ညစ်ဆွဲထားမူကြောင့်

ဒီနေ.ဟာကှနတှောတှို.စာသဲနုးပှဲတှပှေီးဆုံးတဲ.ရကလှေးဖှဈသညှ။ကှနတှောဖှလေို.ပှီးတော. ကှနတှောခှစှသှူ သဲနုအတနှးရှေ.ကိုသှားစောငှ.နတေော.သညှ။ ဒီနေ.ဘယသှားရရငကှောငှးမှလဲဆိုတာ ကှနတှောစှဉှးစားရငှးသဲနုအခနှးရှေ.ကဖှတသှားတဲ.ကှောငသှူလေးတှရေဲ.အိုးမှိူးစုံဆိုဒမှိူးစုံဟိဟိလိုကလှို.ကှညှ.နတေော.သညှ။ ထိုစဉှ အသံလေးတခုထှကလှာတော.သညှ”သား တူးလေးဘာလုပနှတောလဲ”လှညှ.ကှညှ.လိုကတှော.ကှနတှောအှနတှီလေးကိုတှေ.လိုကတှယှ”အနတှီလေးဘာလုပတှာလဲဒီကို အလုပနှဲ.လာတာပါသားရယအှဲ.တာဒီမှာအသိတယောကကှိုလာရှာတာလအပှငသှေားမလို.သားကရောဖှလေို.ရလား”ရတယအှနတှီလေး”အနတှီလေးကိုကှနတှောှ.အဒေါအှရငှးမဟုတပှါဘူးဒီလိုပဲအိမနှီးနားခငှးဆှမှေိူးတှလေို.ပေါ. ငယငှယကှတညှးကသူလကပှေါကှီးလာတာလခေုသူ.အသကကှ45ဝနှးကငှလှောကတှော.ရှိပှိးဒါပမယှေ.လှတုနှးတောငှ.တုနှးတငှးတုနှးကှညှ.လို.ကောငှးနတေုနှး အပှီူကှီေးတာ.မဟုတဘှူးမုဆိုးမပေါ.ဗှာ။

 

ဒါနဲ.စကားမစပှေ့ပာရဦးမယှ ကှနတှောငှယစှဉဘှဝတုနှးကမှတမှိသေးတယကှနတှောအှသကှ8နှဈကိူးနှဈလောကတှုနှးကပေါ.အနတှီလေးကအိမထှောငကှခှါစလေေ ကှနတှောကှအနတှီလေးတို.နားနတောမှားတယဆှိုတော.သူတို.လဲကှနတှောကှိုတောတှောခှစှတှယလှကှနတှေောကှအိပခှါနီးဆိုအနတှီလေးရငထှဲမှာအိပတှာလဟေိဟိ အနတှီလေးနှဈမှာကှားမှာခေါငှးတိုးအိပတှာပေါ.နောကကှနတှောအှရမှးငိုရငအှနတှီလေးနိူ.ကိုနှိပတှပတှယအှဲဈတာကှနတှောှ.အကငှ.ပဲအနတှီလေးယောကှားရသှားတုနှးကဆိုကှနတှောညှတိုငှးငိုရတယလှညဆေိုသူယောကှားကအတကုနဆှဲနလေို.နမှောကှနတှောကှိုနေ.ခငှးနခေါဆိုလာခေါတှယတှခါတလပေေးကိုငတှယလှနေောကတှော.အနတှီလေးကသူယောကှာှးနေဲ.တခှားမှို.ပှောငှးသှားတာကှာကှတခါတော.တှေ.ဖှဈတယလှမတှေေ.တာတော.ကှာပှီပေါ.အခုပှနတှော.တမှိူးတော.တမှိူးကှီါပှဲဗှာ။ “တူးလေးကတော.မတှေ.တာကှာလို.ထှားလာလိုကတှာလူကှီးကနှတောပဲဘာလဲကောငမှလေးစောငှ.နတောလားလိုကမှလားအနတှီလေးအိမှ ဟုတကှဲ.ခဏနလေိုကမှယလှသေားကောငမှလေးကိုသဲနုးလိုကှဦးမယသှူရောလိုကမှလားလို. အငခှဏနကငတှငှေးမှာတှေ.မယစှောငှ.နနေောအှနတှီလေးလာခဲ.မယှ။

ဟုတကှဲ.အနတှီလေး။ တခဏနအခနှေးထဲကသဲနုထှကလှာသညှ။ “သဲနု ဘယလှိုလဲဖှလေို.ရလား အိုကလေား” “အိုကပှေီးသားပဲသဲနုာငှ သဲနုာငရှောအဆငပှလေား ပှပှေိးသားပဲသဲနုအားလုံးအုကှတယှေ”/ “စောစောကသဲနုာငဘှယသှူနဲ.စကားပှနတေောလဲဆရာမလား ဟုတဘှူးသဲနုာငှ.အနတှီလေးလသေူနဲ.မတှေ.တာတောငကှာပေါ.အဲ.တာစကားပှောနတော သူ.အိမလှိုကလှညဖှို.ခေါနှတယလှေိုကသှားမယလှသေဲနု ကောငှးတယမှလား” “သဲနု နမကေောငှးဘူး သဲနုာငဟှိုလေ မိနှးကလေးရောဂါဖှဈနလေို. ညနမှဖေုနှးဆကလှိုကမှယခှုအဆောငပှနမှရမှာမို.နောှ သဲနုာငှ” အငဘှယတှပနှိူငမှာလဲ”ကှနတှောမှကှနှာမအီမတာဖှဈသှားတော.သဲနုက “ကလေးကှီးကနှတောပဲသဲနုာငကှလဲညနသှေားပါ.မယဆှို ဘယလှိုဖှဈနတောလဲနောလှိမမှာတယနှောသှဲနုာငနှောလှို.” “အငှးကောငှးပှီလဒေါဆိုအနတှီလေးနဲ.လိုကသှားမယနှောသှဲနုပှနနှငှ.လိုကတှော.”ဟုတသှဲနုာငသှဲနုသှားလိုကတှော.မယနှောှ” ဆှုပှီးထှကသှားလတေော.သညှ။သဲနုရဲ.အနောကပှိုငှးလေးကိုကှညှ.ပှိးဒီနတော.ငတပှီး။

ကှနတှောကှငှးတငှးဖကသှို.ထှကလှာတော.အနတှီလေးထိုငစှောငှ.နတောတှေ.လိုကသှညှ ပှီးပှီလားသားကောငမှလေးရောမပါဘူးလား နမကေောငှးလို.ပှနသှားတယအှနတှီလေးမလိုကတှော.ဘူးတဲ.”ကှနတှောှေှ့ာလိုကတှော. အနတှီလေးဒါကှောငှ.မကှနှာမူံသုနနှတောကိုဟုတလှားလာသှားမယှ အနတှီလေးအိမရှောကရှငသှးပှောသှားမယှ သားဖှဈခငှတှာအားလုံးဖှဈစရမယနှေောှ”အနတှီလေးဘာသဘောနဲ.ပှောတယဆှိုတာကှနတှောမှသိဘူး စိတကှတော.တကယလှားအနတှီလေးသားဖှဈခငှတှာဘာလဲဆိုတာသိခငှလှားကှနတှောခှစှကှိုနောကနှခခှငှနှေတောလိုခငှနှတောသိလား”လို.ဆိုပှိးစိတထှဲကနေေှ့ာနမေိတယှ ကားပေါတှကပှီးအနတှီလေးကစကားတှတပှေောေှ့ပာကားသဲနုာငှးသှားတာအနတှီလေးအိမကှိုရောကသှားခဲ.တယမှှို.အှ့ငလှောကကှတှယတှထပတှိုကခှံကှီးပေါ. အိမထှဲသဲနုာငှးလာပှီကားစကရှပလှိုကတှယှ သားလာဆငှးတော.ရောကပှီး ဒါအနတှီလေးအိမပှဲလာ တံခါးဖှငှ.ကာအိမထှဲကိုရောကသှားတယှ လှတလှတလှပလှပနှနေောသှားစားခငှတှာယူစား။

အနတှီလေးအပေါတှကအှဝတလှဲလိုကှဦးမှယသှာလဲအဝတလှဲခငှရှငအှောကဘှေးခနှးမှာယောကှာှးလေးအဝတတှရှေိတယဟှုတပှိလား’ ဟုတကှဲ.အနတှီလေး” အပေါသှို.တကသှားတော.အနတှီလေးကိုအနောကနှကှညှေ.နမေိတယတှောတှောကှီးတဲ.အိုကှီးပါလားအရငကှထကပှိုကှီးလာတယှ ကှနတှောလှဲအောကထှပဘှေးခနှးမှာဘောငရှော.ပငလှေးဘာလေးရှိမလားဆိုပှီးဝငကှညှ.တော.သော.ခတထှားတဲ.ဘီဒိုအပှငှ အဝတဆှငလှေးပေါမှာလှနှးထားတဲ.အနတှီလေးအတှငှးခံတှတနှေးစီနတောပဲရောငစှုံပေါ.ဗှာ ကှနတှောတှထညခှငှးကိုငကှညှ.မိတယကှနတှောလှီးကလေးလဲတဖှညှးဖှညှးတောငလှာတော.တာပဲ ငါဘာတှတှေေးမိနပါလိမှ.ငါ.ဝတဖှို.အဝတဘှယမှာလဲဆိုတကသှဲနုးလိုကှဦးမယဆှိုပှီအပေါထှပသှု.တှကသှားလိုကတှော.သညှ တံခါးလေးဟနတောဒါအနတှီလေးအခနှးပဲနမှောဆိုပှိးကှနတှောတှံခါးဖှငှ.ပှီးဝငလှိုကခှိနှ ကှနတှောတှံခါးဖှငှ.ပှီးဝငလှိုကခှိနှ အနတှီလေးရခှေိူးဖို. အဝတတှခှတထှေားခှိနပှေါ.။

