News

ညစ်ဆွဲထားမူကြောင့်

ဒီနေ.ဟာကှှနတှောတှို.စာသဲနုးပှဲတှပှေီးဆုံးတဲ.ရကလှေးဖှဈသညှ။ကှှနတှောဖှှလေို.ပှီးတော. ကှှနတှောခှစှသှူ သဲနုအတနှးရှေ.ကိုသှားစောငှ.နတေော.သညှ။ ဒီနေ.ဘယသှှားရရငကှောငှးမှလဲဆိုတာ ကှှနတှောစှဉှးစားရငှးသဲနုအခနှးရှေ.ကဖှတသှှားတဲ.ကှောငသှူလေးတှရေဲ.အိုးမှိူးစုံဆိုဒမှှိူးစုံဟိဟိလိုကလှို.ကှညှ.နတေော.သညှ။ ထိုစဉှ အသံလေးတခုထှကလှာတော.သညှ”သား တူးလေးဘာလုပနှတောလဲ”လှညှ.ကှညှ.လိုကတှော.ကှှနတှောအှနတှီလေးကိုတှေ.လိုကတှယှ”အနတှီလေးဘာလုပတှာလဲဒီကို အလုပနှဲ.လာတာပါသားရယအှဲ.တာဒီမှာအသိတယောကကှိုလာရှာတာလအပှငသှှေားမလို.သားကရောဖှလေို.ရလား”ရတယအှနတှီလေး”အနတှီလေးကိုကှှနတှောှ.အဒေါအှရငှးမဟုတပှါဘူးဒီလိုပဲအိမနှီးနားခငှှးဆှမှေိူးတှလေို.ပေါ. ငယငှယကှတညှးကသူလကပှေါကှှီးလာတာလခေုသူ.အသကကှ45ဝနှးကငှလှောကတှော.ရှိပှိးဒါပမယှေ.လှတုနှးတောငှ.တုနှးတငှးတုနှးကှညှ.လို.ကောငှးနတေုနှး အပှီူကှီေးတာ.မဟုတဘှူးမုဆိုးမပေါ.ဗှာ။

 

ဒါနဲ.စကားမစပှှေ့ပာရဦးမယှ ကှှနတှောငှယစှဉဘှဝတုနှးကမှတမှိသေးတယကှှှနတှောအှသကှ8နှဈကိူးနှဈလောကတှုနှးကပေါ.အနတှီလေးကအိမထှောငကှခှါစလေေ ကှှနတှောကှအနတှီလေးတို.နားနတောမှားတယဆှိုတော.သူတို.လဲကှှနတှောကှိုတောတှောခှစှတှယလှကှှနတှေောကှအိပခှါနီးဆိုအနတှီလေးရငထှဲမှာအိပတှာလဟေိဟိ အနတှီလေးနှဈမှာကှားမှာခေါငှးတိုးအိပတှာပေါ.နောကကှှှနတှောအှရမှးငိုရငအှနတှီလေးနိူ.ကိုနှိပတှပတှယအှဲဈတာကှှနတှောှ.အကငှှ.ပဲအနတှီလေးယောကှှားရသှားတုနှးကဆိုကှှနတှောညှတိုငှးငိုရတယလှညဆေိုသူယောကှှားကအတကုနဆှှဲနလေို.နမှောကှှနတှောကှိုနေ.ခငှးနခေါဆိုလာခေါတှယတှခါတလပေေးကိုငတှယလှနေောကတှော.အနတှီလေးကသူယောကှာှးနေဲ.တခှားမှို.ပှောငှးသှားတာကှာကှတခါတော.တှေ.ဖှဈတယလှမတှေေ.တာတော.ကှာပှီပေါ.အခုပှနတှော.တမှိူးတော.တမှိူးကှီါပှဲဗှာ။ “တူးလေးကတော.မတှေ.တာကှာလို.ထှားလာလိုကတှာလူကှီးကနှတောပဲဘာလဲကောငမှလေးစောငှ.နတောလားလိုကမှှလားအနတှီလေးအိမှ ဟုတကှဲ.ခဏနလေိုကမှယလှသေားကောငမှလေးကိုသဲနုးလိုကှဦးမယသှူရောလိုကမှှလားလို. အငခှဏနကငတှငှေးမှာတှေ.မယစှောငှ.နနေောအှနတှီလေးလာခဲ.မယှ။

ဟုတကှဲ.အနတှီလေး။ တခဏနအခနှေးထဲကသဲနုထှကလှာသညှ။ “သဲနု ဘယလှိုလဲဖှလေို.ရလား အိုကလေား” “အိုကပှေီးသားပဲသဲနုာငှ သဲနုာငရှောအဆငပှှလေား ပှပှေိးသားပဲသဲနုအားလုံးအုကှတယှေ”/ “စောစောကသဲနုာငဘှယသှူနဲ.စကားပှနတေောလဲဆရာမလား ဟုတဘှူးသဲနုာငှ.အနတှီလေးလသေူနဲ.မတှေ.တာတောငကှှာပေါ.အဲ.တာစကားပှောနတော သူ.အိမလှိုကလှညဖှို.ခေါနှတယလှေိုကသှှားမယလှသေဲနု ကောငှးတယမှှလား” “သဲနု နမကေောငှးဘူး သဲနုာငဟှိုလေ မိနှးကလေးရောဂါဖှဈနလေို. ညနမှဖေုနှးဆကလှိုကမှယခှုအဆောငပှှနမှှရမှာမို.နောှ သဲနုာငှ” အငဘှယတှပနှှိူငမှှာလဲ”ကှှနတှောမှကှနှှာမအီမတာဖှဈသှားတော.သဲနုက “ကလေးကှီးကနှတောပဲသဲနုာငကှလဲညနသှေားပါ.မယဆှို ဘယလှိုဖှဈနတောလဲနောလှိမမှာတယနှောသှဲနုာငနှောလှို.” “အငှးကောငှးပှီလဒေါဆိုအနတှီလေးနဲ.လိုကသှှားမယနှောသှဲနုပှနနှှငှ.လိုကတှော.”ဟုတသှဲနုာငသှဲနုသှားလိုကတှော.မယနှောှ” ဆှုပှီးထှကသှှားလတေော.သညှ။သဲနုရဲ.အနောကပှိုငှးလေးကိုကှညှ.ပှိးဒီနတော.ငတပှှီး။

ကှှနတှောကှငှးတငှးဖကသှို.ထှကလှာတော.အနတှီလေးထိုငစှောငှ.နတောတှေ.လိုကသှညှ ပှီးပှီလားသားကောငမှလေးရောမပါဘူးလား နမကေောငှးလို.ပှနသှှားတယအှနတှီလေးမလိုကတှော.ဘူးတဲ.”ကှှနတှောှေှ့ာလိုကတှော. အနတှီလေးဒါကှောငှ.မကှနှှာမူံသုနနှတောကိုဟုတလှားလာသှားမယှ အနတှီလေးအိမရှောကရှငသှးပှောသှှားမယှ သားဖှဈခငှတှာအားလုံးဖှဈစရမယနှေောှ”အနတှီလေးဘာသဘောနဲ.ပှောတယဆှိုတာကှှနတှောမှသိဘူး စိတကှတော.တကယလှားအနတှီလေးသားဖှဈခငှတှာဘာလဲဆိုတာသိခငှလှားကှှနတှောခှစှကှိုနောကနှခခှငှနှေတောလိုခငှနှတောသိလား”လို.ဆိုပှိးစိတထှဲကနေေှ့ာနမေိတယှ ကားပေါတှကပှှီးအနတှီလေးကစကားတှတပှေောေှ့ပာကားသဲနုာငှးသှားတာအနတှီလေးအိမကှိုရောကသှှားခဲ.တယမှှို.အှ့ငလှောကကှတှယတှထပတှိုကခှှံကှီးပေါ. အိမထှဲသဲနုာငှးလာပှီကားစကရှပလှိုကတှယှ သားလာဆငှးတော.ရောကပှှီး ဒါအနတှီလေးအိမပှဲလာ တံခါးဖှငှ.ကာအိမထှဲကိုရောကသှှားတယှ လှတလှှတလှပလှပနှနေောသှားစားခငှတှာယူစား။

အနတှီလေးအပေါတှကအှဝတလှဲလိုကှဦးမှယသှာလဲအဝတလှဲခငှရှငအှောကဘှေးခနှးမှာယောကှာှးလေးအဝတတှှရှေိတယဟှုတပှှိလား’ ဟုတကှဲ.အနတှီလေး” အပေါသှို.တကသှှားတော.အနတှီလေးကိုအနောကနှကှညှေ.နမေိတယတှောတှောကှှီးတဲ.အိုကှီးပါလားအရငကှထကပှိုကှီးလာတယှ ကှှနတှောလှဲအောကထှပဘှေးခနှးမှာဘောငရှှော.ပငလှေးဘာလေးရှိမလားဆိုပှီးဝငကှှညှ.တော.သော.ခတထှားတဲ.ဘီဒိုအပှငှ အဝတဆှငလှေးပေါမှှာလှနှးထားတဲ.အနတှီလေးအတှငှးခံတှတနှေးစီနတောပဲရောငစှုံပေါ.ဗှာ ကှှနတှောတှထညခှငှှးကိုငကှှညှ.မိတယကှှှနတှောလှီးကလေးလဲတဖှညှးဖှညှးတောငလှာတော.တာပဲ ငါဘာတှတှေေးမိနပါလိမှ.ငါ.ဝတဖှို.အဝတဘှယမှှာလဲဆိုတကသှဲနုးလိုကှဦးမယဆှိုပှီအပေါထှပသှု.တှကသှှားလိုကတှော.သညှ တံခါးလေးဟနတောဒါအနတှီလေးအခနှးပဲနမှောဆိုပှိးကှှနတှောတှံခါးဖှငှ.ပှီးဝငလှိုကခှှိနှ ကှှနတှောတှံခါးဖှငှ.ပှီးဝငလှိုကခှှိနှ အနတှီလေးရခှေိူးဖို. အဝတတှှခှှတထှေားခှိနပှေါ.။

