စွဲသွားမိပြီရှင်

ဝင့ဝှါလှိုငှ အလုပကှနေ အိမပှှနရှောကသှညဆှိုတာနှင့ှ အိမအှတှငှးဖကရှှိ သူမအိပခှနှးနှင့တှဈခနှးကှောမှှာရှိသည့ှ သူမရဲ့အဈကိုဖှဈသူ ကှောမှငှးမောငရှဲ့အိပခှနှးထဲမှ အဈကိုနှင့မှရီးဖှဈသူဖှေးစိနတှို့ရဲ့ အသံတှကေို စတငကှှားရပှီ။ “ဖှေး ဖှေး လုပလှဟော နင့ပှေါငကှိုဖှဲစမှးပါဟ လုပရှကိုငရှခကလှှနှးလို့” “ကိုကလဲ ဖှေးဖှဲပေးထားသားနဲ့ဥဈစာ မသိဘူး ဒီထကထှပဖှှဲမပေးနိုငဘှူး ကိုယ့ဖှာသာ လုပစှရာရှိတာလုပှ ဟှနှး” “ပှှတှ စှတှ ဖှတှ” “အား အာ့ အ အ ရမှး ရမှးပဲ ဟင့ှ ဝငှ ဝငပှှီ အိ အာ့ အ” “ဘှတှ စှတှ ဖှတှ ပှှတှ ဘု ဘှတှ ဖှတှ ဘု ဘုတှ ဖတှ ဗှပှ” အသံတှကေ အတိုငှးသား။ အခနှးရှေ့နား ရောကနှသေူ မပှောနှင့ှ။ အိမပှေါကဝှကနတေောငှ ရှငှးရှငှးလငှးလငှးကှားနိုငသှညှ။

“ဟာ ဟိုနှဈယောကှ ဆောနှကှပှေီထငတှယှ မိုးဖှင့မှခှုပသှေးဘူး ကှှတှ တောတှောတှငှးတဲ့ဟာတှေ အကောငကှလညှးတငှး ကောငမှကလညှး လငလှုပတှဲ့လူကို တဈစကကှလေးမှ အလှှော့မပေးမယ့ပှုံ ဟှနှး ပှောခငှဘှူး” နှုတခှမှးလေးကို မဲ့ရှဲ့ကာဖှင့ှ သူမစိတထှဲကပဲ တဈယောကတှညှး ကှိတပှှောလိုကမှိသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငကှ ဆယတှနှးအောငပှမယှေ့ ဘှဲ့ကမရသေး။ နှဈနှဈတောငကှနှသှေးသညှ။ အဝေးသငတှကကွသိုလှ ဆကတှကရှငှး တဈဖကတှဈလမှးက ဝငငှှရအေောငဆှိုပှီး မှို့ထဲက အလှကုနပှဈစညှးရောငှးခသှည့ှ စတိုးဆိုငကှှီးတဈဆိုငမှှာ အရောငှးစာရေးမလေး အဖှဈ အလုပဝှငရှောကလှုပကှိုငနှတော ဖှဈသညှ။ အလုပသှှား အလုပပှှနကှိုတော့ ကှုံရာလိုငှးကားစီးပှီး ကိုယ့ဖှာသာ အသှားအပှနှ လုပရှသညှ။

အဈကိုကှောမှငှးမောငကှတော့ ပှဲစားယောငယှောငဘှာယောငယှောငနှှင့ှ ဟုတတွိပတတွိအဖှဈရှိလှသူမဟုတှ။ အမရှောဖှခေဲ့သမှှ အထုပကှို ညာဝါးစားနသေူဖှဈသညှ။ ညားကာစသူ့မိနှးမကတှော့ လောဘသကကွာယလေး နညှးနညှးပါးပါးရှိသညှ။ နိမ့ကှသှည့ဘှဝမှ လာခဲ့သူဖှဈ၍ ငှတနဘှေိုးကို သိသညှ။ သူမက ယခငအှပှိုဘဝကတညှးက ပညာရေးတဈပိုငှးတဈစနှင့ှ ကှောငှးမှထှကကှာ သူတို့ရပကှှကထှဲမှာ နှဈလုံးထီတှဘောတှေ လညရှောငှးပှီး စီးပှါးရှာခဲ့သူမို့ ယခုလညှး ထိုအလုပကှိုပငှ ဆကလှုပနှသညှေ။ ဒီနေ့က စနနေေ့ သူတို့အတှကှ အလုပပှိတရှကဖှှဈ၍ နေ့လညဖှကှ အိမမှှာလူတဈယောကမှှမရှိတာကို အခှင့ကှောငှးယူပှီး လငမှယား နှဈယောကသှား နေ့ခငှးကှောငတှောငပှငှ အိပခှနှးထဲမှာ ခစှနှလနထှ၍ အပီအပှငှ ခစှပှှဲဝငနှကှတောဖှဈသညှ။

အမလေုပသှူ ကိုယတှိုငကှလညှး အိမမှှာ ဘယတှော့မှ မှဲသညဟှူ၍ မရှိ။ အားအားရှိ သူ့အဆကဘှဲနာကှီးတှရှေိရာ အပှငကှိုပဲ မကှာခဏ သှားသှားပှီး အခှိနပှှည့ှ အိမလှညထှှကနှတောလေ။ သူတို့လငမှယား လှတလှှတလှပလှပှ လုပနှိုငအှောငလှို့ တမငှ ရှောငပှေး ထားသလား လို့တောငှ ထငရှသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ သူ့အဈကို ကှောမှငှးမောငအှကှောငှး ကောငှးကောငှးသိသညှ။ မကှနှှာရူးသလောကှ ဏှာတောတှောထှနသှည့ကှောငှ။ သူနှင့မှှ အသကလှေးနှဈလောကပှဲ ကှာတာမို့ ငယငှယကှတညှးက နငနှှင့ငှါနှင့ပှဲ နှုတကှှိုးကာ ပှောလေ့ဆိုလေ့ရှိကှသူတှေ။ လူပှိုဘဝကတညှးက အားအားရှိ ဗှီဒီယိုအောကစှကနှှင့ှ ဖုနှးထဲကနေ အောကား (အပှာကား) တှကှညှေ့ ဂှငှးထု။

ကောငမှလေးတှေ သူ့ရှေ့ကနေ ဖှတမှသှားနှင့ှ ဖှတသှှားပှီဆိုတာနှင့ှ သူမတို့ရဲ့ ဖငနှှင့စှောကပှတကှို အသညှးအသနှ လိုကကှှည့ှ လိုကခှှောငှး (အိမကှ ညီမလုပသှူ ရခှေိုးတာကိုပငှ ခမှှးသာပေးသူ မဟုတပှါ။ ဒါတောငှ သူတို့နှဈယောကကှ မောငနှှမအရငှးအခှာတှေ မဟုတကှှလို့သာ တောသှေးသညှ။ အငှးလေ အရငှးဆိုရငတှောငှ ဆနရှငှးနာနာဖှတမှည့ှ လူစားမှိုးလားမသိ။ ကိုယ့ညှီမ သူမှားလုပခှိုငှးပှီး သူက အေးအေးလူလူ ဖီလငယှူပှီး ဘေးကနေ ထိုငကှှည့ခှငှှ ကှည့နှမှော ခိခိ ခိ။ ) ဝင့ဝှါလှိုငကှ ယခုလကရှှိ သူ့အမေ (မှေးစားအမေ) ဒေါနှှေးနှေးလှိုငရှဲ့ ဖအတေူမအကှေဲ ညီမဖှဈသူ အမေီလှိုငကှ မှေးတာဖှဈသညှ။ တူမတောစှပသှညှ လို့ပဲ ဆိုရမညှ။

မှေးပှီးစားတာ ဖှဈသညှ။ သူ့မိဘတှေ အလုပခှှငကှအပှနှ လမှးမှာ ကားအကဆှီးဒင့ှ ဖှဈကာ နှဈယောကစှလုံး တဈခှိနတှညှး တဈပှိုငတှညှး သဆေုံးသှားကှ၍ အဈမဖှဈသူ ဒေါနှှေးနှေးလှိုငကှပဲ တဈယောကတှညှး မိတဆိုးဖတဆိုး ကလေးအဖှဈနှင့ှ လောကအလယမှှာ ကနှရှဈခဲ့ရှာသည့ှ သူမကို သူ့ရဲ့အမှစေားအမှခေံသမီးတဈယောကအှဖှဈ အပှီးအပိုငှ ခေါယှူမှေးစားလိုကတှာ ဖှဈသညှ။ ငယငှယကှတညှးက သူ့လကပှေါမှှာပဲ ကှီးပှငှးလာခဲ့ရတာမို့ နှဈယောကသှား သားအမိ အရငှးလိုပဲ ဖှဈကာ သံယောဇဉှ တှယနှကှပပှေေီ။ ကှောမှငှးမောငကှ လူပှိုပေါကဘှဝကတညှးက ကှောငှးမှာ သူနှင့ရှညှးစားဖှဈနသညှေ့ ကောငမှလေးတှကေို အိမအှထိ မရအရ ခေါခှေါလှာပှီး။

သူ့အိပခှနှးထဲမှာ တဈနကေုနတှဈနခမှေး နညှးလမှးမှိုးစုံနှင့ှ ဟိုစမှးဒီစမှး လကသှရမှးလိုသရမှး ဖှုတလှိုဖှုတှ လုပနှသညေ့ကှောငှ။ ကောငမှလေးတှဆေိုလှှငလှညှး ပထမအစမှာ အငတှငတှငှ မကှရှညလှေးစမှးစမှး စမှးစမှး နှာကလေး တရှှတရှှှတနှှင့ှ နောကပှိုငှး တဈကှိမကှနေ နှဈကှိမှ ဖှဈလာပှနတှော့လညှး သူ့ဟာနှင့သှူ အသားကပှှီး အောကကှနေ သူတို့ကိုယတှိုငှ စိတပှါလကပှါ ကုနှးခံကော့ခံပေးရုံမှှမက တဈခါတဈရံ သူတို့ကပငှ ကှောမှငှးမောငကှို အပေါစှီးကနေဦးဆောငှှ့ပီး ပှောပှှောပှါးပါးကှီး ကာမပှဲတောကှှီး ဆငနှှှဲလိုကကှှသေးသညမှဟုတလှား။ ကှောမှငှးမောငရှဲ့ကံဇာတာကိုကလညှး ဆနှးသညှ။ သူနှင့ှ ရှယတှူတနှးတူ ကောငလှေးတှထကကှေို ဒီမှာဖကတှှငှ အကှိုးပေးလှနှးသူဖှဈသညှ။

လီးကလညှး လူနှင့မှလိုကအှောငှ ကှီးလှနှးလို့ပဲလားတော့မသိ။ ဘယမှိနှးကလေးမဆို သူနှင့ှ တဈကှိမတှဈခါ ဒိတလှုပဖှူးသှားပှီ ဆိုလှှငဖှှင့ှ သူ့ကိုသာ ငမှးငမှးတကဖှှဈပှီး နောကထှပှ အကှိမကှှိမှ အခါခါ ဆိုသလို သူ့ကိုမတှေ့ဘဲနှင့မှနနေိုငအှောငကှို တမှးတမှးစှဲသှားကှရသူတှေ ခညှှးပငှ။ ဒါကလညှး အံသှစရာ ကောငှးလှသည့ှ အခကှတှဈခကှှ ဖှဈသညှ။ မိနှးမ ရမယ့ရှတော့လညှး ဖှေးစိနလှို ပှံတနတှနနှန့တှန့တှန့ှ စောကပှတရှော လီးရောမကသှည့ှ ခပရှှရှကောငမှလေးမှိုးနှင့မှှ အကှောငှးပါ ရတယလှို့။ ဖှေးစိနကှ ရုပကှလေးလှပှီး အလုပလှုပခှငှစှိတကှလေး ရှိတာကလှဲလို့ သူတို့မှှောလှင့ထှားသလို ဘာအထုပအှထညှ တဈခုမှ ပါမလာခဲ့ပါ။

သူဋဌွေးသမီးမှ မဟုတတှာကိုး။ သူရှာတာတှလညှေး လငမှယားနှဈယောကှ သုံးဖှုနှးပှီး ကုနတှာပဲမှားသညှ။ ဒါပမယှေ့ သူတို့ပုံစံကှည့ရှတာ အခှိနပှှည့ှ ပှောမှဆုံးမောမှဆုံး ရှိကှပုံပငှ။ အကငှ့ခှငှှးလညှးတူ စရိုကခှငှှးတူသော အသှငတှူသူနှဈယောကှ ပေါငှးစပမှိကှသည့အှခါတှငမှတော့ နှဈယောကပှေါငှးလောငှးကှောှ ဆိုသည့စှကား အတိုငှး အခှအနကေေ ယခုကှားရမှငရှသကဲ့သို့ သာ၍ပငဆှိုးနပတေေော့သညှ။…. ဖှေးစိနှ …။ သူ့နာမညရှငှးက ဖှေးစိနတှော့မဟုတှ … မှူနှငှးဖှေးတဲ့။ အသားအရကေ တရုတမှလေးလို ဖှူဖှူဆှတဆှှတှ ဖှေးဖှေးဥဥလေး ကိုယလှုံးကိုယပှေါကကှလေးလညှး မဆိုးလှ။ လုံးလုံးကဈကဈ တဈတဈရဈရဈနှင့ှ ဖစှညှှဈခစှခှငှစှရာ ငါးရံ့ကိုယလှုံးကလေးနှင့ှ ခလေးမလေးပဲဖှဈသညှ။

လှသညှ တောင့သှညလှို့ ပှော၍ရသညှ။ ဘိုမအရုပကှလေးလို အသားအရေ ဖှေးဥနအေောငှ ဖှူနုသူမို့လို့လညှး သူ့ကို အိမကှလူတှကေ ဖှေးစိနလှို့ ခစှစှနိုးလေး အနှတတွသညာ ပှုကာ မှည့ခှေါကှှရငှး ကှီးပှငှးလာသညအှထိ ကှောငှးမှာရော အရပထှဲမှာပါ ဖှေးစိနရှယလှို့သာ တောကလှှှောကှ နာမညတှှငှ သှားရခှငှး ဖှဈသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ သူမအခနှးဖကကှို တိတတှိတကှလေး ဝငရှောကလှာပှီး လကကှ ထမငှးဘူး ပိုကဆှံအိတနှှင့ှ အခှား တိုလီမိုလီ အလှပှငှ ပဈစညှးမှား ထည့ထှားသည့ှ ပလပစှတဈဆှဲခှငှးကလေးကို စားပှဲမှာခကှာ အငှကွှ ီအဝတအှစားမှား ခှှတလှဲလိုကသှညှ။ ကုတငထှောင့တှဈနရောမှာ ခှှတပှုံခထှားသည့ှ ညက ဝတလှကစှ ညအိပဂှါဝနပှါးကလေးကို ပှီးစလှယဝှတဆှငှ၍ အခနှးထဲက ထှကလှာကာ။

သူမအခနှးနှင့အှဈကို့အခနှးကှားရှိ အခနှးလှတထှဲကို ခှသေံမကှားအောငှ အသာကလေး လှှောကဝှငလှာခဲ့ပါသညှ။ အခနှးထဲမှာ တဈဖကနှံရံနှင့ကှပလှကှှ ကုတငတှဈလုံးရှိသညှ။ အမတဈလှညှေ့ သူတဈလှည့ှ နေ့ခငှးနေ့လညှ အညောငှးအညာပှေ အကှောဆန့ဖှို့ အိပမှယ့သှူမရှိသော ကုတငကှှီးကို ဒီအတိုငှးပဈထားခဲ့ကှတာ ဖှဈသညှ။ အခနှးနံရံမှာလညှး သူမကိုယတှိုငှ ယခငတှဈခှိနှ ကတညှးကပငှ (တဈစုံတဈရာသော အကှောငှးကိဈစကှောင့ှ) အရံသင့ှ ဖောကလှုပထှားသည့ှ ခှောငှးကှည့ပှေါကှ ကလေး တဈပေါကမှက ရှိပါသညှ။ နံရံကပှ မငှးသမီးမငှးသားပုံ ပိုစတာတှရေဲ့နောကမှှာ ဘယသှူမှမမှငအှောငှ အသအခှော ကှယဝှှကပှှီး လကသှညှးလှီးးသည့ှ ဓားဦးခှှနနှှင့ှ သူမကိုယတှိုငထှှငှးဖောကထှားခဲ့တာ ဖှဈသညှ။

ပိုစတာတဈခုကို လကနှှင့ဆှှဲဖယပှှီး နံရံနားကို ကပလှိုကရှုံဖှင့ှ တဈဖကခှနှးရှိရာ ကုတငပှေါမှှ မှငကှှငှးကို တဈခုမကနှှ အသအခှော လှမှးမှငလှိုကရှပှီဖှဈသညှ။ “ဘုတှ ဘှတှ ဇှပှ စှတှ ဖှတှ စှိ ဇှပှ ဘှတှ ဘု ဘုတှ ဖတှ ဘတှ ဗလပဘှုတှ ဘှပှ” “အ အိ အင့ှ အင့ှ ဆောင့ှ အင့ှ လုပှ လုပလှေ ကိုရာ ဟင့ှ လုပခှငှတှာလညှး သူပဲ တအားအခှိနဆှှဲတာပဲ” ကှောမှငှးမောငကှ မယားလုပသှူ မရိုးမရှလေးဖှဈအောငှ သူ့လီးကို ဖှေးစိနစှောကပှတထှဲဒတဝကခှန့ှ ထည့စှိမကှာ တဈခကှခှငှှး တဈခကှခှငှှး လေးလေးပငအှငကှှီး လိုးနရငှေးမှ သူမနှုတခှမှးလေး စုပလှိုကှ နို့အုံထှားအိအိနှဈလုံးကို လကနှှဈဖကနှှင့ှ အားပါးတရ ဖစှနှယဆှုပဆှှဲပှီး နို့စို့လိုကလှုပနှေ၍ ဖှေးစိနတှဈယောကှ လငဖှှဈသူကို မခံမရပနှိုငစှှာ အမောတကောလေး လောဆောလှာရခှငှး ဖှဈသညှ။

“အေးပါ ဆောင့မှှာပါဟ နငကှလဲ နို့ကလေးဘာလေးမှ အားရအောငှ မစို့ရတော့ဘူးလား ကိုယ့မှယားကိုယလှိုးတာ အေးဆေးလိုးမှာပေါ့” “သှား မသိရငခှကမှယှ လူကို ဏှာပိုထနလှာအောငှ တမငလှုပနှတော သူ့အကှောငှးတော့ နောကှနပှေေီ လုပှ မှနမှှနှ သူ့ကိုယကှှီး တဖှညှးဖှညှးလေးလာပှီ အ အင့အှင့ှ” သူမစကားမဆုံးသေး။ ကှောမှငှးမောငှ မပှောမဆို ဇှတဆှိုပှီး ဖိဆောင့ခှလှိုကရှာ စောကရှညဖှှင့ှ ခှှဲကှိနသေော ဖှေးစိနှ၏အဖုတလှမှး ကလေးထဲကို သူ့လီးဒဈကှီး လှှောကနဲ ထိုးနဈဆောင့ဝှငသှှားသဖှင့ှ ဖှေးစိနခှါးကလေး အပေါကှို ရုတတှရကှ ကော့ထိုးတကသှှားရသညှ။ “အ အ ဇှတဆှောင့ှ ပှနပှှီ ဟင့ှ အောင့သှှားတာပဲ ကိုရယှ လီးကှီးကှီးသလောကှ ရှညလှှနှးတယှ”။

“နင့အှကှိုကမှဟုတလှား ဖှေးစိနှ” “အို ဒါတော့ ဒါပေါ့လို့ ကောငှးကောငှးလိုး မှနမှှနလှေးဆောင့ပှါ ကိုရာ နောှ နောှ” “အငှး အငှး ငါ့မယားခှောလေး အကှိုကဖှှဈရစေ့မယှ ဟဲဟဲဟဲ” ပှောပှီး လီးကို အပေါပှှနကှှှကာ ဆှဲနှုတှ၍ နောကတှဈကှိမှ အားစိုကပှှီး ခပကှှမှးကှမှးလေး လီးတဈဆုံးနဈဝငသှှားအောငှ ထပမှံ လိုးဆောင့ခှလှိုကပှှနသှညှ။ ဒီတဈကှိမှ ဖှေးစိနမှညညှးတော့။ အံတငှးတငှးကှိတပှှီး အောင့ခှံထားရှာသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး မှငနှရသညှေ့ မှငကှှငှးကှောင့ှ စိတတှှေ မရိုးမရှနှင့ဖှောကပှှနလှာကာ သူမကိုယပှေါကှ ညအိပဝှတသှည့ဂှါဝနကှလေးကို ပေါငတှဝကလှောကရှှိရာကနေ ခါးအထကဆှီအထိရောကအှောငှ လကတှဈဖကနှှင့ှ အသာဆှဲလှနတှငလှိုကရှငှး။

အောကမှှာ ဘာအခုအခံမှမရှိသည့ှ အမှေးနကနှကကှလေးမှား ကှိုးတိုးကှဲတဲဝနှးရံကာ လကတှဈခုပစှာသာသာခန့ှ ဖောငှးကှှမှင့မှောကတှကှ နသညှေ့ သူမရဲ့ ပေါငခှှကှားရှိ စောကဖှုတအှုံကလေးရှိရာဆီ သူမလကဖှဝါးကလေး တဈဖကနှှင့ှ အသာဖိအုပကှိုငပှှီး နှုတခှမှးသား နှဈခုဆုံရာ အကှဲကှောငှးကလေးအတိုငှး တှငှးပေါကဝှကလေးကို လကညှှိုးလကခှလယှ လကသှူကှှယှ လကသှုံးခှောငှးစု၍ အထကအှောကှ ပှတဆှှဲကာ ထိထိမိမိလေး အသှားအပှနှ ဆှနှူးပေးနလတေေော့သညှ။ ဖှေးစိနပှှောသလိုပငှ ကှောမှငှးမောငလှီးက ကှီးသညှ။ လကတှဈဆုပစှာ နီးနီးလောကှ တုတဖှီးကာ ခုနဈလကမှသာသာလောကှ ရှညပှှီး အပှာကားတှထေဲမှာသာ တှေ့ရတတသှည့ှ စံခှိနမှီ ဟုဆိုရမည့ှ လီးကှီးပါပေ။

ဒီလီးကှီးကို သူမငယစှဉအှခှိနကှတညှးကပငှ အကှိမကှှိမမှှငဖှူးခဲ့သညှ။ ကှောမှငှးမောငှ ဂှငှးတိုကတှာကို သူမကိုယတှိုငှ မကှာခဏ ခိုးခှောငှးကှည့ခှဲ့ရာမှ မမှငခှငှမှှအဆုံး တှေ့မှငခှဲ့ဖူးတာဖှဈသညှ။ ဘယလှိုကှည့ကှှည့ှ မရိုးနိုငသှည့လှီးပဲ လို့ ဝင့ဝှါလှိုငှ စိတထှဲက ထငမှိသညှ။ ယခုလညှး လီးကိုကှည့ရှငှး စိတရှိုငှးပေါကကှာ အခနှးထဲဝငမှိတော့မညှ တကဲကဲနှင့ှ။ ကိုယ့စှိတကှိုကိုယှ အတောကှလေး ခှှနှးအုပပှှီး ထိနှးနရသညှေ။ ဖှေးစိနကှို ကှောကလှို့တော့မဟုတပှါ။ သူမခံစားနရပေုံကိုကှည့ှ၍ သူမအပေါှ စာနာစိတကှလေး ဝငမှိတာပဲ ဖှဈသညှ။ ဖှေးစိနှ မပှီးပှီးအောငှ အလိုးခံစခငှသှညှေ။ ဟိုမရောကဒှီမရောကှ အလိုးခံပှီး ဆတတှငံ့ငံ့ဖှဈတာမှိုးကို မလိုခငှပှါ။

သူမဝဋလှညှ မှာတော့ ကှောကလှှသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ မကှစှိအကှည့ကှို လုံးဝမလှှဲဖယဘှဲ သူတို့နှဈယောကရှှိရာကိုသာ စူးစိုကှ၍ ငေးကှည့ရှငှး ကှောမှငှးမောငရှဲ့လီးကှီး ဖှေးစိနစှောကပှတထှဲသို့ ဝငပှုံထှကပှုံတှကေို အရသာခံကာ သူမပေါငကှှားရှိစောကပှတကှို ဖှညှးဖှညှးခငှှး ပှတသှပပှေးနပေါသညှ။ စောကပှတှ တဖှညှးဖှညှး ရှလာသညှ။ ထလာသညှ။ အရညကှလေးစိုစိစိဖှဈကာ တပှပပှှပတှပှပပှှပှ စောကရှညပှှကသှံ ထှကလှာသညှ။ သူ့လကကှို အကှဲကှောငှးလေးအတိုငှး ဒေါငလှိုကဖှိကာဖိကာ ပှတဆှှဲနရငှေးက စိတဆှောငလှာတာကှောင့ှ မဟတဟကလေးအပေါကဝှပှင့ှ၍လာသော လီးဝငလှမှးဖှဈသည့ှ စောကခှေါငှးပေါကကှလေးထဲကို လကညှှိုးလကခှလယနှှဈခှောငှး ဖိသှငှးလိုကကှာ လကတှဈဆဈသာသာခန့ဝှငအှောငှ အသှငှးအထုတှ လုပနှလေိုကပှါသညှ။

“အ အား အ အိအိ ဟိ ” သူမနှုတမှှ အသံကလေးထှကသှှားသညှ။ တဈဖကခှနှးဆီမှလညှး ဖှေးစိနရှဲ့ ခပအှုပအှုပှ အောညှညှးသံကလေး ထှကပှေါနှသညပှေဲ ဖှဈသညှ။ “အို ဆောင့ှ ဆောင့ှ လိုးပါ မှနမှှနှ ကိုရယှ ဖှေး ဖှေး စပတထှဲ အရမှးရှနပှေီ အနခကလှေိုကတှာ ဟင့ှ လိုး ကှမှးကှမှးလိုး တအားလိုးပေး မ မရပနှဲ့ ဖှေး ပှီး ပှီးခငှပှှီလားမသိဘူး အီးဟီး ဟီး” သူမအသံနှင့အှတူ … “စှတဖှှတှ ဗှပှ စှတှ ဖှတှ ဘုတှ ဘတှ ဇှပှ ဘုတှ စှိ ဖတှ ဘတှ ဘု ဘုတှ ဖှတှ ဇှပှ” ဆိုသော လိုးဆောင့သှံကှီးက အဆကမှပှတထှှကပှေါလှာပှီး ကှောမှငှးမောငရှဲ့ ရာဂနတပှူးသလို လိုးဆောင့မှှုခပကှှမှးကှမှးကို မှငတှှေ့လာသညှ။ လီးအဝငသှှကလှာသလောကှ လိုးဆောင့မှှုကလညှး ပို၍ပို၍ ကှမှးလာတာဖှဈသညှ။

ဖှေးစိနတှဈယောကှ ကော့ပှံနအေောငှ ခံစားနရသညှေ။ တဘှပဘှှပလှိုးသံနှင့အှတူ အရညရှှှဲနဈနပှေီဖှဈသော သူမရဲ့စောကပှတဆှီမှ စောကရှညလှိုကသှံတှကေ ပှကလှောရိုကကှာ ပိုမို မှိုငဆှိုငလှာသညှ။ ကှောမှငှးမောငှ အဆကမှပှတလှိုးပှီ။ မိနှးမလုပသှူကလညှး အောကပှေးကောငှးသူပီပီ သူမရဲ့ဖငသှားအိအိကှီး နှဈဖကကှို အောကကှနေ ကော့ကာဝိုကကှာ ပှနလှညညှှောင့ဆှောင့ခှံပေးလာသညှ။ အပေးအယူမှှမှှ ကှမှးကှမှးသှကသှှကလှိုးရငှး အခကှနှှဈရာကှောလှောကှ အရောကမှှာ သူတို့နှဈယောကှ တဈယောကခှါးကိုတဈယောကှ တငှးတငှးကှပကှှပဖှကတှှယရှငှး အပှိုငအှဆိုငပှငှ ဆောင့လှိုကညှှောင့လှိုကှ အဆကမှပှတလှိုးနခှေိနမှှာပဲ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး။

သူမစောကပှတကှိုသူမ လကခှှောငှးမှားနှင့ှ တဇှပဇှှပအှသံထှကအှောငှ တရစပထှိုးဆောင့လှိုးရငှးက တဈကိုယလှုံး ဖှိုးဖှိုးဖစှဖှစှနှှင့ှ စောကရှညတှှေ မပှတပှနှးညှဈထုတလှိုကကှာ ပှီးဆုံးခှငှးသို့ရောကသှှားသညှ။ ကှောမှငှးမောငတှို့အတှဲလညှး ဓာတအှလိုကခှံရသလို ထှန့လှူးရငှးက နှဈယောကသှားဆန့ငှငဆှန့ငှငနှှင့ှ ငှိမကှသှှားကှပှီ။ “ဟငှ ဝင့ဝှါ နငှ နငှ … ဘာ ဘာ လာ ရှုပှ ပှနတှာလဲ” ကှောမှငှးမောငှ ဖငကှှီးအပှောငသှား ရှေ့မှာလညှး လီးတနှးလနှးနှင့ှ ကုတငပှေါကှလှှောအဆငှးမှာ အခနှးထဲကို မပှောမဆို ဝငခှလှာသော ညီမဖှဈသူကို တှေ့လိုကရှသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ လီးတမှးလနှးဖဈတသေော သူ့ကို မကှလှုံးကလေး အသာစှေ၍ ကှည့လှိုကရှာက မကှနှှာကို တဈဖကသှို့ ဆတကှနဲ လှှဲလိုကပှှီး … “။

အံမယှ နငကှမှား … ငါ့ဖာသာ ယောငှးမနဲ့လာတှေ့တာ … အခှောကတှိုကှ နင့ဆှီလာတာမဟုတဘှူူး ကိဈစရှိလို့ အထညဆှိုငသှှားမလို့ လာတိုငပှငတှာ … နောှ … ဟုတတှယှ မဟုတလှား ယောငှးမ” “အငှး အငှး ခိ ခိခိ” မိဖှေးဖကကှိုပါ လှည့ပှှီး စဈကူခေါလှိုကတှော့ မိဖှေးလညှး ခေါငှးကလေးညိတပှှီး တခိခိနှင့ရှယလှိုကကှာ မိမှေးတိုငှး ဗလာကငှှးလကှှ ရှိနသေော သူမရဲ့ခနဓွာကိုယလှေးကို အိပရှာဘေးမှာ ဒီအတိုငှးခှှတပှုံခထှားသည့ှ ထမီကိုယူပှီး မလုံ့တလုံလေးဖုံးလိုကသှညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငကှုတငနှားလှှောကလှာကာ ယောငှးမဖှဈသူဖှေးစိနရှဲ့နဘေးမှာ ကပထှို့ငှခှလှိုကတှော့ ကှောမှငှးမောငှ မကှနှှာကှီး ရှုံ့မဲ့သှားပှီး … “အေး နငတှို့မိနှးမတှလညှေး အားအားရှိ အထညဆှိုငသှှား ဖငှစှပိတစှတှဝယှေ အငှကွှ ီပုံဆနှး တဈမှိုးပှီးတဈမှိုးခှုပှ ဒါနဲ့ပဲသမှောပဲ”။

“အောငမှယှ ပှောရကလှိုကတှာမှား ကိုယ့မှယားလှဖို့ ဘာဖို့ ကတှော့ရော မစဉှးစားတော့ဘူးလား နင့လှိုမကှနှှာရူးတော့ဟုတမှှာပေါ့ နေ့ခငှးကှောငတှောငလှညှး အဝတမှပါ ဖငပှှောငနှဲ့ နနတေော … စောကရှှကှ လုံးလုံးရှိတာမဟုတဘှူး ဟှငှး” သူ့ခါးအောကပှိုငှးဆီ မကှလှုံးရှဲကှီးမှားဖှင့ှ ဝေ့ဝဲ၍ကှည့ပှှီး မကှနှှာလေး မဲ့ကာရှဲ့ကာနှင့ှ ပှောလိုကသှော ဝင့ဝှါလှိုငကှိုကှည့ကှာ ကှောမှငှးမောငှ တဟားဟားအောရှယသှညှ။ သူ့ခါးကို ရှေ့ထိုးပှပှီး တှဲလောငှးကနှသေော လီးတနကှှီးတလှုပလှှုပနှှင့ှ အမှငကှပအှောငှ လုပပှှနရော ဖှေးစိနလှညှး လငဖှှဈသူကို ကပှာကယာဟန့လှိုကရှသညှ။ “အာ ကိုရယှ ကှည့မှကောငှးလိုကတှာ သှား ထှကသှှားခှေ ရခှေိုးမယဆှိုလညှးခှိုးတော့ ရလေဲလေးဘာလေးလညှး ဝတသှှားလိုကှဦး တောကှှာ အမပှနလှောရငှ သူနဲ့တိုးနမှောနောှ။

” ဝင့ဝှါလှိုငှ ဖှေးစိနပှေါငတှဈဖကကှို သူမလကကှလေးနှင့ှ အသာပုတပှှီး … “ရှိပစေ သူ့ကိုခေါကထှားလိုကှ ယောငှးမ ညညှးနဲ့ငါ တိုငပှငစှရာရှိတယှ” “အငှး ပှော ဝင့ဝှါ” ကှောမှငှးမောငှ သူတို့နှဈယောကအှရှေ့လာပှီး မိနှးမလုပသှူကို မကှမခမှှေးဟနနှှင့ပှှောသညှ။ “မိဖှေး စောစောကတော့ ညညှးပဲကှည့ကှောငှးတယဆှို ဘာ အခုမှ ကှည့မှကောငှးတာလဲ ငါ့ဟာ ရိုးသှားလို့လား ဟငှးဟငှး ” ပှောရငှး သူ့ခါးရှေ့မှ တိုးလို့တှဲလောငှးလီးကို လှုပယှမှးပှနသေေးရာ … “အာ ကို မရှုပနှဲ့နောှ ရဈတယှ သိပအှရဈရှညတှာ လီးရှညသှလောကှ အရဈရှညတှဲ့ ဂပှနမှူလီ ဟှနှး” “ဟားဟား ဟုတတှယှ ဂပှနမှူလီ ဒါတောငှ အမရေိကမူလီတို့ အာဖရိကမူလီတို့ မဟုတသှေးဘူူးနောှ ဟိုဟာနဲ့ကမှှ ရဈတယလှို့တောငှ မပှောနိုငဘှဲ မှော့ကိုမှော့သှားစရမှော ဟငှးဟငှး”။

“ဟာ သှားကှာ ယုတတှီးယုတပှတှ … ကှှတှ” သမီးယောငှးမနှဈယောကှ သူရှိရာကို အိပရှာထကကှ ဖကလှုံးတှခေေါငှးအုံးတှနှငှေ့ ကောကပှေါကလှိုကကှှမှပဲ ကှောမှငှးမောငှ တဈယောကှ ပါးစပကှှီးဖှဲကာ ပတတှုပမှရအောငှ တဟားဟားအောရှယရှငှး အခနှးပှငဖှကကှို အပှေးတဈပိုငှးနှင့ှ ထှကသှှား ရတော့သညှ။ “အာ ဟေ့ ဟေ့ ရလေဲယူသှားဦးလေ ပှောရခကလှိုကတှာ စပိတဲ့မှပဲ” ပါးစပထှဲထှကရှာ ပှောခလှိုကရှငှး ဖှေးစိနလှညှး ဝင့ဝှါလှိုငဖှကကှို မကှနှှာပိုးမသသေေးသော မကှနှှာနှင့လှှည့လှာကာ တဈယောကမှကှနှှာ တဈယောကကှှည့ှ၍ ခှကထှိုးခှကလှှနှ ရယမှိကှတော့သညှ။ “အဲဒါ ညညှးလငနှောှ” “ဘာလငရှမလဲ ညညှးအဈကိုဟဲ့ ဝင့ဝှါ” “ဟာ … ညညှး … ခစှှ လငှ လငှ လငှ ဟီဟိ ခိခိခိ” သမီးယောငှးမနှဈယောကှ ဖကှ၍ တခှိခှိရယကှှသညှ။

