News

စိတ်ထိန်းလို့မရတဲ့

ရနကွုနွ အပှညပွှညဆွိုငရွာ လဆေိပကွှီး အခကှပွေး ခေါငွးလောငွးသံတှေ ဆူညံနေ၏ ။ ပိုငရွှငမွဲ့ အထုပတွထုပကွို တှေ့လို့ ။ လူတှေ အကုနလွုံးကို ရှငွးထုတပွှီးတဲ့အခှိနွ လဆေိပွ အပှငဖွကမွှာ အပှာရင့ရွောငွ သံခပှကွာ ကားလို ပုံစံ ကားကှီး တစီးထိုးဆိုကလွာတယွ ။ ကားကှီးရဲ့ ဘေးတဖကတွခကှမွှာ YPD Yangon Police Dept ဆှပွ ဆိုတဲ့ အဖှူရောငွ စာလုံးနဲ့ စာတနွးတှကေိုတှေ့ရတယွ ။ ကားကှီးရဲ့ အနောကဖွကွ တံခါး ပှင့လွာတဲ့အခှိနွ အပှာရင့ရွောငွ ဆငတွူ ယူနီဖေါငွးဝတွ အထူးရဲတှေ အမှနခွုနဆွငွးလာကှတယွ ။ သံခမောကွ နဲ့ ကညှကွာ ဝတစွုံတှေ ဒူးကာ လကအွိတတွှနေဲ့ ဒီ အထူးရဲတှမှော သာမနွ ရဲတပဖွှဲ့ ဝငတွှထကွေ တမူထူးခှားနပေါတယွ ။ သူတို့ရဲ့ ကညှကွာဝတစွုံ ကှောဖကမွှာ ဆှပွ ဆိုတဲ့ စာလုံးဖှူဖှူ ကို တှေ့ရတယွ ။ ဒီအထဲမှာ ထူးခှားတာက ဘူးလဒွေါ့ခွ ခှေးကှီးကို သံကှိုးတနွးလနွးနဲ့ ဆှဲပှီး ဆငွးလာတဲ့ ရဲမလေေး ။ ခှေးကှီးကလညွး ရဲမလေေး လိုဘဲ ကညှကွာအကှ ငွြ ီ ဝတထွားတယွ ။

ရဲမလေေးရဲ့ ကညှကွာရငဘွတမွှာရော ခှေးကှီးရဲ့ ကညှကွာ ဝတစွုံမှာရော ကနေိုငွး လို့ အဖှူရောငွ စာလုံးတှေ ပါတာကို တှေ့ရတယွ ။ ကနေိုငွး တပဖွှဲ့ ဆိုတာက အထူး လေ့ကငှ့ထွားတဲ့ ဗုံးရှာဖှရေေး မှုခငွးစုံစမွးရေးမှာ လူအနံ့ သှေးအနံ့တှကေို လိုကလွံ ရှာဖှေ ဖေါထွုတနွိုငတွဲ့ ရဲခှေး တပဖွှဲ့ ဖှဈပါတယွ ။ အနံ့ခံ ရဲခှေး စဈခှေးတှကေို တှေ့ဖူးမှငဖွူးကှတဲ့ လူတှေ အတှကလွညွး ဒီ ဘူးလဒွေါ့ခွ ခှေးကှီးက ထူးဆနွးနပေါတယွ ။ မှားသောအားဖှင့ွ ကနေိုငွး ခှေးတှကေ အယလွဇွေးရှငွးလို့ ခေါတွဲ့ ဂှာမနရွှကပွတွ တှေ ဖှဈလို့ပါဘဲ ။ ဘူးလဒွေါ့ခွ ကို သုံးလေ့ မရှိတာကှောင့ပွါ ။ ရဲမလေေးက ပိုငရွှငမွဲ့ အထုပဆွီကို ဘူးလဒွေါ့ခခွှေးကှီးနဲ့အတူ တိုးကပသွှားပါတယွ ။ ဒီအခှိနမွှာ ဆှပွ အဖှဲ့ဝငတွှကေ လဆေိပကွှီး တခုလုံးကို ပိုကစွိပတွိုကွ ရှာဖှေ ရှငွးလငွးနကှပေါပှီ ။ ထရန့ွ ….သားကှီး ….သခှော ရှူစမွး . . . ဘူးလဒွေါ့ခခွှေးကှီး အထုပကွို ပတခွှာလှည့ွ ရှုတယွ ။ ခကှခွငွှးဘဲ ရဲမလေေး အနားကို ပှနသွှားပှီး အေးဆေး ထိုငခွလှိုကတွယွ ။ ရဲမလေေးက ခပလွှမွးလှမွးမှ လဆေိပွ လုံခှုံရေး အရာရှိတှကေို စိတပွူစရာ မလိုပါဘူး….ဗုံး မဟုတပွါဘူး… လို့ လှည့ပွှောလိုကပွါတယွ ။

ထရန့ွ ဆိုတဲ့ ခှေးဘီလူးကှီးက ဗုံး ယမွးပှော့ စတဲ့ ပေါကကွှဲစတေဲ့ ဟာတှေ ပါရငွ သိပါတယွ ။ အခုလို အေးဆေး မထိုငခွလှိုကဘွဲ ဒေါသတကှီး ဟောငနွမှော ဖှဈပါတယွ ။ ကနေိုငွး ခှေးနဲ့ စဈဆေးတာက ပဏမ စဈဆေးခှငွး ဖှဈပါတယွ ။ ထပမွံပှီး ကှှမွးကငှသွူတှေ က စဈဆေးကှဦးမှာပါ ။ အပှာရင့ရွောငွ လှာထိုး ဦးထုပလွေး ဆောငွးထားတဲ့ ရဲမလေေးက တအား ခှောလှနလေို့ အဝေးက ဝိုငွးအုံကှည့နွကှတေဲ့ လူအုပထွဲက တီးတိုးသံတှေ ထှကနွပေါတယွ ။ လနွးလှခညှလွား…မငွးသမီးလေး ကနှတောဘဲ …… ကောငွးလိုကတွဲ့ကနွှးမာရေး…..ဝှူး…..အပါးပါး…… ရဲမလေေးက ရုပကွလေးက ခှောမောလှပတာ တငမွက ကိုယလွုံး အခှိုးအဆကကွလညွး ပှပှဈလှေပလှနွးတယွ ။ လူအုပကွှီးထဲက လှလိုကတွာ…အိခှောပို ကနှတောဘဲ ….. လို့ ပှောဆိုဝဖနသွေံတှေ ထှကနွတယွေ ။ ကနေိုငွးက ရဲမလေေးရဲ့ နံမညကွ မမေိုငွး ပါ ။ ကခငှပွှညနွယကွ မိဘနှဈပါးက ပေါကဖွှားလာခဲ့တဲ့ ကခငွှ တိုငွးရငသွူလေးပေါ့ ။ သူမ ရငဘွတမွှာ နံမညွ ပါတဲ့ ပလပစွတဈပှား အနကလွေး ရှိနတယွေ ။ မမေိုငွး…..တဲ့ ။ အိမနွံမညကွ မိုငွးမိုငွး ။

ဝိုငွးစကတွဲ့ တငပွါးအလှက ပေါလွှငလွှနွးနတယွေ ။ ခါးလေးက ထှာဆိုငခွါးလေး ။ သားကောငွးမိခငွ ပီသမယ့ရွငသွားတစုံကလညွး ကှှားကှှားဝင့ဝွင့နွဲ့ ဖှံ့ဖှိုးလုံးတငွးနလေိုကတွာ ။ မှငသွူယောကငွြှားသားတှေ သမငလွညပွှနွ ကှည့ကွှရတဲ့ အလှအပ ။ ဆှပွ အဖှဲ့ဝငတွှလညွေး စုရပကွို ပှနရွောကလွာကှပှီ ။ ဗုံး ကှှမွးကငှသွူတှကေ ဝတစွုံထူကှီးတှေ ဝတပွှီး ပိုငရွှငမွဲ့ အိတကွို ထပမွံ အတညပွှုဖို့ ဖှင့ွ စဈဆေးနကှတယွေ ။ ခဏအကှာ… ဗုံး မဟုတဘွူး….သခှောပှီ … လို့ အောပွှောလိုကသွံ ထှကလွာပါတယွ ။ ကနေိုငွးက မမေိုငွးကတော့ ဆှပွ တပဖွှဲ့က အမှိုးသမီး အဖှဲ့ဝငွ တယောကနွဲ့ စကားပှောနပေါတယွ ။ တသုံးလုံး….မဂှောကှီး မမှငပွါလား…..ဒီနေ့ သူ အော့ဖွ OFF လား…. အောွ..သူ့ခစှခွစှကွှီးကို သတိရနတယပွေေါ့ . . မိုငွးမိုငွးနောွ…တောတွောွ ရှ …. အံမာ……မနာလို မရှိပါနဲ့နောွ ….မသိရငွ ခကမွယွ…တသုံးလုံးရယွ ….ယူလညွး ရဲမှူးကို တိတတွခိုးလေး ကှှနတယေဆွေိုတာ မိုငွးသိပါတယွ . . . တသုံးလုံး လို့ သူတို့ အတိုကောကွ ခေါတွဲ့ ဆှပွ က ရဲမေ က တငတွငတွိုး ။ တငတွငတွိုးက အောရွယလွိုကတွယွ ။ ရယသွံကယှသွှားလို့ သူတို့အဖှဲ့က တပကွှပကွှီးက လှည့ကွှည့တွယွ ။ သူတို့ အတငွးခနှတေဲ့ ရဲမှူးက ရဲမှူး ကှနွးဇောွ ပါ ။

ရဲမလေေးတှေ ရငခွုံနကှတေဲ့ လူပှိုကှီး ဖှဈပါတယွ ။ ဗလကောငွးကောငွးနဲ့ လူထှားကှီး ။ သူ့ဗလကှီးက မမေိုငွးတို့ ရဲမတှကေေို ကှကသွီးထစတယွေ ။ ရငအွခုံမှနစွတယွေ ။ ကနေိုငွး က မမေိုငွးရဲ့ တဖကသွပွ တိတတွခိုး ကှှနရတေေဲ့ ရဲမှူးကှနွးဇောွ ဆိုတဲ့ ဘဲကှီးကတော့ အခုထိ မမေိုငွး အပေါွ ခပတွညတွညနွဲ့ ။  လဆေိပကွ ပှနခွဲ့ကှတော့ သူတို့ရဲ့ ဆှပွ ဌာနခှုပထွဲမှာ ဘဲကှီးရဲမှူးကှနွးဇောကွို မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုး တှေ့တယွ ။ အပေါပွိုငွး ယူနီဖေါငွး ရှပကွို သူခှှတထွားတယွ ။ အပှာရောငွ လကပွှတစွှပကွှယွ နဲ့ ။ ကှှကသွားတှေ ဖုထဈနတေဲ့ သူ့လကမွောငွးအိုးကှီးတှကေ ရငဖွိုစရာကှီး ။ ရငအွုပကွားကားကှီးကလညွး ပှေးဝငွ ခိုလှုံခငှစွရာ ။ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုး ငေးမော ကှည့နွခေိုကွ ဘဲကှီးက ရုတတွရကွ သူတို့ဖကကွို လှည့ကွှည့လွိုကလွို့ အကှည့ခွငွှးတှေ ဆုံကုနတွယွ ။ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးလညွး ရုတတွရကကွှီး တဖကကွို လှည့လွိုကကွှပှီး ကငတွငွး ရှိတဲ့ဖကကွို ဦးတညလွိုကကွှတယွ ။ ဘူးလဒွေါ့ခကွှီး ထရန့ကွတော့ လှည့ကွှည့ရွငွး မမေိုငွး ဆှဲခေါရွာကို လိုကသွှားတယွ ။

ရနကွုနမွှို့ ပှညလွမွးတနရောက ရနကွုနတွိုငွးရဲတပဖွှဲ့ YPD -Yangon Police Department ဆှပွ Special Weapon and Tactics အထူးရဲ ဌာနခှုပွ Indoor Range သနတပွေဈလေ့ကငှ့ခွနွးထဲက ထှကလွာတဲ့ ရဲမှူးကှနွးဇောကွို CAFEထဲကနေ ရဲမလေေး နှဈယောကကွ ငေးမော စူးစိုကကွှည့နွကှရငွေး ပှုံးစိစိနဲ့ အတငွးခနှကှတယွေ ။ အားကစား လေ့ကငှ့ခွနွးတှနေဲ့ GYMထဲမှာဘဲ သူ့အားလပခွှိနတွှကေို အသုံးခတှတသွလို သနတပွေဈကှငွးမှာ လေ့ကငှ့နွလေေ့ရှိတဲ့ ရဲမှူးကှနွးဇောကွ ရုပဖွှောင့သွလို ကိုယလွုံးက ကှံ့ခိုငတွောင့တွငွး ကှည့ကွောငွးတဲ့လူပှိုကှီးလေ ။ ရဲမှူးကှနွးဇောကွ YPD ရနကွုနွ ရဲတအဖွှဲ့ ဆှပွ အထူးရဲ တပဖွှဲ့က တာဝနခွံ ရဲမှူး ။ ငတုံးငအ မဟုတွ ။ မကှစွိလငွှ နားလငှတွဲ့လူ ။ ရဲမလေေးနှဈယောကွ သူ့ကို ကှည့ပွှီး အတငွးခနှတယွေ ဆိုတာကို မှငသွညွ ။ သူ့မကှခွုံးမှေးထူထူတှကေို ပင့ပွှီး ဒီရဲမလေေးတှကေို တခကှကွှည့လွိုကသွညွ ။ သူကလညွး အခှအနေေ အရ အိမထွောငမွကဘှဲ လူပှိုကှီးတယောကွ ဖှဈနတေဲ့လူ ။ ဆန့ကွငှဖွကွ လိငကွို မကှိုကလွို့မဟုတွ ။ တေ့လှဲလေးတှေ ဖှဈခဲ့တာ အမှားကှီး ။

ဒီ ရဲမလေေး နှဈယောကကွို သူသိတယွ ။ တယောကကွ ကနေိုငွး ကနေိုငွး ရဲခှေး တပဖွှဲ့ က နံမညကွ မမေိုငွး ။ နောကတွယောကကွ သူ့လကအွောကကွ ဆှပွ အဖှဲ့ဝငွ ။ နံမညကွ တငတွငတွိုး ။ သူ့ကို တ သုံးလုံးလို့ တပဖွှဲ့ဝငတွှကေ ခေါကွှတယွ ။ သူတို့ ဆှပွ အဖှဲ့နဲ့ ကနေိုငွး ကနေိုငွး ရဲခှေး တပဖွှဲ့ က အလုပွ အတူတူ တှဲလုပကွှရလို့ သူတို့ ဆှပွ ဌာနခှုပမွှာ ကနေိုငွး အဖှဲ့တှကေို တှဲထားတယွ ။ဒါကှောင့ွ ဒီ ကနေိုငွး ခှေးထိနွး ရဲမေ မမေိုငွးနဲ့ တသုံးလုံးတို့က တှဲမိနတယွေ ။ တသုံးလုံး တငတွငတွိုး နဲ့ ကနေိုငွးက မမေိုငွး က ကှနွးဇောကွို ရလောဖို့ မှောငွးပေးခငှနွတယွေ ။ သူ့အကှည့လွေးတှေ မခို့တရို့ ညုတုတု အမူအရာလေးတှကေ ကှနွးဇောကွို စိတလွှုပရွှားစတော အမှနွ ။ မနေ့တနေ့က သူတို့လေးတှနေဲ့ ကှနွးဇောတွို့ ဆှပအွဖှဲ့ မှို့သဈတခုက အားကစားရုံ အဟောငွးကှီး တခုကို အရေးပေါွ သှားပှီး ရှာဖှရှငွေးလငွးရတယွ ။ ရဲသတငွးတပဖွှဲ့က ဒီ အားကစာရုံအဟောငွးကှီးထဲမှာ အဖကှသွမားတှရေဲ့ ဖေါကခွှဲဖကှဆွီးရေး ယမွးပှော့တှေ ဗုံးလုပတွဲ့ တနဆွာပလာတှေ ရှိနတယလွေို့ သတငွးရလို့ သူတို့ ခကှခွငွှးပှေးပှီး ရှငွးလငွးရတယွ ။ ဗုံး ယမွး နဲ့ သကဆွိုငလွို့ အနံ့ခံကောငွးတဲ့ ရဲခှေး ကနေိုငွးအဖှဲ့လညွး အတူ ပါရတာကှောင့ွ မမေိုငွးလညွး သူ့ရောငွးရငွး ခှေးကှီး ထရန့နွဲ့ ပါလာတယွ ။

ထရန့ကွ အညိုရောငရွင့ရွင့ွ အငွဂြလိပခွှေးဘီလူး ENGLISHBULLDOG ကှီး ။ လေ့ကငှ့ထွားတဲ့ ရဲခှေးကှီး ။ ကှနွးဇောလွညွး အနကရွောငွ ယူနီဖေါငွး သံခမောကွ ကညှကွာဝတစွုံတှေ မောငွးပှနလွကနွကစွုံ ကိုငဆွောငထွားတဲ့ ဆှပအွဖှဲ့တှနေဲ့ အတူ ဒီ အားကစားရုံဟောငွးကှီးထဲ လူဖှန့ပွှီး ရှာဖှရှငွေးလငွးရတယွ ။ အဖှဲ့သုံးဖှဲ့ ခှဲပှီး လုပကွှတဲ့အခါ မီးမရှိ မှောငတွောငတွောငွ အခနွးကှီးတှကေို ကှနွးဇောတွို့ လိုကစွဈဆေးရှငွးလငွးတော့ တနရောအရောကွ အခနွးထဲက ဟဲ့ ထရန့ွ…သှား….လာမရှုနဲ့ . . လို့ ပှောလိုကွတွဲ့ အသံကို ကှနွးဇောွ ကှားလိုကလွို့ အခနွးကှီးထဲ လှမွးဝငပွှီး လကနွှိပမွီးနဲ့ ထိုးကှည့လွိုကတွော့ ကနေိုငွးမလေး မမေိုငွး တယောကွ ဒူးလောကအွထိ ဘောငွးဘီခှှတခွပှှီး သေးပေါကနွတောကို ရုတတွရကွ တှေ့လိုကွရွတယွ ။ သူ့ခှေးကှီး ထရန့ကွ မမေိုငွး သေးပေါကနွတေဲ့အခှိနွ ပေါငတွနဖွှူဖှူနှဈခှောငွးကှားကို ခေါငွးကှီး ထိုးပှီး အနံ့ရှုနလေို့ ဘှနဘွှနကွ အောထွုတနွတောပါ ။ အို . . သူက မီးနဲ့ ထိုးကှည့လွို့ မမေိုငွးက အောလွိုကတွာပါ ။ ဟာ..ဆောရီး …. ကှနွးဇောကွ ခကှခွငွှး မီးပိတပွှီး နောကကွို လှည့လွိုကတွယွ ။ ဒါပမယေ့ွ မမေိုငွးရဲ့ လှပတဲ့ အတှငွးသားတှေ အောကပွိုငွးကိုယတွှေ အားလုံးကို မှငလွိုကပွှီးနပှေီ ။

ဟူး…မို့ဖေါငွးဖေါငွး ဆီးခုံကှီးက အမှှေးရေးရေးနဲ့ နီညိုညို နှုတခွမွးသားထူထူတှနေဲ့ အကှဲကှောငွးကှီးက ထငွးထငွးကှီး ။ းီအထဲက သေးတှေ ပနွးထှကနွတော မှငလွိုကတွယွ ။ အလုပအွားလုံး ပှီးလို့ လူစဈတယွ ။ လူစုံပှီ ဆိုတော့ သူတို့အားလုံး ကားတှပေေါွ တကကွှတယွ ။ ဒီအခှိနမွှာ မကှနွှာလေး ရဲတှတနွတေဲ့ မမေိုငွး ကို တှေ့ရတယွ ။ ပှုံးစိစိနဲ့ ။ သူ့ခှေးကှီး ထရန့ကွတော့ မကှနွှာပုတပွုတကွှီးနဲ့ ပငွှးတှဲတှဲကှီး ။  အပှာရောငွ အီဆူဇူးကားကှီးရဲ့ ရှေ့ခနွးမှာ ထိုငတွဲ့ ကှနွးဇောရွဲ့ မကှလွုံးထဲမှာ မမေိုငွးရဲ့ ရှှကှေုတဖွေါငွးဖေါငွးကှီးကိုဘဲ မှငယွောငမွိနတောက ခကတွယွ ။ မမေိုငွး နဲ့ သူ့တှဲဖကွ တသုံးလုံးဆိုတာက သူတို့ ဆှပအွဖှဲ့ကှီးမှာက အလနွးဆုံးလေးတှေ ။ တငတွငတွိုးနဲ့ မမေိုငွးတို့က တခါတလေ သူ့ကို ရလောမှောငွးပေးတှမှေား လုပနွလသလေေားလို့ ကှနွးဇောွ ထငမွိတယွ ။ သူတို့လေးတှရေဲ့ အကှည့လွေးတှကေ စူးရှတယွ ။ မကှလွုံးခငွှး ဆုံမိရငွ ရငတွှေ တကယတွုနရွတယွ ။ သူတို့ နှုတခွမွးလေးတှကေ ဖူးဖူးကော့ကော့လေးတှေ ။ လေးကိုငွးပုံစံ လေးတှလေို့ တငစွားရမယ့ွ အပှံစား နှုတခွမွးလေးတှေ ။ အထူးသဖှင့ွ မမေိုငွးရဲ့ နှုတခွမွးတှကေ ခပပွှဲပှဲနဲ့ ထူထူလေးတှေ ။ ဟငွး..အသဲယားစရာ ။ နမွးစုတပွဈခငှစွရာ ။ အငွး…..တနေ့မှား ဒီ နှုတခွမွးလေးတှနေဲ့ ငါ့ကို မှုတမွှားပေးလမလေား . . လို့ သူ တှေးမိလိုကတွယွ။

သနတပွေဈခနွးကှီးထဲမှာ ကှနွးဇောွ တယောကထွဲ ။ ဒီနေ့ စနနေေ့မို့ လူရှငွးတယွ ။ ကှနွးဇောကွတော့ သိတယွ မဟုတလွား ။ ဝိရိယရှိသူ ..အမှဲ လေ့ကငှ့နွသေူ ။ ပှိုင့ဖွိုးဖိုကွ ကညှကွပထွဲကို ကညှဖွှည့နွတေဲ့အခှိနွ အနောကကွ တံခါးကှှီကနဲ ပှင့လွာတဲ့ အသံကှောင့ွ ကှနွးဇောွ လှည့ကွှည့လွိုကတွယွ ။ ဝငလွာတဲ့သူက တငတွငတွိုး ။ ရငဘွတမွှာ အဖှူရောငွ အငွဂြလိပွ စာလုံးကှီး ဆှပွ ဆိုတာ ပါတဲ့ အနကရွောငွ တီရှပနွဲ့ အနကရွောငွ ပှောကကွှား ဘောငွးဘီတိုလေး ဝတထွားတယွ ။ ဖှံ့ထှားတဲ့ ရငသွားကှီးတှကေ သိသိသာသာ ရှိလှလို့ ကှနွးဇောွ မသိမသာ ကှည့မွိလိုကတွယွ ။ ဒီလို ကှည့မွိတာကို တငတွငတွိုးကလညွး တှေ့လိုကတွယွ ။ ကှနွးဇောွ ကှည့နွတောကို ကှနပမွေိတယွ ။ မိနွးမ ဆိုတာက ရှိရငွ ပှသခငှကွှသလို ကိုယ့ကွို ကှည့တွယွ ဆိုရငလွညွး သဘောကှ ကှနပကွှေတာဘဲလေ ။ တငတွငတွိုး ဘယဖွကလွကထွဲမှာက ဖိုငဘွာခေါကဒွငနွဲ့ ကနေိုငွးmm သနတကွေိုွ ကိုငလွို့ ။ ကှနွးဇောကွို မှငတွော့ ညာလကနွဲ့ အလေးပှုလိုကတွယွ ။ ရဲမှူးကတော့ အမှဲတမွးကို ပရိုကတွဈဈ လုပနွတောဘဲ . .အငွး . .ဒါကှောင့လွညွး ရဲမှူးက အရမွး လကဖွှောင့တွာ လို့ က ပှောလိုကတွယွ ။ ကှနွးဇောရွဲ့ ဘေးက လူတကိုယစွာ အကန့လွေးမှာ နရောယူလိုကပွှီး ပဈမှတစွကဝွိုငွး တားဂကွ ကို စကသွီးကှိုးနဲ့ ပဈကှငွး အရှေ့ကို ပို့နတေဲ့ တငတွငတွိုးရဲ့ ကှပထွဈနတေဲ့ တီရှပကွှောင့ွ ဖှိုးကှှလုံးနတေဲ့ ရငစွိုငတွှကေို သူ သတိထားမိလိုကတွယွ ။

တငွးတငွးထှားထှား စနနှဈခေိုငကွ မိုကလွှခညှလွား ။ အံမယွ . . . ခါးလေးက ထှာဆိုငခွါး လို့ ပှောလေ့ရှိတဲ့ ခါးသေးသေးလေး ။ဝမွးပဉှသွားလေးကလညွး ခပှခွပှလွေး ။အား…အဲဒီအောကမွှာက ကားစှင့ထွှကနွတေဲ့ တငပွါးလုံးလုံးတှေ ။ ဖတှကွနဲ သူ့ဖကကွို ကှည့လွိုကတွဲ့ တငတွငတွိုးက ကှနွးဇောရွဲ့ မကှလွုံးရိုငွးတှကေို တှေ့သှားတယွ ။ မကှလွုံးသူခိုး လူမိသှားခှငွး ။ ကှနွးဇောွ ကှည့မွိတာ ရှကသွှားတယွ ။ သူ့ 45 ပဈစတို ကှီးထဲကို ကညှကွပွ ရိုကသွှငွးလိုကပွှီး ပဈကှငွးရှေ့ က စကဝွိုငွးကို ခှိနလွိုကတွယွ ။ ဒါပမယေ့ွ သူ့နား အဆို့ကို ပုခုံးတဖကတွခကှမွှာ တနွးလနွးလေးခထှားတာကို သတိရသှားပှီး သနတမွေပဈသေးဘဲ နား အဆို့လေးတှကေို နားနှဈဖကမွှာ တပလွိုကတွယွ ။ မသိမသာ တငတွငတွိုး ဖကကွို ကှည့လွိုကမွိပှနတွယွ ။ တငတွငတွိုးလညွး လိမမွောရွောငွ နားအဆို့လေးတှကေို နားမှာ တပနွတောကို တှေ့လိုကရွတယွ ။ လှုပရွှားနတေဲ့ စိတတွှကေို ထိနွးခှုပလွိုကပွှီး စကဝွိုငွး ပဈမှတကွို ခပမွှနမွှနွ ပဈခလှိုကတွယွ ။ ထိနွးထိနွး….ထောငွးထောငွး…ဖှောငွး…. ကညှဆွနတွှကေ စကဝွိုငွးပဈမှတရွဲ့ အလညခွေါငတွည့တွည့ကွို ထိမှနကွုနတွယွ ။

ထိမှနခွကှတွှကေ တနရောထဲမှာ စုနတယွေ ။ လကခွုပသွံ တဖှောငွးဖှောငွး ထှကလွာတယွ ။ အငွး . .ဒါကှောင့လွညွး ရဲမှူးက လကဖွှောင့တွယလွို့ နံမညကွှီးတာဘဲ……. တသုံးလုံး…..လာမှှောကမွနနေဲ့…..စားခငှတွာပှော…..ကှှေးမယွ . . . တကယလွား..ရဲမှူး…..စားခငှနွတော…ရဲမှူးကှှေးတာကို …ဆငမွလိုကကွ ဒေါဝွတုတဆွိုငမွှာ ဝကပွတလွညွ ကှှေးမလား …ဟီး . . . ရတယလွေ …ကှှေးမယွ . . . တငတွငတွိုး သူငယခွငွှးပါ ခေါလွာလို့ ရမလား …. ရတာပေါ့..ဘယသွူလဲ..ဟို ကနေိုငွးလေးလား . . ဟုတွ ..မမေိုငွးလေ … ရတယွ..ရတယွ…..ဒါနဲ့ ညညွးလညွး ပဈပှပါအုံး . . .တသုံးလုံး… တငတွိုးက ရဲမှူးလောကွ လကမွတည့ပွါဘူး . . . တသုံးလုံး ပဈတာကို ကှနွးဇောွ ကှည့သွညွ ။ အိုးးးး….ဟားးး… သူကလေးလညွး လကဖွှောင့တွာဘဲ . .. PRACTICE MAKES PERFECT…….လေ့ကငှ့မွှုကောငွးလို့ သူတို့ရဲ့ လကတွှေ တည့မွတကွှတာပါ ….. မကှာခငမွှာ တငတွငတွိုးရယွ.. မမေိုငွးရယွ ကှနွးဇောရွယွ ဆငမွလိုကကွ ဝကသွား ဟငွး အကငွ အသုတွ ဟငွးခှို အမှိုးမှိုး ရနိုငတွဲ့ မဝတုတရွဲ့ ဆိုငမွှာ သှားစားကှတယွ ။ ဝကတွကောငလွုံး ဘယွ အစိတအွပိုငွးမှ မလှတရွအောငွ ခကှပွှုတထွားတာတှေ ။ ဝကခွေါငွးသုတွ ။ ဝကလွှာ ပှုတကွှောွ ။ ဝကပွါးကငွ ။ ဝကခွှထေောကွ စှပပွှုတွ ။ ဝကနွံရိုးကငွ ။ ဝကအွူဟငွးခှို ။

သူတို့နှဈယောကနွဲ့ ကှနွးဇောွ ပိုပှီး ရငွးနှီး ခငမွငသွှားရတယွ ။ ကှနွးဇောွ မိနွးမလှလေး နှဈယောကနွဲ့ တဟားဟား ကှနပနွေတယွေ ။ ကှနွးဇောအွတှကွ လမွးပေါကသွှားပှီ ။ အလုပွ ဂှူတီ ပှီးတဲ့အခါ မမေိုငွးတို့ နှဈယောကကွ စားခငှတွယွ လိုကကွှှေးလို့ ပှောလာတဲ့အခါ ကှကှနပေနွေပကွှီး လိုကကွှှေးတယွ ။ ကှနွးဇောကွ တယောကထွဲသမား ။ တယောကထွဲ နတယွေ ။မိဘတှကလညွေး ငှကှေေး တောင့တွငွးသူတှေ ။ အပူမရှာဘူး ဆိုပှီး လူပှိုကှီး လုပနွပမယေေ့ွ မိနွးမတော့ ကှိုကတွယွ ။ ကှုံရငွ ကှုံသလို ကှိုကကွုနွးလေးတှေ ပှံလှှားမလေးတှကေို ဆှဲစားတတတွယွ ။ ဒီနေ့ အိမပွှနရွောကတွဲ့အခှိနွ တနလေုံး ပငပွနွးလာပှီး ခှှေးတလုံးလုံး နဲ့မို့ ရောကတွာနဲ့ ရခှေိုးခနွးထဲ ပှေးသှားပှီး ရခှေိုးလိုကတွယွ ။ ကှနွးဇောကွ ရအေေးအေးနဲ့ ရခှေိုးရတာကို ကှိုကတွယွ ။ ရခှေိုးခနွးထဲက မှနကွှီးထဲမှာ ကှှကသွား ဖုထဈဖေါငွးနတေဲ့ လကမွောငွး ရငအွုပတွှနေဲ့ မိမိကိုယကွို ပှနမွှငနွရတယွေ ။ အမှဲတမွး လေ့ကငှ့ွ ကစားနတေဲ့လူတယောကမွို့ကှနွးဇောကွ ဘယတွော့မှ အဆီပို ထှကတွယွ ဆိုတာ မရှိဘူး ။ ကောငမွလေးတှေ ရငခွုံမယ့ွ ကှှကသွားအပှည့နွဲ့ ဘိုကသွား ခပှခွပွှ ပိုငရွှငတွယောကပွေါ့ ။ ရခှေိုးရငွ ကနေိုငွးက မမေိုငွးရဲ့ သေးပေါကနွတောကို ပှနသွတိရ မှငယွောငမွိသှားတယွ ။ အိုး….လှလိုကတွဲ့ အာပုံလေး ။ ဒီအာပုံလေးကို မှငယွောငတွိုငွး ကှနွးဇောွ လီးကှီး ထောငထွလာတတတွယွ ။

မမေိုငွးလေးကို မှနွးပှီး ကှငွးတိုကမွိ တာ အခါခါ ။ အခုလညွး မကှလွုံးစုံပိတပွှီး မမေိုငွးကို စဉွးစားမှငယွောငကွှည့ရွငွး ကှငွးတိုကနွမေိပှနပွှီ ။ လိငတွနွ တုတတွုတထွှားထှားကို ရှေ့တိုးနောကငွငွ ပှတတွိုကွ နတေဲ့အခှိနွ တောင့တွငွးဖှံ့ထှားတဲ့ မမေိုငွးလေးရဲ့ ကိုယွ လုံးတှကေို စိတမွှနွးနဲ့ တှေးဆမှငယွောငနွတယွေ ။ ဖေါငွးမို့မို့ ဆီးခုံလေးမှာ အကှဲကှောငွး ပနွးရောငလွေးကို သူ့နှာခေါငွးနဲ့ ထိုးနှဈ နမွးရှုံ့နတယွေ လို့ တှေးရငွး လကကွို လှုပရွှားပေးနတယွေ ။ အား……အား……ဟငွး………..အိုး…….  အပှငမွှာ နကေ ခှဈခှဈတောကွ ပူနတယွေ ။ မမေိုငွး အိမကွို ပှနရွောကတွော့ ပငပွနွးနှမွးနယွ လှနွးလို့ ဧည့ခွနွးလေးကကုလားထိုငမွှာထိုငခွလှိုကပွှီး ဝတထွားတဲ့ယူနီဖေါငွး ရှပကွို ကှယသွီးတှေ ဖှုတပွဈလိုကတွယွ ။ ဝှူး….မောလိုကတွာ…..ထရန့ရွယွ……နငရွော မောလားဟငွ…… ထရန့ကွှီးက လှာတဈလဈနဲ့ ဆောင့ကွှောင့ထွိုငနွပှေီး မမေိုငွးကို ငေးကှည့နွတယွေ ။ မမေိုငွးက အပေါစား အခနွးကဉွှးလေးကို ငှားနရတော ဆိုတော့ အဲကှနွး မရှိဘူး ။ အိမထွဲကို ဝငလွာကတညွးက ပနကွာကို ဖှင့ခွဲ့တာ ။ ပနကွာက လကေို ခံရငွး ဘောငွးဘီကိုပါခှှတပွဈလိုကတွယွ ။ ဘရာ သေးသေးမှှငမွှှငလွေးက မမေိုငွးရဲ့ ရငသွားဖှိုးထှားထှားတှကေို အတငွးကှီး ခှုပနွှောငထွားလို့ ရငသွားကှီးတှကေ အခှုပအွနှောငအွောကကွ အတငွးကှီး ရုနွးကနထွှကခွငှနွကှတယွေ ။

ကိုယအွောကပွိုငွးမှာက ပငတွီအပှတသွေးသေးလေး တခုဘဲ ရှိနတယွေ ။ ထရန့ကွှီးက ပေါငတွနခွှောမှတမွှတတွှေ ကှားထဲက မို့ဖေါငွးဖေါငွးနရောလေးကို စိုကကွှည့နွတယွေ ။ ဟိတွ…ထရန့ွ…ဘာကှည့တွာလဲ….ဟှနွး….. မမေိုငွးက မကှစွောငွးလေး ထိုးပှီး ထရန့ကွို ဟန့လွိုကတွဲ့ကှားက ထရန့ကွ မမေိုငွး ပေါငကွှားဂှဆုံနရောကို သူ့နှာခေါငွးကှီးနဲ့ လာရှုလိုကွတွယွ ။ အိုး မမေိုငွး ပေါငစွိလိုကွဖွို့ ကှိုးစားပမယေ့ွ ထရန့ကွ နှာခေါငွးကှီးနဲ့ ထိုးလိုကရွုံမကဘဲ သူ့လှာကှမွးကှီးနဲ့ ယကပွဈလိုကတွယွ ။ တောတွောသွှကတွဲ့ကောငကွှီး ။ သူက မထငရွငွ မထငသွလို ရုတတွရကွ လာလာနမွးတတွ ယကတွတတွယွ ။ ဟိတွ…သှားစမွး…မောရတဲ့အထဲ…… ဟိုတနေ့ကလညွး မမေိုငွး အိပပွှောနွတေဲ့ မနကွ လငွးအားကှီး အခှိနွ ထရန့ွ အိပခွနွးထဲ ဝငလွာပှီး ဂါဝနလွေး လနတွကနွတေဲ့ မမေိုငွးရဲ့ ဖငတွုံးတှနေဲ့ ဖငကွှားက အာပုံကို လှာကှမွးကှီးနဲ့ အပှားလိုကကွှီး လာယကလွို့ ။ ညအိပရွငွ မမေိုငွးက ပငတွီ ဘယဝွတအွိပမွလဲ ။ မမေိုငွးလညွး အိပမွကွ မကနွတော ။ ရဲမှူးကှနွးဇောကွှီး မမေိုငွးကို အတငွးယကနွတယလွေို့ မကနွတော ။ ဖီလငတွှေ စှတစွကတွကနွတော လန့နွိုးသှားတော့ ကှနွးဇောွ မဟုတဘွဲထရန့ကွှီး ဖှဈနလေို့ ထရန့မွကှခွှကကွို ဖနောင့နွဲ့ ကနပွဈလိုကရွတယွ ။ ဒီကောငကွှီးက အဲဒီနရောဆို သိပွ နမွးခငွှ ရှုခငွှ ယကခွငှတွာ ။ အနံ့ကို သိနတယွေ ။ အခုလညွး ကှည့လွေ ။ ပငတွီ ခံနပလေေို့ ။

ဒါတောငွ မမေိုငွး ကှကသွီးတှေ တဖနွှးဖနွှး ထသှားရတယွ ။ တနကေုနွ နပေူထဲ အလုပမွှားထားတော့ ပငတွီလေးကလညွး ခှှေးတှနေဲ့ စိုနတယလွေေ ။ ထရန့ကွ အလဈမှာ ဝငယွကတွာ ။ ဆကထွိုငမွနတေော့ဘဲ ရခှေိုးခနွးဆီကို လှောကသွှားလိုကတွဲ့အခှိနွ ဘရာနဲ့ ပငတွီလေးကိုခှှတပွဈလိုကတွယွ ။ ရခှေိုးခနွး အဝကို ရောကသွှားတော့ မမေိုငွး မိမှေးတိုငွး ဖှဈနပှေီ ။ ရပနွေး ခလုပကွို လှည့ဖွှင့လွိုကတွယွ ။ တဖှားဖှား ကလှာတဲ့ ရစကရွေပေေါကတွှေ အောကထွဲကို လှမွးဝငလွိုကတွယွ ။ အေးစကတွဲ့ ရစကရွေမှေုနတွှကေ မမေိုငွးရဲ့ ကိုယပွေါကွို ပကဖွနွှးနတေဲ့အခှိနွ မကှလွုံးတှကေို စုံပိတပွှီး မမေိုငွး ရပနွေ တယွ ။ ရခှေိုးခနွးလေးထဲမှာ ကိုယလွုံးပေါွ မှနကွှီး ရှိနတယွေ ။ ဒီမှနကွှီးက မမေိုငွး ထောငထွားတာ ။  ရခှေိုးတိုငွး ကိုယ့ကွိုယကွို ကှည့ဖွို့ ။ ဒီလို ကှည့ခွှငွးအားဖှင့ွ ကိုယ့ကွိုယလွုံးရဲ့ အပှောငွးအလဲတှကေို ကိုယွ အမှဲသတိထားနိုငတွယလွေ ။ ရောမခတွကေ ကှောကဆွဈရုပထွု တရုပလွိုဘဲ အခှိုးကလှှနွးတဲ့ မမေိုငွးရဲ့ ကိုယလွုံးတှကလှလှေနွးနတယွေ ။ ဒီလို အဝတအွစား မပါတဲ့ မမေိုငွးရဲ့ ဝတလွဈစလဈ ကိုယတွှကေို ဆန့ကွငှဖွကလွိငယွောကငွြှားသားတှကေ ငမွးငမွးတကွ မှငခွငှတွှေ့ခငှကွှတယွ ဆိုတာကို မမေိုငွး သိတယွ ။