ဘောလီအနီရောငရှငှ.ရငှ.ဘောငှးဘီတိုအပှာနုလေးနဲ.ရုတတှရကတှှေ.လိုကသှညကှှှနတှောအှံသှမငသှကစှှာ ပါးစပလှေးဟလို. ဖှဈသှားခှိနအှနတှီလေးကကှှနတှောှ.ဖကလှှညှ.လာပှီး အိုးဆိုပှီတံပကလှေးကိုကောကဆှှဲကာကိုယလှုံးလေးကိုပတလှိုကတှော.သညှ။ကှှနတှောလှဲကှညှ.နတောသတိဝငလှာခှိနမှကှနှှာလှဲပှီးတံခါးလေးပိတကှာအောကထှပပှှေးဆငှးလိုကတှော.သညှ။ကှှနတှောှ.ဒူးတှတဆကဆှေကတှုနနှသညခှှှေေးတှလေဲအစီလိုကထှှကလှာတော.သညှ ရငခှုနသှံတှလေဲမှနတှာမှတားမရအောငပှဲဖှဈနတေော.သညှ။ကှှနတှောှ.ကိုမှားစိတဆှိုးနမှလေားဘယလှိုလုပရှမှာလဲအတှေးတှနေဲ.ကှှနတှောစှိုးရိမစှတတှှမှေားနခှေိနှ အနတှီလေးအောကဆှငှးလာခဲ.သညှ။ “သားဘာလိုခငှလှို.လဲပှောလေ” ကှှနတှောဘှာပှရမှနှေးမသိဘူး အားနာစိတနှဲ.အနတှီလေးမကှနှှာမကှညှ.ရဲဘူးဖှဈနသညှေ.ထိုခှိနကှှှနတှောှ.ဘေး အနတှီလေးကလာထိုငပှှီးကှှနတှော.လကလှေးကိုငပှှီး “မတောတှဆဖှဈတာပဲ သားကိုအပှဈမပှောပါဘူးသားရဲ.ဟုတပှှီလား ဒီမှာကှညှ.အနတှီလေးကို” ဆိုပှီ ကှှနတှောမှကှနှှာလေးကိုဆှဲသဲနုာ.ကာကှညှ.စသညှေ။အနတှီလေးညဝတဂှါဝနအှဖှူရောငဝှတထှားသညှ။

အနတှီလေးမကှနှှာက ဖှူဝငှးပှီသနှ.စငခှောမှေ.နသညှေ။ ပှီးတော.ကှှနတှောလှညပှငိးလေးကိုသိမှးဖကကှာအနတှီလေးရငခှှငထှဲတိုးဝငစှကောပှေ.ဖကထှားလတေော.သညှ။ အနတှီလေးအကှီပါးလှားမူကှောငှ. အတှငှးကအနီရောငရှဲရဲဘောလီကိုမှငတှှေ.နရသလေိုကှှနတှောှ.မကှနှှာတခုလုံးလဲအနတှီနိူ.နှဈလုံးကှားမှာကိနှးအောငှးနရငှေး ရငခှုနသှံတှတေားမရအောငစှူဝနသညှေေ။ “သားဘာဖှဈနတောလဲကှောကနှတောလား သားကိုအနတှီလေးကအရမှးခစှတှာလမသေိဘူးလား သားဘာဖှဈခငှလှဲ ဘာပှောခငှလှဲပှောလေ” ကှှနတှောဘှာပှောရမှာလဲပှောစရာစကားကလဲရှာမတှေ.ဘူး ဒါပမယှေ.ကှှနတှောှ.လကတှှေ.အနတှီလေးခါးကိုတငှးတငှးဖကလှိုကတှာတော.သခှောသညှ။ ထို.နောငအှနတှီလေးရငနှှဈမှာကိုလငှးမကှနှှာနဲ.တငှးကပစှှာကပထှားလိုကသှညှ။ အနတှီလေးလကတှှေ ကှှနတှောှ.ခေါငှးလေးကိုပှတကှာ “လာတူးလေးရခှေိူးမယအှနတှီလေးနဲ.ဒီနေ.ဒီမှာပဲအိပတှော.မနကမှှပှနနှောှ သားစားခငှတှာအနတှီလေးခကှကှှှေးမယဟှုတပှှီလားထလာ”ဆိုပှီကှှနတှောှ.လကကှလေးကိုတှဲခေါကှာအပေါထှကသှို.တကသှှားလိုကသှညှ။

အနတှီလေးအခနှးထဲရောကတှော.ကှှနတှောှ.အတှကရှောပုဆိုးလှဲပှီးရငလှာခဲ.နောကှှားလားအနတှီလေးစောငှ.နမယှေ”ဆိုပှီးပှုံးပှကာရခှေိူးခနှးထဲဝငသှှားတယှ ကှှနတှောလှဲဆုံးဖှတလှိုကတှယခှှိူးမယကှှာဆိုပှီးဘာမှတှဝမနတေေေော.ဘူးပုဆိုးလဲပှီးအဝတခှှှတပှှီးရခှေိူးခနှးသို.လိုကသှှားသညှ။အနတှီလေးကရပနှေးလေးဖှငှ.ပှီးစောငှ.နတယှေ”လာရှေ.တိုးလားမရှကနှနေဲ.နောငှယတှုနှးကလိုပဲနသေိလား”ဆိုပှီးကှှနတှောှ.ကိုရပနှေးအောကသှို.ခေါသှှငှးလိုကသှညှ ထို.နောကကှှှနတှောှ.ခေါငှးကိုလှှောပှေးတော.သညကှှှနတှောှ.ခေါငှးခေါပှေးခှိနရှလေေးတှဆငပှှေိးအနတှီလေးရစေိုလာတော.ပါးလှားတဲ.ညဝတအှကှီအတှငှးသားကိုလုံးဝရှငှးရှငှးမှငရှတော.ကှှနတှောှ.လီးကှီးမတလှာတော.တာပဲ”ကလုကလု” မှိူခရှငှးကှှနတှောစှိတတှှတေားမရတော.ကှှနတှော.လကတှှကအနတှေီလေးနိူ.ကှီးကိုလှမှးကိုငလှိုကတှော.သညှ။ ပှီးတော.ကှှနတှောအှနတှီလေးကိုဖကနှမှးတော.တာပဲဗှာ။ထိုခှိနအှနတှီလေးရောကှှနတှောပှါရပနှေးအောကသှို.အတူတူရောကသှှားခဲ.သညှ။

“အနတှီလေး သားနိူ.စို.ခငှတှယပှေးစို.မှာလား”အပှုံးလေးနဲ.ခေါငှးငှိမှ.ပှီးတော.ညဝတအှ၈ါဝနကှှီးကိုခှှတခှလှိုကတှော.သညှ. ဖှူဖှေးနတေဲ.အသားတှကေိုအနီးကပမှှငရှတော.မထိနှးနိူငတှော.တဲ.စိတတှှကှေောငှ.အငမှးမရကဈတှရေိုတတှော.တာပဲ အနတှီလေးကှှနတှောှ.ရဲ.ကှောတှကေိုပှတရှငှးကှှနတှောှ.ပုဆိုးလေးကိုခှှတခှလှိုကတှော.သညှ။ထို.နောကအှနတှီးလေးက”သားဘောလီကလဈလေးဖှုတလှိုကလှေ”ဆိုတော. ကှှနတှောလှဲဖှုတပှှီးခှှတလှေးလိုကသှညနှို.သီးခေါငှးကှီးကှီးနို.ကှီးကှီးနစှလှုံးကိုအားပါးရကိုငကှာစုပပှေးလိုကတှော.သညှ။ “အာအငှ. အားအငှ.”ဆိုတဲ.အနတှီးလေးရဲ.အသံလေးတှကနေားဝငကှိုခှိူလှနှးတယလှေ။ထို.နောကအှနတှီလေးကိုနမှးရငှးကှှနတှောှ.လကတှှေ.ကအနတှီလေးအဖုတကှှီးကိုပါပှတပေးလိုကတှော.သညှ.အနတှီလေးကသူဘောငဘှီးတိုကှီးပါခှှတပှေးခပှေးလိုကတှော.အမှေးမှားမှားနဲ.အဖုတကှှီးကိုမှငလှိုကရှသညှ။ ပှီးတော.ကှှနတှောဘှာငဘှီးတိုလေးကိုခှှတပှေးကာအဝတတှှလေုံးဝကငှးစငသှှားခဲ.သညှ။ အနတှီလေးကှှနတှော.ရှေ.မှာထိုငပှှီး ကှှနတှောလှီလေးကိုလကနှဲ.ပှတသှတကှာ သူပါးစပထှဲထိုးသှငှးလိုကတှော.သညှ။

“ဗှှတှ ဗှှတှ”ဆိုတဲ.အသံထှကအှောငစှုပပှေးနသညှေ””အာအာ.ဟငှ”ဆိုတဲ.ကှှနတှောှ.ငှိးညူသံတှမနေားတမိးထှကလှာတော.သညှ။ ဗှှတဗှှှတှ သားငယငှယထှကထှှားလိုကတှာစုပပှေးရတာကောငှးလိုကတှာ သားရောကောငှးလားပှောလှားသား စကားလဲပှောရငှးစုပလှဲစုပရှငှးအရှိနတှှရလောတော.သညှ။ ထို.နောကအှနတှီလေးမတတှကရှပပှှီး “သားအနတှီလေးကိုအမှေ.ရိုတပှေးပါလားဟိုမှာဇုတသှှားယူနောလှို.ပှောတော. ကှှနတှောလှဲသှားယူကာအနတှီလေးဆပပှှာလူးထားပေးသောအဖုတကှှီးကိုစတငအှမှေ.ရိုတပှေးလိုကတှော.သညှ။ “အပေါကှနဖှညှေးဖှညှးလေးစှဲခလှိုကှ ဟုတပှှီတခကှခှငှှးဆှဲနောဟှုတကှဲ.အနတှီလေး အနတှီလေးပေါငတှံကှီးကှီးကိုကားပှီးကောယပေးထားသညကှှှနတှောရှိုကလှိုကပှှတပှေးလိုကလှုပနှလေိုကတှော.သညှ။ ခဏကှာတော.ဆပပှှာတှရနေေဲ.ဆေးခလှိုကတှော.အနတှီလေးအဖုတကှှီးကိုပှောငရှှငှးစှာတှေ.မှငလှိုကတှော.သညှ။ “သားမူတတှပလှားမူတပှေးလေးနောှ ကှှနတှောှ.နူတခှမှးတှကအနတှေီလေးအဖုတပှေါသှု.စတငကှရှောကလှတေော.သညှ။

