News

ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ပေး

အိမှနကှှောှ ဖငကှှားရှိ အကှဲကှောငှးကလေးထဲကို ကှောမှှလှငှ လှှာအပှားလိုကှ ထည့သှှငှးကာ သူမအနောကကှနေ စူတူတူ မဟတဟကလေး ဖှဈနသညှေ့ ဖငပှေါကဝှကလေးကို သူ့လှှာထိပကှလေးနှင့ှ ထိုးထိုး၍ စိမပှှနပှေေ ယကပှေးနသညှေ။ အိမှနကှှောှ ဖငကှှီးနှဈဖကကှိုကုနှးကုနှးကှကှလုပှ၍ ဖငအှယကခှံရငှး သူ့အရှေ့မှာ တဈကိုယလှုံး အဝတအှစားတှေ အကုနခှှှတကှာ မဟားဒယားကှီး တောငမှတနှပှေီဖှဈသော သူ့လီးငပဲကှီးကို သူမနှုတခှမှးရှေ့ကပထှိုးပေးလိုကသှည့ှ ခှံစောင့မှာလီကှီးကိုနနဒွ၏ ဂေါလှီလီးမဲမဲကှီးကို လကနှှဈဖကနှှင့အှသအခှောဆုပကှိုငပှှီး သူ့ရဲ့လဒဈ ထိပခှေါငှးကှီးကို ပါးစပဖှှင့ှ အားပါးတရ စုပငှုံပဈ လိုကပှါသညှ။

လီးကှီးကိုယထှညမှှာ ဂေါလှီလုံးတှေ တငှးကားကှှပှီး လဒဈထိပကှ တအားကှီးလှနှးသဖှင့ှ သူမပါးစပကှလေး ဟဟပှဲပှဲဖှဈလို့ သှားရသညှ။ သူမလီးအစုပှ ကှောမှှလှငကှလညှး သူမဖငဝှကို ပှှတကှနဲ အသံထှကအှောငှ အားနှင့ဖှိစုပလှိုကရှငှး ခပဟှဟဖှဈနသေော သူမဖငပှေါကဝှထဲကို လှှာနှင့စှကဝှိုငှးသဏဍွာနှ ရဈဝိုကယှကသှပပှဈလိုကသှဖှင့ှ အိမှနကှှောဖှငဝှ ယားကှိကှိကလေး ဖှဈသှားရကာ ပါးစပမှှ အှနှး အု ဝု အှန့ှ အှနှးး ဟူ၍ မပီမသ အမဋေိတသှံကလေး ထှကပှေါလှာခဲ့ရပှီး သူမဖငလှုံးအိအိကှီးနှဈဖကှ အပေါကှို တဈတောငလှောကှ ကော့ထောငကှှှတကှ သှားရလသညှေ။ အိမှနကှှောှ ခှံစောင့ကှိုနနဒွရဲ့ လီးကှီးကို လကနှှဈဖကနှှင့အှရငှးကနေ ဆုပကှိုငပှှီး။

လီးထကဝှကသှာသာလောကှ ရောကသှညအှထိ သူမအာခံတှငှးထဲ အပှည့အှသိပှ ထည့သှှငှးလိုကကှာ နို့အေးခှောငှးစုပသှလို ပှှတပှှှတဆှိုပှီး အားရပါးရ စုပဆှှဲကာ လှပဈလေိုကပှါသညှ။ မှိုပှင့တှဈပှင့လှို ထိပဖှူးကားကားကှီး ဖှဈနသေော ကိုနနဒွလီးဒဈထိပလှုံးကှီးကိုလညှး ဒဈအောကခှှနရေောကနေ လှှာနှင့ရှဈဝိုကလှှည့ပှတကှာ တဆတဆှတှ ထိုးမှှဆှပေေးလိုကရှာ ကိုနနဒွလညှး လီးအစုပကှှှမှးလှသည့ှ သူမ၏ပုလှအစှမှေးကှောင့ှ ပါးစပကှနေ တကှှတကှှှတှ စုပသှပမှှညတှမှးရငှး သူ့ခါးကိုကော့ကနဲကော့ကနဲ လေးငါးခကှညှှောင့ပှဈလိုကမှိသညှ။ ၈ လကမှ အရှညှ ရှိသော ကိုနနဒွလီးကှီးက သူမအာခေါငထှဲအထိ တိုးဝငထှောကမှိသှားရာ အိမှနကှှောှ ခှောငှးတဟှတဟှှတှ ဆိုးမိမတတပှငှ။

လညခှှောငှးယားယံ အခံခကပှှီး ရုတတှရကသှီးလို့ သှားရတော့သညှ။ “အဟှတှ အု …အု …ဝူး အု … အှန့ှ အှန့ှ” ကှောမှှလှငလှညှး သူမဖငခှံနိုငဖှို့အတှကှ ဖငစှအိုဝ အပေါကကှဉှှးကလေးထဲကို လှှာနှင့ယှကလှိုကဆှှလိုကှ တံတှေးထှေးထည့လှိုကှ လုပကှာ ဖငဝှကိုဖှဲဖှဲပှီး လှှာနှင့ထှိုးမှှေ ခလောကကှစား ပေးနသညှေ။ အိမှနကှှောလှညှး မခံမရပနှိုငအှောငှ ဖငဝှယားယံလာလသညှေ။ ကှောမှှလှငနှှင့ခှှံစောင့ကှိုနနဒွနှဈယောကပှေါငှးပှီး အိမှနကှှောဆှိုသော သူမတဈယောကတှညှးကို အပီဖဲ့ဖို့ပှငနှခှငှေးဖှဈသညှ။ ကှောမှှလှငကှ သူမတို့ အိမခှှံဝနှးနှင့ကှပလှကှှ တဈဖကကှှကမှှေးမှူရေးခှံမှ ခှံတာဝနခှံ တဈယောကဖှှဈပှီး လှနခှဲ့သည့တှဈလကှောှ လောကကှမှ အိမှနကှှောနှှင့ှ ဇာတလှမှးဖှဈခဲ့သူဖှဈသညှ။

ကိုနနဒွကတော့ အိမှနကှှောရှဲ့ ယောကှှား သူဋဌွေး ဦးထှနှးနိုငရှဲ့လကစှှဲ အလုပသှမားတဈယောကှ ဖှဈကာ ခှံစောင့တှာဝနရှော သဈပငပှနှးမာလှ စိုကပှှိုးရေးလုပငှနှးကိုပါ နှဈခုစလုံးကို တာဝနယှူ လုပကှိုငပှေးနသေူ ဖှဈသညှ။ အလုပကှှိုးစားကာ လုပသှကရှင့သှူဖှဈ၍လညှး သူဋဌွေးဦးထှနှးနိုငှ၏ အစစအရာရာ အားကိုးခှငှးကို ခံရသူတဈဦး ဖှဈသညှ။ သူနှင့ကှှောမှှလှငတှို့နှဈယောကကှ သောကဖှောစှားဖကှ ပုလငှးတူဗူးဆို့တှပေီပီ အမှဲတမှး တပူးတှဲတှဲနပှေီး အပှောအှပါးလိုကစှားလေ့ရှိကှသူတှဖှဈသညှေ။ နှဈယောကစှလုံး မိနှးမမှုမှာ အထူးဝါသနာထုံကှသူတှဖှဈတောမို့ အပှောမှယတှှေ မကှာခဏခေါခှေါပှှီး နှဈယောကသှား ကာမပှဲတောှ အလီလီအခါခါနှှဲပှောလှေ့ ရှိကှကာ။

တဈဆင့စှကားဖှင့ှ ခှံစောင့ကှိုနနဒွရဲ့ ဖှင့ဟှပှောပှခကှအှရ သူအမှဲတစေ စားသုံးခှင့ရှနသေော အိမကှှီးရှငသှူဋဌွေးကတောမှမလေး အိမှနကှှောကှို (ကိုနနဒွ၏ အကှံပေးခကှှ အတိုငှး) ကှောမှှလှငတှဈယောကှ အပိုငခှဉှှးကပပှှီး ယခုကဲ့သို့ နှဈယောကတှှဲ (တူးအငနှဝှမှး) ခစှဗှှူဟာကငှှးဖို့အထိ တဖှညှးဖှညှး ကှုံးသှငှးစညှးရုံး လာနိုငခှဲ့ခှငှးဖှဈသညှ။ အိမှနကှှောှ ကှောမှှလှငလှီးဒဈထိပဖှူးကှီးကို အပီစုပကှာ လီးတနတှဈလှှောကကှိုလညှး လှှာနှင့နှရောလပမှကနှှ ယကဆှှ ပေးနသညှေ။ လီးအောကခှှကေို လှှာကလေးထိုးထိုးပှီး စုပလှိုကယှကလှိုကလှုပရှငှး သူ့ဂှေးဥတှဲတှဲနှဈလုံးကိုပါ ခပဖှှဖှကလေး လကနှှင့ညှှဈကိုငဆှုပဆှှဲ၍။

သူမပါးစပထှဲကို အသာထည့ငှုံလိုကရှာက ပှှတပှှှတဟှူသော အသံထှကအှောငှ မှှငှး၍မှှငှး၍ စုပပှေးလိုကရှာ ကှောမှှလှငလှညှး အီဆိမ့နှအေောငှ အရသာထူးကှီးတှေ့သှားရလသညှေ။ ကှောမှှလှငလှီးကှီး တဖှညှးဖှညှး ကှီးထှားတောငမှာလာပှီး အကှောခှောငှးမှားထကာ တဆတဆှတတှုနခှါနရော အနောကကှနေ ကိုနနဒွကလညှး သူမစောကပှတကှို ပီပီပှငပှှငယှကလှိုကှ နမှးလိုကှ တရစပဆှှနှူးပေးနပှနသှဖှေင့ှ အိမှနကှှောလှညှး ဖငကှှီးတလှုပလှှုပနှှင့ဂှဏှာမငှိမတှော့ဘဲ သူမစောကခှေါငှးထဲမှ စောကရှညတှှေ ဒလဟောသှနကှလှာရပှီး အလိုးခံလိုစိတမှှား အငမှးမရဖှဈပေါလှို့လာလသညှေ။ ကိုနနဒွတဈယောကလှညှး စိတမှထိနှးနိုငတှော့လို့လားမသိ။

အိမှနကှှောဖှငသှားကှီးတဈဖကကှို သူ့လကနှှင့ခှပဆှတဆှတလှေး တဈခကှပှုတလှိုကရှာက… “မှနမှှနှ ကိုယလှညှး အရမှးလိုးခငှပှှီကှာ ငကှောကှို စောင့မှနတေော့ဘူး သူဖငလှိုးရငလှညှး နောကမှှပဲလိုးပစတေော့” ပှောလိုကရှာ … “ကိုနနဒွသဘောပဲ မှန့စှောကပှတလှညှးကှည့ပှါဦး အရညရှှှဲလှနှးနတော မှငလှို့တောငမှကောငှးတော့ဘူး.. ကိုနနဒွလိုးမယဆှိုလညှး မှနမှှနလှီးထည့ပှေးတော့ မှနမှှနှ စိတတှအားဖှဈ နပှေီ” နှဈယောကသှားသဘောတူညီခကှိဖှင့ှ ကိုနနဒွလညှး သူမစောကပှတထှဲကို အနောကမှှနပှေီး သူ့ဂေါလှီလီးကှီးထည့ကှာ လိုးဖို့ ပှငလှိုကလှတေော့သညှ။လီးကှီး စှတှ ဖှပှ ဗှပှ ဆိုပှီး သူမစောကခှေါငှးနံရံတှကေိုလိုးခှဲကာ အဖုတထှဲကို တဈဟုနထှိုး ထိုးစိုကဝှငရှောကလှာသညှ။

အိမှနကှှောှ ဒေါ့ဂီစတိုငဟှုခေါသှော ဖငနှှဈဖကထှောငကှား၍ လေးဘကကှကှခှှေးကုနှးကုနှးရငှး ကိုနနဒွလီးငပဲကှီးနှင့ှ သူမစောကဖှုတလှိုးတာကို အံကလေးကှိတကှာ အရသာခံနရှောသညှ။ ဂေါလှီလုံးတှေ လေးငါးခှောကလှုံးမက စောကဖှုတနှံရံကို ထိုးခှဲပှီး အတှငှးမှ အသားနုနုကလေးတှကေို ခပကှှမှးကှမှးပှတတှိုကထှိတှေ့ပေးနရော သူ့လီးအရငှးအောကဖှကတှည့တှည့မှှာ ထည့မှှှုပထှားသည့ှ အတနငှယကှှီးသညဟှု ယူဆရသော ဂေါလှီလုံးတဈလုံးက သူမ၏အောကအှထိရောကအှောငှ တှဲကနှသေော စောကစှိထိပဖှူးကလေးကိုပငှ တဈခကှတှဈခကှှ ထိထိမိမိ ပှတတှိုကမှိသှားသဖှင့ှ အိမှနကှှောတှဈကိုယလှုံး ဖငှှးကနဲဖငှှးကနဲ ဖှဈဖှဈသှားရပှီး အလှနသှိမမှှေ့ထူးခှားလှနှးလှသည့ှ။

ကာမအရသာတဈမှိုးကို စညှးစိမရှှိရှိ ခံစားလိုကရှလသညှေ။ ကိုနနဒွလညှး လိုးခှင့ရှသညနှှင့ှ သူမဖငသှားအိအိနှဈဖကကှို သူ့လကနှှင့အှပှတဆှုပဆှှဲပှီး စောကဖှုတကှို ကှဲကှဲပှဲပှဲ ဝုနှးဒိုငှးကှဲကာ နငှးကနလှိုးခှဲပဈ နသညှေ။ “စှတှ ဖှတှ ဘုတှ ဗှပှ … စှိ စှပှ ဘှတှ ဖလပှ …ဘုတှ ဖတှ ဘတှ ဗှပှ … ဘုတှ စှိ ဇှပှ ဘုဖတှ ဗှပှ” “အ အမေ့ အိ အိ အင့ှ အင့ှ ဟငှ အ အင့ှ အိ အိ အငှး အင့ှ ကှှတကှှှတှ ကှှတှ လိုး လိုးပေး ကိုနနဒွ အသလေိုး အိမှနစှောကပှတှ ကှဲအောငလှိုးပေး ” “ကောငှး ကောငှးလား မှနမှှနှ ငါလိုးပေးတာ ကှိုကလှား” “ကှိုကတှယှ လငကှှီးရယှ အနောကကှနေ တအားကှုံးလိုးစမှးပါတောှ မညှာနဲ့ တဈစကကှလေးမှမညှာတော့နဲ့ လိုး လိုး ဟုတှ ဟုတပှီ မရပနှဲ့ ကိုနနဒွ။

ဆောင့ှ ကှမှးကှမှးဆောင့ှ ဆောင့ပှေး ” အိမှနကှှောှ နောကကှိုလှည့မှကှည့ဘှဲ ကှောမှှလှငလှီးကို သူမလကနှှင့ခှပကှှမှးကှမှးဂှငှးထုပေးနရောက ပှောလိုကသှညှ။ ကှောမှှခှငလှညှး သူမလီးစုပတှာရော ဂှငှးထုပေးနတောနှင့ရှော ပှီးခငှခှငှဖှှဈကာ လရညပှငှ ထှကလှုထှကခှငဖှှဈသည့အှခှကေို ဆိုကရှောကလှာသညှ။ “အား ကောငှးလှနှးတယကှှာ မမှနရှယှ ဒီအတိုငှးဆို တဈခှီမှတောငှ မလိုးရဘဲ လရညတှှေ အပှငထှှကကှုနလှိမ့မှယှ တောပှီတောပှီ နားလိုကတှော့” “ဟဲ့ မရဘူး ခုမှ ငါ ကောငှးတုနှးရှိသေးတယှ ကိုနနဒွကှီး ငါ့စောကပှတှ အပှတလှိုးနတော မမှငဘှူူးလား နင့လှီးဘယနှား သှားသှငှးမလို့လဲ” “အဈမ ပကလှကနှဗှော ကှှနတှောှ အောကကှနဖငထှေဲလီးသှငှးပှီး ညှောင့လှိုးပေးမယှ။

သူ့ကို အပေါကှနလေိုးပစေ ခငဗှှား ဖှဈတယှ မဟုတလှား ကိုနနဒွ” “ရတယှ အဲဒီလို လုပလှိုကှ” ကိုနနဒွလညှး ပှောလိုကသှညှ။ အိမှနကှှောလှညှး အလိုးခံလို့ကောငှးတုနှးဖှဈနေ၍ မကှနှှာကလေးရှုံ့မဲ့ပှလိုကပှှီး လေးဘကမှှောကခှုံ ဖငကှုနှးအလိုးခံနရောကနေ ကိုနနဒွလီးကှီးကို သူမစောကပှတထှဲက ပှနခှှှတခှိုငှးလိုကပှှီး ကှမှးပေါခှှဆငှေးထိုငနှသေော ကှောမှှလှငရှဲ့ ရငခှှငထှဲကို နောကပှှနကှှောပေး၍ထိုငခှလှိုကရှာ ကှောမှှလှငလှညှး အောကကှနေ သူမဖငပှေါကထှဲ သူ့လီးကို ကကှနှနထည့သှှငှးပေးလိုကရှငှး အိမှနကှှောကှို ပကလှကအှနအထေားဖှဈအောငှ အနောကကှနေ သူမခှိုငှးနှဈဖကအှောကကှ လှှိုဖကပှှီး သူမကိုယလှေးကို ဆှဲလှနလှှဲခပှဈလိုကပှါသညှ။

ကိုနနဒွလညှး ခကှဆှိုတာနှင့ှ နားခှကကှမီးတောကသှူဖှဈရာ ကှောမှှလှငအှပေါကှနေ ပကလှကကှားယားဒူးနှဈဖကထှောငကှားသှားသော သူမပေါငနှှဈခှောငှးအလယမှှာ ဆောင့ကှှောင့ဝှငထှိုငှ ခလှိုကပှှီး သူ့လီးကှီးကို အိမှနကှှောစှောကပှတထှဲသို့ တဈလကစှတညှး ဇှတှ ဗှှတှ ဆိုပှီး အားနှင့ဆှောင့လှိုးသှငှးလိုကလှသညှေ။ အိမှနကှှောဖှငပှေါကထှဲ ကှောမှှလှငလှီးက ထိုးဖောကဝှငလှာသလို ကိုနနဒွလညှး သူမကို အပေါစှီးကနေ ဗှုနှးစားကှီး ဖိလိုးခလှိုကတှာမို့ လီးနှဈခှောငှးဒဏကှို အလူးအလဲခံစားလိုကရှကာ ရငဘှတထှဲအောင့ကှနဲပငဖှှဈသှားရသညှ။ လိုးခကှကှ တဖှညှးဖှညှး ထိရောကမှှနကှနမှှုရှိလာသညှ။ သုံးယောကသှား သုံးလေးကှိမမှကလိုးကငှ့ရှှိနေ၍။

ပုံစံအနအထေား တဖှညှးဖှညှးမှနကှာ အပေးအယူ အတှဲအစပလှညှး တဖှညှးဖှညှးငှိလာကှသညှ။ အိမှနကှှောှ အံတငှးတငှးကှိတပှှီး ကိုနနဓွလိုးသမှှ ကှိတမှှိတခှံနသညှေ။ သူ တဈခကှခှငှှး အထကစှီးကနေ လိုးခလှိုကတှိုငှး အောကကှ ကှောမှှလှငလှီးကှီးကလညှး မနဘေဲ သူမဖငပှေါကထှဲကို ရှောကနဲရှောကနဲနအေောငှ ဇှတတှရှတတှိုးဝငလှာသညခှညှှးဖှဈရာ နှဈပငလှိုးမှု၏ထူးခှားသောအရသာကို ရငသှပရှှုမောပငှ ခံစားနရပသညှေေ။ “ဆောင့ှ အဈကို ဆောင့ှ ဂေါလှီလီးကှီးလိုးတာ အားရတယှ မှနမှှနှ ဒီလီးမှိုးနဲ့ပဲ နေ့တိုငှးအလိုးခံခငှတှယှ ဒီအတိုငှးမလိုးဘဲ နို့နှဈဖကကှို ခပကှှမှးကှမှးဆှဲပှီး လိုးပေးပါဦး နို့ဆှဲလိုးတာ မှနမှှနပှိုကှိုကတှယှ” “ကောငှးပှီ မှနရှယှ မှနလှေး စိတကှှိုကဖှှဈစရမှောပေါ့”။

ကိုနနဒွလညှး တငှးနပှေီဖှဈရာ အိမှနကှှောကှို သကညှှာခှငှး လုံးဝမရှိတော့ပှီ။ သူတို့ သုံးယောကရှှိနသညှေ့ အိပခှနှးလေးထဲမှာ လိုးသံဆောင့သှံ လီးဝငသှံ စောကဖှုတလှအေံသံမှားသာ အတိုငှးသား ထှကပှေါလှို့နလတေေော့သညှ။ကိုနနဒွ သူမပှောသည့အှတိုငှး နို့နှဈလုံးကို အပီဖစှဆှုပဆှှဲပှီး အပေါကှနေ တဖှောငှးဖှောငှးတဖှပဖှှပနှှင့ှ ဇယဆှကသှလို မညှာစတမှး လိုးသှငှးပေးနသညှေ။ မိနဈနှဈဆယခှန့ကှှာလာတော့ အားပှည့အှငပှှည့လှိုးသှငှးနသေော သူ့ဆောင့ခှကှတှှပေိုမှနဆှနလှာပှီး လီးအသှငှးအနှုတလှညှး ပိုပှငှးလာကာ အိမှနကှှောစှောကဖှုတထှဲကို သူ့လီးမှဂေါလှီလုံးတှကေ ခပကှှမှးကှမှးခပရှမှးရမှး ပှတတှိုကမှှု ခံနရသဖှငှေ့။

နှဈယောကစှလုံး မာနဟှုနတှှေ တဈစတဈစပှငှးထနလှို့လာကှပှီး အပေါကှလီးကှီးလညှးဆောင့သှလို သူမကလညှး အောကကှနေ ဖငကှှီးနှဈဖကအှား ဝေ့ဝိုကကှာ ဆန့ငှငကှော့ထိုးပေးရငှးဖှင့ှ စောကရှညနှှင့လှရညမှှား မထိနှးနိုငစှှာ ပှိုငတှူပနှးထှကှ လာကှပှီးနောကှ နှဈယောကသှား တဈဦးကိုတဈဦး တငှးတငှးကှပကှှပပှှေ့ဖကရှငှး တဈခှီပှီးသှားကှလသညှေ။ ကှောမှှလှငတှဈယောကသှာ အိမှနကှှောဖှငပှေါကထှဲကို လီးသှငှးရငှးတနှးလနှးနှင့ကှနှနှသညှေ။ ဒီတဈခါ သူ့အလှည့ပှငဖှှဈရာ အပေါကှနေ ပကလှကမှှိနှးပှီး ကိုနနဒွလရညအှရသာခံ၍ ဇိမတှှေ့နသေော အိမှနကှှောဖှငပှေါကထှဲကို တံတှေးနာနာဆှတပှှီး အောကကှနေ စိတရှှိလကရှှိ အသအလေဲကော့လိုးပေးလိုကလှတေော့သညှ။

အိမှနကှှောလှညှး ဒီတော့မှ အိပမှကကှနိုးထလာမိသူလို သူမဖငဝှကို လကနှှဈဖကလှှှိုပှီး အလိုကတှသိဆှဲဖှဲကာ ဟပေးလိုကရှငှး ဖငကှိုအပေါစှီးကနေ ဆတကှနဲဆတကှနဲ နောကပှှနှ ညှောင့လှိုးပေးလာသညှ။ ကှောမှှလှငလှညှး အောကကှနပှေီး တဈခကှခှငှှး တဗှပဗှှပတှဇှပဇှှပနှှင့ှ အိမှနကှှောရှဲ့ဖငှ လအေံသံ ထှကလှာအောငှ အဆကမှပှတှ ကော့ညှောင့လှိုးပေးနသညှေ။ ဖငလှိုးရငှးနှင့လှညှး သူမနို့အုံအိအိကှီးနှဈမှှှာကို အနောကကှနေ ဆှဲဆှဲပှီး နို့သီးခဲလေးနှဈခုကို လကညှှိုးလကမှကှားညှပှ၍ ဖစှလှှိမ့ခှှလေိုကှ နယလှိုကကှိုငလှိုကနှှင့ဆှှနှူးပေးလိုကရှာ အိမှနကှှောလှညှး ဖငဝှကရော သူမစောကဖှုတထှဲကပါ ကလိတိတိ ယားကှိကှိဖှဈလာရပှီးနောကှ ဖငဇှိမပှိုတှေ့ကာ။

ကှောမှှလှငလှီးကှီး ဝငလှိုကထှှကလှိုကှ ဆောင့သှှငှးမှုဒဏကှို အတောကှလေး ခံသာလာလသညှေ။ “အဈမ ရလား ကှှနတှောလှိုးတာ နာရငပှှောနောှ ” “ရတယှ မောငလှေး လိုးသာလိုး … နငညှတိုငှး ငါ့ဖငလှိုးနတောပဲ ဥဈစာ ဒီလောကကှတော့ ကငှ့သှားရနပှေီ လိုးလို့အားမရရငှ ပှော မမှနှ ဖငကှုနှးပေးလိုကမှယှ” “ပှီးတော့မှာ အဈမရဲ့ ဒီလိုပဲ တဈခှီပှီးအောငဆှကလှိုးကှတာပေါ့” ဒီအခှိနှ ကိုနနဒွလညှး သူ့လီးကို အိမှနကှှောစှောကပှတထှဲက ဗှပကှနဲနအေောငှ ဆှဲခှှတထှုတလှိုကပှှီး လီးပှနတှောငလှာအောငှ ကိုယ့ဖှာသာ လီးကို လကတှဈဖကနှှင့ဆှုပကှာ ဂှငှးရိုကပှေးနရသညှေ။ ဂှငှးရိုကရှငှးကလညှး အိမှနကှှောရှဲ့စောကခှေါငှးလေးထဲကို တဈဖကကှ လကခှှောငှးမှားဖှင့ှ နှိုကကှာဆှကာ နှူးပေးဆောင့ပှေးရသေးသညှ။

အိမှနကှှောတှို့နှဈယောကှ ဖငလှိုးမှုအရှိနှ တဖှညှးဖှညှး မှင့တှကလှာကှပှီး ကှောမှှလှငလှညှး နာရီဝကအှကှာ အားရှိပါးရှိ တှယပှဈလိုကရှာ နှဈယောကစှလုံး သုကရှညှ တဖှနှးဖှနှး ပနှးထှကပှှီး အိမှနကှှောစှောကပှတဆှီမှ စောကရှညမှှားက ကိုနနဒွလကခှုံပေါလှှှံကလှာသလို သူမဖငပှေါကဝှ တဈခုလုံးမှာလညှး ကှောမှှလှငလှရညတှှေ ရှှဲနဈပကှေံသှားရတော့သညှ။ သုံးယောကသှား အတနကှှာအောငှ အမောဖှကှပှေီးနောကှ အိမှနကှှောလှညှး အမှိုးသားနှဈယောကရှဲ့ လီးကှီးနှဈခှောငှးကို ဘယညှာလကနှှဈဖကနှှင့ှ တငှးတငှးဆုပကှိုငပှှီး တဈလှည့စှီ လီးပှနတှောငလှာအောငစှုပပှေးနသညှေ။ သူမလီးစုပနှပေုံကိုက အထာကလှှနှးပှီး လဒဈထိပလှုံးတဈလုံးစီကိုငုံလိုကှ။

အာခံတှငှးထဲခလောကကှစားလိုကလှုပရှငှး လီးတနတှဈလှှောကကှိုပါ လှှာစောငှးကလေးတိုကှ၍ နှူးဆှလိုကှ ရှေ့သှားနောကပှှနှ လှှာအပှားလိုကယှကသှပလှိုကှ လုပကှာ လီးတနတှဈခုလုံးကိုရော ဂှေးစေ့နှဈလုံးကိုပါ အားပါးတရတပှှတပှှှတအှသံထှကအှောငှ စုပဆှှဲပေးနခှငှေးဖှဈသညှ။ ကိုနနဒွလညှး သူ့လီးကို အားပါးတရစုပပှေးနသေော အိမှနကှှောရှဲ့စောကပှတကှို အပီအပှငှ လကခှှောငှးမှားထိုးစိုကှ၍ တဈခကှခှငှှးအသှငှးအထုတလှုပကှာ လှည့ပှတမှှှနှေောကဆှောင့လှိုးပေးနရော အိမှနကှှောစှောကပှတမှှစောကရှညတှှေ ရှှမှးရှှမှးဝဝထှကလှေောရပှီး နောကတှဈကှိမအှလိုးခံဖို့အတှကပှငှ အဆငသှင့ဖှှဈလာလသညှေ။ “ငါ ဒီတဈခေါကှ ဖငလှိုးပေးမယှ ဟုတပှီလား မှနမှှနှ ”။

“ကောငှးတယှ ရှငကှှီးကအနောကကှလိုးပေး ကှှနမှ ကှောမှှလှငလှီးကို အပေါတှကလှိုးပေးမယှ ကဲမောငလှေး မမှနတှို့ စလိုကကှှရအောငှ” ကှောမှှလှငလှညှး ရယဒှီပဲ ဆိုပှီး ကှမှးပှငပှေါလှကနှောကပှှနထှောကကှာ သူ့လီးကိုမိုးပေါကှော့ထောငပှေးလိုကရှာ အိမှနကှှောလှညှး သူ့ကိုယပှေါှ ကကှနှနပငတှကခှှထိုငပှှီး စောကပှတထှဲလီးထိပကှို သှငှးပေးလိုကလှတေော့သညှ။ ကိုနနဒွ၏ ဂေါလှီလီးကှီးလညှး ကစှထှုပကှှပညှှပလှှစှာဖှင့ှ သူမဖငပှေါကထှဲကို တိုးဝငလှာသညှ။ လီးနှဈခှောငှး တဈခှိနတှညှး တဈပှိုငတှညှး သူမစောကပှတနှှင့ဖှငပှေါကထှဲကို တဈနရောစီ ပှိုငတှူဝငရှောကလှာခှငှးဖှဈသညှ။ အိမှနကှှောှ အသကအှောင့ကှာ ဖငဝှရှိကှှကသှားမှားကို။

လှှော့ပေးထားလိုကရှငှး အံတငှးတငှးကှိတှ၍ အလိုးခံနသညှေ။ တကယတှမှး လိုးတော့လညှး သူ့ဥဈစာကှီးက မသကသှာလှပေ။ ကှောမှှလှငလှီးထကကှို အပုံကှီးကှာခှားနသညှေ။ ဂေါလှီအပှည့လှီးကှီးကို သူမဖငပှေါကထှဲ လှည့ပှတသှှငှးရငှး ခပဆှတဆှတကှလေး အားနှင့ဖှိဆောင့လှိုးခလှိုကှ ပှနဆှှဲထုတလှိုကှ နောကတှဈကှိမှ ထပဖှိ လိုးလိုကနှှင့ှ လေးငါးဆယခှကှှ အဝငအှထှကမှှနမှှနဆှောင့ပှေးလိုကရှာ တဖှညှးဖှညှးနှင့ှ ကိုနနဒွလီးကှီး ဖငပှေါကထှဲကို အဝငခှှောကာ ခပကှှမှးကှမှးခပသှှကသှှကှ လိုးသှငှးပေးနိုငလှာသညှ။ လီးအဝငသှှကလှာ၍ ဖီလငလှညှး တဖှညှးဖှညှးရလာကှသညှ။ အိမှနကှှောလှညှး သူ့ဂေါလှီလီးက ကှီးမားတုတထှှားလှနှးတာမို့ ဘုရားတရားတနရပှေီး။

တခကှတှဈခကှှ ဘုတကှနဲဇှပကှနဲနအေောငှ ကိုနနဒွ၏ သဲကှီးမဲကှီးလိုးဆောင့ခှမှှုကို အရသာရှိရှိတပမှကခှှငှးကှီးစှာ ခံစားနရလသညှေေ။ ဒါတောငှ အိမှနကှှောဖှငခှံကငှ့ရှှိပှီး ကှောမှှလှငရှောကိုနနဒွပါ နေ့စဉနှှင့အှမှှ သူမဖငနှှင့စှောကပှတကှို အလှည့ကှှ နှဈယောကစှလုံးလိုးနကှေ၍သာ ဤမှှအထိ တောင့ခှံနိုငခှှငှး ဖှဈသညှ။ သူမဖငကှို အမှားဆုံး လိုးသူက ကှောမှှလှငှ ဖှဈပှီး ကိုနနဒွက သူအရမှးထနလှာခှိနကှမှှသာ ဖငလှိုးခှငှး ဖှဈသညှ။ သူ့လီးက သာမနလှီးမဟုတဘှဲ ဂေါလှီတှေ အပှည့ထှည့ထှား၍ အမှိုးသမီးတှဖကကှေိုစာနာပှီး တောရှုံနှင့ဖှငမှလိုးဘဲ စောကပှတကှိုသာ လိုးသူတဈယောကပှငှ။ ဒါပမယှေ့ ဖာမတှကတှေော့ ပေးရတာနှင့တှနအှောငဆှိုပှီး။

ဖငရှောစောကပှတရှော နှဈခုစလုံး ရရာလိုးသူလညှးဖှဈသညှ။ ဖာသညမှအတောမှှားမှား သူနှင့တှှေ့ပှီး ဖငအှသားနီလနကှှဲပှဲကာ နှဈရကသှုံးရကတှနသှညှ အလုပနှားရသညခှညှှးပငှ။ ကိုနနဒွဖငအှလိုးကောငှးနခှေိနမှှာ ကှောမှှလှငလှီးကလညှး အိမှနကှှောစှောကပှတထှဲကို လဒဈထိပကှနေ လီးအရငှးအဆုံးအထိ ဝငလှိုကထှှကလှိုကှ အောကကှနေ တရစပညှှောင့လှိုးပေးလကှရှှိရာ ဖငပှေါကမှှာရော စောကပှတထှဲကပါ ပှိုငတှူခံစားရရှိနသေော လီးကှီးနှဈခှောငှး၏အရသာက ဖောမှပှနိုငလှောကအှောငှ ကှကသှီးတဖှနှးဖှနှးထပှီး ရငထှဲအသညှးထဲအထိ အီဆိမ့နှအေောငှ ခံစားနရလသညှေေ။ ကှောမှှလှငှ၏ထောငနှသေောလီးကို အသားအနာခံကာ။

