Lifestyle

ညီးသံတစ်ချို့နဲ့အတူ

မိုးထကွ တဈယောကဘွာလုပလွို့ဘာကိုငရွမှနွး မသိပငွှးပငွှးရှိတော့ … ပလာဇာ လှှောကပွတမွယဆွိုပှီး တဈယောကတွညွး ယုဇန ပလာဇာ ကိုထှကလွာလိုကတွယွ… ဘာရယဟွုတဘွူး ဟိုကှည့ဒွီကှည့ပွေါ့ … ဆိုငခွနွးတှေ လညွးနှံ့သ ှားတော့ပငွှးပငွှး ရှိတာနဲ့ စားသောကဆွိုငတွနွးဖကကွိုသှားရငွ.. အအေးတဈခှကရွှမွးခေါကဆွှဲ တဈပှဲ မှာလိုကတွယွ….. စားသောကပွှီး ဆေးလိပလွေး ထုတဖွှာနတေုနွး…. “ဟေ့ကောငွ ….. မငွးတဈယောကတွညွးလား .. ဘာလာလုပွ” ဆိုတ ဲ့အသံ ကှီးနဲ့အတူ ကှှနတွောသွူငယခွငွှး မငွးထူး .. သူဘေးမှာ ရပနွတေဲ့ကောငမွလေး နှဈယောကွ … . တဈယောကကွ လုံးလုံး ကစှကွစှလွေး… တဈယောကကွ တော့အသားဖှူဖှူ ပိနပွိနသွှယသွ ှယွ နဲ့ကောငမွလေး… ကှှနတွောလွညွး ” အေးက ှာ သယခွငွှး ကှီးပှားနတယွေ ‘ ဟုတွ…. “ ” ဒီလိုပါပဲ ကှာ….. မငွးက ဘာလာလုပတွာလဲ “ ” ငါလား ပငွှးလို့လေ.တဈယောကတွညွး လှှောကသွ ှားနတော” ” ဟာ ..ဒါဆိုအတောပွဲ .. ငါတို့နဲ့လိုကခွဲ့ပါလား… “ ” ဘယလွ ဲ က ှ ပငွှးလိုပါဆိုနေ….. “ ” ရုပရွှငသွှားကှည့မွလို့က ှ….. “။

” ဟာ .. ပငွှးပါတယဆွိုမှမငွးကလဲ … မကှည့ခွငှပွါဘူး” အဲ့အခှိနမွှာပဲ ကောငမွလေး တေ ှ နောကကွနေ မကှစွိတှမှေိတွ လကသွီး လကမွောငွး ကှိနွးနတေဲ့မငွးထူးကိုတှေ့လိုကတွယွ …… …ဘာလ ဲ ဆိုပှီး မေးငေါ့ ပှလိုကတွော့ ..   ဘာမှမပှောပဲ သ ှား၇အောငလွိုကခွဲ့ပါဆိုပှီး ပုခုံး လာဖကပွှီး ကောငမွလေးနှဈယောကရွှေ့ကနေ ထှကသွှားပါလရေော…… ” မငွးကလဲ ရုပရွှငကွှည့တွာ ပငွှးစရာ ကှီးပါကှာ … ငါမလိုကခွငှဘွူး “ ” လိုကခွဲ့ပါကှာ.. မငွး ဟို ကောငမွလေး ကိုတှေ့လား အကှီအမဲ ဂါဝနဝွမွးဆကဝွတထွားတဲ့ လုံးလုံး ကစှကွစှလွေးလေ… “ ” အငွးတှေ့တယွ …. မငွးညီမလား “ ” ဟာ -ာီး ပါကှာ…… ဘယကွ ငါညီမ ကမှာလဲ … မနေ့ညက ပိုငအွိုးနီးယားမှတေ ှ့ခဲ့တာ ” ” အောွ .. လနွးသားပဲ…. “ ” အေး… မငွးအဲဒီတဈယောကကွိုထိနွးလိုကွ… ငါကတော့ဟိုကောငမွလေးကိုထိနွးလိုကမွယွ ..” ” အငွး … ဒါဆိုရငတွော့နညွးနညွး စိတဝွငစွားသှားပှီ ….” ဒီလိုနဲ့ကှှနတွောတွို့ပလာဇာ က ပှနထွှကပွှီး .. တကကြစီငှားပှီး ရုပရွှငရွုံကိုလဈကှရော…… ဘာကားပှ မှနွးတောငမွသိပါဘူး အဲဒါ စိတမွဝငစွားနိုငဘွူး .. ။

ဟိုလုံးလုံး လေးကိုပဲ ဘယလွို ရောရ မလဲ စဉွးစားနတော… အဲဒီအခှိနမွှာ ပဲ မငွးထူးပှနရွောကလွာပှီး.. မုန့တွှေ ဘာတေ ှ ဝယွ …. ရုပရွှငရွုံထ ဲ ရောကတွော့ .. ဟိုကောငကွ ရှေ့ကနေ ပိနပွိနလွေးကိုလကဆွှဲ ပှီး အတ ှ ဲ ခုံတှေ ကှားထဲ ကိုဝငသွှားရော … အဲဒီတော့မှကိုလကမွှတကွို ပှနကွှည့မွိတာ … ဟိုကွ .. အတှဲခုံ…………….. ကောငမွလေးကိုကှည့လွိုကတွော့ဘာမှမသိသလိုပဲ…. ကှှနတွောလွညွး ညီမ လာလေ ဆိုပှီး ရှေ့ကနေ ဝငသွ ှားလိုကတွယွ …..ထိုငခွုံရောကတွော့ ကှ ှနတွောထွိုငပွှီး ခဏ .. စှေ့ကနဲ ဘေးမှာ ဝငထွိုငလွိုကတွ ဲ့ကောငမွလေး ဖငလွေးက ကှှနတွောပွေါငကွို ကှိတသွလို ဖှဈသ ှားတော့.. အား ဆိုပှီး တိုးတိုး လေးအောမွိလိုကတွယွ…… ” ဆောရီး အကို.. … မတောလွို့နောွ …” ” ရပါတယွ ….” ရုပရွှငစွပှတော့နိုငငွံတောသွီခငွှးအရငလွာရော အားလုံး မတတွပရွပတွော့ကှှနတွောွ တို့လညွး ရပတွာပေါ့ …… နိုငငွံတောသွီခငွှးလိုကဆွိုပှီး ပှနထွိုငမွယဆွိုတော့.. ကှှနတွောကွ သူကို ကှည့ပွှီး ထိုငလွေ ဆိုတော့ခဈခဈဆိုပှီရယပွှီး ထိုငသွ ှားရော …။

