Lifestyle

ညှစ်ထားမိပြန်တယ်

“ဟေ့ကောငွ မငွးသန့ွ .မငွးကောငမွလေးနဲ့မငွးကှာရငအွဆငပွှပေါ့မလား” “ဘာလို့မပှရမှောလဲကှာ” “မငွးနဲ့ အကငှ့ခွငွှးမတူဘူးနှောွ” “ဘာဖှဈလို့လဲ” “ဘာဖှဈရမှာလဲ မငွးကအေးဆေးတယွ။ သညွးခံနိုငတွယွ၊ဟိုကဆတဆွတကွှဲကှ” “အငွးလေ ငါသညွးခံနိုငတွာကပုံမှနလွောကပွါပဲကှာ၊သူကအငယဆွုံးသမီးဆိုတော့အလိုလိုကခွံထားရလို့ပါ” “အေး ငါတို့ကှားဖူးတာကအကှီးဆုံးနှင့အွငယဆွုံးလကထွပရွငအွဆငမွပှကှဘေူးတဲ့ကှ” “ဟုတပွါ့မလားကှာ တကယခွစှရွငအွဆငပွှမှောပါ” “အေး ကှည့လွဲလုပကွှ၊ငါတို့သိထားတာကမငွးကောငမွလေးကို ကှိုကတွဲ့လူတှမှေားတယနွှောွ” “အငွးလေ အဲဒီအထဲကမှ ငါ့ကိုရှေးတာသူတကယခွစှလွို့ပါကှာ” “အေးကှာ မငွးစဉွးစားလို့ရအောငပွါ၊မငွးဘဝတဈသကလွုံးစာအ တှကပွဲ” “အေးပါကှာ၊ကှေးဇူးပါ” “ခကှှာသောကွ နောကကွနှပှေီ၊မနကဖွှနအွလုပလွုပရွမယွ”။

“အေးပါကှာ” တနငွဂြနှနေေ့ညနသေူငယခွငွှးတှနေဲ့ဆိုငထွိုငရွငွးပှောတဲ့စကားတှပေါ။ကနှောမွိနွးကလေး တဈယောကကွိုခစှမွိတယွ။သူအမညကွ “အေးခမွှးမိုး”လူကတော့ဇတဇွတကွှဲလေးပါ။အလုပထွဲမှာပဲတှေ့ကှတာပါ။လူပှိုဖှဈတဲ့ ကနှောကွအေးဆေးတယွ။ငှကေိုလောဘတကှီးမရှာဘူး။လခနဲ့အေးဆေးနတောပါ။ သူငယခွငွှးတှအေားလုံးကတော့ကနှော့အွ ပေါလွေးစားကှတယွ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အ လုပနွဲ့ပတသွကရွငကွနှောကွကှှမွးကငှတွယွ လခလညွးကောငွးတယွ။ကုမပြဏီအလုပအွ ပှငအွခှိနပွိုငွးအပတွဲ့လုပငွနွးလေးတှလေဲ လုပသွေးတယွ။အပတွဲ့လူလဲမှားပါတယွ။ ပိုကဆွံထကပွိုပှီးလုပပွေးတာကှောင့ပွါ။ ဒီတော့ဝငငွှလေေး မဆိုးဘူးပေါ့ဗှာ။သူနဲ့ကှ နောစွတှေ့တုနွးကတော့ကနှောကွုမပြဏီကခှင့ယွူပှီးရှာကိုခနပှနတွာပါ။ပှနရွောကတွော့သူ တို့အလုပခွှငကွိုသှားရငွးတှေ့တယွ။ကနှောွ ကသူ့တို့ကုမပြဏီမှာအခှိနပွိုငွးအလုပလွုပသွေး တာကှောင့ပွါ။ကနှောနွယပွှနတွော့ခေါလွိုကကွှတာပါ။အမှနကွသူတို့ကုမပြဏီလူရှာမရ သေးခငကွနှောကွကူပေးတဲ့အဆင့ပွေါ့။

“ကိုမငွးသန့ွ ပှနရွောကပွှီလား” “ဟုတကွဲ့ ပှနရွောကပွါပှီ” “ကိုမငွးသန့ရွေ ကနှောတွို့အခုမှလူရတယွ။ ရတော့လညွးမိနွးခလေးပဲဗှ၊လာမိတဆွကွ ပေးရမယွ” “ညီမအေးခမွှးမိုးရေ ၊ကိုမငွးသန့လွာပှီ၊ညီမနှင့မွိတဆွကပွေးမလို့” ကောငမွလေးတဈယောကအွနားရောကလွာတယွ။တခကှလွေးရှိုးလိုကတွယွ။အငယွာ တှထေဲမှာရုပလွေးမဆိုးဘူးဗှ။အသားအရမွး ကှီးမဖှူပမယေ့ကွှည့လွို့ကောငွးတယွ။ တဈခုပဲကနှော့ထွကတွော့ညိုတယွ။သခှော ကှည့ရွငအွကှည့ခွံတဲ့ရုပလွေး။”လာညီမ၊ဒါကိုမငွးသန့ွ” “ကိုမငွးသန့ွ၊သူကအေးခမွှးမိုး၊ကိုမငွးသန့ကွစီနီ ယာကတှယွ။ညီမလေးလိုသဘောထားပှီး သငပွေးပါ” “ရပါတယဗွှာ ၊သငပွေးပါ့မယွ’” “ညီမ သခှောသငနွှောွ။ကိုရငနွိုငကွငါသိတဲ့ အငယွာတှထေဲမှာ လူငယပွမယေ့ပွညာကောငွးတယွ” “ဟာဗှာ GMကမှှောကနွပှနပွှေီ” “မှောှကတွာမဟုတဘွူးကိုမငွးသန့ွ၊ကနှောတွို့ကကိုမငွးသန့ကွိုအားနာနတော၊လုပပွေးတော့အခှိနပွိုငွးပဲပှောတာ၊တှကတွာခကှတွာက အစကိုမငွးသန့လွုပပွေးနရတော”။

“ဟာ ..ဘာမှပငပွနွးတာမှမဟုတတွာ၊ပှီးတော့ လညွးတှကပွေးရတာကလာတဲ့အခှိနခွနပဲ တှကပွေးတာပဲ” “အဲဒါပဲညီမ၊ကိုမငွးသန့ကွခနလေးအတှငွးမှာအဖှပေေးတယွ၊သူမှားတှလေိုမကှာဘူး။ သူတှကပွေးရငကွှကတွိနီးပါးပဲ” “ဒီလောကလွဲမဟုတပွါဘူးဗှာ” အေးခမွှးမိုးကကိုမငွးသန့အွပှောလေးကိုကှည့ွ ပှီးသဘောကတှယွ။အေးဆေးတညငွှိမတွဲ့ သူမှိုးမို့သဘောကတှာပါ။အသားအရလေဲ ဖှူတယွ။အရပကွငါးပရှဈနေီးနီးလောကရွှိ တယွ။ပှောပုံကခငမွငစွရာကောငွးတယွ။ “ကိုမငွးသန့ွ ဆီမှာသငယွူပါရစရှငေ့ွ” “ဟုတကွဲ့တတသွမှှ မှတသွမှှတော့သငပွေး မှာပါ။” မိုး ကိုမငွးသန့ကွိုတှေ့တော့ရငတွဒိတဒွိတခွုနသွှားတယွ။ရညရွညမွှနမွှနနွဲ့ထကထွကမွှကမွှကရွှိမယ့ပွုံပါပဲ။ GMမှှောကပွှောနတောမဟုတလွောကဘွူးဆို တာမှငယွုံနှင့သွိတယွ။အသကခွှငွးကကှာရငွ အမှားဆုံးသုံးနှဈလောကပွဲ။သူရောကလွာတဲ့အခါမှာ Drawingကိုကှည့ပွှီးအလုပသွမား ခေါငွးဆောငတွှကေိုညှနကွှားတယွ။

ပှီးတော့ အရငလွုပထွားတာတှကေိုလှည့ပွတကွှည့ပွှီး ရုံးခနွးဘကကွိုလာတယွ။မိုး လညွးသူ့ညှနကွှားခကှတွှကေိုမှတထွားလိုကွ တယွ။ပှီးတော့လိုအပတွဲ့ပဈစညွးစာရငွးတှကေို Drawingကိုတှကပွှီးမှာတယွ။ “ဒီတပါတအွတှကကွတော့ပဈစညွးမှာရမှာပဲ အကိုကှီး” “အေးဟုတတွယွ၊ဒါနှင့ကွိုမငွးသန့မွှာတာမှာအရငရွောကပွှီးသားပဈစညွးတှအတှကေကွှ တော့ဘယလွိုလုပမွလဲ” “ရော့ အကို၊ဒီမှာ အခုလိုအပတွဲ့ပဈစညွး၊ကှ နောကွှည့ထွားတာကလကရွှိသုံးလို့ရမယ့ွ ပဈစညွးတှကေိုနှုတထွားတယွ” “ဒါနဲ့ကိုမငွးသန့ွ လကကွနှပွဈစညွးပှတာနညွး နသလေိုပဲ” “ဟုတတွယွ။အခုလုပရွငသွုံးထားပှီး၊အဲဒီပဈစညွးကဖှုတမွရသေးတာတှပေါမယွ” “အော အဲဒါကှောင့လွကကွနှစွာရငွးမှာနညွး နတောပေါ့” “ဟုတကွဲ့၊အခုအရေးကှီးလုပတွဲ့အပိုငွးမ ရောကခွငမွှာလုပရွမယ့အွဆင့တွှတှကကွေခုရောကနွတေဲ့ပဈစညွးသုံးထားပှီး၊ဖှုတရွမယ့အွခှိနကွလိုနမှော” “အိုကေ ကိုမငွးသန့ွ၊ဒီနေ့အမှာတငထွားလိုကမွယွ” “ဟုတကွဲ့ပါဗှ”။

“တှေ့လားမိုး ခနလေးလှည့ပွတကွှည့ပွှီးတပတစွာမကနှဈပတစွာအတှကကွှိုတငပွှီးလုပပွေးသှားပှီ” “ဟုတကွဲ့ရှင့ွ” ကမှကတော့အတှေ့အကှုံမရှိလို့မသိပမယေ့ွ ကိုမငွးသန့ကွစီစဉပွှီးနပှေီ၊လိုတာလဲဖှည့စွှပွ လုပပွေးသှားတယွ။တကယကွိုစီမံတာကောငွးတယွ။မိုးမှာ မိုးကိုကှိုကတွဲ့လူတှရှေိတယွ။ လေ့လာကှည့သွလောကကွတော့မိုးစိတွ ကှိုကမွဖှဈဘူး။မိုးကအဖလေိုလူမှိုးကိုမယူ ခငှဘွူး။အဖကဒေေါသကှီးတယွ။မိုးလညွး ဒေါသကှီးတာပဲ။အဖနှငေ့ပွှသနာမတကရွ အောငနွတယွေ။မိုးအိမထွောငပွှုရငမွိုးပှော လို့နားထောငမွယ့လွူမှိုးကိုလိုခငှတွာ။ဘာလို့လဲဆိုရငအွဖကအမေေ့စကားဘယတွော့မှနားမထောငဘွူး။ပှောရငလွညွးအမှဲပှသနာဖှဈတယွ။ဒီတော့လာကှိုကတွဲ့သူတှကေိုမိုးကအ ပှတမွပှောထားဘူး။စဉွးစားပါရစနှငေ့ပွဲ ပှောထားတာ။တနညွးကတော့ကှိုးရှညရွှညနွှင့လွှနထွားခဲ့တာပါ။သူတို့ကလညွးအထှန့မွ တကရွဲပါ။မိုးကမကှနွှာထားကတညလွို့ပေါ့။ကနှောကွမိုးကိုတှေ့ပှီးနောကမွှာ မိုးကှောင့ရွငခွုနသွံမှနလွာခဲ့တယွ။

မကှနွှာ ကှောလေးကနညွးနညွးတငွးတယွ။မတတသွာလို့မာနလွှှော့နတေဲ့ပုံ။အလုပထွဲမှာတော့မကှနွှာထားကတညတွယွ။တနေ့ထကတွနေ့အနနေီးလာတော့ခစှလွာတယွ။ဒီတော့လညွးမိုးကိုဖှင့ပွှောလိုကတွယွ။ “မိုး” “ရှငွ” “မိုးကိုခစှတွယွ” “ကိုမငွးသန့ကွလဲ၊မိုးကိုတကယခွစှနွိုငလွို့လား” “တကယခွစှတွယမွိုး” “မိုးစဉွးစားပါရစေဦး နှောကွိုမငွးသန့ွ” “စဉွးစားပါဗှာ၊စဉွးစားနိုငပွါတယွ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကမိုးတဈဘဝစာအတှကပွဲ” “ဟုတတွယွ ကိုမငွးသန့ွ၊ရငခွုနတွိုငွးအခစှမွဟုတသွလို၊ခစွှ ကှတိုငွးလကထွပကွှရတာမဟုတဘွူး၊မိုးတို့ မိနွးကလေးအတှကကွခစှပွမယေ့ွ တဘဝစာ အတှကကွတှော့ဖှဈမလား၊မဖှဈဘူးလား တှေးရသေးတာ” “အငွး၊ဒါဆိုမိုးကကနှော့ကွိုခစှတွယပွေါ့” “ကိုမငွးသန့ကွ လိပမွှိုးပဲ၊ကိုယ့ဘွကကွိုသိပွ ယကတွတတွာပဲ” “ဟားးးး ဘာပဲဖှဈဖှဈ ကိုယမွနဈနာအောငွ လို့တော့တှေးတတတွာအမှနပွဲ” “ခဈ ခဈ ခဈ” “ကဲမိုး ..အဖှကေိုမှနကွနအွောငွ၊ဦးနှောကနွဲ့ ရောနှလုံးသားရောတှကပွါ”။

“အမယွ ပှောတတတွာ” “ရငထွဲကစကားတှပေါမိုးရယွ” တကယတွမွးခစှရွေးဆိုလာတဲ့အခါမိနွးခလေးသဘာဝအရမူနမေိတယွ။စိတထွဲမှာကိုမငွးသန့ွ ကိုတကယလွဲခစှမွိတယွ။ပှောပှီးမှနောငတွရနတော။ကိုမငွးသန့နွောကရွကတွှမှောမိုးတို့အ လုပကွိုမလာဘူး။တခှားအလုပတွှနေဲ့ရှုပနွေ တယွ။မိနွးခလေးဘဝဆိုတော့ကှိုကတွော့ မှှောရွတယဆွိုတာအမှနပွဲ။တပါတလွောကမွ လာတာကိုအကှာကှီးထငနွတော။သူလာမယ့ွ လမွးကိုမှှောရွတာလဲလညပွငွးတောငရွှညွ တယလွို့ထငမွိတယွ။တပါတလွုံးလုံးလုံးဝပေါွ မလာ။တပတပွှည့တွော့အရမွးလဲဝမွးနညွး လာတယွ။ညနစေောငွးတော့မိုးအဆောငပွှနွ မယဆွိုပှီး အလုပကွနကေားမှတတွိုငကွိုလမွး လှောကလွာမှ လမွးတဝကမွှာစောင့နွတေဲ့ကို မငွးသန့ကွိုတှေ့တယွ။အပှေးလေးသှားပှီးရငဘွတကွှီးကိုတဒုနွးဒုနွးထုပှီးငိုပဈခငှတွယွ။ မိုးသူ့အနားရောကတွော့ “မိုး” “မခေါနွဲ့” “ဘာဖှဈလို့” “ဟှနွး…တပါတလွုံးပဈထားပှီးတော့..” “လှမွးနတော ပေါ့” “မလှမွးပါဘူး” “ဟားးဟားးးလာ ကားလာပှီ”။