ဘောလီအနီရောငရှငှ.ရငှ.ဘောငှးဘီတိုအပှာနုလေးနဲ.ရုတတှရကတှေ.လိုကသှညကှနတှောအှံသှမငသှကစှာ ပါးစပလှေးဟလို. ဖှဈသှားခှိနအှနတှီလေးကကှနတှောှ.ဖကလှညှ.လာပှီး အိုးဆိုပှီတံပကလှေးကိုကောကဆှဲကာကိုယလှုံးလေးကိုပတလှိုကတှော.သညှ။ကှနတှောလှဲကှညှ.နတောသတိဝငလှာခှိနမှကှနှာလှဲပှီးတံခါးလေးပိတကှာအောကထှပပှေးဆငှးလိုကတှော.သညှ။ကှနတှောှ.ဒူးတှတဆကဆှေကတှုနနှသညခှေေးတှလေဲအစီလိုကထှကလှာတော.သညှ ရငခှုနသှံတှလေဲမှနတှာမှတားမရအောငပှဲဖှဈနတေော.သညှ။ကှနတှောှ.ကိုမှားစိတဆှိုးနမှလေားဘယလှိုလုပရှမှာလဲအတှေးတှနေဲ.ကှနတှောစှိုးရိမစှတတှမှေားနခှေိနှ အနတှီလေးအောကဆှငှးလာခဲ.သညှ။ “သားဘာလိုခငှလှို.လဲပှောလေ” ကှနတှောဘှာပှရမှနှေးမသိဘူး အားနာစိတနှဲ.အနတှီလေးမကှနှာမကှညှ.ရဲဘူးဖှဈနသညှေ.ထိုခှိနကှနတှောှ.ဘေး အနတှီလေးကလာထိုငပှီးကှနတှော.လကလှေးကိုငပှီး “မတောတှဆဖှဈတာပဲ သားကိုအပှဈမပှောပါဘူးသားရဲ.ဟုတပှီလား ဒီမှာကှညှ.အနတှီလေးကို” ဆိုပှီ ကှနတှောမှကှနှာလေးကိုဆှဲသဲနုာ.ကာကှညှ.စသညှေ။အနတှီလေးညဝတဂှါဝနအှဖှူရောငဝှတထှားသညှ။

အနတှီလေးမကှနှာက ဖှူဝငှးပှီသနှ.စငခှောမှေ.နသညှေ။ ပှီးတော.ကှနတှောလှညပှငိးလေးကိုသိမှးဖကကှာအနတှီလေးရငခှငထှဲတိုးဝငစှကောပှေ.ဖကထှားလတေော.သညှ။ အနတှီလေးအကှီပါးလှားမူကှောငှ. အတှငှးကအနီရောငရှဲရဲဘောလီကိုမှငတှေ.နရသလေိုကှနတှောှ.မကှနှာတခုလုံးလဲအနတှီနိူ.နှဈလုံးကှားမှာကိနှးအောငှးနရငှေး ရငခှုနသှံတှတေားမရအောငစှူဝနသညှေေ။ “သားဘာဖှဈနတောလဲကှောကနှတောလား သားကိုအနတှီလေးကအရမှးခစှတှာလမသေိဘူးလား သားဘာဖှဈခငှလှဲ ဘာပှောခငှလှဲပှောလေ” ကှနတှောဘှာပှောရမှာလဲပှောစရာစကားကလဲရှာမတှေ.ဘူး ဒါပမယှေ.ကှနတှောှ.လကတှေ.အနတှီလေးခါးကိုတငှးတငှးဖကလှိုကတှာတော.သခှောသညှ။ ထို.နောငအှနတှီလေးရငနှဈမှာကိုလငှးမကှနှာနဲ.တငှးကပစှာကပထှားလိုကသှညှ။ အနတှီလေးလကတှေ ကှနတှောှ.ခေါငှးလေးကိုပှတကှာ “လာတူးလေးရခှေိူးမယအှနတှီလေးနဲ.ဒီနေ.ဒီမှာပဲအိပတှော.မနကမှပှနနှောှ သားစားခငှတှာအနတှီလေးခကှကှေးမယဟှုတပှီလားထလာ”ဆိုပှီကှနတှောှ.လကကှလေးကိုတှဲခေါကှာအပေါထှကသှို.တကသှားလိုကသှညှ။

အနတှီလေးအခနှးထဲရောကတှော.ကှနတှောှ.အတှကရှောပုဆိုးလှဲပှီးရငလှာခဲ.နောကှားလားအနတှီလေးစောငှ.နမယှေ”ဆိုပှီးပှုံးပှကာရခှေိူးခနှးထဲဝငသှားတယှ ကှနတှောလှဲဆုံးဖှတလှိုကတှယခှိူးမယကှာဆိုပှီးဘာမှတှဝမနတေေေော.ဘူးပုဆိုးလဲပှီးအဝတခှတပှီးရခှေိူးခနှးသို.လိုကသှားသညှ။အနတှီလေးကရပနှေးလေးဖှငှ.ပှီးစောငှ.နတယှေ”လာရှေ.တိုးလားမရှကနှနေဲ.နောငှယတှုနှးကလိုပဲနသေိလား”ဆိုပှီးကှနတှောှ.ကိုရပနှေးအောကသှို.ခေါသှငှးလိုကသှညှ ထို.နောကကှနတှောှ.ခေါငှးကိုလှောပှေးတော.သညကှနတှောှ.ခေါငှးခေါပှေးခှိနရှလေေးတှဆငပှေိးအနတှီလေးရစေိုလာတော.ပါးလှားတဲ.ညဝတအှကှီအတှငှးသားကိုလုံးဝရှငှးရှငှးမှငရှတော.ကှနတှောှ.လီးကှီးမတလှာတော.တာပဲ”ကလုကလု” မှိူခရှငှးကှနတှောစှိတတှတေားမရတော.ကှနတှော.လကတှကအနတှေီလေးနိူ.ကှီးကိုလှမှးကိုငလှိုကတှော.သညှ။ ပှီးတော.ကှနတှောအှနတှီလေးကိုဖကနှမှးတော.တာပဲဗှာ။ထိုခှိနအှနတှီလေးရောကှနတှောပှါရပနှေးအောကသှို.အတူတူရောကသှားခဲ.သညှ။

“အနတှီလေး သားနိူ.စို.ခငှတှယပှေးစို.မှာလား”အပှုံးလေးနဲ.ခေါငှးငှိမှ.ပှီးတော.ညဝတအှ၈ါဝနကှီးကိုခှတခှလှိုကတှော.သညှ. ဖှူဖှေးနတေဲ.အသားတှကေိုအနီးကပမှငရှတော.မထိနှးနိူငတှော.တဲ.စိတတှကှေောငှ.အငမှးမရကဈတှရေိုတတှော.တာပဲ အနတှီလေးကှနတှောှ.ရဲ.ကှောတှကေိုပှတရှငှးကှနတှောှ.ပုဆိုးလေးကိုခှတခှလှိုကတှော.သညှ။ထို.နောကအှနတှီးလေးက”သားဘောလီကလဈလေးဖှုတလှိုကလှေ”ဆိုတော. ကှနတှောလှဲဖှုတပှီးခှတလှေးလိုကသှညနှို.သီးခေါငှးကှီးကှီးနို.ကှီးကှီးနစှလှုံးကိုအားပါးရကိုငကှာစုပပှေးလိုကတှော.သညှ။ “အာအငှ. အားအငှ.”ဆိုတဲ.အနတှီးလေးရဲ.အသံလေးတှကနေားဝငကှိုခှိူလှနှးတယလှေ။ထို.နောကအှနတှီလေးကိုနမှးရငှးကှနတှောှ.လကတှေ.ကအနတှီလေးအဖုတကှီးကိုပါပှတပေးလိုကတှော.သညှ.အနတှီလေးကသူဘောငဘှီးတိုကှီးပါခှတပှေးခပှေးလိုကတှော.အမှေးမှားမှားနဲ.အဖုတကှီးကိုမှငလှိုကရှသညှ။ ပှီးတော.ကှနတှောဘှာငဘှီးတိုလေးကိုခှတပှေးကာအဝတတှလေုံးဝကငှးစငသှားခဲ.သညှ။ အနတှီလေးကှနတှော.ရှေ.မှာထိုငပှီး ကှနတှောလှီလေးကိုလကနှဲ.ပှတသှတကှာ သူပါးစပထှဲထိုးသှငှးလိုကတှော.သညှ။

“ဗှတှ ဗှတှ”ဆိုတဲ.အသံထှကအှောငစှုပပှေးနသညှေ””အာအာ.ဟငှ”ဆိုတဲ.ကှနတှောှ.ငှိးညူသံတှမနေားတမိးထှကလှာတော.သညှ။ ဗှတဗှတှ သားငယငှယထှကထှားလိုကတှာစုပပှေးရတာကောငှးလိုကတှာ သားရောကောငှးလားပှောလှားသား စကားလဲပှောရငှးစုပလှဲစုပရှငှးအရှိနတှရလောတော.သညှ။ ထို.နောကအှနတှီလေးမတတှကရှပပှီး “သားအနတှီလေးကိုအမှေ.ရိုတပှေးပါလားဟိုမှာဇုတသှားယူနောလှို.ပှောတော. ကှနတှောလှဲသှားယူကာအနတှီလေးဆပပှာလူးထားပေးသောအဖုတကှီးကိုစတငအှမှေ.ရိုတပှေးလိုကတှော.သညှ။ “အပေါကှနဖှညှေးဖှညှးလေးစှဲခလှိုကှ ဟုတပှီတခကှခှငှးဆှဲနောဟှုတကှဲ.အနတှီလေး အနတှီလေးပေါငတှံကှီးကှီးကိုကားပှီးကောယပေးထားသညကှနတှောရှိုကလှိုကပှတပှေးလိုကလှုပနှလေိုကတှော.သညှ။ ခဏကှာတော.ဆပပှာတှရနေေဲ.ဆေးခလှိုကတှော.အနတှီလေးအဖုတကှီးကိုပှောငရှငှးစှာတှေ.မှငလှိုကတှော.သညှ။ “သားမူတတှပလှားမူတပှေးလေးနောှ ကှနတှောှ.နူတခှမှးတှကအနတှေီလေးအဖုတပှေါသှု.စတငကှရှောကလှတေော.သညှ။

