ကျမရဲ့သမက်

ရငတှှတေုနပှှီး မမှှောလှင့ဘှဲ ဖှဈခဲ့တဲ့ အဖှဈအပကှတှဈခုကို ပှီးခဲ့တဲ့ ညက ကမှနဲ့ ကမှရဲ့ သမကတှို့ နှဈဦးသားကှားမှာ ဖှဈခဲ့တာလေးကို ပှနပှှောပှ ခငှပှါတယှ။ကမှကတော့ ယခု သမကကှလေး လကထှပထှားတဲ့ သမီးရဲ့အမေ၊ အသကှ ၄၃ နှဈအရှယရှှိတဲ့ မုဆိုးမ တဈဦးပါ၊ ကမှရဲ့ ခနဓွာကိုယကှ သဲနာရီပုံစံကှီး ရှိနတောတော့မပှောခငှတှော့ပါဘူး။ ဒါပမယှေ့ ပှည့တှငှးဆူဖှိုးတဲ့ ရငသှားတှနေဲ့ ဖငကှတော့ရှိနတယှေ၊ ကမှငှယွောကှားကတော့လကထှပပှှီး တဈနှဈအကှာမှာ ဆုံးပါးသှားပှီး အခုသမီးလေးကို မှေးဖှားပှီး ကတညှးက ဘဝကို ရုနှးကနခှဲ့ရတယှ။

ဖှဈပုံက ဒီလို…လှနခှဲ့တဲ့ တဈလလောကကှ သမီးနဲ့ သမကကှ ကမှနတေဲ့ အိမမှှာ နှဈယောကလှုံး ညအိပညှနလောနနခေေဲ့တယှ၊ တဈညတော့ ညတောတှောနှကလှာတော့ သမီးက အရမှးပငပှနှးနလေို့ သမကကှအရကသှောကနှတောကို စောင့ကှှည့ပှေးဖို့ မှာရငှး ကမှကို နှုတဆှကပှှီး အိပရှာဝငသှှားတယှ။ သမကရှဲ့ ပုံစံကအရပရှှညပှှီး လူကောငထှှားတော့ နပနှးသမားပုံစံမှိုးပေါ့၊ ကမှတို့ နှဈဦးဟာ ဧည့ခှနှးထဲက ဆိုဖာပေါမှှာ ထိုငနှရငှေးတီဗီကှည့လှိုကှ အာလာပ သလာပ ပှောလိုကကှှနဲ့ပေါ့။ ကမှကတော့ ညဝတအှငှကွှ ီ ဝတထှားတယှ။

အောကမှှာဘာမှ ဝတမှထားဘူး၊ ဘာကှောင့လှဲဆိုတော့ ညအိပရှငှ အတှငှးခံတှေ ဝတပှှီး မအိပတှတလှို့ပေါ့။သမကကှတော့ဘောငှးဘီနဲ့ တီရှပှ ဝတထှားတယှ၊ သူက အရကကှို တစိမ့စှိမ့သှောကရှငှး ရှေးဟောငှးနောကဖှှဈအကှောငှးလေးတှကေို ရီစရာအဖှဈပှောနပှေီး အတိတဆှီကို ပှနသှတိယနကှတယှေ။ အခှိနှ ၃ နာရီလောကအှကှာမှာ သူပှောတဲ့ စကားတှနေဲ့ အမူအရာတှကေို သတိထားမိတော့ သူတောတှောမှူးနပှေီ၊အရကကှို အကုနမှော့ခလှိုကပှှီး နောကထှပှ ထပထှည့ပှဖေို့ခိုငှးတော့ သူမလုပနှိုငတှော့ဘူးဆိုတာ သိနတေော့တဈခှကထှပထှည့ပှေးလိုကတှယှ။

ပှီးတော့ သူနဲ့အတူ အဖောလှိုကသှောကပှေးဖို့ အတငှးအကှပပှှောလရေော၊ကမှလဲ “အရငတှုနှးက သောကကှှည့ဖှို့ ကှိုးစားခဲ့သေးတယှ၊ ဒါပမယှေ အရသာကို ဘယလှိုမှ ခံစားကှည့လှို့မရခဲ့ဘူး” လို့ ပှနပှှောလိုကရှတယှ၊ သောကကှှည့လှိုကှ အရငနှဲ့ အရသာတူမှာ မဟုတဘှူး ကှိုကသှှားလိမ့မှယှ ဆိုပှီးသူက ကမှကို ထပတှိုကတှှနှးပှနတှယှ၊ သူက ကမှကို သသခှေောခှာ ကှည့ပှှီး ထပသှောကခှိုငှးနတယှေ။ ကမှတို့နှဈဦးပဲ ရှိနပှေီး သမီးက အိပပှှောနှပှေီး ဘယသှူမှလဲ မသိနိုငတှော့ဘူး ဆိုတော့ သူက နောကတှဈခှကကှိုအရပထှဲ့ပေးလို့ ကမှတို့ နှဈဦး အတူသောကလှိုကကှှတော့တယှ။