မိုးရဲ့ထမငွးခှိုင့လွေးကိုဆှဲပှီးမိုးကိုကားပေါွ ခေါတွယွ။ကားပေါမွှာနရောရပါတယွ။ကား ပေါရွောကတွော့မိုးရဲ့လကကွိုကိုငထွားတယွ။ မိုးလညွးမရုနွးမိပါဘူး၊တဖကကွလကကွိုကိုငွ ပှီးတဖကကွမိုးပုခုံးကိုဖကထွားတယွ။ “မိုး ခစှတွယွ” “အယွ ကားပေါကွှီးမှာ” “မိုးလညွးခစှတွယမွလား” “ဟှနွးနှောွ လူကိုဖကထွားပှီးမှခစှတွယမွလားတဲ့” “ဖှလေေ ၊ခစှတွယလွို့ပှော” “အငွး ပါ” “ဖှလေေ” “ခစှတွယွ၊ဒါပဲ၊အဆောငထွိမလိုကနွဲ့တော့” “ဘာလို့ လဲမိုး” “ရှကလွို့” “ဟုတပွါပှီဗှာ” မိုးကားပေါကွဆငွးသှားတယွ။ကနှောလွိုကွ မဆငွးတော့ဘူး။မှို့ထဲကိုသှားလိုကတွယွ။ လကစွှပလွေးတကှငွးဝယလွိုကတွယွ။တပတွ လောကအွလုပရွှုပပွှီး၊ပိုကဆွံရလာတော့လဲ ရှငေါးမူးသားလောကတွော့အေးဆေးဝယနွိုငွ တယလွေ။တညလုံးလကစွှပလွေးကှည့ပွှီး ရငခွုနလွိုကရွတာအရမွးပဲ၊မနကမွှာဝီရိယရှိ စှာနှင့မွိုးတို့အဆောငဘွကရွောကခွဲ့တယွ။ မိုးလညွးပှောတွယွ။အဖှပေေးလိုကပွှီး ပှီဒါပမယေ့ရွှကတွာပဲ။တညလုံးရငတွှတဒေိတဒွိတခွုနနွတော။

မနကမွိုးလငွးတော့ကိုရနွ နိုငကွိုဘယလွိုခေါရွမှာလဲတှေးနမေိတယွ။ကို ကိုလို့ပဲခေါမွှာလို့ဆုံးဖှတလွိုကတွယွ။မနကွ အလုပထွဲသှားမလို့အဆောငကွနထှကတွေော့ ကိုကို့ကိုတှေ့လိုကရွတယွ “ဟော့တော့ကိုကို” “ဟာ မိုးကိုကိုလို့ခေါတွယပွေါ့” “အယွ ခေါပွါဘူး” “ခေါလွိုကပွါတယကွှာ” “ဟင့ခွေါပွါဘူးဆို” “မခေါလွိုကမွိဘူးဆိုရငအွခုခေါလွေ” “သှား လူလညကွှီး” “မိုးဘာစားပှီးပှီလဲ” “မစားရသေးဘူးကိုကို” “လာလေ တဈခုခုစားရအောငွ၊မိုးထမငွးခှိုင့ွ ကိုကို့ကိုပေး” “ရတယကွိုကို” “ပေးပါမိုးရယွ” ကိုကိုကမိုးထမငွးခှိုင့လွေးဆှဲပှီးတဖကကွမိုးလကကွိုကိုငကွာလဘကရွညဆွိုငတွဈဆိုငကွို ဝငလွိုကတွယွ။လကဖွကရွညနွှင့မွုန့မွှာတယွ။ပှီးတော့အိတထွဲကဗူးလေးကိုထုတပွှီး “မိုး မိုးအတှကလွကဆွောငွ” “ဟငွ ဘာလေးလဲ” “ဖှင့ကွှည့လွိုကလွေ” မိုးဖှင့ကွှည့တွော့ လကစွှပကွလေး “ဟယလွကစွှပလွေးပါလား၊နပေါဦးကိုကို ဘာလို့တနဘွိုးရှိတာတှပေေးနတောလဲ” “တသကရွညမွှနွးပှီးမိုးဆီမှာစုထားတာ” “အယွ ကိုကိုရယွ” “ခစှတွယမွလားမိုး”။

“ခစှတွယကွိုကို” တကယပွါခစှသွူ့ဘဝရောကတွော့မိုးကိုကို့ မိသားစုတှအကှေောငွးပိုလေ့လာဖှဈတယွ မိသားစုအနနှငေ့လွညွးပှောစရာမရှိဘူး။ကိုကိုရဲ့တညကွှညတွဲ့စိတကွှောင့မွိုးကိုကို့ကိုပို ခစှလွာတယွ။ထကမွှကတွဲ့စှမွးဆောငရွညွ ကှောင့ပွိုပှီးပိုငဆွိုငခွငှတွယွ။ကိုကိုကအကှီး ဆုံးသားပီပီအလိုလညွးလိုကတွယွ။မိုးကအ ငယဆွုံးသမီးပီပီဆိုးနှဲ့သေးတယွ။အလိုလိုကလွပေိုခစှလွေ၊ပိုပိုငဆွိုငခွငှတွယွ။ကိုကိုလိုလူ မှိုးနဲ့မှတှေ့ပှီးလကမွထပရွရငမွိုးကံဆိုးလို့ လို့ထငမွိတယွ။မိုးကိုကို့ကိုပိုပှီးစိတမွခဖှှဈလာတယွ။မိုးကမမေေ့ကိုပှောပှလိုကတွယွ။ ဇှတတွရှကနွိုငတွဲ့မိုးအကှောငွးမမသေေိတယွ ခကှခွငွှးပဲ။အမေ့သမီးအကှီးဆုံးတူမလေး နှင့အွတူရနကွုနလွိုကလွာတယွ။ “တီလေးမိုး” “ဘာလဲမှနမွှနွ” “ဟိ တီလေးဘဲဘဲကှီးကိုမှငဖွူးခငှလွှပှီ” “ဒီကလေးမနှောွ မကှီးမငယနွဲ့၊ဘယလွိုဖှဈနတောလဲ” “ဟိ သမီးတှေးမိလို့ပါ။တီလေးဆိုအားလုံးလန့ကွှတာ၊ဒါကိုလာကှိုကတွဲ့သူကရှိသေးတယလွို့” “ဟဲ့မှနွ မှနွ နင့ဘွာသာနငအွေးအေးဆေးဆေးနနှေောွ၊ အဲဒါနင့ကွိဈစမဟုတဘွူး၊ငါ့ကိဈစ”။

တူမလေးမှနမွှနကွိုဖိဟောကလွိုကရွတယွ။ ဒီကလေးမကအသကဖွှင့ဆွယ့ခွှနရွှိနပှေီ၊က လေးဆနနွတေုနွး၊မိုးကှောငွးတကနွတေုနွး သူကအိမမွှာ မိုးနရောအစားထိုးနတောလေ။ အခုကမိုးရော အမရေော အမှိုးအိမရွောကွ နတော။ကိုကို့ကိုအမှိုးအိမမွှာမမရေေောကနွလေို့အဲဒီအိမကွိုလာခေါဖွို့ပှောထားတာ။သူ လာရငမွမကအေကေဲခတလွိမ့မွယပွေါ့။ ပှောနတေုနွးမှာ Taxiတဈစီးအိမရွှေ့ရောကွ လာပှီးကိုကိုအိမရွှေ့ရောကလွာတယွ။ မိုးအပှငထွှကခွေါလွိုကတွယွ။ “ကိုကိုလာလေ၊အိမပွေါတွကွဦး” “အငွး ” ကိုကိုအိမပွေါတွကလွာပှီး ထိုငခွုံပေါထွိုငတွယွ။ “လာကိုကို၊ဒါက မိုးမမေေ” “မမသမေေီးပှောထားတဲ့ကိုမငွးသန့လွမမေေေ” “အေးသမီး” “သမီးကောဖွီဖှောလွိုကွဦးမယွ” “အေးကှယသွမီး” မိုးလညွးကောဖွီဖှောမွလို့နောကသွို့ဝငလွာတယွ။လိပကွာနောကမွှာ မှနမွှနကွိုကို့ကိုခှောငွးကှည့နွတယွေ။ “မှနွ မှနွ လာခဲ့၊ကောဖွီဖှောရွအောငွ” “ဟုတကွဲ့တီမိုး” ကောဖွီဖှောမွလို့ရနှေေးအိုးတညလွိုကတွယွ။ မှနမွှနကွစကားလာပှောတယွ။

“တီမိုး တီမိုးလူကခှောသားပဲ” “အေးလေ ငါလဲခှောလို့ကှိုကတွာပဲ” “အမယစွကားပှောတာလဲရညမွှနတွယတွော့” “အငွး” “တီမိုးနဲ့တောငမွတနဘွူး” “ဘာ …” “ဟိ ဟိ စတာပါတီလေး” ကောဖွီသှားပို့လိုကပွှီး၊ “ကိုကိုမမနှငေေ့စွကားပှောလိုကွဦး ၊မိုးအဝတအွစားလဲပှီးလိုကခွဲ့မယွ” “ဟုတကွဲ့ပါဗှာ” အဲဒီနေ့ကိုကိုနဲ့အလုပကွိုလိုကခွဲ့တယွ။ပှီး တော့ညနအေဲဒီအိမကွိုပှနလွာခဲ့တယွ။ မမေေ့ကို “ဘယလွိုလဲမမေေ” “အငွး မဆိုးပါဘူး” “ဖှားဖှားကလညွး သဘောကနှပှေီးမဆိုးဘူး တဲ့” “နငရွောသဘောတူလားမှနမွှနွ” “မိုကတွယတွီတီ၊သဘောတူတယွ” “အယဒွီကောငမွလေးနဲ့တော့လေ” “သမီး သမီးအဖကေိုဘယလွိုပှောရမှနွးမသိ တော့ပါဘူးသမီးရယွ” “ပှောနလေဲသဘောတူမှာမှမဟုတတွာ” “အောသွမီးကလဲ” “ဖဖကသေမေီးဘာလုပလွုပစွိတတွိုငွးကတှာ မဟုတဘွူး၊သမီးယောကွှားယူမှာတောငဖွေ ဖနှငေ့မွတူအောငရွှာထားတာ” “အောဒွီကောငမွလေးကိုယ့အွဖကေို” မမသဘေေောတူရငပွှီးပှီလေ၊ဖဖေေ့ကိုထည့တွှကစွရာကိဈစမှမရှိတာ။

မမပှနေသွှေားတယွ။ဖဖကေေိုပှောမှာကှိနွးသပေဲ။ဖဖသဘေေော တူမှာမဟုတဘွူး။သဘောမတူပဲကိုကို့ကိုဘာညာလာပှောရငကွိုကိုနဲ့ဝေးရမှာ၊နောကနွေ့ ကိုကို့နတေဲ့အခနွးမိုးလိုကသွှားတယွ။ “ထိုငလွမေိုး” “အငွး” “မိုးမမကဘေောပှောလဲ” “ဘာမှမပှောဘူး၊သူကဖဖေေ့ကိုအရမွးကှောကတွော့ပှောလဲပှောရဲမှာမဟုတှဘူးကိုကို” “အမွ ၊မိုးဖဖသဘေေောမတူရငကွောကိုကို့ နောကလွိုကရွဲလား” “မလိုကရွဲစရာမရှိဘူးကိုကို” “တကယလွားမိုး” “အငွးလေ” “မိုးကိုဒီနေ့ပှနမွလှတရွငမွိုးဘယလွိုလုပမွလဲ” “ကိုကိုနဲ့နတောပဲဘာမှမဖှဈဘူး” “လိုကပွို့မှာပဲ” “မသှားဘူး၊ဒီနေ့ကိုကိုနဲ့တညလုံးနမယွေ။မနကဖွှနမွှအဆောငသွှားမယွ” “ကိုကို့ကိုစိတခွလှို့လား” “အမယွ တကယလွကထွပမွယ့ခွစှသွူတှပေါ ကိုကိုစိတမွခစှရာဘာမှမရှိဘူး” “ကိုကို့ဘာသာစိတမွခတှာပါ” “ဟှနွးနှောကွိုကို” ကနှော့အွတှေးကတညလုံးမိုးနဲ့စကားပှော ခငှတွာပါ။ပှောရငွးဖကထွားမိတယွ။နမွးလဲနမွးမိတယွ။တကယတွမွးကတှော့စိတထွိနွး နိုငမွယထွငထွားတဲ့ကနှောစွိတမွထိနွးနိုငဘွူး ဗှ။

အခနွးတဈခနွးထဲမှာနှဈယောကသွားအတူ နမေိတော့ဖှဈလာတဲ့ဝဒနောကအရမွးသိသာ တယွ။ရငတွှတဒေိတဒွိတခွုနယွုံမကညီတောွ ကတောငလွှနွးလို့ဘောပါအောင့တွယွ။နမွး စုပလွိုကတွိုငွးမှာဖှားဖကတွောကွသူ့ကိုထောကနွမေိတယွ။ဘယလွိုမှစိတထွိနွးမရ၊တဖှေး ဖှေးနယကွှောပွှီးလညတွိုကလွေးကိုနမွးစုပလွိုကတွယွ။နမွးရငွးနှင့သွူ့ကှောပှငလွေးပှတွ လိုကတွရွ။လကကွဘောလွီခှိတပွေါရွောကသွှားပှီးဖှုတခွလှိုကတွော့တယွ။အငွကြှီကိုအပေါတွှနွးတငပွှီးမိုးရဲ့နို့တှကေိုတပှှတပွှှတစွို့ လိုကတွယွ။ပှီးတော့ကုတငပွေါမွှာအိပစွေ လိုကပွှီးနို့စို့ရငွးမိုးရဲ့အတှငွးခံကိုဆှဲခှှတပွှီးအဖုတကွိုပှတလွိုကတွယွ။ “ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ” “အငွးဟငွးးးဟငွးးးးကိုကို” မိုးဆီကအသံထှကလွာသလိုမိုးအဖုတထွဲကအရညတွှစေိုထှကလွာတယွ။ဘယလွိုမှစိတထွိနွးမရတော့တဲ့အတှကမွိုးပေါငကွှားဒူး ထောကဝွငပွှီးမိုးအဖုတကွိုလကနွှင့ပွှတကွာအရတှထှကေအွေောငလွုပလွိုကကွာလီးကိုတေ့ပှီးဖိခလှိုကတွယွ။ “ဗစွှ ဖှဈ ဖှဈ ဗစွှ” “အာ့ကိုကို..ဖှေးဖှေး” လီးကတငွးကပှကွပှကွှီးဝငလွာတယွ။

အဖုတထွဲမှာလီးကတဈဆို့ နသေေးတယွ။အရညတွှစေိုနတောကှောင့ွ လီးကအဆငပွှကောဝငသွှားတယွ။တဝကလွောကဝွငသွှားပှီးတော့ “ဗစွှ ဗှိ ဖောကွ”အသံကှားလိုကရွတယွ။ “အာ့ ကိုကိုအိုး…. နာတယွ” မိုးရဲ့အောညွညွးသံကှောင့နွို့စို့ပှီး ခှော့လိုးလေးအရငလွိုးလိုကတွယွ။ “ဗစွှ ဘှတွ ဖှတွ ဖှတွ ဖှတွ” “အာ့ အငွးးဟငွးးဟငွးးးးအားးး” နို့စို့ရငွးအလိုးခံရတဲ့ မိုးမှာစိတထွဲအမှိုးမှိုးခံစားရပှီးကာမအရသာကိုခံစားရလိုကတွယွ။တဈဆို့ဆို့လီးကနှုတခွမွးသားတှကေိုပှတဆွှဲသှားလမေိုးမှာ စိတထွဲမနနေိုငဖွှဈကာညညွးတှားမိလကောမအရသာကိုသိလာလေ “ဗစွှ ဘှတွ ဖှတွ ဘှတွ ဖှတွ” “အာ! အငွးဟငွးးးအားးး” ညညွးသံတှကသေူ့အလိုလိုဖှဈနပှေီး့ရှကနွတေဲ့စိတတွှပှငေ့ထွှကပွှီးညညွးညူသံ ကှားတဲ့အခါမှာတော့ကနှောလွဲရှေ့ ဆကပွှီးမှနလွိုကတွယွ။အသားဆိုငခွငွှးတ ဖတဖွတရွိုကခွတနွသလေိုမိုးရဲ့အဖုတွ ကထှကတွဲ့အရညတွှကှေောင့လွီးအဝငပွို ညကညွောလာခဲ့တယွ။ကနှောလွညွးခါးကိုကိုငကွာအားထည့ပွှီးလိုးလိုကတွော့တယွ။