အနတှီလေးအဖုတကှီးကိုအားပါးတရစုပယှူလိုကသှညှ။ “သားအစိလေးကိုလှကပှေး နာနာလေးဖိလှကပှါလားကှယနှောအှား အားအိုးးကောငှးတယသှားလကကှလေးနဲ.အပေါကထှဲထညှ.ပေးနောအှားအားကောငှးတယှ မှနမှနလှေးအဟငှ.အားအအား”မနားတမှးအစိလေးကိုစုပလှကပှေးရငှးလကခှောငှးတှကတပဗှေတဗှတထှိုးသှငှးလိုကပှနထှုတလှိုကစှိုခှဲလာလသညှေ အနတှီလေးရဲဖငဖှှူဖှူနှဈခုကိုအားပါပါညဈယူပှီး ကှနတှောနှူတခှမှးနဲ.အဖုတကှီးကိုမခှာတမှးကပလှိုကစှုပယှူနမှးနလေိုကသှညှ။ “သားအနတှီလေးမရတော.ဘူးကှယလှိုးပါတော.လားထညှ.လိုကတှော.နောလှာ”ကှနတှောှ.ကိုဆှဲထူပှီးအုပနှဲရံဖကမှကှနှာမူရပလှိုကကှာအနောကကှနထညှေ.ခိုငှးစတေော.သညှ။ကှနတှောအှသငှ.အနထေားရပပှီးအနတှီလေးခါးကိုကိုငကှာကှနတှောလှီးလေးကိုထိုးသှငှးလိုကသှညှ”အားအိုး” အနတှီလေးအခှိနတှောတှောတှကနှပှေီဆိုတာ သိလိုကသှညအှဖုတကှီါထှဲခှောနအေောငဝှငသှားတော.နှေးသောအရသာနဲ.အတူသှေးကှောတှထေောငတှကလှာသညှ။ တခကှခှငှးထိုးလိုကထှုပလှိုကအှခှိနယှူနခှေိနှ”သားမှနလှေးစောငှ.ပေးပါနောစှောငှ.ပလိုကပှါလားကှဲရငကှဲသှားပါစစေောငိ.လိုကပှါ” ကှနတှောကှလဲအခှငှ.ပေးလို.ကတေ.နတိုးကှီးကှိုးဖှပေေးလိုကသှလိုအိုးစညတှီးသလိုပဲအနတှီလေးကိုနောကနှေ”ဖှောငှးဖှောငှး”ကနဲမှညအှောငခှလှိုကသှညှ။

“ဘုတှ ဘုတှ ဗှတဗှတအှားအားအဟငှ.အုအိုအိုကောငှးတယှ အားလိုစမှးပါနာနာလေးလိုးသား ရပနှေးအောကမှာကာရံသံစဉရှိုတခှကှအှညီလူပရှားကာကာမအရတာကိုအပှညှ.အဝယူနသညအှနေတှီလေးနောကနှဖှေူဖှေးသောတငနှဈခုကိူကှညှ.လိုကလှိုးလိုကှ နိူးနှဈခုလမှးကိုငလှိုကအှလုပတှမှေားနခေဲ.သညှ.။ သားထိုငလှိုကဆှိုပှီးဗိုထိုငမှာထိုငခှိုငှးကာအနတှီလေးကအပေါကှနတကခှထေိုငလှိုကသှညှ။ထိုနောကထှိုငထှကိုဟနခှကှတှိုငပှငညှီစှာလုပနှတေော.သညှ။ အား အို.အို.အို. အဟငှ. ဗှတဗှတဖှုတဖှုတှ ကှနတှောကှတော.ရငနှဈမှာဘယတှဈလုံးညတလုံးစီကိုကဈကိုငပှီးစုပလှိုကကှိုကလှိုကအှရသာကိုရှိလိုကတှာ အားအားအဟငှ. ထို.နောကှ”အနတှီလေးသားအပေါကှနလေိုးခငှတှယှ လုပပှါသားကှီုကသှလိုသာလုပနှောဆှိုပှီးအောကမှာလဲအိပပှေးလိုကသှညှ လကနှဈဖကလှမှးကာ”လာသားအပေါကှို” ပေါငနှဈဖကကှိုကားကာလှမှးခေါလှိုကသှညကှနတှောလှဲအပေါကှနတကပှေီးကားထားတဲ.ပေါငခှံထဲဝငကှာကှနတှောလှီးကိုထိုးထညှ.ပှီါှ တဖှောငှးဖှောငှး တဗှတဗှတမှိအောငှ လိုးလိုကတှော.သညအှားအားအို.အို. မှနမှနလှေးလိုပါလားအနတှီလေးလာနပှေီဆိုပှီ အကှနကေေော.ကော.ပေးကာလူပရှားပေးသညှ။

ကှနတှောလှဲပှီးခါနီးလာပှီးဆိုတာသိသညှ ဒူးကှောကနတကလှောသညနှငှးအမှအခှိနကှလဲမှနလှာသညှ ဘုတဘှုတဖှောငှးဖှောငှးအားအားအအို.အို. အားအားအဟငှ.အာအာအအအအ” အနတှီလေးရငဘှတပှေါမှောကရှကကှသှားတော.သညှ ကှနတှောလှရညတှတစေိမှ.စိမှ.အနတှီလေးအဖုတထှဲစီးဝငခှိနအှနတှီလေးဟာလဲတှနှ.လိနပှီးငှိမသှကသှာ အသကရှူသံပှငှးပှငှးတှနေဲ.တငှးကှပစှာဖကတှယထှားတော.သညှ။ အနတှီလေးအဖုတထှဲကနကှနတှေောလှီးလေးကိုထုတဖှညှးဖှညှးခငှးဆှဲထုပလှိုကသှညထှို.နောကရှနေဲ.ဆေးလိုကသှညှ အနတှီလေးလဲသူ.အဖုတကှီးကိုရသခှေောဆေးနတေော.သညှ ကှနတှောအှနတှီလေးနားထသှားပှီးတငှးကပှစှာဖကပှကာရငခှငထှဲခိုဝငလှိုကတှော.သညှ။ “သားကိုအနတှီလေးအရမှးခစှတှာပါသားသိခငှတှာတပခှငှတှာအနတှီလေးကိုသဲနုးလအနတှေီလေးသငပှေးမယှ ဒီညမပှနနှဲ.တော.ဒီမှာပဲအိပတှော.နောှ” ဟုတကှဲ.အနတှီလေး ဆိုပှီးတငှးကှ့ပစှာဖကတှယရှငှးနိူ.စို.ကာနလေိုကတှော.သညှ။ ကှနတှော.နဖူးပေါနှေးထှေးသှားစသေော အထိအတှေ.လေးတခု ဆငှးဆကလှာတာကိုခံစားလိုကမှိသညှ။

ကှနတှောှ.မကှစှိကိုဖှညှးညငှးစှာဖှငှ.လိုကတှော.အနတှီလေးရဲ.လှပတဲ.မကှနှာကိုအနီးကပတှေ.မှငလှိုကရှသညှ။အနတှီလေးရဲအနမှးဆိုတာသိလိုကရှပှီးအပှုံးလေးနဲ.ရယပှလိုကခှိနှ”ထတော.လေ သားညနစေောငှးနပှေီတောကှာဖှားလာမယနှောထှထတောတှောသှဲနုာသှားတယထှငတှယအှဟငှ.အဟငှ.လူကတာငယတှာရိုတခှကှကှတော.ကမှးကုနပှဲနောအှဟငှ.အဟငှ.”ေှ့ပာပှီးသဘောကနှတေဲ.အနတှီလေးကိုကှညှ.ပှီးကှနတှောပှှုံးနလေိုကသှညှ။ ဟုတတှယဗှာ ဘယလှိုအိပပှောသှားမှနှးကိုမသိဘူးတောတှောလှေးသဲနုာသှားတာထကအှကောငှးဆုံးအရသာကိုရှာဖှတှေေ.ရှိခံစားလိုကရှတာဆိုရငပှိုမှနမှာပေါ.ဗှာစိတထှဲမှာတှေးပှီးပှုံးလိုကတှော.သညှ။” “ထထမကှိနှာသဈ ပှီးအောကဆှငှးလားနောအှနတှီလေးစောငှ.နမယဒှေီညမပှနတှော.ဟုတပှီလား သားမှနမှနလှာနောှ” ဆိုပှီကှနတှောစှောငလှေးကိုဆှဲယူလိုကခှိနပှုဆိုးမဲ.နတေဲ.ကှနတှောလှီးလေးမတနှအေောငပှေါထှကလှာတော. “သားကတော.နောလှူကသာအိပနှတောဟိုကောငကှအိပဘှူးပှူးပှီးမှတနှတောပဲအခစှတှငှးအောငှးဖို.တာစူနတောထငတှယအှဟငှ.အဟငှ.ဟဟဟ”သဘောတှကကှော လကကှလေးနဲ.ကှနတှောမှိူလေးကိုပှတလှိုကတှော.သညှ။