ကမှကလဲ တီဗီကို တစောငှး ကှည့နှခေဲ့ပှီး သူနဲ့ခပလှှမှးလှမှးမှာ ထိုငနှတောကှောင့ှ သမကကှ သ့ူဘေးမှာ လာထိုငဖှို့ လှမှးခေါတှယလှေ၊ သူရဲမကှနှှာအမူအယာကှောင့ှ ကမှလဲ သူရဲ့ဘေး ဆိုဖာပေါမှှာ ဝငထှိုငလှိုကတှယလှေ။ ပှီးတော့ ကမှတို့ နှဈဦးလဲစကားပှောလိုကှ အရကသှောကလှိုကနှဲ့ ၃ ခှကမှှောကလှဲ ရောကရှော ကမှလဲ တောတှောလှေး မူးပှီးကောငှးနပှေီလေ။ ကမှရဲ့ သမကှ တောတှောလှေးမူးနပှေီ၊ ရီစရာတှကေို ပှောနရငှေး စကားတှကေ ကှမှးလာပှီး လိငနှဲ့ ပတသှတတှဲ့ဘကကှို ရောကလှာရော၊ စကားတှကေို ကှားနရတော သာယာမိပမယှေ့။

ယောကခွမနဲ့ သမကဆှိုတဲ့ပတသှတမှှုတှကှေောင့ှ စိတမှသကမှသာတော့ ဖှဈမိတယှ။ သူက နောကတှဈခှကထှပထှဲ့ခိုငှးတော့ ရှေ့ကို ကုနှးပှီးထဲ့လို့ ခှကကှို သူဆီကမှးပေးလိုကပှှီး ဆိုဖာပေါှ ပှနထှိုငလှိုကတှယှ၊ ကမှသိလိုကတှာက သူရဲ့လကကှ ကမှရဲ့နောကကှိုရောကနှပှေီး နောကကှနခေါးကို ဖကထှားသလို ဖှဈနတေော့တယှ။ သူလဲ အရမှးမူးနတေော့ ဘာမှမပှောမိဘဲ တိတတှိတလှေးနပှေီး အရကကှို နဲနဲခှငှး ဆကသှောကနှလေိုကတှယှ၊ ဘာကှောင့လှဲဆိုတော့ သူကအမူးလှနနှပှေီး ကမှပေါကှို မှီလာလိုကနှဲ့ အခှိနတှောတှောမှှားမှား သူ့မကှနှှာက ကမှရဲ့နို့တှပေေါရှောကလှာတတတှယှ။

ကမှလဲ သူ့ကို တည့တှည့ထှိုငအှောငှ ပှနတှှနှးပေးလိုကတှော့ ခါးကိုဖကထှားတဲ့လကတှှကေို ဖယလှိုကတှယှ၊ ဒါပမယှေ ထိုငနှတော နီးကပနှတေော့ သူရဲ့လကမှောငှးက ကမှရဲ့ညာဖကရှငသှားကို လာဖိမိနတေော့တာ။ အခုမှ ကမှလဲ သူရဲ့ လကမှောငှးနဲ့ ဆိုဖာကှားမှာ ဖိထားခံရသလိုဖှဈနတေော့တယှ၊ ရငသှားတှကေို လာပှီး ဖိကှိတနှတေော့ အရသာတှေ့နပှေီး ဦးနှောကထှဲမှာ အိပရှာဝငရှငကှိုယဟှာကိုယှ လိငစှိတဖှှဖှေောကှ(သှားတိုကှ) ပဈလိုကမှယတှောငှ တှေးနမေိတယှ။ ကမှလဲ သူကို ဆနကှငှဖှို့က သမကကှ အငအှားသနမှာနတေော့ မတတသှာခဲ့ဘူး။

ရုတတှရကပှဲ တီဗီ အစီအစဉမှှာမငှးသားနဲ့ မငှးသမီးက လိငဆှကဆှံခနှးကို ရောကလှာတော့ ကမှလဲ ပူထူသှားပှီး ဘာလုပရှမှနှး မသိခငှ သမကကှကမှဖကကှိုလှည့ပှှီး သနမှာတဲ့ လကတှှနေဲ့ ကမှကိုဆှဲမလိုကပှှီး သူ့ရဲ့ပေါငပှေါမှှာ ကန့လှနဖှှတတှငလှိုကတှယပှှီးတော့ လကတှဈဖကကှ ကမှရဲ့ခေါငှးကို နောကကှနကေိုငထှာပှီး နှုတခှမှးကို အားပါးတရ စုပပှှီး စနမှးတော့တယှ၊ သူရဲ့ နောကလှကတှဈဖကကှ ကမှရဲ့ ဘယဘှကရှငသှားကို အုပကှိုငထှားပှီး ရငသှားနဲ့ နို့သီးခေါငှးလကေိုဂှုံနယသှလို အဝတပှေါကှနေ ကိုငနှတေော့တာ။

