စိတ်မပျက်စေနဲ့နော်

ကှုပနွာမညကွ စိုးထှဠပွါ။ ကှုပဇွနီးက ယမငွး တဲ့။ ကှုပကွ အကောကခွှနကွ အရာရှိတဈဦးပါ။ ကှုပအွထကမွှာ အရာရှိနှဈယောကရွှိတယွ။ ဦးဌေးနဲ့ ဦးဇတေဲ့။ သူတို့နှဈ ယောကကွ ကှုပအွပေါတွောတွောကွောငွးတယဗွှ။ ကှုပဇွနီးကတော့ ဆရာမပါ။ ဓမမြစကူးလညွးသငတွယွ။ အရမွးအနထေိုငရွိုးသားတာပေါ့။ ကှုပတွို့ရခါစက နေ့တိုငွးလိုးဆောလွာတာဗှ။ ခုဆိုသုံးနှဈရှိပှီပေါ့။ အခုကှုပမွှာပှသနာအကှီးကှီးတကနွရပှေီ။ အကောကခွှနပွမာဏ သိနွးသုံးထောငလွောကစွာရငွးကှာ နတေော့ ကှုပဒွုကခြရောကနွရပှေီ။ အထကလွူကှီးနှဈယောကကွလညွးခေါငွးခငွှးဆိုငနွကှပှေီ။ ကှုပကွိုကူညီခငှပွမယေ့အွခကတွှေ့နကှတယေလွေ။ မိနွးမခမှာ့လညွး စိတဖွိစီးနတယွေ။ သိပမွကှာခငမွှာပဲ ကှုပွ အတှကွ အသကရွှုခှောငမွယ့လွမွးတှေ့သှားတယွ။ ဦးဇကပှေောတာပါ။ သူကညှနမွှူးနဲ့တှေ့ပေးမယတွဲ့။

အဲဒီ ညှှနမွှူးက မိနွးမကိဈစလိုကစွားတယတွဲ့။ အဲဒီတော့ သူ့ကိုမှှားရငမွိနွးမနဲ့မှှားမှရမယတွဲ့။ ကနှတွဲ့ကိဈစကိုတော့ မငွး လုပတွတပွါတယွ စီစဉလွိုကပွါလို့ပှောပှတယွ။ မနကွ ဖှနွ ကတေိဗှီ မှာတှေ့ဖို့စီစဉလွိုကမွယတွဲ့။ ကှုပလွညွးပှောသွှားတာပေါ့ အလငွးရောငလွေးကှုပအွတှကရွှိလာပှီ လေ။ အဲဒါနဲ့အိမပွှနရွောကတွော့ မိနွးမကိုပှောပှလိုကတွယွ။ မိနွးမကလညွး ကှုပကွိုသခှောကှည့ပွှီး…… …..ကိုကို…ယမငွးတို့ဘာဆကလွုပကွှမလညွး…..။ ….ယမငွးရယွ ကိုကိုယမငွးကိုခစှတွယွ….ကိုကိုအတှကနွဲ့ ယမငွး ကိုဒုကခြမရောကစွခငှဘွေူးကှယွ….။ …..ကိုကိုရယွ ယမငွးကဒုကခြလို့မတှေးပါဘူး ကိုကို့ကို ခစှတွယွ ကိုကိုဒုကခြရောကနွတောကိုယမငွး…မကှနွှာမလှှဲပါဘူး ရှိတာမှ လငမွယားနှဈယောကတွညွးရယလွေ…။ ကှုပလွညွး ယမငွးကိုပှောလို့ရမှာမဟုတမွှနွးသိလို့ စိတလွှော့ပှီး မနကဖွှနအွတှကပွှငဆွငတွော့တာပေါ့။

