ၅လကှောွ ၆လ နီးပါးရှိပှီ အစပိုငွးတှငွ သောကဝဒနော အတောလွေး ခံစားလိုကရွသညွ။ ”သသေောသူ ကှာရငမွေ့ ” ဆိုသည့အွတိုငွး ကှာလာတော့လညွး သောကအပူငှေ့တှပှယစွေပှုပါပှီ။

သညတွော့ လီးအရသာကောငွးကောငွးကှီး ခံစားဖူးသော မိနွးမတဈယောကပွီပီ သူမစောကဖွုတကွှီးက လီးကိုတောင့တွမှှောလွင့လွာမိသညွ။ အခုတော့ လငကွိုသိပသွတိမရတော့ပဲ လီးကိုသတိရလာ၏။ မခငမွှင့အွသကကွ အခုမှ ၂၉ နှဈကှောလွို့ ၃၀ ထဲ လစှနွးရုံသာရှိပါသေးသညွ။ သားသမီး ၃ ယောကမွှေးသောလွညွး ၂ ယောကသွာ အဖတတွငွ၏။ အကှီးမက ၉ နှဈအငယကွောငကွ ၆ နှဈသာ ရှိသေးသညွ၊ ရှိုကကွှီးဖိုငယွ အသှယသွှယဖွှင့ွ အလှသှေးကှှညဆွဲဖှဈသော မုဆိုးမ အသဈစကစွကကွလေး မခငမွှင့ကွို သှေးသားရော စီးပှါးပါ အပိုငကွှံခငှသွူတှေ ရှိပါ၏။ သို့သောွ ပဒသရောဇခွတွဟေောငွးက မုဆိုးမ အမှိုးအစားမဟုတဘွဲ နှဈဆယရွာစု ခတွသဈေမုဆိုးမ မခငမွှင့ကွို စမွးလို့မရပါ ပါ မခငမွှင့ွ ကိုယတွိုငကွ ၉ တနွးအထိ ကှောငွးနဖေူးသဖှင့ွ အဖငွှးအအ အထုံအန တော့မဟုတပွါ။

ယခု ထနွးတောအပါအဝငွ မှေဧက ၂၀ ကှောလွောကရွှိ၏။ ယခု ထနွးတောမှာ သူမ ဘကကွ ရထားသော မိဘအမှအနှဈေဖှဈသညွ။ သူမယောကွှားကလညွး စီးပှါးရမကှစွေိရှိသူဖှဈသည့ွ အလှောကွ ထနွးတောထဲမှာပငွ အဝီစိတှငွးတူးပှမီး ရကေိုစကွ နှင့တွငကွာ ကှမွးစိုကပွှိုးထားသညွ။ ု ကှမွးခှံကရသော ဝငငွှကပငွေ တဈနှဈတဈနှဈ မနညွးလှပါ။ အလုပလွုပရွငွး ခှံကိုထိနွးသိမွးစောင့ရွှောကပွေးသူမှာ သူ့အမေ၏ မောငဝွမွးကှဲ ဦးလေးထှနွးမောငတွို့လငမွယားဖှဈသညွ။ သူတို့လငမွယားက ထနွးတောထဲမှာပငွ အခှခနှထေေိုငကွှသညွ။ သို့သောွ မခငမွှင့နွထေိုငသွောအိမနွှင့အွတနငွယွ လှမွးသညွ။ သားသမီးမထှနွးကား လငကွိုယမွယားနှဈဦးတညွးသာ ဦးလေးဦးထှနွးမောငမွိနွးမဘကမွှ တောစွပသွော လှထှေးက အသကွ ၂၄ နှဈအရှယရွှိ လူလှတွ သူမယောကွှား ကိုမငွးသူဆုံးပှီး ၂လ လောကကွပငွ အဖောကွောငွးသဖှင့ွ မိုးကုတဘွကသွို့ကှောကတွူးလိုကသွှားသညွ။

ထိုစဉကွပငွ ပေါမွလာသညမွှာ ယခုအခှိနထွိဖှဈ၏။ လှထှေးအသကကွ မခငမွှင့ထွကွ ၅ နှဈခန့ငွယသွညွ။ ူ လီးအကှောငွးကိုသိပှီး လီးအရသာကို ကောငွးကောငွးကှီးခံစားဘူးထားသော အိမထွောငသွညွ မိနွးမတဈယောကွ အဖို့ ယောကွှားတဈယောတွ၏ အခစှကွို တောင့တွမိတာ မဆနွးပါ တဈပငလွဲလို့ တဈပငထွူနိုငသွော အရှယမွဟုတပွါလား သှေးသားဆူဖှိုး အလှတှေ တရိပရွိပတွိုးနသေော မုဆိုးမ တဈဦးအဖို့ အဘယမွှာ ယောကွှားတဈဦးရဲ့ အခစှကွို မတောင့တွဘဲ ရှိမညနွညွး ခကသွညကွ ယောကွှားတှေ သူမ၏ စှဲမကလွောကစွရာ ရုပရွညွ နှင့စွီးပှါးဥစာ ကို အပိုငကွှံခငှစွိတွ နှင့ွ ကတိယသိုကတွူးခငှတွဲ့ အကောငတွှကေ အမှားသား မခငမွှင့ထွံ နညွးအမှိုးမှိုးဖှင့ွ ခဉွှးကပကွှသညွ။

သူမလဲ လောကီသားပမေို့ စိတယွိုငခွငှလွာသညွ။ သှေးသားဆဒ အရ ဇှတနွှဈပှီး ဖှဈခငှရွာဖှဈဟု သဘောထားလိုကခွငှပွါသညွ။ သို့သောွ စာပဗဟေုသုတအခံရှိသဖှင့ွ ကှားသတဝါတို့၏ မရိုးသားမှုမှားကို ဝဖနစွေိတဖွှာတတနွလရေော သှေးသားအရ ရမကဆွဒ ပှငွးပှလှသောလွညွး နှလုံးသား နှင့ွဦးနှောကအွရ လကမွခံနိုငပွဲ ဖှဈနခေဲ့ပါသညွ။ သူမ စောကဖွုတကွိုကား ပေးနိုငပွါ၏။ စီးပှါးဓနတှအထေိ အပိုငစွီးခံလို့ လုံးဝမဖှဈပါ သူ့ကလေးနှဈယောကွ၏ ရှေ့ရေးက ရှိသေးသညမွဟုတပွါလား မခငမွှင့တွဈယောကွ မဂဇငွးထဲ စိတဝွငစွားနစဉွေ ” မှင့မွှင့ရွေ ဟေ့မှင့မွှင့ွ ” ဦးလေးဦးထှနွးမောငမွိနွးမ ဒေါသွနွးကှညကွ အသံပှုရငွး အိမထွဲဝငလွာသညွ ” လာလေ ဒေါဒွေါွ ပှာယာ ပှာယာနဲ့ ဘာတှမှေား အရေးကှီးနတောလဲ။