ကမှကှိုးစားပှီး ရုနှးကနသှောလှညှး သူရဲ့ သနမှာတဲ့လကတှှကကမှကေို ခှူပထှားပှီး ကမှရဲ့ လကတှှကေို သူ့ရဲ့လညပှငှးကို ဖကထှားခိုငှးတယလှေ၊ သမကလှဲ အတောမှူးနပှေီ၊ ကမှလဲ သမီးရဲ့ အပေါမှှာ သဈစာဖောကမှိသလို ဖှဈနပှေီး ဘယလှိုလုပရှမှနှးတောှ မသိတော့ဘူး။ဒါပမယရှငေသှားပေါကှို အုပကှိုငထှားပှီး ကမှကို နရောလပမှကနှနှမှးနတေော့ ကနှလဲ စိတတှှေ အရမှးကှှလာပှီး ခနဓွာကိုတဈခုလုံးလဲ လိငစှိတတှှနေဲ့ ပူလောငနှပှေီး သူကိုမရပစှခငှတှေော့ဘူး။ ခဏလေးအကှာမှာ အငှကွှီ ကှယသှီးတှကေို ဖှုတလှိုကပှှီး အငှကွှီစတှကေို ပုခုနှးတဈဖကဆှီကိုတှနှးဖယလှိုကတှယှ။

ရငသှားတှကေို ပါးစပနှဲ့ စုပနှပှေီး၊ နို့သီးခေါငှးတှကေို သှားနဲ့ ဖိကှိတပှေးနတယလှေေ၊ကိုယဟှာကိုယတှှေးနမေိလိုကတှာ သမီးအိပသှှားကတညှးက ဒီလိုဖှဈနတော့ ဘယသှူမှလဲ မတှေ့နိုငဘှူး။ သမကကှိုယတှိုငလှဲ အတောမှူးနတေော့ မနကရှောကရှငှ မှတမှိနိုငမှှာ မဟုတတှော့ ကမှ ကိုယတှိုငပှဲ နှဈပေါငှးမှားစှာကတညှးက ကငှးကှားခဲ့ရတဲ့ လိငကှိဈစကို တဈကိုယကှောငှးဆနပှှီး သာယာနမေိတော့တယှ၊ သူကကမှကို ဖှဈညှဈနတောတှကေိုလှော့ခလှိုကပှှီး အရကှ တဈပတစှီ ခှကနှှဈခှကထှဲကို ထည့ပှေးဖို့ ပှောလာတယှ။

အရကတှှေ ပိုမူးလာရငှ အမှားတှကေို လှယလှှယနှဲ့ ကှူးလှနနှိုငတှာ သိပမယှေ့ ကမှလဲ ပှောတဲ့အတိုငှးလုပလှိုကမှိတယှ၊ ကမှတို့ နှဈဦးလဲ ကှမှးပှငပှေါကှို ဆငှးသှားပှီး အရကကှို ဆကသှောကလှိုကကှှတယှ။ ကမှလဲစကကွန့ပှိုငှးအတှငှးမှာ အရကကှို ကုနအှောငသှောကလှိုကပှှီး ဖနခှှကကှို စားပှဲပေါတှငလှိုကတှယှ။ ပှီးတော့ သမကကှကမှကို ပှငှးပှငှးထနထှနှ စနမှးလိုကပှှီး လကတှှကေ ကမှကို ဆှဲမနရငှေး ခနဓွာကိုယကှို ဆိုဖာပေါမှှာလှဲခိုငှးစခေဲ့တယှ၊ ကမှရဲ့ အပေါပှိုငှးဟာ သူဆှဲဖယလှိုကလှို့ အဝတအှစားမရှိတော့ဘူး။

ပှီးတော့ ကမှရဲ့ညဝတအှငှကွှ ီကို မှနမှှနဆှနဆှနှ ဇိုးကနဲဇတကှနဲ ဆှဲဖယလှိုကတှော့ ကမှလဲ တဈကိုယလှုံးအဝတအှစားတှမရှေိတော့ဘူး။ ကမှလဲ ရှကလှှနှးလို့ မကှစှိတှကေို ပိတထှားမိလိုကတှယှ၊ နောကတှော့ သူလဲ အဝတအှစားတှကေိုခှှတလှိုကတှော့ စကကွန့ပှိုငှးအတှငှးမှာ အတှငှးခံဘောငှးဘီနဲ့ ဆိုဖာဘေးမှာ ရပနှပှေီး ကမှလကကှို ဆှဲယူပှီး သူရဲ့အတှငှးခံဘောငှးဘီပေါကှနေ လိငတှံကို ကိုငခှိုငှးတယလှေ။ သူ့ရဲ့ဘောငှးဘီပေါှ လကတှငထှားခိုငှးပမယနှေောကထှပဘှာဆကလှုပရှမယဆှိုတာ မသိပမယှေ့၊ သူရဲ့ လိငတှံကို ကမှကို အပနှှငှးထားခဲ့ပှီလေ။