နောကနွေ့ညကှတော့ ဦးဇကေ ညှှနခွှုပရွောကနွပှေီ လာခဲ့တော့တဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူတို့ရှိရာ ကတေိဗှီ ကိုကှုပတွို့လငမွယား နှဈယောကသွှားခဲ့တယွ။ ကတေိဗှီ ကိုရောကတွော့ ဝိတတွာလေးကိုမေးလိုကတွယွ။ လူကှီးတှရေောကနွတောကှာပှီ လားပေါ့။ ဝိတတွာလေးကမကှာသေးဘူး အခနွးတော့ယူ ပှီးပှီ ဆောကွ လူစုံမရသေးလို့စောင့နွတောတဲ့။ ကှုပလွညွးဝိတတွာလေးလကထွဲကို မုန့ဖွိုးလေးထည့ပွေးလိုကပွှီး ကှုပဘွေးက မိနွးမကို ကတေိဗှီ ကဆောလွို သ ဘောထားပှီး လူကှီးဆီမှာ ထည့ပွေးထါးဖို့အကူညီတောငွးတော့ ဝိတတွာလေးကလညွး လုပပွေးမယတွဲ့။ အကိုပါဆောယွူမယဆွိုရငွ နောကတွဈယောကလွိုဦးမယွ တဲ့။ အဲဒါနဲ့ကိုယလွညွး မိနွးမပှငဆွငခွှိနရွအောငွ နောကွ နာရီဝကလွောကနွမှဆေောတွှထညေ့ပွေးပါလို့ပှောလိုကရွတယွ။ မိနွးမကိုလညွး…. …..ယမငွး….ကိုကိုစိတခွမှယနွောွ…ညှှနခွှုပစွိတမွပကှစွေ နဲ့နောွ…သူစိတပွကှရွငကွိုကိုထောငကွမှှာ…။

အငွးပါ ကိုကိုရဲ့ ယမငွး ကိုကို့အတှကွ ဘာပဲလုပပွေးရ လုပပွေးရပါ…ကိုကိုသာ အဆငပွှအေောငပွှောထား…။ …..အငွးပါ ယမငွး…ဒါဆိုကိုကို အခနွးဝငပွှီနောွ…။ …..ဟုတွ…ကိုကို….။ အဲဒါနဲ့ကှုပလွညွး အခနွးထဲဝငလွိုကတွယွ။ အထဲ ရောကတွော့ ဦးဇရယွေ၊ လူကှီးနှဈယောကရွယတွှေ့တယွ။ အဲနှဈယောကကွ ညှနခွှုပနွဲ့လထညှှနခွှုပတွဲ့။ ဦးဇကမေိတဆွကပွေးတော့ကှုပလွညွး ဝငရွောတာပေါ့။ ခဏတှငွးမှာပဲ ကှုပကွိုသူတို့ခငသွှားတယဗွှ။ ကှုပလွညွး ကှုပဖွှဈပကှခွဲ့တာတှကေိုပှောပှလိုကတွော့ သူ တို့လညွးသဘောပေါကသွှားတယွ။ ကူညီမယလွိူ့လညွး ပှောတယွ။ သိပမွကှာခငမွှာပဲ ဝိတတွာလေးက ကောငမွ လေးတှခေေါလွာပေးတယွ။ ကှုပမွိနွးမကို ညှှနခွှုပဆွီပို့ ပေးတယွ။ ကောငမွလေး ၄ ယောကွ၊ ယမငွးအပါအဝငပွေါ့ သူတို့က အခနွးထဲရောကတွာနဲ့ ကှုပတွိူ့သောကဖွို့ သကွ ဆိုငတွဲ့ လူတှကေိုအရကငွှဲ့ပေးတယွ။