ကှှနတွောလွညွးသူထိုငွ ပှီးမှနောကကွနေ လိုကထွိုငတွော့ … ” ဘာလ ဲ အကိုက နောကတွဈခါ ကှိတမွိမှာ ဆိုးလို့လား “ ။” ဟုတပွါဘူးဗှာ….” အမှနတွော့ဟုတတွယဗွှ .. အတှဲ ခုံဆိုပမယေ့အွရမွး မကယှဘွူးလေ .. ကှှနတွောကွလညွး အဲလို့မှားထိလိုကလွိုကတော့သနတမွေီးကူးတာ မှ ကှာအုနွးမယွ .. ကှှနတွောလွိငတွနကွ အရငမွာလာ လိမ့မွယွ… ကှှနတွောတွို့နှဈယောကလွ ဲ စကားမပှောဖှဈပါဘူး.. သူလ ဲ သူဘာသာ မုန့တွှေ စား ကှှနတွောလွညွး ကှှနတွောဘွာသာ မုန့စွား ပေါ့.. ” အကို .. ရဘေူးလေးတဈခကှလွောကွ …” ကှှနတွောလွညွး အနားမှာ ရှိတ ဲ့ရဘေူးလေးကိုယူပှီး သူကိုလှမွးပေးလိုကတွယွ… သူလညွး ရသေောကပွှီး ပှနပွေးတော့ကှ ှနတွောကွ လှမွးအယူသူက ရဘေူး အဖုံးကို သခှောမပိတထွားတော့ ဘုတဆွိုပှီး ကှှနတွောလွုံခှညပွေါကွို ပှုတကွှပါလရေော… ။

ကှှနတွောလွညွး ရဘေူးကို မှနမွှနွ ကောကကွိုငပွှီး မတတွပရွပလွိုကတွော့ .. မှောကကွှသှားတ ဲ့ရအခှေို့က ကှှနတွောပွုဆိုးမှာ အကှကလွိုကကွှှနတွောလွညွး ပုဆိုးကို ခါ ဝတမွလို့ ဖှနလွိုကတွော့ … ” အို ” ဆိုတ ဲ့ကောငမွလေး ရ ဲ့အသံကို ကှားလိုကှည့လွိုကတွော့ မကှလွှှာခပှှီး ခေါငွးငုံသ ှားတ ဲ့ ကောငမွလေး. ဘာဖှဈလို့ပါလိမ့ဆွိုပှီး ကိုယ့ွ ဘာသာကိုယအွောကငွုံကှည့လွိုကတွော့…။ပုဆိုး ကှားမှာ ဖောငွးထားနတေဲ့ကှှနတွောလွိငတွံကို ကှည့ရွငွး.. ပှနထွိုငမွိလိုကတွယွ…… သှေးမတောွ သားမစပတွ ဲ့မိနွးမ တဈယောကနွဲ့အသားခငွှး ထိနတေော့ … ကှှနတွောလွညွး ဘာသား နဲ့ ထုထားတာ မို့လို့လ ဲ.. ကှှနတွောလွိငတွံဟာ အတ ှငွးခံအောကမွှာ တငွးမာနေ တာပေါ့… ဒါကို မေ့ပှီး ထရပလွိုကလွို့မှငသွှား တ ဲ့ကောငမွလေး ကိုလညွး ဘယလွို မကှနွှာ ခငွှးဆိုငရွမလဲ တောငွ မသိတော့ဘူး…။

ရုပရွှငရွုံတဈရုံလုံး ဆူညံနတောတောငွ . ကှ ှနတွောတွို့နားမှာ တော့နကှောစိ ခှာသံဖောကဖွောကွ …..ဆိုတာ ကိုပဲ ကှားနရတယွေ ….. တိတဆွိတနွတော ၅ မိနဈလောကကွှာ သ ှားတော့ ” အကို နကှောစေ့ စားအုနွး” ဆိုတ ဲ့တိတွ ဆိတမွှူကိုဖောကထွှငွးလိုကတွ ဲ့အသံ.. နဂိုကမှကိုယဘွာသာ အယောငယွောငအွမှားမှား နဲ့ တိတနွတေဲ့ကှှနတွောလွညွး ” အငွး” ဆိုပှီး မကှည့ပွဲ လကလွှမွး နှိုကလွာတဲ့သကာလ အိစကလွှတ ဲ့ကောငမွလေးရဲ့ ရငအွစုံ နှဈမှှာ ကှားထ ဲ လကဝွငသွ ှား ပါလရေော…… ကောငမွလေး လဲ ” အို… အကို…………. “ “ဆောရီး ညီမရာ … မတောလွို့ဆောရီး နောွ ….” ” သူ့မတောလွို့ကလဲ … ကှကတွိပဲ …” ” ….. “ ” အငွးပါ…. ရပါတယထွားလိုကတွော့ “ ကှှနတွောတွို့နှဈယောကကွှားမှာ တိတဆွိတမွှုကပှနစွိုးမိုးသှား ပှနတွယွ….သူကို မသိမသာ ကှည့လွိုကတွော့ခေါငွးလေး ငုံ့ရငွး နကှောစေ့ ပှနကွိုကနွတယွေ ……။

ရုပရွှငပွှီးလို့အပှငထွ ှကလွာတော့ညနတေောငစွောငွးနပှေီ။ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှးလဲ ကှ ှနတွောွ ဘေးနား လာပှီ… ” အိုကေ လား… ဟေ့ကောငွ “ ကှှနတွောလွညွးဘာရမလဲ .. အိုကေ မအိုကေ တော့မသိဘူး ဒီမှာ ဆိုပှီး ရစေို နတေဲ့ပုဆိုးကှကကွို ပှလိုကတွယွ… ” ဟာ…. ဟေ့ကောငမွငွးတောတွောအွဆငပွှနပေေါလား…… “ ကှှနတွောလွညွးဘာမှမပှောပဲ ဆရာကှီး စတိုငနွဲ့နလေိုကတွာပေါ့……..  ” ဟေ့ကောငွ ….. မငွးထူး . မငွးဘယသွှား အုနွးမှာလဲ ..” ” စမွးခှောငွးထဲ က ရှှခေိုငသွှားမယလွေ ကှာ .. .ဘီယာလေး ဘာလေး သောကရွတာပေါ့ ” “အေး… ကောငွးသားပဲ ငါလညွး အဲ့ဆိုငမွရောကတွာ ကှာပှီ…သှားတာပေါ့ … ” ကှှနတွောတွို့လေးယောကလွညွး ရှှခေိုငရွောကတွော့ စားပှဲထိုးလေးကို ခေါရွငွး ” မ…….. ဘာစားမှာလဲ …. “ ” ကှှနမွ နာမညဝွတမွှုံပါ…… “ ” အငွး… ဆောရီး ဗှာ ကှှနတွောွ မိုးထကပွါ….. “။