ရှဈမိနဈလောကကွှာခှိနမွှာတော့မိုးမှာ တကိုယလွုံးတုနသွလိုလိုလထေဲမှောကတွကသွလိုဖှဈလာပှီးပိပိထဲကလှုပပွှီးညှဈလာ တယွ။ပှီးတယဆွိုတဲ့အရာကိုကိုယတွိုငခွံစားမိ လိုကရွပှီး အောညွညွးလိုကတွော့တယွ။ “အားးရှီးးးရှီးးးကိုကိုအားးး အိုးး” ကနှောလွညွးပှီးခငှနွတောပါ။တကယကွို လညွးအရမွးလိုးလို့ကောငွးတယွ။စေးပိုငနွတေဲ့အဖုတကွိုလိုးရတဲ့အတှကစွိတလွဲကှနပသွှေားတယွ။ပှီးခငှနွတောကှောင့စွိတထွိနွးပှီးနောကထွပအွခကှငွါးဆယခွန့ဆွကလွိုးလိုကရွာသုတတွှထှကခွေငှလွာတာမို့လီးကိုဆှဲ ထုတရွငွးမိုးရဲ့ပေါငပွေါပွနွးထုတလွိုကွ လိုကပွှီးပုဆိုးနဲ့သုတရွညတွှကေိုသုပပွဈလိုကရွတော့တယွ။ အဲဒီကစပှီးကနှောရွဲ့စိတကွမိုးအပေါွ မှာယုံကှညပွှီးခစှမွှတနွိုးမိတော့တယွ။ သကှနနွီးတော့ရှာကိုခနပှနရွမယ့အွခှိနမွှာ မိုးက “မိုးလညွးလိုကခွဲ့မယကွိုကို” “မိုး လိုကရွငမွိုးနဲ့ကိုကိုယူရတော့မယွ” “ဘာဖှဈလဲယူလိုကမွှာပေါ့” “မိုးအိမကွိုဘယလွိုပှောမလဲ” “ဒီအတိုငွးပှောလိုကမွှာ” တကယဇွှတတွရှကနွိုငတွဲ့မိုးပါ။ရှာကိုလိုကခွဲ့ တော့တယွ။

ရှာရောကတွော့ဓလေ့အရပါပဲ မငွးသန့မွိနွးမခိုးလာတယပွေါ့ဗှာ။မယူလို့မဖှဈ တော့တဲ့အနအထေားမို့ဖဖကမေေိုးနှင့စွကား ပှောတယွ။မမကတေေော့မိုးရဲ့မကှနွှာထား ပုံစံသိပမွကှိုကဘွူးပေါ့။သားရှငမွို့နှမှောတယထွငလွိုကတွာပါ။ဦးလေးနှင့အွဒေါတွှကေ တော့ငါ့တူယူလာရငငွါ့တူမဆိုပှီးအားပေးကှ တယွ။ “ကဲသမီး ဦးမေးမယနွှောွ” “သမီးက သားကိုတကယခွစှလွို့လိုကလွာ တာလား” “ဟုတကွဲ့” “သမီးလိုကလွာတော့မငွဂြလာဆောငပွေးရ မယ့တွာဝနရွှိသှားပှီပေါ့လေ၊ဒါပမယေ့ွဦး မေးဦးမယသွမီး” “ဟုတကွဲ့” “သမီးရနနွိုင့အွကှောငွးဘယလွောကသွိလဲ” “သူကတောတွယွဦး၊သမီးရဲ့ခငပွှနွးအဖှဈ လကခွံနိုငတွဲ့အရညအွခငွှးရှိတယွ” “အေးသမီးသားကှီးကတောပွါတယွ၊ဒါပေ မယ့ပွှီးပှည့စွုံတဲ့လူမှိုးတော့မဟုတဘွူး” “ဟုတကွဲ့” “သားကှီးကသညွးခံနိုငတွယလွို့မထငဘွူး လား” “ဟုတကွဲ့ထငပွါတယွ” “မဟုတဘွူးသမီး ၊သားကှီးကပှသနာတဈခု ကိုကှုံရငမွဖှရှငွေးဘူး၊မှုံထားတယွ။စိတထွဲမှတထွားတတတွယွ။ပှီးမှစုပှုံပှီးရှငွးတာ၊ အဲဒီအခါမလိုလားအပတွဲ့ပှသနာတှကှေုံရ တယွ။

လူပုံကှည့ရွငအွေးဆေးသလိုပဲ၊ရငထွဲ မှာမီးမှေးထားတတတွယွ” “ရှငွ” “အဲဒီလိုစိတရွှိတာမို့သမီးလညွးသတိထားပါ” “ဟုတကွဲ့ရှင့ွ” “ကဲသားကှီး၊ဖဖပှေေောမယွ” “ဟုတကွဲ့ပါဖဖေေ” “သားခစှလွို့ယူတာနှောွ” “ဟုတကွဲ့ဖဖေေ” “အေးကှာ…ဒီတော့အိမထွောငတွဈခုပှုတယွ ဆိုတာလှယတွယကွှ၊အဲဒီအိမထွောငရွေးတညမွှဲဖို့သာမလှယတွာ” “ဟုတကွဲ့ဖဖေေ” ‘”ငါပှောခငှတွာက ၊လငမွယားဆိုတာရနမွဖှဈဘူးဆိုတာမရှိဘူး၊ စိတထွဲအလိုမကရှငဖွှဈကှတာပဲ၊ဒါကှောင့ွ လငနွဲ့မယားလှှာနှင့သွှားလို့ပှောကှတာ၊” “ဟုတကွဲ့ဖဖေေ” “အဲဒီတော့ကှာ ရနဖွှဈတဲ့အခါမှာ ယောကွှား တှကလကေပွါတတကွှတယွ။အဲဒါမှိုးရှောငွ ရမယွ။စကားနဲ့ပှောပါ၊မငွးကှားဖူးတယမွလား၊အမိယုတတွော့နှုတသွရမွးတယွ၊အဖယုတွ တော့လကသွရမွးတယတွဲ့။မငွးကှောင့အွဖေ တို့အမတေို့အပှောမခံရပါစနှငေ့ကွှားလား” “ဟုတကွဲ့ဖဖေေ” “ကဲနှဈယောကလွုံးနားထောငွ၊တဈဦးနှင့ွ တဈဦးစကားမှားရငတွဈဦးကလှော့ပေါ့ကှာ” ။

“ဟုတကွဲ့ပါဖဖေေ” “ဖဖတေေို့အိမထွောငရွေးဘာလို့တညမွှဲလဲဆိုရငဖွဖကအေလှေော့ပေးလို့ကှမှတထွား” “မိနွးမဆိုတာအခှော့ကှိုကတွယွ၊ယောကွှား ကအမှဲလှော့ရတယွ” “ဟုတကွဲ့ပါဖဖေေ” ဖဖဆေေုံးမစကားပှီးဆတာ့မငွဂြလာကိဈစကို စီစဉကွှတယွ။အလုပပွိတရွကကွသကှနပွှီး ရငကွုနမွှာမို့ နှဈဆနွးနှဈရကသွတမွှတကွာ အကဉွှးခှုံ့လိုကတွယွ။ဒီကှားထဲမှာအမကေ ပှောတယွ။ “သား ..သားယူတဲ့မိနွးမကမကှနွှာထားတငွး တယွ၊သားတော့တောတွောသွညွးခံရမယွ” “ဟုတကွဲ့မမေေ၊ဖဖထေေုံးနှလုံးမူပါ့မယွ” “သားခံနရမှောစိုးလို့ပါသားရယွ” “မမအနေနေေဲ့ကရှငိမမဖဖေေေေ့အပေါမွှာကောငွးရငသွူလဲကောငွးမှာပါ” “အငွးပါသားခံရရငမွမဝဋေလွေိုကတွရလွို့ယူဆရမယ့ပွုံသားကပှောတာပါလား။သားကသားဖဖနှငေေ့မွတူဘူး၊သားရဲ့စိတကွိုသားကိုမှေးထားတဲ့မမကအေသိဆုံးပါကှယွ” “ဟုတကွဲ့ပါမမေေ” မငွဂြလာဆောငလွုပရွမယဆွိုတော့။သူငယခွငှိးတှအေိမသွှားရငွးဖိတတွာ၊မိုးကှလညပွေုံမရ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူငယခွငွှးမိနွးကလေးတှေ နှင့ဖွကလွဲတကငွးပှောတာကိုမကှိုကဘွူးတဲ့ ။

မိုးအဲဒီလိုပုံမှိုးပှတော့သူငယခွငွှးအခှို့က ပိုဒေါသထှကကွှတယွ။တခှို့မိနွးကလေး က”ငယကွတညွးကပေါငွးလာတာ၊နင့မွိနွးမ ရှေ့ငါဖကနွမွးပှမယဆွိုပှီးကှိမွးမောငွးတော့ ကနှောလွညွးရှောငနွရတေော့တယွ။ဒီလိုနဲ့မငွဂြလာပှဲလုပပွှီးရနကွုနကွိုပှနလွာခဲ့တော့တယွ။ ရှာမှာမငွဂြလာဆောငပွှီးတော့ရနကွုနပွှနတွယွ။မိုးမိဘတှဆေီပှောလိုကတွယွ။သူ့အဖဒေေါသထှကပွှီးပှနမွခေါတွော့ပေ။ဒီအခါမှာတော့ မိုးက “ကိုကို ဒါဟာကကိုကိုနှင့မွိုးကိုဖဖကအေထေငသွေး တာ၊မိုးတို့ကိုပဈထားရငမွိုးတို့ဒုကခြရောကပွှီး သူ့ဆီဒူးထောကဝွငလွာမယထွငနွတော၊မိုးက လုံးဝအညံ့မခံဘူးကိုယရွှေးတဲ့လမွးကိုယ့ဘွာ သာလှောကမွယွ။အထငသွေးတဲ့မကှလွုံးတှပှေောငွးမှမိုးတို့အိမကွိုသှားမယွ” “မိုးကလဲကှာအဲဒါမိုးမိဘတှပေဲ၊ကိုကိုတို့အညံ့ ခံလို့လဲဘာမှမဖှဈဘူး” “ကိုကိုအညံ့ခံရငသွူကကိုကို့ကိုရောမိုးကိုရော အထငသွေးပှီးစကားနာထိုးမှာမိုးလုံးဝမခံဘူး” ။

“အေးပါမိုးရယွ၊ကိုကိုတို့ကှိုးစားပှရအောငွ” မိဘတှပဈထေားတဲ့သူမို့ကနှောပွိုပှီးအလိုလိုကတွယွ။အလုပမွသှားခငထွမငွးဟငွးဝိုငွးကူ ခကှတွယွ။သူရခှေိုးရငကွနှောသွနပခွါးသှေးတယွ။သူရခှေိုးပှီးသှားရငထွမငွးထှိုင့အွဆငသွင့လွုပတွယွ။ပှီးရငကွနှောရွမေိုးခှိုး တယွ။အဝတအွစားလဲပှီးအတူတူအလုပသွှားတယွ။အလုပခွငွှးမတူပမယေ့ွ။ပှနခွှိနရွောကရွငကွနှောသွူ့ကိုဝငခွေါတွယွ။ဈေးအတူတူ သှားတယွ။အတူတူခကှပွှုတတွယွ။အဝတလွညွးအတူတူလှောတွယွ။မီးပူကနှောတွိုကပွေးတယွ။အဲဒီဘဝကပှောစွရာကောငွးတယွ။ကံကောငွးတာကမိနွးမယူပှီးတော့ကနှောကွို့အလုပတွှအပတွောပိုမှားလာတယွ။ဒါပမယေ့ကွနှောအွိမအွလုပကွူဖို့မပကှဘွူးဗှ။ အလိုလိုကတွာမှားတော့တခှို့ကိဈစတှကေ ကနှော့အွလုပလွို့မိုးကထငလွာတယွ။သူနမေ ကောငွးရငပွှုစုတယွ။ကနှောနွမကေောငွးရငတွော့ကနှောကွဘာမှမပှောဘူး။ဒီလိုနဲ့မိုးက ကိုယဝွနရွှိလာတယွ။

သိတဲ့အတိုငွးပဲ၊သားဦး အရူးဆိုသလို၊အစစအရာအရာမှာကနှောပွိုပှီးဂရုစိုကတွယွ။ဘာအလုပမွှသူ့ကိုမခိုငွးတော့ဘူး၊ယုတစွှအဆုံးရတေောငထွပှီးမသောကရွအောငလွုပပွေးတယွ။ဘုရငမွတဈပါးလိုပှုစုခဲ့တယွ။သူကိုယဝွနရွတော့ပှသနာတဈခုရှိလာတယဗွှ။အဲဒါကကနှော့ကွိုမယုံကှညခွငှသွလိုဖှဈလာတာ။အကှောငွးကတော့ “မိုး ဘာတှဖှဈနေတောလဲစဈလားဆေးလားနဲ့” “ကိုကိုယောကွှားတှကမေိနွးမတှဗေိုကကွှီး ခှိနမွှာဖောကပွှနတွတတွယတွဲ့” “မဟုတတွာကှာ၊မိုးကလဲ” “မိုးက ကိုကို့အလုပကွိုလိုကမွကှည့နွိုငဘွူးကို ကို” “ကှည့စွရာလဲမလိုဘူးမိုး” “ကှည့စွရာမလိုအောငွ ကိုကို့အလုပထွဲမိနွးခလေးတှကေိုအလုပမွ ခိုငွးနဲ့” “ဟာ မိုးကလဲ။သူ့ဘာသာသူတို့အလုပလွုပနွေ တာလေ၊မခိုငွးလို့မဖှဈဘူး” “သခှောတယဒွါဆို၊ကိုကိုတဈယောကနွှင့ွ ဖောကပွှနနွပှေီ” “မဟုတပွါဘူးမိုးရာ” “ဟီးးးးအီးးးကိုကိုနှောမွိုးဗိုကကွှီးနတယွေ၊အလုပမွလိုကနွိုငဘွူးဆိုပှီးဖောကပွှနနွတော” “ဟာမငိုပါနှင့မွိုးရယွ၊ကိုကိုမဖောကပွှနပွါဘူး” ။

“ဒါဆိုရငကွိုကိုမိုးစကားကိုနားထောငွ” “အေးပါကှာ ” ဗိုကကွှီးနှင့မွိနွးမမို့ကနှောမွိုးအလိုလိုကကွာ မိနွးခလေးတှကေိုဖှေးဖှေးခငွှးလှှော့ခလှိုကတွယွ။ဒီလိုနှင့ကွိုယဝွနရွင့လွာတဲ့အခါမှာမိုးအမရေောကလွာတယွ။မိုးအမနှငေ့အွတူမိုးရဲ့တူမမှနမွှနလွဲရောကလွာတယွ။မိုးဝယှောကိဈစ တှအကေုနလွုပပွှီးမှအလုပကွိုသှားတဲ့ကနှော့ကွိုခှီးကှူးတယွ။လုပပွေးတဲ့သူရှိလေ မိုးက ခိုငွးလဖှဈတေော့မိုးကိုသူ့အမကပှေောတယွ။”သမီးနငနွှောမွောငမွငွးသန့ကွိုအနိုငမွယူနဲ့” “မမသေောဖဖေေ့ကိုကှောကတွာ” “ဟေ့ကှောကတွာမဟုတဘွူး၊သူကအိမွဦး နတလွေ” “တီလေး ကိုမငွးသန့ကွတီလေးကိုကှောကတွယထွငွ တယွ” “ခလေးကခလေးဘာသာနစမွေးမှနမွှနွ” မှနမွှနလွှှာတဈလဈဖှဈသှားတယွ။ မှနမွှနကွအကိုမငွးသန့ကွိုသနားတယွ။စီးပှား ရေးကိဈစတဖကွ၊အိမမွှု့ကိဈစတဖကနွှင့လွူမှု့ရေးပါအဆငပွှအေောငဆွောငရွှကရွတဲ့အထဲတီလေးကအနိုငလွိုခငှနွတယွေ။ကိုမငွးသန့ကွ မှနမွှနနွဲ့စကားပှောရငလွဲညီမလေးတဈယောကလွိုဆကဆွံတယွ။