ကှုပတွို့လညွး ဖနခွှကခွငွှးတိုကပွှီးသောကကွှစားကှတယွ။ မိနွးမကို ကှည့လွိုကတွော့ ဝိုငလွေးစုပလွိုကွ အရကငွှဲ့ပေးလိုကလွုပနွတော။ ညှှနခွှုပကွလညွး နညွးနညွးမူးလာတော့ ကှုပတွို့ဘကလွှည့ပွှီး….မငွးတို့လုပခွငှရွာလုပကွှတဲ့။ ပှီးတော့သူက ကှုပမွိနွးမဘကလွှည့ပွှီး ဖကလွိုကတွယွ။ မိနွးမကလညွး တိုးတိုးလေးနဲ့ အဲဘဲကှီးနားနားကပပွှီး ဘာတှပှေောနမှနွေးတော့မသိဘူး။ ကှုပအွ တှကွ ဝိတတွာခေါပွေးထါးတဲ့ကောငမွလေးကလညွး ကှုပကွိုအရကငွှဲ့ပေးလိုကွ၊ အမှညွးခှံ့လိုကလွုပပွေးနေ တာ။ ကှုပဟွိုဘဲကှီးဘကလွှည့ကွှည့လွိုကတွော့ မိနွးမ ရဲ့အကှီအောကကွနလကလွှေိုပှီး နို့တှကေိုငနွတယွေ။ ဦးဇနေဲ့ လထညှှနခွှုပကွလညွး ဆောလွေးတှကေိုကိုငနွေ ကှပှီ။ ကှုပမွှာသာ မိနွးမဘကကွိုကှည့နွရတောနဲ့ဘာမှ မစရသေးဘူး။ အဲဒါကှောင့ွ ဆောလွေးကိုကှုပပွေါငပွေါွ ထိုငခွိုငွးလိုကပွှီး သူ့ကိုကဈဆငတွှဆှေဲနလေိုကတွယွ။ ခဏကှာတော့ မိနွးမတို့ဘကကွှည့လွိုကတွော့ မိနွးမက ဘဲကှီးလီးကိုကုနွးစုပနွပှေီ။

အားပါးပါးးးး အဲဘဲကှီးလီးက ကှုပထွကနွှဈဆလောကကွှီးတယွ။ ဂေါလွီတှနေဲ့ဗှာ။ အဲဒါကှီးကို မိနွးမကစုပပွေးနတယွေ။ ဟိုဦးဇတေို့နှဈယောကကွလညွး ကှမွးနပှေီ။ ဆောလွေး တှကေို ထည့ပွှီးကိုငနွကှပှေီ။ အဲဒီမှာပဲ ကှုပဆွောလွေးက ကှုပပွုဆိုးကိုဖှလှေော့ခလှိုကပွှီး ကှုပလွီးကိုကုနွး စုပနွတယွေ။ ကှုပလွညွးသူ့ဆံပငလွေးတှကေိုငရွငွး ဖီး တကနွရတယွေ။ မိနွးမဘကကွိုကှည့လွိုကတွော့ မိနွးမက ကုနွးပေးထါးတယွ။ ညှှနခွှုပကွှီးက မိနွးမခါးကို ကိုငွ ပှီး  ဆောင့ဆွောင့လွိုးနတော။ လီးကကှီးပှီး ဂေါလွီတှနေဲ့ ဆိုတော့ မိနွးမခမှာအောနွတောပဲဗှာ။ နာလို့နဲ့တူတယွ မကှနွှာကိုရှုံ့မဲ့နတောပဲ။ ကှုပသွတိထားမိတယွ ဦးဇတေို့နှဈယောကကွ ကှနဒွုံးစှပပွှီးကိုငနွတော၊ ညှှနခွှုပကွ မစှပဘွဲကိုကိုငနွတေော့တာဗှ။ ကှုပလွညွး ဖီးတအားတကပွှီး ကှုပဘွေးကဆောလွေးကို ကုနွးခိုငွးလိုကွ တယွ။ ပှီးတော့ကှနဒွူံးစှပပွှီး ဆောင့လွိုးတော့တာပဲ။ ကှုပတွို့အားလုံးတဈခှီပှီးတော့မှ နညွးနညွးစီထပသွောကပွှီး ပှနထွှကလွာခဲ့တယွ။

ကတေိဗှီ အပှငရွောကတွော့ မိနွးမက အထဲမှာ ကနှနွခေဲ့တယွ။ အဲဒီမှာဘဲကှီးက…. ဟေ့ကောငွ မနကဖွှနမွနကွ…. အငွးယားဟိုတယကွို မငွးမိနွးမကိုခေါပွှီးလာခဲ့…မငွးကိဈစအားလုံးအဆငပွှပှေီမှတတွဲ့….ပှောသှားတယွ…။ သူတို့ပှနသွှားမှ မိနွးမက အလာတုနွးကအဝတလွေးဝတပွှီးထှကလွာတယွ။ ကှုပကွ မိနွးမဘယလွိုနတေုနွးလို့မေးတော့ နညွး နညွးတော့နာတယွ ကိုကိုတဲ့။ အဲဒါနဲ့အပှနဆွေးဆိုငဝွငပွှီး အကိုကခွဲပှောကဆွေးဝယတွိုကလွိုကတွယွ။ အိမရွောကတွော့ နှဈယောကသွားဖကပွှီးအိပလွိုကကွှတယွ။ မနကစွောစောမိနွးမက ကှုပကွိုအစောကှီးနှိုးပှီး ရမေိုးခှိုး အဝတစွားလဲခိုငွးတယွ။ ကှုပကွဘာလုပဖွို့ လညွးလို့မေးတော့ သူက…. …..အာကိုကို ကလညွး ညှှနခွှုပနွဲ့တှေ့ဖို့ခှိနွးထားတယလွေ….။ …..အမွ…မိနွးမကဘယလွိုလုပသွိတာလညွး….။