စောကပှတထှဲ တဖှတဖှှတတှဇှပဇှှပနှှင့ှ ဝငရှောကသှှားအောငှ အဆကမှပှတှ ဖိလိုးကုနှးဆောင့ခှရှငှး ကိုနနဒွ၏ဖငလှိုးမှုကိုပါ တဈလကစှတညှးခံနရသညေ့အှဖှဈမှာ တောရှုံမိနမှတှေ ခံစားခှင့မှရ စဉှးပငမှစဉှးစားဝံ့သည့ှ ထူးခှားဆနှးပှားသောဖှဈရပတှဈခု ဟုလညှး ပှော၍ရသညှ။ “စှတဖှတှ စှတဖှတှ ဘုတှ စှတဖှှပှ ဗှပှ ဘုတဗှလပှ ဖစှှ ဗှဈ ဇှတှ စှိ ဖှတှ ဗှပှ” “အ အိ အင့ဟှငှး ဆောင့ှ ကို နနဒွ မ မညှာနဲ့ အပှတဆှောင့ှ မှန့ဖှငပှေါကဖှှင့ပှေးထားတယှ လီးတဈခှောငှးလုံးဝငအှောငဖှိဆောင့ပှေး လိုးသာလိုး မရပနှဲ့” “အား မိုကတှယှ အပှတလှိုးပဈလိုကမှယှ မှနမှှန့ှ ဖငပှေါကကှလေးလိုးရတာ ရှယပှဲ ကိုယ့လှီးနဲ့ဆို အနတေောလှေးပဲ” “ရှင့လှီး ဒီလောကကှှီးတာကိုး စောကပှတနှဲ့တောရှုံမက ကှပကှှပသှပသှပနှမှောပေါ့ ။

ဂေါလှီကတဈမှောင့ှ ဘယမှိနှးမ ကှှနမှလို ဖငအှလိုးခံဝံ့မလဲ ဖာမတှခမှှရမေယှ” “အိုး မှနမှှနတှဈယောကလှုံးရှိတာ ဖာခစှရာမလိုဘူး” ကိုနနဒွကလညှး ဆုမှနကှှောကှို အလိုလိုကအှကှိုကဆှောငှ၍ ပှောလိုကရှငှး ဖငစှအိုပေါကကှလေးတဈခုလုံး ပှဲလနနှအေောငကှို သူ့အောလှနပှှဲဒဈကှီးနှင့ှ ဆောခှငှတှိုငှးဆောလှို့နသညှေ။ အိမှနကှှောဖှငပှေါကကှ သူဆောင့ခှခှိနမှှာပှင့သှှားလိုကှ လီးပှနအှနှုတမှှာ ပှနစှုသှားလိုကနှှင့ှ အောကကှ ကှောမှှလှငလှီးကလညှး စောကပှတထှဲ မနှုတစှတမှးစိမထှိုးထားရငှး ကိုနနဒွလီး ဖငထှဲဝငသှည့အှရှိနနှှင့ှ ရောပှီး သူမစောကခှေါငှးတဈခုလုံး ပှည့သှိပကှှပနှအေောငှ လှိမ့ကှှိတလှိုးသှငှးပေးနရော အိမှနကှှောရှဲ့ ကာမဇေောတှေ ထနသှထကှ ထနလှာခဲ့ရပှီး။

စောကရှညအှထှကကှှမှးကာ သူမအောကပှိုငှးတဈခုလုံး အရညမှှားနှင့ရှှှဲရှှဲစိုနပတေေော့သညှ။ မိနဈပေါငှးအတောကှှာကှာ အပေးအယူအခှိတအှဆကငှှိငှိ လိုးဆောင့စှခနှးသှားကှရာက ကိုနနဒွရောကှောမှှလှငပှါ သူတို့လီးထိပမှှ လရညတှှေ တပှှတပှှှတပှနှးထုတလှိုကကှှခှိနမှှာ အိမှနကှှောခှမှာလညှး နှဈခှီသုံးခှီပငမှက လေးခှီတိတိပငှ စောကရှညတှှေ အကှိမကှှိမထှှကပှှီး ကာမဂုဏအှထှတအှထိပအှရပကှို ထပမှံရောကရှှိခဲ့ရပှနတှော့သညှ။ ကိဈစပှီးတော့ အိမှနကှှောလှညှး တောတှောမှောသှားသညှ။ ခဏအနားယူပှီး သူတို့ခငှှး လီးစုပဖှငကှိုငှ စောကပှတနှှိုကလှုပကှှရာက တဈညတာအတှငှး နောကထှပှ နာရီပှနနှှဈခကှတှီးအခှိနှ ရောကသှညအှထိ။

သုံးယောကသှား ကိုနနဒွတဈလှည့ှ ကှောမှှလှငတှဈလှည့ှ ထပခှါတလဲလဲ စောကပှတရှောဖငပှါ နှဈပငလှိုးကှရငှး ကာမပငလှယကှို ပှောပှှောကှှီးကူးခတစှခနှးသှားကှပှီးနောကှ အိမှနကှှောလှညှး ကာမသုခအပှည့အှဝရရှိသှားကာ ကိုနနဒွ၏ နားနဆေောငကှလေးထဲကနေ ပှနထှှကလှာခဲ့ပှီး မိမိအိပခှနှးဆီသို့ ပှနလှညရှောကရှှိလာခဲ့သညှ။ ဒီညအဖို့ လရညတှှလညှေး အတောကှလေးဝခဲ့ပှီဖှဈ၍ အိမှနကှှောတှဈယောကှ အဝတအှစားပငမှလဲဖှဈတော့ဘဲ မိမိအိပရှာထကမှှာပဲ ခှပဈလကေပှဈဆိုသလို နှဈနှဈခှိုကခှှိုကအှိပစှကှ အနားယူလိုကလှတေော့သညှ။ နောကတှဈနေ့ နအတေောမှှင့မှှ အိမှနကှှောအှိပရှာကထနိုငခှဲ့သညှ။ နံနကစှာ စားသောကပှှီးစီး၍ နေ့လညပှိုငှးကတှော့ အိမှနကှှောှ အိပခှနှးထဲမှာ တဈယောကတှညှး တီဗှီထိုငကှှည့နှရောက။

အိမဖှောကှောငမှလေးကို ကိုနနဒွကို သူမအခနှးလာခဲ့ဖို့ သှားရောကအှခေါခှိုငှးလိုကပှှီး ကိုနနဒွလညှးရောကလှာရော ကောငမှလေးကို အပှငတှဈနရော လှှတလှိုကကှာ နှဈယောကသှားအိပခှနှးထဲမှာ အတူထိုငှ၍ တီဗှီကှည့ရှငှး ထှရောလေးပါး စကားပှောဆို နကှလသညှေေ။ “ကိုနနဒွ ညက တောတှောပှှောရှဲ့လား” “ပှောတှာပေါ့ မှနမှှနရှယှ မှနမှှနနှဲ့တှေ့ရတာ ကိုယ့အှတှကှ အိပမှကလှိုတောငဖှှဈနတော ဘယအှိမကှှီးရှငကှ ကိုယ့လှကအှောကငှယသှား အလုပသှမားတဈယောကကှို ဒီလိုအခှင့အှရေးမှိုးပေးမှာတဲ့လဲ” သူ့စကားကှောင့ှ အိမှနကှှောှ ဟကဟှကပှကပှကရှယလှိုကပှှီး … “ဒီလိုဟာမှိုးဆိုတာ ကိုယ့အှတှကခှညှှးပဲမဟုတဘှူး။ သူကောငှးကိုယကှောငှးပဲဥဈစာ ကိုနနဒွရယှ။

ကိုနနဒွကောငှးသလို အိမှနလှညှးကောငှးရတာပါပဲ တဈခုတော့မှာထားရမယှ ဟိုကောငလှေးကှောမှှလှငကှို ပါးစပမှဖှာဖို့တော့ပှောထားနောှ အိမှနကှှောကလှို့မဟုတဘှူး ယောကှှားလညှး ဂရုမစိုကဘှူး အခှောကတှိုကနှာမညကှှီးကုနမှှာမို့ ပှောရတာ” “ဒါတော့ စိတခှပှါအိမှနှ သူ့ကို ကိုယကှှပကှှပသှတိပေးထားပှီးသား ” “အငှး လူကငယငှယှ သူ့ဟာက ကိုနနဒွလောကသှာမကှီးတယှ ဖငအှလိုးတော့ တောတှောသှနတှဲ့အကောငှ ဟငှးဟငှး ” အိမှနကှှောှ နောကဆှုံးစကားကို ကိုနနဒွကှားသာရုံ ခပတှိုးတိုးနှဈကိုယကှှားပှောလိုကခှှငှးဖှဈပှီး ကိုနနဒွအနားကို အသာအယာ တိုးကပကှာ သူ့ရငခှှငထှဲကို မှီနှဲ့၍ ဝငထှိုငလှိုကရှငှး လကတှဈဖကကှ ကိုနနဒွပေါငနှှဈဖကကှှားအရပဆှီကို ရောကရှှိတိုးဝငလှို့ သှားသညှ။

ကိုနနဒွလကတှဈဖကကှလညှး သူမခါးလေးကို လာရောကသှိုငှးဖကလှိုကပှှီး ကနှလှကတှဈဖကကှ အိမှနကှှောရှဲ့ နဖူးဆံစ ကလေးတှကေို အသာအယာ သပတှငပှေးလိုကရှာက သူမနဖူးပှငကှလေးကို ကှငကှှငနှာနာ နမှးရှိုကလှိုကရှာ အိမှနကှှောရှငထှဲ နှေးကနဲပငှ ဖှဈသှားရသညှ။ သူမ၏အခစှရှညရှှှနှးလဲ့နသေောမကှဝှနှးအစုံတို့ဖှင့ှ ကိုနနဒွမကှနှှာကို တှတှငေေေးငေးလေး စိုကကှှည့လှိုကရှာက အိမှနကှှောှ လသေံတိုးတိုးလေးနှင့ှ … “ဦးထှနှးနိုငှ ဒီအပတှ ပှနလှာနိုငှဦးမှာမဟုတဘှူး ကိုနနဒွ ကှှနမှတို့ အေးဆေးလှုပရှှားလို့ရတယှ ” “တကယလှား အိမှနှ ဒါ သတငှးကောငှးပဲပေါ့ ဟဲဟဲ ဟဲ ” “အငှး တကယပှဲ သူ့အရငမှယားကရတဲ့ ဟာမတှေ ကှောငှးတကဖှို့ကိဈစ ဗှာမှားနေဦးမှာ။

တဈယောကကှ နောကဆှုံးနှဈ နောကတှဈယောကကှ ကှောငှးပှီးလို့ မဟာသိပပွံ ထပတှကှဦးမယဆှိုလားပဲ ” အိမှနကှှောှ သူမအတှငှးရေး တဈစှနှးတဈစကို ထုတပှှောလိုကသှညှ။ ဦးထှနှးနိုငှ မယားကှီးဒေါရှှှစငနှှငှေ့ သားသမီးသုံးယောကှ (သားတဈယောကှ သမီးနှဈယောကှ) ထှနှးကားခဲ့ရာ သားကှီးက နိုငငှံခှားသငှဘွောလိုငှးတဈခုမှာ ကုနှးပတအှရာရှိအဖှဈ အခှတကှေ အလုပလှုပကှိုငနှပှေီး ကနှသှမီးအငယနှှဈယောကကှတော့ ယခုအခှိနအှထိ သူ၏အထောကအှပံ့မှ မလှတကှငှးသေးဘဲ ရှိနသညှေ။ သမီးတှကေ သူတို့အဘိုးအဘှားမှားရဲ့ အရိပအှာဝါသအောကမှှာ နသေားကနှကှပမယေှေ့ တခှို့အရေးကှီးကိဈစမှိုးနှင့ှ ကှုံလာလှှငတှော့ ဖခငှ၏အကူအညီကို မလှှဲသာမရှောငသှာ လိုအပနှကှဆေဲပငဖှှဈသညှ။

အိမှနကှှောကှ ဒုတိယမယားပီပီ ဒီလိုအရှုပအှရှငှးတှကနေေ ကငှးအောငနှသေူဖှဈပှီး ဦးထှနှးနိုငှ၏အတိတကှဖှဈရပတှှကေို လသေံကလေးသောမှှှ အဟခံသူ မဟုတခှှေ။ သူမသိနားလညသှညကှ ဦးထှနှးနိုငအှိပရှာထကမှှာပှောအှောငှ နညှးမှိုးစုံနှင့ှ မယားဝတတွရားရှိသည့အှတိုငှး ကိုယဖှိရငဖှိ လိုလသေေးမရှိပှုစုပေးမညှ။ ဒီလိုပှုစုပေးသည့အှတှကလှညှး လငဖှှဈသူထံမှ တနရှာတနကှှေးအဖိုးအခအဖှဈ ဥဈစာဓနစညှးစိမကှအစ သူမလိုအပတှာမှနသှမှှ လကဝှယပှိုငပှိုငရှရှိအောငှ ပှနလှညတှောငှးခံမညပှဲဖှဈသညှ။ ဘဝဟူသညှ ဆနပှေး၍ဆီရသည့အှဖှဈကို ဆိုလိုကှောငှး အိမှနကှှောှ သူမ၏ဘဝပေးအတှေ့အကှုံတှအရေ တရားသပငှေ စှဲမှတယှုံကှညှ လကခှံထားခဲ့သညပှဲ မဟုတလှား။

“ခငမှူယာစိုးနဲ့ ခိုငမှာလာစိုး ညီအဈမကို ပှောတာလား သူတို့ဒီအိမကှို ရောကလှာကှဦးမလား” “မပှောတတဘှူးလေ ကှောငှးဖှင့ခှှိနှ ဒီအိမကှလညှး သူတို့ကှောငှးနဲ့နီးတဲ့နရောဆိုတော့ သှားရေးလာရေးအဆငပှှအေောငှ ဒီကို ခဏတဈဖှုတှ လာနခငှနှမှေောပေါ့ ဘာလဲ ကိုနနဒွ ရှငကှ သိပတှှေ့ခငှနှတယပှေေါ့ ဟုတလှား ” ကိုနနဒွ စပဖှှဲဖှဲကှီးလုပနှကော ဘာမှတော့ပှနပှှောခှငှးမရှိပါ။ အိမှနကှှောှ သူ့အထာသိသူပီပီ ကိုနနဒွပေါငကှှားထဲလကနှှိုကပှှီး ကိုနနဒွ၏ဂေါလှီလီးငပဲကှီးကို ဟိုစမှးစမှးဒီစမှးစမှးလုပနှရောက သူမမကှလှုံးကလေးထောင့ကှပပှှီး ကိုနနဒွမကှနှှာကို မခို့တယို့နှင့ကှှည့ကှာ … “ဟငှး ဟငှး ဒီနှဈယောကထှဲမှာ ဟိုအငယမှတော့မသိဘူး အကှီးမ မူယာစိုးက နာမညတှဈလုံးနဲ့နတောနောှ။

ရှငအှလိုရှိရငပှှော ကှှနမှအပီကှံပေးမယှ မိနှးမခငှှးဆိုတော့ အားအားရှိ နို့ကိုငဖှငနှှိုကှ အဖုတခှငှှးပှတလှိုကရှုံနဲ့ ကိုယ့ဖှကကှို သခှောပေါကှ ပါလာစရမယှေ … ဒီဟာမလေးတှေ ရှပုံမှိုးနဲ့ ရှင့ဂှေါလှီလီးကှီးနဲ့တော့ တှေ့ပှီ ဟီဟိ ဒငှးတို့လေးတှေ ကောငှးကောငှးပညာပေးမှဖှဈမယှ ဟငှး ဟငှး ဟငှး” “ဒါပေါ့ ပညာပေးရမယှ သူ့အဖေ ဟိုတုနှးကခှရှေုပခှဲ့သမှှ သူ့သမီးနှဈယောကကှ ပှနပှေးဆပရှမှာ ဓမမွတာပဲ ဟဲဟဲ ဟဲ” ကိုနနဒွလေးလေးပငပှငကှှီးပှောခလှိုကရှငှး သူ့လီးသူပှနစှမှးလိုကကှာ … “အငှး မှနမှှနပှှောပုံနဲ့တငှ ကိုယ့လှီးကတောငခှငှလှာပှီ မှနရှာ ဟောဒီမှာကှည့စှမှးပါဦး လိုးမယ့အှကှောငှးတော့ လာမပှောနဲ့ ဟငှး ဟငှး ဟငှး” “အိုး ဟုတသှားပဲ အဟင့ဟှင့ှ ဟင့ှ နညှးတဲ့ဥဈစာကှီးလား ကိုရယှ။

တအားတငှးနရငမှကေောငှးဘူး လှှော့လိုကှ နညှးနညှးခငှှး ပှနလှှှော့လိုကှ ကဲ လာ မှနမှှနလှုပပှေးမယှ ဒါလောကလှေးက မှန့အှတှကှ စပှော့ …ဟငှး ဟငှးဟငှး … ခဈ ခဈခဈ ” “အငှး အငှး ဟုတတှယှ မှနမှှနကှယမှှဖှဈတော့မှာ လီးကတအားတငှးလာရငှ ကှဲထှကသှှားတတတှယှ လုပစှမှးပါ မှနရှယှ ” “ကဲပါ လကကှှီးဖယလှိုကှ မှန့ှ ကိုယ့အှလုပှ ကိုယသှိပါတယှ ဟငှးဟငှး ဟငှး” အိမှနကှှောခှေါငှးကလေးက ကိုနနဒွပေါငကှှားထဲကို ရုတခှှညှးငုံ့လှှိုးကာ တိုးဝငသှှားသညှ။ ဘယအှခှိနကှတညှးက အိမှနကှှောှ လီးစုပခှငှနှတယှေ မသိ။ သူ့ပုဆိုးခါးပုံစကို ခါးမှနေ၍ ဖှလှှေော့ခှှတခှလှိုကရှငှး လုံးပတတှုတတှုတနှှင့ှ သှေးကှောတှဖေောငှးကားကာ တောငမှတထှကှှစပှုနပှေီဖှဈသည့ှ။

ကိုနနဒွရဲ့ပေါငကှှားက ဧရာမဂေါလှီလဒဈပှဲကှီးကို စိတပှါလကပှါပငှ သူမအာခံတှငှးထဲ လီးတဈခှောငှးလုံးထည့သှှငှးကာဖှင့ှ စတငနှမှးစုပပှေးလိုကလှတေော့သညှ။ ကိုနနဒွလီးကှီးကား ကှောကမှကစှဖှယလှီးကှီးဖှဈကာ ဂေါလှီအဖုအထဈမှားပှည့နှှကလှကှှ အကှောအပှိုငှးပှိုငှးထ၍နသလေို အိမှနကှှောရှဲ့တံတှေးရညမှှားဖှင့ှ ဝငှးလကတှောကပှှောငပှှီး တဆတဆှတတှုနခှါနပှနရှော မှငရှသူအဖို့ သညှးတုနအှူတုနှ ဖှဈခငှစှရာ ကှောခမှှးစရာပငှ ကောငှးနသေေးတော့သညှ။ အိမှနကှှောလှညှး ကိုနနဒွလီးကို တဈခှောငှးလုံး နရောလပမှကနှှ ပှဲပှဲစငအှောငစှုပှ၍ အားရတော့မှ သူမကိုယပှေါကှအဝတလှှှာတှကေို တဈလှှာခငှှးခှှတကှာ နှဈကိုယခှငှှး ခစှရှယဉကှှေောထဲ အားပါးတရ ကူးခတဖှို့ ပှငဆှငနှသညှေ။

လငှးလငှးခငှှးခငှှးရှိနသေော အိပခှနှးကယှကှှီးထဲမှာ သူတို့နှဈယောကစှလုံး အဝတအှစားမဲ့စှာဖှင့ှ ခနဓွာကိုယဗှလာကငှှးလကှရှှိကှပှီး တဈယောကကှိုယအှငှဂွါကိုတဈယောကှ လုံးစေ့ပတစှေ့ ဘှငှးဘှငှးရှငှးရှငှးကှီး တှေ့မှငနှရသဖှငှေ့ လောလောလတလှတှ ညတုနှးအခှိနကှကဲ့သို့ပငှ ကာမဂုဏရှမမွကလှှိုငှးတှေ နှဈဦးစလုံးရငထှဲမှာ နိုးကှှလာကှကာ တဒိနှးဒိနှးနှလုံးခုနသှံမှားနှင့အှတူ တဈယောကနှှင့တှဈယောကှ လိုးခငှစှိတမှှား တဖှားဖှားဖှဈပေါလှာခဲ့ကှသညှ။ ကိုနနဒွလညှး သူလီးအစုပခှံပှီး၍ အိမှနကှှောကှို အပှနအှလှနအှလှည့ပှေးသည့အှနနှငှေ့ ကုတငထှကမှှာ ပကလှကဒှူးထောငကှာ ပေါငနှှဈဖကကှား၍ အိပစှလေိုကရှငှး ပေါငကှှားထဲဝငရှောကပှှီး။

ပေါငခှှဆုံရှိ သူမ၏မဟတဟကလေးဖှဈကာ ဖားခုံညငှးသဏဍွာနှ အပေါကှိုခုံးမောကကှှှ၍နသေော စောကပှတကှို အပီအပှငကှုနှးစုပနှမှးလကှှ ရှိလသညှေ။ အိမှနကှှောရှဲ့ စောကပှတအှကှဲကှောငှး ကလေးအတိုငှးလိုကပှှီး စောကပှတနှှုတခှမှးသားနှဈခပှကှို အဝငဝှတံခါးဆှဲဖှင့ကှာ ယကဟှယဆှှဟယနှှင့ှ အကှဲကှောငှးရဲ့ထိပှ တည့တှည့ရှှိ ကာမ၏အဓိကခလုတဖှှဈသော ရှညမှှောမှော အသားထဈ (အစိ) ကလေးရှိရာကို သူ့လှှာထိပနှှင့ှ တို့ကာတို့ကာ ယကလှိုကှ နှုတခှမှးသားနှဈခုကှားညှပပှှီး စုပငှုံလိုကှ သှားနှင့ကှိုကခှဲလိုကှ လုပကှာ သူမစောကခှေါငှးလေးထဲကို လှှာကို လိပခှေါကှ ထည့သှှငှးရငှး စောကပှတလှိုဏခှေါငှးတဈခုလုံးကို ထကိအောကဝှဲယာမှှနှေောကှ၍ ဆှကစားပေးနသညှေ။

သူမစောကပှတကှို အပှတနှှူးဆှပေးနသညှေ့ ကိုနနဒွကိုယတှိုငှ ဖငပှှောငကှှီးကုနှးကှကှနှင့ရှှိနရော အနောကကှနကှညေ့လှှှငှ သူ့ဖငကှှားကနေ အောကကှိုတှဲလှဲကှီးကဆှငှးနသေော ကှီးမားရှညလှှား၍ အဖုဖုအထဈထဈဖှဈနသညှေ့ လီးခှောငှးကှီးကို အရှငှးသား မှငတှှေ့နရပသညှေေ။ အိမှနကှှောလှညှး ကိုနနဒွ၏ စောကပှတယှကခှှငှးကို ခံနရေ၍ သူမပါးစပကှ အိုးအိုးအင့အှင့ှ ညညှးညူသံမှား အဆကမှပှတရှရှတမှှညေတှမှးလကှှ အလိုးခံလိုစိတမှှား အငမှးမရပငှ ဖှဈပေါနှခှပှေေီ။ သူတို့နှဈယောကအှခနှးထဲမှာ ဖှဈပကှနှပေုံအလုံးစုံကို အိပခှနှးနံရံရှိ မလှယပှေါကကှလေးကနတဈဆငှေ့ ဘယသှူမှမသိအောငှ တိတတှဆိတှ ခိုးခှောငှးကှည့နှသေူလေးတဈယောကှ ရှိသညှ။

သူကား အခှားတော့မဟုတှ။ မကှာသေးခငကှမှ ဒီအိမကှို အသဈရောကရှှိလာခဲ့သော အိမဖှောကှရငမှလေး နောအှေးမူပငှ ဖှဈသညှ။ နာမညရှငှးက နောအှဲမူ … မှနမှာလိုတော့ နောအှေးမူလို့ပဲ အလှယခှေါကှှသညှ။ နောအှေးမူ မကှလှုံးထဲမှာ တဈခါမှမမှငဖှူးသည့ှ ခှံစောင့လှူကှီး ကိုနနဒွရဲ့ဂေါလှီလီးကှီးကို စူးရဲသော မကှလှုံးအကှည့မှှားဖှင့ှ မမှိတမှသုနှ ငေးစိုကကှှည့နှမေိလကှှ ရှိလသညှေ။ “အားပါးပါး နညှးတဲ့လီးကှီးမဟုတပှါလား ဒီလီးကှီးနဲ့ အလိုးခံလိုကရှလို့ကတော့ ရှှပေဲ ဇိပပှဲကို နမှော … ရှာမှာကနှခှဲ့တဲ့ ဟိုကောငှ ဘိနှးစားစောထူးဝါး လီးထကှ သုံးလေးဆမက အပုံကှီးသာတယှ ဟိုကောင့လှီးက ပိနသှေးသေးလေး လူဘိနှးစားသလို လီးလညှး ဘိနှးစားလီးလို့ ပှောရမယှ … ။

ငါ့စောကပှတကှိုသာ ညတိုငှး တကလှိုးပေးရငှ ဘယလှောကမှှားကောငှးလိမ့မှလဲ” နောအှေးမူ တှေးသညှ။ လကကှလညှး ခပတှိုတိုစညှးနှောငဝှတဆှငထှားသည့ှ သူမထမီအောကကှို လှှိုဝငပှှီး ပေါငခှှဆုံရှိ အမှေးအမှငှ ခပပှါးပါးကလေး ဝနှးရံပေါကရှောကနှသေော သူမစောကဖှုတဖှောငှးရှရှကလေးဆီကို မသိမသာ ဖှဖှရှရှကလေး ပှတသှပပှေး နမေိသညှ။ အိမှနကှှောဆှိုသော သူ့သခငမှကှီးကိုတော့ သူယုံပှီးသား။ ဒီလောကထှနတှဲ့ဟာမကှီး … ညတိုငှး သူ့အခနှးထဲမှာ အပှာကား (အောကား)တှေ အမှဲထိုငကှှည့နှတော။ ဏှာထနတှာတော့မပှောနှင့ှ။ ယောကှှားနောကကှှယမှှာ ဖှဈခငှသှလိုဖှဈပကှှ နသညှေ့ သူမဇာတလှမှးတှေ အမှားကှီးရှိနနေိုငတှာကို နောအှေးမူ ကောငှးစှာရိပစှားမိပါသညှ။

နောအှေးမူကိုတောငှ ပှီးခဲ့သည့ှ နှဈညလောကကှ သူနှင့အှတူ အောကားအတူတကှ ကှည့ခှိုငှးပှီး သူမစောကဖှုတကှို မသိမသာ လာပှတပှေးခဲ့သေးတာပဲ။ ဘယရှမလဲ နောအှေးမူလညှး တောသူမတဈယောကပှမယှေ့ လီးမတှေ့ဖူးတဲ့အရိုငှးကလေးမှ မဟုတတှာ။“နင့မှှာ ရီးစားရှိလား နငယှောကှှားနဲ့ လိုးဖူးလား ” မေးတော့ “လိုးဖူးတယှ ” “ဘယနှှဈခါလဲ တဈညတညှးလား ညတိုငှးလား” မေးပှနရှာ နောအှေးမူလညှး သူနှင့စှောထူးဝါးတို့ နှဈယောကှ တောထဲကို နေ့တိုငှးသှားသှားပှီးလိုးတာကို ပှောပှသညှ။ သူမပှောပှရာမှာ ထူးဝါးသူငယခှငှှး စောစေးဆေးအကှောငှး တဈခှနှးမှတော့မပါလိုကပှါ။ အမှနတှော့ ထူးဝါးတဈယောကတှညှးမဟုတဘှဲ အဲဒီအကောငှ စောစေးဆေးလညှး တဈယောကအှပါအဝငပှဲဖှဈသညှ။

ဟိုကောငှ တောအရကသှောကှ ဆေးခှောကရှှူလိုကှ ဘိနှးစားလိုကှ လုပနှခှေိနတှှမှော စောစေးဆေး သူမကိုအပိုငခှညှပှှီးတုပပှှီး တောထဲခေါကှာ လိုးသညှ။ အိမနှောကဖှကှ စမှးခှောငှးနဘေးမှာလညှး လေးငါးခှောကကှှိမမှက လိုးသညှ။ စောထူးဝါး သိသှားတော့လညှး အရကတှိုကလှိုကှ ဆေးရှာပေးလိုကှ ဖာခေါပှေးလိုကနှှင့ှ သူမှားတကာလို အကယှအှကယှမှဖှဈလိုကဘှဲ သူတို့ဖာသာသူတို့ ကိဈစပှီးသှားကှသညှ။ ဒီလိုနှင့ပှဲ သူတဈပှနကှိုယတှဈလှည့ှ တဈညခှားစီလောကှ နှဈယောကသှားလိုးကှရငှး နောအှေးမူလညှး သူတို့နှဈယောကထှံမှ လိငဆှကဆှံမှုအတတပှညာကိုရော လီးအရသာကိုပါ ဝဝလငလှငကှှီး ခံစားရရှိခဲ့ပါသညှ။ စောထူးဝါးရော သူရော လီးတှသေိပမှကှီးကှ၍ နောအှဲမူလညှး လီးကှီးကှီးနှင့တှဈခါမှတော့ အဆောမှခံဖူးလိုကပှါ။

လိုးသမှှလညှး ကှားဖူးနားဝ ဆေးရှကတှှေ လကလှှမှးမီသလို ခူးခူးပှီး ကှိတခှှသေောကလှိုကှ၍ ဘာပှူနာတဈစုံတဈရာမှ မဖှဈခဲ့ခှေ။ ဒီကှားထဲ ရှာကို အလညအှပတှ ရောကလှာသော … တရားဟောဆရာတဈယောကကှပငှ သူမကို အခှောငဝှငကှှုံးလိုကသှေးသညှ။ အတှေ့အကှုံအားဖှင့ှ ကှှယဝှသလောကှ အရိပသှုံးပါးနားလညသှူဖှဈကာ သူ့လှုပရှှားမှု ပိရိသသပလှှနှေးလှ၍ ထူးဝါးရော စောစေးဆေးရော တဈယောကမှှ သူမအဖှဈကို လုံးဝမရိပမှိလိုကကှှခှေ။ ဖှဈခငှတှော့ သူကလညှး မိနှးမကိဈစသာကှှမှးသညှ။ လီးကသာမနလှီးပဲဖှဈနပရေော နောအှေးမူတဈယောကှ လီးကှီးကှီးနှင့ခှံဖို့ကို ဆုတောငှးမပှည့လှိုကဘှဲ ဖှဈခဲ့ရလသညှေ။

သူမတို့နယဖှကတှှမှော ဒီလို အသှေးအသား ဖောကပှှနသှောငှးကနှှးသည့ကှိဈစမှိုးက ရိုးနပှေီဖှဈသညှ။ ရှာမှာ အပှာဗှီဒီယိုတှလညှေး မှိုလိုပေါကနှေ၍ လူပှိုလူလတတှှသောမက အခှို့အပှိုကေါကမှလေးတှပေါ အမှဲကှည့ခှှင့ရှနသညှေ။ ကာလသားယောကှှားမိနှးမ အတောမှှားမှား လိငမှှုဗဒကေို ကှှမှးကငှနှိုငနှငှးကှပှီး အတှေ့အကှုံကိုယစှီလညှး ရှိကှသညှ။ မှီးကောငပှေါကမှကလေးတှမှေား ၁၃ နှဈ ၁၄ နှဈသမီးလောကဆှိုလှှငပှဲ အပှိုစဈစဈမရှိသလောကှ လို့ဆိုရတော့မညှ။ တဈယောကမှဟုတတှဈယောကကှတော့ လကှဦးမှု ရယူကာ အပီလိုးပှီးနပှေီ။ ဈေးဦးဖောကှ အပှိုရညဖှကှပှှီးကှပှီ။ မှိုရှာမှှဈရှာ ထငှးရှာငါးဖားရှာရငှး လိုးသညှ။

တောတကရှငှးလညှးလိုး ထငှးခှမှှဈခှေိုးရငှးလိုး တောကအပှနလှညှးလိုး ငါးမှှားရငလှိုး မီးလှုံရငှးလညှး လိုးကှတာပါပဲ။ လယထှဲလညှး လယထှဲအလှောကှ ရှာထဲကပှှနတှော့လညှး ရှာထဲအလှောကှ ဆိတကှှယရှာတှေ ပေါမှားသလောကှ လူပှိုအပှို ထိတှေ့တာနှင့ကှို ရမမွကမှီးက ဟုနှးကနဲတောကကှှပှီးလညှးဖှဈသညှ။ ဒီနှဈဆိုလှှငှ နောအှေးမူတဈယောကှ အရှယလှညှး အထိုကအှလှောကှ ရလာပှီဖှဈရာ သူမရငသှားဆိုငကှှီးတှေ တငပှဆုံသားကားအိအိကှီးတှေ အမှားသှားရညတှမှားမှားကစှရာ ကှီးမားလုံးဝိုငှးဖှံ့ကားလာရပှီးနောကှ သကတှူရှယတှူ မိနှးကလေးအဖောတှှကှေားမှာ အတောကှလေး ရပမှေးစား နာမညရှလာခဲ့ပှီ ဖှဈသညှ။