” ဟာ… မငွးတို့ က ခုထိနာမညတွောငမွသိဘူးလား ” ဟု မငွးထူးကဝငမွေး ပါလရေော …. ကှှနတွောလွညွး အငွးအဲ့ ဖှဈနေ တုနွးကောငမွလေး က ရုပရွှငထွ ဲက အဖှဈအပကှကွို ပှောပှ ပါလကေော…… အ.ဲ …လညတွော့လညတွယွ .. ။သူ့နို့နှိုကခွံ၇တာကှတော့မပှောဘူးဗှာ…. ကှှနတွောလွညွး အဲ့အကှောငွး ပှောပှမလို့ ” သူ……….. ” ပဲရှိသေးတယွ .. ကှ ှနတွော့ွ ခှထေောကကွိုလာနငွးတယဗွှာ… ကှှနတွောလွညွး ကှည့လွိုကတွော့မပှောဖို့တောငွးပနနွတေဲ့ မကှဝွနွးတဈစုံကိုတှေ့လိုကရွတော့အဲ့ဒီအကှောငွးမပှောတော့ပဲတခှားအကှောငွးပှောဖှဈကှပါရော.. ဟို ပိနပွိနသွှယသွ ှယလွေးနာမညကွ ကခေိုငတွ ဲ့ …. တဈယောကနွဲ့တဈယောကအွခုမှပဲ မိတဆွကလွိုကသွူ့အကှောငွး ကိုယ့အွကှောငွးတှေ ပှော … နညွးနညွး လေးကလညွး မူးလာ တော့ စကားတှကေ သှကလွာရော… ။

နောကတွော့အခုမှသိပမယေ့ငွယပွေါငွးတှလေို ဖှဈသှား ကှတယွ… ကှှနတွောတွို့လညွး သောကကွောငွးကောငွး နဲ့သောကနွကှတော ညဆယနွာရီတောငထွိုးနပှေီ… “ဟေ့ကောငွ .. ပှနမွယလွေ… ၁၀ နာရီထိုးနပှေီ……. “ ” အေး… ပှနကွှတာပေါ့.. “ အဲဒီအခှိနမွှာ ကခေိုငကွ ထပှီး မပှနခွငှသွေးဘူး။ ကလပွ သ ှားမယလွေ… ပှောရော။ ကှှနတွောလွညွး မငွးထူးကို ကှည့တွော့ဘာမှမပှောဘူး… အဲဒါနဲ့မထူးပါဘူးဆို ပှီး ပိုငအွိုးနီးယား ကလပကွို ဆကဒွိုးကှ ပှနရွော… ဟိုရောကတွော့စောသေးလို့လား မသိဘူး။ လူတှေ သိပမွရှိကှသေးဘူး။ ထော့ငကွှကှစားပှဲလေးမှာ ထိုငနွလေိုကတွယွ။ ခဏနတေော့ waiter ကောငလွေးက ဂှောနွီတဈလုံး . ကုတွ(ဈ) … ရခေဲ ရယွ အာလူးကှောွ… မှပေဲ… ဖနခွှကလွေးလုံးလာခတှယွ … ” ဟာ… ဒါတှေ က ဘယသွူသောကမွှာ မို့လို့လ ဲ …… ဘယသွူမှာတာလဲ ” မေးလိုကတွော့ ” ဝတမွှုံ မှာလိုကတွာလေ….. “။

” သောကတွကလွို့လား…” ” အငွး ..တ ဲ့ “ ကှှနတွောလွညွး ဘာမှာ မပှောတော့ဘူး… အရကခွှကလွေး ယူပှီး အေးဆေးသောကနွလေိုကတွယွ။ နောကနွာရီဝကလွောကနွတေော့လူလ ဲ တောတွောမွှားလာပှီ… DJ ကလညွး မှူးလာတော့ “လာ” ဆိုပှီး ကှှနတွောလွကဆွှဲ ပှီး ဝငကွပါလရေော…. ကှှနတွောလွညွး အခုမှသခှောကှည့မွိတယွ… မကှနွှာ ဝိုငွးဝိုငွး မို့မောကနွတေဲ့ရှှရငတွေဈစုံ…. ပှပှေေ လေးဆငွး သ ှားတ ဲ့ခါး…. လုံလုံးကစှကွစွှ တငပွါးလေး.. အရပကွ ကှှနတွောပွုခုံးလောကသွာရှိတ ဲ့ကောငမွလေး… ကနလေိုကတွာမှား ဂုတထွောကနွတေဲ့ဆံပငလွေးကို လမှောဝဲ နတောပဲ… ကှ ှနတွောကွှည့နွတေုနွး သူရှေ့မှာ ရှိနတေဲ့ ကှှနတွောရွငခွှငထွ ဲ ကို ပှုတကွှလာပါ လရေော… ကှှနတွောလွညွး သူခါးလေးကနထေိနွးကိုငရွငွး ဖှေးဖှေးလေး က နလေိုကတွယွ… ။

သူ့လကနွှဈဖကကွကှှနတွောကွိုသိုငွးဖကလွိုကပွှီး.. မကှနွှာကို ကှှနတွော့ရွငဘွတပွေါွ အပထွားလိုကတွယွ… ” တောတွောမွူးနလေား ဝတမွှုံ… “ ” မူးပါဘူး… ရတယကွို… “ Dancing floor ထဲမှာ လညွး လူနဲနဲ မှားလာတာ နဲ့.. ” ဝတမွှုံ… ခဏ ပှနသွ ှားထိုငရွအောငွ…” ဆိုပှီး… ကှှနတွောတွို့စားပှဲကို ပှနလွာလိုကတွယွ…ကှှနတွောကွ နောကကွို မှီထိုငလွိုကပွှီး ဝတမွှုံကိုတော့ကှ ှနတွောရွှေ့မှာ ထိုငခွိုငွးပှီး ကှှနတွော့ွ ရငခွှငထွဲထည့နွောကကွနဖတထွေားလိုကတွယွ… ပှလှေော့လှှော့ကှှနတွောရွငဘွတပွေါမွှာ မှီနတေဲ့ မကှနွှာ လေးကို ငုံကှည့ရွငွး မနနေိုငတွော့လို့ဝတမွှုံလေးရဲ့ နှုတခွမွး လေးကို ဖှဖှ လေး ထိတယဆွိုရုံနမွးလိုကတွယွ… ကှ ှနတွောကွို ပှနမွော့ ကှည့ွ ပှီး ခေါငွးလေးမော့ ကာ ကှ ှနတွော့ွ နှုတခွမွးသားတှကေို စုပယွူပှီး နမွးလာရော… ။