ညက ကိုကိုနဲ့လငမွယားပါလို့ သူ့ကိုပှောလိုကတွယလွေ…အဲဒါကှောင့ကွှနဒွုံးမသုံးဘဲ သူကလိုးတာပေါ့…ပှီးတော့ပှောသေးတယွ…မနကဖွှနအွငွးယားဟိုတယကွို လာခဲ့တဲ့လငမွယားနှဈယောကလွုံး….ကိုကို့ဖဈတဲ့ကိဈစတှအေားလုံးပှလညပွှေီလို့မှတလွိုကတွဲ့….။ ……အောအွဲဒါကှောင့ကွိုး…. အခုထပခွေါတွယဆွိုတော့ သူ့ဂေါလွီလီးကှီးနဲ့မိနွးမကိုထပလွိုးမယနွဲ့တူတယွ…မိနွးမခံနိုငပွါ့မလား…..။ …..ရပါတယွ ကိုကိုရယွ….ကိဈစအဆငပွှဖေို့ပဲလိုတာပါ… ဟှနွးနောွ…ညက မိနွးမကိုအကှောငွးပှပှီး ကောငမွလေး ကိုလိုးတာမှား မသိတာကလှို့….။ ……အဟီး…ကိုကိုလညွးဘမိနွးမကိုလိုးနတေဲ့မှငကွှငွးကို မှငပွှီး မနနေိုငတွော့လို့ပါ….။ ……ကဲပါထားလိုကတွော့…..မိနွးမတို့သှားရအောငွ….။ …..အငွးအငွး….။ ကှုပတွို့ထှကလွာပှီး ဟိုတယကွိုရောကတွော့ ညှှနခွှုပကွ သူ့အခနွးကိုတကလွာခိုငွးတာနဲ့ တကသွှားလိုကွ တယွ။

အခနွးထဲရောကတွော့ ညှှနခွှုပကွ အောကခွံဘောငွးဘီလေးနဲ့စောင့နွတော…ပှီးတော့ ကှုပကွိုစာရှကွ တှပေေးတယွ။ အဲဒီအထဲကိုလိုအပတွာတှဖှညေ့ခွိုငွးပှီး တော့ပေါ့။ သူကတော့ မနွိးမကိူ လကဆွှဲပှီး အိပယွာပေါခွေါသွှားတယွ။ အိပယွာပေါရွောကတွော့ မိနွးမရဲ့အဝတစွားတှကေိုခှှတပွှီး မိနွးမကိုကဈဆငဆွှဲတယွ။ ကဈဆငဆွှဲရငွး လကကွလညွးနို့တှကေိုခှနတယွေေ။ ပှီး တော့သူကအိပယွာပေါလွှဲလိုကပွှီး သူ့လီးကို မိနွးမကို စုပခွိုငွးတယွ။ မိနွးမကလညွး စုပပွေးတါပဲ။ ကှုပလွညွး ညှှနမွှူးကပေးတဲ့စာတှကေိုဖှည့ပွေးပှီး သူတို့လိုးပှဲကိုကှည့နွလေိုကတွယွ။ မိနွးမက လီးစုပလွညွးပေးပှီးရော ဘဲ ကှီးက မိနွးမကိုပကလွကလွှနခွိုငွးလိုကတွယဗွှ။ ပှီးတော့ ပေါငကွှားထဲနရောယူလိုကပွှီး မိနွးမရဲ့ ခှေ ထောကနွှဈခှောငွးကို သူ့ပုခုံးပေါတွငလွိုကတွယွ။ စောကဖွုတဝွလီးတေ့ပှီး ဆောင့လွိုးခလှိုကတွယွ…. …..ဗှိ…ဗှိ…..ဗှိ….ဗှိ….. ……အားးးးးအမလေး…ကှှတကွှှတွ…..။ …..ဗှဈ….ဗှဈ…..ဗှဈ…..။