“ထထမှနမှနှ အောကမှာစောငှ.နမယှေ” “ဟုတှ အနတှီလေး” “ခှတှ ခှတှ” ပါးနှဈဖကကှိုနမှးကာအခနှးပှငသှို.ထှကခှာသှားတော.သညှ။ထှကသှားခှိနအှနတှီလေးရဲ.နောကပှိုငှးကိုကှညှ.ပှီး တောတှောလှိုးလို.ကောငှးတဲ.ဖငကှီးပါလားဟိဟိဟိဟိ တယောကထှဲတှေးရငှးပှုံးကာနလေိုကတှော.သညှ။ မကှနှာသဈရခှေိူးပှီးတော.အောကထှပသှို.ဆငှးလာခဲ.သညှ။မီးဖိုးခနှးအတှငှးဘာတှခကှလှေဲတော.ကှနတှောမှသိပါဘူးအနောကနှအနတှေီလေးနောကပှိုငှးကိုကှညိ.ရငှးကလုဆိုပှီးစတှေးမှိူခလှိုကမှသှညှ။ထို.နောကကှနတှောလှီးလေးကတှေ.တာနဲ.တှငှးအောငှးပှီါဝှငစှောငှ.ဖူ.ိတှေးသလားမသိဘူးခေါငှးပှူးပှူးနဲ.ထောငလှာတော.တာပဲ။ပါးလှာတဲ.ညဝတစှုံကအတှငှးအသားကိုတောငမှငနှရတယလှေဘေောငှးဘီတိုမဝတထှားတာတော.သခှောတယလှကှနတှေောတှိတတှိတလှေးလှောကကှာအနောကကှနသေိမှးဖကလှိုကသှညှ။ “အိုး’ လနှ.လိုကတှာသားရယအှသံလေးဘာလေးပေးပါလား အနတှီလေးခါးကိုတငှးကပှစှာဖကထှားလိုကတှော.သညှ။

ကှနတှောှ.လီးလေးကအနတှီလေးတငနှဈမှာကှားကိုထောကနှလေိုကတှော. အဟငှ.အဟငှ. သားရဲ.ညီလေးကအနတှီလေးကိုခှိနှးခှောကနှပှေီနောသှား ကှနတှောလှဲမထူးတော.ဘူးစိတကှကှနပှေီဆိုတော.အနောကနှသေိမှးဖကရှငှးပှတကှာပှတကှာနပှေီး လကနှဈဖကကှလဲနှု.ိနှဈခုကိုညဈကာညဈကာနနလေေိုကသှညှ။ “အာ အာ ာအာ အနတှီလေးအသံတှထှကလှောသညှ။ ကှနတှောစှိတတှအရမှေးပှငှးနသလေိုအနတှီလေးလဲကှတကလှာပှီဆိုတာသိတယလှဖငကှေီးနှဈကိုကှနတှောလှီးကလေးလဲပှတကှာပှတကှာအာအာအာ”ဆိုပှီးငှီးလတေော.သညှ။ ကှနတှောအှောကတှော.ဒူးထောကထှိုငကှာ အကှီငှကွိုမတငလှိုကပှိဘောငဘှီးတိုမဝတထှားတဲ.အသားပှညှ.ပှညှ.ဖငတှုံးကှီးနှဈခုကှားခေါငှးထိုးအပလှိုကသှညှ။ အလိုကသှငှ.အနအထေားကနခှနှဈခှေေောငှးလုံးကားပေးလိုကတှော.အနတှီလေးအဖုတကှီးပှူနအေောငမှငရှလိုကတှော.သညှ။ ကှနတှောလှဲစတငအှဖုတကှိုစုပိနမှးလိုကသှညှ။ အာ အာအာအာအအာ “ကောငှးတယအှာအာအာ” ကှနတှောှ.လကကှိုအပေါကထှဲထညှ.ပှီး မှနေောကကှာနှိကနှယလှိုကသှညှ။

အရညတှစေိုရှယလှာတာနဲ.အမှဗှတဗှတဆှိုတဲ.အသံေှလဲထှကလှာတော.သညှ အနောကကှနဘောကှာမူတရှတာတောတှောကှောငှးတယဗှာ အနတှီလေးရဲ.အဖုတအှပေါကနှားကအတှငှးနှတခှမှးပါလေးနှဈခုကိုစုပိယူလိုကလှာလေးနဲ.ကလောကှာလှပလှိုကလှကနှဲ.မှလေိုကလှုပအှစိလေးကိုစုပိလိုပနှဲ.အနတှီလေးအဖုတတှခုလုံးစိုထှဲလာတော.သညှ။ထို.နောကအှနတှီလေးနောကပှေါကကှိုလကညှိူးလေးထညှ.ကာနှိပလှိုကခှိနှ “အားးးး” နာတယှ သား ခှောကနှတယလှကှေနတှေောလှဲတံထှေးထှေးကာအစိုဓာတပှေးပှီးနောကပှေါကကှိုနှိပတှော. အဟငှ. အဟငှ. ကောငှးတယသှား ထို.နောကအှနတှီလေးကိုယကှကှနတှောဖှကလှညှ.ပေးကာစားပှဲပေါလှကထှောကပှီးပေါငနှဈဖကလှုံးကိုကှနတှောပှခုံးပေါတှငကှာ ကော.လနပှေးသညသှညှ။ကှနတှောလှဲလှာအလိုကထှိုကထှားပေးလိုကသှညှ။

“ထသားလေးထဆိုပှိကှနတှောှ.ပုဆိုးကိုဆှဲခှတပှီး ကှနတှောလှီးလေးကိုစတငစှုတပှတော.သညှ မိူပှငှ.လေးကိုလှာဖှားလေးနဲ.လှကပှေးနတောအရသာကောငှးမကောငှး ကှနတှောလှဲအားရလာနဲ.အမှအနတှီလေးခေါငှးကိုလကနှဈဖကနှဲ.ကိုငကှာစောငှ.တော.သညှ ဘှတဘှတအှာအာအာအ ‘သားလိုးတော.ထညှးလိုကတှော.နောှ အနတှီလေးကှောပေးလိုကကှာစားပှဲပေါလှကထှောကပှိး အနောကနှနလေေိုးခိုငှးတော.သညှ ကှနတှောလှဲဖငနှဈခုကိုကိုငပှီးအနတှိလေးအဖုတထှဲနောကကှနညငသှောစှာထိုးသှငှးလိုကသှညှ။ “အာဟာ ဟာ ဟာ အာအ အငှ.အငှ.အငှ. ဖှောငှးဖှောငှးဖှောငှး ဖငတှုံးကှီါကှကှီးတော.အသံတဖှောငှးဖှောငှးထှကလှာသညှ အာအာအာအာအာ ဆိုပှီးဖီလငတှတကနှတေေဲ.အနတှီလေးကိုကှညှ.ပှိး ကှနတှောလှဲရိုကခှကှတှမှနတှောတော.သညှ။ “သားနောကပှေါကပှောငှးထညှ.လိုကနှောဖှညှးဖှညှးလေးဖိထညှ.ပေးနောှ” ကှနတှောလှဲနောကပှေါကတှခါမှမခဖှူးတော.ခခှငှနှတောနဲ.အတောပှဲပေါ.ဗှာ အဖုတနှားကစိုနတောတှကေိုနောကပှေါကမှာလှမှးသုတပှီး ဖှညှးညငှးစှာတညှ.ပှီးထိုးသှငှးလိုကသှညှ။

“အားးးးးးးးးးးးးးး” အနတှီလေးအောသံထှကလှာတော.”နာလို.လားအနတှီလေးဟငှ.” ရတယဆှကလှုပကှောငှးတယနှညှးနညှးကပှနှတေော. တခကှခှငှးလုပနှရတေော.သညှ တဖှညှးဖှညှးထုပရှငှးသှငှးရငှးကယှလှာတဲ.အခါနညှးနညှးမှနအှောငလှုပလှိုကသှညှ ဗှတဗှတှ အာအာအအာ ဖှောငှးဖှောငှးဖှောငှး အနတှီလေးလေးသားပှီးတော.မယအှအအအအအအ ကှနတှောှ.တကိုယလှုံးအကှောတှတကလှောပှီးနောကပှေါကမှာလရညတှစေီးဆငှးသှားတော.သညှ။ သားတူးလေး လာအပှငသှားမယှ ဒရငှးဘတပှေါှ ပငပှနှးမူတှအောသာဖှရငှေးအိပလှဲနခှေိနအှနတှီလေးအသံကှားတော.မထခငှထှခငှစှိတနှဲ.ကှနတှောနှိုးထလိုကတှော.သညှ။ “ဟုတကှဲ.အနတှီလေ ဘယသှားမှာလဲ”သိခငှစှိတလှေးနဲ.သဲနုးလိုကသှညှ။ “အပှငမှာတခုခုသှားစားမယလှေ သားစားခငှတှာဝယကှေးမယလှေ” သားစားခငှတှာစားနပှေီးအနတှီလေးရသေိဘူးလား အနတှီလေးပေါကစှီကှီးကှီးဖားကငကှီးကှီးလုံးလုံးကှီး(ဖားကငှ=ဖငကှား) စမူဆာပါးကပကှပကှီး(စမူဆာ=ဖုတဖှုတှ) စားလို.တောငမှဝသေးပါဘူးအနတှီလေးရာအတှေးမှားစှာနဲ.ပှုံးစိစိလုပနှမေိတော.သညှ။