မမေိုငွး ခစှမွိတဲ့သူ..မမေိုငွးရဲ့ ခစှသွူ ယောကငွြှားကိုဘဲ ဒီ အလှအပတှကေို မှငစွမယလွေို့ မမေိုငွး အပှိုဖေါဝွငစွ အခှိနမွှာစဉွးစားဆုံးဖှတခွဲ့ဖူးတယွ ။ အခုထိလညွး မမေိုငွး ဘယသွူ့ကိုမှ မပှသေးဘူး ။ အငွး…ထရန့ကွှီးကတော့ မမေိုငွး အိမကွို တခှိနလွုံး လိုကလွာနတောကှောင့ွ မမေိုငွးရဲ့ဖုံးကှယထွားတဲ့ အလှအပတှေ ကို တခုမကနွှ အကုနွ မှငဖွူးတာပေါ့ ။ မှငဖွူးရုံတငွ ဘယကွမလဲ…..နှာခေါငွးကှီးနဲ့ တရှူးရှူးနမွး..လှာကှီးနဲ့ ပလပွ ပလပွ ဆိုပှီးယကတွတသွေးတယွ ။ လဈရငွ လဈသလို ကဈတဲ့ကောငကွှီး ။ တခါတုံးက မမေိုငွး အိပနွတေဲ့အခှိနွ အနောကကွနေ လာညှောင့ဖွူးတယွ ။ သတိထားရတာက သူ လူကှားထဲ ပေါငကွှားထဲကို လာ မနမွးဖို့ မရှုဖို့ ။ တကိုယလွုံး ဟိုကှား ဒီကှား မကနှအွောငွ ဆပပွှာနဲ့ အနှံ့ ပှတတွိုကနွတယွေ ။ ဖှံ့ထှားတဲ့ ရငသွား တငွးလုံးလုံးကှီးတှကေို ပှတတွိုကတွဲ့ အခှိနွ ရငသွီးဖုလေးတှကေို ထိမိခိုကမွိတာကှောင့ွ ကှကသွီးတှတဖနွှေးဖနွှး ထသှားရသလို ပေါငကွှား မိနွးမကိုယကွို ဖှဖှ ပှတတွော့လညွး တကိုယလွုံးတုနလွှုပသွှားစတေဲ့ ခံစားမှုလေး တှကေို မမေိုငွး ရလိုကတွယွ ။ မိနွးမကိုယကွို ပှတသွပလွို့ မရပနွိုငအွောငဘွဲ ဆကွ ပှတခွငှမွိနတယွေ ။ မမေိုငွး နုတဖွှားကလညွး မပီမသ ညညွးသံလေးတှေ ထှကလွာတယွ ။

ဒီအခှိနမွှာ ဗလကှီး ကှနွးဇောရွဲ့ ရငအွုပကွယှကွယှနွဲ့ ကှှကသွားဖုထဈနတေဲ့လကမွောငွးသားကှီးတှကေို မှငယွောငမွိသှားတယွ ။ ဟှနွး…..အသဲယားစရာကှီး . . . မမေိုငွး သူ မမေိုငွးကို ကှည့တွဲ့ အကှည့တွှကေို သိနတယွေ ။ သူ့အကှည့တွှထေဲမှာ အခစှရွဲ့အရိပအွယောငတွှကေို မမေိုငွး တှေ့တယွ ။ သိနတယွေ ။ သူ မမေိုငွးကို ခစှနွတယွေ ဆိုတာ ။ မမေိုငွး သတိထားမိတာက သူ့လကခွှောငွးတှေ ။ သူ့လကခွှောငွးကှီးတှကေ တုတတွုတကွှီးတှေ ။ ဒီလကခွှောငွးကှီးတှနေဲ့ မမေိုငွး ကိုယတွှကေို ပှတသွပလွာရငွ ဆိုတဲ့ အတှေးတှေ ဝငတွော့ တအား ရငခွုံတာပေါ့ ။ မိနွးမကိုယွ အကှဲကို လကခွှောငွးလေးတှနေဲ့ ဖိပှတရွငွး ရဲမှူးကှနွးဇောရွဲ့လကခွှောငွးတုတတွုတကွှီးတှကေို မှငယွောငမွိ နတယွေ ။ ပှီးတော့ သူ့နှုတခွမွးထူထူကှီးတှေ ။ ဒီ နှုတခွမွးထူထူကှီးတှကေိုလညွး မမေိုငွး ရငခွုံမိတာ အရမွးဘဲ ။ သူနဲ့သာ ခစှသွူဖှဈရငွ ဒီနှုတခွမွးကှီးတှနေဲ့ မမေိုငွးရဲ့ နှုတခွမွးလေးတှကေိုတငွ မကဘဲ မမေိုငွးရဲ့တခှားကိုယအွငွဂြါတှကေိုသူ နမွးမှာ စုတမွှာ မဟုတလွား ။ မမေိုငွး ရငသွားစိုငတွဖကကွ ရငသွီးဖု မာမာလေးကို ပှတသွပနွရငွေး စဉွးစားနတယွေ ။ သူ မမေိုငွးကို ခစှတွယလွို့ ပှောလာရငွ မမေိုငွး ဘယလွို တုံ့ပှနမွလဲ ။ တကယတွော့ မမေိုငွးက သူ့ကို စပှီး ကှိုကခွဲ့တာပါ ။

တသုံးလုံး ဆိုတဲ့ တငတွငတွိုး ကလညွး အကှံတူ ရနသွူ ဆိုသလို သူ့ကို မမေိုငွးရဲ့ လကထွဲက လုယူဖို့ ကှိုးစားနတယလွေို့ မမေိုငွး ထငတွယွ ။ သူကလညွး ဘဲကှီးကို ကှိုကနွတယွေ ဆိုတာ မမေိုငွး သိနတယွေ ။  လှိုငသွာယာ တနရော ။ ရဲမှူးကှနွးဇောွ နဲ့ ဆှပအွဖှဲ့ ရပကွှကွ အစှနကွ ကှူးကှောွ တဲကလေးတလုံးကို ပတပွတလွညကွနေ ဝိုငွးထားကှတယွ ။ မှို့နယရွဲတပဖွှဲ့ဝငတွှကေ အရငွ ရောကကွှတာ ။ သူတို့က တဲလေးဆီကို ခဉွှးကပသွှားကှတဲ့အခါ တဲလေးထဲကနေ သနတနွေဲ့ စပဈလို့ အနောကကွို ပှနဆွုတပွှီး ဝိုငွးထားရငွး ဆှပအွဖှဲ့ကို အမှနလွာဖို့ အကူအညီတောငွးလိုကကွှတာ ။ တာဝနသွိ ပှညသွူ တခှို့ကလညွး တုတတွှေ ဓါးတှေ လှံတှေ အုတနွီခဲတှနေဲ့ ရဲတပဖွှဲ့ကို ဝိုငွးကူဖို့ ရောကနွကှတယွေ ။ သနတသွေမားကို အုတနွီခဲနဲ့ လိုကထွုခဲ့တဲ့ သာဓကတှကေ ရှိခဲ့ဖူးတယလွေ ။ ဆှပအွဖှဲ့ရဲ့ ကားကှီး ထိုးဆိုကလွာတော့ ရပကွှကထွဲက ကလေးတှကေ လကခွုတလွကဝွါးတီးပှီး ဟေးဟားနဲ့ အောလွိုကကွှတယွ ။ ကားပေါကွ ရဲမှူးကှနွးဇောွ ဆငွးလိုကတွော့ ရောကနွှင့နွတေဲ့ မှို့နယရွဲက စခနွးမှူးက အလေးပှုလိုကပွှီး ဖှဈစဉကွို တငပွှတယွ ။ ဒီ တဲလေးထဲမှာ ရှိနတောက ဒီအပိုငကွ လူမိုကွ ရဆငွေ ဖှဈပှီး တနရောမှာ ဓါးပှမှု ကှူးလှနလွာပှီးတဲ့နောကွ သူနတေဲ့နရောကို ပှနလွာတယလွို့ သတငွးရတာနဲ့ စခနွးမှုးနဲ့ အဖှဲ့က လာဖမွးတာ ။ စခနွးမှုးတို့က သုံးယောကွ ။

သနတွေ တလကွ ။ ရဆငွေ က လေးယောကွ ။ သနတကွေိုယစွီ ရှိတယလွို့ ယူဆရတယတွဲ့ ။ ဒါကှောင့လွညွး လကနွကနွဲ့ အထူးလေ့ကငှ့မွှုတှေ ရှိတဲ့ အထူးရဲ ဆှပွ ကို ခေါလွိုကခွှငွး ။ ရဲမှူးကှနွးဇောကွ သူ့ဆှပတွှကေို ရဆငွေ ရဲ့တဲလေးကို ဝိုငွးထားခိုငွးပှီး မှနပွှောငွးတပွ စနိုကပွါ ရိုငဖွယသွမားကို ကားဘောနကပွေါွ ဒေါကနွဲ့ထောကပွှီး တဲပေါကဝွကို ခှိနထွားခိုငွးတယွ ။ ခှေးကှီး ထရန့နွဲ့ မမေိုငွးကိုလညွး အဆငသွင့ွ ပှငခွိုငွးထားတယွ ။ ဒီတခါ ထရန့ရွဲ့ တာဝနကွ အနံ့ခံဖို့ မဟုတွ ။ လိုအပလွာရငွ ကနွကကွိုငွ ဓါးပှတှဆေီကို ပှေးသှားပှီး ကိုကခွဲ တိုကခွိုကွဖွို့ ။ လကကွိုငွ စပီကာ နဲ့ ကှနွးဇောကွ ရဆငနွေဲ့ အဖှဲ့…..လကနွကခွပှှီး အဖမွးခံပါ…… လို့ အောပွှောလိုကတွယွ ။ တဲလေးထဲက တုံ့ပှနလွိုကတွာက တထိနွးထိနွးနဲ့ ရောကလွာတဲ့ ခဲပူတောင့မွှားပါ ။ အကာအကှယယွူလိုကရွတဲ့ ကှနွးဇောနွဲ့ မမေိုငွးတို့ ဘေးခငွှးကပရွကွ ကားကှီး အကှယမွှာ ရောကနွကှတယွေ ။ ကှနွးဇောွ ဆုံးဖှတလွိုကတွာကမကှရွညယွိုဗုံးတှနေဲ့ တဲထဲကို ပဈသှငွးဖို့ ။ ထုံ..ထုံ ……ထုံ…… တငတွငတွိုးတို့ ဆှပွ အဖှဲ့ဝငတွှေ ကှနွးဇောရွဲ့ အမိန့နွဲ့ မကှရွညယွိုဗုံးတှေ ပဈထည့လွိုကွကွှတယွ ။ မီးခိုးလုံးကှီးတှနေဲ့ တဲလေး ထဲက လူတှေ ပှေးထှကလွာကှတယွ ။ လကနွကခွှ..လကနွကခွှ…ပဈလိုကရွမလား…. ဆှပတွှရေဲ့ အောသွံတှေ ။ တဟှတဟွှတွ တဟူးဟူး ခှောငွးဆိုးသံတှေ ။

ထရန့ကွှီးရဲ့ ဒေါသတကှီး ဟောငသွံတှေ ။ ဆူညံနတယွေ ။ လကနွကခွှ…လကနွကခွှ…လကမွှှောကထွား…. တငတွငိတိုးတို့ လကမွှှောကထွားတဲ့ ရဆငတွေို့ အဖှဲ့ကို လကထွိတခွတွ ဖမွးဆီးကှတယွ ။ အသအပှေောကွ မရှိဘဲ ရဆငတွေို့ကို ရမိကှောငွး ကှနွးဇောွ စကနွဲ့ အထကကွို သတငွးပို့နတေဲ့အခှိနွ တငတွငတွိုးနဲ့ မမေိုငွးတို့ တတှလညွေး ဓါးပှဂိုဏွးဝငတွှကေို ရဲကားတှထေဲကို ပို့ပေးနကှတယွေ ။ သူတို့ ထငထွားတာထကွ အခကအွခဲ မရှိလှဘဲ အားလုံး ပှီးစီးသှားလို့ ကှနွးဇောကွ အပှနမွှာ သူ့အဖှဲ့သားတှကေို တခုခု ဂုဏပွှုမလို့ စဉွးစားနတယွေ ။ သူတို့ရဲ့ ဆှပွ ဌာနခှုပကွို ပှနရွောကကွှပှီ ။ တငတွငတွိုးတို့လညွး ရှှံ့ဗှကတွှေ မှကတွှေ ကှားထဲ ဝပရွ အကာအကှယတွှေ ယူကှရတာကှောင့ွ ယူနီဖေါငွးတှေ ပရနကှေတေယွေ ။ ဒါပမယေ့ွ သူ့ဖကွ ကိုယ့ဖွကွ အသအပှေောကွ အထိအခိုကွ ကှီးကှီးမားမား မရှိဘဲ ပှီးစီးသှားရတာကို အားလုံး သဘောကှ ကှနပတွေယွ ။ ကှနွးဇောကွ နီးတဲ့ဆိုငတွဆိုငကွနေ ပီဇာတှေ မှာပေးတယွ ။ တငတွငတွိုးက ယူနီဖေါငွးတှေ အကုနွ ခှှတပွှီး ရခှေိုးပဈလိုကခွငှလွို့ ရခှေိုးခနွးဆီကို ပှေးတယွ ။ ရခှေိုးခနွးထဲမှာက သူ့ထကွ အရငွ ရောကနွှင့နွတောက မမေိုငွး ။ ရဲမတှခညွှေေး သီးသန့ွ ခှိုးဖို့ သတမွှတထွားတဲ့ ရခှေိုးခနွးက အကန့လွေးတှေ ကန့ထွားပမယေ့ွ တံခါးက မပါဘူး ။ မမေိုငွး မိမှေးတိုငွး ရခှေိုးနတယွေ ။ မမေိုငွးရဲ့ အခှိုးကလှှနွး လှပလှနွးတဲ့ ကိုယတွှကေို တငတွငတွိုး မိနွးမသားခငွှး ဖှဈတာတောငွ ငေးမောသှားရတယွ ။

တကယတွော့ တငတွငတွိုးကလညွး မမေိုငွးလိုဘဲ ရငထွှားထှား ခါးသေးသေး တငကွားကားနဲ့ မိနွးမ တယောကပွါ ။ ဟေး တသုံးလုံး …ရဲမှူး…ပီဇာ မှာမလို့ဆို….. ဟုတတွယွ…မိုငွးမိုငွး…သူ မှာနပှေီ .. တငတွငတွိုးက ကပရွကကွ အကန့လွေးမှာ ကိုယပွေါကွ အဝတတွှကေို အကုနွ ခှှတပွဈနတယွေ ။ တဖကွ အကန့ကွ မမေိုငွးနဲ့ အပှိုငပွေါ့ ။ ရပနွေးအောကမွှာ တကိုယလွုံးကို ဆပပွှာရညနွဲ့ ပှတတွိုကပွှီး ရခှေိုးလိုကတွယွ ။ ရငသွားထှားထှားကှီး နှဈလုံးက တုနခွါလှုပနွကှတယွေ ။ မိုငွးမိုငွး… ဟငွ…ဘာလဲ..တငတွိုး … ဘဲကှီးက ငါ့ကို လာကပွ ပှောတယွ…ဆငမွလိုကမွှာ ဝကအွမှိုးမှိုး သှားစားအုံးမလား တဲ့ … ဘဲကှီး ဆိုတာက ရဲမှူးကှနွးဇောကွို ဆိုလိုတယွ ဆိုတာ မမေိုငွး သိတယွ ။ ငါက ဝကတွှဘေဲ ဖိစားနရငွေ ဝကပွုံပေါကသွှားမှာပေါ့….စားတော့ဘူး လို့ ပှနပွှောလိုကတွယွ …. တကယလွညွး ရဲမှူးကှနွးဇောကွ တငတွငတွိုးကို ပှောပါတယွ ။ သှားစားမလား သူကှှေးမယလွို့..ဒါပမယေ့ွ သူကှှေးခငှတွာက မမေိုငွးကိုရော ။ နှဈယောကလွုံးကို ကှှေးမယွ ပှောတာ ။ တငတွငတွိုးက မမေိုငွးကို ပှနပွှောတဲ့အခါမှာတော့ သူ့တယောကထွဲကို ခေါကွှှေးမှာ လိုလို ပှောလိုကတွော့ မမေိုငွး ဂှဝငသွှေားတယွ ။ ရဲမှူးကှနွးဇောကွ သူ့ကိုလညွး ကှိုကနွတေဲ့ပုံပှ..တငတွိုးကိုလညွး ဖနနွတောလား ။ ဘဲကှီး ငါးရံ့နှဈကောငွ တပှိုငနွကွ ဖမွးနတောလား… ဟှနွး…. မမေိုငွးက အရငခွှိုးလို့ အရငွ ပှီးသှားတယွ ။

မကှနွှာသုတပွုဝါကှီးနဲ့ ကိုယတွှကေို ရသေုတနွတယွေ ။ ရငသွားစိုငလွုံးကှီးတှကေ တလှုပလွှုပနွဲ့ ။  ပှငွးထနတွဲ့ ပေါကကွှဲမှု သံစဉတွှေ ။ နားကှဲထှကနွိုငအွောငကွို ကယှလွောငလွှနွးတဲ့ အသံတှေ ။ ဟဲဗီးမကတွယွ ဂီတသံစဉတွှနေဲ့ ကခုနနွကှတေဲ့ ကလပကွှီးထဲ မမေိုငွးတို့ ရောကနွတယွေ ။ စိတလွှတကွိုယလွှတွ ကနတယွေ ။ ခပနွိမ့နွိမ့ွ စငလွေးပေါမွှာ ဆံပငရွှညရွှညနွဲ့ တီးခတသွီဆိုသူတှကေ ခေါငွးတှေ ရမွးခါခုနပွေါကနွကှတယွေ ။ ဆေးလိပမွသောကရွလို့ စာတနွး ရှိနပမယေေ့ွ ဆေးခှောကအွနံ့က လှိုငနွတယွေ ။ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးတို့ နောကတွနေ့ နားရကွ ရတာနဲ့ ဒီကလပကွို ရောကလွာပှီး ကော့တေးလသွောကွ ကခုနပွှောပွဈနကှတော ။ အညှီရှိရာ ယငအွုံ ဆိုသလို ခပမွိုကမွိုကွ မိနွးမပှို နှဈယောကကွို အာရုံစိုကနွကှတေဲ့ ယောကွှားသားတှကေ တပုံကှီး ။ အခှင့အွရေး ရရငွ ဝငဖွနခွငှသွူတှကေ ခဉွှးကပဖွို့ အဆငသွင့ွ ။ အတငွးကှီး ဝငွ မိတဆွကကွှ စကားပှောကှတယွ ။ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးတို့ အနားကို အမှားကှီး ကပလွာပမယေ့ွ သူတို့က ကှိုကကွောငွ ရှေးလိုကကွှတယွ ။ သူတို့ စကားပှနပွှောတာက ခပမွိုကမွိုကွ ဒီဇိုငွးနဲ့ နှဈယောကွ ။  တိုးတိုး တိုးတိုး နဲ့ နငကွ ဟိုကောငွ ငါက ဒီကောငွ ဆိုပှီး ခှဲတနွးခလှိုကကွှပှီး သူတို့ကို စကားပှနပွှောကှသလို သူတို့ ဝယတွိုကတွဲ့ အရကကွိုလညွး သောကလွိုကတွယွ ။ သူတို့က မမေိုငွးတို့နဲ့ သကတွူရှယတွူဘဲလို့ ခန့မွှနွးတယွ ။

မမေိုငွးက ဇှဲသဈ ဆိုတဲ့ ဖှူဖှူပိနပွိနွ ဆံပငဖွှားဖှားနဲ့ ရော့ကာ ဒီဇိုငွးနဲ့ ဘဲကို ရှေးလိုကသွလို တငတွငတွိုးက ဇှဲသဈရဲ့ ရောငွးရငွး နသှေေးမာနွ နဲ့ အလိုလို အဖှဲ့ကသှှားတယွ ။ နသှေေးမာနကွ ဇှဲသဈလို ပိနပွါးပါး မဟုတဘွူး ။ ခပထွှားထှားဗလနဲ့ ။ ဆံပငကွတော့ ဇှဲသဈလိုဘဲ ပုခုံးပေါအွထိ ရှညတွယွ ။ နှဈယောကစွလုံး ကှည့ကွောငွးတဲ့ လူတှေ ဖှဈသလို ဝတစွားတာတှကလညွေး ရလှေံ တဲ့ပုံပေါကနွလေို့ ရှေးလိုကတွာလေ ။ ခန့မွှနွးတာ မမှားဘူး ။ ဇှဲသဈနဲ့ နသှေေးမာနတွို့က အိတဖွေါငွးတယွ ။ နှုတခွမွးစိုတယွ ။ သောငွးတနအွုပတွှကေို ဘောငွးဘီအိတကွပထွဲမှာ ထည့ထွားပှီး မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးတို့ကို ဒကာခံတယလွေ ။ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးက နံမညွ အမှနတွှကေို မပှောဘူး ။ ပါးစပထွဲ ရှိရာ နံမညကွို ပှောလိုကတွယွ ။ ဒါမှိုး ကလပမွှာ တှေ့တာက တခါတလေ တညတာ ခငမွငမွှုတှဘေဲ မဟုတလွား ။ ရရှညွေ ပတသွကကွှဖို့က မသခှော မရရော ။ မမေိုငွးက သူ့ကိုယသွူ ပါးလွ လို့ ဇှဲသဈကို ပှောလိုကသွလို တငတွငတွိုးကလညွး ရခယွှေ လို့ နသှေေးမာနကွို ပှောလိုကတွယွ ။ ကလပထွဲမှာက ဘားကောငတွာမှာတငွ ထိုငသွောကလွို့ ရတာ မဟုတဘွဲ အမှောငခွထှားတဲ့ စားပှဲဝိုငွးလေးတှကေ အမှားကှီးဘဲ ။ ထောင့ကွကှ စားပှဲဝိုငွးတှေ ဆိုရငွ အတှဲတှေ ကဲခငှတွိုငွးကဲနိုငတွယွ ။

လှတလွပတွဲ့ နယမွှပေေါ့ ။ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးက ဒါ ပထမဆုံး ရောကဖွူးတာ မဟုတဘွူး ။ နှယဇွငွ ဆိုတဲ့ သူငယခွငွှး တယောကွ ခေါလွာလို့ ရောကဖွူးထားတယွ ။ နှယဇွငကွ ဘောစိ တယောကနွဲ့ စပှနဆွာ ရထားတယွ ဆိုတော့ ရလှေံတယွ ။ ဒီလိုနရောတှကေို အမှဲ ရောကတွယွ ။ သုံးစားပှောနွိုငတွယွ ။ ဇှဲသဈနဲ့ နသှေေးမာနတွို့က မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးကို အမူးတိုကခွငှပွမယေ့ွ မမေိုငွးနဲ့တငတွငတွိုးက လညတွယွ ။ တအားမူးအောငွ မသောကဘွူး ။ ဇှဲသဈနဲ့ နသှေေးမာနကွ တဝုနွးဝုနွး တရုနွးရုနွး ကခုနနွကှတေဲ့အထဲကို မမေိုငွးနဲ့တငတွငတွိုး တို့ကို ခေါသွှားပှီး ကခုနကွှတယွ ။ မောသှားရငွ စားပှဲဆီ ပှနလွာတယွ ။ ထပသွောကတွယွ ။ ဇှဲသဈက သူတို့နဲ့ လိုကပွါလား လို့ ခေါတွယွ ။ မမေိုငွးက ဘယကွို လိုကရွမှာလဲ…ဘာအတှကလွဲ…… လို့ မေးလိုကတွယွ ။ သိနတယလွေေ ။ ဇှဲသဈတို့ရဲ့ အကှံကို ။ ဇှဲက ကှနဒွိုအသဈကှီး တခနွး ဝယထွားတယလွေ ….ခေါငမွိုးထပွ Roof Top ..အမှင့ကွှီး….မှငကွှငွးက အရမွးကောငွးတယွ ..လကေောငွးလသနေ့ရွတယွ…အေးခမွှး လှတလွပတွယွ…..လိုကကွှည့စွခငှလွေို့ပါ….ပါးလွ ကှိုကသွှားမယွ….. ဟင့အွငွး..ဒီညတော့ မလိုကတွော့ဘူး…နောကမွှ…နောကမွှ …… ဇှဲသဈတို့ မမေိုငွးတို့ကို သူတို့ရဲ့ ခေါငမွိုးထပွ ကှနဒွိုကှီးကို ပင့ဆွောငသွှားဖို့က အခှိနွ ပေးရမယွ ဆိုတာကိုသဘောပေါကသွှားတယွ ။

တခှို့က လှယလွှယနွဲ့ မရဘူးလေ ။ ဇှဲသဈနဲ့ နသှေေးမာနတွို့က လဖကကွောငွး စားဖို့ တောငတွကနွှေးတာကိုစိတရွှညရွမယွ ဆိုတာကိုသဘောပေါကကွှတယွ ။ မှငွးကောငွးတကောငကွို ရဖို့ ကှိုးရှညရွှညနွဲ့ လှနထွားရမယွ မဟုတလွား ။ ဒါပမယေ့ွ မမေိုငွးတို့ သူတို့ကို စိတဝွငစွားအောငတွော့ ယောကငွြှား မာယာတှေ အကုနသွုံးကှပှီး နောကတွခါ ထပွ ဆုံကှဖို့ မမေိုငွးတို့နဲ့ ဖုနွး နံပါတတွှေ လဲလိုကကွှတယွ ။ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးကို အိမအွပှနွ လိုကပွို့ဖို့ ကှိုးစားပမယေ့ွ မမေိုငွးတို့က လကမွခံဘူး ။ မမေိုငွး အိမွ ပှနရွောကတွော့ အရကကွလညွး မူး ဇှဲသဈနဲ့ နီးနီးကပကွပွ နခေဲ့လို့လညွး စိတတွှေ ကလှုပရွှားနတယွေ ။ မမေိုငွး သိသိသာသာ သူမကို ခဉွှးကပလွာတဲ့ ရဲမှူးကှနွးဇောကွို စိတလွှုပရွှားသလို အခုည ရငွးနှီးသှားရတဲ့ ဇှဲသဈကိုလညွး ရငခွုံမိနတယွေ ။ ရဲမှူးကှနွးဇောကွိုတော့ ပိုယုံတယွ ။ ဇှဲသဈကတော့ အခုဘဲ တှေ့တဲ့ လူစိမွးသကသွကွ ။ သူ့အကှောငွးကို မသိသေးဘူး ။ အိမအွပှနလွမွးမှာ တငတွငတွိုးက နသှေေးမာနွ အကှောငွးကို တခှိနလွုံး ပှောလာတယွ ။ မမေိုငွး အရကသွောကထွားတဲ့အရှိနကွှောင့ွ အိပပွှောသွှားတယွ ။ အိပမွကတွှကေ မကွ ။ ရကေ ငတတွာကှောင့ွ မနကွ အစောကှီး နိုးတယွ ။ ရသေောကပွှီး ပှနအွိပဖွို့ ကှိုးစားပမယေ့ွ ကှကသွီးထစရာ အိပမွကကွ မကှစွိထဲမှာ မှငယွောငနွလေို့ ပှနအွိပလွို့ မရဘူး ။ အိပမွကထွဲမှာ ဇှဲသဈနဲ့ ခစှစွခနွးဖှင့ကွှတယလွို့ မကတွာလေ ။

မမေိုငွးက တခါမှ ယောကငွြှားနဲ့ အဆုံးစှနအွထိ မလုပဖွူးသေး ။ အပှိုစငွ ဘဲ ရှိသေးတယွ ။ ဆယကွှောသွကအွရှယွ နယမွှို့လေးမှာ နခေဲ့တုံးက အလှသှေးကှှယနွတေဲ့ ခစှစွရာ မမေိုငွးကို ခှူခငှသွူတှေ ဝိုငွးဝိုငွးလညွ ဖှဈခဲ့တော့ အမှားသူငါတှထေဲမှာ ထငထွငပွေါပွေါွ ဖှဈနတေဲ့ ကားနဲ့ ကှောငွးလာတကတွဲ့ စဈတပကွ တပရွငွးမှူးသား ဘိုမှင့ရွှိနနွဲ့ ရညွးစား ဖှဈသှားတယွ ။ ဘိုမှင့ရွှိနကွ ရနကွုနသွား ။ ရညွးစား အတှေ့အကှုံ ရှိဖူးတဲ့ကောငွ ။ လကကွလညွးသှကတွယွ ။ အဖှပေေးပှီးတဲ့နေ့ဘဲ မမေိုငွးကို နှုတခွမွးခငွှး စုတသွလို လကကွ သရမွးတာ ။ဖငညွှဈနို့နယတွှေ လုပတွယွ ။ မမေိုငွးလညွး သူငယခွငွှးအိမကွို စာသှားကူးမယွ အကှောငွးပှပှီး ဘိုမှင့ရွှိနနွဲ့ညပိုငွးတှလညွေး ခှိနွးတှေ့တယွ ။ ဘိုမှင့ရွှိနရွဲ့ အကိုငအွတှယွ အထိအတှေ့တှကေို သာယာမိတယွ ။ အပှိုဖနွှး အရှယွ စိတဝွငစွားကှတဲ့ ယောကငွြှားလေးတှရေဲ့ လိငခွှောငွး ဆိုတာကိုလညွးမှငဖွူးရ ကိုငဆုပွ ပှတသွပဖွူးသှားတယွ ။ ဒါပမယေ့ွ နှဈယောကစွလုံးက ဆယကွှောသွကွ အထကတွနွးကှောငွးသား အရှယတွှဆေိုတော့ အဆုံးစှနအွထိ ဖှဈကှဖို့က အခှင့အွလမွး မသာခဲ့လို့ မမေိုငွးလညွး အပရိက အပှတအွနှိုကဘွဲ ခံဖူးပှီး အပှိုရညတွော့ မပကှခွဲ့ဘူး ။ ရညွးစားဘဝ ခှောကလွလောကွ ကှာပှီးတဲ့အခှိနွ ဘိုမှင့ရွှိနတွို့ နယပွှောငွးသှားရတာနဲ့ သူနဲ့ဝေးကှာသှားတယွ ။

စာခငွှး အဆကအွသှယွ တောတွောကွှာကှာ ရှိခဲ့ပမယေ့ွ ပှနမွတှေ့နိုငကွှတော့လို့ ပှတသွှားတယွ ။ ဆယတွနွးရောကတွဲ့အခှိနွ မိဘတှကေ မမေိုငွးကို ရနကွုနကွို ပို့လိုကကွှတယွ ။ ကှူရှငတွှေ တကရွတော့ ကှူရှငတွခုက ဆရာ တယောကနွဲ့ မမေိုငွး ရညွးစားဖှဈပှနတွယွ ။ ဆရာရှှကေို က ခပမွိုကမွိုကွ အပှောကလညွး တအားကောငွး ကှောငွးသူကောငမွလေးတှေ နဲ့ တဝါးဝါး တဟားဟား ဘဲ ။ မမေိုငွးက ဒီကှောငွးသူလေးတှေ ကှားထဲ ထငွးနတယွေ ။ သိသာနတယွေ ။ ဝငွးပနတယွေ ။ ဆရာရှှကေိုကဖနတွာပေါ့ ။ အမှား အတနွးလှှတပွှီးတဲ့အခှိနွ အထူး သငတွနွးပေးမယွ ဆိုပှီး မမေိုငွးကိုမပှနခွိုငွးသေးဘဲ နှဈယောကထွဲ စာသငတွယွ ။ မမေိုငွးအရမွးကို ရငခွုံမှနွ စိတလွှုပရွှားရပှီး ဆရာရှှကေိုနဲ့ ခစှမွိသှားတယွ ။ ဆရာရှှကေို ကလညွး ဘိုမှင့ရွှိနလွိုဘဲ လကသွှကတွယွ ။ ဖေါငွးကှှ ဟနတေဲ့ မမေိုငွး နှုတခွမွးလှလှလေးတှကေို ဖမွး စုတပွဈလိုကတွာ မမေိုငွးကှကသွီးတှေ တဖနွှးဖနွှး ထရုံမကဘဲ အရညတွှပေါတအားထှကစွိုကုနတွယွ ။ ဆရာရှှကေို ကို တအား ပှနဖွကထွားမိခဲ့တယွ ။ ဆရာရှှကေိုရဲ့ လကတွှကခေါးသေးသေးလေးကို ဖကထွားရာကနေ တငပွါးကားကားတှဆေီကို ရောကသွှားတာ ခကှခွငွှး ။ မမေိုငွးက ဒီလို အဆုပအွညှဈအကိုငအွပှတတွှကေို ပထမ ရညွးစား ဘိုမှင့ရွှိနနွဲ့ခံဖူးပှီးပှီလေ ။

ဆရာရှှကေိုနဲ့ကတှော့ သိပပွှီး မကှောကတွော့ဘူး ။ သူ ကိုငတွာတှေ နမွးတာတှကေို ကှနပွေ သဘောကမှိတယွ ။ ဆရာရှှကေိုက ပထမဆု့း ခစှသွူဖှဈဖှဈခငွှး နေ့ကတော့ နှုတခွမွးစုတတွာတှနေဲ့တငပွါးကားကားတှကေို ပှတညွှဈတာလောကဘွဲ လုပခွဲ့တယွ ။ နောကနွေ့မှာ မမေိုငွးလညွး ကှူရှငွ ပှီးမယ့ွ အခှိနကွိုဘဲ မှှောစွောင့နွမေိရတယွ ။ ဆရာရှှကေိုနဲ့ ပှနတွှေ့ခငှနွပှေီလေ ။ ဒီနေ့တော့ ဆရာရှှကေိုက သူ့သီးသန့ရွုံးခနွးလေးကို ပိတလွိုကပွှီးတာနဲ့အခစှသွငခွနွးစာတှကေို တခုပှီး တခု ပို့ခပှါတယွ ။ ဒီတခါ ဆရာရှှကေို နှုတခွမွးကို စုတတွော့ မမေိုငွး အငမွးမရဘဲ ပှနစွုတလွိုကမွိတယွ ။ ဆရာရှှကေိုလညွး တုံ့ပှနမွှုတှေ ပေးလာတဲ့ မမေိုငွးကှောင့ွ အရမွးကိုအားတကသွှားပုံရတယွ ။ မမေိုငွးရဲ့ နှုတခွမွးတှကေို စုတရွငွး မမေိုငွး ဝတထွားတဲ့ ဘလောကဈွလေးကို ခှှတွ ဘရာစီယာလေးကိုလညွး ခှှတွ ဖှံ့ထှားကော့တငွးနတေဲ့ရငသွားတစုံကို စိတတွိုငွးကှ ကိုငတွှယွ ဆုပညွှဈတော့တာဘဲ ။ မမေိုငွးလညွး ခေါငွးလေးကို ငုံ့ထားပှီး ဆရာ့လကမွောငွးအိုးကှီးတှကေို တအားဆုပကွိုငရွငွး သူ့အကိုငကွို ခံနဆေဲ ဆရာရှှကေိုက သူ့နှုတခွမွးထူထူကှီးတှနေဲ့ မမေိုငွးရဲ့နို့သီးပနွးနုရောငလွေးတှကေို စို့ပါတော့တယွ ။ ဆရာရှှကေိုရဲ့ နို့စို့တာကို ခံရတဲ့အခှိနွ မမေိုငွးရဲ့ မိနွးမကိုယကွ အရညတွှေ တရှှမွးရှှမွးနဲ့ရှှဲရှှဲစိုသှားရတယွ ။

အဲဒီ နို့စစို့တဲ့နေ့က ကှူရှငကွှောငွးရဲ့ အပှငဖွကွ တံခါးကို လူတယောကွ လာခေါကတွဲ့အတှကွ ဆရာရှှကေို အပှငထွှကွ စကားပှောရလို့ တို့လို့တနွးလနွး နဲ့ ခစှသွငခွနွးစာ ပို့ခတှာ ရပဆွိုငွးသှားခဲ့ရတယွ ။ နောကရွကတွှမှော ဆရာရှှကေိုက နို့ကိုငနွို့စို့ သငခွနွးစာတှကေို ဆကလွကွ ပို့ခသှလို နောကတွဆင့တွကပွှီး မမေိုငွးရဲ့ ပေါငကွှားက မိနွးမကိုယကွိုစပှီး ကိုငလွာတယွ ။ ပှတသွပွ လာတယွ ။ မမေိုငွးလညွး စာကို စိတမွဝငစွား..ဆရာရှှကေိုရဲ့ အခစှကွာမ သငခွနွးစာတှကေိုဘဲ စှဲလနွးနခေဲ့တယွ ။ သာယာနခေဲ့တယွ ။ ဆရာရှှကေိုကတော့ ကှောငွးသူခှောလေးတှကေို ဆှဲစားနကှေ ကှောငဘွားကှီးတကောငဆွိုတော့ မမေိုငွးကို တဆင့ပွှီး တဆင့ွ တကဖွို့ ကှိုးစား တာပေါ့ ။ မိနွးမကိုယကွို ကိုငတွှယွ ပှတသွပတွဲ့ အဆင့ကွနေ ပငတွီလေးကို ခှှတပွှီးနမွးရှုံ့တဲ့ အဆင့ကွို တကလွာတယွ ။ ဒါပမယေ့ွ မမေိုငွးနဲ့ ဆရာရှှကေိုတို့ရဲ့ ကာမသငခွနွးစာ ပို့ခမှှုတှကေ ဗှုံးဆို ရပသွှားတယွ ။ ရုတတွရကနွဲ့ ဆရာရှှကေိုရဲ့ မိနွးမ ကှူရှငကွို ရောကလွာပှီး ဖမွးလိုကတွဲ့အတှကွ မမေိုငွးလညွး ငိုယိုပှီး ကှူရှငကွှောငွးထဲကနေ ထှကပွှေးခဲ့ရတယွ ။ ဆရာရှှကေိုလညွး မိနွးမက ပါးရိုကတွာကို ခံနရသလေို မမေိုငွး လညွး ဆရာရှှကေိုရဲ့မိနွးမက ရင့ရွင့သွီးသီး ပှောဆို ဆဲဆိုတာတှကေို ခံခဲ့ရတယွ ။