ဘဲကှီးက လီးတဆုံးဝငသွှားတော့ မိနွးမရဲ့နို့လေး တှကေိုလှမွးဆှဲပှီးဆုပနွယနွတော။ နို့တှကေိုဆုပနွယနွေ ရငွး အောကကွလီးကိုလညွး စောကဖွုတထွဲ တခကှခွှငွး လိုးနလရေေဲ့။ သူနို့ကိုငတွာအားရတော့ နို့ကိုလှှတလွိုကပွှီး မိနွးမပေါငကွိုတှနွးပှီး ဆကတွိုကဆွောင့လွိုးတော့တာပဲ။ …..ဗှဈ….ဗှဈ…..ဗှဈ…..။ …..အ….အမလေး…ကောငွးလိုကတွာ…ဆောင့ပွါ…ဆောင့လွိုးပေးပါဦးရယွ…အ….အား…အားးးးအမရေေ….အား…..ကောငွးလိုကတွာ…..။ …..အင့ွ….အင့ွ….ငါလိုးတာကောငွးလားပှောစမွးကောငမွ….အင့ွ…။ …….အငွး….အငွး….ကောငွးတယွ…ကောငွးတယွ..ဦးရယွ…လီးကှီးကကှီးလိုကတွာ….အား…..။ မိနွးမမှာတအားကောငွးနတယနွေဲ့တူတယွ။ ဘဲ ကှီးကလညွး လိုးလိုကတွာ။ ကှုပသွူတို့ကိုကှည့နွတေုနွး မှာပဲ တံခါးခေါကသွံကှားလို့ ဘဲကှီးကိုကှည့လွိုကတွော့ သူက ဖှင့ပွေးလိုကဆွိုတာနဲ့ ကပွှုလညွးဖှင့ပွေးလိုကတွယွ။

ဝငလွာတာက ဦးဇနေဲ့ လထကှီးတို့ဝငလွာတာ။ သူတို့ကဝငလွာလာခှငွး…..။ ……ဟော….ညှှနမွှူးက..စတောငနွပှေီကိုး….။ လထကှီးကပှောတော့..ညှှနမွှူးက…..။ …..အေး….စနပှေီ မငွးတို့နှဈယောကလွညွးဝငခွဲ့ကှာ…မောငဇွကတေော့ခဏနေဦး….ကိုယပွှီးရငွ မငွးဝငွ လိုကွ…။ …….ဟုတကွဲ့ပါ ညှှနမွှူး…….။ သူတို့ပှောတာနားထောငပွှီး ကှုပသွဘောပေါကလွိုကွ တယွ။ သုံးယောကလွုံးကှုပမွိနွးမကိုလိုးကှမလို့ကိုး။ ဘဲကှီးက မိနွးမကိုကုနွးခိုငွးလိုကတွယွ။ ပှီးတော့ လထကှီးကို မိနွးမရဲ့အရှေ့ကိုသှားခိုငွးတယွ။ လထကှီးကလညွးမှနခွကွှ။ အဝတတွောငခွှှတပွှီးပှီ။ သူကမိနွးမ ရှေ့ကိုသှားပှီး သူ့လီးကို မိးနမွပါးစပနွားကပလွိုကတွယွ။ မိနွးမကလညွး လီးကိုဆှဲငုံလိုကတွယွ။ လထကှီး လီးကညှှနမွှူးလောကမွတုတပွမယေ့ွ ပိုရှညတွယွ။ အခု မွိနွးမကို ညှှနမွှုးကဆောင့လွိုးလိုကတွိုငွး မိနွးမပါးစပထွဲ လထလီးက ပိုဝငသွှားတယွ။

