ဆောင့်ပေးဦးရှင့်

ထှနွးကှောွ အိပယွာမှနိူးတော့ တဈအိမလွုံးတိတဆွိတငွှိမသွကလွကှရွှိသညွ။ သူသညွ အိပယွာမှနိူးနိူးခှငွးရခှေိုးလိုကလွငှကွောငွးမညဟွုတှေးကာ အငွကြှီကိုခှှတွ၊ သဘကတွဈထညကွို ပုခုံးပေါွ တငွ၍အိပခွနွးထဲမှထှကခွဲ့လသညွေ။ ရခှေိုးခနွးသို့သှားရနွ မီးဖိုဆောငထွဲမှဖှတအွထှကတွှငွ ထှနွးကှောွ မီးဖိုဆောငထွဲသို့ ဝေ့ကာကှည့လွိုကသွောလွညွးမညသွူ့ကိုမှှမတှေ့ရ။ အေးအေးဆေးဆေးပငွ ရခှေိုးခနွး သို့ဝငကွာ ရကေိုတဈဝကှီးခှိုးလိုကသွညွ။ ရခှေိုးပှီးနောကွ ထှနွးကှောွ သညွ သူ့အိပခွနွးထဲသို့ပှနဝွငကွာ အဝတအွစားလဲလိုကသွညွ။

ပှီးတော့ သူဒီအိမကွိုရောကတွိုငွးလုပနွကဖှှဈေသည့ွ ထမငွးစားခနွးဆီသို့ထှကလွာခဲ့သညွ။ မညသွူ့ကိုမှှမတှေ့ရပမယေ့ွ သူအတှကွ စားစရာတဈခုခုတော့စီစဉထွားမှဲဖှဈသညွ။ သူ ထမငွးစားခနွးအတှငွးသို့လှမွးအဝငလွိုကတွှငွ ထမငွးစား စားပှဲဘေးတှငရွပနွသေော လှလှမှနွ က ထှနွးကှောဝွငလွာရာဖကသွို့ လှည့ကွှည့ကွာ သူ့ကိုပှုံးပှလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ သူမ၏မကှနွှာလေးသညတွဈဖကသွို့ပှနလွှည့ကွာသှားလသညွေ။ထှနွးကှောွ ကိုနောကကွှောပေးကာ ရပနွသေော လှလှမှနွ ၏နောကကွှောပှငအွလှသညွ နံကအွိပယွာမှနိူးစလနွးဆနွးကာနသေော သူ့သှေးသားမှားကို သှကလွကစွှာလှုပရွှားစသညွေ။

ထှနွးကှောွ သညွ သူမ၏နောကဖွကွ (၄) ပေ (၅) ပအကှောသို့ အရောကတွှငွ ရှေ့ဆကမွသှားတော့ဘဲ လှလှမှနွ ၏နောကကွှောအလှကိုသာ စူးစူးနဈနဈငေးကာကှည့နွလသညွေေ။ ကှောလညလွောကရွှိလိမ့မွညဟွုထငရွသော ဆံပငလွေးမှားကို လှလှမှနွ သညွ အရငွးမှဆံညှပဖွှင့ွ စုကာစညွးထားလသညွေ။ထို့ကှောင့ွ ဖှေးကာနုနသေော ဂုတပွိုးလသညွေ ဆံနှယစွလေးမှားဖှင့ွ မခငှ့မွရဲဖှဈစရာကောငွးလောကအွောငလွှနလသညွေေ။ ထို့ပှငလွညွး သူမဝတထွားသော နကပွှာရောငွ အငွကြှီလကပွှတွ ၏တဈဖကတွဈခကှရွှိ လကပွေါကအွနားစလေးမှားဆီမှ။

သူမ၏ပုခုံးသားနှဈဖကသွညွ ဝငွးဝါကာ ပှည့ပွှည့ဖွေါငွးဖေါငွးလေးဖှဈနသညွေ။ပုခုံးစှနွးဆီမှသညအွိအိဖေါငွးဖေါငွးလေးဖှဈကာ သှယဆွငွးသှားသောသူမ၏ ဝငွးဝါသောလကမွောငွးသားမှားပေါွ တှငလွိမွးထားသောသနပခွါး အစငွးလေးတှမှော တဈဝကတွဈပကှပွေါွ လှငနွသညွေ။ တဈထှာမှှလောကသွာရှိလိမ့မွညဖွှဈသော လှလှမှနွ ၏ခါးသေးသေးလေးသညွ နှဲ့နှောငွး၍နပှေီး အပှာရင့ရွောငအွောငခွံပေါတွှငွ အဝါနှင့အွစိမွးနုရောငအွပှင့စွကလွေးမှားပုံဖေါွ ထသားသောထမီလေး၏အောကမွှ ဖေါငွးတငွး၍နသေောသူမ၏တငပွါးသားကှီးမှားမှာ လုံးတဈလှပလှနွးလသညွေ။

ထှနွးကှောွ သညွ ခပမွှှငွးမှှငွးလေးသကပွငွှးခလှိုကလွသညွေ။ သူရပကွာကှည့နွသညကွေို လှလှမှနွ သညမွသိပဲနမညမွေဟုတွ၊ သို့သောွ မသိခငှယွောငဆွောငကွာနခှငွေးဖှဈမညဟွုထှနွးကှောွ တှေးလိုကသွညွ။ထှနွးကှောွ သညွ လှလှမှနွ ၏နောကဖွကဆွီသို့ ခှလှမွေးနှဈလှမွးခန့အွသာလှမွးလိုကသွညွ။ လှလှမှနွ ဆီမှပှံ့လှှင့လွာသောမှှေးရနံ့မှားသညွ သူ၏ဘဝငကွို ဆှဲလှုပသွကဲသို့ရှိနလသညွေေ။ ထှနွးကှောွ သညွ လှလှမှနွ ၏နောကဖွကသွို့ ပိုမိုကာတိုးကပလွိုကလွသညွေ။ ထို့ကှောင့ွ ထှနွးကှောွ ၏ ဆီးစပနွှင့ွ တငွးကားနသေော လှလှမှနွ ၏ ဖငသွားကှီးတို့မှာတဈခုနှင့တွဈခု ထိလုမခနွး နီးကပသွှားခှလပှေေီ။

ပှူတငွးပေါကမွှ တိုးဝှေ့ဖှတသွနွးလာသော လပှညလွေအေေးလေးသညွ ထမငွးစားခနွးဆီသို့ဖှတသွနွး၍ဝငရွောကလွာသညွ။ လှလှမှနွ ၏နုညကကွာဝငွးနသေော ဂုတသွားလေးပေါွ မှ တှန့တွှန့ခွှခှလေေေးဖှဈနသေော ဆံနှယမွှားသညဘွယညွာယိမွးထိုး၍လူးလိမ့ကွာသှားကှသညွ။ထှနွးကှောွ ၏လကနွှဈဖကသွညွ မှောကကွာတကလွာပှီး အိဖေါငွးကာနသေော လှလှမှနွ ၏ ပုခုံးစှနွးနှဈဖကကွို မရဲတရဲ နှင့သွှေးတိုးစမွးသလို ဖှဖှလေးဆုပကွိုငလွိုကလွသညွေ။ ထိုအခှိနလွေးမှာပငွ လှလှမှနွ သညွ သူမ၏ခါးလေးကို အနညွးငယညွှှတလွိုကပွှီး ရှေ့စားပှဲပေါွ မှကောဖွီကရားကို လှမွးယူလိုကသွောအခါတှငွ။

သူမ ၏ လုံးလုံးတဈတဈ ဖငသွားကှီးမှားသညထွှနွးကှောွ ၏ပေါငရွငွးဂှဆုံကိုဖှတကွနဲဖိကပမွိလသညွေ။ ပှီးနောကွ ကောဖွီကရား လကတွှငွးသို့ရောကသွညနွှင့ွ သူမ၏ခါးကိုပှနဆွန့လွိုကရွာ လှလှမှနွ ၏တငသွားကှီးမှားနှင့ထွှနွးကှောွ ၏ပေါငရွငွးသို့သညွ ခဏမှှကငွးကှာတော့မလိုဖှဈသှားသောလွညွး ထှနွးကှောွ ၏ခါးကအသာကော့ကာလိုကသွှားသဖှင့ွ စောစောကလိုပငွ ဖိကပနွသညေ့အွနအထေားအတိုငွး မပကှမွယှငွးရှိနလသညွေေ။လှလှမှနွ သညွ လကထွဲတှငကွိုငထွားသော ကောဖွီကရားထဲရှိ ကောဖွီမှားကို စားပှဲပေါွ တှငရွှိသော ကောဖွီပနွးကနထွဲသို့ထည့လွိုကသွညွ။

ကရား ကိုကိုငထွားသော လှလှမှနွ ၏လကမွှားသညတွုနယွငလွကွှ။ ထှနွးကှောွ ၏နှာခေါငွးပေါကမွှရှုးကနဲရှုးကနဲ ထှကလွာသော လမှေား သညွ လှလှမှနွ ၏ဂုတသွားနုနုလေးပေါွ သို့ လာ၍ ထိနကှသညွေ။ပှီးတော့သံခှောငွးတဈခှောငွးကဲ့သို့ မာတောငနွပှေီဖှဈသော ပေါငကွှားမှ သူ့လီးတနကွှီး က ပုဆိုးတှငွးမှနပှေီးလုံးတဈကာဖေါငွးကှှနသေော လှလှမှနွ ၏ ဖငသွားကှီးမှားကို ဖိကပထွိနပှေီဖှဈသညွ။ ကိုထှနွးကှောွ … ကောဖွီသောကတွော့လေ .. လှလှမှနွ သညွ အသံကိုထိနွးပှီးပှောသောလွညွး ခပတွိုးတိုးလေးပှောလိုကသွော သူမ၏အသံလေးအဆုံးတှငလွှုပခွါ၍နသညွေ။

ထိုသို့ပှောရငွး လှလှမှနွ သညွ သူမ၏ကိုယကွို ဖှတကွနဲလှည့လွိုကရွာ ထှနွးကှောွ၏ရငခွှငအွတှငွးသို့လုံးလုံးလှားလှား ရောကရွှိသှားလသညွေ။ သူ့ကိုသူ သတိမထားမိလိုကစွဉမွှာပငွ ထှနွးကှောွ သညလွှလှမှနွ ၏ပါးဖေါငွးဖေါငွးလေးကို ရှှတကွနဲနအေောငနွမွးလိုကသွညွ။ အို .. ကိုထှနွးကှောွ .. လှလှမှနွ သညွ တုနလွှုပစွှာရရှတလွေိုကရွငွး သူမ ၏ကိုယလွုံးလေးကို လူးလူးလှန့လွှန့ွ တိုးထှကလွိုကသွောအခါ ထှနွးကှောွ၏လကနွှဈဖကကွလညွး သူမကိုလှှတပွေးလိုကမွိလသညွေ။ ထှနွးကှောွ ၏ရငခွှငအွတှငွးမှ လှတမွှောကသွှားသညနွှင့မွှီးကောငပွေါကမွလေးသဖှယွ။

အပှေးတဈပိုငွးဖှင့ထွှကသွှားသော လှလှမှနွ ၏ တုနခွါ ၍သှားကှသောတငသွားဆိုငကွှီးတှကေို မကှစွိကှှတကွမှတတွ ကှည့ရွငွး ထှနွးကှောွ သညွ ကုလားထိုငတွှငဝွငထွိုငကွာ သကပွှငွးအခါခါခနှမေိတော့သညွ။ လှလှမှနွ သညွ အသကွ(၂၂) နှဈမှှသာရှိသေးသညွ။ ပှီးတော့ ထှနွးကှောွ ၏ဆရာဦးမောငကွှီး ၏ဒုတိယဇနီးလညွးဖှဈသညွ။ ဦးမောငကွှီး ၏ပထမဇနီး ဒေါငွှသေိနွး မှာလှနခွဲ့သော (၃)နှဈခန့ကွပငကွှယလွှနသွှားခဲ့ပှီဖှဈသညွ။ ဦးမောငကွှီး သညွ သဈကုနသွညွ သူဌေးကှီးတဈယောကဖွှဈပှီးအသကွ(၅၅)နှဈခန့ရွှိပှီဖှဈသညွ။

ဒေါငွှသေိနွး နှင့ွ မှေးဖှါးခဲ့သော သမီးတဈယောကွ၊ သားတဈယောကွ ရှိပှီး သမီကှီးဖှဈသူခငခွငစွိနွ သညွ အသကွ (၃၃) နှဈခန့ရွှိ အပှိုကှီးဖှဈပှီး၊ ကှောငွးဆရာမ အလုပွ လုပကွာဖခငဖွှဈသူ၏အိမတွှငအွတူနလသညွေေ။ သားဖှဈသူ ခငဇွောွ သညွ အသကွ(၂၉) နှဈခန့ရွှိ အိမထွောငသွညွ ဖှဈပှီးအိမခွှဲကာနသညွေ။ထှနွးကှောွ သညွ လှနခွဲ့သော (၁၀) နှဈခန့ကွ ဦးမောငကွှီး ၏သဈစကတွှငွ သဈစကစွာရေး ဝငလွုပခွဲ့ရာမှ ယခုအခါဆိုလှှငွဦးမောငကွှီး ၏ကိုယစွားလှယအွဖှဈသို့ ရောကရွှိလာသညွ အထိယုံကှညကွိုးစား တာဝနပွေးအပခွှငွး ခံနရပှေီဖှဈသညွ။