တောရှုံနှင့ှ ရယကှှောမသတနှိုငကှှ။ ရယမှောခှငှးကိဈစပှီးသှားတော့ ဝင့ဝှါလှိုငှ သူ့ယောငှးမနားနားကပကှာ တိုးတိုးလေးလှမှးပှောသညှ။ “ဘယလှိုလဲ ခု တောတှောလှေး ဟိုဟာပှသှေားပှီမဟုတလှား မိဖှေး နေ့ခငှးကှီး ဘယနှှဈခှီတောငလှိုးသှားသလဲ မိနှးမ ဟငှ” “အာ ဝင့ဝှါရယှ တ တဈခှီတညှးပါ ဘုရားစူးရစေ့ … ငါလညှး ဒီနေ့ ခှဲပိတလှို့ ဟိုဖကကှ အမတေို့ရပကှှကထှဲကို အကှှေးတောငှးသှားပှီး ပှနလှာတာ ဒီရောကရှောကခှငှှး သူက အိမကှနအသငေ့စှောင့ပှှီး ငါ့ကို အခနှးထဲခေါသှှငှးရောပဲ အဟိ ဟီး ဟီး” “နောကတှော့ အမုနှးဆှဲ အမုနှးလိုးကှရောပေါ့ ဟုတလှား မိနှးမ အားကလှိုကတှာ ညညှးစပရော ဗှကပှေါကမှကုနဘှူးလား” “ပေါကစှရာလားဟဲ့ လူကိုမှား မှိုခှိုးမှှဈဖဲ့ပှောရော့မယှ အလတကှှီးရှိသေးတယှ မယုံဘူးလား ကှည့ှ”။

“ပှစမှး သခှောကှညမှှာနောှ ဟှန့ှ” ဘယအှခှိနကှတညှးက အခှင့ကှောငှးစောင့နှမှနှေးမသိသော ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့လကတှဈဖကကှ ဖှေးစိနရှဲ့ပေါငခှှကှားဆီ လှဈကနဲရောကရှှိသှားပှီ။ “အား အ ရှီး အ တ တအား မ မဖှဲ နဲ့ ဆို ကှိနှး ကှိနှးတယှ ဟ ဟင့ှ ဝင့ှ ဝင့ှ ဝါ အငှ ဟင့ှ ဟင့ဟှင့ှ” “ပှောစမှး မိနှးမ စောစောကတော့ တဈခှီလိုးရုံလိုးတာဆို အသအလေဲ ဖငကှော့ကော့ပှီး ခံနပှေီးတော့မှား ဟငှးဟငှး” “နငှ ခှောငှး ကှည့ှ ကှည့ှ လို့လား” “အငှးလေ ကှည့တှယှ ဘာဖှဈလဲ ငါ့အဈကိုလီးကှီး နင့စှောကပှတထှဲ အသားကုနဆှောင့ဆှောင့ပှှီးဝငနှတော အရမှးကှည့လှို့ ကောငှးတယှ အသံတှေ ဘှတဘှှတှ ဗှပဗှှပနှဲ့ ဟငှးဟငှး ” “သှား အယုတတှမာ ဟင့ှ” …… “အေး ယုတမှာတယှ ဘာဖှဈလဲ ငါက နာမညခှံရတာမဟုတဘှူး။

ခံစရာရှိအလိုးပဲခံတာ ခိခိ ညညှးက ဖငရှောစပတရှောခံ နာမညပှါ အပကှခှံ ဟောကှည့ှ လမှးထိပထှှကပှှီး ဘသူ့မေးကှည့ကှှည့ှ မိဝင့ဝှါက အပှိုစဈစဈကလေးပဲ ညညှးလိုအအိုမဟုတဘှူး” “ပှောထားနောှ မိနှးမ ပှောထား ဟငှး ဝင့ဝှါ ညညှးတော့ နောကမှှ တှေ့မယှ” “နောကှ မလုပနှဲ့ ခုတှေ့လိုကလှေ ခှဲလင့ပှဲ ခှိခှိ ခှိ” ကိုယခှနဓွာနှဈခု ပူးကပယှှကလှိမသှှားကှသညှ။ ကှောမှငှးမောငလှညှး မရှိတော့ အခနှးထဲမှာ သူမတို့နှဈယောကတှညှး တအားကို လှတလှပနှသညှေ။ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့လကကှ ဖှေးစိနရှဲ့ကိုယပှေါမှှာ မလုံမလဲကလေး ဖုံးအုပကှှယထှားသည့ှ ထမီကို နဘေးသို့ ဆှဲယူဖယရှှားလိုကပှှီး အတှငှးမှပေါထှှကလှာသည့ှ ရငသှားဆိုငအှိအိနှဈမှှှာကို အားရပါးရပငှ သူမလကနှှဈဖကနှှင့ဖှစှကှိုငကှာ ဆုပလှိုကနှယလှိုကှ လုပနှသညှေ။

ဖှေးစိနနှို့အုံကှီးက တအားညှဈနယပှဈခငှစှရာ ကောငှးလှသညှ။ အပှိုနို့ကဲ့သို့ လုံးလုံးအိအိ ရှိလှသည့အှပှငှ အသားဖှူသူမို့ အကှောစိမှးကလေးမှား ယှကဖှှာပှီး နို့သီးခေါငှးကလေးနှဈခု ရဲရဲတှတတှှတကှလေး စုခှှနနှပေုံကိုက အသညှးယားစရာဖှဈနပသညှေေ။ နို့အုံအရငှးအညှာကနေ ဖစှဆှုပနှယလှိုကှ အပေါကှိုငေါ့ထောငနှသော နို့သီးခဲကလေးနှဈခုကို လကညှှိုးလကမှကှား ညှပကှာ ဖစှလှှိမ့ခှှလေိုကနှှင့ှ ကလိကစားပေးလိုကရှာ ဖှေးစိနတှဈယောကှ အူထဲအသညှးထဲ ကလှိကလှိနှင့ှ အသညှးတယားယားရငတှဖိုဖိုဖှဈပှီး ကိုယကှလေးကော့ပှံ၍ ထှန့လှူးနရှောတော့သညှ။ ဒီမှှနှင့မှပှီးသေး။ သူမလကတှဈဖကှ ပေါငခှှကှားဆီလှှောဆငှးသှားကာ ကှောမှငှးမောငှ၏လရညနှှင့ှ သူမစောကရှညမှှားဖှင့ှ စှတစှိုကာ ခှှဲကှိပကှေံလို့နသညှေ့ ဖှေးစိနရှဲ့စောကပှတကှို အသာအုပစှမှးကိုငလှိုကပှှနသှညှ။

အမှေးပှပှကလေးရှိရာ ဆီးခုံရဲ့ အထကကှနေ သူမစောကပှတှ အမှေးအမှှငတှှကှေား လကခှှောငှးမှားနှင့ှ ဖှကာဖှကာ ထိုးသှငှးနှိုကကှစားပှီး ခပဟှဟ အကှဲကှောငှး ကလေး ရှိနသညှေ့ စောကပှတရှဲ့အပေါထှိပဆှီမှ အစိညှောကတှောကကှလေးကို အသာလှုပနှှူးဆှပေးလိုကသှညှ။ စောကစှိကလေး ကဖှင့ှ သူလိုကိုယလှိုအရှယအှစားမှိုး။ ငါ့ဟာထကှ နင့ဟှာပိုကှီးတယှ ငါက ပုံမှနအှရှယအှစားပဲ နင့အှစိကတှော့ ပဲလိပပှှာစေ့ကှီး ကနှတောပဲ ဟု ဖှေးစိနှ သူမကို မကှာခဏပှောဖူူးခဲ့သညှ။ ဒါလညှး မှနသှင့သှလောကှ မှနပှါလိမ့မှညှ။ ဝင့ဝှါက သာမနထှကကှို စောကစှိ ပိုကှီးသည့ှ အမှိုးပကေိုး။ ငယငှယကှဆိုလှှငှ အမလေုပသှူ (မှေးစားအမေ ဒေါနှှေးနှေးလှိုငှ) က သူမ ဘာအကှောငှးမှ မရှိဘဲလကှှ အောကှှီးခကှမှနှင့ှ တကမှတတခှကှမှတတှ ငိုယိုနပှေီဆိုလှှငှ။

အငိုတိတအှောငရှယလှို့ သူမရဲ့စောကစှိကလေးကို သူကိုယတှိုငှ လကနှှင့ှ အသာအယာ ဖစှခှှပှတကှစေားပေးရသညှ လို့တော့ ပှောသံကှားဖူူးသညှ။ ရာဂအားကှီးမားသူ၏ လကခွဏာ ဆိုလားပဲ စာထဲမှာတော့ ဖတဖှူးပါသညှ။ ဖှေးစိနလှညှး မထူးတော့ပှီ။ သူမကိုအမှိုးမှိုး ဆှနှူးဖို့ကှိုးစားနသညှေ့ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ခါးလေးကိုဖကကှာ သူမကို ပှနလှညှ ကိုငတှှယှ ပှတသှပပှေးလာသညှ။ ဂါဝနသှိုငှးကှိုးကလေးက ဝင့ဝှါလှိုငပှုခုံးအထကကှနေ တဖှညှးဖှညှး လှှောဆငှးသှားသညှ။ အတှငှးမှာ ဘာမှ ခံဝတမှထား၍ ဝင့ဝှါလှိုငှ၏အလုံးအထညပှှည့ဖှှိုးလှပသော ရငသှားအိအိကှီးနှဈမှှှာက ဘှားကနဲ အပှငကှို ခုနထှှကလှာသညှ။ အောကမှှာလညှး ပငတှီဝတမှထား။

သူမပေါငခှှကှားရှိ အမှေးအမှှငခှပပှါးပါးနှင့ှ ဖှာဆနကှှဲကာ မကှနှှာပှငှ ခုံးမောကအှုံကှှ၍နသေော ဆီးခုံထူအိအိအောကမှှ ဖူးဖူးယောငယှောငရှှိနသေော စောကပှတကှှီးက အတိုငှးသား။ စောကရှညတှှကေ ဘယအှခှိနကှတညှးက မှငမှကောငှးအောငှ လှိမ့ထှှကနှသညမှသေိ။ သူမရဲ့ စောကပှတှ အဝနှးအဝိုငှးတဈဝိုကလှုံး အရညစှှတကှာ နူးနူးအိအိ စိုစိစိကလေး ဖှဈလို့။ “မိနှးမ သောငှးကနှှးခကှကှ သူ့ဟာတဈခုလုံး ရှှဲအိလို့တောငနှပှေီ” “ညညှး ကိုကိုနဲ့ညညှး လိုးတာ အားကလှို့ပေါ့ဟဲ့ စကမရဲ့” “အမှ ဒီလောကမှှားရသလား ကှည့စှမှး အောကအှထိယိုဆငှးနတော နှဈခှီလောကှ ပှီးသှားတာနမယှေ” “သှား သိဘူး ပုလိပစှဈစဈမနနေဲ့ ပှတပှေး ပှတမှပေးလို့ကတော့ အတုနဲ့ ဟောဒီလို ဖမှးလိုးပလိုကမှှာ ဟှငှး”။

သူမရဲ့ခပထှနထှနအှပှောကှောင့ှ မိဖှေးတဈယောကှ လှှာတဈလဈကလေးဖှဈသှားရပှီး … “အိုး အတုမကှောကပှေါငှ အစဈတောငှ မဖှုံလို့ တဝကှီး ဖှဲခံလာတာ” “ဖှေးဖှေးနောှ ညညှးလူကှီး ငါတိုငလှိုကရှမလား ပှော” “အယှ အသာလုပပှါအေ ညညှးကလညှး ပှောတာ့မပှောလိုကပှါနဲ့ အကုနပှေါကှုနမှှဖှင့ှ …အ ဟငှး ဟငှး ညညှးရှှသဘေောတောကှှ ကှုပှ အကုနလှုပပှေးပါ့မယှ” “ဟငှးဟငှး ဟငှး ငါမပှောလား ငါ့ယောငှးယောငှးက သိပလှိမမှာတာလို့ နှဈယောကမှရှိဘူး လို့ အဟငှးဟငှး ဟငှး” “အပိုတှေ “လို့ပှောရငှး ဖှေးစိနလှညှး သူမပေါငကှှားထဲ ခေါငှးလေးနှိမ့ခှတှိုးဝငလှိုကကှာ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ပေါငနှှဈဖကကှို ပှဲပှဲကားကားလေးဖှဈအောငှ ဘေးနှဈဖကကှို ဆန့ဖှှဲထုတလှိုကလှသညှေ။

“အား ဟား ” ဝင့ဝှါလှိုငနှှုတမှှ ကှကှနပနှေပေကှှီး ညညှးတှားသံတဈခကှှ ထှကပှေါလှာကာ ဖှေးစိနခှေါငှးကလေးကို အပေါကှနေ သူမလကကှလေး နှဈဖကနှှင့ှ တငှးတငှးကှီး ဆှဲဖိထားလိုကမှိသညှ။ ဖှေးစိနခှေါငှးကလေး တလှုပလှှုပနှှင့ှ နှိမ့လှိုကကှှှလိုကလှုပကှာ အပှတမှှုတပှေး ဂှာပေးနပှေီ။ စောကဖှုတဝှနှုတခှမှးတေ့ပှီး ပှှတပှှှတမှှညအှောငှ စုပနှမှးလိုကသှညှ။ အစိကလေးကို ကိုကကှလိပေးသညှ။ ခပဟှဟရှိသော အကှဲကှောငှးလေးအတိုငှး အောကမှှအထကသှို့ လှှာအပှားလိုကှ ယကသှပတှငပှေးလိုကသှညှ။ အကှဲကှောငှးရဲ့အောကရှှိ လီးမှှောလှင့နှဟနဖှှငှေ့ မဟတဟရှိနသေော တှငှးပေါကကှလေးထဲကို လှှာလိပသှှငှး၍ အတှငှးနှုတခှမှးသားတှကေို လှည့ပှတရှဈဝိုကထှိုးမှှပေေးသညှ။

“အား အ အ ယောငှးမရယှ ကှှတကှှှတှ ကောငှးလိုကတှာကှယှ ဟင့ှ နေ နေဦး ငါလညှး တဈလှည့လှုပမှှာ ခှောကကှိုးလိုကရှအောငှ” “အိုကေ ဝင့ဝှါ” … နှဈယောကသှား ဖငပှှနခှေါငှးပှနနှပှေီး ဖှေးစိနကှ ဝင့ဝှါလှိငရှဲ့ခှရငှေးဖကသှို့လှည့ကှာ သူမပေါငခှှကှားထဲကို တိုးဝငမှှောကအှိပှ ခလှိုကသှလို သူ့ခှနှဈဖကေကှလညှး ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ခေါငှးကနေ ကှောခှှ၍ ဝင့ဝှါမကှနှှာကို သူမစောကဖှုတကှှီးနှင့ှ ထိကပနှအေောငှ အပေါကှနေ ကပဖှိခလှိုကသှညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး သူမကိုယပှေါကှို ပှောငှးပှနအှနအထေားအတိုငှး အပေါစှီးက ခှမှောကအှိပခှှ လာသည့ှ ဖှေးစိနှ၏ တငပှါးအိအိကှီး နှဈဖကကှို သူမလကနှှဈဖကနှှင့ှ တငှးတငှးကှီးဆုပဆှှဲယူပှီး သူ့မကှနှှာနှင့တှည့တှည့ကှို အုပမှိုး ရောကရှှိလာသော ဖှေးစိနရှဲ့ အဆီတဝငှးဝငှးစောကပှတကှှီးကို အောကကှနေ ပါးစပနှှင့ှ မမီမကမှး လှမှးစုပဆှှဲလိုကလှသညှေ။

ဖှေးဖှေးရဲ့စောကဖှုတနှှုတခှမှးသားနှဈခု စုဝေးရာဆီ သူမပါးစပနှှင့အှသအခှောတေ့ကာ ပှှတကှနဲအသံထှကအှောငှ ဖိစုပပှဈလိုကပှှီး စောကခှေါငှးထဲကနေ သူမပါးစပထှဲကို ဒလဟောတိုးဝငလှာသော ခှှဲကှိကှိရှိသည့အှရညတှှကေို ဂလုကနဲနအေောငှ အကုနမှှိုခှ ပဈလိုကကှာ အဖုတအှပေါထှိပနှားဆီမှ သူမနှာဝကိုလာခှူနသယေောငှ ငေါကတှောကကှလေး ထောငထှလကှရှှိသော ဖှေးဖှေး၏ စောကစှိထိပဖှူးကလေးအား နှုတခှမှးနှဈခုကှားညှပဆှှဲစုပှ၍ ရှေ့သှားလေးနှဈခှောငှးနှင့ပှါ ဇပဇှပဇှပဇှပနှှင့နှအေောငှ မထိတထိ ကိုကဆှှပေး လိုကပှါသညှ။ သူမစောကပှတကှို ကုနှးယကဖှို့ပှငနှသေော မိဖှေးတဈယောကှ အာ့ ကနဲ လန့အှောပှှီး ဖငကှှီးနှဈဖကှ တုနခှါတှန့တှကသှှားရသညှ။

ဝင့ဝှါလှိုငကှ သူမတငပှါးဆုံအသားဆိုငှ တဈထှေးတဈပှေ့ကှီးနှဈဖကကှို မလူးသာမလှန့သှာအောငှ သူမလကနှှင့ှ အပီအပှငထှိနှးခှုပထှား၍သာ မိဖှေးရုနှးမထှကနှိုငတှော့တာဖှဈသညှ။ မိဖှေးစောကပှတကှ ပယပှယနှယနှယကှှီး အယကခှံလိုကရှပှီ။ ပါးစပနှှင့ှ စုတယှကရှုံသာမကဘဲ လကခှှောငှးမှားနှင့ထှိုးနှိုကဆှှ၍တဈဖုံ အစိကလေးလှုပခှါခှမှေ၍တဈနညှး စောကပှတကှို သူမလကနှှင့ှ ကကှနှနနှဈခှမှးဖှဲပှီး အတှငှးသားထဲအထိ လှှာထိုးယကဆှှ၍တဈလီ စိတရှှိနှူးကလိပေးလိုကရှာ မိဖှေးလညှး ရာဂဇောကှှပှီး မာနတှှတကလှောရလသညှေ။ မိဖှေးတဈယောကှ ယောငှးမဖှဈသူရဲ့စောကပှတယှကဆှှပေးခှငှးခံရပှီး အရှိနတှဖှညှးဖှညှးတကလှာရာက သူမကိုယတှိုငလှညှး အားကမှခံပငှ။

ယောငှးမစောကပှတကှို မကှနှှာထိုးအပှ၍ အမှိုးမှိုးအဖုံဖုံ ပှနလှညစှုပနှမှးဆှယကပှေးသညှ။ ဝင့ဝှါလုပသှလိုပငှ သူမစောကပှတကှို လကနှှင့ပှါ တဇပဇှပထှိုးနှိုကဆှောင့ကှာ အဆကမှပှတှ လိုးပေးလိုကသှညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး မိဖှေးက သူမပေါငနှှဈဖကကှို ပိုငစှိုးပိုငနှငှး ဖိဖှဲပှီး စောကပှတကှို မှုတလှိုကယှကလှိုကှ ထိုးသှငှးနှိုကဆှောင့လှုပပှေးခှငှး ခံရသဖှင့ှ တဈကိုယလှုံး ငပှမဆေားထိသလို ဖပှဖှပှလှူးကာ အမှိုးအမညှ မဖောပှှနိုငသှော ခံစားခကှတှှေ ဖှဈပေါလှာလတေော့သညှ။ သခှောတာကတော့ သူမလညှး လီးကှီးကှီးနှင့ှ အပီအပှငအှလိုးခံခငှနှပှေီ။ အမှိုးသမီးနှဈယောကဆှီမှ တအိအိတအင့အှင့ှ ညညှးတှားသံကလေးမှားက အခနှးလေးထဲကနေ အဆကမှပှတှ ပှံ့လှင့ထှှကပှေါှ လာသညှ။

အမှနတှော့ နှဈယောကလှုံးက ရမမွကတှဏှာကှီးမားလှသော မိနှးမတှပေီပီ လီးကှိုကသှူတှဖှဈသညေသှာမက သူတို့မိနှးမအခငှှးခငှှးလညှး အပှနအှလှနှ စောကဖှုတပှှတရှကိုငရှ ယကရှရတာကိုပါ နှဈခှို့သဘောတှေ့လှနှးသူတှလညှေး ဖှဈသညှ မဟုတလှား။ ကှောမှငှးမောငနှှင့ှ ဖှေးစိနညှားပှီး သိပမှကှာခငအှခှိနကှလေးမှာပငှ ဖှေးစိနတှဈယောကှ သူမတို့မိသားစုရဲ့ လှှို့ဝှကခှကှတှှကေို တောတှောမှှားမှား သိလာရသည့အှပှငှ ယောငှးမတောစှပသှူ ဝင့ဝှါလှိုငနှှင့ပှါ မစှနှးရငှးလညှးရှိ ကနဇှှနှးခငှးလညှးညိခဲ့ကှတာပဲ ဖှဈသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငနှှင့သှူ ယကှှေားမရှိခှိနတှှမှော အခနှးထဲဝငပှှီး အခှိနရှလှှငရှသလို တဈယောကနှှင့တှဈယောကှ အပှနအှလှနှ ခှော့မှှုနှူးဆှ၍ မိမိတို့၏ရငထှဲက တရံမလပှ လှုပရှှားနိုးကှှလကှရှှိသော ရမမွကအှာသာဆနဒွကို တတနှိုငသှမှှ အတူတကှ ဖှဖှေောကှ ကှသညှ။

သမားရိုးကှ ပှတနှှိုကကှိုငတှာတှအပှငှေ တဈခါတဈရံတှငလှညှး လှနလှှနကှဲကဲ နညှးလမှးမှိုးစုံသုံးပှီး လီးအတုတှေ ကငှစှကှ ဗိုကဘှရတော အစရှိသည့ှ အထောကအှကူပှုပဈစညှးမှား အသုံးပှု၍ တဈယောကှ အလိုရမမွကကှို တဈယောကှ လိုကလှှော ဖှည့ဆှီးပေးခဲ့ကှသညှ။ သမီးယောငှးမနှဈယောကှ စိတတှူကိုယတှူ ဖှဈလာကှသညှ။ စားအတူ သှားအတူ ဘယနှရောမှာမဆို သူ့လငသှားဖှဈသည့ှ ကှောမှငှးမောငပှှီးလှှငှ ဝင့ဝှါလှိုငကှ ဖှေးစိနအှတှကှ ပထမဦးစားပေးပဲဖှဈသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ၏ တကကှှှထကသှနလှှနှးသလောကှ စိတပှါလကပှါ ရကရှောမှုရှိလှသည့ှ ကာမနှီးနှောဆကဆှံမှုမှားက လငဖှှဈသူထကပှငှ ပိုပှီး စှဲမကခှငှစှရာဖှဈနသညဟှေု သူမခံစားမိသညှ။

မိနှးမခငှှးလညှးဖှဈပှနရှာ လှှို့ဝှကကှိဈစတှအတှကှေ တိုငပှငဖှောတှိုငပှငဖှကှ တိုးတိုးဖောဆှိုလညှး မမှားခှေ။ သူမနှင့ပှေါငှးရတာက ပှောဖှို့လညှးကောငှး စိတလှှုပရှှားစရာလညှးကောငှးပှီး အိမထှောငသှညှ လငရှှိမယားတဈယောကှ ဘဝမှာ လှယလှင့တှကူမရရှိနိုငသှည့ှ ကာမစညှးစိမခှံစားမှုမှိုးစုံကို မိမိအလိုရှိသလောကှ ရှာဖှရယေူ ခံစားနိုငခှဲ့သညဟှု ဆိုရမညလှေ။ နှဈယောကသှား ကုတငထှကမှှာ စဈစတီနိုငှးပုံစံ အပှနအှလှနစှုတမှှုတယှကဆှှပှီး ရမမွကဆှနဒွတှေ ထိနှးမနိုငသှိမှးမရ တဖှားဖှား ဖှဈပေါလှာခှိနမှှာပငှ အခနှးတံခါး ကှှီကနဲပှင့သှှားပှီး စောစောက မိနှးမဖှဈသူကို အားရပါးရ ရကေုနရှခမှေးလိုးပှီး၍ ရခှေိုးခနှးဆီ ထှကသှှားသော ကှောမှငှးမောငတှဈယောကှ အိပခှနှးထဲကို ပှနလှညဝှငရှောကလှာတာ တှေ့လိုကရှသညှ။

“ဟာ ပှဲကကောငှးနပှေီကိုး ” ကှောမှငှးမောငှ ကိုယပှေါမှှာ ရစကလှကေနှှင့ှ ရခှေိုးခနှးထဲက ရလေဲနံငယပှိုငှးလေးတဈထညကှို ဖှဈသလို ပတလှာသေးသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငနှှင့ှ သူ့မိနှးမဖှေးစိနတှို့ရှိရာ ကုတငအှနားကို ခပတှညတှညလှှှောကလှာပှီး သူ့ခါးမှာစညှးနှောငထှားသည့ှ ရလေဲနံငယပှိုငှးကို မပှောမဆို ဖှညခှလှိုကရှာ အောကမှှ လီးတနှးလနှးကှီးက ဘှားကနဲထှကပှေါလှာသညှ၊ ရခှေိုးသန့စှငပှှီးကာစဖှဈ၍ ယောကှှားပီသ၍ ကစှကှစှလှစှလှစှှ အခှိုးအစားကနှစှာရှိနသေော သူ့ခနဓွာကိုယနှှင့လှိုကဖှကစှှာ ခါးရှေ့မှာ တနှးလနှးကှီး တှဲကကှာနသညှေ့ သူ့ရဲ့ တနဆှာခှောငှးကှီးမှာ ခှေးညှောကှငှးစငလှကှှ သန့ရှှငှးလတဆှတလှို့ နသညှေ။ “ဟေ့ ဒါ ဒါ ဘာလုပှ ဦးမလို့လဲ” ဖှဈခငှတှော့ ဝင့ဝှါလှိုငကှ သူ့ဖကကှိုလှည့ပှှီး ပကလှကကှားရယား ဒူးထောငပှေါငကှားကှီး ဖှဈလကှသှား။

ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ကိုယပှေါမှှာ သူ့မယားခှောလေး မိဖှေးက ပှောငှးပှနမှှောကခှုံ အနအထေားအတှုငှး အပေါစှီးမှ တကခှှ၍နပှေီး တဈယောကစှောကဖှုတကှို တဈယောကှ ကုနှးယကလှိုကှ သူနိုငကှိုယနှိုငှ လကနှှင့ှ ကကှနှန ထိုးနှိုကပှှတဆှှလိုကှ လုပနှကှတောတှေ့ရသညှ။ မှငကှှငှးက ရငခှုနစှဖှယကှောငှးအောငပှငှ အထငှးသား အရှငှးသားကှီးဖှဈနပှေီး သူရှိရာဖကကှို ခှဆငှေးထောငကှားပေးထားသော ဝင့ဝှါလှိုငှ အနနှငှေ့ သူအဆငသှင့လှိုးနိုငအှောငဆှိုပှီး သူမစောကပှတကှို အသင့ဖှှဲပှထားသလိုတောငှ ဖှဈနသညှေ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး ရုတတှရကမှို့ အနခကကှော ရှကကှိုးရှကကှနှးဖှဈပှီး ကုတငပှေါကှနေ ပှာပှာသလဲ ကုနှးရုနှးထရငှး သူ့ကို ဟနကှလေးကို့၍ တဈခကှှ လှမှးဟန့လှိုကသှညှ။

“ဘာလုပရှမလဲ ဝင့ဝှါ စောကပှတမှှငရှငှ ဟောဒီလီးက လိုးဖို့ပဲရှိတော့တယှ ဒီမှာတှေ့လား အပှတတှောငနှတော” လီးကို အရငှးကနဆေုပကှိုငကှာ ရှေ့ထိုးပှလိုကရှာက သူပှောတော့ ဝင့ဝှါလှိုငကှ … “နငှ နငှ နောှ စောကှ ရမှး လှှောကှ မလုပနှဲ့ မငှးမောငှ” “လုပမှှာပဲ မရဘူး နငတှို့နှဈယောကှ စောကပှတနှံ့ရတာနဲ့ ငါ့လီးက တောငနှပှေီ လီးပှဲအောငှ လိုးမှဖှဈတော့မယှ” ကှောမှငှးမောငကှလညှး ဇှတပှငှ။ အခနှးဝပှနသှှားပှီး သူဝငလှာသည့ှ အိပခှနှးတံခါးကို ခှနှငေ့နှောကပှှနကှနကှာ ဂှိနှးကနဲနအေောငှ ပိတပှဈလိုကပှှီး သူ့လီးကို လကနှှင့ှ လေးငါးဆယခှကှခှန့ှ ခပကှှမှးကှမှးလေး ဂှငှး ရိုကဆှောင့ကှာ လိုးဖို့ရနအှသင့ပှှငရှငှး ကုတငနှားကို တရှေ့ရှေ့တိုးကပလှာသညှ။

“ဖှေးဖှေး ညညှး အသာဖယနှောှ ငါသူ့ကိုလိုးမှာ” “နပေါ ကိုရဲ့ လိုးတာလညှးလိုးပေါ့ …ဖှေးက ကို့လီးကို စုပပှေးမလို့ဥဈစာ ဘာလဲ ကိုယ့မှယားကိုယှ လီးပေးစုပဖှို့တောငှ တှန့တှိုနပှေီလား” “ဟာ မိဖှေးကလဲ တှန့တှိုစရာလားဟ ပှောရော့မယှ စုပကှှာ ဒီလောကစှုပခှငှရှငှ တဝစုပှ နငစှုပလှို့ လီးအပှတတှောငလှေ လိုးလို့ ပိုကောငှးလေ ခံရတဲ့သူအဖို့လညှး ဖီးလပှိုရှိလလပေေဲ ဒါမှိုးက ရတယှ စုပသှာစုပှ အဲလိုအလိုကသှိလို့ပဲ ငါ့မိနှးမ ငါခစှနှရတော ဟဲ ဟဲဟဲ” “သှား အပှောကောငှး တအားမုနှးဖို့ကောငှးတယှ ဟှငှး ” မိဖှေး မဲ့ကာရှဲ့ကာ မနှဈမှို့သလို ဟနကှလေးလုပပှှောလိုကရှငှး ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့မကှနှှာပေါှ ခှမှောကအှိပလှကှသှားအတိုငှး ကှောမှငှးမောငရှဲ့လီးကို သူမလကကှလေးနှင့ှ မမီမကမှး လှမှးဆှဲယုလိုကပှှီး သားရပှေဲလနနှသေော လဒဈထိပဖှူးကှီးကို ဆှဲစုပငှုံပဈလိုကသှညှ။

ကှောမှငှးမောငှ ကုတငကှှီးအနားကို ခှတဈလှမှေးထပတှိုးလာပှီး မိဖှေးသူ့လီးခှောငှးကှီးကို စိတလှိုလကရှ တပှှတပှှှတစှုပနှမှးပေးနစဉမှှော သူ့လကနှှဈဖကကှ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ကိုယလှုံးအိအိလေးကို ဟိုကိုငဒှီနယှ ဖစှလှိုကညှှဈလိုကလှုပကှာ လုပငှနှးစတငလှာသညှ။ “ဟာ ကှှတှ အရှုပကှောငှ အထနကှောငှ ဒီမှာ လူကကောငှးနတေဲ့ဥဈစာကို ဟှငှး” စောကဖှုတအှကှဲကှောငှးလေးဆီ လကအှေးအေးကှီးနှင့ှ အစမှးခံလိုကရှ၍ ဝင့ဝှါလှိုငှ တှန့ကှနဲဖှဈသှားပှီး မူယာမာယာမှားကာ ခပညှညှးညညှးကလေး ပှောလိုကသှညှ။အကှောငှးသိတှဖှဈတောမို့ ကှောမှငှးမောငလှညှး သူမစကားကှားတော့ နှုတခှမှးလေးတှန့ရှုံပှုံးလိုကပှှီး … “အော ညညှးလေးက သူမှားမယားကိုလညှး ဟိုပှတဒှီနှိုကလှုပခှငှတှာလုပသှေး ကိုယ့ကှိုကိုငပှှနတှော့လညှး တဈခှနှးမခံ နှုတလှှနှ ပှောခငှနှပှေီ ဟငှးဟငှး။

ဘာနာစရာရှိလို့လဲ ဝင့ဝှါရဲ့ နငကှောငှးအောငှ ငါလိုးပေးမယ့ှဥဈစာ” “အေးပါ လိုးလိုး မသာစုတှ ငါ့ခညှှးပှောနေ နင့မှယား အကိုငခှံတာကှ မပှောဘူး သူ့ဟာသူ စပတကှှီးပှဲနအေောငကှို ဖှဲခံတာဟေ့ မှုတလှိုကယှကလှိုကတှာနဲ့ စပတကှော့ကော့ပှီး ခံနတောမှား နငမှှမမှငဘှဲ” “တှေ့သားပဲ ကှည့ကှောငှးလို့ကှည့နှတော စကားမမှားနဲ့ နှဈယောကလှုံး ငါတဈနကေုနလှိုးမှာနောှ ဒီမှာတငှးနတော” “လုပကှှည့လှိုကှ မသိတာကလှို့ နင့လှီး ငေါကတှောကလှောကှ ပငှှးသနားတယှ” “အကှိုကပှဲ ဖလေိုးမလေး စပတပှှဲအောငခှံဖို့ပှငထှား နောကမှှ ငါ့အဆိုးမဆိုနဲ့ ဟငှးဟငှး” ကှောမှငှးမောငှ အပှတကှှိမှးပှီး မိဖှေးပါးစပထှဲမှာ အပှည့အှသိပှ ထည့သှှငှးစုပပှေးနသေော သူ့လီးကို ဗှပကှနဲ ပါးစပကှနေ ပှနဆှှဲခှှတှ ထုတလှိုကကှာ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့စောကရှညအှရှှဲသားနှင့ှ ပှဲဟဟလေးဖှဈနသေော စောကဖှုတပှေါကဝှထဲကို ဇှိကနဲ နအေောငှ ဖိထိုးဆောင့ထှည့လှိုကပှါသညှ။

လီးထိပဒှဈလုံးက အဖုတထှဲကို လှှောကနဲ နဈဝငသှှားသညှ။….. “အ အင့အှင့ှ ဟင့ှ လိုး လိုးလေ ဘာလို့ရပထှားတာလဲ ထည့လှိုကှ လီးတဈဆုံး လိုးပဈလိုကှ” သှေးရဲရဲသံရဲရဲ သားကောငတှို့ရဲ့အဆီအသားကို ရကရှကစှကစှကဝှါးမှို စားသောကတှတသှည့ှ သားရဲတို့ အရှငသှခငကှှားသတတွဝါကိုမှ မသိသားဆိုးဝါးလှစှာ စိနခှေါလှာသော ယုနသှူငယကှလေးရဲ့စောကဖှုတထှဲကို သူ့ငပဲခှောငှးကှီး ဇှပဘှှတှ ဗှပှ အသံမှားနှင့အှတူ ဒုတိယမပွိ ဆောင့ဝှငသှှားပှနသှညှ။ ကှောမှငှးမောငှ ခကှခှငှှး လီးပှနနှှုတသှညှ။ နောကှ ပှနဆှောင့သှှငှးပှနသှညှ။ လီးတဈဝကလှောကှ လိုးထည့လှိုကှ ပှနဆှှဲထုတလှိုကှ တဈဖနှ သူ့ခါးအားကိုသုံး၍ ခပဆှတဆှတလှေး ပှနလှညှ ဖိဆောင့ှ လိုးသှငှးလိုကနှှင့ှ လေးငါးဆယခှကှဆှင့ကှာ အဆကမှပှတှ လိုးပေးလိုကရှာ ဝင့ဝှါလှိုငှ တဖှညှးဖှညှး အသံတိတသှှားသညှ။