မမေိုငွးလညွး အိပမွကထွဲမှာ ဇှဲသဈနဲ့ ခစှစွခနွးဖှင့တွာတှကေို ပှနမွှငယွောငရွာက ငယငွယကွ ရညွးစားတှနေဲ့ ဖှဈပကှခွဲ့တာတှကေို သတိရသှားမိရတယွ ။ မမေိုငွးလညွး အိပမွကနွဲ့ အတှေးတှကှေောင့ွ ပေါငကွှား ဖငကွှားနရောတှမှော ရှှဲရှှဲစိုလို့နရပှေီ ။  အငွးစိနမွှို့ တနရော ။အရှယမွရောကသွေးတဲ့ ကလေးမလေး တယောကကွို ဖမွးခေါသွှားတာ ခံရပှီး ဖမွးခေါသွူ လူတစုက လကနွကတွှေ ကိုငဆွောငတွယလွို့ နယမွှခေံ ရဲတပဖွှဲ့က သိတာနဲ့ ဆှပအွဖှဲ့ကို အကူအညီတောငွးတာကှောင့ွ ရဲမှူးကှနွးဇောနွဲ့အဖှဲ့ အခငွးဖှဈပှားရာကို ရောကသွှားကှတယွ ။ သဲလှနစွ ရှာဖှကှသလေို မကှမွှငသွကသွတှရေေဲ့ ထှကဆွိုခကှတွှအရေ ဒီလူစုကို လိုကကွှဖို့ ကှိုးစားကှတယွ ။ ကှနွးဇောတွို့ ဆှပအွဖှဲ့နဲ့အတူ ကနေိုငွးက မမေိုငွးလညွး ပါသှားတယွ ။ ကလေးမလေးရဲ့ အဝတအွစား နဲ့ လူဆိုးတယောကွ ကနှခွဲ့တဲ့ လကကွိုငပွုဝါကို မမေိုငွးက ခှေးကှီး ထရန့ကွို အနံ့ရှုခိုငွးတယွ ။ ထရန့ကွ အနံ့ခံ သိပကွောငွးတယွ ။ အခုလညွး ကလေးမလေးနဲ့ လူဆိုးရဲ့ အနံ့ကို ပတဝွနွးကငှမွှာ လိုကွ ခံကှည့နွတယွေ ။ နယမွှခေံရဲစခနွးက ဒုရဲအုပကွ ကှနွးဇောကွို သူ ရထားတဲ့ အခကှအွလကတွှကေို တငပွှနတေဲ့အ ခှိနွ တငတွငတွိုးတို့ ဆှပအွဖှဲ့တှကလညွေး ကလေးမလေးကို အတငွးဖမွးခေါသွှားတဲ့ လူတစု ကို မှငလွိုကတွဲ့ မကှမွှငသွကသွတှကေေို သသခှေောခှာ မေးမှနွးနတယွေ ။

ကှနွးဇောကွ မမေိုငွးနဲ့ ထရန့ဆွီကို လှောကသွှားလိုကတွယွ ။ ရဲမှူး…ထရန့ကွ ဟိုရှေ့က ကှငွးဆီကို ဦးတညနွတယွေ …လူဆိုးတှကေ ဒီတောလမွးလေး အတိုငွး သှားကှပုံဘဲ …ကမှတို့ လိုကကွှမလား…. လို့ မမေိုငွးက ကှနွးဇောကွို မေးလိုကတွယွ ။ ” အငွး…..လိုကမွယွ….ဒီကောငတွှေ ကား မပါဘူး…ကှည့ရွတာ အနီးအနားက ကောငတွှဘေဲ ဖှဈနိုငွ တယွ မမေိုငွး…..” ကှနွးဇောကွ သူ့ဆှပတွှကေို လကပွှပှီး ခေါလွိုကတွယွ ။ မမေိုငွးနဲ့ ထရန့ကွှီးက အရှေ့ကနေ ဦးဆောငွ အနံ့ခံပှီး တောလမွးလေး အတိုငွး လိုကတွယွ ။ သူတို့အနောကကွ ကှနွးဇောနွဲ့ အဖှဲ့က လိုကတွယွ ။ ကှနွးဇောကွ သူ့ရှေ့က သှားနတေဲ့ မမေိုငွးရဲ့ ယူနီဖေါငွး ကှပကွှပအွောကကွ တငပွါးကားကားတှေ တုနခွါလှုပနွတောကို ငေးရငွး လိုကနွတယွေ ။ ကှနွးဇောရွဲ့ အနောကကွ လိုကပွါလာတဲ့ တငတွငတွိုးက ” ဘဲကှီးတော့ မမေိုငွးကို ရလညွေ ရှိုးနလေိုကတွာ..နှာဘူးကှီး…..” လို့ စိတထွဲက ပှောရငွး မနာလို ဖှဈနတယွေ ။ တငတွငတွိုးကလညွး မမေိုငွးလိုဘဲ ဖငကွှီးမ တယောကလွေ ။ ကှနွးဇောကွို တငတွငတွိုးကလညွး ကှိတကွှိုကနွတောလေ ။ ကှငွးတခုကို ကှောလွိုကတွော့ တဲအိမစွုလေး တခုဆီကို သူတို့ ရောကသွှားကှတယွ ။ ထရန့ကွှီး အနံ့ဆကခွံလို့ မရတော့ဘူး ။

ဒီအနားမှာ ထရေ့ဈ လုပလွို့ မရတော့ဘူး….ရဲမှူး……. မမေိုငွးက ထရန့ကွို ကှိုးစားပှီး အနံ့ခံခိုငွးပမယေ့ွ ဆကမွသှားနိုငဘွဲ တဝဲလညလွညွ ဖှဈနတယွေ ။ ဒီတဲတှကေို နညွးနညွး စုံစမွးကှည့ရွငွ ကောငွးမယွ….. ရဲမှူးကှနွးဇောကွ သူ့အဖှဲ့သားတှကေို တဲတှဆေီကို ခဉွှးကပသွှားစပေါတယွ ။ ခှောငွးကှည့နွတေဲ့ လူတယောကကွို တငတွငတွိုးက ထှကလွာဖို့ ခေါပွှီး ကောငမွလေးကို လူတစု ဖမွးခေါတွာ သိသလား လို့ မေးလိုကတွယွ ။ ဒီလူက တခုခုကို သိနပမယေေ့ွ ကှောကနွလေို့ မပှောရဲဘူး လို့ တငတွငတွိုး သိလိုကလွို့ ရဲမှူးကို သတငွးပို့လိုကပွါတယွ ။ မမေိုငွး……တဲတှေ အနားကို ထရန့ကွို ခေါသွှားလိုကပွါ ….တဲတခုခုမှာတော့ သဲလှနစွ ရကောငွးရလိမ့မွယွ ထငတွာဘဲ…. လို့ ရဲမှူးကှနွးဇောကွ မမေိုငွးကို တာဝနပွေးလိုကလွို့ မမေိုငွးလညွး ထရန့နွဲ့ တဲတှေ အနားကို တိုးကပသွှားတယွ ။ တဲတတဲအနားမှာ အသကွ ကိုးနှဈလောကွ လို့ ခန့မွှနွးရတဲ့ ကလေး တယောကကွ မမေိုငွးနဲ့ ထရန့တွို့ ရောကလွာတာကို စိုးရိမတွဲ့ မကှနွှာနဲ့ ကှည့လွိုကွ တဲထဲကို ကှည့လွိုကွ ဂဏာမငှိမွ ဖှဈနလေို့ မမေိုငွးလညွး ထရန့နွဲ့ တိုးကပသွှားသလို သူမ ခါးက ပဈစတိုသနတကွေိုလညွး အသင့ွ ထုတကွိုငထွားလိုကပွါတယွ ။ ကှနွးဇောလွညွး ဆှပတွယောကကွို မမေိုငွးကို အကူပေးဖို့ လှမွးပှောလိုကပွါတယွ ။

ဒီအခိုကမွှာဘဲ ဒီတဲလေးထဲကို ထရန့ကွ ဒေါသတကှီး ထိုးဟောငလွိုကတွာကို အားလုံး တှေ့ကှရတယွ ။ ထူးခှားပှီ….တခုခု သူအနံ့ရတယွ . . . မမေိုငွးက သနတနွေဲ့ ခှိနရွှယရွငွး ပှောလိုကတွယွ ။ ကှနွးဇောတွို့ ဒီတဲကို ဝိုငွးလိုကတွယွ ။ ဒီအခိုကမွှာဘဲ တဲထဲကနေ သနတနွေဲ့ လှမွးပဈတာကို ခံလိုကွရွတယွ ။ ကှနွးဇောကွ စပှီး သူကိုငထွားတဲ့ အမပွီဖိုကွ နဲ့ တဲထဲကို ခှိနထွားပှီး ပဈကှငွးသခှောမှပဈ …ကလေးမလေးကို ထိနိုငတွယွ….. လို့ သူ့အဖှဲ့သားတှကေို ပှောလိုကတွယွ ။ တဲထဲကနေ တထိနွးထိနွးနဲ့ ထပပွဈပှီး ကလေး မသစခငှေရွေငွ နောကဆွုတကွှ…. လို့ အောသွံလညွး ထှကလွာတယွ ။ ကှနွးဇောလွညွး အဖှဲ့သားတှကေို ကညှကွှယွ မကှကွှယွ နရောယူခိုငွးထားသလို ပတပွတလွညကွနေ ဝိုငွးထားခိုငွးလိုကတွယွ ။ မငွးတို့ကို ဝိုငွးထားတယွ….လကနွကခွှ ကလေးမလေးကို ပှနလွှှတတွာက ပိုကောငွးမယွ….. လို့ ကှနွးဇောကွ အောပွှောလိုကတွယွ ။ မငွးတို့သာ နောကဆွုတပွေး……မဆုတရွငွ ကလေးကို သတလွိုကမွယွ….. တဲဝမှာ ကလေးမလေးကို အရှေ့မှာ ကာထားပှီး သနတနွေဲ့ နားထငကွို တေ့ထားတဲ့ လူတယောကွ ပေါလွာတယွ ။ ဆုတလွေ…ဆုတွ……ဆုတွ…သတပွဈလိုကရွမလား…… ဒါမှိုးတှကေ ရဲမှူးကှနွးဇောတွို့ အထူးရဲတှေ တှေ့ဖူးခဲ့တာ အကှိမကွှိမဘွဲ ။

ကှနွးဇောကွ မကှရွိပပွှလိုကတွယွ ။ တငတွငတွိုးက သနတကွေို ပုခုံးမှာ လှယလွိုကပွှီး ရှေ့တိုးသှားလိုကတွယွ ။ မလုပပွါနဲ့……ကလေးမလေးကို လှှတလွိုကပွါ……ကမှတို့ ရှငတွို့ကို သှားလမွး ဖှင့ပွေးမယွ……. တငတွငတွိုး ဒီလို စကားသှားပှောနတေဲ့အခှိနမွှာ ခပဝွေးဝေး သဈပငတွပငရွဲ့ ပငစွညွ အကှယကွနေ မှနပွှောငွးတပွ အဝေးပဈ ရိုငဖွယနွဲ့ ဆှပွ စနိုကပွါ တပသွားက ပဈကှငွး ရှာနပေါတယွ ။ တငတွငတွိုးက အယောငပွှ နတောပါ ။ အာရုံလှှဲနတောပါ ။ မမေိုငွးကလညွး တငတွငတွိုးရဲ့ ဘေးဖကမွှာ အဆငသွင့ွ ရှိနတယွေ ။ ကှနွးဇောတွို့ရဲ့ တိုကကွှကတွခုပါ ။ ကှနွးဇောကွ စနိုကပွါ တပသွားကို ပဈမိန့ပွေးထားပှီး ညဖဈလို့ စနိုကပွါ ရဲဘောကွ ကလေးမကို အရှေ့ထားပှီး သနတနွေဲ့ ခှိနထွားတဲ့ လူဆိုးကောငရွဲ့ နဖူးတည့တွည့ကွို ပဈခလှိုကတွာနဲ့ တပှိုငနွကွ မမေိုငွးက ကလေးမလေးကို ပှေးဆှဲ တငတွငတွိုးက ရနသွူတှေ ရှိတဲ့ တဲလေးထဲကို မောငွးပှနနွဲ့ ပဈခတတွာတှကေ ဆကတွိုကွ ဖှဈပှားသှားပါတယွ ။ သနတသွေမား ကော့လနသွှားသလို မမေိုငွးရဲ့ လကထွဲကို ကလေးမလေး ပါလာတယွ ။ တငတွငတွိုးရဲ့ ပဈခတခွကှတွှကလညွေး ထိရောကတွယွ ။ တဲထဲက လကနွကကွိုငတွှကေို ထိမှနသွှားတယွ ။ ကှနွးဇောတွို့ ရဲရဲရင့ရွင့နွဲ့ တဲထဲကို ပှေးဝငွ တိုကခွိုကကွှတယွ ။

လကတွကမွး ပဈခတပွှဲ ။ လူဆိုးကောငသွုံးကောငကွို အသမေိလိုကတွယွ ။ ကလေးမလေးကို အထိအခိုကွ မရှိဘဲ ပှနရွတယွ ။ ရဲရင့တွဲ့ ဆှပွ တပဖွှဲ့တှရေဲ့ အောငပွှဲအသဈတခု ။ ဌာနခှုပကွို အပှနမွှာ ရဲမှူးကှီးတှကေ လာပှီး ခှီးကှူးစကား ပှောကှတယွ ။ ကနေိုငွးက မမေိုငွးက တောတွောွ အဓိက ကတှဲ့ နရောကနေ ပါဝငတွာမို့ အထူး ခှီးကှူးကှတယွ ။ ရဲမှူးကှနွးဇောလွညွး ဆှပအွဖှဲ့ကို ကောငွးကောငွး ဦးဆောငနွိုငတွယွ လို့ အထကလွူကှီးတှကေ ခှီးကှူးကှတယွ ။ ဆှပအွဖှဲ့ ညစာ စားကှရပှနပွှီ ။ ဒီတခါတော့ ဌာနခှုပကွို ပီဇာ မှာကှှေးတာလောကတွငွ မဟုတတွော့ဘဲ ဆရာစံလမွးက ရှှဘေဲ စားသောကဆွိုငမွှာ အထူးခနွး စီစဉပွှီး စားကှရတာဖှဈတယွ ။ ရဲတပဖွှဲ့အကှီးအကဲတယောကကွ ကှှေးတာ ဖှဈပါတယွ ။ ဒီပှဲမှာ တငတွငတွိုးလညွး ရှေ့တနွးက ပါဝငခွဲ့ ရဲရဲရင့ရွင့ွ လုပကွိုငခွဲ့ပမယေ့ွ မမေိုငွးလောကွ ခှီးကှူးတာ မခံရလို့ တငတွငတွိုး မကှနွှာပကှနွတယွေ ။ ပိုဆိုးတာက စားသောကကွှတဲ့အခှိနွ ရဲမှူးကှနွးဇောကွ မမေိုငွးကိုဘဲ တဖှဖှ ခှီးမှမွးနခေဲ့ပှီး မမေိုငွး ပုဂံထဲကို ဟငွးတှေ တခှိနလွုံး ထည့ပွေးနတောကို တငတွငတွိုး တှေ့ရတာကိုး ။ သူတို့တတှကေို အရကသွောကခွှင့လွညွး ပေးလို့ ဆှပတွှေ သောကကွှ မူးကှတယွ ။

ကှနွးဇောကွတော့ လူပါးတယောကမွို့ ဒီ ကလေးပှနပွေးတှနေဲ့ ရငဆွိုငတွဲ့ အဖှဲ့ကို အခုလို ကှှေးမှေးနတေဲ့အခှိနွ ဌာနခှုပမွှာ ဆှပတွဖှဲ့ကို အရေးပေါလွာရငွ ပှေးလုပနွိုငဖွို့ အဆငသွင့ွ စတငွးဘိုငွ ထားထားပါတယွ ။ ပှဲသိမွးတဲ့အခှိနွ တငတွငတွိုးလညွး မမေိုငွးနဲ့ရော ကှနွးဇောနွဲ့ပါ မကှနွှာခငွှး မဆိုငခွငှတွာကှောင့ွ ဖယရွီကားထဲကို စောစောစီးစီးဝငထွိုငထွားလိုကတွယွ ။ ကှနွးဇောကွ မမေိုငွးကို သူ့ဂစှကွားနဲ့ လိုကခွဲ့ဖို့ ခေါတွယွ ။ အိမတွိုငရွာရောကွ လိုကပွို့ပေးမယွ လို့ ခေါတွယွ ။ မမေိုငွးလညွး သောကထွား စားထားလို့ အိမပွှနခွငှနွပှေီ ။ ရမေိုးခှိုးခငှနွပှေီလေ ။ ကှနွးဇောကွားနဲ့ လိုကသွှားလိုကတွယွ ။ ကှနွးဇောလွညွး အရကနွညွးနညွးသောကထွားလို့ အာရှှငနွတယွေ ။ မမေိုငွးကို အိမပွှနပွို့ပေးရငွး ကားပေါမွှာ သူ ခစှနွတေဲ့အကှောငွး ဖှင့ပွှောလိုကတွယွ ။ မမေိုငွးလညွး ထငတွဲ့အတိုငွး ဘဲကှီး ခစှစွကား ပှောလာလို့ စိတထွဲမှာတော့ ကှနပမွေိတယွ ။ သူမစိတထွဲမှာ ကှနွးဇောွ ကို သဘေောကနှခေဲ့တာ မဟုတလွား ။ ဒါပမယေ့ွ ခကှခွငွှး ပှနခွစှလွိုကရွငွ သူက အပေါစား ထငသွှားမှာ စိုးလို့ နညွးနညွး မူလိုကတွယွ ။ နောကကွရှငွ အဖှပေေးမယွ ဘာညာ နဲ့ပေါ့ ။ ကှနွးဇောကွ ကလေးဆိုးကှီးလိုဘဲ ခကှခွငွှး ပှနခွစှပွါ လို့ တောငွးဆိုတယွ ။

မမေိုငွးက ခုခစှစွကားပှော အခု အဖှပေေးရမှာလား ရဲမှူးရယွ….နေ့တိုငွး အလုပွ အတူတူ လုပနွကှတေဲ့ လူတှဘေဲ……..အေးဆေးပေါ့ လို့ပှနပွှောလိုကပွှီး ကားပေါကွ ဆငွးလိုကတွယွ ။ မနကဖွနွ နားရကွ ပေးထားတယွ မမေိုငွး ….သဘကခွါမှာ ပှနတွှေ့မယွ….. လို့ ကှနွးဇောကွ ပှောလိုကတွယွ ။ မမေိုငွး ထရန့ကွှီးနဲ့ တိုကပွေါကွို တကတွယွ ။ စောစောက ကှနွးဇောွ ကားထဲမှာ ပှောတာ ထရန့ကွို Cross trainning အနနေဲ့ နရောဒသေ ပှောငွးပေးရမယွ တဲ့ ။ နရောသဈ တှမှော နညွးနညွး နထေိုငရွမယွ တဲ့ ။ အရငဆွုံး အငွးစိနထွောငကွှီး ကို ပို့ပှီး နှဈပတလွောကကွှာရငွ အကှီးအကဲတှေ အိမကွိုပို့မယွ တဲ့ ။ မမေိုငွးလညွး ထရန့နွဲ့အတူ လိုကသွှားရမှာပေါ့ ။ အိမပွေါရွောကတွာနဲ့ မမေိုငွး ခဏတောငွ မထိုငတွော့ဘူး ။ တခါထဲ အဝတတွှေ ခှှတပွဈပှီး ကိုယတွုံးလုံးနဲ့ ရခှေိုးဖို့ ပှငလွိုကတွယွ ။ ထရန့ကွှီးကတော့ မကှနွှာပုတပွုတကွှီးနဲ့ မကှလွုံးကှီးပှူးပှီး မမေိုငွးကို ကှည့နွတယွေ ။ ဒီအခှိနမွှာ မမေိုငွးရဲ့ ဖုနွးလေး တုနခွါလှုပလွာတယွ ။ တကိကိနဲ့ ။ မမေိုငွးလညွး ဘဲကှီး ကှနွးဇောွ ဖုနွးခေါပွှီလို့ ထငလွိုကတွယွ ။ ရာထူးအဆင့ကွသာ ရဲမှူး ။ ရညွးစား စကား ပှောတာက ဆယကွှောသွကွ ခှာတိတွ တယောကလွိုဘဲ ။ မမေိုငွး မဲ့ပှုံးလေးနဲ့ ဖုနွးကို သှားကောကယွူလိုကတွယွ ။

ကှည့လွိုကတွော့ ကှနွးဇောွ မဟုတဘွဲ ဇှဲသဈ ဖှဈနတယွေ ။ ဟှနွး..ဒီတယောကွ က တမှိုး …။ သူ့ကိုလညွး မမေိုငွး စိတဝွငစွားတယွ ။ ဒါကှောင့လွညွး စိတပွိုငွးမဖှတနွိုငသွေးခငွ ကှနွးဇောကွိုလညွး ခဏလေး ဘေးခှိတထွားလိုကအွုံးမယွ ။ ဇှဲသဈက အရမွးလနွးတဲ့ ခတွပေေါဒွီဇိုငွး ။ ကှနွးဇောကွ နညွးနညွး ဘီးကှဲကှီး ဖှဈနပှေီ ။ ဟယလွို ….ပါးလွ ပှောနပေါတယွ….. ဟေး…ပါးလွ…ဇှဲသဈပါ ….မှတမွိသေးတယွ မဟုတလွား… အို..ဘာလို့ မမှတမွိရမှာလဲ…..တှေ့တာမှ မကှာသေးဘဲလေ….ဟငွးဟငွး…… ဇှဲလေ….ပါးလကွိုဘဲ တခှိနလွုံး သတိရနတော….. အံမာ……ဟုတလွို့လား…သိပပွိုနတယွေ…… ဇှဲသဈနဲ့ ဖုနွးပှောလိုကလွို့ ရခှေိုးတဲ့ဆီကို မရောကသွေး ။ ကိုယတွုံးလုံးကှီးနဲ့ဘဲ ထိုငခွုံမှာ ထိုငရွငွး ဇှဲသဈနဲ့ ဖုနွးပှောလိုကတွယွ ။ ဒီအခှိနမွှာ အလဈအငိုကသွုံးပှီး မမေိုငွးရဲ့ ပေါငကွှား က အကှဲကို လှာကှီးနဲ့ ပလပွ ဆိုပှီး လာယကလွိုကတွာက ထရန့ပွါ ။ အို့ ….. မမေိုငွးတှန့သွှားတယွ ။ တဖကကွ ဇှဲသဈက ပါးလွ ဘာဖှဈလဲဟငွ….. လို့ မေးလာတယွ ။ ဟငွး…ခလုပတွိုကလွို့…… မမေိုငွးက ထရန့ကွှီးရဲ့ ခေါငွးကို တှနွးပဈလိုကရွငွး ဇှဲသဈကို ပှောလိုကတွယွ ။ အို…တောတွောွ နာသှားလား…….ပါးလရွယွ…… ဇှဲသဈက စိုးရိမသွံနဲ့ မေးလိုကတွယွ ။

မနာပါဘူး…နညွးနညွးပါ ….ဇှဲ . . . ထရန့ကွှီးရဲ့ အယကကွို ခံလိုကရွတာ ငယငွယကွ ကှူရှငဆွရာ ရှှကေို ရဲ့ အယကကွို ခံခဲ့ရတာကို သတိရမိသှားပါတယွ ။ ဇှဲသဈက ထပတွှေ့ကှဖို့ ခေါတွာပါ ။ သူ အစစ တာဝနယွူမယွ….နံမညကွှီး ကလပတွခုကို သှားပှောကွှရအောငပွါ တဲ့ ။ အရငွ ကလပမွှာ ပှောခွဲ့သလို နှဈစုံတှဲ လေးယောကွ ပှောကွှဖို့ ပှောနတယွေ ။ အငွးလေ…ကှည့တွာပေါ့….ပါးလလွညွး အလုပွ နညွးနညွး မှားနတယွေ …ဇှဲရယွ…. လို့ ပှနပွှောလိုကတွယွ။ဇှဲသဈက စပစွုလာတယွ ။ ပါးလကွ ဘယမွှာ လုပတွာလဲဟငွ တဲ့ ။ မမေိုငွးလညွး သူတို့ဟာ ရဲမတှလေေို့ မပှောခငှဘွူး ။ ဒါကှောင့လွညွး နံမညွ အတု ပေးခဲ့တာလေ ။ ဆိုငတွဆိုငမွှာ ယာယီ လုပနွတယွေ … လို့ ပှောလိုကတွယွ ။ ဇှဲသဈနဲ့ ဖုနွးဖှတလွိုကပွှီးမှ ရခှေိုးခနွးထဲကို လှမွး ဝငလွိုကတွယွ ။ ထရန့ကွ လိုကလွာခငှသွေးတယွ ။ ဟိတွ…လိုကမွလာနဲ့….. လို့ အောလွိုကမွှ ခေါငွးကှီးငုံ့ပှီး လှည့သွှားတယွ ။  ဆှပအွဖှဲ့ရဲ့ အရေးပေါအွစညွးအဝေးခနွးမှာ တငတွငတွိုးတို့ ဆှပအွားလုံး ရောကနွတယွေ ။ ကနေိုငွးအဖှဲ့တှလညွေး ပါတယွ ။ ဘာမှား အရေးပေါပွါလိမ့ွ ။ ရဲမှူးကှနွးဇောနွဲ့အတူ တိုငွးရဲမှူးကှီး ရောကလွာတယွ ။

ရဲမှူးကှနွးဇောကွ ” အားလုံး သခှော နားထောငပွါ…..၄၈နာရီအတှငွး ရနကွုနမွှို့ နဲ့ ပတဝွနွးကငှမွှာ လကွ နကကွိုငွ အကှမွးဖကွ လုယကတွိုကခွိုကမွှု ကိုးမှု ဖှဈသှားတယွ…..ဒီဖှဈစဉတွှအတှကွေ ကှူးလှနသွူ တှကေို ငါတို့ ရဲတပဖွှဲ့က လုံးဝ မဖမွးမိနိုငကွှတာက ဆိုးလှနွးတယွ….မငွးမဲ့ဆနဆွနတွှေ ပဈခတသွှား တာတှကေို မတားဆီးနိုငတွာက ရဲတပဖွှဲ့ရဲ့ ညံ့ဖငွှးခကှလွို ဖှဈနတယွေ ..ဒါကှောင့ွ ငါတို့ ဒီမှုခငွးတှကေို ထိထိရောကရွောကွ အရေးယူကှမယွ ..စုံစမွး စဈဆေးမယွ…..”လို့ စပှောလိုကတွယွ ။ ရဲမှူးကှီးက ” ဆှပအွဖှဲ့နဲ့ ကနေိုငွးအဖှဲ့တှေ၂၄ နာရီ ပတလွညွ လူလဲနဲ့ အရေးပေါွ ရှိနကှရမေယွ ….” လို့ ဆကပွှောလာတယွ ။ ” မနေ့က ညနပေိုငွး ၅နာရီကှောကွှောွ ဘဏပွိတခွါနီးလေးမှာ အာရှစှမွးအငွ ဘဏကွို လကနွကကွိုငွ လူတစု ဝငတွိုကသွှားတယွ …. မကှမွှငသွကသွတှေေ ပှောခကှအွရ ဓါးပှတှကေ ခတွမှေီလကနွကတွှေ ကိုငဆွောငထွားပှီး မကှနွှာဖုံးတှေ စှပထွားကှတယွ…ဝါရင့သွသပတွေဲ့ ဓါးပှတှဘေဲ….ဒီဓါးပှတှကေို နယမွှခေံရဲတှနေဲ့အတူ ငါတို့ ဆှပအွဖှဲ့တှေ ပူးပေါငွးပှီး လိုကဖွမွးမယွ…” ကှနွးဇောကွ ဓါးပှတှေ တိုကနွတေဲ့ ပုံတှကေို စီစီတီဗီက ရထားတဲ့ ပုံတှကေို ပှတယွ ။ ဒါတှကေို ဝါရင့နွတေဲ့ ရဲစုံထောကတွှကေ သသခှေောခှာ ကှည့ပွှီး မကှနွှာဖုံး တပထွားတဲ့ ဓါးပှတှေ ရဲ့ ထူးခှားခကှတွှကေို အထကကွို တငပွှထားတယွ ။

” ဘယလွောကဘွဲ မကှနွှာဖုံးစှပစွှပွ သူတို့ရဲ့ ဟနပွနွ လမွးလှောကပွုံ အမူအရာ လယေူလသေိမွးတှကနေေ ငါတို့ သဲလှနစွ ရနိုငတွယွ …” ” မကှမွှငသွကသွတှကလေညွေး ဓါးပှတှနေဲ့ နီးနီးကပကွပွ တှေ့လိုကကွှလို့ ထူးခှားတာတှကေို ငါတို့ ကို ပှောပှထားတယွ….ဒီတော့ ငါတို့ မမိမိအောငွ ဖမွးကှမယွ…ပငပွနွးလိမ့မွယွ….ကှိုတငွ ပှောထား တာ….ကှိုးစား လုပကွှပါ….” အစညွးအဝေး ပှီးတာနဲ့ သတငွးပေးတယောကကွ မသငွကြာတဲ့ လူတယောကကွို ဘဏဓွါးပှ ဖှဈနိုငတွယွ ဆိုပှီး ဖုနွးသတငွးပေးလို့ ကှနွးဇောနွဲ့ ဆှပအွဖှဲ့ ခကှခွငွှး လိုကသွှားကှရတယွ ။ မမေိုငွးနဲ့ ထရန့ကွှီးလညွး အတူ ပါသှားတာပေါ့ ။ ဒါပမယေ့ွ သတငွးပေး ပှောသလို ဘဏဓွါးပှ မဟုတတွဲ့အကှောငွး ဒီလူက ဘဏဓွါးပှတိုကတွဲ့အခှိနွ မှာ သူဟာ အဝေး တနရောမှာ ရောကနွကှေောငွး သကသွတှနေေဲ့ အထောကအွထား အလီဘိုငွ ပှလို့ သူ့ကို မဖမွးဖှဈဘူး ။ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးတို့ အခှိနပွိုတှေ လုပရွတာကှောင့ွ ဇှဲသဈနဲ့ နသှေေးမာနတွို့နဲ့ မတှေ့နိုငသွေးဘူး ။  ဇှဲသဈက ဘယတွော့ တှေ့ကှမလဲ ဖုနွးထပဆွကတွဲ့အခါ မမေိုငွးက အလုပနွညွးနညွး မှားနလေို့ မအားသေးဘူးလို့ ပှနပွှောလိုကတွယွ ။ ကနေိုငွးအဖှဲ့ ရဲ့ ရုံးခနွးထဲမှာ မမေိုငွး ထရန့ကွှီးကို အစားကှှေးနတယွေ ။ ထရန့ကွ အစားပုတတွယွ ။ အစား တအားနငွး စားပှီးတော့လညွး အားပှည့သွှားလို့လား မသိဘူး ။ မမေိုငွး ထိုငနွတေဲ့ဆီကို ရောကလွာပှီး မမေိုငွး ပေါငကွှားထဲကို အတငွး လိုကနွမွးတယွ ။

” ဟိတွ…..ထရန့ွ..သှားစမွး…..ဘာလာလုပတွာလဲ……” မမေိုငွးက တှနွးလှှတပွမယေ့ွ ထရန့ကွ အလှော့မပေးခငှဘွူး ။ ပေါငကွှားကို ခေါငွးကှီး ထိုးသှငွးပှီးအနံ့လိုကရွှုတယွ ။ ” အို….ဟိတကွောငွ…သှားစမွး….” မမေိုငွး ပေါငကွှားကို အတငွးကှီး ခေါငွးထိုးဝငပွှီး ထရန့ကွဲနတောကို ရုတတွရကွ ဝငလွာတဲ့ ကှနွးဇောွ မှငသွှားတယွ ။ မမေိုငွးလညွး ကှနွးဇောကွ အမှဲတမွးဘဲ မမှငသွင့တွာတှေ မှငမွှငနွတတလွေို့ တောတွောဘွဲ စိတညွဈညူးသှားတယွ ။ ” မမေိုငွး….” ” ဟုတွ…ဘာလဲ ရဲမှူး…….” မမေိုငွးအသံက စိတရွှုပနွတေဲ့ အသံ ။ ” ထရန့ကွို အငွးစိနထွောငကွို သုံးရကလွောကွ ပို့ဖို့ လာပှောတာ…..မမေိုငွးလညွး လိုကသွှားရမယွ” အထကကွလာတဲ့ အမိန့ဆွိုတာ ဘာပှောနိုငမွလဲ…သှား ဆိုတော့လညွး သှားရုံဘဲ ။ ” မမေိုငွးနဲ့ ထရန့ကွို ကိုယွ လိုကပွို့ပေးမယွ…..” ” ဟုတွ…ရဲမှူး …” ကှနွးဇောကွ မမေိုငွးနဲ့ သှားခငှလွို့ စတနောပိုလိုကတွာ ။ သူတို့နှဈယောကွ အတူတူ ကားနဲ့ ထှကသွှားတာကို တငတွငတွိုး မှငဖွှဈအောငွ မှငလွိုကတွယွ ။ မနာလိုစိတတွှေ တထောငွးထောငွးနဲ့ တငတွငတွိုး တယောကွ မကှနွှာကှီး ပုတသွိုးနတယွေ ။ ကှနွးဇောကွတော့ မမေိုငွးလေးကို ကားပေါတွငပွှီး အငွးစိနထွောငကွို သှားရတာ စိတထွဲ ကှညနွူးပှုံးပှောနွတယွေ ။ ” မမေိုငွး…..” ” ဟငွ….ဘာလဲ….ရဲမှူး….” ” အဟဲ…အဖှလေေး စဉွးစားပှီးပလား….” ” ရဲမှူးရယွ….သိပပွှီး ” မတှနွး ” နဲ့ကှာ…..မမေိုငွးကို အခှိနပွေးပါ လို့ ပှောထားတယကွှာ….” ။

” အဟဲ….ပေးပါတယွ….ပေးပါတယွ…..ဟဲဟဲ……” အငွးစိနထွောငကွို ရောကတွဲ့အခါ ကှနွးဇောကွ ကှိုတငွ ဖုနွးဆကပွေးထားလို့ ထောငမွှူး အောငထွူးက မမေုနွးနဲ့ ထရန့အွတှကွ အခနွးတခနွး စီစဉထွားပေးတာကို လိုကပွှတယွ ။ ” ကနှောတွို့က မှောငခွါနီး ညနအခှေိနမွှာ ခှေးတှကေို ထောငအွုတရွိုးနဲ့ သံဆူးကှိုး စညွးရိုးကှားထဲမှာတပတွ ပတခွိုငွးတယွ……တရကမွှာ တခါလညွး ထောငထွဲက စိုကခွငွးတှေ ဖကွ ပတခွိုငွးတယွ ..ဒါက ပုံမှနပွေါ့…..အရေးတကှီး ကနေိုငွးခှေး လိုအပရွငတွော့ လိုအပသွလို ပေါ့….” လို့ အောငထွူးက ရှငွးပှတယွ ။ ကှနွးဇောကွ မမေိုငွးဆီက မပှနသွေးဘဲ ကှိုငထွူး ရှငွးပှနခှေိနမွှာ အတူတူ ရှိနတယွေ ။ ကှနွးဇောကွို မမေိုငွ တငမွက အောငထွူးကလညွး ပှနစွခငှလွှေပှီ ။ တကယတွော့ သူ လာစရာကိုလိုမှ မလိုဘဲ ။ နစရောလညွး လိုမှ မလိုဘဲ ။ ကှနွးဇောွ ပှနသွှားမှ ထောငမွှူးအောငထွူးလညွး မမေိုငွးကို လာပှီး အီစီကလီ လုပလွို့ ရသှားတယွ ။ ” ထောငမွှာ တှဲထားတဲ့အခှိနွ စားတာသောကတွာ ဘာမှ မပူနဲ့နောွ မမေိုငွး….ကိုယတွို့ အစစ စီစဉပွေးထားတယွ…ဟဲဟဲ….” ” ကှေးဇူးပါရှင့ွ…..” မမေိုငွးကလညွး ထောငမွှူးအောငထွူးကို ခငခွငမွငမွငလွေး ဆကဆွံလိုကတွယွ ။ သူ့ပိုငနွကမွှာ ခဏနရအေုံးမယွ ဆိုတော့ ခငမွငအွောငွ ပေါငွးထားဖို့ လိုအပတွယွ မဟုတလွား ။

ပှောရငွးဆိုရငွးဘဲ ထောငကွှပွ တယောကကွ ပလာတာနဲ့ ဆိတပွဲဟငွးတှေ လငပွနွးတခပှနွဲ့ လာပို့တယွ ။ မမေိုငွးအတှကွ ။ ” စားနောွ ….မမေိုငွး……ကိုယွ စီစဉပွေးထားတာ….လဖကရွညလွညွး သောကွ……သိပခွှိုနရငပွှေော….အခှိုပေါ့ ဖှောခွိုငွးပေးမယွ……” ထောငမွှူးအောငထွူး စတနောတှေ ပိုနပှေီ ။ လှပတောင့တွငွးတဲ့ ကနေိုငွး ရဲမလေေးကို မကှှတေဲ့လူ ရှိမလား ။ ခါးသိမလွေး အောကကွ တငကွားကား လုံးလုံးတှကေို မကှလွုံး ကှှတထွှကမွတတွ ငေးမောနတေဲ့ ထောငမွှူးအောငထွူး ကို မမေိုငွး ရယခွငှနွတယွေ ။ ကှနွးဇောကွှီးကတော့ အငွးစိနထွောငကွနေ ပှနသွှားတဲ့ တလမွးလုံး မမေိုငွးဆီကိုဘဲ စိတွ ရောကနွတယွေ ။ မမေိုငွးလေးရဲ့ အခစှကွို ရခငှလွှပှီ ။ မမေိုငွးလေးကို စိတကွူးနဲ့ အဝတတွှေ ခှှတကွှည့ရွငွး ကာမစိတရွိုငွးတှေ တထိနွးထိနွးနဲ့ ထကှှလာနတယွေ ။ ၉ တငတွငတွိုး ဌာနခှုပမွှာ စတငွးဘိုငွ နရလေို့ ကငတွငွးမှာ ညနစော စားနတေဲ့အခှိနွ မမေိုငွးဆီက ဖုနွးဝငလွာတယွ ။ တသုံးလုံး …. ဟေး…မိုငွးမိုငွး…… အငွးစိနထွောငမွှာ ….. ဘယလွောကကွှာမလဲ…… သုံးရကလွောကပွေါ့…..အခု စတငွးဘိုငလွား…. ဟုတတွယွ…ညဂှူတီပါ ဝငနွရတယွေ . . . မိုငွး ပှနလွာမှ ဇှဲသဈတို့နဲ့ တှေ့ဖို့ ခှိနွးလိုကမွယွ…. ။