ပှောရမညဆွိုလှှငွ ထှနွးကှောွ အလုပဝွငပွှီး သိပမွကှာမီတှငွ ဦးမောငကွှီး စီးပှါးတကခွဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။ ထှနွးကှောွ သညပွါးရညနွပရွညလွညွးရှိ၊ စာရငွးဇယားလညွးနိူငွ၊ ဆကဆွံရေးလညွးကောငွးသဖှင့ွ ဦးမောငကွှီး အဖို့မှာကားကိုယပွှါးတဈယောကရွသကဲသို့ဖှဈကာ တဈယောကအွားမှသညွ နှဈယောကအွားဖှဈလကွှ သူ၏လုပငွနွးမှားပိုမိုသှကလွကအွောငမွှငလွာခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။ ယခုအခှိနဆွိုလှှငွ လုပငွနွးကှီးတဈခုလုံးကို ထှနွးကှောွ ကပငွ ဦးစီးလုပကွိုငနွပှေီဖှဈသညွ။ လူပှိုလူလှတလွညွးဖှဈပှနတွော့တောငငွူသဈစကထွဲတှငသွာပဉှထွောငအွိမွ အသေးတဈလုံးဆောကကွာ နထေိုငခွဲ့သညွ။

ယခု တောငငွူ မှသဈမှားကိုရနကွုနသွို့ လာပို့ရငွး ဦးမောငကွှီး ၏အိမတွှငတွညွးနခှငွေးဖှဈသညွ။ လှနခွဲ့သော (၂) နှဈကှောခွန့ကွ အလုံရှိသဈစကတွှငွ စာရေးမတဈဦးလိုအပလွကှရွှိသဖှင့ွ ထှနွးကှောွ သညသွူနှင့သွိကှှမွးသော လှလှမှနွ နှင့စွကားစပမွိရာမှ သူမကလဲ အလုပလွိုခငှသွညဆွိုသဖှင့ွ ဦးမောငကွှီး ၏သဈစကတွှငအွလုပသွှငွးပေးခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။ ထို့နောကတွှငတွော့ ဦးမောငကွှီး သညွ လှလှမှနွ နှင့ွ အနနေီးစပကွာ တဈပငလွဲမူတဈပငထွူ ဆိုသည့စွကားအတိုငွး လှလှမှနွ ကိုလကထွပကွာယူခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။

သားနှင့ွ သမီးဖှဈသူကလညွးကန့ကွှကခွှငွးအလငွှးမရှိဘဲ လှလှမှနွ ကိုကှညဖွှူစှာပငလွကခွံခဲ့သညွ။ ထှနွးကှောွ သညွ ဦးမောငကွှီး ၏အလုပကွိဈစမှားကို သဈစာရှိရှိ ကှိုးပနွးကာဆောငရွှကခွဲ့သညကွိုသိသည့အွတှကွဦးမောငကွှီး ကလညွး ထှနွးကှောွ ကိုမှှကွစေားကာ မိသားစုဝငွ တဈဦးကဲသို့ပငွ လကခွံဆကဆွံခဲ့သညွ။အိမရွှေ့တှငထွိုးရပလွိုကသွော ကားသံကှောင့ွ အတှေးနယခွှဲ့နသေော ထှနွးကှောွ သညွ သူထိုငနွသေောဆကတွီကုလားထိုငမွှထကာ အိမရွှေ့တံခါးပေါကဆွီသို့သှားကာ သံဘာဂှာတံခါးကိုဖှင့လွိုကလွသညွေ။

ဦးမောငကွှီးသညကွားထဲမှထှကလွာသောအခါတှငွ ထှနွးကှောွ ၏အနောကနွားတှငွ ဘယအွခှိနကွရောကနွသညမွေသိသော လှလှမှနသွညွ ထှနွးကှောွ အားဖှတကွှောလွကွှ ဦးမောငကွှီး ၏လကတွှငွးမှ အိတကွိုသှားယူလိုကလွသညွေ။ ထိုအခိုကမွှာပငွဦးဦးကှောွ ဟူသောကလေးအသံလေးကိုကှားလိုကသွဖှင့ွ လှမွးကှည့လွိုကရွာ ခငဇွောွ၏ (၄) နှဈသမီး မှိုးမှိုးဇောကွိုတှေ့လိုကရွသဖှင့ွ ကလေးမထံလှှောကသွှားလိုကလွသညွေ။ မှိုးမှိုးဇောွ သညွ ကားပေါွ မှခုနဆွငွးလိုကသွညွ။ သမီး ကတဈယောကတွညွးလာတာလား .. ။

မမေေ လညွးပါတယွ .. ဦးဦးကှောွ ရဲ့ .. ကလေး ၏စကားကှောင့ွ ထှနွးကှောွ လှမွးကှည့လွိုကစွဉမွှာပငွ ခငဇွောွ ၏ဇနီး သူဇာ သညွ ပဈစညွးတှတဈပေုံတဈပငဖွှင့ကွားပေါွ မှဆငွးလာလသညွေ။ ကိုထှနွးကှောွ ရေ .. ဝိုငွးကူယူပေးပါဦး .. ထှနွးကှောွ သညွ သူဇာပှေ့လာသော ပဈစညွးထုတမွှားကိုလှမွးကာယူလိုကသွညွ။ ဦးဦးကှောွ မှိုးမှိုးဇောွ ၏ခေါွ သံကှောင့ွ သူမဖကသွို့ လှည့ကွှည့လွိုကသွောကှောင့ွ ထှနွးကှောွ ၏လကမွှားသညပွဈစညွးမှားကိုလှမွးပှေ့ပိုကယွူလိုကရွငွး သူဇာ ၏ရငသွားနှဈမှှာကိုလညွး မတောတွဆပငွ ကကှနှနကှီးဆုပကွိုငမွိလသညွေ။

ဘာလဲ .. သမီးရဲ့ .. သမီးကို ကနတွောကွှီး လိုကပွို့ရမယနွောွ .. အေးပါ .. သမီးရဲ့ .. ထှနွးကှောွ က သူဇာ ဆီမှ ပဈစညွးမှားကို ပိုငပွိုငနွိူငနွိူငွ ပှေ့လိုကပွှီးနောကွ သူဇာ ၏မကှနွှာကိုလှမွးကှည့ကွာအကဲခတလွိုကလွသညွေ။ သူဇာ ၏မကှနွှာလေးသညွ သိသိသာသာကိုပငွ ပနွးနုရောငွ သနွးနလသညွေေ။ ထို့ကှောင့ွ သူမအာရုံပှောငွးသှားစရနွေ ထှနွးကှောွ က ကိုခငဇွောွ ရော မပါဖူးလား သူဇာ .. မပါလာဘူး ကိုထှနွးကှောွ .. အရောငွးအဝယနွဲ့ မနတြလေးဖကကွိုခရီးထှကသွှားတာ (၁၅) ရကလွောကရွှိနပှေီ။ အိမမွှာလညွးသားအမိ နှဈယောကတွညွးပငွှးနတေုနွး။

ဖဖကလေညွေးဒီနေ့ရောကလွာတာနဲ့ အတောပွဲဆိုပှီးလိုကလွာကှတာ …သူတို့အိမရွှေ့ခနွးသို့လှမွး၍အဝငမွှာပငွ မောငထွှနွးကှောွ ခငဗွှာ မငွးရနကွုနွ နခေဲ့လိုကွဦးကှာ .. ငါမနကဖွနရွထားနဲ့ တောငငွူ သှားလိုကွဦးမယွ၊ ဟိုကမိတဆွှတှဆှမှေေေိုးတှလညွေးမတှေ့ရတာကှာပှီ၊ နောကပွှီးဘုရားတနဆွောငွး ဆောကပွှီးလှူဖို့ရညရွှယထွားတာကှာပှီ။ငါတဈပတဆွယရွကလွောကတွော့ကှာမယနွဲ့တူတယွ။ မငွးလညွး နားနားနနေေ ဒီမှာနခေဲ့ဦးကှယွ။ ငါ လှလှမှနကွိုတော့ထားခဲ့မယွ .. ဒါမှ အလုံသဈစကမွှာ မငွးအဖေါွ ရမှာ .. ဗှုံးကနဲဆိုတော့ မငွးလဲသူရှိနတေော့ ပိုပှီး အဆငပွှသှေားတာပေါ့ကှယွ ..။

ဟုတကွဲ့ ပှောပှီးသညနွှင့ွ ဦးမောငကွှီး သညအွိမအွတှငွးဖကသွို့ လှလှမှနွ နှင့အွတူဝငသွှားလသညွေ။ည (၁၀)နာရီ မထိုးမီကပငအွိမသွူအိမသွားအသီးသီးသညွ မိမိတို့၏အိပခွနွးအတှငွးသို့ဝငသွှားကှပှီဖှဈသညွ။တဈအိမလွုံးသညွ တဖှညွးဖှညွးငှိမသွှားပှီး ပိတထွားသောပှူတငွးပေါကတွံခါးရှိ မှနခွပှမွှားကိုလတေိုးသည့အွသံမှားမှလှဲပှီးတိတဆွိတကွာနလသညွေေ။ ပတဝွနွးကငှရွှိ သဘာသဝတရားနှင့ဆွန့ကွငှပွှီး လှုပရွှားနသေော လူသားနှဈဦးကတော့အိပခွနွးကယှကွှီးအတှငွးရှိ ဦးမောငကွှီး နှင့ွ လှလှမှနတွို့ဖှဈကှသညွ။

မနကစွောစော ခရီးထှကရွမညဖွှဈသဖှင့ွ ဦးမောငကွှီးသညွ ဇနီးခှောခှောငယငွယလွေး ဖှင့ွ ခစှရွညလွူးလကွှ ရိကခြာယူနသညွေ။ ဦးမောငကွှီး နှင့ွ လှလှမှနွ တို့ နှဈဦးစလုံးကိုယပွေါွ တှငွ အဝတအွစားဟူသမှှ ဘာမှှမကပကွှပေ၊ ကုတငပွေါတွှငပွကလွကဖွှဈနသေော လှလှမှနွ ၏ဖှူဖှူဖှေးဖှေး ကိုယလွုံးတီးကှီးပေါွ သို့ ဦးမောငကွှီး ၏ညိုညိုတုတတွုတကွိုယလွုံးကှီးကမှောကွ၍ထားပှီး ခှထေောကမွှားကား အောကကွမှှေ့ယာကို အားယူကာ ဖငကွှီးမှှောကကွာနှိမ့ကွာဖှင့အွားပါးတရပငလွိုးနသညွေ။ ဘှတွ .. ဗှှတွ .. ပလှတွ .. ပလပွ .. ပှှတွ .. ရှုး အား .. ဟငွး ဟငွး .. အကိုကှီးရယွ ..။

ဒီထကပွိုပှီးဆောင့ပွေးပါဦး .. မပီမသပှောလိုကသွော လှလှမှနွ ၏စကားအဆုံးတှငွ ဦးမောငကွှီးကခပသွှကသွှကပွငဆွောင့ကွာလိုးပေးလိုကသွညွ။ကှနပအွေားရဖှဈသှားရသော လှလှမှနွ ၏ကိုယလွုံးဖှူဖှူလေးက ကော့ကနဲကော့ကနဲ တကသွှားသညွ။ (၁၀) ခကှလွောကဆွောင့ပွှီးသှားသောအခါတှငွ ဦးမောငကွှီး ၏ဆောင့ခွကှမွှားမှ အားမပါတော့ဘဲ တဖှညွးဖှညွးအရှိနလွှော့လာသညွ။ ဦးမောငကွှီး ပှီးခါနီးပှီဆိုသညကွို လှလှမှနွ တဈယောကနွားလညလွိုကသွညွ။ သို့သောသူမအဖို့မှာကား အခုမှ အရှိနကွောငွးပှီး အရသာတကနွဆေဲဖှဈသညွ။

အငွး ဟငွး .. အ အ ကို ကှီ .. ထိနွးထား ဦး … ကှ ကှ မ နညွးနညွး လိုသေးတယွ .. အငွး အို့ ဟား … တောင့ထွားဦး .. ဘှတွ .. ပလဈတဈတဈ … ဖေါငွး ဒုတွ .. အို .. စှိ ပလှတွ … အို .. အကိုကှီး ရယွ .. အို အို .. ဟှနွ း ဦးမောငကွှီး ၏လီးတနကွှီး သညွ သူမ၏စောကခွေါငွးလေးထဲတှငွ တဆတဆွတွ တငေါကငွေါကဖွှဈကာ သုတရွညမွှားကိုငေါ့ငေါ့ကနဲပနွးထုတလွိုကပွှီဖှဈသညွ။ လှလှမှနွ ၏မှိတထွားသောမကှခွမွးစပမွှားတှငမွကှရွညလွေးမှားစိမ့ကွာထှကလွာကှသညွ။ သို့သောွ အပေါွ မှ ဦးမောငကွှီး အဖို့မူ ထိုမကှရွညမွှားကိုမမှငနွိူငဘွဲတရှုးရှုးတရှဲရှဲ ဖှင့ွ။