လထကှီးကမိနွးမရဲ့နို့တှေ ဆှဲလိုကပွါးစပထွဲလိုးလိုကနွဲ့ ညှှနမွှူးကှီးပှီးသှားတော့ လထကှီးက မိနွးမနောကကွိုဝငပွှီး မိနွးမဖငကွိုကိုငပွှီး သူ့လီးကှီးကို မိနွးမစောကဖွုတထွဲထည့ပွှီးလိုးတော့တာပဲ။ ညှှနမွှူးလိုးထားတဲ့အရညတွှကှေောင့ွ မိနွးမစောကဖွုတွ ကလှောခနဲဝငသွှားတယွ။ ဦးဇကလညွေး ထွိုငရွာကထလာပှီး မိနွးမပါးစပကွိုလိုးတယွ။ ဦးဇလေီးက ဟိုနှဈယောကလွိုမကှီးပမယေ့ွ ကှုပထွကတွော့သာတယွ။ လထကှီးကလညွး နောကကွနမေိနွးမရဲ့ဖငဆွုံကှီးကိုကိုငပွှီး အားရပါးရဆောင့လွိုးနတယဗွှော။ တောတွောလွေးကှာတော့ လထကှီးရဲ့ဆောင့လွိုးခကှတွှမှနလွောပှီး ပှီးသှားတယွ။ အဲဒီတော့မှ ဦးဇကေ မိနွးမကို ကုနွးခိုငွးရာကနေ သူနဲ့မကှနွှာခှငွးဆိုငဆွှဲလှည့ွ လိုကတွယွ။ ပှီးတော့ သူ့ပေါငပွေါကွိုမိနွးမကိုတငပွှီး ရှေ့ကနေ နို့တှကေုနွးစို့နတယွေ။ မိနွးမကလညွးသူ့စောကဖွုတနွဲ့ ဦးဇလေီးနဲ့ကိုပှတဆွှဲနတော။

ဦးဇကနေို့တှစေို့ရငွး မိနွးမရဲ့ဖငကွှီးတှကေိုဆုပနွယနွတေော့တာ။ ပှီးမှ မိနွးမကိုနဲနဲကှှခိုငွးလိုကပွှီး သူ့လီးကိုမိနွးမရဲ့စောကဖွုတဝွတေ့လိုကတွယွ။ တေ့ပှီးတော့ မိနွးမရဲ့လညတွိုငတွှကေိုနမွးရှုံ့ရငွး နို့ကိုလညွး လကနွဲ့ကိုငပွှီး ကလိနတော။ မိနွးမက ဆောင့ခွပှေးနတော။ ဗှကွ…ဗှကွ…ဗှကွ နဲ့အသံတှတေောငထွှကနွပှေီ။ လီးသုံး ခှောငွး စံခှိနမွီလီးတှနေဲ့အလိုးခံနတောဆိုတော့ အသံတှထှကပွှေီပေါ့။ အဲပုံစံနဲ့ ခဏလိုးပှီး ဦးဇကေ မိနွးမကို ပကလွကလွှနခွိုငွးတယွ။ မိနွးမပကလွကလွှနလွိုကတွော့ ဦးဇကေ မိနွးမပေါငကွှားထဲဝငပွှီး လီးကိုငပွှီး စောကဖွုတကွိုတေ့ပှီးလိုးတော့တာပဲ။ ဦးဇလေိုးတာအကှာဆုံးပဲ။ သုံးယောကလွုံးလိုးပှီးတော့ ညှှနမွှူးက ကှုပကွိုပှော တယွ။ ဦးဇလကမွှေတထွိုးပှီးရငမွငွးကိဈစအဆငပွှပှေီ တဲ့။ အဲဒီတော့ ဦးဇနေဲ့ညှိုလိုကပွါတဲ့။ သူနဲ့ လထကှီးက အဲလိုပှောပှီး အဝတစွားတှဝတပွှေီးထှကသွှားကှတယွ။