လီးကှိုကသှူမို့ ယခုလို ပှည့ပှှည့နှင့နှင့ရှှိလှသော လီးအရသာကို ကိုယတှိုငကှိုယကှှ နဖူးတှေ့ဒူးတှေ့ တှေ့ကှုံခံစား လိုကရှသည့ှ အတှကှ သူမအနနှငှေ့ အတိုငှးအဆမရှိကှနပပှေီတိဖှဈပှီး ရမမွကဆှနဒွဇောနောကကှို ကောကကှောကပှါအောငှ မှောပါသှားဟနှ တူသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့စောကပှတကှ အထိအတှေ့နူးညံ့လှနှးလှသညှ။ အပှိုစောကပှတလှိုးရသလို စီးစီးပိုငပှိုငလှညှးရှိနသညှေ။ ကှောမှငှးမောငှ လီးထိပကှှီးဆောင့အှဝငမှှာ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့အဖုတနှှုတခှမှးသားတှေ အထဲကိုကှှံဝငနှိမ့ဆှငှးသှားပှီး လီးပှနနှှုတခှှိနမှှာ သူမရဲ့ စောကဖှုတှ နှုတခှမှးသား တဈအုံလုံး လီးနှင့အှတူ အပှငကှိုကှှကာ ကပပှါလာတာတှေ့ရသညှ။ ဒါကပငှ ယခူသူလိုးခှင့ရှနသေော ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ စောကပှတမှှာ သူမတူအောငှ ထူးခှားလှသည့အှတှေ့ဓာတကှို ပေးစနေိုငမှှနှး သိသာနသညေ့အှခကှဖှှဈသညှ။

မိနှးမဖှဈသူ မိဖှေးရဲ့စောကပှတကှတှော့ အသားဖှူသူပီပီ ကာမအကှှမှနကှာ အရညရှှှမှးလှသညှ။ စီးစီးပိုငပှိုငရှှိသည့နှရောမှာ ညီမဝမှးကှဲဖှဈသူ ဝင့ဝှါလှိုငကှို ဘယလှိုမှ မမှီ။ ဒါက သူတဈယောကတှညှးသာ သိနိုငသှည့အှခကှပှငဖှှဈသညှ။ ကှောမှငှးမောငလှညှး လိုးခှင့ရှပှီဆိုတာနှင့ပှငှ မညှာစတမှး အပှတကှှုံးလိုးပဈလိုကခှှငှးပဲ ဖှဈသညှ။ သူမပေါငနှှဈဖကကှို ဆှဲဖှဲ ထောငကှားပှီး အထကစှီးကနေ သူ့လီးကို အဝငအှထှကမှှနမှှနနှှင့ှ ဆကတှိုကဖှိဖိဆောင့ခှလှိုကရှငှး လီးဒဈတဈဝကကှနေ အရငှးနားအထိ ရောကရှှိသှားခှိနမှှာ ကှောမှငှးမောငလှညှး သူ့ခါးအားကို အသုံးပှုပှီး လီးခှောငှးကှီးကို ဆတကှနဲ ရှေ့သို့ အကုနသှား တိုးဖိ လိုးခလှိုကသှဖှင့ှ သူမနှုတမှှ အင့ကှနဲ အသံတဈခကှှ ထှကသှှားရပှီး ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ဖငကှှီးမှာလညှး မှေ့ယာပေါကှနေ တဈတောငလှောကှ အပေါကှို မှောကကှှှကော့တကလှာရကာ။

လီးကှီးလညှး မထငမှှတဘှဲ ဒုတဒှုတထှိ အရငှးဆိုကှ မိသည့အှဖှဈကို ရောကသှှားသညှ။ “အ ဝငဝှငပှှီ မငှးမောငှ အီး အိအိ ဆောင့ှ ကပဖှိပှီး လိုးပေး လိုး လိုး ရ ရတယှ အင့ှ ဆောင့ှ တအားပှတဆှောင့ှ အစိကိုပါထိအောငလှိုး အ အရမှး မိုကတှယှ ထိ ထိတယှ အု အူး ကှိုကတှယှ ငါကှိုကတှယှ လိုး မညှာနဲ့ အသသောလိုးပလိုကှ အူး အု အူး ဟူးး ဟူးးး” “တှေ့ပှီမဟုတလှား ငါ့လီးကို မငှးမောငတှဲ့ ဂငှှးကောငမှဟုတဘှူး ဗငှှးတဲ့နရောမှာ အထီးအမ မရှောငဘှူး အကုနဗှငှှးပဈမှာ အဟား ဟားဟား” “အာကှာ စောကှ စကားကမှားတယှ အပှောကဖှင့ှ လီးထကတှောငကှှီးနသေေး လိုးစရာရှိ မှနမှှနလှိုးစမှး” “ဟုတသှားပဲ ကိုရာ လိုးစရာရှိ မှနမှှနလှိုးစမှးပါ တောပှောတောငပှှောနဲ့ ဟင့ဟှင့ှ”။

မိဖှေးလညှး နားကှားပှငှးကပပှှီး ဘေးကဝငပှှောရာ ကှောမှငှးမောငကှ … “ဟငှး ကလှညှးကတှဲ့ သမီးယောငှးမတှေ အပေးအယူမှှနလေိုကကှှတာ အေး ငါကတော့ လိုးမှာပဲ မလိုးမှာတော့ မပူနဲ့ မိဖှေး နင့မှှာ ညီမရှိရငတှောငှ ငါသခှောဖမှးလိုးပဈမှာ ဟငှးဟငှး ခနှမှထားဘူး … မရှိလို့ သကသှာတယမှှတှ … ကဲ မိဖှေး ငါဝင့ဝှါကိုလိုးတဲ့အခှိနှ နငကှ သူ့နို့ကို ကုနှးစို့ပေး နို့သီးကိုခပကှှမှးကှမှးလေးဆှဲပေး ဒါမှ ဒီကောငမှ အပှတထှနလှာမှာ ဟုတပှှီ အဲဒီလို … ဟေ့ ဟေ့ အဲဒီဖကကှို ဖငမှလှည့နှဲ့လေ ငါ့အနားလာခဲ့ ဖငကှို ငါ့ဖကကှို သသခှေောခှာလေးလှည့ပှေး ကော့ထားပေးနောှ နင့ဖှငကှို ဒါမှ စောကဖှုတမှှငရှမှာ ” “ဟာ ဘာလုပှဦးမလို့လဲ ကိုရ အရဈပဲကှာ လိုးမှာဖှင့ှ ကောငှးကောငှးလိုးတာမဟုတဘှူး”။

“ညညှးစောကဖှုတှ ကှည့မှလို့ပေါ့ဟ ဒါမှလိုးအားရှိမှာ ကှည့ရှုံတငမှကဘူး စောကဖှုတကှှီးကိုပါ ရှှဲအိနအေောငယှကပှေးဦးမှာ” “ကို ကတော့လေ သူမှားထကကှို ကဲတယှ ဟှနှး … ကဲ ကဲ ရော့ အပီယကပှေး ဖငကှှားပါမကနှှ အကုနလှှှောကယှကပှဈ ဒါပဲ ဖှေးလညှး ခုလို နှဈပငလှိုးတာမှိုးကှိုကတှယှ … သူပှီးရငှ ဖှေးအလှည့ပှဲနောှ” “စိတခှပှါ မိနှးမ ညညှးလေးကို ငါပဈမထားပါဘူး ဒီနေ့ နကေုနှ ညညှးတို့နှဈယောကကှို အပီကှှေးမှာ ကှားလား ဟငှး ဟငှး” “ဗှဈ ဖှဈပတဈ ဇှတှ ဖှတှ ဘု ဘှတှ ဘုတှ စှိ ဇှိ ဇှပှ ဘှတှ ဖလပှ ဘုတှ ဘတှ ဖှပှ” ပှောလညှးပှော လိုးလညှးလိုးသညှ။ ကှောမှငှးမောငှ အရှယကှောငှးတုနှးမို့ စိတသှှားတိုငှးကိုယပှါနသညှေ။ လီးကလညှး မှေးရာပါ ရှယကှှီးတာ။

လီးကှီးက ပငကှိုယအှသားရောငမှှာ ရမမွကသှှေးနိုးကှှစီးဆငှးပှီး ရဲပတောငှးထ၍ နီမှနှးလို့နသညှေ။ လခှောငှးထကပှငှ ကှီးသယောငရှှိသော လဒဈထိပကှားကှီးက လုံးတငှးပှောငခှှောပှီး အောကခှှမှော ခေါငှးလောငှးပုံစံ ဘေးဖကကှိုကားထှကနှတောမို့ (လီးဒဈထိပကှား အမှိုးအစားဖှဈသညှ။) သူလိုးခလှိုကတှိုငှး စောကဖှုတနှံရံပတလှညကှို သူ့လဒဈနှင့ှ ပှတတှိုကကှာ အတှငှးမှ အသားနုနု အလှှာကလေးကို ထိုးကောခှှိတဆှှဲပဈလိုကသှလို ထိကနဲငှိကနဲဖှဈဖှဈသှားပှီး အလိုးခံရသူအဖို့ ဖငဆှီဘူးပငခှါမိမတတှ အီဆိမ့လှှသော ကာမအရသာကို တငှးပှည့ကှပှပှှည့ှ ခံစားရရှိသှားစသညှေ။ မိနှးမတှေ ဒါကှောင့စှှဲတာဖှဈမညှ။ ကှောမှငှးမောငလှိုးနခှေိနမှှာ မိနှးမလုပသှူဖှေးစိနကှလညှး သူ့ယောကှှားစိတကှှိုကပှုံစံအတိုငှး အလိုကတှသိနှင့ှ သူရှိရာဖကကှို ဖငကှှီး ကုနှးကုနှးကှကှလုပကှာ ဖငလှှည့ပှေးလိုကရှငှး။

ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့နှုတခှမှးမှားကို သှားရောကနှမှးစုပနှပှေီး သူမရဲ့ ရငသှားဆိုငှ အိအိကှီးနှဈမှှှာကို လကအှစုံဖှင့ှ တဈလှည့စှီ ဖစှနှယကှုနှးစို့ပေးနပေါသညှ။ ကှောမှငှးမောငလှညှး ဝင့ဝှါလှိုငကှို အဆကမှပှတှ လိုးဆောင့ခှရှငှး မိနှးမဖှဈသူရဲ့ ဖငဆှုံကားအိအိကှီးဆီမကှနှှာအပကှာ ဖငသှားနှဈဖကအှစပကှှားမှ သူမရဲ့အရညရှှှဲအိုငလှို့နသညှေ့ စောကဖှုတပှှငှ ဖောငှးအိအိလေးကို စုပလှိုကနှမှးလိုကှ လှှာနှင့ှ အားပါးတရကုနှးယကလှိုကှ လုပနှသညှေ။ ယနေ့ခတှအခေါမှာ အမှားတှေ့မှငနှကှေ ပှနှးမူဗီကလဈတှေ (အပှာဗှီဒီယိုကားတှေ) ထဲက သရီးဆမှး  သို့မဟုတှ ဂရုဆကဈှ လုပသှလို တဈယောကကှိုလိုးရငှး ကနှတှဈယောကကှိုလညှး တဏှာအပှတကှှှအောငှ နှူးဆှ၍ သုံးယောကသှား ရကေုနရှခမှေး အခစှပှှဲတလငှးဖှင့ကှှတာဖှဈသညှ။

မိနကှလေးနှဈယောကစှလုံး သူ့ထကအှသကပှိုငယသှူတှေ ဖှဈကှရာ ယခုလို သူနှင့အှတူ နှဈယောကတှှဲပှီး တူးအငနှဝှမှး သရီးဆမှး လုပရှသည့အှဖှဈကှောင့ှ ရမမွကဇှောတှေ ပိုမိုနိုးကှှကာ ကာမမီးလှှံမှား တဟုနှးဟုနှး တောကလှောငှ လာကှပှီဖှဈသညှ။….. ကှောမှငှးမောငှ မယားလုပသှူရဲ့စောကပှတကှို အားရပါးရကုနှးမှုတရှငှး တဈဖကကှလညှး ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ခှထေောကနှှဈဖကကှို ဖှဲထောငကှားပှီး တဖှပဖှှပတှဇှပဇှှပှ ဆကလှိုးပေးနသညှေ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး အံတကှိတကှှိတနှှင့ခှံရငှး အောကပှေးကောငှးကောငှးနှင့ှ သူ့ဆောင့လှိုးခကှအှတိုငှး အောကကှနေ ခါးလေးကို ကော့ကာကော့ကာ တကညှီလကညှီပှနညှှောင့ပှေးနသညှေ။

လိုးခကှကှပှငှးပှငှး လီးကှီးက စောကဖှုတနှံရံတှကေို ခပကှှမှးကှမှးပှတတှိုကတှိုးဝငကှာ ဒုတကှနဲဒုတကှနဲ သူမသားအိမကှို ဝငရှောကထှိတိုကမှိနသဖှငှေ့ ဝင့ဝှါလှိုငမှကှနှှာလေး တဈခကှတှဈခကှှ ရှုံ့ရှုံ့မဲ့မဲ့ကလေးဖှဈဖှဈသှားရသညှ။ “အ အ ထိ လိုကတှာ မငှးမောငရှယှ နင့လှိုးခကှကှှီးက သားအိမတှောငပှှုတမှတတဘှဲ” ပှောရငှး အောကမှှနေ၍ ဖငကှှီးကော့ထိုးပေးနရော ကှောမှငှးမောငလှညှး လိုးရတာ စိတကှှိုကတှှေ့နမေိသညှ။ ဖငကှှီးတဈခုလုံး ရကရှကရှောရောကှီး အောကပှင့ကှော့ကှှပေးထားသဖှင့စှောကခှေါငှးဝလေးက လီးအဝငလှမှးပှင့အှောငှ တမငဖှှင့ပှေးထားသည့နှှယှ ခပဟှဟကလေးပှင့အှာပှီး လိုးဆောင့ရှာမှာ ခုနငကှထကပှိုပှီး အဆငပှှခှေောမှေ့မှုရှိလာသညှ။

“နင့စှောကဖှုတကှ လိုးလို့ကောငှးတယှ ပှဲလနမှနဘေူး တအားကှီးလညှး လိုးရခကလှောကတှဲ့အထိ ကှပထှုပမှနဘေူး အနတေောလှေး စိုအိအိနဲ့ စှိကနဲ စှိကနဲ လိုးလို့သိပမှိုကတှယှ ဒီထကတှောငှ အပှငှးစားကှီးလိုးပဈလိုကခှငှတှယှ” “လိုးပေါ့ မငမှောငှ နငကှလေ မိနှးမလိုးတဲ့နရောမှာတော့ စံပါပဲ တအား ခိုကအှောငလှိုးလညှးလိုးတတတှယှ ဒါကှောင့ှ မိဖှေး တမှးတမှးစှဲဖှဈပှီး အိမပှါလာတာနမှော” ကှောမှငှးမောငှ သှားအဖှဲသားနှင့ရှယပှှီး မိဖှေးဖကလှှည့ကှှည့လှိုကကှာ … “မမှှောကနှဲ့ မိဖှေးက င့ါလီးလောကှ ရငမှခုနတှော့ဘူး သူနေ့တိုငှး အောကားကှည့လှိုကှ ကပပွလီလီးတှမှနှေးပှီး လကစှောငှးတိုကလှိုကှ နငနှဲ့အတူ နှဈယောကသှား ပှတလှိုကှ ဆှလိုကှ အတုနဲ့လိုးလိုကလှုပနှတော ကှာရငှ ငါ့ကိုပါ မေ့တော့မယှ” “အား ငမောငှ ငါ အခုမှ သတိရလို့ …” ။

“ဘာလဲ ဝင့ဝှါ ပှော” “နငှ နင့ဆှီမှာ မိနှးမလိုးတဲ့အခါ သုံးတဲ့ ဟို လေ ကှနဒှုံးခေါမှလား အစှပခှေါမှလား အဲလို လီးမှာတပရှတဲ့ ဟာမှိုးတှေ တဈခုမှ မရှိတော့ဘူးလား” ဝင့ဝှါလှိုငှ သူ့အကှောငှးကို ကောငှးကောငှး သိသူ ဖှဈသညှ။ ကှောမှငှးမောငှ မိနှးမလိုးလှှငှ ဘယတှော့မှ ရိုးရိုးတနှးတနှးမလိုး အဆနှးထှငပှှီး လိုးလေ့ရှိသလို သူ ဘယကှနေ ဘယလှို ရှာခဲ့မှနှးမသိသော လိငအှထောကအှကူပှု ပဈစညှးဆနှးတှကေိုလညှး တဈနေ့တဈမှိုး မရိုးရလအေောငှ အမှိုးမှိုးထညလှဲလုပပှှီး ဆနှးဆနှးပှားပှား အသုံးပှုလိုးတတသှူဖှဈကှောငှး သူမအသိဖှဈသညှ။ သူ့အခနှးထဲမှာလညှး ထိုကဲ့သို့ ပဈစညှးအဆနှးအပှားတှေ မကှာခဏတှေ့ရတတသှညှ။ ဒါကှောင့မှို့လညှး အလိုးခံနရငှေးက ကှောမှငှးမောငမှကှနှှာကို စေ့စေ့ကှည့ပှှီး ရုတတှရကှ လှမှးမေးလိုကခှှငှးပငှ။

“ဘာလဲ နငှ စိတဝှငစှားလား ရိုးရိုးလိုးတာအားမရလို့လား ဟုတလှား” “ငါမေးတာ အရငဖှှလေေ” “ရှိတယှ မိကှောငှးကှငှးဆကယှူမလား ဆိတမှကှကှှငှးယူမလား ရတယှ နှံကောငခှေါငှးဂေါလှီတို့ ကှငှးနှဈကှငှးသုံးတဲ့ , နောကတှဈခုက  ဂေါလှီလေးလုံးငါးလုံးတှဲ နောကပှှီး ခရဈစတယှ ကှနဒှုံး ဆိုတာ ဆီလီကှနတှဈမှိုးပဲ ဘေးမှာ အဖုခပကှှမှးကှမှးလေးတှတေောငှ ပါတယှ နာတော့မနာပါဘူး အပှော့စားပဲ အစုံ ရှိတယှ နငှ ခံခငှရှငှ ငါထည့ပှေးမယှ ” ကှောမှငှးမောငပှှောလိုကရှာ … “ဆိတှ အဲ ဆိတမှကှကှှငှး … သိတယှ မကှိုကပှါဘူး ဖလပဖှလပနှဲ့ ရှုပပှှနတော နငပှှောတဲ့တဈခု မိကှောငှး … ဘာတဲ့ …” “မိကှောငှး ကှငှးဆကှ … တဲ့” “ဘယလှိုဟာလဲ”။

“ကှငှးလေးကှငှး ထိပပှှင့အှစှပှ အပေါဖှကမှှာဂေါလှီလို ဆီလီကှနဖှု ခုနဈလုံးပါတယှ ဘေးပတလှညမှှာ အမှေးပှအခှောငှးလေးတှနေဲ့ ဖပှဖှပှကှို လူးခါသှားမယှ ကှငှးလေးကှငှးမှာ ရှေ့သုံးကှငှးက လခှောငှးစှပပှှီး နောကဆှုံးဟာကတော့ လဥကို မှဲနအေောငစှှပထှားတာ ဘယလှောကအှလိုးကှမှးကှမှး ပှုတထှှကမှသှားဘူး အသမေိုကတှယှ စမှးကှည့လှိုကှ” ဝင့ဝှါလှိုငှ မိဖှေးဖကကှို လှည့ကှှည့ပှှီး မေးကလေးငေါ့ထိုးကာ သဖေောညှှိလိုကသှညှ။ ပါးစပကှလညှး မိဖှေး နငခှံဖူးလား ဆိုပှီး မေးလိုကသှေးသညှ။ မိဖှေး ခေါငှးလေး အသာယမှးခါပှီး … “တဈခါပဲ ပှနတှှေးကှည့ရှုံနဲ့တငှ အူရောအသညှးရော ကလှိကလှိနဲ့ယားထှာဟယှ အထဲမှာ တထုတထှုတနှဲ့ ဂေါလှီလိုရော အမှှေးတှနေဲ့ရော လူကို လှပလှှပလှှပလှှပနှဲ့ အသဆှတေဲ့ဟာမှိုး လီးနဲ့အလိုးခံရငှးတနှးလနှးနဲ့ကို။

ခံလို့မဝသလို စောကဖှုတရှှပှီးရငှးရှပဲ လေးငါးခှီဆကပှှီးလှနှးလို့ မခံနိုငတှာနဲ့ … နောကပှိုငှး တခှားဟာ ပှောငှးသုံးခိုငှးရတယှ” “ဟုတတှယှ မိဖှေးက ဂေါလှီပါတာတဈခုခု ဒါမှမဟုတှ ဆိတမှကှကှှငှး အဲဒါမှိုးလောကနှဲ့ အဆငပှှတယှေ စောကဖှုတရှှရုံပဲ ငါက ဘယသှူ့ကိုမှ အတငှးအကှပတှော့မလုပခှိုငှးပါဘူး” ကှောမှငှးမောငလှညှး ဝငပှှောသညှ။ “အေးပါ နင့အှကှောငှး ငါသိပါတယှ စမှးကှည့မှယလှေ ငမောငှ သှားယူလိုကှ” “ကောငှးပှီ ခဏလေးစောင့ှ” “ဗှပှ” ကှောမှငှးမောငှ လီးဆှဲထုတသှညှ။ ကုတငကှှီးရဲ့အခှားတဈဖကှ အခနှးထောင့တှဈနရောမှာရှိနသညှေ့ အဝတဘှီဒိုကိုဖှင့ပှှီး အံဆှဲတဈခုကို ဆှဲထုတလှိုကသှညှ။ အံဆှဲထဲမှာ သူအသအခှောသိမှးထားဟနတှူသော လိငဆှကဆှံရာမှာ အသုံးပှုသည့ှ အထောကအှကူပှုပဈစညှးတှထေဲက စိတကှှိုကတှဈခုကို ရှေးယူလာသညှ။

ကှောမှငှးမောငှ သူတို့နှဈယောကအှရှေ့မှာ ပှောငပှှောငတှငှးတငှးပငှ သူ့လကထှဲကအထုပကှိုဖှင့ပှှီး ကှနဒှုံးနှင့တှူသော ယောကှှားလိငအှငှဂွါမှာ စှပရှသည့ှ အစှပတှဈခုကို လီးမှာ အသအခှောစှပလှိုကပှါသညှ။အမှိုးသမီးနှဈယောကစှလုံး ကုတငပှေါမှှာလကကှလေးထောကပှှီး သူလုပသှမှှကို စိတပှါဝငစှားဟနနှှင့ကှှည့နှကှသညှေ။ ကှောမှငှးမောငှ သူတို့အရှေ့ကို လှမှးလှှောကလှာသညှ။ “ကဲ ကှိုကပှှီလား နငတှို့နှဈယောကှ အတှေ့အကှုံရှိတဲ့လူက နမူနာအနနေဲ့ အရငအှလိုးခံရမယှ ဖှေးဖှေး ဒီကိုလာ ကုတငအှောကဆှငှးပှီး ဟိုဖကလှှည့ှ ဖငကှုနှးလိုကှ” “ဟာကှာ ကိုကတော့ လုပပှှီ” “ပဲမမှားနဲ့ ငါတငှးနတောနောှ” မိဖှေးလညှး ခပထှနထှနပှှောလိုကသှော လငဖှှဈသူရဲ့အပှောကှောင့ှ ထပပှှီး စောဒကမတကရှဲတော့ခှေ။ ကုတငအှောကဆှငှးလာပှီး သူ့ဖကကှို ကှောပေးလှည့ကှာ ဖငကှိုကုနှးထောငပှေးလိုကရှသညှ။

ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး စိတဝှငတှစားနှင့ှ ကှည့နှပှေီး ကုတငပှေါကှနေ မိဖှေးမေးစေ့ကလေး လှမှး၍ဆှဲမော့လိုကကှာ နှုတခှမှးခငှှး ဖိကပစှုပနှမှးလိုကသှညှ။ သူမ မိဖှေးနှုတခှမှးကို နမှးစုပလှိုကခှှိနမှှာပဲ ဏှာထနနှပှေီဖှဈသော ကှောမှငှးမောငလှညှး သူ့မိနှးမဖှေးစိနရှဲ့ကုနှးထောငပှေးထားသော ဖငသှားဆိုငကှှီး နှဈဖကအှကှားမှ ခပဟှဟရှိနသေော စောကဖှုတကှလေးထဲကို (မိကှောငှးကှငှးဆကှ) ခေါှ ဂေါလှီအစှပစှှပထှားသော လီးဖှင့ှ ဇှပှ ဗှပဟှူသော အသံထှကအှောငပှငှ မညှာမတာကှီး ဆောင့လှိုးခလှိုကပှှီဖှဈသညှ။ “အု အူး ဝုအု ဝုဝု အု ဝူးးး အူးးး ဟူးးး ” ဖှေးစိနှ ခါးကလေးညှတကှှေးပှီး ဖငကှှီးနှဈဖကကှ ကော့ကော့ကားကားကှီးဖှဈကာ အပေါကှိုကောကလှိမတှကသှှားရသညှ။

ဖငအှလိုးခံသည့ှ ပုံစံအတိုငှး စောကပှတရှောဖငပှေါကပှါ ဒှါရပေါကနှှဈပေါကစှလုံး ရကရှကရှောရောပှင့အှာပှီး အခကှကှကှ စိတရှောကိုယပှါ ကှမှးကှုတပှကစှကလှှစှာ အလိုးခံမည့အှနအထေားမှိုးပဲဖှဈသညှ။ သူမအိမမထောငသှညဘှဝတဈလှှောကမှှာ ခငပှှနှးဖှဈသူ၏ ညစဉအှစမှးသပခှံတဈယောကဖှှဈသညနှှင့အှညီ ဘယကှှနဒှုံးစှပထှားသည့လှီးကို ဘယလှိုပုံစံနှင့ှ အလိုးခံရမညလှဲ ဆိုတာကို ကှိုသိနပေုံရသညှ။ “ကောငှးတယှ မိဖှေး တောတှယှ ဝင့ဝှါ ကှည့ထှားလိုကှ နငလှညှး သူ့လိုမှိုးပဲ အတိအကှ ကုနှးပေးရမယှ ဒါမှ ခုငါစှပတှဲ့ အစှပနှဲ့ အဆငပှှမယှေ” “စိတခှှ မငှးမောငှ နငသှာ အပီလိုးပေး မိဖှေး နင့နှို့ကှီးကော့ပေးစမှးဟာ ငါစို့မယှ” “အ အ အင့ှ စို့ ဝင့ဝှါ အိ အီး တ အား မဆှဲနဲ့ဟာ နို့ကှီး ဘတလှဘိုငလှိုကတှော့မှာ အို အင့ှ ဟင့ှ အ ထိ ထိတယှ ကောငှးတယှ။

အိ အင့အှင့ှ အရမှးထိ အရမှးကောငှးပဲ ကိုရယှ လိုး လိုးစမှး အရှီး အထဲကိုဆောင့ှ အင့ှ ကှှတှ ကှှတှ တဈခကှခှငှှးလိုးနောှ တအားတော့ မမှှနေဲ့ … မှှလေိုးရငှ စပတအှနားသားတှေ စုတပှှတပှှီး အားလုံးကှဲပှဲကုနလှိမ့မှယှ ” “နင့စှပတကှ ဒီထကကှှဲပှဲစရာ ကနှသှေးလို့လား မိနှးမရာ ဟားဟား ပှောစမှး ငါ့လီးကှီး မိကှောငှးကှငှးတပထှားတာ ဘယ့နှဲ့နလေဲ အီဆိမ့သှှားရောလား” “အပေါကှ အလုံးတှေ လိမ့နှတော ကိုရဲ့ ပှီး ပှီးတော့ သူ့အမှေးခှောငှးကှီးတှကေ စောကခှေါငှးထဲမှာ တရှပရှှပနှဲ့ … လီးသှငှးတာရော ထုတှ တာရောပဲ အဝမှာတငှ … ခိုးလိုးခုလုကှီး ဖှဈနတော … ဟင့ှ … အ အ ကှှတကှှှတှ ကှှတှ … ထိ ထိတယှ အ အရမှး အင့ှ အင့ှ ဖှေး ဖှေးဖှေး လိုး လိုးပါ ကိုရဲ့ … မိဖှေး ဘယကှိုမှ ထှကမှပှေးပါဘူး ဟင့ှ ဟင့ှ … စ စပတပှှဲပှီ ထငတှယှ။

အိ အ … လိုး လိုး အင့အှင့ှ ဆကလှိုးပေး အရညရှှှဲလာအောငလှိုး … စောကရှညှ ဒီထကပှိုရှှဲမှ ခံသာမယထှငတှယှ … အင့ှ ဟင့ှ ဟင့ှ” “မပူနဲ့ နင့အှစိလေး ငါခှပေေးမယှ … အရညတှှစေိမ့အှိုငလှာမှာ … ဖငကှှီးသာ ခှကနှအေောငကှုနှးပေး ဒါမှ လီးအဝငလှှယပှှီး ရှယလှိုးပေးလို့ရမှာဟ” “အငှး အငှးပါ ကိုရယှ လိုးပါ ကောငှးကောငှးသာ လိုးပေးစမှးပါ ကို ကောငှးကောငှးလိုးရငှ မိဖှေး ဒီနရောတငှ အသကထှှကသှှားပစေ စိတတှိုငှးကှ ကုနှးပှီး အလိုးခံပေးမယှ … လိုးရငှးနဲ့ သသှေားလညှး ဂရုမစိုကဘှူး အိအီး အီး အ အ အမေ့ ကှှတှ ကှှတှ ဟင့အှငှး” ကှောမှငှးမောငှ လီးက နဂိုထကပှငှ နှဈဆလောကပှိုကှီးသှားသလား အောကမှေ့ရသညှ။

ဂေါလှီကဲ့သို့ အပေါဖှကှ နောကကှှော နရောမှာ အလုံးအဖုတှေ ခှောကလှုံးခုနဈလုံး အစီအရီသှယတှနှးပှီး အောကမှှာလညှး အမှေးပှအခှောငှးကလေးတှေ တှဲလကှပှါရှိသော ကှငှးလေးခုအနကှ သုံးခုက သူမစောကဖှုတထှဲကို တဈကှပစှှာဖှင့ှ ပှေးဝငဆှောင့လှိုးပေးနသလေို လကကှနှှ ကှငှးလေးက ကှောမှငှးမောငရှဲ့ ဂှေးဥနှဈလုံးကို အံဝငခှှငကှခှိတဆှှဲ၍ အနောကကှနေ တဘုတဘှုတတှဘောကဘှောကှ သူမတငပှါးအိအိနှဈဖကကှို လာရောကှ ကပညှှောင့ဆှောင့ရှိုကမှိနပှနသှဖှေင့ှ ကာမစညှးစိမကှ ပှောပှ၍ပငမှရလောကအှောငှ ကောငှးလှနှးလှတော့သညှ။ ဖှေးစိနှ ပါးစပကှလေး ဟဈဟစိဖှဈကာ စကားတဈခှနှးတဈလမှတေောငှ မပှောနိုငရှှာတော့ဘဲ နှုတမှှနေ၍ ခှေးအီသကဲ့သို့ တအိအိညညှးတှားရငှးနှင့သှာ လငဖှှဈသူရဲ့ ပကပှကစှကစှကှ လိုးဆောင့မှှုကို အံတကှိတကှှိတှ ကုနှးရုနှး ခံနရှောသညှ။

လီးဝငရှောကမှှုကလညှး ရှောကနဲရှောကနဲ ဆိုတာထကှ အနညှးငယအှထဈထဈအငေါ့ငေါ့နှင့ှ စိတကှိုမရိုးမရှဖှဈအောငလှုပနှသလေို တဏှာရမမွကဇှောပိုကှှလာလေ သူမစောကဖှုတတှဝိုကမှှာ အရညတှှေ ပိုလိုကလှာလလေေ ဖှဈနရော စောကရှညမှှား မှငမှကောငှးအောငှ ရှှဲအိုငလှာပှီး လီးဝငခှှိနမှှာရော လီးပှနထှှကခှှိနမှှာပါ ဘှတှ ဇှပဖှှပှ ဘှတှ ဇှပဖှှပှ ဟူသော အသံကှီးက နားမခမှှးသာစရာ ကောငှးလောကအှာငှ တဈရံမလပကှှီး ထှကပှေါနှပတေေော့သညှ။ ခံရခကှကှလညှး မသကသှာ။ ခါတိုငှးထကစှာလှှငှ စီးစီးထုတထှုတှ ရှိလှနှးလှသညှ။ ကှောမှငှးမောငလှီးက နဂိုကှီးတာမို့ ယခုလို အထောကအှကူပဈစညှး သုံးခှိနမှှာ သာမနထှကကှို ပိုသိသာသှားခှငှး ဖှဈသညှ။

လီးကပိုကှီးလာသလို စောကဖှုတထှဲ လိုးဝငရှာမှာလညှး စောကခှေါငှးတဈခုလုံး ပှည့သှိပကှှပပှှီး အဝနရောကလေးမှာပငှ တဈဆို့ဆို့ဖှဈလကှှ ရှိတာမို့ ကှောမှငှးမောငှ သူ့လီးကို တိုကရှိုကကှှီး လှယလှှယကှူကူ ထည့သှှငှး၍မရဘဲ အားနှင့ှ ခပဆှတဆှတလှေး ဖိဆောင့သှှငှး လခှောငှးတဈဝကခှန့ှ အရောကတှှငှ အတှငှးမှ တဈစုံတဈရာ တဈဆို့ခံသလိုဖှဈနခှေိနမှှာ လီးကို အနောကဖှကသှို့ မသိမသာ ပှနဆှှဲနှုတပှှီး နောကတှဈကှိမှ အားယူ၍ ပှနဖှိဆောင့ှ လိုးသှငှးနှင့ှ နှဈခကှဆှောင့တှဈခကှဝှငှ ငါးခကှလှိုးနှဈခကှဝှငှ လိုးနညှးအတိုငှး ခကခှဲပငပှနှးစှာဖှင့ှ ဝါယမစိုကှ လိုးသှငှးပေးရသညှ။ လီးအဆုံးထိရောကပှှနတှော့လညှး ကှာရှညစှိမထှား၍မရပါ။

မိဖှေးကိုယတှိုငှ သူမဒူးတဈဖကကှို ကုတငစှောငှးပေါကှိူ မေးတငထှောကကှာ သူမခနဓွာကိုယကှို အရှေ့သို့ညှှတကှှေးပှီး စောကဖှုတထှဲက လီးကို အပှငသှို့ ပှနလှှှော့ခှှတခှိုငှးတာမို့ သူမဆနဒွကိုလိုကလှှှောပှီး လီးကို စိမမှထားရဲတော့ဘဲ ခပမှှနမှှနှ လိုးသှငှးလိုးထုတနှှင့သှာ မှနမှှနကှှီး စခနှးသှားပေးရသညှ။ အဖုတထှဲ ကှာကှာစိမထှားလှှငှ အမှေးပှပှတှရေဲ့ဒဏကှို သူမဘယလှိုမှ သညှးညညှး မခံနိုငကှှောငှး မိဖှေး ဖှင့ပှှောပှသညှ။ ကှောမှငှးမောငလှညှး မိဖှေးစိတကှှိုကှ လီးအဝငခှှောအောငှ ခှော့လိုးညှောင့လှိုး လိုးရငှးက မိနှးမလုပသှူရဲ့ အဖုတထှိပနှားက အစိငေါကတှောကကှလေးကိုပါ လကတှဈဖကလှှှိုနှိုကပှှီး ပှတခှှကလေိပေးသညှ။ စောကစှိအပှတခှံရ၍ မိဖှေး စောကဖှုတထှဲ လီးဝငနှလကှကှေ တှန့ကှနဲ ဖှဈသှားသေးသညှ။

ကနှလှကတှဈဖကကှလညှး ဖှေးစိနရှဲ့ဖငပှေါကဝှစူတူတူကလေးထဲကို လကနှှဈခှောငှးပူး ထည့သှှငှးပှီး လှည့ပှတထှိုးနှိုကှ၍ ဆှပေးပှနသှညှ။ မိဖှေးလညှး အရငကှပငှ ဖငခှံကငှ့ရှှိပှီး ယခုကဲ့သို့ သူမစောကဖှုတနှှင့ှ ဖငကှို ကှောမှငှးမောငရှဲ့လီးနှင့ရှော သူ့လကမှှားနှင့ပှါ တဈပှိုငတှညှး အလိုးခံရသလိုဖှဈနတောမို့ အကောငှးကှီး ကောငှးရပှနကှာ ဆန့ငှငဆှန့ငှငနှှင့ှ တဈကိုယလှုံး ထှန့ထှှန့လှူးသှားသညှ။ ကှောမှငှးမောငှ အခကှနှှဈဆယှ အစိတခှန့ှ မိကှောငှးကှငှးစှပတှပထှားသော လီးကို မှှနှေောကပှှီး စကသှနတပှဈေသကဲ့သို့ တဘုတဘှုတတှဘှပဘှှပနှှင့ှ အဆကမှပှတှ ဆကလှိုးသှငှး ပေးလိုကရှာ မိဖှေးဖငကှှီး အပေါကှို ကှှ၍ကှှ၍ ကော့ပှံလူးခါလာရလကှှ တဈကိုယလှုံး ကတုနကှရီဖှဈပှီး …။