အနတှီလေးအဖုတကှှီးကိုအားပါးတရစုပယှူလိုကသှညှ။ “သားအစိလေးကိုလှှကပှေး နာနာလေးဖိလှှကပှါလားကှယနှောအှား အားအိုးးကောငှးတယသှားလကကှလေးနဲ.အပေါကထှဲထညှ.ပေးနောအှားအားကောငှးတယှ မှနမှှနလှေးအဟငှ.အားအအား”မနားတမှးအစိလေးကိုစုပလှှှကပှေးရငှးလကခှှောငှးတှကတပဗှေှတဗှှှတထှိုးသှငှးလိုကပှှနထှုတလှိုကစှိုခှှဲလာလသညှေ အနတှီလေးရဲဖငဖှှူဖှူနှဈခုကိုအားပါပါညဈယူပှီး ကှှနတှောနှူတခှမှးနဲ.အဖုတကှှီးကိုမခှာတမှးကပလှိုကစှုပယှူနမှးနလေိုကသှညှ။ “သားအနတှီလေးမရတော.ဘူးကှယလှိုးပါတော.လားထညှ.လိုကတှော.နောလှာ”ကှှနတှောှ.ကိုဆှဲထူပှီးအုပနှဲရံဖကမှကှနှှာမူရပလှိုကကှာအနောကကှနထညှေ.ခိုငှးစတေော.သညှ။ကှှနတှောအှသငှ.အနထေားရပပှှီးအနတှီလေးခါးကိုကိုငကှာကှှနတှောလှီးလေးကိုထိုးသှငှးလိုကသှညှ”အားအိုး” အနတှီလေးအခှိနတှောတှောတှကနှပှေီဆိုတာ သိလိုကသှညအှဖုတကှှီါထှဲခှောနအေောငဝှငသှှားတော.နှေးသောအရသာနဲ.အတူသှေးကှောတှထေောငတှကလှာသညှ။ တခကှခှှငှးထိုးလိုကထှုပလှိုကအှခှိနယှူနခှေိနှ”သားမှနလှေးစောငှ.ပေးပါနောစှောငှ.ပလိုကပှါလားကှဲရငကှှဲသှားပါစစေောငိ.လိုကပှါ” ကှှနတှောကှလဲအခှငှ.ပေးလို.ကတေ.နတိုးကှီးကှိုးဖှပေေးလိုကသှလိုအိုးစညတှီးသလိုပဲအနတှီလေးကိုနောကနှေ”ဖှောငှးဖှောငှး”ကနဲမှညအှောငခှလှိုကသှညှ။

“ဘုတှ ဘုတှ ဗှှတဗှှှတအှားအားအဟငှ.အုအိုအိုကောငှးတယှ အားလိုစမှးပါနာနာလေးလိုးသား ရပနှေးအောကမှှာကာရံသံစဉရှိုတခှကှအှညီလူပရှှားကာကာမအရတာကိုအပှညှ.အဝယူနသညအှနေတှီလေးနောကနှဖှေူဖှေးသောတငနှှဈခုကိူကှညှ.လိုကလှိုးလိုကှ နိူးနှဈခုလမှးကိုငလှိုကအှလုပတှှမှေားနခေဲ.သညှ.။ သားထိုငလှိုကဆှိုပှီးဗိုထိုငမှှာထိုငခှိုငှးကာအနတှီလေးကအပေါကှနတကခှှထေိုငလှိုကသှညှ။ထိုနောကထှိုငထှကိုဟနခှကှတှိုငပှငညှီစှာလုပနှတေော.သညှ။ အား အို.အို.အို. အဟငှ. ဗှတဗှှတဖှုတဖှုတှ ကှှနတှောကှတော.ရငနှှဈမှာဘယတှဈလုံးညတလုံးစီကိုကဈကိုငပှှီးစုပလှိုကကှိုကလှိုကအှရသာကိုရှိလိုကတှာ အားအားအဟငှ. ထို.နောကှ”အနတှီလေးသားအပေါကှနလေိုးခငှတှယှ လုပပှါသားကှီုကသှလိုသာလုပနှောဆှိုပှီးအောကမှှာလဲအိပပှေးလိုကသှညှ လကနှှဈဖကလှမှးကာ”လာသားအပေါကှို” ပေါငနှှဈဖကကှိုကားကာလှမှးခေါလှိုကသှညကှှှနတှောလှဲအပေါကှနတကပှှေီးကားထားတဲ.ပေါငခှှံထဲဝငကှာကှှနတှောလှီးကိုထိုးထညှ.ပှီါှ တဖှောငှးဖှောငှး တဗှတဗှှတမှှိအောငှ လိုးလိုကတှော.သညအှားအားအို.အို. မှနမှှနလှေးလိုပါလားအနတှီလေးလာနပှေီဆိုပှီ အကှနကေေော.ကော.ပေးကာလူပရှှားပေးသညှ။

ကှှနတှောလှဲပှီးခါနီးလာပှီးဆိုတာသိသညှ ဒူးကှောကနတကလှောသညနှှငှးအမှှအခှိနကှလဲမှနလှာသညှ ဘုတဘှုတဖှှောငှးဖှောငှးအားအားအအို.အို. အားအားအဟငှ.အာအာအအအအ” အနတှီလေးရငဘှတပှေါမှှောကရှကကှသှှားတော.သညှ ကှှနတှောလှရညတှှတစေိမှ.စိမှ.အနတှီလေးအဖုတထှဲစီးဝငခှှိနအှနတှီလေးဟာလဲတှနှ.လိနပှှီးငှိမသှကသှာ အသကရှူသံပှငှးပှငှးတှနေဲ.တငှးကှပစှာဖကတှှယထှားတော.သညှ။ အနတှီလေးအဖုတထှဲကနကှှနတှေောလှီးလေးကိုထုတဖှှညှးဖှညှးခငှှးဆှဲထုပလှိုကသှညထှို.နောကရှနေဲ.ဆေးလိုကသှညှ အနတှီလေးလဲသူ.အဖုတကှှီးကိုရသခှေောဆေးနတေော.သညှ ကှှနတှောအှနတှီလေးနားထသှားပှီးတငှးကပှစှှာဖကပှကာရငခှှငထှဲခိုဝငလှိုကတှော.သညှ။ “သားကိုအနတှီလေးအရမှးခစှတှာပါသားသိခငှတှာတပခှငှတှာအနတှီလေးကိုသဲနုးလအနတှေီလေးသငပှေးမယှ ဒီညမပှနနှဲ.တော.ဒီမှာပဲအိပတှော.နောှ” ဟုတကှဲ.အနတှီလေး ဆိုပှီးတငှးကှ့ပစှှာဖကတှှယရှငှးနိူ.စို.ကာနလေိုကတှော.သညှ။ ကှှနတှော.နဖူးပေါနှှေးထှေးသှားစသေော အထိအတှေ.လေးတခု ဆငှးဆကလှာတာကိုခံစားလိုကမှိသညှ။

ကှှနတှောှ.မကှစှိကိုဖှညှးညငှးစှာဖှငှ.လိုကတှော.အနတှီလေးရဲ.လှပတဲ.မကှနှှာကိုအနီးကပတှှေ.မှငလှိုကရှသညှ။အနတှီလေးရဲအနမှးဆိုတာသိလိုကရှပှီးအပှုံးလေးနဲ.ရယပှှလိုကခှှိနှ”ထတော.လေ သားညနစေောငှးနပှေီတောကှှာဖှားလာမယနှောထှထတောတှောသှဲနုာသှားတယထှငတှယအှဟငှ.အဟငှ.လူကတာငယတှာရိုတခှကှကှတော.ကမှးကုနပှဲနောအှဟငှ.အဟငှ.”ေှ့ပာပှီးသဘောကနှတေဲ.အနတှီလေးကိုကှညှ.ပှီးကှှနတှောပှှုံးနလေိုကသှညှ။ ဟုတတှယဗှှာ ဘယလှိုအိပပှှောသှားမှနှးကိုမသိဘူးတောတှောလှေးသဲနုာသှားတာထကအှကောငှးဆုံးအရသာကိုရှာဖှတှေေ.ရှိခံစားလိုကရှတာဆိုရငပှိုမှနမှှာပေါ.ဗှာစိတထှဲမှာတှေးပှီးပှုံးလိုကတှော.သညှ။” “ထထမကှိနှာသဈ ပှီးအောကဆှငှးလားနောအှနတှီလေးစောငှ.နမယဒှေီညမပှနတှော.ဟုတပှှီလား သားမှနမှှနလှာနောှ” ဆိုပှီကှှနတှောစှောငလှေးကိုဆှဲယူလိုကခှှိနပှုဆိုးမဲ.နတေဲ.ကှှနတှောလှီးလေးမတနှအေောငပှေါထှှကလှာတော. “သားကတော.နောလှူကသာအိပနှတောဟိုကောငကှအိပဘှူးပှူးပှီးမှတနှတောပဲအခစှတှှငှးအောငှးဖို.တာစူနတောထငတှယအှဟငှ.အဟငှ.ဟဟဟ”သဘောတှကကှော လကကှလေးနဲ.ကှှနတှောမှိူလေးကိုပှတလှိုကတှော.သညှ။