မကှနွှာကတော့ ပှုံးလို့ နှဈလုံးဂဏနွးအပိုငတွှေ့ထားတဲ့ မကှနွှာမှိုး အဟငွး ဟငွး ” မခငမွှင့ကွ စာအုပကွို ပိတလွိုကပွှီး လူးလဲထကာ ဒေါသွနွးကှညရွှိရာသို့ သှားလိုကသွညွ။ ” နှလုံးဂဏနွးထကွ အဖိုးတနတယအွရေဲ့ ရော့ဟောဒီမှာ လှထှေးက လူကှုံနဲ့ စာပေးလိုကတွယွ ဒါက ဒေါဒွေါတွို့ဆီပေးတဲ့စာ ဒါကတော့ ညညွးနာမညနွဲ့ ပိတရွကသွားပဲရှိသေးတယွ ဘာတှရေေးထားမှနွးမသိလို့ မဖတရွဲပါဘူးတောွ ဒို့စာထဲမှာတောငွ ဒို့အကှောငရွေးထားတာကနညွးနညွး ညညွးကို ဂရုစိုကဖွို့မှာတာက မှားမှားပါ ” ဒေါသွနွးကှညကွ လှထှေး နှင့မွခငမွှင့ကွို သဘောတူနသေူဖှဈ၏။ အအိုဆိုပမေဲ့ ရုပခွှော ဥစာပေါ ပှီးတော့ တဈယောကအွကှောငွး တဈယောကသွိပှီးသား ” ဟိုမယွ ရလေောငွးရငွး တနွးလနွးမို့ ဒေါဒွေါွ သှားဦးမယွ သိလား ” ” ဟုတကွဲ့ ဒေါဒွေါွ ဟှနွး သနောက သတိတော့ရသေးသားပဲ ” မခငမွှင့ကွ စာနှဈစောငကွိုလှမွးယူရငွး ခေါငွးငှိမ့ပွှလိုကသွညွ။

သူမ၏မကှနွှာပှငအွထကတွှငွ အခန့မွှနွးရခကသွော သော လှှို့ဝကအွရိပအွရောငတွဈခှို့ ဖှတသွနွးသှား၏။ ဒေါသွနွးကှညွ စကားနဲ့ လှောငသွှားသညကွိုလညွး သိလိုကသွညွ။ စိတမွဆိုးပါ ကှနပပွေါ၏။ ဒေါသွနွးကှညွ ပှနသွှားသောအခါ စာနှဈစောငအွနကွ ဒေါသွနွးကှညတွို့ထံ ပေးသော စာကို အရငဖွတလွိုကသွညွ။ အောကပွါစာသားတှကှေောင့ွ မခငမွှင့တွဈယောကွ ရငတွှခေုနနွမေိသညွ ဝမွးသာကှညနွူးစိတတွှကလညွေး တဈကိုယလွုံး လှှမွးခှုံနပေါတော့သညွ။ “ကှှနတွောလွဲ မမကို အမှဲသတိရပါတယွ ဒေါဒွေါလွညွး ဂရုစိုကပွါနောွ သူ့ခမှာ ယောကွှားဆုံးထားတာ မကှာသေးတော့ အားငယနွမှောပေါ့ အဈမက အရှယတွငွ အလှကှှယွ ဓနကလဲ ထညဆွိုတော့ ယုတမွာပကစွကတွဲ့ ကတိယသိုကသွမားတှနေဲ့ မတှေ့စခငှဘွေူး ဒေါဒွေါွ ကှှနတွော့မှာ ရညရွှယခွကှတွှရှေိနပမေေဲ့ အကှောငွးအမှိုးမှိုးကှောင့ွ အကောငအွထညွ မပှနိုငသွေးဘူး။

အထူးသဖှင့ွ ငှပေေါ့လေ ငှေ ငှေ ဒါ့ကှောင့ငွှကေို ကှှနတွောရွအောငရွှာနပေါတယွ ကစှနွအေောငွ စုထားပါတယွ အထိုကအွလှောကလွဲ စုမိနပေါပှီ” ကိုယ့ရွညရွှယခွကှတွှေ မပှည့သွေးသမှှ အဈမရဲ့ ဘဝ အနအထေား မပကှပွါစနေဲ့လို့ပဲ ဆုတောငွးမိပါတယွ ဒေါဒွေါွ ” ဒေါဒွေါတွို့ထံပေးလိုကသွော စာကိုဖတပွှီးတော့ သူ့ဆီသကသွကပွေးစာကို ဖတသွညွ “အဈမ ၁ ၁ ၂၀၀၈ အရမွးသတိရပါတယွ ရညရွှညခွကှကွှောင့ွ ပှနမွလာနိုငသွေးပမေဲ့ အဈမကို နေ့တိုငွးညတိုငွး သတိရမိပါတယွ ငှလေဲ အတောစွုမိနပေါပှီ မကှာခငပွှနလွာနိုငမွှာပါ အဈမကရော လှထှေးဆိုတဲ့ကောငကွို သိမှသိသေးရဲ့လား ကှညနွူးစရာအသဈတှနေဲ့ တှေ့ ပှီး အညတရ ကောငလွေးကို မေ့နရေောပေါ့နောွ ကနွှးမာရေးဂရုစိုကပွါ အဈမကို နေ့ရှိသမှှ အရမွးသတိရနတေဲ့” လှထှေး” ခတြတေ မိုးကုတွ လှထှေး စာကတိုပါသညွ။

သို့သောွ တိုသလောကွ အလှနထွိရောကလွှသညွ။ မခငမွှင့တွဈယောကွ လှထှေးစာကို အခေါကခွေါကအွခါခါ ဖတနွမေိသညွ။ ကှနပခွှေငွး ဝမွးသာပီတိအဟုနကွှောင့ွ ဖတလွို့အားမရ လုပစွရာအလုပတွှေ ရှိနသေေးသမို့ စာကိုခေါကပွှီး သူ့ရငဘွတထွဲ ထည့လွိုကသွညွ။ လှထှေး၏ ခံစားခကှတွှကေို သူ့နို့အုံကှီးက သိနသလေိုလို တလှုပလွှုပွ တရှရှ ဖှဈသှားပါတော့သညွ။ ည (၇) နာရီ ဇာတကွားပှီးတော့ စာသှားပေးရနွ ဒေါသွနွးကှညတွို့ အိမဘွကွ ထှကလွာခဲ့သညွ သူတို့ အတှကလွညွး ၂၈ လကမွ တီဗဂြီတဈလုံးဝယထွားပေးသညွ လငမွယား နှဈယောကစွလုံး ကိုရီးယားဇတလွမွးတှဲတှေ ကှိုကကွှ၏ နေ့လညကွ စာလပေေးရငွး သူ့တူအတှကွ မသိမသာ လှောပွေးသှားသော စကားမှားကို ကှားယောငမွိပှီး ကခငမွှင့ွ ပှုံးလိုကသွညွ။