ဒါကှောင့လှဲလကနှှဈဘကနှဲ့ သူရဲ့ အတှငှးခံကိုဆှဲခှှတခှလှိုကတှော့ အတောကှို ကှီးမားတဲ့ သူ့ရဲ့ လိငတှံကှီးပေါထှှကလှာရော။ သူဟာကှီးက ရှညလှဲရှညှ၊ ကှီးလဲကှီးတော့ ကမှရဲ့ အကှည့တှှတေောငှ မှငသှကသှှားခဲ့ရတယှ၊ သူက အတှငှးခံကိုလုံးဝခှှတခှလှိုကပှှီး ကမှရဲ့ရှေ့မှာ မတတှပရှပနှခေဲ့တယှ။ပှီးတော့ သူက ကမှရဲ့ ပုခုနှးကို လကနှဲ့ ကိုငလှို့ဆိုဖာပေါမှှာ ထိုငခှိုငှးလိုကပှှီး ကမှရဲ့ လကနှှဈဘကကှို လိငတှံပေါမှှာ အုပပှှီးကိုငခှိုငှးတယလှေ၊ ကမှရဲ့ခေါငှးကို သူ့လကနှဲ့ ကိုငပှှီး လိငတှံဆီကို တှနှးပို့နခေဲ့တယှ၊ လှတယဆှေိုတာကို ကှားသာကှားဖူးခဲ့တာဘယလှိုလုပရှမှနှးမသိတော့။

ဘာတှဆကဖှှဈေဦးမလဲ မသိတော့ဘူး။ ပှီးတော့ သူက လိငတှံကို ကမှရဲ့ပါးစပပှေါကဝှကို တေ့လိုကတှော့ ရှေးခယှစှရာ လမှးမရှိတော့လို့ အဆငပှှသှေားအောငှ ကမှလဲ ပါးစပကှိုဟပေးလိုကမှိတယလှေ။ သမကကှတော့ ဖှညှးဖှညှးခှငှးပဲ ပါးစပထှဲကို လိငတှံထဲ့ပှီး လိငဆှကဆှံသလိုလုပနှတေော့တာ၊ ကံကောငှးစှာနဲ့ပဲသူ့လိငတှံကို အာခေါငထှဲရောကအှောငှ ထိုးမထည့ဘှူး။ ကမှလဲ လှပေေးနရငှေးနဲ့ လိငတှံကို လကနှဲ့ ဆုပကှိုငလှို့ဂှပေါလှိမ့ပှေးလိုကတှယှ၊ ၅ မိနဈလကှကှောတော့ လိငတှံကို ပါးစပထှဲက ထုတသှှားပှီး ကမှကို ဆိုဖာပေါမှှာလှဲခိုငှးပှနတှယလှေ။

ပှီးတော့ သူက ကမှခှထေောကတှှကေို ကားနိုငသှမှှ ကားအောငှ ဘေးကို ဖယလှိုကပှှီးအရညတှှထှကပှှေီး ရှှဲနတေဲ့ ကမှရဲ့ ပိပိထဲကို လကညှှိးထည့လှို့ စပီး ကလိတော့တာ၊ ကနှတှဲ့ လကတှဈဖကကှလဲရငသှားကို နယပှေးနတယလှေေ။ အခုလိုဖှဈနတောကို စိတထှဲမှာ မသင့လှှောမှှနှး သိနပမယေှေ့ သူကိုလဲမရပစှခငှခှေဲ့ဘူး၊ အခုကစပှီး အမှဲတမှး သူနဲ့ လိငဆှကဆှံဖို့ကိတောငှ သမလေောကှ ဆနဒွတှေ ဖှဈနမေိခဲ့တယလှေ။မိနဈ အနညှးငယကှှာတော့ ပိပိထဲက လကတှှအစေား သူရဲ့ လှှာကပှောငှးလဲနရောယူပှီး ဂှာပေးရော ကမှဘဝမှာပထမဦးဆုံးအတှေ့အကှုံဆိုတော့။

ရူးသှပသှှားလောကအှောငကှို သာယာနမေိတော့တယှ။ ပှီးတော့ သူ့ရဲ့လကခှှောငှးက ကမှရဲ့ စအိုပေါကကှို ကှိုတငှ အကှောငှးကှားခှငှးမရှိဘဲ စပှီး ထိုးထည့လှိုကတှော့ နာသှားပမယသှေူ့ရဲ့ လှှာက ကမှရဲ့ပိပိကို ဂှာပေးနတေော့ စိတတှှေ အရမှးပဲ ထကှှနပှေီး လထေဲကို လှင့မှှောသှာပှီးပှီးသှားတော့တယှ။ ပှီးတော့ သူက ကမှပေါကှို တကလှာပှီး သူ့ရဲ့ ကှီးမားတဲ့ လိငတှံကို ကမှရဲ့ ပိပိအဝမှာ စပှီးတေ့လိုကတှယှ၊မထည့သှေးဘဲ အဝနားမှာ လှှောတိုကပှှီး လုပပှေးနတယလှေေ၊ နောကတှော့ လိငတှံကို ဖှညှးဖှညှးခငှှး ပိပိထဲကိုစပှီးထိုးထဲ့နခေဲ့တယှ။