ဦးဇကတေော့ ကုတငပွေါမွှာ မိနွးမကိုဖကထွားရငွး လကတွှကေ နို့တှကေိုကိုငနွတော။ ကှုပကွဦးဇကေို လကမွှတွ လေးထိုးပေးဖို့ အကူညီတောငွးတော့ ဦးဇကပှနေပွှောတယွ။ သူကမိနွးမကိုစှဲသှားပှီတဲ့…ကှုပမွိနွးမကို သူလိုး ခငှရွငလွိုးခှင့ပွေးရမယွ အဲဒါမှ သူလကမွှတထွိုးပေးမယလွို့ပှောတော့ ကှုပကွမိနွးမကိုကှည့မွိတယွ။ မိနွးမ ကလညွး ခေါငွးညိတပွှတော့ ကှုပလွညွးသဘောတူ လိုကတွယွ။ ဦးဇကေ ကောငွးပှီဆိုပှီး စောနက ကှုပဖွှည့ထွားတဲ့စာရှကတွှပေေါမွှာ သူကလကမွှတထွိုးပေးတယွ။ လကမွှတထွိုးရငွးကနေ မိနွးမကိုသူ့လီးစုပပွေးဖို့ ပှောတော့ မိနွးမကလညွး စုပပွေးတါပေါ့။ လကမွှတလွညွးထိုးပှီးရော သူကမိနွးမကိုကဈဆငတွှဆှေဲရငွး ရှေ့ကောနောကကွော ရသှေားဆေးခှလေို့ခိုငွးလိုကတွယွ။ မိနွးမ ရခှေိုးခနွးထဲဝငသွှားတော့ ဦးဇကေ ကှုပကွိုပှော တယွ။ နောကနွေ့ကနစပှေီး မနကတွိုငွး ရုံးသှားဖို့ ကှုပအွိမကွို သူလာခေါမွယတွဲ့။

သူ့ကားနဲ့ပဲလိုကရွမယတွဲ့။ အဲလိုတှပှေောနတေုနွးမှာပဲ မိနွးမက ရခှေိုးခနွးထဲကထှကွ လာပှီး ဦးဇရှေိတဲ့ကုတငပွေါတွကသွှားတယွ။ ဦးဇကေ မိနွးမကို ဖငကွုနွးခိုငွးလိုကပွှီး ကှုပကွိုမိနွးမရှေ့သှားဖို့ ပှောတယွ။ ကှုပလွညွးမိနွးမရှေ့ရောကတွော့ အဝတစွားတှခှှတခွေိုငွးပှီး မိနွးမကို ကှုပလွီးကိုစုပခွိုငွးတယွ။ မိးနမွက ကှုပလွီးကိုစုပပွေးနတေုနွး သူက ဖငကွုနွးထားတဲ့ မိးနမွနောကကွနေ မိနွးမဖငပွေါကလွေးထဲလှှာ ထိုသထည့ပွှီး ယတတွော့တာပဲ။ ကှုပသွိလိုကပွှီလေ သူကမိနွးမဖငကွိုလိုးတော့မယဆွိုတာကိုပေါ့။ သူယတွ လို့အားရတော့ ကှုပကွို ပကလွကအွိပခွိုငွးပှီး မိနွးမကို အပေါကွနတကဆွေောင့ခွိုငွးတယွ။

သူကတော့အသင့ပွါ လာတဲ့ ခှောဆီကိုမိနွးမဖငမွှာကော သူ့လီးမှာကောလိမွးလိုကပွှီး မိနွးမဖငဝွကိုလီးတေ့ပှီး လိုးတော့တာပဲ။ ကှုပကွစောကဖွုတလွိုး၊ သူကဖငလွိုးနဲ့ စညွးခကှမွှနမွှနလွေး လိုးပေးလိုကတွယွ။ ကှုပကွခဏလေးနဲ့ပှီးသှားပမယေ့ွ ဦးဇကတေော့ ဖငကွိုရှယလွိုးနတေုနွး။ မိနွးမကလညွး ဖငထွဲလီးတဈခကှဝွငတွိုငွး အောနွတောပဲ။ နောကနွေ့တှမှော ရုံးဖှင့ရွကတွိုငွး ဦးဇကမနေကဆွိုရောကလွာပှီး မိနွးမကိုလီးစုပခွိုငွးရငခွိုငွး၊ မဟုတရွငွ တဈခှီလိုးပှီးမှ ကှုပနွဲ့အတူရုံးကိုသှားတော့တယွ။ ကှုပပွှသနာလညွး ပှလညသွှေားတယွ။ ဦးဇကေ မပှောငွးခငအွထိ ပုံမှနလွာလာလိုးတယွ။ နောကပွိုငွးသူနယစွပွ ကွုပှောငွးသှားတော့မှ အဆကသွှယပွှတသွှားတော့တာပဲဗှိူ့…..ပှီး။