” ဟှနွး မုနွးစရာကောငွးတဲ့ လိပမွကှီး ” သူတို့အိမကွ မှစေိုကွ ၂ခနွး ၃ခနွး အိမဖွှဈသညွ။ မခငမွှင့တွို့ကပဲ ဆောကထွားပေးခှငွးဖှဈ၏။ မခငမွှင့စွိတကွ ပုံမှနမွဟုတဘွဲ အခစှရွမကလွှိုငွး တှေ လှုပခွတနွသညမွေို့ တဈစုံတဈခုကို မှတသွိမ့တွောင့တွနမေိသညွ ။ ထို့ကှောင့ွ ကလေးနှဈယောကကွို ဇတလွမွးခှထေိုးပှခဲ့ပှီး စိတပွှလကပွှေောကွ စကားလေးဘာလေးပှောရနွ ထှကလွာခဲ့ခှငွးဖှဈ၏။ မခငမွှင့ွ အသံမပေးပဲ အိမနွားသို့ ခဉွှးကပလွာသညွ အဝငတွံခါးကို စေ့ထားပှီး တီဗှီဲကှည့နွသညထွေငွ၍ တံခါးကို အသာဟကှည့လွိုကသွညွ။ လငမွယား နှဈယောကစွလုံးကို မတှေ့ရ တီဗှီကှီးလညွး ပိတထွားသညွ ထိုစဉွ အနောကခွနွးထဲက စကားပှောသံ သဲ့သဲ့ကှားလိုကရွ၏။

ထိုအခနွးမှာလညွး မီးလငွးနသညွေ ထို့ကှောင့ွ မခငမွှင့ကွ ဘေးကနေ အသာပတပွှီး သူတို့ နှင့အွနီးဆုံးထရံနားဆီသို့ ခှသေံလုံစှာ ကပရွပလွိုကသွညွ။ ” ဖှတွ ….. ဖှတွ ….. ဗှှတွ ….. ဒုတွ ….. ” ” အငွး ….. ကှှတွ ….. ကှှတွ ….. အမလေး ….. ဆောင့စွမွးပါတောွ ….. အငွး ဟုတပွှီ ….. ဆောင့ွ ….. ဆောင့ွ ….. ခပပွှငွး ….. ပှငွး ….. အင့ွ ….. အငွး ….. ဆောင့ွ ….. ကှှနမွလငွ ….. ကို ….. အားသနကွှီးရဲ့ ….. အဲ့….. အမေ့ ….. အင့ွ ….. အေ့ ….. ဟုတွ ….. ပီ ….. ကောငွး ….. ကောငွးလိုကတွာ ….. လိုး ….. လိုး ….. နာ ….. နာ ….. လိုး ” ” လိုးနတောပဲဟ ….. မငွးကလညွး ….. ငယငွယကွ အကငှ့ွ အခုခှိနထွိ ….. မပှောကသွေးဘူး ….. ဖူး ….. အငွး ….. ” ‘ အငွး ….. ဟဲ ….. အခုထိကို အလိုးခံလို့ မဝသေးဘူးလား ” ” အံ ….. မယတွောွ ….. ဘာလို့ဝရမှာတုနွး ….. အုံ့ ….. အ ….. အမေ့ ….. အင့ွ ….. အီး ….. ဟုတပွီ ….. ဟုတပွီ ….. ဆောင့ွ ….. ဆောင့ွ ….. နာ ….. နာ ….. လေး ….. ဆောင့ွ ….. တော့လီးကှီးက အခုခှိနထွိ သနတွုနွးနောွ။

နှားပှိုသနလွှ နှားအိုပေါငကွှိုး ….. ဆို ….. တာ ….. တော့ ….. လိုလူကိုပှောတာ ထငပွါရဲ့ ….. အဲ ….. အင့ွ ….. ရှီး ……. ကှှတွ ….. ” ” ဘယ့နွှယ့တွုနွး ….. ကှုပစွောကဖွုတကွကော လိုးလို့ ကောငွးသေးလား ….. အငွး ….. အငွး ….. ” ” ဟငွး ….. အဲ …..ကောငွး ….. ကောငွးတာပေါ့ ….. ကှာ ….. မငွးက စောကဖွုတတွငွ ဘယကွမလဲ ….. အပေးကလဲ ….. ကောငွးမှကောငွး ….. အင့ွ ….. အဲ ….. ဟငွး ….. ကလေးမထှကဖွူးတဲ့စောကဖွုတမွို့ ….. ထငပွါရဲ့ ….. လိုးရတာ စီးစီးပိုငပွိုငွ ….. ပှဈပှဈနှဈနှဈ တကယရွှိတာပဲ ” ” ဒီကလဲ တောွ လိုးနိုငအွောငလွို့ ဝကသွား တဈပတတွဈခါ အာ ….. အင့ွ ….. ခကွှ ….. ခကှကွှှေးတာ ….. အာ ….. ပေါ့တောွ ….. ဟိုတဈနေ့က တောယွူလာတဲ့ အပှာကားထဲက နီကရိုးမမှားတောွ စောကဖွုတကွှီးကလဲ ကှီးပါ့နောွ ….. နို့ကှီးတှဆေိုတာ ဗူးသီးအလတစွားလောကကွို ….. အို့ ….. အို့ ….. အင့ွ ….. ရှိ ….. ရှိမလားဘဲ ”။

” မငွး ….. စောကဖွုတပွိုကောငွးပါတယကွှာ ….. ဖောငွး ….. ဖောငွး ….. အဈ ….. အဈ ….. နီ ….. နီ ….. ရဲရဲလေး ….. ” ” လီးကလဲ ကှီးပါ့နောွ ….. ကှုပတွို့ အိမမွှောကဖွကမွှာ စိုကထွားတဲ့ ခရမွးသီးရှညကွှီးကနှတောပဲ ….. ကှုပကွတော့ ….. တော့လီးကိုပဲ ….. အကှိုကဆွုံး ….. ဆုံး ….. အင့ွ ….. အမေ့ ….. ရှီး ….. ကှှတွ ….. ကှှတွ ….. ” အတှငွးက ပှောနသေံတှေ အတိုငွးသားကှားနရသညွေ။ အတောလွေးကယှသွော ထံရံပေါကကွနေ မခငမွှင့ခွှောငွးကှည့လွိုကသွညွ။ မှငလွိုကရွသော မှငကွှငွးကှောင့ွ မခငမွှင့ွ တဈကိုယလွုံး ထူပူရှိနွးဖိနွးပှီး ရမကသွှေးတှေ ဆူပှကထွလာပှီး မှငတွကမွိသလို ဖှဈသှားသညွ။ သူမသညွ လီးအကှောငွး လီးအရသာကို ကောငွးကောငွးကှီးသိထားသော ယောကွှား နှင့ကွငွးပှတနွသညေ့ွ မိနွးမဟုတပွါသလား ဒေါသွနွးကှညွ အသကမွှာ ၄၈ နှဈကှောပွှီဖှဈသလို ….. ဦးလေးထှနွးမောငအွသကကွလညွး ငါးဆယနွားနီးနပှေီဖှဈ၏။