စိတထှဲမှာ ကမှဟာ ဘဝအတှကှ ကမှကိုယတှိုငပှဲသူရဲ့ လိငကှှေးကှှနအှဖှဈ ဒူးထောကအှညံ့ခံမိပှီလေ၊ ဘာကှောင့လှဲဆိုတော့ မိနှးမတဈယောကကှို ဘယလှိုကိုငတှှယရှမယှ။ ဘယလှိုစှဲလနှးသှားအောငလှုပရှမယဆှိုတာ သူက ကောငးကောငှး ကှှမှးကငှနှလေိုပဲ၊ မိနဈ အနညှးငယကှှာပှီးနောကှ သူ့ရဲ့ လိငတှံဟာကမှပိပိထဲမှာ ဝငလှိုကထှှကလှိုကနှဲ့ ဖှညှးဖှညခှှငှး စပှီးထိုးထဲ့နတော နောကဆှုံးတော့ သူ့ရဲ့ လိငတှံ တဈခှောငှးလုံးကမှပိပိထဲကို မဆံ့မပှဲ တဈဆုံးအထိ ဝငသှှားပါလရေော။ ပှီးတော့ သူ့ရဲ့ လိငတှံကို တဈဆုံးအထိသှငှးထားပှီးငှိမငှှိမလှေးနလေို့ ကမှကို နမှးနလေိုကတှာ။

ဒီပုံစံလေးက ကမှရဲ့ စိတတှှပေိုပှီး ထကှှလာအောငှ ဒုကခွတှပေေးနပှေီလေ ။ ပှီးတော့ ကမှကို ဖငကှမလိုကပှှီး ဆိုဖာ နှဈခုပေါမှှာ ဖငကှို တငလှိုကတှော့ ကမှရဲ့ တငပှါးကတောတှောလှေးကော့သှားပှီး ပိပိထဲကို တဈဆုံးပဲ ဝငသှှားအောငှ ဆောင့ခှလှိုကတှော့တယှ။ အံ့သှစရာဖှဈနအေောငကှို ကောငှးလိုကတှယှ၊ ဘယစှကားလုံးနဲ့မှ တုနှိုငှးပှီ ပှောလိုမရအောငကှိုကောငှးနတေော့တာ ပိပိထဲကို လိငတှံကှီးက ဓါးအနှောင့နှဲ့ ထိုးပှီး အစာသှတနှသလေို ဖှဈနတေော့တယှ။ပှီးတော့ကမှကို နှခမှးခငှှးနမှးလိုကပှှီး တဈခှိနထှဲမှာဘဲ အောကမှှာလဲ လုပပှေးနတေော့တယှ။

မိနဈအနညှးငယကှှာပှီးနောကှ ကမှကို လုပနှတေဲ့ အရှိနှ မှှင့လှိုကပှှီး ဆိုဖာတှတေောငှ ရိုကခှတပှှီး သူရဲ့ လှှာနဲ့ သှားတှကေ ရငသှားတှကေို လကှလှိုကှ ကိုကလှိုကနှဲ့ပေါ့၊ ကမှလဲ ဒီအခှိနလှေးအတှငှးမှာ ဘယနှှဈကှိမတှောငပှှီးသှားမသိတော့ဘူး၊ ကှိနှးသတောတဈခုက ဘဝမှာ အကောငှးဆုံး လိငဆှကဆှံတာ ခံရခှငှးဘဲလေ။၁၀ မိနဈလောကှ တောကလှှှောကလှုပပှေးနပှေီး သူ့ရဲ့ လိငတှံကို ကထှဲကနေ ရုတတှရကဆှှဲထုတသှှားတော့သူပှီးတော့မယလှို့ ကမှထငခှဲ့မိတာ လုံးဝမှားယှငှးသှားခဲ့တယှ။ သမကကှ ကမှကို မတတှပရှပခှိုငှးတယကှှောခိုငှးလိုကပှှီး။

ဆိုဖာပေါှ လကထှောကခှိုငှးလို့ နောကကှနထညှေ့ ပိပိထဲကို ထိုးထည့လှိုကတှာ ဒေါဂှီစတိုငဖှှဈသှားပါလရေော၊ ဒီပုံစံက အထဲကို ပိုဝငသှလို ခံစားရပှီး၊ သူထည့လှိုကတှဲ့ ဆောင့ခှကှတှိုငှးမှာ အားပါလှနှးလို့ လထေဲမှာ မှောကတှကသှလို ဖှဈနတေော့တယှ၊ တဈခှိနထှဲမှဘဲ သူ့ရဲ့ လကခှှောငှးတှကေ စအိုထဲကိုထိုးထည့နှတော နာကငှမှှု သိပမှရှိတော့ဘဲ သူ့အတှကှ လှယလှှယကှူကူဘဲ စအိုထဲကို လကနှဲ့ လုပနှတော့သုံးခှောငှးတောငှ ဝငနှပှေီ၊ ဒေါဂှီ စတိုငနှဲ့ ၅ မိနဈလောကလှဲ ပိပိကို လုပပှေးပှီးရော လိငတှံကို ဆှဲထုတလှိုကပှှီးဖငပှေါကဝှကို စတေ့လိုကတှော့တယှ။