ဖါးဖိုကှီးကဲသို့ ဖုတလွှိုကဖွုတလွှိုကွ ကှိုးစားကာ အသကရွှုနရလသေညွေ။ လှလှမှနွ ကတော့သူမ၏ကိုယလွုံးလေးပေါွ တှငွ မှောကခွထှားပှီး မှိနွးနသေော ဦးမောငကွှီး ၏ကိုယလွုံးကှီးအားတငွးကှပစွှာဖကပွေးထားရငွး သူမ၏ လကဖွဝါးနုနုလေးက ဦးမောငကွှီး ၏ကှောပှငကွှီးပေါွ တှငွ ရှေ့ကာလှားကာဖှင့ပွှတသွပပွေးနလသညွေေ။ဦးမောငကွှီး သညခွဏမှှ လှလှမှနွ ၏ကိုယလွုံးလေးကိုဖကကွာ ဇိမယွူနပှေီးနောကွ ပှော့ခှသှေားပှီဖှဈသောသူ၏လီးတနကွှီးကို ဆှဲထုတကွာ သူမ၏ဘေးဖကသွို့ ပကလွကလွှနကွာလှဲခလှိုကလွသညွေ။

ထို့နောကွ ခှရငွေးဖကရွှိသူ၏ပုဆိုးနှင့အွငွကြှီကို ဆှဲ၍ဝတလွိုကပွှီးနောကွ မှှေ့ယာပေါွ သို့ပှနလွှဲကာထိုးအိပလွတေော့သညွ။ ထိုအခှိနတွှငွ လှလှမှနွ မှာသူမ၏ မကှလွုံးနှဈလုံးကိုပိတွ၍ထားပှီး သူမ၏လကခွှောငွးမှားကို ကော့ခညွှ၊ ကှေးခညွှ၊ ဆန့ခွညှဖွှင့ဆွန့တွငန့ငွန့ဖွှဈကာနလသညွေေ။ဦးမောငကွှီး နှင့ွ သူမတို့ သညလွိုကာမစပယွှကကွှသည့အွခါတိုငွးလိုလိုပငွ လှလှမှနသွညွ လမွးတဈဝကတွှငပွငွ တို့လို့တနွးလနွးဖှင့ကွနှခွဲ့ကာ ကာမဆနဒြမပှည့ဝွဘဲ ကနှရွဈခဲ့ရသညကွမှားပှီဖှဈသညွ။ ဟိုး ညားကာစကတော့ နဲနဲတောသွေးသညဟွုဆိုသေးသညွ။

ဦးမောငကွှီး သညွ သမီးထကပွငငွယသွော ဇနီးခှောခှောလေး ကိုမှှနထွှနနွသေော ကာမအရှိနဖွှင့ွ တဈခှီမကလိုးခဲ့သညွ။ မိနွးမနှင့ပွှတနွတောကလဲ ထိုအခှိနကွ ( ၂ ) နှဈကှောကွှာပှီဆိုတော့ဦးမောငကွှီး မှားကပှည့ဖွှိုးပှီးသဈလှငနွသညွေ။ ဒီတော့လညွး ဦးမောငကွှီးစိတသွှားတိုငွးကိုယပွါခဲ့သညွ။ လှလှမှနအွနနှငေ့လွညွး ဦးမောငကွှီး ကတဈခှီပှီးသှားသောလညွး သူမအနနှငေ့ကွာမပှီးသေးခှေ။ သို့သောွ ဦးမောငကွှီး ဒုတိယအခှီလိုးသောအခါတှငွ သူမ၏ဆနဒြတို့ အထှတအွထိပရွောကကွာ ပှီးခဲ့ရသညွ။ သညလွို ကာလမှားကတော့သိပပွှီးကှာရှညမွခံခဲ့ပါ၊ ( ၂ ) လ လောကမွမှှသာဖှဈသညွ။

သည့နွောကပွိုငွးတှငတွော့ ဦးမောငကွှီး သညတွဈပတလွှှငတွဈခါလောကသွာလိုးနိူငတွော့သညွ။ဒီတော့ အသကွ (၂၂) နှဈသာရှိသေးသော ငယရွှယနွုပှိုကာ သှေးသားဆူဖှိုးသော လှလှမှနွ သညသွူမဆနဒြမပှည့ဝွခဲ့ရသည့ကွာမဝဒနောကို ကှိတမွှိတမွှိုသိပကွာ ခံစားနခေဲ့ရသညွ။ ခုလညွး ဦးမောငကွှီး သညွ တခေါခေါဖှင့သွူမ၏ဘေးတှငအွိပမွောကနှပှေီဖှဈသညွ။ လှလှမှနွ သညွ ကုတငပွေါွ မှလူးလဲထကာ ကုတငခွှရငွေးရှိ သူမ၏ထမီကိုကောကစွှပပွှီးတော့ရငလွှှားလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ သူမကိုယကွို သန့စွငရွနွ နောကဖွကသွို့ထှကလွာခဲ့သညွ။

လာရငွးနှင့ွ ထှနွးကှောွ ၏ အိပခွနွးကို ကှောသွှားပှီးမှ တဖနွ ပှနလွှည့ကွာ အိပခွနွးတံခါးကိုအသာတှနွးလိုကသွညွ။အထဲက ဂကှခွထှားသညကွိုသိလိုကရွသဖှင့ွ ပှနလွှည့ကွာ အထှကတွှငတွော့ ထှနွးကှောွ ၏ဟောကသွံမှားက သူမကိုကှီစယနွသလေိုလို။ ဦးမောငကွှီး သညမွနကစွောစောရထားဖှင့ွ တောငငွူသို့ ခရီးထှကသွားခဲ့ပှီဖှဈသညွ။ထှနွးကှောွ သညွ တဈနကေုနပွငွ အလုံသဈစကတွှငွ လှလှမှနွ နှင့အွတူရှိနပှေီး လုပငွနွးဆောငတွာမှားကိုကူညီကာနလသညွေေ။ ဒါပမေဲ့ ထှနွးကှောွ ၏စိတကွတော့မပှောငွး၊ သူ၏စိတမွှားကား လှလှမှနွ ထံတှငသွာရှိနသညွေ။

စိတထွငလွို့ပဲလားတော့မသိ၊ ဒီနေ့ သူ့ ကို လှလှမှနွ ဆကဆွံပုံသညွ ပိုမိုပှင့လွငွးကာ ရဲတငွးနသလေိုလို။ ထှနွးကှောတွှေးနမေိသညမွှာ မနေ့ကထမငွးစားခနွးထဲတှငွ လှလှမှနွ ကိုအပီအပှငွ ကိုငပွှီး နမွးခဲ့သောလွညွး လှလှမှနွ သညအွကှောကအွကနွ ငှငွးဆနခွဲ့ခှငွးမရှိသဖှင့ွ လုပလွှှငရွနိူငသွညဟွု။ သို့သောွ ထှနွးကှောွ အတှေးအာရုံမှားက သင့တွောခွှငွးရှိ မရှိ ကို စဉွးစားကာ တှဝနစေဉွေေ … အကို ထှနွးကှောွ .. ဟငွ .. ထှနွးကှောွ သညွ အရှညပွေ (၂၀) ခန့စွီရှိ သဈခှဲသားပုံကှားတှငွ ခှဲသားဆိုဒမွှားကို အကှမွးအဖငွှးတှကနွစဉတွှေငွ ခေါသွံကှားသဖှင့ွ လှည့အွကှည့တွှငွ။

သူ့နောကနွားတှငွ ပှုံးပှုံးလေးရပနွသေော လှလှမှနွ ကိုတှေ့လိုကရွသညွ။စောစောကတငွ သူမအကှောငွးကိုစဉွးစားနတေုနွးရှိသေး အခုခကှခွငွှးဆိုကဆွိုကမွှိုကမွှိုကသွူ့ရှေ့သို့ လှလှမှနရွောကလွာခှပှေီ။ ထှနွးကှောွ သညဘွေးတဈဝိုကကွို မကှစွိဝေ့ကှည့လွိုကတွော့ တဈခှားမညသွူ့ကိုမှှမတှေ့ရ။ ထို့အပှငမွှင့မွားလှသော သဈခှဲသားပုံကှီးက သူတို့နှဈဦးအားလှှမွးခှုံပေးထားသလိုတောငဖွှဈနသေေး သညွ။ထှနွးကှောွ သညွ ဘာကိုမှစဉွးစားမနတေော့ပါ။ လှလှမှနွ ၏ကိုယလွုံးလေးကို ဆတကွနဲသူ့ရငခွှငအွတှငွးသို့ရောကအွောငဆွှဲသှငွးလိုကပွှီးနောကွ သူမမကှနွှာအနှံ့အငမွးမရနမွးလတေော့သညွ။

လှလှမှနွ ကလညွး မကှလွှှာလေးခရှငွး သူမ၏မကှနွှာလေးကိုအလိုကသွင့မွော့ပေးထားလသညွေ။ ထှနွးကှောွ သညွ မကှနွှာမှသညွ တဈဆင့တွကကွာ လုံးလုံးဖူးကာ အာနသေောလှလှမှနွ ၏ နှုတခွမွးလေးကို ဆှဲစုပပွှီးနမွးလတေော့သညွ။ လှလှမှနွ ၏ ကိုယလွုံးလေးသညွ တဈခကှမွှှတှန့တွကသွှားပှီးနောကွ ထှနွးကှောွ ၏ကိုယလွုံးကှီးအားတငွးကှပစွှာပှေ့ဖကလွိုကသွညွ။ တဈခဏအတှငွးမှာပငွ လှလှမှနွ ၏တုန့ပွှနသွောအနမွးမှားက ထှနွးကှောွ၏နှုတခွမွးမှားဆီသို့ ကရှောကလွာသညွ။ တဈဖှေးဖှေးနှင့ွ သူတို့နှဈဦးလုံး၏ခနဓြာကိုယအွတှငွးရှိ သှေးသားမှားသညတွရှိနွးရှိနွး တဖိနွးဖိနွးဖှဈကာ ထကှှလာနပှေီဖှဈသညွ။

အတနကွှာသည့ွ အနမွးသံသရာအဆုံးဝယွ ထှနွးကှောွ သညစွုပနွမွးနသေော သူ့နှုတခွမွးမှားကို ခှါလိုကပွှီးနောကွ နောကသွို့ခှတဈလှေမွးဆုတလွိုကလွသညွေ။ လှလှမှနွ သညနွားလညရွခကစွှာဖှင့ွ သူမ၏လကမွှားကို ထှနွးကှောွ ၏ကိုယပွေါွ မှဖယခွှါလိုကရွသညွ။ ထို့နောကွ ထှနွးကှောွ၏ညာဖကဖွကသွညွ လှလှမှနွ ၏ပေါငရွငွးဆီသို့ လှမွးလိုကသွောအခါတှငမွှ လှလှမှနွ သညွ ကသောကမှောမကှလွှှာခလှိုကပွှီး ကှနပပွှေုံးလေးတဈပှင့ွ သူမမကှနွှာပေါွ တှငွ ပေါွ လာလသညွေ။ ထှနွးကှောွ သညွ သူ့လကဖွဝါးဖှင့ွ လှလှမှနွ ၏စောကဖွုတကွိုထိကပလွိုကသွညွ။

လှလှမှနွ ၏ခါးသညဆွတကွနဲတှန့သွှားရာ စောကဖွုတွ နှင့လွကဖွဝါးသညွ ယခုအခါ ပီပီပှငပွှငကွှီးကိုထိကပမွိတော့သညွ။ ထမီအပေါမွှကိုငရွသညဖွှဈသောလွညွး အလှနတွဈရာမှပငွ နူးညံ့ကာအိဖေါငွးနသေော စောကပွတကွှီးကှောင့ွ လှလှမှနစွိတပွါနပှေီဆိုသညကွို ထှနွးကှောွ သိလိုကသွညွ။ ထှနွးကှောသွညွ သူ့လကဖွှင့ွ ဖှဖှလေး ဆုပလွိုကနွယလွိုကကွလိပေးနတေော့သညွ။ လှလှမှနွ ၏ကိုယလွုံးလေး သညွ တလှုပလွှုပဖွှဈသှားရသဖှင့ွ ထှနွးကှောွ သညသွူ၏ဘယလွကဖွှင့ွ လှလှမှနွ ၏ပခုံးလေးအားငှငသွာစှာဖကပွှီးထိနွးပေးလိုကသွညွ။

ထှနွးကှောွ ၏လကမွှားသညွ သူမ၏စောကဖွုတအွား ဆုတနွယဖွစှညွှဈရုံသာမကသူမ၏ပေါငနွှဈလုံးကှားသို့လကဖွှားထိုးသှငွးကာ ရှေ့တိုးနောကငွငွ ပှတပွေးနပှေီဖှဈသညွ။ လှလှမှနွ ပေါငနွှဈလုံး သညတွဖှညွးဖှညွး ဟ သညထွကွ ဟ လာနပှေီး သူမ၏အဖုတကွို သိသိသာသာပငွ ထှနွးကှောွ၏လကဆွီသို့ဖိကပပွေးထားသညွ။ လှလှမှနွ သညွ ဟငွး ကနဲ သကပွှငွးကို တိုးတိုးလေးခလှိုကပွှီးနောကအွကို ထှနွးကှောွ .. လူတှမှငကွေုနွဦးမယနွောွ .. ဟုတိုးတိုးလေးသတိပေးလိုကသွညွ။ ထို့နောကွ လှလှမှနွ ဘေးဘီအားအတနကွှာအောငွ အကဲခတလွိုကပွှီး။