အငွး….လတတွလော အရေးပေါွ ဘဏဓွါးပှမှုတှေ ကတော့ ပှီးပှတပွါ့မလား မသိဘူး…မိုငွးမိုငွးရေ … တငတွိုး အကှောငွး ရှိရငွ ဖုနွးဆကလွိုကနွောွ….. အငွး….ဆကမွယွ……ဆီးယူး….မိုငွးမိုငွး…… တငတွငတွိုးလညွး မမေိုငွးနဲ့ ဖုနွး ဖှတလွိုကတွယွ ။ ကငတွငွးထဲကို ဝငလွာတဲ့ ရဲမှူးကှနွးဇောကွို တှေ့လိုကလွို့ ။ ဟေး……တသုံးလုံး….. ကှနွးဇောကွှီး အနားကို ရောကလွာတယွ ။ ဘာဟငွးလဲ…..  ကှကွဥ အာလူးဟငွး…. ကှနွးဇောကွ နှာခေါငွးရှုံ့လိုကတွယွ ။ သူတို့ကငတွငွးက နေ့တိုငွးလို ကှကွဥအာလူးဟငွးဘဲမို့ သူ ငှီးငှေ့နလေို့ပါ ။ မကှိုကဖွူးလား…ရဲမှူး….. အငွး..နေ့တိုငွး ဒါခညွှးဘဲလေ…..တငတွိုး…တခုခု စားမလား…ဖုနွးဆကပွှီး ကိုယွ မှာပေးမယွ….. တငတွငတွိုးက ပှုံးစိစိနဲ့ ရဲမှူး ကှှေးမယွ ဆိုရငတွော့ စားမှာပေါ့….ဘာမှာပေးမှာလဲ….. လို့ မခှိုမခဉှမွကှနွှာလေးနဲ့ ပှနမွေးလိုကတွယွ ။ စားခငှတွာ မှာပေးမှာပေါ့ ….ပှောလေ….ဘာစားမလဲ……တငတွိုး…. ဘာဘဲ ဖှဈဖှဈ ….. တရုတစွာ စားမလား…..Chinese 47 က မှာပေးမယွ…. အငွး . . စားမယွ…… တငတွငတွိုးက မမေိုငွး မရှိတော့တဲ့အခှိနွ ရဲမှူးကှနွးဇောကွို အထာပေးနတယွေ ။ ကှနွးဇောကွလညွး လုံးကှီးပေါကလွှ တတုံးတခဲကှီးကို မခဉွှးကပဘွဲ မနနေိုငဘွူး ။ ငါးရံ့နှဈကောငွ တခှိနထွဲ ဖမွးခငှတွဲ့ ဘဲကှီး ။ ရဲမှူးကှနွးဇောရွဲ့ တရုတစွာ ရောကမွလာခငွ သူတို့ ဆှပအွဖှဲ့ အရေးပေါွ ထပှေးကှရတယွ ။

အနကရွောငွ ကားကှီး ရနကွုနမွှို့လညခွေါငကွို ဦးတညနွတယွေ ။ အရှိနပွှငွးပှငွးနဲ့ မောငွးနှငနွတေဲ့ ယာဉမွောငွးဉာဏလွငွးဦးကို ဒီထကွ မှနမွှနွ မောငွးဖို့ ကှနွးဇောကွ ပှောလိုကတွယွ ။ တငတွငတွိုး အပါအဝငွ ဆှပအွဖှဲ့သားတှကေ ကားကှီးနောကခွနွးမှာ သံခမောကဆွောငွး ခပှဝွတတွနဆွာအပှည့ွ မောငွးပှနလွကနွကတွှေ ကိုယစွီနဲ့လိုကပွါလာကှတယွ ။ သူတို့ သှားရမှာက ကုနသွညလွမွးနဲ့ ရှှဘေုံသာလမွး ထောင့ွ ။ နရောက အလီဘိုငွ မနနွီခှိနွ၈ှာ ။ ထိုငွးဘတယွူမလား…ဂပှနယွနွး လိုလား ဒေါလွာ လဲခငှလွား…..အကုနရွတဲ့ နရော ။ အလီဘိုငကွ အရငွ တရားမဝငွ အခှိနထွဲက ဒေါလွာ အရောငွးအဝယွ လုပနွတေဲ့ကောငွ ။ အလီဘိုငရွဲ့ ဆိုငကွို လူတစု လကနွကတွှေ ကိုယစွီနဲ့ တိုကနွကှေောငွး သတငွးဝငလွာတယွ ။ ဓါးပှတစု ရှိနတေုံးဘဲ တဲ့ ။ ဓါးပှတှနေဲ့ ရငဆွိုငကွှရမှာမို့ ကှနွးဇောနွဲ့ ဆှပအွဖှဲ့ စိတလွှုပရွှားနကှတယွေ ။ ဓါးပှတှကေို ခှမှေုနွးဖို့ စိတစွောနကှတယွေ ။ သူတို့ ရောကသွှားတဲ့အခှိနွ မှို့နယကွ ရဲတှေ မရောကသွေးဘူး ။ ကှနွးဇောကွ ဆှပတွပဖွှဲ့ဝငတွှကေို နရောယူခိုငွးလိုကတွယွ ။ အလီဘိုငရွဲ့ ဆိုငခွနွးကို ပတပွတလွညကွ ဝိုငွးထားလိုကသွလို မကှနွှာခငွှးဆိုငွ တိုကွ အပေါထွပွ အခနွးကနေ စနိုကပွါ လကဖွှောင့ွ တပသွားကို မှနပွှောငွးတပွ ရိုငဖွယနွဲ့ ပို့ထားလိုကတွယွ ။ အလီဘိုငရွဲ့ အဝငတွံခါးကှီး ပှင့လွာတယွ ။

ကှနွးဖောွ တငတွငတွိုးနဲ့ ဥဏလွငွးဦး တို့က သနတတွှေေ ဆန့တွနွး ခှိနပွှီး ဒီ တံခါးပေါကဆွီကိုတိုးကပသွှားလိုကကွှတယွ ။ ထှကလွာတာက အလီဘိုငွ ။ ဆံပငကွောကကွောကွ မကှနွှာသှယသွှယွ ပိနပွိနွ သှယသွှယွ အလီဘိုငရွဲ့ မကှနွှာက ပုတသွိုးနတယွေ ။ တငွးမာနတယွေ ။ ခငဗွှားတို့ ရဲတှကလညွေးဗှာ……မှနမွာရုပရွှငထွဲက အတိုငွးဘဲ…သူခိုးပှေးမှ ထိုးကှငွးထ…..ထှတွ…..မရှိတော့ဘူး…သူတို့ သှားကှပှီ …… လို့ ခပမွာမာ နဲ့ ပှောလိုကတွယွ ။ ဘယလွောကွ ကှာပှီလဲ…… ဆယမွိနဈလောကွ ရှိပှီ ….. ဖှဈတွာ အသေးစိတလွေး ပှောပှပါလား…..ဓါးပှက ဘယနွှဈယောကလွဲ…… အလီဘိုငကွ ဆိုငထွဲကို ဦးဆောငပွှီး ဝငလွိုကရွငွး ကနှော့ွ မနနွဂှောနဲ့ မေးဗှာ….ကနှောွ သိပစွိတညွဈနတယွေ…… လို့ ပှောလိုကရွငွး ပိနပွိနပွါးပါးနဲ့ မိနွးမတယောကကွို လကညွှိုးညှှနပွှလိုကတွယွ ။ ခငဗွှားက မနနွဂှောလား….. ဟုတပွါတယွ…. နံမညကွ…. မှနကွဗှာ ….ပါ…. ဖှဈပကှတွာ အစအဆုံး ပှောပှဗှာ…… မှနကွဗှာ က လူလေးယောကွ ဆိုငထွဲကို ဝငလွာ…..မကှနွှာဖုံးဆငတွူ ကိုယစွီ တပထွား……သနတကွေိုယစွီ ပါပှီး လုပတွာကိုငတွာ သှကလွကဖွတှလွတွ တဲ့ လူငယတွှေ ဖှဈ….ဒေါလွာတှေ တသိနွးလောကနွဲ့ ကပှငွှတှသေေိနွးတသောငွးလောကွ ပါသှားတယွ လို့ ရှငွးပှတယွ ။

ဘာ ထူးထူးခှားခှား ထူးခှားတာ သတိထားမိလဲ……သသခှေောခှာ ဖှညွးဖှညွး စဉွးစားကှည့ပွေးပါလား ….. မှနကွဗှာ …စဉွးစားနတယွေ ။ အလီဘိုငကွတော့ စိတပွကှတွဲ့ပုံနဲ့ မကှနွှာကို တဖကကွို လှှဲလိုကတွယွ ။ ဓါးပှခေါငွးဆောငွ…..သူက မကှနွှာဖုံး စှပထွားပမယေ့ွ သူ့လညပွငွးယားလို့ ကုတလွိုကနွဲ့အခှိနွ ကမှ…..သူ့တကတွူးကို တှေ့လိုကမွိတယွ….တကတွူးက ကှားနကခွေါငွးလေး …..နောကွ…သူ့ကိုယကွ ရမှေှေး အနံ့ကို ကမှ သသခှေောခှာသိတယွ…ကမှယောကငွြှား သုံးနကမှေို့ …ပိုလိုရမှေှေး ဘလကခွ သူ သုံးတယွ ……. နောကွ ဘာမှတမွိသေးလဲ….သသခှေောခှာ စဉွးစားပေးပါအုံး … အလီဘိုငကွ ကနှောွ တခု မှတမွိတယွ…သူတို့ ကိုငတွဲ့ သနတတွှေကေ အကုနွ ဆငတွူနတယွေ…..လေးထောင့စွပစွပွ ပှောငွးတှနေဲ့ ဂလောကခွ အမှိုးအစား လို့ ထငတွယွ….. လို့ ဝငပွှောလိုကတွယွ ။ အငွးစိနထွောငဝွငွးကှီးထဲ ။ ထရန့ကွှီး တခှား ခှေးသုံးကောငနွဲ့အတူ ထောငတွပတွ လမွးလှောကရွတယွ ။ မမေိုငွးက တခှားရဲခှေး တာဝနခွံ တယောကနွဲ့ ခှေးတှေ အနောကကွ လိုကရွတယွ ။ နဝငသွှေားတဲ့အခှိနွ အငွးစိနထွောငကွှီး တခုလုံး မီးတှေ လငွးလာပှီ ။ ခှေးတှနေဲ့ ပှနရွောကလွာတဲ့ မမေိုငွးကို ထောငမွှူးအောငထွူးက အပှုံးနဲ့ ဆီးကှိုနတယွေ ။

မမေိုငွး……ဘိုကွဆွာပှီလားဟငွ…ထမငွးစားမယွ ဆိုရငွ အဆငသွင့ဘွဲ……. လို့ ပှောလိုကတွဲ့ထောငမွှူးအောငထွူးကို မမေိုငွးက တုံ့ပှနတွဲ့ အပှုံးလေးနဲ့ ဟုတွ…စားမယရွှင့ွ….. လို့ ပှနပွှောလိုကပွါတယွ ။ ထမငွးက ကှကသွားဟငွး စပစွပနွဲ့ ငပိထောငွးနဲ့ စားလို့ ကောငွးတယွ ။ ဖုနွးဝငလွာတယွ . . .ကှည့လွိုကွတွော့ တငတွငတွိုး …. ဟေး….တသုံးလုံး……ဘာထူးဘာမှူးလဲ….. ထူးတယွ…ပှားတုပနွတယွေ…မိုငွးမိုငွး…… ဟငွ…ဘာဖှဈလဲ…… ဓါးပှမှု လိုကွနွကှတယွေ……ဖှဈတာက ကုနသွညလွမွးနဲ့ ရှှဘေုံသာလမွးထောင့ွ…..အခု သဲလှနစွရလို့ ဓါးပှတှသေုံးတဲ့ ဗငကွားကို လိုကတွာရှဈမိုငလွမွးဆုံမှာ ပဈခတမွှုတှေ ဖှဈတယွ…… အို…. တယောကွ ထိကနှခွဲ့တယွ….သုံးယောကွ လှတသွှားတယွ…..ဆကွ လိုကနွတယွေ….. အိုး…….ကိုယ့ဖွကကွကော ထိသေးလား…… မထိဘူး…..  ရဲခှေးတှကေို တနရောထဲမှာ ပတဝွနွးကငွှ တခုထဲမှာဘဲ အလုပလွုပခွိုငွးရငွ ငှီးငှေ့ပှီး ထကမွှကမွှု လှော့သှားမှာစိုးလို့ နရောဒသေ ပှောငွးပို့တာမို့ ထရန့လွညွး ပတဝွနွးကငွှ အသဈ လူသဈတှနေဲ့ တာဝနထွမွးဆောငနွရတယွေ ။ မမေိုငွးနဲ့ ထရန့ွ အငွးစိနထွောငကွို ရောကနွတေဲ့အခိုကွ ထောငဖွေါကပွှေးဖို့ ကှိုးစားတာနဲ့ တိုးတာကှောင့ွ မမေိုငွးလညွးထရန့နွဲ့ ထောငပွှေးကိုအနံ့ခံ လိုကတွဲ့နရောမှာ ပါဝငခွဲ့ရတယွ ။ ထောငအွတှငွးထဲမှာ ခှေးကှီး ထရန့နွဲ့အတူ လှည့ပွတရွတာတှေ ရှိခဲ့တော့ အကဉွှးသားတှရေဲ့ ကာမဖုံးနတေဲ့မကှလွုံးရိုငွးတှနေဲ့ စူးစိုကကွှည့တွာ တှကေို ခံရတာပေါ့ ။

အကဉွှးသားတခှို့ရဲ့ မိုကရွိုငွး ညဈစုတတွဲ့ တီးတိုးပှောဆိုသံတှကေိုလညွး မမေိုငွး မသိကှိုးကှှံ လုပထွားရတယွ ။ စကားနညွး ရနစွဲ ဆိုသလိုပေါ့ ။ မသိခငှယွောငွ ဆောငလွိုကတွာက ပိုကောငွးတယလွေ ။ တိုငွနွတေောနေ ဖှရှငွေးနရတောက အလုပရွှုပလွှနွးလို့ ။ တိုငရွငွ ထောငမွှူးအောငထွူးက မမေိုငွးကို မကှနွှာလုပတွဲ့အနနေဲ့ အကဉွှးသားတှကေို အပှဈပေး နှိပစွကမွှာသခှောတယွ ။ လှပကှော့ရှငွးပှီး တောင့တွငွးတဲ့ ကိုယလွုံးပိုငရွှငလွေး မမေိုငွးကို ယောကငွြှားသားတှကေ စိတနွဲ့ပှဈမှားကှတာက မမေိုငွးရဲ့ ဘဝတလှောကမွှာ မဆနွးတော့ပါဘူး ။ ထောငမွှူးအောငထွူးကလညွး မမေိုငွးကို ကှှေးမှေး ဂရုစိုကတွာ အရမွး ။ အစားအသောကွ ညံ့ဖငွှးစုတပွှတသွတတွယွ လို့ နံမညကွှီးနတေဲ့ ထောငကွှီးထဲမှာ မမေိုငွးက အစားကောငွးအသောကကွောငွးတှေ စားနရတယွေ ။ မကှနွှာကှီးရာ ဟငွးဖတပွါ ဆိုတာ အပှငလွောကမှာရော ထောငထွဲမှာရောလေ ။ ထရန့ကွှီးကို နရောသဈ လူသဈတှေ ခှေးသဈတှနေဲ့ ထိတှေ့ပေးပှီး မကှာခငွ မမေိုငွးနဲ့ ထရန့တွို့ အငွးစိနထွောငကွနေ လူကှီး အိမကွို ရှှေ့ရတယွ ။ ဗီအိုငပွီအိမွ ပေါ့ ။ နရောသဈ ပတဝွနွးကငွှ အသဈ ဆိုတော့ ထရန့တွို့ ရဲခှေး စဈခှေးတှကေ နနကှေေ နရောလို ပေါ့ဆလို့ မရဘူး ။

ခှေးထိနွးဆရာတှရေဲ့ လိုအပခွကှကွို စူးစူးစိုကစွိုကွ လုပပွေးကှရတယွ ။ ဗီအိုငပွီအိမဝွငွးထဲကို ခှေးတှနေဲ့ ပတလွှောကရွတယွ ။ အိမကွို ရောကလွာတဲ့ ပါဆယထွုပတွှကေို ခှေးနဲ့အနံ့ရှုခိုငွးရတယွ ။ ကားတှေ ဝငလွာရငလွညွး ကားတှထေဲ ခှေးနဲ့ ရှုခိုငွးတယွ ။ ညဖကကွို ခှံကှီးထဲမှာ ခှေးတှေ လှှတထွားတယွ ။ မမေိုငွးလညွး ဆှပအွဖှဲ့နဲ့ ဝေးကှာနတယွေ ။ အလုပမွှားနတောနဲ့ ဆှပအွဖှဲ့က တငတွငတွိုးဆီကို ဖုနွးမဆကဖွှဈဘူး ။ ဆှပအွဖှဲ့ ဌာနခှုပမွှာ ရဲမှူးကှနွးဇောနွဲ့ ဆှပအွဖှဲ့ နေ့ရောညပါ အလုပမွှားနကှတယွေ ။ ဓါးပှမှုတှကေ မှို့ ပတဝွနွးကငှမွှာ ဆကတွိုကွ ဖှဈနတယွေ ။ မှားသောအားဖှင့ကွ မှို့နယရွဲတှေ ရော ဆှပတွှရေော ဓါးပှတှေ ထှကသွှား ပှီးမှ အခငွးဖှဈပှားရာနရောတှကေို ရောကသွှားလို့ တားဆီးနိုငခွှငွးမရှိသေး ။ အလီဘိုငရွဲ့ မနနွီခှိနဂွှာကို ဝငတွိုကသွှားတဲ့ ဓါးပှတစုနဲ့ ရှဈမိုငလွမွးဆုံမှာ ပကပွငွးတိုးပှီး ဆှပအွဖှဲ့နဲ့အပှနအွလှနပွဈခတမွှု ဖှဈခဲ့တဲ့အခါ ထိမှနပွှီး သကနှခွေဲ့တဲ့ ဓါးပှအဖှဲ့ဝငကွို စဈဆေး ကှည့တွော့ ဒီဓါးပှက ဆငွးရဲသားအခှအနမေေဲ့တယောကွ မဟုတဘွဲ စီးပှားရေးသမားကှီး တယောကရွဲ့ သား ဖှဈနတောကို တှေ့ရတယွ ။ ဒီဓါးပှနဲ့ ရငွးနှီး ပတသွကတွဲ့ မိတဆွှေ အပေါငွးအသငွးတှကေို ရဲတပဖွှဲ့က မသိမသာ အကဲခတွ လေ့လာ နကှတယွေ ။

လှတသွှားတဲ့ ဓါးပှတှဟော ဒီ မိတဆွှေ အပေါငွးအသငွးတှထေဲကဘဲ ဖှဈမယလွို့ တထဈခှ ယုံကှညနွကှတယွေ ။ ဘာမှ ခိုငလွုံတဲ့ သကသွပှခကွှေ မရှိဘဲ ထငကွှေးနဲ့ သှားဖမွးလို့က မရဘူး ဆိုတော့ အရပဝွတနွဲ့ ရဲတှေ တိတတွဆိတခွထှား စောင့ကွှည့နွကှေ တယွ ။ ၁၁ ည ရှဈနာရီ ။ ဗီအိုငပွီ ရဲ့ ခှံဝငွးထဲ ။ မမေိုငွး ထရန့ကွှီးကို ကှိုးနဲ့ တနွးလနွးဆှဲရငွး ခှံဝငွးထဲကို ပတတွယွ ။ မမေိုငွးက အပှာရငွေ ကာမိုပှောကကွှား ယူနီဖေါငွး ဝတစွုံနဲ့ ။ လှာထိုး ဦးထုပလွေးကလညွး ကာမို အပှာရောငပွှောကကွှား ။ တုတဖွီး အရုပဆွိုးပမယေ့ွ ထရန့ကွှီးက ငတုံးကှီး တကောငတွော့ မဟုတွ ။ အနံ့ခံကောငွးတယွ…..မကှစွိလငှတွယွ…..ဒါကှောင့လွညွး ရဲခှေးကှီး ဖှဈနတောပေါ့ ။ မမေိုငွးက ခှေးထိနွး ရဲမေ တယောကွ ဖှဈပမယေ့ွ အရေးပေါလွာရငွ ဖိုကဖွို့ လေ့ကငှ့ထွားပှီးသား လကနွကကွိုငအွထူးရဲမေ တယောကပွါ ။ ညာဖကခွါးမှာ အနကရွောငွ သနတအွေိတနွဲ့ ၉မမ ပဈစတို တလကွ ရှိနသလေို ပုခုံးမှာလညွး စီဇီ စကောပွီယနပွှောငွးတို ခေါကဒွငနွဲ့ စကသွနတလွေေး တလကကွလညွး လှယထွားတယွ ။ ခှံ အနောကဖွကကွို ရောကတွော့ မီးတှေ လငွးထိနနွတေဲ့ ရကေူးကနကွှီး မှာ ဗီအိုငပွီရဲ့ သားကှီး ရှိနတောကို မမေိုငွးတှေ့လိုကပွါတယွ ။ ကိုယွ အပေါပွိုငွး ဗလာနဲ့ ဗီအိုငပွီရဲ့သားကှီးက မမေိုငွးကို သခှော ကှည့တွယွ ။ အရမွးလှတာဘဲ …. မမေိုငွး သူ့မကှနွှာကို ဆတကွနဲ မော့ကှည့လွိုကတွယွ ။

အောွ…..ဘူးလဒွေါ့ခွ ကှီးကို ပှောတာပါ….စိုပှောငထွှားတငွး နတောဘဲ …နံမညကွ ဘာတဲ့လဲ….. ထရန့ွ…. မမေိုငွး အဖှစကေားကို ကှားရတဲ့အခှိနွ ဘဲကှီး မကှနွှာ ပှုံးသှားတယွ ။ ညီမ နံမညကွကော ဘာလဲ… မမေိုငွးလညွး မပှင့တွပှင့နွဲ့ မမေိုငွး … လို့ ခပတွိုးတိုး ဖှလေိုကတွယွ ။ ဗီအိုငပွီရဲ့သားမို့ ပှပှလညေလွေညွ ဆကဆွံရမယွ ဆိုတဲ့ အသိကှောင့ပွါ ။ မမေိုငွး …နံမညလွေးက လှတယွ….လူကလဲ…. ဆကမွပှောဘဲ ရပလွိုကလွို့ မမေိုငွး သူ့ကို ဆတကွနဲ ကှည့လွိုကပွှနတွယွ ။ လူက ဘာဖှဈလဲဟငွ ….. အောွ…လူက နံမညလွေးလိုဘဲ လှတယွ…လို့ ပှောမလို့ပါ….မကှိုကမွှာ စိုးလို့…မပှောတာ….. မမေိုငွး သူ့ရှေ့က ထှကခွဲ့ဖို့ ပှငလွိုကတွယွ ။ သူက ခဏ…..နပေါအုံး …ကိုယ့နွံမညကွ သံဒိုငွး ပါ…..မမေိုငွးကို သတိထားမိနတောကတော့ ကှာပါပှီ…..ခငမွငလွို့ရမလားဟငွ….. လို့ ပှောလိုကလွို့ မမေိုငွးလညွး ရပါတယွ…. လို့ပှီးစလှယဘွဲ အမှနွ ပှနပွှောလိုကပွှီး ထရန့ကွို ကှိုးဆှဲပှီး သူ့အရှေ့က ထှကလွိုကပွါတယွ ။ ဗီအိုငပွီကှီး ဦးဒိုငွးရဲ့ သားတှကေ နံမညကွှီးကှတယွ ။ ရှှဒေိုငွး . .ငှဒေိုငွး ..စိနဒွိုငွး .. သံဒိုငွး ….ဆိုပှီး ။ သားလေးယောကွ ။ သံဒိုငွးက အကှီးဆုံးသား ။ စီးပှားရေးလောကမှာ နံမညကွှီးနတေဲ့ တိုငကွှနွးတယောကွ ဖှဈနပှေီ ။ မမေိုငွး သိသလောကကွ ဒီ ကိုသံဒိုငွးက ဒီမှာ မနဘေူး ။ သူက မိဘတှေ ဆီကို အမှဲ လာတတတွယွ ။

သူနတောက အငွးလှားမှိုငမွှာ ထငတွာဘဲ ။ သူ့ရှေ့က ထှကလွာခဲ့ပမယေ့ွ အနောကကွနေ မမေိုငွး….ခဏ လို့ ပှောပှီး လိုကလွာပှနတွယွ ။ မနကဖွနွ မနကွ အားလား…. ဘာအတှကလွဲ…..ကမှ က မနကကွ ည ဒီအိမမွှာ တာဝနကွနှတောလေ … ခဏပါ…မမေိုငွးနဲ့ ကနှောွ မုန့ဟွငွးခါး သှားစားမလားလို့…… နပေါစေ ကိုသံဒိုငွး…..ကမှ မစားတော့ပါဘူး….. ဟာ မဟုတပွါဘူး…မိတဖွှဈဆှဖှဈပေါ…..လိုကစွားပါ …. ဘယမွှာ စားမှာလဲဟငွ…. အလုံမှာ….ဖိုးခှား မုန့ဟွငွးခါး တဲ့..လုပပွါ….လိုကခွဲ့ပါဗှာ…. ဟုတပွှီလေ …ကမှ လိုကခွဲ့ပါမယွ….. မမေိုငွး ရငတွှေ အရမွး ခုံနတယွေ ။ ကိုသံဒိုငွးရဲ့ အကှည့တွှကေို မမေိုငွး သိနတယွေ ။ သူ့မကှလွုံးတှထေဲမှာ အခစှတွှေ တှေ့နတယွေ ။ အငွး…ရဲမှူးကှနွးဇောရွယွ….ကလပမွှာ ဆုံခဲ့တဲ့ ဇှဲသဈရယွ…….တိုငကွှနွး သံဒိုငွးရယွ…..မမေိုငွး ဘယသွူ့ကိုရှေးရပါ့မလဲ ။ တကယတွော့ ဗီအိုငပွီသား တိုငကွှနွး တယောကနွဲ့ ခှေးထိနွး ရဲမလေေးရဲ့ ဘဝက မိုးနဲ့မှလေို ကှာခှားလှနွးနတယွေ ။ ရဲမှူး တယောကနွဲ့ ရဲမလေေးကလညွး အဆင့အွတနွး ရာထူးက ကှာဟနတယွေ ။ ဇှဲသဈကတော့ သူက ကားရှိုးရှနွး ဖှင့ပွှီး ကားရောငွးတယွ တဲ့ ။ သူလညွး ပိုကဆွံရှိတဲ့ စီးပှားရေးသမား တယောကွ ဘဲ ။

သူ့ကို ပေးထားတဲ့ တိုကအွိမကွှီး ရဲ့ အနောကဖွကွ တနွးလှားလေးက အခနွးလေးထဲ ပှနရွောကတွော့ မမေိုငွးအတှေးတှေ မှားနတယွေ ။ ခစှသွူ ဝိုငွးဝိုငွးလညနွပှေီ ။ ဟငွး ။ သူ့ကို ဆောင့ကွှောငထွိုငပွှီး ငေးမောနတေဲ့ ထရန့ွ ဗှုံးကနဲ မမေိုငွး ထိုငနွရောကို ရောကလွာတယွ ။ သိပမွှနတွဲ့ကောငကွှီး ။ ခှေးရမွးကားကှီး ထရန့ွ ။ အလဈပေးလို့ မရဘူး ။ အိမနွရငွေး ညအိပတွော့မှာမို့ တထပထွဲ ဝတထွားတဲ့ ထမီနှမွးလေး နဲ့ မမေုနွးရဲ့ ပေါငတွနသွှယွ နှဈခှောငွး ကှားထဲကို ခေါငွးကှီး လာထိုးကပပွှီး တရှူးရှူးနဲ့ နမွးရှုံ့လိုကတွယွ ။ ဟငွး….ထရန့ကွှီးက အားလုံးထကွ သာသှားပှီ ။ သူတို့ထကွ အရငွ မမေိုငွးရဲ့ ပေါငကွှား ဂှဆုံကို နမွးနတေဲ့ကောငကွှီးလေ ။ သှားစမွး…ထရန့ွ…..နငကွ ဒါဘဲ…… တှနွးလှှတလွိုကတွော့လညွး ခေါငွးကှီးငုံ့ပှီး ခပဝွေးဝေးကို ထှကသွှားတယွ ။ မမေိုငွး ထရန့ကွှီး လာရှုရငွ စိတထွဲမှာ တမှိုးကှီးဘဲ ။ မမေိုငွး ပှုံးလိုကတွယွ ။ ၁၂ တောကွ တောကွ တောကွ တောကွ ခပဖွှဖှ ခေါကလွိုကတွဲ့ အသံ ။ မမေိုငွး တံခါးဖှင့လွိုကတွော့ အိမအွကူမလေး နောမွူးကို တှေ့တယွ ။ အမ…အကိုကှီးသံဒိုငွးက ခေါခွိုငွးလိုကလွို့ပါ…. အေး….ကောငွးပှီ…..ငါ လာခဲ့မယွ….. ခေါငွးထောငကွှည့တွဲ့ ထရန့ကွှီးကို ခှေးဘီစကှတမွုန့ွ နညွးနညွး ခကှှေးလိုကတွယွ ။ ထရန့ကွ မကှနွှာပုတပွုတကွှီးနဲ့ စားတယွ ။ သူ့ကို ခေါမွသှားဖူး ဆိုတာ သိလို့ စိတကွောကနွတေဲ့ပုံ ။

မနကွ ခုနဈနာရီ တိတိ ။ မမေိုငွး တိုကွ အရှေ့ကို ရောကသွှားတော့ တိုကထွဲက ထှကလွာတဲ့ ကိုသံဒိုငွးကို တှေ့တယွ ။ ကိုသံဒိုငွးက မမေိုငွးကို အံ့သှတဲ့ မကှနွှာနဲ့ ကှည့လွိုကတွယွ ။ မမေိုငွးက ခါတိုငွး တှေ့နသလေို ပှောကကွှား ယူနီဖေါငွးနဲ့ မဟုတဘွဲ ဘလောကဈွလကပွှတလွေးနဲ့ ထမီနဲ့ ဖှဈနလေို့ပေါ့ ။ မမေိုငွးက ပှုံးပှလိုကတွယွ ။ ကိုသံဒိုငွးက အနကရွောငွ ဘီအမဒွဗှူကား တံခါးကို မမေိုငွး အတှကွ ဖှင့ပွေးတယွ ။ ကားကို သူကိုယတွိုငွ မောငွးတယွ ။ ခှံထဲက ကားထှကလွိုကပွှီးတဲ့နောကွ သူ ခေါသွှားမယ့ွ မုန့ဟွငွးခါးဆိုငလွေး အကှောငွးကို အသေးစိတွ ပှောပှနတယွေ ။ ရနကွုနမွှို့မှာက မှနမွာလူမှိုးတှရေဲ့ ဘရိတဖွတဈွ ဖှဈတဲ့ မုန့ဟွငွးခါး ကို ဆငွးရဲခမွှးသာ မရှေး စှဲမကနွှဈခှိုကကွှပှီး ကှိုကပွှီ ကောငွးပှီ ဆိုရငွ သဲသဲမဲမဲ လိုကကွှတယွ ဆိုတာ မမေိုငွး သိထားပါတယွ ။ အခုလညွး ကှည့လွေ…ကှိကှိတကွ ခမွှးသာတဲ့ ဘီလှံနာကှီး ကို သံဒိုငွး တယောကွ သူကှိုကသွှားတဲ့ မုန့ဟွငွးခါးဆိုငကွို ရောငွးကုနမွသှားခငွ အခှိနမွှီအောငွ သှားနပေါတယွ ။ ကိုသံဒိုငွးနဲ့ မုန့ဟွငွးခါး ထှကစွားရငွး ရငွးနှီး ခငမွငသွှားရပါတယွ ။ ကိုသံဒိုငွးကလညွး မှနမွာပှညွ ရဲ့ ထိပတွနွး စီးပှားရေးသမားကှီး တယောကွ ဖှဈသလို ဗီအိုငပွီကှီး တယောကရွဲ့သားလညွး ဖှဈတာကှောင့ွ ခငမွငွ ခငှသွူ မကှနွှာလုပခွငှသွူ ဖါးခငှသွူ တှေ တပုံတပငနွဲ့ လူတဈယောကပွါ ။

မိနွးမခှောလးတှေ မောဒွယမွလေးတှကလညွေး ဒီလိုလူနဲ့ ခစှသွူ ဖှဈလိုကရွရငွ …..ဆိုတဲ့ အတှေးစိတကွူးတှနေဲ့ခငမွငခွငှကွှတယွ ။ ဒါပမယေ့ွ သူက အိမမွှာ လာ ကငွးစောင့တွဲ့ ခှေးထိနွး ရဲမလေေးကို စှဲလနွးသှားပါသလား ။ မမေိုငွး ခကှခွငွှး သိသာရတဲ့အခကှကွ ကိုသံဒိုငွးက မမေိုငွးကို ခေါထွုတသွှားတယွ ဆိုတဲ့ သတငွးကို ကိုသံဒိုငွးတို့အိမရွဲ့ လုံခှုံရေး တာဝနခွံ ရဲအုပွ ဦးဗလ သိသှားတဲ့အခါ ဦးဗလရဲ့ မမေိုငွး အပေါွ ဆကဆွံတာက သိသိသာသာပှောငွးလဲသှားတာပါ ။ မမေိုငွးက တှေ့ဖို့ တတှတတွှတွ ပူစာနတေဲ့ ဇှဲသဈ ကို သှားတှေ့ခငှပွမယေ့ွ ရဲအုပွ ဦးဗလက ခှင့မွပေးလို့ ခုထိသှားမတှေ့နိုငသွေးဘူး ။ အခု ကိုသံဒိုငွး က အရေးပေး ဆကဆွံတာကို သိသှားတဲ့အခါ ရဲအုပွဦးဗလ တယောကွ မမေိုငွးကို အရမွး ခှိုသာနပှေီ ။ အပှငထွှကခွငှထွှကွ….လူစားထိုးပေးမယွ…..လို့ ပှုံးပှုံးကှီးနဲ့ လာပှောတယွ ။ တတလွညွး တတနွိုငတွဲ့ လူတှေ …ဘကဂွရောငွးကို တောတွောွ ကှည့တွယွ ။ တငတွငတွိုးကို ဖုနွးဆကပွှီး ဇှဲသဈတို့နဲ့ တှေ့မယွ လို့ ပှောပှီး ခှိနွးလိုကတွယွ ။ ဇှဲသဈကိုလညွး ဖုနွးဆကပွှီး ကလပမွှာ တှေ့ကှမလား လို့ ခှိနွးလိုကတွယွ ။ ဇှဲသဈက အရမွးပှောသွှားတယွ ။ သူ့ဘောဒွါ နသှေေးမာနကွလညွး ရခှယလွေ တငတွငတွိုး နဲ့ အရမွးပှနတွှေ့ခငှနွတော လို့ ပှောတယွ ။ မမေိုငွးက သူမ နံမညွ ပါးလွ တငတွငတွိုးက ရခှယလွေ လို့ ဇှဲသဈတို့ကို ပှောခဲ့တာလေ ။ ရဲအုပွ ဦးဗလ က မမေိုငွးကို အပှငထွှကခွှင့ွ ပေးလိုကလွို့ မမေိုငွး နရောမှာ လူစားထိုးပေးဖို့ ခေါလွိုကတွဲ့ ရဲမရေောကလွာတယွ ။

မမေိုငွး လိုဘဲ ရဲခှေး ထိနွး ရဲမေ တယောကပွေါ့ ။ ခှေးကတော့ မမေိုငွးလို ဘူးလဒွေါ့ခွ မဟုတဘွူး ။ အယလွဇွေးရှငွး ဂှာမနွ ရှကပွတွ ကှီး ။ ဇှဲသဈ နဲ့ နသှေေးမာနတွို့က ကလပမွှာ မခှိနွးဘဲ ဇှဲသဈရဲ့ မှို့လညခွေါငကွ ခေါငမွိုးထပွ အမှင့ဆွုံး တိုကကွှီးတတိုကရွဲ့အပေါဆွုံး ထပွ မှာခှိနွးလိုကတွယွ ။ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးတို့ အရမွးကို အံ့သှသှားကှတယွ ။ ဇှဲသဈရဲ့ ကှနဒွိုတတိုကခွနွးကှီးက ကယှပွှီး သဈလှငလွှနွးလို့ ။ ဒီလိုနရော ဒီလို တိုကခွနွးကှီးက သိနွး ငါးထောငလွောကွ အနညွးဆုံး ရှိမယွ လို့ တငတွငတွိုးက မမေိုငွးကို တိုးတိုးလေး ကပပွှောလိုကတွယွ ။ နသှေေးမာနကွလညွး နောကတွခါကှ ကနှော့ရွဲ့ ကှနဒွိုပေါ့…လို့ ပှောတယွ ။ ဇှဲသဈက နသှေေးမာနကွလညွး ဒီလိုဘဲ ကှနဒွိုကှီး တခု ကိုးမိုငဖွကမွှာ ဝယထွားတယွ လို့ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးကို ပှောလိုကတွယွ ။ ဇှဲသဈက မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုး အပှငွ အပေါငွးအသငွး စုံတှဲ တခှို့ကိုလညွး ဖိတထွားလို့ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုး သိပပွှီး စိတမွလှုပရွှားကှဘူး ။ ဒီ အပေါငွးအသငွး စုံတှဲတှကလညွေး အခှအနေေ မှင့တွဲ့ သူဌေးသားတှေ သူဌေးသမီးတှေ ဖှဈလိမ့မွယွ လို့ သူတို့ရဲ့ဝတပွုံစားပုံ အပှော အဆိုတှကှေောင့ွ မမေိုငွးတို့ ၂ ယောကွ သိလိုကတွယွ ။ ဇှဲသဈက အကောငွးစား ဝိုငပွုလငွးတှေ အရကပွုလငွးတှနေဲ့ ဧည့ခွံတယွ ။

သူ့ဧည့ခွနွးက ဆိုဖါကှီးတှေ မီးတိုငတွှနေဲ့ သတီရီယို စကကွှီးတှေ တီဗီအကှီးစားကှီးတှကေ တနဖွိုးကှီး အကောငွးစားတှဆေိုတာ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုး သဘောပေါကတွယွ ။ အစားအသောကတွှကလညွေး ရနကွုနမွှို့ရဲ့ နံမညကွှီး စားသောကဆွိုငကွှီးကနေ အောဒွါ မှာတာတှေ ဆိုတာသိလိုကရွတယွ ။ ဒီလို သူဌေးသား တှကေ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးတို့ကို ကှိုကနွတယွေ ဆိုတော့ သူတို့ ကံကောငွးပှီ လို့ထငမွိလိုကကွှတယွ ။ အားလုံးက ကလပတွှမှော ကခုနတွဲ့လူတှေ ခညွှးမို့ အရကတွှေ သောကကွှပှီး တဒိနွးဒိနွး တထိုငွးထိုငွး မှူးကှှတဲ့အနောကတွိုငွး တေးဂီတသံတှနေဲ့ခုနွာက ကကှတာပေါ့ ။ ဇှဲသဈက ကခုနလွှနွးလို့ လအေေးစကွ ဖှင့ထွားတဲ့ကှားက ခှှေးတှေ ပှနလွာတယွ ။ သူ ပှောနွတော အရမွး ။ တိုကကွတုံး အပေါထွပကွို အားလုံး တကကွှတယွ ။ စုံတှဲကိုယစွီ ပေါ့ ။ မမေိုငွးကိုလညွး ဇှဲသဈက လကဆွှဲပှီး ခေါသွှားတယွ ။  ပှောလွား…ပါးလွ…. လို့ ဇှဲသဈက မေးတယွ ။ စှပကွှယွ လကပွှတနွဲ့ ရှှဆှေဲကှိုး တုတတွုတကွှီးနဲ့ ဆံပငရွှညရွှညနွဲ့ ဇှဲသဈ ပုံစံက ယနေ့ခတွေ နံမညကွှီးနတေဲ့ မောဒွယွ မငွးသား တယောကွ နဲ့ တူနတယွေ ။ အငွး အရမွးပှောတွယွ…..ဇှဲ …. လို့ မမေိုငွးက ပှနပွှောလိုကတွယွ ။ စားပှဲလေး တလုံးမှာ ဇှဲသဈနဲ့ မမေိုငွး ထိုငလွိုကကွှတော့ နသှေေးမာနနွဲ့ တငတွငတွိုးတို့လညွး ရောကလွာတယွ ။