ကှှနတွောလွညွး ခေါငွးလေး ငုံ့ပှီး အစာခဲထားတဲ့ ကှားနာတဈကောငလွိုသူ့နှုတခွမွးလေးကိုနမွး လှှာလေးနဲ့သူ့နှုတခွမွးဖူးလေးကို ဖှတပွှီး ပါးစပလွေး ထဲကိုလှှာလေး ထိုးလိုကတွယွ… သူ့ပါးစပထွ ဲ ဝငလွာတ ဲ့ကှှနတွောလွှှာကိုအငမွးမရ စုပထွားရငွး… ” အဟမွး………. အဟမွး…………….. “ အသံနဲ့အတူဝငလွာ သူက မငွးထူးနဲ့ကခေိုငွ …. … ” ယောကဖွ… ဒိုးရအောငွ… မငွးတို့တေ ှကလ ဲလူမှငကွှငွးမှာကှာ… ဟိုရောကမွှလုပတွာမဟုတဘွူး…” ကှှနတွောလွညွး ဟိုရောကမွှဆိုတ ဲ့အသံကှားတော့ခုနက သူတို့အတှဲ ကိုတငွး နတောတောငွ ဘယရွောကသွှားလ ဲ သိဘူး… ဒီကောငမွှာ အစီအစဉရွှိမှာပဲလေ ဆိုပှီး ဝတမွှုံလကကွိုဆှဲပှီး လူတှေ ကှားကနေ ထိုးထှကလွာခ ဲ့တယွ… အပှငရွောကတွော့မငွးထူးနားကပပွှီး…..။

” ဘယသွ ှား မှာလဲ…” ” သူတို့နတေဲ့ဟိုတယသွ ှားမယလွကေ ှာ “ ကှောငတွောငတွောငဖွှဈသ ှားတ ဲ့ကှှနတွောကွ ” သူတို့က ဘာလို့ဟိုတယမွှာ နတောလဲကှ ” ဆိုပှီး မေးလိုကတွော့မငွးထူးက နညွးနညွး တငွးလာတဲ့မကှနွှာ နဲ့ကှှနတွောဘွကလွှည့ွ ပှီး… ” မငွး သူနဲ့ဘာလုပနွလေဲ… ဘာစကားမှမပှောဘူးလားကှာ… “ ” သူတို့က မနွးသူတှေ က ှ ဒီကိုအလညလွာကှတာ .. နှဈယောကတွညွး မှရိပညွို မှာ ငှားနတယွေ သိပှီလား.. အခုအဲဒီကိုသှားမှာ ” ဆိုပှီး လှည့ထွ ှကသွှား ပှီး တကကြစီပေါွ တကသွ ှားရော …  နောကမွှာ သုံးယောကပွဲ ထိုငလွို့ရတာဆို တော့….. နောကမွှရောကတွ ဲ့ကှှနတွောကွ အလိုလို ရှေ့ခနွး ထ ဲမှာနရော ရသှားရော… မှရိပညွို ကိုသ ှားနတေ ဲ့လမွးမှာတော့ကားဘကကွှည့မွှနလွေးထ ဲ ကနေ ခိုးခိုးကှည့ရွငွး လိုကလွာတာပေါ့ … ဟိုရောကတွော့မငွးထူးကပဲ သူတို့နတေဲ့အခနွးနား မှာ အခနွးထပယွူပှီး ကခေိုငလွကတွ ှဲ ပှီးသှားတယွ… ။

ကှှနတွောဝွတမွှုံလေး ကိုကှည့လွိုကတွော့ ခှလှမွေးမှနမွှနလွေးနဲ့ကှှနတွောစွောင့ခွေါနွသလေိုပဲ… ကှှနတွောလွညွး နောကကွပှေးလိုကသွှားပှီး မှုံဆို ပှီး သူ့လကလွေးကိုကိုငလွိုကတွော့အလိုလိုသူ့ခေါငွးလေးက ကှှနတွောပွုခုံးပေါကွို မှီဆငွး လာတယွ … အခနွးရှေ့ရောကတွော့မှုံက သူ့ပိုကဆွံအိတလွေးထဲ က သော့လေး ကိုဖှင့ွ ပှီး ကှှနတွောတွို့နှဈယောကတွူတူဝငလွာခဲ့တယွ… အခနွး တံခါး ပိတပွှီး ကှည့လွိုကတွော့ကုတငပွေါမွှာ ထိုငနွတေဲ့မှုံ…. ကှှနတွောလွညွး ဘေးမှာ ဝငထွိုငပွှီး သူပုခုံးလေး ကိုလှမွးဖကလွိုကတွော့ကှှနတွောလွှည့ွ ကှည့လွိုကတွ ဲ့သူ့မကှနွှာလေး ကို ငုံ့နမွး လိုကတွယွ… တဖှေးဖှေး နှုတခွမွးလေးတှေ ပေါရွောကတွော့ မှုံရဲ့ ပါးလှှာတဲ့နှုတခွမွးလေးကို ခပမွှှငွးမှှငွးလေး စုပယွူလိုကတွယွ… ။