ယခု ကာမဘီလူးဝငပွူးခံထားရသော သူတို့နှဈဦးမှာ အရှကွ သိကာတှဆေိုတာ လုံးဝ မရှိတော့ပဲ ဖိုမ သတဝါပီပီ နှဈယောကစွလုံး အဝတအွစားမပါဘဲ စိတတွိုငွးကလှိုးနကှပေါသညွ။ ဒေါဒွေါကွလညွး အရှယမွကသှေးသလို ဦးလေးကလညွး အရှယနွှင့မွလိုကအွောငွ သနမွာလှသညွ။ ဖငကွှောကှီးတှေ ရှုံ့၍ ပဈပဈဆောင့နွသညမွှော အသညွးတုနွ အူတုနွ ရငခွုနစွရာကှီးပါ ….. မခငမွှင့လွကတွဈဖကကွ ထမီကို ပင့လွှနလွိုကပွှီး သူမစောကပွတကွှီးကို ခပရွှရှလေး ပှတနွလေိုကသွညွ။လီးနှင့ွ ပှတနွသညမွှော ၅လကှောပွှီမို့ စောကပွတကွှီးက မကှနပသွေောအသှငဖွှင့ွ မာနဖွီတငွးဖောငွးနပေါသညွ။ ဒေါဒွေါကွ ပေါငတွနဖွှေးဖှေးကှီးကို ကားယားကှီးမှှောကထွောငထွားပှီး ဦးလေးက လေးဘကကွုနွးမှောကွ၍ ဆောင့ဆွောင့လွိုးနပေါသညွ။

ဒေါဒွေါ့လွကတွှကေ ဦးလေးခါးကို တငွးနအေောငွ ဖကထွား ၍ ဆောင့ခွကှပွှငွးပှငွးဒဏကွှောင့ွ ပေါငကွှီးနှဈလုံးမှာ ယမွးခါနပေါတော့သညွ။ ” နင့နွို့ကှီးတှကေ အပှိုနို့အတိုငွးပဲ ….. အခုခှိနထွိ တငွးတငွးအိအိနဲ့ ကိုငလွို့ကောငွးတုနွးနောွ ….. ” ဦးလေးဦးထှနွးမောငကွ ပှောပှောဆိုဆို ဆောင့ဆွောင့လွိုးနရောမှ နို့သီးခေါငွးစူစူလေးကို ပှှတကွနဲ ပှှတကွနဲ စုတလွိုကသွညွ။ ” ဟှနွး ….. သခေါနီးမှ တဏှာမရူးခငှနွဲ့နောွ ….. ဒီစောကပွတွ နဲ့ ဒီလီး ….. အိုအောငမွငွးအောငပွဲ ….. ” ” အေးပါဟ ….. ငါ့မိနွးမရ ….. ” ဒေါသွနွးကှညစွကားကှောင့ွ စောကပွတဖွောငွးဖောငွးရှရှကှီးကို နှိုကရွငွး ဖီလငတွှတကနွေရောမှ မခငမွှင့ွ ပှုံးလိုကမွိသေးသညွ။ သူ့စောကပွတအွုံကှီး တပှငလွုံးလညွး ပှဈခှှဲစေးကပသွော စောကရွညတွှကေ စိုရှှဲအိုငထွှနွးနပေါပှီ။

” ကှုပကွတော့တောွ ….. ကှုပတွူမလေးကို သနားတယွ ….. အံမယွ ….. တော့တူက သူ့အဈမကို မှာရှာတယတွော့ ….. စိတပွူတတလွိုကတွာလဲလှနရွော ….. ဒီကောငွ မှင့မွှင့ကွို ခစှနွတောကှုပသွိတယွ ….. မပှောရဲ မပှောအပလွို့သာ ဖှဈမယွ ….. ကှုပတွို့ကတော့ အခုခှိနထွိ လငမွယားအရသာကို ခံစားနရတေုနွး ….. ကှုပတွူမလေးခမှာမှာတော့ ….. အား ….. အား ….. ရှီး ….. အင့ွ ….. ကှှတွ ….. ကှှတွ ….. ” ဦးလေးထှနွးမောငကွ အသားကုနကွှုံး၍ ကှုံး၍ ဆောင့ရွငွးပှီးသှားပါတော့သညွ။အတှငွးက ပှောနသေံတှေ အတိုငွးသားကှားနရသညွေ။ အတောလွေးကယှသွော ထံရံပေါကကွနေ မခငမွှင့ခွှောငွးကှည့လွိုကသွညွ။ မှငလွိုကရွသော မှငကွှငွးကှောင့ွ မခငမွှင့ွ တဈကိုယလွုံး ထူပူရှိနွးဖိနွးပှီး ရမကသွှေးတှေ ဆူပှကထွလာပှီး မှငတွကမွိသလို ဖှဈသှားသညွ။

သူမသညွ လီးအကှောငွး လီးအရသာကို ကောငွးကောငွးကှီးသိထားသော ယောကွှား နှင့ကွငွးပှတနွသညေ့ွ မိနွးမဟုတပွါသလား ဒေါသွနွးကှညွ အသကမွှာ ၄၈ နှဈကှောပွှီဖှဈသလို ….. ဦးလေးထှနွးမောငအွသကကွလညွး ငါးဆယနွားနီးနပှေီဖှဈ၏။ ယခု ကာမဘီလူးဝငပွူးခံထားရသော သူတို့နှဈဦးမှာ အရှကွ သိကာတှဆေိုတာ လုံးဝ မရှိတော့ပဲ ဖိုမ သတဝါပီပီ နှဈယောကစွလုံး အဝတအွစားမပါဘဲ စိတတွိုငွးကလှိုးနကှပေါသညွ။ ဒေါဒွေါကွလညွး အရှယမွကသှေးသလို ဦးလေးကလညွး အရှယနွှင့မွလိုကအွောငွ သနမွာလှသညွ။ ဖငကွှောကှီးတှေ ရှုံ့၍ ပဈပဈဆောင့နွသညမွှော အသညွးတုနွ အူတုနွ ရငခွုနစွရာကှီးပါ ….. မခငမွှင့လွကတွဈဖကကွ ထမီကို ပင့လွှနလွိုကပွှီး သူမစောကပွတကွှီးကို ခပရွှရှလေး ပှတနွလေိုကသွညွ။