ယောကှှားသားတှရေဲ့ အာရုံစိုကမှှုကိုပိုခံလာရပှီး သူမကိုယတှိုငလှညှး လိငကှိဈစအတှေ့အကှုံ တဖှညှးဖှညှး ပိုမိုရရှိလာသည့အှလှောကှ မကှနှှာကလေးကမှားခငှခှငှဖှှဈလာသညှ။ သူမအခှအနေေ ကို ရိပမှိလာသော မိဘတှကေ မှို့ရညအှတောကှလေးဝနပှေီဖှဈသည့ှ နောအှေးမူ၏မိခငဘှကမှှ အဒေါရှငှးတဈယောကနှှင့တှိုငပှငပှှီး သူမကို ရှာမှာနလှှငှေ ဒီအတိုငှး လငယှူသားမှေးအလုပနှှင့ှ ဘာမှအဖှဈမရှိ တိုးတကထှှနှးကားခှငှး လညှး မရှိဘဲ နတေော့မညှ ဆိုပှီး အဒေါလှုပသှူ၏ နညှးပေးလမှးပှမှုဖှင့ှ ရှာကနမှေို့ကို စှန့စှားတကလှာခဲ့ပှီး အိမဖှောပှှဲစား တဈယောကထှံမှတဈဆင့ှ အိမှနကှှောတှို့အိမကှို တနှးတနှးမတမှတပှငရှောကရှှိလာခဲ့ကာ အိမဖှောအှလုပကှို ဝငရှောကှ လုပကှိုငနှခှငှေး ဖှဈသညှ။

အိမှနကှှောအှိမမှှာက နေ့လညနှေ့ခငှး သူမတဈယောကတှညှးသာအနမှေားတာမို့ ဘာအခကအှခဲတဈစုံတဈရာမှပငှ မရှိဘဲ အားလုံးအဆငပှှသှေားသညှ။ အိမှနကှှောှ လကလှညှးဖှာသူဖှဈပှီး သူမအပေါလှညှး ကောငှးမှနစှှာဆကဆှံရုံမက သူငယခှငှှးမက ညီအဈမမကှ အဆင့ကှိုပငှ တဖှညှးဖှညှးတကလှှမှးခငှလှာပှီဖှဈသညှ။ သူမကှည့နှစဉမှှောပငှ ခှံစောင့ကှှီးကိုနနဒွ၏ ခှသရမှေးလကသှရမှးလုပကှာ အစုတအှမှုတကှှှမှးမှုကှောင့ှ အိမှနကှှောတှဈယောကှ ပကလှကကှားယား စောကပှတအှမှုတခှံနရောက ကော့ပှံကာ တဈခှီပှီးသှားတာတှေ့ရလသညှေ။ ကိုနနဒွကအိမှနကှှောကှို မှောကခှုံရကဖှငကှုနှးခိုငှးပှီး အနောကကှနေ သူမဖငသှားကားအိအိ နှဈဖကအှကှားမှ။

ပှူတဈထှကနှသေော စောကပှတမှုန့ပှေါငှးလေးထဲကို သူ့ဂေါလှီလီးဒဈကှီး ဒဈအဆုံးအထိထည့သှှငှးနှဈမှှုပကှာ စှပှ ဖှပကှနဲအသံထှကအှောငပှငှ အရှိနပှှငှးပှငှး ဖိဆောင့လှိုးပဈလိုကလှသညှေ။ “အ အိ အိ အင့ှ အမေ့” လီးကှီး အိမှနကှှောစှောကပှတထှဲကို တဈဝကခှန့စှိုကနှဈဝငသှှားရာက နောကတှဈကှိမပှှနဆှှဲနှုတပှှီး သူမဖငသှားနှဈဖကကှိုငဆှှဲကာ ခပကှှမှးကှမှးထပဆှောင့လှိုးထည့သှညှ။ ဒီတဈကှိမှ ခုနကထကအှရှိနပှိုပှငှးသညှ။ အိမှနကှှောပှငှ ခါကလေးကော့ကနဲဖှဈကာ ဖငကှှီးနှဈဖကှ အနောကဖှကကှို အလိုအလှောကှ ကော့ကှှတကသှှားရသညအှထိ။ လီးပှနနှှုတသှညှ ပှနဆှောင့သှညှ။ လေးငါးကှိမခှန့ှ အသှငှးအထုတလှုပလှိုကရှာ။

သူ့ဂေါလှီအဖုဖုအထဈထဈတှပေါဝငသှည့လှီးကှီးက တှငှးဝငဖှှောင့သှည့ှ မှှတဈကေောငပှမာ ရှောကနဲရှောကနဲ အရှိနအှဟုနပှှငှးပှငှးနှင့ှ စိတရှှိသလို ပဈလိုးဆောင့သှှငှးပေးနိုငလှာသညှ။ ကိုနနဒွကှိုးစားပမှးစားလိုးနသလေို အိမှနကှှောလှညှး အသကေောငလှိုငှိမနှသေူ မဟုတပှါ။ ဖငကှို သူ့လိုးဆောင့ခှကှနှှင့အှညီ အနောကဖှကကှို ခပကှော့ကော့ကှှကှှကလေးလုပပှှီး နောကပှှနတှှနှးညှောင့ှ ဆောင့လှိုးပေးနရော ဆောင့ခှကှမှှားက ပှငှးသလောကှ ထိခကှလှညှး ပိုမိုပှငှးထနလှာသညှ။ လီးဝငလှီးထှကှ စီးစီးပိုငပှိုငှ ထိထိမိမိရှိလာကှသညှ။ နှဈယောကစှလုံး ကာမမှု၌ တဈဖကကှမှးခတှ ကှှမှးကငှသှူမှား ဖှဈကှ၍လညှး ပုံစံမှိုးစုံနှင့ှ ပိုငပှိုငနှိုငနှိုငစှခနှးသှားနိုငသှူတှဖှဈကှရော။

အရိုးဆုံးသညှ အကောငှးဆုံး ဟူသော ဆိုရိုးစကားရှိသညနှှင့အှညီ လှကှေီးထိုးပကလှကနှှင့ှ ဒေါ့ဂီစတိုငခှေါှ ခှေးလိုးတညှးဟူသော အထငကှရ နညှးလမှးနှဈသှယကှိုသာ စှဲမကနှှဈခှိုကစှှာ ရလေဲအသုံးပှုလေ့ရှိကှပသညှေ။ “အ အင့ှ အင့ှ အှန့ှ အှနှး ဟှနှးး အင့ှ ဟငှ ဆောင့ှ ဆောင့ှ ကိုနနဒွ ပှငှးပှငှးလေးဆောင့ှ မ မရပနှဲ့ အသသောလိုးစမှး လိုး ရှင့သှဘောရှိ အားရပါးရသာ လိုးပေးစမှး” “စိတခှှ အိမှနှ ငါ နင့စှောကပှတတှဈခုလုံး ဖှတဖှှတညှကညှကကှှအေောငလှိုးပေးမှာ သိလား ” “စှတှ ဖှတှ ဗှပှ ဘုတှ စှပှ ဖှတှ ဖှပှ ဘုတှ ဘတှ ဇှပှ ဘှတှ ဖတှ ဗလပှ ဘုတှ ဇှပှ ဗှပှ ” “အ ကောငှး ကောငှး တယှ ဂေါှ လီတှကေ လိမ့ကှနဲ လိမ့ကှနဲပဲ အ အိ အိ ဘာနဲ့မှ မတူဘူး လိုးသာလိုး ယောကှှားရာ။

ဟိုလူကှီးမလိုးတာကှာတော့ ကှှနမှဟာလေး အပှတငှတကှှီးကနှတော ကှာပှီ” “ညကကောငှ ခေါလှိုးခိုငှးဦးမလား” “မလုပနှဲ့ နေ့ဖကှ လူသိတယှ ညဖကကှမှှ စိတကှှိုကကှဲမှာ ဒငှးလေးကို စောကပှတမှလိုးခိုငှးဘူး ဖငပှဲလိုးခိုငှးမယှ” “ဘာဖှဈ လို့” “အောှ စောကပှတလှိုးဖို့က ရှင့လှီးကှီးတဈခှောငှးလုံးရှိနတောပဲ ဟင့ဟှင့ှ ကဲပါ လိုးစမှးပါ မှနမှှနှ နှေးတုံ့နှေးတုံ့ မလုပနှဲ့ ကှှနမှ အပှငထှှကပှှီး တှေ့ရာလူနဲ့ ခံပလိုကမှယှ ဟှနှး” “အမယလှေး ဒါတော့ခမှှးသာပေးပါ မယမှငှးကှီးမရယှ ကိုနနဒွမှာ တကယခှမှှးသာတာဆိုလို့ အိမှနရှဲ့ ဟောဒီစောကပှတလှေးတဈခုတညှး ရှိတာပါ ဟားဟား ဟား” “သှား အပှောကဖှင့ှ ရှှမနှေးး ဟှငှးး ” နောအှေးမူ ကှည့ရှငှးကှည့ရှငှးနှင့ှ ရငတှုနပှနှးတုနပှငှ ဖှဈနမေိသညှ။

သူမမကှလှုံးအကှည့ကှ အခနှးထဲကနှဈယောကလှိုးတာကို မကှတှောငမှခတစှတမှး စူးစိုကငှေးကှည့ရှငှး လကတှဈဖကကှ သူမပေါငကှှားထဲကို တိုးဝငသှှားကာ စောကပှတကှို ခပနှာနာလေး ဖိပှတဆှှပေးနမေိသညှ။ ထမီအောကမှှ သူမစောကပှတကှလေးမှာ ဘယအှခှိနကှတညှးက အရညတှှထှကနှတေယှေ မသိ။ စောကပှတအှုံတဈခုလုံး စိုစိုစိစိ အရညကှှညမှှားဖှင့ှ ရှှနှးရှှနှးဝဝကလေေေးပငှ ဖှဈနခှပှေေီ။ “အား ကောငှးလိုကတှာ … ကိုနနဒွ လိုးပုံကှီးက တကယကှှမှးလှနှးတာပဲ ဒါမှိုးမှ ငါ သိပတှှေ့ခငှနှတော ကိုနနဒွရယှ ဟို မမအိမှနကှို လိုးမယ့အှစား နောအှဲမူပဲ လာလိုးပါတော့လား ဒီကစောကပှတှ တအားရှနပှေီ … ရှငရှဲ့” နောအှေးမူ မရှကမှကှောကပှငှ။

သူမထမီကို ခါးအထကဆှီအထိရောကအှောငှ ပင့လှှနတှငပှဈလိုကသှညှ။ စောကပှတတှဈကှငှးလုံး ပေါထှှကရှုံမက လို့ တှေ့ခငှတှဲ့သူတှေ့ လိုးခငှတှဲ့သူလာလိုးလှည့ှ ဆိုပှီး စိတရှှိလကရှှိပငှ အခနှးဝမှာပေါငနှှဈဖကကှို ဟိုဖကဒှီဖကှ ဖှဲကား၍ ရပရှငှး စောကဖှုတထှဲကို သူမရဲ့လကညှှိုးလကခှလယှ နှဈခှောငှးပူးထည့သှှငှးကာ အပီအပှငလှကနှှင့အှသှငှးအထုတလှုပှ၍ လိုးပေးနလေိုကသှညှ။ ဟိုနှဈယောကလှညှး တဈညလုံး သဘောရှိ လိုးထားတာတောငမှှ ထနခှငှတှိုငှးထနတှုနှးဖှဈပှီး အသားကုနပှငှ တဘောကဘှောကှ တဘှပဘှှပနှှင့ှ စောကရှညသှံ လီးကှီးဝငထှှကသှံ စောကဖှုတနှှင့လှီး အသားခငှှးရိုကခှတသှံမှား ဆူညံနအေောငှ လိုးပှီးရငှးလိုးနကှလသညှေေ။

နောအှေးမူရဲ့လကတှဈဖကကှ သူမစောကပှတလှိုဏခှေါငှးလေးထဲကို တရစပပှငှ လိုးသှငှးလိုးထုတှ ပှုလုပပှေးနရော ဖီလငတှှတကသှထေကတှကလှာသညှ။ “စှိ ဖှတှ ဖှပဖှှပှ ပလှတှ ဖှှတှ ပှှတှ ” “အိ အင့ှ အင့ှ အာ ဟ အ အားး ” အဆကမှပှတှ လကနှှင့လှိုးဆောင့ပှေးရငှး ဇာတရှှိနမှှင့သှထကမှှင့လှာခဲ့ရပှီး ရာဂငမှးဖမှးသလို အတောမသတှ တဏှာမုနယှိုလကှှ ရှိရာက နောအှေးမူကိုယလှုံးကလေး ရုတတှရကှ တုနကှနဲတုနကှနဲဖှဈသှားရသညှ။ သူမစောကပှတဆှီမှ ထူးခှားဆိမ့အှီနသညှေ့ ဆှတပှှံ့ဖှယှ ကာမအရသာက ဘာနှင့မှှမတူတာ အမှနပှငှ။ ရညှးစားနှင့လှိုးတုနှးကတောငှ နာတာကငှတှာ အသကရှှူမှနှးကှပှ အခံခကတှာတှေ ဖှဈမိသေးသညှ။

ယခု ကိုနနဒွရဲ့ သာမနအှရှယအှစားထကှ ကှီးမားပှီး အလှား ၈ လကမှကှောလှောကှ အရှညရှှိသော ဧရာမ လီးဒဈထိပပှှဲကှီးအား မှငယှောငရှငှး လကကှဆောင့မှှနှးမသိ လိုးမှနှးမသိ အရှိနနှှုနှး တဖှညှးဖှညှးမှင့တှကလှာရာက သူမထငမှှတမှထားမိသည့ှ အခှိနတှိုကလေးအတှငှးမှာပငှ ခနဓွာကိုယအှတှငှးမှ ရာဂသှေးတှအတကကှေှမှးပှီး တဏှာရညမှှား တဖှနှးဖှနှး ပနှးထှကကှာဖှင့ှ ပနှးတိုငဟှု ခေါတှှငသှော အထှတအှထိပအှရပှ ဆီကို အဆောတလငှှ ရောကရှှိခဲ့ရခှငှးဖှဈသညှ။ အိပခှနှးထဲမှ ရမမွကမှုနတှိုငှးထနနှသေူနှဈယောကကှလညှး နာရီဝကနှီးပါးလောကှ သူနိုငကှိုယနှိုငအှပှိုငကှှဲကာ တဖှောငှးဖှောငှး တဖှပဖှှပှ ဇယဆှကသှလို အသညှးအသနလှိုးကှဆောင့ကှှရငှးဖှင့ှ။

ကိုနနဒွကလညှး အိမှနကှှောကှို ဖငကှားကှီးနှဈဖကှ ဆှဲဆောင့လှိုးရငှး အိမှနကှှောလှညှး သူ့ဆောင့ခှကှအှတိုငှး အနောကကှို ကော့ကော့ညှောင့ကှာဖှင့ှ နှဈယောကစှလုံး ကာမဇောအဟုနမှှား မထိမှးနိုငမှသိမှးနိုငှ ဖှဈလာကှကာ တဈကိုယလှုံးဖငှှးဖငှှးဖငှှးဖငှှးနှင့ှ ဓာတအှလိုကခှံရဘိသကဲ့သို့ ပှိုငတှူပငှ ကော့ကနဲကော့ကနဲ ဖှဈသှားကှရာက သူတို့နှဈယောကထှံမှ လရညနှှင့စှောကရှညမှှား အပှိုငအှဆိုငပှနှးထှကကှာဖှင့ှ ပထမအခှီ ပှီးဆုံး၍ ကာမပနှးတိုငကှို ပိုငပှိုငနှိုငနှိုငကှှီး လှမှးကိုငရှောကရှှိသှား ကှလတေော့သညှ။ ကိုနနဒွနှင့အှိမှနကှှောတှို့ ငှိမသှကသှှားကှသလို နောအှေးမူလညှး အခနှးပှငမှှာပှော့ခှစှော ဒူးနှဈဖကစှလုံးညှတကှာ ပုံကသှှား ရလသညှေ။

ခနဓွာကိုယအှတှငှးမှာ အဆကမှပှတှ ဆူဝလှညေ့ပှတကှာဖှင့ှ တဆဈဆဈတနုံ့နုံ့ စိမ့ဝှငပှှံ့နှံ့ စီးဆငှးလကှရှှိကှသော ကာမရာဂသှေးတို့ကား သူတို့သုံးဦးစလုံး၏ကိုယစှိတနှှလုံးကို ဘယလှိုမှ မလူးသာမလှန့သှာအောငှ ညှို့ငငဖှမှးစားမငှးမူလကှှ ရှိနကှပှေီ။ အခနှးဝကနေ လှဈကနဲပှေးထှကသှှားသော အရိပတှဈခုကို ကိုနနဒွအမှတမှထငမှှငမှိသှားသညှ။ ဧကနတွ သူတို့နှဈယောကှ ခစှတှငှးဖှင့တှာကို သသခှေောခှာခှောငှးကှည့နှပေုံပဲ။ ဒါ ဟိုကရငမှလေးပဲ ဖှဈမှာ။ အသကှ ၁၉ – ၂၀ အရှယခှန့ှ မကှနှှာဝိုငှးဝိုငှး ခနဓွာကိုယှ ဖှိုးဖှိုးကဈကဈ တဈတဈရဈရဈနှင့ှ ခစှစှရာ့ ငါးရံ့ကိုယလှုံးကလေးကို ပိုငဆှိုငထှားသည့ှ ကလေးမလေးဖှဈသညှ။ ဒီအိမရှောကတှာ မကှာသေး။

သူနှင့ဆှိုလှှငှ တဈခှနှးစနှဈခှနှးစ မေးထူးခေါပှှောတော့ ရှိနကှပှေီဖှဈသညှ။ အခှင့ရှလှှငှ သူ့ကိုလညှး ကိုနနဒွ အပီကှုံးခငှနှသညှေ။ အပှိုပေါကစှနလေး မဟုတပှမယေ့လှညှး အရိုးရောအသားပါဝါးလိုကရှလှှငှ ဂှိုးဂှိုးဂှှတဂှှှတအှီဆိမ့နှမှောအမှနပှဲ လို့ သူတှေးမိသညှ။ ပါးစပကှ မနနေိုငတှာနှင့ှ အိမှနကှှောကှို လှမှးအသိပေးကာ ပှောလိုကရှသညှ။ “ဟိုကလေးမ ထငတှယှ အခနှးဝမှာ လာရပကှှည့နှတော ” “နောမှူလား ဘယမှလဲ ဒငှးလေးက ” “သှားပှီ ခုနကပှေးထှကသှှားတာ ” အိမှနကှှောှ သူ့မကှနှှာကိုအဓိပပွါယပှါပါ မော့ကှည့လှိုကသှညှ။ “နှုတပှိတဖှို့ လိုဦးမလား” ကိုနနဒွမေးလိုကတှော့ သူမက ဟင့ကှနဲအသံပှုကာ နှာခေါငှးလေးရှုံ့လိုကရှငှး … ။

“ပိတစှရာဘာလိုလို့လဲ ရှငလှိုးခငှရှငှ ခေါလှိုးလိုကှ အလှယကှလေးပဲ နောကကှှောငှးအေးဖို့ ကှှနမှတာဝနထှားလိုကှ” အိမှနကှှောှ အပိုငပှငပှှောခလှိုကသှညှ။ မိနှးမခငှှးမို့ ကောငမှလေးရဲ့စိတကှိုနားလညနှသညှေ။ အညှာလှယသှညဟှု ရကရှကစှကစှကှ မပှောခငှပှမယှေ့ ရာဂအားကှီးပှီး တဏှာထနပှှငှးမယ့မှိနှးကလေးတဈယောကဖှှဈမှနှး သူမ တပအှပခှန့မှှနှးမိပှီးဖှဈသညှ။ တဈနညှးပှောရလှှငှ မှှမှှခငှှေေးမို့ ခှမှငသှညေဟှု ဆိုရမညှ။ “ရှငှ အားမှေးထားလိုကလှေ ကှှနမှကောငမှလေးကို ဒီတဈရကနှှဈရကအှတှငှး စညှးရုံးထားလိုကမှယှ ကှှနမှဖကကှမီးစိမှးပှပှီဆိုတာနဲ့ ရှငသှာ အသင့ဖှှဈနပစေေ ဟုတလှား ” “တူးအငနှဝှမှးတော့ လုပခှငှတှယှ ဒီဟာမလေး ဏှာဘဟလှောကထှနမှလဲဆိုတာ။

ကိုယလှညှး သိပသှိခငှတှယှ အိမှနှ “မကှာစရပေါဘူး ကှှနမှရဲရဲကှီး ကတိပေးတယှ ကဲပါ ခုနကဟာ ပှနဆှကကှှဦးစို့ အသဈမှငတှာနဲ့ ကှှနမှကိုမေ့ဖို့တော့ မကှိုးစားနဲ့နောှ” ကိုနနဒွ မကှရှညထှှကမှတတှ ဟကဟှကပှကပှကှ ရယခှလှိုကသှညှ။ အိမှနကှှောအှနားကိုကပလှာပှီး သူမနှုတခှမှးအစုံကို မှတသှိပစှှာ အနမှးပေးလိုကရှငှး သူမကိုယလှုံးအိအိထှေးထှေးကလေးကို သူ့ရငခှှငထှဲ ဆှဲသှငှးပှေ့ဖကလှိုကကှာဖှင့ှ … “ဟငှး ဟငှး ဟငှး အိမှနရှယှ ရယစှရာတှေ သိပမှပှောစမှးပါနဲ့ မငှးကို ဘယသှူနဲ့မှမလဲနိုငဘှူး လငကှှီးငုတတှုပရှှိရကနှဲ့တောငှ မငှးကို ကိုယဒှီလောကှ ခကခှကခှဲခဲခစှခှဲ့ရတာ မှနကှ မိနှးမတှထေဲမှာ သူမှားနဲ့မတူအောငှ ရကရှကစှကစှကလှှတဲ့အပှငှ။

ယောကှှား တဈယောကကှို ပှုစုတဲ့နရောမှာရော အပေးရကစှကတှဲ့နရောမှာပါ နှဈယောကမှရှိတဲ့လူ။ အမှနကှ ကိုယ့အှတှကှ စားခှငအှသဈတှေ ဖနတှီးပေးသလို အမှန့အှတှကဆှိုရငလှညှး အမှနဘှာဖှဈခငှလှဲသာပှော ကိုယတှဈယောကတှညှးနဲ့အားမရရငတှောငှ နောကထှပှ ရမေီးအစုံအလငနှဲ့ လောကစညှးစိမခှံစားဖို့ ကိုယ့ဖှကကှလညှး လိုလသေေးမရှိ ပံ့ပိုးဖှည့ဆှီးပေးနိုငပှါတယှ ကဲ ပှောစမှး ဘာလိုခငှသှလဲ ဘာဖှဈခငှသှလဲပှော ကှောမှှလှငထှကသှာတဲ့အစားမှိုး လိုခငှသှလား ကုလားဗမာ အဖှူအမညှးသာမရှေးဘူးဆိုရငှ အိမှနကှှိုကတှဲ့ပုံစံလာလိမ့မှယှ ကိုယ့ကှိုသာ အခှိနမှရှေးပှောလိုကှ” အိမှနကှှောလှညှး သူ့ကို နှဈနှဈကာကာ ပှနပှှုံးပှလိုကရှငှး … ။

“ဒါ ကတော့ ကိုနနဒွ အသိဆုံး ဖှဈမှာပါ အိမှနှ ဘယလှောကလှီးမကတှယှ ဘယလှိုတုတမှှိုးကှိုကတှတသှလဲ ဆိုတာ သူ့အသိဆုံးပါပဲ ဒီတဈည အိမှနှ အိပခှနှးထဲကနပေဲ တံခါးဖှင့စှောင့မှယှ ကိုနနဒွဘယလှောကတှတနှိုငမှလဲ စမှးကှည့သှေးတာပေါ့ ” အိမှနလှညှး တုံ့ပှနပှှောဆိုလိုကပှါသညှ။ “အိုကေ ဖှဈတယှ အမှနရှာ ဒီညအတှကှ သုံးလေးယောကစှာ အရကနှဲ့မှညှးစရာတှပေါ အသင့ပှှငထှားလိုကှ မိုးလငှးရငလှငှးပစေ အိမှနစှိတတှိုငှးကှ ဖှဈရမယှ ဟုတပှှီလား” နှဈယောကသှား မပှီးနိုငသှည့ှ အပှာဇာတဝှငခှနှးကို နှဈကှိမတှိုငတှိုငဆှကကှကှပှီး ထိုနှဈကှိမစှလုံးပငှ ကိုနနဒွက အိမှနကှှောကှို စောကပှတယှကလှိုကှ ဖငဆှှလိုကလှုပှ၍ သူမစောကပှတနှှင့ဖှငပှေါကကှို တဈလှည့စှီ မှိနရှညယှှကရှညပှငှ။

ရှိသမှှအားအငှ အကုနထှုတှ၍ စိတရှှိလကရှှိပငှ စခနှးသှားပဈလိုကလှသညှေ။ မှနှးလှဲခှိနရှောကမှှ ကိုနနဒွပှနသှှားသညှ။ အိမှနကှှောလှညှး အိပခှနှးထဲကနထှကပှှေီး အိမနှောကဖှကမှှာ ဗာဟီရကိဈစလုပရှငှး သီခငှှးတအေးအေးနှင့ရှှိနသညှေ့ အိမဖှောမှလေး နောအှေးမူကို အသာလကတှို့ပှီး သူမအခနှးထဲကို ခေါဆှောငလှာခဲ့ကာ နှဈယောကသှား တီဗှီအောကစှကမှှာ အပှာဗှီဒီယိုကားတှေ တဈကားပှီးတဈကား ထည့ကှှည့ကှှရငှး ပှတသှီးပှတသှပလှုပကှာ အထိအတှေ့အရသာခံစားနကှလသညှေေ။ ကောငမှလေးက အိမှနကှှောဆှှဲခေါရှာနောကကှို သူမကိုယတှိုငလှိုလိုလားလားနှင့ှ အသာတကှညလှိုကပှါလာတာတှေ့ရသညှ။ ဗှီဒီယိုထဲမှာ ဂပှနမှလေးတဈယောကနှှင့စှခနှးသှားနသေော။

အမရေိကနနှီဂရိုးနှဈယောကှ၏ လီးကှီးတှကလညှေး ကှောကစှရာ … အိမှနကှှောှ ဒီလို အမရေိကနနှှင့အှာရှ ဖကစှပကှားမှိုးတှဆေို အလှနပှဲ သဘောကလှှသညှ။ အဖှူမအဝါမလေးတှကေို မတနမှရာ အမညှးကောငတှှကေ အပီအပှငှ ဝုနှးတဲ့ကားမှိုးဆိုလှှငှ သူမလကမှလှတစှတမှးကှည့သှညှ။ လူမှိုးတဈရာ့တဈပါးမှာ ထှားထှားလှားလှား ရှိလှသည့ှ ဂှာမနကှားတှထေဲက လဒဈအကှီးကှီးတှေ ကှည့ရှတာမှိုးကို အထူးစှဲမကနှှဈခှိုကသှူဖှဈသညှ ဖှဈနိုငလှှှငှ ဇာတကှားတဈကားလောကဖှှဈဖှဈ ကိုယတှိုငပှါဝငပှှီးတော့တောငှ ရိုကကှူးကှည့လှိုကခှငှမှိသညှ။ အိမှနကှှောှ အရိုငှးစိတကှှှနသလေို နောမှူလညှး သူမနို့အုံအိအိနှဈဖကကှိုဖစှနှယကှိုငပှှီး ပေါငကှှားထဲလကထှည့ကှာ သူမစောကဖှုတကှို ထငသှလိုခှယလှှယှ နှိုကကှလိပေးနသညှေ့။

အိမှနကှှောရှဲ့နှူးဆှမှုအောကမှှာ ကာမသှေးတှေ တဈစတဈစ ပှကပှှကဆှူလာ ရလသညှေ။ “နောမှူ နငှ နေ့ခငှးက မမအိပခှနှးကို လာပှီး ခှောငှးကှည့သှေးတယှ မဟုတလှား ဘာမှငခှဲ့လဲ” “… … … … ” နောအှေးမူ ပှုံးစိစိလုပကှာ သူမအမေးကို အမှနအှတိုငှး မကှယမှဝှကပှငှ ပှနအှဖှပေေးသညှ။ ကိုနနဒွနှင့သှူမ လုပကှှတာကိုပှောတော့ “နငှ သူ့လီးကှီး မတှေ့လိုကဘှူးလား သူ့လီးကိုကှိုကလှား” လို့မေးလိုကရှာ နောအှေးမူကလညှး “ကှိုကတှယှ သူ့ဟာကှီး မနညှးမနောကှီးကို ကှီးတာ …ကှောကစှရာကှီး ဟငှး ဟငှး … လီးကှီး နောမှူ့လကတှဈဆုပစှာတောငှ ကမယမှထငဘှူး ” ဆိုပှီး ပှင့ပှှင့လှငှးလငှး သူမမှငသှည့အှတိုငှး လီးအတိုငှးအထှာတှကေိုပါ ထည့ပှှီး ပှောရှာပါသညှ။

“နင့ကှို ငါ သူနဲ့ လိုးခိုငှးမယှ ဒီအတိုငှးတော့မရဘူး ဗိုကမှကှီးအောငှ တားဆေးအရငထှိုးပေးပှီးမှ လိုးခိုငှးမယှ ဒါမှ ပှူနာမပေါမှှာ ငါအမှဲထိုးနကှေ နာ့ဈမလေး ညနေ ခေါလှိုကမှယှ နငှ ငါ့အိမမှှာနရငှေ ငါ့နညှးတူပှောစှရမယှေ တဈခုတော့ရှိတယှ နှုတတှော့မဖှာနဲ့ တှေ့ကရာလှှောကပှှောပှီး အထုပဖှှမပှနေဲ့ … ကိုယ့ပှါးစပကှိုယှ နိုငအှောငထှိနှး ကှားလား … အပှငကှို မဟုတမှဟတှ တဈခုခု … ပေါကကှှားလို့ကတော့ ညညှး ငါ့အကှောငှးအသိပဲ” အိမှနကှှောှ ခပပှှတပှှတပှှောခလှိုကတှော့ နောအှေးမူ ခမှာလညှး “ဟုတှ ဟုတကှဲ့ မမ” ဆိုပှီး ကှောကကှှောကရှှံ့ရှံ့နှင့ပှငှ ပှနလှညှ ကတိပေးရရှာပါသညှ။ နောအှေးမူ အိမှနကှှောရှငခှှငထှဲမှာ သူမကိုကစှကှစှပှါအောငှ အားကိုးတကှီး ဖကတှှယထှားရှာသညှ။

အိမှနကှှောစှိတရှှိပငှ ဝုနှးဒိုငှးကှဲပဈလိုကသှညှ။ အဲဒီညနခငှေးက နောအှေးမူနှင့အှိမှနကှှောတှို့နှဈယောကရှဲ့ပထမဦးဆုံးအကှိမှ ကိုယထှိလကရှောကတှှေ့ဆုံမှုအဖှဈ နောအှေးမူလညှး အိမှနကှှောရှဲ့ ခပကှှမှးကှမှး အပှတအှသပအှနှူးအဆှကိုခံရငှး သုံးခှီလောကအှထိ ဆကတှိုကှ ကိဈစပှီးသှားရလသညှေ။ ကိုနနဒွကတော့ အရကဆှိုငထှှကသှှားပှီး ညမိုးခှုပှ ၉ နာရီလောကမှှ ပှနလှာသညှ။ သူနှင့အှတူ သောကဖှောစှားဖကဘှောဒှါတှထေဲက ကုလားဒိနသှုံးယောကှ အတူလိုကပှါလာသညှ။ ပထနစှိုးမှင့ရှယှ ဆေးအရောငှးအဝယလှုပသှည့ှ ကုလားမောရဈရယှ အုတသှဲကှောကှ ကား မောငှးသည့ှ ကံထူးရယှ သူတို့တှကေ ကိုနနဒွရဲ့ပှဖေောပှှဖကှေ လူရငှးတှဖှဈကှသေညှ။

သူပှီးလှှငှ ပှီးတဲ့သူတှေ ဖာအတူ ခဖှကတှှေ ဖှဈသညှ။ စိုးမှင့နှှင့မှောရဈဆိုလှှငှ မှအေောကဒှုစရိုကလှောကသားတှနှငေ့ပှါ အဆကအှသှယရှှိကှပှီး လူရှုပတှှဖှဈကှကော မဟုတတှာမှနသှမှှ အစုံသုပလှုပသှူတှလေို့ ပှော၍ရသညှ။ ကိုနနဒွက သူ့ဘောဒှါသုံးကောငကှို အိမကှှီးရဲ့အနောကဖှကကှ သူနထေိုငသှည့အှခနှးထဲမှာနရောခပှှီး အိမှနကှှောရှှိရာကို တဈယောကတှညှး ထှကလှာခဲ့သညှ။ အိမှနကှှောှ သူ့အလာကိုစောင့နှသညှေ။ အိမဖှောမှလေးနောအှေးမူကို ဒီည အစောကှီး အိပခှိုငှးလိုကပှှီး အိပခှနှးထဲမှာ တဈယောကတှညှး ဝိုငတှစိမ့စှိမ့မှော့ကာ ဗှီဒီယိုထိုငကှှည့ရှငှး သူ့အလာကို စောင့ကှှိုနခှငှေးဖှဈသညှ။