ဒီ ခေါငမွိုးပေါကွ လကေောငွးလသနေ့ွ ရတယနွောွ….အရမွးကောငွးတာဘဲ … လို့ တငတွငတွိုးက ပှောလိုကတွယွ ။ မမေိုငွးကလညွး ရနကွုနမွှို့လညခွေါငကွို အပေါစွီးကနေ မှငနွရတော အခုလို ညအခှိနွ အရမွးလှတာဘဲနောွ…လို့ပှောလိုကတွယွ ။ ဇှဲသဈက ပါးလွ ကှိုကလွို့ ဇှဲ အရမွး ပှောသွှားတယွ…….ပါးလွ ကှိုကဖွို့ အရေးကှီးတယွ….. လို့ ပှောလိုကတွယွ ။ နသှေေးမာနကွ တငတွငတွိုးရဲ့ ညာဖကွ လကမွောငွးရငွးက ပိုကိုမှနွ တကတွူးလေးကို တှေ့သှားတယွ ။ ဟာ..ရခှယလွေမွှာ တကတွူး ရှိတာဘဲ ….. ဟုတတွယွ….ကိုနေ….ရခှယွေ ကှိုကတွဲ့ ပိုကိုမှနွ အရုပလွေးလေ …. ကိုနေ မှာလညွး တကတွူး ရှိတယွ…..ကှောမှာ … ဟငွ…ဟုတလွား….ရခှယွေ ကှည့လွို့ ရမလားဟငွ……ဘာရုပလွဲ…… ကှားရုပွ… နသှေေးမာနကွ အားလုံးကို ကှောခိုငွးလိုကရွငွး သူ ဝတထွားတဲ့ တီရှပကွို လှနပွှလိုကတွယွ ။ ကှားကှီးတကောငရွဲ့ တကတွူးပုံကှီးက အရမွးကို လကရွာမှောကတွယွ ။ ဟငွ…ဂပှနစွတိုငဘွဲ ကိုနေ့ တကတွူး က…. ဟုတတွယွ…..ကိုနေ ဂပှနမွှာ တုံးက ထိုးခဲ့တာ…..ထိုးတဲ့ တကတွူးဆရာက ယာကူဇာတှကေို ထိုးတဲ့တကတွူးဆရာပေါ့….. အရမွးလှတာဘဲ လို့ တငတွငတွိုးကရော မမေိုငွးကရော ပှောလိုကတွယွ ။ မမေိုငွးက ဇှဲမှာရော တကတွူး မရှိဘူးလား… လို့ ဇှဲသဈကိ မေးလိုကတွဲ့ခအါ ဇှဲသဈက သူ့လညပွငွးက ကှားခေါငွးတကတွူးလေးကို ပှလိုကတွယွ။

မမေိုငွးက ဟာ…မိုကတွယွ…. လို့ ပှောလိုကပွမယေ့ွ ဘေးက မှငလွိုကတွဲ့ တငတွငတွိုး တယောကမွကှနွှာပကှသွှားတယွ ။ တငတွငတွိုး တုနလွှုပသွှားတာကို ဘယသွူမှ သတိ မထားမိလိုကကွှဘူး ။ လညပွငွးမှာ ကှားခေါငွးရုပလွေး ။ ပထမတကှိမွ ကလပမွှာ ဆုံကှတုံးက မှောငထွဲမှာ လေ ။ ဒီ တကတွူးကို သတိမပှုမိခဲ့ကှဘူး ။ မနနွီခှိနဂွှာ အလီဘိုငရွဲ့ ငှလေဲဌာနကို တိုကသွှားတဲ့ ဓါးပှခေါငွးဆောငရွဲ့ လညပွငွးမှာ ကှားခေါငွးရုပွ တကတွူးလေးတှေ့တယွ လို့ အလီဘိုငရွဲ့မနနွဂှော က ပှောခဲ့ဖူးတာကို တငတွငတွိုး ခကှခွငွှး သတိရသှားလို့ ။ ဇှဲသဈ က ဒီတကတွူးက ငယငွယတွုံးက ဇှဲရဲ့ မိဘတှကေ တကတွူး မထိုးဖို့ ပှောတဲ့ကှားက ထိုးခဲ့တာလေ..ကှာပှီပေါ့….. လို့ ပှောပှနတယွေ ။ တငတွငတွိုးလညွး ဇှဲသဈကို မသငွကြာ ဖှဈသှားတယွ ။ အဲဒီ ဓါးပှတှကေ အဆင့ရွှိတဲ့ လူဂုဏတွနတွှေ ဆိုတာလညွး သကနှခွေဲ့တဲ့ ဓါးပှရဲ့ အခှအနကေေို သိရလို့ ရဲတပဖွှဲ့ကသိကှရပှီးလေ ။ တိုကဆွိုငမွှုလညွး ဖှဈနိုငပွါတယလွေ လို့ စိတကွို ဖှလှေော့ပမယေ့လွညွး မမေိုငွးကို ဒီအကှောငွး ပှောပှခငှတွဲ့စိတကွ အရမွး မှားနတယွေ ။ ဇှဲသဈ နဲ့ နသှေေးမာနတွို့ တခှား သူငယခွငွှးတှနေဲ့ စကားပှောနတေဲ့အခှိနွ တငတွငတွိုးက မမေိုငွးကို အိမသွာ ခဏသှားကှမယွ လို့ လကတွို့ ခေါပွှီး အိမသွာဆီကို ထှကခွဲ့တယွ ။

အိမသွာထဲမှာ မမေိုငွးကို စာရှကတွရှကပွေါမွှာ စာနဲ့ ရေးပှီး ကှားခေါငွး တကတွူး အကှောငွးကို အသိပေးလိုကတွယွ ။ မမေိုငွး အံ့သှသှားတယွ ။ လောကကှီးမှာ မဖှဈနိုငဘွူး ဆိုတာ မရှိဘူး…တသုံးလုံး…..ဖှဈနိုငတွာပေါ့….ဒို့၂ယောကွ ဖေါထွုတကွှရအောငွ….လို့ လသေံလေးနဲ့ ပှနပွှောလိုကပွါတယွ ။ တငတွငတွိုးက အဲဒီ ဓါးပှက ပိုလို ဘလကွ ရမှေှေး သုံးထားတာလညွး သိရတယွ လို့ စာရေးပှီး ထပပွှောလိုကတွယွ ။ မမေိုငွးက မပူနဲ့ မိုငွး ဖေါထွုတမွယွ….. လို့ ပှနပွှောလိုကပွါတယွ ။ မမေိုငွးတို့လညွး ညဉ့နွကလွာပှီး ကနှတွဲ့ စုံတှဲတှေ တဖှဲဖှဲ ပှနကွုနကွှပှီးတဲ့နောကွ သူတို့၂ယောကနွဲ့ ဇှဲသဈ နသှေေးမာနတွို့ဘဲ ကနှတွဲ့ အခါ သူတို့ လညွး ပှနသွင့ပွှီ ဆိုတာ သဘောပေါကလွိုကကွှတယွ ။ မမေိုငွးက ရမှေှေး နဲ့ ပတသွကပွှီး ဇှဲသဈကို မေးဖို့ ရှိနတောနဲ့ မပှနရွငွ အကိုငခွံရတော့မယွ ဆိုတာ သိရကနွဲ့ ဆကပွှီး ဇှဲသဈနဲ့ စကားပှောနတယွေ ။ ဒီအခှိနမွှာ နသှေေးမာနကွ ကှမွးပှီ ။ တငတွငတွိုးကို ကရငွး ဖကပွှီး ဖငတွုံးတှကေို နယနွပှေီ ။ တငတွငတွိုးလညွး ဇှဲသဈကို ဓါးပှ ခေါငွးဆောငွ အနနေဲ့ မသငွကြာ မဖှဈခငကွ နသှေေးမာနကွို ပှနွ လကခွံမလို့ပါဘဲ ။ အခုတော့ ဒီ၂ယောကဟွာ ဓါးပှတှေ မှားလား ဆိုတဲ့ စိတတွှေ ဝငနွတောမို့ သူ့အကိုငအွတှယတွှကေို လကမွခံခငှတွော့ ။ ဟိတွ….ကိုနေ…..မဆိုးနဲ့ကှာ ….ရခှယွေ မကှိုကဖွူး . . လို့ ပှောပှီး နသှေေးမာနရွဲ့ လကတွှကေို သူမတတငပွေါးအိအိတှေ အပေါကွနေ တှနွး ပဈတယွ ။

ဇှဲသဈက မမေိုငွးကို သူ့အိပခွနွးကို လိုကပွှတယွ ။ အိုး…ရလညွေ သားနားတဲ့ ရှိုငွးတဲ့ အိပခွနွးကှီး ။ မှနတွငခွုံပေါမွှာ ရမှေှေးပုလငွးတှကေ တပုံကှီးဘဲ ။ ထူးဆနွးတာက ရမှေှေးပုလငွးတှကေ အကုနွ ပိုလို အမှိုးအစားတှေ ဖှဈနတယွေ ။ဟယွ…ဇှဲ…ရမှေှေးတှကေ ပိုလို တှခညွှေးပါလား….စှေးကှီးလားဟငွ……. ကှီးတယွ….ပါးလွ…..အကုနွ ယူအကဈွကနေ မှာဝယထွားတာ…… ဘယွ ပိုလို အကှိုကဆွုံးလဲ……ဇှဲ… ဘလကခွ….သူ့ကိုဘဲ အသုံးမှားတယွ……. မမေိုငွးရဲ့ ရငဘွတထွဲ ထိနွးကနဲ ဖှဈသှားတယွ ။ ၂ ခကှတွောငွ တိုကဆွိုငနွတယွေ ။ တကတွူးရော ရမှေှေးရော…အငွး ၃ ခကှပွါ …ဆံပငရွှညတွာရော….ဆိုရငွ ။ ဇှဲသဈက မမေိုငွးကို ဖကလွိုကတွယွ ။ မမေိုငွးက အသာ ရုနွးလိုကတွယွ ။ ဇှဲ…ပါးလတွို့ ပှနတွော့မယွ…မနကဖွနွ အလုပသွှားရမှာ….တောကွှာ အလုပသွှားဖို့ အိပရွာက မထနိုငဖွှဈနမှော…..ခှင့ပွှုအုံးနောွ ….လို့ ပှောပှီး အိပခွနွးထဲက ထှကလွိုကတွယွ ။ အပှငခွနွးမှာလညွး တငတွငတွိုးက ပှနဖွို့ ပှငနွတယွေ ။ နသှေေးမာနကွတော့ ဘောငွးဘီထဲက မာမာကှီး ထိုးထှကပွှီး ရခှယရွေယွ….မပှနပွါနဲ့အုံး…. လို့ အတငွး တားနတယွေ ။ မမေိုငွးနဲ့ တသုံးလုံးတို့ တားနတေဲ့ကှားက ရအောငွ ပှနခွဲ့ကှတယွ ။ ဇှဲသဈတို့က အိမပွှနွ လိုကပွို့ပေးမယွ တကဲကဲနဲ့ ။

မမေိုငွးက လကမွခံပါဘူး ။ မှို့လညခွေါငမွို့ တကစွီကားတှကေ မှားနတယွေ ဆိုတော့ တကစွီနဲ့ဘဲ ပှနခွဲ့ကှတယွ ။ တသုံးလုံးက ဒီအကှောငွး ရဲမှူးနဲ့ တိုငပွငွ လိုကကွှရအောငွ မိုငွးမိုငွး လို့ ပှောတာကို မမေိုငွးကလညွး သဘောတူတယွ ။ ရနကွုနတွဝိုကွ ဆကတွိုကွ တိုကနွတေဲ့ ဓါးပှဂိုဏွးကို ဖေါထွုတပွေးခငှတွဲ့စိတလွညွး သူတို့ ၂ယောကမွှာ ရှိနတယွေ ။ ဒါဆိုရငွ မနကဖွနွ မနကွ ဘဲကှီးနဲ့ တှေ့လိုကကွှမလား… ကောငွးတယွ….တသုံးလုံး….. မမေိုငွး ဗီအိုငပွီအိမကွို မပှနသွေး ။ ရဲအုပွ ဦးဗလကို ၂ ရကွ အပှငထွှကမွယွ လို့ ပှောခဲ့တာ ဆိုတော့ ပှနဖွို့ မလိုသေး ။ သူ့အစား ဝငွ လုပပွေးတဲ့ ရဲမကဘေဲ ထရန့ကွှီးကို အစာကှှေးပေး ခှီးတညပွေးမှာ ။ တသုံးလုံး အိမကွိုဘဲ မမေိုငွး လိုကသွှားလိုကတွယွ ။  ရဲမှူးကှနွးဇောွ အိပလွို့ မပှောဘွူး ။ ညဂှူတီ ကတှုံးက တသုံးလုံးနဲ့ မထငမွမှတဘွဲ ညိသှားတဲ့ အဖှဈအပကှတွှကေို မကှစွိထဲ ပှနမွှငယွောငနွရငွေးကာမစိတရွိုငွးတှေ ထကှှ ဖေါကပွှနလွာတော့ ပေါငကွှားက ဖှားဖကတွောကွှီး မာကှောတောငမွတရွငွး တသုံးလုံးကို အရမွး တမွးတ တောင့တွနမေိတယွ ။ ကနေိုငွးက မမေိုငွးလေးကို ခစှစွကားပှောခဲ့ပှီးကာမှ စိုပှတေောင့တွငွးတဲ့ တတုံးတခဲ ရဆေေးငါးကှီး တငတွငတွိုးကို နီးစပနွတေဲ့ အခါ စိတမွထိနွး နိုငဘွဲ ဆှဲစားမိသှားခဲ့တယွ ။

ခကတွာက တသုံးလုံးနဲ့ ခှေးထိနွးမလေး မမေိုငွးတို့ကလညွး တကယ့ကွို နီးကပတွဲ့ ဘောဒွါ အရငွးတှေ ။ အဲဒီညက တသုံးလုံးကိုယကွ မဆှတခွငကွ ညှှတခွငှနွတော ။ ရလောစဖေို့မှောငွးပေးနခေဲ့တာ ။ သူ့ကိုက ထနသွှားမိတာပါ ။ တငတွငတွိုးကို စတိုခနွးထဲ ခေါသွှားပှီး တခုခု ပှမယွ လုပရွငွး စတိုခနွးကဉွှးကဉွှးလေးထဲ အတငွး ဖမွးနမွးစုတပွဈလိုကမွိရာက တငတွငတွိုးကလညွး ခကှခွငွှးဘဲ တုံ့ပှနွ နမွးစုတတွော့ အငမွးမရတှေ ဖှဈကုနခွဲ့ပှီး နောကဆွုံး စတိုးခနွး နံရံမှာ ကှောကပခွိုငွးထားပှီး အနောကကွနေ သူ ထည့လွိုကမွိ တယွ ။ တငတွငတွိုးရဲ့ စှင့ထွယတွဲ့ ဖငတွုံးကှီးတှကေ ကော့ပေးထားတာ ။ အနောကကွနေ မိနွးမကိုယထွဲ သူ့စံခှိနမွှီတုတကွှီးကို ဖိသှငွးလိုကတွဲ့အခှိနွ အရညတွှကေ တအား ရှှဲစိုနလေို့လား…တသုံးလုံးကဘဲ အတှေ့အကှုံ ရှိနပှေီးမို့လားမသိ ။ ပှှတကွနဲ လိငတွနဆွာ တဝကလွောကွ တိုးဝငသွှား တယွ ။ တငွးကှပတွာကတော့ သားရညပွငနွဲ့ တနဆွာကိုပတစွညွးထားသလိုဘဲ ။ အိုး …..ဟင့ွ တငတွငတွိုးလညွး နံရံနဲ့ မကှနွှာ အပထွားရငွး ခပတွိုးတိုး အသံလေး ထှကသွှားတဲ့အခှိနွ ကှနွးဇောဆွကတွိုကသွှငွးပှီ ။ လိငတွနွ တုတတွုတကွှီးနဲ့ ဖိသှငွးပှီ ။ သှငွးလိုကွ ဆုတလွိုကွ သှငွးလိုကွ ဆုတလွိုကွ ….သံဝါသ ကာမစပယွှကမွှု သို့မဟုတွ လိုးခှငွး…..။

ထည့မွိပှီ ဆိုရငတွော့ လမွးဆုံး ရောကတွဲ့အထိ အရှိနမွှှင့ကွှပှီပေါ့ ….. အိုး….အိုး……အိုး……ဟငွး….. အမှနဆွောင့ထွည့တွဲ့ ကှနွးဇောရွဲ့ တကိုယလွုံး ခှှေးတှေ စိုစိုရှှဲခဲ့တယွ ။ တသုံးလုံးလညွး မမေိုငွးကို ကှောခွငှစွိတနွဲ့ကှနွးဇောွ ခေါတွာကို မသင့တွောမွှနွး သိရကနွဲ့ လိုကသွှားခဲ့ပှီး ဆှဲစားတာကို အလိုတူ ခံလိုကတွာ ။ ကှနွးဇောရွဲ့ တုတတွုတတွိုတို လကနွကကွှီးနဲ့ ဆောင့တွာကို အားရကှနပစွှောနဲ့ ခံယူနရငွေး သူမ ဖငကွှီးတှကေို အနောကကွို ကော့ကော့ပေး နပေါတယွ ။ တအားဆောင့ထွည့နွတောမို့ ကှနွးဇောရွဲ့ ညိုမဲမဲ ဂှေးစိကှီး နှဈလုံးက ဆီးခကှမွှနမွှနွ တဘတတွဘတနွဲ့ လာရိုကနွတယွေ ။ အူး……အား……..အူး…..အူး…….. တသုံးလုံးရဲ့ အောသွံတှကေ ကယှသွှားလို့ အပှငဖွကကွ ဆှပအွဖှဲ့ဝငတွှေ ကှားသှားမှာကို စိုးရိမတွာကှောင့ွ ကှနွးဇောလွညွး တသုံးလုံး ရဲ့ ပါးစပကွို လကဖွဝါးကှီးနဲ့ ပိတလွိုကတွယွ ။ ရှူး….တိုးတိုး……. ကှနွးဇောကွှီး တဆုံးထိ ဖိဖိဆောင့နွတယွေ ။ ဖငတွုံးကှီးတှကလညွေး ကားစှင့ပွှီး ဆောင့လွိုကွတွိုငွး တုနခွါနကှတယွေ ။ အရညတွှကလညွေး တအားကို ထှကနွတယွေ ။ စှပပွှကပွှကွ….စှပပွှကပွှကွ ဖှတွ ဖပဖွပွ ဖှတွ ဖပဖွပွ …အသံတှဆေူညံနတယွေ ။ အရှိနတွကလွာ တအားမှနလွာတယွ ။ ဆကတွိုကတွှေ ။ ဒလစပတွှေ ။

အိုးအိုးအူးအူးတှေ အောရွငွး တသုံးလုံး လမွးဆုံးတကသွှားရပှီးတဲ့နောကွ ကှနွးဇောလွညွး လရညတွှေ တဗှှတဗွှှတွ ပနွးထှကသွှားလို့ တသုံးလုံးရဲ့ ဖငဖွှူဖှူကှီး နှဈလုံးအပေါွ လရညတွှေ ပကှေံကုနတွယွ ။ အီးးးးးး ကှနွးဇောကွှီး တကိုယလွုံး တုနခွါပှီး ကောငွးသှားတာ ။ တသုံးလုံး….ကောငွးလား…ကောငွးလား…….. အငွး….အီး…..စောကရွမွးကောငွးတယွ…… သှနွးဇောလွညွး သူ့တနဆွာတနကွှီးကို ကှငွးဆောင့ရွငွး ဖှဈခဲ့တာတှကေို ပှနစွဉွးစား နတယွေ ။ ဖုနွးကို ကောကကွိုငပွှီး တသုံးလုံးကို ခေါလွိုကတွယွ ။ ဘယအွခှိနွ ရှိနပှေီလညွး ဆိုတာကို သူ ဂရုမစိုကလွိုကမွိဘူး ။ တတီတီ ဖုနွးခေါနွသေံကို ကှားရပှီး ဟယလွို…… လို့ ထူးတဲ့ အသံလေး ပေါလွာတယွ ။ တငတွိုးလား……. ကှနွးဇောရွဲ့ အသံကှီးက မောဟိုကနွတေဲ့ အသံကှီး ။ ထနလွှနွးနပှေီး ကှငွးထုနတောကိုး ။ ရဲမှူးလား…….မမေိုငွး ပါ…. ကှနွးဇောကွှီး ဆတကွနဲ တုနခွါသှားတယွ ။ ခေါတွာက တငတွိုး..ထူးတာက မမေိုငွး ။ မမေိုငွးက ဗီအိုငပွီအိမကွို တာဝနကွနှတော ။ ဘာတှေ ဖှဈကုနပွှီလဲ ။ ဟာ…မမေိုငွး……ဖုနွးမှား ခေါမွိတာ…..ခေါခွငှတွာက ဆှပရွုံးခှုပကွို…….ဆောရီး…… ဖုနွးပိတပွဈလိုကတွယွ ။ ဟာ..စောမှသနတွာဘဲ……  ရဲမှူးကှနွးဇောရွဲ့ ရုံးခနွးထဲမှာ မမေိုငွးနဲ့ တသုံးလုံးတို့ ရောကနွကှတယွေ ။

မနကွ ကိုးနာရီ မထိုးသေး ။ ဆှပအွဖှဲ့ဝငွ ဉာဏလွငွးဦး ရုံးခနွးထဲကို ရောကလွာတယွ ။ လငပွနွးတခပှပွေါမွှာ အငှေ့တထောငွးထောငွးနဲ့ ကောဖွီသုံးခှကွ ..ပေါငမွုန့မွီးကငွ ထောပတသွုတွ သုံးခပွှ ။ ကှနွးဇောကွ မမေိုငွး….တငတွိုး…စားကှ…သောကကွှ…..ပှီးတော့ စကားပှောကှတာပေါ့ …. လို့ ပှောရငွး ကောဖွီခှကွ တခှကကွို လှမွးယူလိုကပွါတယွ ။ ဓါးပှခေါငွးဆောငွ လို့ မသငွကြာစရာ ဖှဈနတေဲ့ ဇှဲသဈ အကှောငွးကို လာ တငပွှဖို့ မမေိုငွးနဲက တငတွိုး တို့ ရောကနွကှတောပါ ။ ကှနွးဇောကွ မမေိုငွး မရှိတဲ့ အခှိနွ တငတွငတွိုးနဲ့ ရုတတွရကွ မှားယှငွးသှားမိတာ အတှကွ စိတမွလုံဘူး ဖှဈနတယွေ ။ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးက ဉာဏလွငွးဦး ရုံးခနွးထဲက ပှနထွှကသွှားပှီးတဲ့နောကွ ကောဖွီနဲ့ ပေါငမွုန့မွီးကငွ ထောပတသွုတကွို မထိမကိုငကွှဘဲ သူတို့ ပှောခငှတွဲ့ ဇှဲသဈ အကှောငွးကိုဘဲ ပှောလိုကကွှပါတယွ ။ ကှနွးဇောလွညွး အရမွးကို အံ့သှသှားပါတယွ ။ ခကှခွငွှးဘဲ သူ့အထကကွ ရဲမှူးကှီးတှေ ဆီကို တငပွှလိုကတွယွ ။ ကှနွးဇောွ ရဲ့ ရုံးခနွးထဲက ကှနပွှူတာမှာ နောကဆွုံး တိုကသွှားတဲ့ မနနွီခှိနဂွှာ အလီဘိုငရွဲ့ ဆိုငခွနွးက စီစီတီဗီ ကငမွရာက ရထားတဲ့ ဗီဒီယိုတှေ ကို မမေိုငွးနဲ့ တသုံးလုံးကို အထကလွူကှီးတှကေ ပှသတယွ ။

မမေိုငွးနဲ့ တသုံးလုံးက မကှနွှာဖုံး စှပထွားတဲ့ ဓါးပှတှေ ထဲက နှဈယောကဟွာ ဇှဲသဈ နဲ့ နသှေေးမာနတွို့ ဖှဈတယွ ဆိုတာကို အတညပွှုကှတယွ ။ မကှနွှာဖုံး စှပထွားကှပမယေ့ွ သူတို့ရဲ့ လှုပရွှားပုံတှေ ဟနပွနတွှကေ သိသာနတယွေ ။ ဒီထကွ သခှောအောငွ…အထောကအွထား ရအငွေ လုပရွမယွ….ရုံးပေါမွှာ လှတသွှားတာမှိုး ကှုပွ မလိုခငှဘွူး……မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးတို့ကို ဒီ ဇှဲသဈတို့နှဈယောကွ ကို အနီးကပွ စုံစမွး လေ့လာဖို့ လုပခွိုငွးပါ ….. လို့ ရဲမှူးကှီးတှကေ ကှနွးဇောကွို ညှှနကွှား လိုကတွယွ ။ မမေိုငွးလညွး ဗီအိုငပွီ အိမကွို ပှနမွသှားရတော့ ။ တငတွငတွိုးနဲ့ အတူ ဇှဲသဈတို့နဲ့ ထပတွှေ့ဖို့ လုပရွတယွ ။ ဗီအိုငပွီကှီး ဦးဒိုငွးရဲ့ နအေိမွ ။ မနကစွောစော ။ ကိုသံဒိုငွး ထမငွးစား ခနွးကှီးက စားပှဲရှညကွှီးမှာ တယောကထွဲ ဘရိတဖွတဈွ စားနပေါတယွ ။ တငှေ့တထောငွးထောငွးနဲ့ မုန့ဟွငွးခါး ဟငွးရညွ လိုကပွှဲကို အိမအွကူမလေး တယောကကွ ယူလာတယွ ။ ကိုသံဒိုငွး မုန့ဟွငွးခါး စားနတယွေ ။ ပဲကှောွ ဘူးသီးကှောွ ငါးဖယကွှောတွှနေဲ့ ။ လဖကရွညွ ခှကကွလညွး အငှေ့တထောငွးထောငွးနဲ့ ။ စိတထွဲမှာ တခုခု လိုနတယွေ ။ သူ့လိုဘဲ ဒီ ဖိုးခှား မုန့ဟွငွးခါးကို ကှိုကတွဲ့ မမေိုငွး ကို သတိရလိုကတွယွ ။ နောမွူး …. ဟုတကွဲ့ ဆရာ…. ကနေိုငွးရဲမလေေး ကို သှားခေါလွိုကွ ….. အိမအွကူမလေး နောမွူး ပေါ့ပါးသှကလွကစွှာနဲ့ မီးဖိုခနွး အနောကကွ တံခါးကနေ ပှေးထှကသွှားပါတယွ ။

ဟော ယူနီဖေါငွးဝတွ ရဲမလေေး သူ့အရှေ့ကို ရောကလွာတယွ ။ ဟငွ…. သူတှေ့ခငှတွဲ့ မမေိုငွးလညွး မဟုတဘွူး….. မငွးက ဘယသွူလဲ….. ကမှက သိငွဂြ ီ ရှှစငွေ ပါ…. ဟိုတယောကရွော….မမေိုငွး….လေ.. သိငွဂြ ီရှှစငကွေ မကှစွိ ပကလပွေ ပကလပွေ နဲ့ ကမှ မသိဘူး….. လို့ ဖှတယွေ ။ ဦးဗလ ရှိလား……ခေါလွိုကွ…. သိငွဂြ ီ ရှှစငွေ ထှကသွှားတယွ ။ ဦးဗလ ရောကလွာတယွ ။ ဘာလိုလဲ ဆရာ…. ကနေိုငွး မမေိုငွး ဘယရွောကသွှားလဲ ဦးဗလ …. ဦးဗလ သိနတယွေ ။ မမေိုငွး ပှနမွလာရငွ ဦးသံဒိုငွ မေးတော့မယွ ဆိုတာ …. မမေိုငွး အရေးကှီး အလုပွ ရှိလို့ လုပနွရတယွေ လို့ ဦးဗလက ပှောပှလိုကတွယွ ။ ဦးသံဒိုငကွ စိတပွကှသွှားတယွ ။ ခငဗွှားတို့ လူကှီးကို ပှောပှဗှာ..ကနှောတွို့ အိမကွ မမေိုငွးကိုဘဲ လာလုပစွခငှတွေယွ လို့…… ဟုတကွဲ့ပါ ဆရာ….ကနှောွ တငပွှလိုကပွါမယွ….. မမေိုငွး နဲ့ တငတွငတွိုးတို ဇှဲသဈ နဲ့နသှေေးမာနတွို့ဆီကို ဖုနွး ဆကကွှည့လွိုကတွယွ ။ ဖုနွး မကိုငဘွူး ။ သူတို့ ဘာဖှဈနလေဲ မသိဘူး…… လို့ မမေိုငွးက တငတွငတွိုးကို ပှောလိုကတွယွ ။ ကှနွးဇောကွ သူတို့ကို အလုပွ မတကခွိုငွးဘူး ။ ဇှဲသဈ နဲ့ နသှေေးမာနတွို့ကို ခဉွှးကပပွှီး ထောကလွှမွးတဲ့အခါ အခကအွခဲရှိပှီး အကူအညီ လိုအပရွငွ အဆငပွှအေောငွ ဆှပအွဖှဲ့ဝငွ သုံးယောကကွို လကတွကမွး အကှာမှာ ထားပေးမယွ လို့ ပှောတယွ ။

ကှနွးဇောလွညွး မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးတို့နဲ့ ဇှဲသဈ နဲ့ နသှေေးမာနတွို့ကို ထောငဖွမွးဖို့ ကှိုးစားနတေဲ့အခှိနွ ရနကွုနမွှို့လညခွေါငွ တနရောက ရှှေ ဆိုငကွှီးတဆိုငွ ကို ဓါးပှတှေ ဝငတွိုကသွှားတဲ့ အတှကွ သူ့ဆှပအွဖှဲ့ကို ခေါတွာကိုကှားလိုကရွတယွ ။ ဆှပအွဖှဲ့ဝငတွှကေ စတငွးဘိုငွ ရှိနကှတောကှောင့ွ ဖုနွးသတငွး ဝငလွာတာနဲ့ ကားကှီးပေါကွို ပှေးတကကွှတယွ ။ ယာဉမွောငွး ဉာဏလွငွးဦးက အရှိနပွှငွးပှငွးနဲ့ အခငွး ဖှဈပကှတွဲ့နရောကို မောငွးတယွ ။ ဒါပမယေ့ွ ပှည့ကွှပနွတေဲ့ လမွးမကှီးတှကှေောင့ွ ခရီး မတှငဘွူး ။ သူတို့ ဓါးပှ အတိုကွ ခံရတဲ့ ရှှဆေိုငကွှီးကို ရောကသွှားတဲ့ အခှိနမွှာ ဓါးပှတှေ မရှိကှတော့ပါဘူး ။ ခကှခွငွှးဘဲ ဆိုငကွ စီစီတီဗီ ကငမွရာက ပုံတှကေို စဈဆေးကှည့တွဲ့အခါ အရငွ အလီဘိုငတွို့ မနနွီခှိနဂွှာ နဲ့ ရှှဆေိုငတွခှို့ ဘဏတွခှို့ကို တိုကခွဲ့ကှတဲ့ ဓါးပှတှေ နဲ့အတူတူဘဲ ဖှဈနတောကို တှေ့လိုကရွတယွ ။ အငွး…..ဒါကှောင့ွ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုး ဖုနွးဆကတွာကို သူတို့ ပှနမွဖှနေိုငွကွှတာကိုး လို့ ကှနွးဇောွ စဉွးစားမိတယွ ။ ဇှဲသဈ နဲ့ နသှေေးမာနတွို့ဟာ ဒီ ဓါးပှအဖှဲ့ဝငတွှေ ဆိုတာ သခှောသလောကွ ဖှဈနပေါပှီ ။ မမေိုငွးလညွး ဖုနွးထပွ ဆကကွှည့လွိုကတွယွ ။ ဒီတခါတော့ ဇှဲသဈက ဖုနွးကိုငတွယွ ။ ထူးတယွ ။

ဟယလွို……ဇှဲလား . . . . ဟေး…………ပါးလွ …… ဇှဲကို ဖုနွးခေါနွတော…ဘယရွောကနွလေဲ……ဇှဲက ဖုနွးလညွး မကိုငဘွူး ….. ဟုတတွယွ…ပါးလရွယွ……ဆောရီး……..ဇှဲ အလုပမွှားနလေို့……. အခုရော အားပှီလား…….နသှေေးမာနရွော ရှိလား….. ရှိတယွ…..ရှိတယွ…အခု ဇှဲတို့ အားပှီ…ဘာလဲ…ပါးလနွဲ့ ရခှယလွေကွ ဇှဲတို့နဲ့ တှေ့ခငှလွို့လား……. တှေ့ခငှလွို့ ဆကတွာပေါ့……ဘယတွော့ အားလဲ… ပါးလတွို့ အတှကွ ဆိုရငွ ဇှဲက အားပါတယွ….အခှိနွ မရှေး…..ဟငွးဟငွး….. ဒါဆိုရငွ……. ဘယကွို လာခေါရွမလဲ….. အငွး……..တကကွသိုလွ ရိပသွာလမွးမပေါကွ ဖူဂှီဟောကဈွ အရှေ့မှာ စောင့နွတယွေ ဇှဲ……. အိုကေ….ဟုတပွှီ……လာခေါမွယွ….၁ဝမိနဈ…….အတှငွး…… ဆီးယူး……ဇှဲ . . . တသုံးလုံးနဲ့ မမေိုငွးတို့ ဖူဂှီဟောကဈွ ဆိုငွ အရှေ့မှာ သှား စောင့နွကှတယွေ ။ သိပွ မကှာလိုကွ ။ အဖှူရောငွ ဗောလွဘွိုကားကှီးနဲ့ ဇှဲသဈနဲ့ နသှေေးမာနတွို့ ရောကလွာတယွ ။ ဟေး…..ဇှဲ . . . . ပါးလွ ……ဟေး…….. ကားကှီးက အရမွး ကောငွးတာဘဲ ဇှဲရယွ . . . .အသဈ ဝယလွိုကတွာလား…… ဟုတတွယွ…..ပါးလွ …… မမေိုငွးက ဇှဲ နဲ့အတူ ကား အရှေ့ခနွးမှာ ထိုငလွိုကွတွယွ ။ တငတွငတွိုးကလညွး နသှေေးမာနွ နဲ့အတူ ကား နောကခွနွးမှာ ထိုငလွိုကတွယွ ။ ဟေး….မမေိုငွး . . . . ဖူဂှီဟောကဈွ ထဲက ထှကလွာတဲ့ ကိုသံဒိုငွးက လှမွး ခေါလွိုကတွာ ။

ဟငွ ….. မမေိုငွးလညွး ဇှဲသဈ နဲ့ ရှိနတေဲ့အခှိနွ သူ့ကို မမေိုငွး လို့ အောခွေါလွိုကတွဲ့ ကိုသံဒိုငွး ကို မသိခငှယွောငွ ဆောငလွိုကတွယွ ။ မောငွး…မောငွး…ဇှဲ…လူမှားတာ…….လူမှားတာ…. လို့ ဇှဲသဈကို ပှောလိုကတွော့ ဇှဲသဈက ကားကို ဝူးကနဲ မောငွးထှကလွိုကတွယွ ။ ကိုသံဒိုငွးလညွး သူ့ကို မကှနွှာလှှဲသှားတဲ့ မမေိုငွးက တခှားလူတယောကနွဲ့ တှဲနတော တှေ့လိုကရွလို့ အရမွးစိတညွဈသှားတယွ ။ ဟငွး….ဘယလွို ဖှဈတာလဲ မမေိုငွးရယွ …..မငွး….ငါ့ကိုတောငွ မသိခငှယွောငွ ဆောငသွှားတယွ . . .  ဇှဲသဈရဲ့ ကားသဈကှီးပေါမွှာ လိုကပွါလာတဲ့ မမေိုငွး တယောကွ တာဝနွ အရသာ ဇှဲသဈကို ထောကလွှမွးဖို့ လာခဲ့ရပမယေ့ွ ဒီတခါတော့ ဇှဲသဈရဲ့ လကထွဲက လှတပွါ့မလား ဆိုတာကို တှေးပှီး ရငတွှေ အခုံမှနနွတယွေ ။ ဟိုတခါ သူ့တိုကခွနွးမှာ အတငွးကှမွးခဲ့တာ ။ မနညွးကှီး ရုနွးထှကခွဲ့ရတာ ။ တငတွငတွိုးဆိုရငွ လကမွှနွ လကသွှကတွဲ့ နသှေေးမာနရွဲ့ အကိုငွ အနှိုကတွှကေို တောတွောဘွဲ ခံလိုကရွတယွ ။ ဇှဲသဈနဲ့ နသှေေးမာနကွလညွး မမေိုငွး နဲ့တငတွငတွိုးတို့က ဖုနွးစခေါပွှီး တှေ့ဖို့ ခှိနွးတာကှောင့ွ ဒီတခှီတော့ သူတို့ လုပခွငှတွာတှကေို မမေိုငွးတို့ပေးလုပတွော့မယလွို့ တထဈခှ ကှိမွးသေ တှကထွားကှမှာလေ ။ တငတွငတွိုးလညွး နသှေေးမာနနွဲ့ ကား အနောကခွနွးမှာ ထိုငလွိုကွလာတဲ့အခါ နသှေေးမာနကွ လကမွှနတွော့ တငတွငတွိုး ပေါငတွနွ တဖကကွို ကိုငွ ပှတတွာကို ခံနရတယွေ ။

တငတွငတွိုးလညွး မမေိုငွး ထကွ သာလိုကခွငှတွာကှောင့ွ ရဲမှူးကှနွးဇောကွို ရလောမှောငွးပေး လုပလွိုကတွာ လကသွှကတွဲ့ ကှနွးဇောကွ စတိုခနွးထဲ ဆှဲစားလိုကတွာကို ခံလိုကရွတယွ ။ ကှနွးဇောကွ မိနွးမကိုငွ ကှှမွးနတေဲ့ စားနကှေ ဘဲကှီး ။ သှကသွှကလွေး စားသှားတယွ ။ သူ့ဒဈကှီးကလညွး စံခှိနမွှီဟာကှီး ။ တငတွငတွိုး တကယွ စှဲသှားတယွ ။ ဒီမနကွ ဇှဲသဈတို့အကှောငွး သတငွးပို့ပှီးတဲ့အခှိနွ ရဲမှူးကှီးတှကေ တငတွငတွိုးနဲ့ မမေိုငွးတို့ကို တဦးစီ ခေါတွှေ့ကှတော့ မမေိုငွးကို ရုံးခနွးထဲမှာ ရဲမှူးကှီးက စကားပှောနတေဲ့အခှိနမွှာ ကှနွးဇောကွ တငတွငတွိုးကို သူ့ရုံးခနွးထဲမှာ နှဈယောကထွဲ ရှိခိုကွ တသုံးလုံးရယွ…ထပတွှေ့ခငှတွာ အရမွး မနေ့ညက နာရီကို မကှည့မွိဘဲ တငတွိုးကို ဖုနွးဆကလွိုကမွိတာ မမေိုငွးနဲ့ တနွးတိုးနလေို့ အတော့ကွို ပှာသှားတယွ….မမေိုငွးက တငတွိုး အိမမွှာ လာအိပမွယွ ဆိုတာ ကိုယွ ဘယထွငမွလဲ…… လို့ တီးတိုး ပှောတယွ ။ တငတွငတွိုးလညွး ဒီကလညွး သူ့ကို တှေ့ခငှနွမေိပါတယရွှငရွယွ….. လို့ တိုးတိုးလေး နှဈကိုယကွှား ပှနပွှောလိုကပွါတယွ ။ ကှနွးဇောကွ တငတွငတွိုးရဲ့ ပေါငကွှားကို သူ့ လကကွှီးနဲ့ ဖမွးကိုငတွယွ ။