ထှနွးကှောွ၏ကိုယကွိုလှမွးကာဖကလွိုကပွှီး သူမမေးစေ့လေးကို ထှနွးကှောွ ၏ပခုံးထကတွှငမွှေးကာ မကှလွုံးမှားကို စုံမှိတပွှီးစိတလွှုပရွှားစှာဖှင့ွ စောင့နွလသညွေေ။ ထှနွးကှောွ သညွ လှလှမှနွ ၏ထမီလေးကို တဖှညွးဖှညွးခငွှးမတငလွာရာဖှူဖှေးအုနသေော သလုံးသား၊ ဖှောင့စွငွးကစှလွဈသော ပေါငတွံ တို့မှာ ဝငွးဝငွးပပ ပေါွ ထှကလွာလသညွေ။ ထှနွးကှောသွညွ လှလှမှနွ ၏ထမီကို ခါးသို့ရောကသွညအွထိ လှနတွငလွိုကလွသညွေ။ ထိုအခါတှငွ ပငတွီအနီရောငလွေး သညဖွှူသောအသားနှင့ဟွပလွကွှ ကားစှင့တွငွးအိသော တငသွားတို့ကိုမလုံတလုံသာဖုံးနိူငလွသညွေ။

ထှနွးကှောွ ၏လကတွို့သညလွငှမွှနစွှာပငွ လှလှမှနွ ၏ဖငသွားကှီးမှားကို ပငတွီပေါွ မှနကောပှတနွယဆွုပကွိုငပွေးတော့သညွ။ ဖငသွားတို့နှင့တွိုကရွိုကထွိတှေ့ခှင့မွရသောကှောင့ွ ထှနွးကှောွ သညွ လှလှမှနွ၏ပငတွီမှားကိုအတှငွးသို့လိပလွိုကလွသညွေ။ ထိုအခါ တှငွ လှလှမှနွ ၏အယနွသောဖငသွားတို့မှာဝငွးဝငွးပှောငပွှောငနွှင့ထွှကလွာလသညွေ။ ထှနွးကှောွ သညွ တငွးကားကာ အိစကလွှသော လှလှမှနွ ၏ဖငတွုံးကှီးမှားကိုအရသာခံကာ ဖှညွးညှငွးစှာပငွ ပှတတွော့သညွ။ သူ၏တောငမွတနွပှေီဖှဈသော ငပဲ သညလွညွး လှလှမှနွ ၏ အဖုတအွပေါနွားကို ပငတွီပေါွ မှထောကမွိနပှေီဖှဈသညွ။

ပုဆိုးနှင့ပွငတွီ ခံနသေောလွညွး အားကောငွးမောငွးသနဖွှဈသော ငပဲ သညငွေါ့ကနဲ ငေါ့ကနဲ အတငွးရုနွးနလရေော လှလှမှနွ အဖို့အကှိုကတွှေူနရလသေညွေ။ထှနွးကှောွ သညွ သူ၏လကမွှားကို တငသွားဆီပေါွ မှ အရှေ့ဖကစွောကဖွုတရွှိရာသို့လှမွးလိုကသွညွ။ အရှေ့ဖကတွှငလွညွးပငတွီကို အတှငွးသို့လိပလွိုကပွှနသွညွ။ ထှနွးကှောွ သညွ ပငတွီလိပထွားသဖှင့ွ မပေါ့ွ တပေါွ ဖှဈနသေော လှလှမှနွ၏စောကဖွုတွ ကို လကခွလယဖွှင့ွ အသာကလိလသညွေ။ လှလှမှနွ ၏ဒူးမှားသညွ မခိုငခွငှတွော့၊ လူကို မရှရှအောငလွုပနွသော ထှနွးကှောွ ၏အပှတအွသပွ အခှော့အမှှုမှားကှောင့ွ။

အဖုတမွှာလညွး စိုစှတစွှတဖွှဈလာခှပှေီ။ အခုခှိနသွူမ အလိုလား အတောင့တွဆုံးမှာ ထှနွးကှောွ ၏ထောငမွတကွာ တုတရွှညနွသေော လီး၊ သူမ ၏အဖုတအွပေါွ ဖကွ ကိုပူနှေးစှာဖှင့ွ ဖိထောကထွားသော တလှုပလွှုပဖွှဈနသေော လီး၊ သို့သောွ မိနွးမသားလညွးဖှဈသည့အွပှငွ ထှနွးကှောွ နှင့အွလုပရွှငလွို ဖှဈနရသညေမွို့ ပါးစပကွထုတမွပှောသာပဲ စိတထွဲမှသာ အားမလိုအားမရ ဖှဈနမေိရတော့သညွ။ .. ဒါပမေဲ့လညွး ထှနွးကှောွ သညွ သူမ၏စောကဖွုတကွို လကနွှင့ွ ကလိနသဖှငေ့ွ အထိုကအွလှောကတွော့ အာသာပှသလေိုဖှဈနသညွေ။

ထို့ကှောင့ွ ထှနွးကှောွ ကို ဖိကာမှီလိုကရွငွး ထှနွးကှောွ ၏လကွ လှတလွှတလွပလွပွ လှုပရွှားနိူငရွနသွူမ၏ပေါငမွှားကို ကှကာကားပေးလိုကသွညွ။ ထှနွးကှောွ ၏လကခွလယသွညွ သူမ၏အခေါငွးထဲသို့ဖှညညွငွးစှာဝငလွာလသညွေ။ ထှနွးကှောွ သညွ သူ့လကကွိုထုတခွညွှ သှငွးခညှဖွှင့ွ လှုပပွေးလိုကသွောအခါတှငွ အရညကွှညတွို့သညွ စိုစိစိဖှင့ွ ထှနွးကှောွ ၏လကခွလယတွှငကွပပွါလာသညွ။ ထှနွးကှောွ သညွ သူ၏လကမွနှင့ွ စောကစွေ့ကိုရှာလသညွေ။ ဘုထနသေော အငုတလွေးကို တှေ့သောအခါသူလကမွနှင့လွကညွှိုးကှားတှငွ ထားကာ ဖှညွးညှငွးစှာပှတခွှပေေးလိုကသွညွ။

လှလှမှနွ သညွ တဆတဆွတနွှင့တွုနနွပှေီးသူမ၏နှုတမွှလညွး မသဲမကှဲ တီးတိုးရရှတသွေံမှားထှကပွေးနသညွေ။ သူမ၏လကတွဈဖကွ သညွ သူမ နှင့ထွှနွးကှောအွကှားတှငရွှိသော ထောငမွတနွသေော လီးကှီးဆီသို့လှမွးလိုကလွသညွေ။ ထှနွးကှောွ သညွ သူမ၏နူးညံ့လှသောအတှေ့ကို ပုဆိုးခံနသေောလွညွး ကောငွးစှာခံစားလိုကရွသညွ။ လှလှမှနွ အဖို့လညွး လီးကှီး၏ပူနှေးနသေောဓါတွ ကိုပုဆိုးပေါမွှအုပကွိုငထွားရသောလွညွး သိနသညေ့အွပှငွ သူမလကနွှင့ဆွုပကွိုငလွိုကသွောအခါတှငွ ငေ့ါကနဲ ငေါ့ကနဲတောငကွာနရော သူမ၏စိတအွစုံကိုပိုမိုကှှစလသညွေေ။

နှဈယောကသွား အခှားတဈယောကွ၏အငွဂြါကိုအခှားတဈယောကကွဆှပေးရငွးအရှိနတွောတွောရွလာနကှပှေီ။ နှဈယောကစွလုံး၏အသကရွှုသံမှားသညွ တရှုးရှုးဖှင့ပွှငွးထနလွာကှသညွ။ ထှနွးကှောွ သညွ သူ့လကမွှားကို လှလှမှနဆွီမှ ခဏဖယကွာ သူ့လုံခညှကွိုကှငွးလုံးကှှတခွှှတခွရှနအွတှကွ ခါးပုံစကိုဖှညရွနအွလုပွ .. ဆရာထှနွး … ဆရာထှနွး .. ခပကွယှကွယှအွောခွေါွ သံတဈခုက သဈခှဲသားမှားအပုံတဈဖကမွှထှကပွေါလွာသညွ။ ထို့ကှောင့ွ ထှနွးကှောွ သညလွုံခညှကွိုပှနပွှငဝွတလွိုကပွှီး ထောငမွတနွသေော သူ့ ငပဲ ကိုလညွး ငှိမကွသှှားစရနွေ အတငွးပငလွကဖွှင့ခွှိုးနှိမနွရသညွေ။

လှလှမှနွ သညလွညွး လိပနွသေော သူမ၏ပငတွီကိုပှနပွှငရွနပွငွ အခှိနမွရတော့သဖှင့ခွါးအထိလနတွကနွသေော သူမ၏ထမီကို အလငှအွမှနပွငဆွှဲခလှိုကသွညွ။ သူမသညွ ကတုံကယငဖွှဈကာမကှလွုံးအပှုးသားနှင့ဖွှဈနလသညွေေ။ ထှနွးကှောွ သညွ အသံခပတွိုးတိုးဖှင့အွကို အရငွ ထှကတွှေ့လိုကမွယွ .. ဒီမှာပဲနခေဲ့ပှီး အရိပအွခညှကွှည့ပွှီးမှ ထှကလွာခဲ့နောွ …ထှနွးကှောွ သညွ သဈပုံကှားမှ ထှကလွိုကသွောအခါတှငွ သဈစကမွှအလုပသွမားလေးကိုတှေ့လိုကရွသညွ။ ဆရာ .. သဈဝယမွယ့လွူတှရေောကနွတယွေ .. အေး အေး ဟုတပွှီ .. သှားကှတာပေါ့ကှာ .. ဟုပှောရငွး ဝယသွူဆီသို့ ထှနွးကှောထွှကခွဲ့တော့သညွ။

ထှနွးကှောွ နှင့ွ လှလှမှနွ တို့ ကံဆိုးသညဟွုပငွ ပှောရမညွ။ ထိုနေ့ကမှှာပငွ ဝယသွူမှားလှသညွ။ ထို့ကှောင့ွ ထှနွးကှောရွော လှလှမှနွ ရော ကိုယစွီကိုယစွီ အလုပရွှုပနွကှသညွေ။ ညနပေိုငွး အလုပသွိမွးခါနီးတှငွ သဈစကသွို့ နယမွှလာသော သဈကုနသွယမွှား ရောကလွာကှသညွ။ ရငွးနှီးနသေောလုပငွနွးရှငမွှားဖှဈနသဖှငေ့ွ ထှနွးကှောွ ညစာလိုကကွှှေးဖို့ဖှဈလာပှနသွညွ။ သို.ဖှဈ၍ ဆိုငသွိမွးပှီးနောကွ လှလှမှနွ သညအွိမသွို့ပှနကွာ ထှနွးကှောွ သညွ ကုနသွယမွှားနှင့ွ အတူ စားသောကဆွိုငွ တဈခုတှငွ သောကစွားကာဖှင့ွ ဧည့ခွံခဲ့သညွ။

ယခု ထှနွးကှောွ အိမသွို့ပှနရွောကတွော့ ည(၁၀)နာရီကှောနွပှေီ။ တဈအိမလွုံးမှောငမွညွးနသေောလွညွးဧည့ခွနွးမီးလငွးနသညကွေိုတှေ့လိုကရွသဖှင့ွ တဈယောကယွောကတွော့ သူ့အားစောင့နွသညကွေိုသိလိုကရွသညွ။ အဖှဈနိုငဆွုံးကတော့ လှလှမှနွ ပငွ။ ထှနွးကှောွ သညွ သံဘာဂှာတံခါး တှငွ ခတထွားသောသော့ခလောကကွို ကိုခပဖွှညွးဖှညွးပငွ ဘာဂှာတံခါးနှင့ရွိုကလွကွှ သူရောကပွှီဖှဈကှောငွး ဧည့ခွနွးတှငွးရှိစောင့နွသေူအားသိစလေိုကသွညွ။ ခကှခွငွှးဆိုသလိုပငွ လာပှီ လာပှီ ဟု ခပအွုပအွုပပွှနဖွှလေိုကသွောအသံကို ကှားလိုကရွသညွ။

တံခါးဆီသို့သော့လာဖှငွးပေးသူမှာ လှလှမှနွ မဟုတဘွဲ ဦးမောငကွှီး ၏သမီးအကှီးဆုံး အပှိုကှီးဆရာမမခငစွိနဖွှဈနလသညွေေ။ ထှနွးကှောွ သညွ အနညွးငယွ အံ့အားသင့သွှားသညွ။ သို့သောွ ထှနွးကှောွ သညမွညသွို့မှှမပှောဘဲ တံခါးဘောငကွိုကိုငကွာ အိမတွှငွးသို့ လှမွးဝငလွိုကသွညွ။ သို့သောလွညွး သောကထွားသည့အွရှိနကွှောင့ဘွောငကွိုကိုငထွားသောလွညွး ထှနွးကှောွ ၏ကိုယကွှီးသညွ ယိမွးကာယိုငကွာဖှဈနသညွေ။ အို .. အို .. ခငခွငစွိနွ သညွ သူမ၏မကှစွိရှေ့တှငွ ယိမွးထိုးနသေော ထှနွးကှောွ ကိုမညသွို့လုပပွေးရမညမွသိသဖှင့ွ ခပအွုပအွုပအွောကွာကှည့နွသညွေ။