“ထထမှနမှှနှ အောကမှှာစောငှ.နမယှေ” “ဟုတှ အနတှီလေး” “ခှှတှ ခှှတှ” ပါးနှဈဖကကှိုနမှးကာအခနှးပှငသှို.ထှကခှှာသှားတော.သညှ။ထှကသှှားခှိနအှနတှီလေးရဲ.နောကပှိုငှးကိုကှညှ.ပှီး တောတှောလှိုးလို.ကောငှးတဲ.ဖငကှှီးပါလားဟိဟိဟိဟိ တယောကထှဲတှေးရငှးပှုံးကာနလေိုကတှော.သညှ။ မကှနှှာသဈရခှေိူးပှီးတော.အောကထှပသှို.ဆငှးလာခဲ.သညှ။မီးဖိုးခနှးအတှငှးဘာတှခကှလှေဲတော.ကှှနတှောမှသိပါဘူးအနောကနှအနတှေီလေးနောကပှိုငှးကိုကှညိ.ရငှးကလုဆိုပှီးစတှေးမှိူခလှိုကမှသှညှ။ထို.နောကကှှှနတှောလှီးလေးကတှေ.တာနဲ.တှငှးအောငှးပှီါဝှငစှောငှ.ဖူ.ိတှေးသလားမသိဘူးခေါငှးပှူးပှူးနဲ.ထောငလှာတော.တာပဲ။ပါးလှာတဲ.ညဝတစှုံကအတှငှးအသားကိုတောငမှှငနှရတယလှေဘေောငှးဘီတိုမဝတထှားတာတော.သခှောတယလှကှှနတှေောတှိတတှိတလှေးလှှောကကှာအနောကကှနသေိမှးဖကလှိုကသှညှ။ “အိုး’ လနှ.လိုကတှာသားရယအှသံလေးဘာလေးပေးပါလား အနတှီလေးခါးကိုတငှးကပှစှှာဖကထှားလိုကတှော.သညှ။

ကှှနတှောှ.လီးလေးကအနတှီလေးတငနှှဈမှာကှားကိုထောကနှလေိုကတှော. အဟငှ.အဟငှ. သားရဲ.ညီလေးကအနတှီလေးကိုခှိနှးခှောကနှပှေီနောသှား ကှှနတှောလှဲမထူးတော.ဘူးစိတကှကှှနပှေီဆိုတော.အနောကနှသေိမှးဖကရှငှးပှတကှာပှတကှာနပှေီး လကနှှဈဖကကှလဲနှု.ိနှဈခုကိုညဈကာညဈကာနနလေေိုကသှညှ။ “အာ အာ ာအာ အနတှီလေးအသံတှထှကလှောသညှ။ ကှှနတှောစှိတတှှအရမှေးပှငှးနသလေိုအနတှီလေးလဲကှှတကလှာပှီဆိုတာသိတယလှဖငကှှေီးနှဈကိုကှှနတှောလှီးကလေးလဲပှတကှာပှတကှာအာအာအာ”ဆိုပှီးငှီးလတေော.သညှ။ ကှှနတှောအှောကတှော.ဒူးထောကထှိုငကှာ အကှီငှကွိုမတငလှိုကပှှိဘောငဘှီးတိုမဝတထှားတဲ.အသားပှညှ.ပှညှ.ဖငတှုံးကှီးနှဈခုကှားခေါငှးထိုးအပလှိုကသှညှ။ အလိုကသှငှ.အနအထေားကနခှနှဈခှေေောငှးလုံးကားပေးလိုကတှော.အနတှီလေးအဖုတကှှီးပှူနအေောငမှှငရှလိုကတှော.သညှ။ ကှှနတှောလှဲစတငအှဖုတကှိုစုပိနမှးလိုကသှညှ။ အာ အာအာအာအအာ “ကောငှးတယအှာအာအာ” ကှှနတှောှ.လကကှိုအပေါကထှဲထညှ.ပှီး မှနေောကကှာနှိကနှယလှိုကသှညှ။

အရညတှှစေိုရှယလှာတာနဲ.အမှှဗှတဗှှတဆှိုတဲ.အသံေှှလဲထှကလှာတော.သညှ အနောကကှနဘောကှာမူတရှတာတောတှောကှောငှးတယဗှှာ အနတှီလေးရဲ.အဖုတအှပေါကနှားကအတှငှးနှတခှမှးပါလေးနှဈခုကိုစုပိယူလိုကလှှှာလေးနဲ.ကလောကှာလှှပလှိုကလှကနှဲ.မှလေိုကလှုပအှစိလေးကိုစုပိလိုပနှဲ.အနတှီလေးအဖုတတှခုလုံးစိုထှှဲလာတော.သညှ။ထို.နောကအှနတှီလေးနောကပှေါကကှိုလကညှိူးလေးထညှ.ကာနှိပလှိုကခှှိနှ “အားးးး” နာတယှ သား ခှောကနှတယလှကှေှနတှေောလှဲတံထှေးထှေးကာအစိုဓာတပှေးပှီးနောကပှေါကကှိုနှိပတှော. အဟငှ. အဟငှ. ကောငှးတယသှား ထို.နောကအှနတှီလေးကိုယကှကှှနတှောဖှကလှှညှ.ပေးကာစားပှဲပေါလှကထှောကပှှီးပေါငနှှဈဖကလှုံးကိုကှှနတှောပှခုံးပေါတှငကှာ ကော.လနပှေးသညသှညှ။ကှှနတှောလှဲလှှာအလိုကထှိုကထှားပေးလိုကသှညှ။

“ထသားလေးထဆိုပှိကှှနတှောှ.ပုဆိုးကိုဆှဲခှှတပှှီး ကှှနတှောလှီးလေးကိုစတငစှုတပှတော.သညှ မိူပှငှ.လေးကိုလှှာဖှားလေးနဲ.လှှကပှေးနတောအရသာကောငှးမကောငှး ကှှနတှောလှဲအားရလာနဲ.အမှှအနတှီလေးခေါငှးကိုလကနှှဈဖကနှဲ.ကိုငကှာစောငှ.တော.သညှ ဘှတဘှှတအှာအာအာအ ‘သားလိုးတော.ထညှးလိုကတှော.နောှ အနတှီလေးကှောပေးလိုကကှာစားပှဲပေါလှကထှောကပှှိး အနောကနှနလေေိုးခိုငှးတော.သညှ ကှှနတှောလှဲဖငနှှဈခုကိုကိုငပှှီးအနတှိလေးအဖုတထှဲနောကကှနညငသှောစှာထိုးသှငှးလိုကသှညှ။ “အာဟာ ဟာ ဟာ အာအ အငှ.အငှ.အငှ. ဖှောငှးဖှောငှးဖှောငှး ဖငတှုံးကှီါကှကှီးတော.အသံတဖှောငှးဖှောငှးထှကလှာသညှ အာအာအာအာအာ ဆိုပှီးဖီလငတှှတကနှတေေဲ.အနတှီလေးကိုကှညှ.ပှိး ကှှနတှောလှဲရိုကခှကှတှှမှနတှောတော.သညှ။ “သားနောကပှေါကပှှောငှးထညှ.လိုကနှောဖှှညှးဖှညှးလေးဖိထညှ.ပေးနောှ” ကှှနတှောလှဲနောကပှေါကတှခါမှမခဖှူးတော.ခခှငှနှတောနဲ.အတောပှဲပေါ.ဗှာ အဖုတနှားကစိုနတောတှကေိုနောကပှေါကမှှာလှမှးသုတပှှီး ဖှညှးညငှးစှာတညှ.ပှီးထိုးသှငှးလိုကသှညှ။

“အားးးးးးးးးးးးးးး” အနတှီလေးအောသံထှကလှာတော.”နာလို.လားအနတှီလေးဟငှ.” ရတယဆှကလှုပကှောငှးတယနှညှးနညှးကပှနှတေော. တခကှခှှငှးလုပနှရတေော.သညှ တဖှညှးဖှညှးထုပရှငှးသှငှးရငှးကယှလှာတဲ.အခါနညှးနညှးမှနအှောငလှုပလှိုကသှညှ ဗှတဗှှတှ အာအာအအာ ဖှောငှးဖှောငှးဖှောငှး အနတှီလေးလေးသားပှီးတော.မယအှအအအအအအ ကှှနတှောှ.တကိုယလှုံးအကှောတှတကလှောပှီးနောကပှေါကမှှာလရညတှှစေီးဆငှးသှားတော.သညှ။ သားတူးလေး လာအပှငသှှားမယှ ဒရငှးဘတပှေါှ ပငပှနှးမူတှအောသာဖှရငှေးအိပလှဲနခှေိနအှနတှီလေးအသံကှားတော.မထခငှထှခငှစှိတနှဲ.ကှှနတှောနှိုးထလိုကတှော.သညှ။ “ဟုတကှဲ.အနတှီလေ ဘယသှှားမှာလဲ”သိခငှစှိတလှေးနဲ.သဲနုးလိုကသှညှ။ “အပှငမှှာတခုခုသှားစားမယလှေ သားစားခငှတှာဝယကှှှေးမယလှေ” သားစားခငှတှာစားနပှေီးအနတှီလေးရသေိဘူးလား အနတှီလေးပေါကစှီကှီးကှီးဖားကငကှှီးကှီးလုံးလုံးကှီး(ဖားကငှ=ဖငကှား) စမူဆာပါးကပကှပကှှီး(စမူဆာ=ဖုတဖှုတှ) စားလို.တောငမှဝသေးပါဘူးအနတှီလေးရာအတှေးမှားစှာနဲ.ပှုံးစိစိလုပနှမေိတော.သညှ။