မုန့ပွှားသလကကွှီးကို စားခငှနွတယွေ တငတွိုးရယွ…. လို့ တုနရွီနတေဲ့ အသံကှီးနဲ့ ပှောတယွ ။ စားရမှာပေါ့…..ဖုနွးဆကွ ခှိနွးမယလွေ…..ခုတော့ မကောငွးဘူး..မမေိုငွးလညွး ပါနတယွေ….ခဏ သညွးခံလိုကွ နောွ …. လို့ တငတွငတွိုးကပှောလိုကတွယွ ။ ဒီအခှိနမွှာ တငတွငတွိုးရဲ့ မုန့ပွှားသလကကွှီးကလညွး ပှစိပှစိနဲ့ တစဈစဈ ယားယံနတောပါ ။ တတနွိုငရွငွ ပှေး ခံခငှလွိုကတွာ အရမွး ။ ကှနွးဇောကွှီးရဲ့ တုတကွှီး ထည့ဖွို့ ပေါငဖွှဲကားပေးလိုကခွငှတွယွ ။ ဇှဲသဈတို့ကို ထောကလွှမွးဖို့ ထှကခွဲ့ကှရတာ နသှေေးမာနကွ ရတဲ့ အခှင့အွရေးကို သုံးတော့မယွ ဆိုတာကို တငတွငတွိုးလညွး သိနတယွေ ။ နသှေေးမာနကွ ပေါငကွိုငရွာက ပို အတင့ရွဲလာတယွ ။ ပေါငကွှားကို လကွ ရောကလွာတယွ ။ ဇှဲသဈကတော့ လကတွဖကနွဲ့ ကား စတီယာရငကွို ထိနွးကိုငပွှီး ကနှတွဲ့လကနွဲ့ မမေိုငွးရဲ့ ပေါငကွို ဆုပကွိုငထွားတယွ ။ ပါးလွ ……ဒို့ ကှနဒွိုကို မသှားခငွ ဆိုငတွဆိုငမွှာ စားကှသောကကွှ ရအောငွ …. လို့ ဇှဲသဈက ပှောလိုကတွာကို မမေိုငွးကလညွး အပှည့အွဝ ထောကခွံတယွ ။ ဇှဲသဈ ခေါသွှားတာက သာမနွ စားသောကဆွိုငွ တဆိုငွ မဟုတဘွဲ ကတေီဗီ ဆိုငတွဆိုငွ ဖှဈနတယွေ ။ သူ ဖုနွးဆကွ မှာထားတဲ့ အထူးရှယခွနွးက အမှောငခွထှားတယွ ။

အစားအသောကတွှကေို မလိုအပဘွဲ ဟငွးခှကပွေါငွး လေးဆယလွောကွ ဇှဲသဈ မှာတယွ ။ အရကပွုလငွးတှေ ဝိုငပွုလငွးတှရေော ။ အမှောငခွနွးထဲ ထိုငကွှတာနဲက ဇှဲသဈက မမေိုငွးကို နသှေေးမာနကွ တငတွငတွိုးကို ကဈဆငဆွှဲ နို့နှိုကွ စလုပကွှတော့တာဘဲ ။မခစှသွောလွညွး အောင့ကွာနမွး ခံရတာပေါ့ ။ ဇှဲသဈရဲက လကကွှီးက မမေိုငွး နို့ကှီးတှကေို ဘရာပေါကွနေ ဆုပညွှဈကစားနပှေီ ။ သူက ဘရာကို လှနတွငဖွို့ ကှိုးစားပမယေ့ွ ရငသွားထှားတဲ့ မမေိုငွးရဲ့ ဘရာက လှနတွငဖွို့ ခကခွဲနတယွေ ။ သူက လသေံတိုးတိုးနဲ့ ဘရာကို ခှိတဖွှုတလွိုကပွါ ပါးလွ လို့ ပှောလိုကွတွယွ ။ မမေိုငွးတော့ အခကကွှုံပှီ ။ ဒီအတိုငွးဆိုရငွ တသကလွုံး ထိနွးသိမွးခဲ့တဲ့ အပှိုစငပွနွးကို ဇှဲသဈ ခှှပဈတောကို ခံရတော့မယွ ထငတွာဘဲ ။ တငတွငတွိုးနဲ့ နသှေေးမာနကွ မမေိုငွးနဲ့ ဇှဲသဈတို့ရဲ့ ဘေးမှာ ထိုငကွှတာ မှောငနွတေော့ သူတို့ကို သိပပွှီး ထငထွငရွှားရှား မတှေ့ရပမယေ့ွ နသှေေးမာနနွဲ့ တငတွငတွိုးတို့ နှုတခွမွးခငွှးစုတွ ကဈဆငဆွှဲကှတဲ့ အသံတှကေ ပှှတကွနဲ ပှတကွနဲ ထှကနွတယွေ ။ လုပပွါ ပါးလရွယွ…..ပါးလွ လိုခငှတွာ အကုနွ ဇှဲ ဝယပွေးမယွ…..ပါးလွ ဖှဈစခငှတွောတှေ အကုနလွုံး ဖှဈစမယွေ…..ပါးလကွို နမွးခငှတွာလေး ခှင့ပွှုနောွ….. လို့ တတှတတွှတွ ကပပွှောရငွး မမေိုငွး ဘာကို သူကိုယတွိုငွ ခှိတဖွှုတွ လှော့ပဈလိုကတွယွ ။

အို . . . ဇှဲသဈ နမွးပှီ ။ သူ့နှာခေါငွးနဲ့ ထိုးပှတွ ရှုနမွးတာက စတယွ ။ ဟင့ွ ဇှဲရယွ……ခကတွာဘဲ….. မခကပွါဘူး ပါးလရွယွ…ကိုယ့ွ ခစှသွူဘဲ အလိုလိုကလွိုကပွါ…..ဇှဲ သိပွ ခစှတွယလွေ . . . မမေိုငွးရဲ့ ရငသွားထှားထှားတှေ အပေါွ တငွးတငွးကှပကွှပွ စညွးနှောငထွားတဲ့ ရငစွညွး ဘရာလေး ကှာထှကသွှားပါပှီ ။ တငွးကှပွ ခှုပနွှောငထွားရာကနေ လှတသွှားလို့ ထိုးထောငွ ကှှနတေဲ့ မမေိုငွးရဲ့ ရငသွားကှီးတှကေို ဇှဲသဈ စို့ပါပှီ ။ အိုး…အငွ…..ဇှဲ…ဇှဲ…အိုး…….ဟငွး…. အမှောငမွှာ ကငှ့သွား ရလာတဲ့ မမေိုငွးရဲ့ မကှလွုံးတှကေ တငတွငတွိုးတို့ ဖကကွို ကှည့မွိလိုကတွဲ့အခါ တငတွငတွိုးရဲ့ စကပကွို လှနတွငထွားပှီး နသှေေးမာနကွ တငတွငတွိုးရဲ့ ပေါငတွနတွှေ ကှားထဲကို ခေါငွးထိုးအပပွှီး တငတွငတွိုးရဲ့ အာပုံကှီကို တပှတပွှတနွဲ့ ယကနွတော ကို မှငလွိုကရွတယွ ။ ဟယွ…. ၁၆ ဒီအတိုငွး ဆိုရငွ ဇှဲသဈနဲ့ နသှေေားမနွ ဓါးပှဆိုတာကို ခိုငလွုံအောငအွထောကအွထားပှနိုငတွာ မပှနိုငတွာက မသခှောဘဲ မမေိုငွး အဖှင့ခွံရဖို့ကသခှောသလောကွ ဖှဈနပှေီ ။ ဇှဲသဈက သူ တကသွိမွးပှီးသား နရောကို ခှကေုတယွူပှီး နောကတွဆင့ွ တကလွှမွးဖို့ ကှိုးစားတော့မယွ ဆိုတာ မမေိုငွးသိတယွ ။ မမေိုငွးရဲ့ ဖှံ့ထှား တဲ့ ရငသွားစိုငကွှီး နှဈလုံးကို လကမွလှှတတွော့ ။

ကောငွးကောငွးကှီး ဆုပနွယကွစားသလို သူ့ပါးစပနွဲ့လညွး ငုံစို့လိုကွ လှာနဲ့ ယကကွလိလိုကလွုပနွတယွေ ။ သူ့လကကွ မမေိုငွးရဲ့ ဖငတွုံးတှကေိုလညွး ဆုပညွှဈနပှေီ ။ ဖငပွှီးရငွ နောကဆွုံး စခနွးသိမွးတိုကပွှဲက အာပုံဆီကိုဘဲလေ ။  ဘေးဖကကွ တငတွငတွိုးကတော့ စခနွးကလှုနီးပါး ဖှဈနပှေီ ။ နို့ကိုငနွို့စို့ ခံရပှီးတဲ့နောကွ နသှေေးမာနကွ တနွးမှုတတွာကို ခံရတော့တာဘဲ ။ နသှေေးမာနရွဲ့ အမှုတကွှောင့ွ တငတွငတွိုး ကိုယတွိုငကွ ထောကလွှမွးဖို့ အလုပကွိုတောငွ မလုပတွော့ဘူး..တခါထဲ အရသာတှေ့ပှီး ပေါငနွှဈခှောငွး ကို ဖှဲပေးပှီး အကှိုကတွှေ့နတယလွေို့ ထငတွာဘဲ ။ ဇှဲသဈရဲ့ လကကွှီးတှကေို ကာကှယရွငွး တငတွငတွိုးဖကကွို ကှည့လွိုကတွော့ တငတွငတွိုးက အမှုတွ ခံနတော မဟုတတွော့ဘဲ နသှေေးမာနရွဲ့ ညို ညိုတုတတွုတွ အတနခွှောငွးကှီးကို အားရပါးရ စုတနွတောကို တှေ့လိုကရွတယွ ။ ရဲမတှေေ လာ ထောကလွှမွးတာ မဟုတတွော့ဘဲ ဓါးပှဂိုဏွးဝငတွှရေဲ့ ပှောတွောဆွကမွယလွေးတှေ ဖှဈနကှပှေီမို့ မမေိုငွးလညွး အတငွးကှီး ရုနွးထှကပွှီး မတတွပွ ထရပလွိုကပွါတယွ ။ ပါးလတွို့ ပှနခွငှပွှီ…ဘာတှေ ဖှဈကုနပွှီလဲ မသိဘူးကှာ…ပါးလတွို့ကို အပေါစားတှလေို့ ထငနွသလေား….. လို့ ပါးစပကွ ပှောရငွး ရခှယလွေ…..ထ….ထ…တောတွော့…ပှနကွှစို့…… လို့ တငတွငတွိုး ကှောပှငကွို ရိုကပွှီး သတိပေးလိုကပွါတယွ ။

ပှီးတော့ နံရံက မီးခလုပကွို နှိပလွိုကတွယွ ။ လငွးထိနသွှားတဲ့ မီးရောငွ အောကမွှာ ဖရိုဖရဲ ဖှဈနတောတှကေို ဘှားကနဲ တှေ့လိုကရွတယွ ။ တငတွငတွိုးက နသှေေးမာနရွဲ့ အတနခွှောငွးကှီးကို ဆုပထွားရကကွှီး ။ ဇှဲသဈလညွး အတနငွေါငေါကှီးကို လကနွဲ့ ဆုပထွားနတော တှေ့လိုကရွတယွ ။ မမေိုငွး ကိုယတွိုငလွညွး အဝတအွစားတှကေ တှန့ကွှေ ပှီး ကှယသွီးတှေ ပှနမွတပရွသေး ။ တငတွငတွိုးလညွး အခုမှ သတိဝငလွာပှီး ဟုတတွယွ…ပါးလွ…ပှနစွို့ .. သူတို့က အရမွးကှမွးတာဘဲ ….စတကကွှောတွယွ…..ဖှညွးဖှညွး စတကဘွိုငွ စတကွ မဟုတဘွူး…ဟှနွး……လူဆိုးတှေ….. လို့ ပှောပှီး ထရပလွိုကွတွယွ ။ ပိုကဆွံအိတကွို ကောကဆွှဲလိုကတွယွ ။ ဇှဲသဈနဲ့ နသှေေးမာနတွို့လညွး ပါးစပထွဲ ရောကခွါနီး ပုတခွခှံလိုကရွလို့ ခံပှငွးနတေဲ့ သားရိုငွး ကှားကှီးတှလေို စိတပွကှလွကပွကွှ ဖှဈသှားကှတယွ ။ ဒါပမယေ့ွ သူတို့က စိတထွိနွးနိုငသွူတှေ ။ ဒီ တကှေ့ မရ နောကတွကှေ့မှာ ရမယွ ဆိုတဲ့ အနနေဲ့ သှားဖှီးပှလိုကကွှပှီး နပေါအုံး ပါးလရွယွ…စိတမွဆိုးပါနဲ့ . . .အေးဆေးပေါ့….ဒီကနေ ပှနခွငှပွှနပွါ …တနရောကို သှားကှရအောငပွါ …လို့ နှဈယောကစွလုံးက ရယပွှီး ပှောလိုကကွှတယွ ။ နသှေေးမာနကွ ခံပှငွးနတယွေ ။ ဘာဂှာလညွး ဆှဲပှီးပှီ . .ပုလှလညွေး အမှုတခွံနရတယွေ ။ တိုးလို့တနွးလနွး ရပလွိုကရွလို့ ။

ဒါကှောင့ွ သူတို့ကို ရအောငွ ဗှုံးမယွ ဆိုတဲ့ ဇှဲနဲ့ ဇှဲသဈကို ထောကကွှံ့ဖကွ ကားလှောကွ မောငွးရအောငွ…. လို့ အကှံပေးလိုကတွယွ ။ ထောကကွှံ့မှာက သူတို့ရဲ့ ခှံကှီး ရှိနတယလွေေ ။ အခငွှးခငွှး အခကှပွေးလိုကတွဲ့ သဘော ။ ဒီစောနွှဈကောငကွို ထောကကွှံ့ခှံထဲ ခေါသွှားပှီး ဖှုတွ ပဈကှမယွ လို့ ပှောလိုကတွာ ။ ဇှဲသဈကလညွး သဘောပေါကတွယွ ။ နသှေေးမာနွ အကှံကို လကခွံတယွ ။ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးတို့ကို ခှံထဲကို ခေါသွှားမယလွို့ ဆုံးဖှတလွိုကတွယွ ။ ထောကကွှံ့ ခှံထဲမှာက ဝလေီ နဲ့ ဝလငွေး အမှှာ ညီနောငွ ရှိနတယွေ ။ ဒီခှံကှီးက သူတို့ရဲ့ လှို့ဝှကထွားတဲ့ နရော ။ ဒီခှံကှီးအကှောငွး လူမသိစခငှကွှေဘူး ။ တတနွိုငရွငွ လူစိမွး တယောကကွိုမှ ဒီခှံကှီးထဲကို သူတို့ ခေါမွသှားခငှကွှဘူး ။ ခေါမွသှားဖို့လညွး သူတို့ ဆုံးဖှတခွကွှ ခထှားပှီးသား ။ နသှေေးမာနကွ ထောကကွှံ့လို့ ပှောလာကတညွးက ဒီကောငွ အရမွး တငွးနပှေီ ဆိုတာ သိလိုကတွယွ ။ ပါးလနွဲ့ ရခှယွေ တို့ကို ခှံထဲ မ သှားပှီးအရ ဖှုတမွယွ လို့ သူ ကှံစညနွပှေီ ဆိုတာ သိလိုကတွယွ ။ မမေိုငွးလညွး သူတို့ဆီက သိခငှတွာတှေ မရသေးတာမို့ ဆကပွှီး သူတို့နဲ့ လုံးရအုံးမယွ ဆိုတာ သိနတယွေ ။ အဖှုတွ ခံရမှာလညွး ကှောကွ သတငွးလညွး လိုခငွှ ။ ဒါပမယေ့ွ မမေိုငွး ရဲတငွးနတောက သူတို့နှဈယောကွ ဇှဲသဈနဲ့ နသှေေးမာနတွို့ နောကကွို လိုကတွဲ့အခါ အနောကကွ ဆှပအွဖှဲ့ဝငွ တခှို့က ပုံဖကွှ ရုပဖွကှထွားပှီး ခှရောခံ လိုကနွကှမယွေ ဆိုတာ သိထားလို့ ။

ခုထိတော့ ဇှဲသဈတို့ ၂ယောကကွ အနောကကွ အရိပွ ပါနတောကို သိပုံမရကှသေးဘူး ။ နသှေေးမာနရွဲ့ ဇာတိရုပွ အမှနွ ပှနပှေီ ။ တငတွငတွိုးကို သူ့လကခွှောငွးတှကေို နမွးရှုပှနတယွေ ။ သူ စောစောက တငတွငတွိုးကို ဒီလကခွှောငွးတှနေဲ့ နှိုကကွလိထားခဲ့တယလွေ ။ မမေိုငွးနဲ့ တငတွငတွိုးတို့ကတော့ ထောကကွှံ့ဖကကွို ကားလှောကမွောငွးမယဘွဲ ထငထွားနဆေဲ ။ သူတို့မှာ ခှံကှီးတခှံ ရှိနတယွေ ဆိုတာ သူတို့ မသိကှသေးဘူး ။ ကားနဲ့ ထှကခွဲ့ကှတော့လညွး နသှေေးမာနကွ ကားအနောကဖွကမွှာ တငတွငတွိုးနဲ့ တအားပှဲကှမွးတယွ ။ တငတွငတွိုးကလညွး ဘာထနသွလဲ မမေးနဲ့ ။ နသှေေးမာနကွို တပှှတပွှှတွ ပှတပွှတွ အသံတှေ ထှကအွောငကွိုဘဲ စုတပွေးနတယွေ ။ ဒါတှကေို ဇှဲသဈက နောကကွှည့မွှနထွဲကနေ တှေ့တယွ ။ သူလညွး ထနနွပှေီလေ ။ မမေိုငွးရဲ့ ခှိုခှိုကှီးတှကေို တအားစို့ခဲ့ရတယွ မဟုတလွား ။ မမေိုငွးလညွး မလှယတွော့ဘူး ဆိုတာ သိနတယွေ ။ ဘယနွရောကို ခေါသွှားပှီး သူတို့ကို ဖှုတကွှမလဲ ဆိုတာ စဉွးစားနတယွေ ။ ထငတွဲ့အတိုငွးဘဲ ထောကကွှံ့ဖကကွို ရောကလွာတဲ့အခါ ဇှဲသဈက ပါးလတွို့ ရခှယတွေို့ကို ဇှဲတို့ရဲ့ ခှံကှီးထဲကို လိုကပွှမလို့….. လို့ ပှော လိုကတွယွ ။ ဟငွ…ဇှဲတို့က ဒီထောကကွှံ့မှာ ခှံ ရှိလား…ပှောလညွး မပှောပှဘူး… လို့ မမေိုငွးက မေးလိုကတွယွ ။ ဟုတတွယွ…မပှောပှဖှဈသေးဘူး . . .ကိုယတွို့မှာ ခှံရှိတယွ ….စိုကပွှိုးရေး မှေးမှူရေးတှေ လုပကွှမလို့လေ…… လို့ ဇှဲသဈက ပှနဖွှတယွေ ။

ခှံက တောတွောွ ကယှတွယွ ။ ခှံတံခါး အမှင့ကွှီး က ဟှနွး တီးလိုကတွော့ ပှင့လွာတယွ ။ ဆံပငရွှညရွှညွ အသားညိုညိုနဲ့ လူနှဈယောကွ တံခါးကှီးကို လာဖှင့ပွေးတာ ။ ဟငွ…… မမေိုငွးက ဒီလူ နှဈယောကကွို ကှည့ပွှီး အံ့သှသှားတယွ ။ သူတို့ ရုပတွှကေ ခှှတစွှပွ တူနလေို့ ။ ဇှဲသဈက ပှုံးလိုကတွယွ ။ အံ့သှသှားလား….သူတို့က အမှှာ ညီနောငလွေ…ဝလေီနဲ့ ဝလငွေး တဲ့….ဇှဲရဲ့ တပည့တွှပေေါ့ . . . လို့ ပှောပှတယွ ။ ခှံအလညခွေါငမွှာက သှပမွိုးနဲ့ သဈသားအိမလွေး တလုံး နဲ့ ဂိုဒေါငွ အကှီးစားကှီး တလုံးကို တှေ့ကှရတယွ ။ ကဲ ပါးလနွဲ့ ရခှယွေ…..ဆငွးကှည့ကွှ….သီးပငွ စားပငတွှေ ရှိတယွ…..ကှကဘွဲတှလညွေး မှေးထားတယွ…… လို့ ဇှဲသဈက ပှောလိုကတွော့ သူတို့ ကားပေါကွ ဆငွးလိုကကွှတယွ ။ ဝလေီနဲ့ ဝလငွေးတို့ရဲ့ မကှလွုံးတှကေ တောတွောွ ရိုငွးတယွ ။ မမေိုငွးတို့ နှဈယောကရွဲ့ ကိုယလွုံးတှကေို ပှူးပှီး စိုကကွှည့နွကှတယွေ ။ လာ..အိမထွဲ ဝငကွှ….ဝိုငမွှိုးစုံနဲ့ ဘီယာတှေ ရှိတယွ . . .ဝလေီဝလငွေး…..ကှကကွှောကွှာ…..ပါးလနွဲ့ ရခှယွေ စားဖို့……. ဇှဲသဈက အောပွှောလိုကတွယွ ။ ဇှဲက ဒီ ခှံကှီး ဝယထွားတာ ကှာပှီလားဟငွ…..မမေိုငွးက ပတဝွနွးကငှကွို မကှစွိကစား လိုကပွှီး ဇှဲသဈကို မေးလိုကတွယွ ။

နသှေေးမာနကွတော့ တငတွငတွိုးရဲ့ လကကွို ဆှဲပှီး ဂိုဒေါငထွဲကို ဝငသွှားတယွ ။  ရဲမှူးကှနွးဇောွ တယောကွ မမေိုငွးနဲ့ တသုံးလုံးတို့အတှကွ စိတပွူသောက ရောကနွတယွေ ။ အထကလွူကှီးတှကေို မလှနဆွနနွိုငလွို့သာ မမေိုငွးတို့ နှဈယောကကွို ဇှဲသဈ နဲ့ နသှေေးမာနတွို့ ဆီကို အနီးကပွ သှား စုံစမွးခိုငွးခဲ့ရတာ ဖှဈပမယေ့ွ တကယတွမွးမှာ သူတို့ကို ဇှဲသဈတို့က ဆှဲစားလိုကမွှာကို သူ အရမွး စိုးရိမနွတယွေ ။ သူ့သဘောနဲ့သာဆို ဇှဲသဈတို့ကို ဆှဲစိလိုကပွှီး ပှငွးပှငွးထနထွနွ စဈမေးလိုကမွှာဘဲ ။ သူတို့ဆီက ဖှောင့ခွကွှ ယူလိုကမွှာဘဲ ။ အခုတော့ ကှားခံတှငွးကို သကဆွငွးခိုငွးလိုကသွလို ဖှဈနပှေီ မဟုတလွား ။ ဒါကှောင့ွ သူ့ရဲ့ ဆှပွ အဖှဲ့ထဲက လကရွှေးစငွ လူတောွ သုံးယောကကွို သခှော ရှေးပှီး မမေိုငွးနဲ့ တသုံးလုံးတို့ အနောကကွနေ ရှဲဒိုး ထည့ွ လိုကတွယွ ။ ခဏခဏဘဲ အနောကကွ ဘကကွပွ ရှဲဒိုး အဖှဲ့တှကေို သူ ဖုနွးဆကွ မေးတယွ ။ အခှအနေေ ဘယလွိုလဲကှ ….ဉာဏလွငွး…. ဉာဏလွငွးဦးက လူတောလွေး ။ ထကမွှကတွဲ့ ဆှပတွဦးမို့ သူ အားကိုးတယွ ။ သူတို့ ထောကကွှံ့က ခှံကှီးထဲမှာ…..ရဲမှူး……ကနှောတွို့ မှနပွှောငွးနဲ့ သူတို့ကို စောင့ကွှည့နွပေါတယွ….လိုအပရွငွ ကနှောတွို့ လိုကဝွငသွှား ကှမယွ…..အငအွားလိုရငွ ရဲမှူးနဲ့ တိုငပွငထွားတဲ့အတိုငွး အကူ ခေါလွိုကပွါမယွ . . .။

ကောငွးပှီကှာ..ဆကလွုပပွါ .. သတိရှိပါစကှော…..ဖုနွးဆကပွါ….. ဉာဏလွငွးဦးနဲ့ ပှောအပှီး သူ့ကို မမေိုငွး လုပခွဲ့တဲ့ ဗီအိုငပွီ အိမကွ လုံခှုံရေး တာဝနခွံ အငခွပွှ ရဲအုပွ ဦးဗလက ဖုနွးခေါတွယွ ။ ဆရာကှနွးဇောွ ….မမေိုငွး ဘယရွောကနွသလေဲဟငွ….. မမေိုငွး ..စဈဆငရွေးမှာ …ဘာလို့လဲ….လူကှီးတှေ ခိုငွးတာ….. ဗီအိုငပွီရဲ့ မိသားစုက မေးနတယွေ…သူတို့က မမေိုငွးကိုဘဲ ပှနလွိုခငှကွှတယွ…လတတွလော ပို့ထားတဲ့ သိငွဂြ ီ ရှှစငွေ ကို မကှိုကကွှဘူး …. အငွး…အခုတော့ မမေိုငွးက အနဒွါကာဗာ လုပနွတယွေ…..မရနိုငဘွူး . . ခကတွာဘဲ ဗှာ….. ဗီအိုငပွီကှီးရဲ့ နအေိမွ ။ ရဲခှေးထိနွး ကနေိုငွးအဖှဲ့က ရဲမေ သိငွဂြ ီ ရှှစငွေ တယောကွ ဗီပိုငပွီကှီး ဦးဒိုငွးရဲ့ နအေိမမွှာ မမေိုငွး နရောမှာ တာဝနကွနှတေဲ့ အခှိနွ သူမရဲ့ ခှေးကိုသာ မကဘဲ မမေိုငွးရဲက ခှေးကှီး ထရန့ကွိုပါ တာဝနယွူထားပေးရပါတယွ ။ ဒီနေ့ မနကွ စောစော ကုတငပွေါွ အိပပွှောနွတေဲ့ သိငွဂြ ီ ရှှစငတွေယောကွ ထရန့ကွ ပေါငကွှားထဲ လာယကတွာကို ခံရလို့ အတောကွှီး တုနလွှုပွ နတယွေ ။ ဒါ ပထမဆု့း ယကတွာ မဟုတွ။ လဈရငွ လဈ သလို ထရန့ကွ လာလာယကတွတပွှီး တခါလညွး အနောကကွနေ လာညှောင့တွယွ ။ ဇှဲသဈက အိမကွလေးရဲ့ ဧည့ခွနွးမှာ မမေိုငွးကို ဝိုငတွိုကတွယွ ။ ဝလေီနဲ့ ဝလငွေးတို့ ကှောလွှောပွှီး လာပို့တဲ့ ကှကကွှောနွဲ့ ငါးကှောတွှကေို ကှှေးတယွ ။ ပှီးတော့ အတှငွးခနွးထဲ ဝငသွှားပှီး ဘူးကှီးတဘူးနဲ့ ထည့လွာတဲ့ လကဝွတရွတနာတှကေို ထုတယွူလာတယွ ။

ဟယွ…..ဇှဲ…မှားလှခညှလွား….ဒါ ဇှဲဟာတှလေားဟငွ … မမေိုငွး အရမွး အံ့သှသှားတဲ့ ပုံနဲ့ မေးလိုကတွယွ ။ အငွးပေါ့…. သူမှားတှေ ခမွှးသာတယွ ဆိုတာ အလကား…ကိုယကွ ကုဋေ ရှဈဆယွ သူဌေးသား…..ဟားဟား…….ဇှဲသဈက ရှေးမငွးသားကှီး တယောကရွဲ့ အမူအရာကို အတုခိုးပှီး ပှောလိုကတွယွ ။  စိတထွဲမှာတော့ ဟိုတလောက ဓါးပှအတိုကွ ခံလိုကရွတဲ့ စိနရွှှရတနောဆိုငကွှီးက ဟာတှဘေဲ လို့ သိလိုကတွယွ ။ ဒါ ပါးလွ အတှကတွှပေေါ့….ဒီမှာ..ဒီဆှဲကှိုးလေး မကှိုကဖွူးလား….လော့ကကသွီးလေးက အသဲနှလုံးပုံ ကှောကလွေးနဲ့…..   အို…လှလိုကတွာ ဇှဲရယွ……ပါးလကွို တကယပွေးမှာလား……   ဒါပေါ့…ပါးလရွယွ….ဇှဲက ပါးလကွို သိပခွစှတွာ ….  ဇှဲသဈက မမေိုငွးကို ဆှဲကှိုးလေး ဆှဲပေးလိုကပွှီး နဖူးလေးကို ရှှတကွနဲ နမွးလိုကတွယွ ။  ပှီးတော့ သူ့နှုတခွမွးတှကေို လကညွှိုးနဲ့ ထိုးပှတယွ ။ နမွးခိုငွးတာ ။  မမေိုငွးလညွး မခစှသွောလွညွး အောင့ခွါနမွး ပေါ့ ။ ထိရုံလေး နမွးလိုကတွယွ ။    ဇှဲသဈက ဘူးကှီးထဲက စိနထွညတွှေ ထုတပွှနတွယွ ။ ဒါက ပါးလွ အတှကွ …. စိနနွားကပတွှေ စိနလွကစွှပတွှကေို လာ ဝတပွေးတယွ ။ အားနာစရာကှီး ဇှဲရယွ…..မယူပါရစနေဲ့ …..   မမေိုငွးက ငှငွးလိုကတွော့ သူက အတှငွးခနွးထဲကို ထပွ ဝငသွှားပှီး ပလပစွတဈအိတွ အကှီးစားကှီးနဲ့ ထည့ထွားတဲ့ ဒေါလွာငှတှကေေို ယူလာခဲ့ ပှီး ဒါ ပါးလွ အတှကွ….. လို့ ပေးတယွ ။

အို … ဒီဒေါလွာတှကေ အလီဘိုငွ ဆိုတဲ့လူရဲ့ မနွးနီးအိပခွှိနွး ကနေ တိုကလွာခဲ့တာတှေ ဖှဈလိမ့မွယွ……လို့ မမေိုငွး သိလိုကတွယွ ။  ဇှဲသဈက ဒါတှေ ပေးပှီးတဲ့နောကွ မမေိုငွးကို ပါးလွ…မပှနနွဲ့တော့….ဇှဲတို့ ပှောကွှမယွ…ဒီခှံထဲမှာဘဲ ….. လို့ ပှောလိုကရွငွး မမေိုငွးရဲ့ တငပွါးတငွးတငွးတှကေို လကတွှနေဲ့ ဖစှညွှဈ တယွ ။ ဇှဲသဈတို့ ခှံကှီးနဲ့ မလှမွးမကမွးက လဖကရွညဆွိုငလွေးရှေ့မှာ ဉာဏလွငွးဦးနဲ့ ဆှပအွဖှဲ့ဝငွ နှဈယောကတွို့ တကဆွီကားစုတလွေး ထဲမှာ ထိုငနွကှတယွေ ။  ဉာဏလွငွးဦးက မမေိုငွးရဲ့ အကငွြှ ီကှယသွီးမှာ လှို့ဝှကွ တပဆွငထွားတဲ့ အသံလှှင့ွ အသံဖမွး စကကွလေး ကနေ မမေိုငွးတို့နဲ့ ဇှဲသဈတို့ ပှောဆို နကှတောတှကေို ကှားနရတယွေ ။  စောစောက ကတေီဗီထဲက အမှောငခွနွးထဲမှာ ဇှဲသဈက မမေိုငွးကို ကိုငတွာတှေ နို့စို့တာတှကေို မမှငရွပမယေ့ွ ဉာဏလွငွးဦး အသံတှေ ကှားနခေဲ့ ရတယွ ။ မမေိုငွးရဲ့ ညညွးသံလေးတှေ နဲ့ တပှှတပွှှတွ နို့စို့သံတှကေို ကှားနရတယွေ ။ တငတွငတွိုးဖကကွလညွး တပှတပွှတွ လှာယကသွံတှေ ညညွးသံတှနေဲ့ တပှှတပွှှတွ ပုလှသေံတှကေ သောသောညံနတယလွေေ ။  ဉာဏလွငွးဦးလညွး ကိုယ့ရွဲမတှကေေို ဓါးပှလို့ သံသယရှိနသေူတှကေ ရနမွူမှာကို စိုးရိမလွို့ ရဲမှူးကှနွးဇောကွ သသခှေောခှာ နားစှင့ထွောငထွားဖို့ မှာခဲ့လို့ အာရုံစိုကွ နားထောငနွတေော့ အကုနလွုံးကို ကှားနရတယွေ ။

ဉာဏလွငွးဦး စိတတွှေ ခှောကခွှား ထကှှပှီး ဘောငွးဘီထဲက မှေးရာပါလကနွကကွလညွး တအားကို မာကှောထကှှနရတယွေ ။  အခုလညွး ဇှဲသဈက မမေိုငွးကို ကှမွးပှနပွှီ ။ အို..ဇှဲရယွ…ဘာလို့ ဖငကွို လာကိုငပွှနတွာလဲ….. လို့ မမေိုငွး ပှောလိုကသွံကို ပှတပွှတသွားသား ကှားလိုကရွတယွ ။ ဇှဲသဈက ခစှသွူခငွှးတှဘေဲ ပါးလရွယွ…..အခုလောကွ ဆိုရငွ နသှေေးမာနနွဲ့ ရခှယတွေို့ တတှတေောငွ ပှဲကှမွးနလေောကပွှီ …..ပါးလွ သူတို့ဘာတှေ ဖှဈနတယွေ ဆိုတာ မှငခွငှလွား…..ဒီမှာကှည့ွ…. လို့ ပှောလိုကပွှီး စားပှဲလေးအပေါွ တငထွားတဲ့ လကတွော့လေးကို ခလုပနွှိပပွှီး ဖှင့ပွှလိုကတွယွ ။ အို ဂိုဒေါငကွှီးထဲကို ဝငသွှားကှတဲ့ နသှေေးမာနနွဲ့ တငတွငတွိုးတို့ ကုတငလွေး တလုံးပေါမွှာ ဖှဈခငှတွိုငွးတှေ ဖှဈနကှပေါလား ။ တှေ့လား…ပါးလရွဲ့ သူငယခွငွှး ရခှယနွေဲ့ နသှေေးမာနတွို့ မုနယွိုနကှပှေီ ….ကှည့စွမွး..ရခှယကွေ သူ့ဟာကှီးကို စုတပွေးနလေိုကတွာ…ဖငွ  အပှောငသွားနဲ့….. လို့ ဇှဲသဈက ပှောလိုကလွို့ မမေိုငွးလညွး အသံနားထောငနွတေဲ့ ဉာဏလွငွးဦးတော့ ကှားသှားပှီ လို့ စဉွးစားမိလိုကတွယွ ။

ကှည့လွေ..ပါးလွ…မကှစွိ မလှှဲလိုကပွါနဲ့…ပှဲကောငွးနတော မှငတွာနဲ့ အဲလို လုပခွငှစွိတပွေါကလွာတယွ  လို့ ဇှဲသဈက ပှောရငွး မမေိုငွး  ရဲ့ အဝတတွှကေို ခှှတဖွို့ ကှိုးစားပါတယွ ။ အို…မလုပပွါနဲ့ ဇှဲရယွ……ပါးလကွ မိနွးမပကွှ တယောကွ မဟုတပွါဘူး……  မမေိုငွးက ရုနွးထှကပွှီး မတတွပွ ထရပလွိုကတွယွ ။  ဇှဲသဈက စိတမွရှညတွော့တဲ့ ပုံနဲ့…. ပါးလွ….လာပှီး ကညာစဈမနနေဲ့……နငတွို့ကိုယတွိုငကွ ခံခငှလွို့ ငါတို့ကို ဖုနွးဆကွ ခေါခွဲ့ပှီး အခု ကတှော့မိနွးမကောငွးလေး လုပနွတောလား….နင့ကွို ရှှထညွေ စိနထွညနွဲ့ ဒေါလွာတှေ ပုံပေးတာ……နငကွ ဘာလို့ ငါ့ကို ငှငွးပယနွတောလဲ … လို့ ခပွ မာမာ ပှောလိုကပွှီး ဆိုဖါပေါကွို အတငွး ဆှဲလှဲလိုကပွါတယွ ။ လှှတွ…လှှတွ…..နငွ မယုတမွာနဲ့…ငါ့ကို လှှတပွါ……  မမေိုငွးက အတငွး ရုနွးထပှီး ဇှဲသဈကို တှနွးပဈတယွ ။  ဉာဏလွငွးဦး စိတပွူနတယွေ ။ ဘာလုပရွမလဲ မသိဘူး ။ နားကှပနွဲ့ မမေိုငွးတို့ဆီက အသံတှကေို နားထောငနွရငွေး ရဲမှူးကှနွးဇောဆွီကို ဖုနွး လှမွးဆကလွိုကတွယွ ။  ဇှဲသဈ လကထွဲက အတငွး ပှေးထှကခွဲ့တဲ့ မမေိုငွး ဂိုဒေါငကွှီးဆီကို ပှေးသှားလိုကတွယွ ။  တငတွငတွိုးကို သှားခေါပွှီး ဇှဲသဈတို့ ခှံထဲက ထှကဖွို့ ။