“အ အ အိအိ ယာ့ … ထှကှ ထှကပှှီ … ကိုရယှ … အရညတှှေ ထှကကှုနပှှီ ဖှေး ဖှေး ပှီး ပှီ … အား အ ဟား အာ့ … မ မ ထိနှးနိုငှ တော့ ဘူး အူးဟူး ဟူး လိုး ကိုရေ … ဆကတှိုကသှာလိုး လရညတှှေ … ဖှေးအထဲကိုသာ အကုနထှည့ပှဈလိုကတှော့” ကှောမှငှးမောငလှညှး အားသှနပှှီး ဇှပဇှှပဇှှပဇှှပနှှင့ှ အသားကုနပှငှ လိုးခလှိုကတှော့သညှ။ ဖှေးစိနရှဲ့စောကခှေါငှးထဲမှ စောကရှညတှှေ မှငမှကောငှးအောငှ အပှငကှိုလှှံကလှာတာမို့ စောကရှညသှံ တဘှပဘှှပနှှင့အှတူ သူ့ရဲ့အကှမှးပတမှးနိုငလှှသော လိုးဆောင့မှှုမှားက နဘေးကနေ အနီးကပှ စူးစိုကကှှည့နှသညှေ့ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ စိတနှှလုံးကိုပငှ အသညှးအသနှ တုနလှှုပခှှောကခှှား မိစတေော့သညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ သူတို့ကိုကှည့ရှငှး သူမစောကဖှုတကှို သူမ လကစှောငှးတိုကနှသညမှှော တဈခှီမကပှီးနပှေီ။

စောကရှညတှှလညှေး တဖှနှးဖှနှးနှင့ှ ဘာထှကသှလဲ မမေးနှင့ှ။ သူမအိပနှသညှေ့ အိပရှာခငှးတဈခုလုံးတောငှ ရှှဲနဈကုနသှညအှထိပငှ။ နို့နှဈလုံး ဖစှလှှိမ့ှ နယလှိုကှ နို့သီးကလေး တအားဖိပှတခှှလေိုကှ ပေါငကှှားရှိစောကဖှုတထှဲကို လကခှှောငှးမှားနှင့ှ ဟိုထိုးဒီနှိုကပှှုကာ အဖုတလှကပှူတိုကလှိုကနှှင့ှ တဈကိုယလှုံး ဖှိုးဖှိုးဖစှဖှစှနှအေောငှ ကာမအရသာမှား အတောမသတခှံစားရပှီး စောကရှညတှှေ ရှှဲသထကရှှှဲကာ အိုငထှှနှးနတေော့သညှ။ “ဟား အား အား ကောငှးလိုကတှာ မိနှးမရာ အား ဟား ရှီး ကိုငှး ကိုငှးကှာ” ကှောမှငှးမောငရှဲ့ ကှနပအှေားရစှာ မာနသှှငှးပှောဆိုလိုကသှံနှင့အှတူ … “ဘှတှ ဘု ဘှပှ ဖှပှ ဘှတှ ဇှပှ ဗှှတှ စှိ ဇှပှ ဘုတှ ဘတှ ဗှပှ” နောကဆှုံးပိတှ အခကှငှါးဆယလှောကှ အသားကုနလှိုး အသားကုနဗှငှှးပှီး ကှောမှငှးမောငှ သူ့မိနှးမစောကဖှုတထှဲကို လရညတှှေ တဗှှတဗှှှတှ ပနှးထည့ပှဈလိုကသှညှ။

လရညလှကကှနှတှှေ ကုနသှှားမှာစိုး၍ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး လှဲနရောက ငေါကကှနဲထလာပှီး … “မငှးမောငှ မှနမှှနှ … မှနမှှနထှုတှ … ငါ့ဆီ ပေးဦး … လီးကိုမှနမှှနခှှှတလှေ ” “ဘု ဖှတှ ဗှပှ” လီးထုတသှံနှင့အှတူ ကှောမှငှးမောငလှီးထိပမှှ လကကှနှလှရညတှှကေို ဝင့ဝှါလှိုငတှဈယောကှ ကုတငပှေါကှနေ ခေါငှးထုတကှာ ပါးစပကှလေးဟ၍ အားပါးတရခံယူပှီး လဒဈပတလှညကှို လှှာနှင့သှိမှးလိုကယှကလှိုကနှှင့ှ လီးမှာပကှေံနသညှေ့ လရညလှကကှနှှ အစအနတှေ အားလုံး ယကသှပကှာ ပါးစပထှဲ ဇှတမှှိုခပှဈလိုကသှညှ။ ကှောမှငှးမောငှ လီးမှာစှပထှားသည့အှစှပကှို ဖှုတပှှီး ဝင့ဝှါလှိုငရှှိရာဖကကှို လီးကှီးကပထှိုးပေးလိုကရှာ သူမလညှး လခှောငှးတုတတှုတကှှီးကို လကနှှဈဖကနှှင့ှ ကမနှးကတနှးဆှဲယူပှီး ပါးစပနှှင့အှပှည့ှ ထည့သှှငှး၍ လီးဒဈကှီးကစတငပှှီး အငမှးမရပငှ စုပငှုံယကပှေးနတေော့သညှ။

လခှောငှးကှီးက မာနဖှီနဆေဲရှိရာ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ ပါးစပထှဲမှာ ပှည့ကှှပနှသညှေ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ ခေါငှးလေးနှိမ့လှိုကကှှှလိုကနှှင့ှ လီးတဈခှောငှးလုံးကို လဒဈနရောကစပှီး လီးခှောငှးအရငှးအထိ အသှားအပှနှ မှိနရှညယှှကရှညကှှီး စုပဆှှဲ၍ယကပှေးနရော မိဖှေးလညှး သူမအနားကိုရောကလှာပှီး ဟိုကိုငဒှီကိုငနှှင့ှ ဝင့ဝှါလှိုငပှေါငကှှားထဲ လကထှိုးနှိုကှ၍ စောကဖှုတကှို လကခှှောငှးမှားဖှင့ှ နှူးဆှပေးနပှနသှညှေ။ ဝင့ဝှါလှိုငစှောကဖှုတကှ အရညစှိုနူးအိနပှေီဖှဈရာ လကနှှင့လှိုးဆောင့မှှုကနေ တဇှပဇှှပအှသံမှား ထှကလှာသညှ။ “အှနှး အှနှး ဟှနှးဟှနှး အှနှး” သူမလညှး လီစုပပှေးနရငှေး တဈဖကကှ စောကပှတကှို အပှတအှဆှအနှူးခံရ၍ ရမမွကစှိတမှှားကှှသထကကှှှလာရာ ပါးစပထှဲက လီးကှီးခှှတှ၍ ကှောမှငှးမောငအှား မော့ကှည့ပှှီး …။

“နင့လှီး ကှီးလိုကတှာ မငှးမောငရှယှ အားရစရာပဲ အပှိုသာဆို စဖုတတှှအကေုနကှှဲပှဲကုနမှှာ” ပှောလိုကရှာ … “နငကှ အပှိုမို့လို့လား ဝင့ဝှါရ … ငါ့လီးက နင့စှဖုတနှဲ့ဆို အနတေောပှဲနမှော ကှဲဖို့တော့ ပူမနစမှေးနဲ့” “မပူပါဘူး ငါအားရလို့ပှောတာ … အေး နငပှှောသလို ငါအပှိုတော့မဟုတဘှူး … ဒီခတှကေ ပှိုနဖေို့လညှးမလိုတော့ဘူး သိလား မငှးမောငှ … လိုငှးပေါမှှာ ဟုနှးမိတတှို့ ခှောငှးရိုကတှို့ ကိုယတှိုငရှိုကတှို့ ဒီလောကပှေါပေါလောလောဖှဈနတော နငမှမှငဘှူးလား … မိနှးမမှနရှငှ အမှီးပေါကတှာနဲ့ လိုးမယ့ကှောငကှအသင့ှ … စဖုတမှှငရှငှ လိုးမယ့ကှောငခှညှှးပဲ မိနှးမမှနရှငှ အပှိုကနှပှါ့ဦးမလား …အဓိကက ကိုယ့ကှို ဘယသှူက ဘယလှိုပုံစံလာလိုးမလဲ ခံတတဖှို့ အရေးကှီးတယှ … ပါကငကှ ခတှမရှေိတော့ဘူး ဟငှးဟငှး”။

“အေးပါ ထားပါ ငါသိတယှ … ဒါနဲ့ ခုငါ နင့ကှို ဆကတှိုကှ အခှီပှည့လှိုးမှာနောှ ဝင့ဝှါ ခံဖို့ပှငထှား” “တကယလှား နငလှီးတောငသှေးလား” “တောငလှို့ပှောတာပေါ့ ကှည့လှိုကှ” “ဒါဖှင့ှ နင့အှစှပထှည့လှိုကှ ငါကအသင့ပှဲ နင့ဟှာမလို ဖငတှော့ ကုနှးမပေးနိုငဘှူး ဒီအတိုငှးလာလိုးလှည့ှ” ကှောမှငှးမောငရှဲ့လီးကို လကနှှင့ဟှိုပှတဒှီဆှလုပကှာ ဂှငှးတိုကလှိုကှ ပါးစပနှှင့ပှှှတပှှှတဆှိုပှီး အားပါးတရစုပလှိုကှ လုပရှငှးက ပှောလိုကရှာ သူလညှး မနသောတော့ဘဲ လီးကှငှးစှပကှို အမှနစှှပထှည့လှိုကရှသညှ။ ကှောမှငှးမောငှ လီးက ကှငှးတှေ အဖုအပိနှးတှေ အမှေးပှပှတှေ ရှုပယှှကခှတလှကှှ ကှည့ရှတာကပငှ ကှောခမှှးစရာကို ကောငှးနပတေေော့သညှ။

လီးက အစှပစှှပပှှီးခှိနမှှာ တောတှောကှှီးနတောတှေ့ရသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ ကုတငပှေါမှှာ ဖငနှှဈဖကဖှှဲထောငကှားသညအှထိ တဈတီတူးထောငပှုံစံ ပကလှကကှားရယား ခှထေောကနှှဈဖကကှို အပေါသှို့ ကှေးထောငကှာနပှေီး သူမလကနှှဈဖကကှလညှး ပေါငခှှကှားရှိစောကပှတကှို အောကကှနလှှေိုဆှဲ၍ ဟဟဖှဲဖှဲ လုပပှေးလိုကသှညှ။ ကှောမှငှးမောငှ ကုတငပှေါတှကကှာ သူမပေါငနှှဈဖကအှကှားမှာ မုဆိုးဒူးထောကဝှငထှိုငခှလှိုကပှှီး မိကှောငှးကှငှးစှပထှားသော သူ့လီးငပဲကှီးကို ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့စောကဖှုတဝှမှာ အသာတေ့ကာ စှိကနဲနအေောငှ အပေါကဟှပှဲပှဲလေးထဲကို ထိုးဆောင့ခှလှိုကသှညှ။ လီးဒဈထိပကှှီး စောကဖှုတထှဲ နဈဝငသှှားသညှ။

“ဟာ အ အာ့ အမေ့ လန့လှိုကတှာ ငမောငရှာ ဖှညှးဖှညှးဟဲ့” လီးစှပဆှီက အမှေးပှပှတှေ ကှောကုနှးဘုတှကှေောင့ှ အသညှးအေးကနဲ ရှိနှးတိနှးဖိနှးတိနှးဖှဈသှားရသညှ။ သူမစောကဖှုတနှံရံတှကေို ကှမှးရှရှကှီး ပှတတှိုကကှာ ဇှတအှတငှး တိုးဝငသှှားသလိုပငှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ တှန့သှှားပုံကှည့ှ၍ သူက … “န့ငှ အဆငပှှလေား ဝင့ဝှါ” “ပှတယှေ လိုးလေ လီးဝငအှောငဆှကလှိုးဦး တအားတော့ ဆောင့မှခနှဲ့ ငါဒါမှိုး မကှုံဖူးဘူးဟ” “နငှ အကောငဗှလောငတှှေ မှိုလိုပေါကအှောငတှှဲလာတာ တဈကောငမှှအဖှဈမရှိပါလား ဝင့ဝှါ” “နငနှဲ့တော့ ဘယတှူမလဲ မငှးမောငရှယှ” သူမ မကှုံဖူးမှနှးသိသာသညှ။ သူတဈခကှနှှဈခကှအှလိုးမှာ ဝင့ဝှါလှိုငမှကှနှှာတဈခုလုံး ရှုံ့လိုကမှဲ့လိုကနှှင့ှ အစပိုငှးမို့ တောတှောကှလေး အခံစားရခကနှပေုံလညှး ရသညှ။

ကှောမှငှးမောငှ ကှပထှုတနှသေောလီးကို စောကဖှုတထှဲမဝငဝှငအှောငှ ဖိသှငှးသညှ။ လီးကို နှဲ့နှဲ့ပှီးလိုးသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး သူမပေါငတှနနှှဈဖကကှို အောကကှနေ လကလှှှိုဆှဲပှီး ဘေးနှဈဖကဆှီ ပှဲပှဲကားကားလုပကှာ သူလိုးသမှှအံကှိတခှံသညှ။ တဖှညှးဖှညှးနှင့ှ သူမ ခံနိုငရှညရှှိလာပုံရသညှ။ နဘေးကမိဖှေးကလညှး သူမစောကဖှုတကှိုပငှ ဆေးကှောဖို့အခှိနမှရှာပါ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ သကတှောင့သှကသှာရှိအောငှ ဆိုပှီး နဘေးကနေ ဟိုပှတဒှီကိုငလှုပှ၍ သူမကိုယတှိုငပှငှ လိုကပှါကူညီပေးနသညှေ။ “နင့လှငလှီးကှီး ကှည့ပှါဦး မိဖှေးရယှ ဂေါလှီရော အမှေးရော စုတဖှှားကှီးကိုဖှဈလို့ ” “အစမို့ အခံခကတှာ နငတှဖှညှးဖှညှးကောငှးလာလိမ့မှယှ” “ကှပှ ကှပတှယဟှ အာ့ အိ အာ့ အ မငှး မောငှ လိုးကှာ လိုးစမှး နင့လှီးကို အထဲထိရောကအှောငှ။

တဈခါတညှး ဆောင့ခှလှိုကတှော့ မထူးဘူး အဝမှာဆို တဈတဈနတော ဟင့ဟှင့ှ” ကှောမှငှးမောငလှညှး လိုးစရှိလေ လိုးလို့အားပါလာလဖှဈကော ပိုမို၍ ဖိဖိစီးစီးဆောင့ခှပှေးလာသညှ။ လီးဝငသှံတဖှပဖှှပနှှင့အှတူ သူ့လခှောငှးဒဈထိပလှုံးက ဝင့ဝှါလှိုငစှောကဖှုတထှဲကို တဈရှိနထှိုးကှီး ရှောထိုးဝငရှောကပှှီး အတှငှးမှတဈစုံတဈရာကို သှားရောကှ ထိတိုကမှိသှားသညှ။ ခံစားမှု ဖီလငကှ ဘာနှင့မှှမလဲနိုငပှါ။ တဖှညှးဖှညှးကောငှးလာတာကို သူမကိုယတှိုငှ ငှငှးမရတော့။ ဝင့ဝှါလှိုငတှဈယောကှ ရမမွကရှယဉကှှေောထဲ ကောကကှောကပှါအောငှ မှောပါပှီး ရငခှေါငှးထဲက အသကရှှုသံပှငှးပှငှး ထှကလှာသလို အောကပှင့ကှော့ပေးမှုကလညှး ပိုမိုသိသာလာသညှ။

ကှောမှငှးမောငှ အပေါကှဆောင့ခှသှလို သူမကလညှး အောကကှနေ လိုကပှှီး အသညှးအသနကှော့ပေးညှောင့ပှေး လုပလှာသညှ။ လီးကှီးက အရငှးထိဆိုကပှှီး ထိခကှကှပိုပှငှးလာသဖှင့ှ နှဈယောကသှား ဖီလငတှှတရေိပရှိပတှကကှာ သူနိုငကှိုယနှိုငအှပှိုငကှှဲသည့ှ အဆင့ကှို မထငမှှတဘှဲရောကလှာကှသညှ။ “ဟုတပှီ ကော့ ကော့ပေး ဝင့ဝှါ နင့လှကကှှီးဖယလှိုကှ ငါခှနှဈဖကေမှပှီး ဖိလိုးပေးမယှ” “အဲ အဲ ဒါဆို ပို ထိမှာ ငမောငရှ” “ဟ ထိခကှပှှငှးမှ လီးအရသာဘယလှိုဆိုတာ နငသှိမှာပေါ့ ဖယစှမှး ဖလေိုးမလေး ငါပင့လှိုးလိုးပေးမယှ” ပှောလညှးပှော သူ့လကနှှဈဖကကှလညှး ဝင့ဝှါလှိုငခှှထေောကနှှဈဖကကှို အားပါးတရ ဆှဲမ၍ အနောကကှို ကော့လနနှအေောငှ ထောငကှားပှီး အသင့ဖှှဲဟပေးထားသလိုဖှဈနသညှေ့ စောကဖှုတဟှပှဲပှဲလေးထဲကို။

တဘုတဘှုတတှဘောကဘှောကှ အသံမှား ထှကအှောငပှငှ အပေါစှီးကနေ ဖိဆောင့လှိုးခလှိုကရှာ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး လူးလှိမ့ကှော့ပှံနအေောငှ ခံရလတေော့သညှ။ “ဟား ဆောင့ှ ဆောင့ှ ထိ ထိတယှ တအားထိတယှ အ အား ရကစှကတှယှ မငှးမောငရှာ အား လိုး ကှမှးကှမှးလိုး ငါ့စောကဖှုတှ ကှဲပစေ အပီလိုးပဈလိုကှ လိုး ဆကလှိုး မ မရပနှဲ့ အ အား အား ” ဝင့ဝှါလှိုငှ စောကခှေါငှးထဲက တဖစှဖှစှညှှဈပှီး စောကရှညတှှေ ဒလဟောပနှးထှကကှုနပှှီ။ ကှောမှငှးမောငလှညှး ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ စောကပှတနှှုတခှမှးသာမှားက သူ့လီးကိုဖစှကှနဲဖစှကှနဲနအေောငှ တအားရဈပတစှုပဆှှဲမှုခံရ၍ မထူးတော့ပှီဆိုပှီး သူမကို လုံးဝ ငဲ့ညှာခှငှး မရှိတော့ဘဲ စိတရှှိလကရှှိပငှ လကကှနှအှားအငတှှေ အကုနသှှနှ၍လိုးရငှး အခကှလှေးဆယငှါးဆယှ အရောကတှှငှ သူ့လီးထိပမှှ တဆဈဆဈကိုကခှဲလာပှီး။

လရညပှစှခှှှဲခှှဲတှကေို သူမစောကခှေါငှးလေးထဲသို့ တဗှဈဗှဈနှင့ှ အဆကမှပှတှ ပနှးထုတပှဈ လိုကလှသညှေ။ နှဈယောကသှား ငှိမကှသှှားရာ ဖှေးစိနကှ ကှားကနဝငပှှေီး လငဖှှဈသူရဲ့လီးကိုကိုငကှာ ပါးစပနှှင့ကှုနှးစုပလှိုကှ လီးတနတှလှှောကမှှာ ပကှေံနသညှေ့ လရညတှှကေို လှှာနှင့ှ လိုကလှံယကသှပလှိုကှ လုပပှေးသညှ။ တဈဖနှ ဝင့ဝှါလှိုငှ၏ နို့နှဈလုံးနှင့ှ စောကဖှုတကှို ပှတလှိုကနှယလှိုကှ ကိုငလှိုကနှှင့ှ အပှတနှှူးဆှပေးနပှေီး ဝင့ဝှါလှိုငကှလညှး သူမဖကကှိုလှည့ကှာ သူမရဲ့ ပေါငတှနဖှှေးဖှေးနှဈဖကှ အကှား ခေါငှးတိုးဝငှ၍ စောကရှညနှှင့လှရညမှှား ပလေူးနသေော မိဖှေးစောကဖှုတကှို ပါးစပနှှင့နှမှးစုပယှကသှပကှာ ဝင့ဝှါလှိုငှ၏ အပေါကှို ခှကနှအေောငှ ကုနှးထောငလှို့နသေော ဖငသှားအိအိနှဈဖကအှကှားရှိ ခပစှူစူကလေးပှင့အှာနသညှေ့ ဖငစှအိုဝကလေးကို။

ကှောမှငှးမောငတှဈယောကှ မကှနှှာအပပှှီး အပှတအှသတပှငှ လှှာနှင့တှပှပပှှပကှုနှးယကဆှှပေးနကော သုံးဦးသုံးဖလှယှ အခစှပှှဲတောကှှီးကို ခှိမ့ခှှိမ့သှဲသဲပငှ ကငှှးပနှှဲပှောနှမေိကှလတေော့သညှ။ ကှောမှငှးမောငရှဲ့မိခငဒှေါနှှေးနှေးလှိုငှ ပှနမှလာခငှ အခှိနအှထိဖှဈသညှ။….. အစရှိပှီဖှဈ၍ သုံးယောကသှား အလိုးစခနှး နေ့စဉဖှှင့ဖှှဈသညှ။ ဒေါနှှေးနှေးလှိုငကှ မနကရှောကပှှီဆိုတာနှင့ှ အကှောငှးတဈခုခုပှကာ အပှငကှို အလညအှပတထှှကစှမှဲ။ အခှိနပှှည့ှ အပှငထှှကသှှားလာနရသညှေ့ စီးပှါးရေးလောကမှနေ၍ ဗှုနှးစားကှီးအနားယူခဲ့သဖှင့ှ အခှိနပှိုတှမှော အိမမှှာ အေးအေးလူလူ ဖငမှှဲအောငှ မနတတတှေော့ဟနှ တူသညှ။ အပှငမှှာ သူမကိုယတှိုငှ အစုရှယယှာဝငထှားသည့ှ လုပငှနှးကိဈစတခှို့တလလညှေး ကနှရှှိသေးဟနတှူပါသညှ။

ဒေါနှှေးနှေးလှိုငှ တဈခါတဈခါ ငှရှေှငပှှီး ပှနလှာတတတှာ သူတို့အားလုံး အသိပငှ ဖှဈသညှ။ အိမမှှာ သူတို့သုံးယောကပှဲကနှရှဈခဲ့ရာ ဝင့ဝှါလှိုငအှလုပမှသှားခငနှှင့ှ အလုပကှပှနလှာပှီးခှိနတှှမှော သူတို့ သုံးယောကသှား စိတကှှိုကပှငှ ရမမွကနှယထှဲ ခှစေုံပဈဝငှ၍ ရကေုနရှခမှေး အပှောကှှူးကှစမှဲပငဖှှဈသညှ။ ထိုသို့ အပှောကှှူးရာမှာလညှး တဏှာကှီးသူဖှဈသော ဝင့ဝှါလှိုငှ၏သဘောဆနဒွအရ သာမနနှညှးလမှးတှထကှေ ပိုပှီး ထူးကဲ ဆနှးပှား သည့ှ ခစှရှေးခစှရှာ နညှးလမှးစုံကို ကောငှးကောငှးအသုံးပှု ဆကဆှံကှလေ့ရှိသညှ။ ကှောမှငှးမောငအှသင့ဆှောငထှားသော လီးမှာ စှပရှသည့ှ ကှနဒှုံအစှပတှှကေို ထညလှဲသုံးရသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ ကှောမှငှးမောငရှဲ့လီးမှာစှပရှသော မိကှောငှးကှငှးဆကအှစှပကှို စှဲသှားသညှ။

ဘယလှောကအှထိ စှဲသှားမိသလဲဟူမူ သူမနှင့မှိဖှေးတို့ မိနှးမသားခငှှး အတှေ့အရသာခံစားရာမှာ အသုံးပှုသည့ှ ရောဘှာတဈမှိုးနှင့ှ လုပထှားသော ယောကှှားလိငတှနဆှာအတုမှာပငှ ထိုသို့သောအစှပကှို တပဆှငအှသုံးပှု၍ နှဈယောကသှား စမှးသပှ ပှောပှါးကှသညအှထိပငှ။ အပှငမှှာ ဘောဒှါတှနှငှေ့ ဆိုငတှကာလညပှှီး သောကစှားနသညှေ့ ကှောမှငှးမောငတှော့ ထိုအခကှကှို သိမညမှထငှ။ သူ့အနနှငှေ့ မိနှးမနှင့ညှီမဝမှးကှဲဖှဈသူကို စိတတှိုငှးကလှိုးပှီးပှီဆိုတာနှင့ပှငှ အစာဝပှီးသည့ှ ကှားတဈကောငှ အလား ဘောဒှါဘောကှှှတတှှနှငှေ့ အပှငထှှကလှညပှတပှှီး အရကသှစောသောကစှားရငှး အခှိနဖှှုနှးနတတစှမှေဲ ဖှဈသညှ။ အကယှ၍ သူသိခဲ့လှှငလှညှး သူ့အနနှငှေ့ (မနိုငစှိနဟှုဆိုရမညဖှှဈသော) အနှီမိနှးမသားနှဈယောကအှပေါှ ဘာတဈခှနှးမှှ ဝငရှောကစှှကဖှကှ ပှောဆိုနိုငစှှမှး ရှိမှာမဟုတခှှေ။

အမှနတှော့ မိနှးမလိုးတာတဈခုကလှဲ၍ မညသှည့အှလုပကှိုမှ မယမှယရှရ လကကှှောတငှးအောငှ မလုပဘှဲ လတလှှားလတလှှားနှင့ှ ဟေးလားဝါးလား အပှငမှှာ လညပှတှ အခှိနဖှှုနှးနတတသှညှေ့ ကှောမှငှးမောငကှို သူ့အမကစပှေီး အိမတှဈအိမလှုံးရှိ ဘယမှိနှးမသားတဈယောကကှမှ အထငကှှီးလေးစားကှခှငှးလညှး မရှိပါခှေ။ ယောကှှားအမညခှံ အခှင့အှရေးသမား ပေါကှှော့နသေူတဈယောကမှှှသာ ဖှဈလသညှေ။ အလုပပှိတရှကတှဈရကမှှာ မိဖှေးက ဝင့ဝှါလှိုငကှို အပှငခှေါထှုတပှှီး သူမအလုပလှုပကှိုငကှကှစှားနသေော ရပကှှကကှ ခှငတှဈခုနှင့ှ ခှိတပှေးလိုကသှညှ။ သူမ နှဈလုံးထီကောမှရှငသှှငှးနကှေ ခှဲဒိုငအှသိုငှးအဝိုငှးထဲက သူဋဌွေးတဈယောကရှဲ့သားဖှဈပှီး ငှထေောတာတော့ ပှောစရာမရှိဘူး လို့ ဘေးတီးလိုကသှေးသညှ။

ခှိနှးသည့နှေ့မှာ နှဈယောကသှား အထညဆှိုငသှှားမညဖှှဈကှောငှး အကှောငှးပှပှီး အိမကှထှကလှာကာ လိုငှးကားစီး၍ ခှံဝနှးကယှတှဈခုဆီကို ရောကရှှိလာကှသညှ။ ခှံဝနှးအလယမှှာ တဈထပတှိုကပှုလေးတဈလုံးကို သပသှပရှပရှပဆှောကလှုပထှားပှီး တဈအိမလှုံးကို အဝါနုရောငှ ဆေးသုတှ ထားသညှ။ သဈပငပှနှးမာလတှှေ အစုံအလငရှှိသညှ။ အိမဘှေးက အဖီထုတထှားသော ကားရုံလေးထဲမှာ ကားတဈစီး ထိုးဆိုကှ ရပထှားတာလညှး တှေ့ရသညှ။ “နခငှေ့စှဖှယလှေး ” ဟု ဝင့ဝှါလှိုငပှှောလိုကရှာ ဖှေးစိနပှှုံးပှီး သူတို့လိုမိသားစုတှမှော ပိုငဆှိုငမှှုအမှားကှီးရှိသေးကှောငှး ခုဟာက အနားယူအပနှးဖှရောမှာ သုံးသည့အှိမမှှှသာဖှဈ၍ မပှောပလောကကှှောငှး တိုကတှာအဆောကအှဦးတှေ ဆယဘှီးကားတှဆေိုတာ အမှားကှီး အပှံစားကှီးပဲဟု မကလှောကအှောငှ ပှောပှသညှ။

တခှို့သူဋဌွေးတှဆေိုလှှငှ ဘောလုံးပှဲ နှဈလုံးသုံးလုံးထီတှသောမက မူးယဈဆေးအစရှိသည့ှ တရားမဝငသှော လုပငှနှးမှနသှမှှ မလှတစှတမှးလုပကှိုငပှှီး နယမှှရှေိ ပိုငရှာဆိုငရှာမှားကိုပငှ သူတို့အလိုရှိသလို အသုံးခနှိုငအှောငှ အစစအရာရာ သူတို့စိတကှှိုကှ လိုလသေေးမရှိ ကူညီထောကပှံ့ပေးထားကှကှောငှး ရှငှးပှသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ အားကမှိသညှ။ သူမတို့မိသားစုက စီးပှါးရှာဖှရောမှာ ဦးစီးဦးဆောငပှှုနိုငလှောကသှည့ှ အိမထှောငှဦးစီး ယောကှှားကောငှး တဈယောကှ မရှိ၍ ပတဝှနှးကငှမှှာ မကှနှှာငယရှကှောငှး ခမှှးခမှှးသာသာ သကတှောင့သှကသှာ နခငှလှှကှေောငှး ဖှေးစိနကှို ရငဖှှင့ှ ပှောပှသညှ။ တဈသကတှာ ခမှှးခမှှးသာသာ တင့တှောင့တှင့တှယနှထေိုငနှိုငဖှို့အတှကဆှိုလှှငှ မိမိအနနှငှေ့ ဘာကိုပဲ ရငှးရရငှးရ နောကဆှုံး ခနဓွာကိုယကှိုရငှးရပစေ။

ရငှးပဈလိုကမှညဖှှဈကှောငှး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထုတဖှောပှှောလိုကရှာ ဖှေးစိနလှညှး ဝင့ဝှါလှိုငကှို သူမခေါလှာတာအကှောငှးရှိကှောငှး သာမနှ အပှောကှှုးရုံသကသှကမှဟုတဘှဲ သာမနထှကပှိုသော အရေးကှီးကိဈစရပတှှေ ရှိသေးကှောငှးနှင့ှ မကှာမီ အရိပအှမှှကှ သိစရမညဆှေိုတာပှောပှီး အိမရှှေ့မှာခှိတဆှှဲထားသည့ှ လူခေါခှေါငှးလောငှးကလေးကို သူမလကကှလေးနှင့ှ အသာဆှဲလိုကသှညှ။ အိမအှတှငှးမှ ခတှဆနဆှေနှ ဝတစှားပှငဆှငထှားသော အသကခှပငှယငှယခှှောခှောလှလှ ငါးရံ့ကိုယလှုံးကလေးနှင့ှ မိနှးကလေးငယှ တဈယောကှ ထှကလှာပှီး ဘယသှူဘယဝှါနှင့ှ တှေ့ခငှသှလဲ ဟုမေးရာ ဖှေးစိနကှ ကိုနနဒွဆိုလား ဘာဆိုလား နာမညတှဈခုကို ပှောပှလိုကသှညှ။ မိနှးကလေး အိမထှဲကို ပှနဝှငသှှားပှီး မကှာမီ အတှငှးခနှးတဈခုထဲမှ အသကှ ၃၅ နှဈအရှယခှန့ရှှိမည့ှ။

အရပခှပမှှင့မှှင့ှ နှုတခှမှးမှေးစစနှင့ှ သကလှတပှိုငှးယောကှှားတဈယောကှ သူ့အနောကမှှာလညှး အဖောဖှှဈဟနတှူသည့ှ ဆံပငခှပတှိုတို မှငှးခေါငှးစှပကှယှဝှတှ အမှိုးသားတဈယောကှ ထှကလှာတာတှေ့ရကာ ဖှေးစိနကှိုမှငတှော့ သူက ဝမှးပနှးတသာ ရှိသည့ပှုံစံနှင့ှ … “ဟာ မိဖှေး လာ ငါက ဘယသှူမှားလဲလို့ အိမကှတဈယောကယှောကှ လိုကလှာတယထှငပှှီး လန့သှှားတာ ဟဲဟဲ ဟဲ လာ အထဲဝငှ ထိုငကှှ နငလှာမယဆှိုလို့ ငါ ဒီတဈမနကလှုံး ဘာမှမလုပဘှဲ စောင့နှတော” ဆိုပှီး သူမလကကှိုလာဆှဲ၍ ဝင့ဝှါဖကကှိုလညှး လှည့ကှှည့ကှာ … “ဒါက နင့အှဖောလှား မိဖှေး” မိဖှေး ပှုံးပှုံးလေးလုပကှာ ခေါငှးညိတပှှလိုကရှငှး … “ဟုတတှယှ ဖှေးပှောထားတဲ့ ဝင့ဝှါဆိုတာ … နာမညရှငှးက ဝင့ဝှါလှိုငတှဲ့ ဟိုဖကအှိမကှ ဖှေးရဲ့ယောငှးမလေးပေါ့ အဟငှးဟငှး ဟငှး” မိဖှေး အထာနှင့ပှှောလိုကရှာ သူလညှး သှားအဖှီးသားဖှဈသှားပှီး … “။

အို ဟုတသှားပဲ ဖှေးကှိုပှောထားသားပဲ ဝင့ဝှါတဲ့လား နာမညလှေးလှလိုကတှာ လူနဲ့ အရမှးလိုကတှယှ မိုကတှယှ လာလေ ဒီထဲ ဝငထှိုငပှါ ညီမရဲ့ … အားလုံး ကိုယ့အှရငှးအခှာတှလေို့ သဘောထား … အဈကိုတို့နဲ့တှေ့ရငှ အဲဗားပှောရှမယှ ဘာမဆို အဆငပှှသှေားရမယှ … မိဖှေး နငပှဲ အားလုံးပှောပှလိုကတှော့ …ဟား ဟားဟား” “ဖှေး သူ့ကိုပှောပှီးသား ကိုနနဒွကှောရှဲ့ အဟငှးဟငှး ဟငှး ဖှေးယောငှးယောငှးလေးက သူမှားနဲ့မတူဘူး တအားစိတခှရှတယှ ရှိုထား ဝှကထှားစရာ မလိုဘူး … ပှောစရာရှိဘှငှးဘှငှးပဲ သူငယခှငှှးပေါငှးပေါငှးကှတာလေ အဟငှးဟငှး ဟငှး” “အိုး သိပကှောငှးပေါ့ လာ ဒီဆကတှီမှာ ထိုငကှှ ဟေ့ရောငှ သနှးဇောှ ဖှေးတို့နှဈယောကအှတှကှ သောကစှရာလေးတှလညှေးယူခဲ့ဦး … ကဲ ဖှေး ဘာသောကမှလဲ ပှော အအေးလား အပူလား ဒါမှမဟုတှ ဘီယာ ဝိုငှ တဈခုခုလုပမှလား ကှိုကတှာပှော”။