“ဘာတှမှေားတယောကထှဲပှုံးနတောလဲသားဒီကောငလှေးနောဟှနှ. မပှောခငှဘှူးအနတှီလေးသိတယနှောပှှုံးစိစိလုပမှနနေဲ.လာသှားမယထှဆိုလိမမှာတယှ” အပှုံးလေးနဲ.ကှနတှောှ.လကကှိုဆှဲထူပှိးခေါငှးကလေးကိုပှတကှာနတေော.သညှ။ ကားပေါထှိုငပှီးသဲနုကိုသတိရလိုကမှိသညှ။ဒီခှိနသှဲနုတယောကမှားအဆောငဖှုနှးခေါနှမှောလားမသိဘူး ခေါလှဲမတပနှီူငဘှူးလဒေီထကကှောငှးတာသူဆီမှာမရှိသေးဘူးစားရကှုံတုနှးတီးလိုကှဦးမယသှဲနုရေ ပညာတှစေုံရငတှော.နငှ.အလှညှ.ပေါ.ကှယဒှီမှာသေဲနုာငတှော.လကတှသငခှနှေးစာကောငှးတှကေိုသငယှူပှီးသဲနုကိုအလိုးကှေးပှုစုတော.မယနှောသှဲနုအဲ.မှားလို. အလုပကှေးပှုစုမယနှောှ”ဟိဟိဟိဟိ” တယောကထှဲကှိူတကှာပှုံးလိုကခှိနှ “ကှညှ.ဒီကောငလှေးပှုံးနပှနပှေီသားနောှ မီးဖိုခှောငအှရသာပှနတှေးနတောမှလား မတှေးနဲ.တော.လအနတှေီလေးရှကတှယှ ကလေူလို.ထငနှတောလူကှီးတော.တုတလှောကတှုတကှညှ.တော.လူလောကရှိတယကှလေးမှေ့ပာခငှဘှူးအဟငှ.အဟငှ. အနတှီလေးသူပါတာေှ့ာပှီးရယနှတေော.သညှ။

ကှနတှောတှေးနတောတခှားသူပှောနတောတခှား အငပှေါ.လအနတှေီလေးလဲမစားရတာကှာပှီဆိုတော.ခုမှရငခှုနနှလုံးတုနဖှငတှပေါတုနပှီးသူငယပှနနှရှောမှာပေါ.ဟုတဘှူးလား။ “သာလေးဘာစားခငှလှဲေှ့ပာလေ”လှမှးသဲနုးလာသောအသဲနုးကှောငှ. “အကငလှေးနဲ.မာလားငါးစားခငှတှယအှနတှီလေး” “အေးအေးကောငှးပှီးသှားမယလှနေောှ” မကှာခငှ စှဲမကအှကငဆှိုငရှေ.သို.ရောကရှိလတေော.သညှ။ “ဆငှးတောမှူပါအဈကိုကှီး”ဆိုပှီးကှီဆယအှပှုံးလေးနဲ.လှမှးကာစလိုကသှညှ။ကှနတှောလှဲအလိုကထှိုကဆှငှးပှီးအနတှီလေးနောကလှိုကသှားတော.သညှ။ ငယဘှဝအကှောငှးတှေေှ့ပာရငှးစာရငှးသောကရှငှးအခှိနတှကေုနဆှုံးသှားခဲ.သညှ။ညအိမမှာတီဗှီကှညှ.ရငှးစားဖို.မုနှ.ဝငကှာအိမသှို.ပှနလှာတော.သညှ။ အိမရှောကတှော.အနတှီလေးအပေါထှပတှကသှားပှီကှနတှောကှတော.တီဗှီရှေ.မှာထိုငကှာနလေိုကသှညှ။ ဘာကားကှညှ.ရငကှောငှးမှလဲတှေးတောခှစငကှခှေတှမှကှညှေေ.လိုကသှညှ။ဘာကားမှနှးမသိတဲ.ဇာတကှားလေးတခုတှေ.လိုကသှဖှငှ.ကောကကှာကှညှ.ပှီးစကထှဲထညှ.လိုကသှညှ။ ကိုးရိးယားရာဇဝငကှားဖှဈနတေော.သညှ။

ကှနတှောကှသိုငှးကားတှရောဇဝငကှားတှဆေိုအရမှးကှီုကတှယလှမေုန.တှစေားရငှးတယောကထှဲကှညှ.နလေိုကခှိနှ အပေါထှပကှနအနတှေီလေးညဝတဂှါဝနကှီးနဲ.ဆငှးလာသညှ။” “ဘာကားတှကှညှေ.နတောလဲတယောကထှဲဒီကားကောငှးတယအှနတှီလေးကှညှ.ပှီးပှီ “ဟုတလှားကှနတှောကှရာဇသငကှားတှကှေိုကတှယအှနတှီလေးရ” အငှ.အငှ. ကှညှ.လအနတှေီလေးလဲကှညှ.မယှ”ဆိုပှီးတော.ကှနတှောှ.ဘေးဘကကှိုဝငလှာထိုငတှော.သညှ။ ဇာတထှဲကတဘကနှိူငငှံကဘုရငှ.သမီးကိုဒီဖကဘှုရငကှိုဆကသှရတယှ။ဒီဖကဘှုရငကှီးသူကိုယရှံတောနှဲ.ပဲဆကဆှံတာပေါ. သူမိဘုရားကိုကိုတော.မဆကဆှံဘူး။ပှီးတော.သူမိဘုရားကိုသူ.ကိုယရှံတောနှဲ.မငှဂွလာဦးညအတူအိပခှိနှးလိုကတှော.သညှ။ ကှနတှောရှအနတှေီလေးပါအသံတှသေိပကှာစိတဝှငတှစားကှညှ.နလေိုကသှညှ။ကိုယတှောကှမိဘုရားအခနှးသို.ဝငလှာပှီးမိဘုရားကုတငပှေးမှာဝငထှိုငကှာစိုကကှညှ.နတေော.သညှ။

ကိုယရှံတောစှိတလှူပရှားနသလေိုမိဘုရားကှီးလဲစိတတှလေုပရှားနတေော.သညှ။ကှညှ.နတေဲ.ကှနတှောလှဲစိတတှလေူပရှားရငှးလီးကလေးကပါမတကှာလာတော.သညှ။ထို.နောကမှိဘုရားရဲ.အကှီကှိုးစာလေးကိုစတငဖှညပှီးစုပလှိုကတှော.ကှညှ.နတေဲ.ကှနတှောှ”ကလု”ဆိုတဲ.မှိူခတှဲ.အသံထှကပှေါလှာတော.သညှ။ စိတပှါဝငစှားစှာကှညှ.နခှေိနကှနတှောပှေါငပှေါအှနတှီလေးလကရှောကရှိလာပှီးကှနတှောှ.လီးလေးကိုစတငပှတနှတေော.သညှ.ဇာတလှမှးမှာအရှိနရှလာတာနဲ.အမှအနတှီလေးလဲကလဲကှနတှောဘှောငဘှီးအတှငှးကိုလကထှညှ.ပှီးစတငကှိုငတှယနှလေိုကသှညှ။ကှနတှောလှဲဖီးတကလှာတော.ဘယလှကနှဲ.အနတှီလေးဖငကှီးကိုပှတကှာညဈကာလုပနှရငှေး “အားအားဟငှ.ဟငှ.”ဇာတလှမှးထဲမှာလိုးနတေဲ.အသံတှထှကတှောနဲ.အမှအနတှီလေးကိုမထိနှးနီူငတှော.လိုထငသှညှ။ ကှနတှောအှပေါသှို.တကခှထိုငကှာကဈဆငစှပေးလိုကသှညှ။အးရပါးရကှငှနွတော.နာခမှးတှကေိုစုပယှူပှီးအနတှီလေးလှာကိုကှနတှောှ.ပါးစပထှဲထညှ.လိုကှ ကှနတှောလှာကိုစုပလှိုကနှဲ.အခှိနတှတကလှောတော.သညှ။

ကှနတှောလှဲဖငကှီးနှဈခုကိုကိုငကှာပှနစှုပရငှးအနတှီလေးအပေါအှကှီကိုခှတကှာနို.နစှလှုံးကိုစိုပကှိုငကှာဆို.လိုကပှါတော.သညှ။  အပေါကှနခှထေိုငပှီး ကှနတှောလှီးပေါအှနတှီလေးအဖုတကှီးနဲ.ပှတကှာပှတကှာလုပနှသညှေ။ကှနတှောလှဲနို.သီးလေးကိုစှဲလိုကစှုပလှိုကနှို.ဘေးသားတှကေိုစုပလှိုကအှရသာကိုတှေ.နတေော.သညှ။ထို.နောကအှနတှီလေးကမတတှကထှရပပှိးညဝတကှီးကိုခှတခှကှာကှနတှောှ.မကှနှာထကပှေါသှို.ခှထိုငကှာ ကှနတှောနှူတခှမှးဝကိုအဖုတကှီးနဲ.ကပလှိုကတှော.သညှ။ရပေေါထှိုးသဖှယရှေ.တိုးနောကဆှုပလှုပကှာနတေော.သညှ။ကှနတှောလှဲလှာလေးကိုအလုကသှငှ.ထုပပှေးကာလိုကနှေးပှီအစိလေးစုပလှိုကှ အတှငှ.နူတခှမှးပါးတှကေိုလှကဆှဲလေးဆှဲလိုကခှိနသှားအညီဖှဈနတေော.သညှ။ တဟငှ. ဟငှ.နဲ.အနတှီလေးတို.ကောငှးနလေိုကပှုံမှားတလောကလုံးကိုသဲနုလိုနတေော.သညှ။တဖနပှါဂှာပေးခံလို.ဝတော.ဘေးသို.ဆငှးခလှိုကကှာကှနတှောဘှောငှးဘီတှကေိုခှတပှိးစတငစှုပတှော.သညှ။ဥနှဈလုံးကိုကိုငကှာတဖှညှးဖှညှးထှားလာသောကှနတှော.လီးကိုအားရပါးရစုပနှတေော.သညှ။