သမကကှ သူလိငတှံကို ဖငထှဲကို ဖှညှးဖှညှးခငှှး စပှီး ထိုးထည့တှယှ၊ပှီးတော့ နို့တှကေို လကနှဲ့ ညှဈပေးရငှး ကှောပေါကှနေ ကမှကို နှခမှးခှငှးနမှးပှနတှယှ။ နောကတှော့လကတှဈဖကကှ ကမှရဲ့ အစိလေးကို ကလိပှနရှော၊ ဒီလိုလုပပှေးရငှ နဲ့ ကမှရဲ့ စအို ကှှကသှားတှကေိုလှော့သှားအောငှ လုပပှေးနပှေီး နောကကှနေ ကမှရဲ့ အပှိုစငဖှငပှေါကထှဲကို သူ့ရဲ့လိငတှံက ရုတတှရကထှိုးထဲ့လိုကတှော့တယှ။ သူက ခံနိုငရှညရှှိအောငှ ကမှကို စောစောကတညှးက လုပပှေးနတောကှောင့ဖှငထှဲအထည့ခှံရတာ ပထမဦးဆုံး အတှေ့အကှုံ ဖှဈပမယှေ့ နာကငှမှှု သိပမှရှိခဲ့ပါဘူး။

အခုတော့ ကမှခှကေုနလှကပှနှး ကနှပေါပှီ၊ အခုလို အခှိနအှကှာကှီး အလုပခှံနရောကို အလေ့အကငှ့ှ မရှိခဲ့ဘူး ဘာကှောင့လှဲဆိုတော့ ကမှယောၤကှားနဲ့ နခေဲ့စဉတှုနှးက လိငဆှကဆှံရငှ ၅-၇ မိနဈလောကပှဲကှာခဲ့တာ၊ ကမှလဲဒီလောကပှဲ ကှာတယှ ထငခှဲ့မိတယှ၊ ဒီနေ့ ကမှရဲ့သမကကှ အကုနမှခမှးနိုငတှဲ့ အားအငတှှနေဲ့ ကမှကိုလုပနှတေော့တာ သူပီးဖို့ကလဲ မနီးစပသှေးတော့ ဒီညဖှင့ှ ကမှတော့ အိပရှပါမလား မသိတော့ဘူး၊ ကမှရဲ့ ဖငကှိုလုပနှတော အခှိနတှောတှောကှှာနပှေီး လကတှဈဖကကှလဲ ကမှရဲ့ အစိကို ကလိပေးနပှေီးနောကလှကတှဈဖကကှ ရငသှားတှကေို ညှဈပေးပှနရှော။

သူ့ရဲ့ လှှာကလညှးးမမေ့မလှော့နဲ့ ရတဲ့နရောကိုလကှပှေးနတယှေ၊ ကမှလဲ နောကတှဈကှိမထှပပှှီး ပီးခငှနှပှေီ၊ သူ့ရဲ့ဆောင့ခှကှတှှကလေဲ မှနလှာတာကိုခံစားမိနတယှေ၊ ပှီးတော့ ကမှရဲ့ နားရှကနှားကို ကပပှှီး “ဖငထှဲမှာ ပီးလိုကရှမလား” လို့ မေးတော့ ကမှလဲသသခှေောခှာပဲ ခေါငှးညိမ့လှို့ မှနမှှနအှဖှပေေးမိလိုကတှယလှေ၊ သူကပှောလိုကတှဲ့ အတိုငှးပဲ အောငှှီးသံတှနေဲ့အတူ ဆောင့ခှကှတှှေ ပှငှးထနလှာပှီး ကမှဖငကှို ဖိကပထှားလို့ သုတရှညတှှကေို ဖငထှဲကိုပနှးထည့လှိုကတှော့တယှ၊ ကမှတို့ အခှိနအှတောကှှာအောငှ ဒီပုံစံလေးအတိုငှး နမေိကှတယှ။

ကမှလဲ သူ့ရဲ့လိငတှံထဲကနေ သုတရှညတှှေ အရှိနနှဲ့ ဖငထှဲ ပနှးဝငလှာတာတှကေို ခံစားမိနရတယှေ၊ နောကတှော့ ကမှဖငထှဲမှာသူ့ရဲ့ လိငတှံကို တတလှှှပဘှဲ ကမှကို တဈပတလှှည့လှိုကတှော့ ဆိုဖာပေါမှှာ နှဈယောကလှုံး အတူထိုငလှို့ ကမှကသူ့အပေါမှှာပေါ့၊ ပှီးတော့ သမကကှ “အရကထှပသှောကကှှမယှ” လို့ပှောတော့ နှဈဦးသား ရူးရူးမူးမူးလုပခှဲ့တာတှကှေောင့ှ အမူးလဲပှသှေားပှီး၊ ထပပှှီး မခံခငှအှောငပှှောနတေော့ နောကထှပှ သောကဖှို့ကိုတုနလှှုပခှှငှး မရှိတော့ဘူး၊ ဒီနေ့ဟာ ကမှဘဝမှာ အကှာဆုံးနဲ့ အကောငှးဆုံး လိငဆှကဆှံရခဲ့ရတဲ့ နေ့တဈနေ့ပါ။