လီးနှင့ွ ပှတနွသညမွှော ၅လကှောပွှီမို့ စောကပွတကွှီးက မကှနပသွေောအသှငဖွှင့ွ မာနဖွီတငွးဖောငွးနပေါသညွ။ ဒေါဒွေါကွ ပေါငတွနဖွှေးဖှေးကှီးကို ကားယားကှီးမှှောကထွောငထွားပှီး ဦးလေးက လေးဘကကွုနွးမှောကွ၍ ဆောင့ဆွောင့လွိုးနပေါသညွ။ ဒေါဒွေါ့လွကတွှကေ ဦးလေးခါးကို တငွးနအေောငွ ဖကထွား ၍ ဆောင့ခွကှပွှငွးပှငွးဒဏကွှောင့ွ ပေါငကွှီးနှဈလုံးမှာ ယမွးခါနပေါတော့သညွ။ ” နင့နွို့ကှီးတှကေ အပှိုနို့အတိုငွးပဲ ….. အခုခှိနထွိ တငွးတငွးအိအိနဲ့ ကိုငလွို့ကောငွးတုနွးနောွ ….. ” ဦးလေးဦးထှနွးမောငကွ ပှောပှောဆိုဆို ဆောင့ဆွောင့လွိုးနရောမှ နို့သီးခေါငွးစူစူလေးကို ပှှတကွနဲ ပှှတကွနဲ စုတလွိုကသွညွ။ ” ဟှနွး ….. သခေါနီးမှ တဏှာမရူးခငှနွဲ့နောွ ….. ဒီစောကပွတွ နဲ့ ဒီလီး ….. အိုအောငမွငွးအောငပွဲ ….. ” ။

” အေးပါဟ ….. ငါ့မိနွးမရ ….. ” ဒေါသွနွးကှညစွကားကှောင့ွ စောကပွတဖွောငွးဖောငွးရှရှကှီးကို နှိုကရွငွး ဖီလငတွှတကနွေရောမှ မခငမွှင့ွ ပှုံးလိုကမွိသေးသညွ။ သူ့စောကပွတအွုံကှီး တပှငလွုံးလညွး ပှဈခှှဲစေးကပသွော စောကရွညတွှကေ စိုရှှဲအိုငထွှနွးနပေါပှီ။ ” ကှုပကွတော့တောွ ….. ကှုပတွူမလေးကို သနားတယွ ….. အံမယွ ….. တော့တူက သူ့အဈမကို မှာရှာတယတွော့ ….. စိတပွူတတလွိုကတွာလဲလှနရွော ….. ဒီကောငွ မှင့မွှင့ကွို ခစှနွတောကှုပသွိတယွ ….. မပှောရဲ မပှောအပလွို့သာ ဖှဈမယွ ….. ကှုပတွို့ကတော့ အခုခှိနထွိ လငမွယားအရသာကို ခံစားနရတေုနွး ….. ကှုပတွူမလေးခမှာမှာတော့ ….. အား ….. အား ….. ရှီး ….. အင့ွ ….. ကှှတွ ….. ကှှတွ ….. ” ဦးလေးထှနွးမောငကွ အသားကုနကွှုံး၍ ကှုံး၍ ဆောင့ရွငွးပှီးသှားပါတော့သညွ။

မရှေ့မနှောငွးမှာပငွ ဒေါသွနွးကှညလွညွး ပှီးဆုံးသှားပါတော့သညွ။ နှဈယောကသွား တဈယောကကွိုတဈယောကဖွကကွာ ဇိမယွူနကှပေါတော့သညွ။ မခငမွှင့ွ တဈယောကလွညွး ခှသေံလုံလုံဖှင့ွ သူ့အိမဘွကဆွီသို့ ထှကခွှါလာခဲ့သညွ။ တဈကိုယလွုံးလညွး တုနရွီမောဟိုကနွပေါတော့သညွ။ ထုတွ ….. ထုတွ ….. ထုတွ ထုတွ ….. ထုတွ ….. ထုတွ ကှှိ ….. ကှှီ ….. ကှှိ ….. ဆိုငကွယကွ အိမရွှေ့မှာရပလွာသညမွို့ မခငမွှင့ွ ဟငွးအိုးတယနွရောမှ ကပှာကရာထှကကွှည့လွိုကသွညွ။ ” ဟယွ ….. လှ ….. လှထှေး ….. အကှောငွးမကှားဘာမကှားနဲ့ ဗှုနွးစားကှီး ရောကခွလှာတယွ ….. ” ” ဟုတတွယွ ….. မမ ….. မမ ကို သတိရလှနွးလို့ မတှေ့ရငွ ဘယလွိုမှ မနနေိုငလွှနွးလို့ ဆငွးလာခဲ့တာ ….. ” မခငမွှင့ခွမှာ အလှနဝွမွးသာရှှငမွှူးနပေါသညွ ….. လှထှေး ကိုလညွးအသအခှော စိုကကွှည့နွေ၏။

အအေးပိုငွး ဒသမေို့ထငသွညွ လှထှေးအသား အရတှကလေကေလွာပှီး ပိုခှောလာသလို ထငရွသညွ။ ” ဟှနွး ….. ပိုလိုကတွာ ….. ” မခငမွှင့ကွ အခစှနွှင့ွ ရောစပထွားသော မကှစွောငွးခှိုခှိလေးထိုးကာ ပှောလိုကသွညွ။ ” တကယပွှောတာပါ မမရဲ့ ….. ဒီမယွ မေးကှည့ပွေါ့ ….. ” လှထှေးက သူ့ရငဘွတကွိုပုတပွှသညွ။ လှနခွဲ့သော ၃ ရကလွောကကွမှ စာရောကလွာပှီး အခုလို ဗှုနွးစားကှီး ရောကခွလှာတော့ မခငမွှင့ွ မအံ့ဩပဲ မနနေိုငွ ….. ကှမွးခှံဘကတွှငွ အလုပရွှုပနွသေော သူ့ဦးလေးနှင့ွ ဒေါဒွေါတွို့ကှားအောငွ အောပွှောလိုကသွညွ ….. ” ဦးလေး နဲ့ ဒေါဒွေါတွို့ရေ ဒီကိုလာကှပါအုံး ….. မိုးပေါကွ သိကှားမငွးကှီးဆငွးလာတယတွော့ ….. ဦးထှနွးမောငနွှင့ွ ဒေါသွနွးကှညတွို့နှဈယောတလွညွး မပှေးရုံတမယွ ရောကခွလှာသညွ။

