ကောင်းလားဟင်

ဘသောွ တဈယောကွ အလုပပွှုတလွာလို့ အိမပွှနရွငွး စိတညွဈညဈနဲ့ လမွးလှှောကလွာခဲ့ရာက လမွးထိပရွောကမွှပငွ စိတနွဲ့ကိုယွ ပှနပွေါငွးစညွးမိတော့သညွ။မနေ့က အလုပလွုပရွငွး အလုပထွဲက ကောငမွလေးကို ရိသဲ့သဲ့ သှားပှောမိရာက မနနွဂှောနဲ့ ပှနတွိုငလွို့ ရှငွးပှရာကနေ မနနွဂှော နဲ့ပါ ထပစွကားမှားကာ အလုပပွှုတလွာခဲ့ခှငွးသာ၊အမှနကွ ကို့ အမှားဖှဈပမယေ့ွ အပှိုကှီးမနနွဂှောမရဲ့ ခပရွင့ရွင့ွ စကားလုံးတှကေို သညွးမခံနိူငတွာလညွးပါလတေော့ ခပရွိုငွးရိုငွးစကားမှား ပှနပွှောမိရာက အခုခှနထေေိ ရောကသွှားရခှငွးသာ။

ဟူး……မတတနွိူငဘွူး မနကဖွှနမွှ အလုပသွဈရှာရတော့မှာပဲ …လို့ စိတထွဲကတှေးရငွး ထိုငနွကှေ အရကဆွိုငလွေးထဲသာ ခပသွှကသွှကွ ဝငခွဲ့လိုကတွော့သညွ။ ဘသောကွ အသကနွှဈဆယသွုံးနှဈကှောမွှာ အိမထွောငကွခှဲ့ပှီး နှဈနှဈခန့သွာပေါငွးရသေးသညွ၊မိနွးမနဲ့ပှသနာဖှဈကာ မိနွးမကရှာပှနပွှေးသှားတာကှောင့ွ လိုကမွခေါတွော့ဘဲ ဝလလလေေေုပကွာ မှေးရပမွှလညွေးကိုမပှနဘွဲ တဈကိုယတွောရွုနွးကနရွငွးနခေဲ့တာ အခု အသကပွငွ ၃၀ စှနွးစှနွးရောကလွာခဲ့တော့သညွ၊ အရကသွောကပွှီး ဆိုငကွထှကလွာတော့။

ညနေ ငါးနာရီပငထွိုးလုပှီ။ရခှေိနကွလညွးအတနသွင့ွ ဆိုတာထကွ နညွးနညွးလေးကှောခွဲ့တာမို့ ခှလှမွေးတှကေ ယိုငခွငှခွငွှ၊ထိုစဉွ ဒုတွ..ဝုနွး..အား´ အနောကမွှ ဆိုငကွယတွဈစီးက ဝငတွိုကလွိုကခွှငွးသာ ဖှဈလတေော့သညွ။ဆိုငကွယလွဲနတောကို ထားခဲ့ပှီး ခှာတိတကွလေးက ကပှာကယာပငွ သူ့ကို ပှေးထူကာ တှဲကူပေးလသညွေ။ အကို….ဘာ..ဘာဖှဈသှားသေးလညွးဟငွ..ဟို ကှှနတွောလွညွး ဟိုဘကကွ စကဘွီးကိုရှောငရွငွး အကို့ကိုလညွး ရှောငပွါသေးတယွ မရတော့လို့ အကိုက လမွးလယနွားထိ ရောကနွတေော့… ။