တီလေးမသိအောငတွော့မုန့ဘွိုးတောငွးလို့ရတယွ။ ဒီလိုနှင့သွားလေးမှေးတယွ။ကလေးမှေးတော့ ညဘကတွာဝနကွကနှော့အွလှည့ဖွှဈပှနတွယွ။ခလေးအနှီးကအစလဲလှညဖွှတလွှှောကွ အစကနှော့တွာဝနဖွှဈလာတယွ။ဒီကှားထဲအလုပအွဆငပွှတေော့အိမခွနွးကိုယပွိုငဝွယလွိုကနွိုငတွယွ။ကနှော့အွလုပတွှလညွေးပိုပှီးအဆငပွှလောတော့တယွ။ဖုနွးတှကေိုငနွိုငလွာတယွ။ကားလညွးဝယနွိုငပွှီ။အဲဒီတော့ကနှော့အွလုပတွှပေိုမှားလာတယွ။သားကမူကှိုအရှယရွောကတွဲ့အခါမှာမိုးကကနှော့အွလုပကွိုဝငလွာတော့တယွ။စာရငွးတှကှညေ့တွယွ။အမှနကွငှစရငွေးထဲမှာကနှောမွိဘတှကေို သူမသိပဲငှပေေးနတယလွေို့သံသယဝငလွာလို့ပဲ။ “ကိုကို” “ဘာလဲမိုး” “အလုပတွှကပေုတပွှတပွေးထားတာ၊ဘာလို့ မုန့ဘွိုးတှထပပွေေးတာလဲ” “ခိုငွးထားတဲ့အလုပတွှအေောငမွှငလွို့ မုန့ဖွိုးပေးတာ” “ခိုငွးတဲ့အတိုငွးသူတို့လုပရွမှာသူတို့တာဝနပွဲ” “အဲဒီလိုပှောလို့မရဘူးလေ၊ဆုပေးဒဏပွေး စနဈတှသေုံးနတော” “ဘယမွှာလဲဒဏပွေးလို့ပှနရွတဲ့ငှေ” ။

“ဟာ့ တပည့တွှကေိုပှနပွေးတာပါ” “ဒါကှောင့ွ ရှင့လွူတှကအကေငှ့ပွကှနွတော” “ဟာ မငွးကလဲဒီလိုမပှောနှင့လွေ” “မပှောလို့ရမလား၊ဒီမှာကှည့လွစောခှုပအွရပေးရမယ့ငွှထကပွေိုနတော၊ဒါမှိုးကိုကဘှယလွိုလုပမွှာလဲ” “မိုးတဈခှို့ကိဈစကအမှတခွညွှးပဲတှကနွလေို့ရတာမဟုတဘွူး။ဒါပမယေ့မွငွးရှုံးလို့လား” “မရှုံးပမယေ့သွူတို့ကိုပေးလိုကရွတာကိုယ့ပွိုကဆွံပဲလေ” “အေး ဒါပမယေ့တွောတွနရွုံမှတရွငတွောပွှီ လေ” “ကိုကိုတနှဈဝငငွှပေေါငွးရငွ ကိုကိုဝငငွှကဘယေလွောကမွရှိဘူး။မိုးသူ ငယခွငွှးတှနေိုငငွံခှားသှားလုပတွာမိုးတို့ ထကပွိုရနတယွေ” “မိုးလောဘတကှီးလုပလွို့မရသေးဘူး။ကိုကိုတို့မှာလုံလောကတွဲ့အရငွးအနှီးမှမရသေးတာ” “ကိုကို့လိုလုပနွရငဘွေယတွော့ရမှာလဲ” “ဖှဈလာမှာပါမိုးရယွ” “မိုးတော့မစောင့နွိုငဘွူး၊မိုးသူငယခွငွှးတှနေဲ့ စာရငမွိုးကသာခငှတွယွ။မိုးဆှမှေိုးတှေ ထကသွာခငှတွယွ” “ဖှဈလာမှာပေါ့မိုးရယွ” “ဖှဈမလာရငမွိုးနိုငငွံခှားသှားလုပမွှာ၊ကိုကို နှင့သွားလေးပဲကနှခွဲ့”။

“ဟာ မိုးရယွ၊ပိုကဆွံကမိသားစုအရေးထကဘွာအ ရေးကှီးလဲ” “မိသားစုအရေးကိုငဲ့ပှီးပိုကဆွံမရှာရငအွသကကွှီးရငဒွုကခြရောကမွယကွိုကို၊မိုးနိုငငွံခှား မသှားစခငှရွေငကွိုကိုပိုကဆွံပိုရှာ” “အငွးပါကှာ” လုပငွနွးကှီးတဈခုမှကှိုတငငွှရလောပှီးနောကမွှာတော့လုပငွနွးပိုခှဲ့လို့တှငကွယှလွာတယွ။အမှတအွစှနွးလဲပိုမှားလာတယွ။ဒီတော့ ပှသနာတဈသနာတဈခုပိုလာပှနတွယွ။ဆိုငတွှကဖေုနွးခေါရွငစွဈဆေးတတလွာတယွ။မိနွးခလေးတှဆကရွေငကွနှော့ကွိုပှသနာရှာတော့တယွ။အဲဒီလောကနွှင့မွပှီးပါဘူး။အလုပထွဲလိုကလွာတော့တယွ။အလုပထွဲရောကရွငွ အလုပသွမားတှနှငေ့စွကားပှောရငွးရယစွရာ မောစရာပှောနရငမွေကှစွောငွးထိုးတာကအစဖှဈလာတယွ။ “ကိုကို ရှငဒွီလိုပှောနလေို့အလုပသွမားတှကရှငေ့ကွိုမလေးစားတာ” “ဟာ မိုးကလညွးကှာ၊အလုပထွဲမှာကှံဖနပွှောပွှီး စညွးရုံးပှီးခိုငွးရမှာပဲလေ” “ရှငတွို့ပှောရငတွဏှာကိဈစတှကေိုပဲဦးတညနွတောမိုးမသိဘူးထငလွား” “တရားစကားပှောနရငဒွေီအလုပထွဲတောငွ လာစရာမလိုဘူးမိုး” ။

“ကိုကို ဒီအလုပတွှကမေိုးမလုပတွတဘွူးထငွ နတောလား၊မိုးအကုနလွုပတွတတွယွ” “မိုးလုပတွတတွာသိပါတယွ။ဒါပမယေ့သွူတို့ကကိုကို့ရဲ့တပည့တွှလေေ” “ဆရာတပည့ဆွိုပှီး လူပါးဝနတောကိုကိုမသိဘူးမလား” “လူပါးဝတယဆွိုတဲ့စကားမပှောနဲ့မိုး” “ပှောမှာပဲ။အစကတညွးကစာခှုပခွှုပထွားတာ၊မလုပနွိုငအွစကတညွးကမလုပနွဲ့လေ” “ဟာ ခုလညွးရုံှးတာမှတတွာ၊သူ့ဟာနဲ့သူကာ မိနတောပဲမဟုတလွား” “ကိုကိုပေးထားတဲ့ဈေးနှုနွးကမှားနတောလေ” “ပှောလောကအွောငပွိုပေးထားတာမဟုတွ ဘူးမိုး” “ဒီဈေးနှုနွးမှိုးနဲ့လုပပွေးနိုငတွဲ့လူတှတဈပေုံ ကှီးခေါပွှရမလား” “မိုး အားလုံးကမိုးထငသွလိုမဟုတဘွူး” “ဒီမှာကိုကိုမိုးပှောပှီးသားပဲ၊မိုးလုပတွတွ တယလွို့ “လုပတွတရွငလွဲလုပကွှာ” “ကောငွးပှီဒီနေ့ကစပှီးရှင့တွပည့တွှကေိုပှော မယွ။ပေးတဲ့ဈေးနှင့ရွအောငလွုပွ၊မရရငွ ထှကလွို့” “မိုးကိုကို့အလုပဝွငမွရှုပနွဲ့လေ” “ကိုကိုကနခငှသွေလိုနေ၊ပှောခငှသွလိုပှော ပှီးအလုပထွဲမှာနတော၊မိုးစညွးနဲ့ကမွးနဲ့လုပရွ မယွ” ဒီလိုငှပေေးမှားတာကိုမိုးသတိထားတယွ။

အလုပသွမားတှကေိုမပေးပဲ။စာခှုပတွှမှောပိုပှ ပှီးကိုကို့မိဘကိုပေးနသလေားလို့ထငနွတော “ကိုကို အကှောငွးပှခကှမွရှိဘဲနှင့လွုပအွားခတှပေို ပေးနတော ကိုကိုအိမအွတှကလွား” “မိုး ငါ့အိမကွိုပေးစရာမ လိုတာ မိုးသိပါတယွ” “အိမကွိုမပေးလညွးကနှတွဲ့အဆှယအွပှား တှကေိုပေးနရငကွေော” “ဘာကှ” “ကိုကိုကောငမွလေးတှနှငေ့လွညွးစကားပှော ဆငခွှငွ” တကယတွမွးကိုကိုသူ့အိမကွိုငှမပေေးတာသေ ခှာတယွ။မိုးလညွးအိမကွိုလုံးဝမပေးတာပါ။ သူလညွးမပေးဘူးဆိုရငကွိုယလွညွးမပေးဘူးအစရှိတနောငနွောငနွဲ့ပေးနရမှော။ပေးမိရငွ ကိုကိုဆီအောကကွခှံရမယွ။လုံးဝအောကမွကှို့နိုငဘွူးလေ။ စကားပှောနတေုနွးကိုကို့ဖုနွးကမှညလွာတယွ။အိမရွောကမွှဖုနွးခေါတွယလွေ။ကိုကိုကအပှငထွှကပွှီးစကားပှောတယွ။ “ဘယမွယားငယမွကဆကတွာလဲ” “ဟာကှာမိုး” “ရှငပွုံမှနမွဟုတလွို့အပှငထွှကပွှောတာမဟုတလွား” “မဟုတရွပါဘူးကှာ ငါ့သူငယခွငွှးဆကတွာပါ” “ဘာရှင့ွ ဘယသွူလဲ၊အဲဒီဖုနွးပေး” ။

“ရော့ကှာ ကှည့ကွှည့ွ” ဖုနွးယူကှည့လွိုကတွော့မှနတွယွ။ “အဒီကောငကွဘာမို့လို့ဒီအခှိနဆွကတွာလဲ” “ကိဈစရှိလို့ဆကတွာပေါ့” “ရှငွ ဘာကိဈစလဲပှော” “ဟာကှာဆရာကနတွော့မယ့ကွိဈစကှာ” “ဟိုတလောကကောငမွလေးတဈယောကကွ ပတခွှှဲနတခွှှဲနှင့စွကားပှောတယွ။ရှငကွ လညွးလူကှီးလိုမနဘေူး၊တဏှာကရူး ခငှသွေးတယွ” “ဘာကှ” “မိုးမသိဘူးမှတနွလေားကိုကို၊အိမရွောကရွငွ ပငပွနွးတယလွေး၊ဘာလေးနှင့မွိုးအနား ရောကလွာရငညွညွးပှီ” “မိုးရယအွလုပထွဲလဲလုပရွတယွ။အိမရွောကတွော့လညွးအိမအွလုပကွူလုပရွသေးတယွ” “အိမမွှု့ကိဈစဆိုတာ မိနွးမသားတှခညွှေးလုပရွ မယလွို့ဘယသွူကမှတရားဝငသွတမွှတထွားတာမဟုတဘွူး၊မိုးလညွးအလုပလွုပရွသေး တယွ။မိုးရဲ့အိမမွှု့ကိဈစကိုလညွးကူလုပရွမှာပဲ” “မိုး ကိုကိုအလုပတွှပေိုမှားလာတယွ။အိမအွ ကူတဈယောကတွော့ခေါပွါ။ဘာလို့ခေါရွမှာလဲရှုပရွှုပရွှကရွှကွ၊ဘာလဲကောငမွလေးရှာပေးရငရွှငကွပလူးပလဲလုပခွငှလွို့မဟုတလွား” “ဟာကှာ မိုးရာမငွးငါ့ကိုစောကွားတယွ”။

“စောကွားတာမဟုတဘွူးကိုကို၊ငှရှေိရငကွပွ ခငှလွာကှတာပဲ” “တောကွ.!” “ဟငွ ကိုကို မိုးကိုတောကခွေါကတွယွ၊ဒါ..ဒါ အနာပေါတွုတကွလှို့မဟုတလွား” “ဘာကှ” “ကိုကိုကမှကိုလူတှကှေားမှာမအောပွါနဲ့” မိုးဘဝမှာဒီတဈခါတောကခွတခွံလိုကရွတာ ပထမဆုံးပါ။မိုးအခစှဆွုံးလူတဈယောကဆွီကအခုလိုလုပခွံရတာပထဆုံးပဲ။မိုးကိုကို့ကို ခစှတွယွ။အရမွးခစှတွာအဆုံးရှုံးမခံနိုငဘွူး၊ဘယသွူ့နောကမွှအပါမခံနိုငဘွူး၊အခုဆိုရငသွူငယခွငွှးတှကတေောငမွောကွှည့နွရပှေီ။ အားကနှရပှေီ။အဲလိုဖှဈအောငလွုပထွား တာ။ လူတှကကေိုကိုမိုးကိုခစှတွာကိုအားကနှရေ ပှီ။မိုးသူငယခွငွှးတှရှေေ့မှာကိုကိုကိုပုံစံသှငွး ထားတာမှိုးပှထားတာ။မိုးလိုခငှတွဲ့ပုံစံမှိုးသှငွးထားခဲ့တာ။ဘာပဲဖှဈဖှဈကိုကို မိုးတို့မိ သားစုအနားကခှာလို့မရစရဘေူးလေ။ မိုးမှာသားလေးရှိတယွ။ကိုကိုလိုလူမှိုးအ တှကကွမိသားစုထကဘွာမှအလေးထားစရာမရှိဘူး။ ကနှောတွောတွောလွေးပေါကကွှဲနပှေီဗှာ။ အခုဆိုရငကွနှောအွလုပထွဲမှာသိပမွပှောွ တော့ဘူး၊ဘယနွရောသှားသှားမိုးကလိုကနွေ တယွ၊ကနှောရွဲ့အလုပသွမားတှလေဲမပှောွ တော့ဘူး၊သူတို့လညွးကနှောပွုံစံကိုအကဲခတွ ပှီးဆကဆွံရတော့တယွ။

ကနှောလွညွးသူတို့ပှောအွောငရွယပွှသနာမတကရွအောငသွူတို့ကိုဈေးနှုနွးတငပွေးပှီးစာခှုပတွှလေုပထွားရ တယွ။ဒါကိုသိသှားတဲ့မိုးဟာကနှော့ကွိုပှသ နာရှာတော့တယွ။ “ကိုကို ရှငဘွာလုပတွာလဲ” “ငါဘာလုပလွို့လဲ” “ဈေးတှဘောလို့တိုးပေးနတောလဲ” “ပေးသင့လွို့ပေးတာ” “ရှငကွမှတို့အိမထွောငရွေးကိုဖကှနွတော” “ဘာ ငါဘာတှဖကှနွေတောလဲ” “ရှငစွဉွးစားလေ၊ဝငငွှတှလှေေော့သှားမှာကို ရှုံးရငဘွယသွူကလာပှီးအလကားလုပပွေးမလဲ” “ဘာလဲကှာအပှငပွေါကဈွေးလညွးသတိ ထားအုံးအလုပသွမားဈေးတှဒေီလောကွ တကလွာတာ” “ခကှခွငွှးတိုးပေးစရာလိုလို့လား” “လိုလို့တိုးပေးတာပေါ့ကှ” “နောကတွခါတိုးမယဆွိုရငမွိုးကိုတိုငပွငပွှီး မှအေး၊ကိုကို့ဘာသာတိုးပေးရငမွိုးကမပေး ဘူးနှောွ” ဒီလိုပှသနာလေးတှကေိုနေ့တဒူဝခံစားနရေ တယွ။သူငယခွငွှးအပေါငွးအသငွးတှကလေဲ ရှောငလွာတယွ။ကနှောကွပိုရှောငခွဲ့တယွ။ ယုတစွအဆုံး ဆရာကနတွော့ပှဲတောငမွသှား ဖှဈဘူး။