ဂိုဒေါငထွဲကို ရောကသွှားတဲ့အခှိနွ မှငလွိုကရွတဲ့ မှငကွှငွးက ခှောကခွှားစရာကှီး ။  နသှေေးမာနကွ ဖငကွုနွးပေးထားတဲ့ တငတွငတွိုးကို အနောကကွနေ အားပှငွးပှငွးနဲ့ ကှုံးဆောင့နွတော ။ ဟငွ ….. ဇှဲသဈက အနောကကွ လိုကလွာတယွ ။ ဂိုဒေါငွ ထဲကို သူနဲ့ ဝလေီဝလငွေး ဆိုတဲ့ အမှှာ ညီအကိုနဲ့ ဝငလွိုကလွာတာ ။ ပါးလွ ….မာနကှီးမနနေဲ့….နင့သွူငယခွငွှးလိုဘ အေးဆေး ကုနွးစမွးပါ…ငါက နင့ကွို အကုနွ ပုံပေးတာလေ..နင့ဖွကကွလညွး ငါ့စိတကွှိုကွ ပေးမှပေါ့…..လာစမွး..အဝတတွှေ ခှှတလွိုကွ . . .  တငတွငတွိုးလညွး ကာမ ရယောဉကွှောထဲ နဈမှောနရောက လှည့ကွှည့တွယွ ။  မမေိုငွးနဲ့ ဇှဲသဈတို့ ညိနတောကို တှေ့ပမယေ့ွ အနောကကွ တအားဆောင့ပွေးနတေဲ့ နသှေေးမာနကွှောင့ွ ဘာလုပရွမှနွး မသိ ။ ဖငကွုနွးပှီး ဆောင့ပွေးတာတှကေို ခံယူနတယွေ ။  မမေိုငွးက ဟိတွ..ညညွးက ဘာဖှဈနတောလဲ……ဒီလောကဘွဲ အညှာလှယနွသလေား….. လို့ တငတွငတွိုးကို အောပွှောလိုကတွယွ ။ ဒီတော့မှ တငတွငတွိုးလညွး ကုနွးပှီး အဆောင့ခွံနရောက သတိဝငလွာပှီး နသှေေးမာနကွို တှနွးပဈပှီး ကုတငလွေးပေါကွ ထ လိုကတွယွ ။ ဟာ…သောကကွောငမွ…..  နသှေေးမာနကွ အောလွိုကတွယွ ။  မမေိုငွးက အဝတခွှှတတွာ မခံတော့ ဇှဲသဈက မမေိုငွးကို ခှုပပွေးဖို့ ဝလေီဝလငွေးတို့ကို ပှောလိုကတွယွ ။

ဝလေီဝလငွေး တို့ကလညွး ဒါမှိုးကို သိပကွှိုကတွာပေါ့ ။  မမေိုငွးကို ဝိုငွးခှုပဖွို့ တိုးကပလွာကှတယွ ။  ဇှဲသဈက မမေိုငွးရဲ့ အဝတတွှကေို ဆှဲဆုပပွဈဖို့ ကှိုးစားလိုကတွယွ ။ မမိုကရွိုငွးနဲ့ ဇှဲသဈ ….မငွး ထောငထွဲ ဝငခွငှလွား ….. လို့ မမေိုငွး အောလွိုကတွယွ ။ ထောငထွဲကို ဘာလို့ ဝငရွမှာလဲ…..ဟားဟားဟားဟား……. နငွ မုဒိနွးကငှ့ရွငွ ဝငရွမှာပေါ့……   မုဒိနွးကငှ့ပွှီးရငွ နငွ လှတမွယလွို့ ထငနွလေား…နငတွို့ကို စိတကွှိုကွ လုပပွှီး ဖါတနွးပို့ပဈလိုကမွှာပေါ့…..ကောငမွရယွ …..  လို့ ပှောလိုကတွဲ့ ဇှဲသဈရဲ့ မကှနွှာကို မမေိုငွးက တံတှေးနဲ့ ထှီကနဲ ထှေးထည့လွိုကပွှီး ဒါက နင့အွထငကွိုး…….နငတွို့ ဓါးပှတိုကထွားတဲ့ အမှုတှေ အတှကကွ မကှာခငွ နငတွို့ အခှုပခွနွးထဲကို ဝငရွတော့မှာ လို့ ပှောလိုကတွယွ ။   ဟငွ….ဒီကောငမွ ဘယလွိုသိလဲ……  နသှေေးမာနွ ဆတကွနဲ တုနသွှားတယွ ။  ဇှဲသဈက နငတွို့ ဘယသွူတှလေဲ ….ရဲတှလေား……. လို့ အံ့သှသလို မကှနွှာ နဲ့ မေးလိုကတွယွ ။ ဝလေီနဲ့ ဝလငွေးတို့က ခါးကှားက ဓါးတှကေို ဆှဲထုတလွိုကတွယွ ။ ဆရာဇှဲ…..ရှငွးပဈလိုကမွယလွေ …..  ဇှဲသဈက မလုပနွဲ့..စိတကွှိုကွ ဖှုတပွှီးမှ လူကုနကွူးတဲ့ အောလွီတို့ကို ရောငွးစားလိုကမွယွ…….ကဲ ကောငမွတှကေို သခှော စဈစမွး..သူတို့ ဓါးပှမှု  တှေ အကှောငွး ဘယလွိုသိနသလေဲ ဆိုတာ….ဟေ့ကောငတွှေ..ကှိုးတုပစွမွး လို့ ပှောရငွး ကှောဖကမွှာ ဖှကထွိုးထားတဲ့ သနတကွေိုထုတလွိုကတွယွ ။

အသာတကှညွ အဖမွးခံလိုကွ…ဇှဲသဈ…မငွးတို့ ပှေးမလှတတွော့ဘူး…….အံမယွ……နငကွ အောကကွလညွး နသေေး လကလညွေး ကယွှ……နင့ကွို ပဈသတလွိုကရွမလား…ကောငမွ…….  နသှေေးမာနရွဲ့ လကထွဲမှာလညွး သနတတွေလကွ ရောကနွတယွေ ။  ဝလေီဝလငွေးတို့က မမေိုငွးနဲ့ တသုံးလုံးကို ကှိုးနဲ့ တုပဖွို့ တိုးကပလွာကှတယွ ။  တသုံးလုံးလညွး အဝတတွှေ ပှနဝွတပွှီးနပှေီ ။ လကနွကခွလှိုကွ ….  ပှူတငွးပေါကကွ အသံကှောင့ွ ဇှဲသဈတို့ လူစု လှည့ကွှည့လွိုကကွှတယွ ။  လူသုံးယောကကွ သူတို့ကို သနတတွှေနေဲ့ ခှိနထွားနတောကို တှေ့လိုကရွတယွ ။ ဉာဏလွငွးဦး…….  မမေိုငွးရဲ့ အသံ ။  ဇှဲသဈနဲ့ နသှေေးမာနတွို့က လကထွဲက သနတတွှေနေဲ့ ပှူတငွးပေါကကွ လူတှကေို ပဈဖို့ ကှိုးစားလိုကကွှပမယေ့ွ ဟိုလူသုံးယောကကွ လကွဦးသှားတယွ။  နားကှဲမတတွ ကယှလွောငနွဲ့ ယမွးပေါကကွှဲသံတှေ တထိနွးထိနွး ဆူညံသှားတယွ ။  ဇှဲသဈနဲ့ နသှေေးမာနတွို့ ကော့လနွ လဲကသှှားတယွ ။   လကမွှှောကထွား……ပဈလိုကရွမလား……..  ဝလေီနဲ့ ဝလငွေးတို့ကို ဉာဏလွငွးဦးတို့ အဖှဲ့က လကထွိတွ ခတလွိုကကွှတယွ ။  ရဲကားဥသှသံတှေ တဝေါ့ဝေါ့နဲ့ ဆူညံနတယွေ ။ ဆှပအွဖှဲ့ဝငတွှေ ပှေးဆငွးလာကှတယွ ။ ပှဲက ပှီးနပေါပှီ ။  စိုးရိမတွကှီး ပှေးဝငလွာတဲ့ ရဲမှူးကှနွးဇောွ ကို တှေ့လိုကရွတယွ ။ အိုကလေား…ဘာဖှဈသေးလဲ….ဘာထိသေးလဲ……. လို့ မောဟိုကသွံကှီးနဲ့ ကှနွးဇောကွ မေးလိုကတွယွ ။

ဉာဏလွငွးဦးက ဒီနှဈယောကကွ ခုခံလို့ ကနှောတွို့ ပဈလိုကရွတယွ….ရဲမှူး… လို့ သတငွးပို့တယွ ။   ဂိုဒေါငကွှီးထဲမှာ ယမွးခိုးယမွးငှေ့တှကေ ဝနဆေေဲ ။ ကနေိုငွးက မမေိုငွး နဲ့ ဆှပကွ တသုံးလုံးတို့ ဓါးပှဂိုဏွးထဲကို စှန့စွှန့စွားစား ထိုးဖေါကပွှီး စုံစမွးပှီး ဖှိုခှငွးလိုကတွာကှောင့ွ ရဲတပဖွှဲ့က အထကလွူကှီး တှရေဲ့ ခှီးကှူးတာကို ခံရတယွ ။ ရဲမှူးကှနွးဇောလွညွး မမေိုငွးကို ဗီအိုငပွီကှီးရဲ့ အိမကွို ပှနပွို့ပေးလိုကရွတယွ ။ဉာဏလွငွးဦးလညွး တငတွငတွိုးက ဓါးပှအဖှဲ့က နသှေေးမာနနွဲ့ တဏှာဇာတခွငွးတာတှကေို အမှုနဲ့ ပတသွကတွဲ့ အစီရငခွံစာမှာ ဘာမှ မတငပွှသ လို ဘယသွူ့ကိုမှလညွး မပှောဘူး ။ ဒါပမယေ့ွ တသုံးလုံး တဏှာကှီးတာကိုတော့ သိသှားပှီး တသုံးလုံးကို ဆှဲစားခငှစွိတတွှေ တဖှားဖှား ပေါနွတယွေ။  ရဲမှူးကှနွးဇောလွညွး မမေိုငွးနဲ့ ဆုံဖို့ မလှယကွူ ။  အနားရှိတဲ့ တသုံးလုံးကိုဘဲ လှယလွင့တွကူ ဆှဲစားလိုကပွှနတွယွ ။  ဆငမွလိုကကွ ဝကသွားမှိုးစုံရတဲ့ ထမငွးဆိုငကွို တငတွငတွိုးနဲ့ ထှကစွားကှရငွး ကှနွးဇောွ စိတတွှေ တအား ထနလွာတယွ ။ တသုံးလုံးကလညွး ရလောဖို့ မှောငွးပေးတာကိုး ။  ကှနွးဇောကွ တခှားနရောထကွ သူ့အိမကွ အကောငွးဆုံးဖှဈမယလွို့ ယူဆပှီး တသုံးလုံးကို သူ့အိမကွိုဘဲ ခေါသွှားလိုကတွယွ ။

တသုံးလုံးလညွး ကှနွးဇောရွဲ့ အိမကွို တခါမှ မရောကဖွူးဘူး ။ ဟယွ…..သူ့အိမကွ အရမွးမိုကတွာဘဲ …. လို့ တသုံးလုံး ပါးစပကွ ထုတပွှောရလောကအွောငဘွဲ ကှနွးဇောရွဲ့ အိမကွ သားနား သဈလှငတွယွ ။  အဆင့မွှင့ွ ကှနဒွို ခနွးကှီး ဖှဈပှီး အိပခွနွး ကုတငွ မှေ့ရာ အိပရွာခငွးတှကလညွေး လှပ သန့ရွှငွးနတယွေ ။  ကှနွးဇောကွတော့ တအားထနနွတေဲ့လူ ပီပီ သူ့အိမထွဲကို ရောကတွာနဲ့ တသုံးလုံးကို အဝတတွှေ ခှှတဖွို့ ပှောလိုကသွလို သူကိုယတွိုငလွညွး ကိုယပွေါမွှာ ဝတထွားတဲ့ အဝတတွှကေို အမှနွ ခှှတပွဈလိုကပွါတယွ ။  တသုံးလုံးလညွး သူ့လိုဘဲ ထနနွတယွေ ဆိုတာကို ကှနွးဇောွ သိလိုကတွယွ ။  ကိုယပွေါကွ အဝတတွှေ ခှှတပွှီးတာနဲ့ ငေါငေါကှီး တနွးနတေဲ့ သူ့တနဆွာခှောငွးကှီးကို တသုံးလုံး တခါထဲ ဖမွးဆုပပွှီး ဒူးထောကရွငွး စုတတွော့ တာ တပှှတပွှှတနွဲ့ ။ ဖီးထလုံးကှှနတေဲ့ တသုံးလုံးရဲ့ နို့လုံးကှီးတှကေို ကှနွးဇောလွညွး တအား ညှဈနယနွမေိတယွ ။  ပုလှကှှမွေးတဲ့ တသုံးလုံးရဲ့ အစုတကွ ကောငွးလှနွးလို့ အို အငွ ဆိုတဲ့ အသံတှေ ပါးစပကွ ထှကနွတေဲ့ ကှနွးဇောွ ဒီအတိုငွး ဆကွ အစုတွ ခံရငွ သုတတွှေ ပနွးထှကပွှီး ဂဂ ပှီး သှားမှာ သခှောလို့ တသုံးလုံးကို တောပွှီ လို့ တားလိုကရွငွး တသုံးလုံးရဲ့ နှုတခွမွးထူထူတှေ ကှားထဲက သူ့ လိငတွနကွို ဆှဲထုတလွိုကတွယွ ။

တသုံးလုံးကို ဧည့ခွနွးက ဆိုဖါခုံမှာ လကထောကပွှီး ကုနွးခိုငွးလိုကတွယွ ။  ဖငကွှီးတှေ အနောကကွနေ ရပပွှီး ဖငကွှီးတှကေို လကနွှဈဖကနွဲ့ ဖှဲပှီး ပှူးထှကနွတေဲ့ အာပုံကှီးထဲကို သူ့လထဈကှီးကို ဖိသှငွးလိုကတွယွ ။ အို့…….တသုံးလုံးရဲ့ ပါးစပကွ အသံ ထှကလွာတာ ။  ဒဈလုံးကားကှီး က အပေါကထွဲကို စှိကနဲ မှုပဝွငသွှားတာနဲ့ ကှနွးဇောလွညွး တဆုံးသှငွးထည့ပွှီး ဆောင့တွော့တာဘဲ ။ အား……..အား…..ဟူး…….ရှီး……အား……..  ကှနွးဇောရွဲ့ ဆောင့ခွကွှ ကှမွးကှမွးတှကေို တသုံးလုံး တအားကှိုကနွတယွေ ။ စှပွ စိစိ  စှပစွိဖတွ…..ဖတဖွတွ….ဖှတွ ဘှတွ ဆိုတဲ့ အသံတှေ ဆူညံနတယွေ ။ ကှနွးဇောကွ ပုံစံပှောငွးလိုကပွှနတွယွ ။ တသုံးလုံးရဲ့ ခှထေောကတွှကေို မှှောကတွငွ စုပူးပှီး ဆောင့ထွည့တွယွ ။ အသားကုနဆွောင့ထွည့ပွှီး ဆှဲတာ တသုံးလုံးကလညွး တကတွကကွှှကှှနဲ့ ပှနတွုံ့ပှနတွာမို့ သူကောငွးကိုယကွောငွး စိတတွူသဘောတူ အပေးအယူ မှှလို့ မကှာခငမွှာဘဲ ပှိုငတွူလို အထှဋွ အထိပကွို တကလွှမွးသှားနိုငကွှတယွ ။ အားးးး…….အူးးးးးးးး……ကောငွးးးးးးး ကောငွးးးးးးးတယွ……..  ကှနွးဇောကွ အပှာကားတှေ ထဲက အတိုငွး ပှီးခါနီးမှာ တသုံးလုံးရဲ့ အာပုံထဲက ဇတကွနဲ ဆှဲထုတလွိုကပွှီး တသုံးလုံးရဲ့ ပါးစပနွားကို သူ့ထိပဖွူးကို တေ့ ပေးလိုကွတွဲ့အခါ တသုံးလုံးကလညွး ပါးစပဟွပေးတယွ ။ သုတရွညပွစှပွစှတွှေ ကို တဖတဖွတွ ထုတလွှှတလွိုကတွာ တသုံးလုံးရဲ့ ပါးစပထွဲ အမှားကှီး ဝငသွှားကှတယွ ။  တသုံးလုံးလညွး တကှပကွှပနွဲ့ မှိုခပှဈလိုကတွယွ ။

 

မမေိုငွး ကို ထရန့ကွှီးက စိတကွောကနွတယွေ ။သူ့ကို အကှာကှီး ပဈထားလို့။  မမေိုငွးက ” ခှေးဘီစကဈ ” ကှှေးပှီး ပှနခွှော့တယွ ။ ထရန့ကွ မူနသေေးတယွ ။ခကှခွငွှး မစားဘူး ။ ” ဟိတွ…..ထရန့ွ …စားပါကှာ …ငါက တာဝနအွရ သှားရတာပါ…..မငွးနဲ့ မခှဲခငှပွါဘူး ….    ” တောကွ တောကွ တောကွ တောကွ တံခါးကို ဖှဖှ ခေါကလွိုကတွဲ့ အသံလေး။ ဘယသွူလဲ….. ” နောမွူး ပါ … ” အိမအွကူမလေး ။ ” မမမေိုငွးကို ဆရာဦးသံဒိုငွးက တှေ့ခငှလွို့ တဲ့….” ” ဟုတပွှီ …..လာခဲ့မယွ …” မမေိုငွး ဗီအိုငပွီကှီးရဲ့ အိမကွို ပှနရွောကနွပေါပှီ ။ ဦးသံဒိုငွး သိပပွှောသွှားတယွ ။ လုံခှုံရေး တာဝနခွံ ရဲအုပွဦးဗလကို ကှေးဇူးတငပွှီး လုံခှုံရေး တာဝနနွဲ့ သူတို့ အိမဝွငွးကို လာ အလုပွ လုပရွတဲ့ ရဲတပဖွှဲ့ဝငွ အားလုံးကို ညနစော ဒနပွေါကွ ကှှေးတယွ ။  အပှာရောငွ ပှောကကွှား ယူနီဖေါငွးလေးနဲ့ မမေိုငွး ထရန့ကွှီးကို သံကှိုးနဲ့ ဆှဲရငွး ခှံထဲမှာ ကငွးလှည့နွတောကို ပှူတငွးပေါကကွနေ သံဒိုငွး စူးစိုကကွှည့နွရငွေး အခစှစွိတတွှေ မှားနတယွေ ။  ထူးဆနွးသား ။ သူ့လို စီးပှားရေးလောကမှာ အောငမွှငနွတေဲ့ လူတယောကွ အတှကကွ ကော့နတေဲ့ မောဒွယလွေးတှကေို ရနိုငရွဲ့သားနဲ့ . .ခှေးထိနွး ရဲမလေေးကို စှဲစှဲလနွးလနွး ခစှမွိသှားတဲ့ အဖှဈ ။

မမေိုငွး တိုကကွှီးရဲ့ အနောကဖွကွ အပေါကကွနေ ဝငသွှားတဲ့အခါ ထမငွးခကွှ ကိုကုလားက ” ဆရာ ထမငွးစားခနွးမှာ …” လို့ ညှှနပွှလိုကတွယွ ။ ထမငွးစားခနွးကှီးက အကှီးစားကှီး ။ သံဒိုငွး စားပှဲရှညကွှီးမှာ ထိုငပွှီး ကောဖွီသောကနွတယွေ ။ နောမွူးက စပစှသွီးနဲ့ ပနွးသီးတှေ ပါတဲ့ လငပွနွးလေးကို စားပှဲပေါကွို လာခပှေးတယွ ။ ” မမေိုငွး ….. လာ….ကောဖွီသောကွ….” ” မမေိုငွး သောကပွှီးပှီ…ဦးသံဒိုငွး…” ” ဒါဆို မုန့ဟွငွးခါး သှားစားတာတော့ လိုကမွယွ မဟုတလွား….” ” အငွး…..လိုကမွယွ….ဦးသံဒိုငွး…..” ” နေ…နအေုံး …ဦး တပပွှီး မခေါပွါနဲ့လား…မမေိုငွးရယွ….” ” ဟငွး…ဆောရီး….ဘယလွို ခေါရွမလဲဟငွ…..အကို လို့ ခေါလွို့ ရမလား….” ” အငွး…..” သူတို့နှဈယောကွ သံဒိုငွးရဲ့ ကားနဲ့ အိမကွ ထှကလွာကှတယွ ။ ” မမေိုငွး……အနဒွါကာဗာ အလုပသွှားလုပရွတယဆွို…..ကိုယွ စိတပွူလိုကရွတာ အရမွးဘဲ….သိလား..” သံဒိုငွးရဲ့ အသံက အခစှတွှေ လှှမွးနတယွေ ။ ” ပှောပှပါအုံး…..ဓါးပှတှေ အကှောငွး …ပဈကှခတကွှရတာပေါ့..ဟုတလွား …” “ဟုတတွယွ…အကို …. လကနွကနွဲ့ ခုခံလို့ ပဈခတမွှု ဖှဈပါတယွ …. ” ” အို….တကယ့ကွို အနတြရာယမွှားတာဘဲ….ကိုယလွေ….မနေ့က ဂေါကရွိုကရွငွးနဲ့ အနကွယွဦးရဲရင့ကွို ဆုံလို့ မမေိုငွးရဲ့ စှန့စွှန့စွားစား အလုပွ လုပတွာကို ပှောပှလိုကသွေးတယွ….မမေိုငွးကို ဂုဏပွှုခှီးကှူးပှဲတှေ လုပပွေးမယွ တဲ့…နောကပွှီး ပရိုမိုရှငွးလညွး ပေးမယွ တဲ့ ” ဦးရဲရင့ွ ဆိုတာက မမေိုငွးတို့ ရဲတပဖွှဲ့ကှီးရဲ့ ထိပဆွုံးက လူကှီး တယောကပွေါ့ ။

ဦးရဲရင့ကွ သံဒိုငွးနဲ့ ဂေါကရွိုကဖွကွ ။ သိပွ ခငကွှတယွ ။ ဖိုးခှား မုန့ဟွငွးခါးဆိုငကွ လူတှေ ပှည့ကွှပနွတယွေ ။ သံဒိုငွးက မမေိုငွးနဲ့ အတူတူ လာစားရလို့ ဒီမုန့ဟွငွးခါးက ခါတိုငွး တယောကထွဲ လာစားတဲ့အခှိနထွကွ ပိုကောငွးနသလေိုဘဲ ။ မမေိုငွးက အနကရွောငွ တီရှပကွှပကွှပွ အပှာရောငွ လှငလွှငွ ဂငွှးဘောငွးဘီလေးနဲ့ တအား ကှည့ကွောငွးနတယွေ ။ လကမွှာလညွး သံဒိုငွး စငကွာပူက ပှနလွာတုံးက လကဆွောငွ အဖှဈ ဝယလွာပေးတဲ့ တဈဆော့ နာရီ အနကလွေးကို ပတထွားတယွ ။ ” စားကောငွးလား…မမေိုငွး . .” ” ကောငွးတယွ.အကို…..” သံဒိုငွးရဲ့ မကှလွုံးတှထေဲမှာ အခစှရွဲ့ အရိပအွယောငတွှကေို တှေ့တယွ ။ မမေိုငွးလညွး သံဒိုငွးကို စိတထွဲမှာ သဘောကမှိနသလေိုဘဲ ။ ရဲမှူးကှနွးဇောနွဲ့ ရငခွုံတာထကွ သံဒိုငွးနဲ့ သှားလာတဲ့အခါပိုပှီး ရငခွုံတယလွို့ စိတထွဲမှာ သိလိုကတွယွ ။ ဓါးပှဇှဲသဈ နဲ့ နသှေေးမာနတွို့ကိဈစ ပှီးစီးလို့ အထကလွူကှီးတှနေဲ့ မမေိုငွးနဲ့ တသုံးလုံးတို့ တှေ့ကှတဲ့ ရကတွှကေ တသုံးလုံးက ရဲမှူးကှနွးဇောနွဲ့ သူနဲ့ စတိုခနွးထဲမှာ ဒခှိဒခှိ ဖှဈကှတယွ လို့ ဖှင့ပွှော ပှတယွ ။ မမေိုငွးလညွး အရမွး အံ့သှသှားတယွ ။ ခစှစွကားပှောခဲ့ပှီး တသုံးလုံးကို သှား ဒခှိလုပတွဲ့ ကှနွးဇောကွိုလညွး အထငသွေးသှားတယွ ။

မမေိုငွးက အစတုံးက ကှနွးဇောကွို ရငခွုံသလိုလို တိတတွခိုး ကှိုကသွလိုလို ဖှဈခဲ့တယွ ။ အခုတော့တသုံးလုံးနဲ့လညွး ညားသှားပှီ ဆိုတော့ ဇာတလွမွးက ပှီးနပှေီပေါ့ ။ မမေိုငွး…..လဖကရွညဆွိုငွ ထိုငရွအောငွ….. ထိုငလွေ..အကို…ဘယမွှာ ထိုငမွလဲ….. ဟိုရှေ့မှာ လပကွီးဆဲဗငွး ..အဲ့မှာ ထိုငမွယွ….. ဟုတွ အကို …. မုန့ဟွငွးခါး စားလာပှီးပှီမို့ လပကွီးဆဲဗငွးမှာ လဖကရွညဘွဲ သူတို့ သောကကွှတယွ ။ သံဒိုငွးက သူ့ကို ခစှနွတယွေ ဆိုတာကိုတော့ မမေိုငွး သိနပေါပှီ ။ ခုထိတော့ သူ ခစှတွယွ ဆိုတာ ဖှင့မွပှောသေးဘူး ။ လဖကရွညွ သောကရွငွး သံဒိုငွးက မမေိုငွး အကှောငွးကို စပစွုတယွ ။ မမေိုငွးမှာ မိဘ ရှိလား…မောငနွှမသားခငွှး ရှိလား….ဘယဇွာတိလဲ….ပေါ့ ။ အဓိက နောကဆွုံး မေးတာက မမေိုငွးမှာ ခစှသွူရှိလား ဆိုတာပေါ့ ။ မမေိုငွးကလညွး ခစှတွယလွို့ ပှောတာတော့ ခံရတာ အမှားကှီး…ခုထိ ဘယသွူ့ကိုမှ ပှနမွခစှသွေးဘူး လို့ ပှောပှလိုကတွော့ သံဒိုငွး သဘောကသှှားတယွ ။ မမေိုငွးလညွး သူက ဗီအိုငပွီရဲ့သား..စီးပှါးရေး လုပငွနွးကှီးတှေ အောငမွှငနွတေဲ့ လူတယောကမွို့သူနဲ့ ဘဝခငွှးက တခှားစီဘဲ ဆိုပှီး အားငယတွာက အမှနပွါ ။

သံဒိုငွးနဲ့ အိမပွှနခွဲ့ကှတဲ့ လမွးမှာ သံဒိုငွးက ညနဖကွေ သူ အလုပကွ ပှနလွာရငလွညွး မမေိုငွးနဲ့ညနစော အတူ ထှကစွားခငှတွယွ….လိုကခွဲ့နောွ လို့ ပှောတယွ ။ မမေိုငွးက မငှငွးပါဘူး ။ ” အကို့သဘောပါ…” လို့ ပှနပွှောလိုကပွါတယွ။  ပှောငလွကတွောကပွနတေဲ့ ပီယာနိုကှီးကို ကှှမွးကငှစွှာနဲ့ တီးနတေဲ့ မိနွးမခှောလေး ။ တလကလွကွ တဖတှဖွတွှ ဖှဈနတေဲ့ မီးဆိုငွးကှီးတှကေ လှပလှနွးနတယွေ ။ ရနကွုနမွှို့ရဲ့ ထိပတွနွး အဆင့မွှင့ွ ဟိုတယကွှီးထဲမှာပါ ။ တိတဆွိတနွတေဲ့ ခနွးနားလှနွးတဲ့ ညနစော စားရတဲ့ ခနွးမကှီးထဲမှာ ငှိမ့ညွောငွးတဲ့ ဂီတသံကို နားဆငရွငွး တူညီဝတစွုံနဲ့ ဟိုတယဝွနထွမွး မိနွးမပှိုလေးတှရေဲ့ လိုလသေေးမရှိ ဧည့ခွံကှှေးမှေးနတောကို ကိုသံဒိုငွးနဲ့အတူ မမေိုငွး ခံယူနရတောက အိပမွကသွဖှယပွါ ။ ကနေိုငွး ခှေးထိနွးရဲမလေေးဟာ ရှငဘွုရငနွဲ့ ညားရငွ မိဖုရား ဆိုတဲ့စကား အတိုငွး အရှငမွှေးတော့ နေ့ခငွးကှီး ပါပှီ ။စီးပှားရေး တိုငကွှနကွှီး ဦးသံဒိုငွးကှောင့ွ သဈလှငတွောကပွတဲ့တနဖွိုးကှီး အဝတအွစားတှေ ဝတဆွငလွို့ ထိပတွနွး အဆင့မွှင့ွ ကားကှီးကို စီးပှီး ညစာ လာစားနရတယွေ ။ စားကောငွးလား မိုငွး …. ကိုသံဒိုငွးက မမေိုငွးကို မိုငွး လို့ဘဲ ခေါနွပေါပှီ ။ သိပကွောငွးတာဘဲ အကို …. မမေိုငွးက အပှုံးလေးနဲ့ ပှနဖွှလေိုကပွါတယွ ။ ဒီက အပှနကွရှငွ မိုငွးကို ကိုယ့ရွဲ့ ရုံးခနွးကို လိုကပွှမယနွောွ….. ဟုတွ…အကို….. စကားနညွးတဲ့ မမေိုငွး …ခှောလှနွးတဲ့ မမေိုငွး ….သံဒိုငွး အရမွးကို ခစှမွိနတေဲ့ မမေိုငွး ။

သူပှောတာတိုငကွို ဟုတွ အကို လို့ဘဲ သဘောတူနတေဲ့ မမေိုငွး ။ ခှေးထိနွးတဲ့ ရဲမလေေး မလုပစွခငှတွေော့ ။ သံဒိုငွးရဲ့ ဇနီးမယားလေး ဘဲ လုပစွခငှနွေပှေီ ။ ဟိုတယထွဲက အထှကမွှာ ယာဉမွောငွးက တရိုတသေ ကား နောကခွနွး တံခါးကို ဖှင့ပွေးထားတယွ ။ ကားပေါရွောကတွော့ ယာဉမွောငွးက ဘယကွို သှားပါမလဲ ဆရာ… လို့ မေးလိုကတွဲ့အခါ သံဒိုငွးက ငါ့ရုံးကို…. ကို ပှနပွှောလိုကပွါတယွ ။ လအေေးစကကွှောင့ွ ကားထဲမှာ အေးစိမ့နွတယွေ ။ မမေိုငွးရဲ့ လကဖွဝါးအေးစကစွကလွေးကို သံဒိုငွးက ဆုပထွားလိုကတွယွ ။ ရငတွှေ တအားခုံနတောက မမေိုငွး ။ နဝဒေးလမွးပေါကွ သဈလှငတွဲ့ တိုကသွဈကှီးက ဘယလွှှာ မှင့သွလဲတော့ မမေိုငွး အတိအကှ မသိ ။ တံခါးဖှင့ထွားပေးရငွး စောင့နွတေဲ့အပှာရင့ရွောငွ ယူနီဖေါငွးဝတွ လုံခှုံရေးတှေ က ဦးညှှတပွေးကှတာက မမေိုငွးကို စိတထွဲ မလုံ ဖှဈစတယွေ ။ ဓါတလွှခေါးနဲ့ အပေါထွပကွို တကခွဲ့ရတယွ ။ သန့ရွှငွးခနွးနား သဈလှငတွဲ့ ရုံးခနွးကှီးက အနံ့အသကကွလညွး သငွးပှံ့ မှှေးကှိုငနွတယွေ ။ ကိုသံဒိုငွးရဲ့ ရုံးခနွးကှီးက တဖိတဖွိတတွောကနွတေဲ့ သဈသားကှမွးနဲ့ ။ အကို့ရုံးခနွးလေ …မိုငွး…. အရမွး သားနားတာဘဲနောွ …..အကို… ကိုသံဒိုငွးကို ခှင့တွောငွးပှီး အိမသွာခနွးကို ဝငခွဲ့တယွ ။ အိမသွာခနွးကလညွး တကယ့ကွို သန့ရွှငွး သားနားလှနွးနတယွေ ။ အနံ့အသကလွညွး မှှေးပှံ့နတယွေ ။

ရှငဘွုရင့ပွုဆိုး ပိုးခညွှးဘဲ ဆိုတဲ့ စကားလိုပေါ့ ။ မမေိုငွး စိတထွဲမှာ အစားတှေ စားထားခဲ့လို့ မမေိုငွးရဲ့ ပါးစပမွှား နံနမလေား ဆိုပှီး သန့ရွှငွးရေး လာလုပတွာပါ။ တောကွှာနေ ပှောမရဘူးလေ ။ အကိုက မမေိုငွးကို ဖကနွမွးနမှောစိုးလို့ ။ အနံ့အသကွ မနံသှားစခငှဘွေူးလေ ။ ဒီအခှိနမွှာ လကကွိုငအွိတထွဲက မမေိုငွးရဲ့ ဖုနွးလေး တုနခွါလာတယွ ။ တယောကယွောကွ ခေါပွှီ ။ ဘယသွူလဲ….သိခငှတွယွ ။ ဖုနွးကို ကှည့လွိုကတွယွ ။ ဟငွ…..တသုံးလုံး ခေါတွာ ။ ဘာမှား အရေးကှီးလဲ ။ ဟယလွို…..မမေိုငွးပါ……. ဟေ့ မမေိုငွး ….ဘာထူးဘာမှူးလဲ……. ငါ …ဒိတထွှကနွတယွေ…. ဟယွ…ဘယသွူနဲ့လဲ……တိုငကွှနကွှီးနဲ့လား….. အငွး…ဟုတတွယွ…တငတွိုး… ကံကောငွးလိုကတွာ မိုငွးရယွ….နင့အွတှကွ ဝမွးသာပါတယွ…… တငတွိုး…နငကွော ရဲမှူးနဲ့ အိုကလေား…. အငွး…အိုကပေါတယွ….. တခှိနလွုံး ဒခှိနကှလေား…. ခိခိ…အငွး…..ဆိုပါတော့…..ခိခိ …နငကွော….တိုငကွှနကွှီးနဲ့ ဘာလုပွ ဘာမှုတွ…ပှီလား….. အို…အဝေးကှီး လိုသေး….ရညွးစားတောငွ မဖှဈသေး….. ခိခိ….ဖှဈပဈလိုကွ….လူ့သကတွမွးက တိုတယွ…ခံစားလိုကွ…..ခိခိ….. တငတွိုးနောွ…တောတွောရွှ ….. အိုကေ မိုငွး အငဂွှိငွှး ….အောွ ဒါနဲ့…..ဝလေီဝလငွေး အမှှာ ညီအကို အခှုပကွ လှတပွှေးသှားတယွ….တဲ့ အို …. သတိထားနောွ မမေိုငွး ..ဒီကောငတွှကေ အရူးခှီးပနွးတှေ… နငရွော သတိထား တငတွိုး… အေးပါ….ကဲ ဒါဘဲ…နောကမွှ ဆကမွယွ…… ဘိုငွး….. ကိုသံဒိုငွးက သူ့ရုံးစားပှဲကှီးက ဆုံလညွ သားရကေုလားထိုငကွှီးမှာ ထိုငနွတယွေ ။

မမေိုငွး သူ့အနားကို ရောကသွှားတယွ ။ ကိုသံဒိုငွး မတတွပထွရပလွိုကတွယွ ။ မိုငွး . .. ရှငွ …. လာအုံး ..အကို့နားကို …. ကိုသံဒိုငွးက မိုငွးကို တခု ပှောစရာ ရှိလို့ …. လို့ စကားစလိုကတွော့ မမေိုငွး ရငတွှေ အခုံမှနသွှားတယွ ။ ဟုတအွကို…..ဘာလဲဟငွ…. လူခငွှး အရမွး နီးကပသွှားကှတဲ့ အခှိနွ … အကို မိုငွးကို ခစှတွယွ…..အကို့အခစှကွို မိုငွး လကခွံပါလားဟငွ….အကို အရမွးခစှမွိနတယွေ..တသကလွုံး ခစှခွငှတွယွ…..လကထွပခွငှတွယွ.. အကို့ကို ပှနခွစှပွါလား….မိုငွး ……. လို့ သူက ပှောလာတယွ ။ မမေိုငွး ဘာပှနပွှောရမှနွး မသိ ။ တိတဆွိတနွတေဲ့ ရုံးခနွးကှီးထဲမှာ … ကိုသံဒိုငွးနဲ့ နှဈယောကထွဲ…..လူခငွှးကလညွး တအား နီးကပနွတယွေ ။ ပှောလေ…မိုငွး….အကို့ကို ခစှလွား…… မမေိုငွး ခေါငွးလေးငုံ့ပှီး တိုးတိုးလေး ဟုတွ….. လို့ ဖှလေိုကပွါတယွ ။ ဘာဟုတလွဲ…..မိုငွး….. အကို့ကို……အကို့ကို…..ဟိုဒငွး…. ဘာဟိုဒငွးလဲ……မိုငွးရယွ…..ရှငွးရှငွးလငွးလငွးလေး ပှောကှာ……. အကို့ကို မိုငွး ခစှပွါတယွ….. လသေံလေးနဲ့ မမေိုငွး ဖှလေိုကတွာပါ ။ အို…ဝမွးသာလိုကတွာ မိုငွးရယွ . . . ကိုသံဒိုငွးက မမေိုငွးကို ဖကလွိုကတွယွ။ အကို နမွးမယနွောွ….. အငွး…. မမေိုငွးရဲ့ နဖူးဝငွးဝငွးလေးကို ကိုသံဒိုငွးက ဖှဖှလေး နမွးလိုကတွယွ ။ အခစှသွန့သွန့လွေဲး့ ဖှဈမယွ လို့ မမေိုငွး ထငမွိတယွ ။ အကို ဝမွးသာလိုကတွာ မိုငွးရယွ . . . အကို့ရငခွှငထွဲမှာ ခေါငွးလေး တိုးဝှကထွားလိုကရွငွး မမေိုငွး ကှညနွူးမိတယွ ။

ခစှသွူ ဖှဈသှားကှပှီ ။ အကိုနဲ့ မမေိုငွး ။ ရဲမှူးကှနွးဇောွ အလုပမွှားနတယွေ ။ ဆှပွ အဖှဲ့ ကားသုံးစီးနဲ့ လှတပွှေးသှားတဲ့ ဝလေီနဲ့ ဝလငွေး အမှှာ ညီနောငကွို လိုကရွှာနကှတယွေ ဝလေီဝလငွေးတို့က လကနွကကွိုငွ ဓါးပှတှေ ဖှဈခဲ့လို့ သူတို့ကို လိုကဖွမွးဆီးရာမှာ မုခှ လကနွကနွဲ့ ပှနခွုခံမယလွို့ ယူဆလို့ ရဲမှူးကှီးက ကှနွးဇောတွို့ ကို ပှနလွညွ ဖမွးဆီးဖို့ တာဝနပွေးတာ ဖှဈတယွ ။ ဝလေီနဲ့ ဝလငွေး ဘယလွို လှတသွှားသလဲ ဘာကှောင့ွ လှတသွှားသလဲ ဆိုတာတှကေိုလညွး စုံစမွးစဈဆေးနတယွေ ။ တရားရုံးကို ထုတလွာတဲ့အခှိနွ တရားရုံး အခှုပခွနွးကနေ လှတပွှေးသှားတာပါ ။ ကှနွးဇောလွညွး ကနေိုငွးက မမေိုငွးကို လကလွှော့စှန့လွှှတလွိုကပွှီ ။ ဗီအိုငပွီကှီးရဲ့သား သံဒိုငွးနဲ့ သူ မပှိုငနွိုငဘွူးလေ ။ ဝလေီဝလငွေး ကို သတငွးရတဲ့နရောတှနေဲ့ သူတို့ အရငကွ ကကှစွားခဲ့တဲ့ နရောတှမှော သဲသဲမဲမဲ ရှာကှတယွ ။ ဆှပွ တှကေ သာမနွ ရဲစခနွးက ရဲတှလေို မဟုတွ ။ အထူးလေ့ကငှ့ထွားသူမှား ။ လကရွဲဇကရွဲ ဓါးပှတှေ ဖှဈသလို သူတို့မှာက သနတလွေကနွကကွောငွးတှေ ရှိလို့ ရငဆွိုငတွိုးတာနဲ့ ခုခံကှမှာက အသအခှော ။ပကပွငွးတိုးရငွ ဖေါငွးဒိုငွးတှေ ဆောကွှမှာ ။ ကှနွးဇောကွ သူ့ ဆှပွ တှကေို မောငွးတငွ ကညှထွိုးထားခိုငွးတယွ ။ ပဈမိန့လွညွး အထကကွ ရထားပှီးပှီ ။ ဝလေီဝလငွေးက ဖမွးမိပှီးမှ ပှနလွှတပွှေးသူတှမေို့ သူတို့ရဲ့ဓါတပွုံတှကေ ရှိနပှေီမို့ ရှာဖှရောမှာ ပိုလှယကွူတယွ ။