တခဏမှာပငွ ခငခွငစွိနွ ၏လကသွညွ ထှနွးကှောွ ၏လကမွောငွးကို ဆုပကွိုငရွငွးအနညွးငယထွိနွးပေးလိုကသွညွ။ ထှနွးကှောွ ဆီမှ ခပသွငွးသငွးပှံ့လှှင့လွာသော အရကနွံ့ကှောင့ွ ခငခွငစွိနနွှာခေါငွးရှုံလိုကမွိသညွ။ထှနွးကှောွ သညွ အတှငွးတံခါးဘောငကွိုကိုငကွာ ရပနွဆေဲ။ အိမခွနွးအတှငွးသို့ဆကကွာလှောကသွှားမည့ဟွနမွပှ။ ထို့ကှောင့ွ ခငခွငစွိနွ သညွ တံခါးကိုပိတကွာ သော့မှားကိုသခှောစှာခတလွသညွေ။ ထို့နောကွ ထှနွးကှောွ ကိုတှဲပှီး ဧည့ခွနွးဘကသွို့လှောကလွာခဲ့သညွ။ ထိုသို့သှားရငွး ထှနွးကှောွ ၏ကိုယသွညလွဲကတှော့မတတွ ယိုငကွနဲဖှဈသှားရာ ခငခွငစွိနွ သညွ ထှနွးကှောွ ၏ကိုယကွို အတငွးပငဆွှဲထားရသညွ။

ထိုအခါထှနွးကှောွ ၏ကိုယသွညွ ခငခွငစွိနဖွကသွို့ အလိုကသွင့ပွှနပွါလာပှီး ထှနွးကှောွ ၏လကတွဈဖကသွညွ ခငခွငစွိနွ ၏ခါးလေးကိုဆှဲယူကာဖကလွိုကလွသညွေ။ ခငခွငစွိနွ ၏ကိုယလွုံးလေးသညွ ဆတွ ကနဲ တုနသွှားလသညွေ။ မ ..မ စိနွ .. ဆော ဆော ရီးနောွ .. အငွး .. အငွး .. မှနမွှနွ အိပခွနွးတှငွးသို့ ရောကလွငှပွှီးရော ဟု သဘောပိုကကွာ ခငခွငစွိနွ သညွ ထှနွးကှောွ၏ကိုယကွှီးကိုအောင့အွညွးကာတှဲပှီး သူ့အိပခွနွးရှိရာဖကသွို့ ခပသွှကသွှကလွှမွးလသညွေ။ ထှနွးကှောွ ၏အိပခွနွးတံခါးကိုဖှင့ပွှီးနောကွ အိပခွနွးမီးခလုတကွို ခငခွငစွိနလွကနွှင့စွမွးနစဉမွှောပငွ။

သနလွှသော တံခါးပတတြာကှောင့အွိပခွနွးတံခါးသညပွှနပွိတသွှားလသညွေ။ မူးသာမူးနသေောလွညွး သကောင့သွား ထှနွးကှောွ ၏လကမွှားသညခွကှခွငွှးဆိုသလိုပငွ တံခါးအားဂကှထွိုးလိုကသွညွ။ ခငခွငစွိနကွား ထိုအဖှဈအပကှမွှားကို မသိသေး။ အမှောငထွဲတှငအွိပခွနွးမီးခလုတကွိုသာ လကဖွှင့စွမွးကာရှာနဆေဲ။ ခလုတွ ကိုရှာတှေ့ပှီး မီးဖှင့ပွှီးသောအခါတှငွ ခငခွငစွိနွ၏လကတွို့သညွ ထှနွးကှောွ ထံသို့ပှနရွောကလွာပှီး တဖနပွှနတွှဲကာ ရှေ့မလှမွးမကမွးတှငရွှိသောကုတငဆွီသို့ပို့ပေးလသညွေ။ ကုတငဘွေးကိုကပမွိသောအခါ ထှနွးကှောွ သညွ ကုတငပွေါွ သို့လှဲခလှိုကလွသညွေ။

သို့သောွ ထှနွးကှောွ ၏လကသွညခွငခွငစွိနွ ၏ခါးကိုဖကထွားမှဲဖှဈသောကှောင့ွ ခငခွငစွိနွ ၏ကိုယလွုံးလေးသညလွညွး ထှနွးကှောွ ၏ကိုယပွေါသွို့မှောကွ၍ကလှာလသညွေ။ ဟငွ .. အို .. ဘယလွို … မှနပွါသညွ။ ထှနွးကှောွ သညွ အခှိနဆွှဲမနတေော့ပဲ ခငခွငစွိနွ ၏နှုတခွမွးအစုံကို ဆှဲယူကာစုပနွမွးလိုကတွော့ အပှိုကှီးခငခွငစွိနွ ၏ရငထွဲတှငတွုနခွါသှားရလသညွေ။ ပှီးတော့မှ ရုနွးကုနရွနွ သတိဝငလွာပှီး ရုနွးသောလွညွး သနမွာလှသောထှနွးကှောွ ၏လကမွှားကှားဝယွ စပါးကှီးမှှေ၏ ရဈပတခွှငွးကိုခံရသော သားကောငကွဲ့သို့ ရုနွး၍မလှတနွိူငတွော့ခှေ။

ထို့ပှငွ သူမက ရုနွးလလေေ ပုဆိုးတှငွးမှ ထှနွးကှောွ ၏ ပူနှေးကာ ထောငမွတနွသေော လီးတနကွှီးသညွ သူမ၏ ဆီးစပနွှင့ွ စောကဖွုတအွုံ တဈခုလုံးအနှံ့ကို ပိုပှီးထိတှေ့လလေေ ဖှဈနသညွေ။ တဈခါမှ မကှုံဖူးသော အတှေ့ကှောင့ွ ခငခွငစွိနသွညွ ဒိနွးတလိနွးတိနွး နတဖွမွးခံရသကဲ့သို့ ဖှဈသှားပှီး ရငထွဲတှငွ နုံးခှိကာ တဖှညွးဖှညွးခငွှးငှိမကွသှှားလသညွေ။ မိနွးမကမွှးကှသေော ထှနွးအောငွ သိလိုကပွှီ။ ထို့ကှောင့ွ ခငခွငစွိနွ ၏ကိုယကွိုခှုပနွှောငထွားသော သူ့လကမွှားကိုခငခွငစွိနွ ၏တငဆွုံကှီးရှိရာသို့ရှှေ့ကာ ဖှညွးဖှညွးတဖုံ အနညွးငယွ အားစိုကကွာတဈမှိုးဖှင့ွ ဆုပကွာလညွးကောငွး။

နယကွာလညွးကောငွး၊ ဖစှကွာညှဈကာဖှင့လွညွးကောငွး ခငခွငစွိနွ ၏ဖငသွားကှီးမှားကို သုံးသပကွိုငတွှယရွငွးကာမခလုတကွိုစဖှင့နွပှေီဖှဈသညွ။ခငခွငစွိနွ ၏အသကရွှုသံမှားသညလွညွး ပှငွးထနလွာနပှေီ။ ထှနွးကှောွ သညွ ခငခွငစွိနွ၏ကိုယလွုံးလေးကိုပကလွကလွှနကွာ အိပယွာပေါွ သို့လှဲခလှိုကလွသညွေ။ တဈပှိုကနွကတွညွးလိုပငွ သူမ၏ထမီကိုဆှဲလှနကွာတငလွိုကသွညွ။ မောငွ မောငထွှနွး .. မလုပရွဘူး .. အို .. ဟာ .. ဟင့ွ ဟင့ွ .. ခငခွငစွိနွ ၏ထမီလနတွကသွှားစဉမွှာပငွ ထှနွးကှောွ ၏လကကွ သူမ၏စောကပွတအွုံလေးကို ဆုပကွိုငလွိုကလွသညွေ။

ထူထူထပထွပဖွှဈနသေော အမှှေးတှအေောကမွှာရှိလင့ကွစား သူမ၏စောကဖွုတွ သညွ ဖေါငွးကား ကာ နူးညံ့နသညွေ။ထှနွးကှောွ ၏လကညွှိုးဖှားလေးက စောကဖွုတအွကှဲကှောငွးထဲသို့ အဖှားလေးမှှသာထိုးသှငွးလိုကပွှီးစောကစွေ့ရှိမညဟွုထငရွသော နရောနားသို့ မှနွးဆပှီး လကညွှိုးကို ကောတွငလွိုကလွသညွေ။ အမေ့ .. ဟင့ွ .. ကှှတွ ကှှတွ .. ခငခွငစွိနွ တဈကိုယလွုံး တဆတဆွတတွုနခွါသှားရလသညွေ။ မတုနွ ခံနိူငရွိုးလား၊ ရသာဖူး ဆိုသညမွှာမိနွးမတို့၏ကာမတံခါးကိုဖှင့ရွနွ အထှဋအွခေါငအွခှုပွ ပငမွဟုတလွော။

ထှနွးကှောွ ဆကပွှီးကလိလသေောအခါတှငစွောကရွညမွှားသညွ တဖှညွးဖှညွးခငွှး အခေါငွးဝတှငွ စိုစှတကွာလာနသညွေ။ ခငခွငစွိနွ ၏ ရသာဖူး သညပွတတြမှားသှေးရောငဖွှင့ွ ယခုဆိုလှှငွ သိသိသာသာကှီးကိုပငွ စူထှကကွာလာနသညွေ။ မနနေိူငတွော့သော ထှနွးကှောွ သညွ ထို ငေါကတွောကလွေးဖှဈနသေော အစိကို သူ၏ပါးစပဖွှင့ငွုံကာ အသာအယာစုပသွှငွးလိုကသွသညွေ။ ရှုး ရှလူး ရှလူး … အို အို … အား .. ခငခွငစွိနွ တဈယောကဖွှတဖွှတလွူးကာ မကှလွုံးထဲတှငမွီးပှင့သွှားလသညွေ။ ဆရာမပီပီ အရှကအွကှောကကွှီးမားလှပရော။

ထှနွးကှောွ ၏လုပရွပသွညွ သူမစိတကွူးနှင့တွောငတွှေးမကှည့ခွဲ့ဖူးခှေ။ ထို့ကှောင့လွညွး အတငွးပငကွုနွးရုံးထကာ မောငထွှနွး .. ငရဲတှကှေီးကုနပွါ့မယကွှယွ .. တောပွှီ တောပွှီအခုရပွ .. အပှိုကှီးက အကှောကအွကနပွှောလာသောအခါတှငွ ထှနွးကှောွ သညပွါးစပနွားသို့ရောကလွာပှီဖှဈသော ဝကသွားတုံးကှီးမစားလိုကရွပဲ လှတသွှားမညစွိုးသဖှင့ွ သူးပါးစပကွို သူမ၏စောကဖွုတဆွီမှခှါပှီးနောကွ ခငခွငစွိနွ ကို ကုတငပွေါသွို့ဖှေးညှငွးစှာပှနတွှနွးပှီးလှဲလိုကလွသညွေ။ ပှီးနောကွ စိုစှတနွပှေီဖှဈသော ခငခွငစွိနွ ၏အခေါငွးအတှငွးသို့သူ၏လီးကှီးကိုဖှေးညှငွးစှာဖှင့ွ ဒဈမှုပယွုံ သှငွးလိုကလွသညွေ။

ပူနှေးပှီးမာတောငနွသေော ထှနွးကှောွ ၏လီးကှီးထိပမွှခမောကပွုံစံအောလွံပှဲဒဈကှီးသညွ အရညကွှညမွှားဖှင့ွ စိုစှတကွာ နူးညံ့ခှောမှှေ့နသေော ခငခွငစွိနွ၏ ရဲပတောငွးခတနွသော စောကပွတနွှုတခွမွးသားမှားကို ဖှညွးညှငွးစှာပှတတွိုကပွှီးဝငသွှားလသညွေ။ အငွ .. ရှီး ကှှတွ ကှှတွ .. အှနွး .. ခငခွငစွိနွ အရမွးကို ငံ့လင့နွမေိပှီဖှဈသညွ။ သူ၏ပေါငနွှဈခှောငွးကို တတနွိူငသွမှှကားကာ နောကထွပဝွငလွာမည့ပွူနှေးသောအခှောငွးကိုစောင့မွှှောနွမေိသညွ။ ခကနွသညကွေား ထှနွးကှောွ။ သူ၏ဒဈမှုပယွုံသှငွးထားသောလီးကိုဆကမွထည့ပွဲ ဒီအတိုငွးပငစွိမထွားသညွ။

ပှီးတော့သူ့လကတွှကေ ခငခွငစွိနွ ၏အငွကြှီကယှသွီးမှားကို ဇိမဆွှဲကာဖှညွးဖှညွးခငွှးဖှုတနွလသညွေေ။ အောကမွှနပှေီး တောတွောခွံစားနရပှေီဖှဈသော ခငခွငစွိနွ သညွ စိတမွရှညနွိူငစွှာဖှင့ဝွိုငွးကူညီပှီးခှှတပွေးနလသညွေေ။ ဖှံ့ထှားဆူဖှိုးလသေော ခငခွငစွိနွ ၏ နို့ကှီးနှဈလုံးသညဖွှူဖှေးဝငွးပစှာထှကလွာပှီဖှဈသညွ။ လီးဒဈကို စိမထွားရငွးပငွ ထှနွးကှောွ သညွ ခငခွငစွိနွ ၏နို့ကှီးနှဈလုံးကိုဆုတနွယကွာ နို့သီးခေါငွးမှားပါမကနွှ သူ၏ လကမွ နှင့ွ လကညွှိုးကှားတှငလွှိမ့ခွှကောပေးနလသညွေေ။လီးတနကွှီးကိုကားထပသွှငွးခှငွးမရှိပဲ တငေါ့ငေါ့ဖှဈသှားအောငွ ဆတကွနဲဆတကွနဲတောငပွေးလိုကသွညွ။