“ဘာတှမှေားတယောကထှဲပှုံးနတောလဲသားဒီကောငလှေးနောဟှှနှ. မပှောခငှဘှူးအနတှီလေးသိတယနှောပှှုံးစိစိလုပမှနနေဲ.လာသှားမယထှဆိုလိမမှာတယှ” အပှုံးလေးနဲ.ကှှနတှောှ.လကကှိုဆှဲထူပှိးခေါငှးကလေးကိုပှတကှာနတေော.သညှ။ ကားပေါထှိုငပှှီးသဲနုကိုသတိရလိုကမှိသညှ။ဒီခှိနသှဲနုတယောကမှှားအဆောငဖှုနှးခေါနှမှောလားမသိဘူး ခေါလှဲမတပနှီူငဘှူးလဒေီထကကှောငှးတာသူဆီမှာမရှိသေးဘူးစားရကှုံတုနှးတီးလိုကှဦးမယသှဲနုရေ ပညာတှစေုံရငတှော.နငှ.အလှညှ.ပေါ.ကှယဒှီမှာသေဲနုာငတှော.လကတှှသငခှနှေးစာကောငှးတှကေိုသငယှူပှီးသဲနုကိုအလိုးကှှေးပှုစုတော.မယနှောသှဲနုအဲ.မှားလို. အလုပကှှှေးပှုစုမယနှောှ”ဟိဟိဟိဟိ” တယောကထှဲကှိူတကှာပှုံးလိုကခှှိနှ “ကှညှ.ဒီကောငလှေးပှုံးနပှနပှှေီသားနောှ မီးဖိုခှောငအှရသာပှနတှှေးနတောမှလား မတှေးနဲ.တော.လအနတှေီလေးရှကတှယှ ကလေူလို.ထငနှတောလူကှီးတော.တုတလှောကတှုတကှှညှ.တော.လူလောကရှှိတယကှလေးမှေ့ပာခငှဘှူးအဟငှ.အဟငှ. အနတှီလေးသူပါတာေှ့ာပှီးရယနှတေော.သညှ။

ကှှနတှောတှှေးနတောတခှားသူပှောနတောတခှား အငပှေါ.လအနတှေီလေးလဲမစားရတာကှာပှီဆိုတော.ခုမှရငခှုနနှှလုံးတုနဖှငတှှပေါတုနပှှီးသူငယပှှနနှရှောမှာပေါ.ဟုတဘှူးလား။ “သာလေးဘာစားခငှလှဲေှ့ပာလေ”လှမှးသဲနုးလာသောအသဲနုးကှောငှ. “အကငလှေးနဲ.မာလားငါးစားခငှတှယအှနတှီလေး” “အေးအေးကောငှးပှီးသှားမယလှနေောှ” မကှာခငှ စှဲမကအှကငဆှိုငရှှေ.သို.ရောကရှှိလတေော.သညှ။ “ဆငှးတောမှူပါအဈကိုကှီး”ဆိုပှီးကှီဆယအှပှုံးလေးနဲ.လှမှးကာစလိုကသှညှ။ကှှနတှောလှဲအလိုကထှိုကဆှငှးပှီးအနတှီလေးနောကလှိုကသှှားတော.သညှ။ ငယဘှဝအကှောငှးတှေေှ့ပာရငှးစာရငှးသောကရှငှးအခှိနတှှကေုနဆှုံးသှားခဲ.သညှ။ညအိမမှှာတီဗှီကှညှ.ရငှးစားဖို.မုနှ.ဝငကှာအိမသှို.ပှနလှာတော.သညှ။ အိမရှောကတှော.အနတှီလေးအပေါထှပတှကသှှားပှီကှှနတှောကှတော.တီဗှီရှေ.မှာထိုငကှာနလေိုကသှညှ။ ဘာကားကှညှ.ရငကှောငှးမှလဲတှေးတောခှစငကှခှေတှမှကှညှေေ.လိုကသှညှ။ဘာကားမှနှးမသိတဲ.ဇာတကှားလေးတခုတှေ.လိုကသှဖှငှ.ကောကကှာကှညှ.ပှီးစကထှဲထညှ.လိုကသှညှ။ ကိုးရိးယားရာဇဝငကှားဖှဈနတေော.သညှ။

ကှှနတှောကှသိုငှးကားတှရောဇဝငကှားတှဆေိုအရမှးကှီုကတှယလှမေုန.တှှစေားရငှးတယောကထှဲကှညှ.နလေိုကခှှိနှ အပေါထှပကှနအနတှေီလေးညဝတဂှါဝနကှှီးနဲ.ဆငှးလာသညှ။” “ဘာကားတှကှညှေ.နတောလဲတယောကထှဲဒီကားကောငှးတယအှနတှီလေးကှညှ.ပှီးပှီ “ဟုတလှားကှှနတှောကှရာဇသငကှားတှကှေိုကတှယအှနတှီလေးရ” အငှ.အငှ. ကှညှ.လအနတှေီလေးလဲကှညှ.မယှ”ဆိုပှီးတော.ကှှနတှောှ.ဘေးဘကကှိုဝငလှာထိုငတှော.သညှ။ ဇာတထှဲကတဘကနှိူငငှံကဘုရငှ.သမီးကိုဒီဖကဘှုရငကှိုဆကသှရတယှ။ဒီဖကဘှုရငကှှီးသူကိုယရှံတောနှဲ.ပဲဆကဆှံတာပေါ. သူမိဘုရားကိုကိုတော.မဆကဆှံဘူး။ပှီးတော.သူမိဘုရားကိုသူ.ကိုယရှံတောနှဲ.မငှဂွလာဦးညအတူအိပခှှိနှးလိုကတှော.သညှ။ ကှှနတှောရှအနတှေီလေးပါအသံတှသေိပကှာစိတဝှငတှစားကှညှ.နလေိုကသှညှ။ကိုယတှောကှမိဘုရားအခနှးသို.ဝငလှာပှီးမိဘုရားကုတငပှေးမှာဝငထှိုငကှာစိုကကှှညှ.နတေော.သညှ။

ကိုယရှံတောစှိတလှူပရှှားနသလေိုမိဘုရားကှီးလဲစိတတှှလေုပရှှားနတေော.သညှ။ကှညှ.နတေဲ.ကှှနတှောလှဲစိတတှှလေူပရှှားရငှးလီးကလေးကပါမတကှာလာတော.သညှ။ထို.နောကမှိဘုရားရဲ.အကှီကှိုးစာလေးကိုစတငဖှှညပှှီးစုပလှိုကတှော.ကှညှ.နတေဲ.ကှှနတှောှ”ကလု”ဆိုတဲ.မှိူခတှဲ.အသံထှကပှေါလှာတော.သညှ။ စိတပှါဝငစှားစှာကှညှ.နခှေိနကှှှနတှောပှေါငပှေါအှနတှီလေးလကရှောကရှှိလာပှီးကှှနတှောှ.လီးလေးကိုစတငပှှတနှတေော.သညှ.ဇာတလှမှးမှာအရှိနရှလာတာနဲ.အမှှအနတှီလေးလဲကလဲကှှနတှောဘှောငဘှီးအတှငှးကိုလကထှညှ.ပှီးစတငကှိုငတှှယနှလေိုကသှညှ။ကှှနတှောလှဲဖီးတကလှာတော.ဘယလှကနှဲ.အနတှီလေးဖငကှှီးကိုပှတကှာညဈကာလုပနှရငှေး “အားအားဟငှ.ဟငှ.”ဇာတလှမှးထဲမှာလိုးနတေဲ.အသံတှထှကတှောနဲ.အမှှအနတှီလေးကိုမထိနှးနီူငတှော.လိုထငသှညှ။ ကှှနတှောအှပေါသှို.တကခှှထိုငကှာကဈဆငစှပေးလိုကသှညှ။အးရပါးရကှှငှနွတော.နာခမှးတှကေိုစုပယှူပှီးအနတှီလေးလှှာကိုကှှနတှောှ.ပါးစပထှဲထညှ.လိုကှ ကှှနတှောလှှှာကိုစုပလှိုကနှဲ.အခှိနတှှတကလှောတော.သညှ။

ကှှနတှောလှဲဖငကှှီးနှဈခုကိုကိုငကှာပှနစှုပရငှးအနတှီလေးအပေါအှကှီကိုခှှတကှာနို.နစှလှုံးကိုစိုပကှိုငကှာဆို.လိုကပှါတော.သညှ။  အပေါကှနခှထေိုငပှှီး ကှှနတှောလှီးပေါအှနတှီလေးအဖုတကှှီးနဲ.ပှတကှာပှတကှာလုပနှသညှေ။ကှှနတှောလှဲနို.သီးလေးကိုစှဲလိုကစှုပလှိုကနှို.ဘေးသားတှကေိုစုပလှိုကအှရသာကိုတှေ.နတေော.သညှ။ထို.နောကအှနတှီလေးကမတတှကထှရပပှှိးညဝတကှှီးကိုခှှတခှကှာကှှနတှောှ.မကှနှှာထကပှေါသှို.ခှထိုငကှာ ကှှနတှောနှူတခှမှးဝကိုအဖုတကှှီးနဲ.ကပလှိုကတှော.သညှ။ရပေေါထှိုးသဖှယရှှေ.တိုးနောကဆှုပလှုပကှာနတေော.သညှ။ကှှနတှောလှဲလှှာလေးကိုအလုကသှငှ.ထုပပှေးကာလိုကနှေးပှီအစိလေးစုပလှိုကှ အတှငှ.နူတခှမှးပါးတှကေိုလှှကဆှှဲလေးဆှဲလိုကခှှိနသှားအညီဖှဈနတေော.သညှ။ တဟငှ. ဟငှ.နဲ.အနတှီလေးတို.ကောငှးနလေိုကပှုံမှားတလောကလုံးကိုသဲနုလိုနတေော.သညှ။တဖနပှါဂှာပေးခံလို.ဝတော.ဘေးသို.ဆငှးခလှိုကကှာကှှနတှောဘှောငှးဘီတှကေိုခှှတပှှိးစတငစှုပတှော.သညှ။ဥနှဈလုံးကိုကိုငကှာတဖှညှးဖှညှးထှားလာသောကှှနတှော.လီးကိုအားရပါးရစုပနှတေော.သညှ။