တရုတတွနွး လမွး၂၀ ထဲမှာ ကှနွးဇောနွဲ့ အဖှဲ့ ရောကနွတယွေ ။ အဖှဲ့ သုံးဖှဲ့ အနကွ ကှနွးဇောွ ဦးစီးတာက အဖှဲ့ ၁ ။သူတို့ လာဝိုငွးတာက ဝလေီဝလငွေး လာအောငွးနတယွေ လို့ သတငွးရတဲ့ တိုကအွိုကှီးတလုံးကို ။ အသဈ ပှနဆွောကဖွို့ စဖကှနွတေဲ့ တိုကအွိုကှီးထဲ လာပုနွးနတယလွေို့ သတငွးဝငလွာတာ။ တသုံးလုံးက ကှနွးဇောွ အဖှဲ့က ။ ဉာဏလွငွးဦးရော ။ တိုကအွိုကှီးကို အရှေ့ဖကကွရော ကှောဖကကွ ကပရွကွ ၁၉လမွးဖကကွရောညှပပွူးညှပပွိတွ ဝိုငွးရံထားကှပှီ ။ ကှနွးဇောကွ လကကွိုငွ စပီကာ နဲ့ ဝလေီဝလငွေး……လကနွကခွပှှီး ထှကခွဲ့…..အေးအေးဆေးဆေး အဖမွးခံ….. လို့ ပှောတယွ ။ ဆှပွ တှေ အကုနလွုံး သူတို့ရဲ့ လကနွကတွှကေို တိုကအွိုကှီးဆီကို အသင့ွ ခှိနထွားနကှတယွေ ။ ကှနွးဇောကွ ဆှပွ သုံးယောကကွို တိုကအွိုကှီးရဲ့ ပကှစွီးနတေဲ့ တံခါးပေါကကွှီးကနေ အထဲကို ဝငဖွို့ အခကှပွေးလိုကတွယွ ။ သံခမောကဆွောငွး ကညှကွာဝတွ ဆှပွ အဖှဲ့ဝငွ သုံးယောကွ သနတတွှေေ ခှိနရွှယပွှီး သတိအနအထေားနဲ့ တိုကအွိုကှီးထဲကို ဝငကွှတယွ ။သူတို့ အနောကကွ ကှနွးဇောနွဲ့ နောကထွပွ ဆှပွ တှကေ လိုကဝွငဖွို့ ပှငတွယွ ။ ဉာဏလွငွးဦးနဲ့ တသုံးလုံးက ဆှပွ ကားကှီး နဘေးမှာ နရောယူထားကှတယွ ။

တသုံးလုံးက လသေံလေးနဲ့ ဝလေီဝလငွေးတို့ ရှိမရှိ သခှောတာ မဟုတပွါဘူး…. လို့ ပှောလိုကတွယွ ။ ဉာဏလွငွးဦးက ဟုတတွယွ…မတငတွိုး…..သတငွးမှားတှေ ပေးနကှတော အမှားကှီးဘဲ … လို့ ပှနပွှောလိုကတွယွ ။ တသုံးလုံးက ငါတော့ နားမလညပွါဘူးဟာ….တရားရုံး အခှုပကွနေ ဘယလွိုလှတပွှေးတယွ ဆိုတာ…. လို့ ပှောလိုကတွယွ ။ ဉာဏလွငွးဦးက သူတို့လူတှေ လာကယထွုတတွယွ ကှားတာဘဲ…. လို့ ပှောလိုကတွဲ့အခှိနွ တိုကအွိုကှီးထဲက ဆှပွ တှေ ပှနထွှကလွာ တာကို သူတို့ တှေ့လိုကရွတယွ ။ ထငထွားတဲ့အတိုငွး သတငွးမှားကှီး ဖှဈနတယွေ ။ တိုကအွိုကှီးထဲမှာ အရကအွမူးလှနနွတေဲ့ အခှအနမေေဲ့ တောငွးရမွးစားသူ တယောကကွိုဘဲ သူတို့ တှေ့ကှတယွ ။ တသုံးလုံးလညွး သနတကွေို ပုခုံးမှာ လှယလွိုကပွှီး ကားကှီးဆီကို ပှနလွာနကှတေဲ့ အဖှဲ့တှနေဲ့ စကားပှောဖို့ ပှငလွိုကတွဲ့အခှိနွ ဉာဏလွငွးဦးက မတငတွိုး…ခဏလေး ပှောစရာ ရှိလို့…. လို့ ခေါလွိုကလွို့ တသုံးလုံးက ဟဲ့ ဘာတုနွး… လို့ ပှနပွှောလိုကတွယွ ။ ဇှဲသဈတို့ကို သှားပူးတုံးက မတငတွိုးနဲ့ နသှေေးမာနတွို့ရဲ့ အသံဗလံတှကေို ကနှောွ အကုနွ ကှားနရတယေဗွှ….. ဟငွ ….ဟုတလွား…. ဟုတတွယွ…..ကတေီဗီထဲမှာပုလှကေိုငတွဲ့ အသံတှရေော …ထောကကွှံ့က ခှံထဲက ဂိုဒေါငထွဲ ဒခှိတာတှရေော….. ဟယွ….သရေော…. ဒါပမယေ့ွ ကနှောကွ မတငတွိုး အကှောငွးတှကေို ရဲမှူးကိုရော ဘယသွူ့ကိုမှ ခုထိ မပှောသေးဘူး…။

ဟယွ…ကောငစွုတွ…..ခုထိ မပှောသေးဘူး ဆိုတာက ဘာလဲ…..တခှိနမွှာ ပှောခငွှ ပှောနိုငတွယွ ဆိုတဲ့ သဘောလား…… ဒီကောငွ ငါ့ကို အနိုငကွိုငခွငှတွာလား…. ဟယွ….ဉာဏလွငွးဦးရယွ…နငွ လှောကွ မပှောပါနဲ့ဟာ……. တငတွငတွိုးက သူ ဘာပှောလာမလဲ စမွးကှည့လွိုကတွာပါ ။ဉာဏလွငွးဦးက မတငတွိုး နဲ့ ဒီညနေ ကှေးအိုးဖှဈဖှဈ သှားစားကှရအောငွ.. လို့ ပှောလိုကတွယွ ။ တသုံးလုံးလညွး ထငတွဲ့အတိုငွး ဉာဏလွငွးဦး ခေါပွှီမို့ အေး..အေး..စားကှမယလွေ…. လို့ ပှနပွှောလိုကတွယွ ။ ရဲမှူးကှနွးဇောကွ ကားပေါတွကကွှ…..ဒိုးမယွ…ဒိုးမယွ….. လို့ အသံသှကှီးနဲ့ အောခွေါနွတယွေ ။ ဆှပွ ဌာနခှုပကွို ပှနရွောကကွှတော့ ကှနွးဇောကွ စတငွးဘိုငနွပေါ….ပှနထွှကခွငွှ ထှကရွဦးမှာ…… လို့ အောပွှောတယွ။ တသုံးလုံးလညွး အိမသွာထဲ ဝငပွှီး သေးထိုငပွေါကရွငွး မမေိုငွးကို ဖုနွးလှမွးဆကလွိုကတွယွ ။ မိုငွးမိုငွး….ငါတို့ ဇှဲသဈတို့နဲ့ ကတေီဗီထဲ ရှိနတေုံးက ငါ ဘယလွိုတှေ ဖှဈလဲ ပှနပွှောပှစမွးပါဟာ….. တငတွိုး…နငွ တောတွောွ လှတသွှားတယွ….နသှေေးမာနကွို မှုတလွိုကွ…သူမှုတတွာကို ခံလိုကနွဲ့…တအားထနနွတော… အေး…ငါလညွး ဉာဏလွငွးဦး အသံနားထောငနွတယွေ ဆိုတာ မေ့သှားတယွ….. အေး…ငါလညွး ဇှဲသဈက နို့တအားနယွ..တအားစို့တာ ခံလိုကရွတယွ…… အခု ဉာဏလွငွးဦးက ငါ့ကို အနိုငကွိုငနွပှေီ..။

ရဲမှူး ကှနွးဇောကွှီးနဲ့ အထကလွူကှီးတှကေို သူ ပှနပွှောနိုငတွယွ….. ဘာဖှဈလဲ…တငတွိုးရယွ….အသှငယွူ စုံစမွးရတာ ဆိုတော့ ဒီလောကတွော့ ရှိမှာပေါ့….. ရဲမှူးကှနွးဇောွ သိသှားလို့ မဖှဈဘူး…မိုငွးမိုငွး….. ဂိုဒေါငထွဲမှာ နငွ ဖငကွုနွးခံ ခဲ့လို့လား… အငွးပေါ့..သူက သူတယောကထွဲ ဖိ ခငှတွာ…..သူမှား ဖိထားတယဆွို ငါ့ကို လကထွပခွငှမွှာ မဟုတဘွူး….. အငွး…ခကတွယွ….ယောကငွြှားတှမှေား …မသိရငလွညွး မသိသလို….သိသှားရငလွညွး သဝနတွိုကှ….မသတီကှနဲ့….. ကံအားလှောစွှာ ညနေ အထိ အရေးပေါွ ထှကရွတာ မရှိဘူး ။ ရဲမှူးကှနွးဇောကွ အဖှဲ့ဝငွ တဝကလွောကကွို အိမပွှနွ နားခှင့ပွှုလိုကတွယွ ။တငတွငတွိုးနဲ့ ဉာဏလွငွးဦးတို့ နားခှင့ရွကှတဲ့အထဲ ပါတယွ ။ ကဲ….မတငတွိုး…..ကှေးအိုး သှားစားကှရအောငွ….. အေး..သှားလေ … မှနေီကုနွးက ကှေးအိုးဆိုငွ ကို သူတို့ နှဈယောကွ တကဆွီနဲ့ ရောကသွှားကှတယွ ။ ကနှောကွ ကှေးအိုးဆီခကွှ စားမယွ…မတကတွိုးက ဘာစားမလဲ…….. အပှုတဘွဲ စားမယွ….ရောတပှဲ….. ကဲ ဉာဏလွငွး..ရှငွးရှငွးပှောဟာ…နငွ ဘာဖှဈခငှလွဲ….. ဒီလို…မတငတွိုး……ကနှောလွညွး မတငတွိုး အသံတှေ ကှားပှီး စိတတွှေ အရမွး ထကှှခဲ့တယွ….မတငတွိုးကိုဘဲ ထနနွခေဲ့တယွ…. ဟငွ..သနတောကောငလွေး….ယုတမွာနပှေီ . . မတငတွိုး ဖငကွှီးတှကေ တကယ့ကွို ထယတွယဗွှာ…။

တကယ့ကွို ရူးသှပစွတေဲ့ အိုးကှီးတှေ …ဟငွး… ရှူး…တိုးတိုး…..သူမှားတှေ ကှားကုနမွယွ….ကောငစွုတလွေး….. မတငတွိုး….. ဟငွ…ဘာလဲ….. ရဲမှူးနဲ့ မတငတွိုး လူအလဈ စတိုခနွးထဲမှာ ဖေါငွးဒိုငွးကှတာလညွး ကနှောွ သိတယွ….. ဘာ …. ဟုတတွယွ…..ရဲမှူးကှီး ထိနသွာ သာ သိသှားခဲ့ရငွ မတငတွိုးရော ရဲမှူးကှနွးဇောရွော..မလှယကွှောဘဲ…… အဲဒါတော့ ဒီကောငလွေး ပှောတာ မှနတွယွ ။ ဌာနခှုပွ အလုပခွှငမွှာ ဖေါငွးဒိုငွးတာ မိလို့ကတော့ ၂ယောကစွလုံး ပှဲပှီးပှီ ။ တာ့တာဘဲ ။ ဒီတော့ နငွ ဘာဖှဈခငှလွဲ……ဉာဏလွငွး….. တသုံးလုံးရဲ့ အသံတှေ တုနနွတယွေ ။ ရှေ့က ကှေားအိုးပှုတကွိုလညွး မထိမိသေး ။ မတငတွိုး….ရယွ….တတကစွားလညွး ကှကသွှနွ ….ကနှော့ကွို နညွးနညွး ပေးကှှေးပါဗှာ…… ဉာဏလွငွးဦးက တသုံးလုံးရဲ့ ပေါငတွနွ တဖကကွို လကနွဲ့ ဆုပညွှဈလိုကတွယွ ။ ဟိတွ..သူမှား တှေ့မယွ….. ၂၃ တသုံးလုံး ဉာဏလွငွးဦး ရဲ့ အိမကွို လိုကသွှားတယွ ။ဉာဏလွငွးဦးက တယောကထွဲ နတော ။ တာမှေ စှေးကှီး အနောကနွားက လေးလှှာ အပေါဆွုံးထပမွှာ ။သူ့ပါးစပကွို ပိတဖွို့ သူတောငွးတာ လိုခငှတွာကို တသုံးလုံး ပေးဖို့ ဆုံဖှတလွိုကတွယလွေ ။ တကဆွီပေါကွ ဆငွးလိုကတွဲ့အခှိနွ တသုံးလုံး ရငတွှေ အခုံမှနလွာတယွ ။ မကှာခငွ ဉာဏလွငွးဦးနဲ့ ဖေါငွးဒိုငွးတှေ ဖှဈကှတော့မယဆွိုတာ တှေးမိလို့ ။

ဉာဏလွငွးဦးက ပိနသွလို ထငရွပမယေ့ွ တကယတွော့ အားကစားလေ့ကငှ့လွှနွးလို့ ခပှခွပှရွပရွပွ နဲ့ ကစှလွဈတာ ။လူနံပိနွ ကှှဲဂှိုလိနွ ဆိုသလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆှဲနိုငမွယ့ဘွဲလေး ။ လှခေါးကနေ တကတွဲ့အခှိနွ ဉာဏလွငွးဦးရဲ့ ဘောငွးဘီ အရှေ့ဖကွ ပေါငကွှားမှာ ဖုဖု ဖေါငွးဖေါငွးကှီး တိုးထှကနွတော တှေ့လိုကတွယွ ။ ကောငလွေး ထနနွပှေီ ။ တိုကခွနွးထဲကို ရောကတွာနဲ့ တသုံးလုံးကို ဖကပွှီး နှုတခွမွးခငွှး တှစေုတွ ..တငပွါးအိအိကှီးတှကေို အတငွးကှီး ဆုပညွှဈတော့တာဘဲ ။ တသုံးလုံးလညွး ဟဲ့ ဉာဏလွငွးရယွ…..ဖှညွးဖှညွးလုပပွါဟာ…နင့ကွို ပေးဖို့ဘဲ ငါ လိုကလွာတာဘဲလေ….. လို့ ပှောရငွး ဉာဏလွငွးဦးရဲ့ ဘောငွးဘီ ခါးပတကွို ဆှဲဖှုတခွှှတလွိုကပွါတယွ ။ မတငတွိုးလညွး ခှှတဗွှာ…. အေးပါဟယွ…..နငကွလညွး . .ဉာဏလွငွးဦးက အရငဆွုံး အောကပွိုငွးဗလာ ဖှဈသှားတယွ ။တသုံးလုံးလညွး လူနဲ့ မလိုကအွောငွ တုတပွှီး ရှညတွဲ့ ဉာဏလွငွးဦးရဲ့ မှေးရာပါကှီးကို မှငလွိုကရွတော့ တအံ့တသှ ဖှဈသှားတယွ ။ ပေါငတွနသွှယတွှေ ကှားထဲက ငေါငေါကှီး ထနတေဲ့ တနဆွာတနရွှညကွှီးက ထိပဖွူးကှီးကလညွး မှိုပှင့ကွှီးတပှင့လွို ကားကားကှီး ။ မတငတွိုး . .စုတဗွှာ..စုတပွေးစမွးပါ……. အငွး…အငွး….. ဒူးထောကွ ရငွး ထိပဖွူးကှီးကို ပါးစပနွဲ့ ငုံပဈလိုကတွယွ ။

စုတွ…စုတွ…… ပှှတွ…ပှှတွ…….ပှှတွ……ပှိ…ပှတွ…….. ငံကှိကှိ တနဆွာတနွ ထိပဖွူး ဒဈဖူးကှီးကို မကှစွိစုံမှိတပွှီး တသုံးလုံး စုတပွေးနပေါပှီ ။  တသုံးလုံးက နဂိုထနွ ။ ရာဂကှီးတဲ့ မိနွးမ အမှိုးအစား ။ ထနပွှီဟေ့ဆိုရငွ ဟုနွးကနဲ ထကှှပှီး စိတထွိနွးလို့ မရဘဲ ခံတဲ့အထိ ကုနွးတဲ့အထိ ဖှဈသှားတာ ။ ဒါကှောင့ွ ရဲမှူးကှနွးဇောနွဲ့ ဓါးပှနသှေေးမာနနွဲ့ တှေ့ကှတဲ့အခါ စိတထွိနွးပှီး နောကကွို ပှနမွဆုတနွိုငခွဲ့ ။ စိတပွါလကပွါ ရှိခဲ့တာ ။ အခုလညွး ဉာဏလွငွးဦးက အဝတွ ခှှတလွိုကတွဲ့အခါ ပိနပွိနပွါးပါး နဲ့ တုတကွလညွး တုတတွုတရွှညရွှညွ ဆိုတော့ တသုံးလုံး ထနသွှားတယွ။ ဉာဏလွငွးဦးကို ဒူးထောကပွှီး အားရပါးရ စုတတွယွ ။ ဉာဏလွငွးဦးလညွး စိတကွူးတှေ အကောငအွထညွ ပေါသွှားတယွ ။ ဓါးပှတှကေို ဝငဖွမွးတဲ့နေ့ကတညွးက တသုံးလုံးကို စိတထွနခွဲ့တာ ။ ဖေါငွးဒိုငွးကှှေးခငှနွတော ။ လုပသွင့မွလုပသွင့ွ ခငှ့ခွှိနွ စဉွးစားနခေဲ့တာ ။ တသုံးလုံးရဲ့ အစုတကွို ခါးကော့ခံရငွး စိတထွဲမှာ ငါကှ….. လို့ ကှိမွးဝါးနမေိတယွ ။ ရဲမှူးကှနွးဇောွ ကှိတနွတေဲ့ ဆောကွှီးကို သူလညွး ကှိတခွှင့ရွသှားပှီလေ ။တသုံးလုံးက အစုတတွောတွောွ ကှှမွးတာပါလား ။ ပှှတပွှှတွ ပှတပွှတွ ပှိပှိ ဆိုတဲ့ အသံတှေ ဆူညံနတယွေ ။တသုံးလုံးရဲ့ လှာထိပကွ သူ့တုတရွဲ့ ထိပကွ အပေါကကွို ထိုးမိနတောက တအား ကငှတွကနွအေောငဘွဲ ကောငွးတယွ ။

အိုးးးး…..အိုးးးးး…..အားးးးး လို့ ပါးစပကွ အသံထှကွ ညညွးမိနရတယွေ။ ဒီအတိုငွးသာ မတငတွိုး စုတတွာကို ဆကွ ခံနရငွေ လရညတွှေ တအားပနွးထှကတွော့မယွ ။ဖငကွှီးကှီး နို့ကှီးကှီးနဲ့ ဒီ အကိတကွှီးကို ကောငွးကောငွးကှီး ထောငွးခငှသွေးတယွ ။ ပုလှနေဲ့တငွ ပှီးမသှားခငှဘွူး ။ ရပတွော့ မတငတွိုး….ကနှောတွို့ ကုတငပွေါွ တကဆွှဲကှရအောငွ… တသုံးလုံးလညွး ဉာဏလွငွးဦးရဲ့ အတနခွှောငွးကို စုတကွောငွးကောငွးနဲ့ စုတနွရောက ရပလွိုကရွတယွ ။ တသုးလုံး တနဆွာခှောငွးကှီးကို ပါးစပကွ ခှှတထွုတပွှီးတဲ့အခါ ဉာဏလွငွးဦးက သူ့အိပခွနွးလေးထဲကို ခေါသွှားပါတယွ ။ သပသွပရွပရွပွ သန့ရွှငွးနတေဲ့ အိပခွနွးလေးထဲမှာ တယောကအွိပွ ကုတငလွေး ရှိနတယွေ ။ သန့ပွှန့တွဲ့ မှေ့ယာခငွး နဲ့ ခေါငွးအုံးနဲ့ ။ ကုတငပွေါွ ကန့လွန့ဖွှတွ ပကလွကွ အိပခွိုငွးလိုကပွှီး တငတွငတွိုးရဲ့ ပေါငတွနကွှီးတှကေို ဉာဏလွငွးဦး ဖှဲပဈလိုကပွှီး မို့ဖေါငွးဖေါငွး အငွဂြါစပကွှီးကို သသခှေောခှာ ကှည့လွိုကတွယွ ။ နှုတခွမွးသားထုူထူ နှဈခပှကွ တှန့တွှန့ကွှီး ပှဲဟဟနဲ့ ။ အတှငွးသား နီရဲရဲ တစိတတွပိုငွးကို မှငနွရတယွေ ။ ဆီးစပကွှီးက ခုံးမို့နပှေီး ရိပထွားတဲ့ အမှှေး ပှနပွေါကတွဲ့ အမှှေးငုတတွိုလေးတှကေ တမှိုးလေးကှည့လွို့ကောငွးနတယွေ ။ ဉာဏလွငွးဦးက လူလှတွ ကိုယတွညွးသမား လိုကဖွိုကနွတေဲ့ ဖိုကတွာ တယောကွ ။ ဖနတွယွ…ရရငွ ဖိုကတွယွ…..ကပလွာရငွ ရှောငပွှေးတယွ…မိနွးမယူခငှတွဲ့ကောငွ မဟုတဘွူး ။

မတငတွိုး….ကနှောွ ယကပွေးရမလား…… ဟင့အွငွး…..လုပလွေ…ဒို့လညွး လိုခငှနွပှေီ …… ဉာဏလွငွးဦးက အကှဲကှောငွး တလှောကကွို သူ့အတနွ ထိပဖွူးကှီးနဲ့ အစုနအွဆနွ ပှတတွိုကလွိုကတွယွ ။ လေးငါးကှိမလွောကွ ။ တသုံးလုံးရဲ့ အကှဲကှောငွးက အရညတွှေ သူ့ထိပဖွူးကှီးတခုလုံးမှာ ပစေိုလူးသှားတာကို သဘောကသှှားပှီး အကှဲကှောငွးက အပေါကကွို ထိပဖွူးတေ့လိုကပွှီး ဖိသှငွးထည့လွိုကတွယွ ။ မကှစွိလေး မှေးစငွးပှီး ထိပထွူး ဒဈလုံးကှီး ဝငအွလာကို ငံ့လင့နွတေဲ့ တသုံးလုံး ။ စှိကနဲ တိုးဝငသွှားတဲ့ ဒဈလုံးကားကှီး ။ အို့…… တသုံးလုံးရဲ့ လန့အွောသွံ ။ မိနွးမကိုယထွဲ တငွးပှည့နွအေောငွ တုတလွှနွးတဲ့ ဉာဏလွငွးဦးရဲ့ တနဆွာတနကွှီးက အတှငွးသား နုနုတှကေို အတငွးကှီး ပှတတွိုကသွှားနတယွေ ။ အား…….အီး….. ဉာဏလွငွးဦးရဲ့ လကနွှဈဖကကွ ဖှံ့ထှားတဲ့ ရငစွိုငကွှီးကို တအားဆုပညွှဈထားနတယွေ ။ တနဆွာကို ထပွ ဖိသှငွးလိုကတွဲ့အတှကွ ဒီ တနဆွာကှီးရဲ့ အထိအတှေ့က တသုံးလုံးရဲ့ မိနွးမကိုယကွို အရသာထူး ပေးသှားတယွ ။ အီဆိမ့သွှားတဲ့ အရသာထူး ။ အိုကတယွေ မှုတလွား မတငတွိုး . . အငွး…ကှှတကွှှတွ…..ရတယွ…ရတယွ … တနဆွာတဆုံး အရငွးအထိ အသှငွးခံလိုကရွပှီးတဲ့နောကွ ဉာဏလွငွးဦးက ဖှညွးဖှညွး အဆုတွ အတိုးလေးတှနေဲ့ ခပမွှနမွှနလွေး ဆှဲပေးပှီ ။ အိုး ….ရှီး……… တသုံးလုံးလညွး ရာဂအား ကှီးလှနွးတဲ့ မိနွးမ တယောကမွို့ ဘယသွူ ဖေါငွးဒိုငွးကှှေးကှှေး ကှိုကတွယွ ။

ဗလကောငွးကောငွး ကှနွးဇောကွှီး ကှှေးတာလညွး ကှိုကသွလို ပိနပွါးပါး လူနံပိနကွှှဲခှိုလိနွ ဉာဏလွငွးဦး ကှှေးတာကိုလညွး ကှိုကတွယွ ။ စီးကနဲ စီးကနဲ ဉာဏလွငွးဦးရဲ့ လုံးပတွ တုတတွုတွ တနဆွာတနကွှီး ဖိထည့သွှငွးပေးနတောက အရသာထူးလှနွးနတယွေ ။ အား…….အား…..အားရှီး…………အိုး…….အိုး …. ဉာဏလွငွးဦးရဲ့ ပုံက အကိတကွှီးကို အပှတကွို ကှှေးတော့မယ့ပွုံ ။ အသကရွှူသံပှငွးပှငွးနဲ့ ပုံမှနကွှှေးရာကနေ အရှိနမွှှင့ဖွို့ ပှငလွိုကတွယွ ။ တသုံးလုံးကလညွး အရှိနမွှှင့စွခငှနွေပှေီ ။ ကနှောွ အမှနဆွောင့တွော့မယနွောွ မတငတွိုး ….. ဆောင့ွ…ဆောင့ွ…….အားမနာတမွးသာဆောင့ွ…… ဉာဏလွငွးဦး တသုံးလုံးရဲ့ ခှထေောကွ နှဈခှောငွးကို သူ့ပုခုံးပေါွ ထမတွငွးလိုကပွှီး အားနဲ့ ဆောင့ထွည့ပွှီ ။ စှပဖွှတဖွှတဘွှတွ …ဗှိ ……စှပွ ဖတွ စှပွ ဖတွ စှပွ…ဖတွ………အိုး…….အိုး……အား……… ဆှဲပှီ ….ခပကွှမွးကှမွး ဆှဲနပှေီ ။ အသားခငွှး ရိုကခွတသွံတှေ ဆုညံနတယွေ ။မမေိုငွး ရယွ ကိုသံဒိုငွးရယွ ထရန့ကွှီးရယွ ကနဘွောငပွေါမွှာ လမွးလှောကနွတယွေ ။မမေိုငွးက ကိုသံဒိုငွးနဲ့ လကတွှဲထားတယွ ။ ကနှတွဲ့ မမေိုငွးရဲ့ လကတွဖကကွ ထရန့ကွှီးရဲ့ လညပွတကွ သံကှိုးကို ဆှဲထားတယွ ။ သုံးယောကသွား ညနစေောငွး အခှိနွ ခါတိုငွးလိုဘဲ လမွးလှောကထွှကခွဲ့ကှတာပါ ။ မမေိုငွးလညွး အနဒွါကာဘာ လုပခွဲ့တဲ့ စှန့စွားခနွး အတှကွ အထကကွထိုကထွိုကတွနတွနွ ရာထူးတိုးပေးတာကို ခံရတယွ ။ ကိုသံဒိုငွးက မမေိုငွးကို အသဲအသနွ ကှိုကနွတောကို မိဘတှကေ သဘောမတူကှဘူး ။ အဆင့အွတနွးမှင့တွဲ့ သူဌေးသမီးတို့ လူကှီးသမီးတို့ကိုဘဲ စဉွးစားစခငှကွှေတယွ ။

ကိုသံဒိုငွးက အောငမွှငနွတေဲ့ စီးပှားရေးသမားကှီးတယောကွ ဖှဈနတေဲ့လူပါ ။ မိဘ သဘောတူတာ မတူတာက သူ့အတှကွ အရေးမဟုတဘွူး ။ မမေိုငွးကို သူ မစှန့လွှှတနွိုငဘွူး ။ မမေိုငွးကိုဘဲ ရှေးခယှလွိုကတွယွ ။ သူတို့သုံးယောကွ ရဲ့ အရှေ့မှာ လူ နှဈယောကကွ လမွးဖယမွပေးဘဲ ကာဆီးနတယွေ ။ ဟငွ…. မမေိုငွး မှတမွိလိုကတွယွ ။ ဒီလူနှဈယောကကွို ။ ဝလေီဝလငွေး ညီနောငွ ။ လူဆိုး အမှှာညီအကို ပါ ။ တရားရုံး အခှုပကွ လှတပွှေးသှားကှတဲ့ ဝရမွးပှေးတှေ ။ ဟိတွ…..ကောငမွ…ငါတို့ကို မှတမွိလား …..ငါတို့ ဆရာသမားတှေ နင့ကွှောင့ွ သကှရတောလေ ….. ဝလေီက ပှောလိုကတွယွ ။ ဝလငွေးက ခါးကှားက သနတကွေို ဆှဲထုတလွိုကတွယွ ။ နင့ကွို အပှတရွှငွးဖို့ ခှောငွးနတော ကှာပှီ လို့ ဝလေီက ပှောတော့ ဝလငွေးက လကထွဲက မဲနကတွဲ့ခှောကလွုံးပှူးကှီးနဲ့ တနွးတနွး မတမွတွ ထိုးခှိနလွိုကတွယွ ။ ကိုသံဒိုငွးက ဟေ့လူတှေ…..နပေါအုံး……ပှပှလညေလွေညွ လုပကွှပါ..ဒေါသ ရှေ့မထားနဲ့…. လို့ ပှောလိုကတွယွ ။ ဝလငွေးက ပါးစပပွိတထွား….ခရိုနီကောငွ … လို့ ငေါကလွိုကတွယွ ။ မမေိုငွးက ရုတတွရကွ ထရန့ရွဲ့ သံကှိုးကို လှှတပွေးလိုကတွယွ။ ထရန့ွ…..အတကခွ …. ထရန့ွ တဟုနထွိုး ခုနထွှကသွှားတယွ ။ သနတကွေိုငထွားတဲ့ ဝလငွေးရဲ့ လကကွို ကိုကထွည့လွိုကတွယွ ။ အားးးးးး နာကငှစွှာနဲ့ အောလွိုကတွဲ့ ဝလငွေးရဲ့ အသံနကကွှီး ။

ဝလေီက ခါးကှားက သနတကွေို ဆှဲထုတလွိုကတွယွ ။ သပတေေော့ ရဲခှေးရော ရဲမရော……. ဒိုငွးးးးး ကယှလွောငတွဲ့ သနတသွေံ တခကွှ ။ လဲကသှှားတာက ဝလေီပါ ။ ဝလငွေးကိုတော့ ထရန့ကွ ကိုကခွဲထားဆဲ ။ ပဈခတလွိုကသွူက ကိုသံဒိုငွးတို့ အိမကွ လုံခှုံရေး တာဝနခွံ ဦးဗလ ။ ဟာ..ဦးဗလ …. ကိုသံဒိုငွးက အံ့သှနတယွေ ။ ဦးဗလက ခငဗွှားတို့ကို စိတမွခလှို့ ကနှော့ကွို လုံခှုံရေး လိုကခွိုငွးထားလို့ပါ ဆရာ… လို့ ပှောလိုကရွငွး ထရန့ကွိုကခွဲထားလို့ အောဟွဈနတေဲ့ ဝလငွေးကို လကထွိတွ ခတလွိုကပွါတယွ ။ ဝလေီကတော့ တခကှထွဲနဲ့ ပှဲခငွှးပှီးနပှေီ ။ မထငထွားတာတှလညွေး ဖှဈတတတွယွ ။ ဝလေီဝလငွေး ညီနောငွ နဲ့ ရငဆွိုငတွိုးတာ တငွ မကဘူး ။ မမေိုငွးနဲ့ ကိုသံဒိုငွးတို့ သူတို့ အဖရေဲ့ ဗီအိုငပွီအိမကွှီးကို ပှနရွောကလွာကှတဲ့အခှိနွ ကိုသံဒိုငွးရဲ့ မိဘတှကေ သူတို့ကို ခေါတွှေ့တယွ ။ သားနဲ့ သမီး..လာ…ထိုငကွှ…. ဧည့ခွနွးမှာ သူတို့အတှဲနဲ့ ကိုသံဒိုငွးရဲ့ အဖေ နဲ့ အမေ ထိုငပွှီး စကားပှောကှတယွ ။ သား ဘယကွိုမှ ပှောငွးစရာ မလိုဘူး……ဖဖတေေို့နဲ့ဘဲ နပေါ ….သား ဖှဈစခငှသွေလို ဒီက သမီးလေး မမေိုငွးနဲ့ ဖဖေေ မမတေေို့က လကထွပပွေးမယွ……ဖဖေေ မမတေေို့ကို အထငမွလှဲပါနဲ့…..သားတို့ရယွ…. ကိုသံဒိုငွး အဖကှေီးက အသံတုနွုတုနကွှီးနဲ့ ပှောလိုကတွယွ ။

တကယတွမွး ဖဖတေေို့ကို သား ခှဲသှားမယွ လုပတွာကို ဖဖတေေို့ မခံနိုငဘွူး ….ဖဖတေေို့ သားကို မခှဲနိုငဘွူး ….ဖဖတေေို့ တရားရှိပါတယကွှယွ ရာထူးရာခံ ဆိုတာ မမှဲပါဘူး….မငွးခစား ကမွးနားသဈပငွ ဆိုတာ သဘောပေါကပွါတယွ ..ဘယအွရာမှ မမှဲပါဘူးကှယွ….ရာထူးဂုဏရွှိနကွို တနေ့ စှန့လွှှတကွှရမှာပါ….ကိုယ့သွား စိတခွမွှးသာတာကို လုပပွါစေ လို့ ဖဖေေ မမတေေို့ ဆုံးဖှတလွိုကကွှပါတယွ . ဖဖေေ နဲ့ မမေေ တကယွ ပှောတာလား….. ကိုသံဒိုငွးက မယုံသလို မေးလိုကလွို့ သူ့မိဘတှေ ဝမွးနညွးသှားကှပါတယွ ။ မငွးကှာ…မိဘတှကေို မယုံကှညဘွူးလား……. လို့ ငိုသံပါကှီးနဲ့ သူ့အဖကှေီးက ပှောလိုကပွါတယွ ။ ကိုသံဒိုငွးက ရယလွိုကပွါတယွ ။ ည ဆယနွာရီခှဲပှီ ။ မမေိုငွးက ထရန့ကွှီးနဲ့ ခှံထဲကို တပတွ လှည့မွလို့ လုပတွော့ ရဲအုပွ ဦးဗလက မမေိုငွး ….လုပစွရာ မလိုပါဘူး….နင့ကွိုယစွား ငါ ပတလွိုကမွယွ လို့ ပှောလိုကပွါတယွ ။ ဟာ..မဟုတတွာကှီး…ကမှ အလုပွ ကမှ လုပရွမှာပေါ့….ဆရာရယွ….. လို့ မမေိုငွးက ပှောလိုကတွော့ ဦးဗလက ငါ့ကို အထကကွ ဖုနွးဆကွ ပှောတာက နငွ ရာထူးတိုးသှားပှီ….ဒီအလုပကွို လုပစွရာ မလိုတော့ဘူးတဲ့….. ဟငွ…ဟုတလွား …. အေး..သှား..သှား…သှားအိပတွော့……. ဦးဗလက ထရန့ကွှီးကို သံကှိုးနဲ့ ဆှဲပှီး မမေိုငွး အနားက ထှကသွှားတယွ ။

ထရန့ကွှီးက လှည့ကွှည့လွှည့ကွှည့နွဲ့ ။ မမေိုငွး သူ့တနွးလှားအခနွးလေးကို ပှနရွောကတွဲ့အခှိနွ ဖုနွးလာတယွ ။ တသုံးလုံး ခေါတွာ။ တသုံးလုံး အသံက အရမွးကို ပှောနွတေဲ့ အသံ ။ မိုငွးမိုငွး…..ငါတို့ လကထွပလွိုကပွှီ ….. ဟယွ….ဟုတလွား … အေး…နင့ကွို ပှနတွှေ့မှ အိုကစွကလငွ နဲ့ မုန့ွ ကှှေးမယွ…..မိုငွးမိုငွး…… အခု နငွ ဘယမွှာ လိုကနွမှောလဲ…ရဲမှူးအိမမွှာလား တငတွိုး …. ဘာ…ဘာာရဲမှူးလဲ…..ငါ လကထွပလွိုကွတွာက ဉာဏလွငွးဦးနဲ့ …လေ…. မမေိုငွး အံ့သှသှားရတယွ ။ ဟငွ…..ဟုတလွား… အငွး…..နောကမွှ ငါ ရှငွးပှမယဟွာ…..ဒါဘဲနောွ….. မထငထွားတာတှေ ဖှဈပှနပွှီ ။ ယူနီဖေါငွးကို ခှှတွ…အိမနွရငွေး အဝတနွှမွး ခပပွါးပါးတှေ လဲဝတပွှီးခှိနွ တံခါးလာခေါကတွယွ ။ တောကွ တောကွ တောကွ တောကွ ဘယသွူလဲဟငွ….. ကမှပါ …..မမမေိုငွး …. အိမအွကူမလေး နောမွူး ။ ဘာလဲ နောမွူး…ဘာလိုလဲဟငွ… ဆရာက အိမပွေါကွို လာခဲ့ပါ တဲ့…… ဘာအတှကလွဲ နောမွူး…… ဒါတော့ ကမှလညွး သိဘူး …… အဝတသွဈတှလညွေး ပှနမွလဲခငှတွော့ ။ ပငပွနွးနပှေီ ။ အိပခွငှနွပှေီ ။ မမေိုငွး ဒီအတိုငွးဘဲ တိုကကွှီးထဲကို လိုကသွှားလိုကပွါတယွ ။ သူ ဘယမွှာလဲ….. နောမွူး… အပေါထွပမွှာပါ မမမေိုငွး …. အပေါထွပကွို တကသွှားလိုကတွယွ ။ လှခေါးထိပကွ စောင့နွတေဲ့ ကိုသံဒိုငွးကို တှေ့လိုကရွတယွ ။ လာ…မမေိုငွး….ဒီည က စပှီး အနောကကွ တနွးလှားမှာ မအိပနွဲ့တော့…. အို…ဘယမွှာ အိပရွမှာလဲ……. ကိုယ့အွခနွးမှာပေါ့ ….. အို … အိုရမှာပါ မပူနဲ့ ဒီညဘဲ….ဟဲဟဲ…. အေးစကနွတေဲ့ မမေိုငွး လကကွလေးကို ကိုသံဒိုငွးက ဆုပကွိုငပွှီး အိပခွနွးကှီးထဲကို ဆှဲခေါသွှားပါလတေော့သညွ …..ပှီး။