ကမှဘဝရဲ့နောကဆှုံးအခှိနတှှအတှကှေ နေ့တိုငှး ဒီလိုပဲ လိငဆှကဆှံပေးမလားဆိုတာကို သမကကှို မေးလိုကခှငှပှမယေ့ကှမှလဲ ပကှစှီးနတေဲ့ မိနှးမတဈယောကှ မဟုတလှို့ ဆနဒွတှကေို စှန့လှှှတလှိုကရှတယှ။ သူဟာကမှသမီးရဲ့ယောငှကွှားဖှဈနတေော့ သမီးတို့ အိမထှောငရှေးမှာ မရှုပထှှေးစခငှဘှေူး၊ သမကရှဲ့ပေါငပှေါကှ ဆငှးပှီး အရကနှှဈပတကှို ခှကထှဲ ထည့နှရငှေး အားလုံးလဲ ပှီးစီးသှားလို့ အိပခှှိနရှောကနှပှေီလို့ စဉှးစားမိသေးတယှ။ သူလဲကမှလကထှဲက အရကခှှကကှို လှမှးယူလိုကပှှီး ခပမှှနမှှနသှောကလှိုကပှှီး နောကတှဈခှကှ ထပထှည့ပှေးပါလို့ပှောတယလှေ။

ကမှလဲ နောကတှဈခှကှ ထည့ပှေးလိုကတှော့ သူမှနမှှနသှောကခှလှိုကပှှီး ကမှခါးကို လှမှးကိုငလှို့ဆှဲခေါပှှီး သူရဲ့ပေါငပှေါမှှာ ထိုငခှိုငှးပှနတှယှ။ ပှီးတော့ သူမကှနှှာနဲ့ တတနှးတညှး ဖှဈနတေဲ့ ကမှရဲ့ ရငသှားတှကေိုနောကတှဈကှိမှ စုပပှှီး နမှးပှနတှယှ၊ လကတှဈဖကကှလဲ ပိပိထဲကို ထည့လှို့ လုပနှပှနရှေော၊ ကမှလဲအရမှးပငပှနှးသှားလို့ အိပခှငှနှပှေီလို့ ပှောလိုကတှော့ သှားခှင့ပှှုလိုကပှှီး။ သူကတော့ ဆိုဖာပေါမှှာပဲအိပတှော့မယတှဲ့၊ သူလဲ အဝတအှစားတှကေို ဝတပှှီး အိပဖှို့အသှား၊ ကမှလဲ အဝတအှစားတှကေို ပှနဝှတပှှီးအိပခှနှးထဲ ဝငခှဲ့တော့တယှ။

အမှနအှတိုငှးပှောရရငှ အိပခှငှစှိတမှရှိဘဲ ဖှဈခဲ့တာတှေ ဘယလှောကတှောငကှောငှးခဲ့သလဲ ဆိုတာတှေ ပှနတှှေးမိနတယှေ။ မှားနတယဆှေိုတာကို သိနပမယေှေ့ လိငစှိတတှှကခနဓွောကိုယအှတှငှးမှာ ပိုပှီးထကှှနတေော့တယလှေ၊ ကမှလဲ ကှိုးစာပှီး အိပလှိုကတှာ့ အအိပလှှနသှှားလို့မိုးစငစှငလှငှးပှီး သမီးလာနှိုးတော့မှာ အိပရှာက နိုးတော့တယှ၊ ပှီးတော့ ညက သူယောငှကွှား ဘယလှိုလဲ ဆိုတာကိုသမီးက မေးတော့ အားလုံးပုံမှနပှါဘဲလို့ ဖှလေိုကရှတယလှေ။ ကမှလဲ သမီးရဲ့မကှနှှာကို ကှည့လှိုကပှှီးလိငစှှမှးဆောငရှညကှောငှးတဲ့ ယောငှကွှားကိုရထားတာ ကံကောငှးလိုကတှာလို့။

ကိုယဟှာကိုယတှှေးကှည့လှိုကမှိလိုကတှော့တယှ၊ကမှလဲ အပှငကှို ထှကပှှီး ဧည့ခှနှးမှာ ကှည့လှိုကတှော့ သမကကှ အိပရှာနိုးနပှေီ၊ သမီးကတော့ရသှေားခှိုးတော့မယတှဲ့။ ကမှလဲ မီးဖိုခနှးကို သှားပှီး သမကနှဲ့ ကမှအတှကှ လဘွကရှညဖှှောလှိုကတှယှ၊စိတထှဲမှာတော့ ညက ဖှဈခဲ့တဲ့ အဖှဈအပကှအှားလုံးဟာ အခုအထိ လတလှတဆှတဆှတရှှိနတေုနှးပါပဲ။ ခေါငှးထဲကိအဲဒီအတှေးတှတေောကလှှှောကှ ဝငနှတေော့ လိငစှိတတှှကေ ပှနပှှီးထကှှလာလို့ လကတှဈဖကကှ ရငသှားတှကေိုပှတမှိနပှေီး၊ နောကလှကတှဈဖကကှ အစိလေးကို ပှတနှမေိတော့ ပိပိမှာ အရညတှှေ ရှှဲလာပှနရှော။