ကိုနနဒွအကှိုးအကှောငှးပှောလိုကတှော့ အိမှနကှှောကှ “ကောငှးပှီ ကိုနနဒွ ရှင့ကှို ကှှနမှစိတခှပှှီးသားပါ “ ဆိုပှီး သူမကုတငနှဘေးရှိ စားပှဲပေါကှို အသာမေးငေါ့ ပှလိုကသှညှ။ ယောကှှားအမှားစုသောကလှေ့ရှိသည့ှ ဝီစကီအရကပှုလငှးလေးလုံး ထောငထှားပှီး အရကပှုလငှးတှရေဲ့နဘေးမှာ သူမကိုယတှိုငှ ဆိုငကှနေ ကှိုတငဝှယခှှမှးထားခဲ့ဟနတှူသည့ှ အမှညှးစားစရာထုပတှှပေါ တဈပါတညှး တှေ့ရသညှ။ အသင့ှ ပါဆယဆှှဲလာခှငှးပဲ ဖှဈရမညှ။ “ကှှနမှအဆငသှင့လှုပထှားတယှ ကိုနနဒွ ရှင့အှခနှးကိုပဲ သှားကှတာပေါ့ ကဲ ဒါတှကေိုတော့ ရှငပှဲ နိုငသှလောကဆှှဲသှားလိုကတှော့ ကှှနမှအဝတအှစားလဲပှီး လိုကခှဲ့မယှ” ‘အိုကေ အိမှနှ ငါအကုနသှယသှှားမယှ အမှနဆှုံးသာ လိုကခှဲ့ပါ” အိမှနကှှောှ အဝတအှစားလဲလိုကသှညှ။

အိမနှေ ညအိပဝှတသှည့ှ ခပပှှပှဒရကဈှတဈစုံကို ကောကဝှတလှိုကခှှငှးသာဖှဈသညှ။ မှားသောအားဖှင့ှ သူတို့နှဈယောကှ (တဈခါတဈရံ တဈဖကခှှံက ကှောမှှလှငအှပါအဝငှ) ညဖကညှဖကှ အခှိနှးအခကှလှုပှ တှေ့ဆုံလေ့ရှိသည့ှ နရောမှာ ကိုနနဒွအခနှးပဲ ဖှဈသညှ။ ဒီနရောက စိတခှလှကခှရှှိသလို သူမအိပခှနှးထကစှာလှှငှ ခစှရှေးငငရှာမှာ ပိုပှီး လှတလှပသှညဟှု အိမှနကှှောခှံစားရသညှ။ ကိုနနဒွနထေိုငရှာအခနှးဝရောကတှော့ ထုံးစံအတိုငှး သဈသားတံခါးကို သုံးလေးခကှပှုတပှှီး အသံပေးလိုကရှာ ကိုနနဒွ အခနှးတံခါး လာဖှင့ပှေးသညှ။ “ဟား ရှင့အှမှိုးတှခညှှေးပဲလား ကိုနနဒွရဲ့ ဟငှးဟငှး ဟငှး” ကိုနနဒွရယသှညှ။ ကနှသှုံးယောကကှလညှး သူမအပှောကှောင့ှ ဟီးကနဲရယလှိုကကှှသညှ။

အားလုံး မဲမဲသဲသဲတှခညှှေး။ အဖှူကောငှ တဈကောငမှှ မပါ။ ကိုနနဒွပငှ အသားနလေောငခှံထားရတာမို့ အညိုကနေ အမဲဖကလှုနသေူဖှဈသညှ။ စိုးမှင့ကှ အပေါပှိုငှးဗလာ အငှကွှ ီခှှတထှားပှီး အရကခှှကငှှဲ့နရော ကယှပှှန့မှောကကှှှနသညေ့သှူ့ရငဘှတပှေါမှှ ရှုပထှှေးကှေးကောကနှသေော အမှေးအမှှငတှှကေို အသညှးယားစဖှယှ မှငတှှေ့နရသညှေ။ သူက ဗလနညှးနညှးတောင့သှူဖှဈသညှ။ မောရဈက အရပကှလနကှလား ကံထူးက အရပှ ခပပှပှပှပှရှှိကာ လူလုံးလူဖနသှေးသညှ။ လူသေးပမယှေ့ လီးတော့ငယမှည့ပှုံ မပေါဟှု အိမှနကှှောယှူဆမိသညှ။ သူ့လူတှနောမညပှှောကာ မိတဆှကပှေးရငှး အိမှနကှှောှ ယောကှှားသုံးယောကကှို ကှည့နှသလေို။

ဟိုသုံးယောကှ (ကိုနနဒွအပါအဝငှ လေးယောကှ) စလုံးကလညှး သူမကိုယခှနဓွာရှိ တောင့တှငှးပှည့ဖှှိုး၍ အခှိုးအစားကနှ လှနှးလှသော ရှိုကဖှိုကှီးငယအှသှယသှှယကှို တပမှကသှောမကှလှုံးမှားဖှင့ှ စေ့စေ့စပစှပှ အကဲခတကှှည့နှကှသညပှေငှ။ “လာလေ အိမှနှ … ထိုငှ တဈခှကလှောကှ လုပှဦးမလား ” အိမှနကှှောှ သူ့ကို မခှိုမခဉှကှလေးကှည့ှ၍ ခေါငှးကိုဆတကှနဲညိတပှှသညှ။ “သောကမှှာပေါ့ ဒီည အိမမှှာ လူကှီးမှ မရှိတော့ ကိုယလှညှး ကလေးလေးလုပရှမှာလေ ဟငှးဟငှး ဟငှး” “ကိုငှး စိုးမှင့ှ လုပကှှာ ဖနခှှကလှညှးအသင့ပှဲ ဒီမှာ မှညှးစရာအကှောတှှထညေ့ထှားတယှ ကံထူး မောရဈ ဟိုဖကရှှှေ့ဦး အိမှနအှတှကှ နရောနညှးနညှးလုပပှေးလိုကကှှာ မငှးတို့ ညှပပှူးညှပပှိတှ ခှထိုငသှလိုကှီးဖှဈနမယှေ”။

“ဟငှးဟငှး ရပါတယှ ရှငှ ရပါတယှ ကိဈစမရှိဘူး အခငှှးခငှှးတှေ …” အိမှနကှှောှ ခပပှေါ့ပေါ့ရယကှာ ပှောလိုကရှငှး သူတို့အရကဝှိုငှးထဲကိုမကှလှုံးအကှည့ကှ ရောကရှှိသှားသညှ။ “အိုး ဒီမှလာလညှး အမှညှးတှေ အမှားကှီးဖှဈနပေါလား ရှငရှော ဆိုငကှဝယခှဲ့တာလား” ကိုနနဒွ က အငှး ဟုဆိုပှီး … “ကှကရှငအှုပကှငနှဲ့ အမဲကှောှ အမဲသားနှပတှှပေါတယှ အဖောတှှနေဲ့ဆိုတော့ အနညှးဆုံး အလုပမှဖှဈရငတှောငှ သောကစှားလို့ ရတာပေါ့ အရကလှညှးနှဈလုံးတောငှ ထပဆှှဲလာသေးတယှ” “ဒါဆို ရှငတှဈလလောကသှောကလှို့ရပှီ သူတို့ကို အိမပှှနလှှှတလှိုကတှော့ ” “ဟား မလုပပှါနဲ့ အဈမလေးရယှ တောတှောကှှာ … ဟဲ ဟဲဟဲ” စိုးမှင့ှ ကပှာကယာဝငပှှောရငှး တဈပိုငှးတဈစနှင့ှ စကားကိုရပလှိုကသှညှ။

အိမှနကှှောှ ခိုးခိုးခဈခဈရယကှာ သူ့ဖကကှို မကှလှုံးလေးထောင့ကှပပှှီး ပှီတီတီကလေး ကှည့လှိုကလှသညှေ။ တဈခါမှ ရငှးရငှးနှီးနှီးမဆကဆှံဖူးကှပမယှေ့ ခကှခှငှှးပငှ ရငှးနှီးသှားသလို ခံစားရသညှ။ “တောကှှာ ဘာဖှဈသေးလဲ ဆကပှှောပါဦး … ကိုစိုးမှင့ရှဲ့” အိမှနကှှောမှေးလိုကတှော့ စိုးမှင့ကှ … “အောှ စကားလေးတောငှ မပှောလိုကရှဘဲဖှဈနမယလှေို့ ဟဲဟဲ” “ရှငကှ စကားပဲပှောခငှတှာလား ဒါမှမဟုတှ အငှး …” ကိုနနဒွ ဟကဟှကပှကပှကရှယသှညှ။ သူမရဲ့ပှုံးစိစိအမူအယာကှောင့ှ ဟိုနှဈယောကလှညှးအထာပေါကပှှီး ရယမှောမိကှသညှ။ “ကဲ ကဲပါ အိမှနရှယှ အရငဆှုံးတဈခှကတှော့သောကလှိုကှဦး ကနှတှာ ကိုနနဒွတာဝနထှားလိုကှ ဟုတပှှီလား ဟဲဟဲ ဟဲ”။

‘ကောငှးပါပှီ တဲ့ရှငှ ဟငှးဟငှး ဟငှး” ကိုနနဒွဘေးနားကပထှိုငပှှီး သူကမှးပေးသောအရကခှှကကှို ကိုငမှှှောကလှိုကရှငှး ခှီးယာ့ဈဟု အောကှာ ငါးယောကစှလုံး ဖနခှှကနှှုတခှမှးခငှှးတိုကှ၍ အရကတှဈကှိုကစှီ မော့သောကလှိုကကှှသညှ။ လှှာဖှားပေါကှ ခါးသကသှကအှရသာကှောင့ှ ကမနှးကတနှး အမှညှးတဈဖတကှို အိမှနကှှောှ ကောကဝှါးလိုကရှသညှ။ ကိုနနဒွအခနှးမှာ ရခေဲသတွတောတဈလုံးပေးထားပှီးသားမို့ ရခေဲဆိုဒါအတှကတှော့ ပူစရာမလိုပါ။ ဦးထှနှးနိုငကှိုယတှိုငလှညှး ရံဖနရှံခါသောကစှားတတသှူဖှဈရာ သူစိတလှိုခှိနတှှမှောဆိုလှှငှ မာလီကိုနနဒွနှင့လှညှး နှဈယောကသှား အိမမှှာအရကအှတူတကှ ထိုငသှောကလှေ့ ရှိကှသူတှဖှဈသညှေ။

အလုပကှိုသာ အဓိကထားလုပသှူပီပီ နေ့နေ့ညည အခှိနပှှည့ှ သောကစှားမူးရူးနသေူတဈယောကတှော့ မဟုတခှှေ။ အိမှနကှှောလှညှး ဝမှးဗိုကထှဲကို အရကသှုံးလေးခှကဝှငသှှားရော စောစောကအိပခှနှးထဲမှာ ဝိုငသှောကခှဲ့သည့အှရှိနနှှင့ှ အရကဒှီဂရီတှေ တဖှညှးဖှညှး တရိပရှိပတှကလှာခဲ့ရသညှ။ ဒီလိုညမှိုးက မူးရူးကှဲပှဲပှီး ဟီရိသှတပပွတှဘောတှေ ကငှးမဲ့နမှေ တောကှာကမှညှ။ အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာပငှ ကိုနနဒွရငခှှငထှဲ ခေါငှးကလေးမှီနှဲ့၍ ဒူးတဈဖကထှောငတှဈဖကခှှ ပုံစံလုပပှှီး ခှတဈဖကေကှို ထောငကှာ တဈဖကကှို အရှေ့ဖကသှို့ ခပလှှောလှှောဆငှး၍ သကသှာသလိုထိုငနှလေိုကရှာ ယောကှှားသားသုံးယောကရှဲ့ အကှည့မှှားက ရုတတှရကှ လှှပပှှကသှလို လငှးကနဲလကကှနဲဖှဈ၍သှားသော။

သူမ၏ပေါငလှယမှကတှကှ ညအိပဂှါဝနရှှညှ အောကမှှ အသားဆိုငဝှငှးဝငှးမှားဆီကို ပှိုငတှူပငှ ရောကရှှိသှားကှလသညှေ။ အိမှနကှှောလှညှး ဒါကိုသိသိနှင့ပှငှ တမငတှကာအခှင့အှရေးပေးလိုကခှှငှးပငှ။ အတှငှးခံပငတှီပငှ ဝတမှထားဘဲ တဈထပတှညှး ရှိနသေော သူမပေါငခှှဆုံရှိ အမှေးစိမှးစိမှးကလေးမှား ဝနှးရံပေါကရှောကလှကှရှှိသည့ှ အငှဂွါဇပတှဈစှနှးတဈစကို ကုလားသုံးကောငှ စလုံး ကောငှးစှာ တှေ့မှငလှိုကရှပှီ။ ကိုနနဒွလညှး သူမခါးကလေးအသာပှေ့ဖကှ၍ သူမရငသှားအိအိနှဈဖကနှှင့ဖှငသှားကှီးမှားကို ဟိုဟိုဒီဒီ လိုကလှံ ပှတသှပကှစားရငှး သူမခါးမှဂါဝနအှနားစကလေးကို မသိမသာလှနတှငလှိုကရှာ ပေါငရှငှးအစပနှားအထိ ရောကရှှိလာသဖှင့ှ မှငကှှငှးက ပိုရှငှးသှားသညှ။

အောကကှနေ ဂါဝနအှစကိုလှနတှငလှိုကသှလို သူမပုခုံးထကမှှ သိုငှးကှိုးတဈဖကှ ကိုလညှး မသိမသာ ဖှလှှေော့ဆှဲခလှိုကပှှနရှာ အပေါအှောကတှဈဆကတှညှးရှိသော ညအိပဝှတစှုံလေးက သူမရငညှှန့အှထိ လှှောကလှာပှီး ကှှတလှုကှှတခှငအှခှကေိုပငှ ဆိုကရှောကသှှားသညှ။ ကိုနနဒွသူမအခှအနကှညေေ့ပှှီး လကတှဈဖကကှ သူမပေါငနှှဈဖကကှှားထဲကို အသာအယာ လှှောထိုးတိုးဝငသှှားသညှ။ အိမှနကှှောှ ခါးကလေးကော့ကနဲဖှဈလို့သှားတာ တှေ့ရပမယှေ့ ဘာမှှတော့တုံ့ပှနပှှောဆိုခှငှးမရှိဘဲ ကှညကှှညဖှှူဖှူလိုကလှှောလကှပှငှ ရှိလသညှေ။ ကိုနနဒွ တဈဆင့ထှပတှကပှီး ပေါငကှှားရှိ သူမအငှဂွါဇပအှုံကလေးအစမှးရငှး မဟတဟရှိနသေော သူမနှုတခှမှးသား ဖူးဖူးလေးနှဈခပှကှို အသာကုနှးနမှးလိုကသှညှ။

အိမှနကှှောှ၏ နှုတခှမှးလှှာလေးနှဈခု အသာတကှညှ ဖှင့ဟှလာပှီး သူ့ကို စိတပှါလကပှါ ပှနလှညနှမှးစုပလှိုကပှါသညှ။ အနမှးတှကေ မထငမှှတဘှဲ ရှညကှှာသှားသညှ။ နမှးလညှးနမှးရငှး လကတှဈဖကကှ ဂါဝနအှောကလှှှို၍ သူမပေါငခှှကှားရှိ အဖုတကှလေးရဲ့အပေါကှနေ ဖှဖှရှရှလေးအုပကှိုငပှှတသှပပှေးလိုကရှာ အိမှနကှှောှ တှန့ကှနဲတှန့ကှနဲ တုနတှခိုကခှိုကဖှှဈလို့သှားပှီး အလိုလိုနရငှေး မောလာရသညှ။ နှဈယောကသှားနှုတခှမှးခငှှးခှာလိုကရှာက ကိုနနဒွက သူမကို … “ထပသှောကှဦးမလား အိမှနှ စလိုကကှှရအောငလှား ” “အငှး နပေါဦး ခဏလေး တဈခှကလှောကပှေးဦး အမှနှ သောကခှငှသှေးတယှ ” ဆိုပှီး စိုးမှင့ဖှကကှိုလှည့ကှာ …။

“ဖနခှှကအှပှည့သှာ ထည့ပှေးနောှ ကိုစိုးမှင့ှ” ပှောလိုကတှော့ စိုးမှင့လှညှး … “ဟားး စိတခှှ မအိမှနှ မမူးမခငှှးသောကှ စိတကှှိုကသှောကဗှှာ” “အငှး လူမှနှးမသိအောငှ မူးမှားမူးရငှ ရှငတှို့အကှိုကပှဲ နမှောပဲ ဟငှးး ” အိမှနကှှောှ မကှစှောငှးလေးထိုး နှုတခှမှးကလေးစူကာ ပှောလိုကရှငှး ကိုနနဒွရငခှှငထှဲ မှီနှဲ့လှဲအိပနှရောကနေ ကုနှးထလာသညှ။ ပှလှေော့နသေော သူမဂါဝနရှှညလှေးကို အနညှးငယဆှှဲဆန့ပှှုပှငှးလိုကရှငှး ကိုစိုးမှင့ဆှီက အရကခှှကကှိုလှမှးယူကာ တဈကှိုကတှညှး အပှီးမော့ခလှိုကသှညှ။ စိုးမှင့အှနားမှာထိုငနှသညှေ့ ကုလားမောရဈက သူမကို အမဲအသညှးကှောတှဈဖတှ လှမှးခှံ့ကှှေးလိုကရှာ အိမှနကှှောလှညှး ပါးစပကှလေးအသာဟ၍ ပေးလိုကပှါသညှ။

ကံထူးက ငါလညှး တဈဖတခှှံံ့ကှှေးရမှာပေါ့ ဟုဆိုပှီး နောကထှပှ အသညတှဈဖတကှိုငလှိုကတှော့ အိမှနကှှောှ အသာပငှ လကကှလေးကာပှလိုကရှငှး … “နေ နေ ကိုကံထူး အမှညှးရပှီ တောပှှီ အရကပှဲတိုကှ ကိုယတှိုငှ လာတိုကရှမှာနောှ ” “ဟာ ရတယှ ဒီလောကဆှိုရပှီ မမှနအှတှကဆှို ကှုပကှိုယတှိုငတှိုကမှှာ ဟီးဟီး ဟီး” ကံထူး အရကတှဈခှကကှိုတိုငငှှဲ့ပှီး သူမအနားလာထိုငှ၍ ဖနခှှကနှှုတခှမှးကို သူမပါးစပနှားတေ့ပေးလိုကရှာ အိမှနကှှောပှှုံးတုံ့တုံ့လုပှ၍ တဈစုပနှှဈစုပှ စုပငှုံပဈလိုကသှညှ။ သူတို့အထဲမှာ ကိုနနဒွပှီးလှှငှ အသကအှကှီးဆုံး ဏှာရညအှဝဆုံးဖှဈသည့ှ ကံထူးတဈယောကှ သူမထံမှ ခပအှီအီကလေးရှိသော ကိုယသှငှးနံ့လေးကိုရနေ၍ အောကကှဖှားဖကတှောကှ ထောငှးကနဲ့ ထောငထှလာရသညှ။

ကိုနနဒွလညှး အခှအနဟနေပှှေီ ဟု တှေးရငှး … “ကဲ အိမှနှ ဒီဖကတှိုးပါဦး … အိမှနဘှယလှို စခငှသှလဲပှော ကိုယတှို့တဈဖှဲ့လုံး အိမှနဆှနဒွအတိုငှး လိုကလှှောပေးမယှ ” အိမှနှ လှှာကလေးတဈလဈထုတပှှီး ခပနှှဲ့နှဲ့အသံကလေးနှင့ှ … “ကိုနနဒွကရော ဘာဖှဈခငှသှလဲ အိမှနကှို အရငပှှောလေ” “အားလုံး အတူတူ ပှောခှငှတှယှ လေးယောကစှလုံးအတူတူပေါ့ သဘောပေါကတှယမှဟုတလှား အိမှနအှနနေဲ့ သဘောကမှကှ ဆိုတာတဈခုပဲ ” “ကှှနမှက Welcome ပါ ကိုနနဒွရဲ့ ဘယလှိုဖှဈဖှဈ ရတယှ” ဆိုပှီး သူတို့အားလုံးကို မကှလှုံးကလေးလှနကှာ ကှည့လှိုကရှငှး … “ကိုငှး ရှငတှို့ကရော … သူ့လိုပဲလား … အားလုံးတော့ နှုတလှုံကှပစနေောှ တဈစကကှလေးမှ အပှငကှိုမပေါကစှနေဲ့ ကှားရဲ့လား ကှှနမှပှောတာ”။

အိမှနှ အသံခပတှိုးတိုးကလေး ဆကှ၍ပှောလိုကသှညှ။ “သူတို့ တဈခှနှးမှမဟစရပေါဘူး စိတခှပှါ အိမှနရှယှ ကတိ ကတိ ဟဲဟဲ ဟဲ ကိုငှး ဒါဖှင့ှ …”သူတို့ သုံးယောကကှိုယစှား ကိုနနဒွကပဲ ကှားဝငပှှောလိုကပှှီး အိမှနကှိုယလှုံးအိအိကလေးကို လကနှှဈဖကနှှင့ှ ခပကှှမှးကှမှး ပှေ့ဖကလှိုကရှာက ရုတတှရကဘှာမပှောညာမပှောနှင့ှ သူမကိုကှမှးပှငပှေါသှို့ ဆှဲလှဲခလှိုကသှညှ။ “ခစှတှယှ အိမှနရှယှ ခစှလှိုကတှာ အရမှးပဲ ” “အို့ အမေ့ အို ရှငှ ရှငှ ကလဲ ဟင့ှ ဟင့ှ ဟင့ှ … ခိခိ ခဈ ခဈ ခဈ ” ခပညှညှးညညှး ခပပှှီပှီကလေး ဗလုံးဗထှေး ရယမှောပှောဆိုလိုကသှံကလေးနှင့အှတူ သူတို့နှဈယောကှ ကှမှးပှငမှှာ မကှနှှာခငှှးဆိုငှ ပူးပူးကပကှပဖှကတှှယှ၍ လုံးထှေးသှားကှတာကိုကှည့ရှငှး။

ကနှသှကောင့သှားသုံးယောကလှညှး ကပှာကယာ အရကခှှကငှှဲ့သူငှဲ့ ကိုယ့ခှှကကှိုယှ သူ့ထကှဦးအောငမှော့ခသှူမော့ခနှှင့ှ အရကပှငသှီးကှတော့မတတှ ရုနှးရငှးဆနခှတလှေးဖှဈသှားကှပှီး သူတို့ အသောကဝှိုငှးကို ခပမှှနမှှနပှဲ စခနှးသိမှးပဈလိုကကှှလသညှေ။ ကိုနနဒွ၏သှကလှကသှောလကမှှားက အိမှနကှှောရှဲ့ကိုယပှေါကှ ပါးလှှာသော ညအိပဂှါဝနပှှော့လေးကို ပိုငစှိုးပိုငနှငှးလကှဦးမှုရယူပှီး ပုခုံးသိုငှးကှိုးနှဈဖကဖှှုတကှာ ဆှဲခှှတပှဈလိုကပှှီဖှဈသညှ။ သူမရငသှားကှီးမှား ဘှားကနဲထှကပှှူလို့လာသလို စိုပှဝငှေးဝါသော တငပှါးအသားဆိုငကှှီးမှားနှင့တှကှ အမှေးအမှငသှနစှှမှးကာ အပေါကှိုမို့မောကခှုံးကှှနသေော ဆီးခုံမို့မို့ အငှဂွါဇပတှဈပှုံလုံးကို သှားရညတှမှားမှား ကခှငှစှဖှယှ တှေ့မှငလှိုကကှှရသညှ။

ကိုနနဓွလညှး သူမပေါငနှှဈဖကကှှားထဲခေါငှးတိုးဝငကှာ သူမစောကပှတရှှိရာကို မကှနှှာထိုးအပလှိုကလှပှေီ။ အိမှနကှှောှ ခါးလေးတှန့ကှော့တကသှှားးသညှ။ ကိုနနဒွပါးစပပှှဲကှီးက သူမစောကပှတကှို ပှှတကှနဲနမှးစုပပှဈလိုကပှှီး သူ့လှှာပှားကှီးနှင့ှ သူမစောကပှတအှတှငှးအပှငှ နံရံတဈဝိုကလှုံးအား ကောငှးစှာလှုပနှှူးယကသှပှ ဆှပေးခှငှးကို ခံလိုကရှသဖှင့ှ အတနကှှာငုပလှှှိုးနခေဲ့သော သူမ၏ရမမွကစှိတရှိုငှးက ဟုနှးကနဲပငှ ရုတခှှညှးအုံကှှနိုးထလာရတော့သညှ။ “အို အို ကို ကိုနနဒွ အ အာ အာလာ့ လာ့ အရှီး ကှှတှ ကှှတှ အင့ဟှငှး ဟငှး” အိမှနကှှောှ ညညှးသံကှီးက အခနှးထဲမှာ တုနဟှီးထှကပှေါလှာသညှ။ သူမလကနှှဈဖကနှှင့ှ ကိုနနဒွခေါငှးကိုကိုငပှှီး။

သူ့ခေါငှးမှ ဆံပငတှှကေို ခပကှှမှးကှမှး ဆုပဆှှဲဖှကစားပေးနမေိသညှ။ ကိုနနဒွက အိမှနကှှောပှေါငတှနနှှဈဖကကှို နဘေးတဈဖကတှဈခကှဆှီ လကနှှင့ဖှိနှိမှ၍ ဖှဲကားထုတလှိုကကှာ သူမစောကပှတကှိုသဲကှီးမဲကှီးယကဆှှပေးနရော အိမှနကှှောလှညှး သူမစောကပှတကှို အယကခှံရသည့ှ အရသာကှောင့ှ မကှစှိစုံမှိတပှှီး ခေါငှးလေးကိုဘယလှူးညာလှိမ့ဖှှင့ှ မှှေ့ယမှးကာ ပါးစပကှနေ တရှီးရှီးနှင့ှ အံကှိတှ ညညှးညူသံကလေးမှား ပေါထှှကလှာရလသညှေ။ မောရဈလညှး သူ့ပုဆိုးကို ဆှဲခှှတလှိုကကှာ အိမှနကှှောအှနားကို တဖှညှးဖှညှး ခဉှှးကပလှာခဲ့သညှ။ အခှင့အှရေးကိုစောင့နှခှငှေးလညှးဖှဈသညှ။ အိမှနကှှောှ သူမအနားကို ကပလှာသော ကုလားမောရဈ၏ ခါးအရှေ့မှ တနှးမတစှှာဖှင့ှ။

ရှေ့ကိုငေါငေါကှီးတောငမှတစှှာထှကပှေါနှသညှေ့ လီးတနမှဲမဲသဲသဲကှီးကို သူမမကှလှုံးအိမထှောင့ှ တဈနရောကနေ မှငဖှှဈအောငလှှမှးမှငလှိုကရှသညှ။ “ရှငလှာလေ ကိုမောရဈ … အ အငှး ဟငှး ဟငှး … ဟို ဟို နှဈယောကကှရော ဘာ ဘာလုပနှလေဲ” သူမရဲ့ခပခှှှဲခှှဲပှောလိုကသှံကှောင့ှ မောရဈစိတထှဲဒိနှးကနဲဖှဈကာ မှူးရှှငသှှားသညှ။ သာယာလိုကတှဲ့ ဖိတခှေါသှံကလေး သူဒီခေါသှံလေးကို ကှားခငှနှတောကှာလှပှီ။ ဖှေးဖှေးဆှတဆှှတှ ဖှူဝငှးနုထှေးလှသောအသားအရနှငှေ့ အငှဂွါဇပတှဈဝိုကှ ဖောငှးကှှမှင့မှောကှ၍ ခုံးခုံးမို့မို့ရှိကာ သှေးရောငအှပှည့နှီမှနှးလို့နလသေေော နုပှိုဝငှးမှတသှန့စှငလှှသည့ှ သူဋဌွေးကတောမှမလေး အိမှနကှှောကှို လိုးခှင့ရှဖို့ ကာလကှာမှင့စှှာကတညှးက သူစိတကှူးယဉခှဲ့မိသညှ။

ကိုနနဒွခှံကို အလညလှာရငှး တှေ့ဖူးမှငဖှူးနခှငှေး ဖှဈသညှ။ ကိုနနဒွကဆေးခှောကကှှိုကသှူမို့ သူ့အတှကပှဈစညှးတှဖနပှေေးရငှး သုံးလေးကှိမမှကဆိုသလို အိမှနကှှောတှို့လငမှယား လုံးဝမသိဘဲ ဒီခှံဝနှးထဲမှာ မကှာခဏ လာရောကှ စတညှးခဖှူးခဲ့သညှ။ နောကပှိုငှး လကသှှကခှှသှကရှှေိသော ကိုနနဒွတဈယောကှ သူဋဌွေးကတောငှယလှေးအိမှနကှှောကှို အပိုငစှားခှင့ရှလိုကသှညဟှု သတငှးကှားရပှီး သူပါ အခှောငဝှငလှိုးခငှစှိတမှှား တဖှားဖှား ဖှဈပေါလှာမိခဲ့ခှငှးဖှဈသညှ။ ဒီအတှကလှညှး ကိုနနဒွကို အခှိနအှမှားကှီးပေးပှီး အနဈခံကာ ရငှးနှီးအောငပှေါငှးလာခဲ့သူဖှဈသညှ။ ခုတော့ သူ့ဆုတောငှးပှည့ရှပှီ။ မောရဈ သူ့အနောကကှိုလှည့ကှှည့လှိုကပှှီး … ။

“ဟုတသှားပဲ စိုးမှင့ှ ကံထူး လာစမှးပါ ဘာလဲ ထပခှေါမှှာစောင့နှတောလား ဟငှးဟငှး” ခပတှညတှညှ လှည့ပှှောလိုကရှငှး သူ့ရဲ့ပုဆိုးခှှတထှားသော လီးကှီးကို အပေါကှနလကနှှငေ့အှုပကှိုငကှာ အရှေ့မှအနောကှ အနောကမှှအရှေ့သို့ သုံးလေးခကှှ ပှတသှပဆှှဲဆောင့ဂှှငှးရိုကပှဈလိုကသှညှ။ လီးက ပငကှိုယတှုတထှှားပှီး အလှားရှညလှမှောကှီး ဖှဈရသည့အှထဲ သူ့ရဲ့ဆှဲဆန့မှှုကှောင့ှ နှဈလကမှခန့ှ ပိုရှညထှှကလှာသညှ။ ကိုငှးခရမှးသီးကဲ့သို့ အလားသဏဍွာနတှူကာ ရှညရှှညတှှဲတှဲကှီးဖှဈနသေော လီးကှီးကို အိမှနကှှောအှနားထိုးကပပှေးလိုကရှာ သူမလကကှလေးနှဈဖကနှှင့လှှမှးယူ၍ အမိအရ ဆုပကှိုငလှိုကသှညှ။ လီးကှီးကို ဟိုဆုပဒှီနယလှုပရှငှး မကှလှုံးမှား အရညဝှငှးလဲ့တောကပှှောငလှာကာ … ။

“လီးက အကှီးကှီးပဲ အားရတယှ” ဟုပှောရငှး တဈဖကကှ သူမစောကပှတယှကစှုပပှေးတာခံ၍ မောရဈလီးကှီးကိုမရှံမရှာပငှ လှှာကလေးနှင့ှ ဒဈထိပလှုံးကိုတို့ကာတို့ကာ ယကသှပပှေးလိုကလှသညှေ။ အိမှနကှှောှ သူ့လီးကို အပီစုပပှဈလိုကသှညှ။ မောရဈလီးကှီးက တကယစှုပကှှည့မှှ သူမ ပါးစပနှှင့မှဆန့အှောငဘှဲဖှဈနသညှေ။ လီးကှီးကတုတထှှားလှနှးရသည့အှထဲ လီးအလှားက ၉ လကမှနီးနီးရှိတာကှောင့ှ သားအိမထှောကမှယ့လှီးလို့ ပှောလို့ရသညှ။ မှိုပှင့တှဈပှင့လှို ကားကားကှီးဖှဈနသညှေ့ လဒဈထိပလှုံးကို လှှာနှင့ရှဈဝိုကစှုပပှှီး လီးခှောငှးပတလှညကှို လှှာနှင့ယှကကှာသပကှာ ဒဈအောကခှှတဈဝေိုကကှိုရော လီးကိုယထှညအှရှေ့အနောကနှှင့ှ ဂှေးဥနှဈလုံးပါမကနှှ နရောအနှံ့ကို။

လှှာနှင့တှဆတဆှတှ ထိုးမှှေ့ယကဆှှကစားပေးလိုကရှာ သူထငမှှတမှထားသောအကှကဖှှဈနေ၍ မောရဈလညှး ကှှတဆှငကှှီးဖှဈကာ အိမှနကှှောရှဲ့ဇကို ဖှုံသှားရလသညှေ။ “အား ဟား အားး … ကောငှးလိုကတှာ မမှနရှယှ တအားကောငှးလှနှးတယှ မမှနလှီးစုပပှုံက ဆရာကလှှနှးတယှ ဟှောင့တှှေ ဘာလုပနှလေဲ တို့သုံးယောကလှုံး လီးနှဈခှောငှးသုံးခှောငှးတဈပှိုငတှညှး သူ့ပါးစပထှဲအပှည့ှ ထိုးထည့လှို့ရတယနှောှ မမှနလှီးစုပကှောငှးခကှှ ဘာနဲ့မှမလဲနိုငဘှူး” သူ့လူတှဖကကှေိုပါလှည့ပှှီး ပင့ပှေးလိုကရှာ ဟိုနှဈယောကလှညှး လှုပလှှုပရှှရှဖှဈလာကှသညှ။ “အေးပါ မောရဈရ မငှးနဲ့ စိုးမှင့နှဲ့ လီးအစုပခှံလိုကကှှဦး ငါက အစောကှီးကတညှးက သူ့စောကဖှုတယှကပှေးခငှနှတော။