ကောငလွေးကို အသာ လကကွာပှလိုကရွငွးကနေ ..နေ ညီလေး ရတယွ´ အား ကှှတကွှှတွ နာတော့ အတောွ နာနတယကွှော´ ရတယွ ရတယွ အကို ကှှနတွောွ ဆေးခနွးလိုကပွို့ပေးမယွ´ အာ…နေ..နေ ရတယွ ညီလေး အကိုအဆောငကွ ဒီနားတငပွဲ အဆောငပွဲ လိုကပွို့ပေး အခနွးရောကမွှ ဆေးလိမွးလိုကမွယွ´ အယွ..ဒီက အကိုရယွ ဆေးခနွး ပှလိုကပွါလား၊ဒါမှ သကသွာမှာပေါ့၊တောကွှာ ပိုဆိုးနမယွေ…လို့ မလှမွးမကမွးမှ အသားညိုညို ကောငမွလေးက ဝငပွှောမှ သခှောသတိထားမိသညလွငမွယားတှနေဲ့ တူပါရဲ့ လို့တှေးရငွးအသာငှငွးလိုကတွော့။

ကောငလွေးက အဲ့ဒါဆိုလညွး လငွး မငွးဆိုငကွယတွှနွးလာခဲ့၊မောငွ ဒီက အကိုကို တှဲလာခဲ့မယွ လို့ပှောရငွး ဘသောကွို အသာတှဲကာအဆောငကွို လိုကပွို့လသညွေ၊အခနွးထဲအရောကွ ဆေးပုလငွးကို လကညွှိုးထိုးပှရငွး ယူခိုငွးလိုကတွော့ ကောငလွေးက ယူကာ ဆေးလိမွးပေးရှာပါသညွ။ဆိုငကွယွ အတိုကခွံရသော အရှိနကွ မမှား ၊ဘရိတဖွမွးခှိနွ ဆောင့တွှနွးလိုကသွလိုဖှဈတာကှောင့ွ ဒူးအနညွးငယွ နာနပမယေေ့ွ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မဖှဈ၊အခုမှ သခှော ကှည့မွိတော့သညွ ၊ ကောငလွေးရော ကောငမွလေးရောက ရှိလှမှ နှဈဆယွ နှဈဆယ့တွဈပေါ့။

ဆေးလိမွးပှီးသှားတော့ ကောငလွးက အဝတစွ တဈခုယူကာ ဆေးလိမွးထားသော ဒူးနရောကို ပတပွေးရငွးမှ စတငွ မိတဆွကတွော့သညွ။ အကို ကှှနတွော့ွ နာမညကွ သနွးဇောပွါ၊ဒါက ကှှနတွော့ွ မိနွးမ လငွးလငွးသူတဲ့ ၊ ကှှနတွောတွို့က ဒီနားက ….လမွးက စကရွုံမှာ အလုပလွုပနွတောပါ၊တကယလွို့ အကို မသကသွာရငွ ဖုနွးဆကလွိုကပွါ ၊ဒီမှာ ကှှနတွောွ နံပါတရွေးပေးခဲ့မယွ၊ မနကဖွှနွ မနကမွှ တဈခါလာခဲ့မယွ အကို အေး…ရပါတယွ ညီရာ ၊ ဘာမှမဖှဈပါဘူး၊မငွးတို့မနကဖွှနွ မနကမွအားလညွး ညနပေိုငွးမှ သာလာခဲ့ ကှားလား။

ဟုတွ…အာ့ဆို ပှနွ လိုကပွါဦးမယွ အကို အေး အေး ညီ ဖှေးဖှေးလညွးမောငွး ဟုတကွဲ့ သှားပှီ အကို အေး အေး သနွးဇောနွဲ့ လငွးလငွးသူ ပှနသွှားမှ ဘသောလွညွး အိပယွာပေါွ တဈခါတညွး လှဲခကှာအိပွ လိုကတွာ အနာရှိနရွော အရကရွှိနရွောကှောင့ွ မနကွ နအတေောမွှင့မွှ နိုးတော့သညွ။ဒူးကတော့နာနတေုနွးပငွ၊ ဒီလိုနဲ့ အနားကဆိုငမွှာ ထမငွးနဲ့ ဟငွးဝယကွာ စားလိုကပွှီး ဆေးလိမွးကာ ရငွး မနေ့က လငမွယားကို သှားသတိရမိသညွ၊ကောငလွေးက လူကောငခွပသွေးသေးဖှဈကာ အသားဖှူဖှူနဲ့ ။