အဝတအွစားကကှနှနဝတပွှီးသှားခါနီးမှ “ရှငကွဘယငွယခွစှဟွောငွးနဲ့သှားတှေ့မှာလဲ”ဟာကှာ ဆရာကနတွော့သှားမှာလေ” “ဆရာကနတွော့သှားတဲ့ပုံစံကဘယလွိုဖှဈနေ တာလဲ” “ဟာကှာ မငွးမယုံရငလွိုကခွဲ့” “ရှင့သွူငယခွငွှးတှကရှငေ့ပွဲလူရာသှငွးတာ လိုကစွရာလား” “ဟာကှာ.လိုကခွဲ့စမွးပါမိနွးမရာ၊” “လိုကမွနဘေူး၊ရှင့ကွအဲဒီကကောငမွတှနေဲ့ ဟီးလားဟားလားနဲ့ကမှမကှစွိထဲကှည့လွို့မရဘူး၊ပှီးတော့ရှငကွအလုပတွှဖကှပွှေီးတော့ အပှောသွှားနတော” “ကောငွးပှီလေ၊ငါမသှားတော့ဘူး၊နငလွဲနင့ဆွရာကနတွော့ပှဲသှားစရာမလိုဘူး” “မသှားဘူးစိတခွှ” ကနှောစွိတညွဈပှီး အဝတတွှပှနလွေဲကာအိပရွာထဲလှဲနလေိုကတွော့တယွ။ ကမှကိုကို့ကိုစိတမွခဘှူး။သူငယခွငွှးတှစကေားနားယောငနွမှော။ တဈခါကလညွးသူငယခွငွှးတှခှေိနွးတယွ။ဘီယာဆိုငထွိုငတွယပွှောတယွ။ပှနလွာတော့ ဖုနွးထဲကအပှာကားကှည့ပွှီးအတူတူနမယွေ။ဟိုလိုနမယွေ။ဒီလိုနမယနွေဲ့။ တဈခါတညွးပှောလိုကတွယွ။

“ရှငတွောတွောတွဏှာရူးနတယွေ” ကနှောလွညွးစိတဆွိုးသှားပှီးအဲဒီကစပှီး ဆကွ(ဈ)  ကိဈစတောငွးဆိုမှု့တှမလေုပတွော့ဘူးဗှာ။အဲဒီလိုလုပလွမေိုးကသံသယဝငလွေ။အလုပထွဲတကောကကွောကလွိုကတွော့တယွ။ မိုးကကိုကိုအလုပသွှားရငအွမှဲ လိုကနွရတောကစိတမွခလှို့ပါ။အလုပသွှား တယဆွိုပှီးအိမပွှနရွောကရွငပွငပွမွးတယအွ ကှောငွးပှကာကမှအနားမကပခွငှတွာ။ ပှောရရငကွိဆကွ(ဈ)ဈစကိုလညွးမလုပတွော့ဘူး။ ယောကွှားခှလှမွေးမှားလို့မဖှဈဘူးလေ။ မမှားရအောငွ ခှုပထွားရတာ။မှားပှီးရငွ ပှငမွရတဲ့အရာမှိုးတှေ၊လူတှကှေားမှာကမှ တို့သားအမိမကှနွှာဘယလွောကငွယရွမလဲ။ ကနှောအွိပရွာထဲမှာလှဲနရငွေး စိတတွှအရမွေးညဈလာတယွ။လှောငအွိမထွဲကငှကလွိုထငနွတေော့တယွ။ဘယနွရောမှ လှတလွပမွှု့မရှိတော့ပါ။ပှောစွရာလညွးမ ရှိတော့ပါ။အဲဒီကစပှီးနောကရွကတွှမှော လူဟာတဖှေးဖှေးနှင့စွိတဓွာတကွလှာတယွ။စိတဆွငွးရဲလာတယွ။တှေးလေ ဒေါသထှကလွေ။ကှာရှငွးဖို့စဉွး စားလာတယွ။သားလေးမကှနွှာကှည့ပွှီး မကှာရှငွးဖို့တှေးပှနတွယွ။သားလေးကအ သကဆွယနွှဈပှည့တွော့မယလွေ။

နောကတွော့မကှာရှငွးဖှဈတာသားလေးကှောင့လွို့တှေး ပှီးသားအပေါပွါငှိုညငလွာခဲ့တယွ။စိတကွထိနွးလေ၊ပိုဆိုးလဖှဈလောတယွ။စိတဓွာတကွလှှနွးလို့သခငှသွေလိုဖှဈလာတယွ။ ဒီတော့မိနွးမနှင့ဝွေးရာထှကပွှေးဖို့စီစဉွ မိတော့တယွ။ တနေ့မှာ အရငကွကှေးဇူးရှိဖူးတဲ့လူတဈယောကကွ နယမွှာ ဟိုတယဆွောကမွယပွှောပှီးအလုပွ အပတွဲ့အခါမှာတော့မိုးကိုလုံးဝမပှောပဲကိုယ့ွ ဘာသာကှိတစွီမံတယွ။ကားတဈစီးငှားတယွ။အလုပသွမားတှကေိုကှိတစွုဆောငွးခဲ့တယွ။ သှားရမယ့အွခှိနနွီးလေ ကနှောပွှောလွဘေဲ။ ကနှောဘွာပဈစညွးမှမယူ၊မပှငဆွငခွဲ့ဘူး။ ကနှောပွှငဆွငခွဲ့တာကကှာရှငွးစာခှုပပွါ။ ပိုငဆွိုငတွဲ့ပဈစညွးမိုးအမညနွဲ့ထားခဲ့တယွ။ မနကမွိုးမလငွးခငတွံခါးဖှင့ပွှီးထှကခွဲ့တော့ တယွ။ အိမကွထှကလွာလို့စိတပွေါ့ပါးသှားပမယေ့ွ အိမတွော့လှမွးတယွ။သားလေးကိုလှမွးတာ တော့အဆိုးဆိုးပဲ။စားဝတနွရေေးအတှကမွပူ ပငမွကှောင့မွကှနရပမေယေ့အွဆငပွှမလေားတှေးနမေိတယွ။အလုပကွိုသာဦးစားပေး ပှီးအလုပလွုပကွိုငနွတေော့တယွ။အလုပကွစတညတွဲ့ကာလဖှဈနတောကှောင့မွအားလပွ နိုငပွါဘူး။အိမလွေးတဈလုံးငှားရမွးပှီးနေ ဖှဈတယွ။

အလုပထွဲမှာ တော့အငယွာလညွး လုပွ၊စာရငွးကိုငလွညွးကိုယွ။ပဈစညွးဝယလွညွးကိုယဆွိုတော့အလုပကွိုနိုငအွောငလွုပရွ တော့ပငပွနွးတာပေါ့။ဒါပမယေ့တွဈယောကွ တညွးလှတလွပနွတေော့လုပပွှောပွါတယွ။ တနေ့ပဈစညွးအဝယထွှကနွတေုနွး “ကိုကှီး” “ဟငွ ..မှနွ မှနွ” လန့သွှားတယဗွှာ။ခှရောဖှောကနွတောကို တှေ့မယ့တွှေ့တော့မိနွးမရဲ့တူမဖှဈနတယွေ။ မှနမွှနကွအပှိုကှီးဖှဈနပှေီရုပလွေးကငှားငှားစှင့စွှင့ကွလေး၊မကှနွှာကလေးကခှိုတယွ။ ကနှောကွအကိုတဈယောကလွိုပဲနခေဲ့တော့ဒီ လောကပွဲသတိထားမိတယွ။ “ကိုကှီး” “ဘာလဲမှနမွှနွ” “တဈယောကတွညွးနရတောပှောရွဲ့လား” “အငွးပှောပွါတယွ၊ဒါနဲ့နငဒွီကိုဘယလွိုရောကလွာတာလဲ” “သမီးကဒီမှို့ကိုအလုပနွဲ့ပှောငွးလာတာ” “အောွ အေး” “ကိုကှီးနှင့အွေးအေးဆေးဆေးပှောခငှတွယွ” “အေးပှောလို့ရတယွ၊ဒါပမယေ့နွင့အွဒေါကွို လုံးဝအကှောငွးမကှားနှင့ွ” “အငွးမကှားဘူးကိုကှီး” “အေး နငအွားရငွ ငါ့အိမလွိုကခွဲ့” “ဟုတကွိုကှီး” ကနှောလွညွးဝယရွမယ့ပွဈစညွးတှဝယပွှေီး ငှရှငွေးကာမှနမွှနကွိုအိမခွေါခွဲ့တယွ။

“လာထိုငွ မှနမွှနွ” “ဟုတကွိုကှီး၊ကိုကှီးကဒီမှာတဈယောကွ တညွးလား” “အေးဟုတတွယမွှနမွှနွ” “ကိုကှီးသမီးတဈခုမေးမယွ” “အေးမေး” “ကိုကှီးအိမပွှနဖွို့စိတမွကူးဘူးလား” “မကူးဘူး” “ကိုကှီးကလညွးမောငလွေးကိုသနားပါတယွ” “ငါလညွးမတတနွိုငဘွူးလေ” “အငွးလေ  ကိုကှီးကိုစာနာပါတယွ။တီတီကလညွးကိုကှီး ဆိုအမှဲအနိုငကွငှ့နွသလေိုပဲ” “အေးကှာတော့ငါသညွးမခံနိုငတွော့ဘူးလေ” “ဟုတတွယွ၊ဒါပမယေ့ကွိုကှီးတီလေးကအခု ထိစိတကွမလှော့သေးဘူး” “ဘယနွှယ့မွှေးသနဓြသေောကမွှပှောကမွှာ” “အငွး အဖကှေီးကတော့ဖှောငွးဖှနတယွေ” “အေးလေ၊အရငကွတညွးကနင့တွို့အဖကှေီး စကားဘယတွုနွးကိုနားထောငဖွူးလို့လဲ” “အငွးဟုတတွယကွိုကှီး” “အေးနငွ အဆငပွှရေဲ့လား၊လိုအပတွာရှိရငွ ငါ့ကိုပှော” “ဟုတကွိုကှီး အဆငမွပှတောကနစရောပဲ” “ဘာဖှဈလို့လဲ၊ဟိုမှာအိမသွေးသေးလေးငှား နရတော၊လုံခှုံမှု့မရှိဘူး”။

“အောွ အေး၊လာနခငှရွေငတွော့ရတယကွိုယ့ဘွာသာသင့တွောွ၏မသင့တွောွ၏ဆုံးဖှတွ” “ဘာလို့မသင့တွောရွမှာလဲ၊လာနမယွေ” “အေးအဲဒါဆိုလညွးလာနေ” မှနမွှနအွိမပွှောငွးလာတယွ။သူအိမရွောကွ တော့စားရသောကရွအဆငပွှလောတယွ။ တခှို့အလုပတွှသေူကူညီလုပပွေးတော့သကွ သာလာခဲ့တယွ။အဝတတွှလညွေးလှှောပွေး တော့အဆငပွှတောပေါ့။အိမမွှာနှဈယောကတွညွးဆိုတော့ပိုရငွးနီးလာတယွ။တဈခုတော့ ရှိတယွ။သှေးမတောသွားမစပတွာ၊အဲဒီအ တှေးကဖှောကနွရတယွေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိမအွနအဝတေအွစားနှင့ပွေါ့ပေါ့ပါးပါးနတတတွေဲ့ မှနမွှနကွှောင့စွိတတွှဖေောကပွှနခွငှလွို့လေ။ တဈခါတဈခါလညွးရခှေိုးခနွးထဲကရငလွှှားထှကလွာရငစွိတထွဲမှာမကှည့ပွဲမနနေိုငပွှနဘွူး။ရခှေိုးခနွးအိမသွာကတှဲလကှတွဈခနွး တညွးပဲရှိတာ။အဲဒါကလညွးနညွးနညွးပှသ နာပေါ့ဗှာ။တနေ့တော့အလုပကွကနှောပွှနွ ရောကတွော့ညဈပတနွတောနှင့ရွခှေိုးတယွ။ အိမကွိုမှနမွှနမွရောကသွေးဘူး။သော့က လညွးတဈယောကတွဈခှောငွးရှိတော့စိတပွူစရာမလိုဘူးလေ။

ရခှေိုးရငွးမှနမွှနအွကှောငွးတှေးမိတယွ။လူလညွးမရှိဘူးဆိုတော့တှေး မိရငွးငပဲကထလာတယွ။စိတပွှသှေားအောငွ ထုမယစွဉွးစားပှီးဆပပွှာတိုကရွငွးထုနတယွေ။ပတဝွနွးကငှကွိုမေ့ပှီးစိတထွည့ရွငွးထုနခှေိနမွှာတော့ “ကိုကှီး မပှီးသေးဘူးလား မှနမွှနထွှကကွှ တော့မှာ” သူခိုးလူမိဆိုတာဒါမှိုးပဲ၊ထုနရငွေးတနွးလနွး ကှီးနဲ့ဗှာ။ “အေး ငါမပှီးသေးဘူးမှနမွှနဆွပပွှာတိုကတွုနွး” “မရတော့ဘူးကိုကှီး၊ထှကတွော့” “အာ ငါဆပပွှာတိုကရွငွးကှီးနှင့ဟွ” “မရတော့ဘူးဆို” ကနှောသွဘကကွိုကမနွးကတမွးပတလွိုကပွှီးတံခါးဖှင့လွိုကတွယွ။မှနမွှနရွခှေိူးခနွးထဲတတွးဝငကွာစကပကွိုမပှီးဘိုထိုငပွေါထွိုငတွယွ ကနှောမွကှလွုံးပှူးသှားတယဗွှာ။အဲဒါကှည့ပွှီးလီးကတဆတဆွတတွောငလွာတယွ။ မှနမွှနရွှူးထှကကွတှော့မှာမို့အခနွးထဲ ဝငလွိုကပွှီးဘိုထိုငပွေါထွိုငလွိုကရွတယွ။ရှူး ပေါကရွငွးကိုကှီးကှည့မွှကိုကှီးပုံကှည့ပွှီး ရှကသွှားတာ။သဘကရွှေ့မှာငေါပှီးထှကနွတေဲ့ကိုကှီးဥဈစာကိုကှည့မွတယွ။ရငတွောငွ တုနတွယွ။

ကိုကှီးခေါငွးပေါမွှာဆပပွှာတှနှငေ့ွ “ခှိုးလကေိုကှီးအအေးပတမွယွ” “အေးအေး” ကနှောယွောငနွနဖှဈသှားကာသဘကကွိုဖှေ ပှီးရလေောငွးခှိုးလိုကတွယွ။ “ဟာ ကိုကှီး  ရှကလွိုကတွာနှောွ” “ဟာ ဆောရီးဆောရီးမှနမွှနွ” “ပှီးပှီ မှနမွှနွ ထှကတွော့မယွ” မှနမွှနမွှာရတေောငမွဆှဲခနှိုငတွော့ဘဲအခနွး အပှငထွှကခွဲ့ပှီးအိပခွနွးထဲဝငနွလေိုကတွယွ။ ကနှောရွထှေိုးပှီးအဝတအွစားလဲပှီးအပှငထွှကခွဲ့တယွ။မှနမွှနဘွာမှမခကှရွသေးဘူး။ အခနွးထဲကထှကမွလာဘူး။ကနှောလွညွး အပှငမွှာထိုငနွလေိုကတွယွ။ညကမှောငလွာ ပှီဗိုကထွဲတဂှီဂှီမှညလွာတယွ။ “မှနမွှနွ ဗိုကမွဆာသေးဘူးလား၊ငါတော့ဗိုကဆွာနပှေီအပှငမွှာသှားစားရအောငွ” “ဟုတကွိုကှီး၊” “အဝတအွစားလဲပှီးထှကခွဲ့ဟေ့” “ဟုတကွိုကှီး” ဗိုကဆွာနပှေီမို့မှနမွှနလွညွးရှကမွနနေိုငအွား ။ဒီတော့အဝတအွစားလဲပှီး အခနွးအပှငကွို ထှကခွဲ့တယွ။ “ပှီးပှီလားမှနမွှနွ” “ပှီးပှီကိုကှီး” “အေး သှားကှမယွ” အပှငမွှာအေးစပှုနပှေီ၊ရာသီဥတုကပှောငွး စပှုနပှေီ။