အမှေးလေးပှတတနဲ့ ဟောဒီစောကဖှုတလှေးမယကဘှဲမနနေိုငဘှူး ကံထူးတဲ့ အဖုတယှကတှဲ့နရောမှာ ငါ့လိုကောငှ နှဈယောကှ မထားဘူး စိုးမှင့ှ မငှးလညှးပုဆိုးတဈကှငှးလုံးခှှတပှဈလိုကှ မငှး အောလှနပှှဲ လဒဈကှီး မအိမှနမှှငအှောငပှှလိုကစှမှး” “မငှးရော လီးပှလိုကလှေ ဒါမှ သူရောကိုယရှောထနလှာကှမှာ တို့ထဲမှာ ပဲမှဈလိုဒုတမှှိုး တဈခှောငှးမှမပါတာ သူသိအောငပှှလိုကှ ဘယ့နှှယလှဲ မအိမှနှ ကှှနတှောတှို့လီး ကှည့ခှငှတှယမှဟုတလှား” ပထနစှိုးမှင့အှပှောကို အိမှနကှှောလှညှး လီးငုံရငှးတနှးလနှးကနေ ဗလုံးဗထှေးလသေံနှင့ှ … “အငှးအငှး … အှနှး … ဟှနှး အှနှး ” ဟု ခေါငှးညိတအှဖှပေေးလိုကသှညှ။ သူ ကှည့ခှငှသှညှ ဆိုတဲ့သဘော။ စိုးမှင့ရှော ကံထူးပါ ဝတထှားသောလုံခညှကှို ။

တဈပှိုငတှညှးခှှတခှလှိုကကှှသညှ။ စိုးမှင့လှီးက ကုလားမောရဈလီးအတိုငှးပဲ သူ့ထကှ မသာလှှငတှောငမှှ တဈလကမှကလေးမှ မလှော့သည့လှီး ဖှဈသညှ။ ကံထူးလီးကိုကတှော့ အိမှနကှှောကှှည့ပှှီး အကှီးအကယှှ အံ့အားသင့မှိသှားတာ အမှနှ။ သူ့လီးက အဖှားရှူးပှီး အရငှးတုတတှုတနှှင့ှ ပီဘိနှားလီးတဈခှောငှးအတိုငှးဖှဈနကော ကိုနနဒွကဲ့သို့ပငှ ဂေါလှီလေးငါးခှောကလှုံးမက နဂါးပတပှုံစံ တနှးစီထည့သှှငှးထားတာ တှေ့ရသညှ။ လီးလုံးပတအှရ ကိုနနဒွလီးထကလှညှး ကှီးသညှ။ သူတို့ အားလုံးထဲမှာ လီးအကှီးဆုံးဟုပငဆှိုရမညှ။ ကုလားမောရဈနှင့စှိုးမှင့လှီးနှဈခှောငှးက လုံးတူဒေါကတှူနီးပါးရှိကာ ကိုနနဒွလီးလုံးပတနှှင့မှတိမှးမယိမှးရှိကှပှီး သူ့ထကလှညှး တဈလကမှခှဲစီလောကှ အလှားရှညကှှသညှ။

ကိုနနဒွလီးနှင့ှ ကံထူးလီးကတှော့ သူတို့ထဲမှာ ရှားရှားပါးပါး ဂေါလှီထည့ထှားသော လီးမှားဖှဈ၍ တဈယောကနှှင့တှဈယောကလှညှး တဈဘာသာစီလို ဖှဈနသညှေ။ ကိုနနဒွထည့ထှားသည့ဂှေါလှီတှကေ အလုံးလညှးကှီးပှီး ခပကှှဲကှဲပငဖှှဈသညှ။ ကံထူးကတှော့ ဂေါလှီကှီးပှူးပှဲမနပမယေှေ့ အလုံးညီညီ ခပစှိပစှိပှ သှယတှနှး ထည့ထှားတာမို့ ပှောငှးဖူးတဈဖူးလိုတောငဖှှဈနသညှေ။ နှဈယောကစှလုံး အိမှနကှှောအှနားကို ကပလှာပှီး စိုးမှင့ကှ မောရဈအနားမှာ အသာဝငရှပကှာ ကံထူးကတော့ ကိုနနဒွအပီအပှငှ စောကဖှုတယှကနှသညှေ့ သူမခှရငှေးဖကဆှီသှားသညှ။ မောရဈလညှး အိမှနကှှောသှူ့လီးကိုစုပနှရောက စိုးမှင့လှီးကိုပါ မမီမကမှးလှမှးကိုငလှိုကတှာတှေ့ရ၍။

ဘေးဖကကှို အနညှးငယရှှှေ့ပှီး စိုးမှင့ကှိုနရောပေးသညှ။ အိမှနကှှောလှကနှှဈဖကကှ သူတို့လီးနှဈခှောငှးကို တဈဖကစှီကိုငပှှီး သသခှေောခှာလှည့ပှတပှှတသှပကှှည့ကှာ လီးစုပဖှို့ပှငနှပှေီ။ သူမစိတထှဲ ယောကှှားလေးယောကကှှားထဲရှိနတောကို နှဈထောငှးအားရှိနမှနှေး သိပသှိသာလှနှးလှသညဟှု မောရဈထငသှညှ။ ကာမစိတထှနသှော အိမှနကှှောလှိုမိနှးမတဈယောကကှို နဖူးတှေ့ဒူးတှေ့ကိုယတှိုငလှိုးခှင့ရှတော့မညှ ဟူသောအသိဖှင့ှ အိမှနကှှောလှကထှဲက မောရဈလီးကှီး တဆတဆှတတှုနခှါရုနှးကှှလကှရှှိပပှေီ။ ကိုနနဒွကတှော့ သူမစောကဖှုတကှို အပှတယှကလှို့ဝပှီမို့ အိမှနကှှောရှဲ့ကိုယခှနဓွာအပေါပှိုငှးဖကကှိုလှည့ကှာ သူမ၏ ကှီးမားအိထှားလှသော နို့အိအိနှဈလုံးကို။

သူ့လကနှှဈဖကနှှင့ှ အားပါးတရဖစှနှယရှငှး ပါးစပနှှင့ပှါ ကုနှးစို့ပေးနပှေီဖှဈသညှ။ ကိုနနဒွနရောကို ကံထူးအစားဝငကှာ အိမှနကှှော့စှောကဖှုတကှိုယကသှညှ။ စောကဖှုတနှှုတခှမှးသားနှဈဖကစှလုံးကို သူ့လကနှှဈဖကနှှင့ဆှှဲဖှဲဟပှီး စောကခှေါငှးပေါကဝှကလေးထဲကို လှှာတဈခှောငှးလုံး လိပခှေါကထှည့သှှငှး၍ ပတပှတလှညရှှိ စောကဖှုတနှံရံတှကေိုလှည့ပှတထှိုးမှှေ ယကဆှှပေးခှငှးဖှဈသညှ။ အိမှနကှှောှ ခကှကှောငှး မိသှားသည့အှလား တရှီးရှီးတအာ့အာ့ ဖှဈလို့သှားသညှ။ လီးနှဈခှောငှး လကနှှင့စှုံကိုငပှှီး တဈလှည့စှီစုပပှေးနရောကနေ ကုနှးရုနှး ခေါငှးထောငထှလာသညအှထိဖှဈသှားပှီး.. “အား အ အ ကို ကို ကံထူး လား အ အင့အှင့ှ ဟင့ှ ရှငှ တ တအားဆိုးတာပဲ။

အ ရှီး အလာ့ ကှှတှ အမေ့ သေ ပါပှီ အိ အင့အှှနှး အှနှး ဟှနှး ကောငှး ကောငှးတယှ ယကယှကှ စောကခှေါငှးထဲခညှှးယကမှနနေဲ့ အစိပါယကှ ယကပှေး အာ့ အ ထိ ထိတယှ အင့ှ အင့အှှနှး အှနှး” ပှောပှီး လီးကိုတှငတှှငစှုပပှေးနသညှေ။ မောရဈ မောရဈပှီးတော့ စိုးမှင့လှီး စိုးမှင့လှီးပှီး မောရဈလီး မမောနိူငမှပနှးနိုငစှုပသှညှ။ လဒဈရငှးကနေ လီးအရငှးအထိ အာခံတှငှးထဲအရောကမှှိုခမှတတပှငှ။ စံမီသည့လှီးခညှှးပဲမို့ သူမကာမဇောတှေ အပှတကှိုကှှ လာရသညှ။ ဒီလေးယောကစှလုံး သူမကိုတဈလှည့စှီ အပီလိုးကှတော့မညှ။ တဈယောကခှငှှးပဲဖှဈဖှဈ နှဈယောကတှှဲ သူမရဲ့ ဖငနှှင့စှောကပှတကှို လိုးတာပဲဖှဈဖှဈ တဈညလုံး အားရအောငှ အပီကော့ခံပေးလိုကမှညဟှူ၍လညှး။

အိမှနကှှောစှိတထှဲကနေ အပှတကှှုံးဝါးလိုကမှိပသညှေ။ “ငါလိုးခငှပှှီ အိမှနှ ဟှောင့ှ ကံထူး မှုတမှဝသေးဘူးလား မငှးဖငလှိုးခငှလှား ပှော” ကိုနနဒွ အိမှနကှိုပှောရငှး ကံထူးကိုသဖေောညှှိသညှ။ “နပေါဦးဗှ သှေးမပူသေးဘူး သှေးပူလုပရှမှာ ဝမှးဘိုငဝှမှးလေးသာ လုပထှားလိုကှ မဟုတဘှူးလား မအိမှနှ” “ကောငှးတယှ ကိုကံပှောသလိုလုပှ ဝမှးဘိုငဝှမှးပဲ ရှငစှခငှလှား စလိုကတှော့” “အိုခေ စမယှ ငါ့လီးက ပေါကကှှဲထှကခှငှနှပှေီ” ကံထူး အလိုကတှသိ ဖယပှေးသညှ။ စီနီယာဖှဈသောကိုနနဒွကို လေးစားသမှုပှုခှငှးဖှဈသညှ။ မလေးစားလို့လညှးမရ သူ့ကှောင့သှာ သူတို့ဘောဒှါတဈသိုကှ ဒီအဆင့ကှိုရောကခှဲ့ရသညမှဟုတလှား။ ကိုနနဒွလညှး ကာယကံရှငကှိုယတှိုငှ၏ခှင့ပှှုခကှရှပှီမို့။

သူ့နရောသူဦးအောငှ ရယူလိုကသှညှ။ အိမှနကှှောခှှရငှေးဖကကှနေ သှားပှီး သူမခှထေောကနှှဈဖကကှို အပေါသှို့ မထောငကှားပဈလိုကသှညှ။ အရညရှှှဲစိုနပှေီဖှဈသော အိမှနကှှောစှောကပှတအှုံကှီးက ပှဲပှဲကားကားကှီးဖှဈသှားလရော ကိုနနဒွ သူ့လကနှှင့ှ တဈခကှနှှဈခကှှ ပှတသှပကှှည့လှိုကသှညှ။ အကှဲကှောငှးတဈဝိုကမှှာ အိုငထှှနှးမတတရှှိနသေော အရညမှှားက ဆီးခုံပေါမှှာရှိသည့ှ သူမစောကမှှေးမှှငမှှားဆီကိုပါ ကူးစကသှှားပှီး စောကမှှေးစောကမှှှငှ မှားက ကှောငရှနဈသလေို အားလုံးတဈနရောတညှးမှာ အဖုတလှိုကှ တဈစုတဈဝေးတညှး ဖှဈသှားသညှ။ “ရှင့လှီးကှည့ခှငှတှယှ ကိုကံ ပှစမှးပါ ဒီနားလာဦး” အိမှနကှှောှ ကံထူးကိုခေါသှညှ။

ဟိုနှဈယောကကှ လီးပှငသှူပှငှ သူမနို့ဆှဲကာ စို့သူစို့ လုပနှကှသညှေ။ ကံထူး အိမှနကှှောအှနားကို ရောကတှော့ အိမှနကှှောလှညှး သူ့လီးကိုဆှဲကိုငပှှီး အသအခှောလှည့ပှတစှိုကကှှည့နှလသညှေေ။ ကှနပသှညှေ။ ပီတိဖှဈသညှ။ နှဈထောငှးအားရ ရှိလှနှးလှသညှ။လေးယောကစှလုံး လူနရောအပှောငှးအလဲလုပကှှပှီး ကိုနနဒွလှုပရှှားမှုကို အသာစောင့ကှှည့ကှှသညှ။ ကိုနနဒွလညှး အိမှနကှှောရှဲ့ ပေါငခှှဆုံရှိ သူမစောကပှတအှဝတည့တှည့မှှာ သူ့လီးကိုတေ့ခှိနှ၍ စှိ ဗှှတကှနဲ အသံထှကအှောငှ လီးကှီးဆောင့သှှငှး ပဈလိုကသှညှ။ အိမှနကှှောှ ကော့ကနဲဖှဈသညှ။ ဂေါလှီလီးနှင့အှလိုးခံရမှုကိုသူမနှဈခှိုကလှှပှီး ကိုနနဒွအလိုးကို အမှဲခံခဲ့သူဖှဈသညှ။

ယခုလို ဝတလှဈစားလဈ သူမကိုလိုးရနအှသင့ဖှှဈနသေော အခှားယောကှှားသားတှကပေါ နဘေးနားမှာဝနှးရံလကှရှှိနကှရော သူမရငထှဲက ရမမွကမှီးက ဟုနှးဟုနှးတောကမှှှ ဖှဈနပှေီး ကိုနနဒွလီးဝငရှုံနှင့ပှငှ သူမစောကပှတထှဲက ဆဈကနဲဖှဈကာ ပထမအခှီပှီးခငှခှငှှ ဖှဈသှားသညှ။ “အ အင့ှ ဆောင့ဆှောင့ှ ကောငှး ကောငှးတယှ ကိုနနဒွ အပီလိုးစမှးကှာ” ကိုနနဒွ သူငယခှငှှးတှကှေားမှာဖှဈ၍ သူ့ရှိသမှှအားအကုနထှုတပှှီး ရရလညလှေညေဗှငှှးသညှ။ အိမှနကှှောလှညှး ပေါငနှှဈဖကဖှှဲကာ သူ့အလိုးခံရငှး ကံထူးရဲ့ဂေါလှီလီးကို အားရပါးရစုပပှေးနသညှေ။ ကနှလှကတှဈဖကကှလညှး စိုးမှင့လှီးကိုစမှးလိုကှ သူမနို့အုံကို ကလေးတဈယောကလှိုစုပဆှှဲပေးနသေော မောရဈလီးကိုတဈလှည့ှ။

ပေါငကှှားထဲလကလှှှိုပှီး ပှတသှီးပှတသှပရှှေ့တိုးနောကငှငှ ပှတဆှှဲဆှကစား ပေးနသညှေ။ ကိုနနဒွ အခကှလှေးဆယငှါးဆယမှက တရစပလှိုးဆောင့ှ၍ စောကရှညအှထှကကှှမှးကာ အိမှနကှှောတှဈခှီပှီးသှားသညှ။ နောကထှပှ မိနဈနှဈဆယလှောကှ ဖုတပှူမီးတိုကလှိုးပှီး ကိုနနဒွလရညထှှကခှှိနမှှာ အသင့စှောင့နှသေော ကုလားမောရဈ အိမှနကှှောစှောကပှတကှို သူ့လီးတေ့ပှီး ဆကတှိုကထှပလှိုးပှနသှညှ။ မောရဈက ဗလတောင့သှလိုလိုးအားကောငှးသညှ။ လီးကလညှး ရှယလှီးမို့ အိမှနကှှောှ တအိအိတအင့အှင့အှောရှငှး သူ့ဆောင့ခှကှအှောကမှှာ တဖှညှးဖှညှး မှောပါသှားသညှ။ အလုံးအထညကှှီးသော မောရဈလီးကှီး တဈခကှတှဈခကှဆှောင့ဝှငလှာတိုငှး။

အိမှနကှှောရှငဘှတထှဲ အောင့ကှနဲအောင့ကှနဲ ဖှဈဖှဈသှားသညှ။ မောရဈတရစပလှိုးရငှး အကငှးပါးပါးနှင့အှိမှနကှှောရှဲ့ဖငစှအိုပေါကကှလေးထဲကိုပါ သူ့လကထှည့နှှိုကကှာ ဖငပှေါကကှိုပါဆှနှူးပေးရာ ထူးကဲလှသည့အှရသာတဈမှိုးပငဖှှဈသညှ။ “စှတှ ဖှပှ ဇှပှ စှိစှပှ ဖှတှ ဗှပှ ပှှတှ ဗှိဗှှတှ ဘုတှ ဖှတှ ဗလပလှပှ ဘု ဘုတှ ဘတှ ဇှပှ” “အီး အင့ှ အင့ှ ကောငှး ကောငှးလှခညှလှား ကိုမောရဈရာ လီးကှီးလညှး အယနှတောပဲ အ ဖငကှို ဆောင့ှ ဆောင့ှ အိ အင့အှင့ှ အငှးဟင့ှ ကှှတှ ကှှတှ အား လိုး လိုးစမှး လိုးပါ အသလေိုး ရ ရ တယှ အိမှနကှှိုကတှယှ လိုး မှနမှှနဆှောင့ှ အိ အင့ှ အင့ှ” “ဟား မိုကတှယှ အိမှနရှာ စောကပှတကှ စီးကှပနှတော တကယ့ှ အပှိုစောကပှတအှတိုငှးပဲ။

ငါ့တဈသကလှိုးသမှှ အားလုံးထဲမှာ နင့စှောကပှတှ အကှိုကဆှုံးပဲ ” မောရဈလညှး သူမကို ပကလှကအှနအထေားအတိုငှး ဖငဘှူးတောငှးထောငမှတတှ အောကကှနေ သူမဖငသှား အိအိကားကားကှီး နှဈဖကကှို ဆှဲမယူကာ အပေါကှနမှစေေိုကဆှောင့လှိုးပေးသညှ။ လီးကှီးဝငလှိုကထှှကလှိုကနှှင့ှ လီးအဝငကှှမှးကှမှး အထှကကှှမှးကှမှး ဆကတှိုကမှရပမှနား ဆောင့လှိုးခရှငှး သူမနို့နှဈလုံးကိုလညှး တဈဖကကှ အမိအရ စို့စို့ဆှဲပေးသညှ။ နို့သီးကလေးနှဈခဲကိုဖစှခှှကစေားပေးသညှ။ နို့ဆှဲစို့ရငှး ဖငအှောကလှကလှှှိုပှီး ဖငစှအိုထဲ လကထှည့ကှာ နှိုကကှလိပေးပှနသှညှ။ အိမှနကှှောထှနနှလေိုကပှုံမှား ကှည့လှို့မှငလှို့ပငမှကောငှးတော့။

စောကရှညတှအားရှှဲနပှေီဖှဈသော အိမှနကှှောရှဲ့စောကပှတမှှာ မောရဈလီးကှီးဆောင့လှိုးခလှိုကတှိုငှး တဘှပဘှှပတှဇှပဇှှပှ အရညသှံထှကနှပှေီး အဝငလှညှးတ့ထညှးဖှညှးပိုခှောလာကာ ရှောရှောရှူရှူဖှဈလာသညှ။ သူမမှာလညှး မောရဈဆောင့ခှကှအှတိုငှးလိုကကှာ ဆန့ငှငတှှနှးထိုးကော့ပှံရငှး စောကရှညအှလီလီ ထှကလှကှှ အကောငှးကှီးကောငှးနရလသညှေေ။ နာရီဝကနှီးပါး လိုးအားကောငှးကောငှးနှင့ှ ဆကတှိုကှ ဇယဆှကသှလိုလိုးရငှး မောရဈတဈယောကလှညှး ကာမအထှတအှထိပသှို့ တဖှညှးဖှညှးရောကလှုနီးလာကာ အားမအရှိနကှို ရှေးကထကနှှဈဆတငပှှီး လိုးခလှိုကရှငှး မကှာမီ သူ့လီးကလရညမှှားရော အိမှနကှှောစှောကခှေါငှးလေးထဲက စောကရှညတှှပေါ မထိနှးနိုငမှသိမှးနိုငဖှှဈကာ။

ရှှနှးရှှနှးဝဝပနှေေးလှှတထှှကကှလှာခဲ့ကှပှီး နှဈယောကသှား တဈပှိုငတှညှးကိဈစပှီး၍ ကာမခရီး၏အဆုံးသောပနှးတိုငကှို လှမှးကိုငရှောကသှှားကှလသညှေ။ မောရဈပထမအကှိမှ ပှီးပမယှေ့ အိမှနကှှောအှနနှငေ့တှော့ သုံးခှီလောကဆှကတှိုကပှှီးခှငှးဖှဈသညှ။ “ခဏနားမလား အိမှနှ” ကံထူးအမေးကို … “မနားဘူး ရတယှ အိမှနမှမောပါဘူး” သူမကပှောပှီး … “စိတပှါရငှ ရှငနှဲ့ ကိုစိုးမှင့အှတူလိုးလို့ရတယှ နောှ ကိုကံထူး ဘယသှူ ဖငကှှိုကလှဲ ပှော” အိမှနကှှောပှှောလိုကရှာ နဘေးမှာရှိနသညှေ့ ကိုနနဒွက … “ဟား ဟား ဖငကှှိုကတှာတော့ ရှိသမှှလူ အကုနကှှိုကပှဲ ကံထူးနဲ့စိုးမှင့ှ မငှးတို့ ဒီတဈခှီစဆှဲကှည့လှိုကှ နောကပှိုငှးကရှငတှော့ တူးအငနှဝှမှးပဲလာတော့မယှ ” ။

“ကောငှးတယှ မှနမှှနပှှီးတော့လညှး မှနမှှနအှေးတာပဲ စောစောအိပရှတာပေါ့ ရှငတှို့စိတရှှိသာလိုး ကှှနမှဘာမှမပှောဘူး” “ကှားတယနှောှ စိုးမှင့ှ မှနမှှနတှဲ့ တဈမှနပှဲရှိတာ လီးကှောကပှှီး ဖီးလအှောကခှံမယ့ှ မိနှးမစားမဟုတဘှူး အရှေ့အနောကှ အကုနပှေးတယှ စပမပှဲမခငှှးအလဲအကှဲလိုး သိတယမှဟုတလှား ဟားဟား ဟား” “ဆလံပါပဲ မမှနရှယှ တကယပှှောတာ ဒါမှိုးတော့ ရှားတယှ ကိုယတှှေ့မို့ယုံလိုကရှတာ ဟငှး ဟငှးဟငှး” အိမှနကှှောရှှကရှယရှယသှညှ။ “ဟငှးဟငှး ဟုတတှယှ ကိုနနဒွပှောသလိုပဲ စပမပှဲမခငှှးဖငမှကှဲမခငှှး စိတကှှိုကလှိုး ဘာလာလာအကုနရှတယှ လီးအစဈနဲ့မနိုငရှငှ အတုနဲ့ပါထပလှိုး ရတာပဲ ဟငှး ဟငှး ခိခိ ခဈခဈခဈ” စိုးမှင့လှညှး စိတတှအားကှှလာပှီး။

သူ့လီးကို လကနှှင့ခှပကှှမှးကှမှးလေး ဂှ ငှးရိုကဆှောင့ရှငှး လီးမာတောငနှအေောငှ အသင့ပှှငှ ထားလိုကသှညှ။ ကံထူးလညှး ဒီအတိုငှး ငေါငမှနတေော့ဘဲ လကသှှကခှှသှကနှှငေ့ပှငှ အိမှနကှှောအှနားကပလှာကာ သူမခါးကိုဖကှ၍ နှုတခှမှးကလေးကို အနမှးပေးလိုကသှညှ။ အိမှနကှှောှ ကံထူးကို တိုးတိုးလေးကပပှှီး “ရှငှ ကှှနမှဖငကှို စိတကှှိုကလှိုး သူ့ကိုတော့ စောကပှတကှို အပီလိုးခိုငှးရမယှ “ ဆိုပှီး ပှောလိုကသှညှ။ ကံထူးလညှး ခေါငှးညိတပှှလိုကပှှီး သူမကိုယခှနဓွအောကပှိုငှးရှိ ဖငသှားအိအိကှီးနှဈဖကကှို ကကှနှနလကနှှင့ဖှစှနှယကှစားရငှး ဖငပှေါကကှိုပါ ခှဲ့ပေးသည့အှနနှငှေ့ သူ့လကတှံတှေးဆှတကှာ လေးငါးဆယကှှိမခှန့ှ အသှငှးအထုတလှုပကှှည့ရှာ အနတေောပှဲဟု သဘောပိုကလှိုကမှိသညှ။

“ဘယ့နှှယလှဲ ရှင့လှီးနဲ့ ဆန့ပှါတယနှောှ ကိုကံထူး” “ဟာ လီးနဲ့မဆန့တှာ ဘယအှပေါကမှှမရှိဘူး ခေါငှးဝငကှိုယဆှန့တှဲ့ လိုးတတရှငအှလှယလှေး လိုးတတဖှို့ပဲလိုတာပါ” “ကှှနမှ ရှင့ကှိုယုံပါတယှ ပှီးတော့လညှး ဟောဒီကိုစိုးမှင့လှီးနဲ့ ကှှနမှစောကပှတကှှဲပှဲအောငဆှောခှိုငှးခငှသှေးတယှ တဈယောကကှ ဖငလှိုး နောကတှဈယောကကှ စောကပှတလှိုးပေါ့ ဟုတပှီလား” စိုးမှင့လှညှး သူမစကားကိုလကခှံသညှ။ အရှေ့ကနလောပှီး သူမကိုယလှုံးအိအိလေးကိုပှေ့ခှီပှီး ပေါငခှှဆုံရှိစောကပှတအှခေါငှးပေါကှ ကလေးထဲကို စိုးမှင့လှီးထည့လှိုကကှာ ကံထူးဖကကှို ဖငအှသာလှည့ပှေးလိုကသှညှ။ စိုးမှင့လှီးက အိမှနကှှောစှောကပှတမှှာ ခပကှှပကှှပပှငှ ရှိနသညှေ။

ကံထူးလညှး ဖငပှေါကကှိုရောသူ့လီးကိုရော တံတှေးဆှတှ၍ သူ့ဂေါလှီလီးဒဈပှဲကှီးကို အိမှနကှှောရှဲ့ဖငဝှမှာ အသာတေ့ထည့လှိုကသှညှ။ “စိုးမှင့ှ နောကလှှနလှိုကကှှာ ငါအပီဆှဲခငှတှယှ ” ကံထူးပှောလိုကတှာမို့ စိုးမှင့လှညှး ကှမှးပှငပှေါနှောကပှှနလှှဲအိပခှပှှီး အောကကှနေ အိမှနကှှောစှောကပှတထှဲဝငနှသေော သူ့လီးကို အပေါသှို့ ကော့ကော့၍ လိုးပေးလိုကသှညှ။ ကံထူး အိမှနဖှငနှှဈဖကကှိုဆှဲဖှဲပှီး သူမဖငပှေါကထှဲကို သူ့ဂေါလှီလီး မဆန့မှပှဲထည့သှှငှးကာ အပီအပှငှ ကှုံးလိုးလတေော့သညှ။ လိုးခကှကှ ပကစှကလှှသဖှင့ှ အိမှနကှှောှ ပါးစပအှတငှးပိတထှားသည့ှ ကှားကနေ အုအုအှန့အှှန့ှ အောမှှညသှံကလေး လှင့စှငထှှကသှှားရသညှ။

ကံထူး ဒဈပှဲကှီး ကှီးသလို စိုးမှင့လှီးကလညှး စံမှီပှီး နှဈယောကပှေါငှး လီးနှဈခှောငှးက သူမအဖို့ လောငှးကှောနှသညပှေဲမဟုတလှား။ ကံထူး၏ဖငပှေါကထှဲလိုးဆောင့မှှုက အိမှနကှှောစှအိုပေါကကှလေးကို အသားနီလနမှတတဖှှဈစသညှေ။ ဂေါလှီတှေ ဖငဝှမှာ တဈဆို့နသညအှတှေကှ သူကိုယတှိုငလှညှး အတောကှလေး အားစိုကကှာ ဖိသှငှးနရသညှေ။ စိုမှင့လှီးကတော့ သူမစောကပှတနှှင့ှ အနတေောပှငဖှှဈသညှ။ စောစောက မောရဈလိုးပှီး အပေါကခှှဲ့ထားသလိုဖှဈနသညှေ့ သူမစောကခှေါငှးဝကလေးက အောကကှနကေော့လိုးလိုကတှိုငှး စှိကနဲစှိကနဲ လီးအရငှးစိုကသှညအှထိ ဒိုးယိုပေါကလှှှောတိုးဝငသှှားပှီး ဝကသှားသုံးထပသှား သှားဖုံးမှုပအှောငှ ကိုကရှသလိုပဲ ဆိုသည့ှ။

ကိုနနဒွစကားကိုပငှ နားထဲကှားယောငမှိသေးတော့သညှ။ ဒီစကားမှနဖှို့တော့မှားသညှ။ ဝကသှားတော့မပှောတတှ။ အဆီပှည့အှသားပှည့ှ အမဲမိုးခိုသား သှားဖုံးမှုပအှောငကှိုကဝှါးရတာထကတှော့ အဆတဈရာမက ပိုသာသညဟှု သူထငမှိသညှ။ လိုးရတာကိုက အီဆိမ့နှပှေီး ကံထူးဖငလှိုးခကှနှှင့အှံကိုကပှငှ အိမှနကှှောလှညှး သူ့လဒဈပှဲလနကှှီးကို အထကစှီးကနေ သူမစောကခှေါငှးပေါကထှဲ လီးအရငှးတဈဆုံးနဈဝငသှှားအောငှ အားနှင့ခှပဆှတဆှတကှလေး ဖိဖိဆောင့ခှပှေးနပှနရှော စညှးစိမရှှိလှနှးလှသညဟှု ခံစားမိသညှ။ အိမှနကှှောလှညှး အကောငှးပေါအှကောငှးဆင့နှသညပှငှေ။ ကောငှးလှနှးလို့ စကားပငဟှဟမပှောနိုငအှောငဖှှဈရသညှ။

တဈဖကမှှာတော့ ကိုနနဒွနှင့မှောရဈက သူတို့လိုးတာကို အသာစောင့ကှှည့ရှငှး လီးပှငနှကှသညှေ။ နှဈယောကလှုံး လဒဈတှေ ပှူးတူးပှဲတဲ မတမှတတှောငနှကှကော ဒီနှဈယောကပှှီးရငှ သူတို့အလှည့ဆှိုပှီး အသာထိုငစှောင့နှကှခှငှေးဖှဈသညှ။ အိမှနရှဲ့စောကပှတကှို လိုးခှင့ရှနသေော ကုလားစိုးမှင့ထှကှ ဖငဝှကှပတှပတှပကှို တဇှပဇှှပလှိုးသှငှးနသညေ့ကှံထူးက စောစီးစှာ အရငပှှီးလိမ့မှညဟှု သူတို့နှဈယောကှ ကှိုတငခှန့မှှနှးထားသညှ။ စီးစီးကှပကှှပဖှှဈနသေော ဖငပှေါကှ၏ ဖစှညှှဈဆှဲစုပအှားကှောင့ှ ကံထူးတဈယောကှ လရညဘှယလှောကကှှာကှာ ထိနှးနိုငမှှာလဲဆိုတာကို သူတို့နှဈယောကစှလုံး စိတဝှငစှားနသညှေ။ ကံထူးလညှး ဂေါလှီအပှည့ထှည့ထှားသည့ှ။

သူ့လီးကို အိမှနကှှောဖှငပှေါကထှဲ မညှာမတာဇှတအှတငှးထည့လှိုးရငှး ဇိမအှတှေ့ကှီး တှေ့ နလသညှေေ။ အိမှနကှှောရှဲ့ဖငပှေါကဝှစူတူတူကလေးက အနညှးဆုံး သူခခှဲ့ဖူးသောဖငပှေါကတှှထကှေ အစစအရာရာ သာသညှ။ ကုလားမမဲမဲသဲသဲတှေ ခပစှုတစှုတှ ဖာသညမှတခှို့ရဲ့ နှုတခှမှးသားထူအမှးကာ ပှဲထောလှနနှသညေ့ဖှငစှအိုဝတှနှငှေ့ မနှိုငှးသာအောငှ သန့ပှှန့နှီမှနှးပှီး သဈလှငလှတဆှတနှတောမို့ နှဈထောငှးအားရ တကယရှှိလှနှးလှသညှ။ တဈသကလှုံး စောကပှတလှိုးခှင့မှပှုဘဲ ဖငသှကသှကပှဲ လိုးပါ ဆိုလှှငတှောငှ မညညှးမညူ စိတရှှိလကရှှိတဝကှီးလိုးပဈလိုကခှငှသှညှ။ လိုးကောငှးကောငှးနှင့ှ အိမှနကှှောဖှငပှေါကကှို လီးတဈဆုံးထိုးစိုကကှာ။

အသညှးအသနဖှိလိုးနရငှေး ဖီလငတှှစှတတှကှေ၍ အတောမသတဇှောကပလှာရာက ကိုနနဒွတို့ ကှိုတငတှှေးဆထားသည့အှတိုငှးပငှ ၁၅ မိနဈလောကှ အသှငှးအထုတှ လုပပှှီးခှိနမှှာ ကံထူးတဈယောကှ စိတမှထိနှးနိုငစှှာဖှင့ှ သူ့လီးထိပကှ လရညတှှေ အိမှနကှှော့ဖှငပှေါကထှဲကို တဗှှတဗှှှတှ ပနှးလှှတထှုတလှိုကရှသညှ။ တှန့ကှနဲတှန့ကှနဲ လေးငါးဆယခှကှှ ဆန့ငှငတှှနှးထိုးကာ အပှီးသတလှိုးဆောင့လှိုကရှငှး လီးကို သူမဖငပှေါကထှဲစိမထှိုးထားရာက ကိုနနဒွသူ့အနားလာပှီး ပုခုံးအသာပုတကှာဖှင့ှ … “လီးခှှတတှော့ ဘကံရ မငှးပှီး ငါ့အလှည့ပှဲ” ကိုနနဒွပှောပှီး ကံထူးကိုနဘေးရှှေ့ခိုငှးရာ ကံထူးလညှး မကှနှှာရှုံ့မဲ့ပှီး မဖယခှငှဖှယခှငှနှှင့ှ သူ့နရောအသာဖယပှေးလိုကရှသညှ။