ကောငမွလေးက အသားညိုကာ ရုပရွညအွရမွးမလှပမယေ့ွ ကိုယလွုံးကိုယပွေါကကွလေးတော့ လှသညွ။ကှည့ရွတာ ကောငလွေးကသိပဖွှိုနိူငပွုံမပေါွ ၊ မကှစွိလှှငသွော ဘသောကွ ကောငမွလေးကို ဖတှခွနဲ ကှည့လွိုကတွာနဲ့ ခနဓြာကိုယွ အခှိုးစားက အတောလွေးပှပှဈကော တောင့တွငွးမှနွးသိလိုကသွညွ၊အသိသာဆုံးကတော့ သူမရဲ့ ကောကခွှိတတွဈရဈနသေော တငအွစုံ ပငွ၊ဒါမှိုးအရှယွ ဆိုတာ သှေးသားတကကွှှစအရှယွ မို့ ခပနွိူငနွိူငဖွှုတပွေးကာမှ တောကွာကသှညွ၊မဟုတရွငတွော့ တဈသကလွုံး လငနွိူငမွိနွးမဘှဲ့ကို ဆှတခွူးနပတေေော့မညွ။

လငွးလငွးသူ အကှောငွးတှေးတော့ တှငွးမအောငွးရတာ ကှာပှီဖှဈသော သူ့ဒုတကွှီးက ပုဆိုးထဲမှ ထောငထွလာသညွ၊ဘသောကွ လူပှိုပေါကအွရှယမွှာ ဘောလွုံးအတောလွေးကနခွဲ့တာကှောင့ရွော တောသူတောငသွားဖှဈတာကှောင့ရွော အလုပကွှမွးတှလေုပခွဲ့ရတာမို့ ခနဓြာကိုယကွ ခုထိ ကစှလွဈ သနမွာကာ အဆီပိုမရှိ၊အိမထွောငပွကှလွူကှီးတှနေဲ့ပေါငွးကာ ငယငွယရွှယရွှယနွဲ့ မိနွးမလိုကစွားခဲ့ရငွးက အတတစွုံကာ ပန့ဆွှဲတာတှေ ဂှငွးတိုကတွာတှေ ဂေါလွီထည့တွာတှေ လုပခွဲ့လို့ သူ့လိငတွနကွှီးက လုံးပတွ တဈလကမွခှဲခနိ့ရှိကာ။

အရှညကွလညွး ရှဈလကမွ နီးနီးရှိတာမို့ တောယွုံ ပိနပွိနသွေးသေး မိနွးမကတော့ မခံနိူငွ၊ဒါကှီးကှောင့ပွဲ သူ့မိနွးမ ထှကပွှေးတာလညွးပါမညွ။တောငတွှေးမှောကတွှေးနဲ့ အနာက တစဈစဈ နာလာတာမို့ဆေးထပလွိမွးကာ တရေးအိပလွိုကသွညွ၊သူနိုးတော့ ၃ နာရီကှောပွှီမို့ ရမေိုးခှိုးကာ အဝတစွားလဲပှီး ခနနတေော့ သနွးဇောတွို့ လငမွယား ရောကလွာပါသညွ။အလာပ သလာပ တှပှေောရငွးက အလုပအွကှောငွးမေးရငွး သနွးဇောကွ နောကရွကခွှထေောကပွှနကွောငွးရငွ သူ့အလုပမွှာ လူလိုနကှေောငွးထည့ပွေးမယ့အွကှောငွးတှပှေောပှီး သူတို့လငမွယား ပှနသွှားတော့။