တဈစတဈစ ကာမမီးတှနေိုးထလာတဲ့အခှိနမွှာတော့ကှ ှနတွောွ တို့နှဈယောကရွဲ့လှှာတိုကပွ ှ ဲလေး စလာတယွ… ကှှနတွောထွိုးသှငွးလိုကတွ ဲ့လှှာလေးကိုသူက ပှနထွ ှကသွ ှားမှာစိုး စုပယွူကှှနတွောရွဲ့လှှာပှနအွထှကမွှာလိုကပွါလာ တ ဲ့မှုံရဲ့လှှာလေးကို ပှနစွုပလွိုကွ… ပေါ့… ကှ ှနတွောရွဲ့လကတွှေ ကလညွး မှုံရဲ့ဂါဝနလွေးအပေါကွနေ သူ့နို့လေး ကို အဆုနအွဆနလွေး ပှတလွိုကွ နို့လေးကိုလကလွေး နဲ့ ဖှဈလိုကလွုပပွေးလိုကတွော့မှုံရဲ့ အနမွးတှကေ ပို ကှမွးလာတယွ… ကှှနတွော့လွကတွှေ ကလညွး သူ့နို့တှေ ပေါွ ကနေ အောကကွို ဖှညွးဖှညွး ဆငွးလာရငွးနဲ့မှုံကိုယလွုံးလေးကိုကုတငပွေါွ ကိုဆှဲလှဲ လိုကတွယွ… ကုတငပွေါွ လ ဲသ ှားတ ဲ့မှုံအနေ အထား က ကိုယအွပေါွ ပိုငွးက ကုတငပွေါမွှာ ခှထေောကနွှဈခှောငွး ကတော့ ကုတငအွောကမွှာ တှဲလှဲလေးပေါ့…။

အောကဆွငွးလာတဲ့ကှှနတွော့လွကတွှဟော မှုံဂါဝနအွတိုလေး အောကကွ လှတလွပနွတေ ဲ့ ပေါငလွေး ကို ဖှေးဖှေးပှတရွငွး ပှနတွကလွာ တဲ့ကှှနတွောလွကနွဲ့ အတူမှုံဂါဝနလွေးကို ပါ ဆ ှ ဲတငလွာခ ဲ့တယွ… ပေါငလွေး ကိုပှတရွငွး တကလွာတဲ့ကှှနတွောွ လကတွှေ ပေါငနွှဈလုံးကှားထဲက မှုံအဖုတလွေးကိုထိမိလိုကခွှိနမွှာတော့ကှ ှနတွော့နွှူတခွမွး တှေ ကိုအတငွး စုပထွားရငွး ပေါငနွှလုံး ကိုစိထားလိုကတွယွ… ညပနွတေဲ့လကတွှေ နဲ့လှုပရွှားလို့ ရသလောကလွှုပရွှားနတေော့စိထားတ ဲ့ပေါငလွေးက လှုပရွှားလို့၇လောကအွောငဟွတတ လေး ဖှဈလာတယွ… လကနွဲ့ပငတွီလေးပေါွ ကနေ မထိတထိလေးပှတပွေးလိုကတွော့ခေါငွးလေး မော့သှားပှီး ကှ ှနတွောကွိုလှမွးဖကလွာတယွ… ” မှုံ .. ဂါဝနခွှှတလွိုကနွောွ . “ ဘာမှမပှောပဲ ရုတတွရကထွ ပှီး သူရဲ့ ဂါဝနလွေးကို ပုခုံးပေါကွနခှှတခွေလှိုကတွယွ…။

ကိုယပွေါမွှာ နို့၂လုံး ကိုထိနွးထားတဲ့ဘယာလေးရယကွာတ ှနွးရုပလွေးတှနေဲ့ပငတွီလေးရယပွဲ ကနှတွော့တယွ။ ကှှနတွောလွညွး ထထိုငလွိုကပွှီး ရပနွတေဲ့ ကိုယလွုံးလေးကိုဆ ှ ဲဖကရွငွး ပါးစပတွှကေ နို့လေးကို ဘယာ ပေါကွနေ ငုံလိုကတွော့အလိုကသွိတ ဲ့မှုံက လကနွောကပွှနလွေးနဲ့ဘယာလေး ကို 6 လှနခွ ဲ့သော လေးနှဈက ကှှနတွောွ မိုးထကွ ဖှုတပွေးလိုကတွယွ… ။ဘယာအောကကွ လ ှတပွှီး ထှကလွာတ ဲ့နို့လေးကိုစို့လိုကလွှှာလေးနဲ့ လှှကလွိုကလွုပတွော့မှုံရဲ့လကတွှကေ ကှှနတွော့ခွေါငွးကိုကိုငပွှီး ရငဘွတအွစုံကို ကော့ကော့ ပေးတယွ… လှမွးဖကထွားတဲ့ကှှနတွောလွကတွေ ှ က မှုံရဲ့ဖငလွုံးလေးကိုဆုပညွှဈနေ မိတယွ… တဈခကှခွကှကွှှနတွောရွဲ့စုပခွကှတွှအေောကမွှာ ယိုငဆွငွးလာတဲ့မှုံကိုယလွုံးလေးကိုကှှနတွော့ွ အပေါဆွှဲ လှဲ လိုကပွှီး တဈဖကကွိုလှိမ့လွိုကတွော့ ကှ ှနတွောကွ အပေါကွို ရောကသွ ှားရော…။

ကှှနတွောရွဲ့လိငတွံဟာ အစှမွးကုနထွိုးထှကနွပှေီဆိုတော့ပုဆိုး နဲ့ပငတွီခှားထားပေ မယ့မွှုံရဲ့ အဖုတလွေးကိုသှားထောကထွားတယွ… ကှှနတွောလွညွး မှုံရဲ့ ပငတွီလေးကိုအသာလိပပွှီး ခှှတလွိုကတွော့မှုံဖငလွုံးလေးက ကှှပှီး ကှှနတွောကွို ခှှတလွို့လ ှယအွောငလွုပပွေးတယွ… အားပါးပါး… လှလိုကတွ ဲ့အဖုတလွေး… အမှှေးလေးတှကေ အကှဲကှောငွးရဲ့အပေါမွှာပဲ မဆိုစလောကရွှိနတယွေ… အရမွးကှီး ဖေါငွးနတော မဟုတပွမယေ့ွ… ပှပှလေေေး အကှဲကှောငွးရာလေးသာရှိတယွ… ကှှနတွောလွညွး ဝတထွားတဲ့လုံခှညအွတ ှငွးခံတှေ အားလုံးကို ခှှတပွှီး မှုံပေါငနွှဈလုံးကို ဆ ှ ဲထောငပွှီး ကှားထဲမှာ နရော ဝငယွူလိုကတွယွ… မှုံ့ ကိုယပွေါမွှာ မှောကလွိုကပွှီး ပါးစပခွငွှး တေ့ပှီး စုပလွိုကတွယွ… လကတွှေ ကလညွး နို့နှဈလုံးကိုတဈလှည့စွီကစားပေးနလေိုကတွယွ။