ကိုနနဒွက သူ့အစားဝငခှှိနမှှာ မောရဈတဈဟောကှ အိမှနကှှောရှဲ့အရှေ့ကိုသှားပှီး သူ့လီးကို သူမပါးစပနှားထိုးပေးလိုကသှညှ။ အိမှနကှှောလှညှး အနောကကှနေ ကံထူးလီးအခှှတနှှင့တှဈဆကတှညှး ကိုနနဒွလီးကှီး သူမဖငပှေါကထှဲ တိုးဝငလှာသည့ှ အရသာကို အပှတဇှိမယှူကာ ဖငကှှီး ကုနှးကုနှးကှကှလုပှ၍အလိုးခံရငှး အောကကှနေ စိုးမှင့လှီးကို သူမစောကပှတနှှင့ညှှပညှှပပှှီး ဖငသှားအိအိကှီး ဘယညှာထှန့လှူး မှှေ့ယမှး၍ တအိအိတလှိမ့လှှိမ့ှ ဆောင့ခှပှေးနရောက ကုလားမောရဈထိုးပေးလာသည့ှ လီးကှီးကိုပါ စိတလှိုလကရှ သူမလကနှှဈဖကနှှင့လှှမှးဆှဲယူပှီး ပါးစပကှလေးအသာဖှင့ဟှ၍ စုပဆှှဲမှုတပှေးလိုကပှါသညှ။

ယောကှှားသားလေးယောကှ ရှိသည့အှနကှ သုံးယောကသှော ယောကှှားသားမှားနှင့ှ တဈခှိနတှညှးတဈပှိုငတှညှး စခနှးသှားခှငှးလညှးဖှဈသညှ။ ကံထူးတဈယောကသှာ ဖငတှဈခှီလိုးပှီး နောကထှပအှပှဲပှဲနှှဲဖို့အတှကှ အားပှနဖှှည့သှည့အှနနှငေ့အှရကပှုလငှးကိုငကှာ ပုလငှးလိုကှ မော့သောကနှရော ကနှသှုံးယောကမှှာ သူမရှိခိုကှ စိတကှှိုကကှဲနကှပှေီဖှဈသညှ။ မကှာလိုကပှါ။ စိုးမှင့ှ အိမှနကှှောစှောကပှတကှို အောကကှကော့လိုးရငှး လီးတဈခှောငှးလုံး ယားယံလာပှီး ဆကတှိုကပှငှ အားသှနှ၍ ကော့ဆောင့ပှဈလိုကရှာက လရညတှှကေို ထိနှးမထားနိုငတှော့ဘဲ အိမှနကှှောစှောကပှတထှဲကို တဗှဈဗှဈပနှးထုတလှိုကသှညှ။ အိမှနကှှောလှညှး သူ့နောကကှိုမမီမကမှးလိုကပှှီး ပှီးရပှနသှညှ။

စိုးမှင့ှ ခဏအကှာ ဇိမယှူမှိနှးနပှေီးမှ မောရဈကိုနရောဖယပှေးသညှ။ မောရဈလညှး အောကကှနေ ပကလှကအှိပှ၍ အိမှနကှှောရှဲ့ စောကပှတထှဲကို သူ့လီးကှီးကော့ထိုးထည့လှိုကကှာ ကိုနနဒွနှင့အှတူ အိမှနကှှောကှို တဈယောကကှဖငှ တဈယောကကှစောကပှတှ နှဈယောကညှှပလှိုးကှသညှ။ ကိုနနဒွက လိုးနကဖှငဖှေှဈ၍ အိမှနကှှောအှနောကကှနေ သူမဖငတှုံးအိအိနှဈဖကကှိုဆှဲပှီး သှကသှှကလှကလှကနှှင့ှ တဈခကှခှငှှးဆိုသလို အဝငခှှောအောငှ လိုးပေးနိုငလှသညှေ။ အိမှနကှှောလှညှး လူရငှးမို့စိတခှလှကခှရှှိကာ ဖငကှို အပှတကှော့ထောငပှေးရငှး တဈခကှတှဈခကှှ နောကပှှနတှှနှးညှောင့ှ၍ တကညှီလကညှီ ဆောင့လှိုးပေးသညှ။

ကိုနနဒွရဲ့ဖငလှိုးမှုကို အပှတဇှိမယှူရငှး တဈဖကကှလညှး အောကကှနေ မောရဈရဲ့စံခှိနမှီလီးကှီး သူမစောကပှတထှဲကို လီးဒဈထိပကှနလေီးအရငှးတဈဆုံးအထိ ဘှတကှနဲဘှပကှနဲ ထိထိမိမိ ကော့လိုးသှငှးပေးမှုကိုလညှး ကောငှးစှာအရသာယူ စညှးစိမတှှေ့နပသညှေေ။ ယခုလီးနှဈခှောငှးရဲ့အားက ခုနကလီးနှဈခှောငှးနှင့ှ ဘယသှငှးကသာမလဲ ဆိုတာကိုတော့ သူမကိုယတှိုငလှညှး ပှတပှှတသှားသား ခှဲခှားပှောဆိုနိုငစှှမှး မရှိတော့ပါ။ လိုးသမှှ အားလုံးကောငပှါးသညှ ဟူ၍သာ ဆိုရပတေော့မညှ။ တဈခုပှောစရာရှိတာက ဒီတဈခှီ ဆရာကှီးတှခညှှေး လိုးခှငှးဖှဈ၍ အခှိနအှနညှးငယမှှှ ပိုကှာသှားသညှ ဆိုတာပဲဖှဈသညှ။ ကိုနနဒွဖငလှိုးလိုကှ မောရဈစောကပှတလှိုးလိုကလှုပရှငှး။

လီးနှဈခှောငှး အဝငအှထှကမှှနမှှနနှှင့ှ စောကပှတနှှင့ဖှငပှေါကကှိုတဈလှည့စှီ ပဈစတငနှှဈခှောငှးကဲ့သို့ တဈခှောငှးဝငတှဈခှောငှးထှကှ လိုပေးနရော ခံစားရသည့အှရသာမှာ ဘာနှင့မှှမတူဘူးလို့တောငှ ပှော၍ရသညှ။ စိုးမှင့နှှင့ကှံထူးလညှး သူတို့သုံးယောကလှိုးတာကှည့လှိုကှ အရကသှောကလှိုကှ အမှညှးစားလိုကနှှင့ှ နာရီဝကသှာသာလောကှ အခှိနဖှှုနှးပှီး ဝီစကီနှဈလုံးပငကှုနမှတတဖှှဈကာ ရခှေိနလှညှးတောတှောကှိုကသှှားကှသညှ။ မောရဈနှင့ကှိုနနဒွ စောကပှတနှှင့ဖှငလှိုးပှီး လရညတှဈပှိုငတှညှးပနှးထုတကှှရာ အိမှနကှှောခှမှာ သုံးခှီလားလေးခှီလားမသိ ပှီးခငှတှိုငှး ပှီးသည့အှဆင့ကှိုရောကခှဲ့ရသညှ။ အိမှနကှှောှ ခတွတအေနားယူလိုကပှှီး သူတို့နှင့အှတူ တဈဝိုငှးတညှးထိုငပှှီး သောကစှားကှသညှ။

နောကတှဈခှီပှနမှစခငှ အိမှနကှှောကှ သူတို့အားလုံးကို လီးစုပပှေးမညှ ပှောပှီး လေးယောကလှုံးကို တနှးစီထိုငခှိုငှးလိုကကှာ သူတို့ရှေ့မှာနယေူ၍ အောကကှနေ လီးတဈခှောငှးစီ စိတရှှညလှကရှှညစှုပပှေးလိုကလှသညှေ။ လီးတဈခှောငှးစုပလှိုကှ နောကတှဈခှောငှးကိုငကှာ ဂှငှးတိုကလှိုကနှှင့ှ သူမတံတှေးမှားနှင့ပှှောငလှကကှာ အသားကုနှ တောငမှတလှာကှသော လီးကှီးမှားကိုကှည့ရှငှး သူမပေါငခှှကှားရှိစောကပှတဆှီမှ မရိုးမရှဖှဈ၍လာရကာ စောကပှတနှှုတခှမှးသားနှဈခုကှားရှိ အကှဲကှောငှးကလေးထဲကနေ စောကရှညတှှပငှေ စဈကနဲစဈကနဲ ပှကအှံထှကကှလှာရလသညှေ။ ဖငကှိုကုနှးကုနှးကှကှလုပပှှီး ယောကှှားတဈစုရဲ့အကှား လီးတှငတှှငစှုပှ၍။

သူမပေါငကှှားထဲကိုလကကှလေးနှိုကကှာနှိုကကှာဖှင့ှ မခံခှိမခံသာဟနနှှင့ှ စောကပှတနှှူးဆှ ပှတသှပပှေးနပေုံမှာ အနောကတှိုငိးအောကားထဲက ဇာတဝှငခှနှးတဈခုကို အနီးကပှ ကှည့ရှသည့နှှယှ ဖှဈနပသညှေေ။ သူမလီးစုပပှှီးတော့ ကိုနနဒွတို့အလှည့ရှောကပှှီ။ ယောကှှားသားလေးယောကှ၏တဈလှည့စှီ သူမစောကပှတကှို လှှာနှင့တှပှတပှှတယှကသှပဆှှနှူးပေးမှုကိုခံရငှး အိမှနကှှောတှဈယောကှ ကာမရာဂစိတဆှငရှိုငှးတှေ အပှတမှုနယှိုပှီး ဘယလှောကအှထိတောငမှှား မထိနှးနိုငမှသိမှးနိုငဖှှဈအောငှ အတောမသတှ ကှှပှီးရငှးကှှ ထပှီးရငှးထနလမလေေဲဆိုတာကိုတော့ ပှေးကှည့စှရာမလိုဘဲ စိတထှဲကတှေးကှည့ရှုံနှင့ပှငှ ရငထှဲအသညှးထဲက ကှကသှီးတဖှနှးဖှနှးထခငှစှရာ ကောငှးလှပတေော့သညှ။

တဈညလုံး ဝကဝှကကှှဲလိုးကှသညှ။ ကိုနနဒွရော ကုလားသုံးကောငဖှှဈသည့ှ မောရဈ ကံထူးနှင့စှိုးမှင့ပှါ ခှတှလကတှေှမေသယနှေိုငလှောကအှောငှ ဖတဖှတမှောသှားရသလို ယောကှှားသားလေးယောကရှဲ့ စောကပှတနှှင့ဖှငှ နှဈပငစှလုံး အားပါးတရလိုးခှဲမှုကို တဈယောကတှညှးဒိုငခှံပှီး အလိုးခံခဲ့သည့ှ အိမှနကှှောလှညှး နရောမှာပငှ မူးမူးမောမောနှင့ဖှလကပှှသှားခဲ့ရသညှ။ နောကတှဈနေ့ အိမမှှာ ဟနမှပကှပှှနနှပှေီး နေ့ခငှးမှာ အိမဖှောမှလေးနောအှေးမူနှင့ှ အခနှးအောငှးနကှကော ညဖကရှောကတှော့ ထုံးစံအတိုငှး နောမှူမသိအောငှ ကိုနနဒွအခနှးကို တိတတှိတကှလေးလာပှီး ကုလားတဈအုပနှှင့ှ ကာမပှဲတောကှို ပှောပှှောကှှီး နှှဲပှော့ကှှပှနပှါသညှ။

အိမှနကှှောလှညှး ဒီတဈခေါကှ အရငအှခှိနတှှလေိုမဟုတဘှဲ ရမမွကစှိတကှိုလုံးဝမထိနှးနိုငအှောငဖှှဈကာ လခှောငှးကှီးကှီး ဧရာမလီးလေးခှောငှးနှင့ှ တဈခှိနတှညှးတဈပှိုငတှညှး Group ဆကဈှ လုပှ၍ အပှောကှှူးရသည့အှရသာကို ကောငှးကောငှးဇိမတှှေ့နလတေေော့သညှ။ တတိယမှောကနှေ့မှာ ကိုနနဒွ စားခှငအှသဈ ရှာတှေ့သှားပှီ။ အိမှနကှှောကှို ဟိုသုံးကောငလှကထှဲ ဝကှကနှှငှးအပလှိုကကှာ သူကတော့ အိမအှနောကဖှကတှဈနရောမှာ အိမဖှောကှရငမှလေး နောအှေးမူရဲ့အဆီအသားကို ကောငှးကောငှးကှီး ဝါးမှိုနခေဲ့လသညှေ။ နောအှေးမူ အပေးကောငှးသညှ။ ရညှးစားနှင့ှ ကောငှးကောငှးလိုးဖူးသူဖှဈသည့အှပှငှ အိမှနကှှောရှဲ့လကထှှကတှဈယောကဖှှဈ၍လညှး။

ကိုနနဒွလိုးသမှှ သူ့လီးကှီးဒဏကှို ကောငှးစှာအောင့အှညှး သညှးခံနိုငတှာကို တှေ့ရသညှ။ ကိုနနဒွအနနှငှေ့ ဒီကိဈစ အိမှနကှှောမှသိနိုငဟှု ထငမှိသောလှညှး အိမှနကှှောကှတော့ သိနှင့နှပှေီးသားပငဖှှဈသညှ။ သိလကှနှှင့နှောအှေးမူကို တမငလှှှတပှေးထားဖှဈသညှ။ နောအှေးမူဖကကှလညှး ပိရိသညှ။ စကားကို လိုတာထကပှိုမပှောဘဲ ကိုနနဒွ၏ခစှရှညလှူးမှုကို မညညှးမညူကုနှးခံကော့ခံပေးသညှ။ သူမအနနှငှေ့ အိမှနကှှောရှဲ့အိပခှနှးထဲမှာ ခှောငှးကှည့ခှဲ့သည့ညှကတညှးက မာလီကိုနနဒွရဲ့လီးကှီးကို တအားစှဲမကနှပှေီဖှဈရာ ရှာကရညှးစားတှနှငှေ့ လားလားမှှမတူသော မဟားဒယားကှီးမားလှသည့ှ ကိုနနဒွလီးကှီးရဲ့အရသာကို မကမှပှအေောငခှံစားရငှး တဈနေ့တဈကှိမမှှ အလိုးမခံရလှှငမှနနေိုငသှောအဆင့ကှို ရောကခှဲ့ရပှီဖှဈသညှ။

တဈည အိမှနကှှောှ ကိုနနဒွနှင့တှှေ့ဆုံပှီး ပေါတှငပှဲစကားပှောသညှ။ “ကိုနနဒွ ရှင့ဆှုတောငှးပှည့ပှှီမဟုတလှား ဒီည ကောငမှလေးကို ကှှနမှအခနှးခေါလှိုကမှယှ ဖှဈတယမှဟုတလှား” “ဘာ ဘာပှောတာလဲ အိမှနှ” “ရှငမှသိခငှယှောငဆှောငမှနနေဲ့ ရှင့လှကစှလကနှ ကှှနမှသိလို့ ကောငမှလေးကို ဒီအတိုငှးလှှတပှေးထားတာ” “နောမှူကိုပှောတာလား” “အငှး ဟုတတှယှ သူ့တဈယောကတှညှးမဟုတဘှူး ဟိုဖကခှှံကကောငလှေးပါ ခေါလှိုကမှယှ ” “ကှောမှှလှငလှား သူ့တော့ရပါတယှ ကိုယှ ပှောလိုကမှယှ” “စောစောကပဲ ကှှနမှနဲ့တှေ့သေးတယှ ရှင့လှူတှလညှေး ဒီအပတှ လာနိုငတှော့မှာမဟုတဘှူး ကှောမှှလှငကှို ကှှနမှကှိုပှောပှီးသားပဲ” ကိုနနဒွလညှး ခုမှပဲ ဇာတရှညလှညသှှားရသညှ။

ဟုတသှညှ။ စိုးမှင့နှှင့မှောရဈက အလုပပှေါလှို့ဆိုပှီး သူတို့စားကကှကှရှာ နရောတှဆေီ နှဈယောကလှုံးထှကသှှားကှပှီ။ ကံထူးကတော့ လိုအပသှည့အှခှိနှ သူ့ကိုခေါလှှှငရှသညှ။ ခုတဈလော သူဋဌွေးပှနမှလာခငှ အိမှနကှှောလှညှး အခှင့ရှသမှှ ပိုကစှိပတှိုကပှှီး အပိုငကှဲနဟနတှေူသညှ။ နှဈယောကသှား ဒီညအတှကလှုပဆှောငရှနရှှိသညမှှားကို အသေးစိပထှပမှံတိုငပှငကှှပှီး ကိုနနဒွလညှး နောမှူကိုစညှးရုံးဖို့ဆိုပှီး အိမှနကှှောအှရှေ့ကနေ ထှကသှှားသညှ။ ည ၈နာရီခှဲ ၉ နာရီလောကမှှာ နောအှေးမူဆီသှားပှီး အိမှနကှှောအှခေါခှိုငှးသညဆှိုပှီး ညာခေါလှာခဲ့ကာ နှဈယောကသှား အိမှနကှှောနှရောအိပခှနှးဖကကှိုထှကလှာကှသညှ။ ကှိုတငှ အကှကခှစှီမံထားသည့အှတိုငှး အိမှနကှှောှ အိပခှနှးမှာ မီးမှောငခှထှားပှီး။

သူမနှင့အှတူ တဈဖကကှှကခှှံမှ ကှောမှှလှငတှို့ နှဈယောကသှား အိပခှနှးအတှငှးရှိကုတငထှကမှှာ မိုးမမှငလှမမှငှေ အပှတကှဲနကှလသညှေေ။ ကိုနနဒွ အသံမပေးဘာမပေးနှင့ှ အိမှနကှှောတှို့ အိပခှနှးထောင့ရှှိ အခနှးမီးကို ရုတတှရကှ ဖှောကကှနဲဖှင့လှိုကသှညှ။ “ဟာ … ” “ဟငှ … ” “အို …” မီးရောငအှောကမှှာ ဘှားကနဲမှငတှှေ့လိုကရှသညကှ တဈကိုယလှုံး အဝတအှစားမဲ့နသညှေ့ အိမှနကှှောနှှင့ှ တဈဖကကှှကခှှံမှ ခှံတာဝနခှံ ကှောမှှလှငတှို့နှဈယောကှ၏ ဘယလှိုမှရှုမှငလှို့မကောငှးသည့ှ လှုပရှှားမှုမှငကှှငှးမှားပဲဖှဈသညှ။ အိမှနကှှောှ ကုတငထှကမှှာ အဝတအှစားမဲ့စှာဖှင့ှ ပကလှကကှားယားကှီးဖှဈနကော ကှောမှှလှငကှ သူမရဲ့ပေါငခှှကှားရှိ စောကပှတအှာတာပှဲကလေးကို။

ဖငပှှောငကှှီးကုနှးကုနှးကှကှလုပပှှီး အပီအပှငှ ပါးစပနှှင့နှမှးစုပှ လှှာနှင့ထှိုးယကဆှှပေးနသညှေ။ ကှောမှှလှငဖှငနှှဈဖကအှကှားမှ တှဲလှဲကှီးဖှဈကာ တလှုပလှှုပယှမှးခါနသေော လီးတနခှှောငှးကှီးကို နောအှေးမူတဈယောကှ ရငသှပရှှုမောဖှဈခငှစှရာ မီးရောငအှောကမှှာ ထငှးထငှးရှငှးရှငှး အတိုငှးသားမှငတှှေ့ခှင့ရှလိုကလှသညှေ။ အား နညှးတဲ့လီးကှီး မဟုတပှါလား … ကိုနနဒွ လီးကှီသလောကှ ဒီဘဲကှီးလီးကလညှး ကှီးကှီးတုတတှုတရှှညရှှညလှှားလှားနဲ့ အားရစရာကောငှးတယှ လိုးမှားလိုးထည့လှိုကရှငှ စောကစှိအသားနီလနပှှီး သားအိမအှထိပေါကအှောငှ အသားကုနှ ဆောနှိုငမှယ့ှ လီးမှိုးပဲ ဟငှးဟငှး ဟငှး … ဒီည သူနဲ့ငါတော့ တှေ့ကှပှီထငတှယှ။

နောအှေးမူ ဏှာတှေးတှေးသညှ။ ပငကှိုကပငှ ဏှာထနပှှီး လီးမှငတှာနှင့ှ စောကပှတထှဲကမနနေိုငအှောငှ တဏှာအဆိပှ ငယထှိပတှကကှာ စောကပှတတှရှရှ ယားယံလာတတသှူဖှဈရာ ဘယသှူမှမသိအောငှ သူမပေါငကှှားဆီ လကတှဈဖကကှ အလိုအလှောကှ ရောကရှှိသှားပှီး စိတလှိုကမှာနပှါပငှ ခှကှားရှိစောကပှတပှှငခှုံးမို့မို့လေးကို သုံးလေးခကှခှန့ှ ယောငယှမှး ဖိပှတလှိုကမှိသညှ။ သူမထကပှိုနပသှူက ကိုနနဒွပငှ။ ကိုနနဒွက နောအှေးမူအနောကကှနေ သူမကိုယလှုံးကို သိုငှးဖကကှာခှုပထှားလိုကရှငှး သူ့လကတှဈဖကကှ နောအှေးမူပေါငခှှကှားဆီးစပအှောကရှှိ မို့ကှှ၍နသေော သူမစောကပှတအှုံကလေးကို အမိအရ လကနှှင့လှှမှးအုပှ ဖစှကှိုငလှိုကကှာ အိမှနကှှောတှို့ရှိရာဖကကှို လှည့ပှှီး …။

“အခှိနကှောငှးပါလား အိမှနရှဲ့ ဟငှးဟငှး ဟငှး ငကှောကှ အမှုတကှောငှးပါလား မှော့နအေောငမှှုတနှိုငတှဲ့ကောငပှဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ” “ကို နနဒွ ရှငှ တောတှောဆှိုးတဲ့လူပဲ နောှ ဘာလဲ ကောငမှလေးပါ ဒီကို ခေါခှဲ့တာလား ရှင့ဖှာသာရှငှ အခနှးထဲခေါပှှီး လိုးခငှတှိုငှးလိုးလို့ မဝသေးဘူးလား ဟငှး ဟငှး ” အိမှနကှှောလှညှး ကှောမှှလှငအှောကကှနေ ရုနှးထလာပှီး ကုတငပှေါခှှတဈဖကေဆှငှးထိုငလှိုကရှာက သူတို့နှဈယောကကှိုကှည့ပှှီး လှမှးပှောသညှ။ “ဟာ လိုးတာပဲ လိုးလို့ ဝတယှ အားရတယလှို့ရှိမလား အိမှနရှယှ မယုံရငှ ဖိုးကှောကှို မေးကှည့လှိုကပှါလား … အခနှးထဲမှာ ဝမှးဘိုငဝှမှး လိုးတာအားမရလို့ ဒီခေါလှာတာ ဟားဟား ဟား” “အမှနပှဲလေ ကိုနနဒွ ခငဗှှားစကားတော့လကခှံတယှ။

ကှှနတှော့အှဖို့လညှး ဘယလှောကလှိုရလိုးရ အားရတယလှို့ကို မရှိဘူး လိုးစရာမှငရှငှ လိုးခငှသှေးတာပဲ ဟဲဟဲ” ကှောမှှလှငမှကှလှုံးအကှည့ကှ နောအှေးမူ၏ တဈတဈရဈရဈ မှိုစို့မှှဈပေါကသှဏဍွာနှ ကိုယခှနဓွာ လုံးကစှကှစှကှလေးဆီ ရောကရှှိသှားကာ အထာနှင့ပှှောလိုကသှညှ။ “ဟငှး ရလလေိုလေ အိုတဈဆေ ပဲ ရှငတှို့က ဟှငှး … တဈယောကရှတဈယောကှ နှဈယောကရှနှဈယောကခှမှယ့သှူတှေ ” အိမှနကှှောှ မကှနှှာလေးမဲ့ရှဲ့ကာပှောရငှး ကိုနနဒွရငခှှငထှဲမှာ ခေါငှးလေးငုံ့လကှသှား မကှနှှာမထားတတဘှဲရှိနသညှေ့ နောအှေးမူလကကှလေးတဈဖကကှို အသာအယာပငှ လှမှးဆှဲယူလိုကသှညှ။ နောအှေးမူကို ကုတငဆှီဆှဲခေါလှိုကရှာက သူမမေးစေ့ကလေးကို အောကကှနေ အသာပင့မှကိုငပှှီး။

မကှနှှာခငှှးဆိုငစှေ့စေ့ကလေးကှည့ကှာဖှင့ှ … “ကဲ မိမူ … ဒီကို ကှည့စှမှး … ညညှးရော ဘာပှောခငှလှဲ ဒီမှာ ငါတို့နှဈယောကှ ပှီးတော့ သူတို့ယောကှှားသားနှဈယောကလှညှး အသင့ပှဲ သူတို့ထဲက စိတကှှိုကတှဈယောကတှော့ ညညှးစိတသှနရှာ ရှေးယူနိုငတှယနှောှ ငါ ခှင့ပှှုပှီးသား ဟငှးဟငှး ဟငှး ” “အို မ မမလေး ကလဲ … ဘာတှပှေောနတောလဲလို့ ဟင့ှ ဟင့ှ ဟင့ှ ” “ဘာလဲ ရှကနှလေား ကိုနနဒွနဲ့ကတှော့ နေ့မအားညမအား ခံခငှတှိုငှးခံပှီးတော့ … ခုကမှှ ဘာ ရှကနှရတောလဲ ပှောစမှးပါဦး … ကဲ ငကှောှ ” ဆိုပှီး ကှောမှှလှငဖှကကှို လှည့ကှာ မကှစှိတဈဖကှ အသာမှိတပှှလိုကရှငှး … “ငကှောှ ဒီနားလာစမှး … ခှာတိတမှလေး မငှးအကှိုကဖှှဈရဲ့လားလို့ … ။

သခှောကှည့လှိုကှဦး ခိ ခိ ခဈ အဟငှး ဟငှး ဟငှး” အိမှနကှှောှ ပှောလညှးပှော လကကှလညှးသှကလှကမှှနဆှနစှှာဖှင့ှ နောအှေးမူရဲ့ခါးဝတထှမီအောကနှားစလေးကို အောကကှနေ ဆတကှနဲဆှဲလှနတှငလှိုကရှာ အောကမှှာ ဘာအခုအခံမှဝတထှားခှငှးမရှိသည့ှ နောအှေးမူရဲ့ကိုယအှနောကပှိုငှးရှိဖငသှားလုံးလုံးအိအိ နှဈဖကနှှင့အှတူ သူမကိုယခှနဓွာအရှေ့ပိုငှးမှ နကမှှောငထှူထပနှသေော အမှေးအမှငမှှားအောကမှှ မို့မောကခှုံးကှှလကှရှှိသော ဆီးခုံမို့မို့ သူမ၏ မ အငှဂွါဇပှ ခေါှ စောကပှတရှပဝှနှးတဈဝိုကကှို ထမီအောကကှနေ အဖုံးအကှယမှဲ့စှာဖှင့ှ အထငှးသား အရှငှးသားကှီး တှေ့မှငလှိုကရှလသညှေ။ ငကှောှ(ကှောမှှလှငှ)လညှး သူမအနားရောကလှာပှီး။

နောအှေးမူရဲ့ကိုယအှောကပှိုငှးအလှကို ခေါတှောကှည့ကှှည့ကှာ သူမပေါငခှှကှားဆီကို သူ့လကကှ ဇပကှနဲရောကရှှိကိုငစှမှးလာသညှ။ အကှဲကှောငှးကလေးဆီကို အသအခှောစမှးပှီး ခပဖှှဖှပှတလှိုကသှညှ။ အမှေးအမှငတှှေ သနစှှမှးစှာပေါကရှောကနှသေော သူမ၏ အဖုတဖှောငှးဖောငှးကလေးမှာ နှုတခှမှးသား ထူထူအိအိနှဈခပှကှ တငှးတငှးစေ့ကပလှကှရှှိနပှေီး လိုးခငှစှရာကောငှးလှသညဟှု သူ့အတှေ့အကှုံအရ သိလိုကသှညှ။ ကှောမှှလှငှ သူမအဖုတကှိုစမှးရငှး တဈဖကကှလညှး သူ့ပေါငကှှားရှိ လီးကှီးကို ခပတှငှးတငှး ဆုပညှှဈပှတသှပကှာဖှင့ှ လီးပှငလှိုကသှညှ။ “တငှးလာပှီ မမှနရှာ ကောငမှလေးက မှည့ဝှငှးနတောပဲ ” “ဘာလဲ မှည့ဝှငှးတာနဲ့ပဲ လိုးခငှလှာရောလား။

ဒီမှာ တနှးလနှးကှီး တဈယောကလှုံးရှိသေးတယလှေ ဟငှးဟငှး ဟငှး” “ဟာ မမေ့ပါဘူး အဈမရဲ့ အဈမတို့နှဈယောကှ တဈလှည့စှီပေါ့ ဟဲဟဲ ဟဲ ” “နေဦး သူ့လူနဲ့ကိဈစအရငရှှငှးပစေဦး ကဲ ကိုနနဒွ ရှင့ပှဈစညှးရှငှ ဆကပှှီး တာဝနယှူလိုကှဦး ကှှနမှတို့နှဈယောကလှညှး အလုပကှ မပှတသှေးဘူး ဟငှး ဟငှး ဟငှး” ပှောပှီး ကိုနနဒွကိုလကယှပခှေါလှိုကကှာ သူမကတော့ ကှောမှှလှငအှရှေ့မှာ ဒူးထောကထှိုငခှလှိုကရှာက ကှောမှှလှငှ၏ တိုးလို့တနှးလနှးကှီး ဖှဈနသေောလီးခှောငှးကို သူ့ဖကကှို ခပဆှတဆှတဆှောင့ဆှှဲယူပှီး ပါးစပထှဲအပှည့ထှည့ငှုံကာ အားပါးတရစုပပှေးလိုကလှသညှေ။ ကိုနနဒွလညှး နောအှေးမူခါးလေးပှေ့ဖကကှာ သူမတို့အတှဲနှင့အှပှိုငှ နှုတခှမှးလေးစုပလှိုကှ နို့ကိုငလှိုကဖှငနှှိုကလှိုကနှှင့ှ။

ဇယဆှကသှလို အလုပမှှားသှားလသညှေ။ နောအှေးမူ ရှကတှော့ရှကနှမေိပမယှေ့ အိမှနကှှောကှိုယတှိုငှ ခစှဇှာတလှမှးစနပှေီမို့ ဘာမှမပှောသာတော့ပါ။ အိမှနကှှောှ သူမနဘေးမှာ အိမမှှအခိုငှးအစအေိမဖှောမှလေး တဈယောကလှုံး ရှိနတယလှေို့တောငှ သဘောမထားဘဲ ကိုယ့အှလုပကှိုယှ သှကသှှကမှှနမှှနကှှီး ဆကလှုပနှသညှေ။ လီးစုပသှံပှှတကှနဲပှှတကှနဲ ကှားနရသလေို ကိုနနဒွရဲ့လကတှဈဖကကှ သူမအငှကွှီကှယသှီးတှကေို အကုနဖှှုတခှှှတခှလှိုကရှာက ထမီကိုပါတဈကှငှးလုံးခှှတပှှီး သူမပေါငခှှကှားရှိစောကပှတအှုံကလေးကို ပှတဟှယဆှှဟယနှှင့ှ နို့နှဈဖကကှိုလညှး အငမှးမရစို့ရငှး စောကပှတနှှိုကရှငှးဆိုသလို နောအှေးမူမရိုးမရှစိတလှှုပရှှားလာအောငှ တရစပဆှှနှူးပေးလရော။

သူမခမှာလညှး ကုတငကှှီးပေါှ ခါးစောငှးကလေးတငထှားရာကနေ ကုတငပှေါကှို ပကလှကကှားယားကှီး နောကလှနလှဲပှိုကသှှားသည့အှခှသေို့ ဆိုကရှောကသှှားခဲ့ရသညှ။ “လိုးခငှပှှီ မမရာ ဟိုဖကလှှည့ကှုနှးတော့” ကှောမှှလှငပှှောတော့ … “ဟငှး မငှးစိတကှှိုကလှုပလှေ ဘယသှူ တားနလေို့လဲ” ကှောမှှလှငနှှင့အှိမှနကှှောှ အပေးအယူတည့သှှားပှီး အိမှနကှှောှ ကုတငပှေါခှှတဈလှမှေး လှမှးတကကှာဖှင့ှ သူမကိုယခှနဓွာ အနောကပှိုငှးတဈခုလုံးကို တဈပေါငတှငှ တဈပေါငခှပှုံစံမှိုး ကှောမှှလှငလှိုးရနအှသင့ှ ဆိုသော အနအထေားမှိုးဖှဈအောငှ သူမဖငကှို ရကရှကရှောရောပငှ ကုနှးပေးလိုကလှသညှေ။ ကှောမှှလှငလှီးမသှငှးမီ သူ့လီးသူ လကနှှင့တှဖတဖှတမှှညအှောငှ။