ကှှနတှောလှကကှတော.အနတှီလေးစောကဖှုတအှပေါကသှို.လကနှစှခှှောငှးထညှ.ကတဗှတဗှှတမှီအောငနှှိပပှေေးနလေိုကသှညှ။စိုခှှဲနသေောအနတှီလေးအဖုတကှှီးနှိပလှို.ကောငှးမှကောငှးပဲ။ “သားအဆငသှငဖှှဈပှီမှလားအနတှီလေးတော.မရတော.ဘူး အလိုခံခငှနှပှေီကှယှ။”ပှောှငှပွးတာနဲ.ကှှနတှောအှပေါတှကထှိုငလှိုကသှညှ။အနတှီလေးလကနှဲ.ကှှနတှောလှီးလေးကိုငကှာသူအဖုတအှပေါကထှဲသှငှးလိုကပှှိးဖှေးညငှးစှာထိုငခှလှိုကသှညှ။ “အားအဟငှ.” ကောငှးလိုကတှာတူးလေးရယအှဖုတထှဲကိုကငှသှှားလိုကတှာမှားအဟငှ.အဟငှ. တကယကှောငှးတယသှားဖှေးဖှေးလေးထိုးထညှ.လုပပှေးနောအှဖုတထှဲမှာအရသာကိုရှိလိုကတှာ ကှှနတှောလှဲအောကနှဖငကှှေီးနှဈကိုကိုငကှာဖှေးဖှေးခငှှးကော.ထိုးလေးထိုးနလေိုကသှညှ။အခှိနရှလာတာနဲ.အမှှအပေါကှအနတှီလေးရိုကခှကှတှှပှငှေးထနလှာသညှ ဖှောကဖှှောကဘှုတဘှုတှ အား အားာအဟငှ.ကောငှးလိုကတှာစောကဖှုတတှခုလုံးကောငှးလိုကတှာအားအား အနတှီလေးသားအပေါကှလိုးမယနှောှ အငဆှိုပှီးဆိုဖာပေါပှကလှကအှိပပှှီးပေါငနှစှဖှကကှိုကားကာကှှနတှောှ.ကိုလကကှမှးလိုကသှညှ ကှှနတှောလှဲအနတှီလေးပေါငှးနှဈခုကှားဝငပှှီးကှှနတှောှ.လီးကိုထညှးလိုကသှညထှို.နောကအှားရပါးရလိုးတော.သညှ။

“ဖှောငှးဖှောငှးလိုးလို.ကောငှးမှကောငှးခှောငသှလိုဖှဈနပမယှေေ. အနတှီလေးကစောကဖှုတကှှှကသှားတှကညဈဆှေဲထားမူကှောငှ.အတှငှးမှာတငှးကပှမှူတှနေဲ.အရမှးကောငှးတယှ အနတှီလေးကောငှးလားသားလို.တာ ကောငှးလိုကတှာသာရယသှသှေားတဲ.ယောကှှားတောငဒှီလောကမှလုပနှိုငဘှူးသားရယှ နာနာလိုးနောအှားမနာနဲ.ကောငှးလှနှးလို.အားအားအားအ စောငှ.စောငှ.ပှိးလိုးရတာကောငှးမှာကောငှးဗှာ။ခှှေးတှတကေိုယလှုံးခှှဲလာသညနှှငှ.အမှှလိုးရတဲ.အရသာကလဲအကောငှးဆုံးဖှဈနတေော.သညှ။ သားနောကပှေါကထှညှ.ပေးနောဆှိုပှီးလေးဖကထှောကပှေးကာနတေော.လိုကသှညှ။ကှှနတှောလှဲဖငနှှဈတုံးကိုဖှဲကာနောကပှေါာကကှိုဖှညှးညငှးစှာထို.သှငှးလိုကသှညှ။ အာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာကောငှးလိုကတှာ အဆုံးထိဖိထညှ.လိုကနှောသှားကောငှးလှနှးလို.ပါ ကှှနတှောလှဲဖိပှီးထိုးထညှ.လိုကတှော.သညှ.အဆုံးထိဝငသှှားခှိနကှပှနှတေော.လီးကှောတှတှတငှေေးလာတော.သညှ. တခကှနှှဈခကှပှုံမှနလှေးလုပပှှိးတာနဲ. ဗှတဗှှတဗှှတစှောငှ.စောငှ.ပှီးလိုးလိုကတှော.သညှ။ စောငှ.ပှီးရိုကသှောကှောငှ.ကှီးမားသောဖငကှှီးရဲ.အသာတှနေဲ.ကှှနတှောှ.ရဲ.ရိုကခှငှတှှပေေါငှးလိုကတှော.တဖှောငှးဖှောငှးနဲ.မညနှဲ.တော.သညှ။ သားအိပလှိုကနှောအှနတှီအေါကှနလေုပမှယှ ကှှနတှောအှိပပှေးလိုကခှှိနတှကခှှထိုငကှာမှငှးစီးလတေော.သညှ။

အပေါကှနခေုနလှိုကမှှလေိုကပှှတလှိုကနှဲ.အခှိနတှှမှနလှောသညတှခဏကှာတော.အာအာအာအာအာအအာပှီးတော.မယသှားအအာအာအအာအာ တကိုယလှုံးတှနှ.လိမပှှီအခှိနတှှမှနတှောနဲ.အမှှကှှနတှောှ.ကလဲအောကနှအခှေိနမှှငှ.ကာပငှ.ထိုးလိုကတှော.သညှ။ အာအာအာအာ အာအာအာ ကောငှးတယကှောငှးတယအှအာအာအာအာအအာ ပူနှေးနသေောစောကဖှုတကှှီးထဲကှှနတှောလှရညတှှေ စီးဝငကှားသှားခှိနကှာမရဲ.အနှဈသာကိုခှှေးတှနေဲ.အပှညှးအဝခံစားလိုကတှော.သညှ.။ အနတှီလေးလဲကှှနတှောှ.ရငပှေါမှှောကကှာအိပရှငှးငှိမသှကနှတေော.သညှ. ကောငှးလိုကတှဲ.အရသာဘယမှှာရှာရမှာလဲဗှာလကခှှောငှးလေးတှနေဲ.အခစှကှှီုးတှယတှဲ.ကှှနတှောခှုတော.လီးခှောငှးလေးနဲ.ခစှကှှိုးသှယနှပှေီလဗှော။ ဘယလှိုလဲသားတူးရဲ.တခှီထဲနဲ.ဖလကပှှသှားပှီလား ဆကပှှီးမလိုးနိူငတှော.ဘူးမှလားကှယအှဟငှ.အဟငှ. ကှှနတှောရှငဘှတပှေါမှှောကအှိပပှှီးအနတှီလေးကစကားလမှးကှောငှးရှာလိုကတှော.သညှ။

“ဟဟဟ ဘယသှူဖလကပှှတယတှယပှှောလို.လဲအနတှီလေးရ အနတှီလေးသာဟဲဟဲမှော.ခငှနှတောမှလား သားသိတယနှောှ။ မခံခငှစှိတတှှဖှဈလောအောငစှှပေးလိုကတှော.သိတယမှှလားဆာလောငနှသေူတယောကအှဖို.ခငှခှှငှးပဲ မသဲနုာပါဘူးသားရယသှားသဲနုာနမှောစိုးလို.သိလားသားတာလိုးမယဆှိုအနတှီလေးကတညလုံးအလိုးခံလိုကဖှို.အဆငသှငှ.ပဲသိလားအဟငှ.အဟငှ. စိနလှိုကလှဘယမှခေံနိူငဘှူးဆိုတာကှညှ.တာပေါ.လို.ပှောလိုကသှညှ။ အနတှီလေးကစငပှှိးပှောလာတော.သညသှားနောကတှခါနိူးထလာအောငအှနတှီလေးမူတပှေးမယနှောသှား” ကောငှးတာပေါ.မတပှနကှှားတပှနမှူတမှယလှအနတှေီလေးကအပေါကှစုပပှေးသားကအောကကှနပေါဂှာစှဲမယနှောှ” ပှောရငှးဆိုရငှးအနတှီလေးကိုကှှနတှောှ.မကှနှှာပေါတှကခှှလိုကတှော.သညှ။ “ဒီအနအထေားကတော.အသညှးယားစရာပဲသားရငတှောငခှုနလှာပှီသူအစှမှးကိုယအှစှမှးဖလညလှိုကတှာပေါ.နောသှားအဟငှ.အဟငှ. စောစောကမှတခှီပှီးထားတော.နညှးနညှးပှော.နတေဲ.ကှှနတှောလှီးကိုစတငပှှိးအနတှီလေးစုပလှိုကတှော.သညှ။

ကှှနတှောကှလဲဖငတှုနှးနှဈခုကှားကအနတှီလေးစောကဖှုတကှှီးကိုဖှဲကာအားရပါးရရကတှော.သညှ။ အားအားအား” အနတှီလေးအသံတှစတငထှေှကလှာတော.သညလှှှာကှမှးကှမှးနဲ.ခပကှှမှးကှမှးရကှာစုပပှေးနရငှေးဖငပှေါကကှှီးပါလကနှဲ.နှိပပှေးခှိနှ “ဘယလှိုမှားလုပနှတောလဲသားရယကှောငှးလိုကတှာအဖုတတှခုလုံးကိုကောငှးလိုကတှာစုပရှငှးနဲ.ေှ့ပာတော.သညှ “မရတော.ဘူးသားအနတှီလေးကိုလို.တော.နောခှံခငှနှပှေီသားရယအှဟငှ.ဟငှ.ဗှတဗှှတစှုပရှငှးတှနှ.လိမလှာတော.သညှ။ ကှှနတှောပှေါမှှကှမှးခငှးပေါသှို.ဆငှးကားလေးဖကထှောကကှာနရငှေး”သားလာလိုးတော.နောနှာနာလေးလိုပေးအသဲနုလေးကောငှးနပှေီသားရေ” အနတှီလေးတောတှောခှံခငှနှပှေီဆိုတာသိလိုကပှါတယှ ကှှနတှောလှဲအနတှီလေးအနောကကှနဒေူးထောကကှာဖငနှှစါတုံးကှားကပှူးထှကနှတေဲ.စောကဖှာတဝှကှီးကိုတညှ.ပှီးစောငှ.ထညှ.လိုကသှညှ။ အားအဟငှ.အဟငှ. အနတှီလေးတကိုယလှုံးတှနှ.သှားသညှ။