ကှနတှောလှကကှတော.အနတှီလေးစောကဖှုတအှပေါကသှို.လကနှစှခှောငှးထညှ.ကတဗှတဗှတမှီအောငနှိပပှေေးနလေိုကသှညှ။စိုခှဲနသေောအနတှီလေးအဖုတကှီးနှိပလှို.ကောငှးမှကောငှးပဲ။ “သားအဆငသှငဖှဈပှီမှလားအနတှီလေးတော.မရတော.ဘူး အလိုခံခငှနှပှေီကှယှ။”ပှောှငှပွးတာနဲ.ကှနတှောအှပေါတှကထှိုငလှိုကသှညှ။အနတှီလေးလကနှဲ.ကှနတှောလှီးလေးကိုငကှာသူအဖုတအှပေါကထှဲသှငှးလိုကပှိးဖှေးညငှးစှာထိုငခှလှိုကသှညှ။ “အားအဟငှ.” ကောငှးလိုကတှာတူးလေးရယအှဖုတထှဲကိုကငှသှားလိုကတှာမှားအဟငှ.အဟငှ. တကယကှောငှးတယသှားဖှေးဖှေးလေးထိုးထညှ.လုပပှေးနောအှဖုတထှဲမှာအရသာကိုရှိလိုကတှာ ကှနတှောလှဲအောကနှဖငကှေီးနှဈကိုကိုငကှာဖှေးဖှေးခငှးကော.ထိုးလေးထိုးနလေိုကသှညှ။အခှိနရှလာတာနဲ.အမှအပေါကှအနတှီလေးရိုကခှကှတှပှငှေးထနလှာသညှ ဖှောကဖှောကဘှုတဘှုတှ အား အားာအဟငှ.ကောငှးလိုကတှာစောကဖှုတတှခုလုံးကောငှးလိုကတှာအားအား အနတှီလေးသားအပေါကှလိုးမယနှောှ အငဆှိုပှီးဆိုဖာပေါပှကလှကအှိပပှီးပေါငနှစှဖှကကှိုကားကာကှနတှောှ.ကိုလကကှမှးလိုကသှညှ ကှနတှောလှဲအနတှီလေးပေါငှးနှဈခုကှားဝငပှီးကှနတှောှ.လီးကိုထညှးလိုကသှညထှို.နောကအှားရပါးရလိုးတော.သညှ။

“ဖှောငှးဖှောငှးလိုးလို.ကောငှးမှကောငှးခှောငသှလိုဖှဈနပမယှေေ. အနတှီလေးကစောကဖှုတကှကသှားတှကညဈဆှေဲထားမူကှောငှ.အတှငှးမှာတငှးကပှမှူတှနေဲ.အရမှးကောငှးတယှ အနတှီလေးကောငှးလားသားလို.တာ ကောငှးလိုကတှာသာရယသှသှေားတဲ.ယောကှားတောငဒှီလောကမှလုပနှိုငဘှူးသားရယှ နာနာလိုးနောအှားမနာနဲ.ကောငှးလှနှးလို.အားအားအားအ စောငှ.စောငှ.ပှိးလိုးရတာကောငှးမှာကောငှးဗှာ။ခှေးတှတကေိုယလှုံးခှဲလာသညနှငှ.အမှလိုးရတဲ.အရသာကလဲအကောငှးဆုံးဖှဈနတေော.သညှ။ သားနောကပှေါကထှညှ.ပေးနောဆှိုပှီးလေးဖကထှောကပှေးကာနတေော.လိုကသှညှ။ကှနတှောလှဲဖငနှဈတုံးကိုဖှဲကာနောကပှေါာကကှိုဖှညှးညငှးစှာထို.သှငှးလိုကသှညှ။ အာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာကောငှးလိုကတှာ အဆုံးထိဖိထညှ.လိုကနှောသှားကောငှးလှနှးလို.ပါ ကှနတှောလှဲဖိပှီးထိုးထညှ.လိုကတှော.သညှ.အဆုံးထိဝငသှားခှိနကှပှနှတေော.လီးကှောတှတှတငှေေးလာတော.သညှ. တခကှနှဈခကှပှုံမှနလှေးလုပပှိးတာနဲ. ဗှတဗှတဗှတစှောငှ.စောငှ.ပှီးလိုးလိုကတှော.သညှ။ စောငှ.ပှီးရိုကသှောကှောငှ.ကှီးမားသောဖငကှီးရဲ.အသာတှနေဲ.ကှနတှောှ.ရဲ.ရိုကခှငှတှပေေါငှးလိုကတှော.တဖှောငှးဖှောငှးနဲ.မညနှဲ.တော.သညှ။ သားအိပလှိုကနှောအှနတှီအေါကှနလေုပမှယှ ကှနတှောအှိပပှေးလိုကခှိနတှကခှထိုငကှာမှငှးစီးလတေော.သညှ။

အပေါကှနခေုနလှိုကမှလေိုကပှတလှိုကနှဲ.အခှိနတှမှနလှောသညတှခဏကှာတော.အာအာအာအာအာအအာပှီးတော.မယသှားအအာအာအအာအာ တကိုယလှုံးတှနှ.လိမပှီအခှိနတှမှနတှောနဲ.အမှကှနတှောှ.ကလဲအောကနှအခှေိနမှငှ.ကာပငှ.ထိုးလိုကတှော.သညှ။ အာအာအာအာ အာအာအာ ကောငှးတယကှောငှးတယအှအာအာအာအာအအာ ပူနှေးနသေောစောကဖှုတကှီးထဲကှနတှောလှရညတှေ စီးဝငကှားသှားခှိနကှာမရဲ.အနှဈသာကိုခှေးတှနေဲ.အပှညှးအဝခံစားလိုကတှော.သညှ.။ အနတှီလေးလဲကှနတှောှ.ရငပှေါမှောကကှာအိပရှငှးငှိမသှကနှတေော.သညှ. ကောငှးလိုကတှဲ.အရသာဘယမှာရှာရမှာလဲဗှာလကခှောငှးလေးတှနေဲ.အခစှကှှီုးတှယတှဲ.ကှနတှောခှုတော.လီးခှောငှးလေးနဲ.ခစှကှှိုးသှယနှပှေီလဗှော။ ဘယလှိုလဲသားတူးရဲ.တခှီထဲနဲ.ဖလကပှသှားပှီလား ဆကပှီးမလိုးနိူငတှော.ဘူးမှလားကှယအှဟငှ.အဟငှ. ကှနတှောရှငဘှတပှေါမှောကအှိပပှီးအနတှီလေးကစကားလမှးကှောငှးရှာလိုကတှော.သညှ။

“ဟဟဟ ဘယသှူဖလကပှတယတှယပှောလို.လဲအနတှီလေးရ အနတှီလေးသာဟဲဟဲမှော.ခငှနှတောမှလား သားသိတယနှောှ။ မခံခငှစှိတတှဖှဈလောအောငစှပေးလိုကတှော.သိတယမှလားဆာလောငနှသေူတယောကအှဖို.ခငှခှငှးပဲ မသဲနုာပါဘူးသားရယသှားသဲနုာနမှောစိုးလို.သိလားသားတာလိုးမယဆှိုအနတှီလေးကတညလုံးအလိုးခံလိုကဖှို.အဆငသှငှ.ပဲသိလားအဟငှ.အဟငှ. စိနလှိုကလှဘယမှခေံနိူငဘှူးဆိုတာကှညှ.တာပေါ.လို.ပှောလိုကသှညှ။ အနတှီလေးကစငပှိးပှောလာတော.သညသှားနောကတှခါနိူးထလာအောငအှနတှီလေးမူတပှေးမယနှောသှား” ကောငှးတာပေါ.မတပှနကှားတပှနမှူတမှယလှအနတှေီလေးကအပေါကှစုပပှေးသားကအောကကှနပေါဂှာစှဲမယနှောှ” ပှောရငှးဆိုရငှးအနတှီလေးကိုကှနတှောှ.မကှနှာပေါတှကခှလိုကတှော.သညှ။ “ဒီအနအထေားကတော.အသညှးယားစရာပဲသားရငတှောငခှုနလှာပှီသူအစှမှးကိုယအှစှမှးဖလညလှိုကတှာပေါ.နောသှားအဟငှ.အဟငှ. စောစောကမှတခှီပှီးထားတော.နညှးနညှးပှော.နတေဲ.ကှနတှောလှီးကိုစတငပှိးအနတှီလေးစုပလှိုကတှော.သညှ။

ကှနတှောကှလဲဖငတှုနှးနှဈခုကှားကအနတှီလေးစောကဖှုတကှီးကိုဖှဲကာအားရပါးရရကတှော.သညှ။ အားအားအား” အနတှီလေးအသံတှစတငထှေကလှာတော.သညလှာကှမှးကှမှးနဲ.ခပကှမှးကှမှးရကှာစုပပှေးနရငှေးဖငပှေါကကှီးပါလကနှဲ.နှိပပှေးခှိနှ “ဘယလှိုမှားလုပနှတောလဲသားရယကှောငှးလိုကတှာအဖုတတှခုလုံးကိုကောငှးလိုကတှာစုပရှငှးနဲ.ေှ့ပာတော.သညှ “မရတော.ဘူးသားအနတှီလေးကိုလို.တော.နောခှံခငှနှပှေီသားရယအှဟငှ.ဟငှ.ဗှတဗှတစှုပရှငှးတှနှ.လိမလှာတော.သညှ။ ကှနတှောပှေါမှကှမှးခငှးပေါသှို.ဆငှးကားလေးဖကထှောကကှာနရငှေး”သားလာလိုးတော.နောနှာနာလေးလိုပေးအသဲနုလေးကောငှးနပှေီသားရေ” အနတှီလေးတောတှောခှံခငှနှပှေီဆိုတာသိလိုကပှါတယှ ကှနတှောလှဲအနတှီလေးအနောကကှနဒေူးထောကကှာဖငနှစါတုံးကှားကပှူးထှကနှတေဲ.စောကဖှာတဝှကှီးကိုတညှ.ပှီးစောငှ.ထညှ.လိုကသှညှ။ အားအဟငှ.အဟငှ. အနတှီလေးတကိုယလှုံးတှနှ.သှားသညှ။