အားပါးတရ ဆုပကှိုငဂှှငှးရိုကလှိုကသှေးသညကှို နောအှေးမူ မှငဖှှဈအောငမှှငလှိုကရှသညှ။ အိမှနကှှောှ၏ ဖငသှားအိအိနှဈဖကရှှိ အသားဆိုငကှှီးမှားကို လကနှှင့ဆှှဲဖှဲ၍ ဟဟပှဲပှဲကလေးဖှဈအောငလှုပရှငှး သူ့လီးခှောငှးရှညလှမှောကှီးကို ဖငသှားကှီးထဲ တအိအိမှုပနှဈစိုကဝှငသှှားအောငှ ဖှညှးဖှညှးခငှှး စတငဆှောင့သှှငှးထိုးနှဈခလှိုကပှါသညှ။ လိုးပှဲက ခုမှစပှီ။ “စှိ ဖှတှ ဖတှ ဗလပှ … ဘုတှ ဘု ဘု ဘှပှ … ဇှတှ စှိ ဖှပှ ဗှပှ” “အင့ှ အိ အိ အင့ှ ဆောင့ှ မောငကှှောှ … အင့ှ အ ကောငှး ကောငှးတယှ ဖငထှဲလကထှည့ပှှီး မမစောကပှတကှို လိုးပေး … လိုးလိုးစမှး ကှာ တဈစကကှလေးမှ မညှာနဲ့ အို့ အိ အိ အင့ှ အ ထိ ထိတယှ …အ ရှီး အလာ့ အင့ဟှင့ှ အငှးး” အိမှနကှှောှ ဘာအပေးကောငှးသလဲမမေးနှင့ှ။

ဖငကှိုကှာ့ကာကှှကာ အနောကဖှကကှိုခပကှှှကှှကလေး မှှောကထှောငှ ကားပေးထားရငှး ကှောမှှလှငတှရစပလှိုးသမှှ အပီအပှငကှှီးကုနှးခံနပေါသညှ။ နောအှေးမူ မရတော့ပှီ။ ထနလှှနလှှနှး၍ သူမစောကပှတကှစောကရှညတှှေ တောကတှောကယှိုမတတှ စီးလှှံကဆှငှးလာရပှီး ကိုနနဒွဖငကှိုလှည့ကှာဖှင့ှ … “အ ကိုကှီး လုပှ လုပတှော့လေ မူမူ အခံခကလှှပှီ မနနေိုငတှော့ဘူး ဟင့ဟှင့ှ” ကှာသံကလေးပေးလိုကရှာ ဒါကိုပငှ အစောင့ကှှီးစောင့နှသေော ကိုနနဒွတဈယောကှ “လာ မူမူ ကိုနနဒွလညှး လိုးခငှလှှနှးလို့ လီးတောငပှေါကထှှကခှငှနှပေီ လိုးကှတာပေါ့ ခုလိုပဲ ပကလှကပှဲနနေောှ ကိုယအှပေါကှနေ လီးသှငှးပေးမယှ ဟုတလှား” “ဟုတှ ဟုတှ ကဲ့ ပါ အဈကိုကှီး ”။

နောအှေးမူလညှး ပကလှကလှှကှေီးထိုးပုံစံအတိုငှး မကှစှိစုံမှိတကှာ အပီအလိုးခံနပတေေော့သညှ။ အခနှးထဲမှာ အတှဲနှဈတှဲဆီက လိုးသံဆောင့သှံ အောဟှဈမာနသှှငှးသံ တအင့အှင့တှဟင့ဟှင့ညှညှးညူသံ အသားဆိုငခှငှှး ဘုတဘှုတဘှှပဘှှပရှိုကခှတသှံတှကေိုသာ အတိုငှးသားကှားနရလတေေော့သညှ။ နောအှေးမူ မခှိအောငခှံစားနရသညှေ။ ကိုနနဒွလီးကှီးဆီက ဂေါလှီလုံးကှီးတှရေဲ့အထိအတှေ့က သူမကို ရူးလောကအှောငှ ပှုစားနသလေို ဖှဈနသညှေ။ စောကခှေါငှးအပေါကကှဉှှးကလေးထဲကို လီးကှီးအဝငအှထှကလှုပလှိုကတှိုငှး ကှပသှိပညှှပကှာ စီးစီးပိုးပိုးရှိလှနှးလှသော လီးနှင့စှောကပှတတှို့၏ ခပကှှမှးကှမှးထိတှေ့ပှတတှိုကမှှုကှောင့ှ သူမမကှနှှာကလေးရှုံ့လိုကမှဲ့လိုကနှှင့ှ။

အသကရှှူမှားအောငခှံစားနရပှေီး စောကရှညတှှလညှေး အခှိနနှှင့အှမှှ ပှကအှံကလှာကာ ကှာရှညတှောင့မှခံနိုငဘှဲ အခှီခှီပှီးရသည့အှဆင့ကှို ရောကရှလသညှေ။ ဒါတောငှ တဈရကခှှားတဈခါလောကှ လိုးနကဖှှဈေ၍သာတောသှေးတော့သညှ။ နို့မဟုတလှှှငှ ငယသှံပါအောငှ ထိတလှန့တှကှား အောဟှဈညညှးညူမိလမလေား မပှောတတပှေ။ “အား အ ရှီး အီး အင့ှ အင့ှ အီး ဟီး အ အငှး ဆောင့ှ ဆောင့ှ ကောငှး ကောငှးတယအှဈကိုကှီးရယှ အ အမေ့ အမယလှေး ဟင့ဟှင့ှ အငှး ဟငှး ဟငှးး” နောအှေးမူ ကော့ပှံရငှး ဇောခှှေးတှေ တဈကိုယလှုံးရှှဲရှှဲစိုနတေော့သညှ။ ထိထိမိမိရှိလှသော ဂေါလှီလီးရဲ့အတှေ့ကို သူမဘယလှိုမှ မငှငှးဆနသှာခှေ။

နာလညှးနာသလောကှ နာကငှမှှုကို အတတနှိုငဆှုံးခါးစညှးအောင့ခှံနမေိတာ အမှနပှဲဖှဈသညှ။ “ပှီး ပှီလား မူမူ ငါလိုးလို့ကောငှးတုနှး ရှိသးတယှ” “အဈကို ပှီးအောငှ ဆကလှိုးလေ မူမူ စောကပှတတှော့ကှိနှးနပှေီ အဈကိုလိုးရငှ တဈခါတဈခါ သိပကှှာတာပဲ” “ကှာတော့ မကောငှးလား လို့ ” “ကောငှးလှနှးလို့ ခံတာပေါ့ အဈကိုကှီးရယှ ကဲပါ စိတရှှိသာဆောင့ှ အဈကိုကှီးသဘောရှိလိုး ဟုတပှီလား” ကရငမှလေးက ပှင့ပှှင့လှငှးလငှးပှောသညှ။ သူ့ခါးကိုတငှးတငှးဖကထှားရငှး အောကကှနေ သူမစောကပှတကှို ကော့ကော့ပေးသညှ။ ကိုနနဒွလညှးတငှးလှနှးနပှေီမို့ နညှးနညှးကလေးမှ အလှှော့မပေးတော့ဘဲ သူမစောကဖှုတထှဲကို လီးကှီးတဇှပဇှှပတှဖှပဖှှပနှှင့ှ။

အရညသှံထှကအှောငပှငှ မှှနှေောကထှည့သှှငှးလိုးပေးနပသညှေေ။ လိုးရငှးနှင့လှညှး နောမှူ့နားနားကပပှှီး … “အေး ငါပှီးရငှ ဟိုကောငှ ကှောမှှလှငလှိုးခိုငှးမှာ သူ့လီးကိုနငသှဘောကလှား” “သိဘူးလေ တဈခါမှ မလုပဖှူးတာ” “ဟိုမှာကှည့ှ မမှနစှောကပှတကှို အပီလိုးနတော ဒီကောငငှါ့ထကငှယသှလောကှ လိုးအားပိုကောငှးတယှ လီးလညှးရှညမှှောမှောကှီး ဆိုတော့ သားအိမထှိအောငလှိုးပေးနိုငတှယှ သိလား” “ကိုကှီးလီးကမှ ပိုကှောကဖှို့ကောငှးတာ သားအိမလှညှးထိတာပဲ တဈခကှတှဈခကှအှောင့အှောင့သှှားတာ ဟှန့ှ သူတအားဆောင့ရှငှ မူမူ့စောကပှတကှလေး ပှဲကှဲကုနလှိမ့မှယှ မခံနိုငဘှူး” “မရှညနှဲ့ ငါ အားရသလိုလိုးမှာပဲ လီးနဲ့စောကပှတှ ကှဲလညှးခဏပဲ။

ငါနင့ကှို ပထမလိုးတုနှးကတောငှ ညညှးစောကပှတမှကှဲဘူး ခုမှစိတပှူမနနေဲ့ ကောငမှလေး” ပှောလညှးပှော ကိုနနဒွလညှး အသညှးအသနှ အားစိုကှ၍ ခပပှှငှးပှငှးလိုးပေးနပေါသညှ။ သူ့ဆောင့ခှကှကှှမှးလာသှကလှာသလို အသကရှှူသံလညှး တဖှညှးဖှညှး ပှငှးလာသညှ။ ဘုတဘှုတဘှောကဘှောကနှှင့ှ အသံတှဆေူညံလာသညှ။ စောကရှညှ ရှှနှးရှှနှးဝနသေေော မိမိအဖှဈကို နောအှေးမူလညှး ဘယလှိုမှထိနှးမရတော့။ ကှာတော့လညှး ကိုယ့အှသံကိုယတှောငှ နားရှကလှာလိုပငှ ဖှဈလာသညှ။ မကှာမီ တဈခှီပှီးတော့မညှ။ နောမှူ့ပေါငတှနနှှဈဖကစှလုံးကို သူ့ပုခုံးထကတှငထှမှးပှီး ခါးကိုရှေ့တိုးနောကဆှုတပှှုလုပှ၍ အခကှလှေးဆယှ ငါးဆယှ မနားစတမှး သှကသှှကကှှီးဆောင့လှိုးခလှိုကရှငှး။

ကိုနနဒွ သူမစောကပှတထှဲကို သုကရှညတှှေ တဗှှတဗှှှတှ ပနှးလှှတထှည့ပှဈလိုကသှညှ။ ရငထှဲ ပူကနဲပူကနဲဖှဈသှားကာ နောမှူလညှး သုံးခှီမှောကအှဖှဈ သူမစောကခှေါငှးလေးထဲက စောကရှညတှှေ အပှငကှို တဖှနှးဖှနှး ပနှးထှကကှလှာရပှနလှသညှေ။ ကိဈစပှီးသှား၍ နောအှေးမူရော ကိုနနဒွပါ တဈယောကအှပေါတှဈယောကထှပရှငှး တဒငှဂွမှိနှးနမေိကှသညှ။ အိမှနကှှောတှို့အတှဲကတော့ မမောနိုငမှပနှးနိုငှ အသအလေဲဆောနှတေုနှးပငှ။ အသအခှောကှည့လှိုကတှော့ ကှောမှှလှငတှဈယောကှ ခုနကလို အိမှနကှှောရှဲ့စောကပှတကှို လိုးနတော မဟုတဘှဲ သူ့ရဲ့ရှညလှှားသောလီးငပဲကှီးက အိမှနကှှောဖှငပှေါကထှဲကို တဈခှောငှးလုံးဝငအှောငှ ကကှနှနထည့သှှငှးပှီး။

အနောကကှနေ တဗှုနှးဗှုနှးနှင့ှ မညှာစတမှး ဝကဝှကကှှဲဖိလိုးဆောင့ခှပှေးနတောကို နောအှေးမူအနနှငှေ့ အံ့အားသင့စှဖှယှ တှေ့မှငလှိုကရှလသညှေ။ ဖငအှလိုးခံနိုငစှှမှးရှိသော သူ့မမလေးအိမှနကှှောကှိုလညှး နောအှေးမူတဈယောကှ တောတှောလှေး အထငကှှီးသှားသညှ။ “ဟာ သူ သူတို့ ဖငလှိုးနတောလား ကိုကှီး ” နောအှေးမူ ကိုနနဒွလီးကို သူမလကနှှဈဖကနှှင့ဆှုပကှိုငကှာ နောကတှဈကှီမပှှနလှညတှောငမှတလှာအောငှ ဆှဆှပေးနရောက သူ့ကိုမော့ကှည့ပှှီး ပှောလာသညှ။ “ဟုတတှယှ မမှနကှ ဖငခှံကငှ့ရှှိနပှေီ ငကှောလှညှးဖငအှလိုးသနတှယှ” “ကိုကှီးရော အဲလိုလုပဖှူးလား” “လုပတှာပေါ့ တဈညခှားလောကလှိုးပေးရတယှ နငခှံခငှရှငပှှော ငါဖငပှေါကခှှဲ့လိုးပေးမယှ ” ။

“ဟာ ဒါတော့ကှောကတှယှ မူမူ တဈခါမှ ဖငမှခံဖူးဘူး ကိုကှီး” အထိတတှလန့ပှုံစံနှင့ှ မကှနှှာလေးရှုံ့မဲ့ရငှး ပုခုံးနှဈဖကတှှန့ကှာပှောလိုကသှော နောအှေးမူကိုကှည့ရှငှး ကိုနနဒွ ဟကဟှကပှကပှကှ ရယလှိုကသှညှ။ “အလကားစတာပါ ငါ ဖငမှလိုးပါဘူး ဖငလှိုးရတာဝါသနာမပါဘူး ဒါပမယှေ့ ဟိုကောငငှကှောတှော့ မပှောနိုငဘှူးနောှ သူနင့ကှိုလိုးခငှလှိုးမှာ” လို့လညှး ပှောလိုကသှညှ။ သူတို့ကှည့နှစဉမှှောပငှ အိမှနကှှောဖှငကှိုလိုးနသေော ကှောမှှလှငှ၏ဆောင့ခှကှမှှားသှကလှာခဲ့ပှီးနောကှ အခကှလှေးဆယခှန့ှ အိမှနကှှောဖှငစှအိုပေါကထှဲကို သူ့လီးရှညကှှီးနှင့ှ မနားစတမှးဖိလိုးခလှိုကရှငှး လရညတှှကေို သူမဖငပှေါကထှဲ တဗှှတဗှှှတှ ပနှးထည့လှိုကလှသညှေ။

အိမှနကှှောလှညှး ဖငဝှမှာနှေးကနဲနှေးကနဲ ရှိနှးတိနှးဖိနှးတိနှးဖှဈသှားသောခံစားမှုနှင့အှတူ သူမစကှပတဆှေီမှစောကရှညမှှားလညှး ဝေါကနဲ အပှငကှိုသှနကှလှာရပှနလှသညှေ။ အိမှနကှှောနှှဈခှီလောကပှှီးသညှ။ စောကပှတလှိုးခှငှးနှင့ဖှငလှိုးခှငှးက သူမတူအောငခှှားနားလှကှောငှး သူမကိုယတှှေ့ပငဖှှဈ၍ တဈညကို ဖငတှဈခှီလောကဖှှဈဖှဈ အဆောမှခံရလှှငှ စားမဝငအှိပမှပှောနှိုငသှည့အှဆင့ကှို သူမရောကနှခေဲ့ရပှီဖှဈသညှ။ ဖငလှိုးထား၍ လရညမှှားပကှေံနသေော ကှောမှှလှငလှီးကို ရအေိမမှှာသှားရောကဆှေးကှောသန့စှငပှှီး ပှနရှောကလှာရာ အိမဖှောမှလေးနောမှူနှင့ှ ကိုနနဒွတို့နှဈယောကသှား ကုတငပှေါမှှာ တဈယောကကှိုတဈယောကှ စဈစတီနိုငှးပုံစံနှင့ှ။

အားပါးတရ လီးစုပစှောကပှတယှကှ လုပနှကှတောတှေ့ရသညှ။ “ငကှောှ ကောငမှလေးဆီသှားလိုကှ ကောငှးကောငှးဖီးလနှတေဲ့ပုံပဲ” “ဟုတှ မမမှနှ ဖှူဖှူဖှေးဖှေးရဆေေးငါးအတိုငှးပဲဗှာ သူ့ စောကပှတရှော ဖငရှော အပီလိုးလိုကရှလို့ကတော့ ဟငှးဟငှး ဟငှး” “ကိုငှးကှာ လိုးစမှးပါ မမကှည့စှမှးမယှ” အိမှနကှှောပှှောလိုကရှငှး ကိုနနဒွဖကသှှားကာ သူ့ကိုဆှဲခေါလှိုကသှညှ။ နှဈယောကသှားကို သူမကိုယတှိုငနှရောခပှေးလိုကရှငှး ငကှောလှညှး နောအှေးမူကိုယလှုံးကလေးကို ပိုငစှိုးပိုငနှငှးပှေ့ဖကနှမှးစုပလှိုကကှာ ကိုနနဒွနှင့အှိမှနကှှောတှို့နှဈယောကှ တဈယောကကှိုယအှငှဂွါကိုတဈယောကှ အပှနအှလှနှ ကိုငတှှယနှမှးရှုံ့၍အရသာယူနကှလသညှေေ။

ကရငမှလေးနောအှေးမူလညှး ကှောမှှလှငဆှှဲခေါရှာနောကကှို ကောကကှောကပှါအောငလှိုကနှမေိပပှေီ။ “နောနှောှ ငါ့လီးကို အရငစှုပနှောှ ဟုတလှား” အငှး ဟုဆိုပှီး ကှညကှှညဖှှုဖှူပငှ သူမပါးစပထှဲလီးထည့ကှာ စုပပှေးလိုကသှော နောအှေးမူ၏ ရငသှားအိအိနှဈမှှှာနှင့ှ တဈတဈရဈရဈ ရှိလှသော တငပှဆုံအသားဆိုငကှှီးနှဈဖကကှို ကှောမှှလှငှ သူ့လကနှှဈဖကနှှင့အှားရပါးရကှီးဖစှနှယကှာ အပှတှ ဆှနှူးပေးသညှ။ ပထမတော့ နောအှေးမူ သူ့လီးကို မစုပတှတစှုပတှတနှှင့စှုပမှညဟှု ကှောမှှလှငထှငမှိသောလှညှး မကှာမီ သူ့အထငမှှားကှောငှး သိလိုကရှသညှ။ ကောငမှလေးက အတှေ့အကှုံအတောကှလေးရှိနပှေီ။ ကှောမှှလှငရှဲ့လခှောငှးတဈခုလုံးကို လဒဈထိပကှနေ။

လီးအရငှးအဆုံးအထိ လုပကှာ အာခံတှငှးထဲထိရောကအှောငှ စုပသှှငှးပှီး ဒဈထိပကှိုလှှာနှင့လှှည့ပှတမှှှနှေောကခှလောကကှစားပေးသညှ။ လီးတနဘှေးတဈလှှောကကှိုလညှး လှှာအပှားလိုကယှကလှိုကှ လှှာစောငှးတိုကကှာ ဘေးတိုကယှကသှပလှိုကနှှင့ှ လီးမတောငတှောငအှောငှ စိတပှါလကပှါ ဆှပေးနသညှေ။ သူလညှးမခံနိုငတှော့ဘဲ နောအှေးမူပါးစပကှို စောကပှတအှမှတနှှင့ခှါးကို ရှေ့တိုးနောကငှငှ တဆတဆှတတှှနှးညှောင့ှ လိုးနမေိရာ သူကအဆောင့ှ နောအှေးမူအစုပနှှင့မှို့ နှဈယောကသှား တဖှညှးဖှညှး အပေးအယူညီသှားကှသညှ။ ကှောမှှလှငှ သူမပေါငတှနနှှဈဖကကှို နဘေးတဈဖကတှဈခကှဖှှဲကားထုတလှိုကရှာက နောမှူ၏ပေါငခှှဆုံရှိ ဆီးခုံဖောငှးကားကားကှီးကို။

မကှနှှာအပပှှီး ဆီးခုံအောကမှှခုံးကှှနသေော သူမစောကပှတပှှငလှေးကို အပီမှုတပှေးလိုကလှသညှေ။ အစိကလေးကိုလှှာထိပနှှင့ှ ထိုးထိုးပှီး စောကပှတအှကှဲကှောငှးကို ထောငလှိုကယှကကှာ ဂှာပေးသညှ။ အကှဲကှောငှးထဲ လှှာလိပသှှငှး၍ သုံးလေးကှိမမှက အသှငှးအထုတလှုပပှေးသညှ။ နောအှေးမူ အားကနဲ လန့ဖှပှအှောပှှီး သူမကိုယလှုံးကလေး ကုတငပှေါကှို သိသိသာသာ ကော့ပှံမှောကကှှှ တကသှှားရသညှ။ “အ အိအိ အု အု ဟု ဟု … အ အကို ရယှ … အိ အိ အင့ှ အိ အီး ဟီး ” နောအှေးမူ ဖပှဖှပှလှူးနပှေီ။ တဈဖကကှ သူ့လီးကိုစုပရှငှး ကနှတှဈဖကကှလညှး ကှောမှှလှငှ၏စောကပှတယှကဆှှခှငှးကိုခံ၍ ဖီလငတှှေ အတောကှလေး တကလှာရလသညှေ။

ကှောမှှလှငစှောကပှတယှကလှာတာ ဝါရင့သှမဘွာရင့ဖှှဈနပှေီမို့ တောရှုံအတှေ့အကှုံရှိပါသညှ ဆိုသော မိနှးမကှီးတှပငှေ သူ့ဘာဂှာစှမှးကို မခံနိုငပှါ။ နောအှေးမူလို အပှံသငစှကလေးတှအဖေို့ ဆိုဖှယရှာပငမှရှိတော့။ ဟိုဖကမှှာလညှး အိမှနကှှောတှဈယောကှ လုပငှနှးစနပှေီဖှဈသညှ။ ကိုနနဒွလီးကို အောကကှနေ အသအခှောထိုငစှုပပှေးရငှး သူမစောကပှတကှိုလကနှှိုကှ၍ ဆှကာဆှကာနှူးပေးနတော တှေ့ရသညှ။ အိမှနကှှောှ ဘယလှောကဏှှာထနသလေဲမသိ။ လကခှှောငှးမှားဖှင့ထှိုးနှိုကကှာဆှပေးနသေော သူမစောကပှတတှဈခုလုံးမှာ အရညတှှကေ မှငမှကောငှးအောငပှပှနကေော ပါးစပကှလညှး ကိုနနဒွ၏ဂေါလှီလီးအား တပှပပှှပမှှှငှးစုပနှပှေီး ဖီလငတှှေ အတောမသတှ ထကှှ ထကသှနနှရခှပှေေီ။

“ဟား မ မရတော့ဘူး ကိုနနဒွ ရှငလှိုးမှဖှဈတော့မှာ ဖငလှား စောကပှတလှား ကှိုကတှာပှော” “ဖငကှနောကမှှ လိုးမှာ ခု စောကပှတပှဲအသားကုနှ ဆှဲခငှနှတော” “ရတယှ ရှင့အှကှိုကသှာ လုပလှိုကှ မှနမှှနလှုပှ ကှှနမှ မစောင့နှိုငဘှူး” ကိုနနဒွလညှး အိမှနကှှောကှို ပကလှကလှှနကှာ ကှမှးပှငပှေါအှိပခှိုငှးရငှး ပေါငကှှားထဲဝငထှိုငပှှီး သူမစောကပှတထှဲကို သူ့ဂေါလှီလီးကှီး ထည့သှှငှးပဈလိုကသှညှ။ “အား ကောငှးတယှ ကောငှးတယှ ဆောင့ှ ဆောင့ှ လိုးသာလိုး အားရပါးရလိုး ကှှနမှစောကဖှုတကှှဲပှဲပစေ ” ဆိုသော အိမှနကှှောှ၏ အားမလိုအားမရအောဟှဈသံနှင့အှတူ ကိုနနဒွ၏ သရဲမရဲစီးသလို တဘောကဘှောကတှဇှပဇှှပှ ပတကှှမှးတိုကှ လိုးခလှိုကသှော အသံဗလံမှားက။

အခနှးလေးထဲမှာ ထိနှးမနိုငသှိမှးမရထှကပှေါလှို့လာသညှ။ နောအှေးမူလညှး သူ့သူဋဌွေးမ မမလေးအိမှနတှဈယောကလှုံး အောကမှှာရှိနပှေီး သူတို့အတှဲကကုတငပှေါမှှာဖှဈနေ၍ အရမှးကိုအားနာသှားသညှ။ လီးစုပရှငှးတနှးလနှးက ကှောမှှလှငလှီးကိုတဈဖကကှကိုငရှငှး … “အဈကို အောကဆှငှးရအောငနှောှ အဈကိုလုပရှငှ အောကမှှာပဲလုပှ ” “ဒါဆို မမှနတှို့နဲ့ ဘေးခငှှးကပရှကဖှှဈနမှောပေါ့” “ဖှဈ ဖှဈပစပေေါ့ အဈကိုရာ နောနှောှ မ မရှကတှော့ပါဘူး ” “အေး ကောငှးတယှ ငါ နင့စှောကပှတကှို နှဈခှီလောကလှိုးမယှ ပှီးရငှ နင့ဖှငထှဲလီူထည့လှိုးမှာနောှ အဲတော့မှ ငှငှးမယမှကှံနဲ့ ကှားလား ငါပှောတာ” နောအှေးမူ ခေါငှးတှငတှှငညှိတပှှလိုကသှညှ။

“အဈကိုရယှ လိုးပှီဆိုနမှတေော့ ဖငလှိုးလိုးခေါငှးလိုးလိုး ဘာမှမထူးပါဘူး အတူတူပဲ အဈကို့သဘောရှိသာလုပပှါတော့ ကဲ မှနမှှနှ အောကဆှငှးရအောငှ နောနှော့ကှိုလညှး သူတဈခှိနလှုံး အဖုတခှညှှးယကယှကပှေးနတော မခံနိုငတှော့ဘူး ဟငှး ဟငှး” နှဈတှဲစလုံး ကုတငအှောကရှှိကှမှးပှငထှကမှှာ ဘေးခငှှးယှဉလှကှှ ကပရှကသှားလေးဖှဈသှားကှသညှ။ ကှောမှှလှငလှညှး ကိုနနဒွပုံစံအတိုငှးနညှးယူပှီး နောအှေးမူကို လှကှေီးထိုးလိုးသညှ။ အိမှနကှှောကှောငှးခနှးရောကတှုနှးမို့ ကိုနနဒွအပေါစှီးက လိုးသလောကှ အောကကှနေ သူမဖငကှှီးကိုကော့ကော့ခံပေးနရငှေးမှ နောအှေးမူဖကကှို အသာရှှေ့လာခဲ့ပှီး သူမနှုတခှမှးလေးကို အသာအယာနမှးစုပလှိုကသှညှ။

“ပှောလှား အေးမူ နငရှောငါရော ဒီလို အတူတူအလိုးခံရမယလှို့ တဈခါမှတောငှ မစဉှးစားဖူးဘူး ဘယ့နှှယလှဲ နင့လှူလီးကိုရော ကှိုကရှဲ့လား ” “ကှိုကှ ပါတယှ မမရယှ မမ ကှှနမှကိုစိတမှဆိုးပါနဲ့နောှ ” “ဟယှ စိတဆှိုးစရာလား နငလှညှး နင့စှောကပှတနှဲ့နငှ အလိုးခံတာ ငါ့စောကပှတငှှားလိုးတာမှမဟုတတှာ လုပစှရာရှိလုပှ ဘာမှမတှေးနဲ့” မမမှနရှဲ့အားပေးမှုက သူမရမမွကဇှောကိုပိုကှှလာစသလေိုပဲလို့ နောအှေးမူခံစားရသညှ။ ကှောမှှလှငလှိုးခကှကှ တဈစထကတှဈစ ပိုမိုပှငှးထနလှာရာ မကှနှှာကလေးရှုံ့မဲ့ညညှးညူရငှး အောကကှနလညှေး မမမှနအှလိုးခံသလို ဖငလှေးကို ကော့ကော့ထိုးပေး နမေိရာက သူတို့မိနှးမသားနှဈယောကသှား ယောကှှားနှဈယောကရှဲ့ကာမအလိုကို။

စိတလှိုကမှာနပှါကှီး လိုကလှှောဖှည့ဆှီးရငှး မောရပနှးရမှာကိုတောငမှေ့လှော့နမေိကှလသညှေ။ ပှိုငတှူတဈခှီအပှီးမှာ နောကတှဈခှီအတှကှ သိပအှခှိနပှေးစရာမလိုဘဲ လူလဲပှီး အလိုးခံကှသညှ။ ကိုနနဒွက အိမှနကှှောအှနားကနေ နောအှေးမူဆီရောကလှာပှီး ခှေးကုနှးတဈခှီလိုးသညှ။ ကှောမှှလှငကှ ခုနကစောကပှတလှိုးပှီးပှီမို့ အိမှနကှှောဖှငပှေါကကှို နောအှေးမူအရှေ့မှာပငှ အတနကှှာအောငှ ယကလှိုကစှုပလှိုကလှုပလှုပပှှီး ဆီတောငမှဆှတတှော့ဘဲ သူမဖငကှို အပီအပှငလှိုးပဈလိုကသှညှ။ နောအှေးမူ ဖငလှိုးမှုမှငကှှငှးကို နီးနီးကပကှပှ အသအခှောမှငတှှေ့လိုကရှ၍ ဖငခှံခငှစှိတပှငပှေါကလှာမိသညှ။ ကိုနနဒွကလညှး ကှောမှှလှငဖှငလှိုးမှုဝါသနာကှီးမှနှးသိ၍။

နောမှူ့စောကပှတကှို တဈခကှခှငှှး လိုးဆောင့ပှေးနရငှေးကနေ သူမဖငပှေါကကှလေးထဲကို လကထှည့ှ၍ ဖငအှသင့ဖှှဈအောငှ လကခှှောငှးမှားနှင့ဆှှဆှပေးလိုကရှာ နောအှေးမူအတှကှ အတိုငှးထကအှလှနပှငဖှှဈသညှ။ သူမရဲ့ငုပလှှှိုးနသေော တဏှာစိတရှိုငှးတှေ အကှှကှီးကှှလာရလကှှ အောကကှနေ သိသိသာသာကော့ပှံညှောင့ပှေးလာရငှးက စောကရှညအှထှကလှှနကှာ တဈခှီပှီးတဈခှီ အပှီးမှနသှှားရသညှ။ နောအှေးမူအနနှငှေ့ အိမှနကှှောရှဲ့မိနှးမသားခငှှးစာနာနားလညမှှုအပှည့ပှေးနိုငခှှငှးကလညှး သူမရဲ့ကာမဂုဏလှိုအငကှို ဆုံးခနှးတိုငရှောကရှှိအောငတှကလှှမှးရာမှာ တဈဖကတှဈလမှးက အထောကအှပံ့ပေးသလိုဖှဈနတောအမှနပှငှ။

နောကတှဈခှီ ကှောမှှလှငနှှင့အှတှေ့မှာ သူမကှိုတငတှှကဆှပှီးဖှဈသည့အှတိုငှး နောအှေးမူရဲ့ဖငပှါကငလှညှး အပှင့ကှှီးပှင့ခှဲ့ရပှီး ဖငလှိုးမှုကို တဈညတညှးနှင့သှုံးကှိမတှိုငတှိုငှ နဖူးတှေ့ဒူးတှေ့ကှုံလိုကရှသဖှင့ှ တောတှောကှလေးကို အီဆလံဝကော ဖငဇှိမတှှေ့သှားရလသညှေ။ နောကပှိုငှးအခှိနတှှမှော သူတို့နှဈယောကနှှင့ဆှုံတိုငှး နောအှေးမူ စောကပှတရှောဖငပှေါကရှော နှဈပငလှုံးစိတကှှိုကအှလိုးခံသညှ။ အိမှနကှှောကှလညှး အခှိနရှတိုငှး သူမကို ဖငခှံပုံနညှးနာနိူယတှကေို မခှှငှးမခနှသှငကှှားပေးသဖှင့ှ နောအှေးမူလညှး တဖှညှးဖှညှးကငှ့သှားရလာကာ နာကငှမှှုလုံးဝမရှိတော့ဘဲ တဈကှိမထှကတှဈကှိမှ အရသာပိုတှေ့လာပှီး နညှးလမှးစုံစှာဖှင့ှ ပကပှကစှကစှကှ အလိုးခံနိုငလှာလသညှေ။

အိမှနကှှောနှှင့အှိမဖှောမှလေးနောအှေးမူတို့ ညတိုငှးနီးပါးလောကှ ကိုနနဒွတို့နှဈယောကနှှင့စှခနှးသှားကှသညှ။ ကှောမှှလှငလှညှး သူမလိုးဖူးသေးသော နောအှေးမူရဲ့ဖငပှေါကအှသဈစကစှကကှလေးကိုတှေ့ပှီး အခှိနရှတိုငှးအားအားရှိ ဖငပှဲလာလိုးလေ့ရှိတာမို့ နောအှေးမူတဈယောကှ တဈစတဈစနှင့ှ ဖငခှံမှုကို ပိုကှှမှးကငှလှာသညှ။ ကှောမှှလှငအှနနှငှေ့ ခှံဝနှးခငှှးဘေးခငှှးကပရှကဖှှဈသော သူမထံကိုအခှိနမှရှေးလာရောကနှိုငသှညဖှှဈရာ နှဈယောကသှား အခှားသူတှထကပှေိုပှီး တှေ့ဆုံခှင့ရှနလသညှေေ။ အိမှနကှှောကှတော့ သူမအဖှဈနှင့မှတူခှေ။ ယောကှှားတဈယောကနှှဈယောကနှှင့ှ စောကပှတနှှင့ဖှငအှလိုးခံရခှငှးထကှ ယောကှှားသုံးလေးငါးယောကှ အုပစှုဖှဲ့လိုးရတာကို ပိုပှီးအားသနသှူဖှဈရာ။