ကိုယကှိုတိုငလှိငစှိတဖှှဖှေောကနှတေုနှး လကနှှဈဘကကှ ရုတတှရကှ ကမှနောကကှနေ ရငသှားတှကေို ညှဈပေးနပှေီးရငှးနှီးကှှမှးဝငတှဲ့ အသံနဲ့ နားရှကနှားကို ကပလှို့ နောကတှဈကှိမှ ထပလှုပကှှမယလှို့ တိုးတိုးလေးပှောလရေော။ ညက အရကတှှမေူးနတောတောငှ ဘာဖှဈခဲ့သလဲဆိုတာကို သိနတေော့ ကမှလဲ မကှနှှာတှေ နီရဲပှီးရှကသှှားမိတယလှေ၊ ကမှလဲ ဘာပှနပှှောရမလဲ၊ ဘယလှိုတုနပှှနရှမလဲဆိုတာကို မသိတော့ဘူး၊ သမကကှ လကတှဈဖကနှဲ့ ရငသှားတှကေို ကိုငထှာပှီး နောကလှကတှဈဖကကှ ညဝတအှိပတှဲ့ ဘောငှးဘီထဲ့ လကနှှိုကပှှီးပိပိထဲကို လကထှိုးထည့လှို့ လုပပှေးနတေော့တယှ။

ကမှလဲ သူလုပနှိုငသှလောကကှို တောငှးတနမေိခဲ့ပှီးနောကဆှုံးအခှိနအှထိ သူဘာလုပလှုပှ အဆငသှင့ပှဲလို့ တဈယောကထှဲတှေးနမေိတယှ၊ သူနဲ့ နောကတှဈကှိမှ အခှင့အှရေးရဖို့ဆိုတာ ဘုရားသခငမှှပဲ သိတော့မယှ၊ ကမှရှေ့ကို ကုနှးလိုကပှှီး သမီးရခှေိုးခနှး သှား/မသှားဆိုတာကှိနှးသအေောငကှှည့လှိုကတှယှ၊ ဒါပမယှေ ရခှေိုးဖို့ ရပနှေးတော့ မဖှင့သှေးဘူး။ သမီးကရခှေိုးရငကှှာတတတှယလှေ၊ ပှီးတော့ ကမှလကတှှကေို နောကကှိုပို့လိုကပှှီး ထောငမှတနှတေဲ့ သမကရှဲ့ လိငတှံကှီးကိုဘောငှးဘီထဲက ထုတလှိုကပှှီး ဂှလှေိမ့ပှေးလိုကတှယှ၊ ပါးစပကှလဲ တိုးတိုးလေးပှောမိလိုကတှယှ ။

“မီးဖိုခနှးထဲမှာမတတှပရှပပှှီး မှနမှှနလှုပပှေးပါ” သူလဲ အခှိနတှှကေို မဖှုနှးတော့ပဲ ဘောငှးဘီကို ဒူးခေါငှးလောကအှထိ ဆှဲခှှတလှိုကပှှီး သူ့ရဲ့ပါးစပနှဲ့ ပိပိကိုစုပနှတေော့တယှ၊ ဒူးခေါငှးတှေ ခှောငလှာပှီး ခှထေောကနှှဈဘကကှိုလဲ ကားနိုငသှမှှ ကားအောငလှုပပှေးလိုကတှယှ၊ သူအဆငပှှအေောငှ မီးဖိုခုံပေါှ လကထှောကပှှီး ကုနှးပေးထားလိုကတှယှ။ နဲနဲကှာတော့မတတှပရှပပှှီး သူလိငတှံနဲ့ ပိပိရဲ့ အဝကို လှမှးပှီးပှတနှတေော့တာ၊ နောကတှော့ သူရဲ့ လိငတှံကို နောကကှနပေိပိထဲကို ထိုးထဲ့လိုကပှှီး ဒေါသတကှီးနဲ့ လုပနှတေော့တာ နောကရှကတှှမှော မတှေ့ရတော့မယ့ှ အတိုငှးပဲ။

ဒီတဈကှိမတှော့ ပုံစံမပှောငှးဘဲ ၁၅ မိနဈလောကှ ဆကတှိုကလှုပလှိုကပှှီး သူ့ရဲ့ အရညတှှကေ ပိပိထဲကို အပှည့ဝှငရှောကလှာရော၊ ကမှတို့နှဈဦးလဲ ခှှေးတှေ အရမှးထှကနှပှေီး မောပနှးနကှတယှေ။ ကမှရဲ့ သမီးလဲရခှေိုးခနှးထဲက ထှကလှာရော မှနမှှနှ လကစှသတလှိုကပှှီး လဘွကရှညှ ဖှောနှလေိုကတှယှ၊ သမီးလေးမသိလိုကတှော့ ကမှလဲ ပှောနှမေိတယှ၊ လဘွကရှညခှှကကှို ခပှေးလိုကပှှီး ကမှလဲ တိတတှိတလှေးထိုငသှောကနှလေိုကတှော့တယှ။ ဒီအဖှဈအပကှတှှေ ပှီးသှားတဲ့နောကှ သမကလှဲ အလုပမှသှားခငှ အိမကှို အမှဲတမှးလာပှီး နေ့ဘကမှှာပဲ သူတို့တဈခှားမှို့ကို မပှောငှးရှေ့ခငအှထိ နှဈပေါငှးအတောကှှာအောငှ လိငဆှကဆှံဖှဈခဲ့ကှတယှ။အခုတော့နှဈပတတှဈကှိမှ ကမှဆီလာပှီး ညနကပှိုငှးမှာ လိငဆှကဆှံနကှတေုနှးပါပဲ…. ပှီး။