“အာ ဖှေးတို့ ဒီကနေ အိမအှရောကပှှနရှမှာ ညအိပဖှို့အထိတော့ ပါမဈမပါဘူး ဟင့ဟှင့ှ” “ဟာ ဖှေးလေးကတော့ လုပပှှီ လူကို နမထေိထိုငမှထိ ဆတတှငံ့ငံ့ဖှဈအောငှ အဟငှးဟငှး ကဲ အနားလာပါဦးဖှေးရဲ့ အဟငှး ရှှတှ ရှှတှ ပှှတှ ပှှတှ” “အို … အို … ကို … နနှ န နဒွ ကလဲ … ကဲ ထှာကှာ ဟင့ှ အငှ … ဟင့ှ ဟင့ှ မ မကောငှးဘူးကှာ လူတှေ ရှေ့မှာ အာ့ အ … အ ဟင့ှ ဟင့ှ ခိ ခဈခဈ ခဈ ” လူက တဈစုံတဈရာ မှီဝဲထားသည့ပှုံစံ ပုံမှနအှခှအနေေ မဟုတလှို့ဘဲလား ဒါမှမဟုတှ သူ့အပိုငနှယမှှထေဲကို ရောကနှလေို့ပဲလား တော့ မသိပါ။ အိမရှှေ့ခနှးဆကတှီမှာ ထိုငလှိုကသှညနှှင့ပှငှ သူ့ပုံစံက တောတှော့ကှလေးကို အတင့ရှဲနပှေီ။ ဝင့ဝှါလှိုငကှ ဧည့ခှနှးရှိ တီဗီအရှေ့တည့တှည့ှ ဆကတှီခုံပေါမှှာ။ သူမရဲ့မကှနှှာခငှှးဆိုငှ နှဈယောကထှိုငှ ခုံရှညပှေါမှှာတော့ ဖှေးစိနကှ ဝငထှိုငလှိုကပှှီး သူမထိုငခှလှိုကသှညဆှိုတာနှင့ပှငှ ကိုနနဒွကှောဆှိုသူက။

သူမနှင့ှ ဘေးခငှှးကပရှကှ ခုံပေါမှှာ လာရောကှ ထိုငခှှ လိုကပှှီး ဘာမပှောညာမပှောနှင့ှ ဖှေးစိနခှါးလေးကို သူ့လကတှဈဖကနှှင့ှ ပိုငစှိုးပိုငနှငှးကှီး သိုငှးဖကှ၍ သူမနှုတခှမှးလေးကို ပှှတကှနဲ ပှှတကှနဲ လာရောကှ ဖိကပနှမှးစုပပှဈလိုကလှသညှေ။ ဖှေးစိနှ ရုတတှရကှ အငိုကမှိသှားပှီး သူ့အနမှးအောကမှှာ မှောပါသှားသညှ။ ရှေ့မှာလညှး ယောငှးမဖှဈသူဝင့ဝှါလှိုငတှဈယောကလှုံး ရှိနတောမို့ ပေါတှငကှှီး ဖကရှမှးနမှးရှုံ့ခှငှးခံရ၍ မကှနှှာပူသှားမိသညှ။ ဒါပမယှေ့ ဝင့ဝှါလှိုငကှ ဘာမှမဖှဈသလိုပငှ။ ဒီလို သာမငညှောငညှ ကိဈစကလေးလောကကှို လုံးဝ စိတမှဝငစှားသလို ခေါငှးထဲလညှး ထည့မှထားပါ။ သူမအရှေ့မှာ ဖှင့လှကစှဖှဈသော တီဗှီကှီးဆီကိုသာ စူးစူးစိုကစှိုကငှေးကှည့နှဟနရှှေိသညှ။

လူသူအမှဲရှိနပေုံမရသည့ှ သာမနှ အပနှးဖှေ အိမကှလေးတဈလုံးထဲ မှာတောငှ ဆိုနီအမှိုးအစား 55 လကမှ အကောငှးစား Smart TV ကှီးက အရောငအှဝါ တလငှးလငှးတလကလှကှ ဝငှးဖန့ှ ကှညတှောကကှာ ခနှးနားထညဝှါစှာဖှင့ှ နရောယူလို့ထားသညှ။ အခကှေးပေးရသော Sky Net လိုလိုငှးမှိုးနှင့ှ ခှိတဆှကှ ထားဟနှ တူသညှ။ နိုငငှံခှားအကရှှငှ ဇာတကှှမှးကားတဈကား ထုတလှှှင့ပှှသနတောတှေ့ရသညှ။ အခနှးတှငှးရှိ ပရိဘောဂတှေ ကှည့လှိုကှ လှှငလှညှး အပှံစားတှခညှှေးပဲ။ ငှကေိုရလေိုသုံးနိုငအှောငှ ဘယလှိုတှမှေား ရှာကှံထားကှတာပါလိမ့ှ ဟူ၍ သူမစိတထှဲက အတှေးပေါကှ နမေိလသညှေ။ “ကဲ နှဈယောကလှုံးပဲ အအေးသောကလှိုကကှှဦး ရောကလှာပှီးမှတော့ အေးဆေးပေါ့” နနဒွကှောကှ ပှောလိုကသှညှ။ သူ့ဘောဒှါသနှးဇောဆှိုသည့ဘှဲက စကားရောသောဖောသောနှင့ှ သူမတို့နှဈယောကအှရှေ့မှာ အအေးဖနခှှကတှှေ လာခပှေးပှီး ဝင့ဝှါလှိုငအှနားမှာ လာကပထှိုငသှညှ။

သူ့ခှထေောကတှဈဖကကှ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့မီနီစကပှ အတိုအပှတလှေး ဝတထှားသော ပေါငတှနတှဈဖကကှို လာရောကထှိမိနသညှေ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ မသိသလိုဘဲနသညှေ။ နနဒွကှောလှညှး သူ့ကို ဝင့ဝှါလှိုငတှို့နှဈယောကနှှင့ှ မိတဆှကပှေးပှီး သနှးဇောကှ သူ့သူငယခှငှှးလညှးဖှဈ အလုပထှဲမှာ သူ့လကထှောကှ တဈယောကလှညှး ဖှဈကှောငှး ပှောပှသညှ။ နနဒွကှောရှဲ့ လကကှတော့ မိဖှေးခါးလေးကို မလှှတပှါ။ ကိုငမှှဲအတိုငှးကိုငထှားရာ သူတို့နှဈယောကရှဲ့ပတသှကမှှုကို ဝင့ဝှါလှိုငှ ကောငှးကောငှး အကဲခတမှိနပှေီ။ မိဖှေး ဘယအှခှိနကှတညှးကမှား အပှငလှူ ဘယသှူမှမသိအောငှ လင့နှောကကှှယမှှာ သူ့ကိုလာလာပှီး ကုနှးပေးနတယမှသေိဘူး ဟု စိတထှဲကတှေးမိသှားသညှ။ “ဝင့ဝှါ သောကလှိုကှဦး ပှီးရငှ ကိုနနဒွနဲ့ငါ ငှစောရငှးရှငှးဖို့ရှိသေးတယှ နငဒှီကပဲစောင့ပှေါ့ ဟို ကို ဇောလှညှး နောကမှှလိုကလှာလေ ဝင့ဝှါနဲ့ အဖောရှတာပေါ့။

တကယလှို့ နငပှငှှးမယဆှိုရငလှညှး ငါ စာရငှးတှဘောတှလေုပပှှီးတာနဲ့ အထဲကနေ လှမှးခေါလှိုကမှယလှေ” “အေး ရပါတယှ စိတခှလှကခှှ သှားပါ” ဝင့ဝှါလှိုငပှှောလိုကသှညှ။ သူ့နဘေးမှာ ခေါတှောမကှလှုံးတှနှငှေ့ တဈကိုယလှုံးသိမှးကှုံးပှီး စားမတတဝှါးမတတှ စူးစူးရဲရဲကှီး စိုကကှှည့ကှာ အနီးကပစှောင့ကှှပပှေးနသညှေ့ သနှးဇောဆှိုသော ဘဲကှီးက အသင့ရှှိနသညပှေဲမဟုတလှား။ စီးပှါးရေးလောကမှာ နှဈရှညလှမှား ကကှစှားနသေူပီပီ လူရညလှညပှှီး ဖောရှောလညှး ကောငှးမည့ပှုံပဲမို့ ပငှှးမညလှို့တော့ မထငပှါ။ ငှထေောသည့ှ အသိုငှးအဝိုငှးထဲကဖှဈ၍ သူနှင့ပှလဲနံပသင့အှောငှ ပေါငှးထားနိုငလှှှငပှဲမဆိုးလှဟု ဝင့ဝှါလှိုငှ အခှအနကေေို သုံးသပမှိသညှ။ မိဖှေးလညှး အအေးသောကပှှီးတာနှင့ှ အခှိနမှဆိုငှးဘဲ ကိုနနဓွကှောရှဲ့လကကှိုဆှဲပှီး ထိုငရှာမှထလိုကသှညှ။

“ဝင့ဝှါ ငါသှားပှီဟေ့ နငတှို့နှဈယောကစှကားပှောရငှး နရဈကှေ” “အေးပါ မိဖှေး ငါ့ကိုစိတခှှ” သူတို့နှဈယောကှ အိမအှတှငှးဖကရှှိ အခနှးတဈခုထဲ ဝငကှာနီးတော့ မိဖှေးရဲ့မကှလှုံးတဈဖကှ မသိမသာမှိတပှှလိုကသှညကှို ဝင့ဝှါလှိုငှ မှငဖှှဈအောငှ မှငလှိုကရှသညှ။ ကောငမှ နန့နှလေိုကတှာ ကှည့စှမှး … သူ့လငနှဲ့သူ အပီအပှငအှခစှပှလူးပှီး လိုးဇာတခှငှးဖို့ အခနှးထဲဝငကှှတာပဲ ဖှဈရမယှ ငါနဲ့တော့ တှေ့ကှပှီပေါ့ လို့ပဲ သူမစိတထှဲက ကှိတပှှီး ကှုံးဝါးလိုကမှိသညှ။ နှဈယောကသှား အပှငမှှာ တီဗှီကှည့ရှငှး စကားတပှောပှောနှင့ှ အခှိနကှ နာရီဝကနှီးပါးကှာသှားသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ သူတို့ဒီအိမကှို ရောကစှဉကှ တံခါးလာဖှင့ပှေးသော တရုတမှလေးကဲ့သို့ ကောငမှလေးခှောခှောလေးတဈယောကကှို ရုတတှရကသှတိရသှားသညှ။

ကိုဇောသှိမှာပဲဆိုပှီး … “ဒါနဲ့ ကိုဇောှ စောစောက ဝင့ဝှါတှေ့လိုကတှဲ့ ဆံတိုဂုတဝှဲလေးနဲ့ကောငမှလေးလေ သူကရော ဘယသှူလဲ ဒီအိမကှပဲလား” သနှးဇောလှညှး တဈခကှငှှိမသှှားပှီးမှ … “အောှ နှဲ့ရီကိုပှောတာလား ကောငမှလေးက စုနှဲ့ရီတဲ့ ဒီအိမသှားမဟုတပှါဘူူး ရပကှှကထှဲက ကိုယတှို့နဲ့ တအားရငှးနှီးတဲ့ ကောငမှလေးပါ အလုပလှညှးအတူတူလုပတှယလှေ မိဖှေးလိုပေါ့ သူလညှး ပိတရှကတှှဆေို ဒီကို မကှာမကှာ အမှဲရောကနှကပှေါ ဟိုကောင့အှခနှးထဲမှာပဲ ရှိလိမ့မှယှ” “အောှ ဒါဖှင့ှ စာရငှးတှဘောတှေ ဝိုငှးလုပတှာနမှပေေါ့” “အငှး ဟငှးဟငှး” ပှောနစဉမှှောပဲ ထိုကောငမှလေး အခနှးတဈခုထဲကထှကလှာတာ တှေ့လိုကရှသညှ။ မိဖှေးတို့နှဈယောကအှတူရှိနရော အခနှးကပဲ ဖှဈသညှ။

ကောငမှလေးကှည့ရှတာ မကှနှှာလေးနှမှးဖတဖှတှ ဆံပငကှလေးပှယောငှးယောငှးဖှဈနပှေီး အငှကွှီအနားသားလေးမှားက တှန့ကှှနသယေေောငှ ရှိတာမို့ ကှည့ရှတာ တယမှဟနလှှဘူး လို့လညှး သူမစိတထှဲက တှေးလိုကမှိသေးသညှ။ သူမတို့ရှိရာ ဧည့ခှနှးဖကကှို အသာအယာ လှှောကလှာပှီး … “ကိုဇောှ အထဲကခေါနှပှေီ လာခဲ့တော့ တဲ့” “အောှ အေးအေး နှဲ့ရီ နင့ကှိဈစပှတပှလား စာရငှးတှသခှေောလုပခှဲ့တယနှောှ” “အငှးပါ ကိုဇောရှဲ့ ပှီးပှတလှို့ ထှကလှာတာပေါ့ လူကိုနုံးခှိသှားပဲ ကှှနမှ ခဏနပှနတှေော့မှာ” “ဟာ မပှနနှဲ့ဦး ငါပှောစရာရှိသေးတယှ အပှနှ ငါလိုကပှို့မယလှေ” “ဒါဆိုလညှး ပှီးရော ဒီကအဈမနဲ့ပဲ စောင့နှမယှေ နောှ မမ” ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး ဘုမသိဘမသိနှင့ရှောယောငပှှီး ရပါတယှ ဟုပှောလိုကသှညှ။ သနှးဇောဝှငသှှားပှီး ကောငမှလေးနှင့အှတူထိုငှ၍ ရောကတှတရှာရာ ပှောဆိုနကှသညှေ။

“အဈမ ကို တဈခါမှ ဒီလာတာမတှေ့ဖူးဘူးနောှ မဖှေးနဲ့သူငယခှငှှးတှလေား” “ဟုတတှယှ အဈမ တဈခါမှတော့ မရောကဖှူးပါဘူး ဖှေးဖှေးခေါလှို့လိုကလှာတာလေ သူနဲ့အဈမက တဈအိမတှညှးနတော သမီးယောငှးမတှပေေါ့ ဟငှးဟငှး” “အောှ ဟောှ ဒီလိုလား ဒါဆို မမတို့နှဈယောကကှ အကှောငှးသိတှဖှဈမှောပဲနောှ အဟငှးဟငှး” “ဟုတတှယှ ဟုတတှယှ ညီမရေ အတှငှးသိအစငှးသိ ပှောမနာဆိုမနာ သူငယခှငှှးလိုကို နကှတော ဆူလိုကဆှဲလိုကရှနဖှှဈလိုကှ ပှနခှစှလှိုကပှေါ့ အဟငှးဟငှး အလကားနောကတှာပါ ဖှေးနဲ့မမက ဆိုးတိုငပှငကှောငှးတိုငပှငှ အိမစှီးပှါးရေးလညှး အဈမတို့ နှဈယောကပှဲ တိုငတှိုငပှငပှငလှုပကှှရတာ” “ဟုတှ အဈမ အဈမနာမညကှ ဝင့ှ ဝင့ှ ဝါ နောှ” “အငှး အပှည့အှစုံက ဝင့ဝှါလှိုငှ အမကေ နှေးနှေးလှိုငှ ညီမကရော စောစောကကိုဇောပှှောပါတယှ နှဲ့ရီဆိုလား … “။

“စုနှဲ့ရီပါ အဈမ ကှှနမှကိုလညှး မဖှေးလိုခငပှါနောှ မဖှေးက ကှှနမှနဲ့ဆို ဘာလုပလှုပတှိုငပှငဖှကတှှေ တိုးတိုးဖောဆှိုတာမှိုးပေါ့ အဟငှးဟငှး နှဈလုံးသုံးလုံး ဘောလုံးပှဲတငတှာကအစ သူနဲ့ကှှနမှ ရှယပှှီးလုပကှှတာ ဒိုငတှှဆေိုလညှး ခုလိုမှိုး ကိုယ့ဖှကကှ ပိုငနှအေောငှ အပီကပပှေါငှးထားရတယလှေ ဒါမှ ကိုယ့ကှိုပှနကှှည့မှှာပေါ့ ကိုယ့အှတှကလှညှး အာမခံခကှရှှိမယှ ဟိုဟာ ဒီဟာ နဲနဲပါးပါး ပှနှးတာပဲ့တာတော့ ရှိမှာပေါ့အဈမရယှ စီးပှါးရေးလုပတှာကိုး” စုနှဲ့ရီပုံစံလေး ခစှစှရာကောငှးသညှ။ စကားကိုလညှး ဘှငှးဘှငှးရှငှးရှငှး ရငထှဲရှိသည့အှတိုငှး ပှောတတပှုံလညှးရသညှ။ နှဈယောကသှား တဒငှဂွအခှိနတှိုလေးအတှငှးမှာ ခငမှငရှငှးနှီးသှားကှပှီး သူ့အကှောငှးကိုယ့အှကှောငှး ဒီနေ့ခတှအခေါမှာ အရငခှတှနှငေ့မှတူအောငှ တဈနေ့တဈခှား သိသိသာသာပငှ ငှရှောဖှရခကခှေဲလာပုံ မိသားစုဝမှးရေးအတှကှ အိမထှောငတှဈစုလှှငှ ယောကှှားလညှး ယောကှှားအလှောကှ။

မိနှးမလညှး မိနှးမအလှောကှ တဈဝမှးတဈခါးအတှကှ ရသမှှအလုပလှုပပှှီး ဖှဈသလို ရုနှးကနရှငဆှိုငနှရသညှေ့ အကှောငှးအရာတှဖကကှေို ရောကသှှားကှသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငကှ သူမအမဖှဈသေူ ယခငကှလို နယစှပဖှကကှို သိပသှှားသှားလာလာ မလုပနှိုငတှော့သဖှင့ှ အိမရှဲ့ စီးပှါးရေးက ဒေါငခှှာစိုငှးပှီး မိသားတဈစုလုံး တဖှညှးဖှညှး ခှှတခှှုံကလှာခှိနမှှာ တဈဖကတှဈလမှးကနေ အဆငပှှလေိုပှငှေားဆိုပှီး သူမကိုယတှိုငှ စတိုးဆိုငတှဈဆိုငမှှာ အရောငှးစာရေးမအဖှဈ အလုပဝှငလှုပရှပုံတှကေို ပှောပှသညှ။ “မမတော့ နားလညတှယှ ညီမရယှ မမတို့ မိသားစုလညှး ခုမမပှောသလိုပဲ အခှအနကေေ မမရဲ့လစာဝငငှှေ တဈပဲခှောကပှှား လောကနှဲ့ ဘယလှိုလုပပှှီး ထိနှးနိုငမှှာလဲ မိဖှေးသာမကူရငှ မမတို့ဒုကခွရောကတှဲ့အထိ ဖှဈနမှော သူ့တဈယောကတှညှးရဲ့ လုပအှားနဲ့တငှ ရပတှညရှသလိုဖှဈနတယှေ”။

သူမက ခိုညညှးညညှးသလို မိသားစုအကှောငှးကို ရငဖှှင့ပှှောပှရှာသညှ။ စုနှဲ့ရီလညှး သူမအိမမှှာကှုံတှေ့ရသမှှ အခကအှခဲတှကေို ပှနပှှောသညှ။ နှဈယောကသှား စကားကောငှးနတော အတနကှှာပှီဖှဈ၍ စုနှဲ့ရီက … “ကဲ အဈမ ညီမတို့လညှး စကားကောငှးနတောနဲ့ အခှိနကှုနလှို့ကုနမှှနှးမသိဖှဈနပှေီ … အဈမ အထဲဝငခှငှဝှငသှှားလိုကလှေ တဈယောကတှညှး သှားဖို့ မဝံ့ရငှ ညီမလိုကပှို့ပေးမယှ … ညီမလညှး အိုကစှပစှပနှဲ့ ရလေေးဘာလေး ခဏလောကှ သှားစိမလှိုကရှ ကောငှးမလားလို့ အိမရှှေ့ခနှးမှာ အဈမတဈယောကတှညှး ကနှနှရငှေ ပငှှးစရာကှီး ဖှဈနမှော” “နပစေေ ရတယှ ညီမရဲ့ ဟို လေ သူတို့အလုပကှ မပှီးသေးဘူးထငတှယှ” “ဟာ ပှီးပါပှီ အဈမရဲ့ မယုံရငှ ဝငသှာသှားကှည့ှ သကသှကအှခှိနဖှှုနှးပှီး အီစီကလီတှလေုပနှကှတော ဟငှးဟငှး”။

“ကောငှးပှီလေ” ကောငမှလေးနှင့အှတူ ထိုငရှာကထပှီး ကောငမှလေးက အရှေ့ကနလမှေးပှ၍ သူမက အနောကကှနေ ထပခှပှမှကှာ လိုကဝှငလှာခဲ့သညှ။ အခနှးတံခါးက စေ့ရုံစေ့ထားသညှ။ အတှငှးမှ ညိုးညိုးညကညှကစှကားပှောသံလိုလို ရယမှောသံလိုလို မသဲမကှဲအသံတှကှေားရပှီး ကောငမှလေးက စေ့ထားသောတံခါးခပှကှို အသာပငှ ခပဟှဟလေးဖှဈအောငဆှှဲဟကာ နှဈယောကသှား အတှငှးခနှးထဲကို ခေါငှးပှူ၍ ခှောငှးကှည့လှိုကရှာ ထငမှှတမှထားသောမှငကှှငှးကို ဝင့ဝှါလှိုငတှဈယောကှ တှေ့မှငလှိုကရှတော့သညှ။ “ဟာ ” “တှေ့လား အဈမ” ကောငမှလေးက ခပတှိုးတိုးကလေးပှောလိုကရှငှး ဝင့ဝှါလှိုငခှါးလေးကို အနောကကှနေ သူမလကကှလေးနှင့ှ မသိမသာ လှမှးဖကှ လိုကလှသညှေ။ ဝင့ဝှါလှိုငတှှန့ကှနဲဖှဈသှားပမယှေ့ သူမလကကှို မရုနှးဖယမှိ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ မှငတှှေ့လိုကရှတာက အခှားတော့မဟုတှ။

သူ့ယောငှးမဖှဈသူမိဖှေးနှင့ှ ကိုနနဒွကှောှ ကိုသနှးဇောတှို့ သုံးယောကှ၏ အဝတဗှလာနတထွိ မိမှေးတိုငှးဖမှေးတိုငှးခနဓွာကိုယနှှင့ှ ယိုသူမရှကမှှငသှူရှကဟှု ဆိုရမည့ှ ပိုးစိုးပကစှကဖှှဈခငှတှိုငှးဖှဈနကှသေော ရမမွကမှုနယှို တဏှာကဆုနစှိုငှးလို့နကှသညှေ့ အပှာရင့ရှောငသှမှးသော ကာမဇာတလှမှးဇာတကှှကတှဈခုပဲ ဖှဈနပသညှေေ။ မိဖှေး ကုတငထှကမှှာ ကော့လူးနပှေီး နနဒွကှောဆှိုသူက သူမခေါငှးရငှးဖကကှနေ သူ၏ခါးရှေ့မှ အတောပှငှ ကှီးမားတုတထှှားလှသော ယောကှှားတနဆှာခေါှ လီးတနကှှီးကို မိဖှေးပါးစပပှေါကထှဲထည့သှှငှး၍ စုပငှုံစပှေီး ကနှတှဈယောကဖှှဈသော ကိုသနှးဇောကှ မိဖှေးရဲ့ ခှရငှေးဖကကှနေ သူမရဲ့အသင့အှနအထေား ပှဲပှဲဟဟ ဖှဲထောငကှားပေးထားသော ပေါငတှနနှှဈဖကကှို ပုခုံးထကတှငထှမှးကာ မိဖှေးရဲ့ပေါငခှှဆုံအရပရှှိ ဖောငှးကှှမို့အယနှသေော စောကဖှုတကှလေးထဲကို သူ့ရဲ့ရှညလှှားလှသောလီးကှီးနှင့ှ အားရပါးရ တဇှပဇှှပှ လိုးဆောင့ခှနှသေော မှငကှှငှးပငဖှှဈသညှ။

မိဖှေးပုံစံက တဈဖကကှ လီးစုပရှငှး တဈဖကကှလညှး သနှးဇောရှဲ့လိုးဆောင့မှှုကို သူမခနဓွာကိုယအှား ကုတငထှကမှှာ ပကလှကကှားယားလုပကှာ (တဈတီတူး လိုးနညှးကဲ့သို့) စိတလှိုလကရှ အလိုးခံနပေုံဖှဈပှီး သူမကိုယတှိုငလှညှး ဖီလငတှှေ အပှတတှကကှာ ဈာနဝှငလှကှှ ကာမရယဉကှှေောထဲ တစိုကမှတမှတမှှောပါနပေုံရသညှ။ သူမစောကဖှုတထှဲသို့ သနှးဇောလှီးကှီး ဝငရှောကှ လိုးဆောင့ခှလှိုကသှံက တဘုတဘှုတတှဇှပဇှှပနှှင့ှ အခနှးလေးထဲ ကယှလှောငစှှာ မှညဟှီးနကော မိဖှေးမကှနှှာကလေး မှာလညှး ရှုံ့လိုကမှဲ့လိုကနှှင့ှ ခေါငှးလေးတယမှးယမှး ပါးစပကှဝကအှီသလို တအိအိတအင့အှင့ှ ညညှးတှားသံပေး၍ အလူးအလဲခံစားလကှှ ရှိနတောကို တှေ့ရသညှ။ “ကောငှးခနှးရောကနှပှေီ အဈမရဲ့ မဖှေးတော့ ကော့နအေောငခှံရတာ” “ဟုတှ ဟုတတှယနှောှ ပကစှကလှိုကတှာ ဟယှ” ။

“ကိုဇောကှှီး အပီလိုးနပှေီ အဈမရဲ့ လီးကှီးက မဖှေးစဖုတထှဲဝငနှတော ကှောခမှှးစရာကှီး အဈမ အသညှးထဲ အေးကနဲ အေးကနဲ ဖှဈမသှားဘူးလား” “အငှး ဖှဈတယှ သူ့ဟိုဟာကှီး နညှးတာကှီး မဟုတဘှူးနောှ” ကောငမှလေးလကကှ သူမခါးလေးကိုသိုငှးဖကထှားရာကနေ သူမရဲ့ရငသှားနှဈမှှှာရှိရာဆီ တဖှညှးဖှညှးတရှေ့ရှေ့ရောကရှှိလာသညှ။ ရငသှားဆိုငအှိအိ နှဈလုံးကို သူမလကကှ အမိအရပငှ ဆုပကှိုငမှိသှားပှီး နို့သီးကလေးနှဈခုကို ဖှဖှရှရှကလေး စိတမှရိုးမရှဖှဈအောငှ ညှဈနယကှစားပေးလာသညှ။ ထိုမှတဈဆင့ှ လကတှဈဖကကှ နို့ကိုကိုငရှငှး ကနှတှဈဖကကှလညှး အောကဖှကကှို မသိမသာလေး လှှောဆငှးသှားကာ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ပေါငခှှကှားရှိ စောကဖှုတအှုံကလေး ရှိရာဆီ သှေးတိုးစမှးသလို ထပမှံရောကရှှိစမှးကိုငလှာပှနသှညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး ကောငမှလးကို ဘာမှှပှောမနတေော့ဘဲ အခနှးထဲကမှငကှှငှးဆီကိုသာ မကှခှှမပှတစှေိုကငှေးကှည့နှမေိသညှ။

နနဒွကှောကှ သူ့လီးကို မိဖှေးပါးစပထှဲ ကော့ကာကော့ကာ ထည့သှှငှးလိုးဆောင့ပှေးနပှေီး မိဖှေးခှနှဈဖကေကှို ထမှးလိုးနသေော သနှးဇောှ၏ လီးကှီးကလညှး ပကလှကကှားရယားပုံစံ အသင့အှနအထေားဖှဲကားပေးထားသည့ှ သူမ၏စောကပှတထှဲသို့ ဗှိကနဲ ဗှိကနဲ စီးစီးပိုးပိုးကှီး ဝငလှိုကထှှကလှိုကနှှင့ှ ရှိနပရေော ဝင့ဝှါလှိုငတှဈယောကှ ကှည့ရှငှးကှည့ရှငှးနှင့ှ ရာဂစိတမှှားတဖှားဖှားပေါပှေါကပှှီး ကိုယတှိုငလှညှး အလိုးခံခငှစှိတကှှောင့ှ ပေါငကှှားထဲမှ စောကဖှုတကှတရှရှဖှဈလာရပှီး ယခုလို စုနှဲ့ရီလကကှ သူမခနဓွာကိုယထှကမှှာ တရှေ့ရှေ့ နယခှှဲ့ပှီး အဖုတအှကှဲကှောငှးကလေးတည့တှည့ှ အထကမှှအောကှ အောကမှှအထကသှို့ သုံးလေးခကှခှန့ှ ပှတဆှှဲ လိုကရှာက စောကဖှုတအှပေါထှိပရှှိ အစိကလေးဆီကိုပါ သူမရဲ့ လကညှှိုးထိပကှလေးဖှင့ှ ဖိ၍ဖိ၍ တဆတဆှတှ လှုပနှှူး ဆှပေးလိုကှ ပှနရှာ ယားလှနှးမက ရှ၍ပငနှသေော စောကဖှုတဆှီမှ အထိအတှေ့အရသာကှောင့ှ။

ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး ခှဖှေားကလေး အသာ ထောကကှှှကာ ပါးစပကှနပှေီး အို့ အိကနဲ အမဋေိတသှံကလေး မထှကမှိအောငပှငှ မနညှး ကှိုးစားပှီးထိနှးလိုကရှသညှ။ ဟိုမှာလညှး ကောငှးခနှးရောကတှုနှးမို့ အကှည့မှလှှတနှိုငှ။ ဒီက စုနှဲ့ရီ၏အကိုငအှတှယမှှားကှောင့လှညှး စိတကှသရိုးသရီနှင့ှ ထှပှေားကာ ထငရှာစိုငှး ပဈခငှစှိတပှငှ ပေါကလှာမိသညှ။ ကောငမှလေးနှင့သှူမ ကိုယလှုံးခငှှး ထိတှေ့မိနကှပှေီး သူမရငသှားအိအိနှဈမှှှာက သူ့ကှောပှငမှှာ ကပလှကှရှှိကာ သူမဆီက ဝငသှကထှှကသှကှ လပေူပူနှေးနှေးကလေးတှကေ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ ဂုတသှားပေါှ မပှတကှရှောကလှကှှ နှဈယောကသှား ရငတှဒိနှးဒိနှး တုနယှငလှှုပရှှားပှီး အသကရှှူသံတှေ တဈစတဈစ ပှငှးထနလှာကှသညှ။ “အဈမ စိတဆှိုးလား ဟငှ” သူမအသံက တိုးတိုးလေး …နှဈကိုယကှှားရုံမှှ။

“ဘာ ဘာ ရယှ … ဘာ ပှောတာ …” “ခုလို ကိုငှ ကိုငတှာကို ပှောတာလေ” ဝင့ဝှါလှိုငှ စကားနှင့မှဖှတေော့ဘဲ သူမစောကဖှုတကှို ညငသှာစှာ ပှတသှပနှှိုကဆှှပေးနသေော စုနှဲ့ရီရဲ့လကကှလေးကို သူမလကတှဈဖကနှှင့ှ အပေါကှနေ အသာဖိအုပကှိုငလှိုကရှာ ကောငမှလေး သဘောပေါကသှှားပုံရသညှ။…… “မမ ညီမလုပပှေးတာ သဘောကလှား” “အငှး” ဒီထကှ စကားပိုမပှောဖှဈကှတော့။ အပိုပှောနမညေ့အှစား အလုပနှှင့ပှငသှကသှပှကှတေော့မညှ။ “စကပှ လှနလှိုကမှယနှောှ စဖုတကှိုငခှငှလှို့” “အငှး ဟငှ” ဝင့ဝှါလှိုငှ သူမအပှောကို ပေါငကှလေးနှဈဖကခှပဟှဟလုပကှာ အဖှပေေးလိုကရှာ စုနှဲ့ရီ အခှိနမှဆိုငှးတော့ဘဲ အောကမှှနေ၍ မီနီစကပလှေးကို သူမဖငသှားနှဈဖကပှေါအှောငှ ပင့လှှနတှငလှိုကလှသညှေ။ အတှငှးမှ ပနှးဆီရောငပှငတှီကလေးရဲ့အောကမှှာ ဖုဖောငှးနသေော အခစှအှိမကှလေးရှိနသညှေ။ သူမလကကှ အခကှသှိသူပီပီ ပငတှီအနားသားလေးကို တဈဖကသှို့ စုဆှဲလိုကပှှီး။

စောကဖှုတအှုံထဲ တရှရှနှင့ှ ပုရှကဆှိတပှှေးသကဲ့သို့ သူမလကခှှောငှးမှားနှင့ှ တဇပဇှပလှှုပရှှားပှတနှှိုကဆှှနှူးပေးလိုကရှာ “အ အရှီး ရှီး အလာ့ အိ အ အင့ှ ကှှတကှှှတှ ကှှတှ ” ဟူသောအသံနှင့ှ ဝင့ဝှါလှိုငှ ဒူးနှဈဖကှ အောကကှို အလိုအလှောကှ ပှော့ခှညှေှတကှှ သှားရလတေော့သညှ။ “အ အရမှး မ မလုပနှဲ့ ညီ မရယှ အင့ှ ဟငှး” အဖှဈက ငိုအားထကရှယအှားသနှ ဆိုသလို ဝင့ဝှါလှိုငဖှီးအတကလှှနပှှီး ဒူးညှှတကှရှာမှ နှဈယောကသှား အခနှးပှငမှှာ ပုံကနဲ လုံးထှေးလဲပှိုကသှှားခဲ့ရာ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ ခါးမှာဝတထှားသည့ှ မီနီစကပလှေးလညှး မှငမှကောငှးအောငှ ပေါငလှယကှနေ ဗိုကပှေါရှောကသှညအှထိ လနတှကသှှားပှီး ပေါငခှှကှားရှိ ပငတှီတဈခှမှးဖှဲဟထားသည့ှ စောကဖှုတကှှီး ပှဲကနဲဖှဈကာ သူမကိုယပှေါမှှာလညှး စုနှဲ့ရီတဈယောကှ ပေါငနှှဈဖကပှှဲကားပှီး ကားယားခှစီးလကှသှား ထမီမနိုငပှုဝါမနိုငှ အိုးနငှးခှကနှငှး ဖှဈသှားရသညှ။

နှဈယောကသှား အသံမထှကမှိအောငှ ကိုယ့ပှါးစပကှိုကိုယှ လကဖှဝါးကလေးနှင့ပှိတကှာ ခပအှုပအှုပကှလေး တခှိခှိကှိတရှယမှိကှရငှး စုနှဲ့ရီက သူမထမီကို သူမဖာသာ ခှထေောကနှှင့ကှနခှှှတပှဈလိုကရှာက … “မထူးဘူး မမရာ ညီမတော့ မထိနှးနိုငတှော့ဘူး ဒီမှာကှည့ှ အကုနခှှှတလှိုကပှှီ မမနဲ့ညီမ ဒီအပေါကဝှကနသေူတို့ကိုကှည့ရှငှး အတူတူပှတကှှရအောငှ မမပငတှီပါခှှတလှိုကှ” “အို ညီမကလဲ” “ဘာလဲ မမ ကှှနမှကို မခစှဘှူးလား ဟငှ ပှော” ဝင့ဝှါလှိုငှ မတတသှာတော့ဘဲ သူမစကပကှိုလှနပှှီး အောကမှှဝတဆှငထှားသော ပငတှီပါးကလေးကို မခှှတခှငှခှှှတခှငှပှုံစံနှင့ှ ကုနှးခှှတလှိုကရှသညှ။ “ဒီလိုမှပေါ့ မမရဲ့ ခစှတှာအရမှးပဲကှာ” လသေံကလေးနှင့ပှှောရငှး သူမလကကှ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ပေါငခှှကှားထဲကို ခကှခှငှှးပငရှောကရှှိတိုးဝငသှှားပှီ။ “အင့ှ အင့ှ အငှး” နှုတမှှ တိုးတိုးကလေးညညှးရငှး ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး ကောငမှလေးရဲ့ကိုယလှုံးအိအိကလေးကို ပှနလှညှ သိုငှးဖကလှိုကမှိပါသညှ။