ခငခွငစွိနွ၏စောကခွေါငွးတှငွးမှ အရညကွှညတွို့ကား ရတေံခှနစွီးသကဲ့သို့ တသှငသွှငထွှကကွလှာလသညွေ။ ခငခွငစွိနွ ကားအတောလွေးကိုပငွ ခံစားရခကနွခှပှေေီ။ ထို့ကှောင့လွညွး အောကမွှနကော တဟငွးဟငွး တအငွးအငွးလုပကွာ အသံနအသေံထားဖှင့ွ လုပရွနအွခကှပွေးသညွ။ သို့သောွ ထှနွးကှောွ ကမသိခငှယွောငဆွောငကွာ နို့ကှီးမှားနှင့သွာနပမွးလုံးနသညွေ။ မညသွို့မှှ တောင့မွခံနိူငတွော့သည့အွဆုံးမတော့ မောငထွှနွး .. အငွး ဟငွး ဟငွး .. မမ ကို ထပပွှီးမနှိပစွကခွငှပွါနဲ့တော့ … လုပစွရာရှိတာ လုပတွော့လကှယွေ .. ။

ထိုကဲ့သို့ ခငခွငစွိနွ သညွ မပီဝါးတဝါး နှုတမွှဖှင့ဆွိုကာတောငွးဆိုပါသောလွညွး မရ။ ထှနွးကှောွ သညခွဏမှှကှာသညအွထိ နမှေဲအတိုငွးဆကလွုပနွရော ခငခွငစွိနွ သညွ ကှောလေးကော့တကလွာလိုကွ၊ခါးလေးကော့တကလွာလိုကဖွှင့ွ အရမွးဟော့နပှေီဖှဈသညွ။ သူမ ၏စငွးသောပေါငနွှဈခှောငွးမှာလညွး အငှိမမွနနေိူငတွော့ပဲ စုလိုကကွားလိုကဖွှင့ွ ထှနွးကှောွ ၏လိုးခကှကွို စောင့မွှှောကွာနပပှေေီ။ ဗစွှ .. ပတဈ ပတဈ .. စှတွ ဖှပွ .. အမလေး လေး ဟငွး ဟငွး ဟငွး .. ဘုနွး .. ထှနွးကှောွ သညွ ကနှနွသေောလီးတနကွှီးကို တဈခါတညွးဆောင့ကွာ အဆုံးထိသှငွးခလှိုကလွသညွေ။

အောကမွှနသေောခငခွငစွိနွ ၏ကိုယလွုံးလေးသညွ ထှနွးကှောွ ၏ လဒဈ နှင့ွ သူမ ၏ သားအိမအွ၀ တို့ တိုကမွိလသေောအခါတှငွ သူမ ၏ဖငသွားကှီးမှား သညွ အိပယွာပေါွ မှ တဈတောငခွန့ကွှှသှားပှီးနောကွ ဘုနွး ကနဲ မှှေ့ယာပေါွ သို့ပှနကွသှှားခှငွးဖှဈသညွ။စောကခွေါငွး ထဲတှငကွဉှပွှီးစိမ့တွကလွာသညမွှာလညွး ပုရှကဆွိတွ တဈသောငွးခန့ွ သူမ၏အဖုတအွတှငွးသို့တရှရှစီတနွးပှီးဖှတသွနွးသှားသည့နွှယွ ခံစားနရသညွေ။ ထို့နောကတွှငတွော့ ထှနွးကှောွ သညွ သူမ ၏ ပေါငနွှဈခှောငွးစုလိုကပွှီး သူ၏ညာဖကပွခုံးပေါွ သို့အလိုကသွင့တွငလွိုကလွသညွေ။

ထိုအခါ ခငခွငစွိနွ ၏ ခှထေောကနွှဈခှောငွးသညွ ပူးသှားပှီး သူမ၏ပေါငမွှားကိုလညွးစေ့သလိုဖှဈသှားသညွ။ ထို့ကှောင့ွ ခငခွငစွိနွ ၏ စောကဖွုတနွှုတခွမွးမှားသညလွညွး စေ့သှားပှီး အတှငွး အပှငစွောကပွတနွှုတခွမွးသားမှား သညွ ထှနွးကှောွ ၏လီးတနကွှီး ကိုရဈပတငွုံထားသလိုဖှဈသှားလသညွေ။ ထှနွးကှောွ သညအွပှိုးကှီမမ ၏ တငွးကပှစွီးပိုငသွော စောကဖွုတညွှဈအားကှောင့ွ မေးကှောကှီးမှားထောငလွာကာအံကိုကှိတထွားရလသညွေ။ ဇှိ .. စှပွ .. ဖုနွး .. အို အှနွး .. ဗလဈ .. ဗှိ .. ပလပွ .. ဖုနွး .. အား ပလဈ .. ပလဈ .. ရှီး အား ဟား ..။

ထှနွးကှောွ သညွ သူ့ပခုံးပေါွ တငထွားသော ခငခွငစွိနွ ၏ ပေါငမွှားကို လကနွဈဖကဖွှင့ွ တငွးကှပစွှာ ဖကလွကှခွါးအားကိုသုံးကာ ခငခွငစွိနွ ၏ ကှပသွောလွညွး အရညကွှညမွှားကှောင့ွ ပိုးသားကဲ့သို့ နူးညံ့ခှောမှှေ့နသေော စောကဖွုတအွတှငွးသို့ လိုးဆောင့တွော့သညွ။ စောကဖွုပွ နှုတခွမွးသားမှားသညွ စေ့ထားသောကှောင့ွ သူ၏ လီးလုံးပတလွညကွိုညှဈထားသလိုဖှဈနသေောကှောင့ွ ထှနွးကှောွ မှာ အငမွတနမွှထူးကဲလှသော ကာမဂုဏွ အာရုံကို ခံစားနရသညွေ။ ထို့ကှောင့သွူ့ခါးအားကို သုံးကာအားပါးဆောင့လွသေောအခါတှငွ သူ၏ ဆီးစပွ နှင့ွ စေ့ထားသောခငခွငစွိနွ ၏ပေါငနွှဈခှောငွးတို့ရိုကမွိသံမှာ။

တဖုနွးဖုနွးမှညွ နပှေီး၊ အိုငထွှကလွာသော အရညကွှညွ မှားကှောင့ွ လီးဝငွ လီးထှကွ လုပလွတေိုငွးထှကလွာသော တဇှိဇှိ၊ တဗှိဗှိ အသံမှား သညွ နှဈယောကလွုံး၏ စိတကွိုပိုထနစွလသညွေေ။ ထိုသို့ ထှနွးကှောွ ၏ ဆီးစပသွညွ ခငခွငစွိနွ စေ့ထားသော ပေါငရွငွးတို့ ထိရိုကမွိသောအခါတှငွ ဖှူဖှေးကာ ဆူဖှိူးမို့မောကနွသေော ခငခွငစွိနွ ၏ နို့နှဈလုံးသညလွညွး တဆတဆွတတွုနကွာ ခငခွငစွိနွ ၏ မေးစေ့ ရှိရာသို့ အိကနဲအိကနဲ ဆနတွကသွှားကှလသညွေ။ ထိုကဲ့သို့နို့ နှဈလုံး တတုနတွုနဖွှဈနသညကွေိုမှငရွသော ထှနွးကှောွ သညွ ပိုမို နှာကနလွာကာ။

ခငခွငစွိနွ ၏ နို့ကှီးနှဈလုံးကိုသူ၏လကဖွဝါး နှဈခုအတှငွးသို့ မကမွောစှာ စုံကိုငပွှီးနောကွ ကှုံးကာကှုံးကာ လိုးလတေော့သညွ။ ထှနွးကှောွ သညွ နှေးရာမှမှနွ၊ မှနရွာမှပှငွး၊ ပှငွးရာမှ လေးဖဉွှးတှဲတှဲ စသညဖွှင့ွ စညွးခကှမွှားကိုအသှငအွမှိုးမှိုးပှောငွးပှီးလိုးလသေောအခါ ခငခွငစွိနွ ၏ခေါငွးမှားသညွ ခှာခှာလညကွာ မူးမေ့တော့မတတွ ကာမဂုဏအွာရုံ၏ဖမွးစားခှငွးကိုခံရလသညွေ။ သူမ၏အသကရွှုသံမှားကား ပှငွးထနပွုံမှာ တဈမိုငခွရီးကို မနားတမွးတရကှမွးပှေးလာသောသူကဲ့သို့ပငွ။ ထှနွးကှောွ ၏လိုးပုံလိုးနညွးမှာကောငွးလှနွးလှသဖှင့ွ။

သူမအဖုတအွတှငွးမှအရညကွှညတွို့သညွ တရဟောပငထွပမွံကာထှကလွာလသညွေ။ ထို့ကှောင့ပွငွ ထှနွးကှောွ ၏လီးအဝငအွထှကစွိတလွာသညနွှင့အွမှှ အငွဂြလိပလွို (ှူကမစငညါ ှသညိ ) မှားသညွ အခနွးထဲတှငွ ပဲ့တငထွပကွာနတေော့သညွ။ ခငခွငစွိနွ သညွ သူမ၏ဖငကွို တတနွိူငသွမှှလထေဲသို့မှှောကထွားပှီး ထှနွးကှောွ ၏မီးပှင့မွတတလွိုးဆောခွကှမွှားကို အားပါးတရခံယူနရငွေး မညသွို့ဖှဈလာသညမွသိ၊ သူမ၏ကိုယထွဲမှ တဈစုံတဈရာ သညွ အပှငသွို့ထှကခွငှနွသညွေ။ အားပါးတရဆောင့နွသေော ထှနွးကှောွ ၏ လီးတနကွှီး သညွ ဖေါငကွားတငွးလာပှီး။

ကာမသှေးမှား ဦးနှောကအွတှငွးသို့ ဒလကှမွး စီးဝငသွည့အွတှကွ မကှရွညမွှားထှကမွတတခွံစားနရသေောဒဏကွို မခံနိူငတွော့သောကှောင့တွဈကိုယလွုံးရှိအားမှားကိုညှဈကာ အံကိုဖစှဖွစှမွညအွောငကွှိတရွငွး ၁၅ ခကှမွှှဆောင့ပွှီးသောအခါတှငွ အမလေး လေး .. မောငွ မောငွ မောငွ ထှနွး .. အို ဟငွ ဟငွ … အှနွ အှနွ အို အို အား .. ဟု ခငခွငစွိနွ သညွ တဈကိုယလွုံးတှန့လွိမလွာပှီး သူမ၏ စောကဖွုတွ နှုတခွမွး အတှငွးနှင့အွပှငနွံရံမှားပါ ရှုံကာပှကာဖှင့လွကမွှားသညလွညွး အိပယွာခငွးကို ကစှကွစှပွါအောငဆွုပရွငွး သူမ၏ဆီးစပွ ကို ထှနွးကှောွ ၏ ဆီးစပရွှိရာသို့ဖိကပလွိုကပွှီး။

ကော့ကာကော့ကာဖှင့ွ ပှီးဆုံးခှငွးသို့ရောကသွှားလသညွေ။ သူမ ၏ စောကဖွုတွ နံရံမှားသညရွှုံကာပှကာဖှင့ွ ထှနွးကှောွ လီးတနပွတလွညတွဈလှောကကွို ညှဈနသေောအခါတှငွ ထှနွးကှောွ သညလွညွး ခငခွငစွိနပွေါငမွှားကို လကနွှဈဖကဖွှင့သွိုငွးဖကရွငွး သူ၏ ခါးကိုကော့ကာ ပူနှေးပစှထွှေးသော သုတရွညပွူမှားကို ခငခွငစွိနွ ၏စောကဖွုတအွတှငွးသို့ တငေါ့ငေါ့ဖှင့ွ ပနွးထုတနွတေော့သညွ။ ညနသဈစေကပွိတတွော့ ထှနွးကှောွ သဈကုနသွယမွှားနှင့ညွစာကှှေးရနပွါသှားသဖှင့ွ လှလှမှနတွဈယောကတွညွးအိမသွို့ပှနသွှားခဲ့သညွ။

တဈညနလေုံး ထှနွးကှောွ ကိုမှှောလွင့နွသေောလွညွး ည (၉) နာရီထိုးသညအွထိထှနွးကှောွ ပှနမွလာသေးသဖှင့ွ အိပယွာပေါွ သို့တကလွှဲနလေိုကသွညွ။အိမရွှေ့တှငမွတော့ မမစိနွ သညွ ထုံးစံအတိုငွးပငကွှောငွးသားမှား၏လေ့ကငှ့ခွနွးစာအုပမွှားကို အမှတဖွကှရွငွး အလုပရွှုပနွသညွေ။ လှလှမှနွ သညွ အိပယွာပေါွ တှငလွှဲနရငွေး နေ့ခငွးဖကကွအဖှဈအပကှမွှားကို ပှနပွှောငွးကာစဉွးစားနမေိသညွ။ နေ့ခငွးကသူမ၏နေ့စဉမွှှောလွင့တွောင့တွနခေဲ့ရသော ဆနဒြမှားပှည့ဝွခါနီးမှ အခှအနအေရေ ပကှပွှားသှားခဲ့ရသညကွိုသူမ၏စိတထွဲတှငွ ယခုထကထွိ တနုံနုံ နှင့ွ မခငှ့မွရဲဖှဈလကှပွငရွှိနသေေးသညွ။