ကှှနတှောလှီးကလံသေးတဲ.အစားထဲမပါဘူးလတေုတတှုတလှေးနဲ.အရှညအှနထေားပုံမှနပှဲဆိုတော.အနတှီလေးဆှဲနတောနမှောပေါ.ဗှာ ကှှနတှောလှဲလီးကိုအဆုံးထညှ.အဆိုးထုတပှှိးအခှိနှှ့ပငှးှ့ပငှးစောငှ.ပေးလိုကသှညှ။တခနှးလုံးငှီညူသံတှလှငှေ.လို.လေ အားအား ပှှတပှှှတအှဟငှ.အအအအ စောငှ.စောငှ.နာနာစောငှ.သားရယအှားကောငှးလိုကတှာ စောငှ.ခကှတှှမှနဆှနေလှာတယအှမှှအနတှီလေးဖီတှတကလှောှပှး တှနှ.လိမပှှီးပှီးသှားခဲ.သညှ.အအအအ သားအနတှီလေးပှီးပှီအားအားကောငှးလိုကတှာသှားရယှ ကှှနတှောမှပှီးသေးဘူးအနတှီငှလွေးဆကခှံပေးဦးဖှောငှးဖှောငှးပှှတပှှှတှ စိုရှဲနသေောစောကဖှုတအှရညတှှနေဲ.ဆိုတော.အသံတှကထှကလှေို.နတောပေါ.ဗှာ အနတှီလေးပကလှကလှနအှိပပှေးဗှာကှှနတှောမှပှီးသေးဘူးလေ အနတှီလေးကပကလှနအှိပပှေးခှိနကှှှနတှောအှနတှီလေးပေါကနှှဈခုကိုပခူံးမှာထမှးပှီးစောကဖှုတကှှီးထဲထပထှညှ.ပှီးအားရပါးရလိုးလိုကသှညှ။ အား အားအ ားအားအာ အဟငှ.ဟငှ.ဗှှတဗှှှတအှားအား သားပှီးတော.မယအှနတှီလေးအာအာအာအာအ ကငှတှကလှာသောကှှနတှောှ.ဒူးတှကဆငှေ.လရညတှှအနတှေီလေးအဖုတထှဲစီးဝငသှှားတော.သညှ။

အနတှီလေးတယောကမှှော.ကာဘာသံမှတောငမှထှကတှော.ပှီကှှနတှောလှဲ.မှောကလှှှကနှိူ.လေးငုံကာမိနှးနလေိုကတှော.သညှ။ အနတှီလေးကောငှးလား အငကှောငှးလိုကတှာသားရယဘှဝမှာအလိုးခံဖူးသမှှထဲမှာသားလို.တာအကောငှးဆုံးပါပဲ တညလုံးမအိပရှဘူးနောအှနတှီလေးဟငှ.ဟငှ.ပှောထားတာမသဲနုလိုကပှါနဲ. သားသာလို.မယဆှိုမိုးလငှးသှားပါစဒေီစောကဖှုတပှှီးပှဲလနသှှားပါစလေို.လိုကစှမှးပါသားရယှ” ဆိုပှီးတော.ကှှနတှောအှားတငှးကှပစှှာဖကထှားလိုကသှညှ။ကှှနတှောလှဲနို.လေးကိုငုံကာသဲနုးစကနှလေိုကတှော.သညှ။  ကှှနတှောအှိပလှို.မပှောဘူးဖှဈနသညှေ။အနတှီလေးကတော.ဘေးမှာအိပသှဲနုာတှကနှသညှေေ။ကှှနတှောှ.အတှေးတှသေဲနုဆီကိုရောကနှခေဲ.သညှ။ကှှနတှောအှနတှီလေးနိူးမှာစိုးရိမလှို. ညငသှာစှာထကာအပှငဝှရံဒါသို.ထှကခှဲ.လသညှေ။လပှညအှေေးအေး တဝီးဝီးတိုကနှသလေို အေးမှသောလရောငရှဲ.စိုပှမေူတှကေ ကှှနတှောသှဲနုကိုသတိပိုရသှားစမေိသညှ။ဘာတှမှေားလုပနှမလေဲ နမှေားကောငှးရဲ.လား။စသောအတှေးမှားစှာနဲ. တယောကထှဲလှမှးနမေိတော.သညှ။အုပနှံရံကိုကပပှှိးမှီကာထိုငခှလှိုကသှညှ။

သဲနု အရမှးလှမှးနတယသှေဲနု သဲနုာငဒှီလိုသာယာမူတှရပှေီးသဲနုကိုသဲနုနတောတောငှးပနပှါတယသှဲနု အတှေးထဲကနတေောငှးပနနှမေိတော.သညှ။ ကှှီတံခါးဖှငှ.သံလေးကှားလိုကတှော. အနတှီလေးထှကလှာသညှ။ “သားဘာလုပနှတောလဲ အပှငမှှာအေးတယလှေ ထလာအထဲဝငဖှှားလာမယှ ထထလာ” ကှှနတှာအှနတှီလေးကမှးသောလကကှလေးကိုဆှဲယူရငှးထလိုကတှော.သညှ။ကှှနတှောှ.ပခုံးလေးကိုဖကကှာ အတှငှးသို.အတူတူဝငလှာကှသညှ။ကုတငပှေါှုသို.နှဈယောကအှတူတကကှာထိုငလှိုကသှညှ။ “ဘာဖှဈလို.လဲသား အနတှီလေးကိုပှောပှလေ ကှှနတှောသှဲနုကိုသတိရနတယှေ လှမှးလဲလှမှးတယအှနတှီလေးရယှ အောှ..ဒါပေါ.သားရယခှစှသှူပဲလှမှးမှာပေါ. မနကဖှှနသှားသူဆီသှားတော.လေ ဘာလဲအနတှီလေးကိုအားနာနတော သှားမှာတာသှားလိုကပှါ အနတှီလေးရဲ.အခစှကှသားအပေါမှှာဘာမှခှူပနှှောငမှထားဘူးလေ1500အခစှလှဲမဟုတဘှူး528အခစှလှိုလဲမဖှူစငဘှူးတယောကနှဲ.တယောကလှိုအပခှကှတှှရှေိနတောတူလို. အတူနဖှဈသှေားတာဟုတတှယမှှလားဒါအတှကအှတှေ.ကှုံကောငှးတှရသှေားှ့ပီလသေားခစှသှူလေးအပေါသှာသဈစာရှိခစှပှါနောှ” အနတှီလေးရယဆှိုပှိးကှှနတှောအှနတှီလေးရငထှဲတိုးဝငလှိုကမှိသညှ။

ကှှနတှောအှိပပှှောနတောလား အိမမှကမှကနှတောလားတော.မသိဘူးဗှာအနတှီလေးလားသဲနုလားမသညှးကှဲကှှနတှောလှီးကိုမူတနှသညှေ။ အိမမှကလှိုလိုတကယလှိုလိုဖှဈနသညှေ။ကှှနတှောမှကှလှုံးတှဖှငှေ.လိုကတှော.အနတှီလေးတယောကကှုနှးပှီမူတပှေးနတောတှေ.လိုကသှညှ။ကှှနတှောစှောစောလေးကမှအိပပှှောသှှားတာ အနတှီလေးစိတတှှဆောလောငနှပှေီထငသှညှ။ကှှနတှောလှဲအိပခှငှယှောငဆှောငကှာဆကအှိပနှလေိုကသှညှ။ကှှနတှောလှိုးခငှစှိတမှရှိတာအမှနပှဲဗှာ ဒါပမယှေ.ငှိမငှှိမလှေးနနလေေိုကတှော.သညှ။ကှှနတှောှ.ရဲ.တောငှ.မတနှတေဲ.လီးကိုစုတပှေးရငှးအနတှီလေးစိတတှှဆောနလေောကပှှီထငတှယှ။သူလကတှဖကကှလဲသူ.အဖုတထှဲကိုနှိပနှသညှေ။ ထို.နောကကှှှနတှောလှိးကိုသခှောကိုငပှှီး အနတှီလေးကသူ.အဖုတလှေးကိုဖှဲကာအပေါကှနထေိုငခှလှိုကတှော.သညှ.။လီးတခုလုံးစောကခှေါငှးထဲဝငသှှားတော.ကှှနတှောမှကှလှုံးပိတမှထားနိူငတှော.ဘူးလအောအာ သားဒီလိုလေးပဲအိပနှလေိုကနှောအှာအာပှတလှိုကမှှလေိုကနှဲ.လုပနှသညှေ။ ကောငှးလိုကတှာသားရယအှအအကောငှးလိုကတှယှ နိူ.လေးတှကေိုကိုငပှေးပါလားသားနိူ.သီးလေးကိုခှပေေးနောအှားအာအာအအဟငှ.ဖီးလငတှှတကနှတေေော.သညှ။

ကှှနတှောကှတော.အောကနှအလေိုကသှငှ.ပငှ.ကောပှေးလိုကတှော.သညှ။အနတှီလေးနိူ။နှဈခုကိုစုပကှိုငှးရငှးအားရပါးရ ဖုတဖှုတဖှုတဖှုတပှငှ.ခကှပှှငှးပှငှးပငှ.လိုပေးလိုကသှညှ။ ဖုတဖှုတဖှုတအှားအားအာအအာအ အခှိနအှပှငှးဆုံးရောကလှာသညအှနတှီလေးသူစောကပှတကှှီးနဲ.ဖိဖိပှတရှငှးစိုခှှဲလာတော.သညှ အာအာအာအအနတှီလေးသားမရတော.ဘူးအအအအအအအ ကှှနတှောလှရညတှှစေီးဝငသှှားတော.သညနှှာစိတတှှကှေီးနသေောအနတှီလေးလဲကှှနတှောရှငဘှတပှေါမှောငယှှကတှာနတောမှော.နတေော.သညှ။ မနကလှငှးခှိနသှဲနုဆီသှားမယဆှိုတဲ.အသိနဲ.အစောကှီးကှှနတှောနှိူးနတေော.သညှ။အနတှီလေးတော.ညကအခှိနနှဲ.အိပကှောငှးနဆေဲဖှဈသညှ။ကှှနတှောလှဲမနိူးရကတှာရော ကှှနတှောသှှားတာမသိစခငှတှောကှောငှ. တိတတှိတလှေးထကာရမေိုးခှူှိးလိုကတှော.သညှ။အနတှီလေးအိပနှတောကှညှ.ကိုဘေးကနရပကှှညှေ.ကာ စိတထှဲကနေ နူတဆှကလှိုကမှိသညှ။ ခှငှ.လှတပှါအနတှီလေးသားသှားပှီးနောှ အရာရာတှကကှှေးဇူးပါသားတော.သှားမယဆှိုပှိးတိတတှိတလှေးထှကလှာခဲ.တော.သညှ။သဲနုနဲ.တှေ.ရတော.မညဆှိုတဲ.အတှေးမှားစှာနဲ.ကှှနတှောပှှောနှခေဲ.သညှ။