လှထှေးကိုတှေ့လိုကရွတော့ သူတို့နှဈယောကစွလုံး အံ့ဩသှားကှ၏။ ဆိုငကွယကွ အသဈ အဝတအွစား အသဈတှနှငေ့ွ လှထှေးမှာ ရုပရွှငမွငွးသားတဈယောကနွှယွ တောကပွှောငခွှောမောနသညကွေိုး ….. ဆိုငကွယွ နောကထွိုငခွုံမှာလညွး ၂ ပပတလွေညွ ဂပှပွုံးကှီးတဈခု သိုငွးကှိုးနှင့ွ ဆိုငွးခညှထွားသညွ ….. ” မောငထွှေးရာ ….. အကှောငွးမကှားဘာမကှားနဲ့ ….. ငါ့တူကှီးကတော့ လုပလွိုကရွငွ အသညွးအသနဘွဲ ” ဒေါသွနွးကှညကွလညွး ဝမွးသာလုံးဆို့ကာ စကားမပှောနိုငရွှာပဲ ပှုံးပှုံးကှီးကှည့နွပေါသညွ။ ပှီးမှ ….. ” ဟိုးလှနခွဲ့တဲ့ ၃ ရကလွောကကွတောငွ မငွးအကှောငွးသတိတရ ပှောနကှသေေးတယွ ….. ငါ့တူကှီးကတော့ အသကရွှညွဦးမှာပဲ ….. ” ဒေါသွနွးကှညွ စကားကှောင့ွ မခငမွှင့ပွှုံးခငှသွှားမိသညွ။

သူတို့လငမွယား ရာဂပိုးကှှကာ လိုးနရငွေးက ပှောခဲ့ခှငွးဖှဈ၏ ….. သူတို့အကှောငွးမသိဘူး ထငနွပေုံရသညွ ….. မကှနွှာတှကတေော့ ခပတွညတွညပွငွ ….. လောကကှီးက တကယရွယရွတယွ ….. ” ကဲ ….. လာပါ ….. အိမထွဲသှားရအောငွ မတတွပကွှီး ….. ” မခငမွှင့ကွ လှထှေးမကှနွှာကို ရှှနွးရှှနွးစားစား ကှည့ရွငွးပှောလိုကသွညွ။ ” ကလေးတှရေော ….. ” ” ကှောငွးသှားကှတယလွေ ….. ” ” အောွ ….. ဟငွး ….. ဟငွး ….. ဟုတသွားပဲ ….. ” စကားတှပှေောလို့မကုနကွှ ….. သုံးယောကထွဲမို့သာ တောပွါတော့သညွ ….. ” လှထှေးက သူ့ဖှဈပုံအခှအနမှေေားကို ပှောပှနေ၏ ….. ” အဲ တဈရကွ ကှှနတွောလွမွးလှှောကနွတေုနွး ခှခှေောလွဲပါရော …..။

မှကေ အစိုဓတရွှိနတေော့ ခှောသွှားတဲ့ ခှတဈခှေောငွးက မှသေားပှော့ပှော့ကို ဖိပှတသွလိုမှိုးဖှဈသှားတယွ တခုခုခံနသလေိုပဲဆိုပှီး သိသိသာသာကှီး နာသှားတယွ ….. သခှောကောကယွူ ကှည့လွိုကတွော့ တဈလကမွပတလွညရွှိတဲ့ ကှောကခွှောလေး တဈလုမွးဖှဈနရေော ….. အခှံတှကေ ခံနပေီး ဗှကတွှပနတေေေော့ ဘာကှောကမွှနွးမtသိဘူး ….. အနီးအနားရှိတဲ့ ကမွးပါးရံ တဈခုထဲ မှှုပထွားလိုကပွှီး အမှတအွသား တဈခု လုပထွားခဲ့တယွ ….. ရှာပှနမွှ အဲဒီနရောက ပှနယွူမယဆွိုပှီး လုပထွားတာ ….. အခု အဲဒီကှောကကွို မနွးလေးမှာ ရောငွးခဲ့တာ သိနွး ၇၅၀ ရတယွ ဒီဆိုငကွယွ နဲ့ လိုငဆွငကွ ၂၀ ကှောလွောကကွတှယွ ….. ဒါက ဦးလေးနဲ့ ဒေါဒွေါွ အတှကလွကဆွောငွ ….. ဒါက မမအတှကွ ….. ဒါက ကလေးနှဈယောကွ အတှကွ ….. စုစုပေါငွး ၁၀ သိနွးဖိုးလောကတွော့ရှိတယွ …..။

အခုည လကကွနှငွှေ ၅၀၀ သှားထုတရွမယွ ….. တဈလကစွထဲနဲ့ ကှှနတွောွ တဈခါထဲ ပှောလိုကမွယွ ….. မမ ….. ကို ကှှနတွောွ တောလွကထွပယွူပါရစေ ….. ” ဗှုနွးကနဲ ပှောခလှိုကသွော လှထှေးစကားကှောင့ွ မခငမွှင့ွ မကှနွှာတဈခုလုံး ရှိနွးဖိနွးနီမှနွးသှား၏။ ” အို ….. နင့ဘွယသွူက ခစှတွယပွှောလို့လဲ ….. ” မခငမွှင့ကွ ရှကသွှေးမှှနပွှီး ခပဆွတဆွတလွေးပှောလိုကသွညွ ….. ” ရှမွးဗဒငဆွေရာကှီးကပှောတာလေ ….. မမ ” ” ဟှနွး ….. ရှာရှာပေါကပွေါကွ ….. ” မခငမွှင့ခွမှာ အပှိုမလေးတဈယောကပွမာ လှထှေး ကှောပှငကွှီးကို ဗှုနွးကနဲ ပုတထွည့လွိုကသွညွ ….. မခငမွှင့ကွ အရှကလွညွးပှေ ….. စိတထွဲလဲ အခဉှပွေါကပွေါကရွှိလှတာမို့ ….. ” ဒေါဒွေါွ ဆုတောငွးကတော့ပှည့ပွှီတောရွေ့ ….. ဒေါဒွေါပွဲ တဈညမှာ ဦးလေးကိုပှောနတယလွေေ ….. ။

ကှုပတွူမလေးကို သနားတယဆွို ….. အခု ကှှနမွက ယောကွှားရတော့မှာဆိုတော့ ဒေါဒွေါဆွုတောငွးပှည့ပွှီပေါ့ ဒေါဒွေါရွဲ့ ….. ကှှနမွတို့လဲ ဒေါဒွေါတွို့လို အိုအောငမွငွးအောငွ ဟို ….. ဟို …..ဘာတဲ့ ….. ပေါငွးရပါစလေို့ပေါ့ ….. ဟငွးဟငွး ….. ” ဦးထှနွးမောငနွှင့ွ ဒေါသွနွးကှညမွှာ တဈယောကမွကှနွှာတဈယောကကွှည့ရွငွး ပှုံးဖှီးဖှီးတှေ ဖှဈသှား၏ ….. သူတို့နှဈယောကွ အခစှပွိုးကှှရငွး ပှောခဲ့ကှသော စကားတှမဟေုတပွါလား ….. သူတို့နှဈယောကလွညွး တဈယောကမွကှနွှာတဈယောကကွှည့ွ၍ အခကှပွှကာ ကှနပခွှေငွး ….. ရှကခွှငွးတဈဝကစွီရောထားသော မကှနွှာမှားနှင့ွ ပှုံးရှှငကွှနပစွှော ထှကသွှားကှတော့သညွ ….. သူတို့အတောဝွေးဝေးရောကသွှားကှတော့မှ ….. ” ဟှနွး ….. ဘာတှလှှေောကပွှောနမှနွေးလဲ မသိဘူး ”။