အပှငမွှာပငွ မှောငစွပှုနပပှေေီ။သိမွးထားသော သောကလွကစွပုလငွးကို ထုတရွငွး ခှကထွဲငှဲ့ကာ သောကရွငွး နောကဆွုံးပုလငွးထဲက အရကကွုနမွှပငွ အိပပွှောခွှငွး အဆင့သွို့ရောကရွတော့သညွ။ ဒီလိုနဲ့ နှဈရကလွောကကွှာတော့ သနွးဇောတွို့ လငမွယားနဲ့ အလုပတွူတူလုပရွငွးက ပိုရငွးနှီးလာကာ လကုနတွိုငွးသနွးဇောတွို့ လငမွယားအိမမွှာ သှားသောကဖွှဈသညွ၊တဈနေ့မှာတော့ သနွးဇောကွ မူးမူးနဲ့ဘသောကွို သူ့မှာအခကခွဲတဈခုရှိကှောငွး လိငမွှုကိဈစနဲ့ ပတသွကလွို့ အဆငမွပှကှေောငွး သူ့ပဈစညွးမှာ အနညွးငယသွေးလို့ တဈခါတဈလေ မိနွးမက စနောကနွကှေောငွးပှောတော့။

ဘသောွ ကှိတပွှုံးမိသညွ၊ပှုံးမှာပေါ့ စားနကှေ ကှောငပွါးကှီးလေ၊ဒီလို စကားတှပှေောလာဖို့ စောင့ရွတာ ကှာနပှေီ၊ဘသောလွညွး အားမငယဖွို့ နဲ့ ဆေးကောငွးကောငွးရဖို့ စုံစမွးပေးမယပွှောရငွး နှဈသိမ့ကွာ ပှနလွာခဲ့တော့သညွ။ ပိတရွကွ တဈရကမွှာတော့ အရကကွလေး ခပထွှထှနေေဲ့ သနွးဇောအွိမရွောကသွှားတော့ သနွးဇောကွမရှိ၊အပှငထွှကသွှားတယွ ဆိုလို့ လငွးလငွးသူနဲ့ စကားထိုငပွှောရငွးက ဘသောကွ ညီမလေး လငွးရေ၊ညီလေးပှနလွာရငပွှောလိုကပွါ သူမှာထားတဲ့ဆေး ရပှီလို့။

သူက ဘာဆေးမှာထားလို့လညွး အကို အဲ့လိုသာပှောလိုကပွါကှာ သူသိပါတယွ ကဲ အကိုကလညွး ပှောပါ လငွး လညွးသိခငှလွို့ ဟိုညီမ တို့ ကလေးယူဖို့ စီစဉနွကှတယေပွှောတယွ၊အာ့သူက အားဆေး ဝယခွိုငွးထားလို့ ဟမွ….အာ…..အကိုကလညွး….ရှကသွှားပုံရသော လငွး ကို ဘသောကွ အရကရွှိနလွေးဖှင့ွ ရိသဲ့သဲ့ စပှောတော့သညွ။လငွး လညွး ရှကကွို့ရှကကွနွးဖှင့ွ အိမထွဲဝငပွှေးရငွး ခှခေေါကလွဲရာက ဘသောကွ ကပှာကယာ ပှေးထူလိုကတွော့ ခှထေောကကွ လဝငသွှေားပုံရသညွ။

အတောနွာတယွ ဆိုလို့ ဘသောကွ လငွး ကို ဆတခွနဲပှေ့ကာ သူတို့ လငမွယား အိပခွနွးဆီ ပှေ့ခှီရငွး ခေါလွာခဲ့သညွ၊အိပယွာပေါွ အသာယာခပှေးရငွးက ဆေးဘူးယူ ဆေးလိမွး ပှီးတော့ လကတွှဆေေးကာ လငွးလငွးသူ ဆီ ပှနရွောကတွော့ ကောငမွလေးက မှိနွးနတောကှောင့ွ အပေါကဝွက ရပကွှည့ရွငွး တံတှေးမှိုခမှိသညွ။ထို့နောကွ ခပရွဲရဲ ပငွ အိပယွာပေါွ တကလွိုကကွာ ပါးလေးကို ဖတှခွနဲ နမွးလိုကတွော့ လငွးလငွးသူက ဆတခွနဲ ထထိုငရွငွး ဘာလုပတွာလညွး…ကိုဘသောွ အကို…အကို စိတမွထိနွးနိူငတွော့ဘူး လငွး ရယွ။