ကှှနတွောလွိငတွံဟာလညွး မှုံရဲ့အဖုတလွေးကိုထိထားတော့… “ကိုရယွ …. လုပပွါတော့ .. .တဈမှိုး ကှီးပဲ ခံစားနရတယွေ ..” ကှှနတွောလွညွး လိငတွံကိုလကလွေး နဲ့ကိုငပွှီး အက ှ ဲ ကှောငွးနှဈခု ကှားကိုအသာလေးဖိ ထိုးလိုကတွယွ… ခေါငွးလေး ဝငသွ ှားရငပွဲ ကှှနတွောလွညွး နို့လေးကို ငုံ့စို့ရငွး ခါးကိုအရှေ့အနောကွ မှနမွှနလွေး လှုပပွေးလိုကတွယွ… အခှအနလေေေးကောငွးလာတော့မှပုခုံးအောကကွို လကလွှှို ပှီး ခါးလေးကို ဖိခလှိုကတွယွ… ညီးသံတဈခှို့နဲ့အတူကှ ှနတွော့ကွို ဖကထွားပှီး ဖငလွေးကို ကော့ထားတယွ… ခဏလောကနွားရငွး နဲ့ပါးလေးကို နမွးလိုကနွားလေးကိုနမွးလိုကလွုပတွော့ ဖငလွေးကအောကကွိုပှနကွှ သှားတယွ… ကှှနတွောလွညွး ခါးလေးကို ပှနလွှုပရွငွး အသ ှငွးအထုတွ ကို ခပသွ ှကသွှကလွေးလုပပွေးလိုကတွော့မှုံရဲ့ အသကပွှငွးပှငွးရှူသံတှေ တောငကွှားလာရတယွ… ။

ကှှနတွောကွိုယကွိုပှနမွတပွှီး မှုံခါးလေးတှေ လကနွှဈဖကနွဲ့ကိုငရွငွး ဆောင့ခွကှတွှေ ကို မှနမွှနလွေးလုပပွေးလိုကတွယွ… သိပမွကှာ ဘူး… ကှှနတွောရွဲ့အပှငွးထနဆွုံး အခှိနကွို ရောကလွာတော့ခပကွှမွးကှမွးဆောင့ခွကှတွှေ နဲ့အတူသုတရွညတွှကေို မှုံရဲ့ အဖုတလွေးထဲ ကို ပနွးထည့လွိုကတွယွ…ပှိုကလှာတဲ့ကှှနတွော့ကွိုယလွုံးကိုဖကထွားရငွးခဏတာမိနွးမောနမေိတယွ… ကှှနတွောတွို့နှဈယောကရွမေိုးခှိုး သန့ရွှငွးရေးတှပေါလုပပွှီးတော့အဝတအွစားမပါပဲ အိပယွာပေါမွှာ မှုံမကှနွှာလေးကကှှနတွော့ရွငဘွတပွေါမွှာမှောကပွှီးကှှနတွောကွိုဖကထွားတာပေါ့။ ကှ ှနတွောလွညွး မှုံ့ကိုယလွေးကိုဖကထွားလိုကတွယွ။ ငှိမသွကနွတေဲ့အခနွးလေးကိုမှုံရဲ့အသံလေးနဲ့စတငလွိုကတွယွ ” ကို…. မှုံက အပှိုမစဈဘူးနောွ … ကို … သိလား “ ကှှနတွောွ ဘာပှနပွှော ရမှာလဲ ဗှာ… စဉွးစားကှည့အွုနွး… ကှှနတွောအွဖှတေောငမွစောင့ပွဲ… ”။

မှုံမှာ ခစှသွူရှိတယွ…….. ကို ……. မှုံလေ သူကို အရမွး ခစှတွာ သိလား… မှုံအသကွ၁၅ နှဈ လောကကွတညွး က ခစှကွှတာ…….. အခုဆိုသူနဲ့ခစှသွူသကတွမွးက ၆ နှဈတောငရွှိပှီ …. သူ့ အသကကွ မှုံထကွ၅ နှဈတောငကွှီးတာ…အခုအခှိနထွိလဲ သူ့ကို ခစှတွုနွးပဲ …. ကို.. ရယွ ….. သူကလဲ မှုံကိုသိပခွစှတွာ ….. မှုံအခုလို နတော ထိုငတွာတှေ လညွး သူသိတယွ… မှုံကို မလုပဖွို့ သူဘာပဲ ဖှဈဖှဈမှုံကိုလကထွပမွယလွို့ လ ဲ အမှဲ ပှောတာ ……. ဒါပမယေ့ွ……. ကို ရယွ …. မှုံလေ သူ့အခစှတွှေ ကိုအရမွးကှောကတွယွ …….. သူက အရမွး လ ဲ ဒေါသ ကှီးတယွ …….. သူကို မခစှတွော့ဘူး ဆိုပှီး မှုံခဏ ခဏ ဖှတဘွူးတယွ … မှုံအဲဒီလို ပှော လိုကရွငလွေ…. သူ တခုခုထလုပရွော… တဈခါကဆို မှုံရှေ့မှာ တိုကပွေါကွ ခုနခွှ မလို့တောငလွုပဘွူးတယွ …..။

မှုံမှာ သူနဲ့ပတသွကပွှီး အမှဲ တမွး ငိုနေ ရတာ… တဈနေ့မှမှုံစိတခွမွှးခမွှးသာသာ နရတယေဆွိုတာ မရှိဘူး….. ခုထိလညွး ကှောကပွေ မယ့မွေ့လိုလ ဲ မရဘူး ကိုရယွ… မှုံရဲ့အပှို စငဘွ၀ ကိုလညွး သူနဲ့ခစှသွူဖှဈပှီး ၃ နှဈလောကမွှပေးလိုကတွာ ပါ… သူ့မှာ အရငကွလညွး ရညွးစား မရှိခဲ့ဘူး… စိတဝွငစွားတ ဲ့လူလ ဲမရှိဘူး… သူ့မိသားစုသူ့ကှောငွးအတှကပွဲ စိတဝွငစွားတာ… ကုနကွုနပွှောရရငွ ကို ရယွ… မိနွးမတှေ နဲ့လညွး မဆကဆွံဖူးဘူး… မှုံဘာလို့လ ဲ မေးတော့ …….မိနွးမ တဈယောကွ ကိုယလွုံးတီးခှှတပွှီး သူ့ဆီလာရငတွော့သူလဲယောငွကြှားပဲ လီးတော့တောငမွှာပေါ့ငါ့ကိုကှိုးတုတပွှီး တကလွုပသွ ှား မှပဲ .. အရညထွှကမွှာ …. အဲဒီလိုအမှဲ ပှောတာ… ဒါပမယေ့မွှုံကိုဆကဆွံတာ ကှေးစား မိနွးမ တှေ ကိုဆကဆွံတာထကတွောငဆွိုး အုနွးမယွ… မှုံကို လေးဘကထွောကခွိုငွး ပှီး ဆံပငတွှေ ဆှဲပှီးလဲ လုပတွယွ… အရမွး ကှမွးတမွးတာပဲ… ။