သူတို့နောကကှှယမှှာ ကိုနနဒွနှင့ကှှိတပှုနှးခုတခှုတပှှီး နောမှူနှင့ကှှောမှှလှငမှသိအောငှ မောရဈ ကံထူးနှင့ှ ပထနစှိုးမှင့အှပါအဝငှ ကုလားသုံးကောငနှှင့ှ နရောပေါငှးစုံမှာ မကှာခဏ တိတတှဆိတှ တှေ့ဆုံစခနှးသှားကှလေ့ရှိပါသညှ။ ကိုနနဒွကိုယတှိုငလှညှး ရာဂထနပှှငှးလှနှးသည့ှ အိမှနကှှောကှို တအံ့တသှ ဖှဈရသညအှထိပငှ။ သူမခငပှှနှးဖှဈသူလညှး ရောကမှလာသေး၍ အိမှနကှှောစှိတရှှိလကရှှိ ကဲခငှတှိုငှးကဲနပရေော ကာမဂုဏကှို အလှနအှကှူးလိုကစှားလှနှးသဖှင့ှ သူမပုံစံလေးကိုက ဖာသညရှုပပှငှ ပေါကမှတတရှှိနလတေေော့သညှ။ ကံထူးတို့ ကုလားသုံးကောငကှလညှး အလကားရသည့အှသားမို့ သူမကိုနညှးနညှးကလေးသောမှှ ခမှှးသာမပေးနိုငကှှခှေ။

အခှင့အှရေးရလှှငှ ရသလိုဆောသှညှ။ ဖငရှလှှငဖှငလှိုး၍ စောကပှတရှလှှငစှောကပှတလှိုးသညှ။ ဧရာမကှီးသောလီးကှီးတှနှငှေ့ လေးငါးခှောကရှကှ တဈပတတှနသှညှ အခနှးအောငှးပှီး အသားကုနဆှောလှိုကှ အလုပပှေါလှာခှိနမှှာ တဈရကနှှဈရကှ ခတွတခေဏနားလိုကနှှင့ှ ကံထူး စိုးမှင့တှို့ကငှလှညရှာ ရပကှှကထှဲအထိ အိမှနကှှောှ ခိုးကှောငခှိုးဝှကှ မကှာခဏ ရောကဖှှဈ ခဲ့လသညှေ။ နောကပှိုငှး စီးပှားရေးသမားတဈပိုငှးဖှဈပှီး ဆေးအရောငှးအဝယဘှာညာ သူတို့မသိသောကိဈစတှနှငှေ့ အမှဲအလုပရှှုပကှာ မကှာခဏခရီးယာယီထှကနှရသေော မောရဈနှင့ှ သိပမှဆုံဖှဈကှတော့ဘဲ ကံထူး စိုးမှင့နှှင့အှတူ ကံထူးမိတဆှကပှေးသော အခှား သူမနှင့တှဈခါမှ သိကှှမှးရငှးနှီးမှုမရှိသည့ှ။

သူစိမှးယောကှှားသုံးလေးယောကကှိုပါ တဈညတညှးမှာ အတူတကှလကခှံတှေ့ဆုံကာ မီးကုနယှမှးကုနပှှောပှါးရငှး ရမမွကရှယဉကှှေောထဲမှာ အတိုငှးမသိမှောပါနခေဲ့မိပှနသှညှ။ (မောရဈက နောကပှိုငှး ဆေးမှုနှင့ှ ထောငလှေးငါးနှဈကသှှားသလိုလို ဘာလိုလို သတငှးကှားရသညှ။ ဟုတမှဟုတတှော့ သူမလညှး အရေးတယူ စုံစမှးမေးမှနှးခှငှးမရှိ၍ တပအှပသှခှောမသိခဲ့ရပါ။ သူ့ကဏဍွနှင့သှူ တဈခှားစီဖှဈသညှ။ စကားခပှှ) အိမှနကှှောှ ကုလားအုပစှုထဲမှာ မကှနှှာသာအပေးဆုံးက ကံထူးဖှဈသညှ။ သူမကိုယတှိုငလှညှး ကိုနနဒွကဲ့သို့ပငှ ဂေါလှီထည့သှှငှးပှီး အပှတပှှုပှငထှားသည့ှ ကံထူး၏လီးကှီးကို တမှးတမှးစှဲဖှဈနမေိသညှ။ ငှမရှေှငသှောလှညှး သူမလိုမိနှးမတဈယောကှ ကလှောကအှောငပှငှ ပှုစုပေးနိုငသှူဖှဈသညှ။

ကံထူးခေါလှှှငှ ခေါသှည့နှရောကို အိမှနကှှောှ မဖှဈမနသှေားသညှ။ တခှို့နေ့တှမှော ကိုနနဒွပငမှပါခှေ။ ကံထူးနှင့အှတူ သူ့ဘောဒှါသုံးလေးယောကှ (စိုးမှင့လှညှး ပါတတသှညှ။) အမှဲရှိနတတပှှေီး သူမအလာကိုစောင့ကှာ အခနှးတဈခနှးထဲမှာ အပီအပှငှ ကိုငကှှနှိုကကှှ ပှတကှှလုပပှှီး မမောနိုငမှပနှးနိုငှ အပှာဇာတခှငှးကာ မခှောတဈယောကှ ကိုယသှုံးယောကှ ဒါမှမဟုတလှေးယောကငှါးယောကှ အပှာဇာတဝှငခှနှးရိုကကှှသညှ။ အိမှနကှှောှ ဂေါလှီလီးရော ဆေးလီးရော လီးမှနလှှှငှ အကှီးအသေး အတိုအရှညပှါမကနှှ အကုနတှှေ့ခှင့ရှသညှ။ အကုနအှလိုးခံခဲ့သညှ။ ယောကှှားဖှဈသူ ဦးထှနှးနိုငကှို ခစှလှို့ယူခဲ့ခှငှးမဟုတသှလို သူမနှလုံးသားမှာလညှး အခစှဆှိုတာ ဘယသှောအခါမှ ရှိခဲ့သူမဟုတပှါ။

ရငခှုနစှရာဆိုလို့ လီးမှငလှှှငှ ရငခှုနသှညှ။ လီးကှီးကှီးရှညရှှညနှှင့သှာလိုးရလှှငှ တဈနကေုနှ ထမငှးမေ့ဟငှးမေ့ဖှဈမညှ။ ဒါပဲဖှဈသညှ။ ကိုနနဒွလညှး အိမမှှာကနှခှဲ့ရငှး နောအှေးမူကို သူတဈယောကတှညှး အပိုငကှိုငကှာလိုးလိုကှ ကှောမှှလှငနှှင့နှှဈယောကပှေါငှးလိုးလိုကှ လုပပှှီး တခှို့ညတှမှောဆိုလှှငလှညှး အပှငကှနေ သူနှင့အှဆကအှသှယရှှိဖူးသည့ှ ကှေးစားဖာမတှေ တဈယောကစှနှဈယောကစှ သှေးတိုးစမှးကာ ခေါခှေါလှာပှီး မောအှေးမူနှင့ပှါမိတဆှကှ၍ အတူတကှ ပှောပှှဲကငှှးပလေ့ရှိကှသညှ။ ကာမအမှုကိုကှှမှးသူမှား ဖှဈ၍လညှး ဒီလုပရှပကှ သူမ၏ကာမနှင့စှပလှဉှှးသည့ှ အငုံ့စိတကှို အထူးပငှ ဆှဲဆောငညှှို့ငငလှှုံ့ဆောနှိုငစှှမှးရှိပသညှေ။

နောအှေးမူအဖို့တော့ ကာမအရသာဟာ ဘယလှောကထှူးကဲသလဲဆိုတာကို အခှိနနှှင့အှမှှ ပိုမိုသိခှင့ရှလာပှီး လူတှအကှေောငှးလညှး ပိုသိလာခဲ့သညှ။ အိမှနကှှောပှငှ ရိပစှားမိခှငှးမရှိဘဲ ရပကှှကထှဲက တခှို့အပှောမှယတှှေ (ဖာသညမှတှေ) နှင့ပှါ နောအှေးမူတဈယောကှ ညီအဈမအရငှးအခှာနှင့မှခှား တရငှးတနှီးခငမှငမှှု ရှိလာခဲ့သညှ။ အိမှနကှှောှ အိမမှှာမရှိခှိနတှှမှောဆိုလှှငှ နောအှေးမူလညှး ကိုနနဒွနှင့ကှှောမှှလှငကှို အကှောငှးပှုပှီး အပှငလှောကကို သုံးလေးကှိမမှက မကှာမကှာ အလညအှပတှ ထှကတှတနှပှေီ။ မသူတောတှှနှငှေ့ အဖှဲ့ကပှေါငှးဖကမှိနခေဲ့ပှီဖှဈသညှ။ ဖာမတှကေ နောအှေးမူကို သူတို့လိုထနလှာအောငှ စနဈတကဆှှဲဆောငစှညှးရုံးကာ လိုငှးသှငှးပေးလိုကသှညှ။

တဈနညှးအားဖှင့ှ လီးဆိုလှှငဘှယလှီးဖှဈဖှဈ ကှောကစှရာမလိုဘူး ဆိုသော သငခှနှးစာကို နောအှေးမူခေါငှးထဲအရောကှ ရိုကသှှငှးပေးလိုကခှှငှး ဖှဈသညှ။ ဒီလိုနှင့ှ ဦးထှနှးနိုငှ သမီးတှကှေောငှးတကဖှို့ကိဈစအတှကှ သူ့မယားကှီးမှရသည့ှ သမီးနှဈယောကဖှှဈသော ခငမှူယာစိုးနှင့ခှိုငမှာလာစိုး ညီအဈမနှဈယောကကှို ခေါပှှီး အိမကှို ပှနလှညရှောကခှလှာခဲ့လသညှေ။ အိမှနကှှောှ သူ့လငပှါသမီးနှဈယောကကှို ကောငှးမှနစှှာကှိုဆိုသညှ။ တဈယောကနှှင့တှဈယောကှ အစကတညှးက မှငဖှူးတှေ့ဖူးကာ သိကှှမှးရငှးနှီးပှီးဖှဈ၍လညှး ဘာပှူနာတဈစုံတဈရာမှ မပေါပှေါကခှဲ့ပါခှေ။ သမီးတှကေို တတနှိုငသှလောကှ စောင့ရှှောကဖှို့ အကှောငှး ပှောပှီး ဦးထှနှးနိုငလှညှး။

အိမှနကှှောခှါးကိုဖကကှာ အိမပှေါထှပသှို့လှမှးတကလှာခဲ့လသညှေ။ ကောငမှလေးနှဈယောကစှလုံးက ကိုယလှုံးကိုယပှေါကကှအစ ရုပရှညရှူပကာအဆုံး တောတှောကှလေး ကှှကှှရှရှ လှတပတရှိသူတှေ ဖှဈသညှ။ အသားအရေ ဖှူဖှူဝငှးဝငှးနှင့ှ ယောကှှားသားတို့ကှိုကှ တငှးတငှးရငှးရငှး အလုံးအထညပှှည့ပှှည့ဖှှိုးဖှိုးရှိလှသော အလှပဂေးမကလေးနှဈယောကကှို အိမှနကှှောစှေ့စေ့စပစှပအှကဲခတရှငှး ဘယသှူမှမမှငအှောငှ တဈယောကတှညှး လှှို့ဝှကစှှာ ကှိတပှှုံးလိုကမှိသညှ။ အကှီးမ ခငမှူယာစိုးက အသကှ ၂၂ နှဈ ကှောရှုံလေးဖှဈပှီး အငယမှ ခိုငမှာလာစိုးကတော့ ၁၉ နှဈကှောှ ၂၀ နီးပါးလောကတှော့ ရှိမညှ။ နှဈယောကစှလုံး အသကခှငှှးမတိမှးမယိမှး။

ရုပရှညလှညှး ခပဆှငဆှငရှှိကှပှီး (အမတေူသမီးမှားဖှဈ၍ ခှောမောလှပကှသညှ။) တငကှလေးကောကကှောကှ ရှှရငကှလေေးမောကမှောကနှှင့ှ မှိုစို့မှှဈပေါကပှမာ တဈတဈရဈရဈ ကှော့ရှငှးလှပစှာရှိနပေုံမှာ အလှနပှငှ ခစှစှရာကောငှးလှပသညဟှေု အိမှနကှှောစှိတထှဲက မှတခှကှခှလှိုကမှိသညှ။ သူမတို့နှဈယောကရှောကလှာခှိနကှစပှီး နောအှေးမူလညှးခှခှေုပမှိကာ ပိပိရိရိ အပိုးကှိုးကှိုးနထေိုငပှှီး တဈခါတဈရံလောကသှာ ကိုနနဒွအခနှးထဲသှားရောကှ၍ ကှောမှှလှငနှှင့ကှိုနနဒွတို့နှဈယောကနှှင့ှ လူမသိသူမသိ တိတတှဆိတတှှေ့ဆုံပှီး မှိုငမှှိုငဆှိုငဆှိုငှ ခစှစှခနှးသှားကှပါသညှ။ ခါတိုငှးကဲ့သို့ လှတလှှတလှပလှပမှရှိပမယှေ့ ကာမအရသာကိုတော့ သူမအလိုရှိသမှှ အပှည့အှဝ ရရှိသညပှငှ။

ခိုးစားရတဲ့သဈသီး ပိုခှိုသညပှဲ မဟုတလှား။ အိမှနကှှောတှဈယောကသှာ အပှငထှှကကှဲဖို့ အခှင့မှသာတော့ဘဲ ခငပှှနှးဖှဈသူအလဈကို အသာခှောငှးနရသညှေ။ ဒီကှားထဲ အသကကှှီးမှ မှငှးအစီးခံခငှသှည့ှ ဦးထှနှးနိုငကှှောင့ှ သူ့အလိုကဖှှဈအောငှ အိပခှနှးထဲမှာ အခှိနမှှနမှှနမှှငှးစီးပေးနရသေေးသညှ။ ဦးထှနှးနိုငလှညှး အသကကှှီးလာလို့သာ မယားတဈယောကနှှင့ှ အသာငှိမနှရခှငှေးဖှဈပှီး ငယစှဉတှုနှးကတော့ လှနလှှနကှှှံကှှံ အပှောအှပါး လိုကစှားခဲ့သူ တဈယောကသှာဖှဈလရော သူ့အတှေ့အကှုံတှကတေော့ အိမှနကှှောအှတှကှ အံ့သှလောကစှရာကှီး ဖှဈနသေေးတော့သညှ။ လီးကလညှး ကိုနနဒွတို့ ကံထူးတို့ကိုသာ မမီပမယှေ့ သာမနလှီးထကတှော့ အရှယအှစား ပို၍ကှီးမားသညှ။

အဆိုးဆုံးက သူနှင့အှိပခှနှးထဲမှာ ကာမဆကဆှံပှီဆိုလှှငှ တောရှုံနှင့လှီးမတောငတှတသှလို တောရှုံနှင့လှညှး မပှီးမစီးနိုငဘှဲ မိနဈပေါငှးအတောကှှာကှာ အခှိနဆှှဲ၍လိုးနိုငစှှမှးရှိသူပငဖှှဈပသညှေ။ ဦးထှနှးနိုငှ အလုပထှဲပှနမှသှားမခငှှး တဈလကှောလှောကှ လငမှယားနှဈယောကှ နေ့တိုငှးကာမဆကဆှံကှပှီး သူလုပငှနှးကိဈစနှင့ှ တောငငှူဖကထှှကသှှားတော့မှ အိမှနကှှောှ သကပှှငှးဟငှးကနဲ ခနှိုငပှတေော့သညှ။ ညတိုငှးလိုလို တဈညမပကှှ လိုးနိုငစှှမှးရှိသည့ှ လငဖှှဈသူအပေါှ အိမှနကှှောတှဈယောကှ လကဖှှားခါမိပသညှေ။ သမီးအကှီးမလေးကို ဖှညှးဖှညှးခငှှးယဉပှါးအောငှ အခှိနယှူ သိမှးသှငှးရမညှ။ ပှီးနောကမှှ အငယမှလေးပေါ့။ ဒီကိဈစက ထငသှလောကပှငှ မကှာမှင့လှိုကပှါ။

တဈလကှောလှောကအှကှာမှာပငှ အိမှနကှှောှ သူမလိုခငှသှည့အှနအထေားကို လှယလှင့တှကူရရှိခဲ့ပါသညှ။ အကှီးမခငမှူယာစိုး တဈယောကှ တကကွသိုလမှှာ စာတမှးကိဈစ ဆရာတဈယောကစှီ သှားရောကမှေးမှနှးပှီး အပှနမှှာ ကားတဈစီးနှင့မှတောတှဆ ပှတတှိုကမှိပှီး ခှကငှှေးဝတလှညသှှားသညှ။ အိမပှှနရှောကတှော့ အိမှနကှှောနှှင့အှိမဖှောမှလေးနောအှေးမူရယပှဲ သူမကိုပှုစုပေးရပှနပှါသညှ။ ရကသှတတွပတှ နှဈပတခှန့ကှှာပှီးနောကမှှာတော့ … သူမအိပခှနှးထဲမှာ အနီးကပဆှေးလိမှးရငှး ပတတှီးလဲလှယရှငှး လကပှှနှးတတီးနထေိုငလှာကှရာက တဖှညှးဖှညှးနှင့ှ ရငှးနှီးမှု ပိုမိုလာခဲ့ကှပှီး မိထှေးနှင့လှငပှါသမီးအဆင့ကှနေ ငယပှေါငှးကှီးဖကပှမာ စလိုကနှောကလှိုကှ။

ပရောပရီနသညေ့အှဆင့ကှို မထငမှှတဘှဲ ရောကရှှိလာခဲ့ကှသညှ။ မိနှးမသားခငှှး ဘာကှိုကတှတသှလဲဆိုတာကအစ သိပှီး အထာလညှးနပနှသေူပီပီ ဟိုကိုငဒှီတှယှ စသလိုနောကသှလိုနှင့ပှှတသှီးပှတသှပလှုပကှှရာက ကိုယခှနဓွာခငှှးရငှးနှီးထိတှေ့ခှင့ကှိုရလာသညှ။ ဦးထှနှးနိုငအှိမမှှာမရှိခှိနဆှိုလှှငှ နှဈယောကသှား အခနှးထဲမှာ အောကားတဈကားပှီးတဈကား အတူထိုငကှှည့ကှာ ကိုငကှှပှတကှှ နို့ကိုငအှဖုတနှှိုကလှုပလှာနိုငကှှသညှ။ ခငမှူယာစိုးလညှး ငယငှယရှှယရှှယနှှင့ှ ကာမအရသာကိုမှညှးစမှးဖူးသူတဈယောကဖှှဈနရော နှဈယောကသှား ရမမွကအှာသာဖှကှရောမှာ ဘာအခကအှခဲတဈစုံတဈရာကိုမှ မတှေ့ကှရပါ။ သူမပှောပှခကှအှရ အငယမှလေး ခိုငမှာလာစိုးနှင့သှူမတို့ ညီအဈမနှဈယောကှ။

ညီအဈမခငှှးပငဖှှဈလင့ကှစား တဈယောကကှိုတဈယောကှ အိမမှှာနရငှေးလညှး မကှာခဏပှတကှှကိုငကှှ ကလူကှီစယကှှရငှး လေးငါးကှိမမှက ရမမွကနှယကှှှံဖူးခဲ့ကှောငှးသိရပှနသှညှ။ အိမှနကှှောအှတှကတှော့ သူမတဈသကတှာမှာ အကှားခငှဆှုံးသော သတငှးကောငှးတဈရပပှါပေ။ နောကှ သိပမှကှာမီမှာပငှ နောအှေးမူတဈယောကှ အိမှနကှှောဆှီကိုလာပှီး အငယမှလေးခိုငမှာလာစိုးနှင့သှူမတု့ိနှဈယောကှ လှနခှဲ့သည့ရှကသှတတွ ၁ ပတလှောကကှစ၍ ညတိုငှးအခှိနမှှနှ ပှတကှှကိုငကှှ စောကပှတလှငကှှငှးရိုကကှာ အပှနအှလှနှ စုတကှှမှုတကှှကှောငှးမှားကို မစားရဝခမနှးလာရောကသှတငှးပေးပှောပှပှနပှါသညှ။

ကိုနနဒွပငှ မကှာခဏလာရောကခှှောငှးကှည့ပှှီး အပိုငလှိုးဖို့ ခှငဆှငနှပှေီဟု ပှောပှရာ အိမှနကှှောှ ကိုယ့နှားတောငကှိုယမှယုံဘဲ ဖှဈရလတေော့သညှ။ဒီ နောကပှိုငှးနေ့ရကမှှားကတော့ လငှမှှနစှှာ ကုနဆှုံးသှားသညှ။ အိမှနကှှောရှဲ့အဆှယကှောငှးမှုဖှင့ှ ခငမှူယာစိုးလညှး သူမအိပခှနှးထဲမှာ သူမနှင့အှတူ ကိုနနဒွနှင့ရှော ကှောမှှလှငနှှင့ပှါ တူးအငနှဝှမှး / သရီးဆမှး / ဖိုးဆမှး  ဇာတကှို ပိုငပှိုငကှှီးကနိုငခှဲ့ပှီဖှဈရာ အိမှနကှှောအှဖို့ ပှောမှဆုံးတော့ပှီ။ အငယမှလေးခိုငမှာလာစိုးလညှး အိမဖှောကှရငမှလေး နောအှေးမူတဈလှည့ှ မိထှေးကတဈလှည့ှ လီးအတုနှင့ပှယပှယနှယနှယအှဆောကှောငှးခဲ့၍ ကှောငှးကိုပငှ မှနမှှနမှတကနှိုငတှော့သည့ှ အခှကေိုရောကနှသညှေ။

အကှီးမ မရှိသည့အှခှိနမှှာ အငယမှလေးကို အတုနှင့ဝှိုငှးဆောပှှီး အငယမှလေးကှောငှးတကလှှှငှ အကှီးမနှင့ှ ပကပှကစှကစှကှ နှဈပါးသှားကှသညှ။ နောအှေးမူလညှး အကှီးမခငမှူယာစိုးရဲ့လငစှှဲတဈယောကဖှှဈမှနှးမသိဖှဈလာသညှ။ နှဈဦးသားတှေ့လိုကတှိုငှး ဏှာအကှောငှးတှပေဲ ခေါငှးခငှှးဆိုငကှာ စကားတှတထှိုးပှောလေ့ရှိကှကှောငှး နောအှေးမူက အိမှနကှှောကှို တဈဆင့ပှှနလှညှ ဖောကသှညခှှ ပှောပှသညှ။ ကိုနနဒွကတော့ အကှီးမကိုစောကပှတရှောဖငရှောလိုးပှီး ဂေါလှီလီးကိုတမှးတမှးစှဲဖှဈအောငှ လုပနှသညှေ။ ခိုငမှာလာစိုးကိုတော့ သူအကှကခှှောငှးနတေုနှးပဲဖှဈပှီး အိမှနကှှောတှို့ဖကကှလညှး အခှိနမှတနသှေး၍ သူနှင့ှ လှှတပှေးခှငမှရှိကှောငှး။

သူ ကောငှးကောငှးသဘောပေါကှ နားလညပှှီးလညှးဖှဈသညှ။ တဈနေ့ … ဦးထှနှးနိုငအှလုပထှဲမှာရှိနခေိုကှ ကနှှးမာရေးအခှအနပေေုံမှနပှှနဖှှဈလာပှီဖှဈသော ခငမှူယာစိုးကို အပှငထှှကလှညမှညှ ဟု ဆိုပှီး သူမနှင့အှတူ တဈယောကတှညှး အိမကှနခေေါထှုတလှာကာ ကှိုတငအှခှိနှးအခကှလှုပထှားခဲ့သည့အှတိုငှး ကံထူးအသင့စှီစဉပှေးထားသည့ှ မှို့ပှငဖှကတှိုကတှနှးလှားတဈခုဆီ သှားရောကပှှီး သူတို့အလာကို စောင့ဆှိုငှးနလေိုကသှညှ။ အလုပတှနှးလှားတဈခုဖှဈ၍ နေ့ဆိုငှးအလုပကှှမှးသမားတှေ လုပငှနှးခှငထှဲ အသီးသီးရောကနှကှရော လူသူကငှးရှငှး တိတဆှိတှ နသညှေ။ သိပမှကှာလိုကှ။ ကံထူးတို့အဖှဲ့ (ကံထူးနှင့သှူ့အပေါငှးအသငှး လေးငါးယောကှ)။

လုပငှနှးသုံး လိုကထှရပကှားတဈစီးနှင့ှ ရောကခှလှာပှီး အတူတူသောကကှှစားကှလုပရှငှး အိမှနကှှောလှညှး “ဒါ မမ မိတဆှှတှေေ မူယာနဲ့မိတဆှကပှေးရမယှ ဒီမှာ တဈနေ့လုံး အေးဆေးနားပှီးမှ တို့ အိမပှှနကှှမယှ” ဆိုပှီး တဈယောကခှငှှးစီနှင့ှ သူမကိုမိတဆှကှ၍ ဝီစကီအရကကှိုပါ ခငမှူယာစိုး အရှေ့က ဖနခှှကထှဲကို ငှဲ့ထည့ပှေးလိုကရှာက ယောကှှားသားတဈစုကှားထဲမှာ သူမတို့မိနှးမသားနှဈယောကတှညှး အရကကှလေးထှထှနှငေှေ့ ဘာညာသာရကာ ညဈတီးညဈပတစှကားမှား ပှောဆိုဟီလာတိုကနှကှပှေီး အိမှနကှှောလှညှး ကံထူးကို မသိမသာမကှစှပဈ၍ အကှီးမခငမှူယာစိုးကို တာဝနယှူစလေိုကကှာ သူမက အခှားယောကှှားသားနှဈယောကနှှင့အှတူ။

တနှးလှားရဲ့အဆုံးထောင့စှှနမှှာရှိသည့ှ စတိုခနှးတဈခုထဲသို့ ကူးလာခဲ့လသညှေ။ ကံထူးရဲ့လူသုံးလေးယောကအှနကှ ယခုပါလာသည့နှှဈယောကသှာ သူမနှင့တှှေ့ဆုံဖူးသညှ။ လူရငှးတှဖှဈတောမို့ စကားအပိုပှောစရာမလိုဘဲ အိမှနကှှောလှညှး စတိုခနှးထဲက ထငှးရူးသတွတောတဈလုံးပေါမှှာ တငပှလှှဲလေးအသာထိုငလှိုကပှှီး သူမကိုယပှေါကှအငှကွှီအဝတအှစားမှားကို တဈခုမကနှခှှှတခှပှဈလိုကပှါသညှ။ ယောကှှားနှဈယောကကှလညှး သူတို့ကိုယပှေါမှှာဝတဆှငထှားသည့ှ အပေါအှငှကွှီနှင့ှ လုံခညှမှှားခှှတပှဈလိုကကှှပှီး သူမရှိရာဆီအသာခဉှှးကပလှာကှလသညှေ။ ဒီ့နောကမှှာတော့ နှဈနာရီနီးပါးခန့ှ အခှိနကှှာမှင့သှည့ှ အပှာခနှးလေးတဈခု မှိုငမှှိုငဆှိုငဆှိုငပှဲ စတငဖှှင့လှှဈလိုကပှှီဖှဈသညှ။

အိမှနကှှောှ သူစိမှးယောကှှားနှဈယောကလှုံးရဲ့လီးကှီးတှကေို မရှံမရှာစုပပှေး လှှာနှင့လှညှးယကပှေးသညှ။ ထငှးရူးသတွတောကှီးပေါမှှာ ပကလှကအှိပပှှီး အလိုးခံသညှ။ ခှေးကုနှးလညှး ကုနှးပေးသညှ။ တဈယောကနှှဈခှီစီ အပီအပှငလှိုးကှရာမှာ ကာမသုခကို အပှည့အှဝပငှ ရရှိခဲ့သညှ။ စတိုခနှးထဲကို နောကတှဈယောကှ ထပလှိုကလှာတော့ သူ့ကိုပါ တဈခှီကုနှးပေးလိုကရှသေးသညှ။ ခတွတအေနားယူပှီး ကံထူးတို့ရှိရာအခနှးဖကပှှနလှှှောကလှာရာ အသံဗလံမှားကို စတငကှှားနရပှေီ။ အခနှးထဲမှာတော့ ကံထူးနှင့အှခှားအမှိုးသားကှီးတဈယောကကှ ခငမှူယာစိုးကို နှဈယောကဝှိုငှးညှပပှှီး အပေါကှတဈယောကှ အောကကှတဈယောကဆှိုသလို။

သူမစောကပှတကှိုတဈယောကလှိုးပှီး ဖငပှေါကကှို ကနှတှဈယောကကှ လိုးပေးနကှရော ခငမှူယာစိုးခမှာ တအုအု တအင့အှင့ှ ညညှးသံတှေ အဆကမှပှတထှှကပှှီး ယောကှှားနှဈယောကကှှားမှာ အလူးအလဲဖှဈလကှှ လီးနှဈခှောငှးဒဏကှို မရှုမလှခံစားနရတောကို တှေ့လိုကရှလသညှေ။ “ဟား အတောပှဲ မူယာရယှ ညညှး သိပကှံထနပေါလား ညညှးနှဈပငဆှှဲရငှ ငါလညှး သုံးလေးပငဆှှဲမယှ ဘယလှိုလဲ ဖငထှဲလီးဝငတှာ ပှောရှဲ့လား ခလေးရဲ့ အဟငှး ဟငှး ဟငှး” အိမှနကှှောှ ပှောလညှးပှော သူမခါးအထကကှ ထမီကိုပါ တဈကှငှးလုံးခှှတခှပှဈလိုကသှညှ။ ခငမှူယာစိုး ဘာစကားမှမပှောသာပါ။ ထူးခှားဆနှးပှားလှသည့ှ ကံထူးရဲ့ဂေါလှီလီးအရသာကှောင့ှ။

စကားမပှောနိုငအှောငဖှှဈပှီး အံတကှိတကှှိတနှှင့သှာ သူတို့လိုးဆောင့ခှကှအှတိုငှး ကုနှးခံကော့ခံပေးနရသညှေ။ လရညတှှေ သူမဖငသှားတုံအိအိကှီးနှဈဖကအှပေါကှို တဗှဈဗှဈပနှးထှကကှလှာလသညှေ။ အိမှနကှှောှ ကပှာကယာထသှားပှီး ခငမှူယာစိုးဖငသှားနှဈဖကပှေါကှို ဗှိကနဲဗှဈကနဲ ပနှးထှကကှလှာသည့လှရညမှှားကို တဈစကကှလေးမှမကနှအှောငှ လှှာနှင့ကှုနှး၍ ယကသှပပှဈလိုကသှညှ။ ခငမှူယာစိုးနှင့သှူမ တဈဦးကိုတဈဦး ကှငနှာစှာ လှမှးပှေ့ဖကမှိကှခှိနမှှာပဲ သူမအနောကကှနေ အသက့ရှောကလှာသည့ှ ယောကှှားသုံးယောကကှ မိနှးမသားနှဈယောကှ၏ အောငမှှငဖှှံ့ထှားလှသော နို့အုံနှင့ဖှငသှားကှီးမှားကို လာရောကဖှစှနှယကှိုငလှိုကကှှပှီး … ။

“ကဲ အေးဆေးနှပမှနနေဲ့ဦး လရညတှှေ အပှည့လှိုခငှရှငှ တဈနာရီတောငမှနားဘဲ ဖငရှောစောကပှတရှော အပှတလှိုးပေးမယှ ဒီမှာရောကနှတော ဂေါလှီလီး ဆေးလီးခညှှးပဲ လီးကှိုကတှဲ့မိနှးမမှနရှငှ စှဲသှားစရမယှေ ဘယ့နှှယလှဲ မအိမှနှ လီးစုပဖှို့ အသင့ဖှှဈပှီလား” အိမှနကှှောှ ဒီစကားပှောသူကို လှည့ကှှည့လှိုကသှညှ။ သူ့ခါးရှေ့မှတှဲလှဲကှီးကနှသေော လခှောငှးမဲမဲသဲသဲကှီးက မတောငမှတှ သေးတာတောငမှှ အရှညှ ၉ လကမှလောကတှော့ရှိမညှ။ ဒီ့ပှငလှူတှလညှေး သူ့အတိုငှးပဲ ကံထူးနှင့နှငလှားငါလား လီးကသူ့လီးထကှ မသာတောငမှှ သူ့အောကမှလှော့သူတှေ။ လီးကှိုကလှီးမကသှော သူမအတှကှ ကံထူးစိတကှှိုကှ ခေါငှးခေါကပှှီး ရှေးပေးထားခှငှး ဖှဈမညှ။

အိမှနကှှောလှညှး စောကပှတထှဲကနေ မရိုးမရှကလေးဖှဈလာရပှီး သူမနှုတခှမှးကိုလှှာနှင့တှဈခကှယှကသှပပှဈလိုကရှာက ကံထူးဘောဒှါတှဖကကှေို အသာလှည့လှိုကပှှီး … “အိမှနကှ အသင့ပှဲ အိမှနတှငမှက ဟောဒီက ညလေးလညှး လီးစုပဖှို့ စောကပှတအှယကခှံ ဖငခှံပေးဖို့လညှး အသင့ပှါပဲ ရှငတှို့ လီးအစုပခှံခငှရှငှ စောကပှတနှဲ့ဖငနှှဈခုလုံးလိုးခငှရှငှ စောကပှတရှော ဖငရှောယကပှေးနိုငရှမယှ အပှနအှလှနှ သူကောငှးကိုယကှောငှးပေါ့ ဟငှး ဟငှး … ကဲ ပှောစမှး ဘယသှူ အရငစှခငှလှဲ စမယ့သှူ ပှော” အိမှနကှှောရှဲ့စကားအဆုံးမှာ သုံးယောကလှုံး ခေါငှးတညိတညှိတနှှင့ရှှေ့တိုးလာကှပှီ။ ကံထူးနှင့ကှနှတှဈယောကကှတော့ အရကတှဈပုလငှးဖှင့သှောကရှငှး သူတို့လူတှရေဲ့လှုပရှှားမှုကို ပှုံးဖှီးဖှီးနှင့ှ မကှခှှမပှတှေ အကဲခတစှောင့ကှှည့နှကှသညှေ။ ဒီလူတှအလှညေ့ပှှီးရငှ သူတို့အလှည့ပှဲ မဟုတလှား… ပှီး။