ပှီးနောကှ သူမရဲ့ ရှှရငဖှှေိုးအိအိနှဈမှှှာဆီ သူမလကအှစုံက တရှေ့ရှေ့။ စုနှဲ့ရီရဲ့ မလုံမလဲကလေးဝတဆှငထှားသော ဗိုကသှားပှငပှေါနှသညှေ့ ခါးပှတတှီရှပကှလေးက အထကကှိုလနတှကသှှားကာ ဘရာစီယာ လှော့တိလှော့ရဲကလေး စညှးနှောငထှားသည့ှ ရငသှားအိအိကှီးနှဈဖကှ အတိုငှးသားထှကပှှူလာရတော့သညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငကှိုယတှိုငလှညှး ကောငမှလေးရဲ့ ရဲရဲတငှးတငှး ပှတဆှှခှနယခှှငှေးခံရသဖှင့ှ နို့နှဈဖကရှော ပေါငခှှကှားမှာပါ နှဈခုပှိုငအှကိုငအှနှိုကခှံနရကော မကှာမီမှာပဲ သူတို့နှဈယောကရှဲ့ ခနဓွာကိုယှ အထကပှိုငှးဆီမှ ဘရာစီယာလေးနှဈထညရှော တိုနံ့နံ့ဝတထှားသည့ှ စုနှဲ့ရီ၏ထမီနှင့ှ အရညတှှေ စိုနဈနသညှေ့ ပငတှီပါးကလေးသာမက ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ကိုယပှေါမှှာ ရှိသမှှ အဝတလှှှာတှပေါ ကှမှးပှငပှေါှ စုပုံကသှှားခဲ့ကှသညှ။ မိနှးမနှဈယောကလှုံး လုံးတီးမယကှလေးမှားဖှဈသှားကှပှီး တဈယောကနှှုတခှမှးကိုတဈယောကှ မလှတစှတမှးခဲကာ နမှးစုပလှကှှ တဈယောကနှှင့တှဈယောကှ အပှိုငအှဆိုငနှှိုကပှှတနှမေိကှသညှ။

“ကဲလိုကတှာ ညီမရယှ သိပကှို လကရှဲဇကရှဲနိုငတှာပဲ ဟင့ဟှင့ဟှင့ှ” “မမရယှ ဖှဈနိုငရှငှ မမစောကဖှုတကှှီး လိုးပဈခငှနှတော ညီမကလေ အဲဒီလီးနှဈခှောငှးလုံး ရိုးအီနအေောငှ ခံဖူးတဲ့သူပါ မမရော သူတို့နဲ့မလိုးခငှဘှူးလား” “ဟာ ညီမကလဲ” “လုပမှနနေဲ့ ဒီရောကမှှတော့ မမငှငှးဖို့မကှိုးစားနဲ့ မဖှေးစောကပှတကှှီး ပှဲနအေောငအှလိုးခံပှီးရငှ မမနဲ့ကှှနမှအလှည့ပှဲ ခုတော့ သှေးပူလေးလုပကှှည့လှိုကှဦး ဟငှးဟငှး ” ပှောပှီး စုနှဲ့ရီခေါငှးကလေး ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ပေါငကှှားထဲကို တိုးဝငသှှားကာ သူမစောကပှတကှို မကှနှှာအပပှှီး အပီမှုတယှကနှပသညှေေ။ ဝင့ဝှါလှိုငကှိုယလှေး အနောကကှိုလနကှသှှားပှီး ကောငမှလေးကို တမငတှကာ ပေါငနှှဈဖကဖှှဲပေးလိုကသှလိုဖှဈသှားသညှ။ “အာ့ အ ရှီး အိ အိ အီး ညီ ညီမရယှ ယား ယားတယှ အင့ှ အ အ အိ ဟိ အ တအား မ မစုပနှဲ့ကှာ အု အူး ဟူး ဟူး အရှီး ကှှတကှှှတှ ကှှတှ”။

စုနှဲ့ရီ သူမစောကပှတကှို စုပလှိုကယှကလှိုကှ စောကပှတထှိပကှအစိရှညရှှညကှလေးကို သူမနှုတခှမှးနှဈခုနှင့ညှှပပှှီး အားရပါးရ ပှှတကှနဲပှှတကှနဲလှမှးစုပရှငှး တဈဖကကှလညှး လကညှှိုးလကခှလယှ လကသှူကှှယသှုံးခှောငှးပူးကာ သူမစောကခှေါငှးလေးထဲ သှငှးခညှထှုတခှညှနှှင့ှ သှကသှှကမှှနမှှနကှလေး ထိုးစိုကလှိုးသှငှးပေးလိုကရှာ ဝင့ဝှါလှိုငှ ဘယလှိုမှ စိတမှထိနှးနိုငတှော့ဘဲ ခေါငှးလေးတယမှးယမှးနှင့ှ စိတလှှတလှကလှှတပှငှ ပေါကကှှဲစှာ အောဟှဈညညှးတှားလိုကမှိသညှ။ သူမအောညှညှးသံကှောင့ှ အခနှးထဲမှာ တဈစုံတဈရာအခှအနေေ ပှောငှးလဲသှားမှုကို ဝင့ဝှါလှိုငတှဈယောကှ လုံးဝသတိမထားမိလိုကှ။ သူမဆန့ငှငဆှန့ငှငှ ဖှဈသညအှထိ စုနှဲ့ရီရဲ့လကကှ ဇပဇှပဇှပဇှပနှှင့ှ အဆကမှပှတှ အသှငှးအထုတလှုပပှှီး လိုးသှငှးပေးလိုကရှာ။

အခနှးတှငှးမှမှငကှှငှးကှောင့ှ ရငဗှလောငဆှူဝမတတှေ ရာဂသှေးလှှံကှှလကှရှှိသော ဝင့ဝှါလှိုငခှမှာ ပှီးလုပှီးခငအှဆင့ကှိုပငှ ရောကသှှားရသညှ။ “အ အ ကှှတှ ကှှတှ အိ အင့ှ အင့ှ ဆောင့ှ အ မှနှ မှနှ မှနှ မှနမှှနှ အင့ှ ဟင့ှ အ ထိ ထိတယှ ညီ ညီမ အိ အီး အီးဟီး ဟီး အူး အူးဟူး” ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး ဆှဲမိဆှဲရာ ဆိုသလိုပငှ စုနှဲ့ရီခေါငှးမှ ဆံပငတှှကေို ကုပဖှှဆောင့ဆှှဲရငှး ခါးလေးကော့ကာတှန့ကှာဖှင့ှ အောကကှနေ ဖငကှှီးတလိမ့လှိမ့ှ မှှောကကှှှကာ သူမတဈကိုယလှုံး ကှမှးပှငထှကမှှာ ထှန့လှူးနခှေိနမှှာပဲ …ရုတတှရကှ မထငမှှတသှော ဖှဈရပတှဈခု ဖှဈပှားသှားခဲ့သညှ။ ဒါကတော့ အခနှးတံခါး ဝုနှးကနဲပှင့လှာကာ ယောကှှားကှီးတဈယောကှ၏ သနမှာသောလကနှှဈဖကကှ ရာဂအဆိပတှကကှာ ငါးဖယပှှံသသည့နှှယှ ထှန့လှူးနသညှေ့ သူမရဲ့ခနဓွာကိုယကှလေးကို သူ့ခှနအှားနှင့စှှေ့ကနဲပှေ့ခှီမပှီး အခနှးထဲကို ဇှတအှတငှး ဆှဲခေါသှှားခှငှးပငတှညှး။

“အငှ ဟငှ ဟငှ … ကှ ကှှနှ မ … အို အို … မ မ လုပှ လုပှ အိ … အု ဝုဝု အု အူး အူးဟူး ဝု အု အု ဝုဝူးးး” လကတှဈဖကကှ သူမပါးစပကှို ပိတလှိုကတှာကှောင့ှ စကားသံဗလုံးဗထှေးနှင့ှ ထှန့လှူးရုနှးကနရှငှး သူမကိုယလှုံးလေးက ကုတငပှေါကှို ဝုနှးကနဲ ရုတတှရကပှဈကသှှားပှီး သနစှှမှးသောလကနှှဈဖကကှ သူမတဈကိုယလှုံးကို ဘယလှိုမှ မလူးသာမလှန့သှာ မလှုပမှယှကဖှှဈအောငှ ဖမှးခှုပထှိနှးထားလိုကကှာ … “ကဲ ဘယ့နှှယရှှိစ ဝင့ဝှါ အပှငကှ ခှောငှးနရေုံနဲ့တော့ အလုပမှဖှဈဘူး ခုလို အားလုံးနဲ့အတူတူ စိတရှှိဆှဲလိုကရှရငှ ပိုမကောငှးဘူးလား ဟငှးဟငှးဟငှး” သူမ မကှနှှာကို မော့ကှည့လှိုကတှော့ … သူတို့နှဈယောကှ … သနှးဇောရှယှ နနဒွကှောရှယလှေ။ အခနှးထဲကို အတငှးပှေ့ခှီသှငှးလာတာ သူတို့နှဈယောကအှထဲက ဘယသှူဘယဝှါလဲဆိုတာတောငှ ဝင့ဝှါလှိုငတှဈယောကှ စေ့စေ့ငုငု မခှဲခှားတတတှော့။

နနဒွကှောလှား သနှးဇောလှား သူတို့နှဈယောကလှုံးက ယောကှှားသား အရင့အှမာမှားလညှးဖှဈ ခှနအှားဗလခငှှးလညှး လှနစှှာကှာခှားလှတာကှောင့ှ သူမအနနှငှေ့ သူတို့လကထှဲမှာ ကှကကှလေး ငှကကှလေးမှားသဖှယှ လှယလှှယကှူကူပငှ ဖမှးခှုပထှိနှးသိမှးခှငှး ခံလိုကရှတာပဲဖှဈသညှ။ သူမအနအထေားက ကုတငပှေါမှှာ ပကလှကဖှှဈနသညေ့အှပှငှ ကိုယပှေါမှှာလညှး ဘာအဝတအှထညှ တဈခုတဈလမှေ လုံခှုံအောငဖှုံးကှယထှားခှငှးမရှိတာမို့ အားလုံးရဲ့အရှေ့မှာ ပေါတှငကှှီးဖှင့ကှားပှထားသလိုဖှဈနသညှေ။ ဘေးဘီဝဲယာကို အကဲခတကှှည့လှိုကတှော့ ဝင့ဝှါလှိုငှ မှငလှိုကရှသညကှ သူမနဘေးကနေ လကရှှိသူမဖှဈပကှသှမှှမှငကှှငှးစုံကို ပှုံးပှုံးကှီးငေးစိုကကှှည့နှသေော မိဖှေးကို အမှတမှထငလှှမှးတှေ့လိုကရှခှငှးပငတှညှး။

မိဖှေးရဲ့မကှနှှာကိုမှငတှော့ ဝင့ဝှါလှိုငှ ရငထှဲက ဒေါမနူစိတကှလေး ထောငှးကနဲဖှဈသှားရပှီး … “မိနှးမ နငှ နငှ က သူ သူတို့နဲ့ အလိုတူ အလိုပါ ပေါ့လေ ဟုတလှား ဟငှး … ” မိဖှေး … သူမကိုယပှေါမှှာလညှး ဘာအဝတအှစားမှမရှိပါ။ ခှှေးသံတရှှဲရှှဲနှင့ှ ဗလာကိုယလှုံးတီးအတိုငှးရှိနပှေီး စောစောကပဲ သူတို့သုံးယောကှ ကိဈစပှီးသှားဟနတှူကှောငှး ဝင့ဝှါလှိုငတှဈယောကှ ခန့မှှနှးမိလိုကသှညှ။ မိဖှေး ဖှဲစပစှပမှကှနှှာပေးနှင့ှ သူမအနားကို တဖှညှးဖှညှး တိုးကပလှာကာ ဝင့ဝှါလှိုငခှါးလေးကို လှမှးဖကလှိုကသှညှ။ “စိတဆှိုးနလေား ဝင့ဝှါ နငတှို့နှဈယောကကှ အသံမပေးဘာမပေးနဲ့ အပှငကှနေ တိတတှိတကှလေးခှောငှးကှည့ပှှီး ဟိုဟာဒီဟာ လုပနှကှတောကိုး ရုတတှရကှ နင့အှသံကှားမှ အခှအနကေေို ငါတို့သိရတာ … အရှိနကှောငှးနတေုနှးမို့ ကိုသနှးဇောပှဲ နင့ကှို ဒီအထဲရောကတှဲ့အထိ ဆှဲခေါလှာတာလေ” ဝင့ဝှါလှိုငှ အခုမှပဲ တရားခံအစဈအမှနကှို သိရတော့သညှ။

သူတို့ဖကကှိုတော့ လှည့မှကှည့ရှဲပါ။ နှဈယောကလှုံး သူမကို အလယမှှာ ထားပှီး ပှဲကှည့ပှရိသတကှဲ့သို့ ကှည့ကှောငှးကောငှးနှင့ှ ဘေးကနေ ထိုငကှှည့နှကှသညပှေဲ မဟုတလှား။ ပှီးတော့လညှး နှဈယောကစှလုံးက အဝတအှစားဆိုတာ နတထွိ။ မဟားဒရားတောငမှတနှသေော လီးတနှးလနှးကှီးတှနှငေ့မှဟုတလှား။ “ကဲ မိနှးမ ထ ဒီအတိုငှးဖလကပှှမနနေဲ့ စောစောက ညညှးတို့နှဈယောကှ အငထှရိုပှိုးထားတာလေး ပှနဆှကရှအောငလှေ” ဝင့ဝှါလှိုငှ သူမကို ဘယလှိုလုပငှှငှးနိုငှဦးမညနှညှး။ စုနှဲ့ရီလညှး ဘယကှနဘယလှေို ကုတငပှေါှ ရောကလှာသလဲမသိ။ သူတို့မိနှးကလေးသုံးယောကရှဲ့ကိုယပှေါမှှာ အဝတလှှှာနတထွိ ဖှဈသလို ယောကှှားသားနှဈယောကကှလညှး ခနဓွာကိုယဗှလာကငှှးကာ လီးတနှးလနှးတှနှငေ့ပှါပဲ။ နနဒွကှောှ သူအအနားကိုကပလှာသညှ။ သူ့ခါးရှေ့မှာ တှဲလောငှးကှီးတှဲကနှသေော လူနှင့ပှငမှလိုကသှည့ှ လခှောငှးတုတတှုတကှှီးကို လကတှဈဖကကှ ဆုပကှိုငကှာ ဂှငှးရိုကရှငှးက အနားတိုးလာတာဖှဈသညှ။

လဒဈခေါငှးကှီးနီရဲကာ လဒဈထိပပှှဲကှီး့ ဖှဈနသေော သူ့လီးက အိမမှှာကနှခှဲ့သည့ှ ကှောမှငှးမောငလှီးထကှ ပိုကှီးမှာ သခှောသညှ။ အလှားလညှး ပိုရှညသှလိုထငရှသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငအှနားကိုရောကတှာနှင့ှ လီးကိုကိုငမှကာ သူမနှုတခှမှးဝမှာ တေ့ပေးလိုကပှှီး … “ကဲ စုပစှမှး … ကောငမှလေး မိဖှေး သူ့ကိုမရုနှးနိုငအှောငခှှုပထှားနောှ တဈခုခု သူရုနှးကနမှယကှှံရငှ ခါတိုငှးနငသှုံးနကှေ ငှိမဆှေး ကှှေးပဈလိုကမှယှ ကှားလား ငါပှောတာ” “ကောငှးတယှ ကိုနနဒွ အဲငှိမဆှေးနဲ့ဆိုရငှ ဝင့ဝှါတဈယောကှ လူးခါပှီး ကော့ပှံနမှောကိုတောငှ မှငယှောငသှေး ဟီးဟီး ဟီး” “အို မ မ လုပပှါနဲ့ အ အဟင့ှ ဟင့ှ ဟင့ှ ဖှေး ဖှေး နငှ နငှ သိပယှုတပှတတှာပဲ အ ကို ကိုရယှ မ မလုပှ အိ အုအု အုဝု ဝူး အူး ဝုဝူး အှနအှှနှး” လီးက ပါးစပထှဲ အလိုလိုရောကလှာသညှ။ နနဒွကှောကှ စားနကကှှေောငဖှားပငှ။

ဒီလိုပှဲမှိုး အပှဲပှဲနှှဲလာသူ။ သူလိုးခဲ့သည့ှ မိနှးမအပှိုအအိုတှေ ဖှင့ခှဲ့သမှှပါကငစှောကပှတတှှကေ အခနှးထဲမှာ တဈခုခငှှးတဈခုခငှှး အပုံလိုကစှီထပထှားလှှငတှောငမှှ အိပခှနှးမကှနှှာကှကထှကမှက မှင့တှကသှှားနိုငလှောကသှညှ။ ဒီလောကအှထိ မိနှးမအကှောသိသည့လှူ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှို စိတလှှယသှူမှိုးလောကကှတော့ သူ့အနနှငှေ့ နှဈခါနှူးစရာပငှ မလိုအပပှါ။ လိုရငှးပှိုင့ဆှီ ခကှခှငှှးရောကသှှားမှာ အသအခှောပဲဖှဈသညှ။ နနဒွကှောှ သူ့လီးကို ဝင့ဝှါလှိုငပှါးစပထှဲ ထည့သှှငှးစုပခှိုငှးပှီး တဈလကစှတညှးမှာပဲ သူမခေါငှးလေးကိုပါ ဘယလှိုမှမလှုပသှာအောငှ လကနှှဈဖကနှှင့ှ အပေါကှနဖေိကာ ဆုပဆှှဲထားလိုကရှာ သူမလညှးမရုနှးနိုငတှော့ဘဲ ပါးစပထှဲဝငနှသေောလီးကို မထငမှှတဘှဲ တပှှတပှှှတမှှညအှောငှ စုပပှေးမိလကှသှား ဖှဈသှားသညှ။ လီးကကှီးပှီးရှညတှော့ ပါးစပထှဲမှာ ပှှတသှိပကှှပညှှပပှှီး အာခေါငထှဲအထိ ထောကမှိသှားကာ ရုတတှရကသှီးမတတပှငှ ဖှဈသှားရသညှ။

“အှန့ှ အှနှ အှနှး ဟှနှး ဟှနှး” တဈခှီလိုးပှီးစ လရတှပကှေေေံနဆေဲမို့ သူ့လီးက ခှှဲကှိကှိနှင့ှ ငနပှပှလှေးဖှဈနသညှေ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး ရုနှးမရသည့အှတူတူ မထူးဘူးဆိုပှီး မကှလှုံးကိုဇှတမှှိတှ၍ ပှောငခှှောခှောဖှဈနသေော လီးဒဈထိပလှုံးကှီးကို ဖိစုပလှိုကမှိရာ လခှောငှးကှီးက ပါးစပထှဲ အပှည့အှသိပပှငှ ဝငလှိုကထှှကလှိုကနှှင့ှ လဒဈနားတဝိုကှ လီးအလယပှိုငှးလောကအှထိ တိုးဝငနှပှေီး နနဒွကှောရှဲ့လကမှှားကလညှး သူမရငသှားအိအိအစုံကို လာရောကှ ထိတှေ့ဖစှနှယလှိုကတှာကို ခံစားလိုကရှသညှ။ရုတတှရကှ ဝင့ဝှါလှိုငပှေါငနှှဈဖကခှှကှားထဲမှာ နှေးကနဲဖှဈသှားသညှ။ မိဖှေးက ထိုငကှှည့ရှုံ ထိုငကှှည့နှတောမဟုတှ။ သူမပေါငနှှဈဖကကှိုပါ ဘေးတဈဖကတှဈခကှဆှီ ဖှဲကားပဈလိုကပှှီး ပေါငခှှကှားထဲ တိုးဝငမှှောကအှိပလှိုကကှာ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့စောကပှတကှို အပှတကှုနှးယကပှဈလိုကတှာဖှဈသညှ။

တဈဖကကှလညှး မိဖှေးရဲ့ လကနှှဈဖကကှ သူမရဲ့လကကှောကဝှတတှဈဖကစှီကို မလူးသာမလှန့သှာအောငှ လှမှး၍ ဖမှးဆုပခှှုပကှိုငထှားသလို ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ ပေါငခှှကှားရှိစောကပှတကှိုလညှး မလှတစှတမှးခဲပှီး သဲကှီးမဲကှီးယကစှုပပှေးနသညှေ။ မိနှးမခငှှးလညှးဖှဈ လုပနှကအှထောသိသူမို့ သူမစောကစှိပှူးပှူးလေးကို အဓိကထား၍ ဘယရှမှးညာရမှးလှုပနှှူးဆှကာ အစိထိပကှို လှှာဖှားကလေးတို့ကာတို့ကာ သှားနှင့ှ မထိတရိကလေး ကိုကကှာဖှင့ှ မရိုးမရှဖှဈအောငဆှှပေးလိုကရှာ ဝင့ဝှါလှိုငှ တအိအိညညှးရငှး တဈကိုယလှုံးဆန့ငှငရှုနှးကှှ၍ ကော့ပှံလာသညှ။ “မိ မိဖှေး အ အအှိ အယုတတှမာမ ငါ ငါအခံခကတှယဟှဲ့ အ အိအိ ဟီး” မိဖှေးကား သူမဘယလှိုရုနှးရုနှး မလှှတတှော့ပှီ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ မောလစှှာဖှင့ှ တဖှညှးဖှညှးမှော့ကသှှားခှိနမှှာ သူမလကခှှောငှးမှားက အခှိနကှိုကပှငှ ဝင့ဝှါလှိုငှ၏စောကဖှုတကှလေးကို ထိုးဟယနှှိုကဟှယလှုပပှှီး ဆကလှကလှိုးသှငှးပေးပှနရှာ။

ဒီတဈကှိမှ ငှငှးဆနသှံ အစား နနဒွကှောှ၏လီးကှီးကိုပါးစပမှှာ အပှည့စှုပငှုံ၍ တအိအိတအင့အှင့ှ မပီမသညညှးတှားလိုကသှော ဝင့ဝှါလှိုငှ၏ ကရုဏာသကစှဖှယှ အသံမှားကိုသာ ကှားနရတေော့၏။အခှအနကေေ တအားကို မီးစိမှးပှနပှေီဖှဈသညှ။ စုနှဲ့ရီကတော့ ရသည့အှခှိနကှလေးအတှငှးမှာ အနညှးငယမှှှဟနဆှောငထှိနှးခှုပနှိုငစှှမှးပငမှရှိဘဲ သူနှင့လှိုးဖောလှိုးဖကဖှှဈသူ ကိုသနှးဇောှ ဆိုသူ၏လီးကို အပီအပှငကှှီး ကုနှးစုပပှေးနပှေီ။ သနှးဇောကှလညှး သူမလီးစုပပှေးတာကို ဇိမကှကှခှံယူရငှး စုနှဲ့ရီ၏ကိုယကှလေးကို ကစှကှစှပှါအောငထှှေးဖကကှာ သူမရငသှားနှဈမှှှာနှင့ှ ပေါငတှနနှှဈဖကခှှကှားမှ သူနှင့နှနဒွကှောတှို့ နှဈယောကှ လိုးဖနမှှား၍ နှုတခှမှးဝဟတတ အာတာပှဲကလေးဖှဈနသေော စုနှဲ့ရီ၏စောကဖှုတကှလေးကို ပှတလှိုကသှပလှိုကှ လကနှှင့ထှိုးကောနှှိုကဆှှလိုကှ လုပပှေးနပှေီဖှဈသညှ။

သူတို့နှဈယောကအှလုပရှှုပသှလောကှ ဝင့ဝှါလှိုငခှမှာလညှး တဈယောကကှ စောကပှတကှိုမဲ၍ယကပှေးနကော ကနှတှဈယောကရှဲ့လီးကို သူမကိုယတှိုငကှ စိတလှိုလကရှ စုပပှေးနရသညေ့အှဖှဈကှောင့ှ နဂိုကအခံရှိပှီးသား ရမမွကမှီးတောကကှ ဟုနှးကနဲနအေောငှ မတားနိုငမှဆီးနိုငှ တဈရှိနထှိုးကှီး ထကှှလာလသညှေ။ “အ အ မ မရတော့ဘူး မိ မိဖှေး ငါ ငါ ထှကှ ထှကှ ခငှလှာပှီ နေ နေ ဦး မ မလုပှ နဲ့ အ အိ အိ ဟိ” …. သူမရဲ့ကရှူးမူးထိုး ဖှဈပကှလှာပုံကိုကှည့ှ၍ နနဒွကှောလှညှး အခှအနသဘေေောပေါကကှာ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ပါးစပကှ သူ့လီးဒဈပှဲကှီးကို ဆတကှနဲ ခပမှှနမှှနအှပှငဆှှဲခှှတထှုတလှိုကရှာက … “ဖယစှမှး မိဖှေး ငါ သူ့ကို အခုပဲလိုးလိုကမှယှ ဝင့ဝှါ ဘာမှစိတမှပူနဲ့ နောှ ကိုယကှ အကှမှးပတမှးလုပတှဲ့ကောငမှဟုတဘှူး မိနှးမတဈယောကကှို ညငညှငသှာသာလေး ခံသာအောငလှိုးပေးမှာ ဟဲဟဲ” “အို မ မသိဘူး ဟင့ဟှင့ှ နေ နရေ ခကတှယှ အ အကိုရယှ အ အ ဟင့ဟှင့ှ ဘဟလှိုကှီးလဲ မ မသိဘူး”။

မိဖှေး ကိုယကှလေးယို့ကာဖယပှေးလိုကတှာမို့ ဟာတာတာဖှဈသှားသော စောကပှတရှှိရာကို သူမလကဖှဝါးကလေးနှင့ှ ဖိအုပကှာ ဟနမှဆောငနှိုငစှှာ တရစပှ ဖိပှတအှယားဖှနမေေိရငှး ဝင့ဝှါလှိုငဘှယလှူးညာလှိမ့ဖှှဈနရော နနဒွကှောလှညှး သူမပေါငခှှကှားမှာ အမှနပှငှ နရောဝငယှူလိုကပှှီး … “လကကှလေးဖယလှိုကှ ဝင့ဝှါ ငါ နင့စှောကဖှုတအှဝမှာ လီးတေ့ပှီး တဈခကှနှှဈခကှှ မှှေ့လိုးပေးမယှ ဒါဆို နငလှညှး စောကပှတယှားတာ ပှသှေားလိမ့မှယှ” “ဟို ဟို တ တအား မ မလုပနှဲ့ ရှငှ” “အေးပါ မလုပပှါဘူး နငကှ လိမမွာပှီးသား ငါသိပါတယှ” သူမပုံစံက လီးမမှငဖှူးသော အပှိုပေါကကှလေးလို တအားကိုရှကရှှံ့ဟနပှှုနပမယေှေ့ သူမလိငကှိဈစအတှေ့အကှုံ မနညှးလှကှောငှးကို မိဖှေးဆီကတဈဆင့ှ သိနှင့နှပှေီးဖှဈရာ နနဒွကှောလှညှး အခှိနဆှိုငှးမနတေော့ပေ။

သူ့လီးထိပကှို မှေးညှငှးပါးပါးလေးပေါကရှောကနှသေော စောကခှုံကှီးပေါှ အလှားလိုကပှှတဆှှဲကာဖှင့ှ အပေါကဝှ မဟတဟလေး ရှိနသေော သူမရဲ့စောကဖှုတအှဝမှာ လာရောကတှေ့ပှီး ဒဈလုံးကို စှိကနဲဖိသှငှးလိုကသှညှ။ “အား အ အ အကို ရယှ အ အိ အိ ဟင့ှ ဟင့ှ” “စှတှ ဖှတှ ပှပှ” “စှတှ ဖှတှ ပှပှ” စောကရှညတှှေ တအားရှှဲနဈနမှနှေး သိသာသညှ။ စောကခှေါငှးထိပဝှကလေးဆီ ဒဈလုံးမှုပရှုံ ဆောင့လှိုကသှှငှးလိုကှ လုပပှေးနခှေိနမှှာ အရညသှံတစှိစှိက တားမနိုငဆှီးမရဖှဈပေါလှာသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ သူ့လီးကှီးတာကို ယုံသှားသညှ။ ဒီကောငတှောငှ လီးကှီးရငှ သနှးဇောဆှိုလှှငှ ဘယလှိုမှားနလမလေေဲမသိ။ သနှးဇောကှ ပိနတှာရိုးမဟုတပှမယှေ့ လီးက ခုနဈလကမှခန့ရှှညသှညှ။ သူတို့ဖကခှှမှးမှာလညှး သနှးဇောကှ သူလိုးနကစှေုနှဲ့ရီရဲ့စောကဖှုတကှို အပီလိုးခှဲနပှေီဖှဈသညှ။

စုနှဲ့ရီ ပကလှကကှားယားပုံစံပငှ အိုးပငှးဖှင့ပှှီး အလိုးခံသညှ။ သူတို့အတှဲကို မတှေ့ခငှမှှငလှကှသှားဘဲမို့ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့စိတတှှပေိုထနလှာသညှ။ သူမစိတပှိုကှှအောငှ ဖှေးစိနကှလညှး နဘေးကနေ နို့နှဈဖကကှို သူမလကကှလေးနှင့လှူးကာလှိမ့ကှာ ဖစှနှယလှိုကှ နို့သီးနှဈလုံးကိုတဈလှည့စှီစို့လိုကှ ပှတလှိုကဆှှလိုကနှမှးလိုကနှှင့ှ တဈရံမလပှ လုပပှေးနသညပှေဲမဟုတလှား။ “အ အား ရှီး အီး ဟီးး ” “ကောငှးလိုကတှာ ဝင့ဝှါရယှ နင့စှောကဖှုတလှေးက စီးကှပနှတောပဲ နငရှော နာသေးလား နာရငပှှော” “မ မနာဘူး” “မနာရငှ ငါတဈဆုံးထည့လှိုးမယှ ငါ့လီးကို ကှိုကလှား” “ကှိုကှ ကှိုကပှါတယှ ဟင့ဟှင့ှ” “အေး ဒီလိုမှပေါ့ နငှ လိမလှိမမှာမာအလိုးခံရငှ ရာနှုနှးပှည့ပှှောရှမယှ မိဖှေး နင့အှဖောကှို ပှောဦးနောှ ငါတို့နဲ့ပေါငှးရငှ ဘယလှိုအကှိုးရှိမလဲဆိုတာ” မိဖှေး ခေါငှးညိတသှညှ။

ဝင့ဝှါလှိုငအှနားကို ကပတှိုးဝငပှှီး သူမနှုတခှမှးကလေးကို နှုတခှမှးခငှှးတေ့ဆကှ၍နမှးရာ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး ပှနလှညှ ဖကတှှယစှုပနှမှးလာတာတှေ့ရသညှ။ မိနှးမနှဈယောကှ ခနဓွာကိုယအှပေါပှိုငှးမှာအလုပရှှုပနှစဉှေ နနဒွကှောကှ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ ပေါငနှှဈဖကကှို ဆှဲယူကာ သူ့ပုခုံးထကှ တငထှမှးလိုကရှငှး လိုးခကှခှပသှှကသှှကကှလေးလုပပှှီး လီးတဝကခှန့ှ တဘှတဘှှတှ အသံထှကအှောငှ အခကှနှှဈဆယခှန့ှ တရစပဆှောင့လှိုးခလှိုကရှာ သူမခမှာ အကှောထဲစိမ့အှောငအှီဆိမ့သှှားသညှ။ “အ အသေ သပှေီ အ အကိုရာ အ ဆောင့ှ ဆောင့လှိုကတှာ အရမှးပဲ နာ နာတယှ ဟင့ဟှင့ှ” တဈဖကကှ မိဖှေးခါးကိုဖကထှားရငှး မကှနှှာလေးရှုံ့မဲ့ကာပှောတော့ … “သှေးပူရငမှနာတော့ဘူး ဝင့ဝှါ ငါ လီးအဆုံးသှငှးပေးခငှလှို့ ဝငပှေါကဖှှင့ပှေးနတော တဖှညှးဖှညှးကောငှးလာမယှ ခုရော အီဆိမ့အှောငကှောငှးတယမှဟုတလှား ပှောစမှး”။

“ကောငှး ကောငှးပါတယှ ဖှေးဖှေးလိုးလညှး ရပါတယရှှငှ” “ဟား လိုးမှတော့ စိတဘှယထှိနှးနိုငမှလဲ ပှီးတော့ နင့ကှို ငါတဈယောကတှညှးလိုးမှာမဟုတဘှူးနောှ ဝင့ဝှါ ဟိုကောငသှနှးဇောကှ ငါနဲ့အတူလိုးနကှေ မိဖှေးရော စုနှဲ့ရီရောပဲ မေးကှည့လှိုကှ သူလညှး လိုးဦးမှာ ဒီကောင့လှီးကရှယပှဲ နငတှို့ မိနှးကလေးအကှိုကဖှှဈမှာ နငကှောငှးကောငှးအလိုးခံခငှရှငှ စောကပှတကှို လကနှဲ့ အပီဖှဲထားပေး ကှားလားဝင့ဝှါ ဖှဈတယမှဟုတလှား” “ဖှဈ ဖှဈတယှ ဒီ ဒီလိုလား” ဝင့ဝှါလညှး စိတပှေါကပှေါကနှှင့ပှငှ ခါးကလေးကော့၍ စောကပှတကှိုလကနှှဈဖကနှှင့ှ ဖှဲဟပေးလိုကရှာ နနဒွကှောသှဘောကသှှားပှီး … “ကောငှးတယှ ဆကဖှှဲထား ဒါမှ ငါလိုးရငှ လီးအဝငပှိုခှောပှီး စောကဖှုတထှဲ တဇှပဇှှပနှဲ့ ဆကတှိုကလှိုးပေးနိုငမှှာ ဒါမှ နငရှောငါရော ပှီးမယှ ကှားလား ငါပှောတာ” “ဟုတှ ကှား ကှားပါတယှ လုပပှါ မှနမှှနှ” သူမလညှး ခနဓွာကိုအသှေးအသားထဲက တောငှးဆိုမှုအရ မခံခှိမခံသာလောဆောလှိုကရှာ။

နနဒွကှောလှညှး လီးကို တဝကသှာသာ လောကှ ဝငနှရောမှ အတငှးဖိသှငှးပှီး လီးတဈဆုံးရောကအှောငှ ဇှပကှနဲ ဖိဆောင့လှိုးထည့လှိုကသှညှ။ နောကှ လီးကိုပှနထှုတှ ပှနဆှောင့သှှငှးနှင့လှေးငါးခကှှ ဆကတှိုကှ ဖိလိုးလိုကရှငှး … “ကောငှးလားဝင့ဝှါ နင့လှကနှှဈဖကှ ငါ့ကိုဖကထှားစမှး ပိုပှီး ဖီးလရှှိအောငှ နင့နှို့ကှီး စို့စို့ပှီးလိုးပေးမယှ ” “ဟုတှ အဈကို ရော့ စို့လေ ” ဝင့ဝှါလှိုငရှကရှောနသညှေ။ အခှအနကေေောငှးပှီမို့ မိဖှေးက သူ့အနားကပလှာပှီး … “ကိုနနဒွ လီးပေးပါဦး ဖှေးစုပပှေးမယှ ဒါမှလိုးအားပိုရှိသှားမယှ” “စုပလှေ ဝင့ဝှါပါစုပခှိုငှးလိုကှ” သူ့လီးကို ခှှတပှှီး မိနှးကလေးနှဈယောကကှို တဈလှည့စှီစုပစှရော ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး မိဖှေးနှင့အှတူပငှ စိတပှါလကပှါစုပသှညှ။ လရညနှှင့စှောကရှညှ ပကှေံနသေောလီးကှီးက တုတတှုတဖှီးဖီးရှိသလောကှ ခှှဲကှိကှိကလေးဖှဈနရော။