အခှတှေေ ကှည့ွ ပှီး နညွးမှိုး စုံအောငကွို စမွးကှည့မွယဆွို ပှီး ဆကဆွံတာ… မှုံလေ အဲဒီလိုအခှိနတွှေ ဆိုသူကိုအရမွး လဲ ကှောကတွာ… မှုံငိုပှီးတောငွးပနနွတောတောငမွရဘူး… အဲဒီလိုတှဖှဈလောတော့မှုံလညွးသူ့ကို ရှ့ဲပှီး လုပခွငှရွာတှေ လုပလွာ တယွ… အရကတွှေ ဆေးလိပတွှေ က မှုံရဲ့အဖောတွှေ ဖှဈလာတယွ ….. အိမမွှာလညွး မနခငှတွေော့ဘူး… မှုံပှောမွယထွငတွာတေ ှ လုပလွာ တာပ ဲ… ပှောနရငွေးနဲ့ငိုသံလေးတေ ှ ပါလာတယွ…။ကှ ှနတွောလွညွး မှုံမကှနွှာလေးကိုအမှတတွနိုး လေးနဲ့ ငုံ့နမွးလိုကတွယွ… အဲဒီအခှိနမွှာ ကှှနတွော့စွိတထွဲမှာ ဖှဈနတောက သူ့ကို စိတခွမွှးခမွှး သာသာ နဲ့ ဒီည လေးကို ဖှတသွနွးစခငှတွေယွ…တဈခါမှသူမခံစား ဘူးဘူး လို့ထငတွ ဲ့အရာတေ ှ ကို ဖှည့စွညွး ပေးခငှတွယွ… သူ့ခစှသွူအကှောငွးပှော နေ တာ ကိုတောငထွပလွုပတွယလွို့မထငပွါနဲ့ဗှာ… ။

သူ့ပါးလေးတှေ နှုတခွမွးလေးကို နမွးနရောကနေ လညတွိုငလွေးဆီရောကလွာတယွ… သူ့ရဲ့ နို့ကို စ နမွးမိတ ဲ့အခှိနတွှေ မှာတော့ သူ့ရဲ့အသကရွှုသံတှေ က ပုံမှနမွဟုတတွော့ဘူး… ရငဘွတအွစုံ ကလဲ နိမ့လွိုကမွှင့လွိုကဖွှဈလာတယွ… ရငဘွတတွှကနတေဆငေ့ဗွိုကသွားလေးပေါကွို ရောကလွာ တယွ… ခဏတာ လောကနွမွးမိတ ဲ့အခှိနတွှေ မှာတော့ကှ ှနတွော့ရဲ့ မသိစိတတွှေ က မှုံရဲ့ အဖုတလွေးကို နမွးဖို့ တှနွးအားတှေ ပေးလာတယွ… ကှ ှနတွောသွတိရ မိတ ဲ့အခှိနမွှာတော့ ကှှနတွောနွှုတခွမွး တှေ က သူ့အဖုတလွေး ကိုနမွးနေ မိပှီ…  ” အဟင့ွ …. အဟင့ွ ” ဆို ပှီး မှုံ့ ဆီကနေ ရှိုကသွံလးတှေ ထှကလွာတော့ …… “မှုံ…. ဘာဖှဈလို့လ ဲ .. “ ” ဝမွးနညွး လို့ပါ …. ကို .. ရယွ. ….. မှုံကိုသိပခွစှပွါတယဆွိုတ ဲ့ မှုံ ခစှသွူတောငအွဲလိုတော့ မလုပပွေးဘူး ဘူး.. “ ။

ကှှနတွောလွညွး စကားမှား နတေဲ့မှုံ့ နှုတခွမွး သားတေ ှ ကို စှဲစုပလွိုကတွော့ …. သူ့လှှာလေးက ကှှနတွောပွါးစပထွ ဲ ဝငလွာတယွ …. ကှှနတွောလွကတွှေ ကလဲ မှုံရဲ့ အဖုတလွေးထ ဲ ကို နှိုကပွှီး ကလိပေးနေ မိတယွ… အငိုလေးတိတသွ ှားတော့ကှ ှနတွောပွါးစပတွှကေိုအဖုတလွေးဆီပှနရွောကွ သှားပှီး လှှကလွိုကအွတှငွးသားလေး တေ ှကိုလှှာနဲ့ထိုးလိုကွ….. အစိလေးကို ခပမွှှငွးမှှငွးလေး စုပလွိုကတွော့ငိုသံတှေ တိတပွှီး ……… “အား… အူး…… အ.. အ… အ…” ဆိုတ ဲ့အသံလေးတှေ အစား ထိုးလာ တယွ … တဈခကှခွကှကွော့တကလွာတဲ့ ဖငလွုံး ကှီးတှကေို ကိုငပွှီး သူ့အဖုတလွေးကို မှုတပွေး နမေိတယွ… မှုတပွေးရငွး သိပမွကှာခငလွေးမှာပဲ သူ့ဖငလွုံးကှီး တှကေ အမှင့ဆွုံးကိုတကလွာ ပှီး ဆကကွနဲ ဆကကွနဲ့ ဖှဈသှားကာ ကှှနတွော့ပွါးစပထွဲကို ပူနှေးတ ဲ့အရညတွှေ ဝငရွောကလွာတယွ… ။