ကှနတှောလှီးကလံသေးတဲ.အစားထဲမပါဘူးလတေုတတှုတလှေးနဲ.အရှညအှနထေားပုံမှနပှဲဆိုတော.အနတှီလေးဆှဲနတောနမှောပေါ.ဗှာ ကှနတှောလှဲလီးကိုအဆုံးထညှ.အဆိုးထုတပှိးအခှိနှ့ပငှးှ့ပငှးစောငှ.ပေးလိုကသှညှ။တခနှးလုံးငှီညူသံတှလှငှေ.လို.လေ အားအား ပှတပှတအှဟငှ.အအအအ စောငှ.စောငှ.နာနာစောငှ.သားရယအှားကောငှးလိုကတှာ စောငှ.ခကှတှမှနဆှနေလှာတယအှမှအနတှီလေးဖီတှတကလှောှပှး တှနှ.လိမပှီးပှီးသှားခဲ.သညှ.အအအအ သားအနတှီလေးပှီးပှီအားအားကောငှးလိုကတှာသှားရယှ ကှနတှောမှပှီးသေးဘူးအနတှီငှလွေးဆကခှံပေးဦးဖှောငှးဖှောငှးပှတပှတှ စိုရှဲနသေောစောကဖှုတအှရညတှနေဲ.ဆိုတော.အသံတှကထှကလှေို.နတောပေါ.ဗှာ အနတှီလေးပကလှကလှနအှိပပှေးဗှာကှနတှောမှပှီးသေးဘူးလေ အနတှီလေးကပကလှနအှိပပှေးခှိနကှနတှောအှနတှီလေးပေါကနှဈခုကိုပခူံးမှာထမှးပှီးစောကဖှုတကှီးထဲထပထှညှ.ပှီးအားရပါးရလိုးလိုကသှညှ။ အား အားအ ားအားအာ အဟငှ.ဟငှ.ဗှတဗှတအှားအား သားပှီးတော.မယအှနတှီလေးအာအာအာအာအ ကငှတှကလှာသောကှနတှောှ.ဒူးတှကဆငှေ.လရညတှအနတှေီလေးအဖုတထှဲစီးဝငသှားတော.သညှ။

အနတှီလေးတယောကမှော.ကာဘာသံမှတောငမှထှကတှော.ပှီကှနတှောလှဲ.မှောကလှကနှိူ.လေးငုံကာမိနှးနလေိုကတှော.သညှ။ အနတှီလေးကောငှးလား အငကှောငှးလိုကတှာသားရယဘှဝမှာအလိုးခံဖူးသမှထဲမှာသားလို.တာအကောငှးဆုံးပါပဲ တညလုံးမအိပရှဘူးနောအှနတှီလေးဟငှ.ဟငှ.ပှောထားတာမသဲနုလိုကပှါနဲ. သားသာလို.မယဆှိုမိုးလငှးသှားပါစဒေီစောကဖှုတပှီးပှဲလနသှားပါစလေို.လိုကစှမှးပါသားရယှ” ဆိုပှီးတော.ကှနတှောအှားတငှးကှပစှာဖကထှားလိုကသှညှ။ကှနတှောလှဲနို.လေးကိုငုံကာသဲနုးစကနှလေိုကတှော.သညှ။  ကှနတှောအှိပလှို.မပှောဘူးဖှဈနသညှေ။အနတှီလေးကတော.ဘေးမှာအိပသှဲနုာတှကနှသညှေေ။ကှနတှောှ.အတှေးတှသေဲနုဆီကိုရောကနှခေဲ.သညှ။ကှနတှောအှနတှီလေးနိူးမှာစိုးရိမလှို. ညငသှာစှာထကာအပှငဝှရံဒါသို.ထှကခှဲ.လသညှေ။လပှညအှေေးအေး တဝီးဝီးတိုကနှသလေို အေးမှသောလရောငရှဲ.စိုပှမေူတှကေ ကှနတှောသှဲနုကိုသတိပိုရသှားစမေိသညှ။ဘာတှမှေားလုပနှမလေဲ နမှေားကောငှးရဲ.လား။စသောအတှေးမှားစှာနဲ. တယောကထှဲလှမှးနမေိတော.သညှ။အုပနှံရံကိုကပပှိးမှီကာထိုငခှလှိုကသှညှ။

သဲနု အရမှးလှမှးနတယသှေဲနု သဲနုာငဒှီလိုသာယာမူတှရပှေီးသဲနုကိုသဲနုနတောတောငှးပနပှါတယသှဲနု အတှေးထဲကနတေောငှးပနနှမေိတော.သညှ။ ကှီတံခါးဖှငှ.သံလေးကှားလိုကတှော. အနတှီလေးထှကလှာသညှ။ “သားဘာလုပနှတောလဲ အပှငမှာအေးတယလှေ ထလာအထဲဝငဖှားလာမယှ ထထလာ” ကှနတှာအှနတှီလေးကမှးသောလကကှလေးကိုဆှဲယူရငှးထလိုကတှော.သညှ။ကှနတှောှ.ပခုံးလေးကိုဖကကှာ အတှငှးသို.အတူတူဝငလှာကှသညှ။ကုတငပှေါှုသို.နှဈယောကအှတူတကကှာထိုငလှိုကသှညှ။ “ဘာဖှဈလို.လဲသား အနတှီလေးကိုပှောပှလေ ကှနတှောသှဲနုကိုသတိရနတယှေ လှမှးလဲလှမှးတယအှနတှီလေးရယှ အောှ..ဒါပေါ.သားရယခှစှသှူပဲလှမှးမှာပေါ. မနကဖှနသှားသူဆီသှားတော.လေ ဘာလဲအနတှီလေးကိုအားနာနတော သှားမှာတာသှားလိုကပှါ အနတှီလေးရဲ.အခစှကှသားအပေါမှာဘာမှခှူပနှောငမှထားဘူးလေ1500အခစှလှဲမဟုတဘှူး528အခစှလှိုလဲမဖှူစငဘှူးတယောကနှဲ.တယောကလှိုအပခှကှတှရှေိနတောတူလို. အတူနဖှဈသှေားတာဟုတတှယမှလားဒါအတှကအှတှေ.ကှုံကောငှးတှရသှေားှ့ပီလသေားခစှသှူလေးအပေါသှာသဈစာရှိခစှပှါနောှ” အနတှီလေးရယဆှိုပှိးကှနတှောအှနတှီလေးရငထှဲတိုးဝငလှိုကမှိသညှ။

ကှနတှောအှိပပှောနတောလား အိမမှကမှကနှတောလားတော.မသိဘူးဗှာအနတှီလေးလားသဲနုလားမသညှးကှဲကှနတှောလှီးကိုမူတနှသညှေ။ အိမမှကလှိုလိုတကယလှိုလိုဖှဈနသညှေ။ကှနတှောမှကှလှုံးတှဖှငှေ.လိုကတှော.အနတှီလေးတယောကကှုနှးပှီမူတပှေးနတောတှေ.လိုကသှညှ။ကှနတှောစှောစောလေးကမှအိပပှောသှားတာ အနတှီလေးစိတတှဆောလောငနှပှေီထငသှညှ။ကှနတှောလှဲအိပခှငှယှောငဆှောငကှာဆကအှိပနှလေိုကသှညှ။ကှနတှောလှိုးခငှစှိတမှရှိတာအမှနပှဲဗှာ ဒါပမယှေ.ငှိမငှိမလှေးနနလေေိုကတှော.သညှ။ကှနတှောှ.ရဲ.တောငှ.မတနှတေဲ.လီးကိုစုတပှေးရငှးအနတှီလေးစိတတှဆောနလေောကပှီထငတှယှ။သူလကတှဖကကှလဲသူ.အဖုတထှဲကိုနှိပနှသညှေ။ ထို.နောကကှနတှောလှိးကိုသခှောကိုငပှီး အနတှီလေးကသူ.အဖုတလှေးကိုဖှဲကာအပေါကှနထေိုငခှလှိုကတှော.သညှ.။လီးတခုလုံးစောကခှေါငှးထဲဝငသှားတော.ကှနတှောမှကှလှုံးပိတမှထားနိူငတှော.ဘူးလအောအာ သားဒီလိုလေးပဲအိပနှလေိုကနှောအှာအာပှတလှိုကမှလေိုကနှဲ.လုပနှသညှေ။ ကောငှးလိုကတှာသားရယအှအအကောငှးလိုကတှယှ နိူ.လေးတှကေိုကိုငပှေးပါလားသားနိူ.သီးလေးကိုခှပေေးနောအှားအာအာအအဟငှ.ဖီးလငတှတကနှတေေော.သညှ။

ကှနတှောကှတော.အောကနှအလေိုကသှငှ.ပငှ.ကောပှေးလိုကတှော.သညှ။အနတှီလေးနိူ။နှဈခုကိုစုပကှိုငှးရငှးအားရပါးရ ဖုတဖှုတဖှုတဖှုတပှငှ.ခကှပှငှးပှငှးပငှ.လိုပေးလိုကသှညှ။ ဖုတဖှုတဖှုတအှားအားအာအအာအ အခှိနအှပှငှးဆုံးရောကလှာသညအှနတှီလေးသူစောကပှတကှီးနဲ.ဖိဖိပှတရှငှးစိုခှဲလာတော.သညှ အာအာအာအအနတှီလေးသားမရတော.ဘူးအအအအအအအ ကှနတှောလှရညတှစေီးဝငသှားတော.သညနှာစိတတှကှေီးနသေောအနတှီလေးလဲကှနတှောရှငဘှတပှေါမှောငယှကတှာနတောမှော.နတေော.သညှ။ မနကလှငှးခှိနသှဲနုဆီသှားမယဆှိုတဲ.အသိနဲ.အစောကှီးကှနတှောနှိူးနတေော.သညှ။အနတှီလေးတော.ညကအခှိနနှဲ.အိပကှောငှးနဆေဲဖှဈသညှ။ကှနတှောလှဲမနိူးရကတှာရော ကှနတှောသှားတာမသိစခငှတှောကှောငှ. တိတတှိတလှေးထကာရမေိုးခှူှိးလိုကတှော.သညှ။အနတှီလေးအိပနှတောကှညှ.ကိုဘေးကနရပကှညှေ.ကာ စိတထှဲကနေ နူတဆှကလှိုကမှိသညှ။ ခှငှ.လှတပှါအနတှီလေးသားသှားပှီးနောှ အရာရာတှကကှေးဇူးပါသားတော.သှားမယဆှိုပှိးတိတတှိတလှေးထှကလှာခဲ.တော.သညှ။သဲနုနဲ.တှေ.ရတော.မညဆှိုတဲ.အတှေးမှားစှာနဲ.ကှနတှောပှောနှခေဲ.သညှ။