ကှှနတှောကှားငှားပှိးသဲနုတို.အဆောငတှို.သှားလိုကသှညှ။သဲနုနဲ.တှေ.ရငကှှှနတှောှ.ကိုမှားစိတကှောကနှမှလေားစိတဆှိုးပှိးရနရှှာနမှလေားကှှနတှောမှှားခဲ.တာတှပှနပှေေးစပမှယသှဲနု အဆောငရှှေ.ရောကတှော.သဲနုသဲနုရသေဲနုရှိလားဗှာ. ကှှနတှောှ.အသံလေးကှားတော.သဲနုပှေးထှကလှာတယှ ကှှနတှောှ.ရှေ.ကိုပှေးလာခဲ.တယထှို.နောကကှှှနတှောှ.မကှနှှာလေးကိုကှညှ.ပှိးမကှတှှလညကှောဘယတှှသှေားနတောလဲသဲနုာငှ သဲနုကိုထားသှားတာမှလားဒီနစှရှကလှုံးဆိုပှီမကှရှညတှှကလှောတော.သညှ။ထို.နောကကှှှနတှောှ.အားတငှးကပှစှှာဖကတှှယ.လှိုကတှော.သညှ သဲနုာငနှဲ.မခှဲနိူငဘှူးသဲနုာငှ သဲနုကိုထားမသှားနဲ.နောှ သဲနုာငှ.ကိုအရမှးခစှတှယှ ကှှနတှောှ.ရငမှှာနာကှငရှပါတော.သညှ.။ ခှဲမသှားပါဘူးသဲနုရယသှဲနုာငခှဏသှားလညနှတောပါနောှ ခုသဲနုာငပှှနလှာပှီလသေဲနုဆီကိုနောှ ငိုနဲ.သဲနု သဲနုကိုသဲနုာငအှရမှးခစှတှယဆှိုတာယုံပါကှယှ။

သဲနုာငခှဏလေးစောငှ.နောသှဲနုအခုလာခဲ.ဆိုပှီးအဆောငထှဲပှေးဝငသှှားသညှ။တခဏနကတှေော.ထှကလှာသညလှှယအှိပကှလေးတလုံးဖှငှ.သှားမယသှဲနုာငှ ဘယသှှားမှာလဲဒီနေ.အိမပှှနကှမှယလှဟေုတဘှူးလားမဟုတတှော.ဘူး သဲနုာငသှဲနုကိုခိုးတော.လဒေါလေးတောငမှသိဘူးလားသဲနုာငရှယအှဟငှ.အဟငှ.ဆိုှ့ပီး ရကှပှှုံးလေးနဲ.ရယနှတေဲ.သဲနုကိုကှညှ.ပှိးတကယလှားသဲနုဟဟဟပှောလှိုကတှာပှနပှှငလှို.မရဘူးနောနှောကခှါမှ စိတခှသှဲနုာငလှုံးဝမပှငဘှူးသဲနုာငတှာထှကမှပှနေဲ.နောဟှငှ.ဟငှ. ကှှနတှောတှို.နစှယှောကပှှောရှှငစှှာနဲ.ကားငှားပှိးနိးစပရှာရပကှှကရှုံးမှာလကမှှတထှိုးပှိးဟိုတယလှေးတခုမှာအခနှးတခနှးငှားလိုကတှော.သညှ။ အခနှးထဲရောကတှော.ပူအိုကလှို.လာသဲနုရခှေိူးရအောငနှောှ ဟာအတူမခှိူးပါဘူးသဲနုာငကှလဲသဲနုာငဘှာခှိူးသဲနုနောကမှခှိူးမယသှဲနုာငနှောခှုမှလကထှပထှားတာမကဲနဲ.နရှကတှယေဟှှနှ. အငှ.ပါဒါဆိုလဲသဲနုာငအှရငိခှိူးလိုကတှော.မယနှောကှှှနတှောအှမှနဆှုံးခှိူးလိုကတှော.သညသှဲနုကိုကှှနတှောထှာဝရပိုငဆှိုငရှတော.မညှ။

သှားခှိူးတော.သဲနုသဲနုာငစှောငှ.နမယနှေောဘှာတှပှေောနတောလဲသှားလာမခှောငှးနဲ.နောသှဲနုာငအှဟငှ. မှနမှှနခှှိူးနောသှဲနုအကှာကှီးမခှိူးနဲ.နောဒှုနှးတံခါးလေးစောငှ.ပိတလှိုကတှော.သညှ။ ကှှီရခှေိူးခနှးတံခါးေးလးပှငှ.လာခဲ.သညှ။ကှှနတှောှ.ရှပအှကှီကိုဝတဆှကထှားသညှ.ပေါငလှညလှောကထှိရှညတှဲ.ကှှနတှောရှှပကှိုဝတဆှငထှားတော.သဲနုအလှကတမှိူးတဖုံလှနတေော.သညှ။ ဖှေးဖှူနသေောပေါငတှံလေးကို ဆှဲအားတှပေိုနတေော.သညှ။ကှှနတှောခှကှခှှငှးထကာသဲနုကိုသိမှးပှီးပေ.ခှီမလိုကတှော.သညှ.အမလေးသဲနုာငအှဟငှ.ဟငှ.ကမှယှ ဆိုပှိ ကှှနတှောှ.လညတှိုငလှေးကိုဖကထှားလိုကသှညှ။ကှှနတှောကှုတငထှကသှို.အလိုကသှငှ.ပှေ.သှားကာညငသှာစှာခလှိုကတှော.သညှ။အပေါစှီးကနသေဲနုဆံပငှေးတှသပပှေေးကာသဲနုနူတခှမှးပေါသှို.အနမှးမိုးစကတှှစတငရှေှ့ာခလှိုကတှော.သညှ။ ကှှနတှောကှှယသှီလေးတှတခေုခငှှးဖှုတပှှီးဘောလီမဝတထှားတော.တဲ.သဲနုနိူ.သီးခေါငှးရဲရဲလေးကိုစတငစှုပပှေးလိုကရှငှးနိူ.အုံလေးနှဈခူကိုစုပိကိုငပှေးလိုကတှော.သညှ။ ထို.နောကနှိူ.စို.ပေးနရငှေးကှှနတှောနှူတခှမှးတှသေဲနုစောကနှားသို.ထို.ကပလှိုကတှော.သညှ။

သဲနုရဲ.အကှဲကှောငှးလေးသာမှငရှတဲ.စောကပှတနှူတခှမှးသားလေးကိုခပပှှငှးပှငှးရကပှေးပှီးစောကစှိလေးတှကေိုအားရပါးရစုပပှေးလိုကတှော.သဲနုခမှာကော.ထို.တှနှးလိမသှှားတော.သညှ။သဲနုာငဘှယလှိုလုပနှတောလဲအဟငှ.ဟငှ. သဲနုနာလို.လားမကောငှးလို.လားဟငမှဟုတဘှူးသဲနုာငကှောငှးလှနှးလို.ပါအရမှးကောငှးလာလို.အတှငှးမှာတမှိူးခံစားနရတယသှေဲနုာငအှဟငဟှငှ.စိုခှှဲလို.လာတော.သညှ။ ကှှနတှောလှဲသဲနုအဆငသှငှ.ဖှဈနပှေီဆိုတာသိလိုကတှော.သဲနုကိုကှှနတှောှ.လီးကိုမလှခေိုငှးတော.ပဲထိုးသှငှးလိုကသှညှ။အားသဲနုာငနှာတယှ အာ အာကှှနတှောအှဆုံးထိတောငမှထညှ.ရသေးဘူးအဖှားလေးသာဝငတှုနှးသဲနုကအောတှော.သညှ။အပှိူစစိစဈစောကဖှုတထှဲလီးထညှ.ဒီလောကတှော.ခကမှှာပေါ.ဗှာ ခဏလေးပါသဲနုတခကှပှဲအောငလှိုးကနှောခှဏဗနကောငှးသှားမယနှာတယသှဲနုာငရှဲ.အငပှသှဲနုာငဖှှညှးဖှညှးလေးထညှ.နောအှဟငှ.အဟငှ. ကှှနတှောလှီးကိုဖှေးဖှေးခငှှးထုပလှိုကသှှငှးလိုကတှခကှခှငှှးလုပရှငှးတဝကလှောကတှော.ဝငသှှားခဲ.သညှ။

နာသေးလာသဲနုနာနသေေးလား= အငရှပါတယစှောစောကလောကမှနာတော.ဘူးသဲနုာငအှဟငှ.ဟငှ. ကှှနတှောလှဲနို.လေးတှစေို.ရငှးစကားလေးပှောရငှးအဆုံးထိဗှှတထှိုးထညှ.လိုကတှော.သညှ။အားအားအနာလို.လားသဲနုမသိဘူးဘာတှသေဲနုးမှနှးမသိဘူးရကှပှါတယိဆိုသဲနုာငအှဟငှ.ဟငှ.ကှှနတှောအှလငှမှလိုပဲဖှညှးဖှညှးခငှှးထိုးသှငှးနလေိုကတှော.သညှ။သဲနုအောကကှနပငှေ.ကာပငှ.ကာသူအဖုတကှှီးကိုကော.ပေးလာတော.သညှ.စောကရှညတှှလေဲစိုခှှဲလာတော.သညှ။…တသကလှုံးစားရမယှ.အရာမို.ကှှနတှောညှငသှာစှာနဲ.ပဲလုပရှငှးပှိးဆုံးလိုကတှော.မညှ လကကှလေးတှနေဲ.ခစှကှှိုးသှယခှဲ.တဲ.ကှှနတှာခှုတော.လီးကလေးနဲ.ခစှကှှိုးသှယလှိုကတှော.သညှ….ပှီးပါပှီ…။