လှထှေးက မခငမွှင့ကွို တငွးနအေောငဖွကထွားလိုကရွငွး ပါးပှငအွနှံ့တရစပွ နမွးလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ မှတသွိပမွှုတှေ ပှငွးပှစှာဖှင့ွ နှုတခွမွးလှှာဖူးဖူးအာအာလေးကို ငုံစုတပွှဈလိုကသွညွ။ ” အငွး ….. အငွး ….. အငွး ….. ဟငွး ….. အငွး ….. မောငွ ….. မောငရွယွ ….. ” မခငမွှင့တွဈယောကွ လှထှေးရငခွှငကွှီးထဲမှာ ငှိမကွသှှားပါတော့သညွ။ ကလေးနှဈယောကလွညွး သူတို့အတှကွ လကဆွောငမွှားကိုကှည့ကွာ အလှနပွှောနွကှသညွေ။ ” သိပမွိုးခှုပရွငတွော့ ကှှနတွောတွို့ ပှနမွလာတော့ဘူးနောွ ….. မနွးလေးမှာပဲ ညအိပလွိုကမွယွ ….. ” လှထှေးက လူကှီးနှဈယောကကွို မှာနသညွေ။ ” ဦးလေး နဲ့ ဒေါဒွေါတွို့ ဒီမှာပဲ ညအိပလွိုကကွှပါနောွ ….. ” ” အေး ….. အေး ….. စိတခွလှကခွသှှားကှ အကှိုပှဲ အဖှဈ ….. ငါ့မှေးကှီးနှဈယောကကွှိုကတွဲ့ ဒှေးနဲ့ ထကထွကမွိုးဦး ခှတှေေ ငှါးပှီး တဈညလုံးကှည့ပွှဈမယကွှာ ….. ”။

” ဟေး ….. ဟေး ….. ဒါမှ ….. တို့ဘဘကှ ….. ” သူတို့တတှေ အောဟွဈဆူညံနစဉွေ လှထှေးနှင့ွ မခငမွှင့တွို့ ဆိုငကွယနွှင့ွ ထှကလွာခဲ့ကှသညွ ….. အခှိနကွ ညနေ ၅ နာရီ ….. ငှကေိတစွ တှေ ဖှရှငွေးပှီးလို့ တညွးခိုခနွးရောကတွော့ ည ၉ နာရီကှောပွှီ ….. အခနွးတံခါးကို အသအခှောပိတွ၍ လှထှေးငှတှေေ ပှနစွဈနစဉွေ မခငမွှင့ကွ အဝတအွစားလဲနေ၏။ ” မောငွ ….. ဒီဘကလွှည့မွကှည့နွဲ့နောွ ….. မ အဝတအွစားလဲနတော ….. ” မကှာခငွ အလိုးခံရတော့မည့ွ တပတနွှမွးဇနီးလောငွးက ဘာတှကှေောငနွပှနပွှေီမသိ ….. သူ့ဘကလွှည့မွကှည့နွဲ့တဲ့ ….. လှထှေးပိုကဆွံအိတကွို သော့ခတကွာ ကုတငအွောကထွိုးသှငွးလိုကပွှီး မခငမွှင့ဆွီသှားလိုကသွညွ။ ” ဟှန့ွ ….. ဒီမယွ ….. မပှီးသေးဘူး ….. သှားအုံး ” လှထှေးက မခငမွှင့ကွို သိမွးကှုံးဖကလွိုကပွှီး အိစကသွန့ပွှန့သွော မှေ့ယာကှီးပေါွ လှဲသိပပွှဈလိုကသွညွ ….. မခငမွှင့မွှာ ထမီတဈထညသွာလဲဖှဈသေး၏။

မနွးလေး အအေးဓတကွ သိတဲ့အတိုငွး ….. ဒါပမေဲ့ အခနွးထဲမှာ အနှေးဓာတလွှှတထွားပေးသဖှင့ွ နှေးနှေးထှေးထှေးရှိနသညွေ ….. အဝတအွစားမပါလညွး ကိတစွမရှိ ….. လှထှေးက မခငမွှင့ကွို ပကလွကလွှနလွိုကပွှီး နှုတခွမွးကို ငုံစုပလွိုကသွညွ ….. မခငမွှင့ခွမှာ ပေါငတွနဖွှေးဖှေးတုတတွုတကွှီးကို ထောငနွလကွှေ လှထှေးခေါငွးကို ပှနဖွကထွားသညွ။ သူမက လှထှေးလှှာကို ပှနစွုပပွေးထား၏ ….. နှဈယောကသွား အတနကွှာသညအွထိ အခစွှ၏ ရှေ့ပှေးအရသာကို တမေ့တမူးခံစားနကှသညွေ။ ” မ ….. မောင့ကွို ….. ခစှလွားဟငွ ….. ” ” မေးစရာလိုသေးလို့လား ….. မောငရွယွ ….. ” ဟုတပွါ၏ ….. မေးစရာမလိုတော့ပါ ….. တဈဦးကိုတဈဦး ကှိတမွှိတခွစှခွဲ့ကှသော သူတို့နှဈဦးအဖို့ အခုအခှိနမွှာ အခစှတွာရိုးကှီး ကှိုးသှားပပှေီ …..။

” ကဲ ….. ထပါအုံး အခစှရွယွ ….. မောငွ တဝကှီး ကှည့ပွါရစအေုံး ….. ” နှဈယောကသွားထလိုကကွှသညွ။ မခငမွှင့ွ ထမီက ခါးအောကထွိ လှှောကနှပှေီဖှဈ၍ အပေါပွိုငွးတဈခုလုံး ဟာလာဟငွးလငွး ဗလာကငွှးသှားသညွ။ ဝိုငွးစကမွို့မောကွ တငွးအိနသေော ခစှခွငနွှဈသကွ တပမွကစွရာ နို့ဖှေးဖှေးကှီးနှဈလုံးက အထငွးသားကှီး ….. လှထှေးက သူ့နှာခေါငွးခှှနခွှှနနွှင့နွို့ကှီးနှဈလုံးကို ဘယညွာလူးကာ ခပပွှငွးပှငွး နမွးရှိုကလွိုကသွညွ ….. ” အာ ….. အာ ….. ယား …..ယားတယမွောငရွဲ့ ….. ” နှုတခွမွးမှှေးငုတစွိမှားကှောင့ွ မခငမွှင့တွဈကိုယလွုံး ယားတတွ ကော့လနသွှားသညွ။ လှထှေးက လညတွိုငကွှော့ကှော့ လေးကို နမွးပှနသွညွ ….. သူ့လကတွှကလညွေး ကှောပှငနွှင့ွ တငဆွုံတဈလှှောကစွုံဆနပွှတသွတနွေ၏ လညတွိုငမွှတဈဆင့ွ အောကသွို့ တရှေ့ရှေ့နမွးလာပှီး နို့အုံတငွးတငွးအိအိကှီးသို့အရောကတွှငွ။