ကှနတှောကှားငှားပှိးသဲနုတို.အဆောငတှို.သှားလိုကသှညှ။သဲနုနဲ.တှေ.ရငကှနတှောှ.ကိုမှားစိတကှောကနှမှလေားစိတဆှိုးပှိးရနရှာနမှလေားကှနတှောမှားခဲ.တာတှပှနပှေေးစပမှယသှဲနု အဆောငရှေ.ရောကတှော.သဲနုသဲနုရသေဲနုရှိလားဗှာ. ကှနတှောှ.အသံလေးကှားတော.သဲနုပှေးထှကလှာတယှ ကှနတှောှ.ရှေ.ကိုပှေးလာခဲ.တယထှို.နောကကှနတှောှ.မကှနှာလေးကိုကှညှ.ပှိးမကှတှလညကှောဘယတှသှေားနတောလဲသဲနုာငှ သဲနုကိုထားသှားတာမှလားဒီနစှရှကလှုံးဆိုပှီမကှရှညတှကလှောတော.သညှ။ထို.နောကကှနတှောှ.အားတငှးကပှစှာဖကတှယ.လှိုကတှော.သညှ သဲနုာငနှဲ.မခှဲနိူငဘှူးသဲနုာငှ သဲနုကိုထားမသှားနဲ.နောှ သဲနုာငှ.ကိုအရမှးခစှတှယှ ကှနတှောှ.ရငမှာနာကှငရှပါတော.သညှ.။ ခှဲမသှားပါဘူးသဲနုရယသှဲနုာငခှဏသှားလညနှတောပါနောှ ခုသဲနုာငပှနလှာပှီလသေဲနုဆီကိုနောှ ငိုနဲ.သဲနု သဲနုကိုသဲနုာငအှရမှးခစှတှယဆှိုတာယုံပါကှယှ။

သဲနုာငခှဏလေးစောငှ.နောသှဲနုအခုလာခဲ.ဆိုပှီးအဆောငထှဲပှေးဝငသှားသညှ။တခဏနကတှေော.ထှကလှာသညလှယအှိပကှလေးတလုံးဖှငှ.သှားမယသှဲနုာငှ ဘယသှားမှာလဲဒီနေ.အိမပှနကှမှယလှဟေုတဘှူးလားမဟုတတှော.ဘူး သဲနုာငသှဲနုကိုခိုးတော.လဒေါလေးတောငမှသိဘူးလားသဲနုာငရှယအှဟငှ.အဟငှ.ဆိုှ့ပီး ရကှပှှုံးလေးနဲ.ရယနှတေဲ.သဲနုကိုကှညှ.ပှိးတကယလှားသဲနုဟဟဟပှောလှိုကတှာပှနပှငလှို.မရဘူးနောနှောကခှါမှ စိတခှသှဲနုာငလှုံးဝမပှငဘှူးသဲနုာငတှာထှကမှပှနေဲ.နောဟှငှ.ဟငှ. ကှနတှောတှို.နစှယှောကပှောရှငစှာနဲ.ကားငှားပှိးနိးစပရှာရပကှကရှုံးမှာလကမှတထှိုးပှိးဟိုတယလှေးတခုမှာအခနှးတခနှးငှားလိုကတှော.သညှ။ အခနှးထဲရောကတှော.ပူအိုကလှို.လာသဲနုရခှေိူးရအောငနှောှ ဟာအတူမခှိူးပါဘူးသဲနုာငကှလဲသဲနုာငဘှာခှိူးသဲနုနောကမှခှိူးမယသှဲနုာငနှောခှုမှလကထှပထှားတာမကဲနဲ.နရှကတှယေဟှနှ. အငှ.ပါဒါဆိုလဲသဲနုာငအှရငိခှိူးလိုကတှော.မယနှောကှနတှောအှမှနဆှုံးခှိူးလိုကတှော.သညသှဲနုကိုကှနတှောထှာဝရပိုငဆှိုငရှတော.မညှ။

သှားခှိူးတော.သဲနုသဲနုာငစှောငှ.နမယနှေောဘှာတှပှေောနတောလဲသှားလာမခှောငှးနဲ.နောသှဲနုာငအှဟငှ. မှနမှနခှိူးနောသှဲနုအကှာကှီးမခှိူးနဲ.နောဒှုနှးတံခါးလေးစောငှ.ပိတလှိုကတှော.သညှ။ ကှီရခှေိူးခနှးတံခါးေးလးပှငှ.လာခဲ.သညှ။ကှနတှောှ.ရှပအှကှီကိုဝတဆှကထှားသညှ.ပေါငလှညလှောကထှိရှညတှဲ.ကှနတှောရှပကှိုဝတဆှငထှားတော.သဲနုအလှကတမှိူးတဖုံလှနတေော.သညှ။ ဖှေးဖှူနသေောပေါငတှံလေးကို ဆှဲအားတှပေိုနတေော.သညှ။ကှနတှောခှကှခှငှးထကာသဲနုကိုသိမှးပှီးပေ.ခှီမလိုကတှော.သညှ.အမလေးသဲနုာငအှဟငှ.ဟငှ.ကမှယှ ဆိုပှိ ကှနတှောှ.လညတှိုငလှေးကိုဖကထှားလိုကသှညှ။ကှနတှောကှုတငထှကသှို.အလိုကသှငှ.ပှေ.သှားကာညငသှာစှာခလှိုကတှော.သညှ။အပေါစှီးကနသေဲနုဆံပငှေးတှသပပှေေးကာသဲနုနူတခှမှးပေါသှို.အနမှးမိုးစကတှစတငရှေ့ာခလှိုကတှော.သညှ။ ကှနတှောကှယသှီလေးတှတခေုခငှးဖှုတပှီးဘောလီမဝတထှားတော.တဲ.သဲနုနိူ.သီးခေါငှးရဲရဲလေးကိုစတငစှုပပှေးလိုကရှငှးနိူ.အုံလေးနှဈခူကိုစုပိကိုငပှေးလိုကတှော.သညှ။ ထို.နောကနှိူ.စို.ပေးနရငှေးကှနတှောနှူတခှမှးတှသေဲနုစောကနှားသို.ထို.ကပလှိုကတှော.သညှ။

သဲနုရဲ.အကှဲကှောငှးလေးသာမှငရှတဲ.စောကပှတနှူတခှမှးသားလေးကိုခပပှငှးပှငှးရကပှေးပှီးစောကစှိလေးတှကေိုအားရပါးရစုပပှေးလိုကတှော.သဲနုခမှာကော.ထို.တှနှးလိမသှားတော.သညှ။သဲနုာငဘှယလှိုလုပနှတောလဲအဟငှ.ဟငှ. သဲနုနာလို.လားမကောငှးလို.လားဟငမှဟုတဘှူးသဲနုာငကှောငှးလှနှးလို.ပါအရမှးကောငှးလာလို.အတှငှးမှာတမှိူးခံစားနရတယသှေဲနုာငအှဟငဟှငှ.စိုခှဲလို.လာတော.သညှ။ ကှနတှောလှဲသဲနုအဆငသှငှ.ဖှဈနပှေီဆိုတာသိလိုကတှော.သဲနုကိုကှနတှောှ.လီးကိုမလှခေိုငှးတော.ပဲထိုးသှငှးလိုကသှညှ။အားသဲနုာငနှာတယှ အာ အာကှနတှောအှဆုံးထိတောငမှထညှ.ရသေးဘူးအဖှားလေးသာဝငတှုနှးသဲနုကအောတှော.သညှ။အပှိူစစိစဈစောကဖှုတထှဲလီးထညှ.ဒီလောကတှော.ခကမှာပေါ.ဗှာ ခဏလေးပါသဲနုတခကှပှဲအောငလှိုးကနှောခှဏဗနကောငှးသှားမယနှာတယသှဲနုာငရှဲ.အငပှသှဲနုာငဖှညှးဖှညှးလေးထညှ.နောအှဟငှ.အဟငှ. ကှနတှောလှီးကိုဖှေးဖှေးခငှးထုပလှိုကသှငှးလိုကတှခကှခှငှးလုပရှငှးတဝကလှောကတှော.ဝငသှားခဲ.သညှ။

နာသေးလာသဲနုနာနသေေးလား= အငရှပါတယစှောစောကလောကမှနာတော.ဘူးသဲနုာငအှဟငှ.ဟငှ. ကှနတှောလှဲနို.လေးတှစေို.ရငှးစကားလေးပှောရငှးအဆုံးထိဗှတထှိုးထညှ.လိုကတှော.သညှ။အားအားအနာလို.လားသဲနုမသိဘူးဘာတှသေဲနုးမှနှးမသိဘူးရကှပှါတယိဆိုသဲနုာငအှဟငှ.ဟငှ.ကှနတှောအှလငှမှလိုပဲဖှညှးဖှညှးခငှးထိုးသှငှးနလေိုကတှော.သညှ။သဲနုအောကကှနပငှေ.ကာပငှ.ကာသူအဖုတကှီးကိုကော.ပေးလာတော.သညှ.စောကရှညတှလေဲစိုခှဲလာတော.သညှ။…တသကလှုံးစားရမယှ.အရာမို.ကှနတှောညှငသှာစှာနဲ.ပဲလုပရှငှးပှိးဆုံးလိုကတှော.မညှ လကကှလေးတှနေဲ.ခစှကှှိုးသှယခှဲ.တဲ.ကှနတှာခှုတော.လီးကလေးနဲ.ခစှကှှိုးသှယလှိုကတှော.သညှ….ပှီးပါပှီ…။