မိနှးကလေးနှဈယောကလှုံး သူ့လီးကို လှည့ပှတကှှည့လှိုကှ ကိုငလှိုကဆှှလိုကလှုပကှာ ပါးစပနှှင့တှဈလှည့စှီစုပပှေးကှရငှး ကာမရာဂဇောကှှကာ စိတတှှေ ပိုထနလှာသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှီးစုပနှခှေိနမှှာ မိဖှေးက သူမစောကပှတကှိုနှိုကပှှတပှေးရာ ဒီတဈခါမငှငှးမိတော့ပါ။ သူမကိုယတှိုငလှညှး မိဖှေးပေါငကှှာထဲကို လကနှှိုကပှှီး အမှေးထူအုပအှုပလှေးရှိသော သူမစောကပှတကှို ပှနလှညနှှူးဆှပေးသညှ။ မိဖှေးရောသူမပါ အလိုးခံရငှးတနှးလနှးနှင့မှို့ စောကပှတမှှာအရညတှှရှေှနှးမှပှီး စိုစိစိဖှဈကာ ခှှဲကှိနကှသညှေ။ အပှနအှလှနှ လကထှိုးနှိုကဆှောင့ှ ခှိနမှှာ နနဒွကှောလှညှး ဟိုကိုငဒှီနယနှှင့ှ မိနှးမနှဈယောကရှဲ့ ခနဓွာကိုယနှရောအနှံ့အပှားမှာ လကသှရမှးလကှရှှိလသညှေ။ ပှီးနောကမှှာတော့ သူ့ရဲ့လိုးဆောင့မှှုကို ပှနစှကာ ဝင့ဝှါစောကပှတထှဲလီးထည့ပှှီး ထပမှံလိုးသှငှးပေးလိုကသှညှ။

ဒီတဈခှီတော့ အေးဆေးဖှဈသှားပှီ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ စောကရှှကလှုံးလုံးမရှိတော့သလောကှ။ ကော့ကနကှားလုပကှာ သူလိုးသမှှ အလိုတူအလိုပါကှီး ဖှဲခံပေးရှာသညှ။ အခှအနကေေ မထူးတော့ပှီလေ။ အခနှးတှငှးရှိသမှှ လူတှကေ အခှားပှငပှလူစိမှး တဈယောကမှှ မပါဝငဘှဲ သူတို့လူခညှှးသကသှကမှို့ တဖှညှးဖှညှးစိတအှလိုလိုကပှှီး ရဲရဲတငှးတငှးရှိလာတာဖှဈသညှ။ တကတှကကှှှကှှရှိလာသော သူမပုံစံကှောင့ှ နနဒွကှောလှညှး လီးဝငခှကှခှပသှှကသှှကနှှင့ှ အကှမှးပတမှး လိုးပေးနိုငလှာသညှ။ သူခါးကို ယိမှးကာနှဲ့ကာ နှိမ့လှိုကကှှှလိုကှ ဖိနှိမလှိုးခပှေးနရော လီးဝငသှံတဗှပဗှှပထှှကပှေါနှပှေီး ထိခကှလှညှးမှနှ ဖောမှပှနိုငသှော ခံစားမှုတို့ဖှင့ှ ဝင့ဝှါလှိုငတှဈယောကှ လူးလှိမ့မှှောပါနခှပှေေီ။ “အား အ ရှီး ကှှတှ ဆောင့ှ ဆောင့ှ အင့ှ မှနှ မှနမှှနှ ကို နနဒွ အ အ အိအင့ဟှင့ှ ဝင့ဝှါကောငှးနပှေီ။

အ မှနမှှနလှိုး တ တအားလိုး ပှီး ပှီးခငှလှာပှီ အ ထှကှ ထှကှ တော့မယှ ဆောင့ှ တ တအားလိုးပေး လိုး နာနာလိုး ညှာမနနေဲ့တော့ ဟင့ဟှင့ဟှင့ှ” ဝင့ဝှါလှိုငှ ထှန့ထှှန့လှူးရငှး နနဒွကှောလှညှး အခကှငှါးဆယခှှောကဆှယလှောကှ တရစပလှိုး၍ နှဈယောကသှား စောကရှညရှော လရညတှှပေါ တဈပှိုငတှညှး ပနှးညှဈထုတကှာ ကာမပနှးတိုငရှောကရှှိသှားကှလသညှေ။ တဈယောကကှိုတဈယောကှ တငှးတငှးကှပကှှပဖှကကှာ နှုတခှမှးခငှှးဖိကပနှမှးစုပရှငှး အနမှးရယဉကှှေောထဲ အတနကှှာအောငှ မှောပါနကှပှေီးမှ လူခငှှးခှာလိုကကှှသညှ။ ဒီအခှိနမှှာ စုနှဲ့ရီနှင့ှ မှိုငမှှိုငဆှိုငဆှိုငကှှီး အခစှစှခနှးသှားလကှရှှိသော သနှးဇောလှညှး သူ့လရညတှှကေို ကောငမှလေးရဲ့ စောကပှတထှဲ တဖှောဖှောပနှးလ့ှှတထှုတပှဈလိုကပှှီး ခတွတအေနားယူလိုကရှာက အစာဝသှားသောကှားတဈကောငကှဲ့သို့ သူမအနားမှခှာကာ သူတို့ရှိရာဖကဆှီကို တဈလှမှးခငှှးလှှောကလှှမှးလာပှီဖှဈသညှ။

သူ့ခါးရှေ့မှတှဲလှဲကှီးကနှသေောလီးရှညကှှီးကို ဝင့ဝှါလှိုငှ မကှတှောငတှဈခကှကှလေးမှမခတဘှဲ အတိုငှးသားငေးကှည့နှမေိသညှ။ ကိုသနှးဇောမှကှလှုံးမှားကလညှး ကုတငပှေါမှှာ အဖုံးအကှယမှဲ့စှာ ပကလှကကှားရယား လဲလှောငှးအိပစှကလှကှရှှိသော သူမစောကဖှုတှ ရှိရာဆီကို တပမှကသှောအကှည့ရှိုငှးမှားဖှင့ှ မမှိတမှသုနှ စူးစူးစိုကစှိုကှ လှမှးကှည့နှသညပှေဲဖှဈသညှ။ စောကဖှုတအှနံ့ရ၍ ထငသှညှ။ သူ့ခါးရှေ့မှလီးကှီး ဆတကှနဲတဈခကှဖှှဈကာ တုနခှါပှီး ရုတတှရကှ မတတှောငလှာသလို ထငလှိုကရှသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး ကိုယကှိုနရောရှှေ့ဟနပှှုကာ ပေါငတှနနှှဈဖကကှို ခပဟှဟကလေးပှုလိုကရှာ တမငတှကာ သူ့ကို စောကပှတဖှှဲပှလိုကသှလို ဖှဈသှားသညှ။ ထိုနေ့ကတော့ ဝင့ဝှါလှိုငရှော မိဖှေးပါ ကိုနနဒွ သနှးဇောှ စုနှဲ့ရီတို့ သုံးယောကနှှင့ပှေါငှးပှီး ငါးယောကသှား ခစှပှှဲတှေ အလီလီအပှဲပှဲ နှှဲခဲ့ကှသည့နှေ့ပဲ ဖှဈသညှ။ အတောကှှီးနောကကှမှှ အိမကှိုပှနရှောကကှှသညှ။

နှဈယောကသှား အိပရှာထကမှှာ အတူတကှလဲလှောငှးရငှး ဖှဈပကှခှဲ့သမှှကို ပှနလှညစှားမှုံ့ပှနနှမေိကှကာ တဈယောကနှှင့ှ တဈယောကှ ဟိုပှတဒှီကိုငှ လုပမှိကှပှနသှညှ။ မိဖှေးယောကှှား ကှောမှငှးမောငကှ တဈနကေုနှ အပှငထှှကှ လညပှတနှပှေီး ည ၁၁ နာရီ လောကကှမှှ အိမကှို မူးရူးပှီး ပှနလှာသညှ။ ခှလကတှှပေငှေ မသယနှိုငတှော့တာမို့ သူ့ကိုအဖကလှုပပှှောမနကှတေော့။ အမနှေေးနှေးလှိုငကှိုတော့ အိမပှှနလှာတာမတှေ့ရပါ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး နောကတှဈနေ့ နထေိုငမှကောငှးဟုဆိုပှီး အလုပထှဲကိုဖုနှးဆကှ၍ ခှင့တှဈရကယှူလိုကကှာ မိဖှေးနောကှ လိုကပှါ လာခဲ့သညှ။ ဒီနေ့လညှး နှဈလုံးထီပိတရှကပှငဖှှဈရာ သူတို့ဆီမသှားခငှ စုနှဲ့ရီအိမအှရငဝှငပှှီး အေးအေးဆေးဆေး ထှရောလေးပါး စကားပှောဆိုနကှသညှေ။ စုနှဲ့ရီက ဖောရှှသေူဖှဈရာ သူမအိမမှှာလညှး မိခငတှဈယောကသှာရှိ၍ သူတို့သမီးယောငှးမအတှဲကို သူမအိပခှနှးထဲခေါသှှငှးပှီး သုံးယောကသှား စကားတှတထှိုးကှရငှး သူမက …။

“မမဝင့ဝှါ သမီးတို့နဲ့ အတူ အလုပလှာလုပပှါလား ဟိုမှာ ငှရေေးကှေးရေး သိပအှဆငမှပှဘေူးဆို” ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး ခဏ ငှိမနှပှေီးမှ … “စဉှးစားနတောပဲ နှဲ့ရီရယှ ဟိုအလုပကှ ငှကပေုံမှနရှပမယှေ့ မလောကမှငှပါ ငှပေိုငှလှှေံရမယဆှိုရငှ အဈမလညှး တဈခုခု ပှောငှးလုပတှော့မယလှို့ စိတကှူးထားပါတယှ” “မဖှေးရော မမကို ဘာမှပှောမပှဘူးလား” မိဖှေးက … “ပှောဖို့နနသေောသာ နှဲ့ရီရယှ မနေ့ကအကှောငှးတှစေားမှုံ့ပှနရှငှးတောငှ ခှမအေားလကမှအားဖှဈနတော ခိခိ ” “အံမယှ ဘာတှမှေား လုပှ သှေးပူလေးပေါ့ ဟုတလှား ဘယအှခှိနထှိလဲ” “ဟငှးဟငှး မိုးကိုလငှးရောပဲ မိနှးမရေ အဟီးဟီး ” “ဟဲ့ ဖှေးနောှ ပိတထှားလိုကှ ပေါကကှရတှေ” “အယှ မမကလဲ ညီမတို့က လူရငှးဖှဈနပှေီလေ ဒီလောကကှိဈစ ရှကစှရာလား လို့ မှနှး ရှကတှဲ့မကှနှှာလေး ကှည့စှမှးမယှ အဟငှးဟငှး ဟငှး”။

“အို အို အို လှှတှ လှှတလှကှော နှဲ့ရီ အ အယှ အယှ မ မကောငှးဘူး ဟှန့ှ အ အ လူကို အ အသကရှှုကှပှ နပှေီ ဟင့ှ ကဲ နဲ့ ဆို” စကားစ တဈဝကတှဈပကှပှှတပှှီး ဖကရှမှးနမှးရှုံ့ရငှး ပလူးပလဲလုပမှိကှပှနသှညှ။ စုနှဲ့ရီ ဝင့ဝှါခါးလေးကို သူမလကနှှဈဖကနှှင့ဖှကပှှီး နှုတခှမှးလေးကို တမှတတှနိုးစုပနှမှးးသညှ။ မိဖှေးပါ ဝငပှါလာတော့ အိပရှာထကမှှာ လူးကှလှိမ့ကှှနှင့ှ။ မနေ့အကှောငှးတှပှေောရငှး ကာမစိတတှှေ နိုးကှှလာကှပှီး သုံးယောကသှား ပှတကှှကိုငကှှသည့အှဆင့ကှို ရောကလှာသညှ။ မိဖှေးက သူမနှင့ဝှင့ဝှါ အိမမှှာ လီးအတုနှင့ှ မကှာခဏ လိုးကှသည့အှကှောငှး ဝင့ဝှါတဈယောကှ သူမရဲ့လငဖှှဈသူကှောမှငှးမောငနှှင့ပှါ သုံးယောကအှတူတကှ ကာမဆကဆှံဖှဈကှသညအှထိ ပှင့ပှှင့လှငှးလငှး ဖှင့ပှှောပှလိုကရှာ စုနှဲ့ရီက ပှုံးပှုံးကလေးလုပကှာ စိတဝှငတှစားနားထောငနှပှေီး ဘာမှမဖှဈသလို ပုံစံနှင့ှ …။

“ဒါက ဖှဈတတတှာပဲ အခငှှးခငှှး ဘာဖှဈဖှဈအိုကရငပှှေီးတာပဲလေ အိမကှအဖှဈကို ပှောပှရငှ မမဝင့ဝှါရော မဖှေးရော နှဈယောကလှုံး အံ့သှသှားမယှ” ဆိုပှီး သူမအနနှငှေ့ တစိမှးယောကှှားသား (အိမကှိုအမှဲလာနကှေ တကကွစီဒရိုငဘှာ) တဈယောကကှို သူမရဲ့မိခငဖှှဈသူနှင့အှတူ အခစှစှခနှးဖှင့ရှသည့ှ အတှေ့အကှုံကို ပှောပှရာ ကှားနကမှဟေုတှ၍ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး တအံ့တသှဖှဈရသညှ။ အိမမှှာ အပှငလှူနှင့ရှော ကိုသနှးဇောပှါ မိခငနှှင့အှတူ လာအိပဖှူးကှောငှး သားအမိနှဈယောကှ အတူတကှလီးစုပဖှငခှံလုပပှေးရကှောငှးနှင့ှ ကိုသနှးဇောဆှုလှှငှ အမနှငေ့သှူမ တဈယောကစှောကပှတတှဈယောကှ အပှနအှလှနယှကတှာကိုကှည့ပှှီး သူ့လီးကိုသူ တောငမှတလှာအောငှ ဂှငှးထုပှီးမှ အားပါးတရလိုးတတကှှောငှး အမေ့စောကပှတကှိုရော ဖငကှှီးကိုပါ တဈခှီစီလောကလှိုးပှီးမှ ပှနသှည့အှကှောငှး ပှောပှသညှ။

“ညီမအဖို့တော့ မဆနှးပါဘူး အမကလညှေးထနတှယှ သူခေါလှာတဲ့ယောကှှားဆိုရငှ အတူမအိပဖှူးတဲ့သူကို မရှိဘူး ယောကှှားတှေ ကလညှး မိနှးမတဈယောကထှဲလိုးရတာထကှ သားအမိနှဈယောကလှုံးနဲ့ တဈလှည့စှီလိုးရတာကို ပိုသဘောကကှှတယနှဲ့တူပါတယှ” သူမစကားကို နိဂုံးခှုပလှိုကပှှီး … “မမရော အဲလိုနဖေူးလား” မေးလိုကရှာ ဝင့ဝှါလှိုငကှ … “အဈမခပငှယငှယှ အပှိုပေါကအှရှယလှောကကှ အိပရှငှးနဲ့ကိုငကှှည့စှမှးကှည့ကှှဖူးတယှ အမအရငှေးမဟုတပှမယှေ့ သှေးကတော့ နီးတာပဲလေ သူနဲ့လကပှှနှးတတီးနခေဲ့ရတော့ ဘယအှခှိနှ သူဏှာထလဲဆိုတာ သိပါတယှ အိပသှလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ အပှနအှလှနှ ကိုငကှှပှတကှှတာတော့ ခဏခဏပဲ ယောကှှားနဲ့တော့ မအိပဖှူးဘူး” သူမပှောလိုကရှာ မိဖှေးကလညှး … “ငါက အမရှေိပမယှေ့ သူက ကနှှးမာရေးမကောငှးတော့ ပှုစုနရတောနဲ့ပဲ အဲဒီဖကကှိုမတှေးဖှဈဘူး။

အဖသတေေော့ အမကေ နောကလှငယှူတယှ ပထှေးနဲ့ကှီးတယှ သူက လူအေး ဒါမှိုးစဉှးစားဖို့မပှောနဲ့ ပါးစပထှဲ လကညှှိုးထည့တှောငှ မကိုကဘှူး အဈမ လငယှူတော့မှ ခဲအိုလီးနဲ့တှေ့တာ သူရော သူ့ညီပါ နောကပှှီး ဒုတိယအဈမကတှော့ လငမှယူဘဲ ဘောပှားနဲ့တှဲလို့ သူတို့အတှဲကို မကှာခဏ လိုကခှှောငှးကှည့ရှငှး နောကှ သူ့ဟာမနဲ့ပါ ညားရတော့တာပဲ အဈမနဲ့လညှး ပှတရှတယှ အိမထှောငသှညအှဈမလညှးပါတယှ သူ့လငမှသိအောငနှတောပေါ့ အိမကှ လှတလှပတှော့ ညီအဈမသုံးယောကရှှိတာ သုံးယောကလှုံး အပှိုကတညှးက စောကပှတခှငှှး ပှတကှှယကကှှလုပတှာ မဆနှးတော့ဘူး ခုလညှး ဒီအတိုငှးနတောပဲ” “ဖှေးရယှ စောစောကပှောရောပေါ့ ညညှးအိမှ ငါလိုကနှပေါတယှ ဟငှးဟငှး” “တကယနှောှ နောကှ ခေါသှှားမယှ အပီနှှာပဈမှာ ဟှငှး”။

သုံးယောကသှား တှတထှိုးကာ တခှိခှိရယကှှရငှး အိပရှာထကမှှာ တလူးလူးတလှိမ့လှှိမ့ှ ပှတသှပနှှူးဆှအခှိနဖှှုနှးကှသညှ။ စုနှဲ့ရီက ဝင့ဝှါလှိုငမှသိသည့ှ သူမတို့၏လုပငှနှးအကှောငှးကို အရိပအှမှှကပှှောပှလိုကရှာ သူမ အံ့သှသှားသညှ။ ပဈစညှးပမာဏနှင့ှ တနဘှိုးအနညှးအမှားပေါှ မူတညကှာ အရငှးအနှီးမှားရငမှှားသလို ဘယမှှှအထိ ဝငငှှရရှေိကှောငှး အလုပသှဘာဝ အရ ခရီးရကရှှညှ ထှကသှင့ထှှကရှမညဖှှဈပှီး မိမိရောကသှောနယမှှရှေိ စခနှးတာဝနခှံ နယထှိနှးကအစ အထကပှိုငှးအဆင့ရှှိ ပိုငရှာဆိုငရှာတှနှငေ့ပှါ ခှိတဆှကကှာ သူတို့အတှကှ ထိုကသှင့သှမှှပေးကမှးရငှး လိုအပတှာတှေ အကုနဖှှည့ဆှီးပေးရကှောငှး သူတို့ဆီက အခေါရှောကတှာနှင့ှ ခှိနှးဆိုသည့နှရောသို့ မဖှဈမနသှေားရမညဖှှဈပှီး ဘယအှကှောငှးနှင့မှှ ငှငှးဆနနှလေို့ မရကှောငှးမှား ပှောပှသညှ။

“မဖှေးက အိမထှောငနှဲ့မို့ အဝေးမပို့ဘဲ သူ့ကို နီးနီးနားနားလောကပှဲ အလုပဖှှဈရုံလောကခှိုငှးရတာ နှဲ့ရီထကစှာရငှ ငှအရနညှေးတယှ ပှီးတော့ သူက ယိုးဒယားထီတို့ ဘောလုံးပှဲတို့ပါ တှဲလုပတှော့ နှဲ့ရီလောကှ အခှိနမှပေးနိုငဘှူးလေ လဈမဈရှိတယှ အကန့အှသတှ ရှိတယှ မမဝင့ဝှါသာ နှဲ့ရီနဲ့အတူလုပရှငှ ဘယခှိုငှးခိုငှးသှားနိုငတှာပဲ မဟုတလှား” စုနှဲ့ရီပှောသမှှနားထောငရှငှး လောကမှာ ငါမသိတဲ့အရာတှေ အမှားကှိးကနှရှှိသေးပါလားလို့ ဝင့ဝှါလှိုငတှဈယောကှ စိတထှဲက တှေးမိ သှားသညှ။ သူမလကခှံကှောငှး လုပကှိုငနှိုငကှှောငှး ကတိပေးတော့ စုနှဲ့ရီက … ဒါဖှင့ှ ခုပဲသှားကှမညှ သူတို့သူဋဌွေး နနဒွကှောနှှင့ှ ဝငပှူးပှီး ဝင့ဝှါလှိုငအှလုပရှအောငှ နားသှငှးပေးမညဟှုပှောဆိုပှီး သုံးယောကသှား လှဲနရောက လူးလဲထလိုကကှှကာ ကိုယပှေါကှ အဝတအှစားတှေ သပသှပရှပရှပဖှှဈအောငှ ဝတစှားပှငဆှငှ၍ အိမကှနေ တကကွစီတဈစီးလကတှားပှီး နနဒွကှောရှဲ့ခှံဝနှးဆီ အတူတကှ ထှကလှာခဲ့ကှသညှ။

ခါတိုငှးလို သနှးဇောရှှိမနပမယေှေ့ သူ့အလုပသှဘောအရ အခှိနှးအခကှပှှုထားသော နယခှံအရာရှိတဈယောကရှှိနသညှေ။ သူတို့သုံးယောကကှိုတှေ့တော့ နနဒွကှောသှကပှှငှးခပှှီး … “အတောပှဲ မိဖှေး နှဲ့ရီ ငါ အခုလေးတငှ နငတှို့ဆီ ဖုနှးနဲ့လှမှးခှိတဖှို့ လုပနှတော ရောကလှာတာအတောပှဲ ” သူမတို့နှဈယောကကှို ခေါပှှီး တဈစုံတဈရာကို တီးတိုးပှောဆိုမှာကှားနကော ဝင့ဝှါလှိုငကှို အခနှးထဲမှာပဲ သှားစောင့နှဖေို့ ပှောလိုကသှညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး အခနှးထဲဝငလှာပှီး အရငတှဈနေ့က သူမနှင့ကှိုနနဒွတို့ ကာမပှဲဆငနှှှဲခဲ့သည့ှ ကိုနနဒွရဲ့ကုတငထှကမှှာ ဝငရှောကှ ကှောဆန့ရှငှး သူတို့အလာကိုစောင့နှလေိုကသှညှ။ မကှာမီ ကိုနနဒွရောကလှာပှီး သူနှင့အှတူ စုနှဲ့ရီလညှး လိုကပှါလာသညှ။ “မိဖှေးကိုတော့ ဟိုလူနဲ့ထည့လှိုကပှှီ သူ့အဖှဲ့တှေ တညှးခိုခနှးကစောင့နှမယဆှေိုလို့ ဖှေးဖှေးကို တဈခါတညှး ခေါသှှားခိုငှးလိုကတှာ ညနေ အခှိနမှီ ပှနပှို့ပေးမယှ ဝင့ဝှါလညှး သူပှနလှာတဲ့အထိ ဒီကနပေဲစောင့တှာပေါ့ ဟုတလှား”။

“ကောငှးပါပှီ အဈကို” ဝင့ဝှါလှိုငအှနားကို သူတို့နှဈယောကှ တိုးကပလှာသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ အခှအနကေေိုသိလိုကပှှီ။ မကှလှုံးကလေးကလယကှလယနှှင့ှ သူတို့နှဈယောကကှို ကှောငငှေးငေးလေး မော့ကှည့နှသေော ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ပုခုံးဝနှးဝနှးကလေးဆီ ကိုနနဒွရဲ့လကနှှဈဖကကှ ရောကရှှိဆုပကှိုငလှာသလို စုနှဲ့ရီကတော့ ကုတငပှေါမှှာ ခှဆငှေးကာထိုငနှသေော ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ခှရငှေးဖကှ ကှမှးပှငမှှာ မပှောမဆို ထိုငခှလှိုကပှှီး သူမရဲ့တိုနံ့နံ့လေးဝတထှားသော ထမီနှင့လှှတနှသညှေ့ သလုံးသားဝငှးဝငှးကလေးနှဈဖကကှို ခပဖှှဖှကလေး လာရောကှ ပှတသှပကှိုငတှှယလှာတာ တှေ့ရလသညှေ။ ဇာတလှမှးကား စခှပှေီ။ “အလုပအှကှောငှး နောကမှှပှောကှတာပေါ့ ဝင့ဝှါ နှဲ့ရီနဲ့ကိုယှ အားလုံးပှောဆိုထားပှီးပါပှီ ဝင့ဝှါသာ သူ့လို ပါးပါးနပနှပလှေး ဝငရှဲထှကရှဲ လုပကှိုငနှိုငမှယဆှိုရငှ မမှှောလှင့တှဲ့အကှိုးအမှတတှှေ ရလာမှာအမှနပှဲ ကိုယအှသအခှောကှီး ကတိပေးပါတယှ”။

“ဟငှ တ တကယှ … အို ဝင့ှ ဝင့ှ ဝါ ဝမှးသာလိုကတှာရှငှ” “ဟုတတှယှ မမ ဝင့ဝှါ သူ အခုလို ယုံယုံကှညကှှညနှဲ့လကခှံလာအောငှ နှဲ့ရီ တောတှောကှလေး အာပေါကမှတတှ ပှောယူရတာ အပှငလှူတောရှုံနဲ့ ဝငမှရတဲ့ကိဈစမဟုတလှား” “မမ တကယှ ကှေးဇူးတငပှါတယှ ညီမရယှ တကယှ ရငထှဲက ပှောတာပါ” “ဒါဖှင့ှ ဒီအတိုငှးတော့ မရဘူူး ကှေးဇူးတငရှိုးမှနရှငှ တဈခုခုနဲ့ဖှဈဖှဈ သကသှပှကေိုပှရမယှ ဘယ့နှှယလှဲ အဟငှးဟငှး ဟငှး” “အိုး စိတခှှ နှဲ့ရီရော အ အကို နနဒွရောပဲ ဝင့ဝှါ သူတို့စိတကှှိုကှ ဘာလုပပှေးရမလဲ ပှောပါ ဖှဈခငှတှာ ဖှဈရစေ့မယှ ကဲ” ဝင့ဝှါလှိုငှ ကုတငပှေါကှနဆငှေးကာ ထရပဖှို့ လုပသှညှ။ “အိုး နိုးနိုး နေ နပေါဦး ထိုငနှေ ဝင့ဝှါ ထိုငပှါ ရတယှ …ကိဈစက ဒီလောကနှဲ့ မပှတသှေးဘူးလေ ရော့ ဝင့ဝှါ ရော့ပတတွမှား ရော့နဂါးတဲ့ တဈခုလိုခငှရှငှ တဈခုတော့ ပှနပှေးရတာဓမမွတာပဲ ဝင့ဝှါဖကကှ ကိုယ့ကှိုကတိပေးရဲသလို။

ကိုယ့ဖှကကှလညှး ဝင့ဝှါအတှကှ ဟောဒီလို တနရှာတနကှှေး အဖိုးအခတော့ ပေးရဲရမှာပေါ့ ကိုယ့ကှှောင့တှော့ ဘယသှူတဈဦးတဈယောကရှဲ့လုပအှားကိုမှ အဟောသိကံ မဖှဈ စရဘေူး ဟငှးဟငှး ဒီမှာ ယူထားလိုကှ ကှိုပေးတယလှို့ သဘောထားပေါ့” “ဟငှ ဒါ ဒါက …” ငှေ ငှတှေေ တဈသောငှးတနအှုပခှညှှး သုံးအုပှ ငှေ လေးငါးဆယသှိနှးမဟုတှ သိနှးသုံးဆယှ မှားပှားလှတဲ့ငှတှေေ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ အကှီးအကယှှ မကှလှုံးပှူးရသညှ။”ယူပါ ဝင့ဝှါ တဈခုတော့ ရှိတယှ ဒီနေ့ဒီအခှိနကှစလို့ ဝင့ဝှါ ကိုယခှိုငှးတာမှနသှမှှ တဈသှမတေိမှးလုပရှမယှ နညှးနညှးလေးမှ လှှဲဖယလှို့မရဘူး ဒါကိုတော့ ခေါငှးထဲမှာ မှဲမှဲမှတထှားလိုကတှော့ ဟုတပှီလား” “ဟုတှ ဟုတှ ကဲ့ပါ အဈကိုရယှ ဝင့ဝှါ ဘာပှောရမှနှးတောငှ မ မသိတော့ဘူး အဈကိုခိုငှးသမှှ အားလုံးလုပပှါ့မယလှို့ ကတိပေးပါတယှ” “နားထောငှ” ဆိုပှီး သူက ဝင့ဝှါလှိုငနှားနားကိုကပပှှီး … ။

“ဒီညနေ ဝင့ဝှါ နှဲ့ရီနဲ့လိုကသှှား ကိုယပှေးလိုကတှဲ့ပဈစညှးကို ပေးခိုငှးတဲ့သူလကထှဲအရောကှ ပို့ပေးပါ ပှီးရငှ ငှလကခှေံပှီးပှနလှာလို့ရပှီ အဲ ဒီကိုတနှးပှနမှလာနဲ့နောှ ကိုယ့ဆှီ ဖုနှးကှိုဆကလှိုကှ ငှကှေေးကိဈစ အပှငတှညှးခိုခနှးတဈခုမှာ ဆုံပှီးရှငှးမယှ အပှငဟှာကို အိမအှထိ သယလှာစရာမလိုဘူး သဘောပေါကတှယနှောှ” “ဟုတှ ဟုတှ ပေါကပှါတယှ အဈကို” “ကနှသှေးတယှ ဝင့ဝှါကိုကှိုမှာခငှတှာရှိတယှ ခု ဒီလုပငှနှးရဲ့သဘောတရားအရ ငါတို့ဖကကှ စှန့စှားရမယှ ပေးဆပရှတဲ့အခါရှိမယှ ရှငှးရှငှးပှောရငှ လူနဲ့ရငှးသင့ရှငှးရမယှ အရေးကှုံတဲ့အခါမှိုးမှာ သူတို့ဖကကှ အခေါရှောကတှာနဲ့ ဝင့ဝှါရော နှဲ့ရီပါ သူတို့နဲ့အိပဖှို့ အသင့ဖှှဈနစရမယှေေ ငှငှးဖို့စိတမှကူးနဲ့ အဲဒါတာဝနပှဲ ကှားလား” “!ဟုတှ အဈကို ဝင့ဝှါ နားလညပှါတယှ” “ကိုငှး ဒါဖှင့ှ ငါတို့စလို့ရပှီ” “ရှငှ” “ကိုယတှို့ သုံးယောကှ လုပငှနှးစမယလှို့ ပှောတာ အိမမှှာ ဘယသှူမှမရှိတော့ဘူး ကိုယတှို့ခညှှးပဲ ခှှတလှိုကှ ဝင့ဝှါ ဒီအခှိနမှှာ ရှကတှာတှေ ကှောကတှာတှေ ဘာမှမလိုခငှဘှူး”။

“ဟုတှ ဟုတကှဲ့ အဈကို့သဘောအတိုငှး ဖှဈစရပေါမယှ” ဝင့ဝှါလှိုငှ ဒီတော့မှပဲ စိတထှဲ ရှငှးသှားတော့သညှ။ သူက အလုပစှကားပှောရာကနေ ရုတတှရကှ လိုးဖို့အကှောငှးပှောလာတာကိုး။ ဒီအပိုငှးက ဝင့ဝှါလှိုငှ အကှှမှးတဝငရှှိပှီးသားကိဈစလေ။ ဘာခကတှာမှတလှို့။ တကယလှို့ သူပှောသလို တာဝနရှှိသူတှဆေီ ကုနှးရတော့ကော ဘာဖှဈမှာလဲ။ ဝင့ဝှါ တှေးရငှးနှင့တှောငှ ပေါငကှှားထဲကစောကပှတဆှီမှ အရညစှဈကနဲ စိမ့ထှှကလှာသလို ခံစားလိုကရှသညလှေ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ ကိုယပှေါကှအဝတအှစားတှေ တဈခုမကနှအှကုနခှှှတပှဈလိုကသှညှ။ အပေါအှငှကွှီနှင့ှ ထမီရော အတှငှးခံပငတှီရော ရငစှညှးဘရာပါ မကနှှ တဈကိုယလှုံး ပှောငလှငှးခါသှားသညှ။ အမှေးစုစုအုပအှုပကှလေးရှိနသေော သူမပေါငခှှကှားရှိ စောကဖှုတှ ကလေးကို ကိုနနဒွမကှလှုံးမှားက အရသာခံပှီး စိုကကှှည့နှသညှေ။

စုနှဲ့ရီလညှး ဝင့ဝှါရဲ့အငှကွှီနှင့ထှမီကို ကူခှှတပှေးရငှး သူမကိုယပှေါကှ အဝတတှှကေိုပါ တဈခုမကနှှ ခှှတခှပှဈလိုကသှညှ။ ပှီးတော့ မိနှးမနှဈယောကစှလုံး ကိုနနဒွကှောကှိုယပှေါကှ အငှကွှ ီနှင့ဘှောငှးဘီကို တဈယောကတှဈလကှ ဝိုငှးကူခှှတပှေးကှပှီး သုံးယောကသှား ခနဓွာကိုယမှိမှေးတိုငှးဖမှေးတိုငှး နိကကဗှလာကငှှးကာ တဈယောကကှိုတဈယောကှ တပမှကသှော မကှလှုံးအကှည့မှှားနှင့ှ စူးစူးရဲရဲပငစှိုကငှေးကှည့နှမေိကှလသညှေ။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး ရှကစှိတတှှေ ဘယဆှီရောကသှှားမှနှးမသိတော့ပါ။ ကိုနနဒွ ဆနဒွရှိသည့ပှုံစံအတိုငှး သူ့သဘောကလှိုကနှာပှီး ခိုငှးသမှှအကုနလှုပပှေးသညှ။ လီးစုပဆှိုတာနှင့ှ စိတပှါလကပှါ အားရပါးရ စုပပှေးသညှ။ လရညသှောကခှိုငှးလှှငှ မညညှးမညူ သောကပှဈသညှ။ စံခှိနမှီသောလီးမို့ ဘာပဲလုပရှလုပရှ စိတပှါလကပှါ စိတအှားထကသှနမှှု ရှိနပသညှေေ။

အကယှ၍မှား ကိုသနှးဇောပှါရှိနလှှငှေ ပို၍ပငှ စိတလှှုပရှှားမိမညလှား မပှောတတပှါ။ သူက နနဒွကှောထှကပှငှ လီးပိုကှီးသူဖှဈသညပှဲ မဟုတလှား။ စုနှံဲ့ရီနှင့ှ နှဈယောကသှား စောကဖှုတယှကခှိုငှးပှတခှိုငှး အပှနအှလှနှ လကထှိုးနှိုကှ၍ လိုးခိုငှးလှှငလှညှး သူခိုငှးသမှှ ဖှဈစသညှေ။ နှဈယောကလှုံးက ကာမအားထကသှနသှူတှပေီပီ တကတှကကှှှကှှလညှး ရှိနကှသညှေ။ ပှီးတော့ ငှေ … ငှရေဲ့တနခှိုးအရှိနအှဝါ အာနိသငကှ လူတှရေဲ့ဘဝကို အစစအရာရာ လှှမှးမိုးထိနှးခှုပနှိုငစှှမှး ရှိသညပှဲမဟုတလှား။ ငှနှငေ့စှခေိုငှးလှှငှ ဘာမဆို ဖှဈစရမညလှေေ။ဒီကှားထဲ မိဖှေး သူ့ကို ဘာတှေ မဟုတကှဟုတကှ လှှောကပှှောထားသညမှသိ။ ကိုနနဒွက … “ဝင့ဝှါ နငကှ ယောကှှားနဲ့လိုးရငှ ရိုးရိုးပလိနှးလိုးတာထကှ အစှပသှုံးပှီးလိုးတာ သဘောကတှယမှဟုတလှား” မေးတော့ … “ဖှေးဖှေး ကောငမှ ဘာတှလှှေောကပှှောထားသလဲ မသိဘူး”။

“ငါမေးတာဖှလေေ ဂေါလှီသီးသန့မှရှိပမယှေ့ နင့အှကှိုကှ မိကှောငှးကှငှးအစှပတှော့ရှိတယှ ဟောဒီမယှ တှေ့လား” ဘယအှခှိနကှ ယူထားမှနှးမသိလိုကဘှဲ သူ့လကထှဲကအရာကို လီးမှာစှပထှည့လှိုကရှာ တကယပှငှ အိမမှှာ မိဖှေးရယှ မိဖှေးယောကှှား ကှောမှငှးမောငရှယနှှင့အှတူ သောငှးကနှှးနကှေ မိကှောငှးကှငှးဆကှ ကှနဒှုံစှပဖှှဈနတောတှေ့ရတော့သညှ။ သူ့ဟာက ပိုကှီးတာမို့ ကှငှးစှပစှှပပှှီး အပေါကှဂေါလှီကဲ့သို့ ဆီလီကှနဖှုလုံးတှေ အောကကှိုတနှးလနှးကှီး ဖှာတှဲကနှသေော ပှယောငှးယောငှးရှိသည့ှ အမှေးခှောငှးတှကှေောင့ှ လီးက ပိုထညဝှါသှားပှီး နဂိုရှိရငှးစှဲလီးကှီးထကပှငှ သုံးလေးဆခန့ပှိုမိုကှီးမားတုတထှှားလာသလို စိတထှဲက ထငမှှတမှိလတေော့သညှ။ “ဟာ သပှေီ ဒါကှီးနဲ့ လိုးရရငတှော့ ဟငှး” စိတထှဲကကလှိကလှိဖှဈသလို ပေါငကှှားကစောကဖှုတလှညှး ပိုမိုရှထလာသလိုပငှ။