ထှနွးကှောွ ၏လိငတွနကွှီးသညွ တကယ့ကွိုစံခှိနမွီလှသညွ။ ဟိုတဈနေ့ နံကပွိုငွး ထမငွးစားခနွးထဲတှငွ သူမကို ထှနွးကှောကွနောကဖွကမွှနေ၍ ဖကလွိုကစွဉကွ (သူမကလညွး မိမိရရ ဖိကပပွေးလိုကစွဉွ) ထိတှေ့လိုကရွသော ထှနွးကှောွ ၏လိငတွနွ၊တဈဖနွ နေ့လညကွသဈစကထွဲတှငွ သူမ ၏လကဖွှင့ွ မိမိရရ ပှတသွပပွေးခဲ့သော ငပဲခှောငွးကှီးသညနွညွးနညွးနောနောကှီးမဟုတွ။ သူမ စိတထွငွ (၇) လကမွလောကတွော့ရှိမညွ။ မာလိုကသွညမွှာလညွးသံခှောငွးအလားမှတရွသညွ။ တဈကယ့ကွိုမကလွောကတွဲ့ ဟာကှီးပါလား။ လှလှမှနွ တဈယောကွ တှေးလလစေေိတပွိုလှုပရွှားလလေေ။

သကပွငွှးမောမှားကို ခလှိုကရွသညမွှာလညွး ခဏခဏ။ စိတလွှုပရွှားလာသညနွှင့အွမှှ သူမစောကပွတအွတှငွးတှငွ ရှစိရှစိ ဖှဈလာပှီး အစှမွးကုနွ ခံခငှစွိတတွို့ပေါွ လာသညမွှာလညွး ဘယလွိုမှ ထိနွးလို့မရအောငပွငွ။ ဒီလို လီးတနမွှိုး နှင့ွ ကှုံခငှစွမွးလှနွးလှပါဘိ။ ဟော ခရှပှနပွှီသကပွငွှးမော နောကတွဈခကွှ။အိပယွာပေါွ တှငလွှဲနရောမှ လှလှမှနွ သညွ ထကာကုတငပွေါွ မှဆငွးလိုကပွှီး သူမ၏အဝတအွစားမှားအားလုံးကိုခှှတလွိုကသွညွ။ ပှီးတော့ အိပခွနွးတံခါးအတှငွးဖကမွှ ထိုးထားသော ဂလန့ကွို ဖှုတကွာ အိပယွာပေါွ တှငပွှနလွှဲလိုကပွှီး။

ထှနွးကှောွ တဈယောကွ ဒီတဈညတော့ သူမ၏အခနွးသို့လာမညဟွု အသအခှောတှကလွိုကကွာ အနားရှိစောငကွို ကိုယပွေါတွှငလွှှမွးလိုကပွှီး စိတခွလှကခွှ အိပပွှဈလိုကလွသညွေ။ညက ခငခွငစွိနတွဈယောကွ ထှနွးကှောွ ၏အခနွးမှပှနထွှကလွာတော့ မနကွ (၂) နာရီ ပငထွိုးပှီးနပှေီ။ ထှနွးကှောွ သညခွငခွငစွိနွ ကိုညက (၃) ခှီတိတိဆှဲပှဈလိုကသွညွ။ဆကတွိုကလွိုးခှငွးမဟုတပွဲ နားကာအသအခှောနှုးနှပကွာလိုးခှငွးဖှဈသညွ။ ခငခွငစွိနွ ပှနသွှားပှီးမကှာမီမှာပငွ ထှနွးကှောွ လညွးမောပနွးကာအိပပွှောသွှားလသညွေ။ မနကွ ထှနွးကှောွ နိူးလာတော့ (၉) နာရီတောငထွိုးတော့မညွ။

ရခှေိုးရနအွတှကွ နောကဖွေးသို့ထှကလွာသောအခါတှငမွီးဖိုခှောငထွဲတှငွ အလုပရွှုပနွသေော သူဇာ ကိုတှေ့လိုကသွညွ။ ထှနွးကှောွ ကိုတှေ့လိုကသွောအခါ သူဇာကပှုံးပှကာနှုတဆွကလွိုကသွညွ။ မှိုးမှိုး ရော သူဇာ မမစိနွ ကှောငွးဆီပါသှားတယွ ကိုထှနွးကှောွ သှောွ ကိုထှနွးကှောွ .. လှလှမှနွ ကမှာသှားတယွ .. သဈစကကွို သှားနှင့ပွှီတဲ့ .. ကိုထှနွးကှောွ အေးအေးဆေးဆေးမှသာ လိုကလွာခဲ့ပါတဲ့.. ဟုတကွဲ့ .. ကိုထှနွးကှောွ ရခှေိုးပှီးရငွ မနကစွာစားဖို့ သူဇာ အသင့ပွှငထွားလိုကမွယနွောွ .. ကှေးဇူးပါပဲ သူဇာ ရေ ထှနွးကှောွ ရခှေိုးခနွးထဲရောကသွညအွထိ။

တဈမှိုးလေးလှကာ စှဲဆောငမွှုရှိလှသော သူဇာ၏ရုပသွှငလွေးကိုမှငယွောငနွမေိသညွ။ ခါသေးရငခွှီကာ တငကွား နပေုံလေးကို ကစှဲမကစွရာကောငွးလှသညွ။ အရပမွှင့မွှင့ပွှီး ဖှူဖှေးသောအသားအရညကွှောင့ွ ဆှဲဆောငမွှုအားက ပိုပှီးရှိလာသညွ။ ဒီမနကတွှငတွော့ သနပခွါးရကှေဲကိုပါးကှကကွှားလေးကှကထွားလတေော့ မို့မို့ဖေါငွးနသေော ပါးပှငနွှဈဖကကွို ကှူကှူမှှေးခငှစွရာ ကောငွးလှနွးပါဘိ။ ထှနွးကှောွ သညွ သူဇာ ၏အလှအပမှားကိုတှေးကာ စိတမွှားကှှလာပှီး သူဇာ့ အပေါွ တှငတွပမွကစွိတတွို့ ပိုမိုလာခဲ့သညွ။

ရခှေိုးပှီးနောကွ အဝတအွစားလဲကာ ထမငွးစားခနွးထဲသို့ ထှနွးကှောွ ဝငလွာသောအခါ သူဇာ ကိုမတှေ့ရတော့ခှေ။ ထှနွးကှောွ သညွ သူဇာ အသင့ပွှငထွားပေးသော ကှကသွားဟငွး နှင့ပွလာတာ ကို ကောဖွီနှင့ွ မှှောပှီးစားလိုကသွညမွှာကုနသွလောကပွငရွှိတော့မညွ၊ ယခုထကထွိ သူဇာ့ အရိပအွယောငကွိုမမှငရွသေး။ထှနွးကှောွ သညစွားသောကပွှီးသောအခါ ပနွးကနခွှကယွောကမွှား ကို မီးဖိုခှောငရွှိ ဘစငွေ ပေါွ သို့တငထွားပေးခဲ့သညွ။ ပှီးနောကွဧည့ခွနွးဖကသွို့ထှကအွလာ သူဇာ တို့ သားအမိ အတှကပွေးထားသော အခနွးရှေ့သို့ ရောကသွောအခါ တံခါးသညအွနညွးငယဟွနသဖှငေ့ွ။

ဘာရယမွဟုတပွဲ အိပခွနွးဆီသို့ ခှလှမွေးလိုကမွိသညွ။ ဟနသေော တံခါးကှားမှအိပခွနွးထဲသို့လှမွးကှည့လွိုကသွောအခါတှငွ မှငလွိုကရွသော မှငကွှငွးကှောင့ွ ထှနွးကှောွ မှာရငထွဲတှငဒွိနွးကနဲဖှဈသှားရလသညွေ။ သူဇာ သညွ ကုတငပွေါွ တှငပွကလွကလွှနွ၍နပှေီး သူမ၏ခနဓြာကိုယွ အောကပွိုငွးတှငွ အဝတမွရှိဘဲ ဖှူဖှေးသောပေါငတွံနှဈခှောငွးကို ဒူးဆဈနရောမှနပှေီး ကှေးကာထောငထွားသညွ။ ပှီးတော့ သူမ၏လကတွဈဖကကွပေါငနွှဈလုံးကှားတှငထွည့ကွာ လကညွှိုးကို သူမ ၏အခေါငွးအတှငွးသို့ထိုးကာသှငွးထားပှီး ထုတခွညှသွှငွးခညှဖွှင့လွုပကွာနသညွေ။

သူဇာ ၏ယောငွကြှားဖှဈသူ ကှောကပွှဲစား ခငမွောငွ ခရီးထှကသွှားသညမွှာ ( ၂ ) ပတကွှောသွှားပှီဖှဈသညွ။ အိပယွာနှင့ဝွေးနသညမွှော အတနကွှာသှားပှီဖှဈသဖှင့ွ သူဇာ တဈယောကွ ကာမဆနဒြမှား ထိနွးမရအောငွ ဖှဈနပေုံရသညွ။ ဒါမှမဟုတရွငတွော့ ဟိုတဈနေ့က သူဇာ ၏ရငနွှဈမှှာကို မတောတွဆ ဆုပနွယမွိသလိုဖှဈသှားသညွ ကိုအစပှုကာ သူဇာသညယွခုလိုလုပကွာ သူ့ကိုမှားမှှုဆှယနွတောလား ဟု ထှနွးကှောွ စဉွးစားနမေိသညွ။ဘယလွိုပဲဖှဈဖှဈ သူဇာ ကိုရအောငခွစှတွော့မညွ ဟု စိတပွိုငွးဖှတလွကွှ အိပခွနွးအတှငွးသို့ ထှနွးကှောလွှမွးကာဝငလွိုကသွညွ။

တဈအိမလွုံးတှငွ နှဈယောကထွဲရှိသဖှင့ွ ထှနွးကှောွ သညွ အိပခွနွးတံခါးကို ဂကှမွထိုးတော့ပဲစေ့ရုံသာစေ့ထားခဲ့သညွ။ ထှနွးကှောွ ကုတငဘွေးသို့ရောကလွာသညအွထိ သူဇာ မသိသေး။ သူမ၏မကှလွုံးနှဈလုံးကိုမှိတကွာ လကညွှိုးဖှင့စွောကခွေါကွးအတှငွး ခပသွှကသွှကွ ထုတခွညှသွှငွးခညှဖွှင့ွ အလုပရွှုပနွဆေဲ။တဈထပတွညွးသာ ဝတထွားသော သူမ ၏ ရငစွေ့အငွကြှီ သညွ အပေါွ နှိပသွီး နှဈလုံးခန့ပွှုတထွှကနွသဖှငေ့ဝွငွးမှတကွာနသေော သူမ ၏ စနနှဈခေိုငွ သညွ တဈဝကတွဈပကွှ ပှူတဈကာထှကနွသညွေ။ လကညွှိုးဖှင့ထွုတခွညှသွှငွးခညွှ လုပနွသေော။

သူမ ၏ ရတနာရှှကှေုတွ မှာ အတောပွငဖွေါငွးကားကာနပှေီ။ ထို့အပှငွ အမှှေးအမှငတွဈပငမွှ မရှိသဖှင့ွ အဆီတဝငွးဝငွး ဆိုသကဲ့သို့ ဝငွးအိကာနသညွေ။ ပှီးတော့ ထူးထူးခှားခှား စှဲမကစွရာကောငွးနတောကတော့ အကှဲကှောငွးလေးအတှငွးမှ တဈလကမွ၏ လေးပုံတဈပုံခန့အွပှငဖွကသွို့ ငေါကတွောကလွေးထှကနွသေော သူမ ၏ ပတတြမှားသှေးရောငသွနွးနသေော ရသာဖူး ခေါွ နီတာရဲစောကစွေ့လေးပငဖွှဈသညွ။ ထှနွးကှောွ သညွ ဦးစှာ သူ၏ အငွကြှီကိုခှှတလွိုကသွညွ။ ပှီးမှ သူ၏ပုဆိုးကိုခှှတခွလှိုကသွောအခါတှငွ။

သူ၏ငပဲခှောငွး သညွ တငေါ့ငေါ့ဖှင့ွ အစာစားရတော့မညကွို သိနသညေ့အွလားပှောရွှှငမွှူးထူးစှာ ထောငမွတနွလသညွေေ။ ထို့နောကတွှငွ သူဇာ ရှိရာ ကုတငပွေါွ သို့လှမွးတကလွိုကသွောအခါ အို .. ကိုထှနွးကှောွ .. လန့သွှားသဖှင့ွ သူဇာ သညွ ထထိုငမွည့ပွုံဖှင့လွူးလဲကာထလိုကပွါသေးသာညွ။ ဒါပမေဲ့လညွး ထှနွးကှောွ သညသွူမ၏ကိုယလွုံးလေးကိုဖကကွာ သူ၏ ကိုယလွုံးကှီးဖှင့ွ ဖိခလှိုကလွသညွေ။ ပှီးနောကွ သူမ ၏ရငစွေ့အငွကြှီတှငတွပလွကှကွနှနွသေော နှိပစွေ့မှားကို တဈခကှတွညွးဆှဲကာ ဖှုတခွလှိုကလွသညွေ။ သူဇာ၏အငွကြှီရငပွတလွညွး အပှင့ွ။