စားသောကဆွိုငရွောကတွော့ “မှနမွှနဘွားစားမလဲ” “ကိုကှီးကှိုကတွာမှာ” “နငကွှိုကတွာမှာ ငါကအကုနစွားတယွ” မှနမွှနွ စားစရာတှမှောလိုကတွယွ။ဆိုငကွလညွးကှာ တယွ။မှနမွှနကွိုကှီးမကှနွှာမကှည့ရွဲဘူး၊ရှကလွို့ခေါငွးငုံနတော။ “မှနမွှနွ ရှကနွတောလား” “အာ ကိုကှီးကလညွး” “အေးငါ့အဖှဈကယိုသူမရှကမွှငသွူရှကဖွှဈ နတော” “အာ ကိုကှီးကလညွး” “မရှကပွါနှင့မွှနနွှနွ၊ရှကရွမယ့သွူကငါပါ” “ဟီး” “နငကွရခှေိုးဆိုတော့ငါလညွးယောငယွမွးပှီးခှှတခွမှိတာ” “ဟီး ကိုကှီးကလညွး” “ဘာလဲအကုနမွှငလွိုကတွာလား” “အာ ကိုကှီး ” “ဟားးဟားးးမရှကပွါနှင့မွောငနွှမလိုသဘော ထားစမွးပါ” “ကိုကှီးဘာလို့ရခှေိုးခနွးထဲကှာနတောလဲ” “မကှာပါဘူး” “မှနမွှနစွောင့နွတောကှာပှီ၊ရခှေိုးသံလညွး မကှားဘူး” “အမွ” “ဟုတတွယအွကှာကှီးပဲ၊မှနမွှနမွနနေိုငလွို့ ထှကကွတှော့မှာ” “အောအွေး” “ဘာလုပနွတောလဲလို့” “မလုပပွဲမကှာပါဘူး၊တဈခုခုလုပလွို့ကှာနတော” “အေးပါဟာ၊နောကမွကှာစရဘေူး” “မဟုတဘွူးဘာလုပလွဲပှောပှ” ထိုအခှိနစွားစရာတှရေောကလွာလို့စားသောကလွိုကပွှီးစကားပှတသွှားတယွ။

စားသောကပွှီးအိမပွှနရွောကတွော့ကိုးနာရီခှဲကှောနွပှေီ။မှနမွှနအွိမပွှနရွောကပွှီးမှရခှေိုး တယွ။ကနှောလွညွးလုပစွရာအလုပတွှလေုပပွှီးအိပလွိုကတွော့တယွ။နောကနွေ့လညွးစောစောထပှီးအလုပသွှားလိုကတွယွ။အိမပွှနွ ရောကတွော့မှနမွှနရွောကနွပှေီ။ “ကိုကှီးရေ ထမငွးပှဲပှငထွားတယွ” “မှနမွှနမွစားဘူးလား” “မှနမွှနနွလေို့မကောငွးဘူး၊မစားတော့ဘူး” “ဟေ ဆေးခနွးပှရအောငွ” “မပှခငှပွါဘူးဆေးထိုးခံရမှာကှောကတွယွ” “အမှားကှီးဖှားနမယွေ” “ဖှားတာမဟုတဘွူးကိုယလွကတွှကေိုကခွဲနတော” “အေး တုပကွှေးမိနပှေီလားမသိဘူး” “မဖှဈနိုငပွါဘူး၊မနေ့ညကရခှေိုးနောကကွလှို့ဖှဈမှာပါ” “အေးအေး နားနား၊ငါထမငွးစားလိုကတွော့မယွ” ထမငွးစားပှီးအလုပတွှရှေိလို့လုပတွယွ။ပှီးတော့ညအိပရွာဝငတွယွ။တရေးနိုးတော့မှနမွှန့ွ အခနွးကညညွးသံကှားရတယွ။ “အငွးဟငွးးဟငွးး အမေ” “မှနမွှနတွော့ဖှားနပှေီထငတွယွ” ကနှောအွိပရွာကထပှီးမှနမွှန့အွခနွးဆီသှားကာမှနမွှနရွဲ့နဖူးကိုစမွးကှည့လွိုကတွော့ “အားပါးပါးး ခှဈခှဈတောကပွူနတောပဲ” အပူတှတေောတွောမွှားနတယွေ။

“မှနွ မှနွ” “ရှငကွိုကှီး” “နငအွရမွးဖှားနတော။အပူတှကှေီးနတယွေ ဘာဆေးသောကထွားလဲ” “ပါရာပဲသောကထွားတယွ” “အေး ရပတတွေိုကမွှဖှဈမယွ” “”ဟုတွ” “ရပတတွေိုကနွရငကွှောနမယွေ၊ရမှနမွှေနွ ခှိုးလိုကွ” “ဖှဈပါ့မလားကိုကှီး” “ဖှဈတယွ” “မှနမွှနမွထနိုငတွော့ဘူး” “ကဲထ” ကနှောမွထူပေးလိုကပွှီး “လာ ရခှေိုးခနွးသှားမယွ” “ဟုတကွဲ့” ကနှောရွခှေိုးခနွးဘကတွှဲခေါလွိုကပွှီး “မှနမွှနမွရှကနွဲ့နှောငွါအဝတတွှခှှတလွေိုကွ မယွ” ပှောပှီးအဝတတွှတဈခေါတညွးခှှတထွလှိုကတွယွ။မှနမွှနကွညအိပရွငွးအတှငွးခံတှေ ဝတမွထားတော့မှနမွှနပွဲခှှတလွိုကနွိုငတွယွ။ ခေါငွးကိုရမစေိုအောငလွုပပွှီးရမှနမွှေနွ လောငွးခှိုးပေးလိုကတွယွ။ပှီးတော့သဘကယွူပှီးသုပပွေးလိုကတွယွ။ အဝတပွါးတဈထညဝွတပွေးပှီးစောငပွါးခှုံ ပေးလိုကကွာဆေးတိုကတွယွ။သူအိပသွှားမှ ကနှောလွညွးအိပရွာဝငခွဲ့လိုကတွယွ။အိပရွာ ပေါလွှဲနပမယေေ့မွှနမွှနရွဲ့ကိုယခွနဓြာလုံးတီးကို မှငခွဲ့တော့အိပမွရဘူးဗှာ။အတှေးကိုဖှောကွ ပှီးအိပရွတယွ။မနကအွစောကှီးနိုးတယွ။

ဆနပွှုတသွှားဝယပွှီးမှနမွှနအွခနွးကိုဝငကွှည့တွယွ။ “ကိုကှီးပှနလွာတာလား” “အေးလေ ဆနပွှုတသွှားဝယတွာ၊သကသွာလား” “ဟုတွ ကိုကှီး” “မကှနွှာသဈသှားတိုကွ” “ဟုတကွိုကှီး” “ဒီနေ့ဆေးခနွးသှားမှဖှဈမယွ” “ဟုတကွဲ့” ဆနပွှုတသွောကပွှီးနောကဆွေးခနွးသှားကှ တယွ။ “ကိုကှီးမှနမွှနကွှောကတွယွ” “မကှောကနွဲ့ငါလိုကခွဲ့မယွ” ဆေးထိုးကှောကတွဲ့မှနမွှနဆွေးထိုးခံရတယွ ဆေးထိုးပှီးဆေးခှတေော့ကနှောပွဲမှနမွှန့တွငပွါးကိုပှတပွေးလိုကရွတယွ။မှနမွှနမွကှနွှာကအဖှားကှောင့လွားရှကလွို့လားမသိနီရဲနတယွေ။အိမပွှနလွာပှီးမှနမွှနကွိုထားခဲ့ကာအလုပကွိုခနသှားလိုကတွယွ။အိမပွှနရွောကွ တော့ “အငွးကှှတွ ကှှတွ” “မှနမွှနွ ဘာဖှဈလို့လဲ” “ကိုကခွဲနတောပဲကိုကှီး” “အေး ဘယနွရောတှကေိုကလွဲ၊တကိုယလွုံးပဲ၊ခါးကပိုကိုကတွာ” “Voltexရှိတယွ။ဆေးအေးပဲ၊လိမွးပှီးနှိပရွငွ သကသွာသှားမှာပဲ” ကနှောဆွေးဘူးသှားရှာပှီး “လာငါနှိပပွေးမယွ” သူ့နဖူးနှင့ခွေါငွးကိုနှိပပွေးလိုကတွယွ။

ဇကကွှောဆှဲပေးလိုကတွယွ “သကသွားလားမှနမွှနွ” “သကသွာတယကွိုကှီး” “မှောကလွိုကမွှနမွှနွ” “ဟုတကွိုကှီး” မှနမွှနမွှောကလွိုကတွော့သူ့အငွကြှီကိုမတငလွိုကတွယွ။ဆေးကိုကှောပှငမွှာလိမွးပှီးကှော ရိုးဘေးကိုနှိပလွိုကတွယွ။တဖှေးဖှေးအောကကွိုဆှဲခတှယွ။လုံခညှကွိုတငသွားအထိဆှဲခတှယွ။ပှီးတော့ဆေးလိမွးပှီးနှိပပွေးလိုကတွယွ။ “ခါးသကသွာရဲ့လားမှနမွှနွ” “သကသွာတယကွိုကှီး” ကနှောလွညွးမထူးဘူးဆိုပှီးပေါငသွားတှေ နှိပပွေးတယွ။ “အာ့ကိုကှီး” “နာလို့လား” “ဟင့အွငွး” “ရှကနွတောမလား” “ဟီး ” “ရှကမွနနှငေ့ွ၊တကိုယလွုံးနှိပပွေးမှာ” “အငွး” မှနမွှနမွှောကလွကှအွိပခွငှယွောငဆွောငနွေ လိုကရွတယွ။ကိုကှီးကလုံခညှကွိုပေါငရွငွးအထိမတငပွှီးဆေးလိမွးပှီးနှိပတွယွ။မှနမွှန့ွ ရငထွဲမှာရှကလွဲရှကရွငလွဲခုနတွမှိုးကှီးမှတ မှိုးကှီး၊ပေါငတွှနှေိပပွှီးတော့ “မှနမွှနွ ထ  ပကလွကအွိပွ” မှနမွှနပွကလွကအွိပပွေးလိုကတွယွ။ပကလွကအွိပနွတေော့မကှစွိမှိတနွရတောပေါ့။ခှသလေုံးတှနှေိပပွှီးပေါငကွိုဆေးလိမွးပှီးနှိပတွယွ။မှနမွှနမွကှလွုံးမဖှင့ရွဲဘူး၊တနေ့ကတကိုယလွုံးမှငဖွူးနတေဲ့ကိုကှီးအခုတော့တကိုယလွုံးကိုငတွှယနွတယလွေေ။

နှိပတွာပှီးသှားတော့ပေါငရွငွးကိုလကဖွနောင့နွှင့ဖွိတယွ။ ကိုကှီးလကကွမှန့မွှန့ဆွီးခုံကှီးကိုဖိထားသလိုဖှဈနတေော့မှနမွှနစွိတထွဲတမှိုးကှီးဖှဈနတယွေ။ဖိပှီးပှနလွှတရွငလွူတကိုယလွုံးအပူတှထှကသွှေားသလိုခံစားရတယွ။နှဈဖကလွုံးလုပပွှီးကိုကှီးကလကကွိုရသှေားဆေးတယွ မှနမွှနတွကိုယလွုံးပေါ့ပါးသှားသလိုခံစားရ တော့တယွ။မှနမွှနကွိုကှီးကိုသိပပွှီးရှိနမွနတေော့ဘူး။အေးဆေးဖှဈသှားတယွ။ပှောရဲလာ တယွ။ “ကိုကှီးဟိုတနေ့ကစားသောကဆွိုငမွှာပှော နရငွေးစကားပှတသွှားတယွ” “ဘာလဲ” “ကိုကှီးကိုမေးတာလရခှေေိုးခနွးထဲဘာလုပနွတောလဲလို့” “အာ နငကွလဲ” “ဖှေ ပေး၊မှနမွှနသွိခငှတွယွ” “ရှကစွရာကှီးပါဟာ” “ဟငဘွာလို့လဲ” “ဟီး  လူပှိုဘဝပှနရွောကနွတော” “ဘာကှီးလဲကိုကှီး” “အဝှာလေ မာစတာဗေးရှငွးသိလား” “အငွးသိတယွ” “အဲဒါလုပနွတော” “ဟာ ကိုကှီးကလညွး၊ဒီအရှယကွှီးနှင့ွ” “အေးလေ မနနေိုငတွော့လညွးလုပမွိတာပေါ့” “ခဈ  ခဈ  ခဈ” နောကတွရကနွှဈရကလွောကမွှာအဖှားပှောကပွှီး။စားခငှတွာတှစေားတော့တယွ။အမှိုးစုံစားတယွ။ဒါပမယေ့မွှနမွှနွ ဝမွးမသှားဘူး ဗိုကကွအောင့လွာတယွ။

ဝမွးနှုတဆွေးသောကတွယွ။ဗိုကထွဲမှာရဈနတောပဲ၊လုံးဝဝမွးမသှားပဲနတယွေ။ဗိုကကွအောင့လွာတယွ။ “မှနမွှနနွမကေောငွးဘူးလား” “ဗိုကထွဲအောင့အွောင့နွလေို့” “ဝမွးမသှားဘူးလား” “မသှားဘူး” “ကှာပှီလား” “ဖှားပှီးတဲ့နောကတွနေ့ကစပှီးမသှားတာ” “ဘာဆေးသောကသွေးလဲ” “ဝမွးနှုတဆွေး” “အငွးဝမွးမသှားပဲရဈနမှော ပိုဆိုးတော့မယွ” “ဟုတတွယကွိုကှီးရဈနတော” “အေးဝမွးခှူလိုကတွော့” “ဟငွ ဘယလွိုခှူရမလဲ” “Toletနှင့ခွှူလေ” “မခှူရဲပါဘူး” “မခှူရငပွိုဆိုးမယွ” “မခှူဖူးဘူး” “လှယပွါတယွ” “ဟငွးအငွး မှနမွှနကွှောကတွယွ၊မလုပရွဲဘူး” “အဲဒါဆိုငါလုပပွေးမယွ” “ရှကစွရာကှီး” “အမလေးနှောွ၊နင့ဟွာတှငေါအကုနမွှငဖွူးနတောပဲ၊ဘာရှကရွမှာလဲ” “အဲဒါနှသ့မွတူဘူးလေ” “ရှကမွနနေဲ့လာ ငါလုပပွေးမယွ၊ကနွှးမာရေး ကအဓိကကတှယွ” “အငွးပါကိုကှီး” “ပကလွကပွဲအိပွ” “ဟုတကွိုကှီး” ကနှောဝွမွးခှူဆေးဘူးနှင့ဆွံပငလွိမွးတဲ့ဂှေ ဘူးယူလိုကတွယွ။ “ကဲခှထေောကမွိုးပေါထွောငွ” လုံခညှကွိုပေါငကွှားညှပပွှီးထောငတွယွ။