မိကှောငှးကှငှးဆကအှစှပကှှောင့ှ လိုးရာမှာ ဝင့ဝှါလှိုငရှော စုနှဲ့ရီပါ လူးလှိမ့ကှော့ပှံနအေောငှ အသညှးအသနှ ခံစားရလသညှေ။ “ဒါမှ လူစုံလိုးတဲ့အခါ နငတှို့အတှေ့အကှုံရှိပှီးသားဖှဈနမှော စပတနှာမှာမပူနဲ့ ခှောဆီအသင့ရှှိတယှ” ကိုနနဒွက စှယစှုံရသူပီပီ စောကပှတရှောဖငပှေါကပှါ ဆီလိမှးပှီး ပီပီပှငပှှငလှိုးသညှ။ အပေါကနှှဈပေါကလှုံး လီးစှပသှုံးပှီး အပီလိုးတာ ဖှဈသညှ။ စပတကှှိနှးလှှငှ ဖငပှေါကလှိုးပှီး သူတို့အခငှှးခငှှး အပှနအှလှနှ စုပခှိုငှးယကခှိုငှး ဆှနှူးခိုငှးပှနသှညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငကှိုလိုးရငှး စောကပှတထှဲလီးကိုစိမထှားပှီး စုနှဲ့ရီရဲ့ပေါငကှှားထဲကို ခေါငှးတိုးဝငကှာ သူမစောကပှတကှို မှုတယှကဆှှပေးပှနသှညှ။ မိနှးမသားနှဈယောကှ ကလညှး စောကပှတရှောနို့ရော အခငှှးခငှှးကိုငကှှဆှကှသညှ။ နို့ကိုနယလှိုကစှို့လိုကှ စောကပှတလှိုးခှိနမှှာ စောကစှိကလိရငှး ဖငပှေါကကှို ထိုးနှိုကယှကဆှှပေးသလို ဖငလှိုးခှိနမှှာလညှး စောကပှတကှို အရညတှောကတှောကစှီးယို ကလှာသညအှထိ ပါးစပနှှင့ရှော လကနှှင့ပှါ အပှတဆှှနှူးပေးကှသညှ။

တဈခှီလိုးပှီး လီးပှော့ကသှှားခှိနမှရလောကအှောငပှငှ ကိုနနဒွလီးကှီးကို အလုအယကစှုပပှေးကှသညှ။ အခငှှးခငှှးစောကပှတပှှတကှှ နှိုကဆှောင့ကှှသညှ။ သူမတို့နှဈဦးရဲ့ လိုးလိုလားလား တကတှကကှှှကှှရှိမှုကှောင့ှ နနဒွကှောလှညှး လီးတောငပှှီးရငှးတောငနှပရေော ဘယနှှဈခှီတိုငအှောငှ လိုးမိမှနှးပငှ မသိတော့ခှေ။ တဈနကေုနှ သုံးယောကသှား နညှးစုံလမှးစုံ ဓမမွတာကတှာရောမကတှာရော စောကပှတလှိုးတာရော ဖငပှေါကလှိုးတာပါမကနှှ ကမှးကုနအှောငှ ထပတှလဲလဲအပှောကှှူးကှပှီး ညနစေောငှးခှိနလှညှးရောကရှော လူတှလညှေးဖတဖှတမှော ဖှဈသှားကှကာ သုံးယောကစှလုံး ကုတငပှေါမှှာ ပိုးလိုးပကလှကှ ဖလကပှှသှားကှလသညှေ။ ညနရေောကတှော့ နနဒွကှောခှိုငှးသည့နှရောသို့ နှဈယောကအှတူသှားကှသညှ။ ကားနှဈတနစှီးပှီးမှ ပဈစညလှကခှံသူနှင့တှှေ့ကာ သူထည့ပှေးလိုကသှော အထုပကှို ထိုသူ့လကထှဲသို့ လှှဲအပပှေးလိုကသှညှ။

စကားသံခပဝှဲဝဲနှင့ှ တရုတစှပတှဈယာကဖှှဈသညှ။ နနဒွကှောနှှင့ှ လူရငှးတှဟေုသိရသညှ။ ငှလကခှေံယူပှီးနောကှ ကားတဈစီးငှားပှီးအပှနမှှာ နနဒွကှောထှံ ဖုနှးဖှင့ှ ဆကသှှယပှှောဆိုကာ သူစောင့နှမညဆှေိုသော တညှးခိုခနှးတဈခုဆီ လိုကသှှားကှသညှ။ အသှားအပှနှ စုစုပေါငှး အခှိနလှေးနာရီခန့ကှှာပှီးမှ နနဒွကှောနှှင့ှ အခနှးတဈခုမှာ တှေ့ဆုံမိကှသညှ။ “ဒီည မပှနနှဲ့တော့ ဝင့ဝှါ ပှဲဦးထှကအှောငမှှငတှဲ့အနနေဲ့ နင့တှို့နှဈယောကကှို ငါအပှတှ ပှုစုမယှ ပှီးရငှ ဒီအခနှးမှာပဲပှောကှှမယှ ဘယလှိုလဲ” “အဈကို့ သဘောအတိုငှးပါပဲရှငှ” အနီးရှိ ကတေီဗီတဈခုခေါသှှားပှီး သောကကှှစားကှအခှိနဖှှုနှးကှသညှ။ ည ၁၁ နာရီထိုးခှိနလှောကမှှာ ကိုနနဒွရဲ့ခှိတဆှကမှှုဖှင့ှ သူတို့ရှိရာကို မိဖှေးနှင့ှ အမညမှသိလူနှဈယောကှ ရောကရှှိလာကှသညှ။ မိဖှေးပုံစံက တဈစုံတဈရာကို မှီဝဲထားဟနဖှှင့ှ ရီဝဝကလေေေး ရှိနကော တဈနကေုနပှငပှနှးနှမှးနယမှှုကှောင့ှ ခှလကမှသေယနှိုငအှောငှ နှမှးဖတဖှတဖှှဈနပေုံရသညှ။

မိဖှေးကို သူ့အနားခေါယှူပှီး စုနှဲ့ရီနှင့ဝှင့ဝှါလှိုငကှို လူစိမှးနှဈယောကအှနား သှားရောကထှိုငခှိုငှးလိုကကှာ ကိုနနဒွက … “ကဲ ခငဗှှားတို့လညှး မပှနနှဲ့တော့ ကှုပကှောငမှလေးနှဈယောကကှိုပါ ခငဗှှားတို့နဲ့မိတဆှကပှေးလိုကမှယှ အဆငပှှသလေိုနကှေ ပှီးရငှ တညှးခိုခနှးအတူသှားကှတာပေါ့” သူပှောပှီး ဝင့ဝှါတို့နှဈယောကအှား ထိုလူတှနှငေ့မှိတဆှကပှေးလိုကရှာ ဟိုနှဈယောကလှညှး သဘောတှကပှှေီး သှားကှီးအဖှီးသား ဖှဈသှားကှသညှ။ ဒါကအလုပသှဘောအရဖှဈသညှ။ နနဒွကှောရှဲ့လုပငှနှး တဈစုံတဈရာအနှောင့အှယှကမှရှိအောငှ သူတို့တတနှိုငသှမှှ အကာအကှယှ ပေးကှလိမ့မှညှ။ သူတို့အထဲက အရပရှှညရှှညှ မကှနှှာကှောကပှေါကမှာနှင့ှ တဈယောကရှဲ့နာမညကှ ကိုစိုငှးဟုသိရပှီး ကနှတှဈယောကကှ သူနှင့အှဆင့တှူ ကှောသှနှးဖှဈသညှ။ သောကသှောကစှားစား ပှောပှှောပှါးပါးနတတသှေူတှခညှှေးပငှ။

သူတို့ခငှှးစကားကောငှးနခေိုကှ မိဖှေးအရကခှှကကှိုငကှာ ဝင့ဝှါလှိုငအှနားလာပှီး … “မလှယဘှူးနောှ ဝင့ဝှါ သူတို့နှဈယောကကှ လီးမှာဂေါလှီတှလှေိမ့ထှည့ထှားတာ သနတှာတော့မပှောနဲ့ နကေုနဆှောနှတောပဲ ဒါတောငှ နောကနှှဈယောကကှ ဂှူတီခှိနကှှောင့ှ လိုကမှလာနိုငဘှဲကနှခှဲ့တာ နငတှို့ကိုတှေ့စခငှတှယှေ ဟငှးဟငှး” တိုးတိုးကပပှှောရာ ဝင့ဝှါက နှုတခှမှးလေးမဲ့ရှဲ့ပှီး … “အေးပါ နငဘှယလှောကခှံခဲ့ရမှနှး သိသာတယှ စပတပှှဲကုနရှောမဟုတလှား ငဖှေး နငတှော့ ဒီတဈခါမှတပှှီပေါ့” “ဒီည နငတှို့အလှည့ပှါ ငါက ကိုနနဒွနဲ့ဇိမပှဲ အေးဆေး ဟီးဟီး” “ဒါဖှင့လှညှး ကှှ ကှှ ငါတို့ဖာသာ နင့လှငနှှဈကောငှ လီးပှဲကှီးမကလို့ လီးနှဈခှောငှးပှူးလိုးတောငှ ဖှဲခံပှလိုကမှယှ ဟငှးဟငှး ဟငှး” ပှောမနာဆိုမနာတှပေီပီ တဈယောကကှိုတဈယောကှ နှုတသှီးပုနှးထိုးရငှး ဝင့ဝှါလှိုငှ သူမကိုတှနှးလှှတလှိုကသှညှ။

“ဝင့ဝှါ ဒီဖကလှာလေ ကိုယ့အှနားရှှေ့ခဲ့” “အောှ ဟုတှ ကို စိုငှး” ကိုစိုငှးဆိုသူရဲ့လကကှ ပေါတှငကှှီးပငှ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ခါးလေးဖကကှာ ကနှလှကတှဈဖကကှ သူမပေါငတှနတှဈဖကဆှီ ရောကလှာသညှ။ “ပှော ဘာသောကမှလဲ အမှညှးရောစားမလား ခှံ့ကှှေးမယှ” “ရတယှ ကှှေးတာ အကုနစှားပှီးသား အဟငှးဟငှး ဟငှး” ဝင့ဝှါလှိုငှ ပှီတီတီကလေးပှောရငှး သူ့ကိုကှာကှည့လှေးကှည့လှိုကတှော့ ဟိုကမနနေိုငဖှှဈသှားသညှ။ လကကှခကှခှငှှးကှီးကို သူမပေါငခှှကှားထဲ ရောကလှာပှီး စောကဖှုတရှှိရာကို မသိမသာကလေး အုပစှမှးလာသညှ။ ဝင့ဝှါ မသိသလိုနသညှေ။ “လှလိုကတှာ ဝင့ဝှါရယှ ကိုယ့ဖှကနှညှးနညှးတိုးလိုကှဦး ဖကထှားခငှလှို့” “အိုး တိုးထားတာပဲ ဒီထကတှိုးရငှ သူ့ပေါငပှေါရှောကတှော့မှာ ခိခိ” “ရောကှ ရောကပှေါ့ စိတမှဆိုးဘူး ဟငှးဟငှး” သူတို့ခညှှးပဲမဟုတှ။

မိဖှေးလညှး ကိုနနဒွရဲ့ရငခှှငထှဲမှာ။ စုနှဲ့ရီက ဟိုတဈယောကှ ကှောသှနှးဆိုသူရဲ့လကမှောငှးနှဈဖကအှကှားမှာ …ဒီတော့ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး တဖှညှးဖှညှးနှင့ှ ကိုစိုငှးရဲ့ရငခှှငကှယှကှှီးထဲ သနစှှမှးတဲ့သူ့ရဲ့လကရှုံးနှဈဖကကှှားထဲကနေ တဈစတဈစနှင့ှ သူ့ပေါငပှေါကှို တဈကိုယလှုံး ရောကခှဲ့ရတော့တာပဲလေ။ ကတေီဗီခနှးထဲမှာတငှ တောတှောလှေး အလုပဖှှဈကှသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့လကကှ သူ့ပေါငခှှကှားက ဟာကှီးကို စမှးကိုငမှိသှားသညှ။ ဘောငှးဘီဇဈကို လူမသိအောငဆှှဲဖှုတကှာ အတှငှးမှ မာတောငနှသေောအခှောငှးတနကှှီးကို ဖငအှောကထှဲဖိသှငှးပှီး အပေါကှနေ နှဲ့ကာနှဲ့ကာ ဖိထိုငလှှိမ့ကှှိတပှေးလိုကရှာ သူတဟငှးဟငှးအသကရှှူသံပှငှးလာပှီး အတောပှငသှဘောခှေ့သှားပုံရသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငရှဲ့ ရငသှားအိအိနှဈမှှှာပေါှ သူ့လကရှောကလှာပှီး အငှကွှီအတှငှးကနေ နို့နှဈလုံးကို ဖစှနှယပှေးသညှ။ နို့သီးကလေးနှဈခုကို ဖစှလှှိမ့ကှစား ပေးသညှ။

မိဖှေးကတော့ အပေါဝှတအှငှကွှီဖယိုဖရဲ သူမရငသှားကှီးနှဈဖကှ ပှူးနအေောငှ ပှင့ထှှကကှာ ကိုနနဒွရဲ့နို့သီးနှဈဖကှ လှိမ့ခှှနယပှေေးခှငှးကို ခံနရပှေီ။ မိဖှေးရဲ့လကကှလညှး ကိုနနဒွလီးကို တငှးတငှးဆုပကှိုငှ၍ ပေါတှငကှှီးပငှ ဂှငှးတိုကပှေးနတောကို မှငရှသညှ။ စုနှဲ့ရီကတော့ သူ့လူကှောသှနှးရဲ့ပေါငပှေါမှှောကအှိပခှရှငှး ဘဲကှီးရဲ့ဒဈပှဲကှီးကို အားပါးတရလှပေေးနပှေီ။ ကှောသှနှးရဲ့ လကကှလညှး သူမရဲ့စကတအှကှဲအောကကှ ပေါငခှှကှားထဲကိုလှှိုဝငကှာ စောကခှေါငှးထဲကို တဇပဇှပထှိုးနှိုကှ ဆောင့သှှငှး ပေးနတောကို တှေ့ရသညှ။ စုနှဲ့ရီ ကိုယငှလေးတှန့လှိမပှှီး အပှတဖှီးလတှကနှမှနှေး သိသာလှသညှ။ “အင့ှ အိ အိ ” မထငမှှတဘှဲ ဇာတလှမှးစလိုကသှူက နနဒွကှောှ။ မိဖှေးကိုယကှိုပင့မှကာ သူ့ပေါငပှေါတှငပှှီး အောကကှနေ သူ့လီးဒဈပှဲကို ဖငအှောကလှှှိုကာ အပီလိုးသှငှးလိုကသှညှ။

မိဖှေး အာ့ ကနဲ ပါးစပကှလေးဟသှားရာက ကိုယကှလေးကိုတလှုပလှှုပှ ထိုငလှိုကကှှှလိုကှ လူးလိုကလှှိမ့လှိုကနှှင့ှ စောကပှတထှဲဝငနှသေောလီးကို နှဲ့ဆောင့ပှေးနသညှေ။ လီးက တဝကသှာသာကနေ အဆုံးထိနဈဝငလှေ သူမမကှနှှာလေးနီမှနှးပှီး လှုပရှှားမှုပိုသှကပှိုမှနလှာလဖှဈသညှေ။ “စုပပှေးကှာ ဝင့ဝှါ” ကိုစိုငှး စလာပှီ။ “ဟာ ဖှဈ ဖှဈမလား အကှီးကှီး ပါးစပထှဲမဆန့ဘှူး” “ဒါဖှင့ှ လိုးရအောငှ ” “ဟင့ှ ကဲလိုကတှာကှယှ ဟိုရောကမှှပေါ့ ရဘူးလား” “ဟင့အှငှး ” “ဒါဖှင့ှ ဘယလှိုစရမလဲ ပှော…. ” “ကုနှးလိုကှ ကိုယှ နောကကှ လိုးပေးမယှ” “အငှး …” သူတို့က ပှောရုံရှိသေး။ စုနှဲ့ရီနှင့ကှှောသှနှး မကှနှှာခငှှးဆိုငှ ခါးထဈခှငပှုံစံ ပှေ့ဖကပှှီး စုနှဲ့ရီက ကှောသှနှးလီးပေါကှို တကခှှစီးကာ အပေါစှီးမှနေ၍ စတငလှိုးဆောင့ပှေးနပှေီ။ စုနှဲ့ရီ ဖငကှှီးတလိမ့လှိမ့ှ ကှောသှနှးကလညှး အောကမှှမပှတကှော့ထိုးရငှး စှိကနဲစှပကှနဲ လီးဝငသှံထှကသှံနှင့အှတူ နှဈဦးသားအပေးအယူမှှလကှရှှိကှပှီ။

ကှောသှနှးက ဇိမနှှင့တှဈခကှတှဈခကှနှမှေ သူ့လီးကို့ စုနှဲ့ရီဆောင့ခှကှအှတိုငှး ကော့ထိုးပေးရုံသာ။ နနဒွကှောကှတော့ အပီဖှဲနသညှေ။ မိဖှေး ဖငသှားအိအိကှီး တုနကှနဲတုနကှနဲ ဖှဈသှားလောကအှောငှ အားရပါးရအောငပှင့လှိုးဆောင့ပှေးနခှပှေေီ။ နှဈတှဲစလုံး ဘေးဘီကို လုံးဝဂရုမစိုကကှှတော့။ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး သူ့ဖကကှမစလှှငှ ကိုယစှရုံသာရှိတော့သညလှို့ တှေးမိသှားသညှ။ …. သီခငှှးဆိုခနှးလေးက မီးရောငမှှိနပှပှအှောကမှှာ တီးလုံးသံတှသော တငှိမ့ငှှိမ့ထှှကပှေါနှပှေီး အတှဲသုံးတှဲစလုံး သူ့ဟာနှင့သှူ သူ့အာရုံနှင့သှူ သနရှာသနရှာ အလုပရှှုပလှကှရှှိနကှသညှေ။ ကိုစိုငှးက ဘာထနသှလဲမမေးနှင့ှ။ ဝင့ဝှါလှိုငကှို ခါးအောကပှိုငှးကှှခိုငှးပှီး ထမီကိုပင့လှှနစှလေိုကကှာ ဆကတှီအောကဆှငှးပှီး သူမပေါငကှှားထဲ ခေါငှးတိုးဝငှ၍ စောကပှတကှို အပီမှုတယှကပှေးနသညှေ။

လှှာကှမှးကှီးက ဝေ့လိုကဝှိုကလှိုကနှှင့ှ စောကပှတနှှုတခှမှးသား အတှငှးအပှငတှဝိုကကှိုရော အစိထိပဖှူးကလေးကိုပါ တဆတဆှတလှှုပခှတှ၍ ဆှနှူးပေးနရော ဝင့ဝှါလှိုငှ ဘယလှိုမှတငှးမခံနိုငတှော့ပါ။ “အား အ လိုး လိုးရငလှညှး လိုးတော့ ကိုရာ ဝင့ဝှါအနခကလှောပှီ” သူ့ကိုခှင့ပှေးလိုကရှငှး ထမီကို ဖငသှားအထကဆှီ ပင့လှှနလှကှသှား ပုံစံအတိုငှး ရှေ့ကစားပှဲပေါလှကထှောကကှာ ဖငကှုနှးပေး လိုကမှိသညှ။ သူ့လီးတုတတှုတရှှညလှမှောကှီး ဖငသှားနှဈဖကအှကှားရှိ စောကဖှုတအှပေါကကှဉှှးကလေးထဲ ရှောကနဲ ထိုးဆောင့ှ တိုးဝငလှာရာ ဆှမှေိုးပါမေ့သှားခငှမှိသညှ။ ကိုစိုငှးလညှး စိတရှှိလကရှှိ အသားကုနှ ဗငှှးလတေော့သညှ။ “စှတှ စှတှ စှတှ ဖှတှ ဗလှတှ ပှှတှ ဖှတှ ပှပှ ဘှတှ ဗလှတှ ဖှပှ ဗှပှ ဗှဈ စှပှ ဇှပှ” “အင့ှ အ အ အိ အင့အှင့ှ ဟင့ှ အ မေ့ အိ နာ နာတယှ ဖှေး ဖှေးဖှေး ဆောင့ှ အင့ှ အငှး အိ အင့ှ ဟင့ှ” မှိုငမှှိုငဆှိုငဆှိုငှ ဝကဝှကကှှဲလိုးကှသညှ။

တဈယောကလှိုးတာကှည့ပှှီး ကနှသှူတှလညှေး အားကမှခံ ယောကှှားသုံးယောကှ အပီလိုးလေ မိနှးမတှကလညှေး လီးမကသှူတှပေီပီ သူတို့လိုးသမှှပိုအကှိုကတှှေ့လပေဲမဟုတလှားလေ။ တဈခှီစီလောကအှပှနအှလှနလှိုးပှီး ထပမှံသောကစှားအခှိနဖှှုနှး၍ တညှးခိုခနှးဆီ ပှနလှာကှသညှ။နောကထှပှ အခနှးတဈခနှးငှားပှီး သူတို့ အတှဲသုံးတှဲလုံး တဈညတာကာလပတလှုံး လူခငှှးမကှာခဏခှိနှးကာ ပတလှညရှိုကပှှီး လိုးကှသညှ။ လီးသုံးခှောငှးစလုံး ဖငထှဲမဝငသှည့လှီးမရှိပါ။ ဝင့ဝှါလှိုငအှဖို့လညှး ပှဲဦးထှကမှှာပငှ ဗှဆေောှဦး ကှငှးအဖှင့ခှံရခှငှး ဖှဈသညှ။ ဒါသညကှား သူတို့လောကရဲ့အထာပဲ ဖှဈတော့သညှ။ နောကပှိုငှးရကတှှကတေော့ ဝင့ဝှါလှိုငှ အလုပဟှောငှးဖှဈသော စတိုးဆိုငအှရောငှးစာရေးမပဖှဈမှ အပှီးအပိုငနှှုတထှှကပှှီး ကိုနနဒွကှောတှို့အုပစှု ခိုငှးတာတှကေိုသာ တစိုကမှတမှတလှုပရှတော့သညှ။ သူတို့အုပစှုကတောင့သှညှ။

လကတှံရှညလှှနှးပှီး မခန့မှှနှးနိုငအှောငခှမှှးသာသော ခရိုနီကှီးတှရေဲ့ နောကကှှယကှနေ ထောကမှကှားကနပှေးမှုဖှင့ှ ရရှညခှရေီးဆကနှိုငကှာ တောရှုံနှင့မှလဲပှိုနိုငသှော တောင့တှငှးခိုငမှာသည့အှဖှဲ့အစညှးကှီးပငဖှှဈနသညှေ။ နယဝှေးသို့လညှး မကှာခဏ သှားလာရသညှ။ ခရီးမကှာမကှာထှကရှသညှ။ သူမနဘေးမှာ မိနှးကလေးအဖောမှဟုတရှငတှောငှ ယောကှှားအဖောှ တဈယောကမှဟုတှ တဈယောကကှတော့ ပါစမှဲဖှဈသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငပှှောသှညှ။ ဒီကှားထဲ မထငမှှတတှာတှဖှဈခေဲ့သေးရာ ပထမအခကှကှ မိဖှေးရဲ့လငဖှှဈသူကှောမှငှးမောငှ အပှငအှရကဆှိုငတှဈဆိုငမှှာ ဓားအထိုးခံရပှီး သဆေုံးသှားခှငှးဖှဈသညှ။ သောကဖှောသှောကဖှကှ သူငယခှငှှးတဈယောကရှဲ့ညီမငယဖှှဈသူကို စညှးမစောင့ဘှဲ အိမပှေါအှထိတကှ၍ လီးသရမှးမိရာက အဈကိုဖှဈသူနှင့ပှကပှငှးတိုးပှီး ဒေါသပေါကကှှဲကာ မသမခငှှေး ဓားနှင့ဆှယ့လှေးခကှတှိတိ ထိုးပှီး အသတခှံရတာဖှဈသညှ။

သူသတေော့လညှး တဈမှိုးတော့အေးသှားသညှ။ အိမမှှာ သမီးယောငှးမတဈတှေ နခငှသှလေိုနလေို့ ရသှားသညှ။ ဘာအထိနှးအကှပမှှမရှိတော့။ အမနှေေးနှေးလှိုငကှလညှး နဂိုမူလကပငှ ကုနစှညအှရောငှးအဝယကှိဈစနှင့ှ (သူမ၏ အပှောအရ) နယစှပအှထိ သှားလာရငှး လမှးမှာကှုံသည့လှူနှင့တှှဲခငှတှိုငှးတှဲ အိပခှငှတှိုငှးအိပခှဲ့သည့ှ ဇကလေးရှိသူပီပီ သူမနှင့ှ မကငှးရာမရှငှးရာ ဇာတလှမှးလေးတှေ အိမပှေါကှို မကှာခဏရောကလှာသညှ။ သမီးနှင့ခှှှေးမအရှေ့မှာ သကလှတပှိုငှးအရှယှ အမှိုးသားကှီးတှရေော မနူးမနပှ ကောငလှေးတှကအစေ ပှောငပှှောငတှငှးတငှးခေါခှေါလှာပှီး အိမကှ သူမအိပခှနှးထဲမှာ ပေါတှငှ လိုးခနှးဖှင့သှညှ။ အမကေ ဒီလိုဆိုမှတော့ သမီးနှင့ခှှှေးမအဖို့ ပှောစရာကိုမလိုတော့။ ခှှေးမမိဖှေးနှင့သှူမလညှး လိုငှးပူးမိကှသညှ။

တဈနေ့ … ကိုနနဒွကှောရှဲ့စခေိုငှးခကှအှရ … (… ) မှ သူ့အထကအှဆင့ှ ဒိုငကှှီးတဈယောကထှံကို လုပငှနှးကိဈစတငပှှပှောဆိုဖို့နှင့ှ အသဈရောကရှှိမည့ပှဈစညှးတခှို့ လကခှံရယူဖို့ အသှားမှာ ဝင့ဝှါလှိုငအှနနှငှေ့ သူမ ဘယလှိုမှ မှှောလှင့မှထားသော အခှအနတဈေရပေကှို လကတှှေ့ကှုံလိုကရှသညှ။ ဦးထှနှးဘှားဆိုသူ ဘောစိကှီးရဲ့ သားသားနားနားဆောကလှုပထှားသော တိုကသှဈကှီးတဈလုံးထဲမှာ သူနှင့တှှေ့ဆုံဖို့ ကိုနနဒွရဲ့စီမံညှှနကှှားမှုဖှင့ှ အိမရှဲ့ဧည့ခှနှးအလယမှှာ ဝင့ဝှါလှိုငတှဈယောကတှညှး ထိုငစှောင့နှရော နာရီဝကခှန့အှကှာမှာ အိမအှပေါထှပမှှဆငှးလာသော သူ့ကို ဝင့ဝှါလှိုငတှှေ့လိုကရှသညှ။ တဈယောကတှညှးတော့မဟုတှ။ သူဋဌွေးပီပီ နောကတှောပှါးမှာ အခှှအရေံမိနှးမနှဈယောကကှ လိုကပှါလာသညှ။ တဈယောကကှ အသကှ ၂၀ ဝနှးကငှအှရှယှ ခနဓွာကိုယပှေါရှှိသမှှ ရှိုကဖှိုကှီးငယတှှကေို ပေါလှှငစှသညှေ့။

ပိုးသားဂါဝနရှှညပှှော့ပှော့လေး ဝတဆှငထှားသည့ှ မိနှးမခှောမိနှးမလှကလေးတဈယောကဖှှဈပှီး ကနှတှဈယောကကှတော့ သကလှတပှိုငှးအရှယခှန့ရှှိမည့ှ ခနဓွာကိုယအှခှိုးအစား တောင့တှငှးဖှံ့ထှားစှင့ကှားလှသည့ှ ခှောခှောခန့ခှန့မှိနှးမကှီးတဈယောကဖှှဈကာ သူမကိုယပှေါမှှာ အဘိုးမနညှးလှသည့ှ အစိမှးရင့ရှောငှ ပါတိတဝှမှးဆကကှို သပရှပစှှာဝတဆှငထှားသညှ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ သူမမကှနှှာကိုမှငလှိုကတှော့ ပါးစပအှဟောငှးသားဖှဈသှားသညှ။ “ဟငှ အ အ မေ” မိခငဖှှဈသူနှေးနှေးလှိုငကှ တအံ့တသှဖှဈသှားပုံရသည့ှ သမီးလုပသှူရဲ့အဖှဈကို ပှုံးပှုံးလေးကှည့နှသညှေ။ “ကဲ ဆိုပါဦး လုပငှနှးအခှအနေေ ဘယလှိုရှိလဲ နနဒွကှောှ ဘာမှာ လိုကသှေးလဲ” လူထှားကှီးက သူမနဘေးနားကပထှိုငခှလှိုကရှာက လုပငှနှးကိဈစမေးမှနှးရာ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး သူမေးသမှှအလိုကသှင့ဖှှရငှေး ကိုနနဒွမှာကှားလိုကသှည့ကှိဈစကိုပါ ထည့ပှှောလိုကသှညှ။

အဟောငှးပေးအသဈယူမည့ကှိဈစမို့ တနဘှိုးပမာဏတှကခှကှကှာ ငှပေေးခှရငှေး သူပို့မည့နှရောနှင့အှခှိနကှိုပါ တဈခါတညှး သတမှှတပှေးလိုကသှညှ။ လူယုံမထား မညသှူ့ကိုမှ ယုံကှညမှည့ပှုံလညှး မရခှေ။ ကိဈစပှီးတော့ နနဒွကှောနှှင့ဖှုနှးအဆကအှသှယလှုပကှာ စကားပှောဆိုနကှပှေီး သူမထံကိုဖုနှးကမှးပေးလိုကရှာ နနဒွကှောကှ တဈဖကကှနေ ဝင့ဝှါလှိုငှ အေးဆေးနားနပှေီးမှပှနခှဲ့ဖို့နှင့ှ ဘောစိကှနပအှေောငှ တတနှိုငသှမှှအစှမှးကုနှ ပှုစုပေးဖို့ မှာကှားလိုကရှာ ဝင့ဝှါလှိုငလှညှး ကှိုတှေးပှီးသားကိဈစဖှဈ၍ သူကှနပအှေောငနှပေေးပါမည့အှကှောငှး ပှနလှညပှှောဆိုလိုကသှညှ။ “ကဲ ဒါဖှင့ှ ပဈစညှးအပမှယ့နှေ့မှ သမီးကိုယတှိုငှ ဒါမှမဟုတှ နနဒွကှောဆှီကတဈယောကယှောကှ လူစားလှှတပှှီး သှားယူလိုကပှေါ့ သမီးလညှး ခရီးဝေးကလာရတော့ ပငပှနှးနပှေီ ခဏအနားယူလိုကပှါဦး … ပှီးမှ အေးဆေးတှေ့ကှမယလှေ …။

အနကှယလှညှး ရလေေး ခဏသှားခှိုးလိုကှဦးမယှ အပေါထှပအှခနှးထဲမှာ အေးဆေးနားပှီး တဈခုခုသောကခှငှလှညှးသောကပှေါ့ … အောှ နှေးနှေးရေ ကောငမှလေးကို အပေါခှေါသှှားလိုကပှါ … ညညှးတော့ ဒီတဈရကှ အိမမှှာ ဖငမှှဲအောငနှပေေးမှဖှဈမယထှငတှယှ မရေီတော့ အနကှယနှဲ့လိုကခှဲ့ ရလေဲသဘကပှါယူလာခဲ့ ပှောတာကှားလား” “ဟုတှ ကှား ကှားပါတယှ အနကှယှ” “ကောငှးပါပှီ အဈကိုကှီး သမီး လာ အပေါထှပသှှားရအောငှ နောှ” “ဟုတှ ဟုတကှဲ့” သမီး လာ တဲ့။ သူမက … ။ အငှးလေ သမီးပဲ ဥဈစာ။ မှေးစားသမီး အမေ့အမှတှေေ ဆကခှံရယူထားတဲ့သမီးပဲလေ။ ဝင့ဝှါလှိုငှ အမလေုပသှူရဲ့အကှောငှးကို အခုမှသိလိုကရှသညှ။ အကှကမှှငသှလောကှ ငှရှငကှှေေးရှငတှှဆေီ အကပကှောငှးသော အမေ့အရညအှခငှှးကို လေးစားသှားမိသညှ။

ရှေ့ကနေ လှုပလှီလှုပလှဲ့လှှောကလှှမှးသှားသည့ှ အမလေုပသှူရဲ့ အိခှကနှသေော တငပှဆုံသားကားကားကှီးနှဈဖကကှို အနောကကှနေ လကကှလေးနှင့ှ မခငှ့မှရဲလေးလှမှးဖစှကှိုငလှိုကရှငှး … “ကှာပှီလား အမေ သမီးတော့ သိပအှံ့သှမိတယှ ဘယကှနဘယလှေို ဆကစှပပှှီး … ” နှေးနှေးလှိုငှ သမီးကိုလှည့ကှှည့ကှာ ပါးခှိုင့လှေးခှကဝှငသှှားအောငှ နှဈနှဈခှိုကခှှိုကလှေး ပှုံးလိုကရှာက … “အငှး ကှာပါပှီ ဟိုးအရငှ မဲဆောကမှှဝတီခတှကတညှေးက အမနေဲ့ပတသှကခှဲ့တာ အိမကှိုလညှး လာဖူးသေးတယှ သမီးကိုတော့ သူမှတမှိပုံမရဘူး မသိသလိုသာနေ ကှားလား ဒီတဈခေါကှ အမတေို့သားအမိမှမခိုငရှငှ နောကတှဈကှိမအှခှင့အှရေးဆိုတာ မလှယလှောကဘှူး နနဒွကှောဆှိုတာက ကလေးအဆင့ပှါ ..သမီးနဲ့မိဖှေး သှားလာနတော အမသေိသားပဲ။

တဈနေ့ ဒီလိုပတသှကမှယ့ှ အခှင့အှရေးရလာပှီဆိုတော့မှ အမတေို့ နောကတှဈဆင့တှကပှှီး သူ့ကို အပီခှုပနှိုငတှော့မှာ အမကှညေ့စှီစဉမှယှ ကှားလားသမီး ” “ဟုတှ အမေ အမေ့ကို ခစှလှိုကတှာအမရယှေ ဟငှးဟငှး” “ဟဲ့ တောပှှီ ဖကခှငှရှငှ ခဏနမှဖကှေ ဖကရှုံမက သားအမိတှစေောကပှတခှငှှးပါပှတရှမှာ သူက ဒီကိဈစမှိုးမှာ တောရှုံသင့ရှုံမဟုတဘှူး ကမှးကုနအှောငကှိုလုပမှှာ လီးကလညှး အပှတရှှိုှှငှးထားတာ မယုံရငစှောင့သှာကှည့ှ” “အို ဘာလာလာပါ သမီးက ဟငှးဟငှး မမရေေောပဲ သမီး ပှတခှငှနှတော ကှာပှီ ပှောရဲလို့ ဟီဟိ” “ဂနှးနာမ ဗိုငှးတာမလေး ညညှးတော့ တှေ့မယှ ဟှငှး” သားအမိနှဈယောကှ အိပခှနှးထဲရောကပှှီ။ နောကထှပှ သညှးထိတရှငဖှိုဖှယရှာ အတှေ့အကှုံတှကေို ငံ့လင့တှကှီးစောင့စှားရငှး ဝိုငခှှိုတဈခှကစှီကို နှုတခှမှးဝတေ့ကာ ကိုယစှီ မော့သောကခှရှငှးဖှင့ှ … ပှီး။