မဖှဈဘူး… အဲ့လိုမလုပပွါနဲ့….ကှှနမွ ယောကှာွးသိသှားရငွ သတလွိမ့မွယွ မငွးမပှောရငွ မသိနိူငပွါဘူးကှာ …လာပါ ဟာ မရဘူး… ရှငနွောွ… မငွးယောကှာွး မပေးနိူငတွာတှေ ပေးမလို့ပါကှာ… မရဘူး…ရှငနွောွ…လှှတွ….အူး ငှငွးဆနနွသေော လငွးလငွးနှုတခွမွးလေးကို ဆှဲစုပလွိုကရွငွး အတငွးအိပယွာပေါွ လှဲခကှာ ရငသွားတှကေို ဖစှညွှဈရငွး အိမနွရငွေးဝတထွားသော စပို့ရှပလွေးကို ဆှဲလှနပွဈလိုကတွော့ ရငသွားထှားထှားလေးတှကေို မနိုင့တွနိုငအွုပထွားသော ဘရာအဖှူလေးက ဘှားခနဲ ပေါလွာသညွ။ကငှ့သွားရနသေော လကတွှကေ နမွးနရငွေးတနွးလနွး ကပငွ ဘရာခှိတတွှကေို လှှငမွှနစွှာဖှုတရွငွး။

ထှကပွေါလွာတဲ့ နိူ့သီးခေါငွးညိုညိုလေးတှကေို လကညွှိုးလကမွနဲ့ဖစှညွှဈရငွး က မကှနွှာကိုနမွးနတောကိုရပပွှီး နားရှကွ ၊လညပွငွးတလှောကွ နမွးလာရငွးက နိူ့သီးခေါငွးညိုတိုတိုလေးကို ဆှဲစုပလွိုကတွော့ ရငဘွတလွေး ကော့တကလွာသညွ။လကတွဈဖကကွ ရငသွားတဈဖကကွို ခှနယရွေငွး တဖကကွ အောကမွှာ ဝတထွားသော လုံခညှလွေးပေါမွှာ စောကဖွုတခွုံးခုံးလေးကို ရှရှလေး ပှတပွေးနမေိတော့ ခှာတိတမွ မခံနိူငတွော့၊ရငဘွတလွေး ကှှတကလွာလိုကွ ခါးလေးကော့ပေးလိုကနွဲ့ စိတကွှှလာသညွ။ လိုခငှသွော အနထေားကိုရောကပွှီမို့ ဘသောွ အခှိနဆွှဲမနတေော့ဘဲ လုံခညှကွို ဆတခွနဲ ဆှဲခှှတွ လိုကတွော့။

အဖုတဖွောငွးဖောငွးလေးက အရညလွေးတှပငွေ စို့နခှပှေေီ၊အဖုတနွှုတခွမွးသား နှဈခုကို လကညွှိုး လကမွတို့နဲ့ အသာဖှဲလိုကတွော့ ပနွးနုရောငအွတှငွးသားတှကေ ရှှနွးစိုနသညွေ၊လှှာကှီးကို အဖုတဘွေးနှုတခွမွးသားနှဈဖကကွို တဈခကှစွီ အသာရကလွိုကတွော့ လငွးလငွး ခါးလေးကော့တကကွာ သူခေါငွးကှီးကိုဆတခွနဲပေါငတွံတှနေဲ့ ညှပလွိုကသွညွ၊ခှှနတွကနွသေော စောကစွေ့ရဲရဲလေးကို လကမွနဲ့ ခပသွှကသွှကွ ကစားရငွး လှှာကိုလညွး စုခှှနကွာ အဖုတထွဲဝငသွလောကထွည့ပွေးတော့ လငွးလငွးခမှာ့ ခါးလေးကော့ကာ ကော့ကာ တခှီ ပှီးသှားလသညွေ။