နောကတွဈခကှနွှဈခကှလွောကလွှှကပွေးလိုကတွော့မှ ကုတငပွေါကွိုသူဖငလွေးက ပှနပွှုတကွှ လာတယွ… မှုံရဲ့ ရငဘွတအွစုံဟာ လညွး မှင့လွိုကွ နိမ့လွိုကနွဲ့မကှလွုံး လေးတှေ မှိတပွှီး ငှိမသွကသွ ှားတော့တယွ… ကှ ှနတွောလွညွး မှိနွးနတေဲ့မှုံရဲ့ ကိုယလွုံးဘေးမှာ ဝငနွရော ယူပှီး မှုံ့ ကိုယလွုံး လေးကို ဖကရွငွး အိပစွကနွလေိုကတွယွ… ဘယလွောကတွောငအွိပပွှောသွ ှားလ ဲ မသိတ ဲ့ကှှနတွောရွဲ့ ကိုယပွေါမွှာ တဈခုခုရှေ့လှားနတယွေ လို့ခံစားနရတယွေ…အိပမွကလွား….. တကယလွား.. တောငမွဝခှေဲ နိုငဘွူး… မကှလွုံး နှဈလုံးကို အားယူပှီး ကှည့လွိုကတွော့ “……… မှုံ ……… “ ကှှနတွော့ကွိုလှှာလေးတှေ နဲ့ရကပွေးနတော တဖှညွးဖှညွး ကှှနတွော့ဆွီးစပနွားကို ရောကနွပှေီး ငါ့လိငတွံကိုစုပပွေးမလို့ဆိုတ ဲ့အသိက ကှှနတွော့ခွေါငွးထဲကိုဝငလွာတော့ကှှနတွောလွိငတွံလေးက ထောငလွာရော… မှုံလညွး လန့သွှားတာလား မသိဘူး…။

ကှ ှနတွောကွို ခေါငွးလှည့ကွှည့နွတယွေ… ကှှနတွောလွညွး မကှလွုံးလေးကို ခပမွှေးမှေးလေးလုပပွှီး အိပခွငှယွောငဆွောငနွလေိုကတွာပေါ့… မှုံကှှနတွော့လွိငတွံလေးကို ခပဖွှဖှ လေးကိုငပွှီး ခေါငလွေး ဟိုစောငွး ဒီစောငွး နဲ့သခှော ကှည့ွ နတောလား သိဘူးကှှနတွောလွိငတွံဟာလဲ အစှမွးကုနတွငွးမာနပှေီဗှာ… မှုံလညွး ကှှနတွောွ လိငတွံလေးကိုကိုငထွားနတော ကနေ အပေါအွောကလွေး ဖှေးဖှေး ဆှဲတငဆွ ှဲခလှုပပွေးနတယွေ ကှှနတွောကွှည့နွရငွေး သူ့ခေါငွးလေး အောကကွို ငုံဆငွးသှား ပှီး.. ကှှနတွောလွိငတွံမှာ ပူနှေးတ ဲ့ အာငှေ့လေးနဲ့စှတစွိုမှုလေးခံစားလိုကရွတယွ… သူမရဲ့ နှုတခွမွးတှေ ကို စုပှီး ကှှနတွောလွိငတွံကို အပေါအွောကဖွိဖိဆှဲခနှလေိုကတွာဗှာ… တဈခါ တဈခါ အဲ့လို ဖိဆှဲ ရငွး အရှိနလွှနပွှီး ကှှနတွောွ လိငတွံထိပနွား ထိရောကလွာတဲ့အခါ သှားလေးတှေ နဲ့ ခှဈမိတော့ … ဒီတဈခါ အောရွမှာ ကှှနတွော့အွလှည့ပွေါ့… ကှှနတွောလွိငတွံတဈခှောငွးလုံးကို ဆော့စရာ အရုပတွဈရုပလွို့ပဲ .. ။

သူ့ လှှာလေး နဲ့သပတွငလွိုကွ… ထိပဖွူး က အက ှဲ ကှောငွးလေးကိုလှှာလေးနဲ့ထိုးကလိလိုကွ ……. အမှိုးမှိုး ကိုစိတပွါလကပွါ လုပပွေးနတယွေ… အသံထှကရွငလွညွး ကောငွးနတော ရပသွ ှားမှာ… အောင့ထွားတော့လညွး ပှီးသှားလိမ့မွယွ …… ကှှနတွောလွညွး ထပှီး သူ့ကိုယလွုံး ကိုကှှနတွော့ွ ပေါွ မှောကတွငလွိုကတွယဗွှာ… သူ့နို့လေး တေ ှကို ပါစပလွေးနဲ့စုပရွငွး… ကှှနတွောလွိငတွံကို လကနွဲ့ကိုငပွှီး မှုံအဖုတထွ ဲ ကိုထိုးထည့လွိုကတွော့တယွ… ဖငသွား လုံးလုံး ကစှကွစှလွေးကို ရှေ့နောကဆွ ှ ဲယူပှီး ကှှနတွောလွိငတွံကိုသူ့အဖုတလွေးနဲ့ ပှတဆွှဲ စမေိတယွ… သူလ ဲ တဈခကှခွကွှ… အံလေး ကှိတပွှီး ….. ညီးသံတှေ ကိုတိတဆွိတနွစတယွေေ… အရှိနရွလာ တဲ့ ကှှနတွောလွညွး ဖငလွုံး ကစှကွစှလွေးကိုအပေါအွောကမွှှောကလွိုကရွှေ့နောကဆွှဲ ပေးလိုကနွဲ့ အာသာ ပှငွးပှငွး လုပနွေ မိတယွ … ရမွးခါ နတေဲ့နို့တဈစုံကိုလ ဲ လကနွဲ့အသာထိနွးပှီး…….. နို့သီး ခေါငွးလေး တှကေို ခှေ နမေိတယွ… မော ပနွး သှားတဲ့မှုံကိုကှှနတွောပွဲ ထပှီး ကုတငွ ပေါမွှာ နရော ပှငပွေးလိုကတွယွ… သူ့ပေါငကွှားထဲ မှာ နရော ယူ… သူပေါငလွုံး တှေ ကို ကှှနတွောပွခုံးပေါွ ထမွးစလှှကအွေဖုတလွေးထ ဲ ကိုကှ ှနတွောလွိငတွံတဈခှောငွး လုံး ဝငအွောငွ ဖိဖိသှငွးပေးပေးလိုကတွယွ… မှုံရ ဲ့တုနပွှနမွှုအနနေဲ့ကှှနတွောလွိငတွံဝငလွာတိုငွး ဖငလွုံးလေးကို ကော့ကော့ တငပွေး တယွ… ကှှနတွောရွဲ့ခံစားခကှတွှေ နဲ့အတူဆောင့ခွကှတွှေ အောကမွှာ .. ဘယနွှဈခါ မှောကမွှနွး မသိတ ဲ့ ပှီးဆုံး ခှငွးကို ရောကသွှားလတေော့သညွ……ပှီး။