ကနှောခွှှတခွလှိုကတွယွ။မိုးပေါထွောငထွားတော့အဖုတနွှင့ဖွငကွပေါလွာတယွ။အဲဒါမှငတွော့လီးကအရမွးတောငတွယွ။စိတထွိနွးပှီး ဂှကေိုလကညွိုးနှင့ကွလောပွှီးဖငဝွကိုသုတတွယွ။ဖငဝွကိုလကညွိုးနညွးနညွးသှငွးလိုကွ ပှီးခှောမှတစွကောဝမွးခှူဘူးထည့ပွှီးညှဈ လိုကတွယွ။နှဈဘူးကုနအွောငညွှဈထည့လွိုကပွှီးခှထေေောကကွိုအောကပွှနခွလှိုကတွယွ။ ကနှောကွုတငပွေါကွဆငွးတော့လီးကတထောငထွောငဖွှဈနပှေီ။မှနမွှနမွမှငအွောငကွှယရွငွးကိုယ့အွခနွးကိုမှနမွှနပွှနရွတယွ။လီးက တောငတွာမကတှော့ဘူး။ထုဖို့ကပှှနတွယွ။ မှနမွှနကွကိုကှီးကုတငပွေါကွအဆငွးမှာ မှငဖွှဈအောငမွှငလွိုကသွေးတယွ။ကိုကှီးဘ ဝကသနားစရာကောငွးတယွ။ဒီလိုမနနေိုငတွော့ဘဲအပှငမွှာမကောငွးတဲ့မိနွးမကိုလုပမွှာ စိုးရိမလွာတယွ။တှေးနတေုနွးမှာပဲဝမွးကအ ရမွးသှားခငှတွော့အိမသွာပှေးရတယွ။အားရအောငဝွမွးသှားပှီးလူလညွးပေါ့ပါးသှား တယွ။ကိုကှီးကိုပှောမလို့ဆိုပှီးကိုကှီးအခနွး ကိုတှနွးဖှင့လွိုကတွဲ့အခါမှာတော့ မှနလွညွးမှငတွကသွှားတော့တယွ။

“ဟော့တော့ကိုကှီး” “အာ မှနမွှနွ” “ဘာတှလေုပနွပှနပွှေီလဲကိုကှီးရာ” “ငါမနနေိုငတွော့ဘူးမှနမွှနွ” “ဟိ..အဲဒါကှောင့အွခနွးထဲပှေးသှားတာကိုး” “အေးလေ ငါလနငေ့ဟွာမှငပွှီးမနနေိုငတွော့ ဘူး။ငါ့ကိုတဈခုလောကကွူညီပေး” “ဟငွ မှနကွဘာကူညီရမလဲ” “လာပါခနလောကွ” မှနလွညွးကိုကှီးကိုသနားမိလာကှောင့ကွိုကှီး အနားကပသွှားမိတယွ။ “မှနွ ဘာလုပပွေးရမလဲ” “မှနမွှနွ..ငါအရမွးလုပခွငှနွတော။မှန့ကွိုအဝှာ နှင့မွထိပဲငါ့စိတကွိုငါဖှပေါရစေ” “ဟုတမွှနွ ဘာလုပပွေးရမလဲ” “ဒီမှာခနအိပပွေးပါလား” “ဟိုလိုကှီးတော့မလုပရွဘူးနှောွ” “အငွးမလုပဘွူး” မှနကွိုကှီးဘေးနားအိပလွိုကတွယွ။ရငလွဲတဒိတဒွိတခွုနနွတယွေ။မှနအွိပပွေးတော့မှန့ဘွေး နားကပပွှီးမှန့နွှုတခွမွးကိုနမွးစုပလွိုကတွယွ။ မှနမွှာကိုကှီးအနမွးကှောင့ပွထမတော့လန့ွ သှားပမယေ့ွ။ကိုကှီးကိဈစပှီးအောငကွူညီပေး မှာဆိုပှီးပှနနွမွးလိုကတွယွ။ကိုကှီးကမှန့လွညတွိုကတွှနမွေးတော့မှန့စွိတတွှလညွေးမခိုငွ တော့ဘူး၊မှန့ပွိပိထဲအရညတွှစေိုစပှုနတယွေ။ကိုကှီးကမှန့လွုံခညှကွိုဆှဲခှှတလွိုကတွယွ။

မှနထွိန့လွန့သွှားပှနတွယွ။ကိုကှီးကအဝှာမလုပဘွူးဆိုတော့ဆကခွှင့ပွှုမိတယွ။အဖုတကွိုလကနွှင့ပွှတတွယွ။မှန့တွကိုယလွုံးတုနသွှား တယွ။မှန့စွိတတွှထေိနွးမရခငှတွော့ဘူး။ကို ကှီးကမှန့အွဝတကွိုအပေါတွငပွှီးဘရာကိုပါတှနွးတငတွယွ။ပှီးတော့ကလေးတဈယောကလွိုစို့တော့တယွ။ “ပှှတွ  ပှှတွ  ပှှတွ” “အာ့ အငွးဟငွးးဟငွးးကိုကှီး” ကိုကှီးကနို့စို့ရငွးဂှငွးထုနတယွေ။မှနနွရထေိုငရွခကလွာပှီလေ။ပိပိထဲကအရညတွှအပှငွေ စီးထှကလွာနပှေီ။ပိပိထဲကယားနသလေိုဖှဈ လာတယွ။ကှာရငမွှနလွညွးစိတထွိနွးနိုငမွှာမဟုတတွော့ဘူး “ကိုကှီးမပှီးသေးဘူးလား” “ကိုယ့ဘွာသာကိုယလွုပရွငကွှာတယမွှနွ” .”မှနမွှနပွှီးအောငလွုပလွေ၊မှန့နွို့တှမခေံနိုငတွော့ဘူး” “မှနလွုပပွေးပါလား” “ဟငွ မှနကွဘယလွိုလုပရွမှာလဲ” “ကိုကှီးလုပသွလိုလုပလွိုကွ” “အငွးလုပပွေးမယကွိုကှီး” မှနလွညွးအိပရွာကထပှီးကိုကှီးလီးကိုကိုငကွာဂှငွးထုပေးလိုကတွယွ။ လကထွဲမှာပူနှေးနှေးလီးကှီးကတငွးပှောငပွှီးလီးထိပဖွူးကှီးကနီရဲနတယွေ။

“မှနွ တံတှေးဆှတပွှီးလုပွ” မှနလွညွးခေါငွးလေးငုံ့ကာလီးပေါတွံတှေးထှေးကာဆှတလွိုကတွယွ။ပှီးတော့တခကွှ ခငွှးလုပတွယွ။တံတှေးဆှတလွိုကလွုပတွယွ။ ကှာလလကထွေဲကလီးကကှီးသလိုဖှဈလာ လေ။မပှီးနိုငတွော့ဘူး။ကှားဖူးနားဝရှိတာက တခှို့လီးကိုစုပပွေးကှတယတွဲ့။စုပပွဈခငွှ လာပှီ။မစုပရွဲသေးတော့တံတှေးထှေးရငွးလီးအနံ့ကိုရှူကှည့တွယွ။အနံ့မရဘူး။လီးထိပဝွနားကိုကပပွှီးတံတှေးထှေးလိုကတွဲ့အခှိနမွှာ ကိုကှီးကမှန့ခွေါငွးကိုဖိခလှိုကတွယွ။လီးကပါးစပထွဲဝငသွှားတယွ။မထူးတော့ဘူးဆိုပှီး စုပပွေးလိုကတွော့တယွ။စုပတွော့လညွးမဆိုး ဘူး။ငါးမိနဈလောကစွုပတွာလညွးမပှီးဘူး။ “ကိုကှီးတောပွှီကှာညောငွးလာပှီ” “မှနမွှောကအွိပလွိုကွ” မှနလွညွးအိပရွာပေါမွှောကလွိုကတွယွ။ကို ကှီးကအပေါကွနပှေီးမှနဖွငကွှားကိုလာယကတွယွ။ “အာ့…ကိုကှီးမလုပနွဲ့လေ” ကှကသွီးနှေးဖုလေးတှထသှေားတယွ။ ဆကကွာဆကကွာယကတွယွ။ပေါငကွှားကိုဟပှီးယကတွယွ။မှနမွနနေိုငလွောကအွောငဖွှဈလာတယွ။ညညွးမိတယွ။ ကိုကှီးကခှပှီးဖငကွှားထဲလီးသှငွး တယွ။အထဲသာမရောကတွာအဖုတကွိုပှတပွှတဆွှဲသှားတယွ။

“အာ့ အငွးးဟငွးးးဟငွး” လိုးနသလေိုဖှဈနမှနွေးမှနသွိတယွ။အစေ့ကို ပှတသွှားလိုဖှဈလမှနစွေိတတွှထေိနွးမရလေ။ခံခငှစွိတတွှဖှဈလေေ။ကိုကှီးကလုပရွငွး နှင့နွယကွှောလွာတယွ။အဖုတအွဝထဲလီးကတဖှေးဖှေးဝငလွာတယွ။အဝထဲရောကရွုံနှင့စွိတထွဲမရိုးမယှဖှဈလာတယွ။အဆုံးထိဝငစွခငှလွောတော့တယွ။ ခငှတွယွ။ မှန့ကွိုခှပှီးအပေါကွနအောသာပှလေိုး ဖို့စဉွးစားတဲ့ကနှောမွှန့ဖွငကွှားကိုလီးနှင့အွလှားလိုကလွိုးရငွးစိတကွမနနေိုငတွော့ဘူး။ ပေါငကွှားထဲဖိသိပထွိုးရငွးလိုးလိုကတွယွ။ လိုးနရငွေးအဖုတနွရောကိုပဲခှိနလွိုးနမေိပှီး လိုးရငွးအဖုတဝွကိုလီးကတိုးဝငနွတယွေ။ စိတလွညွးအရမွးထနနွတောဆိုတော့အဖုတကွိုသခှောလိုးခငှလွာတော့တယွ။ “မှနွ” “ဟငွ …ကိုကှီး” “ငါမနနေိုငတွော့ဘူးဟာ” “ဟငွ” “ငါလိုးလိုကတွော့မယဟွာ” “မှနကွှောကတွယကွိုကှီး” “မကှောကနွဲ့မှနွ ၊မနာစရပေါဘူး” “နာမှာထကပွှသနာတကမွှာပိုကှောကတွာ” “ဘာမှမဖှဈစရဘေူးဟာ။ငါတာဝနယွူပါ့မယွ” ကနှောပွှောနရငွေးကမှန့ခွါးကိုလှမွးဆှဲပှီး ကုနွးစလေိုကတွယွ။

မှနလွညွးအလိုကသွင့ွ လေးပါလာတယွ။ဒူးထောကပွှီးမှနအွဖုတဝွကိုလီးထိုးထည့လွိုကတွယွ။ “ဗစွှ  ဗစွှ ဗှဈ    ဖောကွ” “အာ့! အမလေးအားအငွးးဟငွးးးဟငွးးး” တခကှတွညွးနှင့ပွှဲသှားသလိုခံလိုကရွပှီး ကိုကှီးလီးကအဖုတထွဲတိုးဝငသွှားတယွ။ နာကငှလွှနွးလို့မကှရွညကွမှတတခွံစား လိုကရွပှီးနောကမွှာတော့ပူနှေးနှေးတဈဆို့ဆို့ ဝဒနောပါခံစားလိုကရွတယွ။ မှန့အွပှိုမှေးကိုဖောကသွှားမှနွးသိတဲ့ကနှောွ မှနွှကှောပှငကွိုရငဘွတနွှင့ထွိကပပွှီးပုခုံးသားလေးကိုကိုကထွားလိုကတွယွ။လကတွဖကကွမှန့နွို့တှကေိုပှတခွှပေေးလိုကတွယွ။မှန့ပွုခုံးကိုသှားနှင့မွနာမကငှကွိုကပွှီးဂုတပွိုးသား လေးကိုနမွးပေးလိုကတွယွ။ “အငွးးဟငွးးကိုကှီးရယတွမှိုးကှီးပဲ” မှန့ညွညွးသံလေးပေါထွှကလွာတော့ဖှေးဖှေးခငွှးအသှငွးအထုတလွုပလွိုကတွယွ။ “ဗစွှ ဘှတွ  ဘှတွ  ဖှတွ ဖှတွ” “အာ့ အငွးဟငွးးဟငွးးး” မှန့မွှာ အစကတော့တငွးကပှပွှီးတဈဆို့နတေဲ့ စို့တခှောငွးအဖုတထွဲရိုကထွည့ခွံထားရတဲ့ခံ စားမှု့မှိုးကိုပထဆုံးခံစားရပှီးနောကမွှာတော့။

တဖှေးဖှေးဝဒနောသကသွာကာအဖုတထွဲက ခံနိုငရွညရွှိလာပှီး၊ယားယံလာပှနတွယွ။ အဖုတကွိုပှတဆွှဲသှားတဲ့လီးကှောင့ကွာမစေ့ဆောမွှု့ကိုသိလာရပှီးမနာကငှတွော့ပဲကောငွး မှနတွဲ့အရသာမှိုး၊ကှနပရွေတဲ့ခံစားမှု့မှိုးကို ရရှိလာသလိုအလိုအလှောကညွညွးသံလညွးထှကလွာတော့တယွ။ “ဘှတွ ဖှတွ  ဖှတွ  ဘှတွ” “အာ့ရှီးးးးအိုးးးအားးးးအငွးးဟငွးးးဟငွးး” ကနှောလွညွးလိုးရငွးနှင့မွှန့ဗွိုကအွောကကွ လကကွိုလှှိုသှငွးပှီးအဖုတကွိုပှတရွငွးကာမ ဖူးလေးကိုစမွးကာမနာမကငှအွောငပွှတပွေးနလေိုကတွယွ။ “ဘှတွ  ဖှတွ  ဘှတွ  ဘှတွ  ဘှတွ” “အာ့ရှီးးရှီးးးအိုးးးးအားးးးး” အစေ့ကိုလာပှီးကလိတဲ့ကိုကှီးလကကွှောင့ွ မှန့စွိတတွှထကှေှလာသလိုအဖုတထွဲကညှဈမိတယွ။လီးကှီးရဲ့အဝငအွထှကရွှညလွှားတဲ့ အပှငဒွဈကှီးကမှန့စွောကဖွုတနွံရံတှကေိုပှတွ ဆှဲသှားခဲ့တယွ။ဆှဲထုတသွှားရငလွညွးရငထွဲဟာသလိုဖှဈသှားပှီးဝငလွာပှနတွော့လညွးရငထွဲတသိမ့သွိမ့ခွံစားရပှီးအဖုတထွဲကညှဈ ထားမိပှနတွယွ။ “ဘှတွ  ဖှတွ  ဖှတွ  ဘှတွ  ဖှတွ” “အာ့အငွးးဟငွးးးဟငွးးးးးး” ခါးကိုငပွှီးတခကှခွငွှးမှနမွှနဆွောင့ပွေးလိုကွ တယွ။

မှန့ရွဲ့ညညွးသံတှလညွေးညံလာတယွ။ ကနှောပွုံစံပှောငွးလိုးဖို့စီစဉလွိုကတွယွ။ “မှနပွကလွကအွိပလွိုကနွှောွ” မှနမွှနကွမှောကခွလှိုကပွှီးပကလွကလွှနွ လိုကတွယွ။ကနှောလွညွးမှနပွေါငကွှားထဲဒူးထောကဝွငကွာအဖုတကွိုလီးအဆုံးသှငွးပှီး မှန့နွှုတခွမွးလေးကိုနမွးစုပလွိုကတွယွ။ နမွးရငွးနှင့ပွငလွိုးလိုကတွယွ။ ဒီလိုအလိုးခံခှငွးဟာမှန့ရွဲ့ပထမဆုံးအကှိမွ ဖှဈနတေော့ရငခွုနခွှငွးတဝကထွိတလွန့ခွှငွး တဝကနွှင့အွတူကာမအရသာကိုခံစားမိလေ တော့မှန့မွှာပှီးဆုံးခှငွးကိုမသိပဲပှီးလိုကရွ တယွ။အရညတွှအဖေုတထွဲကထှကသွှားပှီး စိတထွဲကှနပသွှေားကာငှိမကွသှှားတော့ တယွ။ ဒီကိဈစမှာအတှေ့အကှုံရှိတဲ့ကနှော့အွ တှကကွတော့ထိနွးထားနိုငတွယွ။မှနပွှီးသှား မှနွးကနှောသွိနတေော့ကှာကှာဆကလွိုးရငွ မှနနွာကငှတွော့မယဆွိုတာသိတဲ့အတှကစွိတွ လှော့ပှီးငါးမိနဈလောကိဆကလွိုးပေးလိုကွ ပှီးနောကပွှီးခငှလွာတဲ့အတှကသွုတကွိုအပှငကွိုသာပနွးထုတလွိုကတွော့တယွ။ပှီးတော့ မှန့ကွိုနမွးလိုကပွှီးဖကအွိပနွလေိုကတွော့ တယွ။