နမွးသောကိတစွကို ရပလွိုကပွှီး စူစူတောင့တွောင့ွ နို့သီးခေါငွးညိုညိုလေးကို တပှှတပွှှတနွှင့ွ စို့ပေးပှနသွညွ ….. အခစှဓွာတကွှောင့ွ ….. မခငမွှင့တွဈကိုယလွုံး ခစှသွှေးတှေ ထကှှဆူပူကာ ကှကသွီးတှေ တဖငွှးဖငွှးထလှှကရွှိနပေါတော့သညွ။ လှထှေးက ကုတငပွေါတွှငွ မခငမွှင့ကွို ကန့လွန့ဖွှတွ အနအထေားပှငလွိုကွ၏ ….. ဖငဆွုံထှားထှားအိအိကှီးကို ကုတငစွောငွးနား ရှှေ့ယူလိုကသွညွ။ထို့နောကွ ပေါငနွှဈကခှောငွးကို ခပကွားကားလေး ဖှဲထားလိုကပွှီး အောကကွှမွးခငွးပေါတွှငွ ဒူးထောငထွိုငလွှှကွ သူ့မကှနွှာကို စောကပွတကွှီးပေါအွပကွာ တရှုပရွှုပနွှင့နွမွးပါတော့သညွ။ အမှဲတမွး ဆေးကှောသန့စွငပွှီး နထေိုငတွတသွည့အွတှကွ ဆိုးဝါးသောအနံ့အသကမွှားမဘဲ ….. ပငကွိုယစွောကပွတနွံ့လေးသာ သငွးသငွးနူးနူးလေးထှကနွပေါသညွ။ လှထှေးက သူ့နှာခေါငွးထိပဖွှင့ွ စောကပွတအွကှဲကှောငွးကှီးအတိုငွး ထကအွောကွ ပှတဆွှဲပေးလိုကသွညွ။

ထို့နောကွ စောကစွိကလေးကို လှှာဖှင့ွ စုပယွူကလိလိုကရွာ မခငမွှင့တွဈကိုယလွုံး ရုနွးကနတွုနခွါသှားပါသညွ။ ထူထဲသော မှေ့ယာနှင့တွညွးခိုခနွးလိုနရော မှိုးသာတောပွါတော့သညွ။ ရှာမှာဆိုလုံးဝမလှယွ ….. ကလေးငယတွှနှငေ့ဖွှဈပှီး စိတတွိုငွးကမှညမွဟုတွ။ ပထမအခှီတှငွ အခှိနမွဆှဲခငှတွော့ ….. ထို့ကှောင့ွ လှထှေး မတတွတရွပလွိုကပွှီး မခငမွှင့ပွေါငကွှားတှငွ ဝငလွိုကသွညွ။ အရှညွ ၇ လကမွကှောကွှောခွန့ရွှိပှီး လုံးပတကွ ရုတပွှိုဆေးဗူး နီးနီးကှီးသော လီးကှီးကို မ ကိုငကွာ မခငမွှင့ွ၏ ကာမမာနတွတွ၍နသေော ဖောငွးပှဲတငွးအာနသညေ့ွ စောကပွတအွိအိကှီးထဲသို့ မှှငွး၍ မှှငွး၍ သှငွးလိုကသွညွ။ ” ဖှဈ ….. အငွး ….. အငွး ….. အ ….. ဟငွး ….. အား ….. အ ….. မလေး ….. ရှီး ….. ကှှတွ ….. ကှှတွ ….. အား ….. အငွး ….. အီး ….. အင့ွ ….. ” အအိုစောကပွတဖွှဈသည့တွိုငွ လီးကှီးကကှီးမား တုတရွှေးလှသဖှင့ွ တအငွးအငွးညီးညှူရသညအွထိ ဖှဈသှားရှာသညွ။

လှထှေးက မခငမွှင့ဒွူးနှဈခှောငွးကို အထကသွို့ ပင့လွှနထွားလိုကပွှီး တဈခကှခွငွှး ဆောင့ဆွောင့လွိုးပါတော့သညွ။ တဖှညွးဖှညွး အရှိနကွ ပှငွးထနလွာ၏။ ” ဘှတွ ….. ဖှတွ ….. ဖှတွ ….. ဘှတွ ….. ဖှတဖွှတွ ….. အမေ့ ….. အင့ွ ….. အား ….. ကောငွး ….. ကောငွး ….. လိုကတွာမောငရွယွ ….. ဟငွး ….. ရှီး ….. ကှှတွ ….. ကှှတွ ….. ” လှထှေးလညွး အားရပါးရဆောင့နွိုငရွနွ မခငမွှင့ကွို ကှောခွှပှီး သူ့လကနွှဈဖကကွို ကုတငပွေါထွောကထွားလိုကသွညွ။  ဆောင့ခွကှတွှကေ မှနဆွနသွှကလွကလွာ၏ ….. အနှဈနှဈအလလ မကမွောတမွးတခဲ့ရသော လီးကှီးကို အခုတော့တဝတပှဲကှီး အလိုးခံနရပှေီမို့ အားရကှနပစွေိတွ ….. ကာမရမကစွိတတွှေ အထှတအွထိပရွောကအွောငွ ထနလွာပှီမို့ ….. မခငမွှင့ကွလညွး ပင့ွ၍ ကော့၍ ကော့၍ ဝေ့၍ ဝိုကွ၍ အသားကုနွ ခံနပေါသညွ ….. ” မ ….. ကောငွး ….. ကောငွးလားဟငွ ….. ” ” အငွး ….. ကောငွး ….. ကောငွးတယမွောငရွယွ ….. နာ ….. နာ ….. အ ….. ဆောင့ွ ….. ဆောင့ွ ….. တော့ ….. မ ….. ပှီး ….. တော့မှာ ….. ” ၁၀ခကှကွှောကွှောလွောကွ ဆောင့ပွှီးတှငွ သုတရွတှပှေေိုငတွူထှကပွှီး ပှီးဆုံးသှားကှတော့၏။ အခှီပေါငွးမှားစှာအတှကွ တဈခှီပှီးသှားပပှေီ။ ….. ပှီးပါပှိ