လငွး ကို ထည့လွိုကတွော့မယနွောွ လငွးလငွးဘာမှပှနမွပှောနိူငသွေး၊အတောလွေးမောသှားပုံရသညွ။ဘသောွ အဖှကေို စောင့မွနတေော့ဘဲ လီးတနကွှီးကို လကနွဲ့ရှေ့နောကွ ဂှငွးတိုကသွလိုပှုကာ အဖုတွ ဖောငွးဖောငွးလေးထဲ တေ့ကာ သှငွးလိုကတွော့သညွ။ ဗစွှ…အာ့ အကို နာတယွ ဖှေးဖှေး အား အမေ့  ဗစွှ …ခနဲ လိငတွနွ ထိပကွှီးဝငသွှားတော့တငွးရငွးကပှထွုပသွော အထိတှေ့ကို ခံစားလိုကရွသညွ၊လငွးလငွးကတော့ အောကကွ ဗလုံးဗထှေးနဲ့ ဘာတှအေောမွှနွးမသိ၊သူလညွး သူ့ဒုတကွှီး အထဲဝငဖွို့သာ အားစိုကကွှိုးစားလိုကတွော့သညွ။

လငွးလငွးတဈယောကွ တဈထဈဝငတွိုငွး တဈခါအမလေး´တ နရသညွေ၊လီးကှီးကနညွးနညွးနောနောမှ မဟုတတွာပဲ၊တဗစှဗွစှနွဲ့ လီးတနကွှီးတိုးဝငနွရော က သားအိမကွို ဒုတခွနဲ တိုကမွိတော့ အပေါမွှ ဘသောွ ခနဓြာကိုယကွှီးပငကွှှတကသွှားအောငွ ကော့ပေးမိတော့သညွ။ဘသောလွညွး အရငထွဲက ဒီအိုးလေးကို တှယခွငှနွတောမို့ အားးမနာတမွးပငွ ဆောင့လွိုကတွာ လငွးလငွးတဈယောကွ ဆံပငတွှပှကကှေော ပါးစပကွလညွး အမလေး ´`အဘလေး´တှေ စုံနအေောငကွို အောနွရသညွေ။

ဗှှတွ…ဗှှတွ..ဒုတွ..အား…အမေ့ လငွး..ဗှဈ…စှိ…စှပွ..ကောငွးလားဟငွ အာ့…နာတယွ…ဗှဈ…ဒုတွ…အမေ့..အဖုအဖုတှကေ ဘာတှေ…အာ့ ..ဘာတှလညွေး အီး အငွး …ဂေါလွီတှေ…လေ ..ဗှဈ..အူး..လငွးရဲ့ အငွး..အီး….ဆိုပှီးကော့တကကွာ လငွးလငွး နောကတွခှီ ပှီးသှားရပှနသွညွ၊ လငွးလငွးစောကဖွုတကွှီး ထဲမှ လီးတနကွှီးကို ဆှဲထုတရွငွးက ဘသောွ လငွးလငွးကိုယလွေးကို ဆှဲမှောကကွာ ဖငကွုနွးခိုငွးလိုကသွညွ။တှေ့ကတညွးက ဒီအိုးလေးကို ဖငကွုနွးခိုငွးပှီး လိုးခငှနွတောမို့။

ကုနွးပေးပှီးတာနဲ့ သူ့လီးကှီးကို စောကဖွုတတွည့တွည့ွ ခှိနကွာထိုးထည့လွိုကတွော့သညွ။ထို့နောကွ ဖငအွိုးကှီးတခုလုံးတုနတွုနနွအေောငပွငွ ကှုံးလို့တော့သညွ။ထိုနေ့က လငွးလငွးတို့အိမကွ ပှနလွာတော့ ဘသောွ နှဈခှီတောငပွှီးခဲ့သညွ။လငွးလငွးကတော့ ထတောငွ မထနိူငတွော့၊လေးငါးခှီထကမွနညွးပှီးကာ နောကဆွုံးပှိုငတွူပှီးတော့ အိပယွာထကွ ဆန့ဆွန့ကွှီး ကနှခွဲ့တော့သညွ။ထို့နေ့ကလငွးလငွး တဈယောကွ သူ့ကိုနာမညထွပပွေး လိုကပွါတယွ။ ” ဂေါလွီ…ဘသောတွဲ့ “……. ပှီး။