မှန့ကွှည့လွိုကတွော့တဈခုခုတှေးနသေ လိုပါပဲ။ကနှောကွတော့မောပနွးပှီးအိပပွှောွ သှားတော့တယွ။နိုးတော့ညရောကနွပှေီ။မှနမွှနကွအိပနွတေုနွးပဲ။မှနမွှန့ပွါးပှငကွိုတခကှနွမွးလိုကပွှီး “မှနွ  ထသေးဘူးလား” “ဟငွ..ကိုကှီး ထပှီထပှီ” မှနမွှနလွူလဲထကာစောငပွတပွှီးရခှေိုးခနွး ကိုသှားတယွ။ကနှောလွညွး ပုဆိုးတဈထညွ ကောကဝွတကွာအပှငထွှကပွှီးရသေောကွ တယွ။မှနမွှနအွခနွးထဲဝငသွှားတော့နောကကွ လိုကကွာ “မှနွ..ဒီနေ့အပှငမွှာစားမယွ” “ဟငွး လမွးလှောကရွငကွှနတောကိုကှီး” “အော လှောကမွရဘူးလား” “အပှငမွသှားခငှဘွူးကိုကှီးဝယခွဲ့” “အိုကေ ” ကနှောရွခှေိုးခနွးဝငပွှီးရလေောငွးခှိုးကာ အဝတတွဈစုံဝတပွှီးဆိုငဘွကကွိုသှားလိုကွ တယွ။စားစရာဝယရွငဆွေးဆိုငဘွကကွိုပါ သှားပှီးတားဆေးကဒတွှဝယလွေိုကတွယွ။ အိမပွှနရွောကတွော့မှနမွှနကွရမေိုးခှိုးပှီးဖှဈနပှေီ။စားစရာတှကေိုပှငဆွငပွှီးနှဈ ယောကအွတူစားသောကလွိုကတွယွ။မှနမွှနထွမငွးစားနညွးနတယွေ။ဒါကှောင့ွ “မှနစွားမကောငွးဘူးလား” “ဟုတကွိုကှီးမှနစွိုးရိမနွတော” “ဘာမှမစိုးရိမနွဲ့မှနွ၊ကိုကှီးဆေးတှပေါဝယခွဲ့ တယွ”။

“အငွး အဲဒါခညွှးမဟုတဘွူးကိုကှီး၊မှနတွို့မှား သှားပှီလားလို့ပါ” “မှနွ လဲလှတလွပသွူတဈယောကပွါ။ကိုကှီးလဲ လှတလွပသွူဖှဈနပေါပှီ” “အငွး  ဒါပမယေ့ကွိုကှီးရယွ” “ဘာမှဒါပမမယေ့နွဲ့၊နင့အွဒေါနွှင့ငွါကပတွ သကမွှု့မရှိတော့ဘူး” “ကိုကှီးရယွ” “မှနွ ငါဘယလွောကစွိတဆွငွးရဲခဲ့ရသလဲမှနွ သိလောကပွါတယွ။ငါ့ကိုအမှဲအနိုငယွူပှီး စိတဆွငွးရဲအောငလွုပတွဲ့နင့အွဒေါကွိုငါစှန့လွှတလွိုကပွှီ။ငါ့ဘကကွဘာမှရပိုငခွှင့တွှမယေူ ခဲ့ဘူး၊ပိုငဆွိုငသွမှှနင့အွဒေါနွာမညနွဲ့လှဲပေးခဲ့ တယွ” “မှနသွိပါတယွ၊မှန့ရွဲ့တီလေးအကှောငွးကို၊ သူ့ရဲ့စိတကွိုသိတယွ၊ဒါကှောင့ကွိုကှီးကိုသ နားမိတာ” “တို့နှဈယောကဒွီမှာနားလညမွှု့နဲ့ဘဝတဈခု တညဆွောကရွအောငမွှနွ” “အောကွိုကှီးရယွ” မှနွ ကိုကှီးကိုသနားမိတယွ။တီလေးရဲ့အနိုငွ ယူခငှတွဲ့စိတကွှောင့ကွိုကှီးတောတွောသွညွး ခံခဲ့ရမှနွးသိတယွ” “ဒီမယမွှနွ အခုကိုကှီးပှောတွယွ။ကိုကှီးဘဝ လှတလွပတွယွ။ကိုယ့မွှာအစှမွးရှိသလောကွ လုပနွိုငစွှမွးရှိနပှေီ၊မှနသွာကိုကှီးအနားကခှဲမ သှားနဲ့” “အောကွိုကှီးရယွ” မှနဘွာကိုမှတှေးမရပါ။

ကိုကှီးကိုထာဝရလကတွှဲနိုငမွလား၊ဆိုတာမသခှောပါ။ခစှမွိပှီ လားတှေးရငလွညွးခစှသွလိုမခစှသွလို၊ရငမွခုနဘွူးလားဆိုရငလွညွးခုနတွယွ။ကိုကှီးဘဝကိုစာနာနားလညပွေးခငှတွယွ။ကိုကှီးစိတွ ညဈခဲ့ရသမှှအပနွးပှစခငှေတွေယွ။ခုတော့ လညွးမှန့ဘွဝကအပှိုပှနမွဖှဈနိုငတွော့မှနွး သိတယွ။မှနနွှမှောမရှိဘူး။ကှနပတွေယွ။ စားသောကပွှီးမှနပွနွးကနတွှဆေေးလိုကတွယွ။ပှီးတော့အိပရွာထဲဝငခွဲ့တယွ။ မှနအွိပခွနွးဖကသွှားတော့ကနှောလွဲလိုကဝွငွ ခဲ့တယွ။ “ဟငကွိုကှီး” “ကိုကှီးမှန့နွဲ့အိပမွှာ” “အာ ကိုကှီးကလဲ” “လာပါမှနရွယွ၊ကိုကှီးမှန့ကွိုခစှပွါရစေ” ကနှောမွှန့ကွိုဖကရွငွးနမွးလိုကတွယွ။ “ဟှနွး..ကိုကှီးတောတွောကွဲတယွ” “ထိနွးခှုပထွားတာတှပေေါကကွှဲတာပါမှနွ” “တောတွောထွိနွးခဲ့ရလို့လား” “မှန့တွီလေးနှင့မွလုပဖွှဈတာကှာပှီမှနွ” “မဖှဈနိုငပွါဘူး၊အတူတူအိပလွာခဲ့တာပဲ” “တကယပွါမှနွ၊စိတဆွငွးရဲတဲ့ဒဏကွကိုကှီးကိုနှိပစွကလွှနွးခဲ့တယွ”။

“အာ့ဆိုကိုကှီးအတူမအိပဖွှဈဘူးပေါ့” “အငွးလေ” “အောကွိုကှီးရယွ” မှနကွိုကှီးကိုအရမွးသနားသှားတယွ။ ကနှောမွှန့လွုံခညှကွိုဖှခပှှေီးအဖုတကွိုလကနွှင့ပွှတလွိုကတွယွ “အားကှှတွ  ကှှတွ ကှှတွ”. “ဟငွ ဘာဖှဈလို့လဲမှနွ” “ကှိမွးစပနွတောကိုကှီး”. “ဟုတလွား ကိုကှီးကှည့လွိုကမွယွ” “မကှည့နွဲ့မှနရွှကတွယွ”. “ဟာရှကရွပါဘူးကှာ” ကနှောအွတငွးပဲလုံခညှကွိုခှှတကွာမှန့အွ ဖုတကွိုသခှောကှည့တွယွ။ဆီးခုံလေးအမှာနီရဲနတယွေ။ကှည့နွရငွေးလီးကတောငလွာ တယွ။စိတတွှကှှလောပှီးမှန့အွဖုတကွိုကုနွးယကမွိတော့တယွ :ပှှတွ  ပလပွ  ပလပွ” “အားးရှီးကိုကှီးအားးးး” မှန့မွှာမထငမွှတပွဲအဖုတယွကခွံလိုကရွတယွ။လိငကွိဈစလုပရွငအွဖုတယွကကွှမှနွးသိတယွ။ဘာလို့ယကကွှမှနွးမသိပမယေ့ယွကခွံလိုကွ ရတဲ့အခိုကအွတန့အွခှိနခွနလေးအတှငွးမှာ ကှကသွီးနှေးလေးတှထပှေီးရငတွလှပလွှပွ ဖှဈသှားတယွ။

ကနှောမွှန့ရွဲ့အစေ့ကလေးကိုစုပပွေးပှီး လှှာနှင့မွှလေိုကတွယွ။ “အိုးကှှတွ  ကှှတွ အာ့ရှီးးရှီးးအားးး” လူတကိုယလွုံးတောငကွှှတကခွငှမွိတယွ။ လကကွအိပယွာခငွးစကိုဆှဲဆုပမွိပှီးခါးအ ပေါကွိုမှောကတွကသွှားတယွ။ “အာ့ကိုကှီးအိ  အိ အီး   အားး” မှန့မွှာထိနွးခှုပနွိုငစွှမွးမရှိတော့ပဲကာမစိတတွှတဖှေားဖှားဖှဈကာအဖုတထွဲကအရညတွှတစေိမ့စွိမ့ထွှကလွာတယွ။ကနှောလွညွးလုပွ ခငှနွတောကှာလှပှီမို့လုပသွင့မွလုပသွင့မွ ခငှ့ခွှိနတွော့ပဲအားရပါးရစုပယွကလွိုကွ တော့တယွ။မှနအွလိုးခံတုနွးကလိုအဖုတထွဲကခံစားရလာပှီးပှီးတော့မလိုဖှဈလာတယွ။ “အားဟားးတောပွှီကိုကှီး၊မှနမွနတတတွေော့ ဘူး” ခေါငွးကိုအတငွးတှနွးထုတလွာတော့ကနှောရွပလွိုကတွယွ။ကိုကှီးရပမွှမှနရွဲ့ခါးကအိပရွာပေါကွလှာတော့တယွ။ “မှနကွောငွးလား” “ဟငွး ကိုကှီးနှောမွှန့ကွိုငရဲပေးနတော” “မပေးပါဘူးမှနရွယွ၊နေ့လညကွမှနလွုပပွေး သလိုကိုကှီးကလဲမှန့ကွိုလုပပွေးခငှလွို့ပါ” “မှနလွုပတွာကောငွးလို့လားကိုကှီး”.။

“အရမွးကောငွးလို့ပါမှနွ” “ဟိကှိုကတွယပွေါ့” “အရမွးကှိုကွ” “လုပပွေးရမလား” “ဟုလုပပွေးရငကွှိုကတွာပေါ့” “ကိုကှီးကှိုကရွငလွုပပွေးမှာပေါ့”. “ဟာ အခုလုပပွေး”. ကနှောအွိပပွေးလိုကတွယွ။မှနကွအိပရွာကထကာကနှော့ရွဲ့လီးကိုစငုံလိုကတွော့တယွ။ ပူနှေးနှေးနဲ့အိစကတွဲ့မှန့ရွဲ့လှှာကှောင့ကွှ နောလွီးကခကှခွငွှးတောငလွာတယွ။ “ပှှတွ ..ပှှတွ  ..ပလပွ” “ဟားးးးကောငွးလိုကတွာမှနရွယွ” မှနကွသူလုပတွတသွလိုလုပပွေးရှာတယွ။ လီးထိပလွေးကိုလှှာနှင့ယွကပွှီးလကနွှင့ဂွှငွး ထုပေးတယဗွှာ။ကနှော့လွီးကအရမွးမာ တောငနွပှေီ။ “မှနွ ကိုကှီးလုပခွငှနွပှေီ” “အှနွး..ကိုကှီးလုပခွငှရွငလွညွးလုပလွေ”ကနှောလွညွးမှန့ပွေါငကွှားဒူးထောကဝွငပွှီးမှန့အွဖုတကွိုလကနွှင့ပွှတကွာအရတှထှကေအွေောငလွုပလွိုကကွာလီးကိုတေ့ပှီးဖိခလှိုကတွယွ။ “ဗစွှ  ဖှဈ  ဖှဈ ဗစွှ” “အာ့ကိုကို..ဖှေးဖှေး” အရမွးထနနွတေဲ့လီးကတငွးကပှကွပှကွှီးဝငလွာတယွ။အဖုတထွဲမှာလီးကတဈဆို့ နသေေးတယွ။

အရညတွှစေိုနတောကှောင့ွ လီးကအဆငပွှကောတဝကလွောကဝွငသွှား ပှီးတော့ “ဗစွှ ဗှိ”အသံကှားလိုကရွတယွ။“အာ့ ကိုကှီးအိုး….” မှန့ရွဲ့အလန့တွကှားအသံကှောင့ွ နို့စို့ပှီးခှော့လိုးလေးအရငလွိုးလိုကတွယွ။ “ဗစွှ ဘှတွ ဖှတွ  ဖှတွ  ဖှတွ” “အာ့  အငွးးဟငွးးဟငွးးးးအားးး” နို့စို့ရငွးအလိုးခံရတဲ့ မှနမွှာ ခံစားခကှနွှဈမှိုး တပှိုကနွကကွှီးရတယွ။ဒုဆိယအကှိမဖွှဈပမယေ့ခွှောမှေ့မှု့တော့မရှိသေးဘူး။တဈဆို့ဆို့လီးကနှုတခွမွးသားတှကေိုပှတဆွှဲသှားမှန့ရွဲ့ စိတထွဲမနနေိုငဖွှဈကာညညွးတှားမိလကောမအရသာကိုသိလာလေ “ဗစွှ ဘှတွ  ဖှတွ ဘှတွ  ဖှတွ” “အာ! အငွးဟငွးးးအားးး”မှန့မွှာဒုတိယအကှိမဖွှဈ သောလွညွးရှကစွိတကွမပှောကပွမယေ့ွ ညညွးသံတှကသေူ့အလိုလိုဖှဈနပှေီး့ရှကနွတေဲ့စိတတွှပှငေ့ထွှကပွှီးညညွးညူသံ ကှားတဲ့အခါမှာတော့ကနှောလွဲရှေ့ ဆကပွှီးမှနလွိုကတွယွ။

အသားဆိုငခွငွှးတ ဖတဖွတရွိုကခွတနွသလေိုမှန့ရွဲ့အဖုတွ ကထှကတွဲ့အရညတွှကှေောင့လွီးအဝငပွို ညကညွောလာခဲ့တယွ။ကနှောလွညွးခါးကိုကိုငကွာအားထည့ပွှီးလိုးလိုကတွော့တယွ။ ရှဈမိနဈလောကကွှာခှိနမွှာတော့မှန့မွှာ တကိုယလွုံးတုနသွလိုလိုလထေဲမှောကတွကသွလိုဖှဈလာပှီးပိပိထဲကလှုပပွှီးညှဈလာ တယွ။ပှီးတယဆွိုတဲ့အရာကိုကိုယတွိုငခွံစားမိ လိုကရွပှီး အောညွညွးလိုကတွော့တယွ။ “အားးရှီးးးရှီးးးကိုကှီး..အားးး အိုးး” ကနှောလွညွးပှီးခငှနွတောပါ။တကယကွို လညွးအရမွးလိုးလို့ကောငွးတယွ။စေးပိုငနွတေဲ့အဖုတကွိုလိုးရတဲ့အတှကစွိတလွဲကှနပသွှေားတယွ။ပှီးခငှနွတောကှောင့စွိတထွိနွးပှီးနောကထွပအွခကှငွါးဆယခွန့ဆွကလွိုးလိုကရွာသုတတွှထှကခွေငှလွာတာမို့လီးကိုဆှဲ ထုတရွငွးမှန့ရွဲ့ပေါငပွေါပွနွးထုတလွိုကလွေ တော့သညွ…..ပှီး။