ထှနွးကှောွ ၏အငမွးမရဖှဈနသေော မကှနွှာကှီးကလညွး သူမ ၏ စနနှဈခေိုငဆွီသို့အကပှငွ ကို ကိုထှနွးကှောွ .. မတောပွါဖူးရှငွ .. မ မ လုပပွါနဲ့ … အငွး သူဇာ သညွ အသံလေးတုနတွုနယွငယွငဖွှင့ွ ငှငွးဆနပွါသောလွညွး သူမ ၏ကိုယလွုံးလေးကား လှုပလွီလှုပလွဲ့ဖှင့ွ သူမ ၏နို့အုံကှီးမှားကို ပင့ကွာတငပွေးနသညွေ။ ထှနွးကှောွ သညွ ပထမတဈလုံးကို ငုံကာစို့သညွ။ တဈလုံးပှီးတော့နောကတွဈလုံးကို ဆကကွာစို့ပေးပှနသွညွ။ နဂိုကပငွ ခပထွောငထွောငလွေးဖှဈနသေော သူဇာ ၏ နို့သီးလေးမှားသညမွို့ကာ ကော့ခှှနတွကလွာသဖှင့ွ။

ပိုပှီးမကမွောစရာကောငွးလာသောကှောင့ွ ထှနွးကှောွ သညွ သူဇာ၏ဖှူဖှေးဖေါငွးအိနသေော နို့အုံသားလေးမှားကို ပတပွတလွညွ အနှံ့ နှုတခွမွးဖှင့ဖွိဆှဲလိုကွ လှှာဖှားလေးဖှင့ထွိုးလိုကယွကပွေးလိုကဖွှင့ွ သူ၏ ခစှခွှငွးအမှုကိုတဖှညွးဖှညွးလှုပရွှားနလသညွေေ။ ပှော၍မရသဖှင့လွား သို့မဟုတွ မပှောခငှလွောကအွောငွ ကာမစိတမွှားဖုံးလှှမွးလာသောကှောင့ပွငလွားမသိပါ၊ သူဇာ၏နှုတဖွှားဆီမှ ငှငွးပယသွံမှားဆကလွကမွထှကလွာတော့ပဲ မကှလွုံးမှားသညွ စငွးကာကသှှားလသညွေ။နို့အုံးလေးနှဈခုကို နရောအနှံ့နမွးပှီးသှားသောအခါတှငွ။

ထှနွးကှောွ သညွ သူဇာ ၏နံစောငွးတဈလှောကအွားသူ့နှုတခွမွးမှားဖှင့ွ ဖိလိုကွ ဆှဲလိုကနွှင့ွ ဆကကွာနမွးပေးနပှနသွေညွ။ သူဇာ ကား ငါးဖယပွှနလွူးသကဲ့သို့ တတှန့တွှန့ဖွှင့မွညသွို့မှှအငှိမမွနနေိူငတွော့ခှေ။ ထို့အတူပငွ ထှနွးကှောွ ၏ခနဓြာကိုယတွှငွးတှငလွညွး ရမမြကသွှေးမှားဖှင့ွ ဗလောငဆွူကာလာနပှေီဖှဈသညွ။ ထို့ကှောင့ွ ထှနွးကှောွ သညွ ခါးဆန့ကွာ အိပယွာပေါွ တှငထွကာထိုငလွိုကသွညွ။ ပှီးနောကွ သူဇာ ၏ရတနာရှှကှေုတွ အား အကဲခပသွလိုကှည့လွိုကသွောအခါတှငွ တောတွောကွှီးကိုဖေါငွးမို့နသညကွေိုတှေ့ရပှီး အဝတှငလွညွးခစှရွှေ့ပှေးအရညမွှား လညွး ဟီးလေးခိုနသညွေ။

ထိုသို့ ထှနွးကှောွ စိုကကွှည့နွစဉမွှောပငွ သူဇာ သညွ သူမရငပွတတွဈခုလုံး ဟာလာဟငွးလငွးဖှဈနသေောလွညွးဖုံးကှယရွနမွကှိုးစားသည့အွပှငွ သူမ ၏ အငွကြှီကိုခှှတပွှဈလိုကပွှီးနောကွ ထှနွးကှောကွိုကှောပေးကာတဈစောငွးလေးဖှဈအောငွ လုပလွိုကသွညွ။ ထိုအခါတှငွ သူဇာ ၏ဖငွးသားအိအိကှီးမှား သညွ ဖေါငွးတဈကာ မို့မောကသွှားကှပှီး ထှနွးကှောွ ကိုမကှစွပှဈနသယေောငယွောငွ။ ဒီလို ဖိတခွေါွ နသေောဖငသွားကှီးမှားကှောင့ွ ထှနွးကှောွ ၏ ရငထွဲတှငွ ဖငွှး ကနဲဖှဈသှားရပှီး ခကှခွငွှးဆိုသလိုပငွ ထှနွးကှောွ သညဖွငသွားအိအိကှီးမှားဆီသို့။

သူ၏ နှာခေါငွးကိုနှဈကာ နရောအနှံ့နမွးရှိုကရွငွး သူ့လကမွှားဖှင့လွညွး အငမွးမရပငပွှတသွပဆွုပနွယကွာ ကိုငတွှယဖွစှညွှဈလတေော့သညွ။ ပှီးတော့ ထှနွးကှောွ သညွ သူဇာ ၏အပေါွ ဖကခွှထေောကကွို မယူလိုကပွှီး ဒူးကိုကှေးစကော သူဇာ၏ပုခုံးဆီသို့တှနွးကာတငလွိုကသွညွ။ ပှီးနောကွ ကုတငပွေါွ တှငွ ဆန့ထွားသော သူဇာ ၏ပေါငကွိုခှကာဒူးထောကကွာထိုငလွိုကသွညွ။ တဈဆကတွညွးဆိုသလိုပငွ စူမို့မို့လေးဖှဈနသေော သူမ ၏ အကှဲကှောငွးနှဈခုအကှားရှိနှုတခွမွးသား နှဈခုထဲသို့ သူ၏လိငတွနကွှီးကို တရဈခငွှးနှဲ့ကာသှငွးလတေော့သညွ။

ထိုသို့သှငွးရငွးတဈဆုံးထိဝငသွှားသောအခါ ကုတငပွေါွ တှငွ ဆန့ထွားသော သူဇာ ၏ခှထေောကကွို ဒူးခေါကကွှေးမှကိုငကွာ သူဇာ ၏ပခုံးဆီသို့ထပမွံကာတှနွးတငပွေးလိုကပွှနသွညွ။ ထိုအခါ သူဇာ ၏တငသွားကှီးမှား သညပွိုမိုကာကှှတကလွာပှီး ထှနွးကှောသွညွ ဆောင့ကွှောင့ထွိုငကွာ နရောပှနယွူလိုကသွညွ။ ဖါးစီးငါးစီးဆိုသညမွှာ ဒီလိုပုံစံမှိုးကို ခေါပွုံရလသညွေ။ အဘယ့ကွှောင့ဆွိုသောွ သူဇာ သညွ ထှနွးကှောွ ၏ အောကဖွကတွှငွ ပေါငနွှဈခှောငွးကို သူမ၏ပခုံးမှားဆီသို့ရောကအွောငတွှနွးတငခွှငွးခံထားရသဖှင့ွ ဖငသွားကှီးမှားသညွ အိပယွာပေါွ မှကှှတကလွကွှ။

သူမ ၏ ရတနာရှှကှေုတွ လမွးကှောငွးမှာအစှမွးကုနွ ပှင့အွာလကှရွှိသညွ။ အပေါွ တှငရွှိသော ထှနွးကှောွ သညွ ဆောင့ကွှောင့ထွိုငလွကွှ သူဇာ၏ပေါငရွငွးနှဈဖကကွို သူ့ပေါငမွှားဖှင့ဖွိလကွှ မှအေောကစွိုကထွိုး နညွးဖှင့ွ သူ၏ ငပဲကှီးဖှင့ွ ဖိကာဖိကာထိုးသှငွးလတေော့နှဈယောကစွလုံး မကှုံဖူးအောငထွူးကဲလှသည့ွ အရသာကို တငွးပှည့ကွပှပွှည့ခွံစားရလသညွေ။ ထှနွးကှောွ ၏အားပှငွးလှသော ဆောင့ခွကှမွှားကှောင့ွ သူဇာ ၏ တငသွားမှား နှင့ွ ပေါငတွံနှဈခှောငွးတဈလှောကရွှိအသားစိုငမွှားသညွ အိကနဲ အိကနဲ တုနခွါသှားကှလသညွေ။

ထိုသို့ ဆောင့လွိုးနရငွေး နှင့ွ ထှနွးကှောွ ၏လကတွဈဖကွ ကသူမ ၏ မို့မောကကွာကှှတကနွသေော ရငအွစုံကိုလှမွးကာ ဆှဲကိုငွ ဆုပနွယပွေးရငွး ပေါငတွံအရငွးအတှငွးသားမှား နှင့တွငသွားအိအိကှီးမှားကိုလညွး ဆုပနွယလွိုကွ အသာအယာပှတသွပပွေးလိုကဖွှင့ွ မအားရအောငွ အလုပရွှုပနွလသညွေေ။ သူဇာ အဖို့အရသာရှိလိုကသွညမွှာ တဈကိုယလွုံးပငွ အီဆိမ့နွအေောငကွောငွးလှပသညွေ။ သူမ ၏ နှလုံးသညလွညွးခုနလွိုကသွညမွှာ ရငပွတတွဈခုလုံးပှင့ထွှကမွတတတွော့ပငွ။ ထှနွးကှောွ အဖို့မှာလညွး သူမ၏တငသွားကှီးမှားနှင့နွို့အုံကှီးမှားကို။

စိတတွိုငွးကှ ကိုငတွှယသွုံးသပခွှင့ရွနသဖှငေ့ွ ကာမသှေးမှားတဈကိုယလွုံးသို့ အရှိနအွဟုနမွပှတစွီးလကှဆွောင့ခွကှမွှားမှာလညွး ပိုမိုနကရွှိုငွးအားပါလာလသညွေ။ ထိုသို့အရှိနအွဟုနမွပှတဆွောင့နွရောမှ ထှနွးကှောွ ရုတတွရကရွပတွန့လွိုကသွောအခါ သူဇာ မှာ နားမလညနွိူငအွောငဖွှဈသှားရသညွ။ သူဇာ .. ခါးကိုလိမပွှီးဘယဖွကကွို စောငွးလိုကပွါလား .. ထှနွးကှောပွှောသည့အွတိုငွး သူဇာ သညွ သူမ၏ကိုယကွို ဘယဖွကသွို့စောငွးလိုကသွောအခါ ထှနွးကှောွ ကလညွးအလိုကသွင့ပွငွ သူမ၏ ညာဖကခွှထေောကကွို ဘယဖွကပွေါငပွေါွ သို့ ထိနွးကိုငကွာ ထပပွေးလိုကသွညွ။

သူဇာ၏အနအထေားသညွ ပုစှနထွုပကွှေးကဲ့သို့ဖှဈသှားခှလပှေေီ။ ထို့နောကွ ထှနွးကှောွ သညွ သူ၏လိငတွနကွှီးကိုတငသွားမှားနောကမွှ မသှငွးဘဲ အဖုတတွည့တွည့မွှ လိုးသှငွးလိုကလွသညွေ။ ထိုအခါ သူဇာ ၏ပေါငမွှားသညတွဈစောငွးအနအထေားဖှင့ွ ထပလွကှရွှိနသေောကှောင့ွ သူမ အဖုတနွှုတခွမွးသားမှားသညွ ထှနွးကှောွ ၏လိငတွနကွှီးကို စညွးစညွးပိုငပွိုငဖွှင့ွ ရဈပတဖွစှညွှဈပေးသလိုဖှဈသှားလသညွေ။ ထှနွးကှောွ အတှကွ အလှနမွှပငစွညွးစိမထွူးလှသလို သူဇာ အဖို့မှာလညွး ကှီးမားတုတခွိုငလွှသော ထှနွးကှောွ ၏။

ပူနှေးမာတောင့နွသေောလိငတွနကွှီး၏ပှတတွိုကဝွငထွှကနွမှေုကို ပိုပှီးပီပီပှငပွှငွ ခံစားရလသညွေ။ ထို့ပှငွ ထှနွးကှောတွဈခကှဆွောင့လွိုကလွတေိုငွး သူမ ၏ ရသာဖူးလေးကို ကကှနှနပငွ ထိမိလရေော အလိုးခံနရသေော သူဇာ ၏ကိုယလွုံးဖှူဖှူဖှေးဖှေးလေး တဈခုလုံးမှာ ကာမဇောအဟုနကွှောင့ွ ပနွးနုရောငပွငမွကတော့ပဲ နီမှနွးနရရှောခှပှေီ။ မကှာလိုကပွါခှေ၊ သူဇာ တဈယောကွ သူမ ၏ဖေါငွးကားနသေော တငသွားကှီးမှား ရှေ့နောကဘွေးဘယညွာ လူးကာတဈကိုယလွုံး ဆတကွနဲ ဆတကွနဲ တုနလွကွှ ပှီးဆုံးခှငွးသို့ရောကလွသညွေ။

သူဇာ ၏ အဖုတနွှုတခွမွးမှားသညွ လညွးတငွးကှပစွှာဖှင့ွ ထှနွးကှောွ ၏လိငတွနကွို ရဘဝေဲစုပခွှကမွှားစုပသွကဲ့သို့ စုပယွူလသေောအခါ ထှနွးကှောွ သညသွုတရွညမွှားသာမက တဈကိုယလွုံးလှည့ပွတနွသေော သူ၏သှေးမှားပငွ သူ့လိငတွနမွှထှကသွှားဘိသကဲ့သို့ ခံစားရလကှကွာမ၏အထှဋအွထိပသွို့ရောကရွှိသှားလတေော့သတညွး…… ပှီး။